Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ Bankovní spojení /0100 DIČ Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí Bedřicha Smetany 460, Lanškroun CZ Telefon/fax škola B. Smetany Palackého ul Telefon/fax ŠD WWW stránky Právní forma Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Součásti školy Příspěvková organizace Město Lanškroun IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Základní škola Školní družina Ředitel: Mgr. Milan Valúšek: Zástupce ředitele : Mgr. Jana Kernová Výchovný poradce: Mgr. Miloslav Zubík Hospodářka: Eva Martincová Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zřizovací listinou ze dne Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 450 Školní družina 117 2

3 1.3 Charakteristika školy V uplynulém školním roce měla základní škola 9 ročníků v 18 třídách. Členila se na první a druhý stupeň. První stupeň byl tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhalo dle učebních dokumentů Školního vzdělávacího programu NAŠE ŠKOLA v dobíhající 1 a navazující 2. verzi. Na škole se vyučovalo dvěma cizím jazykům německému a anglickému. Třídy školy se naplňovaly do počtu 30 žáků. Škola organizovala každoroční lyžařské a snowboardové kurzy pro 4. až 9.ročníky, dále vodácký kurz na 2. stupni a plavecký výcvik žáků. Dále pořádal školní výlety, exkurze, projekty a akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Aktivně se také zapojovala do různých grantových výzev krajských, republikových i evropských. Součástí školy byla čtyři oddělení školní družiny. Vedoucí vychovatelkou byla paní Zdeňka Ambrožová. Škola má dvě budovy. Na ulici Palackého byly umístěny 1. a 2. ročníky (cellkem 4 třídy) a 1 oddělení školní družiny. Na ulici B.Smetany bylo umístěny ročníky (celkem 14. tříd). Zbývající 3 oddělení školní družiny sídlí nad školní jídelnou MADORET. Ve spolupráci s DDM Lanškroun pracovaly na škole zájmové kroužky shrnuté pod název CVRČEK. V rámci činnosti ŠD se organizovaly další.na škole je vydáván časopis BÉDA. Na jeho tvorbě se podíleli žáci i pedagogičtí pracovníci, zejména pak paní Mgr. Eva Doubravská. Časopis úspěšně vychází již 19 školních let a to i díky sponzorům a obdrženým dotacím. Je neustále inovován a každoročně jej prezentujeme v republikové soutěži školních časopisů. Při škole je ustavena školská rada jejímiž členy byli paní Mgr. Jana Kernová, paní Marcela Fišerová a Mgr. Zdeněk Baborák. Dále na škole pracuje občanské sdružení SRPDŠ jehož předsedkyní je paní Hana Šebrlová. 3

4 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Výuka probíhala dle školního vzdělávacího programu Naše škola. V prvním, druhém, třetím, šestém, sedmém a osmém ročníku dle verze č. 2 (schválené dne ). V ostatních ročnících dle verze č. 1 (schválené dne ). 2.1 Učební plán ŠVP Naše škola I. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Anglický jazyk Matematika Informatika Informační a komunikační technologie Administrativa Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Celková časová dotace

5 II. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Administrativa Dějepis Člověk a společnost Občanská výhova Fyzika Člověk a příroda Chemie Zeměpis Přírodopis Člověk a zdraví Tělesná výchova Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Celková časová dotace

6 2.2 Volitelné předměty Od 7. ročníku si žáci prohlubovali znalosti a dovednosti v následujících volitelných předmětech: název volitelného předmětu charakteristika Seminář sportovní Seminář pohybový Seminář čtenářské gramotnosti Seminář finanční gramotnosti Náročné počítače Seminář výtvarné výchovy Seminář českého jazyka Seminář matematiky Je určen pro chlapce vždy v 7., 8. a 9. ročníku. Vede žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo v jiné pohybové aktivitě. Pro dívky, vždy v7. a v 8. ročníku. umožňuje všímat si zážitků vycházejících z pohybu vlastního těla, soustředit se na jeho rytmus, pracovat s pochopením jeho významu a vědomě je uplatňovat Pro žáky 7. roč. Rozvíjí vybavenost žáka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech pro celý další život. Pro žáky 7. roč. Učí základním ekonomickým a finančním znalostem, bez nichž nelze činit kvalifikovaná rozhodnutí při správě osobních financí a rodinného majetku. Vždy v 8, a v 9. roč.dovednosti získané ve vzdělávacím předmětu Informatika umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech oblastech života. V 8. ročníku. Cílem je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz V 8. a v 9. roč. Pomáhá žákům správně a adekvátně užívat jazykových prostředků v jejich mluvených a psaných projevech, připravuje žáky na to, aby dokázali reagovat vhodně, věcně a jazykově správně v různých komunikačních situacích V 9. roč. Vede žáky k řešení matematických problémů, vedou k matematizaci reálných situací a k posuzování věrohodnosti výsledků; rozvíjí u žáků schopnost správně se matematicky vyjadřovat 6

7 2.3 Zájmová činnost Kroužky organizované školní družinou a ve spolupráci s DDM Lanškroun Kroužek charakteristika Jméno vedoucího Publicistický kroužek (Cvrček) Netradiční sporty (Cvrček) Tvorba školního časopisu Béda kompletace, příprava do tisku, práce na počítači, psaní příspěvků, tvorba kvízů, luštěnek, osmisměrek Pravidla a nácvik her lakros, ringo, létající talíře, florbal atd. Doubravská Žáček Keramika 1. (ŠD) Keramika 2. (ŠD) Keramika 3. (ŠD) Základy práce s hlínou, různé keramické techniky, práce na hrnčířském kruhu Základy práce s hlínou, různé keramické techniky, práce na hrnčířském kruhu Základy práce s hlínou, různé keramické techniky, práce na hrnčířském kruhu Kuličková Kuličková Brýdlová Sportovní kroužek (ŠD) Základní pohybové dovednosti, míčové hry, základy gymnastiky, soutěže, pohybové hry Kuličková Florbal (ŠD) Základy ovládání pravidel florbalu, herní činnosti, hra, nácvik techniky Brýdlová 7

8 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY V personálním zabezpečení školy nedošlo během školního roku k žádným změnám. Pracovní kolektiv byl stabilizovaný. Pedagogický kolektiv byl tvořen převážně ženami - 86 %. Kvalifikovanost pedagogu byla na prvním stupni 100% a na druhém stupni 97 %. Totéž se týká pedagogů ve funkcích výchovný poradce, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT, kteří v předchozích letech úspěšně absolvovali specializační studium. 3.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem % Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel asistent pedagoga celkem

9 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZÁPIS A PŘEDHLEDY O ŽÁCÍCH ŠKOLY Zápis do 1. tříd proběhl v počátkem února 2014 v areálu na ulici Palackého a do naší školy se přihlásily děti z Lanškrouna, Lukové, Rudoltic, Sázavy, Lubníka a několik dalších obcí. Školu navštěvovalo téměř 50 % žáků, kteří do Lanškrouna dojíždějí 4.1 Žáci přijatí do 1. ročníku počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy za období říjen - červen uplyn.šk.r. ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 2 čtyřleté gymnázium 8 střední odborná škola 30 střední odborné učiliště 17 konzervatoř 0 jiné 0 celkem 57 pro z toho 1 žák vychází z 8.roč. 9

10 4.4 Počty žáků školy stav k počet z toho z toho třída žáků chlapců dívek 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B celkem Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostat.cizinci pob. v ČR počet žáků ve ŠD stav ŠD k 30/10 počet žáků celkem stav žáků k 30/9 10

11 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch, pochvaly, kázeňská opatření PROSPĚCH CHOVÁNÍ třída POCHVALY KAZEŇSKÁ OPATŘENÍ s vyznam prosp. neprosp třídní ředit. napom tř.důtky řed.důt. sníž.stup. 1.A B A B A B A B A B st A B A B A B A B st celkem Zameškané hodiny třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin 1.A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A ,

12 7.B , A , B , A , B ,12 0 celkem ,46 0 Z celkového počtu 394 žáků (k 27/6) prospělo 42,13 % žáků s vyznamenáním, což je v porovnání s předchozím rokem téměř shodné. V tomto školním roce nedělá nikdo opravné zkoušky, i když tři žáci neprospěli. Dva z nich obdrželi nedostatečnou z více jak 2 předmětů, takže budou opakovat ročník. Žák vycházející z 8. ročníku neprospěl ze 4 předmětů a odchází na střední odborné učiliště. Letos nejsou vykazovány žádné neomluvené hodiny. To je oproti předchozím letům výrazné zlepšení stavu. 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 6.1. Prevence rizikového chování Vzdělávání Školní metodik prevence odborné semináře, samostudium Pedagogičtí pracovníci školy Prostřednictvím metodika prevence (dle individuální potřeby) nebo samostudium. Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování V předmětech občanská a rodinná výchova, třídnické hodiny, přednášky a soutěž Právo pro každého. V předmětech občanská a rodinná výchova, přírodopis, pracovní činnosti, prvouka, přírodovědě, vlastivěda, chemie, školní dny. Prvouka, vlastivěda, přírodověda, rodinná a občanská výchova, přírodopis, chemie a další předměty. Skupinové práce, projektová výuka, koncerty, soutěže, besedy, výstavy, přednášky, exkurze. Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Škola má zpracovaný MPP + program proti šikaně a spoustu příloh k MPP. Akce školy, zájmové kroužky organizované školou nebo DDM, činnost ŠD, exkurze, výlety. Školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitelé, ředitel školy průběžně sledují možný výskyt sociálně patologických jevů. 12

13 Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Dotazníková metoda, sociogramy, pohovory. Kdykoliv po předchozí domluvě s rodiči. Pro žáky a kolegy kdykoliv během školní výuky. Poradenská služba výchovného poradce Viz poradenská služba metodika prevence. Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Sociální odbor města Lanškroun, PPP Ústí nad Orlicí. Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Odborné příručky, informační materiály pro žáky, videopořady (DVD) Obsahuje Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Rizikové chování počet Návykové látky 5 Alkohol 4 Kouření 17 Kriminalita a delikvence 6 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 4 Šikanování 7 Vandalismus 6 Násilné chování 6 Xenofobie 0 Rasismus Akce konané v rámci prevence Název akce pořádané a organizované školou obsah a zaměření 13

14 Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku Schůze školního parlamentu (4 setkání během školního roku) Přednáška ŠIKANA pro 6. ročník Přednáška KYBERŠIKANA pro 6., 7. ročník Školní kolo soutěže Právo pro každého stmelení skupiny jednotlivců, posílení celého kolektivu, vytvoření pravidel třídy, seznamovací hry, sociálně psychologické hry, pohybové hry, kreativní hry, zaujmout k sobě kladný postoj zapojení žáků do života školy, podpora zodpovědnosti žáků za vlastní vzdělání a chování, předkládání podnětů, otázky a návrhy vedení školy i učitelům, vytvoření školních akcí, napomáhá ke spolupráci mezi ročníky, snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy zaměřená zejména na šikanu ve škole, žáci se dozvěděli co je to šikana, jak ji předcházet, řešit základní informace o kyberšikaně, nebezpečí šikany přes elektronické prostředky (mobilní telefony, y, internet, blogy a podobně) písemný test na občanské, trestní, rodinné, pracovní právo Název akce pořádané a organizované jinými subjekty Přednáška FACEBOOK pro 6.,7. ročník Přednáška MASMÉDIA pro 7. ročník Přednášky Právo pro každého 8. ročník Přednáška Krizová intervence 7. ročník Regionální kolo soutěže Právo pro každého obsah a zaměření přednáška o sociálních sítích se zvláštním zaměřením na Facebook - představení jeho pravidel, výhod a nástrah: práva a povinnosti uživatelů, zásady bezpečného užívání sociálních sítí seznámení s masmédii a představení jejich vlivu na osobnost člověka a vnímání okolního světa: seznámení s občanským, trestním, rodinným, pracovním právem přednáška se zaměřením na krizovou intervenci, zamyšlení nad otázkami co je vlastně krize, jaké krizové situace mohou prožívat žáci ZŠ a jaké mají možnosti, přehled pracovišť, poskytující krizovou pomoc s představením toho, jak tato zařízení fungují a co mohou lidé čekat, když se na ně obrátí pro pomoc písemný test na občanské, trestní, rodinné, pracovní právo Přínosem byla spolupráce s Městským úřadem Lanškroun prostřednictvím pracovní skupiny prevence kriminality, soutěž Právo pro každého. Seznámení žáků s kyberšikanou a šikanou v rámci přednášek metodika prevence.rozšíření přednášek o témata: Masmédia a Krizová intervence. Lepší byla i vzájemná komunikace s kolegy ohledně výskytu rizikového chování. Po dlouhé době dobře zvolený seminář od PPP UO v Bělči nad Orlicí. Pozitivem bylo i to že ukončili studium i problémoví žáci z 8. a 9. ročníku. 14

15 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7.1. Současný stav Ředitel školy má předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání jedna učitelka druhého stupně základní školy neměla odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle 7 a 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů všechny vychovatelky školní družiny mají odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle 16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 7.2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace příjmení název semináře datum místo konání pozn. Mannová Projekty Partnerství škol Comenius Brno Doubravská Integrované dítě v hodinách Čj Brno Descartes Felcmanová Papírové inspirace Olomouc Descartes 19. a KA 1- Řízení Valúšek Seminář pro ředitele škol Rychnov n.k. školy Ambrožová Papírové inspirace Olomouc Descartes Coufalová 13. krajská konference EVVO v Pardub Pardubice Ekocentrum Paleta Kantorová Workshop - finanční gramotnost Lanškroun, ZŠ A. Jir. Kosinová Workshop - finanční gramotnost Lanškroun, ZŠ A. Jir. Kačerovská S hudbou? S hudbou! Ústí nad orlicí CCV Pardubice Kosinová Seminář ke standartům pro ZV-OVO Pardubice NIDV Coufalová Seminář o odpadech Pardubice EKO-KOM Kosová Vyjmenovaná slova, slovní druhy Rychnov nad Kněžnou Tvořivá škola Valúšek KA1 - Řízení školy 28. a Seč KA1 Kernová Dalších 49 fyzikálních experimentů. Které se nevešly do krabice od bot Olomouc e-padagog Kačerovská Cvičení pro rozvoj pozornosti Ústí nad Orlicí CCV Pardubice Brýdlová Drobné hry pro děti mladšího školního věku Pardubice Zřetel Šuláková Jak vyučovat první pomoc na 2. stupni Pardubice CCV Pardubice Kuličková Výtvarná dílna - Hrátky s papírem Svitavy CCV Pardubice Kantorová Základy finanční matematiky Brno Descartes Doubravská Praktické využití internetu ve výuce Čj a literatury Olomouc Descartes CCV Kačerovská Respektovat a být respektován Ústí nad Orlicí Pardubice 15

16 Prokopová Didaktické hry v matematice na ZŠ Olomouc Descartes Zachařová Jak lépe učit češtinu v 1.období ZŠ Ústí nad Orlicí CCV Pardubice Zachařová Jak lépe učit češtinu v 2.období ZŠ Svitavy CCV Pardubice Dobšíček Setkání metodiků prevence Běleč nad orlicí pppou Špinlerová Integrované dítě v hodinách Čj Olomouc Descartes CCV Smejkalová Dílny J. Matoušové Svitvy Pardubice Ambrožová Nápady pro malé Olomouc Descartes Coufalová Fyzika kolem nás Pardubice CCV Pardubice Valúšek Typologie MBTI, školská legislativa Seč KA1 - Řízení školy Samostudium zimní prázdniny 4 pololetní prázdniny 1 jarní prázdniny 5 velikonoční prázdniny 2 celkem 12 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v uplynulém roce bylo zaměřeno především na praktické dovednosti a prohlubování klíčových kompetencí v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Prostředky na DVPP byly zajištěny zčásti prostřednictvím rozpočtu z krajského úřadu (u akreditovaných seminářů) a z části prostředků provozních (u ostatních seminářů). 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY, SPOLUPRÁCI S ORGANIZACEMI, PARTNERY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI Uplynulý školní rok 2013/2014 se odvíjel ve znamení široké spolupráce s mnoha organizacemi, základními i středními školami nejen z Lanškrouna, ale i širokého okolí. Spolupráce spočívala zejména ve výměně zkušeností, účastí na společných akcích, soutěžích i projektech. Dlouholetou a plodnou spolupráci máme s místním DDM, když v součinnosti s touto organizací organizujeme zájmovou činnost pro žáky školy i ostatní veřejnost nebo se účastníme jejich akcí. Významným partnerem jsou však i jednotlivé odbory zřizovatele Města Lanškrouna, informační i kulturní centrum, městská knihovna, kino a další místní organizace a firmy. Také jejich zásluhou vycházel již 19. ročník školního časopisu Béda. Při dalším vzdělávání pedagogů spolupracujeme se vzdělávacími institucemi jako je NIDV Pardubice, CCV Pardubice či CCV Jezerka, či firmou Descartes. Škola prezentovala své akce, výsledky i zapojení v různých aktivitách zejména prostřednictvím svých webových stránek, svého časopisu Béda a místního městského periodika Listů Lanškrounska. Součástí propagace školy je i výroba medailí na kopu, na kterých je umístěn odkaz na naše www stránky. 16

17 8.1 Akce školy Typ akce SPORT. KURZY SPORTOVNÍ SOUTĚŽE ostatní SOUTĚŽE a OLYMPIÁDY SPORT. akce EXKURZE Počet zúčastněných tříd žáci 1. stupně Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Plavecký výcvik 4 55 Lyžařský kurz - 1.stupeň 7 24 Lyžařský kurz - 2.stupeň 2 22 Vodácký kurz 15 Běh do sjezdovky výběr 7.roč Okresní kolo - přespolní běh- Letohrad výběr žáků Běh Kypuší výběr 2.stupeň Memoriá M.Schejbala (malá kopaná) výběr 2. stupeň Okrsek - sálová kopaná, chlapci-starší i mladší výběr 2. stupeň Okrsek - florbal dívky výběr 2. stupeň Okrsek - florbal chlapci - starší i mladší výběr 1.st, 2.st. Okresní přebor šachy - družstva výběr roč. Krajský přebor šachy - družstva výběr 6.-9.roč. Lehkoatlet.závody na ZŠ Dobrovs. výběr 2. stupeň okres - florbal, chlapci výběr žáků Mc Donald - fotbal třídy. Okrskové kolo výběr žáků Mc Donald - fotbal třídy, okrskové kolo výběr žáků Mc Donald - fotbal třídy, okresní kolo výběr 4.-5.roč. Preventan Cup - vybíjená dívky výběr školní kolo ve skládání básní v Aj výběr 7.-9.roč. školní kola konverzační soutěže Nj, Aj 2 žákyně Soutěž v cizích jazycích - Aj, okresní kolo 1 žákyně Soutěž Bücherwurm - přednes v Nj, celorepubl. K. 2 žákyně z 9.r. okresní kolo olympiády v českém jazyce 1 žák z 9.r. okresní kolo olympiády v matematice výběr 2. stupeň šk.a okresní.kolo Pythagoriády výběr roč. školní kolo olympiády v matematice výběr 2.-9.roč šk.kolo matem Klokana 1 žák 9.roč. školní kolo recitační soutěže v Nj, Gym. La výběr 6.r-8.r. Poznávávní živočichů, akce DDM výběr žáků 6.r. Biologická olympiáda roč. školní kolo - Literární soutěž 1 žákyně 9.roč. Oblastní přehlídka dětských recitátorů 8.-9.roč, 7.roč. školní kolo - fyzikální olympiády, Pythagoriáda výběr Bambiriáda - Chrudim výběr 2.stup. více tříd školní kolo - Přírodovědný klokan Memoriál M. Schejbala, malá kopaná Bruslení v hale B.Modrého Závody ve veslování, rybníky Lanškroun (p. Mannel) Městská knihovna 2 39 Praha - ZOO, přírodovědná exkurze 2 40 Keltové, Letovice, dějepisná exkurze 1 26 Úřad práce, Ústí nad Orlicí 2 54 Přehlídka SŠ a učilišť, Česká Třebová 2 45 Planetárium Brno 2 38 Šiklův Mlýn 2 39 Exkurze po Praze - dějepisná 2 50 Pardubice, přírodovědná exkurze 2 54 SŠ automobilní ÚO 2 40 Exkurze SŠ stavební, Vysoké Mýto Muzeum Lanškroun 2 38 Třebechovice, betlém 17

18 2 42 ZOO zlín výběr 7.-8.roč. 22 Veletrh vědy a výzkumu, Olomouc 1 24 Vědecko-technický jarmark, Pardubice 2 40 Technické muzeum, Brno 2 38 Úsov, Javoříčko 2 42 Jeseníky, turistika 1 22 Nové Hrady - exkurze, cesty sýra výběr 6.-9.roč. 21 Vánoční Drážďany 4 87 div.představení v Šumperku výběr 9.roč 33 Div.představení - Olomouc, večerní 4 80 div. Představení JOJO 2 45 Balet Sněhurka, Brno KULTURA 4 80 Taneční představení p. Kroulíková, Sluníčko 14 Vánoční besídky Jeden svět nestačí - festival dokumentů, kino 16 Mikulášská nadílka TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ ZUŠ - MRAZÍK ŽÁK. VYSTOUPENÍ vybraní žáci La kopa - taneční vystoupení 2 45 Chudoba - aktivita ke Dni chudoby 2 40 Ekolibřík, soutěž DDM Lanškroun 2 47 Den Země, akce DDM Lanškroun 2 40 Čistírna odpad.vod, Lanškroun EVVO 2 42 Program ekocentr Paleta výběr 4.r.-5.r. Poznávání přírodnin DDM 2 50 Sázavské údolí výběr z 2. stupně 12 Mobility - Comenius(Turecko, Polsko, Řecko) 2 46 Adaptační kurz - vzájemné poznání 6.tř výběr 8. roč. Právo pro každého, školní i regionální kolo 2 54 Obhajoba absolventských prací 4 95 Přednáška o USA Geografická přednáška- Mexico 2 38 Zdravá strava - přednáška,dílna výběr 8. r Péče o tělo - prezentace SOU Lanškroun výběr r. PC - soutěž, Pardubice 2 40 Noc s Andersenem více tříd Pečení cukroví Obojživelníci - přednášky a ukázky (p.pecháček) Gotika - historické představení, Pernštejni vybraní žáci 13 Zájezd do Polska 1 25 Projekt SZeŠ Lanškroun 2 40 Minigolf 2 40 Jumping ŠD 95 Tongo, Hradec Králové ŠD akce v DDM ŠD Kuličkový král ŠD návštěvy kina Lanškroun ŠD Bowling RŮZNÉ výběr Solná jeskyně 18

19 8.2 Mimořádné úspěchy žáků UMÍSTĚNÍ JMÉNO AKCE 3. místo BÉDA-šk.časopis Časopis roku 2014, Pardubického kraje 2. místo Vodičková A. 4.A Poznávání přírodnin, akce DDM La 4. místo Knollová M. 9.A Celorepubliková soutěž, přednes v Nj 1. místo Bisová V. 3.B Matematický klokan, nejvyšší kolo -okresní čestné uznání 2. místo Ponomarevovy 9.A Celorepubliková výtvarná s - Domácí mazlíčci Ponomarevovy 9.A Celorepubl. výtv.soutěž - Rosteme s knihou Škola pořádá během školního roku velké množství vlastních akcí ať už vzdělávacího, kulturního, poznávacího či sportovního charakteru. Dále se účastní i mnoha akcí pořádaných jinými subjekty. Všechny však mají společný cíl návaznost na ucelený systém školního vzdělávacího programu. Plavecký výcvik absolvoval celý 1.stupeň, 1. až 3. ročníky v bazénu na ZŠ Dobrovského, roč. v bazénu v České Třebové. Lyžařské kurzy proběhly dva - jeden pro žáky 4.tříd a 5.A, druhý pro žáky 2.stupně a 5.B. Letos se jich zúčastnilo 24 žáků 2.st. a 55 žáků 1.st. Obsahem kurzů je výuka klasického lyžování, carvingu i snowboardingu. Jsou pořádány jako pobytové a jejich obsah je začleněn do ŠVP a slouží tak k rozvíjení klíčových kompetencí a průřezových témat. Vodácký kurz se každoročně pořádá pro žáky 9.ročníků. Letos se kurs nemusel doplňovat žáky z nižších ročníků, jelo 22 "deváťáků ". Cyklistický kurz je určen žákům z 8. ročníků a stav je doplněn o žáky ze 7. ročníků. Letos se ale kurz nepořádal, příčinou byl malý zájem ze strany žáků. Všechny výlety i exkurze se organizují vždy s určitým zaměřením tak, aby naplňovaly výstupy školního vzdělávacího programu. Významný podíl na aktivitách školy má i systematické vydávání školního časopisu 19

20 9. AKTIVITY ŠKOLY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY A OSVĚTY Vzdělávání Školní metodik environmentálního vzdělávání Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Problematika environmentálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP Samostatný předmět environmentálního vzdělávání Pojmy vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí Vzdělávání a výchova ve školní družině a školním klubu je také zaměřena na environmentální vzdělávání Organizace environmentálního vzdělávání Škola má zpracovaný program environmentálního vzdělávání Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností Využívání středisek a center ekologické výchovy Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu Vybavení školy učebními pomůckami pro environmentální vzdělávání Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) ano částečné ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano Při projektových dnech se žáci obzvláště na 1. stupni aktivně účastnili a pracovali ve vytvořených týmech. Pozadu letos nezůstali i žáci II. stupně, kteří vytvořili zajímavé oděvní modely z PET lahví a ostatního odpadového materiálu. Aktivně se zapojili i žáci, kteří se jindy drží stranou. Součástí EVVO jsou i tematicky zaměřen é exkurze do různých firem a institucí v Lanškrouně. Do plnění úkolů Recyklohraní se výrazně zapojila 6.B. a sourozenci Daniela a Denisa Ponomarevovy, které vytvořily velice zajímavé obrazy a plakáty, které reprezentovaly naší školu v celorepublikové soutěži. Aktivně pracovala i třída paní učitelky Mgr. Kačerovské. 20

21 10. ÚDAJE O PROVEDENÝCH KONTOLÁCH A VÝSLEDCÍCH INSPEKCE ČŠI Uplynulý školní rok proběhly následující kontroly: Kontrola placení pojistného - OSSZ Kontrola - prověrka BOZP p. Michalec Kontrola ČŠI hodnocení podmínek vzdělávání, naplnění ŠVP Kontrola VZP, pojištění zaměstnanců Pravidelné revize a prohlídky dle požadovaných termínů 11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY V PROGRAMECH A PROJEKTECH Během podzimu školního roku 2013/2014 byly čerpány prostředky ze dvou schválených krajských grantů. Jeden byl podán školou a byl zaměřen a posílení bezpečnosti a vybavení žáků na lyžařských výcvicích. Škola díky grantu a vlastním prostředkům pořídila 10 párů lyží, 10 přileb 15 párů lyžařských bot a potřebného množství hůlek. Materiál byl využit při lednovém a únorovém výcviku žáků. Škola tak výrazně zmodernizovala lyžařské vybavení. Druhý grant byl podán ve spolupráci se SRPDŠ a bylo pořízeno vybavení pro volnočasové aktivity žáků mimo vyučování. Deskové hry a gymnastické podložky. Všechen materiál je hojně využíván našimi žáky. Na jaře roku 2014 jsme spolupracovali na podání grantu z OPVK výzva 51 na další vzdělávání pedagogů v oblastí ICT- práce s mobilními a dotykovými zařízeními. Tento grant byl schválen a v průběhu podzimu bude realizován, přičemž škola je partnerem s finanční spoluúčastí. Škola tak získá prostředky ve výši téměř 400 tisíc Kč. Dále se podařilo zajistit prostředky pro další realizaci školního časopisu Béda. Škola také zabezpečila výrobu medailí na jubilejní 45. ročník dálkového pochodu Lanškrounská kopa. Škola se pravidelně zapojuje do programu souvisejícího s výchovou ke zdraví Zdravé zuby. 21

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 61234176

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22, Šatov,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy / A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Právní forma: IČO: Zřizovatel: Adresa, sídlo: Základní škola Lanškroun,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více