VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI"

Transkript

1 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI STUDIJÍ OPORA Jan Ipser Ústí nad Labem 2013

2 ÚVODNÍ POZNÁMKA Vážené studentky, vážení studenti, dostává se vám do rukou studijní opora k předmětu Výchova ke zdraví a základy první pomoci. Je určena vám, frekventantům dvouoborového (učitelského) studia realizovaného na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Záměrem autora bylo vytvořit studijní pomůcku obsahující základní informace k hlavním tematickým celkům tohoto předmětu. Předkládaná studijní opora je obsahově zúžena především proto, že v současné době je k dispozici kvalitní a vašemu studijnímu zaměření adekvátní literatura i v českém jazyce; některé z titulů jsou uvedeny na konci této opory jako povinná a doporučená literatura. Kromě toho existuje rozsáhlý materiál k dané problematice na Internetu. Do studijní opory nebyly zařazeny (nebo jen v minimálním rozsahu) ty partie, které jsou probírány podrobněji v jiných předmětech vašeho studijního programu (zejm. biologie a ekologie člověka, biologie dětí a dorostu, psychologie, pedagogika), aby bylo zamezeno nadměrné duplicitě. Tato studijní opora tudíž není koncipována jako učební text pokrývající proporcionálně všechny stěžejní oblasti předmětu. Dovoluji si upozornit, že elektronická verze studijní opory Výchova ke zdraví a základy první pomoci neobsahuje pouze původní materiály; je určena výhradně pro vaše osobní studijní účely a nesmí být dále rozšiřována (kopírována). Přeji vám hodně úspěchů ve studiu zvoleného oboru. Autor

3 OBSAH I. Význam předmětu výchova ke zdraví (3) 1. Péče o veřejné zdraví (3) 2. Světová zdravotnická organizace (SZO) (4) 3. Ukazatelé zdravotního stavu a hodnocení zdravotního stavu (5) 4. Programy na podporu zdraví (6) 5. Odpovědnost za zdraví (7) II. Psychohygiena (8) 1. Pracovní výkonnost (9) 2. Odpočinek (10) 3. Motivace a motivy (12) 4. Základní potřeby (podle Maslowa) (16) 5. Emoce a výkonnost (19) III. Hygiena výchovně - vzdělávacího procesu (20) 1. Vyučovací hodina a vyučovací jednotka (23) 2. Přestávky ve vyučování (26) 3. Pozornost (23) 4. Klasifikace vyučovacích předmětů (26) 5. Prostorové rozmístění účastníků komunikace ve třídě (29) 6. Psychohygiena a fyzikální podmínky školního prostředí (30) 7. Hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení (31) 8. Ergonomické aspekty ve výchovně-vzdělávacím procesu (31) IV. Nemocné a hendikepované dítě ve škole (48) 1. Nemocné dítě ve škole (48) 2. Integrace hendikepovaných žáků do výchovně - vzdělávacího procesu na ZŠ (52) 3. Specifické vývojové poruchy učení a dovedností (52) 4. Negativní jevy ve škole šikana (55) V. Způsob života a životní styly (57) 1. Sociální podmínky (57) 2. Výživa (58) 3. Stravovací návyky (70) 4. Pitný režim (77) 5. Racionální výživa (80) 1

4 6. Alternativní směry výživy (84) VI. Postnatální vývoj (86) 1. Předškolní věk (střední dětství) (87) 2. Školní věk (90) 3. Dospělost (91) 4. Typy tělesné stavby (somatotypy) (94) VII. Základy první pomoci (100) 1. Krvácení (102) 1.1. Zaškrcovadla (103) 1.2 Tlakové body (103) 1.3 První pomoc při krvácení (105) 2. Poleptání žíravinou (kyselinou, louhem) (108) 3. Tepelná poškození organizmu (110) 4. Otravy (intoxikace) (114) 5. Úrazy (115) 5.1 Zasažení elektřinou (115) 5.2 Zlomeniny a jiná poranění kostí (116) 5.3 Poranění hrudníku a pneumotorax (118) 5.4 Poranění břišních orgánů (121) 6. Pokousání zvířetem, uštknutí hadem, bodnutí hmyzem (122) 7. Bezvědomí (122) 8. Šok (124) 9. První pomoc při náhlých příhodách (125) 9.1 Mdloba (kolaps, synkopa) (125) 9.2 Tonutí (126) 9.3 Astma bronchiální (asthma bronchiale) (126) 9.4 Cukrovka (diabetes mellitus) (127) 9.5 Infarkt myokardu (127) 9.6 Mozková mrtvice (128) 9.7 Selhání základních životních funkcí a KPR (129) 9.8 Porod (136) 10. Polohování a přehled základních poloh (140) Literatura a další zdroje (148) 2

5 I. VÝZNAM PŘEDMĚTU VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Zdraví je jedním ze základních předpokladů pro kvalitní pracovní (studijní) výkonnost, úspěšný a spokojený život. Zdravý životní styl a dodržování zásad primární prevence je základem pro život bez výrazných komplikací jak pro jednotlivce, tak pro jednotlivé sociální skupiny a společnost jako celek. Na výchovu ke zdraví lze tudíž nahlížet jako na součást součást primární prevence osobní, celospolečenské i zdravotnické. 1. Péče o veřejné zdraví V České republice existuje soustava státních a nestátních (soukromých) zdravotnických zařízení, z nichž většina uzavírá se zdravotními pojišťovnami (avšak nikoli se všemi!) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče a poskytují pojištěným (!) pacientům zdravotní péči, neboť zdravotní péče je poskytována převážně na základě povinného veřejného zdravotního pojištění. Nárok na veřejné zdravotní pojištění na území České republiky ze zákona mají osoby s trvalým pobytem v ČR nebo jsou v ČR zaměstnáni u zaměstnavatele se sídlem v ČR, přičemž je respektována svobodná volba konkrétní zdravotní pojišťovny občanem; osoby, které nesplňují podmínky účasti na veřejném zdravotnictví danou zákonem, mohou uzavřít smluvní pojištění (se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR VZP ČR). Pokud se občan pohybuje mezi státy EU, měl by být pojištěn v jednom státě, zpravidla v tom, ve kterém pracuje. Pracuje-li ve dvou nebo více státech EU a v jednom z nich bydlí, měl by být pojištěn v zemi s místem bydliště (trvalého pobytu). Jestliže je dotyčná osoba jako pracovník vyslána do ČR jiným členským státem EU, zůstává pojištěn v zemi, která jej vysílá. Osoby, které jsou účastné veřejného nebo smluvního zdravotního pojištění, mají povinnost pravidelně platit pojistné. Tato povinnost vzniká dnem vzniku pojištění. Každý občan i každé dítě v ČR by měl být registrován u svého lékaře primární péče (praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, stomatolog, gynekolog), kterého pravidelně navštěvuje v rámci preventivních prohlídek anebo v případě onemocnění (pokud nevyžadují bezprostředně specializovanou zdravotnickou péči). V případech náhlého onemocnění a neodkladné lékařské péče je možné se obrátit na pohotovostní službu (pokud je v daném místě nebo příslušné územně správní jednotce organizována), případně zavolat záchrannou službu (RZP) bezplatnou linkou

6 2. Světová zdravotnická organizace (SZO) World Health Organization (WHO) WHO byla založena 7. dubna 1948 jako odborná organizace OSN; výročí založení WHO se každoročně připomínají jako Den zdraví. Centrální sídlo SZO je v Ženevě, v ČR sídlí v Praze (Dům OSN, nám. Kinských 6, Praha 5). Podporuje spolupráci všech členských států OSN (193) v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na eliminaci nebo snížení výskytu některých chorob (zejména infekčních vakcinace) a usiluje o celkové zlepšení kvality života prostředky a formami, které reflektují skutečnosti vyplývající z přijaté definice zdraví s cílem dosáhnout co nejvyšší úrovně pro všechny lidi. Řídícím orgánem SZO je Světové zdravotnické shromáždění (WHA); strategii vytyčuje a zásadní rozhodnutí přijímá Výkonná rada, sestavená ze 32 zdravotnických expertů jmenovaných vládami členských států a zasedající dvakrát do roka. Členské státy jsou rozděleny do 6 regionů, které spravují regionální úřady: AFRO (regionální úřad pro Afriku), AMRO/PAHO (regionální úřad pro Severní Ameriku a pro Jižní Ameriku),EMRO (regionální úřad pro východní Středomoří), Definice zdraví WHO Definice zdraví z roku 1946: zdraví je komplexní stav tělesné, duševní i sociální pohody, zdraví je fyzické (tělesné), psychické (duševní) a sociální prospívání (blaho). Definice zdraví z dokumentu Zdraví pro všechny do roku 2000 : zdraví je schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život. Zdraví je v čase proměnlivé. Definice nemoci WHO (z r. 1977) Nemoc je porušení rovnováhy (homeostázy) organizmu; dojde k porušení části těla (tkáně, orgánu aj.) nebo funkční souhry orgánů nebo psychického prožívání. Homeostázou se zde myslí funkční dynamická rovnováha složení vnitřního prostředí organismu. Homeostáza vyjadřuje relativní stálost vnitřního prostředí a mechanizmy, které zajišťuje. Determinanty zdraví Determinanty zdraví jsou faktory ovlivňující zdraví populace. Rozdělují se na: faktory vnitřní - dědičné (= genetická výbava jedince zděděná od rodičů) - pohlavní (např. větší sklon ke vzniku osteoporózy u žen než u mužů) - věk (fyzický věk u mužů je v průměru kratší než fyzický věk žen) 4

7 faktory vnější - zevní prostředí (venkov x město) - životní styly - gender - migrace - sociální status - zdravotní péče Poznámka: pojmu gender se používá k vyjádření charakteristik mužů a žen, které jsou společensky podmíněné (představují sociální konstrukty). Naproti tomu pojem pohlaví se používá k vyjádření charakteristik mužů a žen (chlapců a dívek), které jsou biologicky determinované. Normální lidský jedinec se narodí jako jedinec samčího nebo samičího pohlaví, který se učí (zejména v procesu socializace) být chlapcem nebo dívkou, aby se nakonec stal mužem či ženou s konstituovanou genderovou identitou a odpovídajícími generovými rolemi. 3. Ukazatelé zdravotního stavu a hodnocení zdravotního stavu Zdravotním stavem obyvatelstva (populace) je třeba se zabývat (měřit, analyzovat, hodnotit) z mnoha důvodů (epidemiologických, hygienických, demografických, přijímání a realizace preventivních i léčebných opatření, organizace systému zdravotní péče, výchovných aj.), z různých hledisek a za využití různých metod. Mezi důležité ukazatele zdravotního stavu obyvatel patří: 1. nemocnost (morbidita) = poměr počtu nemocných: počtu obyvatel. Vyjadřuje se jako incidence, tzn. počet nově vzniklých onemocnění za určité období vztažený ke zvolenému počtu obyvatel (obvykle ) nebo jako prevalence, tzn. počet všech případů daného onemocnění vztažený ke zvolenému počtu obyvatel (obvykle ). 2. úmrtnost (mortalita) = poměr počtu zemřelých osob na dané onemocnění : celkovému počtu obyvatel v daném správním celku. 3. smrtnost (letalita) = poměr počtu zemřelých osob : celkovému počtu osob postižených daným onemocněním (či zasažených jiným jevem, např. dopravní nehodou); smrtnost je významný demografický ukazatel Rozdíl mezi úmrtností a smrtností spočívá v tom, že úmrtnost se vztahuje k celkové populaci, kdežto smrtnost pouze k vybrané podmnožině celkové populace. 5

8 Statistické údaje, týkající se zdravotního stavu obyvatelstva, lze nalézt v několika spolehlivých zdrojích jakými jsou např. Statistická ročenka ČR (Český statistický úřad: řehledy Státního zdravotního ústavu (SZÚ - a Ministerstva zdravotnictví ČR (http://www.mzcr.cz/) či údaje zveřejňované WHO (WHO v ČR: 4. Programy na podporu zdraví Většina programů na podporu zdraví vyplývá z dokumentu přijatého WHO nazvaného Zdraví 21 (Zdraví pro 21. století), v němž je vymezeno 21 cílů při úsilí o dosažení zdraví lidské populace. Mezi tyto cíle patří zdravé stárnutí (cíl 5; do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost plně využít svůj zdravotní potenciál a aktivně se podílet na životě společnosti; snaha zachovat zdraví do co nejvyššího věku; s tím souvisí prodloužení ekonomické aktivity), zlepšení duševního zdraví (cíl 6; mnohé z dnešních životních stylů se negativně promítají do lidské psychiky a tak mohou vést ke vzniku psychických poruchy; cílem je tyto poruchy neskrývat, neizolovat se, postiženým osobám poskytnout možnost léčby, integrace do společnosti, resp. jejich opětovného zařazení do pracovního procesu po vyléčení), snížení výskytu přenosných chorob (cíl 7; očkování, hygienické návyky, preventivní programy AIDS, prevence sexuálně přenosných chorob apod.), snížení výskytu neinfekčních chorob (cíl 8; snížit rizika vzniku těchto chorob zdravá výživa, zdravý životní styl, kampaně proti kouření tabákových výrobků, proti požívání alkoholických nápojů /alkoholizmu/, drog a jiných návykových látek apod.), snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (cíl 9; dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - většina úrazových dějů je předvídatelná, tudíž preventabilní; úrazy náleží mezi nejzávažnější příčiny dlouhodobě nebo trvale měnící zdravotní stav a kvalitu života postižených osob, některé z nich jsou i smrtelné; představují tak nemalý problém pro postižené osoby, jejich okolí a jsou i ekonomicky nákladné), zdravé a bezpečné životní prostředí (cíl 10; snižování průmyslových a jiných emisí, třídění odpadů, recyklace, efektivní využívání zdrojů, snižování zátěže životního prostředí antropogenními vlivy), zdravější životní styl (cíl 11; projekty Zdravé bydlení, Zdravá škola, Zdravé pracovní prostředí, Zdravé město apod.) 6

9 5. Odpovědnost za zdraví Odpovědnost za vlastní zdraví souvisí mimo jiné s problematikou dokumentu WHO Zdraví 21, resp. s jeho jednotlivými cíly. Zdraví patří k hodnotám, kterých si téměř každý jednotlivec vysoce váží; jak vyplývá z mnoha sociologických průzkumů hodnotové orientace, lidé různého společenského statutu, zaujímající rozdílné pozice v socioprofesní či sociotřídní struktuře řadí zdraví jako hodnotu na první nebo některou z nejvyšších příček škály hodnot (hodnotového žebříčku). Hodnota zdraví nabývá na síle s přibývajícím věkem a zkušenostmi; jedinec si s věkem více uvědomuje zodpovědnost nejen vůči sobě, ale též vůči jiným lidem (členům rodiny, příbuzným, členům pracovního kolektivu či jiné sociální skupiny, společnosti jako celku) a stále zřejmějším se stává poznání, že péče o zachování zdraví je nezbytnou podmínkou ostatních životních aktivit (biologických i sociálních). V osobním postoji k vlastnímu zdraví se odráží v unikátní formě vzájemných interakcí celý individualizovaný soubor faktorů (zejm. vlastní zkušenosti, dosažená úroveň vzdělání, praktické možnosti péče o vlastní zdraví v kontextu charakteru společenského a politického prostředí a všeobecné úrovně kultury, charakter životního prostředí, osobní přesvědčení o hodnotě zdraví pro jedince a pro společnost aj.) a proto je třeba počítat s vysokou variabilitou postojů jednotlivých lidí ke zdraví v rámci populace i s dynamickou proměnlivostí postoje jedince k vlastnímu zdraví v průběhu jeho individuálního vývinu (ontogeneze). 7

10 II. PSYCHOHYGIENA Psychohygiena (duševní hygiena) je vědní obor, zabývající se především zkoumáním faktorů, které ovlivňují psychiku lidí, přičemž využívá a integruje relevantní poznatky medicíny, psychologie, filozofie a některých dalších oborů. Formuluje zásady, jejichž dodržování v každodenním životě vede člověka k tomu, aby se cítil spokojený, užitečný, psychicky zdatný a výkonný, aby žil zdravým, mravným a vyrovnaným životem ve všech věkových obdobích. Psychické stavy žáka (studenta) i učitele výrazně ovlivňují průběh a výsledky učení i výuky. Je nasnadě, že psychohygiena se významně uplatňuje při školní práci (v průběhu výchovně-vzdělávacího procesu) a to jak ve vztahu k žákům (studentům) a zaměstnancům (především pedagogům), tak ve vztahu k prostředí (interiéru i exteriéru školy, resp. jiného typu výchovně-vzdělávacího zařízení). Psychohygiena zkoumá interakci osobnosti a prostředí a vliv tohoto vztahu na duševní zdraví člověka. Předmětem jejího zájmu je péče o duševní zdraví. Jedná se v zásadě o soubor preventivních zásad, jejichž dodržování pomáhá udržovat zdraví člověka. Pokud je péče o (psychické) zdraví zanedbávána, vzniká řada nežádoucích jevů. Péče o duševní zdraví se zahrnuje jak oblast pracovních podmínek, tak oblast týkající se odpočinku (relaxace) po vykonané práci (či po skončení pracovní doby). Psychohygiena významně souvisí se systémem hodnot. Je potřeba ujasnit si priority, odlišovat důležité od nedůležitého, potřebné od nepotřebného, podstatné od nepodstatného, posoudit správně význam a hodnotu vlastních předsevzetí, řešených úkolů, činností (pracovních, studijních, zájmových, společenských) a dalších aktivit i adekvátnost časové proporcionality, která je jim věnována. Z hlediska psychohygienického významnou roli plní prostředí (rodina, škola, pracovní kolektiv apod.), ve kterém se ten který jedinec nachází. Pracovní prostředí by mělo být takové, aby vytvářelo nejen optimální podmínky pro vykonávání příslušné pracovní činnosti, ale aby též poskytovalo adekvátní prostor pro vzájemnou komunikaci (rozhovory, společné sdílení zážitků, prožitků, dojmů), neboť důležitou součástí psychohygieny je komunikace (správné porozumění druhým a druhých, dovednost adekvátně se vyjadřovat, zdárně řešit konfliktní situace apod.), a přispívalo tak k vyrovnanému stavu člověka (žáka, pedagoga). Pro učení je důležité zajištění a udržování stavu optimální pozornosti, která je ovlivňována mnoha faktory. Jedním z hlavních je únava. Únava vzniká jako důsledek činnosti člověka, je to psychofyzický stav lidského organizmu, mající původ v nevyváženosti nervových (neurofyziologických) procesů podráždění a útlumu. Vnějšími projevy únavy jsou 8

11 zejména snížení aktivity, změny pozornosti, nerovnoměrnost výkonu, nezájem, nechuť k určité činnosti (práci), podrážděnost, neadekvátní reakce, zhoršení spolupráce, zhoršení motorické činnosti, prodloužení reakční doby, poruchy úsudku. Klasifikací únavy je vymezováno několik jejich druhů, např. objektivní a subjektivní, emocionální, fyzická (tělesná) a psychická (duševní). Podle intenzity únavy lze vymezit několik jejích stupňů: malátnost přepětí vyčerpání. Základním prostředkem k překonání únavy je odpočinek a to buď pasivní (vystřídání činnosti nečinností; spánek vykazuje vysoký relaxační účinek zejména při emocionální únavě, jeho deficit může být příčinou nepozornosti a podrážděnosti; dostatečná délka spánku: hodin pro žáky ročníku ZŠ, hodin pro žáky či 9. ročník ZŠ, 9 8 hodin pro středoškoláky) nebo aktivní (vystřídání určité konkrétní činnosti jinou činností, např. samostudium sportem). Učení se neobejde bez zátěže a vlivu stresorů, avšak zátěž žáků (ale i pedagogů) má být přiměřená; nadměrná zátěž, zvláště je-li jí osoba vystavena opakovaně a dlouhodobě, vede k iniciaci a rozvoji patologických procesů; jedním z krajních projevů nadměrné zátěže a opakovaných stresů může být tzv. fenomén vyhoření. 1. Pracovní výkonnost Časový systém mozku řídí fyziologické procesy v těle tak, že vykazují denní rytmy v souladu se změnami ve vnějším prostředí. Poruchy tohoto systému souvisejí s některými projevy u psychických a neurologických onemocnění člověka, především s poruchou rytmu střídání spánku a bdění, s poruchou regulace uvolňování některých hormonů apod. Produktivita práce se v průběhu dne mění (viz křivka pracovní výkonnosti) a odráží zákonitosti cirkadiánních biorytmů. Tak jako jiné kvantitativní znaky i produktivita práce se vyznačuje vysokou interindividuální i intraindividuální variabilitou a tudíž v každém konkrétním případu představuje její průběh jedinečnou variantu v rámci variačního rozpětí. V souladu s průběhem křivky pracovní výkonnosti by měl výt vlastní režim dne, ve kterém by měly být rozvrženy časové intervaly se zátěží (např. učení, fyzická práce) střídány s časovými intervaly odpočinku (oběd, aktivní odpočinek, spánek) a kromě toho v rámci jak intervalů se zátěží tak intervalů odpočinku by měly být střídány různé formy zátěže i odpočinku (např. střídání duševní a fyzické práce). Při nerespektování cirkadiánních biorytmů reflektovaných v křivce výkonnosti se objevují nežádoucí jevy jako zhoršená schopnost udržet (soustředěnou) pozornost, únava, podrážděnost, bolesti hlavy, poruchy spánku, snížená kreativita, častější chybování a další. 9

12 Křivka pracovní výkonnosti Zdroj: 2. Odpočinek Nejčastější formou pasivního odpočinku je, že člověk leží či sedí a pasivně vnímá své okolí. Základní, pro organizmus nezbytnou a nejpřirozenější formou pasivního odpočinku je spánek. Pro zdraví i výkon jedince je důležitá kvalita spánku, která závisí především na jeho délce (mění se s věkem), pravidelnosti uléhání ke spánku, usínání, průběhu spánku a probouzení a stavu, ve kterém jdeme spát (přejedený dostatečně najedený hladový, střízlivý opitý, vyrovnaný rozrušený, zdravý - nemocný apod.). Principem aktivního odpočinku je provádění činností, které aktivují jiné orgány a funkce organizmu než ty, které jsou zapojeny při vykonávání pracovní činnosti (zaměstnání). Základní formou je vhodná pohybová aktivita, která přispívá ke zlepšení celkového stavu, respektive k zlepšení činnosti jednotlivých orgánových soustav. V souvislosti s aktivním odpočinkem nelze opomenout tzv. mozkový jogging (trénink mozku), který se prostřednictvím mentálních cvičení lépe rozvíjí (zejména u dětí) a podporuje paměťové funkce, které se s věkem postupně zhoršují (efektivní je učení básní nebo jiných textů nazpaměť). Významnou formou aktivního odpočinku je realizace vlastních zájmů a zálib, které současně přispívají k sebepoznávání a sebevýchově (samozřejmě, pokud se nejedná o nežádoucí záliby jako je například pití alkoholických nápojů, užívání drog aj.). 10

13 Dynamika poměru bdění a spánku v postnatálním vývoji Zdroj: Závažným faktorem duševní hygieny ve škole je denní i týdenní rozvrh hodin; je žádoucí, aby byl správně sestaven podle psychohygienických zásad z hlediska výkonnosti člověka dané věkové kategorie. Výkonnost člověka (žáka, pedagoga) se během dne mění (obecně viz biorytmy). V průběhu vyučování je výkonnost nejvyšší ve 2. a 3. vyučovací hodině, následuje v pořadí 1., 4. a 5. vyučovací hodina. Školní výkonnost během týdne je nejvyšší ve středu, pak následuje pondělí, úterý, čtvrtek, pátek. V průběhu školního roku je nejvyšší výkonnost v září, říjnu a listopadu, od prosince začíná pokles. Z poznatků o průběhu výkonnosti plynou duševně hygienické požadavky týkající se zařazování předmětů do denního a týdenního rozvrhu (kumulace náročných předmětů), stanovení optimální doby na ústní a písemné zkoušení, přestávky (jejich délka a do značné míry i náplň) mezi vyučovacími hodinami (resp. vyučovacími jednotkami). Dodržování těchto zásad a požadavků je jedním z vysoce účinných primárních faktorů prevence nadměrného zatěžování žáka (ale i pedagoga). Podotkněme, že v prevenci nadměrného zatěžování (přetěžování) je třeba zohlednit jak kvantitativní aspekty (obecně poměr mezi množstvím práce a množstvím odpočinku), tak kvalitativní aspekty (podmínky, za kterých se realizuje výchovně-vzdělávací proces ve škole). 11

14 3. Motivy a motivace 1. Teorie instinktů Instinkty jsou vrozené, dědičně determinované tendence vykonávat určité aktivity nebo specificky reagovat na typické podnětové vzorce. Instinkty lze je chápat jako automatizmy, které evokují spouštěcí podněty nebo vnitřní stimulace. Instinkty se obecně vyznačují stereotypností, jeví se jako biologicky účelné, mnohé jsou druhově specifické. Mezi typické lidské instinkty se podle Jamese řadí tvořivost, rodičovská láska, hra, imitace, lovecký instinkt, bojovnost, žárlivost, strach. 2. Motivace z hlediska sociobiologie V moderní sociobiologii je kladen důraz na genetické determinanty lidského chování a jednání v interakci s faktory (sociálního) prostředí, v mezním případě se interpretují jako evoluční strategie přežití (či perzistence) příslušných genů v populacích. Za geneticky determinované a působením evolučních mechanizmů selektované se v tomto kontextu považují i projevy sobectví nebo naopak altruizmu (jako obecné tendence ke spolupráci). V genech je zakódován i altruismus (genetické sobectví). V rámci sociobiologických teorií existují i jiné výklady altruizmu, například je považován za tendenci k reparaci pocitu viny z agresivních popudů. 3. Motivace z hlediska evoluční psychologie K obecným atributům života člověka patří osvojení jazyka, osvojení pracovních dovedností (společenská práce v širokém slova smyslu) a sociabilita (navazování, udržování a rozvíjení kooperativních vztahů mezi členy společnosti; procesy socializace a personalizace). Předpokladem úspěšné reprodukce je získání stabilního partnera, sexuální angažovanost a rodičovská péče. Reprodukční strategie (včetně výběru a konkurenčního boje o vhodné partnery) korespondují s rozdílnými funkcemi mužů a žen v reprodukčním procesu; tomu odpovídají i společensko-kulurně zprostředkované odlišnosti v jejich sexuální motivaci [monogamie polygamie polyandrie, sex versus láska, (mužská) agresivita versus (ženská) empatie apod.]. K dosažení duševní pohody potřebují lidé i vnější stimuly (somatickou a psychickou aktivitu). Stimulační motivy se projevují například hravostí, zvídavostí či vyhledáváním neobvyklých zážitků. 12

15 4. Teorie optimální úrovně aktivace Výkon jedince (skupiny) částečně závisí na jeho tzv. vybuzení (arousal), aktivaci. Podle Yerkesova-Dodsonova zákona se výkon zvyšuje s rostoucím vybuzením v určitém rozsahu. Vybuzení (aktivace) příliš nízká stejně jako příliš vysoká je vnímána jako nepříjemný činitel a výkon jednotlivce (skupiny) snižuje. Lidé obtížně snášejí jak senzorickou deprivaci (zvláště pak neměnnost vnějších podmínek), tak nadměrnou stimulaci. Je tedy třeba dbát i ve výchovně-vzdělávacím procesu na přiměřenost stimulačních podnětů se zřetelem k věkovým, generovým a dalším skupinově i individuálně osobnostním specifikům (intenzita stimulace je individuální charakteristikou například vzhledem k typu osobnosti extrovert versus introvert). 5. Teorie protikladných procesů Tuto teorii je možné názorně přiblížit na příkladů užívání psychoaktivních látek (drog). Uživatelé drog zprvu přijímají drogy pro jejich účinky spočívající v navození žádoucího příznivého stavu, později proto, aby utlumili jejich účinky spočívající v navození nepříznivých abstinenčních příznaků (po intoxikaci následuje abstinenční syndrom), které mohou postupně dosáhnout nesnesitelné intenzity, která je dovede do stavu, v němž jsou schopni učinit a podstoupit pro získání drogy cokoli. V tomto jednání se projevuje skutečnost, že vyvážená přítomnost párových emocí, které jsou v idealizovaném vymezení protikladné (polární), navozuje uvnitř jedince emoční rovnováhu. Sociální motivy jsou druhovou specifičností Homo sapiens. Mezi hlavní okruhy motivace se řadí potřeba úspěšného výkonu, afiliace, intimity, moci, sebeurčení, vlastnictví věcí (přisvojení si a uchování věci). Výkonová motivace se projevuje tím, že každý člověk realizuje úkoly na určité úrovni (subjektivní standardy dobrého výkonu). Potřeba dosažení úspěšného výkonu je potřebou překonávat překážky, uplatnit schopnosti a vykonat něco obtížného dobře a rychle. Lidé s vysokou potřebou úspěchu jsou soutěživí, zpravidla však nikoli mocensky orientovaní. Lidé se snaží vyhnout se neúspěchu, který souvisí s negativními pocity a psychickými stavy (např. s úzkostí; dosažení úspěchu u úzkostných jedinců nebývá spojeno s pocitem osobního uspokojení, ale s úlevou, že sobě nebo ostatním nezpůsobil ostudu). Poznamenejme, že nasměrování úsilí k dosažení úspěchu nemusí vždy korelovat se společensky žádoucími nebo uznávanými (morálně, eticky, právně) hodnotami a cíly; např. v učení neúspěšný nebo málo úspěšný žák si takový neúspěch může nahrazovat nežádoucími projevy, v nichž vynikne oproti ostatním (např. nadměrnou neukázněností, porušováním stanovených školních pravidel, počtem neomluvených hodin absence apod.). Existuje také 13

16 potřeba vyhnout se úspěchu (obavy ze zátěže a odmítání ostatními, ve škole žák nechce být dáván za vzor ostatním nebo nechce být považován za tzv. šprta ). Potřeba afiliace je potřebou vytvářet přátelství a formovat společenské vazby, navozující pocit sounáležitosti. K jejímu dosažení vedou rozličné cesty a způsoby chování, například sportovní nebo společenské hry, společenské party, různé zájmové činnosti (hudební skupina, výstavy, olympiády aj.), rekreace, povídání se známými (spolužáky, kamarády). Charakteristickým rysem sociálních interakcí, objevujících se při uspokojování potřeby afiliace, je to, že neplní funkci prostředku k dosažení něčeho jiného. Stupeň (naléhavost) potřeby afiliace a úspěšnost při jejím uspokojování je podmíněna do značné míry typem a strukturou osobnosti (obvykle je tato potřeba naléhavější a obtížněji je uspokojována u introvertů trpících strachem, úzkostnými stavy nebo u jedinců s endogenní depresí). S potřebou afiliace těsně souvisí potřeba intimity, k níž náleží projevy sebeodhalení, sdílení, potvrzení sebepojetí (autoreflexe) prostřednictvím přátelských (partnerských) vztahů, vyjádření důvěrných niterných pocitů a přání apod. Kterákoli forma sebeodhalení však nemusí vést k uspokojení potřeby intimity, existuje riziko negativního efektu či dokonce zneužití (např. zahanbení, zneužití ryze osobních informací). V kontrapozici s potřebou intimity je potřeba individuality, soukromí a odloučení; pro každého jednotlivce je žádoucí, aby všechny tyto potřeby byly pokud možno v dynamické rovnováze odrážející jeho jedinečnost. Potřeba moci se manifestuje jako snaha řídit či ovlivňovat společenské (skupinové ve třídě) dění, chování a prožívání druhých lidí, snaha překonat pocit inferiority (komplex méněcennosti), v některých případech též jako projev slabosti (určitého deficitu). Uspokojování potřeby moci může být u konkrétního člověka a v konkrétních případech orientováno směrem k objektu ( k lidem, ve společném zájmu), od objektu ( od lidí, ve vlastním zájmu, k dosažení vlastního profitu) nebo proti objektu ( proti lidem, agresivita). Potřeba sebeurčení je potřebou, na jejímž uspokojení participují různé zdroje a formy motivace vnější (spojena s odměnou za požadovanou aktivitu, jedinec realizuje určitou činnost kvůli odměně) i vnitřní (není spojena s odměnou za danou aktivitu, ovlivňuje chování jedince bez odměny, vyplývá z jeho vnitřních pohnutek realizace touhy po poznání studiem odborné literatury, umělecká tvorba). Odměny, poskytované v rámci vnější motivace, plní funkci informativní (jako ukazatelé schopností, dovedností, iniciativy konkrétní osoby) a manipulativní (projevované aktivity konkrétní osoby nejsou výsledkem jejího sebeurčení, ale vnějšího tlaku). Při naplňování potřeby sebeurčení mohou odměny působit nejen pozitivně (či neutrálně), ale též mohou negativně intervenovat do motivace vnitřní (transformace hry ve společenskou práci). Je-li manipulativní tlak příliš silný, může mít za následek reaktanci (tj. odpor proti manipulaci) až vzdor. 14

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Co je program Škola podporující zdraví

Co je program Škola podporující zdraví Co je program Škola podporující zdraví Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, jedním z nich je evropský program Škola podporující zdraví (ŠPZ). Filozofie podpory zdraví vychází

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více