Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010"

Transkript

1

2 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché:

3 I. Charakteristika školy... 6 Název školy:... 6 Sídlo školy :... 6 Právní forma :... 6 Zřizovatel :... 6 Základní údaje :... 6 Součásti školy :... 6 Vzdělávací program ZŠ :... 6 Počet tříd ZŠ k :... 7 Celkový počet žáků k :... 7 Počet integrovaných žáků:... 7 Počet oddělení ŠD:... 7 Pravidelná činnost k Počet tříd MŠ:... 8 Třídy a děti... 8 Přehled zaměstnanců:... 8 Základní škola... 8 Mateřská škola... 9 Školní jídelna... 9 II. Stav majetku plánované investiční akce III. Základní škola Přehled pracovníků ZŠ Materiálně technické zajištění školy Opravy a rekonstrukce ZŠ Přetrvávající nedostatky: Spolupráce se sdružením rodičů ZŠ Spolupráce s obcí Horní Suchá v oblasti kulturních a sportovních projektů Hodnocení výchovně-vzdělávací práce Realizace Školního vzdělávacího programu v dalších ročnících Zhodnocení dosavadního průběhu zavádění ŠVP, projednání jeho změn Zajistit plnění úmluvy o právech dítěte ve všech oblastech výchovně-vzdělávací práce Dbát na prevenci sociálně patologických jevů záškoláctví, negativní přístup ke škole. Rozvíjet drogovou prevenci, sledovat projevy šikany. Důsledně zapojovat zákonné zástupce do řešení problémů Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Zdůraznění podílu každého jedince na vytváření zdravého životního prostředí

4 8.5 Věnovat pozornost estetické úpravě školního prostředí třída, škola Využívání alternativních vyučovacích metod s respektováním individuálních rozdílů mezi žáky. Aktivizující metody, zdůraznění vlastní poznávací práce žáků Individuální přístup k žákům s poruchami učení a chování, žákům po nemoci, se zdravotními problémy a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí Dbát na úpravu písemných prací žáků, dodržovat dohodnuté postupy, formy a metody, které byly schválené metodickým sdružením. Dodržovat ustanovení klasifikačního řádu. Doplnit školní řád o přesná kritéria hodnocení při velké absenci, stanovit pravidla pro jednotné hodnocení chování Vytváření podmínek pro využití volného času (kroužky, sportovní a kulturní akce) Spolupracovat s radou školy Aktivní účast na kulturních a společenských akcích obce. Příprava vystoupení žáků u příležitosti kulturních akcí obce Horní Suchá. Kulturní výchova žáků Spolupráce s polskou ZŠ IV. Organizace výuky Plnění stanovených výchovně vzdělávacích záměrů ve školním roce 2008/ Vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP) 2008/ Zaměřeno na oblasti: Tabulka konkrétních akcí: Akce školy ve školním roce 2009/ V. Projekt Comenius Zpráva o hodnocení projektu Comenius Všeobecné informace: Obsah partnerství Další aktivity v rámci projektu Comenius Adopce na dálku Týden Evropských zemí VI. Přehled matematických soutěží a olympiád ve školním roce 2009/ SCIO testy Matematické soutěž PYTHAGORIÁDA MATEMATICKÝ KLOKAN VII. Zájmová činnost VIII. Přehled studijních oborů vybraných končícími žáky IX. Výroční zpráva Mateřské školy ulice Stavební, školní rok 2009/ Hodnocení výchovně vzdělávací práce

5 2. Ve školním roce 2009/ 2010 jsme se zaměřili: v oblasti biologické v oblasti psychologické v oblasti interpersonální v oblasti sociálně kulturní v oblasti environmentální V příštím školním roce 2010/2011 se chceme zaměřit na základě evaluace: Materiálně hygienické podmínky Vybavení tříd: Opravy: Ve školním roce 2010/2011 navrhujeme opravit a zakoupit: V mateřské škole proběhly ve školním roce roce 2009 / 2010 tyto akce: Podzimní období Zimní období Jarní období Letní období Přehled pracovníků mateřské školy: X. Školní družina XI. Školní jídelna Organizace Přehled pracovníků ŠJ XII. Závěr:

6 I. Charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Sídlo školy : Horní Suchá, Těrlická 969 Právní forma : příspěvková organizace od , změna názvu s účinností od IČ : DIČ : CZ Zřizovatel : Obec Horní Suchá, IČ: , Sportovní 3/2, Horní Suchá Starosta obce: Ing. Jan Lipner Ředitel školy: Mgr. Ilona Chalupová Zástupce ředitele : Mgr. Dagmar Havlásková Základní údaje : E - mail školy : Adresa www. stránek : IZO : red IZO: Datum zařazení do sítě : , Změna zřizovací listiny: , s účinností od Rozhodnutí MŠMT o změně názvu: , s účinností od Součásti školy : školní družina: IZO mateřská škola: IZO školní jídelna: IZO Adresa školní družiny : Horní Suchá, Těrlická 969 Adresa mateřské školy : Horní Suchá, Stavební 2/1226 Adresa školní jídelny: Horní Suchá, Těrlická 969 Vzdělávací program ZŠ : Ve školním roce 2009/2010 byli všichni žáci a 9.ročníku vzděláváni podle učebního plánu č. j /96-2 Základní škola. Žáci 1.,2. a 3. tříd a žáci v 6.,7. a 8. třídách byli vzděláváni podle Školského vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem V Evropě se neztratíme. 6

7 Počet tříd ZŠ k : 18 (na I. stupni 10 tříd, na II. stupni 8 tříd) Celkový počet žáků k : 340 žáků / z toho dívek 157 na I. stupni 188 žáků / z toho dívek 78 na II. stupni 152 žáků / z toho dívek 79 průměrný počet žáků ve třídě : I. stupeň 18,80 žáků II. stupeň 19,00 žáků Počet integrovaných žáků: Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení : Počet celke m z toho dívky 1.stupeň celkem Vyžadující zvýšené výdaje z toho dívky 2.stupeň celkem Mentální postižení Sluchově postižení Zrakově postižení S vadami řeči Tělesně postižení S více vadami S vývoj. poruchami učení S vývoj. poruchami chování z toho dívky Celkem Počet oddělení ŠD: 2 Pravidelná činnost k Oddělení 2 z toho pro žáky se zdravotním postižením 0 Zapsaní účastníci 50 v tom z 1. stupně 50 z toho z ročník 26 7

8 Počet tříd MŠ: 4 Třídy a děti Třídy s provozem Počet tříd celkem z toho dívky Běžné třídy Počet dětí polodenním vzděláním s omezenou délkou doch. internátním celodenním polodenním celkem Přehled zaměstnanců: počet zaměstnanců pro celý právní subjekt: 55 Základní škola Pedagogičtí pracovníci ZŠ : 25 Provozní zaměstnanci ZŠ : 7 Školní družina : 2 8

9 Mateřská škola Pedagogické pracovnice MŠ: 8 Provozní zaměstnanci MŠ: 2 Školní jídelna Provozní pracovnice školní jídelny: 11 9

10 II. Stav majetku plánované investiční akce Charakteristika Současný stav Výhled do dalšího obdobíinvestiční akce Základní škola Základní škola má 9 ročníků a člení se na první stupeň a druhý stupeň. V letošním roce bylo u zápisu 38 žáků (4 žáci mají První stupeň je tvořen ročníkem a druhý odklad školní docházky). stupeň ročníkem. Základní vzdělání získávalo ve škole: ve školním roce 2007/ žáků, ve školním roce 2008/ žáků, ve školním roce 2009/ žáků, V roce 2010/2011 očekáváme opět nárůst počtu zapsaných dětí. I v dalším školním roce udržíme dvě paraelní třídy. ve školním roce 2010/2011 předpokládáme 345 žáků. Průměrná naplněnost tříd je asi 19 žáků. Budova ZŠ Hřiště u ZŠ Vybavenost školy Budova základní školy je moderní budova, která byla postavena v roce 1961, prodělala časté rekonstrukce i realizaci nadstavby v roce V budově se nachází plynová kotelna, která díky pravidelnému servisu je ve velmi dobrém stavu. Přesto dosavadní kotle mají už krátkodobou životnost a dojde k jejich výměně. V letošním roce byla provedena výměna vyzdívky v kotlích. Došlo k výměně další části vodovodního řádu a elektroinstalace. U Základní školy se nachází hřiště, které prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Bylo vybudováno fotbalové hříště, volejbalové, běžecká dráha s umělým povrchem, doskočiště a prostor pro hod koulí. V boční části byla zbudována hrací plocha pro děti ZŠ a ŠD. Tato část je využívána pouze školou. V budově školy je 18 kmenových tříd, a 10 odborných učeben (2 jazykové učebny, učebna fyziky a chemie, učebna zeměpisu, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, 2 učebny IVT, dílna, speciální učebna). Ve škole byl nainstalován kamerový systém u vstupních dveří. Byl vytvořen nový kabinet výchovného 10 Je podán projekt na zateplení budovy a výměnu oken. Během tohoto roku by mělo dojít k rekonstrukci kotelny. Je nutná oprava střechy, která se už začala postupně provádět a provedení izolace podzemních části budovy. Bude zřízeno pokusné políčko pro výuku pěstitelských prací a zřízeny 2 učebny v přírodě, které se budou využívat za pěkného počasí v rámci ŠVP. V příštím roce dojde k výměně vodovodních trubek na záchodech a postupně k rekonstrukci starých chlapeckých WC. Rovněž dojde k výměně elektrických rozvaděčů. V příštím roce dojde k dalšímu postupnému

11 Nábytek Pomůcky Kabinety poradce, do dosavadního byl přestěhován kabinet dějepisu. V původním vznikla nová menší odborná učebna, která se bude postupně zařizovat Došlo k malování tříd na 2. patře. Byla zbudována nová šatna v suterénu školy. Byly natřeny dveře na učitelských záchodech. Byly vyměněny dva nefunkční elektrobojlery na teplou vodu. Ve všech kmenových třídách jsou nastavitelné židle a lavice. Byly zakoupeny židle a lavice do kmenových tříd,které ještě neměly. Došlo k úpravě 2 oddělení ŠD (malování, nábytek, umývadlo atd.). Škola má dostatek didaktických a demonstračních pomůcek, které jsou aktuálně doplňovány podle potřeby, žákovských souprav pro provádění demonstračních i frontálních prací při výuce i pro laboratorní činnost. V odborných kabinetech jsou sbírky pomůcek, encyklopedie, dokumentární filmy, počítačové programy. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu, hřiště, sportovní halu a asfaltové prostranství v areálu školy. Ve škole jsou 3 nové interaktivní tabule. Byly obměněny videa a rádia. Byl zakoupen vizualizér do učebny anglického jazyka. Z peněz Projektu Comenius byl zakoupen laminovací přístroj. Učitelé I. stupně mají společný kabinet. Kabinet I. stupně slouží především pro uložení některých pomůcek, ale i k přípravě na počítači, vytisknutí materiálů, opravám a projednávání učitel rodič. Učitelé II. stupně mají předmětové kabinety, každý má počítač s tiskárnou, telefon a dostatek úložného prostoru na pomůcky. Všechny kabinety jsou velmi estetické a účelné. Všechny kabinety jsou vybaveny PC a jsou napojeny na počítačovou síť. 11 malování chodeb a šatny. Je nutné dovybavit úložným nábytkem třídy 2. stupně. Na třetím patře se budou třídy postupně vybavovat uzamykatelnými skříňkami, které si žáci budou moci pronajmout. I nadále bude škola doplňovat a obměňovat učební pomůcky v souvislosti s realizací ŠVP. V příštím školním roce chceme dokoupit další 2 interaktivní tabule, provést výměnu starých typů meotarů za vizualizéry. Stále dbáme o aktualizaci softwaru. V kabinetech dojde k napojení na programy Bakalářů matrika, vysvědčení.

12 Hygienické zázemí Škola splňuje hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání. Provoz je v souladu s normami. Žáci mají k dispozici na každém patře plně vybavené toalety s tekoucí teplou vodou.ve třídách umývadlo. Pravidelně provádíme čištění odpadů biologickou cestou (fa Bioenzym). Došlo k výměně další části vodovodního potrubí. Ve třídách i učebnách bylo opraveno elektrické osvětlení, aby odpovídalo správným požadavkům. V budoucnu bude dokončena rekonstrukce elektroinstalace výměnou starých rozváděčů a bude třeba dokončit elektro rekonstrukci v rámci celé budovy. Postupně bude dokončována výměna vodovodního potrubí, které je od r V příštím roce začne postupná oprava chlapeckých WC, které je zastaralé. Občerstvení Ve škole funguje školní jídelna, kde si žáci mohou zakoupit svačinku a oběd. Ve školní družině zabezpečujeme pitný režim nápojovým zásobníkem. Zapojili jsme se do projektu Ovoce do škol. Od března dostávají žáci 1. stupně pravidelně ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy. Nechystáme změny, odmítli jsme zřízení školního bufetu. 12

13 Mateřská škola Školní jídelna Školní družina Budova mateřské školy je odloučeným pracovištěm na ulici Stavební Díky provedené nadstavbě bytů se její vzhled změnil a budova dnes patří mezi moderní stavby. Díky postupné rekonstrukci umýváren, WC splňuje budova všechny hygienické normy. Byla realizována výměna oken v MŠ. Okna byla nově doplněna žaluziemi. Všechny třídy byly vymalovány. Došlo k výměně podlahové krytiny ve dvou třídách a opravě hygienického zařízení. Byly opraveny průlezky v zahradě, zakoupena nová krycí plachta na pískoviště. Škola má svou vlastní jídelnu. Školní jídelna s kuchyní je umístěna v budově školy a zajišťuje stravování žáků i široké veřejnosti. Proběhla oprava střechy a malování kuchyně, byla zakoupena nová mraznička, elektrická pánev a plynový kotel, byla opravena klimatizace. Došlo ke generální opravě schodiště do školní jídelny ze dvora. Byla vymalována kuchyň. V jídelně byly pověšeny záclony. ŠD má 2 oddělení, která jsou umístěna v přízemí budovy školy. ŠD poskytuje účastníkům zájmové vzdělávání pro naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Došlo k celkové výměně vybavení obou oddělení, byla vymalována, došlo k výměně umyvadla a kachlíků, byl zakoupen nový nábytek. Družina dostala svůj vlastní kamerový systém, kterým si paní vychovatelky kontrolují příchod rodičů pro děti. Pokračovat budeme v opravách nábytku, jeho obnově a nákupu her, hraček pro děti. Dlouhodobějším záměrem je úprava ploch v zahradě MŠ včetně terasy a generální oprava kotelny. Dojde dále k pravidelnému malování chodeb, dokončení oprav elektro instalace. Do dalších let počítáme s výměnou elektrické trouby a do školní jídelny s výměnou nábytku, který už je hodně poničen. Do budoucna zakoupíme do družiny dva nové počítače. 13

14 III. Základní škola 1. Přehled pracovníků ZŠ Poř. Příjmení a jméno, Funkční zařazení Vyučuje předmět číslo titul 1. Chalupová Ilona, Mgr. Ředitelka školy chemie 2. Havlásková Dagmar, Mgr. Zástupce ředitele školy Přírodopis, tělesná výchova, přírodopisný seminář 3. Tomíčková Markéta, Mgr. Výchovný poradce Německý jazyk, občanská a tělesná výchova 4. Kuchárová Eva, Mgr. Koordinátor ICT, TU Informatika, třída 4. A 5. Szlachtová Marcela, Mgr. Metodik prevence, TU, předseda PK českého jazyka Jazyk český, výtvarná výchova, literárně výtvarný seminář 6. Nadymáčková Tatjána, Koordinátor projektu Comenius,TU, Anglický a ruský jazyk, zeměpis Mgr. předseda PK cizí jazyk 7. Adamusová Nataša, Mgr. Předseda MS (1.-3.), TU 2. A třídu 8. Brodová Jarmila, Mgr. Předseda MS (4.-5.), TU 5. A třídu 9. Lajczyková Marie, Mgr. Předseda PK mat., TU Matematika, technické kreslení 10. Domesová Jarmila, Mgr. Předseda PK přírodní vědy, TU Přírodopis, pracovní výchovu, výchovu ke zdraví, rodinnou výchovu 11. Zelníček Jaromír, PaedDr. Předseda PK společenské vědy Český jazyk, dějepis, pracovní výchova 12. Firický Jiří, Mgr. Předseda PK výchov, TU Tělesná výchova, matematika, zeměpis 13. Kiselová Helena, Mgr. U Dějepis, dějepisná praktika 14. Kunetková Kateřina Předseda PK výtvarné výchovy, TU Jazyk český, výtvarná výchova, zeměpis 15. Krauzovičová Lucie, Mgr. TU 2. B třída 16. Bilanová Pavlína, Mgr.(do TU 2. B třída 14.9.) 17. Šumpichová Lucie, Phdr. TU 1. B třída, anglický jazyk (do 2.3.) 18. Skopalová Veronika, Mgr. TU 1. B třída (od 2.3. do 31.6.) 19. Moldříková Vladimíra, TU, správce FKSP 1. A třída Mgr. 20. Miluše Pechová, Mgr. TU 3. A třída, anglický jazyk 21. Beňová Veronika, Mgr. TU 3. B třída (do ) 22. Jajkowiczová Helena, TU 3. B třída Mgr. (od do 31.1.) 23. Morawiecová Alina, Mgr. TU 3. B třída (od 1.2. do 30.6.) 24. Zydrová Ilona, Mgr. TU, jednatel SRZŠ 4. B třída 25. Štixová Marta, Mgr. TU, předseda ČMOS 5. B třída 26. Machancová Lenka, U 1. stupeň Mgr.(od ) 27. Sikorová Renata, Mgr. TU Fyzika, chemie, fyzikální seminář, zeměpis 28. Nedbalcová Marie, Ing. TU Anglický jazyk, matematika, ekonomika 29. Ptaková Věra, Mgr. U Hudební výchova, ruský jazyk 14

15 Poř. číslo Vychovatelé ŠD funkční zařazení vzdělání 1. Zapletalová Věra vedoucí vychovatel ŠD SŠ pedagogické 2. Rajdusová Lenka vychovatel ŠD SŠ pedagogické Poř. číslo Správní zaměstnanci funkční zařazení vzdělání 1. Bahníková Šárka (do 30.4.) ekonom SŠ 2. Kuncová Marcela (od MD) administrativní pracovník SŠ 3. Čechalová Marcela (do 15.7.) školník - domovník SOU 4. Havlíková Karla uklízečka SOU 5. Kalinová Romana uklízečka - domovník SOU 6. Kriš Ignác údržbář SOU 7. Richterová Zdenka uklízečka SOU 8. Strenková Jarmila (od 1.12.) administrativní pracovník SŚ 9. Hanušová Taťána(od 1.5.) ekonom SŚ 2. Materiálně technické zajištění školy Ve školním roce 2009/2010 měla škola 18 kmenových tříd a 9 odborných učeben (2 jazykové učebny, učebnu fyziky a chemie, učebnu zeměpisu, učebnu výtvarné výchovy, učebnu hudební výchovy a 2 učebny IVT, dílnu). Odborné učebny jsou vybaveny pomůckami, ve všech je audiovizuální technika zpětné projektory, televize, videa, přehrávače CD. Škola má ve 2 počítačových učebnách 27 počítačů PC pro žáky a 2 počítače pro učitele. Jedna počítačová učebna je vybavena diaprojektorem. V základní škole je 7 kabinetů, 1 sborovna, ředitelna, pracoviště zástupce ředitele, ekonoma a administrativní pracovnice. V kabinetech je dostatek didaktických pomůcek (fyzika, chemie, český jazyk, přírodopis, dějepis, občanská výchova, matematika a národní škola), demonstračních pomůcek a žákovských souprav pro provádění frontálních prací při výuce i pro laboratorní činnost (fyzika, chemie, přírodopis, pracovní vyučování). Pomůcky do anglického jazyka jsou umístěny v jejich odborných učebnách. Ředitelna, zástupce ředitele, sekretariát, pracoviště ekonoma a kabinety JČ, PŘ, výchovného poradce, M F, Vv, 1. stupně jsou vybaveny PC a Internetem celkem 10 počítačů. Všechny kabinety jsou vybaveny telefony, které umožňují pedagogům nejen spojení mezi kabinety, ale i volání mimo školu na krizová čísla policie, lékař, pedagogicko psychologická poradna, hasiči a poruchové služby pohotovost. V každém ročníku (1. -5.) mají vyučující k dispozici DVD přehrávač a televizi.ve všech třídách 1. stupně a ve všech odborných učebnách jsou nainstalovány počítače a Internet. K výuce byly vyučujícími používány výukový program Terasoft matematika, chemie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, přírodopis, vlastivěda. Dále programy Didakta český jazyk, dějepis, cizí jazyky, fyzika, přírodopis, zeměpis, ke konci roku dokoupena chemie, diktáty, angličtina pro malé a slovní úlohy z matematiky. Výukové programy jsou jak pro 1., tak i pro 2. stupeň. 15

16 Všichni vyučující jazyků a tělesné výchovy měli k dispozici radiomagnetofony s přehrávači CD. Škola nakupuje učebnice většinou z nakladatelství Alter, Fortuna, Prométheus, SPN, v souvislosti s realizací školního vzdělávacího programu i učebnice z nakladatelství Fraus. 3. Opravy a rekonstrukce ZŠ V průběhu školního roku 2009/2010 byla provedena rekonstrukce a vybavení ŠD č. 2, učebna byla vymalována, dáno nové umývadlo s vodovodní baterií, nový obklad, vybavena novým pestrým nábytkem. Vybavení, které se nyní člení na pracovní a odpočinkovou část, je plně uzpůsobeno novému stylu práce školní družiny dle jejího ŠVP. Nové židle a lavice byly zakoupeny do tříd, ve kterých nebyly prozatím nastavitelné lavice a židle. Škola má nyní v kmenových třídách správný nábytek a v září a lednu provádějí třídní učitelé kontrolu sezení. Nové židle byly zakoupeny do učebny Vv. Během prázdnin byly vymalovány třídy na 2. poschodí. O jarních prázdninách byla také provedena rekonstrukce vodovodního řádu a elektro instalace v ředitelně, kanceláři zástupce ředitele a sekretářky. Došlo k výměně podlahové krytiny, malování a menším stavebním úpravám. Byla vytvořena nová šatna v suterénu školy, protože došlo k navýšení počtu tříd. První z průchozích šaten byla uvolněna k přecházení. Z bývalé sborovny byl vytvořen kabinet výchovného poradce a menší informační místnost. Do původního kabinetu výchovného poradce se přestěhují učitelé z bývalého kabinetu dějepisu, ze kterého bude v průběhu nového školního roku vytvořena nová odborná učebna. Bojlery na teplou vodu, které jsou umístěné na učitelských WC byly v přízemí a na druhém poschodí vyměněny. Z přízemního byla přetažena teplá voda do suterénu. Byly natřeny dveře na učitelských WC. V souvislosti s opravami vysoce hodnotím práci školního údržbáře, pana Kriše, který kromě obvyklé údržby vyráběl i nábytek, sám měnil umývadla a obklady. Firmám, které u nás vykonávaly opravářské práce, vždy pomáhal s přípravou pracovního prostoru a prováděl dohled nad jejich prací. Stejně si cením i práce ostatních správních zaměstnanců. V letošním roce jsme začali s postupnou opravou střechy, postupně se musí vyměnit a doplnit střešní krytina a obnovit tepelná izolace z vnitřního prostoru. Rovněž střešní lepenka je již popraskaná. Bude se postupně měnit stávající střešní krytina.. O prázdninách došlo k výměně schodiště do školní jídelny (ze dvora). Staré schodiště bylo popraskáno a hrozilo úrazem. Původní betonové schodiště bylo z praktických důvodů nahrazeno kovovým (pozinkovaným) a příčky v zábradlí byly vytvořeny z plastu. V kotelně došlo ke snížení hodnoty jističů. U 4 kotlů došlo k opravě popraskané vyzdívky. Technický stav budovy školy je dobrý, ale protože škola je už starší, musí se neustále opravovat a udržovat. A to jak po technické stránce, tak i po estetické. Škola působí velmi dobrým dojmem na všechny návštěvníky a je tedy v našem zájmu tento stav udržet a zlepšovat. 4. Přetrvávající nedostatky: Trhliny v dlažbě na chodbě III. podlaží (dlažba položena v roce 1996). V souvislosti s mimořádně vysokými teplotami v učebnách 3. patra (nástavba v roce 1997) teploty vystupují nad 25 stupňů, došlo k instalaci venkovních tmavých 16

17 žaluzií. Toto opatření bohužel problém vysokých teplot nevyřešilo, teploty jsou vysoké i při využití venkovních žaluzií, které navíc místnosti zatemňují a často se musí svítit. Nejhůře jsou na tom obě počítačové učebny, kde se při zapnutí všech počítačů zvedá teplota ještě rychleji. V budoucnu bude nutná klimatizace alespoň v těchto učebnách. Možným řešením by bylo i nainstalování stropních větráků do těchto tříd, které by se zapínaly dálkovým ovládáním učitele. Vzhledem k stále teplejším dnům na jaře, bude nutné tento problém urychleně řešit. Výměna oken základní školy a jejího zateplení, na což upozornil výsledek energetického auditu. Okna netěsní, nedají se otevírat. Tímto krokem bude ušetřena tepelná energie v topné sezoně a zároveň nebude docházet k tak radikálnímu přehřátí budovy v červnových měsících. V půdních prostorách by mělo dojít k doplnění tepelné izolace, která je naprosto nedostačující. Při zateplování školy by měly být dořešeny okapové roury, které nejsou ukončené, dešťová voda z nich vsakuje do země a prosakuje do sklepních prostor školy. Rovněž okna na schodišti jsou ve velmi špatném stavu. Přestože jsou neotvíratelná, při prudkých deštích se jimi dostává voda na schodiště. Úprava živého plotu bude dodělána až po úpravě autobusové zastávky. V kotelně dojde k zapojení dvou nových kotlů s větším výkonem. Stávající kotly zůstanou jako záloha. 5. Spolupráce se sdružením rodičů ZŠ Během školního roku 2009/2010 se rozvíjela nadále dobrá spolupráce s rodiči žáků. Předsedou je pan Martin Adamiec a pokladníkem paní Iva Vitošová. Své příjmy získávali z příspěvků rodičů, finančních výnosů akcí a z projektu Obce Horní Suchá. Ve spolupráci se Sdružením rodičů byla realizována řada úspěšných akcí: exkurze žáků, ples ZŠ, sportovně zábavné odpoledne radovánky, dětské karnevaly, Miss školy, lampiónový průvod. Sdružení rodičů hradilo dětem autobusy na exkurze, cestovné, akce školy, knižní odměny, přispívalo dětem na pobyt na LVVZ, ve škole v přírodě. Žákům 9. ročníků finančně přispěli na fotoalba a závěrečné pohoštění. V zimě uspořádali rodiče školní ples. Ples byl uspořádán v prostorách Dělnického domu a měl kladný společenský i finanční efekt. S příznivým ohlasem se setkalo uspořádání zábavně sportovního odpoledne - radovánek. Děti MŠ i ZŠ vystoupily s pečlivě připraveným programem. Potom na ně čekaly různé soutěže a atrakce, vystoupení divadélka Ferda mravenec. Z důvodů rekonstrukce hřiště se toto odpoledne konalo na parkovišti vedle sportovní haly. Přes menší plochu a některé vzniklé problémy, dopadla akce velmi dobře. Vedení školy chce poděkovat všem rodičům, kteří nezištně provedli mnoho akcí a obětovali svůj čas, energii na mnohdy velmi náročné akce. 6. Spolupráce s obcí Horní Suchá v oblasti kulturních a sportovních projektů Díky velmi dobré spolupráci s Obecním úřadem v Horní Suché mohli žáci realizovat ve školním roce2009/2010 následující akce: 17

18 karneval pro žáky 1. stupně Miss školy pro 2. stupeň sportovní akce školy ocenění nejlepších žáků školy kulturně poznávací akce exkurze podpora volnočasových aktivit zájmová činnost kroužků soutěžní akce 1. a 2 stupně v rámci projektu Comenius návštěvu zahraničních hostů Den Země návštěvu Dinoparku Doubrava Den dětí Příprava cyklistických závodů Vedení školy chce poděkovat zastupitelům Obce Horní Suchá za její zájem o školství v Horní Suché. Poděkování patří všem členům Rady obce v čele s panem starostou Ing. Janem Lipnerem. Vedoucímu kulturní komise, místostarostovi panu Josefu Žerdíkovi a paní Ivetě Martiníkové, která má školství na starost. Díky jejich zájmu se škola řadí mezi velmi kvalitní školy v našem státě (a to nejen po stránce technické vybavenosti, ale i po stránce pedagogické), což potvrzují i výsledky inspekce ČR a informace o stavu dalších škol. 7. Hodnocení výchovně-vzdělávací práce Na začátku školního roku 2009/2010 si naše ZŠ stanovila následující záměry: Realizace Školního vzdělávacího programu V Evropě se neztratíme v dalších třetích a osmých ročnících. Zhodnotit dosavadního průběh zavádění ŠVP, projednat jeho změny. Zajišťovat plnění úmluvy o právech dítěte ve všech oblastech výchovně-vzdělávací práce. Dbát na prevenci sociálně patologických jevů záškoláctví, negativní přístup ke škole. Rozvíjet drogovou prevenci, sledovat projevy šikany. Důsledně zapojovat zákonné zástupce do řešení problémů. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Zdůraznění podílu každého jedince na vytváření zdravého životního prostředí. Pořádání besed, účast v soutěžích. Věnovat dále pozornost estetické úpravě školního prostředí třída, škola. Využívání alternativních vyučovacích metod s respektováním individuálních rozdílů mezi žáky. Individuální přístup k žákům s poruchami učení a chování, žákům po nemoci, se zdravotními problémy a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dbát na úpravu písemných prací žáků, dodržovat dohodnuté postupy, formy a metody, které byly schválené metodickými orgány. Dodržovat ustanovení 18

19 klasifikačního řádu. Doplnit školní řád o přesná kritéria hodnocení při velké absenci, stanovit pravidla pro jednotné hodnocení chování. Vytváření podmínek pro využití volného času (kroužky, sportovní a kulturní akce). Spolupracovat s radou školy. Aktivně se účastnit kulturních a společenských akcí obce. Připravovat vystoupení žáků na tyto akce. Spolupracovat s polskou ZŠ v oblasti sportovní, kulturní, pořádat společné akce. 8. Realizace Školního vzdělávacího programu v dalších ročnících. V letošním školním roce došlo k zavádění ŠVP ve třetích a osmých ročnících. Na jedné straně byla práce jednodušší v tom že jsme již pokračovali v práci, kterou jsme dva roky odzkoušeli. Na druhé straně jsme po dvou letech zjistili určité nedostatky. Po dvou letech jsme tedy udělali v ŠVP úpravy. Byly to menší zásahy, které vyplynuly z praxe.navíc jsme z nařízení ministryně školství museli zahrnout do ŠVP etickou výchovu a změnit počty disponabilních hodin. Pro žáky byla práce jednodušší v tom, že již byli seznámeni s formami hodnocení a sebehodnocení, zvyklí na různé formy a metody práce, na větší důraz na samostatnou a skupinovou práci. Více práce měli vyučující v třetích a osmých ročnících, protože nově tvořili plány práce, ve kterých se musely objevit i dílčí oborové kompetence a průřezová témata. ŠVP byl projednáván na každé schůzce metodických orgánů, byl kontrolován koordinátorem ŠVP a byl projednáván na pedagogických radách. Jistě v následném období přijdeme na nutnost některých dalších změn postupů nebo rozčlenění práce, ale celkově si dovolujeme tvrdit, že se nám práce na ŠVP povedla a daří. Svědčí o tom i výsledek kontroly ČŠI. 8.1 Zhodnocení dosavadního průběhu zavádění ŠVP, projednání jeho změn. V průběhu roku došlo k menším úpravám dosavadního školního vzdělávacího programu. Přínosem byla změna průběžného hodnocení a sebehodnocení v jednotlivých výchovách a volitelných předmětech (s výjimkou cizích jazyků). Měsíční dosavadní hodnocení se ukázalo jako hodně problematické a svazující, proto došlo k časové úpravě na čtvrtletní plány a hodnocení. Nadále budeme v průběhu roku tyto předměty hodnotit graficky a slovně, ale na vysvědčení budou hodnoceny známkou. Pro tyto účely byly zakoupeny sady malých hodnotících razítek do žákovských knížek. Na 1. stupni pak budou učitelé hodnotit razítky se sluníčky, na 2. stupni se smajlíky. Posledním problémem v práci je velké množství pomůcek, které musí pedagogové sebou nosit do kmenových tříd. Výhledově uvažuje po zapojení všech tříd do ŠVP, že dojde na 2. stupni ke zrušení kmenových tříd a žáci se budou stěhovat do učeben jednotlivých učitelů. Ti se budou moci o hodně lépe připravit na výuku, aniž by museli všechno nosit, obzvláště ve dnech dozoru. Tento krok nebude jednoduchý, protože nutně dojde k zvětšené potřebě pomůcek a vybavení. Bude tedy hodně záviset na financích. 19

20 8.2 Zajistit plnění úmluvy o právech dítěte ve všech oblastech výchovně-vzdělávací práce. V dítěti žákovi je třeba vidět osobnost se všemi právy lidského jedince. Ve výchovně vzdělávací práci školy musí být zajištěna ochrana a respektování osobních práv dítěte. Organizace vyučování a rovněž doba sledování dítěte ve škole vycházela z věku žáků. Byly dodržovány počtu hodin celkově i v jednotlivých dnech. O přestávkách, v jídelně a na mimoškolních akcích byl vždy zajištěn pedagogický dozor, aby nedošlo ke zranění dítěte nebo k jeho šikaně. Před veškerými školními akcemi nebo před mimořádnými volnými dny byli žáci poučeni o bezpečném chování a dodržování silničního provozu. Jakékoli změny v rozvrhu hodin byly vždy v předstihu oznamovány zákonným zástupcům prostřednictvím žákovských knížek a na internetových stránkách školy. Škola zajišťovala zdravé stravování. Ve škole se připravují obědy a svačinky, u kterých dbáme na pitný režim. Mimo to jsme se zapojili do projektu Ovoce školám, ve kterém žáci 1. stupně dostávají pravidelně ovoce nebo zeleninu. Obavy z plýtvání nebo vyhazování se nepotvrdily, žáci buď přidělené ovoce zkonzumují o přestávce nebo je odnášejí domů. Škola rovněž vytvářela podmínky pro využití volného času dětí (zájmové kroužky, školní družina, sportovní soutěže). Bylo dbáno o ochranu osobních údajů, nebyla předávána žádná písemná dokumentace, která by tyto údaje obsahovala. Osvědčila se forma individuálních třídních schůzek. Dávají rodičům větší časový prostor k jejich návštěvě, řeší problém rodičů, kteří mají na škole více dětí a hlavně, probíhají jednotlivě a nemůže tak dojít k porušení ochrany žáka. Jsou výhodné pro rodiče také tím, že mohou projednat problémy svého dítěte i s učitelem netřídním, aniž by museli čekat, až dokončí svou třídní schůzku. Po letošních zkušenostech jsme zjistili, že došlo zlepšení spolupráce s rodiči, ti jsou na takových schůzkách otevřenější. I stránky třídy pro rodiče jsme udělali jen pro obecné informace o školní práci, zadaných domácích úkolech apod. 8.3 Dbát na prevenci sociálně patologických jevů záškoláctví, negativní přístup ke škole. Rozvíjet drogovou prevenci, sledovat projevy šikany. Důsledně zapojovat zákonné zástupce do řešení problémů. Škola stále usiluje o posílení pozice pedagogů vůči žákům i rodičům. Pouze na základě vzájemné úcty a respektování lze dosahovat stanovených cílů. Hlavním úkolem v této oblasti je předcházení všem negativním jevům chování. Ne vždy se tomu dá zabránit. Je tedy nutné zjišťovat, proč k tomu dochází, jaké jsou příčiny. Toto je starost všech učitelů, zejména třídních. Ten si tyto žáky vede v patrnosti, sleduje jejich jednání. V případě rostoucích problémů, pak situaci řeší s rodiči žáka nebo jeho zákonnými zástupci. Cílem takového jednání je pokus o nalezení společné cesty ke zlepšení chování žáka a mnohdy se to podaří. Pokud ne, následují přísnější opatření. Nejdříve projednání přestupků s rodičem, třídním učitelem, výchovným poradcem a samým žákem. Pokud ani toto nepomůže, následuje obdobné řešení, kde přibude ještě ředitel školy a v krajních případech zástupce obce. 20

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: 600116085 Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více