Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace IČO , Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Ve Stonařově

2 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Stonařov za školní rok 2013/2014 Obsah Tato elektronická výroční zpráva obsahuje všechny základní údaje. Neobsahuje však některé dílčí přílohy, které se nacházejí ve zprávě tištěné, ta je k nahlédnutí u ředitele školy a starosty městyse. Strana 2 20 Textová část výroční zprávy s vloženými tabulkami Přílohy výroční zprávy: Strana 21 Přehled realizovaných školních projektů 2013/14 22 Výroční zpráva o poskytování informací za rok Hodnocení aktivit v oblasti environmentální výchovy 25 Základní revize a kontroly zařízení v ZŠ Fotodokumentace z vybraných školních akcí Výstupy z vybraných projektů 1

3 a/ Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace je plně organizovanou školou s právní subjektivitou, sdružující základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Zřizovatelem je Městys Stonařov. Ředitelem školy je Mgr. Zdeněk Zdražil, kontakty na školu jsou následující: tel , www stránky: Poradními orgány ředitele školy jsou Pedagogická rada, tvořená učitelským sborem, Školská rada, zřízená na základě usnesení zastupitelstva městyse Stonařov a Sdružení rodičů školy (SRŠ). Složení školské rady: Členové zástupci zřizovatele: zástupci školy: zástupci rodičů: Jaroslav Rod předseda ŠR František Plavec starosta městyse RNDr. Věra Čermáková Naďa Hejlová Kristýna Vostálová Jana Šmardová Sdružení rodičů, které má svého voleného zástupce v každé třídě, pomáhá zprostředkovávat přenos informací mezi rodiči a školou. Předsedkyní SRŠ je paní Jana Šmardová. Ve školním roce 2013/14 navštěvovalo naší školu 159 žáků (údaj ze statistického výkazu k ) z 15 obcí, z toho 80 chlapců a 79 dívek. Žáků ze Stonařova bylo 81, ostatní dojížděli z okolních obcí, nejvíce z Dlouhé Brtnice (18) a Pavlova (14), kde dále fungují malotřídní školy, z nichž k nám přicházejí žáci zpravidla od 5. ročníku. Průměrná naplněnost byla 17,7 žáka na třídu. Do školní družiny bylo přihlášeno 46 dětí. Prostory pro výuku se v posledních letech nezměnily, hlavní budovu školy využíváme 22 let a kapacitně vyhovuje našim potřebám. Dlouholetým problémem jsou pro nás nevyhovující prostory pro tělesnou výchovu v zimním období. Přes letitou snahu zřizovatele i dokumentační a projektovou připravenost se nedaří realizovat řadu let plánovanou přístavbu školní tělocvičny, a to zejména z důvodů nedostatku finančních prostředků a neexistenci adekvátních dotačních titulů pro školní tělovýchovná zařízení. Zmíněné problémy v zimním období jsou částečně eliminovány naopak výbornými podmínkami pro venkovní tělesnou výchovu v teplejších měsících roku. K všestrannému sportovnímu využití nám slouží moderní multifunkční hřiště s umělým povrchem a travnatá hřiště místní tělovýchovné jednoty, která škola může využívat. I v letošním školním roce jsme pokračovali v naší profilaci v oblasti interaktivní výuky a projektového vyučování, stejně jako v pořádání široké škály akcí a zájmových aktivit pro žáky i rodiče. Během školního roku byly realizovány desítky třídních projektů, z nichž zpravidla tři až čtyři mají celoškolní charakter. Posledních šest let jsme účastníky různých evropských projektů v oblasti Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Po absolvování projektu Učíme interaktivně jsme plynule navázali tvorbou digitálních i tištěných výukových materiálů zahrnutých do projektu Peníze školám, který letos fakticky dokončujeme. Na podporu dalšího rozvoje interaktivní výuky pokračujeme v nedávno zavedeném volitelném předmětu Activstudio. Periodickou modifikací prochází škála nabízených volitelných předmětů, vycházející z potřeb žáků a našich možností. Dle instrukcí MŠMT byl také doplněn náš Školní vzdělávací program, jehož inovovanou verzi jsme vydali V nadstavbové činnosti se dlouhodobě věnujeme vybraným oblastem, jako např. soutěžím hlídek mladých zdravotníků a dopravní soutěži cyklistů, kde řadu let dosahujeme úspěchů v okresním a často i krajském měřítku. Místního věhlasu jsme dosáhli v některých odvětvích zájmové činnosti velmi oblíbený kroužek aerobiku reprezentuje školu na řadě společenských akcí v městysi i okolí. Stále rostoucí zájem zaznamenáváme o naše nejnavštěvovanější kroužky keramický, flétnový či kroužek stolního tenisu. Radost nám nadále dělají naši školní divadelníci. 2

4 b/ Přehled oborů vzdělávání - učebních plánů Výuka ve všech ročnících naší ZŠ probíhala podle námi vytvořeného a schváleného ŠVP pro základní vzdělávání. Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vzdělávací předměty ročník Z toho dispon. Celk. Jazyk a jazyk. komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a lit Dramatická výchova Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunik. technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Celkem Volitelné předměty pro 1. stupeň Žáci 4. a 5. ročníku si z nabídky povinně volitelných předmětů vybírají v každém ročníku vždy jeden předmět. Předmět ročník Activstudio Sportovní hry

5 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyk. komunikace Vzdělávací obory Český jazyk a literatura Cizí jazyk Vzdělávací předměty ročník Z toho dispon. Celk. Český jazyk a lit Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunik. technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Celkem Volitelné předměty pro 2. stupeň Žáci 6. a 7. ročníku si z nabídky povinně volitelných předmětů vybírají v každém ročníku vždy jeden předmět. Žáci 8. a 9. ročníku si z nabídky povinně volitelných předmětů vybírají v každém ročníku vždy dva předměty. Předmět ročník Přírodovědná praktika Psaní na klávesnici Sborový zpěv Sportovní hry Technická výchova a pěstitelství Finanční gramotnost - - Seminář z Informatiky

6 c/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve 4 součástech (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD) naší organizace zaměstnáváme celkem 25 osob, z nichž 1 je na rodičovské dovolené. ZŠ tvoří 17 zaměstnanců - 12 pedagogů, 1 vychovatelka ŠD, 1 ekonomka a 3 provozní pracovníci. Průměrný věk pedagogického sboru zůstává jako loni 47,8 let. Na základě pověření a stanovených pracovních náplní pracují na škole výchovný poradce, metodik ŠVP, metodik primární prevence rizikového chování, koordinátor environmentální výchovy a koordinátor metodik ICT. Uvedené funkce jsou vykonávány kmenovými učiteli školy. V mateřské školce pracují 3 učitelky (z nichž 1 je učitelkou vedoucí) a 1 uklízečka, školní jídelna sestává z vedoucí ŠJ a 2 kuchařek. Školní družina má 1 oddělení vedené jednou vychovatelkou. Všichni pracovníci splňují kvalifikaci pro výkon svých profesí. Aprobační pokrytí výuky se za poslední roky nezměnilo a vcelku dobře pokrývá škálu výukových předmětů. Návratem aprobované angličtinářky došlo ke zkvalitnění výuky tohoto jazyka, v mimoaprobační rovině nadále zůstávají některé výchovy, dějepis a fyzika. Tyto předměty jsou však dlouhodobě vyučovány zkušenými pedagogy, kteří se daným předmětům kontinuálně věnují formou samostudia i hlubším zájmem o konkrétní obor. V průběhu školního roku nedošlo v pracovním kolektivu k žádným změnám a lze konstatovat, že i z dlouhodobého pohledu jsme personálně velmi stabilní kolektiv. d/ Údaje o přijímacím řízení a zápisu žáků k povinné školní docházce V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 20 žáků, z toho 19 v devátém a jeden v sedmém ročníku. Na víceleté gymnázium neodešel žádný žák. I letos dopadlo přijímací řízení na střední školy a SOU velmi úspěšně, což je dáno i výrazným převisem nabídky studijních oborů. Prakticky všichni žáci byli přijati na svůj první zvolený obor. Deset žáků se dostalo na maturitní obory SŠ, stejný počet pak na učební obory bez maturity. Na gymnázium se letos nehlásil nikdo. O jednotlivých druzích škol řekne více následující tabulka. Přehled přijatých žáků ke studiu na SŠ a SOU ve školním roce 2013/14. počet střední škola obor sídlo SŠ VII., 1 SOŠ a SOU Třešť stravovací a ubytovací služby Třešť 1 SŠ stavební Jihlava elektrikář Jihlava 1 SŠ stavební Jihlava stavebnictví Jihlava 2 SŠ technická Jihlava obráběč kovů Jihlava 1 SŠ technická Jihlava elektrikář - silnoproud Jihlava 1 SOŠ FARMEKO laboratorní asistent Jihlava 1 Obchodní akademie Jihlava obchodní akademie Jihlava 2 SŠ obchodu a služeb Jihlava prodavač Jihlava 1 SŠ obchodu a služeb Jihlava kosmetické služby Jihlava 1 SŠ automobilní Jihlava autotronik Jihlava 2 SŠ automobilní Jihlava mechan. a opravář motor. vozidel Jihlava 3 SŠ stavební Jihlava informační technologie Jihlava 1 SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod zdravotnické lyceum Havl. Brod SŠ potravinářská, obchodu a 2 služeb cestovní ruch Brno Do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2014/2015 bylo zapsáno 22 žáků. Pěti žákům z tohoto počtu byla školní docházka na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a lékaře o 1 rok odložena. 5

7 e/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a hodnocení ročního plánu ZŠ Po zrušení povinného vlastního hodnocení školy ministerskou vyhláškou pojímáme hodnocení výsledků vzdělávání jako hodnocení dílčích oblastí tvořících vzdělávací rámec. Jsou zde zachyceny kvantifikované vzdělávací výsledky tříd a žáků, ale též profilující součásti vzdělávání jako jsou školní projektová činnost, interaktivní výuka apod. V následující tabulce je zachycen přehled o prospěchu a chování žáků v letošním školním roce. Přehled o prospěchu a chování žáků Školní rok: 2013/2014 Ročník Celkem Celkem Celk Žáci celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Konali opr. zkoušku Budou opakovat Neklasifikováni st. z chování Neomluvené hodiny Na konci škol. roku bylo uděleno 20 pochval a za II.pol. uloženo 25 napomenutí třídního učitele, 10 důtek třídního učitele a 6 důtek ředitele školy. Na I. stupni prospělo s vyznamenáním 72,8% žáků, na II. stupni 26,5% žáků. Celkem tedy prospělo s vyznamenáním 53,1% žáků, což je o 3,5% méně než v loňském roce. Po loňském Národní šetření výsledků žáků 5. a 9. tříd, které mělo celostátní charakter, byla letos naše škola vybrána do vzorku 400 škol, kde byly výběrově ověřeny výsledky žáků v oblasti Člověk a jeho svět u 4. ročníků a v přírodovědné a jazykové gramotnosti u 8. ročníků. Vlastní šetření probíhalo v měsíci květnu formou počítačového testování. Výsledky se vztahují k jednotlivým žákům a neporovnávají třídy nebo školy mezi sebou. Nelze ani porovnávat vzájemně jednotlivé předměty, neboť lze objektivně konstatovat, že celorepublikové výsledky žáků byly výrazně lepší v obou přírodovědných oblastech, než v cizím jazyce. Naše průměrná úspěšnost žáků byla následující: Člověk a jeho svět 4. roč. 70%, přírodovědná gramotnost 8. roč. 62%, Cizí jazyk 8. roč. 44%. Zajímavostí u výsledku cizího jazyka je skutečnost, že naši žáci obstáli nadprůměrně, tedy výrazně lépe, v těžších jazykových dovednostech - v poslechu a čtení s porozuměním. Naopak více se musí zaměřit na slovní zásobu a gramatiku. Výsledky prospěchu letošního roku jsou kompatibilní s výsledky minulých let, mají poměrně setrvalou úroveň a v jádru odpovídají možnostem a schopnostem žáků. Nezanedbatelnou roli ve školní úspěšnosti jednotlivců hraje přirozeně též píle a domácí příprava, obojího bohužel spíše ubývá. V celkovém počtu prospěchu s vyznamenáním došlo k mírnému poklesu, z tabulky je evidentní, že procento vyznamenání je výrazně vyšší na I. než na II. stupni. Mírný nárůst lze zaznamenat u počtu uložených kázeňských opatření, což částečně může korespondovat s obecně zhoršujícím se chováním dnešní mladé generace. Příznivou zprávou je skutečnost, že všechny zameškané hodiny byly omluvené. Jistou roli 6

8 v tomto atributu však bezpochyby hraje klesající přísnost a vzrůstající benevolence rodičů ve vztahu ke svým dětem. V následující stati je hodnoceno plnění jednotlivých bodů ročního plánu, jehož plné znění lze najít v příloze na str K prvnímu bodu ročního plánu lze potvrdit dlouhodobé nastavení základních principů řízení jednotlivých součástí školy. Z letitých smluvních vazeb došlo ke změně v oblasti revizí požárních vodovodů. Adekvátní pravomoci jsou delegovány na vedoucí jednotlivých pracovišť. Dílčí problémy se řeší operativně osobním jednáním, případně pomocí u a telefonu, koncepční záležitosti pak formou plánovaných schůzek. V oblasti školního stravování se anoncí služeb podařilo získat část nových strávníků z řad žáků, při současném udržení počtu cizích strávníků. Tato situace je dána jak zachováním velmi příznivé cenové hladiny, tak odpovídající kvalitou zhotovovaných obědů i doplňkových jídel. V této oblasti stále spolupracujeme s naším dlouholetým odběratelem ZŠ a MŠ Dlouhá Brtnice. V personální oblasti došlo návratem kvalifikované učitelky Aj z MD k posílení odbornosti ve výuce cizích jazyků. Přesto i nadále pracujeme formou celoročních kurzů pedagogů na posílení úrovně výuky anglického jazyka. V oblasti IT jsme naše plánované úkoly formou upgrade provozních programů (účetnictví, PAM, ŠJ) i dalším nákupem multimediální a IT techniky splnili (podrobnosti v další části zprávy). Programový bod č. 2 je plněn aplikací ŠVP ve všech ročních ZŠ. ŠVP byl doplněn a nově schválen v srpnu 2013 v částech akcentovaných MŠMT v inovovaném RVP, zejména v oblastech cizí jazyk, matematika a její aplikace, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořád. událostí, finanční gramotnost, sexuální výchova aj. Doplněné pasáže byly následně začleněny do tematických plánů učitelů a aplikovány ve výuce. Volitelné předměty 2013/14 Activstudio 20 9 Sportovní hry I. st. 20 Zařazené děti podle ročníků Finanční gramotnost 2 16 Seminář z Informatiky 14 3 Sportovní hry II. st. chl Psaní na klávesnici Přirodovědná praktika Sborový zpěv Tech. vých. a pěstitelst Nepovinné předměty 2013/14 Zařazené dětí podle ročníku Náboženství Sborový zpěv Kontrolní činnost vedení školy probíhá různými formami dle stanoveného ročního plánu. Manažerské vedení chodu organizace je prováděno formou provozních porad, periodických jednání pedagogické rady, prostřednictvím konkrétně cílených měsíčních plánů a operativních pokynů, zveřejňovaných písemnou formou na nástěnce ve sborovně, zasílaných em či sdělovaných přímo ústně příslušným zaměstnancům. Zavedeným standardem v oblasti řízení je možnost každodenního osobního kontaktu s ředitelem školy, a to i v případě odloučených pracovišť (MŠ a ŠJ). Vzrůstající roli v oblasti pracovní komunikace hraje . Hodnocení plnění úkolů je prováděno v závislosti na podstatě úkolů buď individuálně s příslušným pracovníkem, nebo na pracovních poradách. Programy celoročního charakteru 7

9 jsou hodnoceny zpravidla na konci školního roku zodpovědnými osobami písemně, např. environmentální výchova příloha str , minimální preventivní program a prevence rizikového chování mládeže bod f/ této zprávy, hodnocení Nápravy poruch učení - uloženo u ŘŠ, apod. Hodnocení hospitační činnosti je založeno ve formě písemných strukturovaných záznamů a s každým pedagogem je rozebíráno. Obecné poznatky z hospitační činnosti jsou sdělovány a diskutovány na pedagogické radě. V rámci projektové činnosti, kterou považujeme za jednu z inovativních metod výuky, se snažíme postupovat systematicky. Vycházíme z ročního plánu projektů, který obsahu 4 5 celoškolních (letos Zdobíme vánoční stromky, Maškarní karneval, Den Země pro rodiče s dětmi, Poznáváme okolí turistická vycházka v regionu, Sportovní den) a desítky třídních projektů. Nejnáročnější bývají akce pro rodiče s dětmi, ty se nám však velmi osvědčily a stejně tak tomu bylo i letos, kdy rodiče s dětmi I. stupně a předškoláky absolvovali 9 stanovišť plných úkolů, cílených ekologicky a přírodovědně ke Dnu Země. Svou projektovou činnost pečlivě prezentujeme pro širokou veřejnost na školních webových stránkách. Podrobnější výčet se nachází na str. 21 a v sekci o aktivitách a prezentaci školy. Ukázky výstupů vybraných projektů jsou v přílohách str Dalším prvkem modernizace je důraz na interaktivní výuku. Využíváme 4 interaktivní tabule a na nich stovky vlastnoručně vyrobených či volně dostupných digitálních učebních materiálů, jejichž využití učitelé kombinují s internetem, výukovými programy apod. S interaktivní výukou úzce souvisí námi letos završený evropský projekt Peníze školám, v jehož rámci bylo vyrobeno a ve výuce ověřeno množství písemných i digitálních učebních materiálů. Pořídili jsme žáky i učiteli hojně využívané hardwarové vybavení, učební pomůcky a část peněz využili též na vzdělávání učitelů. Úspěšně jsme prošli všemi monitorovacími zprávami a pracujeme na finalizaci projektu. Dlouhodobě usilujeme o harmonizaci vztahů učitel x žák, kterou zařazujeme pod obecný název pojetí demokracie, jako souboru práv a povinností (3. bod plánu). Vzhledem k pokračujícímu formujícímu vlivu elektronických médii a sociálních sítí především, dále slábne vliv školy na utváření osobnosti žáků. Obecně problematická vymahatelnost práva ve společnosti je živnou půdou pro zpochybňování pravidel vyžadovaných pro školní práci. Přesto se nám ve většině případů daří chování žáků adekvátním způsobem regulovat. Část rodičů nám v této obtížné práci pomáhá svou intervencí, mnohde však rodiče na svou výchovnou povinnost rezignovali a svou spolupráci se školou spíše deklarují, než by jí fakticky prováděli. Svými postoji často spíše snižují autoritu pedagogů. Další zobecnitelnou zkušeností je fakt, že čím je systém přijímání na střední školy prostupnější, tím více klesá motivace žáků k učení. Snadná dostupnost maturitních oborů na dříve elitních školách pro žáky se slabším prospěchem vede však v řadě případů k nezvládnutí učiva, značné fluktuaci žáků a k následným přechodům na méně náročné studijní obory. Z uvedeného vyplývá, že dlouhá léta skloňovaná optimalizace středních škol musí doznat jasných kontur k tomu, aby došlo k rušení nepotřebných oborů a nastavení měřítka kvality při přijímacím řízení tak, aby maturitním oborům byla zpět navrácena jejich někdejší kvalita. Střední školy by rozhodně neměly být motivovány pouze penězi za žáka a bojem o něj. Tento proces pak může zpětně zvýšit motivaci žáků základních škol k učení a zlepšit jejich budoucí studium tím, že lépe dojde k protnutí jejich schopností a předpokladů s adekvátním oborem, na který objektivně stačí. K výše uvedenému by bylo dobré přidat ještě více viditelných pozitivních vzorů v médiích všeho druhu a eliminaci pro mládež nevhodných, navíc často návodných, reklam v televizních TOP časech. Pak by bylo naplnění cíle o harmonizaci vztahů učitele a žák o trochu snazší. V oblasti regulace školních pravidel se snažíme aplikovat mírou povinností a práv vyvážený školní řád, doznávající průběžných inovací tak, jak doba vyžaduje. Ve třídách II. stupně existují dobré příklady snahy o doplňující pravidla chování sestavená samotnými žáky. Jejich aplikace však už bývá obtížnější. Jako každoročně i letos provedli třídní učitelé vcelku sofistikovaný výzkum vztahů ve třídách, založený zejména na dotazníkovém šetření, doplněném dlouhodobým pozorováním. Nutno dodat, že většina vazeb mezi žáky je pro zkušené pedagogy 8

10 dostatečně čitelná. I tak jsou výzkumy poučné a o lecčem vypovídající. Někteří žáci se pod rouškou anonymity upřímně otevřou, zlomek z nich je však schopen neveřejný dotazníkový projev zneužít třeba k vulgaritám. Podstatné pro nás je, že v třídních kolektivech převažují sympatie a kladné vzájemné vztahy. Vyskytuje se přirozeně i řada animozit a antipatií, nepřerůstající však v patologickou nevraživost, šikanu apod. Různá vybočení drobnější povahy řeší standardně třídní učitel individuálním přístupem ke konkrétnímu žákovi. V důvodných případech vstupuje do hry výchovný poradce, ředitel školy, případně jsou do školy zváni rodiče. V konkrétních případech spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou v Jihlavě. Prevenci rizikového chování žáků, dříve nazývanou oblastí sociálně patologických jevů (bod plánu č. 4), je věnován samostatný oddíl f/. Naší dlouhodobou snahou je udržet pestrou nabídku školních zájmových aktivit (bod plánu č. 5). I letos jsme nabídli žákům možnost zapojení do 14 kroužků. Naším cílem bylo jejich zprofesionalizování a pravidelná evidovaná činnost. Pro žáky byl zaveden účastnický poplatek, který zajistil, že se do kroužků hlásí skuteční zájemci. Motivací pro žáky byla klesající cena při účasti ve více kroužcích. Dílčím motivem pro učitele je jasně stanovená finanční odměna, která by měla být zároveň garancí vyšší kvality. Některé kroužky se početně nenaplnily, většina ale fungovala výborně a výsledky byly viditelné i pro veřejnost (účast na školních vystoupeních a akademiích, vystoupení školního divadla, flétnové koncerty, periodické výstavky keramiky, účast na předtančení plesů apod.). Konkrétní akce jsou zachyceny v bodu h/ této zprávy. U kroužků jsme zachovali hodnocení formou pololetních hodnotících listů. Snažili jsme se i o dílčí investice kvalitativního charakteru, jako např. pomoc při financování kostýmů pro aerobik, zakoupení vypalovacích barev, glazur i dostatku tvůrčího materiálu pro kroužek keramiky atd. Kromě vlastní mimoškolní činnosti podporujeme různé aktivity s mládeží v obci poskytováním bezplatného pronájmu školních prostor místním organizacím. I letos byl realizován záměr, že každý učitel zorganizuje v rámci školního roku pro žáky alespoň jednu volnočasovou aktivitu, zahrnutou do Minimálního preventivního programu. Naše zájmové kroužky 2013/2014 Názve kroužku Jméno vedoucího Počet žáků Divadelní N. Hejlová 19 Hra na flétnu I. Frantálová 27 Míčové hry R. Měrtlová 20 Keramický L. Harnušková 57 Aerobik R. Měrtlová 36 Stolní tenis Z. Zdražil 19 Ruční práce I. Frantálová 15 Ruský jazyk 1. pol. D. Zdražilová 14 Náprava poruch učení L. Lišková 11 Vícehlasý zpěv M. Musilová 4 Hrátky s češtinou Musilová 35 Šestým bodem ročního plánu je plnění systémově organizovaných aktivit oblasti kulturně estetické výchovy. Pasívní forma těchto aktivit byla realizována formou opakované návštěvy Horáckého divadla v Jihlavě a též organizací různých představení ve Stonařově. Aktivní divadlo bylo opět intenzivně provozováno v divadelním kroužku a v předmětu dramatická výchova. I když se letos ze zdravotních důvodů náš soubor nezúčastnil divadelního festivalu v Jihlavě, příležitostí jak se ukázat veřejnosti měl dostatek, a to v rámci školního projektového dne, na žákovské akademii, v mateřském centru Stonožka či v mateřské školce. 9

11 Středobodem našeho zájmu byla tradiční vánoční akademie, která je barometrem aktivit části zájmových kroužků a též odrazem invence jednotlivých třídních kolektivů, respektive třídních učitelů. Proto se také těší velké oblibě rodičovské veřejnosti. V obměněné podobě i rozsahu se koncem roku prezentovaly zájmové školní útvary svým spolužákům, s cílem pobavit a také motivovat nezapojené žáky k některé z aktivit. V tradičním rozsahu a vánočním koloritu proběhlo Rozsvěcování vánočního stromu v městysi. Soutěž ve zdobení vánočních stromků jsme uchovali z loňska, stejně jako vystoupení pěveckého sboru a výrobu dárků s vánoční tematikou pro spoluobčany. Nově byla keramickým kroužkem zařazena velmi náročná výroba Betlému, který celý adventní čas zdobil výlohu místního obchodu a anoncoval šikovnost našich žáků. I v dalších oblastech školního kulturního dění jsme ctili zavedené tradice. V rámci recitační soutěže se vystupující utkali od třídních po okresní kola, kroužek aerobiku se aktivně zúčastnil řady plesů a veřejných akcí v širším okolí, vědět jsme o sobě dali i v literárních a výtvarných soutěží různých vyhlašovatelů. Trvalým úkolem nabývajícím na významu je pro nás informovanost rodičovské veřejnosti o dění ve škole (bod plánu č. 7). Periodicky doplňovaným hlavním zdrojem je neustále aktualizovaný školní web, který ve slovní i fotodokumentační podobě přibližuje zájemcům důležité školní akce. Osobou ředitele školy jsme pravidelnými přispěvateli Stonařovského zpravodaje, periodika našeho městyse, v němž škola dostává adekvátní prostor. K tradičním informačním zdrojům patří také zpravodaje vedení školy a poradkyně pro volbu povolání. Sumarizační charakter má přehled akcí školního roku, který v kostce seznamuje zájemce, co vše se za rok událo, včetně umístivších se žáků. Zájmový charakter má naopak žákovský časopis Zvonek, vycházející zpravidla 2x ročně. Obsahově jej naplňují aktivní žáci za dílčí pomoci učitelů. Na druhém letošním čísle se ale podílely všechny školní ročníky, kterým byl dán stejně vymezený prostor. Kdo chce vědět, co škola na nejbližší období chystá, je pro něj na hlavní straně školního webu připraveno okénko Aktuality s výhledem akcí na 1 2 měsíce dopředu. Diskusním partnerem vedení školy a pedagogů zůstává nadále sdružení rodičů, jehož předsednictvo, složené ze zástupců tříd, spoluorganizuje rodičovské plénum na začátku školního roku a zastřešuje financování školních akcí. Dlouhodobě zažitý a vyhovující je informační model pro rodiče, sestávající z úvodní zářiové třídní schůzky a tří následných pedagogických odpolední, kde si rodiče preferenci návštěv jednotlivých vyučujících určují především svou potřebou. Dveře rodičům jsou přirozeně po předchozí domluvě otevřeny prakticky v jakémkoliv přijatelném čase. Opět vyšší četnost jsme zaznamenali v elektronické komunikaci rodičů s učiteli i vedením školy, ať je to při omlouvání žáků, zasílání úkolů nemocným dětem, či vyslovení názoru ke školní problematice. Ze strany školy rozhodně nikdo nezůstává bez odpovědi. Vzrůstající oblibě se na I. st. těší třídní webové stránky, obsahující specifické informace týkající se třídních kolektivů i řadu doplňujících úkolů a cvičení, sloužících k opakování a lepšímu procvičení probírané látky. Protože je pro nás důležitá spokojenost dětí i rodičů, snažíme se o další vstřícné kroky. Letos to bylo např. zavedení bezplatné ranní družiny, která každý školní den po celý rok fungovala pro zájemce z řad I. stupně od hod. Velkou pečlivost jsme také věnovali ustavení odvodů malých dětí pod dozorem učitele po obědě z jídelny zpět na školní kroužky. Pro žáky i rodiče je nadále k dispozici elektronická schránka důvěry, do níž lze veřejně i anonymně zasílat náměty, dotazy či stížnosti. Příjemcem je výchovná poradkyně a podněty jsou dle míry relevance řešeny. Vždy na 3 roky volená školská rada plní své zákonné povinnosti sestávající především z poradní činnost v oblasti školské problematiky, schvalování příslušné školské dokumentace a přenosu informací ze širšího rodičovského spektra. Letošní úkoly spojené s volbou povolání vycházejících žáků byly splněny. Vlastnímu výběru budoucí střední školy předcházela podrobná instruktáž formou přehledné brožury, vydané výchovnou poradkyní. V rámci informační podpory jsme připravili 2 exkurze do víceoborových středních škol, zástupci řady SŠ naší školu pak osobně navštívili. Zásadním informačním zdrojem byl internet a další doplňkové tiskoviny vydané např. úřadem práce. Zájemcům z řad žáků i rodičů byla poskytnuta osobní konzultace. 10

12 V oblasti výchovného poradenství jsme za školní rok 2013/14 nezaznamenali žádné excesy, které bychom nezvládli vlastní pedagogickou erudicí. Projevy neslušnosti, vulgárnější mluva apod. jsou poměrně častým jevem. Svou roli hraje i syndrom davu, kdy slušné chování není to, co je mezi mládeží zrovna ceněno. Vzhledem k tomu, že vztahy ve třídách máme poměrně dobře zmapovány, umíme si zatím s vyskytnuvšími se problémy poradit. I v tomto školním roce jsme aplikovali vzdělávání některých žáků formou individuální integrace. Jednalo se o 11 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z nichž 6 pracovalo dle námi vypracovaného a pedagogicko-psychologickou poradnou schváleného individuálního vzdělávacího plánu. Zbylých 5 bylo integrováno bez tohoto doporučení, přičemž je jejich vývojová porucha ve výuce adekvátně zohledňována. U všech žáků se jednalo o různé varianty specifických vývojových poruch učení. Několik dalších žáků má ještě doporučeno zohlednění vybraných činností, ti však již nejsou zařazeni mezi individuálně integrované. Na podporu péče o děti s poruchami učení máme roky zřízen kroužek Nápravy poruch učení, kde je se žáky cíleně pracováno na eliminaci poruch, a to formou speciálních počítačových programů, využitím speciálních pomůcek či tištěného materiálu nápravného charakteru. V oblasti individuální integrace nejvíce spolupracujeme s PPP a SPC Jihlava. Největší efekt přináší ta nápravná činnost, do níž se aktivně zapojí kromě školy a poradenského zařízení také rodiče dětí Žáka s institucionálně stanovenou mimořádnou mírou talentu ve škole nemáme. Všichni šikovní a na různé činnosti talentovaní se mohou realizovat ve školou nabízených aktivitách, ať jsou to zájmové kroužky, tvorba digitálních učebních materiálů ve volitelném předmětu Activstudio, účast na školní projektové činnosti, tvorbě školního časopisu, účast na soutěžích a olympiádách různého zaměření apod. Pro svou činnost mají k dispozici počítačovou učebnu s připojením k internetu a nově i wi-fi připojení po celé školní budově. Využít lze i žákovskou či učitelskou knihovnu a v neposlední řadě i pomoc pedagogů. Za smysluplné považujeme systémové pokračování v instruktáži žáků v oblasti I. pomoci a zdravovědy, realizované za garance KÚ Vysočina a Státního zdravotního ústavu na několika úrovních. Osmáci opět absolvovali několikahodinový cyklus projektu I. pomoc do škol, žáci 3. ročníku projekt prevence dětských úrazů a prvňáčci preventivní akci Veselé zoubky. Aktivní znalosti ze zmiňované oblasti naši žáci každoročně prokazují předním umístěním v soutěži mladých zdravotníků všech kategorií. V oblasti dalšího rozvoje modernizace elektronických médií navazujeme na nedávnou kompletní obnovu počítačové učebny a PC sítě v ZŠ. V letošním roce jsme se pokusili zvýšit kvalitu učitelských stanic, kde došlo k jedné výměně a jednomu zásadnějšímu upgrade. Ve stejném duchu budeme na podzim pokračovat. Již na podzim jsme pořídili další interaktivní tabuli, tentokrát dotykovou, která bude technickou alternativou k těm stávajícím. Její připojení k internetu je samozřejmostí. Po celé škole jsme zřídili wi-fi připojení a pro učitele byly zakoupeny notebooky, jak pro jejich školní práci, tak pro domácí přípravu na vyučování. Ta bude navíc umocněna přístupem z domova do školních osobních profilů, čímž se výrazně zvýší jejich pracovní komfort a větší možnost využití ve prospěch žáků. S novými technologiemi předpokládáme další rozvoj elektronizace školy. Na konci školního roku došlo k otestování wi-fi připojení i na žákovských profilech a zařízeních tak, aby s novým školním rokem mohla být např. práce s tablety běžnou součástí výuky. V této oblasti došlo také k posílení výkonu školního serveru. Záměr využít videokamery jako zpětné vazby v oblasti projektové a zájmové činnosti se pomalu rozjíždí, natočili jsme si např. vánoční akademii, celoškolní karneval či některá vystoupení aerobiku. Zpětné promítnutí bylo jistě inspirací pro další nápady a vylepšení. Dílčí kroky se povedly i v oblasti zefektivňování provozu školních telefonních služeb (plán bod 10.) Po klopotných jednáních s O2 jsme dosáhli částečného snížení stálých měsíčních plateb na pevných linkách. Mírného pokroku bylo dosaženo ve větším využívání nově zrychleného internetového připojení v ŠJ k objednávkám surovin. Dalším záměrem bylo pokračování v modernizaci školní kuchyně. Finančně nejnáročnější bylo pořízení velké elektrické pánve pro přípravu jídel v ceně 82 tis. Kč, byla zakoupena nová lednice, došlo i na dílčí obměnu nádobí a doplnění drobného spotřebního vybavení. Dílčí rekonstrukcí v podobě výměny trubek a dvou radiátorů prošla část topení 11

13 v ŠJ. Budova ZŠ prošla těmito inovacemi částečná rekonstrukce vstupního schodiště, výměna zavíracích ventilů požárního vodovodu, dokončení plánovaných kabelových rozvodů internetu, masívnější výměna poničených desek školních lavic a inovace obložení topení ve třídách a na chodbách. Plánovaná rekonstrukce školní kotelny zatím zůstává ve stadiu úvah (plán bod 12). Setrvalou pozornost věnujeme též exteriéru budovy a přilehlému okolí. Za kontinuální pomoci zřizovatele a jeho mechanizace udržujeme ke škole přilehlou rozsáhlou zeleň. Zahradu MŠ a nejbližší okolí školy sekáme vlastní mechanizací. Nátěr rovné střechy budovy ZŠ revidujeme a dílčím způsobem opravujeme z vlastních zdrojů díky erudici školníka. Stejným způsobem řešíme i postupně plánovanou výmalbu školního interiéru. K vylepšení vzhledu vstupu do budovy přispěl nátěr zábradlí podél nájezdové rampy pro vozíčkáře. Renovace pokračovala i mateřské školce - našem odloučeném pracovišti. Vestavěním zárubní bylo technicky dokončeno propojení dvou velkých učeben. Zásadní rekonstrukcí podpořenou grantem prošla koupelna a toalety v MŠ, kde došlo mj. k instalaci nových pisoárů a vybudování KHS požadovaného sprchového koutu. Při té příležitosti byly též inovovány vodovodní rozvody a pořízen nový bojler. Dokoupena byla též řada pomůcek pro vlastní činnost dětí. V nejbližší době plánujeme další doplnění nábytku pro žáky MŠ. f/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V dané oblasti postupujeme podle vypracované dlouhodobé strategie a každoročně inovovaného Minimálního preventivního programu, který je schvalován Pedagogicko psychologickou poradnou v Jihlavě. Máme vytvořen též Program proti šikanování, jenž obsahuje i konkrétní kroky řešení při jejím eventuálním výskytu. Problematika prevence je zakotvena také ve školním řádu. Dále postupujeme podle metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j / Témata sociálně patologických jevů byla zahrnuta především do výuky předmětů prvouka, přírodověda a základy informatiky na I. stupni, na II. stupni do předmětů výchova k občanství, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, přírodopis, český jazyk, tělesná výchova a chemie. V oblasti prevence rizikového chování bylo v rámci možností dosaženo stanovených cílů, že před opuštěním základní školy by žák měl umět: pojmenovat základní návykové látky, na něž je prevence zaměřena, znát jejich základní účinky na lidský organismus měl by vědět, kde jsou kontaktní místa pro poskytnutí pomoci v případě problémů v dané oblasti žáci jsou též vedeni k posilování sebevědomí a schopnosti umět účinně odmítat. Cílené preventivní akce pro žáky v tomto školním roce žáci 7. třídy zorganizovali soutěže pro žáky třídy a děti z mateřské školy. Ve 4. třídě proběhla výuka na dopravním hřišti v Jihlavě. Žáci 8. třídy absolvovali kurz první pomoci a seznámili se s prací záchranářů a vybavením vozidla RZS. Žáci 8. a 9. třídy absolvovali v Jihlavě přednášku Láska ano, děti ještě ne. V osmé třídě proběhl projekt Normální je nekouřit. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně provedla v 7. třídě výzkumný projekt na téma šikana a kyberšikana. Žáci prvního stupně se zúčastnili výtvarné soutěže pořádané BESIPEM na téma Policie a bezpečnost očima dětí. Pro žáky I. stupně proběhl Den s IZP. V rámci hodin výchovy ke zdraví bylo pracováno s počítačovým programem Drogy trochu jinak. Dlouhodobé aktivity pro žáky zakotvené v MPP byly splněny. Volnočasové akce pro žáky žákům byl umožněn 2x týdně odpoledne pod dohledem pedagoga volný přístup k internetu. Byly uspořádány recitační soutěž, sportovní odpoledne pro žáky I. stupně, turnaj ve stolním tenise, flétnový koncert pro rodiče. Žáci z kroužku aerobiku vystoupili na setkání seniorů a dalších kulturních akcích. Starší žáci se pořadatelsky účastnili na akcích Sokola Stonařov Hallowen, Pohádkový les. Mladší 12

14 žáci uskutečnili výpravu za jarními květinami do Staré Říše Jechovec. V dubnu proběhlo společné odpolední setkání s rodiči, na které si žáci připravili kulturní vystoupení a následovaly tematické dílny pro rodiče s dětmi ke Dni Země. V červnu jsme uspořádali celoškolní sportovní den. Žáci I. a II. stupně se zúčastnili soutěží pro mladé cyklisty a zdravotníky. Zájmové kroužky fungovaly celoročně podrobný výčet i hodnocení je v oddílu e/. Dotazníkové šetření ve třídách byl zadán dotazník, zaměřený na atmosféru v třídních kolektivech, vztahy mezi žáky a případnou šikanu. Výsledky dotazníku, s nimiž se seznámili všichni učitelé, byly diskutovány na pedagogické radě. Ve vztazích v třídních kolektivech nebyla kromě běžných animozit zaznamenána žádná závažná zjištění, která by vyžadovala jakákoliv mimořádná opatření. Vztahy ve třídách TU sledují dlouhodobě, je na nich patrný kontinuální vývoj, odpovídající věkovým kategoriím žáků, nejsou však patrné žádné skokové posuny a abnormality. Proběhlo též dotazníkové šetření v oblasti zkušenosti žáků s kouřením, alkoholem a drogami. Výsledky jsou založeny u metodika prevence. Se žáky je v této problematice dále pracováno zejména v rámci předmětů, do nichž je oblast prevence zařazena. Snahou učitelů je v rámci možností vstřícný přístup k žákům, k jejich problémům a přáním, která mohou řešit s metodičkou prevence, výchovnou poradkyní a ostatními učiteli. V případě potřeby zachování anonymity lze využít internetovou školní schránku důvěry, kdy adresátem je opět výchovná poradkyně školy. g/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Škola má pro oblast DVPP vypracován plán, z něhož vyplývá potřebnost a plnění jednotlivých segmentů vzdělávání dle příslušné vyhlášky. Druhy vzdělávání zachycené v 2 8 vyhl. 317 máme splněny, DVPP v oblasti výkonu specializovaných činností řešíme kromě účasti na vybraných seminářích samostudiem a také např. projektovou činností. Studium k prohlubování odborné kvalifikace ( 10 vyhl.) bylo zaměřeno na oblast jazykového vzdělávání, na rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoj v oblasti ICT technologií a finanční gramotnosti. Na tyto preference stanovené školou navázala vlastní volba seminářů učiteli, vycházející z jejich iniciativy a potřeb. Pedagogové se v rámci školního roku zúčastnili celkem 11 vzdělávacích akcí, z nichž 1 měla celoroční charakter (jazykový kurz Aj). V ostatních případech se jednalo o námi preferované jednodenní semináře, v jednom případě šlo o dvoudenní vzdělávací akci. Ze vzdělávacích institucí preferujeme služby Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), dle možností využíváme i jiných nabídek. Vzdělávací akce se snažíme vhodně doplňovat dílčím využíváním odborných internetových portálů, pedagogické literatury a periodik. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 Číslo akredit./ programu Název akce vzděláv. instituce cena čas. dotace účastník termín 17127/2012/ Jazyková příprava - kurz Aj Vysočina Educ hod. Musilová 10/13-6/14 Q Zahrada není jen hra NIDV hod. Měrtlová 11/2013 H Multimédia v DUMech NIDV hod. Liška 11/2013 ICT profesionál diskusní panel, konference NIDV zdarma 13 hod. Liška 1/

15 Q Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení NIDV hod. Čermáková Veron. 1/2014 I W W W Aktivizace a motivace žáků v hod. AJ na I. stupni Prezi - revoluční nástroj pro prezentaci Tablet v edukativním prostředí EDU GoogleApps Čtenářské hodiny - efektivní cesta ke komplexnímu pojetí výuky Informační seminář o projektu Kariérní systém Elektronická bezpečnost NIDV hod. Šimková 2/2014 NIDV hod. Čermáková Věra 3/2014 NIDV hod. Liška 4/2014 NIDV hod. Čermáková Veron. 4/2014 NIDV zdarma 4 hod. Zdražil 5/2014 KÚ Vysočina zdarma 4 hod. Liška 5/2014 h/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, přehled akcí, mimoškolní činnosti a výsledky soutěží ZÁŘÍ Dne navštívili všichni žáci vzdělávací pořad Přemyslovci na českém trůnu, který je formou hraných scének seznámil s částí naší historie. Nechyběly šermířské výstupy ani aktivní účast žáků na pódiu. Vystoupení bylo hrazeno z fondu SRŠ. Začátkem září se uskutečnilo tradiční focení žáků 1. ročníku. S velkým ohlasem se setkala instruktážní přednáška o dentální hygieně, čištění zubů a prevenci zubních kazů, kterou absolvovali žáci všech ročníků ZŠ. Studenti zubního lékařství se s dětmi podělili o spoustu rad a zkušeností, ukázali, jak správně pečovat o chrup a přidali řadu názorných ukázek na modelech a interaktivní tabuli. Žáci 7. ročníku ve spolupráci s městysem Stonařov uspořádali pro své mladší kamarády a spolužáky z MŠ a ročníku sportovní dopoledne na dětském hřišti. Za sychravého podzimního počasí se urputně soutěžilo na nových atrakcích vybudovaných městysem. Vítězové dostali medaile, všichni zúčastnění sladkost a teplý čaj. Projektem žáků 2. ročníku Bezpečně do školy, jež byl zaměřen na teoretické i praktické dovednosti v oblasti bezpečného pohybu chodců na chodnících i přechodech, byla zahájena letošní žákovská projektová činnost. ŘÍJEN Ve znamení projektů začal i měsíc říjen. Třeťáci absolvovali projekt Stonařov místo kde žiji nebo chodím do školy, zaměřený na historii a zajímavosti městyse. Projekt Voda žáků 7. ročníku se v přírodopise zabýval vodou jako ekosystémem, ve výtvarné výchově žáci tvořili pomocí voskových pastelů mořský svět, v pracovních činnostech pak za použití sáčků a potravinářského barviva barevné vodní fantazie. Velmi zajímavý byl i projekt žáků 5. ročníku Den stromů. V rámci projektu EU k volbě povolání navštívili v říjnu žáci 8. a 9. ročníku SŠ stavební v Jihlavě, kde si prohlédli celou školu i dílny v Heleníně. Zájemci o studijní obory si vyzkoušeli pomocí počítačového programu vyprojektovat jednoduchou stavbu. Ti, kteří inklinují spíše k manuálním činnostem, si v nově otevřených dílnách zhotovili výrobek ze dřeva či kovu. Školní skupina aerobiku vystoupila na okresní konferenci Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH). Naše škola se ve spolupráci s TJ Sokol a VZP podílela na uspořádání lampionového průvodu ve stylu Halloween. Početný průvod plný lucerniček a "halloweensky" oděných postaviček prošel parkovou částí až na fotbalové hřiště, kde byl hlavní atrakcí působivý ohňostroj. Samotné akci předcházela pečlivá příprava dýní všeho druhu, které několik dní zdobily centrum městyse. Žáci 6., 7. a 8. ročníku se zapojili do projektu Tonda Obal na cestách, který vyhlásila společnost EKO-KOM. Výtvarně zpracovávali několik témat: barevné kontejnery 14

16 v ulicích, třídění odpadu ve škole, třídíme i pod stromečkem. Výsledkem byly povedené obrázky, z nichž nejlepší byly odeslány do soutěže. Cílem projektu bylo jednak zapojit svou fantazii a výtvarně se projevit, ale zejména si uvědomit nutnost třídění odpadu. LISTOPAD Zájemci o matematiku se zúčastnili školního kola Pythagoriády. Nejlepší řešitelé D. Dvořáková a N. Nováková 6. tř., V. Šťastný a V. Jandová 7. tř. a J. Svoboda 8. tř. se následně zúčastnili okresního kola v Jihlavě. Dalším vystoupením, tentokrát na setkání s důchodci, se prezentovala mladší skupina kroužku aerobiku. Pravidelnou exkurzi spojenou s volbou povolání absolvovali žáci 9. ročníku na SŠ a SOU v Třešti. Uprostřed listopadu zhlédli žáci mateřské školy a 1. až 5. třídy v sále kulturního domu zábavný program "Kouzelný výlet". Hlavní protagonisté M. Řezníček a T. Kotlík předvedli dětem řadu her, triků a kouzel, přičemž na většině z nich participovali i samotní žáci. Žáci 7. ročníku se zúčastnili výzkumného projektu Fakulty sociálních studií MU v Brně na téma šikana a kyberšikana. Projekt Staré pověsti české absolvovali žáci 4. ročníku, sedmáci pokračovali v projektové činnosti na téma Voda, tentokrát Voda v hudbě a v Čj. Přednášku Láska ano, děti ještě ne si v Jihlavě v rámci sexuální výchovy vyslechli žáci 8. a 9. ročníku. Zodpovězena byla i řada dotazů, které mohli žáci anonymně napsat. V pondělí nás navštívili hasiči, kteří připravili pro děti ze školky a nejmladší školáky vyprávění o jejich náročné práci. Kromě povídání došlo i na vyzkoušení hasičského oblečení, helmy či dýchacího přístroje. Na závěr si děti zasoutěžily a odnesly si drobné dárky a sladkosti. Páťáci se zúčastnili literární soutěže Neobyčejný kluk, jejíž podstatou bylo dopsat dle své fantazie kapitolu příběhu o postiženém klukovi Augustovi, což pro žáky přestavovalo vyvinout značnou míru citu a empatie. Bylo odesláno 7 soutěžních prací. Na akci rozsvícení vánočního stromu v městysi se výrazně podíleli i žáci základní školy. V úvodu vystoupil pěvecký soubor a všichni přítomní spoluobčané byli obdarováni vánočními přáníčky, vyrobenými žáky školy. Kolorit akce dotvářely mimo jiné i vánoční stromky, vyzdobené k této příležitosti žáky ZŠ, MŠ, školní družiny i centra Stonožka. Novinkou byl krásný betlém, který byl u této příležitosti vyroben žáky keramického kroužku a v adventním čase vystaven v obchodě U Langů. PROSINEC Za účasti 15 žáků se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Žáci 3. třídy se ve výtvarné výchově učili pracovat s grafickým počítačovým programem ArtRage, v němž vytvořili několik prací na téma Mořský svět. Dne navštívil naší základní i mateřskou školu Mikuláš, doprovázen čerty a andělem. Najednou jsme měli samé vzorné děti, proto si také každý odnesl něco na zub. Celkem 15 vystoupení různého zaměření předvedli žáci plnému sálu kulturního domu v rámci vánoční akademie. Představily se 3 skupiny aerobiku, flétnový a kytarový kroužek, zazpíval pěvecký soubor i kroužek vícehlasého zpěvu, řada tříd měla své komponované programy a prostor dostaly i některé individuální výstupy. V den vánoční akademie opět navštívili vybraní účinkující Dům s pečovatelskou službou ve Stonařově, kde přednesli pásmo koled a potěšili starší spoluobčany. V předvánočním čase navštívili žáci II. stupně v multikině Cinestar v Jihlavě filmovou pohádku. Školní oslavou Vánoc by se daly nazvat vánoční dílny, které se zaměřením na vánoční tradice a rukodělné činnosti proběhly před zimními prázdninami ve všech třídách prvního stupně. 15

17 LEDEN Ve škole jsme uvítali předškoláky naše budoucí prvňáčky, kteří přišli okouknout své budoucí působiště. K vlastnímu zápisu se jich následně dostavilo 22, s čímž jsme spokojeni. Třeťáci se věnovali projektu Červená Karkulka, který v sobě zahrnoval výrobu loutek, dramatizaci pohádky a též vlastní vystoupení před sousedními třídami I. stupně. Život ve středověku se jmenoval projekt žáků 4. ročníku, který prolínal předměty Vl, Čj a Vv. Projektové činnosti se věnovali i páťáci - jejich téma tentokrát znělo Naše obec a bylo dosti obsáhlé, neboť stejnou třídu navštěvují žáci z 8 obcí. Tradičním tématem projektu vycházejících žáků je Můj život co bylo a bude, kde se různými formami a v různých předmětech ohlíží za svou minulosti a plánují budoucnost. Vlastní činnost tentokrát zahrnovala předměty Pč, Vv a Čj. Podstatou projektu Město žáků 7. tř. byla malba byzantského města a vytvoření jeho modelu z polystyrénu, čímž byla zapojena rukodělná šikovnost i tvůrčí fantazie. ÚNOR Ve čtyřech kategoriích soutěžilo 32 žáků ve školním kole v recitaci. Porota složená z učitelů i žáků nejvýše hodnotila výkony těchto recitátorů: I. kategorie: 1. K. Křikavová, 2. J. Votavová, 3. J. Dvořák, II. kateg.: 1. M. Zadražilová, 2. E. Harnušková, 3. P. Tůmová a E. Krejčí, III. kategorie: 1. T. Kožušník, 2. D. Dvořáková, 3. V. Jandová a F. Vystrčil, IV. kategorie: 1. K. Šmardová, 2. V. Jakvidová, 3. L. Tůmová a L. Šindlerová. Vítězové školního kola nás reprezentovali, tentokrát bez umístění na předních místech, na okresním kole v Jihlavě. Na okresním kole Olympiády v českém jazyce reprezentovaly školu Natálie Jurková a Nikol Hronková z 9. roč. Stalo se již tradicí, že se členové školního souboru aerobiku představují širší veřejnosti na plesech. Letos vystoupili 2. února na plese MŠ v Dlouhé Brtnici a 16. února na maškarním plese SDH ve Stonařově. Kladné ohlasy a divácký zájem jsou pro tanečníky motivací pro pilný trénink do dalších let. Fíha dýha tato rýmovačka je názvem celorepublikového projektu, do něhož jsme i my odeslali své výrobky, které byly zveřejněny na republikovém webu soutěže. Cílem projektu byla podpora manuální činnosti s přírodními materiály. Žáci 5. ročníku se věnovali vlastivědnému projektu Praha. I letos jsme maškarní karneval pojali jako celoškolní projektový den. Tradičně se představila plejáda krásných a nápaditých masek, přičemž dominantní a na přípravu náročná byla především třídní chorea. Mezi třídními kolektivy si vítězství odnesla 8. tř. Tučňáci, 2. místo obsadila 7. tř. s projektem Egypt, 3. místo obsadila společně 6. třída Simpsonovi a 9. třída Reklama. Mezi jednotlivci si prvenství odnesla Socha svobody S. Chmelíčkové ze 4. roč. Zajímavým projektem Dětští ilustrátoři se zabývali žáci 6. ročníku. V době konání olympijských her proběhla v 1. třídě "Malá školní olympiáda". Žáci soutěžili v netradičních disciplínách jako "Číselné sjezdování", "Slalom mezi písmenky", "Krasopsaní". Také proběhly soutěže v biatlonu (běh kolem tělocvičny s batohem a střelba na terč), skok z můstku (ze švédské bedny), rychlobruslení (posun po papírech). Za splněné úkoly se rozdávaly medaile. Vítězem se stala Barbora Krejčí, druhý byl Jaroslav Kreuz a třetí skončila děvčata Šárka Novotná a Kristýna Sobotková BŘEZEN Školní kroužek aerobiku vystoupil v rámci předtančení na maškarním plese divadelního souboru ve Stonařově. Žáci osmého ročníku absolvovali sedmihodinový cyklus přenášek na téma I. pomoc, který byl završen návštěvou posádky rychlé záchranné služby, která žáky seznámila se zásahovým vozidlem a doplnila další informace z oblasti I. pomoci. Celkem 3 březnové dny věnovali žáci 5. ročníku svému třídnímu projektu o skladateli Bedřichu Smetanovi. Divadelní představení, jehož hl. myšlenkou byla motivace žáků ke třídění odpadu, navštívili žáci I. ročníku na ZŠ Třešť. 16

18 Projekt Elektrárny žáků 9. ročníků měl za cíl kresbou zachytit různé druhy elektráren a vhodně je začlenit do krajiny. Škola se zapojila do soutěže Matematický klokan, která celorepublikově v různých věkových kategoriích prověřuje matematické znalosti a dovednosti žáků. Nejlepšími řešiteli v jednotlivých kategoriích byli tito žáci: 2. a 3. tř.: Š. Plass, K. Novák, A. Frantálová, 4. a 5. tř.: L. Janda, S. Zvěřinová, K. Hrůzová, 6. a 7. tř.: V. Jandová, O. Svoboda, F. Vystrčil, 8. a 9. tř.: O. Dohnal, J. Svoboda, M. Drábek. Žáci 5. roč. odeslali své práce do soutěže Policie a dětská bezpečnost na Vysočině očima dětí pořádané BESIP. Čtvrťáci zvládli 3 jarní projekty J. A. Komenský v rámci Čj a Vl. a projekty Les a výprava za jarními květinami za Starou Říši na Jechovec, které měly přírodovědnou náplň. Projekt Řím žáků 6. ročníku představoval práci s odpadním materiálem a byl náročný na rukodělnou šikovnost. Žáci vyrobili římský svitek, několik vyzbrojených příslušníků římské legie a sídlo bohů Pantheon. Žáci I. ročníku absolvovali ozdravný projekt Veselé zoubky, kde se učili zábavnou formou pečovat o svůj chrup. K této příležitosti jim DM drogerie poskytla příslušné pomůcky, přičemž některé si vyrobili dokonce sami. DUBEN Dubnové akce zahájil školní divadelní soubor představením pohádky O zemičce Zvoničce, kterou zahrál dětem v MŠ. Na okresním kole matematické olympiády reprezentovala školu Veronika Jandová. Sběrem odpadu podél hlavní komunikace a v centrální části obce se část žáků II. stupně zapojila do krajské úklidové akce Čistá Vysočina. Žáci 4. a 5. ročníku připravili v rámci oslav svátků jara Velikonoční dílny. Ve středu 23. dubna jsme pro předškoláky, děti prvního stupně a jejich rodiče připravili celoškolní projekt Den Země v ZŠ Stonařov. Program začal v hod. vystoupením divadelního kroužku. Poté se vydala na procházení stanovišť rodinná družstva složená z dětí, rodičů, případně babiček a dědečků. Na osmi stanovištích pro ně byly připraveny zajímavé činnosti s přírodopisnou a ekologickou tematikou. Radost nám udělalo pěkné počasí i hojná účast rodičů s dětmi. Jarní část výuky na dopravním hřišti absolvovali žáci 4. ročníku. Na stejném místě bojovali o den dříve naši mladí cyklisté v okresní soutěži a byli opět výteční. Družstvo ml. žáků ve složení D. Dvořáková, Z. Svobodová, M. Dohnal a Z. Bartoň zvítězilo a současně vybojovalo i postup do krajského kola. Starší žáci ve složení K. Šmardová, M. Šmardová, R. Krejčí a J. Rod byli druzí. KVĚTEN Maminkám k svátku byl název projektu ž. 5. roč., jehož výsledkem byly konkrétní vlastnoručně vyrobené dárky a třídní časopis. Toto vše mělo jediný cíl, různou formou poděkovat maminkám za jejich péči. Dne se žáci ročníku a MŠ zúčastnili zajímavé akce Dne s Integrovaným záchranným systémem. Pod patronací BESIP a VZP bylo pro žáky připraveno 6 stanovišť, na nichž se zajímavou formou seznámili se všemi složkami IZS. Velmi atraktivní byly např. detailní prohlídky všech zásahových vozidel hasičského a policejního vozu či sanitky RZS. Veškeré dění bylo provázeno odborným výkladem přiměřeným věku a různými soutěžemi, takže zajímavý zážitek nepokazilo ani deštivé počasí. Družstva ml. i starších žákyň i letos zvítězila v obou kategoriích v okresní soutěži mladých zdravotníků a vybojovala si tak účast v krajském kole. Ani tam se ve velké konkurenci neztratila. Družstvo ml. žákyň ve složení E. Harnušková, A. Harnušková, M. Zadražilová, A. Pryclová a K. Hrůzová obsadilo krásné třetí místo. Starší děvčata N. Jurková, N. Hronková, V. Jakvidová, K. Šmardová a L. Šindlerová se umístila na pátém místě. Z pohádky do pohádky se jmenoval projekt našich prvňáčků, v jehož rámci plnili úkoly napříč předměty a vítězové získali řád Malé čarodějky. 17

19 V rámci plnění úkolů estetické výchovy navštívili žáci celé školy divadelní představení pohádky Bajaja v Horáckém divadle v Jihlavě. Vlastivědný projekt Brno zvládli dle plánu žáci 5. ročníku. Cílem školního výletu žáků 1. a 5. roč. se stal hrad Pernštejn, navštívili také jeskyni Blanických rytířů a zahradu smyslů. V průběhu května a června absolvovali žáci 3. a 4. ročníku 20 dvoulekcí výuky plavání v jihlavském bazénu. Naše škola patří v rámci okresu mezi ty, která má ve výuce plavání vždy téměř 100% úspěšnost. Žáci II. a částečně i I. stupně absolvovali po jednotlivých třídách vzdělávací program v Městské knihovně v Jihlavě. Na konci května jsme opět uspořádali pro žáky všech ročníků školní akademii, kde byla prezentována celoroční činnosti kroužků aerobiku, divadelního, flétnového a kroužků sborového a vícehlasého zpěvu. Všichni vystupující žáci byli za kvalitní výkon odměněni, současně se stali inspirací pro další spolužáky, kteří by se mohli v následném roce do kroužků zapojit. Jako roční vyvrcholení činnosti flétnového kroužku byl uspořádán koncert, na němž se v různých výstupech předvedly všechny věkové skupiny mladých flétnistů. Sokol Stonařov ve spolupráci se základní školou a za podpory VZP uspořádal v sobotu v rámci Dne dětí zábavné odpoledne. Okolí hřiště a les byly obsazeny pohádkovými postavami. Vedle již tradičních čertů, loupežníků, Křemílka, vodníků se letos představil Čtyřlístek, Včelka Mája s Vilíkem, Šrek s Fionou, draci se zakletou princeznou atd. V cíli čekal na děti skákací hrad, opékání špekáčků a diskotéka s instruktorem zumby. ČERVEN Flétnový kroužek uspořádal pro rodiče svůj tradiční závěrečný flétnový koncert, kde se v mnoha vystoupeních předvedly děti všech věkových kategorií. Tým žáků, reprezentující školu a současně i okres v krajském kole soutěže mladých cyklistů obsadil v silné konkurenci 7. místo. Školní divadelníci, tentokrát ti, kteří se připravují v rámci předmětu dramatická výchova, vystoupili s pohádkou Tři jablíčka v místním mateřském centru Stonožka. Pro žáky I. stupně bylo uspořádáno sportovní odpoledne, kde se utkali např. v jízdě na koloběžce překážkovou dráhou, v chůzi na chůdách či hodu míčkem na cíl. Všechny třídy zdárně zvládly své plánované výlety a exkurze. Fotografie z některých akcí najdete na školním webu. Naši prvňáčci si svým aktivním a nápaditým zapojením do projektu Veselé zoubky vybojovali krásnou výhru - cestu do Prahy, kde navštívili představení v divadle Spejbla a Hurvínka Jak s Máničkou šili všichni čerti a následně si prohlédli Pražský hrad. S populárně vzdělávacím pořadem Učíme se létat nás navštívil pan Hořák ze záchranné stanice Ikaros. Předvedení plejády vzácných dravců a sov doprovodil poutavým výkladem, děti se mohly na mnohé zeptat a ptáky si také detailně prohlédnout. Značného rozsahu byla červnová projektová činnost. Žáci 2. ročníku zvládli třídní projekt Léto, páťáci projekty Můj oblíbený hudební interpret, Evropa a Dobývání hradů, ž. 6. roč. projekt Hmyz a ž. 9. roč. projekt MS ve fotbale Výstupy z projektů jsou zveřejněny na chodbách školy. V rámci environmentální výchovy a poznávání okolí absolvovali žáci II. stupně přírodovědnou exkurzi na rozhlednu Mařenka. V posledním červnovém týdnu navštívili žáci 5. třídy Zoo v Jihlavě s doprovodným vzdělávacím programem. Školní jsme tradičně zakončili celoškolním sportovním dnem, v jehož rámci se žáci utkali v řadě atletických i dovednostních soutěží. Ti starší z II. stupně pak změřili síly v třídních turnajích v kopané a vybíjené. Za všechny soutěže byly připraveny sladké odměny, pro nejlepší jednotlivce navíc speciální medaile vyrobené keramickým kroužkem. 18

20 i/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti Česká školní inspekce v letošním školním roce žádnou z našich součástí nenavštívila. V říjnu 2013 proběhla v naší organizaci kontrola VZP ve věci plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění ve všech bodech následovalo konstatování bez závad. V březnu 2014 jsme absolvovali kontrolu Okr. správy sociálního zabezpečení, která se týkala plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. I výsledek této kontroly byl zcela bez závad. j/ Základní údaje o hospodaření školy Hospodářský výsledek je vykázán v účetní závěrce za rok 2013 ve výši , 19 Kč. Je tvořen kladným hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši , 87 a z doplňkové činnosti po zdanění ve výši ,32 Kč (viz rozvaha - bilance, výkaz zisku a ztráty). Hospodářský výsledek za rok 2013 byl zřizovatelem schválen s následným rozdělením - do rezervního fondu ,19 Kč, částka , Kč bude vrácena zřizovateli a použita na nákup elektrické smažící pánve v uvedené hodnotě pro školní jídelnu. Základní údaje o čerpání rozpočtu poskytuje zpráva o hospodaření školy v roce 2013 str. 26 a účetní uzávěrka za rok 2013 přílohy str k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Do rozvojových a mezinárodních programů se škola v tomto školním roce nezapojila. l/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola vyvíjí aktivity v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (zmíněno v bodu g/). m/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Letošní školní rok byl ve znamení finalizace projektu EU vzdělávání pro konkurenceschopnost Peníze školám, na němž jsme pracovali 2, 5 roku. V jeho rámci naši pedagogové vyrobili desítky výukových materiálů pro žáky a ověřili je s nimi v praktické činnosti. Celý projekt měl kromě vzdělávací složky též materiální rozměr, neboť jsme měli možnost výrazně inovovat naše počítačové vybavení. Dalším doprovodným efektem byla účast na řadě vzdělávacích seminářů z různých oborů pedagogické činnosti. V měsíci červenci jsme zdárně dokončili poslední monitorovací zprávu, která by měla být definitivně schválena v podzimních měsících, tento akt bude současně zakončením projektu. Na naší dlouhodobou projektovou činnost jsme plynule navázali svou účastí v dalším projektu EU z oblasti zvyšování kvality ve vzdělávání s názvem Otevřená škola, jehož hlavním příjemcem je město Jihlava. Cílovou skupinou jsou žáci 30 přihlášených škol regionu Jihlava, a to ti, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Pro ně budou připravovány podpůrné materiály a se žáky bude systematicky pracováno. Projektu, který bude zahájen a potrvá 1 školní rok, by se mělo účastnit 10 pedagogů školy a 18 žáků. I v tomto školním roce jsme se účastnili projektů KÚ Vysočina I. pomoc do škol, který je určen žákům 8. ročníku a projektu Prevence dětských úrazů, jehož cílovou skupinou jsou žáci 3. ročníků a je organizován Státním zdravotním ústavem. Oba projekty podporují formou přiměřenou věku důležitou oblast zdravotnické osvěty, která populaci obecně chybí, proto tuto formu vzdělávání dětí kvitujeme. 19

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více