Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616 příspěvková organizace ŠKOLA PRO VŠECHNY

2 Obsah ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, Obsah 1 Strana 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu Učební plán Učební osnovy Učební osnovy 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace. 19 Český jazyk a literatura. 19 Anglický jazyk Matematika a její aplikace. 41 Matematika Informační a komunikační technologie.. 51 Informatika Člověk a jeho svět.. 60 Člověk a jeho svět Umění a kultura.. 76 Hudební výchova.. 76 Výtvarná výchova Člověk a zdraví.. 90 Tělesná výchova Člověk a svět práce.. 96 Člověk a svět práce Učební osnovy 2. stupeň Jazyk a jazyková komunikace. 101 Český jazyk a literatura. 101 Anglický jazyk Německý jazyk Anglický jazyk druhý cizí jazyk 151 Německý jazyk druhý cizí jazyk 158 Ruský jazyk druhý cizí jazyk Matematika a její aplikace. 169 Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis 185 Občanská výchova Člověk a příroda.. 217

3 Fyzika 217 Chemie 231 Přírodopis 239 Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volitelné předměty Sportovní hry Gastronomie Hodnocení žáků Zásady hodnocení žáků Pravidla hodnocení chování Pravidla hodnocení prospěchu Přílohy 2

4 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny pro ZŠ Kamenický Šenov, Motivační název: ŠKOLA PRO VŠECHNY Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616, příspěvková organizace, PSČ : Statutární zástupce: Mgr. Martin Karhan, ředitel školy Tel.: web: IČO : Zástupce ředitele: Mgr. Ivana Novotná Koordinátor ŠVP: Mgr. Martina Pajerová Zřizovatel školy: Město Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov, Tel.: Fax: web: Platnost dokumentu: Platnost od: Číslo jednací: 3/2013 Školní vzdělávací program byl projednán školskou radou dne Podpis ředitele školy: Razítko: 3

5 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Naše škola pracuje jako úplná základní škola s 1. až 9. ročníkem, mateřskou školou, školní družinou a školní jídelnou. Zaujímáme postavení samostatného právního subjektu (příspěvková organizace) zřízeného Městem Kamenický Šenov k V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění naše škola poskytuje žákům splnění povinné školní docházky a získání základního vzdělání. Naši školu naleznete v centru Kamenického Šenova. V letech prošla školní budova rozsáhlou rekonstrukcí, modernizací a dostavbou, takže patří k nejlépe vybaveným školám v Libereckém kraji. Kapacita školy je 600 žáků, v současné době škola vzdělává přibližně 300 žáků. Průměrná naplněnost tříd se pohybuje kolem 22 žáků. Ve většině ročníků probíhá výuka ve dvou paralelních třídách. Většina žáků dochází do školy z místa svého bydliště pěšky, škola je v dosahu linek hromadné autobusové dopravy pro žáky z okolních vesnic. Většina žáků i zaměstnanců školy využívá služeb školní jídelny, stravuje se zde přibližně 300 žáků a 50 zaměstnanců školy. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor se skládá z učitelů prvního a druhé stupně a vychovatelek školní družiny. Podle aktuální potřeby pracuje ve škole asistent pedagoga. Pedagogický sbor je dynamický, schopný a zvyklý pracovat v týmu, takže případná personální změna na některé pozici nemá negativní dopad na celkovou činnost školy a naplňování jejich cílů. Budování stabilního pedagogického sboru a rozvoji lidských zdrojů věnuje vedení školy systematickou a dlouhodobou pozornost. Plně kvalifikovaných je převážná většina pedagogů, ostatní si vzdělání doplňují. Pedagogický sbor tvoří jak začínající, tak zkušení učitelé. Vzájemná pomoc a předávání si zkušeností jsou tu samozřejmostí. Ve sboru je všeobecně vysoký zájem o další sebevzdělávání a odborný růst. Panuje tu již dlouhodobě příjemná pracovní atmosféra, snaha o toleranci a velmi kvalitní mezilidské vztahy, ochota spolupracovat na něčem, co má smysl, což se projevilo zejména při tvorbě školního vzdělávacího programu. Model chování dospělých mezi sebou i jednání s dětmi má velmi pozitivní vliv na celkové klima školy a chování žáků. Usilujeme o co nejbezpečnější prostředí pro žáky i zaměstnance. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, speciální pedagožka, metodičky prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ICT, koordinátorka ŠVP. Škola usiluje o další projekty EU, zejména v oblasti cizích jazyků a přírodovědného vzdělávání. Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Její pracovnice nás pravidelně navštěvují a poskytují nám konzultace v jednotlivých případech i při zkvalitňování vztahů mezi dětmi v celých kolektivech. Poradenská činnost školy v oblasti profesní orientace žáků, speciální pedagogiky, prevence sociálně patologických jevů a výchovného poradenství je na vysoké úrovni. Škola nemá vlastního psychologa. 4

6 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Chce-li škola alespoň částečně změnit svoji tradiční tvář, musí postupně vzniknout nová vize školy, která by měla odrážet jednak obecné moderní trendy ve školství, jednak specifika dané školy. Škole, která chce uspět v současné konkurenci ostatních škol, je proto nutné vtisknout jedinečnou tvář a osobitost. Naší vizí je otevřená, efektivní a moderní škola, která je založena na dobře fungujícím školním společenství. Vidíme ji jako prostor, ve kterém je žák kvalitně připravován na svůj budoucí život, v němž jsou všichni účastníci a partneři vzdělávacího procesu spokojeni a v němž jsou rovněž účelně využívány všechny dostupné zdroje. Výchovné a vzdělávací strategie školy vycházejí z analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků veřejnosti a navázání na tradice školy. Chceme být školou otevřenou všem dětem, rodičům, veřejnosti, a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, tak zapojením školy i jejích absolventů do veřejného života a jejich profesní orientace. Jakou chceme být školou a kam směřujeme: naším posláním není pouhé zprostředkování sumy vědomostí a následné zkoušení žáků, zda si učební látku zapamatovali, chceme žáky motivovat k aktivnímu učení dovednostem důležitým pro život: učit se řešit problémy, dovednostem sociálním, rozvíjení kritického myšlení, schopnosti sebehodnocení budeme otevřenou, tvořivou školou připravující žáky pro celoživotní vzdělávání postaráme se o příjemné klima školy budeme vychovávat slušného, zdravě sebevědomého člověka, povedeme ho k zodpovědnosti, spolehlivosti, důvěryhodnosti, ale také k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám budeme učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný budeme u žáků podporovat kladný vztah k životu a k životnímu prostředí poskytneme žákům příležitost zažít úspěch a v případě neúspěchu mu pomůžeme najít správnou cestu budeme posilovat komunikaci v cizích jazycích, a jak jsme uvedli již výše, zvládnutí informačních a komunikačních technologií povedeme žáky k volbě povolání povedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu Oblast vzdělávání Škola se stane pro žáky nejen vzdělávací institucí, ale i místem, kde se dá podnikat spousta zajímavých věcí! Komplexní vzdělávání je nadřazeno encyklopedickému pojetí učení. Bude se vyučovat zajímavě, pro žáky přitažlivěji, s využitím nových metod a učebních stylů (činnostní charakter vyučování, prožitkové aktivity, kooperativní a projektové vyučování). Škola, která chce vyniknout a být pro své zákazníky dostatečně přitažlivá, musí nutně rozvíjet osobnost každého žáka, poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání s důrazem na současné perspektivní trendy a uplatitelnost v každodenním životě. 5

7 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují osvědčené postupy, metody a formy práce, které vedou ke splnění cíle a umožňují rozvoj klíčových kompetencí. Ke splnění našich cílů využíváme například projektovou výuku, samostatnou práci, práci ve dvojicích, kladnou motivaci, diskuzní kruh, didaktické hry, modelové situace, projektové dny atd. Kompetence získané na naší škole slouží jako základ pro další vzdělávání. Kompetence k učení učíme žáky vyhledávat, třídit, zpracovávat informace z různých zdrojů vedeme žáky k sebehodnocení rozvíjíme u žáků čtenářskou dovednost, dbáme na práci s textem a čtení s porozuměním společně se žáky vybíráme vhodné způsoby učení pro daná témata diskutujeme se žáky o smyslu a cílech učení, učíme je kritickému pohledu na své schopnosti zapojujeme žáky do soutěží, olympiád apod. dbáme na osobní příklad učitele používáme týmové projekty, problémové úlohy, střídáme metody práce a pracovní postupy ve výuce simulujeme reálné situace ze života zařazujeme do výuky relaxační prvky pečlivě a smysluplně vybíráme učivo, které žák uplatní v životě, připravujeme žáky na praktické využití vědomostí motivujeme žáky k pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání Kompetence k řešení problémů používáme ve výuce samostatné pozorování (i dlouhodobé) oceňujeme originalitu řešení při výuce a podporujeme kreativitu žáků propojujeme výuku s praxí zařazujeme do výuky projektové vyučování, problémové úlohy, hry k rozvíjení úsudku používáme skupinové vyučování s cílem učit žáky spolupracovat zařazujeme do výuky všechny myšlenkové operace (analýza, syntéza ) volíme vhodné formy pro cvičení paměti žáků vytváříme podmínky pro vlastní tempo žáků při práci učíme žáky sebehodnocení, pracovat s chybou umožňujeme žákům diskutovat o problémech podporujeme u žáka vytrvalost při řešení problémů Kompetence komunikativní rozvíjíme u žáků mluvený i písemný projev, dbáme na kultivované vyjadřování využíváme mluvnická cvičení, hlasovou výchovu, dramatickou výchovu stanovujeme pravidla komunikace zařazujeme do výuky besedy, využíváme debatní kroužky zapojujeme žáky do tvorby školního časopisu 6

8 vytváříme podmínky pro prezentace práce jednotlivců, skupin, tříd učíme žáky naslouchat druhým a obhajovat svůj názor vytvářet podmínky pro práci v žákovském parlamentu ve výuce cizích jazyků klademe důraz na komunikativní dovednosti aktivně zapojujeme žáky do přípravy a realizace školních akcí vedeme žáky k přesnému (výstižnému) pojmenování jevů a věcí Kompetence sociální a personální ve výuce využíváme zejména párové, skupinové, týmové vyučování, kooperativní výuku učíme žáky sebehodnocení a hodnocení druhých podporujeme a umožňujeme žákovskou podporu, radu, vysvětlení do výuky zařazujeme problémové úlohy ze života vytváříme příjemnou atmosféru v týmu zařazujeme do výuky dramatizaci, didaktické hry, hraní rolí využíváme projektovou práci, klademe důraz na prezentaci výsledků společně se žáky vytvoříme pravidla pro práci ve škole, dbáme na jejich dodržování poskytujeme žákům osobní příklad ve schopnosti spolupracovat a respektovat práci druhých učíme sebe i žáky pracovat s chybou ve výuce klademe důraz na osobnostní a sociální výchovu střídáme role ve skupině podporujeme dobré vztahy mezi žáky podporujeme empatii žáků Kompetence občanské přenášíme na žáky zodpovědnost (např. služby, výzdoba ) zapojujeme žáky do sociálních projektů umožňujeme žákům podílet se na přípravě soutěží, kulturních pořadů, pomoc při vedení kroužků dbáme na používání demokratických prvků ve škole diskuse, hlasování, dodržování práv a povinností atd. dbáme na osobní příklad učitele důsledně odhalujeme a potíráme šikanu cíleně budujeme pozitivní klima tříd vedeme žáky k utváření žebříčku hodnot vedeme žáky k respektování odlišností mezi lidmi (kulturních, fyzických, etnických) vedeme žáky k respektování potřeb a práv druhých dbáme na správné chápání významů slov rasismus, xenofobie, šikana seznamujeme žáky s kulturním a historickým dědictvím, s tradicemi naší země Kompetence pracovní do výuky zařazujeme exkurze, besedy, s odborníky umožňujeme žákům zapojit se do různých brigádnických činností 7

9 ve výuce využíváme laboratorní práce, pozorování, experimentování, pokusy apod., výběrem zájmových kroužků pomáháme žákům rozvíjet své schopnosti a dovednosti důležité pro profesní orientaci vedeme žáky k ochraně svého zdraví a zdraví druhých vedeme žáky k odpovědnosti v práci, jejím plánování a dokončení podporujeme tvořivost, nápaditost vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce učíme žáky ocenit práci druhých a vážit si jí vedeme žáky k vytváření vztahů k lidským výtvorům vytváříme se žáky vlastní didaktické pomůcky Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávací potřeby jednotlivých žáků jsou různé, a proto volíme individuální přístup. Naše škola nemá speciální třídy. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zařazováni do běžných tříd, kde je jim věnovaná individuální péče podle jejich potřeb. Škola má bezbariérový přístup. Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely školského zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Největší skupinu mezi těmito žáky tvoří žáci s vývojovými poruchami učení a chování. Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem zákonných zástupců co nejdříve na vyšetření do specializovaných poraden. Na základě výsledků těchto vyšetření je následně žákovi věnována zvýšená péče. Žáci jsou zařazováni do dyslektických ambulancí, které pracují dle stanoveného časového harmonogramu. Za zpracování harmonogramu zodpovídá výchovná poradkyně. Vyučující evidují docházku do ambulancí ve zvláštních třídních knihách. Žákům s vadou řeči umožňujeme docházku na logopedickou nápravu přímo ve škole. Pokud je žákovo postižení takového rozsahu, že je v péči speciálně pedagogického centra (SPC), spolupracujeme s tímto centrem a umožňujeme návštěvy pracovnic SPC na naší škole dle potřeb sledovaného žáka. Přijímáme i žáky s tělesným handicapem. Škola má bezbariérový přístup s možností využití plošiny či výtahu, pro tělesně handicapované žáky jsou upraveny i toalety. Ředitel školy může na základě písemné žádosti zákonných zástupců, doporučení poradenského pracoviště a se souhlasem krajského úřadu zřídit ve škole funkci asistenta pedagoga. Škola vydává tělesně postiženému či znevýhodněnému žákovi dvě sady učebnic, aby si jednu z nich mohl ponechat ve škole a druhou používal k domácí přípravě. Zdravotním znevýhodněním je pro účely zákona zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. K těmto žákům je přistupováno zcela individuálně a dle jejich aktuálního zdravotního stavu. Žák může být ze zdravotních důvodů za podmínek vymezených zákonem uvolněn na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, může ředitel školy povolit vzdělávání podle 8

10 individuálního vzdělávacího plánu. Nepřítomnost žáků je evidována v třídních knihách, pokud se jedná o nepřítomnost dlouhodobou, informuje třídní učitel o této nepřítomnosti i výchovnou poradkyni. Naprosto nezbytná je v této souvislosti i spolupráce se zákonnými zástupci žáka. Sociálním znevýhodněním je pro účely zákona : a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo c) postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu. Naším cílem je i integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná se především o žáky z různých menšin, kteří do školy přicházejí v souvislosti se stále se zvyšující migrací obyvatelstva. Vyučující věnují pozornost zejména tomu, aby si tito žáci co nejlépe osvojili náš jazyk, seznámili se s historií a tradicemi naší země. Zároveň ale respektujeme jejich vlastní identitu. Jsme si vědomi toho, že úspěšnost vzdělávání žáků z kulturně odlišného, a s tím i často spojeného sociálně znevýhodňujícího prostředí, je úzce spjata s osobností pedagoga, který musí uvážlivě volit vhodné metody a formy práce s touto skupinou žáků. Vyžadujeme, aby organizoval a plánoval výuku tak, aby zohledňovala i potřeby žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí. Zvýšená pozornost je věnována zejména žákům, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy. Metodička prevence zodpovídá za zpracování minimálních preventivních opatření, která v případě potřeby realizuje v součinnosti s výchovnou poradkyní, třídními učiteli, popř. konkrétními vyučujícími. Úzce spolupracujeme také s poradenskými pracovišti, abychom korigovali případné nežádoucí odchylky v chování těchto žáků. Stále častěji se setkáváme s žáky z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením. Při práci s těmito žáky a jejich rodinami dbáme na zcela individuální přístup a na dodržování etických norem. Žákům, jejichž postižení je takového rozsahu, že by je opravňovalo k zařazení do speciálního školství, je vypracováván individuální vzdělávací plán. Na 1. stupni ho vytváří a následně realizuje zpravidla třídní učitelka, na 2. stupni se zapojují i další vyučující. Všechny individuální vzdělávací plány pak sumarizuje výchovná poradkyně. Ředitel školy povoluje vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu s písemným doporučením poradenského pracoviště a na žádost zákonného zástupce žáka. Při hodnocení výsledků vzdělávání přihlížíme k povaze postižení nebo znevýhodnění. Zákonní zástupci našich žáků mohou požádat o slovní hodnocení svého dítěte, popř. o hodnocení kombinované. Slovní hodnocení žáka povoluje ředitel školy se souhlasem školské rady. Zavádíme nejrůznější podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Při výuce jsou uplatňovány speciální metody, formy a postupy. Používáme speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační pomůcky. Žákům i jejich zákonným zástupcům je nabízena poradenská pomoc. Škola spolupracuje s pedagogicko psychologickými poradnami, speciálně pedagogickým centrem, etopedickou poradnou, klinickou psycholožkou, se sociálními pracovnicemi i s Policií České republiky. Budujeme otevřenou školu, která nabízí individuální přístup a rovné příležitosti všem žákům. Důsledně dbáme na rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace. Usilujeme o 9

11 všestranný rozvoj osobnosti žáka. Snažíme se vytvářet atmosféru vzájemné důvěry nejen mezi žáky a učiteli, ale i mezi školou a rodičovskou veřejností. Žáci mimořádně nadaní Školní vzdělávací program je nastaven tak, aby umožňoval individuální osobnostní rozvoj každého žáka, rozvíjel jeho talent, nadání a zájmy. U žáků mimořádně nadaných škola rozvíjí jejich talent a mimořádné nadání. Při diagnostice mimořádného nadání spolupracuje s poradenskými pracovišti. Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků vychází způsob výuky z principů individualizace a vnitřní diferenciace, jenž se realizuje změnou organizace výuky, metod a forem práce. Na základě odborného vyšetření a doporučení poradenským pracovištěm škola vypracuje a realizuje individuální vzdělávací plán. Škola obohacuje a prohlubuje běžnou výuku rozšiřováním a prohlubováním učební látky. Žákovi mohou být zadávány specifické úkoly, je zapojován do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů. Škola zajišťuje vyšší náročnost výuky a podle možností může nabídnout návštěvu vyučovacích hodin ve vyšších ročnících. Je respektováno individuální tempo, umožněn rychlejší postup v učení. Důležitá je pravidelná spolupráce s rodinou a odborným poradenským zařízením. Ředitel školy může mimořádně nadaným žákům umožnit dosáhnout požadovaného vzdělání v kratší než standardní době za podmínek, které stanoví zákon. Začlenění průřezových témat do jednotlivých vyučovacích předmětů 1. stupeň Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání člověk a jeho svět (1. období) člověk a jeho svět (2. období) anglický jazyk (1. období) Sebepoznání a sebepojetí člověk a jeho svět (1. období) anglický jazyk (2. období) Seberegulace a sebeorganizace člověk a jeho svět (1. období) Psychohygiena člověk a jeho svět (1. období) Kreativita člověk a jeho svět (1. období) anglický jazyk (2. období) Poznávání lidí člověk a jeho svět (1. období) anglický jazyk (1. období) Mezilidské vztahy člověk a jeho svět (1. období) Komunikace český jazyk a literatura (1. období) 10

12 anglický jazyk (2. období) Kooperace a kompetice člověk a jeho svět (1. období) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti matematika (2. období) Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola člověk a jeho svět (2. období) Občan, občanská společnost a stát člověk a jeho svět (2. období) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá člověk a jeho svět (2. období) anglický jazyk (2. období) Objevujeme Evropu a svět člověk a jeho svět (2. období) Jsme Evropané člověk a jeho svět (1. období) Multikulturní výchova Lidské vztahy člověk a jeho svět (1. období) anglický jazyk (1. a 2. období) Etnický původ člověk a jeho svět (2. období) Environmentální výchova Ekosystémy člověk a jeho svět (2. období) Základní podmínky života člověk a jeho svět (1. období) anglický jazyk (2. období) Lidské aktivity a problémy životního prostředí člověk a jeho svět (1. období) člověk a jeho svět (2. období) Vztah člověka k prostředí člověk a jeho svět (1. období) člověk a jeho svět (2. období) Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení český jazyk a literatura (2. období) 11

13 2. stupeň Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání matematika 6. třída fyzika 6., 9. třída svět práce 8. třída výchova ke zdraví 6. třída Sebepoznání a sebepojetí český jazyk a literatura 7. a 9. třída svět práce 8. třída výchova ke zdraví 6. třída Seberegulace a sebeorganizace občanská výchova 9. třída Psychohygiena výchova ke zdraví 7. třída Kreativita Školní akademie výtvarná výchova 6. až 9. třída hudební výchova 6. až 9. třída zeměpis 7. třída svět práce 6. a 7. třída výchova ke zdraví 6. třída Poznávání lidí český jazyk a literatura 8. třída Mezilidské vztahy český jazyk a literatura 6. třída Lyžařský výcvikový kurz občanská výchova 9. třída Komunikace český jazyk a literatura občanská výchova 9. třída svět práce 8. ročník Kooperace a kompetice tělesná výchova 6. až 9. třída Sportovní den Řešení problémů a rozhodovací dovednosti matematika 6. až 8. třída výchova ke zdraví 6. třída svět práce třída Hodnoty, postoje, praktická etika český jazyk a literatura 6. a 9. třída Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola 12

14 občanská výchova 6. třída Občan, občanská společnost a stát občanská výchova 6. a 7. třída Formy participace občanů v politickém životě občanská výchova 8. a 9. třída Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování dějepis občanská výchova 8. třída Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá zeměpis 8. ročník dějepis německý jazyk ročník německý jazyk (druhý cizí jazyk) ročník fyzika třída Objevujeme Evropu a svět dějepis zeměpis 8. ročník Jsme Evropané občanská výchova 7. a 9. třída český jazyk a literatura 9. třída Multikulturní výchova Kulturní diference anglický jazyk 6. až 9. třída český jazyk a literatura 9. třída německý jazyk 9. třída Lidské vztahy výchova ke zdraví 6. třída český jazyk a literatura 7. třída Lyžařský výcvikový kurz německý jazyk 9. ročník Etnický původ občanská výchova 6. třída přírodopis 8. třída český jazyk a literatura 9. třída Multikulturalita český jazyk a literatura 8. třída Princip sociálního smíru a solidarity charitativní akce český jazyk a literatura 9. třída Environmentální výchova Ekosystémy přírodopis Základní podmínky života 13

15 přírodopis občanská výchova 7. třída fyzika 6., 7. třída Lidské aktivity a problémy životního prostředí projekt Den Země český jazyk a literatura chemie 8. třída občanská výchova 9. třída fyzika třída Vztah člověka k prostředí projekt Sběr papíru a třídění odpadu občanská výchova 7. třída český jazyk a literatura německý jazyk 8. třída fyzika 6., 7., 9. třída Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení informatika 6. a 7. Třída český jazyk a literatura 9. třída fyzika 7., 9. třída Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality informatika 6. a 7. třída fyzika 6. třída občanská výchova 7. třída svět práce 8. třída dějepis 9. třída Stavba mediálních sdělení informatika 6. a 7. třída český jazyk a literatura občanská výchova 9. třída Vnímání autora mediálních sdělení informatika 6. a 7. třída hudební výchova 6. a 9. třída Fungování a vliv médií ve společnosti informatika 6. a 7. třída výchova k občanství 7. třída německý jazyk 7. a 9. třída Tvorba mediálního sdělení projekt Školní časopis informatika 6. a 7. třída český jazyk a literatura Práce v realizačním týmu projekt Školní časopis informatika 6. a 7. třída matematika 6. třída svět práce 8. třída 14

16 4. Učební plán Učební plán 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Minimální dotace Naše dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Druhý cizí jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Umění a kultura Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Člověk a svět práce Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní dotace 14 Celková časová dotace Poznámky k učebnímu plánu 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zahrnuje vyučovací předměty Český jazyk a literatura a Anglický jazyk. Předmět Český jazyk a literatura je v 1. až 3. ročníku podpořen dvěma disponibilními hodinami a ve 4. ročníku jednou disponibilní hodinou. Předmět Anglický jazyk se vyučuje od 2. ročníku, kde jsou přidány dvě disponibilní hodiny. 15

17 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je zastoupena vyučovacím předmětem Matematika. Ve 3. až 5. ročníku je podpořena jednou disponibilní hodinou. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zahrnuje vyučovací předmět Informatika, který je zařazen ve 4. a 5. ročníku. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je zastoupená předmětem Člověk a jeho svět, který obsahuje učivo z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Tento předmět je vyučován v 1. až 5. ročníku. Vzdělávací oblast Umění a kultura je zastoupena vyučovacími předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví zahrnuje vyučovací předmět Tělesná výchova. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je zastoupena stejnojmenným předmětem Člověk a svět práce. 16

18 Učební plán 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Minimální dotace Naše dotace Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Cizí jazyk Druhý cizí jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie , Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce , , , Volitelný předmět 2 Disponibilní dotace 18 Celková časová dotace Poznámky k učebnímu plánu 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zahrnuje vyučovací předměty Český jazyk a literatura, Anglický jazyk a Německý jazyk (Cizí jazyk) a Ruský jazyk (Druhý cizí jazyk). Předmět Český jazyk a literatura je v 9. ročníku podpořen jednou disponibilní hodinou. Obor Cizí jazyk je v 6. až 9. ročníku podpořen jednou disponibilní hodinou. Druhý cizí jazyk je vyučován v osmém a devátém ročníku. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je zastoupena vyučovacím předmětem Matematika. V 6. a 9. ročníku je podpořena jednou disponibilní hodinou. 17

19 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zahrnuje vyučovací předmět Informatika, který je zařazen v 6. a 7. ročníku. V 7. ročníku je podpořen jednou disponibilní hodinou. Vzdělávací oblast Člověk a společnost je zastoupena vyučovacím předmětem Dějepis a Občanská výchova. Předmět Dějepis je v 9. ročníku podpořen disponibilní půl hodinou. Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje vyučovací předměty Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Vyučovací předmět Fyzika je v každém ročníku podpořen jednou disponibilní hodinou. Chemie je v 8. i 9. ročníku podpořena jednou vyučovací hodinou. Také Zeměpis je podpořen a to půl hodinou v devátém ročníku. Vzdělávací oblast Umění a kultura je zastoupena vyučovacími předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví zahrnuje vyučovací předměty Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je zastoupena stejnojmenným předmětem Člověk a svět práce. V 6. a 7. ročníku zahrnuje učivo z oblasti pěstitelství a práce v dílnách, v 8. ročníku je obsahem tohoto předmětu Svět práce a s ním spojená volba povolání a učivo z oblasti digitálních technologií. Volitelný předmět je zahrnut v devátém ročníku dvě hodiny týdně. Žáci mají možnost volby mezi Sportovními hrami a Gastronomií. 18

20 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy 1. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter. Je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti, potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. V literární výchově poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoj a životní hodnoty. Verbální a neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy. Jeden celek s vyučováním literární výchovy tvoří vyučování psaní. Český jazyk je vyučován v kmenových třídách. Vyučovací předmět má časovou dotaci v ročníku 9 hodin týdně, ve 4. ročníku 8 hodin a v 5. ročníku 7 hodin týdně. Vzdělávání v předmětu český jazyk směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: chápání jazyka jako svébytného historického jevu rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku vnímání a postupné osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb a prožitků zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace samostatnému získávání informací z různých zdrojů získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu individuálnímu prožívání slovesné uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře Vzdělávací obsah je členěn do těchto tematických okruhů: Komunikační a slohová výchova: 1. Čtení 2. Naslouchání 3. Mluvený projev 19

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT - Školní vzdělávací program Základní školy K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT - Školní vzdělávací program Základní školy K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT platnost od 1.9.2007, datum poslední revize 2.9.2013 Předkladatel a zpracovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273

Dodatek k ŠVP- Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273 Dodatek k ŠVP Škola podle Komenského ZŠ Chodov, Komenského 273 Účinnost od 1. 9. 2013. Schváleno pedagogickou radou dne 24. a 25. 6. 2013. Projednáno školskou radou dne 26. 6. 2013. Obsah IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více