Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova."

Transkript

1 4.7 Umění a kultura Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova Výtvarná výchova Vzdělávání formou výtvarné výchovy ţáků zahrnuje především činnostní vyučování ţáků, které je provázáno s jejich specifickým vnímáním a cítěním Výtvarná výchova umoţňuje zahrnout do výuky kromě racionálního poznání světa, kde si ţák upevňuje pracovní návyky, seznamuje se s moderními výtvarnými technikami a dalšími výtvarnými nástroji a materiály i nezastupitelnou součást osobnosti člověka a to je umění a kultura. Umění a kultura jsou sloţky, které se nenásilně prolínají celým procesem vzdělávání a to četbou, vyprávěním a motivací hudbou, pozorováním uměleckého díla a jeho následným rozborem, Ţáci se seznamují s ilustracemi v knihách, reprodukcemi a videozáznamy o nejdůleţitějších obdobích a představitelích dějin výtvarné kultury. Tímto způsobem pak vznikají provázané mezipředmětové vztahy (hlavně dějepis, český jazyk, přírodopis). Ţáci se podílejí na výzdobě třídy, mají moţnost prezentovat svá díla ve školní dětské galerii, a sledovat dění v galerii Hády, kde vystavují významní umělci nejen regionální. 1. stupeň A) Charakteristika výuky Výtvarná výchova jako předmět je součást procesu rozvoje estetických vztahů ţáků ke skutečnosti i k umění. Výuka výtvarné výchovy je organizována v 1.-3.ročníku v jedné ve 4.-5.ročníku ve dvou vyučovacích hodinách. Vychází především z citového vztahu ţáků k zobrazované skutečnosti. Výtvarné činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují a uspokojují potřeby ţáků vyjadřovat se k různým tématům, situacím, proţitkům. Pro výtvarnou činnost v tomto období je nepostradatelné příznivé a klidné prostředí. Není vhodné myšlenkový svět dětí narušovat předkreslováním a vedením k napodobování. Je potřebné dát dítěti svobodu a do jeho kreseb nezasahovat. V ročníku převládá spontánnost, bezprostřednost výtvarného projevu dítěte. Dítě kreslí rádo zpaměti, předlohám se vyhýbá. Jeho představy ho těší a snaţí se je ztvárnit. Vhodná motivace, která předchází výtvarné tvorbě, podněcuje uvolnění dětské fantazie. Děti potom často tvoří s velkým zaujetím a proţívají velkou radost z toho, co vytvořily. Jejich práce jsou plné volnosti, naivnosti a psychologických záhad. - K 471, str. 1 -

2 Úlohou učitele je posilovat sebevědomí ţáků, vyuţívat jejich fantazii, rozvíjet ji, podporovat jejich vlastní výtvarné vyjadřování, podněcovat zájem o výtvarnou práci vhodnou motivací. V tomto období je vhodné, kdyţ mezi metody a formy práce zařazuje učitel co nejvíce různé hravé činnosti a experimentování. Výtvarná výchova dává ţákům moţnost se individuálně svou výtvarnou činností projevit, sami mohou různými výtvarnými prostředky ztvárnit své vidění světa. Je dobře, kdyţ svůj výtvarný projev mají ţáci moţnost obhájit, vysvětlit spoluţákům a vyslechnout jejich názory. Často právě vzájemné hovory ţáků o svých výtvorech mohou měnit jejich pohled na svět nebo určitou věc. Zde má učitel příleţitost jemně usměrňovat a postupně působit na vytváření výtvarného vkusu ţáků. Tato výchova prolíná celým obdobím. Jeví se jako vedení ţáka: k svobodnému výtvarnému vyjádření k uvědomování si krásy tvarů, barev a barevných kombinací, struktur k postupné schopnosti samostatné volby výtvarné techniky (technologie), ke správnému zacházení s výtvarnými nástroji, barvami apod. k účasti na utváření prostředí, ve kterém ţijeme, učíme se Ve všech formách výtvarného projevu (v kresbě, malbě, grafice, modelování, prostorovém vytváření, v kombinovaných technikách ) se projevuje dětská osobnost dítěte, jeho cítění a chápání světa kolem sebe.téměř všechny námětové y výtvarné výchovy obsahují základní vztahy k ţivotu, prostředí a lidem, a proto souvisí blízce s výukou prvouky a vztahem ţáků k ţivotnímu prostředí. Učitelům se přímo nabízí moţnost k mezipředmětovým vztahům a vyuţití výtvarných činností ţáků v různých malých projektech. Velmi vhodné je uplatňovat ve výuce náměty z ţákova okolí, z dětského ţivota z prostředí obce i školy. Takové výtvarné práce mohou být dvojího druhu: na základě vlastní představy dítěte podle skutečnosti Kresba z představy má zpočátku ilustrativní charakter, vypráví o bezprostředních záţitcích a zkušenostech ţáků a o jeho citovém ţivotě. Motivací k těmto kresbám můţe být proţitek z her, ze čteného textu, z osobního proţitku, z vycházky apod. Kresba podle skutečnosti vyjadřuje obvykle první dojem ţáka z pozorování. Kaţdý sleduje zpočátku něco jiného, někoho zaujme barva, jiného zaujmou detaily, někdo dovede zachytit linie pozorovaných věcí, někdo zase zachytí jejich funkci. Ţák se postupně učí výtvarně uvaţovat, pozorně vnímat skutečnost a výtvarně vystihnout její podobu. Proto jiţ v tomto období můţeme začít i s kreslením věcí podle skutečnosti. Ţáci samozřejmě nedokáţí hned dokonale zachytit pozorovanou skutečnost. Spokojujeme se proto zejména s vystiţením toho charakteru předmětu, který pozorujeme. Tyto kresby velmi vhodně vyuţíváme nejen při výuce prvouky, ale i v hodinách matematiky, čtení a psaní. Mnohý ţák snáze vyjadřuje kresbou neţ slovy. - K 471, str. 2 -

3 Kresbou můţe např. snadno vyjadřovat porozumění čtené větě nebo čtenému příběhu, porozumění funkci pozorované věci (např. mlýnek, struhadlo). Tím výtvarná výchova přesahuje rámec předmětu jako takového. K vytváření hlubšího vztahu k výtvarnému umění vyuţíváme návštěvy výstav obrazů, loutek a maňásků, hraček, pohlednic aj., besedujeme nad knihami a jejich ilustrátory. K vycházkám v průběhu roku je vhodné přidávat prvky výtvarné výchovy, neboť při nich s ţáky můţeme pozorovat např. výstavbu obce, významné stavby obce, stavební sloh, ve kterém jsou domy postaveny, úpravu domů a jejich okolí, získáváme spoustu námětů, zajímavostí, postřehů, nasbíráme materiály pro další práci. Na vytváření ţákovského výtvarného vkusu a jeho vztahu k výtvarnému umění a výtvarným hodnotám má také vliv prostředí (rodina, škola, obec, její okolí), kde děti ţijí. Nemalý vliv má i rozvoj techniky fotografie, televize, video, počítače, které zprostředkovávají dětem spoustu podnětů, záţitků (pozitivních, ale v mnoha případech i negativních). Pak je třeba také takováto témata do hodin výtvarné výchovy zařazovat a pomoci tak dětem přemíru podnětů zpracovávat, uvědomovat si jejich hodnotu, zaujímat k nim nějaké postoje, vnímat pozitivní i negativní. Některé činnosti mohou dětem ukázat, jak lze tuto moderní techniku vhodně vyuţít (počítačová grafika, internet, televizní motivační či vzdělávací pořady, reklama, plakáty, kreslená animace, loutky ). Učitel, který dovede dětskou duši naladit k výtvarnému projevu, bývá často odměněn bohatstvím dětských nápadů. Pro výuku výtvarné výchovy je třeba mít dostatečné mnoţství pomůcek a poučit ţáky, jak se s nimi zachází. Kromě základních pomůcek pro výtvarné činnosti, které má kaţdý ţák svoje vlastní, je třeba mít soubor pomůcek ve třídě pro specifické a sloţitější výtvarné techniky. Výtvarná výchova nevede samoúčelně jen k osvojování výtvarných technik. Prostřednictvím výtvarných činností pomáhá k výchově citlivého člověka, který si všímá okolního světa a jeho projevů. 2.stupeň Charakteristika výuky Výtvarná výchova dbá na estetický rozvoj osobnosti ţáků, pěstuje jeho kladný vztah k umění a vkus. Učitel hledá moţnosti jak rozvíjet osobnost a podporuje ţáky v jejich výtvarném vyjadřování. Podněcuje zájem o výtvarnou práci vhodně volenými tématy a pestrostí zvolených technik. Pěstuje v ţácích zdravé sebevědomí, je ochoten vyslechnout názory a případně usměrní jeho výtvarný vkus. Je vhodné mít pro výuku VV zajištěno dostatečné mnoţství pomůcek a sledovat i nabídku specializovaných prodejen, kde se objevují stále nové a nápadité moţnosti a techniky, které výuku zpestří. Vzdělávání formou výtvarné výchovy ţáků zahrnuje především činnostní vyučování ţáků, které je provázáno s jejich specifickým vnímáním a cítěním. - K 471, str. 3 -

4 Ţáci se podílejí na výzdobě třídy, mají moţnost prezentovat svá díla ve školní dětské galerii, a sledovat dění v galerii Hády, kde vystavují významní umělci nejen regionální. Výtvarná výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). Výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, která je vybavena polohovacími lavicemi, keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Vyučování probíhá formou samostatné práce nebo vypracováním skupinových úkolů. Ţáci se účastní vyhlášených výtvarných a keramických soutěţí s výbornými výsledky. B) Klíčové kompetence jsou utvářeny těmito strategiemi: Kompetence k učení Ţáci - podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace - pouţívají obecně uţívané výtvarné termíny - získané znalosti propojují do souvislostí - uplatňují vlastní tvorbu Učitel - vede ţáky k vyhledávání, shromaţďování, třídění, porovnávání informací - k pouţívání odborné terminologie - k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a vyuţití v praxi - k vyuţívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů - stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu Kompetence k řešení problémů Ţáci - vyhledávají vazby mezi druhy umění a uměleckými ţánry na základě podobnosti jejich znaků a témat, která jsou jimi zpracovávána - uplatňují kritické myšlení při posuzování hudebního díla i vlastní tvorby - ţákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů Učitel - vede ţáky ke správným způsobům řešení problémů - s chybou ţáka pracuje jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení Kompetence komunikativní Ţáci - při práci ve skupině vyjadřují svůj názor, vhodnou formou ho obhájí a tolerují názor druhých - rozvíjí dovednosti pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu z hudebního díla Učitel - K 471, str. 4 -

5 - zadává úkoly, při kterých ţáci mohou spolupracovat - zajímá se o náměty a názory ţáků Kompetence sociální a personální Ţáci - efektivně spolupracují, respektují názory jiných - objektivně přistupují k hodnocení své práce i práce ostatních, chápou odlišné kvality svých spoluţáků - respektují pravidla při práci v týmu, dodrţují je a svou pracovní činností kladně ovlivňují kvalitu práce Učitel - vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování - umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch Kompetence občanské Ţáci - respektují názor druhých - chrání a oceňují naše kulturní tradice - aktivně se zapojují do kulturního dění Učitel - vytváří prostor pro ţáky, aby reflektovali společenské dění - vytváří potřebu návštěv hudebních koncertů - podporuje individuální zájem ţáků o kulturní dění - vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé Kompetence pracovní Ţáci - při samostatné práci jsou ţáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodrţují vymezená pravidla - ţáci si vytváří pozitivní vztah k výtvarným činnostem - osvojují si výtvarné techniky, nástroje a pomůcky Učitel - vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů - K 471, str. 5 -

6 C) Obsah učiva 1. stupeň I. ročník Záţitky z prázdnin Podzimní příroda Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Seznámení s výtvarnými technikami Začátek školního roku, téma Prázdniny Prv. cestování, léto, prázdniny, ČR a státy EU Míchání barev, otiskování listů Podzim, listy obtisky Prv. podzimní příroda, listy stromů Pavučina Rozfoukávání barev, tvorba pavučin Pavouk foukání barev Prv. pavoukovci Projekt Podzim Práce s přírodninami, lepení, barvení přírodnin na balící papír Podzim, práce s přírodninami (kaštany, listy, tráva) Prv. podzimní příroda Environmentální výchova Strom a listy Práce s obtisky listů, lepení listů na strom Strom a listy na podzim Prv. podzimní příroda Environ.v. Broučci v listí Práce s listy, zapíjení barev, lepení, malba broučků na skořápky ořechů a lepení do listů Broučci v listí podzim Prv. broučci Environm.v. Ovoce a zelenina Seznámení s prací s plastelínou, modelace ovoce a zeleniny Modelace s plastelínou (ovoce a zelenina) Prv. ovoce a zelenina M. geom. tvary Teplé a studené barvy Seznámení s teplými a studenými barvami, jejich zařazení ve škále barev Ruce teplá barva (červená, oranţová, růţová), pozadí studené barvy Prv. tělo, teplota těla - K 471, str. 6 -

7 Vpíjení barev teplé a studené + neutrální Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Seznámení a uţití neutrálních barev, míchání a vpíjení studených a teplých barev Tvář souseda, tuš (obrysy černá) Prv. tělo, těl. teplota, teploměr Mikuláš Kombinace různých materiálů (vata, textil, lepenka) práce na balící papír Mikuláš, téma vánoc, těl. proporce Prv. svatý Mikuláš Sněhulák Kombinace bílé křídy na černý podklad, kontrasty (neutrální barvy) Zima, zimní příroda Prv. - zima v přírodě Environm.v. Vánoce Sníh, zimní sporty Pohádka Zimní královna Motiv vánoc balící papír, výzdoba školy Práce s pastelem, hory, lyţování, bruslení, sáňkování Projekt práce s různými materiály, vodové barvy, tuš, lepení různých textilií, vaty, alobalu a j. Vánoce, vánoční zvyky Práce s pastelem Práce s textiliemi Prv. vánoční zvyky Průřezové téma- Osobnostní a sociální výchova Prv. zima, příroda v zimě Environmen.v. Prv. zima Čt. - pohádky Zima Citové vnímání zimy, bílá barva, příroda v zimě, barevné vyjádření Práce s vodovými barvami Prv. zima Maškarní ples Výroba maškarní masky, stříhání, lepení, barvení voskovkami Práce s voskovkami Prv. čas plesů a maškarních rejů Čj. národní zvyky, obyčeje - K 471, str. 7 -

8 Auto snů Pohádková postava Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Seznámení s pojmy řídká a hustá barva Práce s temperovými a prstovými barvami Prv. dopravní prostředky Tělesné proporce, práce s klovatinou Práce s klovatinou Čt. národní pohádky, pohádkové postavy, naši spisovatelé Jaro Osvojování jarní barevné škály, velikost různých přírodnin a práci s křídou Práce s křídou na barev. podklad Prv. jaro, jarní příroda Dětská pohádka leporelo Pohádka, měsíc knihy, práce s tuší, klovatinou Práce s tuší Čt. čeští spisovatelé, pohádkáři Barvení vajíček Osvojování práce s netradičním materiálem, lepení koření Práce s netradičním materiálem Prv. velikonoce, zvyky, obyčeje Mašle Návrh oblečení Mačkání papíru, osvojování různého zpracování motivu Osvojování odlehčování a přetlaku, zhušťování a ředění barvy Práce s papírem a bodovou technikou malby Odlehčení, přetlak, zhušťování, zředění, čáry Čj. národní kroje, oblečení, styly v oblékání Návrh kapesníku Osvojování základní tvarů čára, kruţnice, elipsy vodorovné, světlé Návrh kapesníku pohyb čar Čj. styly v oblékání M. geom. tvary, čára, rovnoběţnost Motýl Osvojování práce s prstovými barvami Práce s prstovými barvami Prv. motýli - K 471, str. 8 -

9 Pampelišky Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Osvojování obtisků květiny, práce s netradičním materiálem Práce s obtiskem Prv. květiny Obličej Náznak stínování, zachycení základních rysů obličeje, snaha o vykreslení mimiky Práce s uhlem či tuţkou Prv. lidské tělo Osobnostní a sociální výchova Malba na chodníku Osvojování prostorového myšlení a vnímání reality Práce s křídou Kam na prázdniny Osvojování práce s temperovými barvami Práce s temperou - K 471, str. 9 -

10 II ročník Záţitky z prázdnin Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Maluje voskovkami a temperovými barvami Práce s voskovkami, míchání temperových barev Prv. prázdniny, letní čas Abstrakce Rozfoukává tuše, (černá, modrá, zelená, červená) Práce s tuší, rozfoukávání Podzimní téma mísa s ovocem Osvojuje si práci, skládání, mačkání novin, barvení, práce s různým materiálem Práce s novinami, temperovými barvami Prv. ovoce, druhy Podzim práce na poli Osvojuje si práci s pastelem Práce s pastelem Prv. práce na poli Projekt podzim Pracuje s přírodninami, lepí, barví, prostorově vidí Práce s přírodninami Prv. podzim Práce s modelovací hmotou Modeluje zvíře zapojuje fantazii, osvojuje si práci s modelovací hmotou Práce s modelovací hmotou Prv. zvířata Studené a teplé barvy Vyjádřuje ročních období pomocí teplých + studených barev Studené a teplé barvy Práce s tuší Osvojuje si práci s barevnými tušemi, pomocí redispera Šrafování, práce s tuší M. geometrické tvary Vyjádření Zpracovává příběh Rusalky (A. Vyjádření hudby barvou Čj. Národní bohatství - K 471, str. 10 -

11 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky hudby barvou Dvořák), studené a teplé barvy Hv. Rusalka Antonín Dvořák Mikuláš práce s tvrd. hmotou Osvojování práce s tvrd. modelovací hmotou Práce s tvrdnoucí hmotou Prv. Mikuláš Výtvarný projekt vánoce Osvojování práce v kolektivu, výzdoba školy Práce s kolektivem, koláţ Prv. Vánoce, vánoční zvyky, obyčeje Plesy, maškarní bály Osvojuje si práci s netradičním materiálem (krabičky), vytváří loutku z krabiček, maškarní postavičku (medvěd, vodník atd.) Práce s textilem a lepenkou Prv. Únor, čas plesů Obrázek pohlednice Snaţí se o dotvoření části celku pomocí pastelu či pastelek Porovnávání vlastní interpretace s původní, práce s pastelem Koláţ obličej Pracuje a osvojuje si koláţ dotvářením různými mat. (špejle, látky, knoflíky atd.) Pohádková postava Zimní královna Osvojuje si práci ve skupině, lepí vatu, alobal, látky, krajky, pohádkový námět Koláţ Projekt Pohádka Prv. lidské tělo Čj. Národní pohádky, spisovatelé Pč. práce s různým materiálem (textilem, vata, kůţe atd.) Měsíc knihy, Osvojuje si práci s různými mat. Mozaika obal Čj. dětská kniha - K 471, str. 11 -

12 mozaika = obal Obtisky přírodnin jaro Barvení vajíček Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky kůţe, lepenka, vytváření mozaiky, lepí Pč. práce s kůţí, lepenkou, atd. Osvojuje si techniku obtiskování Obtisky přírodnin Prv. jarní příroda Obtiskuje a lepí koření, lepí na bílek Obtisky, barvení vajíček Prv. Velikonoce, zvyky a obyčeje Motýl, zvíře Vtláčuje plastelínu do papíru, dozdobuje luštěninami Práce s plastelínou, přetlak Prv. Motýli Auto snů soutěţní téma Pracuje s křídami a fixací Práce s křídami Rozkvetlý sad Pracuje s prstovými barvami, obtiskuje květiny Práce s prst. barvami Prv. Jarní příroda Obličej kamaráda Zachycuje lidský obličej, vyjadřuje mimiku smutný, veselý Práce s uhlem Prv. lidské tělo, obličej Autoportrét Pracuje s uhlem Práce s uhlem Prv. lidské tělo Malba na chodníku Vyjadřuje svá přání a konfrontuje je s realitou, zachycuje dynamičnost pohybu postav Práce s křídou Prv. léto, prázdniny Prázdniny Vyjadřuje svá přání, maluje na sklo, pracuje s barvami na sklo Práce s barvami na sklo Prv. léto, prázdniny - K 471, str. 12 -

13 III. ročník Vzpomínky na prázdniny Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Maluje temperovými barvami, lepí Práce s temperovými barvami Prv léto, letní čas, přírodniny prázdniny Poznámky Ovoce a zelenina Lepí noviny, skládá, maluje temperovými barvami bodovou technikou + černá tuš Práce s temperovými barvami Prv ovoce, druhy zeleniny Stromy a podzimní příroda Uvědoměle zachází s přírodninami, obtiskuje přírodniny a listy Práce s obtisky Prv podzimní příroda Zátiší (mísa s ovocem) Zachází správně s uhlem. Pokusí se o stínování seznámí se se zátiším Práce s uhlem, světlo x stín Prv ovoce, druhy ovoce Portrét Dodrţuje správnou techniku práce s tuţkou, stínuje, vystihuje mimické rysy obličeje, konfrontuje představy se skutečností Stínování, práce tuţkou, proporce hlavy Zvířata na podzim Pracuje s křídou na černý podklad, zachycuje zvířecí tělo v pohybu, konfrontuje obraz se skutečností Práce s křídou Prv zvířata Postava v pohybu Společně pracuje na balicí papír, pracuje v kolektivu, zachycuje lidské postavy při sportu (hokej, gymnastika) Práce v kolektivu. Postava v pohybu Prv lidské tělo Tv-sporty Pr.téma-osobnostní výchova - K 471, str. 13 -

14 Ilustrátoři Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Ilustruje k literární předloze, tempera, Ilustrace, ukázky Čj-čt ilustrátoři tuš dětských knih Poznámky Kresba podle předlohy (pohlednice, obrázek) Ţák volně interpretuje modelu, pohlednice nebo obrázku, snaţí o co nejpřesnější vyjádření skutečnosti Práce s temperovými barvami dle předlohy Prv-poznáváme naši vlast Postava zimní sporty (hokej, bruslení a oblečení) Pracuje s textilem. Vyjadřuje postavy v pohybu a oblečení k nim odpovídající. Práce s textilem postava Prv zima, zimní sporty TV-zimní sporty Sněhulák Pracuje s vatou, barví, vytvoří barevný kontrastu, dotvoří různými materiály (knoflíky, alobal apod.) Kontrasty Prv zima, zimní radovánky Přání k vánocům Pracuje s mozaikou. Uţívá různého materiálu kůţe, lepenku, korálky, rozstřiţené noviny atd. Mozaika Prv. vánoce, zvyky, obyčeje Vyjádření pocitů a nálady barvou Snaţí se o barevné vyjádření momentálního psychického stavustín x světlo, teplo x světlo Vyjádření nálady pomocí barev Obtisky různých materiálů do plastelíny Pracuje s plastelínou, obtiskuje (kameny, mušle) do plastelíny Práce s obtiskem Prv přírodniny - K 471, str. 14 -

15 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Obtisky do sádry Pracuje se sádrou, obtiskuje ruku Práce se sádrou Loutka Vyrábí jednoduchého maňáska, loutky, materiál knoflíky, vata, látka, láhev Práce na loutce, výroba maňáska Čt. loutkáři, Spejbl, Hurvínek atd. Návštěva výstavy Ţák navštíví výstavu Lidové umění v historii Výstava Čj. zvyky, národní bohatství Prv-poznáváme naši vlast Lidové umění Kreslí prvky typické pro daný region (viz. výstava) Malba na sklo Seznámí se a pracuje s barvami na sklo, maluje dle vlastního motivu Lidové umění práce s uhlem Čj. národní zvyky a obyčeje Prv-poznáváme naši vlast Pr.téma-osobnostní výchova Práce s barvami na sklo Umění pravěku a starověku Seznámí se s pravěkými výtvory, pokusí se s modelovací hmotou o vytvoření vlastní sošky z pravěku Soška modelovací tvrd. hmota Prv poznáváme minulost Písmo Seznámí se se starým písmem, tvary a druhy písma Písmo Psaní písmo, sklon, staré písmo Prv-poznáváme minulost - K 471, str. 15 -

16 Koláţ doprava ve městě Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Pracuje s novinami, temperami, kůţí, Koláţ Prv - Dopravní lepidlem alobalem a jiné. prostředky Poznámky Kresba, malba na kamen Svět dětí projektová práce Kombinuje techniky, maluje či kreslí na kámen, fixuje, zapojuje fantazijní prvky Maluje na balící papír, uţívá různých technik (foukání, fixace, obtisky) Malba na kámen Práce s různými materiály (textil, obtisky) Barvení textilu Maluje, barví textil pomocí foukacích fixů na textil, vytváří vlastní motivy Práce s barvami na textil Kresba na chodníku Vyjadřuje vlastní svět, skutečnost a fantazii Práce s křídou - K 471, str. 16 -

17 IV. ročník Záţitky z prázdnin Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Kreslí pastelem, důraz klade na postavu v pohybu, fixuje klovatinou. Kresba pastelem pohyb, postava Př. léto, prázdniny, tělo, pohyb Rostlina Kreslí rostliny uhlem, stínuje, kreslí detail (list, květ) Kresba uhlem Př. rostliny Zátiší květiny ve váze Pracuje s křídou, fixuje, stínuje, zachycuje světlo x stín Kresba křídou zátiší Př. květiny Obtisky, lepení, barvení listů Pracuje s obtisky listů či jiných přírodnin (mašle) na papír. spirály. Obtisky přírodnin Dokreslení rostliny Pracuje s tuţkou, rozkresluje tvar i detail rostliny Kresba rostliny Př. rostliny Zvíře modelace plastelínou (kůň, kráva, ţirafa, velbloud) Zachycuje správné proporce, tvar zvířecího těla, pracuje s špachtlí, Pokouší se o sochu. Modelace zvířete Př. zvířata Zvíře modelace s tvrd. hmotou Po přípravě s plastelínou pracuje s tvrd. hmotou = zvíře v pohybu Práce s tvrdnoucí model.hmotou, barvení temperovými barvami Př. zvíře - K 471, str. 17 -

18 = barvení Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Člověk v pohybu (sportovci a hudebníci) Zpracovává pohyb (více postav, kolektivní hry fotbal), temperou, akvarelem, tuší Práce s temperou a tuší Př. lidské tělo Hudební nástroj rozpracování, detail Pracuje s uhlem, fixuje, důraz klade na detail, hudební nástroje housle, kytara Práce s uhlem Hv. hudební nástroje Mikuláš návrh na plášť Pracuje s bramborovými tiskátky, vytváří tiskátka, Uplatňuje vlastní návrh na plášť Mikuláše Práce s bramborovými tiskátky Vánoční přání koláţ Pracuje s lepenkou, rozbitou baňkou, alobalem, kůţí, skládá, lepí Práce s netradičním materiálem koláţ Čj. zvyky a obyčeje vánoce Zima, zimní sporty Zachycuje postavy v pohybu lyţování, sáňkování, stínování Práce s tuší Př. příroda v zimě, zimní sporty Lidová tvorba Pracuje s encyklopedií, kreslí krojů, detaily Práce s křídou Vl. národní obyčeje, kultura, kroje Návrh vlastního kroje Pracuje s tuší a perem kroj, návrh Práce s tuší Vl. - kulturní bohatství národa národní kroje - K 471, str. 18 -

19 Návštěva výstavy Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Návštíví výstavu lidová tvorba Výstava Projekt Naše vlast národní zvyky Středověk projekt, hrady, zámky Hledá základní informace, písemně je zpracovává, zajímá se ukázky oděvů, obrazů, ţivota Středověk příprava Vl. středověk Inf. vyhledávání informací o středověku Projekt středověk, erb, návrh kostýmu, hrad Zpracovává téma, maluje erby, hrady a navrhuje pánské i dámské kostýmy středověkého oblečení Projekt středověk Inf. informace na PC Vl. - středověk Ilustrace literárního díla pohádka Vytvoří pohádkové leporelo kreslí voskovkou, fixuje Dětské leporelo Čt. autoři dětských knih, ilustrace, děts.knih a pohádek Vytvoření obalu dětské knihy Tvoří obal na dětskou knihu tempera, tuš Obal dětské knihy Čt. autoři dětských knih Malba na sklo, obal Vytvoří ozdoby na obal sešitu Barvy na sklo uţití v praxi Brouk Studuje brouka tuţka, detaily, vyhledává informace Studie brouka Př. brouci Motýl Barví textil dle návrhu motýla Barvy na textil Př. motýli Návrh města Skládá, stříhá barevný papír, tvoří města, dokreslí temperou Práce s barevným papírem Vl. město - K 471, str. 19 -

20 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Rytí do linolea Vyrývá motiv motýla. Pracuj s rydlem a linem. Rytí do linolea Pč. práce s rydlem Otisky z lina Pracuje s vyrytým motivem, natírá tuší, obtiskuje na čistý papír Obtisky z lina Pč. práce slinem Barvení textilu batika, fixace Uţívá zajímavých technik = batika s provázky Batika Pč. práce s textilem - K 471, str. 20 -

21 V. ročník Prázdniny Figurální kompozice Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Kreslí postavu v pohybu, klade důraz na proporce lidské postavy Práce s temperovými barvami a tuší Př. léto, letní čas, prázdniny Kreslí podle modelu Figura tuţka Př. lidské tělo Projekt Člověk a jeho zdraví Modelování lidské postavy Zachycuje lidské postavy ve statické poloze, pracuje s hlínou Práce s tvrdnoucí hmotou či hlínou Př. lidské tělo Projekt, podzim Vtiskuje plastelínu tvoří stromu a vtiskuje listy Práce s plastelínou podzim Př. podzim Kresba perem vynález Spol. téma, Národní divadlo Perpetum mobile, navrhuje vlastní vynález, popisuje je, kreslí perem, tuší Vyhledává informace na PC, z knih, encyklopedie, diskutuje Kresba perem Národní divadlo Vl. vynálezy Vl. Národní divadlo Č-sloh-popis Národní divadlo projekt Navrhuje opony, kostýmy z divadelní hry, plakát k divadelní hře Návrhy k projektu Vl. Národní divadlo Vánoce, zvyky a obyčeje ve státech Evropy či EU Vyhledává informace, vybírá státy, vyhledává zvyky a obyčeje vánočních svátků Vánoce ve státech EU Vl. státy EU - K 471, str. 21 -

22 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Vytvoření Betléma Vyhledává postavičky, stříhá, lepí, barví Vánoce, vánoční zvyky, práce s papírem Vl. Vánoce Novověk Seznámí se s uměleckými díly novověku ukázky, vyhledává informace, výtvarné umění, architektura Novověk výstava Výstava prací Krajina Zachycuje krajinu podle obsahu, snaţí se o co nepřesnější interpretaci Práce s pastelem Př. přírodní podmínky Hlava z profilu Zachycuje detaily hlavy z profilu, snaţí se o stínování sousedův profil Práce s uhlem hlava z profilu Př. tělo Detail ruky, studie Detailně zachycuje vlastní ruku Studie ruky Př. tělo Statická kompozice Zachycuje statiky, hračky, geometrické tvary v prostoru Kompozice M. geom. Tvary Maškarní maska Moravská kultura lidové umění Vytvoří masky pomocí lepidla na tapety, novin, balónku, maluje tváře, vlnou dotvořuje Vytvoří projekt s tématem lidové umění pracuje s textilem (krajky, vyšívání), vytváří Malba Lidové umění práce s netradičním materiálem Vl. maškarní plesy Čj. národní zvyky a obyčeje Inf. práce na PC - K 471, str. 22 -

23 Národní kroje + postava v poli, práce na poli Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky panenka z kukuřičného šustí moravský krom - kreslí Maluje krojované postavy při práci Lidové umění kroje (např. na poli). Studuje umělce výtv. Mánes, J. Úprka Čj. národní zvyky Erby Studie erbů, hledá na internetu erby měst, kreslí erb Brna, vytvoří vlastní erb Práce s křídou a tuší erby Vl. hrady, zámky, erby, znaky Modelování erbu z plastelíny Modeluje erb, vtiskuje do plastelíny pomocí různých přírodnin, luštěnin, rýţe, kukuřice atd. Uţívá vlastní fantazie. Modelace z plastelíny Vl. erby, znaky Kresba sošky Kreslí tuţkou podle modelu. Přesně vystihuje model, stínuje, světlo x stín Práce s tuţkou světlo, stín Výtvarné umění v Evropě Vyhledává informací o architekt. památkách Evropy (knihy, PC) Informace architektura Evropy Inf. práce na Pc Vl. evropské památky Malba vybrané památky Kreslí arch. památky, které si vybere, přesně interpretuje Práce s pastelem arch. památka Vl. architektura Evropy Animace na PC Vytvoří město, arch. památky pomocí animace na PC Práce na PC Inf. práce na PC - K 471, str. 23 -

24 Animace na PC Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Animuje obraz krajiny Práce na PC Inf. práce na PC - K 471, str. 24 -

25 2. stupeň 6. ročník Barvy Nauka o barvách Kresba Očekávané výstupy Osvojuje si správné návyky při práci s barvami, hygiena práce Vybírá a vytváří škálu prvků obrazového vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vlastní vyjádření svých zkušeností, vjemů a poznatků teorie barev Učivo technika práce: s barvami vodovými " temperovými " prstovými Kresba tuţkou,rudkou,tuší Pouţívání jednoduché perspektivy spojené s vizováním,stínování Mezipředmětové vztahy F., Př. Děj.,M., Poznámky výuka je příleţitostně doplněna o názornou ukázku ve školní galerii Předměty denní potřeby: nádoby,vázy Dle svých schopností se ţák zapojuje se do výtv. soutěţí, prezentuje svůj názor, nápad,myšlenku. Kresba postavy Řecké báje a pověsti D.,Jč Antické sochařství tělo(kontrapost) Grafika Vyrábí drobné graf. práce u příleţitosti Dne matek,vánočních, svátků apod. Podílí se na přípravě vydání ekolog.časopisu. Dodrţuje hygienu práce. Kresba hlavy Grafické techniky Papíroryt, koláţ, frotáţ, gumotisk, odkrývací technika, monotyp - K 471, str. 25 -

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: I. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové zvládá základní dovednosti pro vlastní

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 1., 3. a

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX Barevné cvičení Podzim Kolik barev má podzim Tempera, akvarel Detail obličeje oko, ucho, ústa Hlava z profilu Hlava en face Kresba tužkou Beseda o umění J. Mánes: Josefína Video Mistrovská díla z českých

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) zorganizuje si

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UŽITÁ VÝTVARNÁ ČINNOST Mgr. Kamila Heřmanová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UŽITÁ VÝTVARNÁ ČINNOST Mgr. Kamila Heřmanová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UŽITÁ VÝTVARNÁ ČINNOST Mgr. Kamila Heřmanová Předmět Užité výtvarné činnosti (dále jen UVČ) je dotován 1 hodinou týdně a

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 1. ročník Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Kompetence pracovní 1. ZÁKLADNÍ Pořádek na pracovní desce Základní barvy, jejich míchání,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá barvy, vytváří odstíny, kontrasty vytvoří barevnou a tvarovou kompozici s prvky - kontrast, světlostní poměr - barevnost přírodních objektů

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/6 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.II 2. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova přispívá k dosažení emoční, kulturní a vizuální gramotnosti žáků.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

Estetická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Estetická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Estetická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět estetická výchova vychází ze vzájemné integrace obsahů vzdělávacích oborů výtvarná výchova a člověk a svět práce.

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Roubalová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Ve světě

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 4. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy,

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika předmětu. Materiální zabezpečení. Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Výtvarná výchova. Charakteristika předmětu. Materiální zabezpečení. Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Předmět výtvarná výchova je vyučován v 6.-9. ročníku, přičemž v 6. a 7. ročníku jsou mu věnovány 2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 1 hodina v týdnu. Je pokračováním

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

Keramika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Keramika. Charakteristika vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ Keramika Charakteristika vyučovacího předmětu Keramika je předmět, který rozvíjí znalosti a dovednosti keramických technik a technologií. Vychází z historických pramenů i současných

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI 492 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+3 0+3 0+3 Povinnost

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a v sobě obsahuje v sobě dva souběžně probíhající,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Pracovní místo Žák: připraví si pracovní místo udržuje čistotu pracovního místa - příprava pracovního místa - čistota a pořádek pracovního místa - zásady bezpečné

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem Tematický plán 1. ročník ZŠ Tichá Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN KRESBA/MALBA Jsem školák kresba bezprostředních zážitků z prvního dne ve škole Kresba postavy

Více

ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Předmět ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura, která umožňuje žákům

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

Předmět: Tvořivá dílna

Předmět: Tvořivá dílna Předmět: Tvořivá dílna Charakteristika předmětu tvořivá dílna 1. stupeň (3., 4. a 5. ročník) Předmět Volitelná tvořivá dílna vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto předmětu přispěje

Více

Výtvarná výchova pro 1. stupeň

Výtvarná výchova pro 1. stupeň 5.7.2. Výtvarná výchova pro 1. stupeň Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Ročník: šestý Žák vytvoří a pojmenuje prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy Žák vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více