Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 -"

Transkript

1 Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2006 /

2 Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 5 Pedagogická činnost školy str. 7 Školní akce a mimoškolní činnost str. 15 Program primární prevence str. 18 Vyhodnocení DVPP str. 18 Základní údaje o hospodaření školy str

3 Charakteristika školy: Název školy: Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Adresa: Základní škola Jarní Orlová-Poruba Zřizovatel: Město Orlová Ředitelka školy: Mgr. Věra Vrlíková Datum zařazení do sítě: e-adresa: www stránky: Školská rada založena dne IČ, DIČ: , CZ REDIZO: Součásti školy: Název součásti Základní škola Školní družina Odloučená pracoviště školy: Název odloučeného pracoviště Základní škola Adresa Jarní 400, Orlová Poruba Slezská 200, Orlová - Poruba Adresa Slezská 200, Orlová Poruba Vzdělávací program: Škola strom života / 1. a 6. třída / /96 2 Základní škola / 2.-5.třída, třída / ZŠ má dvě budovy vzdálené 7 min chůze, v budově Slezská 200 se učí žáci přípravné třídy, 1. stupně ZŠ a má zde sídlo školní družina, v budově Jarní 400 se učí žáci 2. stupně a sídlí zde ředitelství ZŠ. Vybavení školy učebnicemi, odbornou literaturou, pomůckami, AV technikou, sportovním zařízením apod. je standardní. Ve školní budově na adrese Jarní 400 jsme ve školním roce 2006 / 2007 výrazně rozšířili PC učebnu, kde je k dispozici 17 žákovských a 1 učitelský počítač, dataprojektor a černobílá laserová tiskárna. Ve školní budově na adrese Slezská 200 je nově vybudovaná multimediální učebna s interaktivní tabulí, notebookem, dataprojektorem a s rozvody pro 6 žákovských počítačů, které z finančních důvodů zatím nebyly zakoupeny

4 1. Základní škola Počty tříd a počty žáků k datu / odstavec a / k datu / odstavec b / 1. stupeň 2. stupeň Celkem počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků a b a b a b a b a b a b Přípravná třída a počet žáků k datu / odstavec a / k datu / odstavec b / počet tříd počet žáků a b a b Školní družina Počet oddělení a počet žáků k datu / odstavec a / k datu / odstavec b / Školní klub není zřízen. Školní družina Počet oddělení Počet žáků a b a b

5 Údaje o pracovnících školy k datu : Pedagogičtí zaměstnanci: Základní škola Fyzický počet zaměstnanců: 16 Přepočtený počet zaměstnanců: 13,71 Věková struktura pedagogických zaměstnanců: do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodce /částečný úvazek/ Z celkového počtu 16 pedagogických zaměstnanců pracuje v ZŠ 15 žen. 12 učitelů je plně kvalifikovaných. 1 učitelka úspěšně ukončila 3. ročník Pedagogické fakulty v Ostravě a připravuje se na státní závěrečné zkoušky v roce učitelka na 2. stupni ZŠ je absolventkou Vysoké školy báňské s titulem Ing. Na částečný pracovní úvazek / zástup za mateřskou dovolenou / pracuje 1 nekvalifikovaná učitelka, absolventka Střední pedagogické školy. Mezi pedagogické zaměstnance je zařazena také asistentka pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Toto pracovní místo bylo zřízeno v tomto školním roce poprvé a paní asistentka pomáhá při výuce a výchově dětí na 1. stupni. V dopoledních hodinách je podle požadavků učitelek ve třídách, odpoledne ve školní družině a individuálně pomáhá s přípravou do školy těm žákům, jejichž rodiče o tuto pomoc projeví zájem. Na 2. stupni ZŠ je problematická aprobovanost výuky. Naši učitelé jsou aprobovaní v předmětech Český jazyk Anglický jazyk Ruský jazyk Dějepis Občanská výchova Zeměpis Matematika Přírodopis Fyzika Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Jejich aprobací v maximální míře využíváme při sestavování rozvrhu výuky. Plně aprobovaně učíme český jazyk, ruský jazyk, občanskou výchovu, fyziku, hudební, výtvarnou a tělesnou výchovu. Ve škole dlouhodobě chybí aprobovaný učitel chemie, problematická je i výuka dalších přírodovědných předmětů

6 Školní družina Fyzický počet zaměstnanců: 1 Přepočtený počet zaměstnanců: 0,59 Paní vychovatelka je plně kvalifikovaná, ve věku let. Provozní zaměstnanci Fyzický počet zaměstnanců: letní období 7 zimní období 11 Přepočtený počet zaměstnanců: letní období 3,86 zimní období 6,16 Ze 7 stálých provozních zaměstnanců je 6 žen. Vzhledem ke dvěma samostatným budovám pracují ve škole 4 uklízečky na zkrácený úvazek. Dalšími zaměstnanci jsou školník 75 % úvazku, sekretářka 60 % úvazku a účetní 40 % úvazku. 4 sezónní topiči pracují na plný nebo zkrácený úvazek, jejich pracovní smlouva je podle potřeby několikrát za sezónu změněna. Věková struktura stálých provozních zaměstnanců: do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodci

7 Pedagogická činnost školy: Údaje o zápisu k povinné školní docházce: Na školní rok 2006 / 2007 se do 1. třídy naší ZŠ zapsalo celkem 28 žáků. Z tohoto počtu mají 4 děti odloženou školní docházku a 3 se během ledna až srpna odstěhovaly, do 1. třídy tedy nastoupilo 21 žáků. Do přípravné třídy se zapsalo 8 dětí a všechny nastoupily. Klasifikace chování a prospěchu k datu : Chování bylo u 141 žáků klasifikováno jako velmi dobré u 7 žáků jako uspokojivé u 1 žáka jako neuspokojivé třída počet žáků CH D prospěli prospěli neprospěli odložená s vyznamenáním klasifikace I II III IV V st VI VII VIII IX st celkem

8 Klasifikace chování a prospěchu k datu : Chování bylo u 145 žáků klasifikováno jako velmi dobré u 5 žáků jako uspokojivé u 1 žáka jako neuspokojivé třída počet žáků CH D prospěli prospěli neprospěli odložená s vyznamenáním klasifikace I II III IV V st VI VII VIII IX st celkem

9 Klasifikace prospěchu po opravných zkouškách k datu Přezkoušení z důvodu vysoké absence a opravné zkoušky byly vykonány dne 29. a 30. srpna 2007 po předchozí písemné domácí přípravě a konzultacích ve škole. 4 žáci, kteří nejsou klasifikováni, jsou na základě žádosti rodičů vzděláváni individuálně v zahraničí. Po návratu / říjen listopad 2007 /, budou skládat zkoušky podle 41 odst. 5 Školského zákona. třída počet žáků CH D prospěli prospěli neprospěli odložená s vyznamenáním klasifikace I II III IV V st VI VII VIII IX st celkem Přehled absence žáků: omluvená průměr neomluvená průměr 1. pololetí absence na žáka absence na žáka 1. stupeň , ,09 2. stupeň , ,31 celkem , ,19 2. pololetí 1. stupeň , stupeň , ,68 celkem , ,30 celkem , ,49-9 -

10 Výuka cizích jazyků: Na škole vyučujeme od 3. třídy anglický jazyk. Výuka je zabezpečena kvalifikovanými učiteli, na 1. stupni je neaprobovaná, na 2. stupni z 80% aprobovaná. Výuka německého jazyka v jedné skupině žáků 9. třídy byla zabezpečena kvalifikovaným, neaprobovaným pedagogem. Od tohoto školního roku jsme začali vyučovat jako volitelný předmět 2. cizí jazyk. Žáci si měli možnost vybrat jazyk německý nebo ruský. Výuka ruského jazyka byla finančně zabezpečena z projektu Jsme Slované, na který jsme získali mzdové prostředky z MŠMT v rámci programu Podpora výuky málo vyučovaných cizích jazyků. Výuka povinně volitelných předmětů: V letošním školním roce jsme jako povinně volitelné předměty vyučovali: 7. třída informatika / dotace 2 hodiny za týden 8. třída informatika / dotace 1 hodina za týden 2. cizí jazyk / dotace 2 hodiny za týden 9. třída informatika / dotace 2 hodiny za týden 2. cizí jazyk / dotace 2 hodiny za týden volba povolání / dotace 1 hodina za týden Integrovaní žáci k datu / zdravotní postižení a zdravotní znevýhodnění / Ročník Integrovaní žáci Specifické poruchy učení Sluchová vada Řečová vada Celkem Na 2. stupni byly zřízeny 2 skupiny žáků s diagnostikovanou specifickou poruchou učení, ve kterých se v rozsahu 1 hodiny za týden prováděla reedukace výukových potíží. Při nápravě těchto poruch spolupracujeme s PPP Orlová. Žákyně 4. třídy s řečovou vadou měla samostatnou výuku v rozsahu jedné vyučovací hodiny za týden, pracovala podle individuálního vzdělávacího plánu. Při odstraňování poruchy spolupracujeme s SPC Karviná. Sluchově postižený žák měl individuální studijní plány ve všech naukových předmětech a individuální výuku v rozsahu 3 hodiny týdně. Podle doporučení SPC pro sluchově postižené v Ostravě, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, byla individuální výuka zaměřena na vysvětlování pojmů, individuální výklad učiva, procvičování a upevňování znalostí

11 Přípravná třída: V letošním školním roce ji navštěvovalo 8 dětí s odkladem povinné školní docházky a dětí předškolního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí. Paní učitelce pomáhala při všestranném rozvoji dětí asistentka pedagoga v rozsahu asi 2 hodiny denně. Základem práce byla organizovaná hra, rozhovory, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti. Důraz byl kladen na jazykovou a komunikativní výchovu, vytvoření matematických představ, cvičení paměti, jemnou motoriku, uvolňování ruky. Každé dítě v přípravné třídě má svůj individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou zaznamenávány jeho potřeby a úspěchy. Pro rodiče jsou pravidelně organizovány ukázkové hodiny práce s dětmi a 2 odpolední besídky / vánoční a ke Dni matek /. Červen 2007 byl zaměřen na projektovou výuku. Realizovaný projekt s názvem Mravenčí království rozvíjel u dětí znalosti z oblasti přírody. Výsledky dětí i spolupráci s rodiči hodnotí paní učitelka jako velmi dobrou. Údaje o zápisu dětí do 1. třídy a přípravné třídy školy na školní rok 2007 / 2008: Na školní rok 2007/2008 se do naší školy zapsalo celkem 27 dětí. U tří dětí byl dětským lékařem a Pedagogicko-psychologickou poradnou doporučen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok, tři žáci se odstěhovali nebo přešli do jiných ZŠ na území města, dva žáci 1. třídu opakují. Ke dni 3. září 2007 nastoupilo celkem 23 žáků. V přípravné třídě máme k dnešnímu datu 12 žáků, tři z nich mají odklad povinné školní docházky, ostatní jsou ještě věku předškolního a rodiče je z finančních důvodů nemohou umístit v mateřských školách. Výchova k volbě povolání: Témata k volbě povolání jsou zařazována do výuky prvouky, rodinné výchovy, občanské výchovy, pracovních činností a příležitostně i do ostatních předmětů. Od 7. třídy se přípravou na budoucí povolání našich žáků zabýváme systematicky. V tomto školním roce měli žáci 7. a 8. třídy v předmětu občanská výchova vyčleněné vyučovací hodiny na téma Volba povolání a Člověk a pracovní život. V 9. třídě měli žáci volitelný předmět Volba povolání. Obsahem výuky byl monitoring zájmu žáků, testování jejich schopností a zájmů ve vztahu k vhodné profesní orientaci, žáci byli na Pracovním úřadě v Karviné a na burze škol. Ve výuce byly používány pracovní listy Volba povolání od Violy Horské a Heleny Zemánkové

12 Úroveň znalostí našich žáků: Ve školní roce 2006 / 2007 jsme se 4x zúčastnili testování úrovně vědomostí našich žáků. Testy proběhly v těchto termínech a zpracovaly je tyto firmy: SCIO 6. třída 1.2. CERMAT 9. třída Mezinárodní výzkum TIMSS třída CERMAT 5. třída SCIO testy 6. třída Testování se zúčastnilo 15 žáků. Testy byly rozdělení do tří oblastí zjišťovaly úroveň obecných studijních předpokladů (OSP), matematiky(ma) a českého jazyka(čj). Rozbor obecných studijních předpokladů (OSP): Z celého testování dopadly OSP nejlépe, dosáhli jsme průměrného výsledku. Ve třídě jsou 3 žáci nadprůměrní, ale bohužel i 6 žáků podprůměrných. Žáci nejlépe zvládli orientaci v obrázku a porozumění textu. Nejhorších výsledků dosáhli při orientaci v grafu a tabulce, v analýze a porovnávání hodnot a v číselných operacích. Rozbor matematiky (MA): V matematice dopadla naše škola špatně, žáci dosáhli pouze podprůměrného výsledku. Máme pouze 1 nadprůměrnou žákyni, ale také jen 1 podprůměrného žáka. Nejlepších výsledků dosáhli žáci v geometrii, nejhorších v oblastech přirozená čísla a číslo nula a zlomky. Rozbor českého jazyka (ČJ): V českém jazyce jsme jako škola dosáhli průměrný výsledek. Nejlepších výsledků dosáhly děti v jazyce, ve slohu a literatuře, nejhorších výsledků ve větném rozboru, aplikaci znalostí a gramatice. Využití potenciálu 3 žáci v matematice a 3 žáci v českém jazyce by mohli díky svým předpokladům dosahovat lepší výsledky. Vysoce nadprůměrné a podprůměrné výsledky Vysoce nadprůměrného výsledku dosáhla jedna žákyně v ČJ a zařadila se mezi 15% nejlepších žáků v republice. Pouze podprůměrných výsledků dosáhlo 8 žáků celkem v 17 testech, z nich 3 ve všech třech testech, 3 ve dvou testech a 2 v jednom testu

13 CERMAT testy 9. třída Testů se zúčastnilo 14 žáků. Celkově jsme se umístili mírně pod průměrem. Úspěšnost v jednotlivých částech: Obecné dovednosti 61,1 % Matematické dovednosti 39,3 % Dovednosti v ČJ 46,6 % - 3,5 % od průměru ZŠ ČR, - 4 % od MSK - 5 % od průměru ZŠ ČR, - 6 % od MSK - 8 % od průměru ZŠ ČR, - 9 % od MSK Matematické dovednosti: Nejlépe dopadly úlohy s geometrickou tématikou, nejhůře úlohy zpracovávající číselné informace. 3 žáci dosáhli vysoce nadprůměrných výsledků, 2 žáci pouze silně podprůměrných. Dovednosti v ČJ: Nejlepší výsledky dosáhli žáci v úlohách s výchozími publicistickými texty, nejhůře se orientovali v úlohách s ostatními výchozími texty. Výrazně nadprůměrných výsledků dosáhly 2 žákyně, silně podprůměrní byli 3 žáci. Obecné dovednosti: Tato část testových úloh dopadla nejlépe. Nejlepší výsledky měli žáci při vyhledávání a porovnávání dílčích informací slovního charakteru, nejhorší při porozumění informacím číselného charakteru. Ve třídě dosáhli 3 žáci vysoce nadprůměrných výsledků a 3 žáci byli podprůměrní. Mezinárodní výzkum TIMSS 2007 Byl proveden v náhodně vybraných školách Ústavem pro informace ve vzdělávání. Byl zaměřen na testování úrovně matematiky a přírodovědy. Výsledky testů nebyly školám zaslány. CERMAT testy 5. třída Do dnešního dne byly pouze zaslány výsledky testů jednotlivých žáků, souhrnné výsledky školy a její porovnání s ostatními školami v ČR a Moravskoslezském kraji se teprve zpracovávají. Závěr: S úrovní znalostí našich žáků nejsme spokojeni. Podrobným rozborem výsledků jednotlivých testů a důrazem na nejméně zvládnuté učivo se snažíme nedostatky napravovat. V každé třídě a každém testu ale máme vždy i žáky velmi úspěšné, takže si myslím, že výsledky nejsou ovlivněny špatnou prací učitelů, ale velkým počtem žáků ze sociálně a vzdělanostně znevýhodněných rodin

14 Údaje o vycházejících a přestupujících žácích : V letošním roce ukončilo povinnou školní docházku 14 žáků 9. třídy 1 žák 7. třídy celkem tedy 18 žáků. Na středních školách a v učebních oborech s maturitou bude pokračovat ve studiu 12 žáků / 3 chlapci a 8 děvčat /. V učebních oborech se budou na své povolání připravovat 4 žáci / 2 chlapci a 2 děvčata /. 2 žáci z 5. třídy byli po úspěšně zvládnutém výběrovém řízení přijati na Gymnázium v Orlové, a 1 žák z 5. třídy na ZŠ Orlová-Lutyně U Kapličky do třídy s rozšířenou výukou informatiky. Účast na olympiádách a soutěžích: Naši žáci se zúčastnili školního kola Pythagoriády, dějepisné olympiády, konverzace v anglickém jazyce, mnoha výtvarných soutěží, městského kola dopravní soutěže a mnoha soutěží sportovních. Výborné výsledky v jednotlivých soutěžích: 2. místo Konverzační soutěž v jazyce anglickém - okresní kolo 1. místo Okresní přebor na dráze ve skoku do dálky 3. místo Okresní přebor na dráze v hodu oštěpem 4. místo výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí 1. místo soutěž ŠD Člověče, nezlob se 1. a 2. místo Soutěž ve střelbě ze vzduchovky - městské kolo 2. místo matematická soutěž Gymnázia Orlová MATES 2. místo Soutěž "O putovní pohár ve florbalu" - městské kolo 3. místo 3. třída soutěž Naše město 2x 5. místo Běh 3. května - městské kolo Naší snahou je, aby se žáci zúčastnili takových akcí, ve kterých mají šanci uspět. Tím rozvíjíme jejich zdravé sebevědomí a vychováváme je k návyku smysluplně trávit volný čas. Školní družina: Ve školním roce 2006 / 2007 pracovalo jedno oddělení školní družiny. Péče o děti byla zajištěna kvalifikovanou vychovatelkou. Formou organizované hry a dalších činností byly u dětí rozvíjeny jejich tělesné, rozumové a estetické dovednosti. Práce školní družiny byla zaměřena na pozorování přírody, pravidla silničního provozu, pravidla stolování a hygieny. Děti rozvíjely svou zručnost, sportovní zdatnost, procvičovaly si paměť a logiku. Práce školní družiny byla po celý rok bezproblémová

15 Školní projekty: Školní akce a mimoškolní činnost: V tomto školním roce jsme se zaměřili na realizaci dvou dlouhodobých projektů ve spolupráci partnerskou školou z polského Radlinu. První projekt s názvem To všechno nás spojuje byl realizován na podzim Jeho cílem bylo rozšíření znalostí našich a polských žáků z historie i současnosti mikroregionu Těšínské Slezsko. Uskutečnily se dva dvoudenní výměnné pobyty 40 našich žáků v polské škole a 40 polských dětí v Orlové. Program prvního dne společného pobytu se vždy realizoval ve škole a městě a zahrnoval účast žáků ve výuce, prohlídku města a přijetí na radnici, společné sportovní, jazykové a zábavné soutěže. Druhý den byl věnován poznávání zajímavostí regionu. V Polsku jsme měli zajištěnou exkurzi na šachtu ve Wlodzislavi, položili jsme květy u pomníku československých letců a prohlédli jsme si historické památky Cieszyna. Na společném výletě na našem území si děti prohlédly Památník životické tragédie, zámek v Karviné a Archeopark v Chotěbuzi. V rámci tohoto projektu proběhla také akce Svátky škol, kdy jsme navzájem zorganizovali společná veřejná vystoupení našich žáků v Radlinu a v Orlové. Česká část vystoupení měla název Babičko, vypravuj a byla zaměřena na srovnání současného života a života našich předků. Druhý projekt měl název U nás v Evropě. Realizovali jsme jej v březnu až květnu Česká část projektu obsahovala dopolední soutěž smíšených česko-polských družstev ve znalostech o zemích střední Evropy a odpolední pracovní dílny, kde se většina dětí podle svých zájmů naučila některou z méně tradičních výtvarných technik. Další žáci měli sportovní pětiboj, nebo tvořili počítačovou prezentaci s názvem Moje vlast. Další akcí, kterou zorganizovala naše škola, byly ukázkové hodiny výuky s tématem sjednocené Evropy pro naše polské kolegy. V multimediální učebně s interaktivní tabulí se uskutečnila hodina vlastivědy s tématem Vodstvo Evropy a v 8. třídě hodina hudební výchovy s názvem Hudba bez hranic. Při naší návštěvě v Polsku čeští žáci pomocí nasbíraných mapek, mincí, poštovních známek, suvenýrů a dalších předmětů pomohli dokončit výzdobu jednotlivých tříd, které představovaly jednotlivé státy Evropské unie. Po prohlídce všech států následovala prohlídka nově vybudované naučné stezky v lesoparku v blízkosti polské školy. V odpoledních hodinách byla připravena sportovně-zábavná soutěž a závěrečná diskotéka. Oba projekty byly spolufinancované Evropskou unií v rámci Programu Iniciativy Interreg IIIA z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko a Městem Orlová

16 V rámci výuky ruského jazyka jako volitelného předmětu v 8. třídě proběhl projekt Jsme Slované, který finančně podpořilo MŠMT ČR v rámci Programu podpory méně vyučovaných cizích jazyků. Projekt byl založen na mezipředmětových vztazích a realizován v rámci výuky ruského jazyka, dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy a hudební výchovy. Ve školním roce 2007 / 2008 je připraveno a schváleno jeho pokračování s názvem Učíme se rusky, poznáváme Rusko. Nabídka zájmových kroužků: Přehled účasti v kroužcích - školní rok 2006/2007 Kroužek 1. pololetí 2. pololetí třídy Výtvarný kroužek Keramika Keramika , 9. Lego Sportovní hry - dívky Sportovní hry -chlapci Informatika Celkem Zájmové kroužky vedli v odpoledních hodinách pedagogičtí zaměstnanci naší školy. Výrazným kladem je to, že se naši žáci, kteří nemají v místě bydliště jinou možnost odpolední činnosti, mohou zdarma zúčastnit zájmové práce ve sportovní a výtvarné oblasti. Rozvíjejí se tak jejich schopnosti a dovednosti, v kroužku informatiky na 1. stupni získávají základní dovednosti z oblasti počítačové gramotnosti. Na 2. stupni měli žáci možnost volné práce na počítačích dva dny v týdnu od 7.00 hod. Využívali ji nejen k získávání podkladů pro svou školní práci, ale i pro volné hry a chatování. Besedy, kulturní akce a exkurze: Uspořádané besedy byly tematicky zaměřeny na Volbu povolání Úřad práce - Volba povolání Burza podniků Baron School beseda se zájemci Primární prevenci negativních jevů Beseda o kouření a alkoholismu Alkoholismus Právní vědomí Láska ano, děti ještě ne Environmentální výchovu Beseda o včelařství Beseda o obyvatelích lesa Dopravní výchovu BOZP na silnicích Policie ČR - "Pásovci"

17 Historii regionu Kronika města beseda Muzeum Těšínska (výklad o našem městě) Od adventu do vánoc Kulturní akce Akademie ZŠ Školní Orlová Divadlo loutek Ostrava Hobit aneb cesta " Divadlo loutek Ostrava "Sněhurka" Humanitas-CZ africká kultura Filmová projekce Austrálie / spojená s besedou / Dále jsme navštívili 2 filmová představení, výstavu Zahrada a zdravé město a Výstavu spolkové a klubové činnosti, na školním hřišti vystupovali sokolníci, zúčastnili jsme se akce Den Země. Exkurze Archeopark v Chotěbuzi Mimoškolní akce ve spolupráci s Občanským sdružením: Během školního roku se uskutečnily tři tradiční akce - mikulášská nadílka / prosinec 2006 / - karneval a diskotéka / březen 2007 / - oslava MDD / červen 2007 / Na těchto akcích zajišťuje Občanské sdružení občerstvení pro naše žáky. Dále finančně přispívá na školní výlet 9. třídy a kupuje pro nejlepší žáky 2. stupně školy knižní odměny. Drobné dárky dostávají děti také za reprezentaci školy ve vědomostních, sportovních a uměleckých soutěžích

18 Program primární prevence: Témata Minimálního preventivního programu jsou zařazena do výuky prvouky, přírodovědy, přírodopisu, chemie, zeměpisu, cizích jazyků, rodinné výchovy a občanské výchovy, v dalších předmětech se prevencí zabýváme příležitostně. V říjnu se žáci 2. stupně zúčastnili besedy o kouření a alkoholismu, v prosinci a únoru proběhly další besedy o alkoholismu, v únoru beseda s názvem Právní vědomí a v květnu již tradiční akce Láska ano, děti ještě ne. Během celého školního roku se snažíme řešit s rodiči žáků jejich výukové a kázeňské problémy, podle potřeby svoláváme výchovnou komisi. Vyhodnocení dalšího vzdělávání zaměstnanců: 1. školení DVPP / placeno ze státního rozpočtu / Ve školním roce 2006/2007 bylo prioritou vzdělávání zaměřené na tvorbu Školních vzdělávacích programů a na vzdělávání žáků podle nových vzdělávacích požadavků. Další prioritou bylo jazykové vzdělávání, v kurzu angličtiny pro středně pokročilé pokračují 2 pedagogičtí zaměstnanci. Dalšímu rozšíření znalostí a dovedností se věnovala paní učitelka v oblasti nápravy SPU. Poprvé jsme se zaměřili také na vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a příznivého klimatu třídy. V 1. pololetí školního roku se 11 pedagogických zaměstnanců zúčastnilo celkem 8 akcí, z toho 4 dlouhodobých nebo vícedenních. Ve 2. pololetí se 14 zaměstnanců zúčastnilo 10 vzdělávacích akcí, z toho 7 dlouhodobých nebo vícedenních. Během celého školního roku se 14 pedagogických zaměstnanců proškolilo bezplatně akce byly financovány z různých grantů a projektů. Za zbývající školení DVPP jsme utratili 8 180,- Kč. 2. školení SIPVZ / placeno z účelově vázané dotace / Tohoto školení se zúčastnila nová pedagogická zaměstnankyně na podzim Na základě úspěšného zpracování testu úvodního modulu byla zařazena mezi pokročilé do úvodního modulu. Za test a dlouhodobé školení jsme zaplatili 2 150,- Kč. 3. školení v oblasti BOZP / placeno z příspěvku zřizovatele / Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců byla zaměřena na bezpečnost práce. Za tento školní rok se proškolilo celkem 10 zaměstnanců, celková cena všech školení byla 3 700,- Kč

19 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2006 Příjmy: státní rozpočet ,00 Kč z toho: mzdy ,00 Kč ONN 5 000,00 Kč odvody zaměstnavatele ,00 Kč odvody na FKSP ,00 Kč ONIV ,00 Kč SIPVZ Projekt hodina z toho. mzdy odvody zaměstnavatele odvody na FKSP Projekt Podpora výuky cizích jazyků z toho: mzdy odvody zaměstnavatele odvody na FKSP Asistent pedagoga z toho: mzdy odvody zaměstnavatele odvody na FKSP ,00 Kč ,00 Kč 8 000,00 Kč 2 800,00 Kč 160,00 Kč ,00 Kč 8 759,00 Kč 3 066,00 Kč 175,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 859,00 Kč příspěvek města vlastní příjmy z toho: pronájem tělocvičny školné školní družina úroky škola v přírodě ,00 Kč ,52 Kč 770,00 Kč ,00 Kč 1 074,52 Kč ,00 Kč Náklady: ze státního rozpočtu ,00 Kč z toho: mzdy ,00 Kč ONN 5 000,00 Kč odvody zaměstnavatele ,00 Kč odvody na FKSP ,00 Kč ONIV ,00 Kč na SIPVZ na Projekt hodina z toho: mzdy odvody zaměstnavatele odvody na FKSP ,00 Kč ,00 Kč 8 000,00 Kč 2 800,00 Kč 160,00 Kč

20 na projekt Podpora výuky cizích jazyků z toho: mzdy odvody zaměstnavatele odvody na FKSP na asistenta pedagoga z toho: mzdy odvody zaměstnavatele odvody na FKSP ,00 Kč 8 759,00 Kč 3 066,00 Kč 175,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 859,00 Kč z příspěvku města, vlastních příjmů z toho: provoz školy nákup majetku na nákup pro ŠD a TV opravy budov a údržbářský materiál projekt,,to všechno nás spojuje..." škola v přírodě ,99 Kč ,79 Kč ,90 Kč 1 664,50 Kč ,60 Kč ,20 Kč ,00 Kč Výsledek hospodaření Státní rozpočet 0, 00 Kč Příspěvek města a vlastní příjmy ,47 Kč Na podzim roku 2006 proběhl projekt To všechno nás spojuje spolufinancovaný Evropskou unií a Městem Orlová. Finanční prostředky z EU nám byly vyplaceny až v roce Město Orlová nám na realizaci projektu poskytlo krátkodobou půjčku ve výši ,-Kč, která byla zaúčtovaná na účet krátkodobých závazků a ne do výnosů, z toho vyplývá výše uvedená ztráta v hospodaření, která byla v roce 2007 po proplacení nákladů projektu z EU srovnána. V Orlové 27. září 2007 Mgr. Věra Vrlíková, ŘŠ Rada školy schválila dokument dne Mgr. Hana Košťálová

21 Seznam zkratek: DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků MKS Moravskoslezský kraj MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PC osobní počítač PPP Pedagogicko-psychologická poradna SPC Speciálně pedagogické centrum ŠD školní družina ZŠ základní škola

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná Výroční zpráva 2005 / 2006-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 4 Pedagogická činnost školy str. 5 Školní akce a

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2007 / 2008 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Počty tříd a počty žáků str. 4 3. Pracovníci školy str.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více