Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova."

Transkript

1 4.7 Umění a kultura Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova Výtvarná výchova Vzdělávání formou výtvarné výchovy ţáků zahrnuje především činnostní vyučování ţáků, které je provázáno s jejich specifickým vnímáním a cítěním Výtvarná výchova umoţňuje zahrnout do výuky kromě racionálního poznání světa, kde si ţák upevňuje pracovní návyky, seznamuje se s moderními výtvarnými technikami a dalšími výtvarnými nástroji a materiály i nezastupitelnou součást osobnosti člověka a to je umění a kultura. Umění a kultura jsou sloţky, které se nenásilně prolínají celým procesem vzdělávání a to četbou, vyprávěním a motivací hudbou, pozorováním uměleckého díla a jeho následným rozborem, Ţáci se seznamují s ilustracemi v knihách, reprodukcemi a videozáznamy o nejdůleţitějších obdobích a představitelích dějin výtvarné kultury. Tímto způsobem pak vznikají provázané mezipředmětové vztahy (hlavně dějepis, český jazyk, přírodopis). Ţáci se podílejí na výzdobě třídy, mají moţnost prezentovat svá díla ve školní dětské galerii, a sledovat dění v galerii Hády, kde vystavují významní umělci nejen regionální. 1. stupeň A) Charakteristika výuky Výtvarná výchova jako předmět je součást procesu rozvoje estetických vztahů ţáků ke skutečnosti i k umění. Výuka výtvarné výchovy je organizována v 1.-3.ročníku v jedné ve 4.-5.ročníku ve dvou vyučovacích hodinách. Vychází především z citového vztahu ţáků k zobrazované skutečnosti. Výtvarné činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují a uspokojují potřeby ţáků vyjadřovat se k různým tématům, situacím, proţitkům. Pro výtvarnou činnost v tomto období je nepostradatelné příznivé a klidné prostředí. Není vhodné myšlenkový svět dětí narušovat předkreslováním a vedením k napodobování. Je potřebné dát dítěti svobodu a do jeho kreseb nezasahovat. V ročníku převládá spontánnost, bezprostřednost výtvarného projevu dítěte. Dítě kreslí rádo zpaměti, předlohám se vyhýbá. Jeho představy ho těší a snaţí se je ztvárnit. Vhodná motivace, která předchází výtvarné tvorbě, podněcuje uvolnění dětské fantazie. Děti potom často tvoří s velkým zaujetím a proţívají velkou radost z toho, co vytvořily. Jejich práce jsou plné volnosti, naivnosti a psychologických záhad. - K 471, str. 1 -

2 Úlohou učitele je posilovat sebevědomí ţáků, vyuţívat jejich fantazii, rozvíjet ji, podporovat jejich vlastní výtvarné vyjadřování, podněcovat zájem o výtvarnou práci vhodnou motivací. V tomto období je vhodné, kdyţ mezi metody a formy práce zařazuje učitel co nejvíce různé hravé činnosti a experimentování. Výtvarná výchova dává ţákům moţnost se individuálně svou výtvarnou činností projevit, sami mohou různými výtvarnými prostředky ztvárnit své vidění světa. Je dobře, kdyţ svůj výtvarný projev mají ţáci moţnost obhájit, vysvětlit spoluţákům a vyslechnout jejich názory. Často právě vzájemné hovory ţáků o svých výtvorech mohou měnit jejich pohled na svět nebo určitou věc. Zde má učitel příleţitost jemně usměrňovat a postupně působit na vytváření výtvarného vkusu ţáků. Tato výchova prolíná celým obdobím. Jeví se jako vedení ţáka: k svobodnému výtvarnému vyjádření k uvědomování si krásy tvarů, barev a barevných kombinací, struktur k postupné schopnosti samostatné volby výtvarné techniky (technologie), ke správnému zacházení s výtvarnými nástroji, barvami apod. k účasti na utváření prostředí, ve kterém ţijeme, učíme se Ve všech formách výtvarného projevu (v kresbě, malbě, grafice, modelování, prostorovém vytváření, v kombinovaných technikách ) se projevuje dětská osobnost dítěte, jeho cítění a chápání světa kolem sebe.téměř všechny námětové y výtvarné výchovy obsahují základní vztahy k ţivotu, prostředí a lidem, a proto souvisí blízce s výukou prvouky a vztahem ţáků k ţivotnímu prostředí. Učitelům se přímo nabízí moţnost k mezipředmětovým vztahům a vyuţití výtvarných činností ţáků v různých malých projektech. Velmi vhodné je uplatňovat ve výuce náměty z ţákova okolí, z dětského ţivota z prostředí obce i školy. Takové výtvarné práce mohou být dvojího druhu: na základě vlastní představy dítěte podle skutečnosti Kresba z představy má zpočátku ilustrativní charakter, vypráví o bezprostředních záţitcích a zkušenostech ţáků a o jeho citovém ţivotě. Motivací k těmto kresbám můţe být proţitek z her, ze čteného textu, z osobního proţitku, z vycházky apod. Kresba podle skutečnosti vyjadřuje obvykle první dojem ţáka z pozorování. Kaţdý sleduje zpočátku něco jiného, někoho zaujme barva, jiného zaujmou detaily, někdo dovede zachytit linie pozorovaných věcí, někdo zase zachytí jejich funkci. Ţák se postupně učí výtvarně uvaţovat, pozorně vnímat skutečnost a výtvarně vystihnout její podobu. Proto jiţ v tomto období můţeme začít i s kreslením věcí podle skutečnosti. Ţáci samozřejmě nedokáţí hned dokonale zachytit pozorovanou skutečnost. Spokojujeme se proto zejména s vystiţením toho charakteru předmětu, který pozorujeme. Tyto kresby velmi vhodně vyuţíváme nejen při výuce prvouky, ale i v hodinách matematiky, čtení a psaní. Mnohý ţák snáze vyjadřuje kresbou neţ slovy. - K 471, str. 2 -

3 Kresbou můţe např. snadno vyjadřovat porozumění čtené větě nebo čtenému příběhu, porozumění funkci pozorované věci (např. mlýnek, struhadlo). Tím výtvarná výchova přesahuje rámec předmětu jako takového. K vytváření hlubšího vztahu k výtvarnému umění vyuţíváme návštěvy výstav obrazů, loutek a maňásků, hraček, pohlednic aj., besedujeme nad knihami a jejich ilustrátory. K vycházkám v průběhu roku je vhodné přidávat prvky výtvarné výchovy, neboť při nich s ţáky můţeme pozorovat např. výstavbu obce, významné stavby obce, stavební sloh, ve kterém jsou domy postaveny, úpravu domů a jejich okolí, získáváme spoustu námětů, zajímavostí, postřehů, nasbíráme materiály pro další práci. Na vytváření ţákovského výtvarného vkusu a jeho vztahu k výtvarnému umění a výtvarným hodnotám má také vliv prostředí (rodina, škola, obec, její okolí), kde děti ţijí. Nemalý vliv má i rozvoj techniky fotografie, televize, video, počítače, které zprostředkovávají dětem spoustu podnětů, záţitků (pozitivních, ale v mnoha případech i negativních). Pak je třeba také takováto témata do hodin výtvarné výchovy zařazovat a pomoci tak dětem přemíru podnětů zpracovávat, uvědomovat si jejich hodnotu, zaujímat k nim nějaké postoje, vnímat pozitivní i negativní. Některé činnosti mohou dětem ukázat, jak lze tuto moderní techniku vhodně vyuţít (počítačová grafika, internet, televizní motivační či vzdělávací pořady, reklama, plakáty, kreslená animace, loutky ). Učitel, který dovede dětskou duši naladit k výtvarnému projevu, bývá často odměněn bohatstvím dětských nápadů. Pro výuku výtvarné výchovy je třeba mít dostatečné mnoţství pomůcek a poučit ţáky, jak se s nimi zachází. Kromě základních pomůcek pro výtvarné činnosti, které má kaţdý ţák svoje vlastní, je třeba mít soubor pomůcek ve třídě pro specifické a sloţitější výtvarné techniky. Výtvarná výchova nevede samoúčelně jen k osvojování výtvarných technik. Prostřednictvím výtvarných činností pomáhá k výchově citlivého člověka, který si všímá okolního světa a jeho projevů. 2.stupeň Charakteristika výuky Výtvarná výchova dbá na estetický rozvoj osobnosti ţáků, pěstuje jeho kladný vztah k umění a vkus. Učitel hledá moţnosti jak rozvíjet osobnost a podporuje ţáky v jejich výtvarném vyjadřování. Podněcuje zájem o výtvarnou práci vhodně volenými tématy a pestrostí zvolených technik. Pěstuje v ţácích zdravé sebevědomí, je ochoten vyslechnout názory a případně usměrní jeho výtvarný vkus. Je vhodné mít pro výuku VV zajištěno dostatečné mnoţství pomůcek a sledovat i nabídku specializovaných prodejen, kde se objevují stále nové a nápadité moţnosti a techniky, které výuku zpestří. Vzdělávání formou výtvarné výchovy ţáků zahrnuje především činnostní vyučování ţáků, které je provázáno s jejich specifickým vnímáním a cítěním. - K 471, str. 3 -

4 Ţáci se podílejí na výzdobě třídy, mají moţnost prezentovat svá díla ve školní dětské galerii, a sledovat dění v galerii Hády, kde vystavují významní umělci nejen regionální. Výtvarná výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). Výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, která je vybavena polohovacími lavicemi, keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Vyučování probíhá formou samostatné práce nebo vypracováním skupinových úkolů. Ţáci se účastní vyhlášených výtvarných a keramických soutěţí s výbornými výsledky. B) Klíčové kompetence jsou utvářeny těmito strategiemi: Kompetence k učení Ţáci - podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace - pouţívají obecně uţívané výtvarné termíny - získané znalosti propojují do souvislostí - uplatňují vlastní tvorbu Učitel - vede ţáky k vyhledávání, shromaţďování, třídění, porovnávání informací - k pouţívání odborné terminologie - k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a vyuţití v praxi - k vyuţívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů - stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu Kompetence k řešení problémů Ţáci - vyhledávají vazby mezi druhy umění a uměleckými ţánry na základě podobnosti jejich znaků a témat, která jsou jimi zpracovávána - uplatňují kritické myšlení při posuzování hudebního díla i vlastní tvorby - ţákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů Učitel - vede ţáky ke správným způsobům řešení problémů - s chybou ţáka pracuje jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení Kompetence komunikativní Ţáci - při práci ve skupině vyjadřují svůj názor, vhodnou formou ho obhájí a tolerují názor druhých - rozvíjí dovednosti pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu z hudebního díla Učitel - K 471, str. 4 -

5 - zadává úkoly, při kterých ţáci mohou spolupracovat - zajímá se o náměty a názory ţáků Kompetence sociální a personální Ţáci - efektivně spolupracují, respektují názory jiných - objektivně přistupují k hodnocení své práce i práce ostatních, chápou odlišné kvality svých spoluţáků - respektují pravidla při práci v týmu, dodrţují je a svou pracovní činností kladně ovlivňují kvalitu práce Učitel - vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování - umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch Kompetence občanské Ţáci - respektují názor druhých - chrání a oceňují naše kulturní tradice - aktivně se zapojují do kulturního dění Učitel - vytváří prostor pro ţáky, aby reflektovali společenské dění - vytváří potřebu návštěv hudebních koncertů - podporuje individuální zájem ţáků o kulturní dění - vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé Kompetence pracovní Ţáci - při samostatné práci jsou ţáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodrţují vymezená pravidla - ţáci si vytváří pozitivní vztah k výtvarným činnostem - osvojují si výtvarné techniky, nástroje a pomůcky Učitel - vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů - K 471, str. 5 -

6 C) Obsah učiva 1. stupeň I. ročník Záţitky z prázdnin Podzimní příroda Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Seznámení s výtvarnými technikami Začátek školního roku, téma Prázdniny Prv. cestování, léto, prázdniny, ČR a státy EU Míchání barev, otiskování listů Podzim, listy obtisky Prv. podzimní příroda, listy stromů Pavučina Rozfoukávání barev, tvorba pavučin Pavouk foukání barev Prv. pavoukovci Projekt Podzim Práce s přírodninami, lepení, barvení přírodnin na balící papír Podzim, práce s přírodninami (kaštany, listy, tráva) Prv. podzimní příroda Environmentální výchova Strom a listy Práce s obtisky listů, lepení listů na strom Strom a listy na podzim Prv. podzimní příroda Environ.v. Broučci v listí Práce s listy, zapíjení barev, lepení, malba broučků na skořápky ořechů a lepení do listů Broučci v listí podzim Prv. broučci Environm.v. Ovoce a zelenina Seznámení s prací s plastelínou, modelace ovoce a zeleniny Modelace s plastelínou (ovoce a zelenina) Prv. ovoce a zelenina M. geom. tvary Teplé a studené barvy Seznámení s teplými a studenými barvami, jejich zařazení ve škále barev Ruce teplá barva (červená, oranţová, růţová), pozadí studené barvy Prv. tělo, teplota těla - K 471, str. 6 -

7 Vpíjení barev teplé a studené + neutrální Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Seznámení a uţití neutrálních barev, míchání a vpíjení studených a teplých barev Tvář souseda, tuš (obrysy černá) Prv. tělo, těl. teplota, teploměr Mikuláš Kombinace různých materiálů (vata, textil, lepenka) práce na balící papír Mikuláš, téma vánoc, těl. proporce Prv. svatý Mikuláš Sněhulák Kombinace bílé křídy na černý podklad, kontrasty (neutrální barvy) Zima, zimní příroda Prv. - zima v přírodě Environm.v. Vánoce Sníh, zimní sporty Pohádka Zimní královna Motiv vánoc balící papír, výzdoba školy Práce s pastelem, hory, lyţování, bruslení, sáňkování Projekt práce s různými materiály, vodové barvy, tuš, lepení různých textilií, vaty, alobalu a j. Vánoce, vánoční zvyky Práce s pastelem Práce s textiliemi Prv. vánoční zvyky Průřezové téma- Osobnostní a sociální výchova Prv. zima, příroda v zimě Environmen.v. Prv. zima Čt. - pohádky Zima Citové vnímání zimy, bílá barva, příroda v zimě, barevné vyjádření Práce s vodovými barvami Prv. zima Maškarní ples Výroba maškarní masky, stříhání, lepení, barvení voskovkami Práce s voskovkami Prv. čas plesů a maškarních rejů Čj. národní zvyky, obyčeje - K 471, str. 7 -

8 Auto snů Pohádková postava Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Seznámení s pojmy řídká a hustá barva Práce s temperovými a prstovými barvami Prv. dopravní prostředky Tělesné proporce, práce s klovatinou Práce s klovatinou Čt. národní pohádky, pohádkové postavy, naši spisovatelé Jaro Osvojování jarní barevné škály, velikost různých přírodnin a práci s křídou Práce s křídou na barev. podklad Prv. jaro, jarní příroda Dětská pohádka leporelo Pohádka, měsíc knihy, práce s tuší, klovatinou Práce s tuší Čt. čeští spisovatelé, pohádkáři Barvení vajíček Osvojování práce s netradičním materiálem, lepení koření Práce s netradičním materiálem Prv. velikonoce, zvyky, obyčeje Mašle Návrh oblečení Mačkání papíru, osvojování různého zpracování motivu Osvojování odlehčování a přetlaku, zhušťování a ředění barvy Práce s papírem a bodovou technikou malby Odlehčení, přetlak, zhušťování, zředění, čáry Čj. národní kroje, oblečení, styly v oblékání Návrh kapesníku Osvojování základní tvarů čára, kruţnice, elipsy vodorovné, světlé Návrh kapesníku pohyb čar Čj. styly v oblékání M. geom. tvary, čára, rovnoběţnost Motýl Osvojování práce s prstovými barvami Práce s prstovými barvami Prv. motýli - K 471, str. 8 -

9 Pampelišky Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Osvojování obtisků květiny, práce s netradičním materiálem Práce s obtiskem Prv. květiny Obličej Náznak stínování, zachycení základních rysů obličeje, snaha o vykreslení mimiky Práce s uhlem či tuţkou Prv. lidské tělo Osobnostní a sociální výchova Malba na chodníku Osvojování prostorového myšlení a vnímání reality Práce s křídou Kam na prázdniny Osvojování práce s temperovými barvami Práce s temperou - K 471, str. 9 -

10 II ročník Záţitky z prázdnin Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Maluje voskovkami a temperovými barvami Práce s voskovkami, míchání temperových barev Prv. prázdniny, letní čas Abstrakce Rozfoukává tuše, (černá, modrá, zelená, červená) Práce s tuší, rozfoukávání Podzimní téma mísa s ovocem Osvojuje si práci, skládání, mačkání novin, barvení, práce s různým materiálem Práce s novinami, temperovými barvami Prv. ovoce, druhy Podzim práce na poli Osvojuje si práci s pastelem Práce s pastelem Prv. práce na poli Projekt podzim Pracuje s přírodninami, lepí, barví, prostorově vidí Práce s přírodninami Prv. podzim Práce s modelovací hmotou Modeluje zvíře zapojuje fantazii, osvojuje si práci s modelovací hmotou Práce s modelovací hmotou Prv. zvířata Studené a teplé barvy Vyjádřuje ročních období pomocí teplých + studených barev Studené a teplé barvy Práce s tuší Osvojuje si práci s barevnými tušemi, pomocí redispera Šrafování, práce s tuší M. geometrické tvary Vyjádření Zpracovává příběh Rusalky (A. Vyjádření hudby barvou Čj. Národní bohatství - K 471, str. 10 -

11 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky hudby barvou Dvořák), studené a teplé barvy Hv. Rusalka Antonín Dvořák Mikuláš práce s tvrd. hmotou Osvojování práce s tvrd. modelovací hmotou Práce s tvrdnoucí hmotou Prv. Mikuláš Výtvarný projekt vánoce Osvojování práce v kolektivu, výzdoba školy Práce s kolektivem, koláţ Prv. Vánoce, vánoční zvyky, obyčeje Plesy, maškarní bály Osvojuje si práci s netradičním materiálem (krabičky), vytváří loutku z krabiček, maškarní postavičku (medvěd, vodník atd.) Práce s textilem a lepenkou Prv. Únor, čas plesů Obrázek pohlednice Snaţí se o dotvoření části celku pomocí pastelu či pastelek Porovnávání vlastní interpretace s původní, práce s pastelem Koláţ obličej Pracuje a osvojuje si koláţ dotvářením různými mat. (špejle, látky, knoflíky atd.) Pohádková postava Zimní královna Osvojuje si práci ve skupině, lepí vatu, alobal, látky, krajky, pohádkový námět Koláţ Projekt Pohádka Prv. lidské tělo Čj. Národní pohádky, spisovatelé Pč. práce s různým materiálem (textilem, vata, kůţe atd.) Měsíc knihy, Osvojuje si práci s různými mat. Mozaika obal Čj. dětská kniha - K 471, str. 11 -

12 mozaika = obal Obtisky přírodnin jaro Barvení vajíček Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky kůţe, lepenka, vytváření mozaiky, lepí Pč. práce s kůţí, lepenkou, atd. Osvojuje si techniku obtiskování Obtisky přírodnin Prv. jarní příroda Obtiskuje a lepí koření, lepí na bílek Obtisky, barvení vajíček Prv. Velikonoce, zvyky a obyčeje Motýl, zvíře Vtláčuje plastelínu do papíru, dozdobuje luštěninami Práce s plastelínou, přetlak Prv. Motýli Auto snů soutěţní téma Pracuje s křídami a fixací Práce s křídami Rozkvetlý sad Pracuje s prstovými barvami, obtiskuje květiny Práce s prst. barvami Prv. Jarní příroda Obličej kamaráda Zachycuje lidský obličej, vyjadřuje mimiku smutný, veselý Práce s uhlem Prv. lidské tělo, obličej Autoportrét Pracuje s uhlem Práce s uhlem Prv. lidské tělo Malba na chodníku Vyjadřuje svá přání a konfrontuje je s realitou, zachycuje dynamičnost pohybu postav Práce s křídou Prv. léto, prázdniny Prázdniny Vyjadřuje svá přání, maluje na sklo, pracuje s barvami na sklo Práce s barvami na sklo Prv. léto, prázdniny - K 471, str. 12 -

13 III. ročník Vzpomínky na prázdniny Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Maluje temperovými barvami, lepí Práce s temperovými barvami Prv léto, letní čas, přírodniny prázdniny Poznámky Ovoce a zelenina Lepí noviny, skládá, maluje temperovými barvami bodovou technikou + černá tuš Práce s temperovými barvami Prv ovoce, druhy zeleniny Stromy a podzimní příroda Uvědoměle zachází s přírodninami, obtiskuje přírodniny a listy Práce s obtisky Prv podzimní příroda Zátiší (mísa s ovocem) Zachází správně s uhlem. Pokusí se o stínování seznámí se se zátiším Práce s uhlem, světlo x stín Prv ovoce, druhy ovoce Portrét Dodrţuje správnou techniku práce s tuţkou, stínuje, vystihuje mimické rysy obličeje, konfrontuje představy se skutečností Stínování, práce tuţkou, proporce hlavy Zvířata na podzim Pracuje s křídou na černý podklad, zachycuje zvířecí tělo v pohybu, konfrontuje obraz se skutečností Práce s křídou Prv zvířata Postava v pohybu Společně pracuje na balicí papír, pracuje v kolektivu, zachycuje lidské postavy při sportu (hokej, gymnastika) Práce v kolektivu. Postava v pohybu Prv lidské tělo Tv-sporty Pr.téma-osobnostní výchova - K 471, str. 13 -

14 Ilustrátoři Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Ilustruje k literární předloze, tempera, Ilustrace, ukázky Čj-čt ilustrátoři tuš dětských knih Poznámky Kresba podle předlohy (pohlednice, obrázek) Ţák volně interpretuje modelu, pohlednice nebo obrázku, snaţí o co nejpřesnější vyjádření skutečnosti Práce s temperovými barvami dle předlohy Prv-poznáváme naši vlast Postava zimní sporty (hokej, bruslení a oblečení) Pracuje s textilem. Vyjadřuje postavy v pohybu a oblečení k nim odpovídající. Práce s textilem postava Prv zima, zimní sporty TV-zimní sporty Sněhulák Pracuje s vatou, barví, vytvoří barevný kontrastu, dotvoří různými materiály (knoflíky, alobal apod.) Kontrasty Prv zima, zimní radovánky Přání k vánocům Pracuje s mozaikou. Uţívá různého materiálu kůţe, lepenku, korálky, rozstřiţené noviny atd. Mozaika Prv. vánoce, zvyky, obyčeje Vyjádření pocitů a nálady barvou Snaţí se o barevné vyjádření momentálního psychického stavustín x světlo, teplo x světlo Vyjádření nálady pomocí barev Obtisky různých materiálů do plastelíny Pracuje s plastelínou, obtiskuje (kameny, mušle) do plastelíny Práce s obtiskem Prv přírodniny - K 471, str. 14 -

15 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Obtisky do sádry Pracuje se sádrou, obtiskuje ruku Práce se sádrou Loutka Vyrábí jednoduchého maňáska, loutky, materiál knoflíky, vata, látka, láhev Práce na loutce, výroba maňáska Čt. loutkáři, Spejbl, Hurvínek atd. Návštěva výstavy Ţák navštíví výstavu Lidové umění v historii Výstava Čj. zvyky, národní bohatství Prv-poznáváme naši vlast Lidové umění Kreslí prvky typické pro daný region (viz. výstava) Malba na sklo Seznámí se a pracuje s barvami na sklo, maluje dle vlastního motivu Lidové umění práce s uhlem Čj. národní zvyky a obyčeje Prv-poznáváme naši vlast Pr.téma-osobnostní výchova Práce s barvami na sklo Umění pravěku a starověku Seznámí se s pravěkými výtvory, pokusí se s modelovací hmotou o vytvoření vlastní sošky z pravěku Soška modelovací tvrd. hmota Prv poznáváme minulost Písmo Seznámí se se starým písmem, tvary a druhy písma Písmo Psaní písmo, sklon, staré písmo Prv-poznáváme minulost - K 471, str. 15 -

16 Koláţ doprava ve městě Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Pracuje s novinami, temperami, kůţí, Koláţ Prv - Dopravní lepidlem alobalem a jiné. prostředky Poznámky Kresba, malba na kamen Svět dětí projektová práce Kombinuje techniky, maluje či kreslí na kámen, fixuje, zapojuje fantazijní prvky Maluje na balící papír, uţívá různých technik (foukání, fixace, obtisky) Malba na kámen Práce s různými materiály (textil, obtisky) Barvení textilu Maluje, barví textil pomocí foukacích fixů na textil, vytváří vlastní motivy Práce s barvami na textil Kresba na chodníku Vyjadřuje vlastní svět, skutečnost a fantazii Práce s křídou - K 471, str. 16 -

17 IV. ročník Záţitky z prázdnin Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Kreslí pastelem, důraz klade na postavu v pohybu, fixuje klovatinou. Kresba pastelem pohyb, postava Př. léto, prázdniny, tělo, pohyb Rostlina Kreslí rostliny uhlem, stínuje, kreslí detail (list, květ) Kresba uhlem Př. rostliny Zátiší květiny ve váze Pracuje s křídou, fixuje, stínuje, zachycuje světlo x stín Kresba křídou zátiší Př. květiny Obtisky, lepení, barvení listů Pracuje s obtisky listů či jiných přírodnin (mašle) na papír. spirály. Obtisky přírodnin Dokreslení rostliny Pracuje s tuţkou, rozkresluje tvar i detail rostliny Kresba rostliny Př. rostliny Zvíře modelace plastelínou (kůň, kráva, ţirafa, velbloud) Zachycuje správné proporce, tvar zvířecího těla, pracuje s špachtlí, Pokouší se o sochu. Modelace zvířete Př. zvířata Zvíře modelace s tvrd. hmotou Po přípravě s plastelínou pracuje s tvrd. hmotou = zvíře v pohybu Práce s tvrdnoucí model.hmotou, barvení temperovými barvami Př. zvíře - K 471, str. 17 -

18 = barvení Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Člověk v pohybu (sportovci a hudebníci) Zpracovává pohyb (více postav, kolektivní hry fotbal), temperou, akvarelem, tuší Práce s temperou a tuší Př. lidské tělo Hudební nástroj rozpracování, detail Pracuje s uhlem, fixuje, důraz klade na detail, hudební nástroje housle, kytara Práce s uhlem Hv. hudební nástroje Mikuláš návrh na plášť Pracuje s bramborovými tiskátky, vytváří tiskátka, Uplatňuje vlastní návrh na plášť Mikuláše Práce s bramborovými tiskátky Vánoční přání koláţ Pracuje s lepenkou, rozbitou baňkou, alobalem, kůţí, skládá, lepí Práce s netradičním materiálem koláţ Čj. zvyky a obyčeje vánoce Zima, zimní sporty Zachycuje postavy v pohybu lyţování, sáňkování, stínování Práce s tuší Př. příroda v zimě, zimní sporty Lidová tvorba Pracuje s encyklopedií, kreslí krojů, detaily Práce s křídou Vl. národní obyčeje, kultura, kroje Návrh vlastního kroje Pracuje s tuší a perem kroj, návrh Práce s tuší Vl. - kulturní bohatství národa národní kroje - K 471, str. 18 -

19 Návštěva výstavy Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Návštíví výstavu lidová tvorba Výstava Projekt Naše vlast národní zvyky Středověk projekt, hrady, zámky Hledá základní informace, písemně je zpracovává, zajímá se ukázky oděvů, obrazů, ţivota Středověk příprava Vl. středověk Inf. vyhledávání informací o středověku Projekt středověk, erb, návrh kostýmu, hrad Zpracovává téma, maluje erby, hrady a navrhuje pánské i dámské kostýmy středověkého oblečení Projekt středověk Inf. informace na PC Vl. - středověk Ilustrace literárního díla pohádka Vytvoří pohádkové leporelo kreslí voskovkou, fixuje Dětské leporelo Čt. autoři dětských knih, ilustrace, děts.knih a pohádek Vytvoření obalu dětské knihy Tvoří obal na dětskou knihu tempera, tuš Obal dětské knihy Čt. autoři dětských knih Malba na sklo, obal Vytvoří ozdoby na obal sešitu Barvy na sklo uţití v praxi Brouk Studuje brouka tuţka, detaily, vyhledává informace Studie brouka Př. brouci Motýl Barví textil dle návrhu motýla Barvy na textil Př. motýli Návrh města Skládá, stříhá barevný papír, tvoří města, dokreslí temperou Práce s barevným papírem Vl. město - K 471, str. 19 -

20 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Rytí do linolea Vyrývá motiv motýla. Pracuj s rydlem a linem. Rytí do linolea Pč. práce s rydlem Otisky z lina Pracuje s vyrytým motivem, natírá tuší, obtiskuje na čistý papír Obtisky z lina Pč. práce slinem Barvení textilu batika, fixace Uţívá zajímavých technik = batika s provázky Batika Pč. práce s textilem - K 471, str. 20 -

21 V. ročník Prázdniny Figurální kompozice Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Kreslí postavu v pohybu, klade důraz na proporce lidské postavy Práce s temperovými barvami a tuší Př. léto, letní čas, prázdniny Kreslí podle modelu Figura tuţka Př. lidské tělo Projekt Člověk a jeho zdraví Modelování lidské postavy Zachycuje lidské postavy ve statické poloze, pracuje s hlínou Práce s tvrdnoucí hmotou či hlínou Př. lidské tělo Projekt, podzim Vtiskuje plastelínu tvoří stromu a vtiskuje listy Práce s plastelínou podzim Př. podzim Kresba perem vynález Spol. téma, Národní divadlo Perpetum mobile, navrhuje vlastní vynález, popisuje je, kreslí perem, tuší Vyhledává informace na PC, z knih, encyklopedie, diskutuje Kresba perem Národní divadlo Vl. vynálezy Vl. Národní divadlo Č-sloh-popis Národní divadlo projekt Navrhuje opony, kostýmy z divadelní hry, plakát k divadelní hře Návrhy k projektu Vl. Národní divadlo Vánoce, zvyky a obyčeje ve státech Evropy či EU Vyhledává informace, vybírá státy, vyhledává zvyky a obyčeje vánočních svátků Vánoce ve státech EU Vl. státy EU - K 471, str. 21 -

22 Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Vytvoření Betléma Vyhledává postavičky, stříhá, lepí, barví Vánoce, vánoční zvyky, práce s papírem Vl. Vánoce Novověk Seznámí se s uměleckými díly novověku ukázky, vyhledává informace, výtvarné umění, architektura Novověk výstava Výstava prací Krajina Zachycuje krajinu podle obsahu, snaţí se o co nepřesnější interpretaci Práce s pastelem Př. přírodní podmínky Hlava z profilu Zachycuje detaily hlavy z profilu, snaţí se o stínování sousedův profil Práce s uhlem hlava z profilu Př. tělo Detail ruky, studie Detailně zachycuje vlastní ruku Studie ruky Př. tělo Statická kompozice Zachycuje statiky, hračky, geometrické tvary v prostoru Kompozice M. geom. Tvary Maškarní maska Moravská kultura lidové umění Vytvoří masky pomocí lepidla na tapety, novin, balónku, maluje tváře, vlnou dotvořuje Vytvoří projekt s tématem lidové umění pracuje s textilem (krajky, vyšívání), vytváří Malba Lidové umění práce s netradičním materiálem Vl. maškarní plesy Čj. národní zvyky a obyčeje Inf. práce na PC - K 471, str. 22 -

23 Národní kroje + postava v poli, práce na poli Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky panenka z kukuřičného šustí moravský krom - kreslí Maluje krojované postavy při práci Lidové umění kroje (např. na poli). Studuje umělce výtv. Mánes, J. Úprka Čj. národní zvyky Erby Studie erbů, hledá na internetu erby měst, kreslí erb Brna, vytvoří vlastní erb Práce s křídou a tuší erby Vl. hrady, zámky, erby, znaky Modelování erbu z plastelíny Modeluje erb, vtiskuje do plastelíny pomocí různých přírodnin, luštěnin, rýţe, kukuřice atd. Uţívá vlastní fantazie. Modelace z plastelíny Vl. erby, znaky Kresba sošky Kreslí tuţkou podle modelu. Přesně vystihuje model, stínuje, světlo x stín Práce s tuţkou světlo, stín Výtvarné umění v Evropě Vyhledává informací o architekt. památkách Evropy (knihy, PC) Informace architektura Evropy Inf. práce na Pc Vl. evropské památky Malba vybrané památky Kreslí arch. památky, které si vybere, přesně interpretuje Práce s pastelem arch. památka Vl. architektura Evropy Animace na PC Vytvoří město, arch. památky pomocí animace na PC Práce na PC Inf. práce na PC - K 471, str. 23 -

24 Animace na PC Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Animuje obraz krajiny Práce na PC Inf. práce na PC - K 471, str. 24 -

25 2. stupeň 6. ročník Barvy Nauka o barvách Kresba Očekávané výstupy Osvojuje si správné návyky při práci s barvami, hygiena práce Vybírá a vytváří škálu prvků obrazového vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vlastní vyjádření svých zkušeností, vjemů a poznatků teorie barev Učivo technika práce: s barvami vodovými " temperovými " prstovými Kresba tuţkou,rudkou,tuší Pouţívání jednoduché perspektivy spojené s vizováním,stínování Mezipředmětové vztahy F., Př. Děj.,M., Poznámky výuka je příleţitostně doplněna o názornou ukázku ve školní galerii Předměty denní potřeby: nádoby,vázy Dle svých schopností se ţák zapojuje se do výtv. soutěţí, prezentuje svůj názor, nápad,myšlenku. Kresba postavy Řecké báje a pověsti D.,Jč Antické sochařství tělo(kontrapost) Grafika Vyrábí drobné graf. práce u příleţitosti Dne matek,vánočních, svátků apod. Podílí se na přípravě vydání ekolog.časopisu. Dodrţuje hygienu práce. Kresba hlavy Grafické techniky Papíroryt, koláţ, frotáţ, gumotisk, odkrývací technika, monotyp - K 471, str. 25 -

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI 492 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+3 0+3 0+3 Povinnost

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Škola

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň 5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy a má velký význam

Více

Výtvarná výchova 1.ročník

Výtvarná výchova 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Výtvarná výchova 1.ročník Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně Uvědomělé pozorování prvků vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, barvy, obrazného vyjádření, jejich

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

Výtvarná výchova nižší gymnázium

Výtvarná výchova nižší gymnázium Výtvarná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. V praktické části výuky žáci pracují s nejrůznějšími výtvarnými technikami

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu výtvarná výchova 2. stupeň spolu s hudební a dramatickou výchovou vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura stanovených RVP ZV a vyučuje se na II. stupni

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání ve vyučovacím

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 1 1 6

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 1 1 6 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výtvarná výchova. Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 2 Výtvarná výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 7 hodin.

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Rozpoznává a pojmenovává

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

Kultura a umění - Výtvarná výchova

Kultura a umění - Výtvarná výchova Hlavní okruhy komunikačních účinků odůvodnění odlišných vysvětlování a obhájení Hlavní kompetence Očekávané výstupy dle RVP ZV Kultura a umění - Výtvarná výchova Učivo Metody práce (praktická cvičení)

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova je esteticko - výchovný předmět, který pracuje s vizuálně

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

5.13 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.13.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.13 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.13.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.13 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.13.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Umění a

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník IX. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX. Portrét a jeho proměny Nejslavnější portréty beseda (pracovní sešit, reprodukce obrazů) Hlava spolužáka kresba tužkou, rudkou Seznámí se s podobiznou královny Nofretete, s bystou P. Parléře, připomenou

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Výtvarná výchova jako předmět je součástí

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Učební osnovy 1. stupně 5.1.9. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu jako předmět je součást procesu rozvoje estetických

Více

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT Šk.rok: 2013/2014 Zpracoval(a): Mgr.Věra Purnochová Základní údaje Rozsah projektu: celoškolní Termín (datum): září 2013, prezentace práce 5.10.2013 na Jablečném dni Časová

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura zprostředkovává žákům racionální i umělecké poznávání okolního světa. Žáci nalézají prostředky pro vlastní vyjádření zapojení do uměleckého

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více