Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova."

Transkript

1 4.7 Umění a kultura Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova Výtvarná výchova Vzdělávání formou výtvarné výchovy ţáků zahrnuje především činnostní vyučování ţáků, které je provázáno s jejich specifickým vnímáním a cítěním Výtvarná výchova umoţňuje zahrnout do výuky kromě racionálního poznání světa, kde si ţák upevňuje pracovní návyky, seznamuje se s moderními výtvarnými technikami a dalšími výtvarnými nástroji a materiály i nezastupitelnou součást osobnosti člověka a to je umění a kultura. Umění a kultura jsou sloţky, které se nenásilně prolínají celým procesem vzdělávání a to četbou, vyprávěním a motivací hudbou, pozorováním uměleckého díla a jeho následným rozborem, Ţáci se seznamují s ilustracemi v knihách, reprodukcemi a videozáznamy o nejdůleţitějších obdobích a představitelích dějin výtvarné kultury. Tímto způsobem pak vznikají provázané mezipředmětové vztahy (hlavně dějepis, český jazyk, přírodopis). Ţáci se podílejí na výzdobě třídy, mají moţnost prezentovat svá díla ve školní dětské galerii, a sledovat dění v galerii Hády, kde vystavují významní umělci nejen regionální. 1. stupeň A) Charakteristika výuky Výtvarná výchova jako předmět je součást procesu rozvoje estetických vztahů ţáků ke skutečnosti i k umění. Výuka výtvarné výchovy je organizována v 1.-3.ročníku v jedné ve 4.-5.ročníku ve dvou vyučovacích hodinách. Vychází především z citového vztahu ţáků k zobrazované skutečnosti. Výtvarné činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují a uspokojují potřeby ţáků vyjadřovat se k různým tématům, situacím, proţitkům. Pro výtvarnou činnost v tomto období je nepostradatelné příznivé a klidné prostředí. Není vhodné myšlenkový svět dětí narušovat předkreslováním a vedením k napodobování. Je potřebné dát dítěti svobodu a do jeho kreseb nezasahovat. V ročníku převládá spontánnost, bezprostřednost výtvarného projevu dítěte. Dítě kreslí rádo zpaměti, předlohám se vyhýbá. Jeho představy ho těší a snaţí se je ztvárnit. Vhodná motivace, která předchází výtvarné tvorbě, podněcuje uvolnění dětské fantazie. Děti potom často tvoří s velkým zaujetím a proţívají velkou radost z toho, co vytvořily. Jejich práce jsou plné volnosti, naivnosti a psychologických záhad. - K 471, str. 1 -

2 Úlohou učitele je posilovat sebevědomí ţáků, vyuţívat jejich fantazii, rozvíjet ji, podporovat jejich vlastní výtvarné vyjadřování, podněcovat zájem o výtvarnou práci vhodnou motivací. V tomto období je vhodné, kdyţ mezi metody a formy práce zařazuje učitel co nejvíce různé hravé činnosti a experimentování. Výtvarná výchova dává ţákům moţnost se individuálně svou výtvarnou činností projevit, sami mohou různými výtvarnými prostředky ztvárnit své vidění světa. Je dobře, kdyţ svůj výtvarný projev mají ţáci moţnost obhájit, vysvětlit spoluţákům a vyslechnout jejich názory. Často právě vzájemné hovory ţáků o svých výtvorech mohou měnit jejich pohled na svět nebo určitou věc. Zde má učitel příleţitost jemně usměrňovat a postupně působit na vytváření výtvarného vkusu ţáků. Tato výchova prolíná celým obdobím. Jeví se jako vedení ţáka: k svobodnému výtvarnému vyjádření k uvědomování si krásy tvarů, barev a barevných kombinací, struktur k postupné schopnosti samostatné volby výtvarné techniky (technologie), ke správnému zacházení s výtvarnými nástroji, barvami apod. k účasti na utváření prostředí, ve kterém ţijeme, učíme se Ve všech formách výtvarného projevu (v kresbě, malbě, grafice, modelování, prostorovém vytváření, v kombinovaných technikách ) se projevuje dětská osobnost dítěte, jeho cítění a chápání světa kolem sebe.téměř všechny námětové y výtvarné výchovy obsahují základní vztahy k ţivotu, prostředí a lidem, a proto souvisí blízce s výukou prvouky a vztahem ţáků k ţivotnímu prostředí. Učitelům se přímo nabízí moţnost k mezipředmětovým vztahům a vyuţití výtvarných činností ţáků v různých malých projektech. Velmi vhodné je uplatňovat ve výuce náměty z ţákova okolí, z dětského ţivota z prostředí obce i školy. Takové výtvarné práce mohou být dvojího druhu: na základě vlastní představy dítěte podle skutečnosti Kresba z představy má zpočátku ilustrativní charakter, vypráví o bezprostředních záţitcích a zkušenostech ţáků a o jeho citovém ţivotě. Motivací k těmto kresbám můţe být proţitek z her, ze čteného textu, z osobního proţitku, z vycházky apod. Kresba podle skutečnosti vyjadřuje obvykle první dojem ţáka z pozorování. Kaţdý sleduje zpočátku něco jiného, někoho zaujme barva, jiného zaujmou detaily, někdo dovede zachytit linie pozorovaných věcí, někdo zase zachytí jejich funkci. Ţák se postupně učí výtvarně uvaţovat, pozorně vnímat skutečnost a výtvarně vystihnout její podobu. Proto jiţ v tomto období můţeme začít i s kreslením věcí podle skutečnosti. Ţáci samozřejmě nedokáţí hned dokonale zachytit pozorovanou skutečnost. Spokojujeme se proto zejména s vystiţením toho charakteru předmětu, který pozorujeme. Tyto kresby velmi vhodně vyuţíváme nejen při výuce prvouky, ale i v hodinách matematiky, čtení a psaní. Mnohý ţák snáze vyjadřuje kresbou neţ slovy. - K 471, str. 2 -

3 Kresbou můţe např. snadno vyjadřovat porozumění čtené větě nebo čtenému příběhu, porozumění funkci pozorované věci (např. mlýnek, struhadlo). Tím výtvarná výchova přesahuje rámec předmětu jako takového. K vytváření hlubšího vztahu k výtvarnému umění vyuţíváme návštěvy výstav obrazů, loutek a maňásků, hraček, pohlednic aj., besedujeme nad knihami a jejich ilustrátory. K vycházkám v průběhu roku je vhodné přidávat prvky výtvarné výchovy, neboť při nich s ţáky můţeme pozorovat např. výstavbu obce, významné stavby obce, stavební sloh, ve kterém jsou domy postaveny, úpravu domů a jejich okolí, získáváme spoustu námětů, zajímavostí, postřehů, nasbíráme materiály pro další práci. Na vytváření ţákovského výtvarného vkusu a jeho vztahu k výtvarnému umění a výtvarným hodnotám má také vliv prostředí (rodina, škola, obec, její okolí), kde děti ţijí. Nemalý vliv má i rozvoj techniky fotografie, televize, video, počítače, které zprostředkovávají dětem spoustu podnětů, záţitků (pozitivních, ale v mnoha případech i negativních). Pak je třeba také takováto témata do hodin výtvarné výchovy zařazovat a pomoci tak dětem přemíru podnětů zpracovávat, uvědomovat si jejich hodnotu, zaujímat k nim nějaké postoje, vnímat pozitivní i negativní. Některé činnosti mohou dětem ukázat, jak lze tuto moderní techniku vhodně vyuţít (počítačová grafika, internet, televizní motivační či vzdělávací pořady, reklama, plakáty, kreslená animace, loutky ). Učitel, který dovede dětskou duši naladit k výtvarnému projevu, bývá často odměněn bohatstvím dětských nápadů. Pro výuku výtvarné výchovy je třeba mít dostatečné mnoţství pomůcek a poučit ţáky, jak se s nimi zachází. Kromě základních pomůcek pro výtvarné činnosti, které má kaţdý ţák svoje vlastní, je třeba mít soubor pomůcek ve třídě pro specifické a sloţitější výtvarné techniky. Výtvarná výchova nevede samoúčelně jen k osvojování výtvarných technik. Prostřednictvím výtvarných činností pomáhá k výchově citlivého člověka, který si všímá okolního světa a jeho projevů. 2.stupeň Charakteristika výuky Výtvarná výchova dbá na estetický rozvoj osobnosti ţáků, pěstuje jeho kladný vztah k umění a vkus. Učitel hledá moţnosti jak rozvíjet osobnost a podporuje ţáky v jejich výtvarném vyjadřování. Podněcuje zájem o výtvarnou práci vhodně volenými tématy a pestrostí zvolených technik. Pěstuje v ţácích zdravé sebevědomí, je ochoten vyslechnout názory a případně usměrní jeho výtvarný vkus. Je vhodné mít pro výuku VV zajištěno dostatečné mnoţství pomůcek a sledovat i nabídku specializovaných prodejen, kde se objevují stále nové a nápadité moţnosti a techniky, které výuku zpestří. Vzdělávání formou výtvarné výchovy ţáků zahrnuje především činnostní vyučování ţáků, které je provázáno s jejich specifickým vnímáním a cítěním. - K 471, str. 3 -

4 Ţáci se podílejí na výzdobě třídy, mají moţnost prezentovat svá díla ve školní dětské galerii, a sledovat dění v galerii Hády, kde vystavují významní umělci nejen regionální. Výtvarná výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). Výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, která je vybavena polohovacími lavicemi, keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Vyučování probíhá formou samostatné práce nebo vypracováním skupinových úkolů. Ţáci se účastní vyhlášených výtvarných a keramických soutěţí s výbornými výsledky. B) Klíčové kompetence jsou utvářeny těmito strategiemi: Kompetence k učení Ţáci - podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace - pouţívají obecně uţívané výtvarné termíny - získané znalosti propojují do souvislostí - uplatňují vlastní tvorbu Učitel - vede ţáky k vyhledávání, shromaţďování, třídění, porovnávání informací - k pouţívání odborné terminologie - k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a vyuţití v praxi - k vyuţívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů - stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu Kompetence k řešení problémů Ţáci - vyhledávají vazby mezi druhy umění a uměleckými ţánry na základě podobnosti jejich znaků a témat, která jsou jimi zpracovávána - uplatňují kritické myšlení při posuzování hudebního díla i vlastní tvorby - ţákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů Učitel - vede ţáky ke správným způsobům řešení problémů - s chybou ţáka pracuje jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení Kompetence komunikativní Ţáci - při práci ve skupině vyjadřují svůj názor, vhodnou formou ho obhájí a tolerují názor druhých - rozvíjí dovednosti pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu z hudebního díla Učitel - K 471, str. 4 -

5 - zadává úkoly, při kterých ţáci mohou spolupracovat - zajímá se o náměty a názory ţáků Kompetence sociální a personální Ţáci - efektivně spolupracují, respektují názory jiných - objektivně přistupují k hodnocení své práce i práce ostatních, chápou odlišné kvality svých spoluţáků - respektují pravidla při práci v týmu, dodrţují je a svou pracovní činností kladně ovlivňují kvalitu práce Učitel - vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování - umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch Kompetence občanské Ţáci - respektují názor druhých - chrání a oceňují naše kulturní tradice - aktivně se zapojují do kulturního dění Učitel - vytváří prostor pro ţáky, aby reflektovali společenské dění - vytváří potřebu návštěv hudebních koncertů - podporuje individuální zájem ţáků o kulturní dění - vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé Kompetence pracovní Ţáci - při samostatné práci jsou ţáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodrţují vymezená pravidla - ţáci si vytváří pozitivní vztah k výtvarným činnostem - osvojují si výtvarné techniky, nástroje a pomůcky Učitel - vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů - K 471, str. 5 -

6 C) Obsah učiva 1. stupeň I. ročník Záţitky z prázdnin Podzimní příroda Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Seznámení s výtvarnými technikami Začátek školního roku, téma Prázdniny Prv. cestování, léto, prázdniny, ČR a státy EU Míchání barev, otiskování listů Podzim, listy obtisky Prv. podzimní příroda, listy stromů Pavučina Rozfoukávání barev, tvorba pavučin Pavouk foukání barev Prv. pavoukovci Projekt Podzim Práce s přírodninami, lepení, barvení přírodnin na balící papír Podzim, práce s přírodninami (kaštany, listy, tráva) Prv. podzimní příroda Environmentální výchova Strom a listy Práce s obtisky listů, lepení listů na strom Strom a listy na podzim Prv. podzimní příroda Environ.v. Broučci v listí Práce s listy, zapíjení barev, lepení, malba broučků na skořápky ořechů a lepení do listů Broučci v listí podzim Prv. broučci Environm.v. Ovoce a zelenina Seznámení s prací s plastelínou, modelace ovoce a zeleniny Modelace s plastelínou (ovoce a zelenina) Prv. ovoce a zelenina M. geom. tvary Teplé a studené barvy Seznámení s teplými a studenými barvami, jejich zařazení ve škále barev Ruce teplá barva (červená, oranţová, růţová), pozadí studené barvy Prv. tělo, teplota těla - K 471, str. 6 -

7 Vpíjení barev teplé a studené + neutrální Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Seznámení a uţití neutrálních barev, míchání a vpíjení studených a teplých barev Tvář souseda, tuš (obrysy černá) Prv. tělo, těl. teplota, teploměr Mikuláš Kombinace různých materiálů (vata, textil, lepenka) práce na balící papír Mikuláš, téma vánoc, těl. proporce Prv. svatý Mikuláš Sněhulák Kombinace bílé křídy na černý podklad, kontrasty (neutrální barvy) Zima, zimní příroda Prv. - zima v přírodě Environm.v. Vánoce Sníh, zimní sporty Pohádka Zimní královna Motiv vánoc balící papír, výzdoba školy Práce s pastelem, hory, lyţování, bruslení, sáňkování Projekt práce s různými materiály, vodové barvy, tuš, lepení různých textilií, vaty, alobalu a j. Vánoce, vánoční zvyky Práce s pastelem Práce s textiliemi Prv. vánoční zvyky Průřezové téma- Osobnostní a sociální výchova Prv. zima, příroda v zimě Environmen.v. Prv. zima Čt. - pohádky Zima Citové vnímání zimy, bílá barva, příroda v zimě, barevné vyjádření Práce s vodovými barvami Prv. zima Maškarní ples Výroba maškarní masky, stříhání, lepení, barvení voskovkami Práce s voskovkami Prv. čas plesů a maškarních rejů Čj. národní zvyky, obyčeje - K 471, str. 7 -

8 Auto snů Pohádková postava Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Seznámení s pojmy řídká a hustá barva Práce s temperovými a prstovými barvami Prv. dopravní prostředky Tělesné proporce, práce s klovatinou Práce s klovatinou Čt. národní pohádky, pohádkové postavy, naši spisovatelé Jaro Osvojování jarní barevné škály, velikost různých přírodnin a práci s křídou Práce s křídou na barev. podklad Prv. jaro, jarní příroda Dětská pohádka leporelo Pohádka, měsíc knihy, práce s tuší, klovatinou Práce s tuší Čt. čeští spisovatelé, pohádkáři Barvení vajíček Osvojování práce s netradičním materiálem, lepení koření Práce s netradičním materiálem Prv. velikonoce, zvyky, obyčeje Mašle Návrh oblečení Mačkání papíru, osvojování různého zpracování motivu Osvojování odlehčování a přetlaku, zhušťování a ředění barvy Práce s papírem a bodovou technikou malby Odlehčení, přetlak, zhušťování, zředění, čáry Čj. národní kroje, oblečení, styly v oblékání Návrh kapesníku Osvojování základní tvarů čára, kruţnice, elipsy vodorovné, světlé Návrh kapesníku pohyb čar Čj. styly v oblékání M. geom. tvary, čára, rovnoběţnost Motýl Osvojování práce s prstovými barvami Práce s prstovými barvami Prv. motýli - K 471, str. 8 -

9 Pampelišky Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Osvojování obtisků květiny, práce s netradičním materiálem Práce s obtiskem Prv. květiny Obličej Náznak stínování, zachycení základních rysů obličeje, snaha o vykreslení mimiky Práce s uhlem či tuţkou Prv. lidské tělo Osobnostní a sociální výchova Malba na chodníku Osvojování prostorového myšlení a vnímání reality Práce s křídou Kam na prázdniny Osvojování práce s temperovými barvami Práce s temperou - K 471, str. 9 -

10 II ročník Záţitky z prázdnin Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Maluje voskovkami a temperovými barvami Práce s voskovkami, míchání temperových barev Prv. prázdniny, letní čas Abstrakce Rozfoukává tuše, (černá, modrá, zelená, červená) Práce s tuší, rozfoukávání Podzimní téma mísa s ovocem Osvojuje si práci, skládání, mačkání novin, barvení, práce s různým materiálem Práce s novinami, temperovými barvami Prv. ovoce, druhy Podzim práce na poli Osvojuje si práci s pastelem Práce s pastelem Prv. práce na poli Projekt podzim Pracuje s přírodninami, lepí, barví, prostorově vidí Práce s přírodninami Prv. podzim Práce s modelovací hmotou Modeluje zvíře zapojuje fantazii, osvojuje si práci s modelovací hmotou Práce s modelovací hmotou Prv. zvířata Studené a teplé barvy Vyjádřuje ročních období pomocí teplých + studených barev Studené a teplé barvy Práce s tuší Osvojuje si práci s barevnými tušemi, pomocí redispera Šrafování, práce s tuší M. geometrické tvary Vyjádření Zpracovává příběh Rusalky (A. Vyjádření hudby barvou Čj. Národní bohatství - K 471, str. 10 -

11 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky hudby barvou Dvořák), studené a teplé barvy Hv. Rusalka Antonín Dvořák Mikuláš práce s tvrd. hmotou Osvojování práce s tvrd. modelovací hmotou Práce s tvrdnoucí hmotou Prv. Mikuláš Výtvarný projekt vánoce Osvojování práce v kolektivu, výzdoba školy Práce s kolektivem, koláţ Prv. Vánoce, vánoční zvyky, obyčeje Plesy, maškarní bály Osvojuje si práci s netradičním materiálem (krabičky), vytváří loutku z krabiček, maškarní postavičku (medvěd, vodník atd.) Práce s textilem a lepenkou Prv. Únor, čas plesů Obrázek pohlednice Snaţí se o dotvoření části celku pomocí pastelu či pastelek Porovnávání vlastní interpretace s původní, práce s pastelem Koláţ obličej Pracuje a osvojuje si koláţ dotvářením různými mat. (špejle, látky, knoflíky atd.) Pohádková postava Zimní královna Osvojuje si práci ve skupině, lepí vatu, alobal, látky, krajky, pohádkový námět Koláţ Projekt Pohádka Prv. lidské tělo Čj. Národní pohádky, spisovatelé Pč. práce s různým materiálem (textilem, vata, kůţe atd.) Měsíc knihy, Osvojuje si práci s různými mat. Mozaika obal Čj. dětská kniha - K 471, str. 11 -

12 mozaika = obal Obtisky přírodnin jaro Barvení vajíček Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky kůţe, lepenka, vytváření mozaiky, lepí Pč. práce s kůţí, lepenkou, atd. Osvojuje si techniku obtiskování Obtisky přírodnin Prv. jarní příroda Obtiskuje a lepí koření, lepí na bílek Obtisky, barvení vajíček Prv. Velikonoce, zvyky a obyčeje Motýl, zvíře Vtláčuje plastelínu do papíru, dozdobuje luštěninami Práce s plastelínou, přetlak Prv. Motýli Auto snů soutěţní téma Pracuje s křídami a fixací Práce s křídami Rozkvetlý sad Pracuje s prstovými barvami, obtiskuje květiny Práce s prst. barvami Prv. Jarní příroda Obličej kamaráda Zachycuje lidský obličej, vyjadřuje mimiku smutný, veselý Práce s uhlem Prv. lidské tělo, obličej Autoportrét Pracuje s uhlem Práce s uhlem Prv. lidské tělo Malba na chodníku Vyjadřuje svá přání a konfrontuje je s realitou, zachycuje dynamičnost pohybu postav Práce s křídou Prv. léto, prázdniny Prázdniny Vyjadřuje svá přání, maluje na sklo, pracuje s barvami na sklo Práce s barvami na sklo Prv. léto, prázdniny - K 471, str. 12 -

13 III. ročník Vzpomínky na prázdniny Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Maluje temperovými barvami, lepí Práce s temperovými barvami Prv léto, letní čas, přírodniny prázdniny Poznámky Ovoce a zelenina Lepí noviny, skládá, maluje temperovými barvami bodovou technikou + černá tuš Práce s temperovými barvami Prv ovoce, druhy zeleniny Stromy a podzimní příroda Uvědoměle zachází s přírodninami, obtiskuje přírodniny a listy Práce s obtisky Prv podzimní příroda Zátiší (mísa s ovocem) Zachází správně s uhlem. Pokusí se o stínování seznámí se se zátiším Práce s uhlem, světlo x stín Prv ovoce, druhy ovoce Portrét Dodrţuje správnou techniku práce s tuţkou, stínuje, vystihuje mimické rysy obličeje, konfrontuje představy se skutečností Stínování, práce tuţkou, proporce hlavy Zvířata na podzim Pracuje s křídou na černý podklad, zachycuje zvířecí tělo v pohybu, konfrontuje obraz se skutečností Práce s křídou Prv zvířata Postava v pohybu Společně pracuje na balicí papír, pracuje v kolektivu, zachycuje lidské postavy při sportu (hokej, gymnastika) Práce v kolektivu. Postava v pohybu Prv lidské tělo Tv-sporty Pr.téma-osobnostní výchova - K 471, str. 13 -

14 Ilustrátoři Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Ilustruje k literární předloze, tempera, Ilustrace, ukázky Čj-čt ilustrátoři tuš dětských knih Poznámky Kresba podle předlohy (pohlednice, obrázek) Ţák volně interpretuje modelu, pohlednice nebo obrázku, snaţí o co nejpřesnější vyjádření skutečnosti Práce s temperovými barvami dle předlohy Prv-poznáváme naši vlast Postava zimní sporty (hokej, bruslení a oblečení) Pracuje s textilem. Vyjadřuje postavy v pohybu a oblečení k nim odpovídající. Práce s textilem postava Prv zima, zimní sporty TV-zimní sporty Sněhulák Pracuje s vatou, barví, vytvoří barevný kontrastu, dotvoří různými materiály (knoflíky, alobal apod.) Kontrasty Prv zima, zimní radovánky Přání k vánocům Pracuje s mozaikou. Uţívá různého materiálu kůţe, lepenku, korálky, rozstřiţené noviny atd. Mozaika Prv. vánoce, zvyky, obyčeje Vyjádření pocitů a nálady barvou Snaţí se o barevné vyjádření momentálního psychického stavustín x světlo, teplo x světlo Vyjádření nálady pomocí barev Obtisky různých materiálů do plastelíny Pracuje s plastelínou, obtiskuje (kameny, mušle) do plastelíny Práce s obtiskem Prv přírodniny - K 471, str. 14 -

15 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Obtisky do sádry Pracuje se sádrou, obtiskuje ruku Práce se sádrou Loutka Vyrábí jednoduchého maňáska, loutky, materiál knoflíky, vata, látka, láhev Práce na loutce, výroba maňáska Čt. loutkáři, Spejbl, Hurvínek atd. Návštěva výstavy Ţák navštíví výstavu Lidové umění v historii Výstava Čj. zvyky, národní bohatství Prv-poznáváme naši vlast Lidové umění Kreslí prvky typické pro daný region (viz. výstava) Malba na sklo Seznámí se a pracuje s barvami na sklo, maluje dle vlastního motivu Lidové umění práce s uhlem Čj. národní zvyky a obyčeje Prv-poznáváme naši vlast Pr.téma-osobnostní výchova Práce s barvami na sklo Umění pravěku a starověku Seznámí se s pravěkými výtvory, pokusí se s modelovací hmotou o vytvoření vlastní sošky z pravěku Soška modelovací tvrd. hmota Prv poznáváme minulost Písmo Seznámí se se starým písmem, tvary a druhy písma Písmo Psaní písmo, sklon, staré písmo Prv-poznáváme minulost - K 471, str. 15 -

16 Koláţ doprava ve městě Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Pracuje s novinami, temperami, kůţí, Koláţ Prv - Dopravní lepidlem alobalem a jiné. prostředky Poznámky Kresba, malba na kamen Svět dětí projektová práce Kombinuje techniky, maluje či kreslí na kámen, fixuje, zapojuje fantazijní prvky Maluje na balící papír, uţívá různých technik (foukání, fixace, obtisky) Malba na kámen Práce s různými materiály (textil, obtisky) Barvení textilu Maluje, barví textil pomocí foukacích fixů na textil, vytváří vlastní motivy Práce s barvami na textil Kresba na chodníku Vyjadřuje vlastní svět, skutečnost a fantazii Práce s křídou - K 471, str. 16 -

17 IV. ročník Záţitky z prázdnin Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Kreslí pastelem, důraz klade na postavu v pohybu, fixuje klovatinou. Kresba pastelem pohyb, postava Př. léto, prázdniny, tělo, pohyb Rostlina Kreslí rostliny uhlem, stínuje, kreslí detail (list, květ) Kresba uhlem Př. rostliny Zátiší květiny ve váze Pracuje s křídou, fixuje, stínuje, zachycuje světlo x stín Kresba křídou zátiší Př. květiny Obtisky, lepení, barvení listů Pracuje s obtisky listů či jiných přírodnin (mašle) na papír. spirály. Obtisky přírodnin Dokreslení rostliny Pracuje s tuţkou, rozkresluje tvar i detail rostliny Kresba rostliny Př. rostliny Zvíře modelace plastelínou (kůň, kráva, ţirafa, velbloud) Zachycuje správné proporce, tvar zvířecího těla, pracuje s špachtlí, Pokouší se o sochu. Modelace zvířete Př. zvířata Zvíře modelace s tvrd. hmotou Po přípravě s plastelínou pracuje s tvrd. hmotou = zvíře v pohybu Práce s tvrdnoucí model.hmotou, barvení temperovými barvami Př. zvíře - K 471, str. 17 -

18 = barvení Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Člověk v pohybu (sportovci a hudebníci) Zpracovává pohyb (více postav, kolektivní hry fotbal), temperou, akvarelem, tuší Práce s temperou a tuší Př. lidské tělo Hudební nástroj rozpracování, detail Pracuje s uhlem, fixuje, důraz klade na detail, hudební nástroje housle, kytara Práce s uhlem Hv. hudební nástroje Mikuláš návrh na plášť Pracuje s bramborovými tiskátky, vytváří tiskátka, Uplatňuje vlastní návrh na plášť Mikuláše Práce s bramborovými tiskátky Vánoční přání koláţ Pracuje s lepenkou, rozbitou baňkou, alobalem, kůţí, skládá, lepí Práce s netradičním materiálem koláţ Čj. zvyky a obyčeje vánoce Zima, zimní sporty Zachycuje postavy v pohybu lyţování, sáňkování, stínování Práce s tuší Př. příroda v zimě, zimní sporty Lidová tvorba Pracuje s encyklopedií, kreslí krojů, detaily Práce s křídou Vl. národní obyčeje, kultura, kroje Návrh vlastního kroje Pracuje s tuší a perem kroj, návrh Práce s tuší Vl. - kulturní bohatství národa národní kroje - K 471, str. 18 -

19 Návštěva výstavy Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Návštíví výstavu lidová tvorba Výstava Projekt Naše vlast národní zvyky Středověk projekt, hrady, zámky Hledá základní informace, písemně je zpracovává, zajímá se ukázky oděvů, obrazů, ţivota Středověk příprava Vl. středověk Inf. vyhledávání informací o středověku Projekt středověk, erb, návrh kostýmu, hrad Zpracovává téma, maluje erby, hrady a navrhuje pánské i dámské kostýmy středověkého oblečení Projekt středověk Inf. informace na PC Vl. - středověk Ilustrace literárního díla pohádka Vytvoří pohádkové leporelo kreslí voskovkou, fixuje Dětské leporelo Čt. autoři dětských knih, ilustrace, děts.knih a pohádek Vytvoření obalu dětské knihy Tvoří obal na dětskou knihu tempera, tuš Obal dětské knihy Čt. autoři dětských knih Malba na sklo, obal Vytvoří ozdoby na obal sešitu Barvy na sklo uţití v praxi Brouk Studuje brouka tuţka, detaily, vyhledává informace Studie brouka Př. brouci Motýl Barví textil dle návrhu motýla Barvy na textil Př. motýli Návrh města Skládá, stříhá barevný papír, tvoří města, dokreslí temperou Práce s barevným papírem Vl. město - K 471, str. 19 -

20 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Rytí do linolea Vyrývá motiv motýla. Pracuj s rydlem a linem. Rytí do linolea Pč. práce s rydlem Otisky z lina Pracuje s vyrytým motivem, natírá tuší, obtiskuje na čistý papír Obtisky z lina Pč. práce slinem Barvení textilu batika, fixace Uţívá zajímavých technik = batika s provázky Batika Pč. práce s textilem - K 471, str. 20 -

21 V. ročník Prázdniny Figurální kompozice Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Kreslí postavu v pohybu, klade důraz na proporce lidské postavy Práce s temperovými barvami a tuší Př. léto, letní čas, prázdniny Kreslí podle modelu Figura tuţka Př. lidské tělo Projekt Člověk a jeho zdraví Modelování lidské postavy Zachycuje lidské postavy ve statické poloze, pracuje s hlínou Práce s tvrdnoucí hmotou či hlínou Př. lidské tělo Projekt, podzim Vtiskuje plastelínu tvoří stromu a vtiskuje listy Práce s plastelínou podzim Př. podzim Kresba perem vynález Spol. téma, Národní divadlo Perpetum mobile, navrhuje vlastní vynález, popisuje je, kreslí perem, tuší Vyhledává informace na PC, z knih, encyklopedie, diskutuje Kresba perem Národní divadlo Vl. vynálezy Vl. Národní divadlo Č-sloh-popis Národní divadlo projekt Navrhuje opony, kostýmy z divadelní hry, plakát k divadelní hře Návrhy k projektu Vl. Národní divadlo Vánoce, zvyky a obyčeje ve státech Evropy či EU Vyhledává informace, vybírá státy, vyhledává zvyky a obyčeje vánočních svátků Vánoce ve státech EU Vl. státy EU - K 471, str. 21 -

22 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Vytvoření Betléma Vyhledává postavičky, stříhá, lepí, barví Vánoce, vánoční zvyky, práce s papírem Vl. Vánoce Novověk Seznámí se s uměleckými díly novověku ukázky, vyhledává informace, výtvarné umění, architektura Novověk výstava Výstava prací Krajina Zachycuje krajinu podle obsahu, snaţí se o co nepřesnější interpretaci Práce s pastelem Př. přírodní podmínky Hlava z profilu Zachycuje detaily hlavy z profilu, snaţí se o stínování sousedův profil Práce s uhlem hlava z profilu Př. tělo Detail ruky, studie Detailně zachycuje vlastní ruku Studie ruky Př. tělo Statická kompozice Zachycuje statiky, hračky, geometrické tvary v prostoru Kompozice M. geom. Tvary Maškarní maska Moravská kultura lidové umění Vytvoří masky pomocí lepidla na tapety, novin, balónku, maluje tváře, vlnou dotvořuje Vytvoří projekt s tématem lidové umění pracuje s textilem (krajky, vyšívání), vytváří Malba Lidové umění práce s netradičním materiálem Vl. maškarní plesy Čj. národní zvyky a obyčeje Inf. práce na PC - K 471, str. 22 -

23 Národní kroje + postava v poli, práce na poli Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky panenka z kukuřičného šustí moravský krom - kreslí Maluje krojované postavy při práci Lidové umění kroje (např. na poli). Studuje umělce výtv. Mánes, J. Úprka Čj. národní zvyky Erby Studie erbů, hledá na internetu erby měst, kreslí erb Brna, vytvoří vlastní erb Práce s křídou a tuší erby Vl. hrady, zámky, erby, znaky Modelování erbu z plastelíny Modeluje erb, vtiskuje do plastelíny pomocí různých přírodnin, luštěnin, rýţe, kukuřice atd. Uţívá vlastní fantazie. Modelace z plastelíny Vl. erby, znaky Kresba sošky Kreslí tuţkou podle modelu. Přesně vystihuje model, stínuje, světlo x stín Práce s tuţkou světlo, stín Výtvarné umění v Evropě Vyhledává informací o architekt. památkách Evropy (knihy, PC) Informace architektura Evropy Inf. práce na Pc Vl. evropské památky Malba vybrané památky Kreslí arch. památky, které si vybere, přesně interpretuje Práce s pastelem arch. památka Vl. architektura Evropy Animace na PC Vytvoří město, arch. památky pomocí animace na PC Práce na PC Inf. práce na PC - K 471, str. 23 -

24 Animace na PC Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Animuje obraz krajiny Práce na PC Inf. práce na PC - K 471, str. 24 -

25 2. stupeň 6. ročník Barvy Nauka o barvách Kresba Očekávané výstupy Osvojuje si správné návyky při práci s barvami, hygiena práce Vybírá a vytváří škálu prvků obrazového vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vlastní vyjádření svých zkušeností, vjemů a poznatků teorie barev Učivo technika práce: s barvami vodovými " temperovými " prstovými Kresba tuţkou,rudkou,tuší Pouţívání jednoduché perspektivy spojené s vizováním,stínování Mezipředmětové vztahy F., Př. Děj.,M., Poznámky výuka je příleţitostně doplněna o názornou ukázku ve školní galerii Předměty denní potřeby: nádoby,vázy Dle svých schopností se ţák zapojuje se do výtv. soutěţí, prezentuje svůj názor, nápad,myšlenku. Kresba postavy Řecké báje a pověsti D.,Jč Antické sochařství tělo(kontrapost) Grafika Vyrábí drobné graf. práce u příleţitosti Dne matek,vánočních, svátků apod. Podílí se na přípravě vydání ekolog.časopisu. Dodrţuje hygienu práce. Kresba hlavy Grafické techniky Papíroryt, koláţ, frotáţ, gumotisk, odkrývací technika, monotyp - K 471, str. 25 -

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zřizovatel: Předkladatel: Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F. 1989 Adresa školy: Letců R.A.F. 1989

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Motto : Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Identifikační údaje... 3 3 Charakteristika školy... 4 4 Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výrobce kovové bižuterie OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů kovová bižuterie Platnost

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická OBSAH Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 5 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV: OD HRANÍ K UČENÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 Platnost dokumentu

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více