Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Vydaná dne 26. září 2011 Schválená školskou radou dne tel

2 Charakteristika školy Zřizovatel školy: Městys Strunkovice nad Blanicí Zřizovací listina: ze dne , , , Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne změna názvu školy na ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí, Dodatek č. 2 ze dne změna názvu zřizovatele z Obec Strunkovice nad Blanicí na Městys Strunkovice nad Blanicí Zařazení do sítě škol: , č.j /03 21, pod novým názvem v rejstříku škol od , č. j / Právní forma: Příspěvková organizace IČO Škola sdruţuje MŠ, ZŠ, ŠJ a ŠD Organizační struktura: ZŠ ŘŠ MŠ VU ZŠ ŠJ VŠJ ŠD pedag MŠ a ŠD nepedag pedag nepedag kuchařky Výjimky: Zastupitelstvo Městyse Strunkovice nad Blanicí projednalo a schválilo na svém zasedání dne udělení výjimky z průměrného počtu ţáků na školní rok 2010/2011. Školská rada Ve školním roce 2010/2011 se sešla školská rada dvakrát (v říjnu a červnu). Schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2009/2010, projednávala otázky týkající se kapacity druţiny, plnění projektu Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Strunkovice nad Blanicí, spokojenosti strávníků se školní jídelnou a zabývala se situací v MŠ (kladně hodnotila její rozšíření a plánované navýšení kapacity). Rada zhodnotila svou práci za tříleté funkční období, neboť v červnu 2011 završila toto období.. Počet budov: 2 Počet tříd: 8 (9 ročníků, spojení 2. a 4. roč., ostatní ročníky samostatné třídy).. Celkový počet žáků: k bylo 103 ţáků. Počet se v průběhu školního roku zvýšil na konečných 106. Na I.stupni bylo k ţáků, na II.stupni bylo ţáků 40. V průběhu roku se na I. stupni zvýšil počet na 64 dětí a na II.stupni se zvýšil na 42 ţáků. Oddělení ŠD: Do ŠD bylo přihlášeno 27 dětí. Průměrná docházka dětí za celý šk. rok byla 20,7. Třída MŠ: Na základě ţádosti, kterou ke Krajskému úřadu podal zřizovatel školy v zastoupení starosty Městyse ing. Karla Matějky, rozhodl Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, ţe se nejvyšší povolený počet dětí v MŠ zvyšuje na 36. Ve školním roce 2010/2011 byly opět otevřeny 2 třídy. V MŠ bylo k zapsáno 36 dětí. V obou třídách bylo po 18 dětech. Průměrná docházka dětí dopoledne v 1. třídě byla 10,9, ve 2. třídě 10,9. Po obědě některé dětí odcházely domů, došlo ke spojení obou tříd. Průměrná docházka odpoledne činila 11 dětí.

3 Kapacita ŠJ: Ve školní jídelně se v průběhu školního roku stravovalo 41 dětí ve věku 7 10 let, 39 dětí ve věku od 11 do 14 let a 16 ţáků nad 15 let, 21 zaměstnanců školy a do 20 ostatních dospělých osob. Sluţeb školní jídelny vyuţívalo i 19 starobních důchodců z městyse. Velikost školního pozemku: parcela č. 169/5 - zahrada m 2 parcela č dvougaráţ - 61 m 2 parcela č č.p m 2 parcela č č.p m 2 Počet pedag. pracovníků: 10 (úvazky 10,00), v MŠ 3 (úvazky 2,65), v ŠD 1 (úvazek 0,67) Z toho učitelů ZŠ: 9 Počet provozních zaměstnanců: 3 (2 úvazek 1 a hospodářka školy na úvazek 0,7), v MŠ 1 (úvazek 0,5), v ŠJ 3 (úvazky 2,3), doplňková činnost (vaření pro cizí strávníky- úvazek 0,6) Celkem zaměstnanců 20 (úvazky 18,82), s doplňkovou činností (úvazky 19,42). Limit zaměstnanců stanovený Krajským úřadem v Českých Budějovicích byl překročen, spolu s platy dorovnán zřizovatelem. Materiálně technické zabezpečení budov: budova I. stupně - 5 kmenových učeben, knihovna ţákovská, učitelská, promítárna, kabinet, sklad čistících prostředků budova II. stupně - 4 kmenové učebny, 3 odborné učebny (F - Ch lab., dílny, počítačová učebna), sborovna, ředitelna, 4 kabinety, sklad učebnic, úklidová komora Systém vytápění: budova I. stupně - ústřední topení, plyn budova II. stupně - ústřední topení, plyn Investiční akce: V průběhu školního roku jsme pořídili nábytek do třídy Mgr. V.Trávníčkové, zakoupili jsme koberec do téţe třídy. Dále se podařilo zakoupit nábytek do školní jídelny a Úřad městyse nám daroval počítačovou sestavu do třídy mateřské školy. Zřizovatel opětně ţádal o dotaci na celkovou rekonstrukci budovy I.stupně, ţádost zatím nebyla kladně vyřízena. Projekčně je připravena i výměna oken a celkové zateplení budovy 2.stupně. Pedagogický sbor MŠ vedoucí učitelka Jana Kleinová Marie Malá Jitka Chánová ŠD - Jitka Chánová ZŠ - Ing. Jana Daňková, VŠZ PEF, výchovná poradkyně, protidrogová koordinátorka, TU VII.tř. (7. post. roč.) Mgr. Dana Hojková, M VT, TU IX.třídy (9. post. roč.) Mgr. Milada Mušková, Rj-On, TU VI. třídy (6. post. roč.) Mgr. Hana Pártlová, Č - Hv, ŘŠ Mgr. Hana Prášková, uč. 1. st. Pv, TU I.třídy (1. post. roč.) Mgr. Eva Sahulová, uč. I. st. - Pv, TU II. třídy ( 2. a 4. post. roč.) Mgr. Jaroslava Stříbrská, uč. Čj, Aj, D, TU VIII. třídy (8. post. roč.), spolupodílí se na protidrogových aktivitách Mgr. Marta Šlajerová, uč. I. st. - Vv, TU III. třídy ( 3. post. roč.) Mgr. Vladimíra Trávníčková, uč. I. st. - Pv, TU V. třídy (5. post. roč.) Mgr. Lenka Soumarová, Př - Ch

4 V průběhu školního roku onemocněla ředitelka školy, na úvazek 0,36 ji zastupovala Mgr. Jana Novotná, která vyučovala český jazyk (9.roč.) a hudební výchovu (6.-9.roč.). ŘŠ zastupovala výchovná poradkyně podle Provozního řádu ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí,schváleného pedagogickou radou Věkový průměr pedagogického sboru je 47 let. Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ M.Malá O počasí s hudbou a pohybem, vícedenní kurz Dovednosti předškoláka Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou.. J.Chánová Výtvarné techniky ZŠ Všechny učitelky základní školy a kolegové z DD Ţíchovec se zúčastnili Základního kurzu první pomoci L.Soumarová Google nejen vyhledávání pojmů, Jak kreslit J.Daňková Prevence ve škole co dělat, kdyţ, Jak kreslit, Elektrotechnika: kvalifikace ve zvláštních případech D.Hojková Moderní vzdělávání s Googlem, Elektrotechnika: kvalifikace ve zvláštních případech M.Mušková Český jazyk a literatura praktické nápady, náměty a inspirace E. Sahulová Oslabení percepční funkce u ţáků s SPU a jejich reedukace V.Trávníčková Vyuţití interaktivní tabule ve výuce na 1.st. ZŠ H.Prášková Jak kreslit, 1. ročník 2letého jazykově-metodický kurzu angličtiny pro začátečníky Absolvování kurzů umoţňuje učitelkám získávat nové informace, seznámí se s novými metodami práce, ve své vlastní pedagogické činnosti neustrnou, protoţe nabytých zkušeností vyuţívají ve své činnosti. Pracují s novými technickými přístroji, samy vytvářejí programy pro výuku na interaktivní tabuli. Všechny učitelky obdrţely certifikáty o absolvování. Přespočetná práce pravidelná: E. Sahulová 1 h týdně reedukace čtení V.Trávníčková 2 h týdně - Pč 5 D. Hojková 3 h týdně VT 7, INF 9 M.Mušková 2 h týdně SSP 8+9 J.Stříbrská 3 h týdně - D 9, Sčj 7 H.Pártlová 1 h týdně Hv 9 Výchovně vzdělávací činnost Vzdělávací programy: 5. roč /96-2, Základní škola , roč. školní vzdělávací program Škola pro kaţdého

5 Výuka cizích jazyků: Ve 3. aţ 9. ročníku se vyučovalo povinně anglickému jazyku, a to s 3 hodinovou dotací ve ročníku. Angličtinu vyučují dvě učitelky, obě kvalifikovaně a aprobovaně. Angličtina se taktéţ vyučovala jako krouţek, kterého se zúčastnilo 8 dětí z 1.a 2. ročníku. Anglicky se téţ učily děti v mateřské škole, které vedla paní Jitka Matějková ze Strunkovic nad Blanicí. Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti I v mimoškolních aktivitách jsme se řídili naším ŠVP. Děti z 1. stupně si zvykly jezdit do divadla a muzea do Vodňan. Nejenom ţe zhlédnou divadelní představení, kde se prakticky učí, jak se chovat v divadle, ale také navštíví větší město neţ jsou Strunkovice. Je zajímavé, ţe porovnávají chování svých vrstevníků z města a své. Učitelky samy upozorňují na nedostatky. Letos se zúčastnily celkem čtyřikrát. Celkem šestkrát byli ţáci v centru ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích. Ţáci z 2.stupně zde byli letos jednou. V centru si ţáci prakticky opakují učivo z přírodovědy a přírodopisu. Pořady, které Dřípatka nabízí, jsou velice podnětné a zajímavé, zvláště pro děti z 1. stupně. Ţáci 2. st. byli podle ŠVP v Českých Budějovicích na výstavě Vzdělání a řemeslo (8.+9. roč.) a v Prachaticích na Trhu studijních příleţitostí (9.roč.), na podzim a na jaře na HOBBY v rámci praktických činností a pěstitelských prací. V rámci tělesné výchovy se ţáci 2. stupně zúčastnili in-line bruslení v Prachaticích a 7.+9.ročník byl v plaveckém bazénu v Českých Budějovicích. 7. ročník téţ absolvoval lyţařský výcvik na Nových Hutích. Děti z 1. stupně absolvovali 9 lekcí plaveckého výcviku v bazénu v Prachaticích. V listopadu se ţáci 5. a 9. ročníku zúčastnili Vodňanského vědomostního víceboje, který kaţdoročně vyhlašuje vodňanské gymnázium. V prosinci ţáci 2.stupně připravili pro celou školu vánoční akademii v KD Strunkovice. Prezentovali se s programem plným hudebních vystoupení a soutěţí pro mladší spoluţáky. Jako kaţdý rok soutěţili v pečení vánočního cukroví. V březnu jako loni připravila Eva Sahulová besedu v místní knihovně Čteme od malých po velké. Letos četli a besedovali nejenom ţáci školy, ale i pozvaní hosté p.starosta K. Matějka a místostarosta R. Toušek. V dubnu jsme se zúčastnili jako diváci prodejní velikonoční výstavy. Na vernisáţi výstavy zazpívaly dívky 2. stupně několik písní. Veřejně téţ vystupovaly děti z 1. stupně v květnu na oslavě Dne matek. V červnu proběhla velmi zajímavá beseda s pracovníky Policie ČR, které se zúčastnily děti z 1. stupně. Paní učitelka Trávníčková si zde vyzkoušela i uniformu zásahové jednotky Policie ČR. V červnu proběhlo pochodové cvičení spojené s evakuací školy trénink na případné ohroţení ţáků a učitelek. V rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Strunkovice nad Blanicí se ţáci celé školy zúčastnili řady exkurzí a besed, které významně doplnily výchovně vzdělávací práci po celý školní rok. Výčet výletů, exkurzí a besed je v příloze této výroční zprávy. Po celý rok jsme připravovali výtvarné práce, a to i trojrozměrné, na různé výtvarné soutěţe. Práce zdobily i chodby školy. Všechny tyto akce, exkurze, projekty a výlety podporují bliţší poznávání ţáků, zvyšují jejich sebevědomí, alternativními formami se nadále vzdělávají, všichni si uvědomujeme, ţe není nad proţitky. V mateřské škole se v průběhu roku uskutečnily tyto akce: mikulášská besídka, vánoční výstava, vánoční besídka pro rodiče, karneval, Rej čarodějnic - návštěva starosty na úřadu, školy, hry, soutěţe, opékání vuřtů, návštěva místní knihovny (poslech pohádky, kreslení postav z pohádky výstava prací, divadelní představení, výlet do Borovan do parku exotických zvířat a na pohádku Udatný Matyáš, oslava MDD soutěţní odpoledne, rozloučení s dětmi, které půjdou do ZŠ ( společně s rodiči hry, soutěţe, pohoštění). Od dubna do června jezdily dětí do předplavecké školy. Od října do června kaţdý týden probíhala výuka anglického jazyka, vedla paní Jitka Matějková.

6 Škola je nadále zapojena do akce Školní mléko, státem dotované mléko odebíralo celkem 33 dětí. Organizuje prodej knih ţákům z nakladatelství Albatros - Klub mladých čtenářů a Fragment. Z lékařských prohlídek organizujeme ve spolupráci s MUDr. Bendou dvakrát do roka zubní prohlídky. Společně s občany Strunkovic sbíráme starý papír, spolupracujeme se sběrnou odpadových surovin Vodňany. Souvislé pedagogické praxe: Marie Máčlová praktikovala v ŠD V rámci výuky mezipředmětové tématiky Ochrana člověka za mimořádných událostí si kaţdý z vyučujících zapsal do svých tematických plánů, co kdy bude s dětmi probírat. Ţáci přiměřeně svému věku poznali důleţitá telefonní čísla tísňového volání, měřili a odhadovali vzdálenosti, orientovali se v terénu a čase, ti starší podle mapy, poznali varovné signály, zhlédli různé videofilmy. Všem ţákům opět v souvislosti s věkem byly dány základy první pomoci. V červnu jsme uskutečnili branný den, při kterém jsme procvičili činnost při signálu hoří a evakuaci školy. Kaţdý z ţáků by měl být schopen připravit si evakuační zavazadlo. Výchovu ke zdraví jsme prováděli v kaţdém ročníku kvůli přiměřenosti věku, pokud byla vhodná příleţitost se tématem zabývat. Nezdá se nám funkční věnovat se výchově ke zdraví jen ve 4. a 5. ročníku. Zápis k povinné školní docházce Zápis do 1. třídy letos proběhl ve středu a ve čtvrtek Zápis provedla paní učitelka Mgr. Vladimíra Trávníčková. K zápisu se dostavilo 16 dětí se svými rodiči, pro 5 dětí ţádali zákonní zástupci odklady školní docházky. Jeden odklad si rodiče posléze rozmysleli, a to po poradě v pedagogicko psychologické poradně. Kladně.byly následně vyřízeny 4 odklady. O předčasný nástup do školy letos neţádal nikdo. Podle zápisu se očekávalo, ţe do 1. třídy nastoupí 12 dětí, ve skutečnosti jich je 13. Přibylo jedno dítě z DD Ţíchovec. Výsledky výchovně vzdělávací činnosti Vyznamenaní žáci: V souvislosti s přijetím nové vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, prospívají s vyznamenáním ţáci 1. i 2. stupně školy. Vyznamenání dostávají ţáci, kteří na konci pololetí nemají ţádnou 3 - dobrou a průměr všech známek z povinných předmětů není vyšší neţ 1,5. V 1. pololetí získalo vyznamenání na 1. stupni 38 ţáků (58,46%), na 2. stupni pak 9 ţáků (21,43%). Celkem za celou školu 47 ţáků (43,93%). Ve 2. poletí obdrţelo vyznamenání na 1. stupni 34 ţáků (53,13 %), na 2. stupni 8 ţáků (19,05%). Celkem za celou školu 41 ţáků (41,84%). Neprospívající: 3 v 1. pol., ve 2. pol. 0 Přestup do speciální školy: 0 Integrovaní žáci: Letos byli integrováni 3 ţáci, 2 pro specifické poruchy učení a 1 ţákyně pro vadu sluchu. Integrovaným ţákům byly vypracovány individuální vzdělávací plány dle

7 doporučení pedagogicko psychologických poraden. Z úrovně PPP byla na tyto děti provedena 2 kontrolní šetření. Přestup na 8leté gymnázium: 5 ( 3 Vodňany, 2 Prachatice) Snížené známky z chování: v 1. pol. byla udělena 3x uspokojivá známka, ve 2. pol. pak 1 krát Neomluvené hodiny: v 1. pol. 1 hodina jeden ţák, řešeno s matkou ţáka, a 1 ţákyně 12 hodin útěk z DD Ţíchovec. Řešeno s Policií ČR a ředitelem Dětského domova. ve 2. pol. 0 hodin. Výchovná opatření: Řešily se přestupky proti nařízení školního řádu typu zapomínání domácích úkolů, učebních pomůcek, drzé chování vůči vyučujícím, agresivní chování vůči spoluţákům (na to přizvána Policie CR), neomluvené absence a vědomé a cílené nepřezouvání se. Stále přetrvávají problémy s kouřícími dětmi. Jejich počet stále stoupá a přesouvá se i do mladšího školního věku. Celkem byla za celý školní rok udělena 4 napomenutí třídního učitele a 1 důtka ředitelky školy. Za vzornou reprezentaci školy a za celoroční svědomitou a pilnou práci bylo na konci 2. pololetí uděleno 8 pochval s kniţní odměnou. Účast na soutěžích a závodech: školní kola olympiáda v českém jazyce (9.roč.), Rybářská olympiáda ( roč.), matematický Klokan ( roč.), přírodovědný Klokan ( roč.) okresní kola olympiáda v českém jazyce Výtvarné soutěţe Tajemství lesa Vodňanský vědomostní víceboj 5. třída 3. místo 9. třída 6. místo Další aktivity: Kromě povinných a povinně volitelných předmětů (seminář ze společenskovědních předmětů, výpočetní technika, informatika, seminář z matematiky a českého jazyka, pěstitelské práce) jsme ţákům nabídli i nepovinné předměty a krouţky. Mimo toho 4 ţáci pravidelně docházeli na reedukaci čtení. Nepovinné předměty: náboţenství ( roč.) 14 ţáků ( J.Pártlová ) Kroužky: anglický jazyk ( roč.) 8 ţáků ( V.Trávníčková ) vaření ( roč.) 7 ţáků ( M.Mušková) ZUMŠ Vlachovo Březí - pobočka Strunkovice - hudební obor 14 ţáků (klavír, zobcová flétna, příčná flétna, kytara, violoncello). Do mimoškolní činnosti se zapojili i místní občané a ve svém volném čase se ţákům školy věnují v následujících aktivitách: sportovní gymnastika 14 dětí Iveta Millerová TJ Blaník fotbal 10 dětí J.Wágner fotbal přípravka 20 dětí Hana Pospíšilová TJ Sokol florbal 14 dětí V. Dubravec hasiči SDH Šipoun 5 dětí M.Říha stolní tenis 2 děti M.Novák

8 Články z denního tisku: Na začátku šk. roku, v pololetí a na konci šk. roku podává vedení školy informace pro občany v místním Zpravodaji. Pedagogy školy jsou občané téţ zpravováni o úspěšných akcích ve šk. roce. V rámci povinně volitelného předmětu seminář ze společenskovědních předmětů se nadále vydává šk. časopis TERMIT - vydána 3 čísla, do něhoţ mohou přispívat všichni ţáci školy. Časopis je k dispozici nejen ţákům a učitelům školy, ale mohou si jej objednat i zájemci z řad veřejnosti. Některé články z TERMITu jsou vyuţívány ve Zpravodaji městyse Strunkovic Letos se kromě TERMITa vydala i 3 čísla TERMITÍKa, plné her, doplňovaček a kvízů pro ty úplně nejmenší spoluţáky. V Prachatickém deníku vyšel článek: Dobrá zpráva pro Strunkovické výročí školy Mimořádné události Letos nebyly ţádné Návštěvy ve škole Z úrovně zřizovatele byla provedena jedna průběţná veřejnoprávní kontrola účetnictví, a to Předmětem kontroly bylo hospodaření s finančními prostředky přidělenými Městysem v roce Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a byly poskytnuty veškeré doklady potřebné ke kontrole. Finanční prostředky poskytnuté Městysem byly v plné výší vyčerpány a řádně proúčtovány provedly pracovnice Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, pracoviště Prachatice, MUDr. Marie Nosková a Blanka Vachtová kontrolu plnění povinností dle platných zákonů ve školní jídelně. Byly předloţeny zdravotní průkazy, dodací listy a doklady k systému kontrolních kritických bodů. Při kontrole byly zjištěny čtyři závady (natřít klimatizační jednotku, opravit dlaţbu ve varné části školní jídelny, vyměnit baterii ve vytloukárně vajec, opravit regály ve skladu potravin). Všechny závady byly odstraněny do provedly tytéţ pracovnice kontrolu v mateřské škole v souvislosti s poţadavkem zřizovatele otevřít ještě jednu třídu MŠ. Bylo zjištěno, ţe jedna šatna je pro děti MŠ málo, do budou k dispozici šatny dvě. Všechny závady v ŠJ i MŠ byly projednány se zřizovatelem školy a do daného termínu odstraněny a provedli pracovníci Okresní správy sociálního zabezpečení Prachatice kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Opatření k nápravě se vzhledem k výsledkům kontroly neukládalo. Profesní příprava žáků na škole ve šk. roce 2010/2011 Volbě povolání je v naší škole věnována pozornost dlouhodobě. Na pomoc byla zakoupena publikace kolektivu autorů V.Mertina, J.Strádala, H.Úlovcové a J.Ciprové Poradce k volbě povolání pro výchovné poradce a učitele ZŠ od nakladatelství RAABE, dále jsme zakoupili počítačové programy Průvodce volbou povolání a testy volby povolání spolu s databankou českých firem. Od Úřadu práce v Prachaticích dostáváme kaţdoročně tištěnou

9 formu a CD Kam na školu s výčtem všech škol a učilišť v Jihočeském kraji. Výchovu k volbě povolání začlenili jednotliví vyučující do svých tematických plánů - český jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, Ov, Rv a praktické činnosti. V 7. roč. se klade důraz hlavně na poznávání schopností a dovedností jednotlivých ţáků, zvyšování sebevědomí a sebedůvěry, nasměrovávání ţáků k pozdější volbě střední školy nebo učiliště. V 8. roč. je to jiţ rozvíjení schopností přemýšlet o vlastních ţivotních hodnotách a cílech, o cestách, jak tyto hodnoty a cíle splnit. V 9. roč. dochází k praktické volbě povolání. Zástupci středních škol v blízkosti naší ZŠ jezdí na besedy se ţáky a jejich rodiči, kde je informují o studijních programech svých škol a uplatnění absolventů na trhu práce. Rodiče se svými dětmi v čím dál větší míře vyuţívají dnů otevřených dveří, které pořádají střední školy a učiliště. Navštíví konkrétní školu, pohovoří s vyučujícími, mají konkrétní představu o další moţnosti studia. Leckde mohou ţáci dělat zkoušky nanečisto. V neposlední řadě je věnována zvýšená příprava na přijímací řízení do škol přímo u nás ve škole. Ţáci sdělí vyučujícím, z jakých předmětů budou probíhat testy. Učitelky poté zavedou hodiny přímé práce s dětmi, letos talentové zkoušky hudební, tělesná a výtvarná výchova. Dlouhodobá je spolupráce s Úřadem práce v Prachaticích. Ţáci se svými rodiči vyuţívají moţnosti návštěvy Úřadu práce k testování profesní orientace, a to hlavně v období, kdy se mají odevzdávat přihlášky do škol. Ze stejného důvodu spolupracujeme i s Pedagogicko psychologickou poradnou v Prachaticích. 30. září 2010 navštívili ţáci 8. a 9. roč. výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích s bohatou nabídkou studijních a učebních oborů, které jsou nejen v Jihočeském kraji, ale prezentují se zde i školy z krajů jiných. 4. listopadu 2010 byli ţáci 9. ročníku na Trhu studijních příleţitostí, které pořádá Úřad práce v Prachaticích a jeli ţáci II. stupně na výstavu Hobby do Českých Budějovic. Zde vidí nejen nové trendy zahradnické techniky a různé druhy výpěstků, křoviny, úpravy zahrad, ale mohou zde najít i směr své budoucí profese. Letos se opět podávaly tři přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky posílají sami rodiče a na školu, kam se jejich děti dostanou a ony si ji vyberou, zasílají zápisový lístek. Z niţšího neţ 9. ročníku vyšla jedna ţákyně. Na 8letá gymnázia se letos hlásilo 5 ţáků z 5. třídy. Z 9. ročníku se z 11 ţáků hlásili 4 ţáci na střední školy ukončené maturitou, 7 ţáků do učilišť. V prvním kole bylo přijato 10 ţáků, ve druhém 1 ţákyně. Grantový projekt v rámci Globálního grantu CZ.1.07/ (Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Základní škola získala finanční prostředky na realizaci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Strunkovice nad Blanicí ve výši ,- Kč. Projekt potrvá 29 měsíců ( březen 2009

10 červenec 2011). V květnu 2011 rozhodl hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola o prodlouţení délky projektu do V rámci realizace škola doposud získala 10 nových počítačů, interaktivní tabuli, notebook, dataprojektor, školní nábytek, učitelky získaly patřičná školení k aktivnímu vyuţití zakoupených přístrojů, kaţdá z nich samostatně vytvořila 2 programy na výuku svých předmětů, aplikují je ve svých předmětech, navázaly spolupráci se svými kolegy z jiných škol k odzkoušení programů, dále se učitelky vzdělávaly v celkem 21 seminářích, ţáci se zúčastnili 36 odborných exkurzí, besed a výletů. Spolupráce s odborovou organizací ve šk. roce 2010/2011 V odborové organizaci bylo ve školním roce 2010/ členů. Vedení školy předkládá ke schválení rozpočet školy, rozpočet, plán čerpání a vlastní čerpání prostředků z FKSP, plány dovolených a ostatní materiály, které má ředitelka za povinnost odborové organizaci předkládat. Obě strany se řídí kolektivní smlouvou, kterou podepsaly dne na dobu neurčitou. Společně organizují setkání s důchodci, oslavu Dne učitelů, popř. výlety za kulturou, nebo ozdravné pobyty. Spolupráce vedení školy a odborové organizace je na velmi dobré úrovni. Ve Strunkovicích nad Blanicí Mgr. Hana Pártlová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2011 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více