Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616 příspěvková organizace ŠKOLA PRO VŠECHNY

2 Obsah ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, Obsah 1 Strana 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu Učební plán Učební osnovy Učební osnovy 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace. 19 Český jazyk a literatura. 19 Anglický jazyk Matematika a její aplikace. 41 Matematika Informační a komunikační technologie.. 51 Informatika Člověk a jeho svět.. 60 Člověk a jeho svět Umění a kultura.. 76 Hudební výchova.. 76 Výtvarná výchova Člověk a zdraví.. 90 Tělesná výchova Člověk a svět práce.. 96 Člověk a svět práce Učební osnovy 2. stupeň Jazyk a jazyková komunikace. 101 Český jazyk a literatura. 101 Anglický jazyk Německý jazyk Anglický jazyk druhý cizí jazyk 151 Německý jazyk druhý cizí jazyk 158 Ruský jazyk druhý cizí jazyk Matematika a její aplikace. 169 Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis 185 Občanská výchova Člověk a příroda.. 217

3 Fyzika 217 Chemie 231 Přírodopis 239 Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volitelné předměty Sportovní hry Gastronomie Hodnocení žáků Zásady hodnocení žáků Pravidla hodnocení chování Pravidla hodnocení prospěchu Přílohy 2

4 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny pro ZŠ Kamenický Šenov, Motivační název: ŠKOLA PRO VŠECHNY Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616, příspěvková organizace, PSČ : Statutární zástupce: Mgr. Martin Karhan, ředitel školy Tel.: web: IČO : Zástupce ředitele: Mgr. Ivana Novotná Koordinátor ŠVP: Mgr. Martina Pajerová Zřizovatel školy: Město Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov, Tel.: Fax: web: Platnost dokumentu: Platnost od: Číslo jednací: 3/2013 Školní vzdělávací program byl projednán školskou radou dne Podpis ředitele školy: Razítko: 3

5 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Naše škola pracuje jako úplná základní škola s 1. až 9. ročníkem, mateřskou školou, školní družinou a školní jídelnou. Zaujímáme postavení samostatného právního subjektu (příspěvková organizace) zřízeného Městem Kamenický Šenov k V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění naše škola poskytuje žákům splnění povinné školní docházky a získání základního vzdělání. Naši školu naleznete v centru Kamenického Šenova. V letech prošla školní budova rozsáhlou rekonstrukcí, modernizací a dostavbou, takže patří k nejlépe vybaveným školám v Libereckém kraji. Kapacita školy je 600 žáků, v současné době škola vzdělává přibližně 300 žáků. Průměrná naplněnost tříd se pohybuje kolem 22 žáků. Ve většině ročníků probíhá výuka ve dvou paralelních třídách. Většina žáků dochází do školy z místa svého bydliště pěšky, škola je v dosahu linek hromadné autobusové dopravy pro žáky z okolních vesnic. Většina žáků i zaměstnanců školy využívá služeb školní jídelny, stravuje se zde přibližně 300 žáků a 50 zaměstnanců školy. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor se skládá z učitelů prvního a druhé stupně a vychovatelek školní družiny. Podle aktuální potřeby pracuje ve škole asistent pedagoga. Pedagogický sbor je dynamický, schopný a zvyklý pracovat v týmu, takže případná personální změna na některé pozici nemá negativní dopad na celkovou činnost školy a naplňování jejich cílů. Budování stabilního pedagogického sboru a rozvoji lidských zdrojů věnuje vedení školy systematickou a dlouhodobou pozornost. Plně kvalifikovaných je převážná většina pedagogů, ostatní si vzdělání doplňují. Pedagogický sbor tvoří jak začínající, tak zkušení učitelé. Vzájemná pomoc a předávání si zkušeností jsou tu samozřejmostí. Ve sboru je všeobecně vysoký zájem o další sebevzdělávání a odborný růst. Panuje tu již dlouhodobě příjemná pracovní atmosféra, snaha o toleranci a velmi kvalitní mezilidské vztahy, ochota spolupracovat na něčem, co má smysl, což se projevilo zejména při tvorbě školního vzdělávacího programu. Model chování dospělých mezi sebou i jednání s dětmi má velmi pozitivní vliv na celkové klima školy a chování žáků. Usilujeme o co nejbezpečnější prostředí pro žáky i zaměstnance. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, speciální pedagožka, metodičky prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ICT, koordinátorka ŠVP. Škola usiluje o další projekty EU, zejména v oblasti cizích jazyků a přírodovědného vzdělávání. Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Její pracovnice nás pravidelně navštěvují a poskytují nám konzultace v jednotlivých případech i při zkvalitňování vztahů mezi dětmi v celých kolektivech. Poradenská činnost školy v oblasti profesní orientace žáků, speciální pedagogiky, prevence sociálně patologických jevů a výchovného poradenství je na vysoké úrovni. Škola nemá vlastního psychologa. 4

6 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Chce-li škola alespoň částečně změnit svoji tradiční tvář, musí postupně vzniknout nová vize školy, která by měla odrážet jednak obecné moderní trendy ve školství, jednak specifika dané školy. Škole, která chce uspět v současné konkurenci ostatních škol, je proto nutné vtisknout jedinečnou tvář a osobitost. Naší vizí je otevřená, efektivní a moderní škola, která je založena na dobře fungujícím školním společenství. Vidíme ji jako prostor, ve kterém je žák kvalitně připravován na svůj budoucí život, v němž jsou všichni účastníci a partneři vzdělávacího procesu spokojeni a v němž jsou rovněž účelně využívány všechny dostupné zdroje. Výchovné a vzdělávací strategie školy vycházejí z analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků veřejnosti a navázání na tradice školy. Chceme být školou otevřenou všem dětem, rodičům, veřejnosti, a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, tak zapojením školy i jejích absolventů do veřejného života a jejich profesní orientace. Jakou chceme být školou a kam směřujeme: naším posláním není pouhé zprostředkování sumy vědomostí a následné zkoušení žáků, zda si učební látku zapamatovali, chceme žáky motivovat k aktivnímu učení dovednostem důležitým pro život: učit se řešit problémy, dovednostem sociálním, rozvíjení kritického myšlení, schopnosti sebehodnocení budeme otevřenou, tvořivou školou připravující žáky pro celoživotní vzdělávání postaráme se o příjemné klima školy budeme vychovávat slušného, zdravě sebevědomého člověka, povedeme ho k zodpovědnosti, spolehlivosti, důvěryhodnosti, ale také k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám budeme učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný budeme u žáků podporovat kladný vztah k životu a k životnímu prostředí poskytneme žákům příležitost zažít úspěch a v případě neúspěchu mu pomůžeme najít správnou cestu budeme posilovat komunikaci v cizích jazycích, a jak jsme uvedli již výše, zvládnutí informačních a komunikačních technologií povedeme žáky k volbě povolání povedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu Oblast vzdělávání Škola se stane pro žáky nejen vzdělávací institucí, ale i místem, kde se dá podnikat spousta zajímavých věcí! Komplexní vzdělávání je nadřazeno encyklopedickému pojetí učení. Bude se vyučovat zajímavě, pro žáky přitažlivěji, s využitím nových metod a učebních stylů (činnostní charakter vyučování, prožitkové aktivity, kooperativní a projektové vyučování). Škola, která chce vyniknout a být pro své zákazníky dostatečně přitažlivá, musí nutně rozvíjet osobnost každého žáka, poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání s důrazem na současné perspektivní trendy a uplatitelnost v každodenním životě. 5

7 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují osvědčené postupy, metody a formy práce, které vedou ke splnění cíle a umožňují rozvoj klíčových kompetencí. Ke splnění našich cílů využíváme například projektovou výuku, samostatnou práci, práci ve dvojicích, kladnou motivaci, diskuzní kruh, didaktické hry, modelové situace, projektové dny atd. Kompetence získané na naší škole slouží jako základ pro další vzdělávání. Kompetence k učení učíme žáky vyhledávat, třídit, zpracovávat informace z různých zdrojů vedeme žáky k sebehodnocení rozvíjíme u žáků čtenářskou dovednost, dbáme na práci s textem a čtení s porozuměním společně se žáky vybíráme vhodné způsoby učení pro daná témata diskutujeme se žáky o smyslu a cílech učení, učíme je kritickému pohledu na své schopnosti zapojujeme žáky do soutěží, olympiád apod. dbáme na osobní příklad učitele používáme týmové projekty, problémové úlohy, střídáme metody práce a pracovní postupy ve výuce simulujeme reálné situace ze života zařazujeme do výuky relaxační prvky pečlivě a smysluplně vybíráme učivo, které žák uplatní v životě, připravujeme žáky na praktické využití vědomostí motivujeme žáky k pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání Kompetence k řešení problémů používáme ve výuce samostatné pozorování (i dlouhodobé) oceňujeme originalitu řešení při výuce a podporujeme kreativitu žáků propojujeme výuku s praxí zařazujeme do výuky projektové vyučování, problémové úlohy, hry k rozvíjení úsudku používáme skupinové vyučování s cílem učit žáky spolupracovat zařazujeme do výuky všechny myšlenkové operace (analýza, syntéza ) volíme vhodné formy pro cvičení paměti žáků vytváříme podmínky pro vlastní tempo žáků při práci učíme žáky sebehodnocení, pracovat s chybou umožňujeme žákům diskutovat o problémech podporujeme u žáka vytrvalost při řešení problémů Kompetence komunikativní rozvíjíme u žáků mluvený i písemný projev, dbáme na kultivované vyjadřování využíváme mluvnická cvičení, hlasovou výchovu, dramatickou výchovu stanovujeme pravidla komunikace zařazujeme do výuky besedy, využíváme debatní kroužky zapojujeme žáky do tvorby školního časopisu 6

8 vytváříme podmínky pro prezentace práce jednotlivců, skupin, tříd učíme žáky naslouchat druhým a obhajovat svůj názor vytvářet podmínky pro práci v žákovském parlamentu ve výuce cizích jazyků klademe důraz na komunikativní dovednosti aktivně zapojujeme žáky do přípravy a realizace školních akcí vedeme žáky k přesnému (výstižnému) pojmenování jevů a věcí Kompetence sociální a personální ve výuce využíváme zejména párové, skupinové, týmové vyučování, kooperativní výuku učíme žáky sebehodnocení a hodnocení druhých podporujeme a umožňujeme žákovskou podporu, radu, vysvětlení do výuky zařazujeme problémové úlohy ze života vytváříme příjemnou atmosféru v týmu zařazujeme do výuky dramatizaci, didaktické hry, hraní rolí využíváme projektovou práci, klademe důraz na prezentaci výsledků společně se žáky vytvoříme pravidla pro práci ve škole, dbáme na jejich dodržování poskytujeme žákům osobní příklad ve schopnosti spolupracovat a respektovat práci druhých učíme sebe i žáky pracovat s chybou ve výuce klademe důraz na osobnostní a sociální výchovu střídáme role ve skupině podporujeme dobré vztahy mezi žáky podporujeme empatii žáků Kompetence občanské přenášíme na žáky zodpovědnost (např. služby, výzdoba ) zapojujeme žáky do sociálních projektů umožňujeme žákům podílet se na přípravě soutěží, kulturních pořadů, pomoc při vedení kroužků dbáme na používání demokratických prvků ve škole diskuse, hlasování, dodržování práv a povinností atd. dbáme na osobní příklad učitele důsledně odhalujeme a potíráme šikanu cíleně budujeme pozitivní klima tříd vedeme žáky k utváření žebříčku hodnot vedeme žáky k respektování odlišností mezi lidmi (kulturních, fyzických, etnických) vedeme žáky k respektování potřeb a práv druhých dbáme na správné chápání významů slov rasismus, xenofobie, šikana seznamujeme žáky s kulturním a historickým dědictvím, s tradicemi naší země Kompetence pracovní do výuky zařazujeme exkurze, besedy, s odborníky umožňujeme žákům zapojit se do různých brigádnických činností 7

9 ve výuce využíváme laboratorní práce, pozorování, experimentování, pokusy apod., výběrem zájmových kroužků pomáháme žákům rozvíjet své schopnosti a dovednosti důležité pro profesní orientaci vedeme žáky k ochraně svého zdraví a zdraví druhých vedeme žáky k odpovědnosti v práci, jejím plánování a dokončení podporujeme tvořivost, nápaditost vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce učíme žáky ocenit práci druhých a vážit si jí vedeme žáky k vytváření vztahů k lidským výtvorům vytváříme se žáky vlastní didaktické pomůcky Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávací potřeby jednotlivých žáků jsou různé, a proto volíme individuální přístup. Naše škola nemá speciální třídy. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zařazováni do běžných tříd, kde je jim věnovaná individuální péče podle jejich potřeb. Škola má bezbariérový přístup. Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely školského zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Největší skupinu mezi těmito žáky tvoří žáci s vývojovými poruchami učení a chování. Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem zákonných zástupců co nejdříve na vyšetření do specializovaných poraden. Na základě výsledků těchto vyšetření je následně žákovi věnována zvýšená péče. Žáci jsou zařazováni do dyslektických ambulancí, které pracují dle stanoveného časového harmonogramu. Za zpracování harmonogramu zodpovídá výchovná poradkyně. Vyučující evidují docházku do ambulancí ve zvláštních třídních knihách. Žákům s vadou řeči umožňujeme docházku na logopedickou nápravu přímo ve škole. Pokud je žákovo postižení takového rozsahu, že je v péči speciálně pedagogického centra (SPC), spolupracujeme s tímto centrem a umožňujeme návštěvy pracovnic SPC na naší škole dle potřeb sledovaného žáka. Přijímáme i žáky s tělesným handicapem. Škola má bezbariérový přístup s možností využití plošiny či výtahu, pro tělesně handicapované žáky jsou upraveny i toalety. Ředitel školy může na základě písemné žádosti zákonných zástupců, doporučení poradenského pracoviště a se souhlasem krajského úřadu zřídit ve škole funkci asistenta pedagoga. Škola vydává tělesně postiženému či znevýhodněnému žákovi dvě sady učebnic, aby si jednu z nich mohl ponechat ve škole a druhou používal k domácí přípravě. Zdravotním znevýhodněním je pro účely zákona zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. K těmto žákům je přistupováno zcela individuálně a dle jejich aktuálního zdravotního stavu. Žák může být ze zdravotních důvodů za podmínek vymezených zákonem uvolněn na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, může ředitel školy povolit vzdělávání podle 8

10 individuálního vzdělávacího plánu. Nepřítomnost žáků je evidována v třídních knihách, pokud se jedná o nepřítomnost dlouhodobou, informuje třídní učitel o této nepřítomnosti i výchovnou poradkyni. Naprosto nezbytná je v této souvislosti i spolupráce se zákonnými zástupci žáka. Sociálním znevýhodněním je pro účely zákona : a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo c) postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu. Naším cílem je i integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná se především o žáky z různých menšin, kteří do školy přicházejí v souvislosti se stále se zvyšující migrací obyvatelstva. Vyučující věnují pozornost zejména tomu, aby si tito žáci co nejlépe osvojili náš jazyk, seznámili se s historií a tradicemi naší země. Zároveň ale respektujeme jejich vlastní identitu. Jsme si vědomi toho, že úspěšnost vzdělávání žáků z kulturně odlišného, a s tím i často spojeného sociálně znevýhodňujícího prostředí, je úzce spjata s osobností pedagoga, který musí uvážlivě volit vhodné metody a formy práce s touto skupinou žáků. Vyžadujeme, aby organizoval a plánoval výuku tak, aby zohledňovala i potřeby žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Zvýšená pozornost je věnována zejména žákům, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy. Metodička prevence zodpovídá za zpracování minimálních preventivních opatření, která v případě potřeby realizuje v součinnosti s výchovnou poradkyní, třídními učiteli, popř. konkrétními vyučujícími. Úzce spolupracujeme také s poradenskými pracovišti, abychom korigovali případné nežádoucí odchylky v chování těchto žáků. Stále častěji se setkáváme s žáky z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením. Při práci s těmito žáky a jejich rodinami dbáme na zcela individuální přístup a na dodržování etických norem. Žákům, jejichž postižení je takového rozsahu, že by je opravňovalo k zařazení do speciálního školství, je vypracováván individuální vzdělávací plán. Na 1. stupni ho vytváří a následně realizuje zpravidla třídní učitelka, na 2. stupni se zapojují i další vyučující. Všechny individuální vzdělávací plány pak sumarizuje výchovná poradkyně. Ředitel školy povoluje vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu s písemným doporučením poradenského pracoviště a na žádost zákonného zástupce žáka. Při hodnocení výsledků vzdělávání přihlížíme k povaze postižení nebo znevýhodnění. Zákonní zástupci našich žáků mohou požádat o slovní hodnocení svého dítěte, popř. o hodnocení kombinované. Slovní hodnocení žáka povoluje ředitel školy se souhlasem školské rady. Zavádíme nejrůznější podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Při výuce jsou uplatňovány speciální metody, formy a postupy. Používáme speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační pomůcky. Žákům i jejich zákonným zástupcům je nabízena poradenská pomoc. Škola spolupracuje s pedagogicko psychologickými poradnami, speciálně pedagogickým centrem, etopedickou poradnou, klinickou psycholožkou, se sociálními pracovnicemi i s Policií České republiky. Budujeme otevřenou školu, která nabízí individuální přístup a rovné příležitosti všem žákům. Důsledně dbáme na rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace. Usilujeme o 9

11 všestranný rozvoj osobnosti žáka. Snažíme se vytvářet atmosféru vzájemné důvěry nejen mezi žáky a učiteli, ale i mezi školou a rodičovskou veřejností. Žáci mimořádně nadaní Školní vzdělávací program je nastaven tak, aby umožňoval individuální osobnostní rozvoj každého žáka, rozvíjel jeho talent, nadání a zájmy. U žáků mimořádně nadaných škola rozvíjí jejich talent a mimořádné nadání. Při diagnostice mimořádného nadání spolupracuje s poradenskými pracovišti. Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků vychází způsob výuky z principů individualizace a vnitřní diferenciace, jenž se realizuje změnou organizace výuky, metod a forem práce. Na základě odborného vyšetření a doporučení poradenským pracovištěm škola vypracuje a realizuje individuální vzdělávací plán. Škola obohacuje a prohlubuje běžnou výuku rozšiřováním a prohlubováním učební látky. Žákovi mohou být zadávány specifické úkoly, je zapojován do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů. Škola zajišťuje vyšší náročnost výuky a podle možností může nabídnout návštěvu vyučovacích hodin ve vyšších ročnících. Je respektováno individuální tempo, umožněn rychlejší postup v učení. Důležitá je pravidelná spolupráce s rodinou a odborným poradenským zařízením. Ředitel školy může mimořádně nadaným žákům umožnit dosáhnout požadovaného vzdělání v kratší než standardní době za podmínek, které stanoví zákon. Začlenění průřezových témat do jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupeň Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání člověk a jeho svět (1. období) člověk a jeho svět (2. období) anglický jazyk (1. období) Sebepoznání a sebepojetí člověk a jeho svět (1. období) anglický jazyk (2. období) Seberegulace a sebeorganizace člověk a jeho svět (1. období) Psychohygiena člověk a jeho svět (1. období) Kreativita člověk a jeho svět (1. období) anglický jazyk (2. období) Poznávání lidí člověk a jeho svět (1. období) anglický jazyk (1. období) Mezilidské vztahy člověk a jeho svět (1. období) Komunikace český jazyk a literatura (1. období) 10

12 anglický jazyk (2. období) Kooperace a kompetice člověk a jeho svět (1. období) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti matematika (2. období) Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola člověk a jeho svět (2. období) Občan, občanská společnost a stát člověk a jeho svět (2. období) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá člověk a jeho svět (2. období) anglický jazyk (2. období) Objevujeme Evropu a svět člověk a jeho svět (2. období) Jsme Evropané člověk a jeho svět (1. období) Multikulturní výchova Lidské vztahy člověk a jeho svět (1. období) anglický jazyk (1. a 2. období) Etnický původ člověk a jeho svět (2. období) Environmentální výchova Ekosystémy člověk a jeho svět (2. období) Základní podmínky života člověk a jeho svět (1. období) anglický jazyk (2. období) Lidské aktivity a problémy životního prostředí člověk a jeho svět (1. období) člověk a jeho svět (2. období) Vztah člověka k prostředí člověk a jeho svět (1. období) člověk a jeho svět (2. období) Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení český jazyk a literatura (2. období) 11

13 2. stupeň Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání matematika 6. třída fyzika 6., 9. třída svět práce 8. třída výchova ke zdraví 6. třída Sebepoznání a sebepojetí český jazyk a literatura 7. a 9. třída svět práce 8. třída výchova ke zdraví 6. třída Seberegulace a sebeorganizace občanská výchova 9. třída Psychohygiena výchova ke zdraví 7. třída Kreativita Školní akademie výtvarná výchova 6. až 9. třída hudební výchova 6. až 9. třída zeměpis 7. třída svět práce 6. a 7. třída výchova ke zdraví 6. třída Poznávání lidí český jazyk a literatura 8. třída Mezilidské vztahy český jazyk a literatura 6. třída Lyžařský výcvikový kurz občanská výchova 9. třída Komunikace český jazyk a literatura občanská výchova 9. třída svět práce 8. ročník Kooperace a kompetice tělesná výchova 6. až 9. třída Sportovní den Řešení problémů a rozhodovací dovednosti matematika 6. až 8. třída výchova ke zdraví 6. třída svět práce třída Hodnoty, postoje, praktická etika český jazyk a literatura 6. a 9. třída Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola 12

14 občanská výchova 6. třída Občan, občanská společnost a stát občanská výchova 6. a 7. třída Formy participace občanů v politickém životě občanská výchova 8. a 9. třída Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování dějepis občanská výchova 8. třída Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá zeměpis 8. ročník dějepis německý jazyk ročník německý jazyk (druhý cizí jazyk) ročník fyzika třída Objevujeme Evropu a svět dějepis zeměpis 8. ročník Jsme Evropané občanská výchova 7. a 9. třída český jazyk a literatura 9. třída Multikulturní výchova Kulturní diference anglický jazyk 6. až 9. třída český jazyk a literatura 9. třída německý jazyk 9. třída Lidské vztahy výchova ke zdraví 6. třída český jazyk a literatura 7. třída Lyžařský výcvikový kurz německý jazyk 9. ročník Etnický původ občanská výchova 6. třída přírodopis 8. třída český jazyk a literatura 9. třída Multikulturalita český jazyk a literatura 8. třída Princip sociálního smíru a solidarity charitativní akce český jazyk a literatura 9. třída Environmentální výchova Ekosystémy přírodopis Základní podmínky života 13

15 přírodopis občanská výchova 7. třída fyzika 6., 7. třída Lidské aktivity a problémy životního prostředí projekt Den Země český jazyk a literatura chemie 8. třída občanská výchova 9. třída fyzika třída Vztah člověka k prostředí projekt Sběr papíru a třídění odpadu občanská výchova 7. třída český jazyk a literatura německý jazyk 8. třída fyzika 6., 7., 9. třída Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení informatika 6. a 7. Třída český jazyk a literatura 9. třída fyzika 7., 9. třída Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality informatika 6. a 7. třída fyzika 6. třída občanská výchova 7. třída svět práce 8. třída dějepis 9. třída Stavba mediálních sdělení informatika 6. a 7. třída český jazyk a literatura občanská výchova 9. třída Vnímání autora mediálních sdělení informatika 6. a 7. třída hudební výchova 6. a 9. třída Fungování a vliv médií ve společnosti informatika 6. a 7. třída výchova k občanství 7. třída německý jazyk 7. a 9. třída Tvorba mediálního sdělení projekt Školní časopis informatika 6. a 7. třída český jazyk a literatura Práce v realizačním týmu projekt Školní časopis informatika 6. a 7. třída matematika 6. třída svět práce 8. třída 14

16 4. Učební plán Učební plán 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Minimální dotace Naše dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Druhý cizí jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Umění a kultura Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Člověk a svět práce Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní dotace 14 Celková časová dotace Poznámky k učebnímu plánu 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zahrnuje vyučovací předměty Český jazyk a literatura a Anglický jazyk. Předmět Český jazyk a literatura je v 1. až 3. ročníku podpořen dvěma disponibilními hodinami a ve 4. ročníku jednou disponibilní hodinou. Předmět Anglický jazyk se vyučuje od 2. ročníku, kde jsou přidány dvě disponibilní hodiny. 15

17 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je zastoupena vyučovacím předmětem Matematika. Ve 3. až 5. ročníku je podpořena jednou disponibilní hodinou. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zahrnuje vyučovací předmět Informatika, který je zařazen ve 4. a 5. ročníku. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je zastoupená předmětem Člověk a jeho svět, který obsahuje učivo z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Tento předmět je vyučován v 1. až 5. ročníku. Vzdělávací oblast Umění a kultura je zastoupena vyučovacími předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví zahrnuje vyučovací předmět Tělesná výchova. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je zastoupena stejnojmenným předmětem Člověk a svět práce. 16

18 Učební plán 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Minimální dotace Naše dotace Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Cizí jazyk Druhý cizí jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie , Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce , , , Volitelný předmět 2 Disponibilní dotace 18 Celková časová dotace Poznámky k učebnímu plánu 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zahrnuje vyučovací předměty Český jazyk a literatura, Anglický jazyk a Německý jazyk (Cizí jazyk) a Ruský jazyk (Druhý cizí jazyk). Předmět Český jazyk a literatura je v 9. ročníku podpořen jednou disponibilní hodinou. Obor Cizí jazyk je v 6. až 9. ročníku podpořen jednou disponibilní hodinou. Druhý cizí jazyk je vyučován v osmém a devátém ročníku. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je zastoupena vyučovacím předmětem Matematika. V 6. a 9. ročníku je podpořena jednou disponibilní hodinou. 17

19 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zahrnuje vyučovací předmět Informatika, který je zařazen v 6. a 7. ročníku. V 7. ročníku je podpořen jednou disponibilní hodinou. Vzdělávací oblast Člověk a společnost je zastoupena vyučovacím předmětem Dějepis a Občanská výchova. Předmět Dějepis je v 9. ročníku podpořen disponibilní půl hodinou. Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje vyučovací předměty Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Vyučovací předmět Fyzika je v každém ročníku podpořen jednou disponibilní hodinou. Chemie je v 8. i 9. ročníku podpořena jednou vyučovací hodinou. Také Zeměpis je podpořen a to půl hodinou v devátém ročníku. Vzdělávací oblast Umění a kultura je zastoupena vyučovacími předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví zahrnuje vyučovací předměty Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je zastoupena stejnojmenným předmětem Člověk a svět práce. V 6. a 7. ročníku zahrnuje učivo z oblasti pěstitelství a práce v dílnách, v 8. ročníku je obsahem tohoto předmětu Svět práce a s ním spojená volba povolání a učivo z oblasti digitálních technologií. Volitelný předmět je zahrnut v devátém ročníku dvě hodiny týdně. Žáci mají možnost volby mezi Sportovními hrami a Gastronomií. 18

20 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter. Je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti, potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. V literární výchově poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoj a životní hodnoty. Verbální a neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy. Jeden celek s vyučováním literární výchovy tvoří vyučování psaní. Český jazyk je vyučován v kmenových třídách. Vyučovací předmět má časovou dotaci v ročníku 9 hodin týdně, ve 4. ročníku 8 hodin a v 5. ročníku 7 hodin týdně. Vzdělávání v předmětu český jazyk směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: chápání jazyka jako svébytného historického jevu rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku vnímání a postupné osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb a prožitků zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace samostatnému získávání informací z různých zdrojů získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu individuálnímu prožívání slovesné uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře Vzdělávací obsah je členěn do těchto tematických okruhů: Komunikační a slohová výchova: 1. Čtení 2. Naslouchání 3. Mluvený projev 19

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více