RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------"

Transkript

1 IČ: , DIČ: CZ RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, Klášterec nad Ohří společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ustí nad Labem oddíl C, vložka I.Č: Telefon: (dále jen Věřitel ) a Jméno a Příjmení: Rodné číslo: Adresa trvalého bydliště: Doručovací adresa: Mobilní telefon: Číslo bankovního účtu: (dále jen Klient ) (Klient a Věřitel jsoudále nazýváni společně jako Smluvní strany, nebo jako Strany.) v souladu s ust. 657 a násl. zákona č.40/1964 Sb., Občanský zákoník, (dále jen Smlouva ), za současného dodržení podmínek zák.č.145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru za podmínek dále uvedených (dále jen Zákon o spotřebitelském úvěru ). 1. Předmět smlouvy 1.1 Na žádost Klienta Smluvní strany uzavřely tuto Rámcovou smlouvu o půjčce, na základě které bude Věřitel poskytovat Klientovi finanční prostředky ve formě půjčky, a to i opakovaně. Klient se zavazuje poskytnuté finanční prostředky spolu s příslušnými poplatky a náklady v dohodnuté lhůtě Věřiteli vrátit. 1.2 Podmínky poskytování jednotlivých půjček, jakož i jejich splácení, včetně poplatků a nákladů a veškerá další práva a povinnosti Smluvních stran, jsou popsány v obchodních podmínkách Věřitele ze dne 6.října 2012 (dále jen Obchodní podmínky ), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy, jako její příloha. Smluvní strany s Obchodními podmínkami souhlasí. 2. Závěrečná ustanovení 2.1 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze stran obdrží po jednom stejnopisu této Smlouvy. 2.2 Smluvní strany potvrzují, že údaje Klienta uvedené v záhlaví této smlouvy jsou Osobními údaji ve smyslu Obchodních podmínek ke dni uzavření této smlouvy.dále prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily a bez výhrad s nesouhlasí a že tuto smlouvu neuzavřely v tísni, či za nápadně nevýhodných podínek. V Klášterci nad Ohří dne XX.XX V dne Podpis: Věřitel (MILAKAMI s.r.o.) Podpis: Klient

2 Obchodní podmínky MILAKAMI s.r.o. 1 Úvodní informace 1.1 Tyto smluvní Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy o půjčce (dále jen Rámcová smlouva ) uzavírané mezi společností MILAKAMI s.r.o., se sídlem: Klášterec nad Ohří, Budovatelská 482, PSČ , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka jako věřitelem, jehož hlavním předmětem podnikání je poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (dále jen Věřitel ), a osobou, která se zaregistruje na internetových stránkách Věřitele na adrese (dále jen Internetové stránky ), jako klientem (dále jen Klient ). 1.2 Rámcová smlouva především upravuje uzavírání jednotlivých smluv o půjčce mezi Věřitelem a Klientem, jejich plnění a další vztahy s tím související mezi Věřitelem a Klientem. 1.3 Vztahy mezi Klientem a Věřitelem z Rámcové smlouvy a následně uzavíraných smluv o půjčkách se řídí právem České republiky, a to především: ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), zejména pak ustanoveními 657 a 658 upravujícími smluvní typ smlouvy o půjčce a 54a a násl. upravujícími smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku; ustanoveními zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon o spotřebitelském úvěru ), a to za předpokladu, že se poskytovaná půjčka splňuje podmínky tohoto zákona; a ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů ). 2 Definice dalších důležitých pojmů 2.1 Poplatek znamená částku na úhradu nákladů Věřitele spojených se zpracováním Žádosti o Půjčku a s poskytnutím Půjčky 2.2 Osobní údaje jsou údaje, které Klient uvede v Žádosti o první půjčku a registraci na Internetových stránkách, ve smyslu pozdějších změn. 2.3 Pošta znamená Českou poštu, s.p. 2.4 Půjčka znamená částku finančních prostředků poskytnutých Klientovi Věřitelem ve formě jistiny a poplatku v souladu s těmito Podmínkami 2.5 Věřitel znamená MILAKAMI s.r.o. 2.6 Bankovní účet věřitele znamená: /2010 (Fio banka, a.s.), /0600 (Ge-Money bank a.s.) a /0800 (Česká spořitelna, a.s.). Z těchto účtů je Věřitelem poskytována půjčka a na tyto účty Klient půjčku splácí. 2.7 Zákon o úvěru znamená zák.č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 2.8 Klientem se pro účely této smlouvy rozumí fyzická osoba, starší 20 let způsobilá k právním úkonům, která je občanem České republiky a která jako Klient uzavřela s Věřitelem Jednotlivou smlouvu o půjčce. 2.9 Rámcovou smlouvou o půjčce se rozumí smlouva uzavřená mezi Věřitelem a Klientem jako dlužníkem 2.10 Jednotlivou smlouvou o půjčce se rozumí smlouva o půjčce uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mezi Věřitelem a Klientem jako dlužníkem dle této Rámcové smlouvy o půjčce a řídící se podmínkami stanovenými v Rámcové smlouvě o půjčce Internetovými stránkami Věřitele se rozumí webová stránka věřitele umístěná na internetové adrese Bankovním účtem Klienta se rozumí bankovní účet Klienta vedený bankou se sídlem na území České republiky a uvedený v záhlaví Rámcové smlouvy o půjčce a uvedený Klientem v žádosti o první půjčku, ze kterého Klient splácí půjčku a na který je Věřitelem Klientovi poskytována půjčka Telefonním číslem Klienta se rozumí číslo mobilního telefonu Klienta provozované operátorem na území České republiky uvedené v záhlaví Rámcové smlouvy o půjčce a uvedený Klientem v Žádosti o první půjčku Telefonním číslem Věřitele se rozumí číslo mobilního telefonu Věřitele provozované operátorem na území České republiky uvedené v záhlaví Rámcové smlouvy o půjčce a na Internetových stránkách v sekci Kontakty 2.15 Adresou Klienta se rozumí adresa trvalého bydliště Klienta, popřípadě doručovací adresu (pokud jsou různé), uvedené v záhlaví Rámcové smlouvy o půjčce. A je adresou, kterou Klient uvedl při vyplnění Žádosti o první půjčku na Internetových stránkách a na, kterou mu bude zaslán Ověřovací kód a Rámcová smlouva o půjčce em Klienta se rozumí adresa elektronické pošty Klienta uvedená v záhlaví Rámcové smlouvy a uvedená Klientem v žádosti o první půjčku Sídlem Věřitele se rozumí adresa Věřitele uvedená v záhlaví Rámcové smlouvy a na internetových stránkách v sekci kontakty em Věřitele se rozumí adresa elektronické pošty Věřitele uvedená v záhlaví Rámcové smlouvy a na internetových stránkách v sekci kontakty Strany stranami se rozumí Věřitel a Klient. Stranou se pak rozumí Věřitel, nebo Klient 3 Klient, žádost o půjčku, uzavření Rámcové smlouvy 3.1 Klientem může být fyzická osoba starší 20 let, plně způsobilá k právním úkonům, s trvalým pobytem na území České republiky, která vyhovuje všem ostatním požadavkům kladeným na Klienta ve smyslu těchto obchodních podmínek. do 120 mimut od doby, kdy Klient obdržel ověřovací . Po uplynutí této doby žádost zaniká. Provozovatelem služby je MILAKAMI s.r.o., telefonická infolinka Za službu technicky odpovídá Axima spol. s.r.o., infolinka 3.4 Odesláním výše zmíněné SMS se Klient také zavazuje, v případě že mu bude žádost schválena, k převzetí doporučené zásilky zaslané prostřednictvím České pošty, s.p. na jeho adresu. Pokud zásilku ve lhůtě stanovené k jejímu uložení nepřevezme a tato bude odeslána zpět Věřiteli, je Klient povinen uhradit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 350 Kč, s dobou splatnosti 14 dní od vystavení platebního dokladu. 3.5 Po odeslání SMS Klientem bude žádost s odbornou péčí posouzena a Klient bude informován o schválení, nebo neschválení Žádosti o první půjčku em, nebo SMS, případně oběma způsoby. 3.6 Po schválení Žádosti o první půjčku zašle Věřitel Klientovi na Adresu Klienta doporučenou zásilku do vlastních rukou, která bude obsahovat: návrh na uzavření jednotlivé smlouvy, ověřovací kód a instrukce k potvrzení Návrhu první půjčky. Klient uzavře rámcovou smlouvu o půjčce uvedením a odesláním ověřovacího kódu způsobem podrobně specifikovaným v instrukcích od Věřitele. Zároveň tímto také provede přijetí Návrhu první půjčky, o kterou výslovně požádal odesláním on-line žádosti. Klient před odesláním Ověřovacího kódu z formuláře na Internetových stránkách zvolí zda požaduje, nebo nepožaduje zaslání rámcové smlouvy a rozhodčí smlouvy v listinné podobě. 3.7 Klient se v tomto případě pro účely potvrzení obsahu uzavřené Rámcové smlouvy zavazuje podepsat oba stejnopisy Rámcové smlouvy doručené mu Věřitelem a jeden podepsaný stejnopis zaslat na náklady Věřitele zpět na adresu Věřitele uvedenou v záhlaví Rámcové smlouvy a těchto obchodních podmínek níže nejpozději do 5 pracovních dnů poté, co mu byly doručeny. Nepodepsání Rámcové smlouvy nebo nezaslání jednoho jejího stejnopisu podepsaného Klientem ve stanovené lhůtě zpět Věřiteli nebude mít vliv na obsah rámcové smlouvy uzavřené způsobem uvedeným výše. 3.8 V případě, že Klient splní podmínky uvedené v článku výše, zároveň má splacenu předchozí půjčku a věřitel ho informoval em o zpřístupnění další půjčky, může Věřitele o tuto půjčku požádat. Přičemž jakoukoli další žádost o půjčku následující po Žádosti o první půjčku podá Věřiteli následující formou: vyplněním a odesláním elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách v sekci On-line žádost; nebo odesláním textové zprávy SMS z Telefonního čísla klienta na číslo (cena za odeslání SMS je 6 Kč vč DPH) Provozovatelem služby je MILAKAMI s.r.o., telefonická infolinka Za službu technicky odpovídá Axima spol. s.r.o., infolinka 3.9 Oba výše zmíněné způsoby Žádosti o další půjčku jsou podrobně popsány v článku 5.5 a 5.6 těchto podmínek Odesláním jakékoli žádosti o půjčku Klient: 3.2 V případě, že Klient má poprvé zájem o poskytnutí půjčky od Věřitele, požádá o půjčku vyplněním a odesláním elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách v sekci On-line žádost (dále jen Žádost o první půjčku ), ve kterém uvede své jméno a příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresu trvalého bydliště a doručovací adresu (pokud jsou různé), číslo svého mobilního telefonu, svoji ovou adresu, číslo svého bankovního účtu, na který si přeje zasílat finanční prostředky představující půjčku, zdroj příjmů, dále potvrdí, že se seznámil s příslušnou smluvní dokumentací a že má dostatečné prostředky ke splácení půjčky. Klient dále potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů (dále souhrnně jen Osobní údaje ). V Žádosti o první půjčku lze požádat pouze o půjčku ve výši max ,- Kč. potvrzuje, že: se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami; souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Věřitelem ve smyslu ustanovení článku těchto obchodních podmínek níže; a žádá Věřitele, aby Rámcová smlouva a jednotlivé smlouvy o půjčce byly sjednány prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to buď vyplněním a odesláním elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách nebo prostřednictvím textových zpráv SMS; prohlašuje, že: 3.3 Po vyplnění a odeslání Žádosti o první půjčku obdrží Klient od Věřitele na Klienta ověřovací . Tento obsahuje potvrzovací kód, který Klient zašle formou SMS v definovaném formátu, dle instrukcí v u, na telefonní číslo (cena za odeslání SMS je 6 Kč vč DPH). Tato SMS musí být odeslána není v prodlení se splacením jakýchkoli závazků vůči jakékoli fyzické nebo právnické osobě; není uveden jako dlužník neplnící své závazky v jakékoli databázi dlužníků umožňující posouzení jejich úvěruschopnosti;

3 není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na schopnost dostát svým závazkům z Rámcové smlouvy nebo z jednotlivých smluv o půjčce; jeho finanční situace umožňuje řádně a včas splatit veškeré závazky z Rámcové smlouvy a jednotlivých smluv o půjčce, zejména že jeho měsíční příjem dosahuje takové výše, která po odečtení veškerých částek, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí (exekucí) a všech měsíčních splátek jeho ostatních závazků umožňuje řádně a včas splatit jeho závazky z Rámcové smlouvy a z jednotlivých smluv o půjčce; zajistí, aby všechna výše uvedená prohlášení zůstala pravdivá po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a jakýchkoli závazků z jednotlivých smluv o půjčce, a souhlasí s tím, že Věřiteli poskytne kdykoli v průběhu trvání Rámcové smlouvy na jeho požádání bezodkladně veškeré informace, které může Věřitel požadovat, aby mohl s vynaložením odborné péče posoudit schopnost Klienta splácet závazky z Rámcové smlouvy a jednotlivých smluv o půjčce Klient prohlašuje, že od okamžiku Žádosti o první půjčku je oprávněným vlastníkem mobilního telefonu a oprávněným uživatelem telefonního čísla a e- mailové adresy, které tvoří součást Osobních údajů, a zavazuje se udržovat toto telefonní číslo a ovou adresu aktivní po celou dobu trvání Rámcové smlouvy. Klient se dále zavazuje bezodkladně informovat Věřitele o jakýchkoli změnách svých Osobních údajů buď telefonicky na telefonní lince , nebo zasláním této informace prostřednictvím Kontaktního formuláře v sekci Kontakty na Internetových stránkách, případně em na adresu Potvrzení Osobních údajů nebo jakýchkoli jejich změn zašle Věřitel Klientovi na E- mailovou adresu Klienta uvedenou v Osobních údajích. Osobní údaje jsou považovány za změněné okamžikem odeslání potvrzovacího u Věřitelem Klientovi Klient odpovídá Věřiteli za pravdivost a správnost svých Osobních údajů a v případě, že Klient neposkytne pravdivé údaje a informace, nebo se bude snažit svým jednáním Věřitele poškodit, uhradí v tomto případě veškeré finanční náklady a ztráty, které mu svým jednáním způsobí. Věřitel je oprávněn ověřovat si údaje o telefonním čísle Klienta a o ové adrese kontaktováním telefonního čísla a/nebo ové adresy uvedených v Osobních údajích Klient bere na vědomí, že Věřitel posuzuje schopnost Klienta dostát svým závazkům z Rámcové smlouvy a jednotlivých smluv o půjčce, a to na základě informací, které je oprávněn si vyžádat od Klienta, a rovněž nahlížením do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta. Klient se zavazuje poskytnout Věřiteli na jeho žádost úplné, přesné a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti Klienta splácet půjčky na základě Rámcové smlouvy Věřitel je oprávněn odmítnout uzavřít s Klientem Rámcovou smlouvu nebo poskytnout jakoukoli půjčku Klientovi Věřitel okamžitě a bezplatně vyrozumí Klienta, pokud je důvodem neposkytnutí půjčky výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti Klienta a zároveň mu sdělí údaje o použité databázi. O jiných důvodech neposkytnutí půjčky Věřitel není povinen Klienta informovat. 4 Výše půjčky 4.1 Na základě Rámcové smlouvy mohou Věřitel a Klient uzavřít jednotlivé smlouvy o půjčce, kterými Věřitel Klientovi poskytne následujících částky ve formě půjček: 500 Kč, nebo 1.000,- Kč, v případě první půjčky poskytnuté Věřitelem Klientovi podle této Rámcové smlouvy; do výše 2.000,- Kč, v případě, že Klient Věřiteli řádně a včas splatil půjčku podle bodu výše; do výše 3.000,- Kč, v případě, že Klient Věřiteli řádně a včas splatil půjčku, popř. půjčky podle bodu výše; do výše 4.500,- Kč, v případě, že Klient řádně a včas splatil půjčku, popř. půjčky podle bodu výše, přičemž částka 4.500,- Kč je maximální částka poskytovaná Věřitelem pokud Klient požádá o pátou a jakoukoli další půjčku. 4.2 Jakákoliv další půjčka podle vyššího limitu může být Klientovi poskytnuta pouze po úplném splacení všech předchozích půjček a řádném splnění veškerých svých povinností vyplývajících z příslušných smluv o půjčce a Rámcové smlouvy. 4.3 Jednotlivé půjčky na základě Rámcové smlouvy budou Klientovi poskytovány jako neúčelové, bez možnosti přečerpání, nezajištěné a pro jejich poskytnutí Věřitel nevyžaduje pojištění schopnosti Klienta půjčky splácet. Půjčky nejsou poskytovány ve formě odložené platby za zboží nebo službu a nejsou nijak vázány na koupi zboží nebo poskytnutí služby. 4.4 Veškeré půjčky budou poskytovány a veškeré platby v souvislosti s Rámcovou smlouvou a jednotlivými smlouvami o půjčce budou placeny výhradně v zákonné měně České republiky. 5.3 Žádost o uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru (dále jen Žádost ) činí Klient vůči Věřiteli. Klient je oprávněn v Žádosti uvést částku požadované výše úvěru od 500,- Kč do 4500,- Kč, a to za podmínek níže uvedených. 5.4 Klient je oprávněn v Žádosti žádat o poskytnutí úvěru s dobou splatnosti 15 dní, a to za podmínek níže uvedených. 5.5 V případě, že Klient navrhuje uzavření jednotlivé smlouvy o úvěru prostřednictvím On-line žádosti na Internetových stránkách, probíhá uzavírání jednotlivé smlouvy o úvěru způsobem uvedeným v čl až 5.5.(viii) těchto podmínek: (v) (vi) (vii) Klient činí Žádost prostřednictvím On-line žádosti na Internetových stránkách, Vstup k formuláři žádosti o druhou a následné půjčky je podmíněn zadáním hesla na Internetových stránkách v sekci On-line žádost. Heslo je zasláno Klientovi prostřednictvím u, nebo SMS, případně oběma způsoby, ve chvíli kdy splňuje požadavky pro žádost o druhou půjčku. tzn. Předchozí půjčka byla v pořádku a včas splacena a rámcová smlouva včetně rozhodčí smlouvy podepsána a zaslána Věřiteli. Klient v Žádosti na uzavření jednotlivé smlouvy o půjčce činěné prostřednictvím On-line žádosti, uvede zejména následující náležitosti: částku půjčky v Kč (označením konkrétní částky půjčky z přehledu nabídky částek půjčky umístěné v příslušné žádosti, jméno a příjmení, rodné číslo, adresa elektronické pošty, způsob vyplacení částky půjčky. Návrh bude, po zadání Hesla z dopisu (3.2), odeslán. Věřitel je na základě Žádosti oprávněn učinit Návrh (dále jen Návrh ) a to prostřednictvím u zaslaném na Klienta. Klient bude vyzván k potvrzení Návrhu půjčky a souhlasu s rámcovou smlouvou, vepsáním svého jména do označeného pole v tomto e- mailu. Klient je oprávněn přijmout Návrh (dále jen Přijetí ) odesláním potvrzeného u dle 5.5 Klient je povinen doručit Věřiteli Přijetí prostřednictvím potvrzeného u do 120 minut po obdržení Návrhu. Není-li Návrh přijat Klientem včas, Návrh zaniká, přičemž Věřitel může Klienta informovat o tom, že došlo k zániku Návrhu. Po přijetí potvrzeného Návrhu Věřitelem, tento v konečném kroku provede schválení, či neschválení žádosti o půjčku. O výsledku vyrozumí Klienta dle čl. 5.7 a 5.8. Okamžikem schválení půjčky, je ozavřena Jednotlivá smlouva o půjčce. (viii) Věřitel není povinen na základě Žádosti učinit Návrh, ani Klientem přijatý návrh schválit. 5.6 V případě, že Klient žádá o uzavření Jednotlivé smlouvy o půjčce prostřednictvím textové zprávy SMS (Short Message Service), probíhá uzavírání Jednotlivé smlouvy o půjčce způsobem uvedeným v čl. 5.6 až 5.6 (ix) těchto podmínek: Klient činí Žádost prostřednictvím textové zprávy SMS zaslané výhradně z Telefonního čísla Klienta, Žádost prostřednictvím SMS zašle Klient na Telefonní číslo (cena za odeslání SMS je 6 Kč vč. DPH) Provozovatelem služby je MILAKAMI s.r.o., telefonická infolinka Za službu technicky odpovídá Axima spol. s.r.o., infolinka Klient v Žádosti činěné prostřednictvím textové zprávy SMS uvede následující náležitosti, bez diakritiky, v následujícím pořadí a formátu: SLUZBA PUJCKA[částka půjčky v Kč] [heslo] [typ platby], kde heslem se rozumí ověřovací kód z dopisu dle čl. 3.2 a typ platby je buď na Bankovní účet klienta (UCET), nebo poštovní poukázkou B na Adresu Klienta (POSTA). Příklad (částka 2000 Kč, heslo je např. A1B1 a platba na Bakovní účet Klienta): SLUZBA PUJCKA2000 A1B1 UCET Věřitel je na základě Žádosti oprávněn učinit návrh na uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru (dále jen Návrh ), a to prostřednictvím textové zprávy SMS. Návrh prostřednictvím textové zprávy SMS zašle Věřitel na Telefonní číslo Klienta. (v) Věřitel v případě zájmu o uzavření Jednotlivé smlouvy o půjčce v Návrhu uvede následující náležitosti, bez diakritiky, v následujícím pořadí a formátu: "PUJCKA2012: vam poskytne pujcku ve vysi 2000 Kc na 15 dni. Pokud prijimate tento navrh pujcky dle RS, zaslete na cislo SMS: SLUZBA PUJCKA2012 SOUHLASIM." (RS) znamená rámcová smlouva o půjčce. 5 Uzavření jednotlivých smluv o půjčce 5.1 Jednotlivé smlouvy o půjčce se uzavírají distančně prostřednictvím elektronických prostředků, a to prostřednictvím textových zpráv SMS, nebo prostřednictvím Online žádostí o půjčku na Internetových stránkách a ové komunikace. 5.2 Mezi Klientem a Věřitelem může v jednom časovém okamžiku být účinná pouze jedna Jednotlivá smlouva o úvěru. Klient může zaslat Věřiteli novou Žádost až po úplném splacení veškerých závazků z předchozí Jednotlivé smlouvy o půjčce. (vi) (vii) Klient je oprávněn přijmout Návrh (dále jen Přijetí ) odesláním Přijetí prostřednictvím textové zprávy SMS. Přijetí prostřednictvím textové zprávy SMS zašle Klient na telefonní číslo (cena za odeslání SMS je 6 Kč vč. DPH). Klient v Přijetí činěném prostřednictvím textové zprávy SMS uvede následující text, bez diakritiky, v následujícím formátu: SLUZBA PUJCKA2012 SOUHLASIM."

4 (viii) Klient je povinen doručit Věřiteli Přijetí prostřednictvím textové zprávy SMS do 120 minut po obdržení Návrhu. Není-li Návrh přijat Klientem včas, Návrh zaniká, přičemž Věřitel může Klienta informovat o tom, že došlo k zániku Návrhu. Jednotlivá smlouva o úvěru je uzavřena okamžikem, kdy včasné Přijetí dojde Věřiteli, (ix) Věřitel není povinen na základě Žádosti učinit Návrh, případně Klientem přijatý návrh schválit. 5.7 V případě schválení žádosti o jakoukoli půjčku zašle Věřitel Klientovi: textovou zprávu SMS na Telefonní číslo Klienta uvedené v Osobních údajích, která bude obsahovat sdělení, že půjčka byla schválena; a současně na bankovní účet Klienta, nebo poštovní poukázkou typu B na Adresu Klienta částku půjčky, přičemž odesláním částky půjčky z Bankovního účtu Věřitele se půjčka považuje za poskytnutou a příslušná smlouva o půjčce za uzavřenou; a současně písemné vyúčtování (fakturu) em na ovou adresu Klienta; současně informace o poskytnuté půjčce v souladu s 54b Občanského zákoníku a 5 Zákona o spotřebitelském úvěru bezplatně na E- mailovou adresu Klienta. 5.8 V případě, že Věřitel neschválí žádost Klienta o jakoukoli půjčku 6 Obsah Jednotlivé smlouvy o půjčce podanou odesláním textové zprávy SMS, zašle Klientovi textovou zprávu SMS na Telefonní číslo Klienta, která bude obsahovat sdělení, že půjčka schválena nebyla; podanou vyplněním a odesláním On-line žádosti umístěné na Internetových stránkách, Věřitel oznámí tuto informaci Klientovi em na Klienta v rámci kroků po odeslání tohoto elektronického formuláře; V případě neschválení Žádosti o první půjčku se toto oznámení považuje zároveň za odmítnutí návrhu na uzavření Rámcové smlouvy ze strany Věřitele; 6.1 Jednotlivou smlouvou o půjčce se Věřitel zavazuje, že poskytne ve prospěch Klienta peněžní prostředky v částce uvedené v Jednotlivé smlouvě o půjčce, a Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit Věřiteli poplatky za poskytnutí půjčky. 6.2 Věřitel poskytne peněžní prostředky Klientovi nejpozději do 2 pracovních dnů od uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru. Poskytnutím prostředků se rozumí odeslání peněžních prostředků z Bankovního účtu Věřitele na Bankovní účet Klienta, nebo poštovní poukázkou typu B, na Adresu Klienta. Klient souhlasí s tím, aby mu Věřitel poskytl peněžní prostředky v uvedené lhůtě. V případě, že Klient požádá o zaslání částky půjčky na adresu prostřednictvím poštovní poukázky typu B, souhlasí že bude tato částka ponížena o poštovné dle aktuálního ceníku České pošty a.s. 6.3 Klient je oprávněn peněžní prostředky z úvěru použít na jakýkoliv účel. 7 Splácení, poplatek 7.1 Věřitel za poskytnutí půjček neúčtuje úrok. Toto ustanovení se nevztahuje na povinnost platit úrok z prodlení při prodlení dlužníka. Věřitel účtuje Klientovi poplatek za zpracování půjčky a za poskytnutí půjčky (dále jen Poplatek ); 7.2 Výše Poplatku a maximální výše RPSN (roční procentní sazby nákladů) podle částky poskytnuté půjčky je uvedena v následující tabulce: VÝŠE PŮJČKY SPLATNOST POPLATEK ZA SLUŽBU SPLÁTKA CELKEM RPSN (%) 500 Kč 15 dní 125 Kč 625 Kč 608, Kč 15 dní 250 Kč Kč 608, Kč 15 dní 500 Kč Kč 608, Kč 15 dní 750 Kč Kč 608, Kč 15 dní Kč Kč 608, Kč 15 dní Kč Kč 608,33 administrativní poplatky. Tím nejsou dotčena plnění, která může Věřitel po Klientovi požadovat v případě prodlení s platbou některé půjčky ve smyslu článku těchto obchodních podmínek níže. 7.7 Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány za splacené připsáním příslušné splátky na bankovní účet Věřitele uvedený na Faktuře (není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak), přičemž Klient je vždy povinen uvést variabilní symbol uvedený na Faktuře. Neobdržení Faktury nezbavuje Klienta povinnosti splatit půjčku a příslušný Poplatek v období splatnosti. 7.8 Pokud Klient neobdrží fakturu do 5 kalendářních dnů po přijetí půjčky, je povinen o tom Věřitele neprodleně informovat prostřednictvím zákaznického servisu na telefonní lince , prostřednictvím Kontaktního formuláře v sekce Kontakty na Internetových stránkách, nebo em na adrese: 2012.cz a vyžádat si nové zaslání Faktury. 7.9 Pokud Klient neobdrží fakturu s dostatečným předstihem tak aby mohl dlužnou částku zaplatit řádně a včas, ačkoliv splnil svou povinnost uvedenou v předchozím odstavci, je povinen dlužnou částku zaplatit na účet Věřitele, ze kterého mu byla půjčka poskytnuta a jako variabilní symbol uvést své rodné číslo. Současně je Klient povinen o tom Věřitele informovat prostřednictvím kontaktního centra na telefonní lince , nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře v sekci Kontakty na Internetových stránkách, nebo em na adrese: 2012.cz a poskytnout informace nutné k identifikaci platby V případě, že Věřitel obdrží platbu, kterou nelze identifikovat, nebude taková platba považována za provedenou až do doby její identifikace a Věřitel je oprávněn tuto platbu považovat za opožděnou a účtovat Klientovi zejména smluvní pokutu a další náklady související s opožděnou platbou podle článku níže Klient je oprávněn půjčku bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit před datem nebo v den její splatnosti. Poplatek se v případě předčasného splacení půjčky nesnižuje 7.12 Věřitel může dle svého uvážení poskytovat individuální bonusy, týkající se zejména délky splácení, nebo prodloužení termínu splatnosti. O těchto krocích rozhoduje výhradně úvěrový specialista věřitele. Na tyto individuální bonusy není právní nárok a jedná se o jednostranné rozhodnutí věřitele. 8 Prodloužení splatnosti půjčky 8.1 Klient je oprávněn požádat Věřitele o prodloužení splatnosti půjčky. Klient může zažádat o prodloužení o 1 týden (7 dní), nebo o 2 týdny (14 dní). 8.2 Klient činí Žádost o prodloužení prostřednictvím On-line žádosti (dále jen Žádost o prodloužení ) na Internetových stránkách, nebo prostřednictvím textové zprávy SMS (Short Message Service), před datem splatnosti úvěru. 8.3 V případě, že Klient žádá o prodloužení termínu splatnosti půjčky prostřednictvím On-line žádosti na Internetových stránkách, probíhá prodloužení způsobem uvedeným v čl až 8.3. těchto podmínek: Klient v Žádosti o prodloužení uvede náležitosti:jméno a příjmení, rodné číslo, adresa elektronické pošty, doba prodloužení, heslo z dopisu, potvrzení souhlasu s podmínkami Žádost bude, po zadání Hesla z dopisu (3.2) a jeho potvrzení odeslána. Věřitel na základě doručení Žádosti o prodloužení učiní její přijetí a informuje Klienta o jejím přijetí em na Klienta, Informace obsahuje akceptování žádosti a nezbytné informace k uhrazení poplatku dle.(8.5) 8.4 V případě, že Klient žádá o prodloužení termínu splatnosti půjčky prostřednictvím textové zprávy SMS (Short Message Service), probíhá prodloužení způsobem uvedeným v čl až 8.4. těchto podmínek: Klient činí Žádost prostřednictvím textové zprávy SMS zaslané z Telefonního čísla Klienta, Žádost prostřednictvím SMS zašle Klient na Telefonní číslo (cena za odeslání SMS je 6 Kč vč. DPH), Provozovatelem služby je MILAKAMI s.r.o., telefonická infolinka Za službu technicky odpovídá Axima spol. s.r.o., infolinka 7.3 Klient je povinen Věřiteli zaplatit Poplatek vždy spolu s částkou poskytnuté půjčky při splatnosti půjčky. Příslušná splátka tedy představuje součet částky poskytnuté půjčky a příslušného Poplatku, jak je uvedena v tabulce výše. 7.4 Období splatnosti každé půjčky začíná běžet v den, kdy je půjčka Klientovi poskytnuta ve smyslu článku 3 a 5 těchto obchodních podmínek výše a končí 15. den po dni poskytnutí příslušné půjčky. Pokud konec období splatnosti připadne na den, který není bankovním dnem v České republice, bude půjčka splatná v nejbližší následující bankovní den v České republice. 7.5 Klient je oprávněn splatit půjčku spolu s příslušným Poplatkem kdykoli v průběhu období splatnosti, a to v jedné splátce, bez jakýchkoli dodatečných poplatků. Výše příslušného Poplatku se nemění v závislosti na tom, který den v průběhu období splatnosti bude půjčka splacena. 7.6 Kromě Poplatku není Klient povinen hradit v souvislosti s uzavřením Rámcové smlouvy a s poskytnutím jednotlivých půjček žádné notářské ani další Budovatelská 482, Klášterec nad Ohří, I.Č: Klient v Žádosti činěné prostřednictvím textové zprávy SMS uvede následující náležitosti, bez diakritiky, v následujícím pořadí a formátu: SLUZBA PRODLOUZENI[délka prodloužení] Příklad č.1, prodloužení o 1 týden: SLUZBA PRODLOUZENI1TYDEN Příklad č.2, prodloužení o 2 týdny: SLUZBA PRODLOUZENI2TYDNY Věřitel je oprávněn přijmout Žádost o prodloužení (dále jen Přijetí ) odesláním Přijetí prostřednictvím textové zprávy SMS na Telefonní číslo Klienta v následujícím formátu: "PUJCKA2012: vaše žádost o prodloužení splatnosti o 1 tyden (2 tydny), byla prijata. Po schvaleni obdrzite SMS s platebními udaji.

5 8.5 Výše poplatku za prodloužení půjčky se řídí ceníkem dle následující tabulky: PŮJČKA 1 TÝDEN NAVÍC RPSN (%) 2 TÝDNY NAVÍC RPSN (%) POKUTA ZA TÝDEN PRODLENÍ 500 Kč 75 Kč 652, Kč 582, Kč Kč 125 Kč 622, Kč 566, Kč Kč 200 Kč 580, Kč 503, Kč Kč 275 Kč 566, Kč 482, Kč Kč 325 Kč 549, Kč 471, Kč Kč 350 Kč 524, Kč 432, Kč 8.6 Poplatek za prodloužení termínu splatnosti půjčky je Klient oprávněn zaslat na Bankovní účet Věřitele po podání žádosti dle 8.3 a 8.4 kdykoli před dnem splatnosti aktuální půjčky. Doba prodloužení se však začíná počítat až ode dne splatnosti půjčky, která byla sjednána v Jednotlivé smlouvě o půjčce. 8.7 Poplatek musí být připsán na Bankovní účet Věřitele nejpozději v den splatnosti aktuální půjčky. 8.8 Věřitel není povinen žádost o prodloužení přijmout. 9 Úrok z prodlení a náklady související s opožděnou platbou 9.1 V případě, že některá půjčka nebo její část nebude splacena řádně a včas, je Klient povinen hradit Věřiteli úrok z prodlení ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 7 procentních bodů. 9.2 Výše úroku z prodlení je určena dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb V případě, že půjčka v celkové výši včetně poplatku uvedeného v odstavci 7 nebude splacena včas, je Věřitel oprávněn po Klientovi požadovat smluvní pokutu 250,- až 500,-Kč (viz. tabulka prodloužení odstavec 8), za každý započatý týden prodlení (maximalně však čtyři). Smluvní pokuta bude účtována do zaplacení dlužné částky. Věřitel je oprávněn vymáhat svoji pohledávku soudně či v rámci rozhodčího řízení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Věřitele na náhradu případné škody přesahující smluvní pokutu. V případě, že Věřitel bude smluvní pokutu dle tohoto článku po Klientovi požadovat, je Klient povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že nezavinil porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná do 7 dní od vyúčtování. Věřitel se může nároku na zaplacení smluvní pokuty dle tohoto článku po vzniku nároku na její zaplacení vzdát, zcela, nebo částečně, dle vlastního uvážení a tuto nevymáhat. 9.4 Pokud Klient nezaplatí některou dlužnou částku řádně a včas, bude Věřitel oprávněn (nikoliv však povinen) jej upomínat prostřednictvím u, SMS, telefonicky nebo dopisem. 9.5 V případě, že Klient neuhradí dlužnou částku ve sjednaném termínu, je Věřitel oprávněn zaslat Klientovi upomínku formou SMS na Telefonní číslo klienta. Smluvní strany se dohodly, že administrativní náklady spojené se zasláním upomínkové SMS ponese Klient. Strany se dohodly, že náklady na tuto SMS upomínku ( Administrativní poplatek ) budou ve výši 50 Kč. Administrativní poplatek je splatný spolu s částkou půjčky. V případě že Věřitel Klientovi na jeho žádost umožní prodloužení splatnosti půjčky po termínu splatnosti půjčky, bude Administrativní poplatek uhrazen společně s poplatkem za prodloužení. 9.6 Věřitel může též předat neuhrazenou pohledávku k vymáhání třetí osobě zmocněné k vymáhání neuhrazených pohledávek Věřitele za Klientem (dále jen Inkasní společnost ). Inkasní společnost v takovém případě bude oprávněna upomínat Klienta jménem Věřitele. Současně může Věřitel na Inkasní společnost postoupit nárok na zaplacení poplatků za upomínky uvedené výše. V takovém případě bude Klient hradit tyto poplatky přímo Inkasní společnosti. 9.7 Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání dlužné částky a ostatních pohledávek Věřitele vzniklých na základě Jednotlivé smlouvy o půjčce a Rámcové smlouvy, včetně úhrady nákladů Věřitele spojených s angažováním vymáhací agentury. 9.8 V případě zasílání upomínek a dalších oznámení souvisejících s vymáháním neuhrazených pohledávek vůči Klientovi jsou Věřitel a Inkasní společnost oprávněni zasílat Klientovi příslušná oznámení a výzvy na Adresu Klienta, případně na jakoukoli jinou adresu, na které si Klient v budoucnu u příslušných úřadů zaregistruje trvalý pobyt nebo na které se bude z jakéhokoli důvodu zdržovat. 9.9 Je-li Klient povinen splácet Věřiteli na základě Rámcové smlouvy nebo příslušné smlouvy o půjčce několik dlužných částek zároveň, bude jakákoli částka zaplacená Klientem Věřiteli započítána na úhradu v následujícím pořadí: náklady na vymáhání dlužné částky včetně nákladů na upomínky, potom na úhradu splatného Poplatku, dále na úhradu splatné jistiny půjčky, následně na úhradu smluvní pokutu a nakonec na úhradu případných dalších částek dlužných Klientem Věřiteli V případě, že Klient není schopen splatit své splatné závazky vůči Věřiteli řádně a včas, může Věřitele požádat o poskytnutí splátkového kalendáře, přičemž Věřitel není povinen Klientovi splátkový kalendář poskytnout. Pokud Věřitel s Klientem uzavře dohodu o splátkovém kalendáři, bude oprávněn žádat po Klientovi zaplacení poplatku 350,- Kč. Stejný poplatek bude Věřitel oprávněn žádat po Klientovi v případě uzavření každé následné dohody o změně splátkového kalendáře Neuhradí-li Klient Věřiteli jakoukoli neuhrazenou pohledávku po splatnosti na základě Rámcové smlouvy nebo příslušné smlouvy o půjčce, ani po uplynutí 45 dnů ode dne splatnosti půjčky, je Věřitel oprávněn o prodlení Klienta informovat registry dlužníků a celkovou pohledávku vymáhat. 10 Trvání a změna smluvních vztahů 10.1 Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna vypovědět Rámcovou smlouvu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet doručením písemné výpovědi druhé smluvní straně. Pokud je však vypovězena Rámcová smlouva v případě, že nejsou zcela splaceny veškeré závazky smluvních stran z poslední smlouvy o půjčce uzavřené na základě Rámcové smlouvy, zaniká Rámcová smlouva až splacením veškerých těchto závazků V případě porušení povinností vyplývajících z Rámcové smlouvy stranou smlouvy je druhá smluvní strana oprávněna tuto Rámcovou smlouvu z tohoto důvodu vypovědět. V případě výpovědi podle tohoto článku zaniká Rámcová smlouva o úvěru účinností výpovědi. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně Příslušná jednotlivá smlouva o půjčce zaniká úplným uhrazením půjčky, příslušného Poplatku, případného úroku z prodlení a nákladů souvisejících s opožděnou platbou ve smyslu článku výše. 11 Uzavírání smluv s využitím prostředků komunikace na dálku 11.1 Pro uzavírání Jednotlivé smlouvy o úvěru je používáno prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Jednotlivou smlouvu o úvěru bez současné fyzické přítomnosti Věřitele a Klienta. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Jednotlivé smlouvy o úvěru. Věřitel tímto poskytuje Klientovi následující informace Informace o Věřiteli: MILAKAMI s.r.o., se sídlem: Budovatelská 482, Klášterec nad Ohří, PSČ: , I.Č: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka Hlavní předmět podnikání je Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, Existence zástupce dodavatele finanční služby nebo zprostředkovatele: Služba není poskytována prostřednictvím zástupce dodavatele finanční služby ani zprostředkovatele. Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru: Dodavatel finanční služby (Věřitel) podniká na základě živnostenského oprávnění. Provozování živnosti dodavatele finanční služby podléhá dozoru živnostenského úřadu Kadaň Jana Roháče 1381, Kadaň. Poskytování finanční služby dodavatelem podléhá kontrole České obchodní inspekce (Štěpánská 15, Praha 2) v rámci dozoru nad ochranou ekonomických zájmů spotřebitele Informace o poskytované finanční službě Název a hlavní charakteristiky poskytované služby: Nebankovní půjčka uzavíraná přes internet a prostřednictvím služby SMS (Short message service). Na základě smlouvy o půjčce poskytne věřitel spotřebiteli peněžní prostředky za předem daných podmínek. Celková cena, včetně všech poplatků uvedena v Obchodních podmínkách zejména čl. 7. Věřitel je oprávněn účtovat další poplatky uvedené v článku 9 při porušení smluvní podmínek. Období, po které zůstávají poskytnuté informace v platnosti: Bez omezení doby platnosti. Možné způsoby placení a způsob poskytnutí služby: Uvedeno v článcích 7 a 8 obchodních podmínek (v) Dodatečné náklady pro spotřebitele za použití prostředků komunikace na dálku: Nejsou Věřitelem účtovány žádné další poplatky Informace o smlouvě Od Jednotlivé smlouvy o úvěru má Klient právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru (v případě, že by mu nebyly předány veškeré informace vyžadované ustanovením 54b odst. 8 nebo 9 občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány tyto informace, nastal-li tento den po uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru). Právo na odstoupení nemá Klient u smluv, z nichž bylo zcela splněno oběma smluvními stranami na výslovnou žádost Klienta před výkonem Klientova práva na odstoupení od Jednotlivé smlouvy o úvěru. Ve lhůtě pro odstoupení může Věřitel začít plnit na základě Jednotlivé smlouvy o úvěru, neboť s tím Klient vyslovil souhlas v čl.6.2 těchto obchodních podmínek. Odstoupí-li Klient od Jednotlivé smlouvy o úvěru, Věřitel po něm může požadovat neprodlené zaplacení částky pouze za do té doby skutečně poskytnutou službu s tím, že požadovaná částka musí být přiměřená rozsahu již poskytnuté služby; Věřitel je tak oprávněn požadovat Poplatek za poskytnutí úvěru a v případě, že došlo k vyplacení úvěru, může Věřitel požadovat rovněž vrácení jistiny úvěru. Klient je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy zaslal Věřiteli oznámení o odstoupení od Jednotlivé smlouvy o úvěru, vrátit Věřiteli všechny jím poskytnuté peněžní prostředky nebo jiný majetek od něj přijatý na základě Jednotlivé smlouvy o půjčce; Trvání Jednotlivé smlouvy o úvěru je dle článku 7.4; Praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení od Jednotlivé smlouvy o půjčce: odstoupení od Jednotlivé smlouvy o úvěru je možné učinit v písemné

6 (v) (vi) (vii) formě a zaslat jej na adresu sídla Věřitele; lhůta k uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud bylo oznámení o odstoupení od Jednotlivé smlouvy o půjčce písemně odesláno před uplynutím této lhůty; Klient je v odstoupení povinen uvést jméno a příjmení, rodné číslo, oznámení ohledně odstoupení, datum odstoupení a dále je povinen odstoupení podepsat; Označení členského státu Evropské unie, jehož právní předpisy bere Věřitel za základ pro vytvoření vztahů s Klientem před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku: Česká republika; Právní vztah mezi účastníky Jednotlivé smlouvy o úvěru se řídí právem České republiky; v případě sporů vzniklých z Jednotlivé smlouvy o úvěru nebo Rámcové smlouvy o úvěru bude rozhodováno obecnými soudy ČR; (viii) Informace o jazyku, ve kterém bude Věřitel se souhlasem Klienta komunikovat s Klientem během trvání Jednotlivé smlouvy o úvěru a ve kterých budou Klientovi poskytnuty další informace: český jazyk Informace o možných způsobech nápravy porušení povinností Klient se může obrátit s konkrétní stížností na Věřitele, a to písemně na adresu jeho sídla, stížnost bude vyřízena pracovníkem Věřitele a Klientovi zašle písemné stanovisko ke stížnosti a popř. sdělení o přijatých opatřeních do 14 dnů ode dne doručení stížnosti, resp. všech podkladů nezbytných k jejímu vyřízení, nebude-li možno stížnost řešit bez jejich doložení Klientem; Klient se může dále obrátit zejména na orgán odpovědný za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele či na subjekty zabývající se ochranou spotřebitelů; Finanční služba poskytovaná Věřitelem nespočívá v přijímání vkladů od veřejnosti ani v obchodování s cennými papíry, proto nenáleží Klientovi z titulu existence fondů a uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru žádná zvláštní oprávnění Jednotlivá smlouva o půjčce a Rámcová smlouva jsou po svém uzavření Věřitelem archivovány a jsou Klientovi na jeho požádání přístupné. Klient má právo obdržet kdykoli během trvání Rámcové smlouvy o půjčce na svou žádost text této Rámcové smlouvy o půjčce v tištěné podobě, a to po uhrazení nákladů na poskytnutí uvedené smlouvy. Věřitel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 53a odst. 1 občanského zákoníku. 12 Spotřebitelský úvěr 12.1 Tento článek Rámcové smlouvy o úvěru se vztahuje na právní vztah vzniklý z Jednotlivé smlouvy o úvěru pouze v případě, že je uzavírána Jednotlivá smlouva o úvěru, kterou je sjednáno poskytnutí spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon o spotřebitelském úvěru ). Úvěr poskytnutý Jednotlivou smlouvou o úvěru se považuje za spotřebitelský, pokud mezi Věřitelem a Klientem v období 12 měsíců bylo uzavřeno více Jednotlivých smluv o úvěru a celková výše úvěrů dosáhla nebo přesáhla 5.000,- Kč Ustanovení tohoto článku Rámcové smlouvy o úvěru mají přednost před ostatními ustanoveními Rámcové smlouvy o pro případ, že jsou ve vzájemném rozporu Věřitel uvádí následující informace: (v) Věřitel poskytuje Klientovi spotřebitelský úvěr ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru na základě Jednotlivé smlouvy o úvěru a Rámcové smlouvy, přičemž nejde o spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání, o dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích Věřitele odkládá v důsledku prodlení Klienta platba nebo mění způsob splácení, ani o vázaný spotřebitelský úvěr; Kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo a adresa pro doručování elektronické pošty je uvedena v záhlaví Rámcové smlouvya těchto Obchodních podmínek; Doba trvání úvěru je uvedena v čl. 7.4 těchto podmínek a činí 15 dní, celková výše úvěru (tj. souhrn všech částek, jež jsou dány spotřebiteli k dispozici) je uveden v čl. 7.2 a 7.3 těchto Obchodních podmínek, podmínky jeho čerpání jsou uvedeny v čl. 6.2 těchto Obchodních podmínek; Výpůjční úroková sazba a podmínky upravující použití této sazby je uvedena v čl. 7 těchto Obchodních podmínek, úroková sazba je pevná a v průběhu doby trvání úvěru se nemění; Výše, počet a četnost plateb, jež má Klient provést je uvedena v čl. 7.2 a 7.4 těchto Obchodních podmínek, způsob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám je uveden v čl. 9.8 těchto podmínek Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (tj. tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady s tím, že, pokud není úroková sazba pevně stanovena nebo je možné dodatečně náklady změnit, musí tabulka umoření obsahovat jasnou a stručnou informaci, že uvedené údaje platí pouze do změny úrokové sazby nebo dodatečných nákladů provedené v souladu se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr), jeli zahrnuto umoření jistiny úvěru s pevně stanovenou dobou trvání Věřitel dále uvádí následující informace: Poplatek je splácen spolu s jistinou, a to ve lhůtách a za podmínek uvedených v čl. 7 těchto Obchodních podmínek; soupis poplatků je uveden v čl. 7.2 těchto Obchodních podmínek; Výše úroků z prodlení v případě opožděných plateb je uvedena v čl. 9.1 těchto Obchodních podmínek; dalšími důsledky vyplývajícími z prodlení Klienta je povinnost Klienta hradit smluvní pokutu dle čl. 9.3 této Rámcové smlouvy o úvěru; Náklady na bankovní poplatky při splacení úvěru bezhotovostním bankovním převodem jsou určeny subjekty, které tyto služby poskytují; náklady SMS jsou dle poskytovatele telefonních služeb, které klient využívá; Úvěr není zajištěn jinak než smluvní pokutou dle čl. 9.3 této Rámcové smlouvy o úvěru, požadavek na pojištění některé ze stran není dán Klient může od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru. Od Jednotlivé smlouvy o úvěru lze odstoupit písemně zasláním odstoupení na adresu sídla Věřitele. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení je Klient povinen Věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu úvěru. V tomto případě není Klient povinen zaplatit Věřiteli úrok ani Poplatky za poskytnutí úvěru. V případě odstoupení Klienta od této smlouvy nemá Věřitel právo požadovat po Klientovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených Věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. Má-li Klient právo na odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku, nepoužijí se ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavíraných na dálku (dle čl. 11.4) těchto Obchodních podmínek Úvěr dle Smlouvy není určen k plné nebo částečné úhradě ceny zboží nebo služby dle smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby Klient je oprávněn úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání úvěru. V takovém případě má Klient právo na poměrné snížení úroku a Poplatku za poskytnutí úvěru. Věřitel nebude požadovat náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením V případě ukončení smluvního vztahu záleží další postup na způsobu tohoto ukončení. V případě odstoupení dle čl této Rámcové smlouvy o úvěru se postupuje dle tam uvedených ustanovení. V případě zániku závazků stran splněním jejich povinností budou strany mezi sebou zcela vyrovnány. V případě, že některá ze stran bude v prodlení s plněním svých povinností, je druhá smluvní strana oprávněna se domáhat nároků cestu dle čl. 15 těchto Obchodních podmínek Příslušným orgánem dozoru je Městský úřad Kadaň odbor Živnostenský úřad, Jana Roháče 1381, Kadaň; dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává Česká obchodní inspekce Věřitel před uzavřením Jednotlivé smlouvy o úvěru s odbornou péčí posoudí schopnost Klienta splácet spotřebitelský úvěr, a to zejména na základě dostatečných informací získaných i od Klienta a nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta v souladu s čl těchto Obchodních podmínek. Za tímto účelem Klient poskytl Věřiteli přesné a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr. Pokud by byl důvodem neposkytnutí spotřebitelského úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti Klienta, Věřitel okamžitě a bezplatně Klienta vyrozumí o tomto výsledku a sdělí mu údaje o použité databázi Roční procentní sazba nákladů na úvěr (tj. celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru) stanovená podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k zákona o spotřebitelském úvěru, veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby a celková částka splatná Klientem (tj. součet celkové výše Úvěru a celkových nákladů Úvěru pro Klienta) vyjádřená číselným údajem a vypočtená k okamžiku uzavření Jednotlivé smlouvy úvěru a dále Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu přílohy č. 6 zákona o spotřebitelském úvěru (dále je Informace dle zákona o spotřebitelském úvěru ) budou Věřitelem na základě Žádosti Klienta (čl. 5.5 a 5.6 těchto Obchodních podmínek) vyhotoveny a zaslány na klienta nejpozději v okamžik učiněného Návrhu ze strany Věřitele (čl. 5.5 a 5.6 těchto Obchodních podmínek). Klient je povinen se s Informacemi dle zákona o spotřebitelském úvěru seznámit před učiněním Přijetím ze strany Klienta. Učiněním Přijetí (čl. 5.5 a 5.6(vi) těchto Obchodních podmínek) Klient prohlašuje, že se s Informacemi dle zákona o spotřebitelském úvěru seznámil, rozumí jejich obsahu a souhlasí s nimi. 13 Další práva a povinnosti smluvních stran 13.1 Klient si je vědom toho, že v rámci plnění Jednotlivých smluv o úvěru může od Věřitele obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné se považují všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Věřitele. Klient se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Klient nesmí bez písemného souhlasu Věřitele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Věřitele. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti této Rámcové smlouvy o úvěru (z jakéhokoliv důvodu) a jejich účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy o úvěru Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytováním úvěrů a se zasíláním obchodních sdělení Věřitele na elektronickou adresu a mobilní telefon Klienta. Klient může svůj souhlas podle předchozí věty odvolat. V případě, že by se Klient domníval, že Věřitel provádí zasílání obchodních sdělení v rozporu se zákonem, může požádat Věřitele o vysvětlení a dále požadovat, aby Věřitel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel odstraní neprodleně závadný stav.

7 14 Ochrana osobních údajů 14.1 Uzavřením Rámcové smlouvy, popřípadě jakékoli smlouvy o půjčce, dává Klient Věřiteli souhlas ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním jeho následujících osobních údajů, které budou Klientem Věřiteli sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Rámcové smlouvy nebo jakékoli smlouvy o půjčce (dále jen Osobní údaje ): Osobní údaje; údaje o tom, zda mezi Klientem a Věřitelem došlo k uzavření Rámcové smlouvy a jakékoli následné smlouvy o půjčce; osobní údaje vypovídající o finančních závazcích Klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči Věřiteli; osobní údaje o zajištění závazků Klienta vůči Věřiteli vyplývajících z Rámcové smlouvy nebo smluv o půjčce; (v) jakékoli další údaje, které Klient poskytl nebo poskytne Věřiteli za účelem posouzení schopnosti Klienta splácet půjčky na základě Rámcové smlouvy, platební morálky a důvěryhodnosti Klienta, případně které Věřitel získal nebo získá v souvislosti s plněním, popř. neplněním závazků Klienta z Rámcové smlouvy a jakékoli smlouvy o půjčce Souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých Věřiteli je udělen jak k účelům jednání o uzavření Rámcové smlouvy a navazujících smluv o půjčce, za účelem poskytnutí půjček a úkonům souvisejícím, tak za účelem posuzování úvěruschopnosti Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas klienta zahrnuje zpracování Osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Věřitelem Klient uzavřením Rámcové smlouvy, popřípadě jakékoli smlouvy o půjčce, dává souhlas Věřiteli k předání svých osobních údajů dalším subjektům spolupracujícím s Věřitelem při realizaci Rámcové smlouvy navazujících smluv o půjčce a při vymáhání plnění z těchto smluv, zejména pak Inkasní společnosti Klient současně dává souhlas: Věřiteli k předání jeho Osobních údajů subjektům provozujícím databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti osob (dále jen Databáze ) k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v příslušné Databázi; k tomu, aby provozovatelé Databází zpřístupnili Osobní informace Klienta všem oprávněným uživatelům příslušné Databáze, kteří k tomu budou mít odpovídající souhlas nebo k tomu budou oprávněni v souladu se zákonem, a aby všichni oprávnění uživatelé příslušných Databází Osobní údaje Klienta dále použili, a to případně s dalšími osobními údaji Klienta, které oprávněně zpracovávají; a aby provozovatelé Databází zpřístupnili Věřiteli veškeré osobní údaje Klienta, u kterých bude k takovému zpřístupnění existovat odpovídající souhlas Klienta nebo u kterých k tomu provozovatelé Databází budou oprávněni v souladu se zákonem Klient dále souhlasí, aby Osobní údaje byly použity pro: vytvoření souboru informací v rámci Databází, vypovídajících o schopnosti Klienta splácet své závazky, platební morálce a důvěryhodnosti Klienta; vzájemné informování oprávněných uživatelů Databází o schopnosti Klienta splácet své závazky, platební morálce a důvěryhodnosti Klienta; a posouzení schopnosti Klienta splácet své závazky, platební morálky a důvěryhodnosti Klienta ze strany oprávněných uživatelů Databází Klient uděluje souhlas se zpracování jeho Osobních údajů na dobu trvání Rámcové smlouvy a na dobu dalších 4 let po zániku Rámcové smlouvy podle článku 10 těchto obchodních podmínek výše, případně po zániku veškerých závazků Klienta vůči Věřiteli vzniklých z jakéhokoli titulu Klient má právo souhlas se zpracováním a předáváním Osobních údajů kdykoli odvolat. Klient má právo přístupu k jeho osobním údajům poskytnutým Věřiteli, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování Osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromí Klienta nebo v rozporu se zákonem, může Klient požádat Věřitele či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn. Klient má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 15 Doručování 15.1 Není-li v těchto obchodních podmínkách v konkrétním případě uvedeno jinak, veškerá zasílaná oznámení v souvislosti s Rámcovou smlouvou a navazujícími smlouvami o půjčce musí být písemná, v českém jazyce a zaslána: v případě Věřitele poskytovatelem poštovních služeb na adresu: MILAKAMI s.r.o., Budovatelská 482, Klášterec nad Ohří, nebo em na adresu: případně na jinou adresu, kterou Věřitel Klientovi v souladu s tímto článkem předem oznámí; v případě Klienta poskytovatelem poštovních služeb na doručovací adresu nebo em na ovou adresu Klienta. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 16 Rozhodování sporů 16.1 Případné spory mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou o Půjčce by měly být přednostně urovnány dohodou obou Stran. V případě, že rozumné dohody Stran nebude dosaženo, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé Strany bez zbytečného časového odkladu Smluvní strany se dohodli, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly, budou řešeny dle samostatně sjednané písemné Rozhodčí smlouvy. Návrh rozhodčí smlouvy je včetně náležitého vysvětlení umístěn na Internetových stránkách. U smluv uzavřených do (včetně) bude postupováno dle rozhodčí doložky, která je součástí dříve sjednaných všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí uzavřené rámcové smlouvy o půjčce a které v bodu 16.2 původního znění zůstávají i nadále v platnosti Ujednáním v předchozím článku není dotčeno právo žádné strany domáhat se svého nároku u obecného soudu. K rozhodování sporů z této Rámcové smlouvy a jednotlivých smluv o půjčce je příslušný také finanční arbitr podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. 17 Závěrečná ustanovení 17.1 Věřitel neodpovídá za jakoukoli ztrátu nebo škodu, přímou nebo nepřímou, která může být způsobena technickými závadami nebo chybami v softwaru, operačních systémech, sítích, telekomunikačních systémech (včetně telefonů, faxových strojů a podobného zařízení), nedostatkem přenosu nebo přerušením takových systémů, výpadky elektrického proudu, poruchami a přerušeními u zařízení a hardwaru, ať již takové zařízení nebo hardware vlastní nebo používá Věřitel nebo třetí osoby Strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Vyšší moc znamená událost, která je nepředvídatelná a která je mimo vliv stran, např. plnění Rámcové smlouvy nebo kterékoli smlouvy o půjčce je bráněno stávkou, poruchou sítě, legislativním omezením vlády nebo orgánu Evropské unie, vzpourami, sabotáží, povstáním, přírodními silami nebo podobnými okolnostmi, které mají za následek odklad plnění závazků převzatých na základě Rámcové smlouvy nebo kterékoli smlouvy o půjčce. Strana není odpovědná za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, že taková Strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou Věřitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva a závazky vyplývající ze Rámcové smlouvy a navazujících smluv o půjčce či jejich část na kteroukoli třetí osobu Veškerá telefonická komunikace mezi Věřitelem a Klientem v souvislosti s Rámcovou smlouvou nebo jednotlivými smlouvami o půjčce bude vedena v českém jazyce Dozorový orgán vykonávající dozor nad dodržováním povinností Věřitele z Rámcové smlouvy a z navazujících smluv o půjčce je Česká obchodní inspekce ve smyslu zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů Tyto obchodní podmínky mohou být Věřitelem kdykoliv jednostranně změněny formou oznámení na Internetových stránkách učiněného nejméně 10 dnů před navrhovaným datem účinnosti změny obchodních podmínek. Věřitel je vázán obchodními podmínkami od okamžiku jejich účinnosti až do okamžiku účinnosti jejich změny. Pokud Klient odešle Žádost o první půjčku v době účinnosti těchto obchodních podmínek a Věřitel v důsledku toho uzavře s Klientem Rámcovou smlouvu, bude se Rámcová smlouva a jednotlivé smlouvy o půjčce řídit těmito Obchodními podmínkami Pokud v průběhu trvání Rámcové smlouvy dojde ke změně obchodních podmínek, zašle Věřitel Klientovi oznámení o změně obchodních podmínek spolu se zněním nových obchodních podmínek některým ze způsobů uvedeným v článku těchto obchodních podmínek výše s tím, že pokud Klient neodmítne tyto nové obchodní podmínky ve lhůtě 15 dnů od jejich doručení oznámením ve smyslu článku těchto obchodních podmínek výše, budou se veškeré vztahy mezi stranami na základě Rámcové smlouvy a jednotlivých smluv o půjčce řídit novými obchodními podmínkami od 16. dne po jejich doručení Klientovi. Tyto smluvní Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem Zpráva, zásilka je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, V dne Podpis: Klient

8

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%.

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí na Vás být vedena exekuce,

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak;

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (f) Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %.

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí být vedený v registrech dlužníků,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů (dále také jen

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU,

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, resp. RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZÁPŮJČCE Smluvní strany: Fast Cash a.s. se sídlem: Školská 694/32, Nové Město, PSČ 110 00 IČ: 241 77 032 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Dnešního dne uzavřeli/y

Dnešního dne uzavřeli/y Dnešního dne uzavřeli/y obchodní společnost Via SMS s.r.o. se sídlem: Lazarská 1719/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 24720275, DIČ: CZ 24720275, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1) Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 5. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.) Číslo smlouvy (variabilní symbol pro platby): [ ] TATO SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI (dále jen Smlouva ) byla uzavřena podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více