Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ Bankovní spojení /0100 DIČ Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí Bedřicha Smetany 460, Lanškroun CZ Telefon/fax škola B. Smetany Palackého ul Telefon/fax ŠD WWW stránky Právní forma Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Součásti školy Příspěvková organizace Město Lanškroun IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Základní škola Školní družina Ředitel: Mgr. Milan Valúšek: Zástupce ředitele : Mgr. Jana Kernová Výchovný poradce: Mgr. Miloslav Zubík Hospodářka: Eva Martincová Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zřizovací listinou ze dne Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 450 Školní družina 117 2

3 1.3 Charakteristika školy V uplynulém školním roce měla základní škola 9 ročníků v 18 třídách. Členila se na první a druhý stupeň. První stupeň byl tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhalo dle učebních dokumentů Školního vzdělávacího programu NAŠE ŠKOLA v dobíhající 1 a navazující 2. verzi. Na škole se vyučovalo dvěma cizím jazykům německému a anglickému. Třídy školy se naplňovaly do počtu 30 žáků. Škola organizovala každoroční lyžařské a snowboardové kurzy pro 4. až 9.ročníky, dále vodácký kurz na 2. stupni a plavecký výcvik žáků. Dále pořádal školní výlety, exkurze, projekty a akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Aktivně se také zapojovala do různých grantových výzev krajských, republikových i evropských. Součástí školy byla čtyři oddělení školní družiny. Vedoucí vychovatelkou byla paní Zdeňka Ambrožová. Škola má dvě budovy. Na ulici Palackého byly umístěny 1. a 2. ročníky (cellkem 4 třídy) a 1 oddělení školní družiny. Na ulici B.Smetany bylo umístěny ročníky (celkem 14. tříd). Zbývající 3 oddělení školní družiny sídlí nad školní jídelnou MADORET. Ve spolupráci s DDM Lanškroun pracovaly na škole zájmové kroužky shrnuté pod název CVRČEK. V rámci činnosti ŠD se organizovaly další.na škole je vydáván časopis BÉDA. Na jeho tvorbě se podíleli žáci i pedagogičtí pracovníci, zejména pak paní Mgr. Eva Doubravská. Časopis úspěšně vychází již 19 školních let a to i díky sponzorům a obdrženým dotacím. Je neustále inovován a každoročně jej prezentujeme v republikové soutěži školních časopisů. Při škole je ustavena školská rada jejímiž členy byli paní Mgr. Jana Kernová, paní Marcela Fišerová a Mgr. Zdeněk Baborák. Dále na škole pracuje občanské sdružení SRPDŠ jehož předsedkyní je paní Hana Šebrlová. 3

4 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Výuka probíhala dle školního vzdělávacího programu Naše škola. V prvním, druhém, třetím, šestém, sedmém a osmém ročníku dle verze č. 2 (schválené dne ). V ostatních ročnících dle verze č. 1 (schválené dne ). 2.1 Učební plán ŠVP Naše škola I. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Anglický jazyk Matematika Informatika Informační a komunikační technologie Administrativa Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Celková časová dotace

5 II. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Administrativa Dějepis Člověk a společnost Občanská výhova Fyzika Člověk a příroda Chemie Zeměpis Přírodopis Člověk a zdraví Tělesná výchova Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Celková časová dotace

6 2.2 Volitelné předměty Od 7. ročníku si žáci prohlubovali znalosti a dovednosti v následujících volitelných předmětech: název volitelného předmětu charakteristika Seminář sportovní Seminář pohybový Seminář čtenářské gramotnosti Seminář finanční gramotnosti Náročné počítače Seminář výtvarné výchovy Seminář českého jazyka Seminář matematiky Je určen pro chlapce vždy v 7., 8. a 9. ročníku. Vede žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo v jiné pohybové aktivitě. Pro dívky, vždy v7. a v 8. ročníku. umožňuje všímat si zážitků vycházejících z pohybu vlastního těla, soustředit se na jeho rytmus, pracovat s pochopením jeho významu a vědomě je uplatňovat Pro žáky 7. roč. Rozvíjí vybavenost žáka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech pro celý další život. Pro žáky 7. roč. Učí základním ekonomickým a finančním znalostem, bez nichž nelze činit kvalifikovaná rozhodnutí při správě osobních financí a rodinného majetku. Vždy v 8, a v 9. roč.dovednosti získané ve vzdělávacím předmětu Informatika umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech oblastech života. V 8. ročníku. Cílem je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz V 8. a v 9. roč. Pomáhá žákům správně a adekvátně užívat jazykových prostředků v jejich mluvených a psaných projevech, připravuje žáky na to, aby dokázali reagovat vhodně, věcně a jazykově správně v různých komunikačních situacích V 9. roč. Vede žáky k řešení matematických problémů, vedou k matematizaci reálných situací a k posuzování věrohodnosti výsledků; rozvíjí u žáků schopnost správně se matematicky vyjadřovat 6

7 2.3 Zájmová činnost Kroužky organizované školní družinou a ve spolupráci s DDM Lanškroun Kroužek charakteristika Jméno vedoucího Publicistický kroužek (Cvrček) Netradiční sporty (Cvrček) Tvorba školního časopisu Béda kompletace, příprava do tisku, práce na počítači, psaní příspěvků, tvorba kvízů, luštěnek, osmisměrek Pravidla a nácvik her lakros, ringo, létající talíře, florbal atd. Doubravská Žáček Keramika 1. (ŠD) Keramika 2. (ŠD) Keramika 3. (ŠD) Základy práce s hlínou, různé keramické techniky, práce na hrnčířském kruhu Základy práce s hlínou, různé keramické techniky, práce na hrnčířském kruhu Základy práce s hlínou, různé keramické techniky, práce na hrnčířském kruhu Kuličková Kuličková Brýdlová Sportovní kroužek (ŠD) Základní pohybové dovednosti, míčové hry, základy gymnastiky, soutěže, pohybové hry Kuličková Florbal (ŠD) Základy ovládání pravidel florbalu, herní činnosti, hra, nácvik techniky Brýdlová 7

8 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY V personálním zabezpečení školy nedošlo během školního roku k žádným změnám. Pracovní kolektiv byl stabilizovaný. Pedagogický kolektiv byl tvořen převážně ženami - 86 %. Kvalifikovanost pedagogu byla na prvním stupni 100% a na druhém stupni 97 %. Totéž se týká pedagogů ve funkcích výchovný poradce, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT, kteří v předchozích letech úspěšně absolvovali specializační studium. 3.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem % Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel asistent pedagoga celkem

9 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZÁPIS A PŘEDHLEDY O ŽÁCÍCH ŠKOLY Zápis do 1. tříd proběhl v počátkem února 2014 v areálu na ulici Palackého a do naší školy se přihlásily děti z Lanškrouna, Lukové, Rudoltic, Sázavy, Lubníka a několik dalších obcí. Školu navštěvovalo téměř 50 % žáků, kteří do Lanškrouna dojíždějí 4.1 Žáci přijatí do 1. ročníku počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy za období říjen - červen uplyn.šk.r. ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 2 čtyřleté gymnázium 8 střední odborná škola 30 střední odborné učiliště 17 konzervatoř 0 jiné 0 celkem 57 pro z toho 1 žák vychází z 8.roč. 9

10 4.4 Počty žáků školy stav k počet z toho z toho třída žáků chlapců dívek 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B celkem Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostat.cizinci pob. v ČR počet žáků ve ŠD stav ŠD k 30/10 počet žáků celkem stav žáků k 30/9 10

11 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch, pochvaly, kázeňská opatření PROSPĚCH CHOVÁNÍ třída POCHVALY KAZEŇSKÁ OPATŘENÍ s vyznam prosp. neprosp třídní ředit. napom tř.důtky řed.důt. sníž.stup. 1.A B A B A B A B A B st A B A B A B A B st celkem Zameškané hodiny třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin 1.A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A ,

12 7.B , A , B , A , B ,12 0 celkem ,46 0 Z celkového počtu 394 žáků (k 27/6) prospělo 42,13 % žáků s vyznamenáním, což je v porovnání s předchozím rokem téměř shodné. V tomto školním roce nedělá nikdo opravné zkoušky, i když tři žáci neprospěli. Dva z nich obdrželi nedostatečnou z více jak 2 předmětů, takže budou opakovat ročník. Žák vycházející z 8. ročníku neprospěl ze 4 předmětů a odchází na střední odborné učiliště. Letos nejsou vykazovány žádné neomluvené hodiny. To je oproti předchozím letům výrazné zlepšení stavu. 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 6.1. Prevence rizikového chování Vzdělávání Školní metodik prevence odborné semináře, samostudium Pedagogičtí pracovníci školy Prostřednictvím metodika prevence (dle individuální potřeby) nebo samostudium. Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování V předmětech občanská a rodinná výchova, třídnické hodiny, přednášky a soutěž Právo pro každého. V předmětech občanská a rodinná výchova, přírodopis, pracovní činnosti, prvouka, přírodovědě, vlastivěda, chemie, školní dny. Prvouka, vlastivěda, přírodověda, rodinná a občanská výchova, přírodopis, chemie a další předměty. Skupinové práce, projektová výuka, koncerty, soutěže, besedy, výstavy, přednášky, exkurze. Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Škola má zpracovaný MPP + program proti šikaně a spoustu příloh k MPP. Akce školy, zájmové kroužky organizované školou nebo DDM, činnost ŠD, exkurze, výlety. Školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitelé, ředitel školy průběžně sledují možný výskyt sociálně patologických jevů. 12

13 Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Dotazníková metoda, sociogramy, pohovory. Kdykoliv po předchozí domluvě s rodiči. Pro žáky a kolegy kdykoliv během školní výuky. Poradenská služba výchovného poradce Viz poradenská služba metodika prevence. Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Sociální odbor města Lanškroun, PPP Ústí nad Orlicí. Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Odborné příručky, informační materiály pro žáky, videopořady (DVD) Obsahuje Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Rizikové chování počet Návykové látky 5 Alkohol 4 Kouření 17 Kriminalita a delikvence 6 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 4 Šikanování 7 Vandalismus 6 Násilné chování 6 Xenofobie 0 Rasismus Akce konané v rámci prevence Název akce pořádané a organizované školou obsah a zaměření 13

14 Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku Schůze školního parlamentu (4 setkání během školního roku) Přednáška ŠIKANA pro 6. ročník Přednáška KYBERŠIKANA pro 6., 7. ročník Školní kolo soutěže Právo pro každého stmelení skupiny jednotlivců, posílení celého kolektivu, vytvoření pravidel třídy, seznamovací hry, sociálně psychologické hry, pohybové hry, kreativní hry, zaujmout k sobě kladný postoj zapojení žáků do života školy, podpora zodpovědnosti žáků za vlastní vzdělání a chování, předkládání podnětů, otázky a návrhy vedení školy i učitelům, vytvoření školních akcí, napomáhá ke spolupráci mezi ročníky, snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy zaměřená zejména na šikanu ve škole, žáci se dozvěděli co je to šikana, jak ji předcházet, řešit základní informace o kyberšikaně, nebezpečí šikany přes elektronické prostředky (mobilní telefony, y, internet, blogy a podobně) písemný test na občanské, trestní, rodinné, pracovní právo Název akce pořádané a organizované jinými subjekty Přednáška FACEBOOK pro 6.,7. ročník Přednáška MASMÉDIA pro 7. ročník Přednášky Právo pro každého 8. ročník Přednáška Krizová intervence 7. ročník Regionální kolo soutěže Právo pro každého obsah a zaměření přednáška o sociálních sítích se zvláštním zaměřením na Facebook - představení jeho pravidel, výhod a nástrah: práva a povinnosti uživatelů, zásady bezpečného užívání sociálních sítí seznámení s masmédii a představení jejich vlivu na osobnost člověka a vnímání okolního světa: seznámení s občanským, trestním, rodinným, pracovním právem přednáška se zaměřením na krizovou intervenci, zamyšlení nad otázkami co je vlastně krize, jaké krizové situace mohou prožívat žáci ZŠ a jaké mají možnosti, přehled pracovišť, poskytující krizovou pomoc s představením toho, jak tato zařízení fungují a co mohou lidé čekat, když se na ně obrátí pro pomoc písemný test na občanské, trestní, rodinné, pracovní právo Přínosem byla spolupráce s Městským úřadem Lanškroun prostřednictvím pracovní skupiny prevence kriminality, soutěž Právo pro každého. Seznámení žáků s kyberšikanou a šikanou v rámci přednášek metodika prevence.rozšíření přednášek o témata: Masmédia a Krizová intervence. Lepší byla i vzájemná komunikace s kolegy ohledně výskytu rizikového chování. Po dlouhé době dobře zvolený seminář od PPP UO v Bělči nad Orlicí. Pozitivem bylo i to že ukončili studium i problémoví žáci z 8. a 9. ročníku. 14

15 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7.1. Současný stav Ředitel školy má předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání jedna učitelka druhého stupně základní školy neměla odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle 7 a 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů všechny vychovatelky školní družiny mají odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle 16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 7.2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace příjmení název semináře datum místo konání pozn. Mannová Projekty Partnerství škol Comenius Brno Doubravská Integrované dítě v hodinách Čj Brno Descartes Felcmanová Papírové inspirace Olomouc Descartes 19. a KA 1- Řízení Valúšek Seminář pro ředitele škol Rychnov n.k. školy Ambrožová Papírové inspirace Olomouc Descartes Coufalová 13. krajská konference EVVO v Pardub Pardubice Ekocentrum Paleta Kantorová Workshop - finanční gramotnost Lanškroun, ZŠ A. Jir. Kosinová Workshop - finanční gramotnost Lanškroun, ZŠ A. Jir. Kačerovská S hudbou? S hudbou! Ústí nad orlicí CCV Pardubice Kosinová Seminář ke standartům pro ZV-OVO Pardubice NIDV Coufalová Seminář o odpadech Pardubice EKO-KOM Kosová Vyjmenovaná slova, slovní druhy Rychnov nad Kněžnou Tvořivá škola Valúšek KA1 - Řízení školy 28. a Seč KA1 Kernová Dalších 49 fyzikálních experimentů. Které se nevešly do krabice od bot Olomouc e-padagog Kačerovská Cvičení pro rozvoj pozornosti Ústí nad Orlicí CCV Pardubice Brýdlová Drobné hry pro děti mladšího školního věku Pardubice Zřetel Šuláková Jak vyučovat první pomoc na 2. stupni Pardubice CCV Pardubice Kuličková Výtvarná dílna - Hrátky s papírem Svitavy CCV Pardubice Kantorová Základy finanční matematiky Brno Descartes Doubravská Praktické využití internetu ve výuce Čj a literatury Olomouc Descartes CCV Kačerovská Respektovat a být respektován Ústí nad Orlicí Pardubice 15

16 Prokopová Didaktické hry v matematice na ZŠ Olomouc Descartes Zachařová Jak lépe učit češtinu v 1.období ZŠ Ústí nad Orlicí CCV Pardubice Zachařová Jak lépe učit češtinu v 2.období ZŠ Svitavy CCV Pardubice Dobšíček Setkání metodiků prevence Běleč nad orlicí pppou Špinlerová Integrované dítě v hodinách Čj Olomouc Descartes CCV Smejkalová Dílny J. Matoušové Svitvy Pardubice Ambrožová Nápady pro malé Olomouc Descartes Coufalová Fyzika kolem nás Pardubice CCV Pardubice Valúšek Typologie MBTI, školská legislativa Seč KA1 - Řízení školy Samostudium zimní prázdniny 4 pololetní prázdniny 1 jarní prázdniny 5 velikonoční prázdniny 2 celkem 12 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v uplynulém roce bylo zaměřeno především na praktické dovednosti a prohlubování klíčových kompetencí v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Prostředky na DVPP byly zajištěny zčásti prostřednictvím rozpočtu z krajského úřadu (u akreditovaných seminářů) a z části prostředků provozních (u ostatních seminářů). 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY, SPOLUPRÁCI S ORGANIZACEMI, PARTNERY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI Uplynulý školní rok 2013/2014 se odvíjel ve znamení široké spolupráce s mnoha organizacemi, základními i středními školami nejen z Lanškrouna, ale i širokého okolí. Spolupráce spočívala zejména ve výměně zkušeností, účastí na společných akcích, soutěžích i projektech. Dlouholetou a plodnou spolupráci máme s místním DDM, když v součinnosti s touto organizací organizujeme zájmovou činnost pro žáky školy i ostatní veřejnost nebo se účastníme jejich akcí. Významným partnerem jsou však i jednotlivé odbory zřizovatele Města Lanškrouna, informační i kulturní centrum, městská knihovna, kino a další místní organizace a firmy. Také jejich zásluhou vycházel již 19. ročník školního časopisu Béda. Při dalším vzdělávání pedagogů spolupracujeme se vzdělávacími institucemi jako je NIDV Pardubice, CCV Pardubice či CCV Jezerka, či firmou Descartes. Škola prezentovala své akce, výsledky i zapojení v různých aktivitách zejména prostřednictvím svých webových stránek, svého časopisu Béda a místního městského periodika Listů Lanškrounska. Součástí propagace školy je i výroba medailí na kopu, na kterých je umístěn odkaz na naše www stránky. 16

17 8.1 Akce školy Typ akce SPORT. KURZY SPORTOVNÍ SOUTĚŽE ostatní SOUTĚŽE a OLYMPIÁDY SPORT. akce EXKURZE Počet zúčastněných tříd žáci 1. stupně Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Plavecký výcvik 4 55 Lyžařský kurz - 1.stupeň 7 24 Lyžařský kurz - 2.stupeň 2 22 Vodácký kurz 15 Běh do sjezdovky výběr 7.roč Okresní kolo - přespolní běh- Letohrad výběr žáků Běh Kypuší výběr 2.stupeň Memoriá M.Schejbala (malá kopaná) výběr 2. stupeň Okrsek - sálová kopaná, chlapci-starší i mladší výběr 2. stupeň Okrsek - florbal dívky výběr 2. stupeň Okrsek - florbal chlapci - starší i mladší výběr 1.st, 2.st. Okresní přebor šachy - družstva výběr roč. Krajský přebor šachy - družstva výběr 6.-9.roč. Lehkoatlet.závody na ZŠ Dobrovs. výběr 2. stupeň okres - florbal, chlapci výběr žáků Mc Donald - fotbal třídy. Okrskové kolo výběr žáků Mc Donald - fotbal třídy, okrskové kolo výběr žáků Mc Donald - fotbal třídy, okresní kolo výběr 4.-5.roč. Preventan Cup - vybíjená dívky výběr školní kolo ve skládání básní v Aj výběr 7.-9.roč. školní kola konverzační soutěže Nj, Aj 2 žákyně Soutěž v cizích jazycích - Aj, okresní kolo 1 žákyně Soutěž Bücherwurm - přednes v Nj, celorepubl. K. 2 žákyně z 9.r. okresní kolo olympiády v českém jazyce 1 žák z 9.r. okresní kolo olympiády v matematice výběr 2. stupeň šk.a okresní.kolo Pythagoriády výběr roč. školní kolo olympiády v matematice výběr 2.-9.roč šk.kolo matem Klokana 1 žák 9.roč. školní kolo recitační soutěže v Nj, Gym. La výběr 6.r-8.r. Poznávávní živočichů, akce DDM výběr žáků 6.r. Biologická olympiáda roč. školní kolo - Literární soutěž 1 žákyně 9.roč. Oblastní přehlídka dětských recitátorů 8.-9.roč, 7.roč. školní kolo - fyzikální olympiády, Pythagoriáda výběr Bambiriáda - Chrudim výběr 2.stup. více tříd školní kolo - Přírodovědný klokan Memoriál M. Schejbala, malá kopaná Bruslení v hale B.Modrého Závody ve veslování, rybníky Lanškroun (p. Mannel) Městská knihovna 2 39 Praha - ZOO, přírodovědná exkurze 2 40 Keltové, Letovice, dějepisná exkurze 1 26 Úřad práce, Ústí nad Orlicí 2 54 Přehlídka SŠ a učilišť, Česká Třebová 2 45 Planetárium Brno 2 38 Šiklův Mlýn 2 39 Exkurze po Praze - dějepisná 2 50 Pardubice, přírodovědná exkurze 2 54 SŠ automobilní ÚO 2 40 Exkurze SŠ stavební, Vysoké Mýto Muzeum Lanškroun 2 38 Třebechovice, betlém 17

18 2 42 ZOO zlín výběr 7.-8.roč. 22 Veletrh vědy a výzkumu, Olomouc 1 24 Vědecko-technický jarmark, Pardubice 2 40 Technické muzeum, Brno 2 38 Úsov, Javoříčko 2 42 Jeseníky, turistika 1 22 Nové Hrady - exkurze, cesty sýra výběr 6.-9.roč. 21 Vánoční Drážďany 4 87 div.představení v Šumperku výběr 9.roč 33 Div.představení - Olomouc, večerní 4 80 div. Představení JOJO 2 45 Balet Sněhurka, Brno KULTURA 4 80 Taneční představení p. Kroulíková, Sluníčko 14 Vánoční besídky Jeden svět nestačí - festival dokumentů, kino 16 Mikulášská nadílka TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ ZUŠ - MRAZÍK ŽÁK. VYSTOUPENÍ vybraní žáci La kopa - taneční vystoupení 2 45 Chudoba - aktivita ke Dni chudoby 2 40 Ekolibřík, soutěž DDM Lanškroun 2 47 Den Země, akce DDM Lanškroun 2 40 Čistírna odpad.vod, Lanškroun EVVO 2 42 Program ekocentr Paleta výběr 4.r.-5.r. Poznávání přírodnin DDM 2 50 Sázavské údolí výběr z 2. stupně 12 Mobility - Comenius(Turecko, Polsko, Řecko) 2 46 Adaptační kurz - vzájemné poznání 6.tř výběr 8. roč. Právo pro každého, školní i regionální kolo 2 54 Obhajoba absolventských prací 4 95 Přednáška o USA Geografická přednáška- Mexico 2 38 Zdravá strava - přednáška,dílna výběr 8. r Péče o tělo - prezentace SOU Lanškroun výběr r. PC - soutěž, Pardubice 2 40 Noc s Andersenem více tříd Pečení cukroví Obojživelníci - přednášky a ukázky (p.pecháček) Gotika - historické představení, Pernštejni vybraní žáci 13 Zájezd do Polska 1 25 Projekt SZeŠ Lanškroun 2 40 Minigolf 2 40 Jumping ŠD 95 Tongo, Hradec Králové ŠD akce v DDM ŠD Kuličkový král ŠD návštěvy kina Lanškroun ŠD Bowling RŮZNÉ výběr Solná jeskyně 18

19 8.2 Mimořádné úspěchy žáků UMÍSTĚNÍ JMÉNO AKCE 3. místo BÉDA-šk.časopis Časopis roku 2014, Pardubického kraje 2. místo Vodičková A. 4.A Poznávání přírodnin, akce DDM La 4. místo Knollová M. 9.A Celorepubliková soutěž, přednes v Nj 1. místo Bisová V. 3.B Matematický klokan, nejvyšší kolo -okresní čestné uznání 2. místo Ponomarevovy 9.A Celorepubliková výtvarná s - Domácí mazlíčci Ponomarevovy 9.A Celorepubl. výtv.soutěž - Rosteme s knihou Škola pořádá během školního roku velké množství vlastních akcí ať už vzdělávacího, kulturního, poznávacího či sportovního charakteru. Dále se účastní i mnoha akcí pořádaných jinými subjekty. Všechny však mají společný cíl návaznost na ucelený systém školního vzdělávacího programu. Plavecký výcvik absolvoval celý 1.stupeň, 1. až 3. ročníky v bazénu na ZŠ Dobrovského, roč. v bazénu v České Třebové. Lyžařské kurzy proběhly dva - jeden pro žáky 4.tříd a 5.A, druhý pro žáky 2.stupně a 5.B. Letos se jich zúčastnilo 24 žáků 2.st. a 55 žáků 1.st. Obsahem kurzů je výuka klasického lyžování, carvingu i snowboardingu. Jsou pořádány jako pobytové a jejich obsah je začleněn do ŠVP a slouží tak k rozvíjení klíčových kompetencí a průřezových témat. Vodácký kurz se každoročně pořádá pro žáky 9.ročníků. Letos se kurs nemusel doplňovat žáky z nižších ročníků, jelo 22 "deváťáků ". Cyklistický kurz je určen žákům z 8. ročníků a stav je doplněn o žáky ze 7. ročníků. Letos se ale kurz nepořádal, příčinou byl malý zájem ze strany žáků. Všechny výlety i exkurze se organizují vždy s určitým zaměřením tak, aby naplňovaly výstupy školního vzdělávacího programu. Významný podíl na aktivitách školy má i systematické vydávání školního časopisu 19

20 9. AKTIVITY ŠKOLY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY A OSVĚTY Vzdělávání Školní metodik environmentálního vzdělávání Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Problematika environmentálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP Samostatný předmět environmentálního vzdělávání Pojmy vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí Vzdělávání a výchova ve školní družině a školním klubu je také zaměřena na environmentální vzdělávání Organizace environmentálního vzdělávání Škola má zpracovaný program environmentálního vzdělávání Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností Využívání středisek a center ekologické výchovy Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu Vybavení školy učebními pomůckami pro environmentální vzdělávání Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) ano částečné ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano Při projektových dnech se žáci obzvláště na 1. stupni aktivně účastnili a pracovali ve vytvořených týmech. Pozadu letos nezůstali i žáci II. stupně, kteří vytvořili zajímavé oděvní modely z PET lahví a ostatního odpadového materiálu. Aktivně se zapojili i žáci, kteří se jindy drží stranou. Součástí EVVO jsou i tematicky zaměřen é exkurze do různých firem a institucí v Lanškrouně. Do plnění úkolů Recyklohraní se výrazně zapojila 6.B. a sourozenci Daniela a Denisa Ponomarevovy, které vytvořily velice zajímavé obrazy a plakáty, které reprezentovaly naší školu v celorepublikové soutěži. Aktivně pracovala i třída paní učitelky Mgr. Kačerovské. 20

21 10. ÚDAJE O PROVEDENÝCH KONTOLÁCH A VÝSLEDCÍCH INSPEKCE ČŠI Uplynulý školní rok proběhly následující kontroly: Kontrola placení pojistného - OSSZ Kontrola - prověrka BOZP p. Michalec Kontrola ČŠI hodnocení podmínek vzdělávání, naplnění ŠVP Kontrola VZP, pojištění zaměstnanců Pravidelné revize a prohlídky dle požadovaných termínů 11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY V PROGRAMECH A PROJEKTECH Během podzimu školního roku 2013/2014 byly čerpány prostředky ze dvou schválených krajských grantů. Jeden byl podán školou a byl zaměřen a posílení bezpečnosti a vybavení žáků na lyžařských výcvicích. Škola díky grantu a vlastním prostředkům pořídila 10 párů lyží, 10 přileb 15 párů lyžařských bot a potřebného množství hůlek. Materiál byl využit při lednovém a únorovém výcviku žáků. Škola tak výrazně zmodernizovala lyžařské vybavení. Druhý grant byl podán ve spolupráci se SRPDŠ a bylo pořízeno vybavení pro volnočasové aktivity žáků mimo vyučování. Deskové hry a gymnastické podložky. Všechen materiál je hojně využíván našimi žáky. Na jaře roku 2014 jsme spolupracovali na podání grantu z OPVK výzva 51 na další vzdělávání pedagogů v oblastí ICT- práce s mobilními a dotykovými zařízeními. Tento grant byl schválen a v průběhu podzimu bude realizován, přičemž škola je partnerem s finanční spoluúčastí. Škola tak získá prostředky ve výši téměř 400 tisíc Kč. Dále se podařilo zajistit prostředky pro další realizaci školního časopisu Béda. Škola také zabezpečila výrobu medailí na jubilejní 45. ročník dálkového pochodu Lanškrounská kopa. Škola se pravidelně zapojuje do programu souvisejícího s výchovou ke zdraví Zdravé zuby. 21

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 ZŠ Lanškroun Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 1 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 30.08.2013 Schváleno školskou radou dne 21.10.2013 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12 a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 OBSAH: Obsah 2 A. Údaje o škole 4 B. Zřizovatel školy 4 C. Charakteristika školy 4 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více