Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616 příspěvková organizace ŠKOLA PRO VŠECHNY

2 Obsah ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, Obsah 1 Strana 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu Učební plán Učební osnovy Učební osnovy 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace. 19 Český jazyk a literatura. 19 Anglický jazyk Matematika a její aplikace. 41 Matematika Informační a komunikační technologie.. 51 Informatika Člověk a jeho svět.. 60 Člověk a jeho svět Umění a kultura.. 76 Hudební výchova.. 76 Výtvarná výchova Člověk a zdraví.. 90 Tělesná výchova Člověk a svět práce.. 96 Člověk a svět práce Učební osnovy 2. stupeň Jazyk a jazyková komunikace. 101 Český jazyk a literatura. 101 Anglický jazyk Německý jazyk Anglický jazyk druhý cizí jazyk 151 Německý jazyk druhý cizí jazyk 158 Ruský jazyk druhý cizí jazyk Matematika a její aplikace. 169 Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis 185 Občanská výchova Člověk a příroda.. 217

3 Fyzika 217 Chemie 231 Přírodopis 239 Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volitelné předměty Sportovní hry Gastronomie Hodnocení žáků Zásady hodnocení žáků Pravidla hodnocení chování Pravidla hodnocení prospěchu Přílohy 2

4 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny pro ZŠ Kamenický Šenov, Motivační název: ŠKOLA PRO VŠECHNY Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616, příspěvková organizace, PSČ : Statutární zástupce: Mgr. Martin Karhan, ředitel školy Tel.: web: IČO : Zástupce ředitele: Mgr. Ivana Novotná Koordinátor ŠVP: Mgr. Martina Pajerová Zřizovatel školy: Město Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov, Tel.: Fax: web: Platnost dokumentu: Platnost od: Číslo jednací: 3/2013 Školní vzdělávací program byl projednán školskou radou dne Podpis ředitele školy: Razítko: 3

5 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Naše škola pracuje jako úplná základní škola s 1. až 9. ročníkem, mateřskou školou, školní družinou a školní jídelnou. Zaujímáme postavení samostatného právního subjektu (příspěvková organizace) zřízeného Městem Kamenický Šenov k V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění naše škola poskytuje žákům splnění povinné školní docházky a získání základního vzdělání. Naši školu naleznete v centru Kamenického Šenova. V letech prošla školní budova rozsáhlou rekonstrukcí, modernizací a dostavbou, takže patří k nejlépe vybaveným školám v Libereckém kraji. Kapacita školy je 600 žáků, v současné době škola vzdělává přibližně 300 žáků. Průměrná naplněnost tříd se pohybuje kolem 22 žáků. Ve většině ročníků probíhá výuka ve dvou paralelních třídách. Většina žáků dochází do školy z místa svého bydliště pěšky, škola je v dosahu linek hromadné autobusové dopravy pro žáky z okolních vesnic. Většina žáků i zaměstnanců školy využívá služeb školní jídelny, stravuje se zde přibližně 300 žáků a 50 zaměstnanců školy. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor se skládá z učitelů prvního a druhé stupně a vychovatelek školní družiny. Podle aktuální potřeby pracuje ve škole asistent pedagoga. Pedagogický sbor je dynamický, schopný a zvyklý pracovat v týmu, takže případná personální změna na některé pozici nemá negativní dopad na celkovou činnost školy a naplňování jejich cílů. Budování stabilního pedagogického sboru a rozvoji lidských zdrojů věnuje vedení školy systematickou a dlouhodobou pozornost. Plně kvalifikovaných je převážná většina pedagogů, ostatní si vzdělání doplňují. Pedagogický sbor tvoří jak začínající, tak zkušení učitelé. Vzájemná pomoc a předávání si zkušeností jsou tu samozřejmostí. Ve sboru je všeobecně vysoký zájem o další sebevzdělávání a odborný růst. Panuje tu již dlouhodobě příjemná pracovní atmosféra, snaha o toleranci a velmi kvalitní mezilidské vztahy, ochota spolupracovat na něčem, co má smysl, což se projevilo zejména při tvorbě školního vzdělávacího programu. Model chování dospělých mezi sebou i jednání s dětmi má velmi pozitivní vliv na celkové klima školy a chování žáků. Usilujeme o co nejbezpečnější prostředí pro žáky i zaměstnance. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, speciální pedagožka, metodičky prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ICT, koordinátorka ŠVP. Škola usiluje o další projekty EU, zejména v oblasti cizích jazyků a přírodovědného vzdělávání. Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Její pracovnice nás pravidelně navštěvují a poskytují nám konzultace v jednotlivých případech i při zkvalitňování vztahů mezi dětmi v celých kolektivech. Poradenská činnost školy v oblasti profesní orientace žáků, speciální pedagogiky, prevence sociálně patologických jevů a výchovného poradenství je na vysoké úrovni. Škola nemá vlastního psychologa. 4

6 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Chce-li škola alespoň částečně změnit svoji tradiční tvář, musí postupně vzniknout nová vize školy, která by měla odrážet jednak obecné moderní trendy ve školství, jednak specifika dané školy. Škole, která chce uspět v současné konkurenci ostatních škol, je proto nutné vtisknout jedinečnou tvář a osobitost. Naší vizí je otevřená, efektivní a moderní škola, která je založena na dobře fungujícím školním společenství. Vidíme ji jako prostor, ve kterém je žák kvalitně připravován na svůj budoucí život, v němž jsou všichni účastníci a partneři vzdělávacího procesu spokojeni a v němž jsou rovněž účelně využívány všechny dostupné zdroje. Výchovné a vzdělávací strategie školy vycházejí z analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků veřejnosti a navázání na tradice školy. Chceme být školou otevřenou všem dětem, rodičům, veřejnosti, a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, tak zapojením školy i jejích absolventů do veřejného života a jejich profesní orientace. Jakou chceme být školou a kam směřujeme: naším posláním není pouhé zprostředkování sumy vědomostí a následné zkoušení žáků, zda si učební látku zapamatovali, chceme žáky motivovat k aktivnímu učení dovednostem důležitým pro život: učit se řešit problémy, dovednostem sociálním, rozvíjení kritického myšlení, schopnosti sebehodnocení budeme otevřenou, tvořivou školou připravující žáky pro celoživotní vzdělávání postaráme se o příjemné klima školy budeme vychovávat slušného, zdravě sebevědomého člověka, povedeme ho k zodpovědnosti, spolehlivosti, důvěryhodnosti, ale také k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám budeme učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný budeme u žáků podporovat kladný vztah k životu a k životnímu prostředí poskytneme žákům příležitost zažít úspěch a v případě neúspěchu mu pomůžeme najít správnou cestu budeme posilovat komunikaci v cizích jazycích, a jak jsme uvedli již výše, zvládnutí informačních a komunikačních technologií povedeme žáky k volbě povolání povedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu Oblast vzdělávání Škola se stane pro žáky nejen vzdělávací institucí, ale i místem, kde se dá podnikat spousta zajímavých věcí! Komplexní vzdělávání je nadřazeno encyklopedickému pojetí učení. Bude se vyučovat zajímavě, pro žáky přitažlivěji, s využitím nových metod a učebních stylů (činnostní charakter vyučování, prožitkové aktivity, kooperativní a projektové vyučování). Škola, která chce vyniknout a být pro své zákazníky dostatečně přitažlivá, musí nutně rozvíjet osobnost každého žáka, poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání s důrazem na současné perspektivní trendy a uplatitelnost v každodenním životě. 5

7 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují osvědčené postupy, metody a formy práce, které vedou ke splnění cíle a umožňují rozvoj klíčových kompetencí. Ke splnění našich cílů využíváme například projektovou výuku, samostatnou práci, práci ve dvojicích, kladnou motivaci, diskuzní kruh, didaktické hry, modelové situace, projektové dny atd. Kompetence získané na naší škole slouží jako základ pro další vzdělávání. Kompetence k učení učíme žáky vyhledávat, třídit, zpracovávat informace z různých zdrojů vedeme žáky k sebehodnocení rozvíjíme u žáků čtenářskou dovednost, dbáme na práci s textem a čtení s porozuměním společně se žáky vybíráme vhodné způsoby učení pro daná témata diskutujeme se žáky o smyslu a cílech učení, učíme je kritickému pohledu na své schopnosti zapojujeme žáky do soutěží, olympiád apod. dbáme na osobní příklad učitele používáme týmové projekty, problémové úlohy, střídáme metody práce a pracovní postupy ve výuce simulujeme reálné situace ze života zařazujeme do výuky relaxační prvky pečlivě a smysluplně vybíráme učivo, které žák uplatní v životě, připravujeme žáky na praktické využití vědomostí motivujeme žáky k pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání Kompetence k řešení problémů používáme ve výuce samostatné pozorování (i dlouhodobé) oceňujeme originalitu řešení při výuce a podporujeme kreativitu žáků propojujeme výuku s praxí zařazujeme do výuky projektové vyučování, problémové úlohy, hry k rozvíjení úsudku používáme skupinové vyučování s cílem učit žáky spolupracovat zařazujeme do výuky všechny myšlenkové operace (analýza, syntéza ) volíme vhodné formy pro cvičení paměti žáků vytváříme podmínky pro vlastní tempo žáků při práci učíme žáky sebehodnocení, pracovat s chybou umožňujeme žákům diskutovat o problémech podporujeme u žáka vytrvalost při řešení problémů Kompetence komunikativní rozvíjíme u žáků mluvený i písemný projev, dbáme na kultivované vyjadřování využíváme mluvnická cvičení, hlasovou výchovu, dramatickou výchovu stanovujeme pravidla komunikace zařazujeme do výuky besedy, využíváme debatní kroužky zapojujeme žáky do tvorby školního časopisu 6

8 vytváříme podmínky pro prezentace práce jednotlivců, skupin, tříd učíme žáky naslouchat druhým a obhajovat svůj názor vytvářet podmínky pro práci v žákovském parlamentu ve výuce cizích jazyků klademe důraz na komunikativní dovednosti aktivně zapojujeme žáky do přípravy a realizace školních akcí vedeme žáky k přesnému (výstižnému) pojmenování jevů a věcí Kompetence sociální a personální ve výuce využíváme zejména párové, skupinové, týmové vyučování, kooperativní výuku učíme žáky sebehodnocení a hodnocení druhých podporujeme a umožňujeme žákovskou podporu, radu, vysvětlení do výuky zařazujeme problémové úlohy ze života vytváříme příjemnou atmosféru v týmu zařazujeme do výuky dramatizaci, didaktické hry, hraní rolí využíváme projektovou práci, klademe důraz na prezentaci výsledků společně se žáky vytvoříme pravidla pro práci ve škole, dbáme na jejich dodržování poskytujeme žákům osobní příklad ve schopnosti spolupracovat a respektovat práci druhých učíme sebe i žáky pracovat s chybou ve výuce klademe důraz na osobnostní a sociální výchovu střídáme role ve skupině podporujeme dobré vztahy mezi žáky podporujeme empatii žáků Kompetence občanské přenášíme na žáky zodpovědnost (např. služby, výzdoba ) zapojujeme žáky do sociálních projektů umožňujeme žákům podílet se na přípravě soutěží, kulturních pořadů, pomoc při vedení kroužků dbáme na používání demokratických prvků ve škole diskuse, hlasování, dodržování práv a povinností atd. dbáme na osobní příklad učitele důsledně odhalujeme a potíráme šikanu cíleně budujeme pozitivní klima tříd vedeme žáky k utváření žebříčku hodnot vedeme žáky k respektování odlišností mezi lidmi (kulturních, fyzických, etnických) vedeme žáky k respektování potřeb a práv druhých dbáme na správné chápání významů slov rasismus, xenofobie, šikana seznamujeme žáky s kulturním a historickým dědictvím, s tradicemi naší země Kompetence pracovní do výuky zařazujeme exkurze, besedy, s odborníky umožňujeme žákům zapojit se do různých brigádnických činností 7

9 ve výuce využíváme laboratorní práce, pozorování, experimentování, pokusy apod., výběrem zájmových kroužků pomáháme žákům rozvíjet své schopnosti a dovednosti důležité pro profesní orientaci vedeme žáky k ochraně svého zdraví a zdraví druhých vedeme žáky k odpovědnosti v práci, jejím plánování a dokončení podporujeme tvořivost, nápaditost vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce učíme žáky ocenit práci druhých a vážit si jí vedeme žáky k vytváření vztahů k lidským výtvorům vytváříme se žáky vlastní didaktické pomůcky Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávací potřeby jednotlivých žáků jsou různé, a proto volíme individuální přístup. Naše škola nemá speciální třídy. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zařazováni do běžných tříd, kde je jim věnovaná individuální péče podle jejich potřeb. Škola má bezbariérový přístup. Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely školského zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Největší skupinu mezi těmito žáky tvoří žáci s vývojovými poruchami učení a chování. Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem zákonných zástupců co nejdříve na vyšetření do specializovaných poraden. Na základě výsledků těchto vyšetření je následně žákovi věnována zvýšená péče. Žáci jsou zařazováni do dyslektických ambulancí, které pracují dle stanoveného časového harmonogramu. Za zpracování harmonogramu zodpovídá výchovná poradkyně. Vyučující evidují docházku do ambulancí ve zvláštních třídních knihách. Žákům s vadou řeči umožňujeme docházku na logopedickou nápravu přímo ve škole. Pokud je žákovo postižení takového rozsahu, že je v péči speciálně pedagogického centra (SPC), spolupracujeme s tímto centrem a umožňujeme návštěvy pracovnic SPC na naší škole dle potřeb sledovaného žáka. Přijímáme i žáky s tělesným handicapem. Škola má bezbariérový přístup s možností využití plošiny či výtahu, pro tělesně handicapované žáky jsou upraveny i toalety. Ředitel školy může na základě písemné žádosti zákonných zástupců, doporučení poradenského pracoviště a se souhlasem krajského úřadu zřídit ve škole funkci asistenta pedagoga. Škola vydává tělesně postiženému či znevýhodněnému žákovi dvě sady učebnic, aby si jednu z nich mohl ponechat ve škole a druhou používal k domácí přípravě. Zdravotním znevýhodněním je pro účely zákona zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. K těmto žákům je přistupováno zcela individuálně a dle jejich aktuálního zdravotního stavu. Žák může být ze zdravotních důvodů za podmínek vymezených zákonem uvolněn na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, může ředitel školy povolit vzdělávání podle 8

10 individuálního vzdělávacího plánu. Nepřítomnost žáků je evidována v třídních knihách, pokud se jedná o nepřítomnost dlouhodobou, informuje třídní učitel o této nepřítomnosti i výchovnou poradkyni. Naprosto nezbytná je v této souvislosti i spolupráce se zákonnými zástupci žáka. Sociálním znevýhodněním je pro účely zákona : a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo c) postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu. Naším cílem je i integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná se především o žáky z různých menšin, kteří do školy přicházejí v souvislosti se stále se zvyšující migrací obyvatelstva. Vyučující věnují pozornost zejména tomu, aby si tito žáci co nejlépe osvojili náš jazyk, seznámili se s historií a tradicemi naší země. Zároveň ale respektujeme jejich vlastní identitu. Jsme si vědomi toho, že úspěšnost vzdělávání žáků z kulturně odlišného, a s tím i často spojeného sociálně znevýhodňujícího prostředí, je úzce spjata s osobností pedagoga, který musí uvážlivě volit vhodné metody a formy práce s touto skupinou žáků. Vyžadujeme, aby organizoval a plánoval výuku tak, aby zohledňovala i potřeby žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Zvýšená pozornost je věnována zejména žákům, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy. Metodička prevence zodpovídá za zpracování minimálních preventivních opatření, která v případě potřeby realizuje v součinnosti s výchovnou poradkyní, třídními učiteli, popř. konkrétními vyučujícími. Úzce spolupracujeme také s poradenskými pracovišti, abychom korigovali případné nežádoucí odchylky v chování těchto žáků. Stále častěji se setkáváme s žáky z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením. Při práci s těmito žáky a jejich rodinami dbáme na zcela individuální přístup a na dodržování etických norem. Žákům, jejichž postižení je takového rozsahu, že by je opravňovalo k zařazení do speciálního školství, je vypracováván individuální vzdělávací plán. Na 1. stupni ho vytváří a následně realizuje zpravidla třídní učitelka, na 2. stupni se zapojují i další vyučující. Všechny individuální vzdělávací plány pak sumarizuje výchovná poradkyně. Ředitel školy povoluje vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu s písemným doporučením poradenského pracoviště a na žádost zákonného zástupce žáka. Při hodnocení výsledků vzdělávání přihlížíme k povaze postižení nebo znevýhodnění. Zákonní zástupci našich žáků mohou požádat o slovní hodnocení svého dítěte, popř. o hodnocení kombinované. Slovní hodnocení žáka povoluje ředitel školy se souhlasem školské rady. Zavádíme nejrůznější podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Při výuce jsou uplatňovány speciální metody, formy a postupy. Používáme speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační pomůcky. Žákům i jejich zákonným zástupcům je nabízena poradenská pomoc. Škola spolupracuje s pedagogicko psychologickými poradnami, speciálně pedagogickým centrem, etopedickou poradnou, klinickou psycholožkou, se sociálními pracovnicemi i s Policií České republiky. Budujeme otevřenou školu, která nabízí individuální přístup a rovné příležitosti všem žákům. Důsledně dbáme na rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace. Usilujeme o 9

11 všestranný rozvoj osobnosti žáka. Snažíme se vytvářet atmosféru vzájemné důvěry nejen mezi žáky a učiteli, ale i mezi školou a rodičovskou veřejností. Žáci mimořádně nadaní Školní vzdělávací program je nastaven tak, aby umožňoval individuální osobnostní rozvoj každého žáka, rozvíjel jeho talent, nadání a zájmy. U žáků mimořádně nadaných škola rozvíjí jejich talent a mimořádné nadání. Při diagnostice mimořádného nadání spolupracuje s poradenskými pracovišti. Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků vychází způsob výuky z principů individualizace a vnitřní diferenciace, jenž se realizuje změnou organizace výuky, metod a forem práce. Na základě odborného vyšetření a doporučení poradenským pracovištěm škola vypracuje a realizuje individuální vzdělávací plán. Škola obohacuje a prohlubuje běžnou výuku rozšiřováním a prohlubováním učební látky. Žákovi mohou být zadávány specifické úkoly, je zapojován do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů. Škola zajišťuje vyšší náročnost výuky a podle možností může nabídnout návštěvu vyučovacích hodin ve vyšších ročnících. Je respektováno individuální tempo, umožněn rychlejší postup v učení. Důležitá je pravidelná spolupráce s rodinou a odborným poradenským zařízením. Ředitel školy může mimořádně nadaným žákům umožnit dosáhnout požadovaného vzdělání v kratší než standardní době za podmínek, které stanoví zákon. Začlenění průřezových témat do jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupeň Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání člověk a jeho svět (1. období) člověk a jeho svět (2. období) anglický jazyk (1. období) Sebepoznání a sebepojetí člověk a jeho svět (1. období) anglický jazyk (2. období) Seberegulace a sebeorganizace člověk a jeho svět (1. období) Psychohygiena člověk a jeho svět (1. období) Kreativita člověk a jeho svět (1. období) anglický jazyk (2. období) Poznávání lidí člověk a jeho svět (1. období) anglický jazyk (1. období) Mezilidské vztahy člověk a jeho svět (1. období) Komunikace český jazyk a literatura (1. období) 10

12 anglický jazyk (2. období) Kooperace a kompetice člověk a jeho svět (1. období) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti matematika (2. období) Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola člověk a jeho svět (2. období) Občan, občanská společnost a stát člověk a jeho svět (2. období) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá člověk a jeho svět (2. období) anglický jazyk (2. období) Objevujeme Evropu a svět člověk a jeho svět (2. období) Jsme Evropané člověk a jeho svět (1. období) Multikulturní výchova Lidské vztahy člověk a jeho svět (1. období) anglický jazyk (1. a 2. období) Etnický původ člověk a jeho svět (2. období) Environmentální výchova Ekosystémy člověk a jeho svět (2. období) Základní podmínky života člověk a jeho svět (1. období) anglický jazyk (2. období) Lidské aktivity a problémy životního prostředí člověk a jeho svět (1. období) člověk a jeho svět (2. období) Vztah člověka k prostředí člověk a jeho svět (1. období) člověk a jeho svět (2. období) Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení český jazyk a literatura (2. období) 11

13 2. stupeň Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání matematika 6. třída fyzika 6., 9. třída svět práce 8. třída výchova ke zdraví 6. třída Sebepoznání a sebepojetí český jazyk a literatura 7. a 9. třída svět práce 8. třída výchova ke zdraví 6. třída Seberegulace a sebeorganizace občanská výchova 9. třída Psychohygiena výchova ke zdraví 7. třída Kreativita Školní akademie výtvarná výchova 6. až 9. třída hudební výchova 6. až 9. třída zeměpis 7. třída svět práce 6. a 7. třída výchova ke zdraví 6. třída Poznávání lidí český jazyk a literatura 8. třída Mezilidské vztahy český jazyk a literatura 6. třída Lyžařský výcvikový kurz občanská výchova 9. třída Komunikace český jazyk a literatura občanská výchova 9. třída svět práce 8. ročník Kooperace a kompetice tělesná výchova 6. až 9. třída Sportovní den Řešení problémů a rozhodovací dovednosti matematika 6. až 8. třída výchova ke zdraví 6. třída svět práce třída Hodnoty, postoje, praktická etika český jazyk a literatura 6. a 9. třída Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola 12

14 občanská výchova 6. třída Občan, občanská společnost a stát občanská výchova 6. a 7. třída Formy participace občanů v politickém životě občanská výchova 8. a 9. třída Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování dějepis občanská výchova 8. třída Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá zeměpis 8. ročník dějepis německý jazyk ročník německý jazyk (druhý cizí jazyk) ročník fyzika třída Objevujeme Evropu a svět dějepis zeměpis 8. ročník Jsme Evropané občanská výchova 7. a 9. třída český jazyk a literatura 9. třída Multikulturní výchova Kulturní diference anglický jazyk 6. až 9. třída český jazyk a literatura 9. třída německý jazyk 9. třída Lidské vztahy výchova ke zdraví 6. třída český jazyk a literatura 7. třída Lyžařský výcvikový kurz německý jazyk 9. ročník Etnický původ občanská výchova 6. třída přírodopis 8. třída český jazyk a literatura 9. třída Multikulturalita český jazyk a literatura 8. třída Princip sociálního smíru a solidarity charitativní akce český jazyk a literatura 9. třída Environmentální výchova Ekosystémy přírodopis Základní podmínky života 13

15 přírodopis občanská výchova 7. třída fyzika 6., 7. třída Lidské aktivity a problémy životního prostředí projekt Den Země český jazyk a literatura chemie 8. třída občanská výchova 9. třída fyzika třída Vztah člověka k prostředí projekt Sběr papíru a třídění odpadu občanská výchova 7. třída český jazyk a literatura německý jazyk 8. třída fyzika 6., 7., 9. třída Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení informatika 6. a 7. Třída český jazyk a literatura 9. třída fyzika 7., 9. třída Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality informatika 6. a 7. třída fyzika 6. třída občanská výchova 7. třída svět práce 8. třída dějepis 9. třída Stavba mediálních sdělení informatika 6. a 7. třída český jazyk a literatura občanská výchova 9. třída Vnímání autora mediálních sdělení informatika 6. a 7. třída hudební výchova 6. a 9. třída Fungování a vliv médií ve společnosti informatika 6. a 7. třída výchova k občanství 7. třída německý jazyk 7. a 9. třída Tvorba mediálního sdělení projekt Školní časopis informatika 6. a 7. třída český jazyk a literatura Práce v realizačním týmu projekt Školní časopis informatika 6. a 7. třída matematika 6. třída svět práce 8. třída 14

16 4. Učební plán Učební plán 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Minimální dotace Naše dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Druhý cizí jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Umění a kultura Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Člověk a svět práce Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní dotace 14 Celková časová dotace Poznámky k učebnímu plánu 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zahrnuje vyučovací předměty Český jazyk a literatura a Anglický jazyk. Předmět Český jazyk a literatura je v 1. až 3. ročníku podpořen dvěma disponibilními hodinami a ve 4. ročníku jednou disponibilní hodinou. Předmět Anglický jazyk se vyučuje od 2. ročníku, kde jsou přidány dvě disponibilní hodiny. 15

17 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je zastoupena vyučovacím předmětem Matematika. Ve 3. až 5. ročníku je podpořena jednou disponibilní hodinou. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zahrnuje vyučovací předmět Informatika, který je zařazen ve 4. a 5. ročníku. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je zastoupená předmětem Člověk a jeho svět, který obsahuje učivo z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Tento předmět je vyučován v 1. až 5. ročníku. Vzdělávací oblast Umění a kultura je zastoupena vyučovacími předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví zahrnuje vyučovací předmět Tělesná výchova. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je zastoupena stejnojmenným předmětem Člověk a svět práce. 16

18 Učební plán 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Minimální dotace Naše dotace Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Cizí jazyk Druhý cizí jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie , Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce , , , Volitelný předmět 2 Disponibilní dotace 18 Celková časová dotace Poznámky k učebnímu plánu 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zahrnuje vyučovací předměty Český jazyk a literatura, Anglický jazyk a Německý jazyk (Cizí jazyk) a Ruský jazyk (Druhý cizí jazyk). Předmět Český jazyk a literatura je v 9. ročníku podpořen jednou disponibilní hodinou. Obor Cizí jazyk je v 6. až 9. ročníku podpořen jednou disponibilní hodinou. Druhý cizí jazyk je vyučován v osmém a devátém ročníku. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je zastoupena vyučovacím předmětem Matematika. V 6. a 9. ročníku je podpořena jednou disponibilní hodinou. 17

19 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zahrnuje vyučovací předmět Informatika, který je zařazen v 6. a 7. ročníku. V 7. ročníku je podpořen jednou disponibilní hodinou. Vzdělávací oblast Člověk a společnost je zastoupena vyučovacím předmětem Dějepis a Občanská výchova. Předmět Dějepis je v 9. ročníku podpořen disponibilní půl hodinou. Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje vyučovací předměty Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Vyučovací předmět Fyzika je v každém ročníku podpořen jednou disponibilní hodinou. Chemie je v 8. i 9. ročníku podpořena jednou vyučovací hodinou. Také Zeměpis je podpořen a to půl hodinou v devátém ročníku. Vzdělávací oblast Umění a kultura je zastoupena vyučovacími předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví zahrnuje vyučovací předměty Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je zastoupena stejnojmenným předmětem Člověk a svět práce. V 6. a 7. ročníku zahrnuje učivo z oblasti pěstitelství a práce v dílnách, v 8. ročníku je obsahem tohoto předmětu Svět práce a s ním spojená volba povolání a učivo z oblasti digitálních technologií. Volitelný předmět je zahrnut v devátém ročníku dvě hodiny týdně. Žáci mají možnost volby mezi Sportovními hrami a Gastronomií. 18

20 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter. Je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti, potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. V literární výchově poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoj a životní hodnoty. Verbální a neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy. Jeden celek s vyučováním literární výchovy tvoří vyučování psaní. Český jazyk je vyučován v kmenových třídách. Vyučovací předmět má časovou dotaci v ročníku 9 hodin týdně, ve 4. ročníku 8 hodin a v 5. ročníku 7 hodin týdně. Vzdělávání v předmětu český jazyk směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: chápání jazyka jako svébytného historického jevu rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku vnímání a postupné osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb a prožitků zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace samostatnému získávání informací z různých zdrojů získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu individuálnímu prožívání slovesné uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře Vzdělávací obsah je členěn do těchto tematických okruhů: Komunikační a slohová výchova: 1. Čtení 2. Naslouchání 3. Mluvený projev 19

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název vzdělávacího programu: Přátelská škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost dokumentu: od 6. 9. 2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne: 3. 1. 2014

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více