Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Naše škola - Kopie Verze konečná z Platnost od 2007/2008

2

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 8 3 Učební plán Celkový Ročníkový 44 4 Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Matematika Informatika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět vlastivěda přírodověda prvouka Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Školní projekty Atletická olympiáda Hudební rozhledy Jsme Evropané Den Země Žiji na planetě Zemi Zdravé pískání Krnov - naše město 255 Strana 3 z 256

4 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 256 Strana 4 z 256

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Naše škola - Kopie Motivační název: Předkladatel: Název školy Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace REDIZO IČ Adresa Žižkova 3, Krnov Ředitel Mgr. Zdeněk Obruča Koordinátor Mgr. Lenka Smělíková Kontakty Mgr. L.Smělíková, Mgr. H. Vlčková Telefon , www Fax Zřizovatel: Název IČ Kontakt Adresa Telefon Fax www Městský úřad Krnov Hlavní náměstí 1, Krnov Strana 5 z 256

6 2 Charakteristika školy a ŠVP 2.1 Charakteristika školy 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ Žižkova, p.o. v Krnově je úplnou školou pro žáky 1. až 9.ročníku. Byla postavena v letech jako dvě samostatné školy 4. a 6. ZŠ. Obě školy byly v roce 1998 spojeny v jedinou největší školu ve městě. Jedná se o školu sídlištní, která je umístěna ve vhodném prostředí mimo dopravní ruch. Většina žáků školy bydlí na sídlišti, ostatním žákům je škola snadno dostupná prostřednictvím MHD. Dojíždějí k nám také žáci z okolních obcí, především z Úvalna. Ti využívají dobrého vlakového i autobusového spojení. Kolem školy je dostatek prostoru pro bezpečný pohyb dětí i dostatek zeleně. Na 1. stupni ZŠ nabízíme možnost vzdělávání žákům s alergiemi, dětem zdravotně oslabeným a postiženým z celého Krnova i okolí. Tyto třídy pořádají ozdravné pobyty, jsou vybaveny některými speciálními pomůckami (např. čističkami vzduchu, zvlhčovači, inhalátory). Žáci 1.stupně ZŠ mohou také navštěvovat třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Škola vzdělává přibližně 700 žáků s průměrným počtem 24 žáků ve třídě. V jednom ročníku jsou zpravidla tři paralelní třídy Vybavení školy K výuce má škola k dispozici 30 kmenových tříd. Některým předmětům slouží odborné učebny 3 učebny pro výuku informatiky, 2 učebny pro výuku fyziky a chemie, 2 učebny cizích jazyků, pracovna výtvarné výchovy, 2 studovny, cvičná kuchyň, dílny. Ke dvěma školním budovám patří velká a malá tělocvična s kvalitním povrchem, samostatná budova se školní družinou a areál školního hřiště, který čeká rekonstrukce. Ke sportovním aktivitám žáků i všech pracovníků školy slouží posilovna se solidním vybavením. K občerstvení využívají žáci dvou školních bufetů. Za příznivého počasí mají žáci možnost trávit velkou přestávku ve venkovních prostorách areálu školy. V areálu školy stojí budova školní jídelny, kde se žáci i pedagogičtí a správní zaměstnanci mohou stravovat. Všichni vyučující mají své kabinety posupně vybavované počítači. Společně se scházejí ve sborovnách (pro 1. a 2. stupeň ZŠ), kde mohou využívat kopírku, tiskárnu a mají volný přístup k internetu. Na škole bylo zřízeno školní poradenské pracoviště vybavené odbornou pedagogickou literaturou zaměřenou na prevenci sociálně patologických jevů. Škola se snaží zajišťovat dobré podmínky pro bezpečné vzdělávání žáků a život školy zajišťovat potřebné hygienické podmínky. Prostory školy jsou dostatečně velké a prosvětlené, postupně procházejí rekonstrukcí prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů. V budoucnosti bude nutné řešit také prostory pro odkládání oděvu a obuvi Charakteristika pedagogického sboru Strana 6 z 256

7 Pedagogický sbor tvoří přibližně 45 učitelů, 4 vychovatelky ŠD a 2 asistenti pedagoga, kteří pomáhají při výuce žáků se zdravotním postižením a při práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Aprobovanost učitelů je vysoká (cca 90%) a odpovídá potřebám školního vzdělávacího programu. Na škole pracuje 5 speciálních pedagogů, kteří využívají své specializace v práci se zdravotně oslabenými dětmi a při reedukační péči věnované dětem s vadami řeči a se specifickými poruchami učení. Ve výuce se využívá také další specializace některých vyučujících, např. při realizaci vyučovacího předmětu Psaní na PC. Velká pozornost je věnována dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků kurzy z nabídky KVIC, NIDV (např. kurzy práce s výpočetní technikou, jazykové kurzy aj.). Pro zkvalitnění a rozšíření poradenských služeb škola zřídila školní poradenské pracoviště. Kariérové poradenství a poradenskou pomoc při volbě povolání zajišťuje výchovný poradce. Preventivní tým ve složení ředitelství školy, výchovný poradce, školní metodik prevence a aktivní zájemci zajišťuje komplexní preventivní působení na děti, rodiče i pedagogický tým (viz Minimální preventivní program školy) Dlouhodobé projekty, zapojení do soutěží, veřejného života města Žáci naší školy se každoročně účastní množství různých soutěží pořádaných školou, městem, střediskem volného času, městskou knihovnou, státními organizacemi či soutěží vypisovaných na internetu. Jedná se o velmi široké spektrum zahrnující jak vědomostní soutěže (např. matematické - Klokan, Pythagoriáda, literární, jazykové olympiády), tak soutěže výtvarné, hudební (Karlovarský skřivánek) i sportovní (např. žáci 1.stupně se účastní nasledujících soutěží -fotbalový turnaj McDONALD S CUP (okrskové a okresní kolo), plavecká štafeta Plaveme s EU, sálová kopaná, atletické závody, meziškolní turnaje ve vybíjené 4. a 5. tříd, soutěž v jízdě na kole Mladý cyklista ). Žáci 2.stupně ZŠ dosahují dobrých výsledků především ve volejbalových turnajích. Účastní se florbalových soutěží. Na 1. stupni je škola zapojena do těchto projektů: školy v přírodě, ozdravné dny zdravotně oslabených dětí, zdravá výživa dotované školní mléko, jogurt, zdravé zuby, mladý požárník, Duha žijeme společně (multikulturní výchova), Pomozte dětem, lyžařský výcvik ve 4. a 5. třídě. Na 2.stupni ZŠ se lyžařského výcviku v rámci výuky tělesné výchovy účastní žáci 7.ročníku. Pěknou tradicí se stává také pořádání školních studijně vzdělávacích zájezdů pro žáky 2.stupně ZŠ (dosud uskutečněné zájezdy do Londýna a Paříže a Disneyladnu se setkaly s velkým ohlasem). Dvakrát týdně mají žáci možnost ráno, nultou hodinu, využívat PC učebnu s napojením na Internet. Dále se prezentujeme např. vystoupeními žáků hudebních tříd na veřejnosti. Pořádáme společné akce s MŠ Žižkova a MŠ K. Čapka a Poradnou rané péče - Benjamín (zařízení poskytující sociální služby pro lidi s postižením). Škola se také prezentuje četnými akcemi školní družiny (viz výroční zpráva školy a plány práce ŠD) Spolupráce školy s rodiči a jinými subjekty Při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy. Jeho výbor spolupracuje s vedením školy. Pomáhá při finančním zajišťování některých školních akcí, kursů, přispívá na zakoupení věcných cen za bodovaná umístění v různých soutěžích a upomínkové předměty vycházejícím žákům a podobně. V SRPŠ se angažují také rodiče z řad učitelů. Tradiční akcí pořádanou Strana 7 z 256

8 SRPŠ se ve městě staly večírky pořádané pro rodiče, učitele a širokou veřejnost, které se těší značné oblibě. Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Snaha třídního učitele o komunikaci se všemi rodiči je maximální (telefonáty, SMS, dopisy). Rodiče jsou pravidelně informováni o školních výsledcích svých dětí, o dění ve škole i úspěších školy jako celku. Někteří se aktivně zapojují do života školy. Rodiče jsou taktéž zapojováni do podpory učení svých dětí. Občas se zapojují do různých činností na úrovni třídy i školy, účastní se školních i mimoškolních akcí. Pravidelně se vyučující a rodiče scházejí 3 x ročně na třídních schůzkách. Zákonní zástupci našich žáků mohou školu navštívit po dohodě s vyučujícím kdykoliv. Novinkou v komunikaci s rodiči je zavedení konzultačních hodin každého učitele 2.stupně ZŠ, aby rodiče měli možnost častěji a účinněji spolupracovat se školou, s třídními učiteli. Rodiče jsou informováni o činnosti školy také prostřednictvím webových stránek (www.zs4krnov.cz). V plánu školy je zřízení úřední desky při vstupu do budovy s důležitými a aktuálními informacemi pro veřejnost. Ve škole probíhají společné schůzky rodičů žáků devátých tříd a zástupců středních škol věnované informacím o možnostech dalšího studia vycházejících žáků. Připravujeme taktéž společná setkání pro rodiče žáků šestých tříd, abychom prostřednictvím podaných informací a vzájemné diskuse ulehčili jak rodičům, tak samotným žákům přechod z 1. na 2. stupeň ZŠ. Škola věnuje pozornost slavnostnímu předávání vysvědčení žáků devátých tříd v koncertní síni Svatého Ducha v Krnově. Z této akce se stala velmi pěkná tradice naší školy oceňovaná i širokou veřejností. Před vlastní tvorbou školního vzdělávacího programu, v rámci analýzy výchozích podmínek školy, měli rodiče možnost formou dotazníku vyjádřit spokojenost či nespokojenost s činností školy a uvést své připomínky a náměty ke zlepšení školní práce a spolupráce s rodiči pro další období. Podobný dotazník bude využíván i v budoucnosti ke zpětné vazbě při autoevaluařních činnostech. Škola má fungující školskou radu, která se mimo jiné zasloužila o zachování prostor pro školní družinu. V rámci poskytování poradenských služeb spolupracuje škola se školskými poradesnkými zařízeními a jinými institucemi a organizacemi zabývajícími se poradenskou činností a prevencí sociálně patologických jevů- Pedagogicko-psychologickou poradnou v Bruntále, pobočkou v Krnově, Speciálním pedagogickým centrem v Bruntále, Opavě, Ostravě a Olomouci, Střediskem výchovné péče v Krnově, Preventivně informační skupinou Policie ČR v Bruntále, Zdravotním ústavem v Ostravě, pracovištěm v Bruntále-oddělením podpory zdraví, Městským úřadem v Krnově, oddělením sociálně-právní ochrany dětí a rodiny. 2.2 Charakteristika ŠVP Charakteristika ŠVP naší školy je obsažena ve složce pro 2. stupeň Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - pokrytí předmětem prvouka Strana 8 z 256

9 Rozvoj schopností poznávání - pokrytí projektem Atletická olympiáda určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Krnov - naše město určen pro ročníky: 3 Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura ČT: krátké texty Matematika A: počítání do dvaceti; A: jednotky; Geometrie prvouka Místo,kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody Hudební výchova s rozšířenou výukou Poslech Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Příprava pokrmů 2. ročník Český jazyk a literatura Jazykové vyučování Matematika A: počítání do dvaceti; A: počítání do sta; A: slovní úlohy; A: násobení do sta; A: mince a bankovky; A: zaokrouhlování; Geometrie prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví Hudební výchova Poslech Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem 3. ročník Matematika A: malá násobilka; A: počítání v oboru do sta; A: počítání v oboru do tisíce; G: geometrie prvouka Místo, kde žijeme; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví Tělesná výchova Sportovní hry Strana 9 z 256

10 Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Příprava pokrmů 4. ročník Matematika A: počítání do milionu; A: násobení a dělení; A: jednotky; A: zlomky; A: slovní úlohy; A: práce s kalkulátorem; G: souměrnosti; G: obvod, obsah přírodověda Život na Zemi; Člověk a životní prostředí; Dopravní výchova Tělesná výchova Turistika 5. ročník Matematika A: přiroz. čísla do milionu; A: rovnice a nerovnice; A: zlomky; A: římské číslice; A: jednotky; A: desetinná čísla; G: rýsování; G: obvod a obsah; G: tělesa; G: souřadnice bodů; G: grafický součet, rozdíl, násobek Informační a komunikační technologie Seznámení s počítačem a práce s textem Tělesná výchova Turistika Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí projektem Atletická olympiáda určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura ČT: věta Matematika A: počítání do dvaceti; A: jednotky; Geometrie prvouka Místo,kde žijeme Pracovní činnosti Konstrukční činnosti 2. ročník Český jazyk a literatura Jazykové vyučování; Psaní Matematika A: počítání do dvaceti; A: počítání do sta; A: slovní úlohy; A: násobení do sta; A: mince a bankovky; A: zaokrouhlování; Geometrie prvouka Místo, kde žijeme; Člověk a jeho zdraví Strana 10 z 256

11 Hudební výchova Hudebně-pohybové činnosti a rytmická výchova Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce 3. ročník Matematika A: malá násobilka; A: počítání v oboru do sta; A: počítání v oboru do tisíce prvouka Místo, kde žijeme; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví Hudební výchova Hudebně-pohybové činnosti a rytmická výchova Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem 4. ročník Matematika A: počítání do milionu; A: násobení a dělení; A: jednotky; A: zlomky; A: slovní úlohy; A: práce s kalkulátorem; G: rovnoběžky, různoběžky, kolmice, kružnice; G: souměrnosti; G: obvod, obsah přírodověda Život na Zemi; Člověk a životní prostředí Pracovní činnosti Konstrukční činnosti; Příprava pokrmů 5. ročník Matematika A: přiroz. čísla do milionu přírodověda Člověk a technika Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí předmětem prvouka Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura ČT: krátké texty Matematika A: počítání do dvaceti; Geometrie Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Plavání; Zimní sporty Pracovní činnosti Strana 11 z 256

12 Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce 2. ročník Český jazyk a literatura Psaní; Čtení a literární výchova; JV: věty; JV: slova Matematika A: počítání do dvaceti; A: počítání do sta; A: slovní úlohy; A: násobení do sta; A: mince a bankovky; A: zaokrouhlování Tělesná výchova Gymnastika; Atletika; Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Plavání; Zimní sporty Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 3. ročník Český jazyk a literatura Čtení a literární výchova Matematika A: malá násobilka; A: počítání v oboru do sta; A: počítání v oboru do tisíce; G: geometrie Tělesná výchova Gymnastika; Atletika; Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Plavání; Turistika; Zimní sporty Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce 4. ročník Matematika A: počítání do milionu; A: násobení a dělení; A: slovní úlohy; A: práce s kalkulátorem; G: rovnoběžky, různoběžky, kolmice, kružnice; G: souměrnosti; G: obvod, obsah přírodověda Život na Zemi; Člověk a životní prostředí Tělesná výchova Gymnastika; Atletika; Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Plavání; Turistika; Zimní sporty Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 5. ročník Český jazyk a literatura JV: sloh Matematika A: přiroz. čísla do milionu přírodověda Strana 12 z 256

13 Člověk a technika Tělesná výchova Gymnastika; Atletika; Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Turistika; Zimní sporty Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů Psychohygiena - pokrytí předmětem prvouka Psychohygiena - pokrytí projektem Atletická olympiáda určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Psychohygiena - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura ČT: krátké texty Matematika Geometrie Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti 2. ročník Český jazyk a literatura Psaní Matematika A: počítání do dvaceti; A: počítání do sta; A: slovní úlohy; A: mince a bankovky; A: zaokrouhlování Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem 3. ročník Matematika A: malá násobilka; A: počítání v oboru do sta; A: počítání v oboru do tisíce; G: geometrie Tělesná výchova Sportovní hry; Turistika 4. ročník Matematika A: počítání do milionu; A: násobení a dělení; A: jednotky; A: zlomky; A: slovní úlohy; A: práce s kalkulátorem; G: rovnoběžky, různoběžky, kolmice, kružnice; G: souměrnosti; G: obvod, obsah přírodověda Život na Zemi; Člověk a životní prostředí Strana 13 z 256

14 Tělesná výchova Turistika Pracovní činnosti Konstrukční činnosti; Příprava pokrmů 5. ročník Matematika A: přiroz. čísla do milionu; A: rovnice a nerovnice; A: zlomky; A: římské číslice; A: jednotky; A: desetinná čísla; A: přímá úměrnost; G: rýsování; G: tělesa; G: grafický součet, rozdíl, násobek přírodověda Člověk a technika Tělesná výchova Turistika; Zimní sporty Pracovní činnosti Příprava pokrmů Kreativita - pokrytí předmětem prvouka Kreativita - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura ČT: krátké texty Matematika A: počítání do dvaceti; Geometrie Hudební výchova Zpěv a hlasová výchova Výtvarná výchova Kresba; Malba; Prostorová tvorba; Kombinované techniky Hudební výchova s rozšířenou výukou Instrumentální činnosti Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Příprava pokrmů 2. ročník Český jazyk a literatura Jazykové vyučování; Psaní; JV: věty; JV: slova Matematika A: počítání do dvaceti; A: počítání do sta; A: slovní úlohy; A: mince a bankovky; A: zaokrouhlování; Geometrie Hudební výchova Zpěv a hlasová výchova; Hudebně-pohybové činnosti a rytmická výchova Strana 14 z 256

15 Výtvarná výchova Kresba; Malba; Prostorová tvorba; Kombinované techniky Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Příprava pokrmů 3. ročník Matematika A: malá násobilka; A: počítání v oboru do sta; A: počítání v oboru do tisíce; A: jednotky; G: geometrie Hudební výchova Hudebně-pohybové činnosti a rytmická výchova Výtvarná výchova Kresba; Malba; Prostorová tvorba; Kombinované techniky Tělesná výchova Sportovní hry; Turistika Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova a čtení; JV: slovo; JV: sloh; JV: psaní Matematika A: počítání do milionu; A: násobení a dělení; A: jednotky; A: slovní úlohy; G: rovnoběžky, různoběžky, kolmice, kružnice; G: souměrnosti; G: obvod, obsah přírodověda Život na Zemi; Člověk a životní prostředí Hudební výchova Zpěv a hlasová výchova Výtvarná výchova Kresba; Malba; Prostorová tvorba; Kombinované techniky Tělesná výchova Turistika Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 5. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova a čtení; JV: skladba; JV: sloh Matematika A: přiroz. čísla do milionu; A: rovnice a nerovnice; A: římské číslice; G: souřadnice bodů přírodověda Strana 15 z 256

16 Člověk a technika Hudební výchova Zpěv a hlasová výchova Výtvarná výchova Kresba; Malba; Prostorová tvorba; Kombinované techniky Tělesná výchova Turistika Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů Poznávání lidí - pokrytí předmětem prvouka Poznávání lidí - pokrytí projektem Hudební rozhledy určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4 Krnov - naše město určen pro ročníky: 3 Poznávání lidí - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Jazykové vyučování; ČT: věta; ČT: krátké texty Matematika A: počítání do dvaceti; A: jednotky; Geometrie prvouka Místo,kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Člověk a jeho zdraví Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 2. ročník Český jazyk a literatura Jazykové vyučování; JV: slova Matematika A: počítání do dvaceti; A: počítání do sta; A: slovní úlohy; A: násobení do sta; A: mince a bankovky; A: zaokrouhlování; Geometrie prvouka Strana 16 z 256

17 Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 3. ročník Matematika A: malá násobilka; A: počítání v oboru do sta; A: počítání v oboru do tisíce; A: jednotky prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Člověk a jeho zdraví Hudební výchova Zpěv a hlasová výchova Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Turistika Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Příprava pokrmů 4. ročník Český jazyk a literatura JV: slovo Matematika A: počítání do milionu; A: násobení a dělení; A: zlomky; A: slovní úlohy přírodověda Život na Zemi; Člověk a životní prostředí Tělesná výchova Sportovní hry; Turistika Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Příprava pokrmů 5. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova a čtení; JV: slovní druhy Matematika A: přiroz. čísla do milionu přírodověda Člověk a technika Hudební výchova Zpěv a hlasová výchova Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Turistika Strana 17 z 256

18 Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů Mezilidské vztahy - pokrytí předmětem prvouka Mezilidské vztahy - pokrytí projektem Atletická olympiáda určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5 Krnov - naše město určen pro ročníky: 3 Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura ČT: krátké texty Matematika A: počítání do dvaceti; A: jednotky prvouka Místo,kde žijeme; Lidé kolem nás Hudební výchova Zpěv a hlasová výchova Výtvarná výchova Kresba; Malba; Prostorová tvorba Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Turistika Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 2. ročník Český jazyk a literatura Jazykové vyučování; JV: věty Matematika A: počítání do dvaceti; A: počítání do sta; A: slovní úlohy; A: násobení do sta; A: mince a bankovky prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Člověk a jeho zdraví Hudební výchova Zpěv a hlasová výchova Výtvarná výchova Strana 18 z 256

19 Prostorová tvorba; Kombinované techniky Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Turistika; Zimní sporty Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 3. ročník Matematika A: malá násobilka; A: počítání v oboru do sta; A: počítání v oboru do tisíce prvouka Lidé kolem nás; Lidé a čas Hudební výchova Zpěv a hlasová výchova Výtvarná výchova Kresba; Malba; Prostorová tvorba; Kombinované techniky Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Turistika Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 4. ročník Český jazyk a literatura JV: slovo; JV: věta, souvětí Matematika A: počítání do milionu; A: násobení a dělení; A: slovní úlohy přírodověda Život na Zemi; Člověk a životní prostředí Hudební výchova Zpěv a hlasová výchova Výtvarná výchova Kresba; Malba; Prostorová tvorba; Kombinované techniky Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Turistika; Zimní sporty Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 5. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova a čtení; JV: slovo; JV: slovní druhy; JV: skladba; JV: sloh Matematika Strana 19 z 256

20 A: přiroz. čísla do milionu; G: souřadnice bodů přírodověda Člověk a technika Hudební výchova Zpěv a hlasová výchova Výtvarná výchova Kresba; Malba; Prostorová tvorba; Kombinované techniky Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Turistika; Zimní sporty Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů Komunikace - pokrytí předmětem prvouka Komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura ČT: krátké texty Matematika A: počítání do dvaceti; A: jednotky; Geometrie prvouka Místo,kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas Hudební výchova Zpěv a hlasová výchova Výtvarná výchova Kombinované techniky Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 2. ročník Český jazyk a literatura Jazykové vyučování; Čtení a literární výchova; JV: věty Matematika A: počítání do dvaceti; A: počítání do sta; A: slovní úlohy; A: násobení do sta; A: mince a bankovky; Geometrie prvouka Strana 20 z 256

21 Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas Výtvarná výchova Kresba; Malba Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 3. ročník Český jazyk a literatura Čtení a literární výchova Matematika A: malá násobilka; A: počítání v oboru do sta; A: počítání v oboru do tisíce; A: jednotky; G: geometrie prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas Hudební výchova Zpěv a hlasová výchova Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Turistika Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova a čtení; JV: slovo; JV: věta, souvětí; JV: slovní druhy; JV: sloh Matematika A: počítání do milionu; A: násobení a dělení; A: jednotky; A: slovní úlohy přírodověda Život na Zemi; Člověk a životní prostředí Hudební výchova Zpěv a hlasová výchova Výtvarná výchova Kresba; Malba; Prostorová tvorba; Kombinované techniky Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Turistika; Zimní sporty Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů Strana 21 z 256

22 5. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova a čtení; JV: slovo; JV: slovní druhy; JV: skladba; JV: sloh Matematika A: přiroz. čísla do milionu; A: desetinná čísla; G: rýsování; G: souřadnice bodů Informační a komunikační technologie Komunikace Internetem přírodověda Člověk a technika Hudební výchova Zpěv a hlasová výchova Výtvarná výchova Kresba; Malba; Prostorová tvorba; Kombinované techniky Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Turistika; Zimní sporty Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů Kooperace a kompetice - pokrytí předmětem prvouka Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura ČT: krátké texty Matematika A: počítání do dvaceti; A: jednotky prvouka Místo,kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas Výtvarná výchova Kresba; Malba; Prostorová tvorba; Kombinované techniky Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Zimní sporty Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 2. ročník Český jazyk a literatura Jazykové vyučování Matematika Strana 22 z 256

23 A: počítání do dvaceti; A: počítání do sta; A: slovní úlohy; A: násobení do sta; A: mince a bankovky prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas Výtvarná výchova Kresba; Malba; Prostorová tvorba; Kombinované techniky Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Zimní sporty Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 3. ročník Matematika A: malá násobilka; A: počítání v oboru do sta; A: počítání v oboru do tisíce prvouka Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas Výtvarná výchova Kresba; Malba; Prostorová tvorba; Kombinované techniky Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Turistika; Zimní sporty Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova a čtení; JV: slovo; JV: věta, souvětí; JV: slovní druhy Matematika A: počítání do milionu; A: násobení a dělení; A: zlomky; A: slovní úlohy; G: rovnoběžky, různoběžky, kolmice, kružnice přírodověda Život na Zemi; Člověk a životní prostředí Výtvarná výchova Kresba; Malba; Prostorová tvorba; Kombinované techniky Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Turistika; Zimní sporty Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 5. ročník Český jazyk a literatura Strana 23 z 256

24 JV: slovo; JV: slovní druhy; JV: skladba; JV: sloh Matematika A: přiroz. čísla do milionu Výtvarná výchova Kresba; Malba; Prostorová tvorba; Kombinované techniky Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry; Turistika; Zimní sporty Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí předmětem prvouka Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 1. ročník Matematika A: počítání do dvaceti; A: jednotky; Geometrie prvouka Člověk a jeho zdraví Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 2. ročník Český jazyk a literatura Jazykové vyučování; Psaní; JV: věty; JV: slova Matematika A: počítání do dvaceti; A: počítání do sta; A: slovní úlohy; A: násobení do sta; A: mince a bankovky; A: zaokrouhlování; Geometrie Tělesná výchova Pohybové hry a netradiční činnosti; Sportovní hry Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem; Konstrukční činnosti; Pěstitelské práce; Příprava pokrmů 3. ročník Matematika A: malá násobilka; A: počítání v oboru do sta; A: počítání v oboru do tisíce; G: geometrie prvouka Strana 24 z 256

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 Školní vzdělávací program Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 ŠVP pro nižší ročníky osmiletého studia - zpracovaný podle RVP ZV "Non scholae, sed vitae discimus" - "Neučíme se pro školu, ale

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více