VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI"

Transkript

1 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI STUDIJÍ OPORA Jan Ipser Ústí nad Labem 2013

2 ÚVODNÍ POZNÁMKA Vážené studentky, vážení studenti, dostává se vám do rukou studijní opora k předmětu Výchova ke zdraví a základy první pomoci. Je určena vám, frekventantům dvouoborového (učitelského) studia realizovaného na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Záměrem autora bylo vytvořit studijní pomůcku obsahující základní informace k hlavním tematickým celkům tohoto předmětu. Předkládaná studijní opora je obsahově zúžena především proto, že v současné době je k dispozici kvalitní a vašemu studijnímu zaměření adekvátní literatura i v českém jazyce; některé z titulů jsou uvedeny na konci této opory jako povinná a doporučená literatura. Kromě toho existuje rozsáhlý materiál k dané problematice na Internetu. Do studijní opory nebyly zařazeny (nebo jen v minimálním rozsahu) ty partie, které jsou probírány podrobněji v jiných předmětech vašeho studijního programu (zejm. biologie a ekologie člověka, biologie dětí a dorostu, psychologie, pedagogika), aby bylo zamezeno nadměrné duplicitě. Tato studijní opora tudíž není koncipována jako učební text pokrývající proporcionálně všechny stěžejní oblasti předmětu. Dovoluji si upozornit, že elektronická verze studijní opory Výchova ke zdraví a základy první pomoci neobsahuje pouze původní materiály; je určena výhradně pro vaše osobní studijní účely a nesmí být dále rozšiřována (kopírována). Přeji vám hodně úspěchů ve studiu zvoleného oboru. Autor

3 OBSAH I. Význam předmětu výchova ke zdraví (3) 1. Péče o veřejné zdraví (3) 2. Světová zdravotnická organizace (SZO) (4) 3. Ukazatelé zdravotního stavu a hodnocení zdravotního stavu (5) 4. Programy na podporu zdraví (6) 5. Odpovědnost za zdraví (7) II. Psychohygiena (8) 1. Pracovní výkonnost (9) 2. Odpočinek (10) 3. Motivace a motivy (12) 4. Základní potřeby (podle Maslowa) (16) 5. Emoce a výkonnost (19) III. Hygiena výchovně - vzdělávacího procesu (20) 1. Vyučovací hodina a vyučovací jednotka (23) 2. Přestávky ve vyučování (26) 3. Pozornost (23) 4. Klasifikace vyučovacích předmětů (26) 5. Prostorové rozmístění účastníků komunikace ve třídě (29) 6. Psychohygiena a fyzikální podmínky školního prostředí (30) 7. Hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení (31) 8. Ergonomické aspekty ve výchovně-vzdělávacím procesu (31) IV. Nemocné a hendikepované dítě ve škole (48) 1. Nemocné dítě ve škole (48) 2. Integrace hendikepovaných žáků do výchovně - vzdělávacího procesu na ZŠ (52) 3. Specifické vývojové poruchy učení a dovedností (52) 4. Negativní jevy ve škole šikana (55) V. Způsob života a životní styly (57) 1. Sociální podmínky (57) 2. Výživa (58) 3. Stravovací návyky (70) 4. Pitný režim (77) 5. Racionální výživa (80) 1

4 6. Alternativní směry výživy (84) VI. Postnatální vývoj (86) 1. Předškolní věk (střední dětství) (87) 2. Školní věk (90) 3. Dospělost (91) 4. Typy tělesné stavby (somatotypy) (94) VII. Základy první pomoci (100) 1. Krvácení (102) 1.1. Zaškrcovadla (103) 1.2 Tlakové body (103) 1.3 První pomoc při krvácení (105) 2. Poleptání žíravinou (kyselinou, louhem) (108) 3. Tepelná poškození organizmu (110) 4. Otravy (intoxikace) (114) 5. Úrazy (115) 5.1 Zasažení elektřinou (115) 5.2 Zlomeniny a jiná poranění kostí (116) 5.3 Poranění hrudníku a pneumotorax (118) 5.4 Poranění břišních orgánů (121) 6. Pokousání zvířetem, uštknutí hadem, bodnutí hmyzem (122) 7. Bezvědomí (122) 8. Šok (124) 9. První pomoc při náhlých příhodách (125) 9.1 Mdloba (kolaps, synkopa) (125) 9.2 Tonutí (126) 9.3 Astma bronchiální (asthma bronchiale) (126) 9.4 Cukrovka (diabetes mellitus) (127) 9.5 Infarkt myokardu (127) 9.6 Mozková mrtvice (128) 9.7 Selhání základních životních funkcí a KPR (129) 9.8 Porod (136) 10. Polohování a přehled základních poloh (140) Literatura a další zdroje (148) 2

5 I. VÝZNAM PŘEDMĚTU VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Zdraví je jedním ze základních předpokladů pro kvalitní pracovní (studijní) výkonnost, úspěšný a spokojený život. Zdravý životní styl a dodržování zásad primární prevence je základem pro život bez výrazných komplikací jak pro jednotlivce, tak pro jednotlivé sociální skupiny a společnost jako celek. Na výchovu ke zdraví lze tudíž nahlížet jako na součást součást primární prevence osobní, celospolečenské i zdravotnické. 1. Péče o veřejné zdraví V České republice existuje soustava státních a nestátních (soukromých) zdravotnických zařízení, z nichž většina uzavírá se zdravotními pojišťovnami (avšak nikoli se všemi!) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče a poskytují pojištěným (!) pacientům zdravotní péči, neboť zdravotní péče je poskytována převážně na základě povinného veřejného zdravotního pojištění. Nárok na veřejné zdravotní pojištění na území České republiky ze zákona mají osoby s trvalým pobytem v ČR nebo jsou v ČR zaměstnáni u zaměstnavatele se sídlem v ČR, přičemž je respektována svobodná volba konkrétní zdravotní pojišťovny občanem; osoby, které nesplňují podmínky účasti na veřejném zdravotnictví danou zákonem, mohou uzavřít smluvní pojištění (se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR VZP ČR). Pokud se občan pohybuje mezi státy EU, měl by být pojištěn v jednom státě, zpravidla v tom, ve kterém pracuje. Pracuje-li ve dvou nebo více státech EU a v jednom z nich bydlí, měl by být pojištěn v zemi s místem bydliště (trvalého pobytu). Jestliže je dotyčná osoba jako pracovník vyslána do ČR jiným členským státem EU, zůstává pojištěn v zemi, která jej vysílá. Osoby, které jsou účastné veřejného nebo smluvního zdravotního pojištění, mají povinnost pravidelně platit pojistné. Tato povinnost vzniká dnem vzniku pojištění. Každý občan i každé dítě v ČR by měl být registrován u svého lékaře primární péče (praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, stomatolog, gynekolog), kterého pravidelně navštěvuje v rámci preventivních prohlídek anebo v případě onemocnění (pokud nevyžadují bezprostředně specializovanou zdravotnickou péči). V případech náhlého onemocnění a neodkladné lékařské péče je možné se obrátit na pohotovostní službu (pokud je v daném místě nebo příslušné územně správní jednotce organizována), případně zavolat záchrannou službu (RZP) bezplatnou linkou

6 2. Světová zdravotnická organizace (SZO) World Health Organization (WHO) WHO byla založena 7. dubna 1948 jako odborná organizace OSN; výročí založení WHO se každoročně připomínají jako Den zdraví. Centrální sídlo SZO je v Ženevě, v ČR sídlí v Praze (Dům OSN, nám. Kinských 6, Praha 5). Podporuje spolupráci všech členských států OSN (193) v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na eliminaci nebo snížení výskytu některých chorob (zejména infekčních vakcinace) a usiluje o celkové zlepšení kvality života prostředky a formami, které reflektují skutečnosti vyplývající z přijaté definice zdraví s cílem dosáhnout co nejvyšší úrovně pro všechny lidi. Řídícím orgánem SZO je Světové zdravotnické shromáždění (WHA); strategii vytyčuje a zásadní rozhodnutí přijímá Výkonná rada, sestavená ze 32 zdravotnických expertů jmenovaných vládami členských států a zasedající dvakrát do roka. Členské státy jsou rozděleny do 6 regionů, které spravují regionální úřady: AFRO (regionální úřad pro Afriku), AMRO/PAHO (regionální úřad pro Severní Ameriku a pro Jižní Ameriku),EMRO (regionální úřad pro východní Středomoří), Definice zdraví WHO Definice zdraví z roku 1946: zdraví je komplexní stav tělesné, duševní i sociální pohody, zdraví je fyzické (tělesné), psychické (duševní) a sociální prospívání (blaho). Definice zdraví z dokumentu Zdraví pro všechny do roku 2000 : zdraví je schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život. Zdraví je v čase proměnlivé. Definice nemoci WHO (z r. 1977) Nemoc je porušení rovnováhy (homeostázy) organizmu; dojde k porušení části těla (tkáně, orgánu aj.) nebo funkční souhry orgánů nebo psychického prožívání. Homeostázou se zde myslí funkční dynamická rovnováha složení vnitřního prostředí organismu. Homeostáza vyjadřuje relativní stálost vnitřního prostředí a mechanizmy, které zajišťuje. Determinanty zdraví Determinanty zdraví jsou faktory ovlivňující zdraví populace. Rozdělují se na: faktory vnitřní - dědičné (= genetická výbava jedince zděděná od rodičů) - pohlavní (např. větší sklon ke vzniku osteoporózy u žen než u mužů) - věk (fyzický věk u mužů je v průměru kratší než fyzický věk žen) 4

7 faktory vnější - zevní prostředí (venkov x město) - životní styly - gender - migrace - sociální status - zdravotní péče Poznámka: pojmu gender se používá k vyjádření charakteristik mužů a žen, které jsou společensky podmíněné (představují sociální konstrukty). Naproti tomu pojem pohlaví se používá k vyjádření charakteristik mužů a žen (chlapců a dívek), které jsou biologicky determinované. Normální lidský jedinec se narodí jako jedinec samčího nebo samičího pohlaví, který se učí (zejména v procesu socializace) být chlapcem nebo dívkou, aby se nakonec stal mužem či ženou s konstituovanou genderovou identitou a odpovídajícími generovými rolemi. 3. Ukazatelé zdravotního stavu a hodnocení zdravotního stavu Zdravotním stavem obyvatelstva (populace) je třeba se zabývat (měřit, analyzovat, hodnotit) z mnoha důvodů (epidemiologických, hygienických, demografických, přijímání a realizace preventivních i léčebných opatření, organizace systému zdravotní péče, výchovných aj.), z různých hledisek a za využití různých metod. Mezi důležité ukazatele zdravotního stavu obyvatel patří: 1. nemocnost (morbidita) = poměr počtu nemocných: počtu obyvatel. Vyjadřuje se jako incidence, tzn. počet nově vzniklých onemocnění za určité období vztažený ke zvolenému počtu obyvatel (obvykle ) nebo jako prevalence, tzn. počet všech případů daného onemocnění vztažený ke zvolenému počtu obyvatel (obvykle ). 2. úmrtnost (mortalita) = poměr počtu zemřelých osob na dané onemocnění : celkovému počtu obyvatel v daném správním celku. 3. smrtnost (letalita) = poměr počtu zemřelých osob : celkovému počtu osob postižených daným onemocněním (či zasažených jiným jevem, např. dopravní nehodou); smrtnost je významný demografický ukazatel Rozdíl mezi úmrtností a smrtností spočívá v tom, že úmrtnost se vztahuje k celkové populaci, kdežto smrtnost pouze k vybrané podmnožině celkové populace. 5

8 Statistické údaje, týkající se zdravotního stavu obyvatelstva, lze nalézt v několika spolehlivých zdrojích jakými jsou např. Statistická ročenka ČR (Český statistický úřad: řehledy Státního zdravotního ústavu (SZÚ - a Ministerstva zdravotnictví ČR (http://www.mzcr.cz/) či údaje zveřejňované WHO (WHO v ČR: 4. Programy na podporu zdraví Většina programů na podporu zdraví vyplývá z dokumentu přijatého WHO nazvaného Zdraví 21 (Zdraví pro 21. století), v němž je vymezeno 21 cílů při úsilí o dosažení zdraví lidské populace. Mezi tyto cíle patří zdravé stárnutí (cíl 5; do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost plně využít svůj zdravotní potenciál a aktivně se podílet na životě společnosti; snaha zachovat zdraví do co nejvyššího věku; s tím souvisí prodloužení ekonomické aktivity), zlepšení duševního zdraví (cíl 6; mnohé z dnešních životních stylů se negativně promítají do lidské psychiky a tak mohou vést ke vzniku psychických poruchy; cílem je tyto poruchy neskrývat, neizolovat se, postiženým osobám poskytnout možnost léčby, integrace do společnosti, resp. jejich opětovného zařazení do pracovního procesu po vyléčení), snížení výskytu přenosných chorob (cíl 7; očkování, hygienické návyky, preventivní programy AIDS, prevence sexuálně přenosných chorob apod.), snížení výskytu neinfekčních chorob (cíl 8; snížit rizika vzniku těchto chorob zdravá výživa, zdravý životní styl, kampaně proti kouření tabákových výrobků, proti požívání alkoholických nápojů /alkoholizmu/, drog a jiných návykových látek apod.), snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (cíl 9; dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - většina úrazových dějů je předvídatelná, tudíž preventabilní; úrazy náleží mezi nejzávažnější příčiny dlouhodobě nebo trvale měnící zdravotní stav a kvalitu života postižených osob, některé z nich jsou i smrtelné; představují tak nemalý problém pro postižené osoby, jejich okolí a jsou i ekonomicky nákladné), zdravé a bezpečné životní prostředí (cíl 10; snižování průmyslových a jiných emisí, třídění odpadů, recyklace, efektivní využívání zdrojů, snižování zátěže životního prostředí antropogenními vlivy), zdravější životní styl (cíl 11; projekty Zdravé bydlení, Zdravá škola, Zdravé pracovní prostředí, Zdravé město apod.) 6

9 5. Odpovědnost za zdraví Odpovědnost za vlastní zdraví souvisí mimo jiné s problematikou dokumentu WHO Zdraví 21, resp. s jeho jednotlivými cíly. Zdraví patří k hodnotám, kterých si téměř každý jednotlivec vysoce váží; jak vyplývá z mnoha sociologických průzkumů hodnotové orientace, lidé různého společenského statutu, zaujímající rozdílné pozice v socioprofesní či sociotřídní struktuře řadí zdraví jako hodnotu na první nebo některou z nejvyšších příček škály hodnot (hodnotového žebříčku). Hodnota zdraví nabývá na síle s přibývajícím věkem a zkušenostmi; jedinec si s věkem více uvědomuje zodpovědnost nejen vůči sobě, ale též vůči jiným lidem (členům rodiny, příbuzným, členům pracovního kolektivu či jiné sociální skupiny, společnosti jako celku) a stále zřejmějším se stává poznání, že péče o zachování zdraví je nezbytnou podmínkou ostatních životních aktivit (biologických i sociálních). V osobním postoji k vlastnímu zdraví se odráží v unikátní formě vzájemných interakcí celý individualizovaný soubor faktorů (zejm. vlastní zkušenosti, dosažená úroveň vzdělání, praktické možnosti péče o vlastní zdraví v kontextu charakteru společenského a politického prostředí a všeobecné úrovně kultury, charakter životního prostředí, osobní přesvědčení o hodnotě zdraví pro jedince a pro společnost aj.) a proto je třeba počítat s vysokou variabilitou postojů jednotlivých lidí ke zdraví v rámci populace i s dynamickou proměnlivostí postoje jedince k vlastnímu zdraví v průběhu jeho individuálního vývinu (ontogeneze). 7

10 II. PSYCHOHYGIENA Psychohygiena (duševní hygiena) je vědní obor, zabývající se především zkoumáním faktorů, které ovlivňují psychiku lidí, přičemž využívá a integruje relevantní poznatky medicíny, psychologie, filozofie a některých dalších oborů. Formuluje zásady, jejichž dodržování v každodenním životě vede člověka k tomu, aby se cítil spokojený, užitečný, psychicky zdatný a výkonný, aby žil zdravým, mravným a vyrovnaným životem ve všech věkových obdobích. Psychické stavy žáka (studenta) i učitele výrazně ovlivňují průběh a výsledky učení i výuky. Je nasnadě, že psychohygiena se významně uplatňuje při školní práci (v průběhu výchovně-vzdělávacího procesu) a to jak ve vztahu k žákům (studentům) a zaměstnancům (především pedagogům), tak ve vztahu k prostředí (interiéru i exteriéru školy, resp. jiného typu výchovně-vzdělávacího zařízení). Psychohygiena zkoumá interakci osobnosti a prostředí a vliv tohoto vztahu na duševní zdraví člověka. Předmětem jejího zájmu je péče o duševní zdraví. Jedná se v zásadě o soubor preventivních zásad, jejichž dodržování pomáhá udržovat zdraví člověka. Pokud je péče o (psychické) zdraví zanedbávána, vzniká řada nežádoucích jevů. Péče o duševní zdraví se zahrnuje jak oblast pracovních podmínek, tak oblast týkající se odpočinku (relaxace) po vykonané práci (či po skončení pracovní doby). Psychohygiena významně souvisí se systémem hodnot. Je potřeba ujasnit si priority, odlišovat důležité od nedůležitého, potřebné od nepotřebného, podstatné od nepodstatného, posoudit správně význam a hodnotu vlastních předsevzetí, řešených úkolů, činností (pracovních, studijních, zájmových, společenských) a dalších aktivit i adekvátnost časové proporcionality, která je jim věnována. Z hlediska psychohygienického významnou roli plní prostředí (rodina, škola, pracovní kolektiv apod.), ve kterém se ten který jedinec nachází. Pracovní prostředí by mělo být takové, aby vytvářelo nejen optimální podmínky pro vykonávání příslušné pracovní činnosti, ale aby též poskytovalo adekvátní prostor pro vzájemnou komunikaci (rozhovory, společné sdílení zážitků, prožitků, dojmů), neboť důležitou součástí psychohygieny je komunikace (správné porozumění druhým a druhých, dovednost adekvátně se vyjadřovat, zdárně řešit konfliktní situace apod.), a přispívalo tak k vyrovnanému stavu člověka (žáka, pedagoga). Pro učení je důležité zajištění a udržování stavu optimální pozornosti, která je ovlivňována mnoha faktory. Jedním z hlavních je únava. Únava vzniká jako důsledek činnosti člověka, je to psychofyzický stav lidského organizmu, mající původ v nevyváženosti nervových (neurofyziologických) procesů podráždění a útlumu. Vnějšími projevy únavy jsou 8

11 zejména snížení aktivity, změny pozornosti, nerovnoměrnost výkonu, nezájem, nechuť k určité činnosti (práci), podrážděnost, neadekvátní reakce, zhoršení spolupráce, zhoršení motorické činnosti, prodloužení reakční doby, poruchy úsudku. Klasifikací únavy je vymezováno několik jejich druhů, např. objektivní a subjektivní, emocionální, fyzická (tělesná) a psychická (duševní). Podle intenzity únavy lze vymezit několik jejích stupňů: malátnost přepětí vyčerpání. Základním prostředkem k překonání únavy je odpočinek a to buď pasivní (vystřídání činnosti nečinností; spánek vykazuje vysoký relaxační účinek zejména při emocionální únavě, jeho deficit může být příčinou nepozornosti a podrážděnosti; dostatečná délka spánku: hodin pro žáky ročníku ZŠ, hodin pro žáky či 9. ročník ZŠ, 9 8 hodin pro středoškoláky) nebo aktivní (vystřídání určité konkrétní činnosti jinou činností, např. samostudium sportem). Učení se neobejde bez zátěže a vlivu stresorů, avšak zátěž žáků (ale i pedagogů) má být přiměřená; nadměrná zátěž, zvláště je-li jí osoba vystavena opakovaně a dlouhodobě, vede k iniciaci a rozvoji patologických procesů; jedním z krajních projevů nadměrné zátěže a opakovaných stresů může být tzv. fenomén vyhoření. 1. Pracovní výkonnost Časový systém mozku řídí fyziologické procesy v těle tak, že vykazují denní rytmy v souladu se změnami ve vnějším prostředí. Poruchy tohoto systému souvisejí s některými projevy u psychických a neurologických onemocnění člověka, především s poruchou rytmu střídání spánku a bdění, s poruchou regulace uvolňování některých hormonů apod. Produktivita práce se v průběhu dne mění (viz křivka pracovní výkonnosti) a odráží zákonitosti cirkadiánních biorytmů. Tak jako jiné kvantitativní znaky i produktivita práce se vyznačuje vysokou interindividuální i intraindividuální variabilitou a tudíž v každém konkrétním případu představuje její průběh jedinečnou variantu v rámci variačního rozpětí. V souladu s průběhem křivky pracovní výkonnosti by měl výt vlastní režim dne, ve kterém by měly být rozvrženy časové intervaly se zátěží (např. učení, fyzická práce) střídány s časovými intervaly odpočinku (oběd, aktivní odpočinek, spánek) a kromě toho v rámci jak intervalů se zátěží tak intervalů odpočinku by měly být střídány různé formy zátěže i odpočinku (např. střídání duševní a fyzické práce). Při nerespektování cirkadiánních biorytmů reflektovaných v křivce výkonnosti se objevují nežádoucí jevy jako zhoršená schopnost udržet (soustředěnou) pozornost, únava, podrážděnost, bolesti hlavy, poruchy spánku, snížená kreativita, častější chybování a další. 9

12 Křivka pracovní výkonnosti Zdroj: 2. Odpočinek Nejčastější formou pasivního odpočinku je, že člověk leží či sedí a pasivně vnímá své okolí. Základní, pro organizmus nezbytnou a nejpřirozenější formou pasivního odpočinku je spánek. Pro zdraví i výkon jedince je důležitá kvalita spánku, která závisí především na jeho délce (mění se s věkem), pravidelnosti uléhání ke spánku, usínání, průběhu spánku a probouzení a stavu, ve kterém jdeme spát (přejedený dostatečně najedený hladový, střízlivý opitý, vyrovnaný rozrušený, zdravý - nemocný apod.). Principem aktivního odpočinku je provádění činností, které aktivují jiné orgány a funkce organizmu než ty, které jsou zapojeny při vykonávání pracovní činnosti (zaměstnání). Základní formou je vhodná pohybová aktivita, která přispívá ke zlepšení celkového stavu, respektive k zlepšení činnosti jednotlivých orgánových soustav. V souvislosti s aktivním odpočinkem nelze opomenout tzv. mozkový jogging (trénink mozku), který se prostřednictvím mentálních cvičení lépe rozvíjí (zejména u dětí) a podporuje paměťové funkce, které se s věkem postupně zhoršují (efektivní je učení básní nebo jiných textů nazpaměť). Významnou formou aktivního odpočinku je realizace vlastních zájmů a zálib, které současně přispívají k sebepoznávání a sebevýchově (samozřejmě, pokud se nejedná o nežádoucí záliby jako je například pití alkoholických nápojů, užívání drog aj.). 10

13 Dynamika poměru bdění a spánku v postnatálním vývoji Zdroj: Závažným faktorem duševní hygieny ve škole je denní i týdenní rozvrh hodin; je žádoucí, aby byl správně sestaven podle psychohygienických zásad z hlediska výkonnosti člověka dané věkové kategorie. Výkonnost člověka (žáka, pedagoga) se během dne mění (obecně viz biorytmy). V průběhu vyučování je výkonnost nejvyšší ve 2. a 3. vyučovací hodině, následuje v pořadí 1., 4. a 5. vyučovací hodina. Školní výkonnost během týdne je nejvyšší ve středu, pak následuje pondělí, úterý, čtvrtek, pátek. V průběhu školního roku je nejvyšší výkonnost v září, říjnu a listopadu, od prosince začíná pokles. Z poznatků o průběhu výkonnosti plynou duševně hygienické požadavky týkající se zařazování předmětů do denního a týdenního rozvrhu (kumulace náročných předmětů), stanovení optimální doby na ústní a písemné zkoušení, přestávky (jejich délka a do značné míry i náplň) mezi vyučovacími hodinami (resp. vyučovacími jednotkami). Dodržování těchto zásad a požadavků je jedním z vysoce účinných primárních faktorů prevence nadměrného zatěžování žáka (ale i pedagoga). Podotkněme, že v prevenci nadměrného zatěžování (přetěžování) je třeba zohlednit jak kvantitativní aspekty (obecně poměr mezi množstvím práce a množstvím odpočinku), tak kvalitativní aspekty (podmínky, za kterých se realizuje výchovně-vzdělávací proces ve škole). 11

14 3. Motivy a motivace 1. Teorie instinktů Instinkty jsou vrozené, dědičně determinované tendence vykonávat určité aktivity nebo specificky reagovat na typické podnětové vzorce. Instinkty lze je chápat jako automatizmy, které evokují spouštěcí podněty nebo vnitřní stimulace. Instinkty se obecně vyznačují stereotypností, jeví se jako biologicky účelné, mnohé jsou druhově specifické. Mezi typické lidské instinkty se podle Jamese řadí tvořivost, rodičovská láska, hra, imitace, lovecký instinkt, bojovnost, žárlivost, strach. 2. Motivace z hlediska sociobiologie V moderní sociobiologii je kladen důraz na genetické determinanty lidského chování a jednání v interakci s faktory (sociálního) prostředí, v mezním případě se interpretují jako evoluční strategie přežití (či perzistence) příslušných genů v populacích. Za geneticky determinované a působením evolučních mechanizmů selektované se v tomto kontextu považují i projevy sobectví nebo naopak altruizmu (jako obecné tendence ke spolupráci). V genech je zakódován i altruismus (genetické sobectví). V rámci sociobiologických teorií existují i jiné výklady altruizmu, například je považován za tendenci k reparaci pocitu viny z agresivních popudů. 3. Motivace z hlediska evoluční psychologie K obecným atributům života člověka patří osvojení jazyka, osvojení pracovních dovedností (společenská práce v širokém slova smyslu) a sociabilita (navazování, udržování a rozvíjení kooperativních vztahů mezi členy společnosti; procesy socializace a personalizace). Předpokladem úspěšné reprodukce je získání stabilního partnera, sexuální angažovanost a rodičovská péče. Reprodukční strategie (včetně výběru a konkurenčního boje o vhodné partnery) korespondují s rozdílnými funkcemi mužů a žen v reprodukčním procesu; tomu odpovídají i společensko-kulurně zprostředkované odlišnosti v jejich sexuální motivaci [monogamie polygamie polyandrie, sex versus láska, (mužská) agresivita versus (ženská) empatie apod.]. K dosažení duševní pohody potřebují lidé i vnější stimuly (somatickou a psychickou aktivitu). Stimulační motivy se projevují například hravostí, zvídavostí či vyhledáváním neobvyklých zážitků. 12

15 4. Teorie optimální úrovně aktivace Výkon jedince (skupiny) částečně závisí na jeho tzv. vybuzení (arousal), aktivaci. Podle Yerkesova-Dodsonova zákona se výkon zvyšuje s rostoucím vybuzením v určitém rozsahu. Vybuzení (aktivace) příliš nízká stejně jako příliš vysoká je vnímána jako nepříjemný činitel a výkon jednotlivce (skupiny) snižuje. Lidé obtížně snášejí jak senzorickou deprivaci (zvláště pak neměnnost vnějších podmínek), tak nadměrnou stimulaci. Je tedy třeba dbát i ve výchovně-vzdělávacím procesu na přiměřenost stimulačních podnětů se zřetelem k věkovým, generovým a dalším skupinově i individuálně osobnostním specifikům (intenzita stimulace je individuální charakteristikou například vzhledem k typu osobnosti extrovert versus introvert). 5. Teorie protikladných procesů Tuto teorii je možné názorně přiblížit na příkladů užívání psychoaktivních látek (drog). Uživatelé drog zprvu přijímají drogy pro jejich účinky spočívající v navození žádoucího příznivého stavu, později proto, aby utlumili jejich účinky spočívající v navození nepříznivých abstinenčních příznaků (po intoxikaci následuje abstinenční syndrom), které mohou postupně dosáhnout nesnesitelné intenzity, která je dovede do stavu, v němž jsou schopni učinit a podstoupit pro získání drogy cokoli. V tomto jednání se projevuje skutečnost, že vyvážená přítomnost párových emocí, které jsou v idealizovaném vymezení protikladné (polární), navozuje uvnitř jedince emoční rovnováhu. Sociální motivy jsou druhovou specifičností Homo sapiens. Mezi hlavní okruhy motivace se řadí potřeba úspěšného výkonu, afiliace, intimity, moci, sebeurčení, vlastnictví věcí (přisvojení si a uchování věci). Výkonová motivace se projevuje tím, že každý člověk realizuje úkoly na určité úrovni (subjektivní standardy dobrého výkonu). Potřeba dosažení úspěšného výkonu je potřebou překonávat překážky, uplatnit schopnosti a vykonat něco obtížného dobře a rychle. Lidé s vysokou potřebou úspěchu jsou soutěživí, zpravidla však nikoli mocensky orientovaní. Lidé se snaží vyhnout se neúspěchu, který souvisí s negativními pocity a psychickými stavy (např. s úzkostí; dosažení úspěchu u úzkostných jedinců nebývá spojeno s pocitem osobního uspokojení, ale s úlevou, že sobě nebo ostatním nezpůsobil ostudu). Poznamenejme, že nasměrování úsilí k dosažení úspěchu nemusí vždy korelovat se společensky žádoucími nebo uznávanými (morálně, eticky, právně) hodnotami a cíly; např. v učení neúspěšný nebo málo úspěšný žák si takový neúspěch může nahrazovat nežádoucími projevy, v nichž vynikne oproti ostatním (např. nadměrnou neukázněností, porušováním stanovených školních pravidel, počtem neomluvených hodin absence apod.). Existuje také 13

16 potřeba vyhnout se úspěchu (obavy ze zátěže a odmítání ostatními, ve škole žák nechce být dáván za vzor ostatním nebo nechce být považován za tzv. šprta ). Potřeba afiliace je potřebou vytvářet přátelství a formovat společenské vazby, navozující pocit sounáležitosti. K jejímu dosažení vedou rozličné cesty a způsoby chování, například sportovní nebo společenské hry, společenské party, různé zájmové činnosti (hudební skupina, výstavy, olympiády aj.), rekreace, povídání se známými (spolužáky, kamarády). Charakteristickým rysem sociálních interakcí, objevujících se při uspokojování potřeby afiliace, je to, že neplní funkci prostředku k dosažení něčeho jiného. Stupeň (naléhavost) potřeby afiliace a úspěšnost při jejím uspokojování je podmíněna do značné míry typem a strukturou osobnosti (obvykle je tato potřeba naléhavější a obtížněji je uspokojována u introvertů trpících strachem, úzkostnými stavy nebo u jedinců s endogenní depresí). S potřebou afiliace těsně souvisí potřeba intimity, k níž náleží projevy sebeodhalení, sdílení, potvrzení sebepojetí (autoreflexe) prostřednictvím přátelských (partnerských) vztahů, vyjádření důvěrných niterných pocitů a přání apod. Kterákoli forma sebeodhalení však nemusí vést k uspokojení potřeby intimity, existuje riziko negativního efektu či dokonce zneužití (např. zahanbení, zneužití ryze osobních informací). V kontrapozici s potřebou intimity je potřeba individuality, soukromí a odloučení; pro každého jednotlivce je žádoucí, aby všechny tyto potřeby byly pokud možno v dynamické rovnováze odrážející jeho jedinečnost. Potřeba moci se manifestuje jako snaha řídit či ovlivňovat společenské (skupinové ve třídě) dění, chování a prožívání druhých lidí, snaha překonat pocit inferiority (komplex méněcennosti), v některých případech též jako projev slabosti (určitého deficitu). Uspokojování potřeby moci může být u konkrétního člověka a v konkrétních případech orientováno směrem k objektu ( k lidem, ve společném zájmu), od objektu ( od lidí, ve vlastním zájmu, k dosažení vlastního profitu) nebo proti objektu ( proti lidem, agresivita). Potřeba sebeurčení je potřebou, na jejímž uspokojení participují různé zdroje a formy motivace vnější (spojena s odměnou za požadovanou aktivitu, jedinec realizuje určitou činnost kvůli odměně) i vnitřní (není spojena s odměnou za danou aktivitu, ovlivňuje chování jedince bez odměny, vyplývá z jeho vnitřních pohnutek realizace touhy po poznání studiem odborné literatury, umělecká tvorba). Odměny, poskytované v rámci vnější motivace, plní funkci informativní (jako ukazatelé schopností, dovedností, iniciativy konkrétní osoby) a manipulativní (projevované aktivity konkrétní osoby nejsou výsledkem jejího sebeurčení, ale vnějšího tlaku). Při naplňování potřeby sebeurčení mohou odměny působit nejen pozitivně (či neutrálně), ale též mohou negativně intervenovat do motivace vnitřní (transformace hry ve společenskou práci). Je-li manipulativní tlak příliš silný, může mít za následek reaktanci (tj. odpor proti manipulaci) až vzdor. 14

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývoj Vývoj je podmíněn zráním (proces je funkcí určitého programu genotypu) učením (poznání a

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI

ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI VY_32_INOVACE_PSY_17 ČLOVĚK STRUKTURA OSOBNOSTI Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš.

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš. http://corporatecare.com.au/wp-content/uploads/about-us.jpg KAPITOLY Charakteristika, základní rysy moderní oš. péče Kategorie zdravotnických pracovníků Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Technická příprava teorie motorického učení,

Technická příprava teorie motorického učení, Technická příprava je realizována podle zákonitostí, principů odvozených z teorie motorického učení, je určována činiteli vnitřními a vnějšími, můžeme ji považovat za synonymum motorického učení probíhající

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km.

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. , T. G. Masaryka 590 Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. 1 Integrace obsahů vzdělávacích oborů (oblastí) 1.1 Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast Vzdělávací okruh

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017 -M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Povolání: Chůva Doklady potvrzující

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Možnosti prevence vadného držení těla v prostředí základní školy MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Centrum zdraví a životních podmínek Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit programu Zdraví 21 Cíl 11: zdravější

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE. Nabídka pro základní školy

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE. Nabídka pro základní školy DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Nabídka pro základní školy DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Kázeň spočívá v tom, jak žáci dovedou zachovávat společenská a školní pravidla, spolupracují s učitelem na plnění stanovených cílů výuky a podílejí

Kázeň spočívá v tom, jak žáci dovedou zachovávat společenská a školní pravidla, spolupracují s učitelem na plnění stanovených cílů výuky a podílejí ODMĚNY A TRESTY KDO A ZA CO ODMĚŇUJE VE ŠKOLE Kázeň spočívá v tom, jak žáci dovedou zachovávat společenská a školní pravidla, spolupracují s učitelem na plnění stanovených cílů výuky a podílejí se na vytváření

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Pracovní motivace Zdroje motivace, dynamika motivace, teorie motivace Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více