Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 -"

Transkript

1 Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2006 /

2 Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 5 Pedagogická činnost školy str. 7 Školní akce a mimoškolní činnost str. 15 Program primární prevence str. 18 Vyhodnocení DVPP str. 18 Základní údaje o hospodaření školy str

3 Charakteristika školy: Název školy: Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Adresa: Základní škola Jarní Orlová-Poruba Zřizovatel: Město Orlová Ředitelka školy: Mgr. Věra Vrlíková Datum zařazení do sítě: e-adresa: www stránky: Školská rada založena dne IČ, DIČ: , CZ REDIZO: Součásti školy: Název součásti Základní škola Školní družina Odloučená pracoviště školy: Název odloučeného pracoviště Základní škola Adresa Jarní 400, Orlová Poruba Slezská 200, Orlová - Poruba Adresa Slezská 200, Orlová Poruba Vzdělávací program: Škola strom života / 1. a 6. třída / /96 2 Základní škola / 2.-5.třída, třída / ZŠ má dvě budovy vzdálené 7 min chůze, v budově Slezská 200 se učí žáci přípravné třídy, 1. stupně ZŠ a má zde sídlo školní družina, v budově Jarní 400 se učí žáci 2. stupně a sídlí zde ředitelství ZŠ. Vybavení školy učebnicemi, odbornou literaturou, pomůckami, AV technikou, sportovním zařízením apod. je standardní. Ve školní budově na adrese Jarní 400 jsme ve školním roce 2006 / 2007 výrazně rozšířili PC učebnu, kde je k dispozici 17 žákovských a 1 učitelský počítač, dataprojektor a černobílá laserová tiskárna. Ve školní budově na adrese Slezská 200 je nově vybudovaná multimediální učebna s interaktivní tabulí, notebookem, dataprojektorem a s rozvody pro 6 žákovských počítačů, které z finančních důvodů zatím nebyly zakoupeny

4 1. Základní škola Počty tříd a počty žáků k datu / odstavec a / k datu / odstavec b / 1. stupeň 2. stupeň Celkem počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků a b a b a b a b a b a b Přípravná třída a počet žáků k datu / odstavec a / k datu / odstavec b / počet tříd počet žáků a b a b Školní družina Počet oddělení a počet žáků k datu / odstavec a / k datu / odstavec b / Školní klub není zřízen. Školní družina Počet oddělení Počet žáků a b a b

5 Údaje o pracovnících školy k datu : Pedagogičtí zaměstnanci: Základní škola Fyzický počet zaměstnanců: 16 Přepočtený počet zaměstnanců: 13,71 Věková struktura pedagogických zaměstnanců: do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodce /částečný úvazek/ Z celkového počtu 16 pedagogických zaměstnanců pracuje v ZŠ 15 žen. 12 učitelů je plně kvalifikovaných. 1 učitelka úspěšně ukončila 3. ročník Pedagogické fakulty v Ostravě a připravuje se na státní závěrečné zkoušky v roce učitelka na 2. stupni ZŠ je absolventkou Vysoké školy báňské s titulem Ing. Na částečný pracovní úvazek / zástup za mateřskou dovolenou / pracuje 1 nekvalifikovaná učitelka, absolventka Střední pedagogické školy. Mezi pedagogické zaměstnance je zařazena také asistentka pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Toto pracovní místo bylo zřízeno v tomto školním roce poprvé a paní asistentka pomáhá při výuce a výchově dětí na 1. stupni. V dopoledních hodinách je podle požadavků učitelek ve třídách, odpoledne ve školní družině a individuálně pomáhá s přípravou do školy těm žákům, jejichž rodiče o tuto pomoc projeví zájem. Na 2. stupni ZŠ je problematická aprobovanost výuky. Naši učitelé jsou aprobovaní v předmětech Český jazyk Anglický jazyk Ruský jazyk Dějepis Občanská výchova Zeměpis Matematika Přírodopis Fyzika Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Jejich aprobací v maximální míře využíváme při sestavování rozvrhu výuky. Plně aprobovaně učíme český jazyk, ruský jazyk, občanskou výchovu, fyziku, hudební, výtvarnou a tělesnou výchovu. Ve škole dlouhodobě chybí aprobovaný učitel chemie, problematická je i výuka dalších přírodovědných předmětů

6 Školní družina Fyzický počet zaměstnanců: 1 Přepočtený počet zaměstnanců: 0,59 Paní vychovatelka je plně kvalifikovaná, ve věku let. Provozní zaměstnanci Fyzický počet zaměstnanců: letní období 7 zimní období 11 Přepočtený počet zaměstnanců: letní období 3,86 zimní období 6,16 Ze 7 stálých provozních zaměstnanců je 6 žen. Vzhledem ke dvěma samostatným budovám pracují ve škole 4 uklízečky na zkrácený úvazek. Dalšími zaměstnanci jsou školník 75 % úvazku, sekretářka 60 % úvazku a účetní 40 % úvazku. 4 sezónní topiči pracují na plný nebo zkrácený úvazek, jejich pracovní smlouva je podle potřeby několikrát za sezónu změněna. Věková struktura stálých provozních zaměstnanců: do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodci

7 Pedagogická činnost školy: Údaje o zápisu k povinné školní docházce: Na školní rok 2006 / 2007 se do 1. třídy naší ZŠ zapsalo celkem 28 žáků. Z tohoto počtu mají 4 děti odloženou školní docházku a 3 se během ledna až srpna odstěhovaly, do 1. třídy tedy nastoupilo 21 žáků. Do přípravné třídy se zapsalo 8 dětí a všechny nastoupily. Klasifikace chování a prospěchu k datu : Chování bylo u 141 žáků klasifikováno jako velmi dobré u 7 žáků jako uspokojivé u 1 žáka jako neuspokojivé třída počet žáků CH D prospěli prospěli neprospěli odložená s vyznamenáním klasifikace I II III IV V st VI VII VIII IX st celkem

8 Klasifikace chování a prospěchu k datu : Chování bylo u 145 žáků klasifikováno jako velmi dobré u 5 žáků jako uspokojivé u 1 žáka jako neuspokojivé třída počet žáků CH D prospěli prospěli neprospěli odložená s vyznamenáním klasifikace I II III IV V st VI VII VIII IX st celkem

9 Klasifikace prospěchu po opravných zkouškách k datu Přezkoušení z důvodu vysoké absence a opravné zkoušky byly vykonány dne 29. a 30. srpna 2007 po předchozí písemné domácí přípravě a konzultacích ve škole. 4 žáci, kteří nejsou klasifikováni, jsou na základě žádosti rodičů vzděláváni individuálně v zahraničí. Po návratu / říjen listopad 2007 /, budou skládat zkoušky podle 41 odst. 5 Školského zákona. třída počet žáků CH D prospěli prospěli neprospěli odložená s vyznamenáním klasifikace I II III IV V st VI VII VIII IX st celkem Přehled absence žáků: omluvená průměr neomluvená průměr 1. pololetí absence na žáka absence na žáka 1. stupeň , ,09 2. stupeň , ,31 celkem , ,19 2. pololetí 1. stupeň , stupeň , ,68 celkem , ,30 celkem , ,49-9 -

10 Výuka cizích jazyků: Na škole vyučujeme od 3. třídy anglický jazyk. Výuka je zabezpečena kvalifikovanými učiteli, na 1. stupni je neaprobovaná, na 2. stupni z 80% aprobovaná. Výuka německého jazyka v jedné skupině žáků 9. třídy byla zabezpečena kvalifikovaným, neaprobovaným pedagogem. Od tohoto školního roku jsme začali vyučovat jako volitelný předmět 2. cizí jazyk. Žáci si měli možnost vybrat jazyk německý nebo ruský. Výuka ruského jazyka byla finančně zabezpečena z projektu Jsme Slované, na který jsme získali mzdové prostředky z MŠMT v rámci programu Podpora výuky málo vyučovaných cizích jazyků. Výuka povinně volitelných předmětů: V letošním školním roce jsme jako povinně volitelné předměty vyučovali: 7. třída informatika / dotace 2 hodiny za týden 8. třída informatika / dotace 1 hodina za týden 2. cizí jazyk / dotace 2 hodiny za týden 9. třída informatika / dotace 2 hodiny za týden 2. cizí jazyk / dotace 2 hodiny za týden volba povolání / dotace 1 hodina za týden Integrovaní žáci k datu / zdravotní postižení a zdravotní znevýhodnění / Ročník Integrovaní žáci Specifické poruchy učení Sluchová vada Řečová vada Celkem Na 2. stupni byly zřízeny 2 skupiny žáků s diagnostikovanou specifickou poruchou učení, ve kterých se v rozsahu 1 hodiny za týden prováděla reedukace výukových potíží. Při nápravě těchto poruch spolupracujeme s PPP Orlová. Žákyně 4. třídy s řečovou vadou měla samostatnou výuku v rozsahu jedné vyučovací hodiny za týden, pracovala podle individuálního vzdělávacího plánu. Při odstraňování poruchy spolupracujeme s SPC Karviná. Sluchově postižený žák měl individuální studijní plány ve všech naukových předmětech a individuální výuku v rozsahu 3 hodiny týdně. Podle doporučení SPC pro sluchově postižené v Ostravě, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, byla individuální výuka zaměřena na vysvětlování pojmů, individuální výklad učiva, procvičování a upevňování znalostí

11 Přípravná třída: V letošním školním roce ji navštěvovalo 8 dětí s odkladem povinné školní docházky a dětí předškolního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí. Paní učitelce pomáhala při všestranném rozvoji dětí asistentka pedagoga v rozsahu asi 2 hodiny denně. Základem práce byla organizovaná hra, rozhovory, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti. Důraz byl kladen na jazykovou a komunikativní výchovu, vytvoření matematických představ, cvičení paměti, jemnou motoriku, uvolňování ruky. Každé dítě v přípravné třídě má svůj individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou zaznamenávány jeho potřeby a úspěchy. Pro rodiče jsou pravidelně organizovány ukázkové hodiny práce s dětmi a 2 odpolední besídky / vánoční a ke Dni matek /. Červen 2007 byl zaměřen na projektovou výuku. Realizovaný projekt s názvem Mravenčí království rozvíjel u dětí znalosti z oblasti přírody. Výsledky dětí i spolupráci s rodiči hodnotí paní učitelka jako velmi dobrou. Údaje o zápisu dětí do 1. třídy a přípravné třídy školy na školní rok 2007 / 2008: Na školní rok 2007/2008 se do naší školy zapsalo celkem 27 dětí. U tří dětí byl dětským lékařem a Pedagogicko-psychologickou poradnou doporučen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok, tři žáci se odstěhovali nebo přešli do jiných ZŠ na území města, dva žáci 1. třídu opakují. Ke dni 3. září 2007 nastoupilo celkem 23 žáků. V přípravné třídě máme k dnešnímu datu 12 žáků, tři z nich mají odklad povinné školní docházky, ostatní jsou ještě věku předškolního a rodiče je z finančních důvodů nemohou umístit v mateřských školách. Výchova k volbě povolání: Témata k volbě povolání jsou zařazována do výuky prvouky, rodinné výchovy, občanské výchovy, pracovních činností a příležitostně i do ostatních předmětů. Od 7. třídy se přípravou na budoucí povolání našich žáků zabýváme systematicky. V tomto školním roce měli žáci 7. a 8. třídy v předmětu občanská výchova vyčleněné vyučovací hodiny na téma Volba povolání a Člověk a pracovní život. V 9. třídě měli žáci volitelný předmět Volba povolání. Obsahem výuky byl monitoring zájmu žáků, testování jejich schopností a zájmů ve vztahu k vhodné profesní orientaci, žáci byli na Pracovním úřadě v Karviné a na burze škol. Ve výuce byly používány pracovní listy Volba povolání od Violy Horské a Heleny Zemánkové

12 Úroveň znalostí našich žáků: Ve školní roce 2006 / 2007 jsme se 4x zúčastnili testování úrovně vědomostí našich žáků. Testy proběhly v těchto termínech a zpracovaly je tyto firmy: SCIO 6. třída 1.2. CERMAT 9. třída Mezinárodní výzkum TIMSS třída CERMAT 5. třída SCIO testy 6. třída Testování se zúčastnilo 15 žáků. Testy byly rozdělení do tří oblastí zjišťovaly úroveň obecných studijních předpokladů (OSP), matematiky(ma) a českého jazyka(čj). Rozbor obecných studijních předpokladů (OSP): Z celého testování dopadly OSP nejlépe, dosáhli jsme průměrného výsledku. Ve třídě jsou 3 žáci nadprůměrní, ale bohužel i 6 žáků podprůměrných. Žáci nejlépe zvládli orientaci v obrázku a porozumění textu. Nejhorších výsledků dosáhli při orientaci v grafu a tabulce, v analýze a porovnávání hodnot a v číselných operacích. Rozbor matematiky (MA): V matematice dopadla naše škola špatně, žáci dosáhli pouze podprůměrného výsledku. Máme pouze 1 nadprůměrnou žákyni, ale také jen 1 podprůměrného žáka. Nejlepších výsledků dosáhli žáci v geometrii, nejhorších v oblastech přirozená čísla a číslo nula a zlomky. Rozbor českého jazyka (ČJ): V českém jazyce jsme jako škola dosáhli průměrný výsledek. Nejlepších výsledků dosáhly děti v jazyce, ve slohu a literatuře, nejhorších výsledků ve větném rozboru, aplikaci znalostí a gramatice. Využití potenciálu 3 žáci v matematice a 3 žáci v českém jazyce by mohli díky svým předpokladům dosahovat lepší výsledky. Vysoce nadprůměrné a podprůměrné výsledky Vysoce nadprůměrného výsledku dosáhla jedna žákyně v ČJ a zařadila se mezi 15% nejlepších žáků v republice. Pouze podprůměrných výsledků dosáhlo 8 žáků celkem v 17 testech, z nich 3 ve všech třech testech, 3 ve dvou testech a 2 v jednom testu

13 CERMAT testy 9. třída Testů se zúčastnilo 14 žáků. Celkově jsme se umístili mírně pod průměrem. Úspěšnost v jednotlivých částech: Obecné dovednosti 61,1 % Matematické dovednosti 39,3 % Dovednosti v ČJ 46,6 % - 3,5 % od průměru ZŠ ČR, - 4 % od MSK - 5 % od průměru ZŠ ČR, - 6 % od MSK - 8 % od průměru ZŠ ČR, - 9 % od MSK Matematické dovednosti: Nejlépe dopadly úlohy s geometrickou tématikou, nejhůře úlohy zpracovávající číselné informace. 3 žáci dosáhli vysoce nadprůměrných výsledků, 2 žáci pouze silně podprůměrných. Dovednosti v ČJ: Nejlepší výsledky dosáhli žáci v úlohách s výchozími publicistickými texty, nejhůře se orientovali v úlohách s ostatními výchozími texty. Výrazně nadprůměrných výsledků dosáhly 2 žákyně, silně podprůměrní byli 3 žáci. Obecné dovednosti: Tato část testových úloh dopadla nejlépe. Nejlepší výsledky měli žáci při vyhledávání a porovnávání dílčích informací slovního charakteru, nejhorší při porozumění informacím číselného charakteru. Ve třídě dosáhli 3 žáci vysoce nadprůměrných výsledků a 3 žáci byli podprůměrní. Mezinárodní výzkum TIMSS 2007 Byl proveden v náhodně vybraných školách Ústavem pro informace ve vzdělávání. Byl zaměřen na testování úrovně matematiky a přírodovědy. Výsledky testů nebyly školám zaslány. CERMAT testy 5. třída Do dnešního dne byly pouze zaslány výsledky testů jednotlivých žáků, souhrnné výsledky školy a její porovnání s ostatními školami v ČR a Moravskoslezském kraji se teprve zpracovávají. Závěr: S úrovní znalostí našich žáků nejsme spokojeni. Podrobným rozborem výsledků jednotlivých testů a důrazem na nejméně zvládnuté učivo se snažíme nedostatky napravovat. V každé třídě a každém testu ale máme vždy i žáky velmi úspěšné, takže si myslím, že výsledky nejsou ovlivněny špatnou prací učitelů, ale velkým počtem žáků ze sociálně a vzdělanostně znevýhodněných rodin

14 Údaje o vycházejících a přestupujících žácích : V letošním roce ukončilo povinnou školní docházku 14 žáků 9. třídy 1 žák 7. třídy celkem tedy 18 žáků. Na středních školách a v učebních oborech s maturitou bude pokračovat ve studiu 12 žáků / 3 chlapci a 8 děvčat /. V učebních oborech se budou na své povolání připravovat 4 žáci / 2 chlapci a 2 děvčata /. 2 žáci z 5. třídy byli po úspěšně zvládnutém výběrovém řízení přijati na Gymnázium v Orlové, a 1 žák z 5. třídy na ZŠ Orlová-Lutyně U Kapličky do třídy s rozšířenou výukou informatiky. Účast na olympiádách a soutěžích: Naši žáci se zúčastnili školního kola Pythagoriády, dějepisné olympiády, konverzace v anglickém jazyce, mnoha výtvarných soutěží, městského kola dopravní soutěže a mnoha soutěží sportovních. Výborné výsledky v jednotlivých soutěžích: 2. místo Konverzační soutěž v jazyce anglickém - okresní kolo 1. místo Okresní přebor na dráze ve skoku do dálky 3. místo Okresní přebor na dráze v hodu oštěpem 4. místo výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí 1. místo soutěž ŠD Člověče, nezlob se 1. a 2. místo Soutěž ve střelbě ze vzduchovky - městské kolo 2. místo matematická soutěž Gymnázia Orlová MATES 2. místo Soutěž "O putovní pohár ve florbalu" - městské kolo 3. místo 3. třída soutěž Naše město 2x 5. místo Běh 3. května - městské kolo Naší snahou je, aby se žáci zúčastnili takových akcí, ve kterých mají šanci uspět. Tím rozvíjíme jejich zdravé sebevědomí a vychováváme je k návyku smysluplně trávit volný čas. Školní družina: Ve školním roce 2006 / 2007 pracovalo jedno oddělení školní družiny. Péče o děti byla zajištěna kvalifikovanou vychovatelkou. Formou organizované hry a dalších činností byly u dětí rozvíjeny jejich tělesné, rozumové a estetické dovednosti. Práce školní družiny byla zaměřena na pozorování přírody, pravidla silničního provozu, pravidla stolování a hygieny. Děti rozvíjely svou zručnost, sportovní zdatnost, procvičovaly si paměť a logiku. Práce školní družiny byla po celý rok bezproblémová

15 Školní projekty: Školní akce a mimoškolní činnost: V tomto školním roce jsme se zaměřili na realizaci dvou dlouhodobých projektů ve spolupráci partnerskou školou z polského Radlinu. První projekt s názvem To všechno nás spojuje byl realizován na podzim Jeho cílem bylo rozšíření znalostí našich a polských žáků z historie i současnosti mikroregionu Těšínské Slezsko. Uskutečnily se dva dvoudenní výměnné pobyty 40 našich žáků v polské škole a 40 polských dětí v Orlové. Program prvního dne společného pobytu se vždy realizoval ve škole a městě a zahrnoval účast žáků ve výuce, prohlídku města a přijetí na radnici, společné sportovní, jazykové a zábavné soutěže. Druhý den byl věnován poznávání zajímavostí regionu. V Polsku jsme měli zajištěnou exkurzi na šachtu ve Wlodzislavi, položili jsme květy u pomníku československých letců a prohlédli jsme si historické památky Cieszyna. Na společném výletě na našem území si děti prohlédly Památník životické tragédie, zámek v Karviné a Archeopark v Chotěbuzi. V rámci tohoto projektu proběhla také akce Svátky škol, kdy jsme navzájem zorganizovali společná veřejná vystoupení našich žáků v Radlinu a v Orlové. Česká část vystoupení měla název Babičko, vypravuj a byla zaměřena na srovnání současného života a života našich předků. Druhý projekt měl název U nás v Evropě. Realizovali jsme jej v březnu až květnu Česká část projektu obsahovala dopolední soutěž smíšených česko-polských družstev ve znalostech o zemích střední Evropy a odpolední pracovní dílny, kde se většina dětí podle svých zájmů naučila některou z méně tradičních výtvarných technik. Další žáci měli sportovní pětiboj, nebo tvořili počítačovou prezentaci s názvem Moje vlast. Další akcí, kterou zorganizovala naše škola, byly ukázkové hodiny výuky s tématem sjednocené Evropy pro naše polské kolegy. V multimediální učebně s interaktivní tabulí se uskutečnila hodina vlastivědy s tématem Vodstvo Evropy a v 8. třídě hodina hudební výchovy s názvem Hudba bez hranic. Při naší návštěvě v Polsku čeští žáci pomocí nasbíraných mapek, mincí, poštovních známek, suvenýrů a dalších předmětů pomohli dokončit výzdobu jednotlivých tříd, které představovaly jednotlivé státy Evropské unie. Po prohlídce všech států následovala prohlídka nově vybudované naučné stezky v lesoparku v blízkosti polské školy. V odpoledních hodinách byla připravena sportovně-zábavná soutěž a závěrečná diskotéka. Oba projekty byly spolufinancované Evropskou unií v rámci Programu Iniciativy Interreg IIIA z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko a Městem Orlová

16 V rámci výuky ruského jazyka jako volitelného předmětu v 8. třídě proběhl projekt Jsme Slované, který finančně podpořilo MŠMT ČR v rámci Programu podpory méně vyučovaných cizích jazyků. Projekt byl založen na mezipředmětových vztazích a realizován v rámci výuky ruského jazyka, dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy a hudební výchovy. Ve školním roce 2007 / 2008 je připraveno a schváleno jeho pokračování s názvem Učíme se rusky, poznáváme Rusko. Nabídka zájmových kroužků: Přehled účasti v kroužcích - školní rok 2006/2007 Kroužek 1. pololetí 2. pololetí třídy Výtvarný kroužek Keramika Keramika , 9. Lego Sportovní hry - dívky Sportovní hry -chlapci Informatika Celkem Zájmové kroužky vedli v odpoledních hodinách pedagogičtí zaměstnanci naší školy. Výrazným kladem je to, že se naši žáci, kteří nemají v místě bydliště jinou možnost odpolední činnosti, mohou zdarma zúčastnit zájmové práce ve sportovní a výtvarné oblasti. Rozvíjejí se tak jejich schopnosti a dovednosti, v kroužku informatiky na 1. stupni získávají základní dovednosti z oblasti počítačové gramotnosti. Na 2. stupni měli žáci možnost volné práce na počítačích dva dny v týdnu od 7.00 hod. Využívali ji nejen k získávání podkladů pro svou školní práci, ale i pro volné hry a chatování. Besedy, kulturní akce a exkurze: Uspořádané besedy byly tematicky zaměřeny na Volbu povolání Úřad práce - Volba povolání Burza podniků Baron School beseda se zájemci Primární prevenci negativních jevů Beseda o kouření a alkoholismu Alkoholismus Právní vědomí Láska ano, děti ještě ne Environmentální výchovu Beseda o včelařství Beseda o obyvatelích lesa Dopravní výchovu BOZP na silnicích Policie ČR - "Pásovci"

17 Historii regionu Kronika města beseda Muzeum Těšínska (výklad o našem městě) Od adventu do vánoc Kulturní akce Akademie ZŠ Školní Orlová Divadlo loutek Ostrava Hobit aneb cesta " Divadlo loutek Ostrava "Sněhurka" Humanitas-CZ africká kultura Filmová projekce Austrálie / spojená s besedou / Dále jsme navštívili 2 filmová představení, výstavu Zahrada a zdravé město a Výstavu spolkové a klubové činnosti, na školním hřišti vystupovali sokolníci, zúčastnili jsme se akce Den Země. Exkurze Archeopark v Chotěbuzi Mimoškolní akce ve spolupráci s Občanským sdružením: Během školního roku se uskutečnily tři tradiční akce - mikulášská nadílka / prosinec 2006 / - karneval a diskotéka / březen 2007 / - oslava MDD / červen 2007 / Na těchto akcích zajišťuje Občanské sdružení občerstvení pro naše žáky. Dále finančně přispívá na školní výlet 9. třídy a kupuje pro nejlepší žáky 2. stupně školy knižní odměny. Drobné dárky dostávají děti také za reprezentaci školy ve vědomostních, sportovních a uměleckých soutěžích

18 Program primární prevence: Témata Minimálního preventivního programu jsou zařazena do výuky prvouky, přírodovědy, přírodopisu, chemie, zeměpisu, cizích jazyků, rodinné výchovy a občanské výchovy, v dalších předmětech se prevencí zabýváme příležitostně. V říjnu se žáci 2. stupně zúčastnili besedy o kouření a alkoholismu, v prosinci a únoru proběhly další besedy o alkoholismu, v únoru beseda s názvem Právní vědomí a v květnu již tradiční akce Láska ano, děti ještě ne. Během celého školního roku se snažíme řešit s rodiči žáků jejich výukové a kázeňské problémy, podle potřeby svoláváme výchovnou komisi. Vyhodnocení dalšího vzdělávání zaměstnanců: 1. školení DVPP / placeno ze státního rozpočtu / Ve školním roce 2006/2007 bylo prioritou vzdělávání zaměřené na tvorbu Školních vzdělávacích programů a na vzdělávání žáků podle nových vzdělávacích požadavků. Další prioritou bylo jazykové vzdělávání, v kurzu angličtiny pro středně pokročilé pokračují 2 pedagogičtí zaměstnanci. Dalšímu rozšíření znalostí a dovedností se věnovala paní učitelka v oblasti nápravy SPU. Poprvé jsme se zaměřili také na vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a příznivého klimatu třídy. V 1. pololetí školního roku se 11 pedagogických zaměstnanců zúčastnilo celkem 8 akcí, z toho 4 dlouhodobých nebo vícedenních. Ve 2. pololetí se 14 zaměstnanců zúčastnilo 10 vzdělávacích akcí, z toho 7 dlouhodobých nebo vícedenních. Během celého školního roku se 14 pedagogických zaměstnanců proškolilo bezplatně akce byly financovány z různých grantů a projektů. Za zbývající školení DVPP jsme utratili 8 180,- Kč. 2. školení SIPVZ / placeno z účelově vázané dotace / Tohoto školení se zúčastnila nová pedagogická zaměstnankyně na podzim Na základě úspěšného zpracování testu úvodního modulu byla zařazena mezi pokročilé do úvodního modulu. Za test a dlouhodobé školení jsme zaplatili 2 150,- Kč. 3. školení v oblasti BOZP / placeno z příspěvku zřizovatele / Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců byla zaměřena na bezpečnost práce. Za tento školní rok se proškolilo celkem 10 zaměstnanců, celková cena všech školení byla 3 700,- Kč

19 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2006 Příjmy: státní rozpočet ,00 Kč z toho: mzdy ,00 Kč ONN 5 000,00 Kč odvody zaměstnavatele ,00 Kč odvody na FKSP ,00 Kč ONIV ,00 Kč SIPVZ Projekt hodina z toho. mzdy odvody zaměstnavatele odvody na FKSP Projekt Podpora výuky cizích jazyků z toho: mzdy odvody zaměstnavatele odvody na FKSP Asistent pedagoga z toho: mzdy odvody zaměstnavatele odvody na FKSP ,00 Kč ,00 Kč 8 000,00 Kč 2 800,00 Kč 160,00 Kč ,00 Kč 8 759,00 Kč 3 066,00 Kč 175,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 859,00 Kč příspěvek města vlastní příjmy z toho: pronájem tělocvičny školné školní družina úroky škola v přírodě ,00 Kč ,52 Kč 770,00 Kč ,00 Kč 1 074,52 Kč ,00 Kč Náklady: ze státního rozpočtu ,00 Kč z toho: mzdy ,00 Kč ONN 5 000,00 Kč odvody zaměstnavatele ,00 Kč odvody na FKSP ,00 Kč ONIV ,00 Kč na SIPVZ na Projekt hodina z toho: mzdy odvody zaměstnavatele odvody na FKSP ,00 Kč ,00 Kč 8 000,00 Kč 2 800,00 Kč 160,00 Kč

20 na projekt Podpora výuky cizích jazyků z toho: mzdy odvody zaměstnavatele odvody na FKSP na asistenta pedagoga z toho: mzdy odvody zaměstnavatele odvody na FKSP ,00 Kč 8 759,00 Kč 3 066,00 Kč 175,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 859,00 Kč z příspěvku města, vlastních příjmů z toho: provoz školy nákup majetku na nákup pro ŠD a TV opravy budov a údržbářský materiál projekt,,to všechno nás spojuje..." škola v přírodě ,99 Kč ,79 Kč ,90 Kč 1 664,50 Kč ,60 Kč ,20 Kč ,00 Kč Výsledek hospodaření Státní rozpočet 0, 00 Kč Příspěvek města a vlastní příjmy ,47 Kč Na podzim roku 2006 proběhl projekt To všechno nás spojuje spolufinancovaný Evropskou unií a Městem Orlová. Finanční prostředky z EU nám byly vyplaceny až v roce Město Orlová nám na realizaci projektu poskytlo krátkodobou půjčku ve výši ,-Kč, která byla zaúčtovaná na účet krátkodobých závazků a ne do výnosů, z toho vyplývá výše uvedená ztráta v hospodaření, která byla v roce 2007 po proplacení nákladů projektu z EU srovnána. V Orlové 27. září 2007 Mgr. Věra Vrlíková, ŘŠ Rada školy schválila dokument dne Mgr. Hana Košťálová

21 Seznam zkratek: DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků MKS Moravskoslezský kraj MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PC osobní počítač PPP Pedagogicko-psychologická poradna SPC Speciálně pedagogické centrum ŠD školní družina ZŠ základní škola

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více