Proslov šéfredaktorky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proslov šéfredaktorky"

Transkript

1

2 Proslov šéfredaktorky Jmenuji se Adéla Lupínková a byla jsem zvolena do funkce šéfredaktorky. Chtěla bych Vám představit náš tým, který bude vytvářet školních časopis Ţako. Goranka Singolová je jednou z redaktorek a spolu s Kamilou Marhefkovou si vzaly na starost téma o kultuře na naší škole. Redaktoři, kteří píší o sportu, jsou Petr Hejna, Jakub Novák a Lukáš Štelcig. Lucie Dienstpierová je korektorka, tudíţ opravuje chyby v textech. Václav Hanzlík se stará o vzhled novin Ţako, poupravuje texty, dodává obrázky a designuje. Ondřej Štemprok a Denis Špelda fotí různé akce, abyste měli představy o tom, jak to na všech akcích probíhá. A na závěr mého článku musím poděkovat mé třídě, ţe mě zvolili šéfredaktorkou, protoţe tuto funkci nedostane jen tak někdo. Doufám, ţe noviny se vám zalíbí a rády si je přečtete.

3 Školní akce Jiţ proběhly BABÍ OLYMPIÁDA- Zde soutěţily děti s rodiči. Soutěţilo se o různé ceny, které byly vyhlášeny na konci olympiády. HALLOWEENSKÉ STRAŠENÍ-Děti 2. stupně byly převlečeny do strašidelných kostýmů a byly rozmístěny po škole. Mladší děti chodily s rodiči po stanovištích, aţ vše splnily tak na hřišti bylo připraveno ohniště a zde si mohly upéct buřty. MIKULÁŠ-Jako kaţdý rok 9. třída dělá Mikuláše a čerty. Mají masky a chodí po třídách. V kaţdé třídě je někdo zlobivý a někdo hodný. Všechny děti dostanou balíčky. VÁNOCE- Vánoční jarmark a vánoční dílny - poslední den školy před Vánoci si děti přinesou dárky pro kamaráda a paní učitelku a cukroví. Hrají hry a povídají si a poté si mezi sebou rozdávají dárky. Připravují se Školní kola olympiády z českého jazyka a anglického jazyka proběhnou během ledna a února a do dalších kol postoupí jen ty nejlepší ze všech ţáků školy. Také v lednu proběhne školní kolo v recitaci. V rámci prevence patologických jevů se připravuje exkurze do Lázní Mšené děti se seznámí s lázeňským provozem a procedurami. LYŢAŘSKÝ KURZ- Pokud bude zájem ze strany ţáků a rodičů, bude se konat lyţařský kurz jako minulý rok. Děti se zde učí lyţovat popřípadě i jezdit na snowboardu. ŠKOLA V PŘÍRODĚ- Jako kaţdý rok se jezdí na školu v přírodě. Děti jsou na čerstvém vzduchu, hrají různé hry, chodí na procházky, mají stezku odvahy atd. Pobyt trvá týden, poté se děti vracejí zpátky domu. Vypracovala Michaela Richterová

4 Rozhovor s Jiřím Dvořákem V rámci kampaně na podporu četby knih, Rosteme s knihou, se u nás ve škole konalo autorské čtení z knih spisovatele dětské literatury Jiřího Dvořáka měli ţáci 3. aţ 5. třídy jedinečnou příleţitost poslechnout si interpretaci knih vlastním autorem. Pan Jiří Dvořák nejenţe četl ze svých, knih, ale také dětem o svých knihách vyprávěl. Děti byly nadšené a kladly autorovi nejednu zajímavou otázku. Věříme, ţe podobných akcí bude na škole více a poznáme tak nové tváře české literatury. Na konci autorského čtení jsme pana Dvořáka vyzpovídaly. Proč jste si vybral právě oblast dětské literaturu? - Zkusil jsem to a nějak mě to chytlo, píši jiţ 20 let a stále mě to baví. Kde jste se narodil? - Narodil jsem se ve Frýdlantu v Čechách, ale jinak celý ţivot ţiju v Praze. Jaká je vaše oblíbená dětská kniha? - Děti z Bullerbynu. Co jste studoval, jaký obor? - Chodil jsem na základní jazykovou školu, pak na gymnázium a následovalo studium na Vysoké škole zemědělské v Praze - obor botanika a přírodopis. Co si myslíte o dnešní generaci dětí, co vůbec nečte? - Tak ono to je hodně tím, ţe my dřív jsme neměli takové vymoţenosti jako vy. Neznali jsme počítače, telefony, internet atd. Věnovali jsme se hodně škole nebo chodili ven a ve volném čase jsme hlavně četli. Dnešní děti na to nemají příliš čas. Co si myslíte o zkrácených verzích Verneovek? - Tak myslím si, ţe v plném vydání je mnoho zbytečných věcí, jako třeba odborné názvy, latinské názvosloví ţivočichů a další a to uţ současné děti neberou. To zkrácení není špatné a dětskému čtenáři to pomůţe neztrácet kontinuitu s dějem.

5 Když jste vystudoval botaniku, máte doma nějakou zajímavou rostlinu? - Já moc na kytičky nejsem a vím, ţe za svůj ţivot mi doma přeţily jen sukulenty, coţ jsou kytky, co vydrţí, i kdyţ je měsíc nezaliju. Bylo to s Vámi pěkné povídání, děkujeme za rozhovor a přejeme do dalších let mnoho zajímavých nápadů pro další tvorbu a hlavně dostatek mladých čtenářů. Vypracovala Ivana Bašková a Gorana Singolová Sport u nás na škole PŘEHAZOVANÁ Dívky 8. A a 9. A nás reprezentovaly na turnaji v přehazované, který se konal na Základní škole Metelkovo náměstí v Teplicích, kde se umístily na krásném 4. místě. Byl to jejich první turnaj a odvedly na něm skvělou práci.

6 FLORBAL Dne se ţáci Základní školy v Ţalanech zúčastnili florbalového turnaje v Krupce. Ve skupině proti nám nastoupily celkově 3 školy ZŠ Koštany, ZŠ Bílá Cesta a ZŠ Krupka. Náš trenér, David Hyťha, jel s námi na turnaj poprvé! Vybral celkem 9 ţáků z 2. stupně, kteří se pokoušeli obhájit druhé místo z loňského roku. Turnaj byl určen pro ţáky 8. a 9. ročníku, ale nás reprezentovali i ţáci z 6. a 7. třídy. První zápas vyhráli 4:2. Vojta Polák rozhodl druhý zápas, kdyţ střelil vítěznou branku na 2:1. Třetí a poslední zápas, kdy našim ţákům šlo o postup do krajského kola prohráli s dosud neporaţeným týmem a to v poměru 0:2.,,Začátkem turnaje jsme si počínali dobře, ale ke konci uţ na nás byla cítit únava, řekl po poráţce v posledním zápase Lukáš Štelcig. Na další turnaj se ještě lépe připravíme a budeme pevně věřit, ţe naše umístění bude lepší, ještě dodal. Trenér byl s naším výkonem celkem spokojen a uţ se těší na další porovnávání sil. Vypracoval Petr Hejna a Lukáš Štelcig

7 Výtvarná výchova Na naší škole se najde mnoho talentovaných dětí, ale i pár černých oveček, ale přesto i ty mají své uplatnění. Už několikrát jsme se zúčastnili výtvarných soutěží a také akcí, kde byla díla dětí vystavena a ohodnocena. Při vyučování nás vedou velmi nadané paní učitelky. Mluvím o paní učitelce Urbanové a Hrnčířové. Vždy vymyslí práce, které děti baví a mají z ní radost. Díky paním učitelkám máme vždy celý rok krásně vyzdobenou školu. Myslím, že hodiny výtvarné výchovy a pracovních činností jsou zábavné a také naučné, děti se zde odreagují od těžších hodin, jako je například matematika. A nyní si udělejte vlastní názor na některé práce našich žáků, které tvořili k příležitosti Svatováclavské slavnosti. Vypracovala Garanka Singolová

8 Návštěva Stavovského divadla Uţ od 3. října se plánovala návštěva a prohlídka Stavovského divadla v Praze. Je to velice historicky známé divadlo, a tak jsme byli plní očekávání, zda naše představy budou naplněny. Ten den, 3. prosince 2013, jsme se učili jen pár hodin, coţ bylo bezva. Pak nás čekalo převlékání do svátečních šatů, kostýmů a halenek. Kluci si upravili kravaty, dívky se nalíčily, upravily si vlasy a ve 13 hodin se odjíţdělo do Prahy, byli jsme tak nedočkaví. V autobuse nás čekalo nutné školení, jak se máme chovat v matičce Praze. Dorazili jsme do Prahy a pomalu šli různými ulicemi ke Stavovskému divadlu, kde nás čekala přednáška o historii tohoto divadla. Přednáška byla velmi zajímavá. Výzdoba byla nádherná, vše bylo perfektně sladěné. Přednáška skončila a my šli do Palladia, kde jsme dostali rozchod. Snad kaţdý z nás se šel najíst, byli jsme nadmíru hladoví. Uběhla 1,5 hodiny a my uţ se chystali zpět do divadla na představení. Záţitek byl výjimečný, protoţe jsme seděli přímo na jevišti. Herci byli na dosah ruky před námi, jako bychom se jich mohli dotknout. Bylo to úţasné a neobvyklé. Velmi se nám to líbilo. Viděli jsme tam známé herce jako třeba Davida Prachaře, Jana Dolanského, Taťjanu Medveckou a další. Po skončení jsme se odebrali zpět k autobusu a mohli jsme vyrazit zpátky do Ţalan. Dorazili jsme v cca 23:30, byli jsme velmi unavení, ale za ten záţitek to určitě stálo. Vypracovala Lucie Dienstpierová

9 Mikulášská nadílka Dne 5. prosince 2013 v budově základní školy v Ţalanech proběhla mikulášská nadílka organizovaná devátou třídou. Ráno se deváťáci připravovali a převlékli do kostýmů andělů, čertů a Mikuláše. Druhou vyučovací hodinu začali chodit po jednotlivých třídách a rozdávat nadílku. Vše začalo v mateřské škole, kde, po vstupu Mikuláše s anděly, vykouzlili na dětských tvářích úsměvy - aţ na výjimky, Čerti museli zůstat za dveřmi, aby se děti nebály. Děti pěkně zazpívaly, a i se s ním vyfotily. Nadílka pokračovala od niţších ročníků po nejstarší. V některých třídách museli andělé děti povzbuzovat, jinde zas zklidňovat. Kdyţ přišlo na balíčky oči i úsměvy se rozzářily a bylo vidět, ţe jim spadl kámen za srdce, kdyţ viděli, jak čerti odchází. Ve vyšších ročnících opět děti nebyly schopny zazpívat, ani zarecitovat báseň. Byla ostuda. Ale na konci dne se Mikuláš s anděly a čerty shodli, ţe ten den proběhl krásně a hladce a všichni byli spokojeni. Vypracovala Tereza Stachová

10 Kalendář na rok 2014 Na podzim letošního roku přišla paní učitelka Schneiderová s nápadem vytvořit školní kalendář. Kaţdá třída si vybrala téma z prevence patologických jevů. Do kalendáře se zapojila základní škola a školní druţiny. Tím vzniklo dvanáct fotografií, pro kaţdý měsíc v roce. Objevují se zde témata reţim dne, zdravý ţivotní styl, alkoholismus, různé druhy závislostí vandalismus, sex a jiné. Kaţdá třída a skupina přišla s jiným nápadem, jak dané téma představit. Přesvědčte se sami, jak se nám to povedlo. Kalendář se bude prodávat na letošním vánočním jarmarku, který se koná Vypracovala Kamila Marhefková

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ S panem ředitelem Rozhovor Střední školy Téma Côte d'ivoire Poznávej svět ÚVODNÍK Poslední vydání časopisu Edisonka bylo výjimečné. Jak jistě víte, bylo to Valentýnské číslo.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ. Prosinec 2014 PROSINEC ČÍSLO 4, ROČNÍK VI. PLÁN NA PROSINEC MIKULÁŠSKÁ NA KOTLÁŘSKÉ ZIMNÍ SPÁNEK - VÝSLEDKY

ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ. Prosinec 2014 PROSINEC ČÍSLO 4, ROČNÍK VI. PLÁN NA PROSINEC MIKULÁŠSKÁ NA KOTLÁŘSKÉ ZIMNÍ SPÁNEK - VÝSLEDKY ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ PROSINEC ČÍSLO 4, ROČNÍK VI. UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ PLÁN NA PROSINEC 3 MIKULÁŠSKÁ NA KOTLÁŘSKÉ 5 ZIMNÍ SPÁNEK - VÝSLEDKY 7 ROZHOVOR - ADÉLKA, DOMINIK 8 EKOLOGICKÉ OKÉNKO 9 RECENZE -

Více

(Ne)tradiční. povolání. V tomto čísle najdete Š K O L N Í Č A S O P I S Z Á K L A D N Í Š K O L Y J I Ž N Í I V. Číslo 140 Duben 2015.

(Ne)tradiční. povolání. V tomto čísle najdete Š K O L N Í Č A S O P I S Z Á K L A D N Í Š K O L Y J I Ž N Í I V. Číslo 140 Duben 2015. Š K O L N Í Č A S O P I S Z Á K L A D N Í Š K O L Y J I Ž N Í I V. Duben 2015 (Ne)tradiční V tomto čísle najdete (Ne)tradiční povolání Ředitelský den Projekty povolání Dubaj Bajky 6. Š Slovo šéfa 2 Obsah

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4 Uvnitř čísla: Úvodník 2 Ze života školy 3-4 PLÁTEK Rozhovory 5 Turistický kroužek 6 Rok 2011 Číslo 1 Adapťáky 7-12 Sport 13 Příběh 14 Křížovka 15 Zookoutek 16 Slunce svítí na noviny. Co to asi znamená?

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

O AH 16 POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V ROCE 2012 17-18. VÝSTAVA-SPOLUPRÁCE SE STACIONÁŘEM 7 FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK

O AH 16 POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V ROCE 2012 17-18. VÝSTAVA-SPOLUPRÁCE SE STACIONÁŘEM 7 FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK 09/ 2013 1 2 ČASOPIS STŘEDNÍ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ UMAG 09/2013 ŠÉFREDAKTOR: MGR. JAN J. POKORNÝ GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: JAKUB BACHORÍK, ANNA CHRTKOVÁ ML. REDAKCE: LUCIE PODSEDNÍKOVÁ,

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Mgr. Barbora Horáková. Mgr. Jarmila Chmelíková Mgr. Jana Hornychová Veronika Barvová

Mgr. Barbora Horáková. Mgr. Jarmila Chmelíková Mgr. Jana Hornychová Veronika Barvová máme nos na informace Občasník žáků ZŠ Kosmonosy 1. ročník 2. vydání únor 2015 1 Redakce Redakční rada Vedoucí redakce: Šéfredaktorka: Mgr. Barbora Horáková Mgr. Jarmila Chmelíková Mgr. Jana Hornychová

Více

zas někdy nashledanou :)

zas někdy nashledanou :) Uvnitř čísla Úvodník 2 Bomba výlety 3-6 PLÁTEK Sport 7 Akce školy 9-10 Zookoutek 11 Rok 2011 Číslo 2 Megakřížovka 12 Reportáž od Marka 15 Deváťáci - redaktoři - se s Vámi loučí a přejí mnoho zábavy u čtení

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Základní škola Zlín-Malenovice, Tř. Svobody

Základní škola Zlín-Malenovice, Tř. Svobody 1 Základní škola Zlín-Malenovice, Tř. Svobody 2 3 Základní škola Zlín-Malenovice, Tř. Svobody 4 Pozvánka tradiční IV. gastronomická slavnost úterý 15. dubna 2014 v 16.00 hodin jídelna ZŠ Malenovice, tř.

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

Osmínek tajenky, vtipy, najdi rozdíly náměty na volný čas, recenze, reportáže

Osmínek tajenky, vtipy, najdi rozdíly náměty na volný čas, recenze, reportáže Co na vás čeká? Osmínek tajenky, vtipy, najdi rozdíly náměty na volný čas, recenze, reportáže 1 Úvodník Milí čtenáři! Je těsně před Vánocemi, na které se asi všichni moc těšíme. Naši redaktoři a hlavně

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

LEDEN 2008 CENA 5,- KČ

LEDEN 2008 CENA 5,- KČ LEDEN 2008 CENA 5,- KČ Speciální číslo IQčka vám přináší zajímavé postřehy bývalých žáků naší školy. Jejich zkušenosti ze středních a vysokých škol, které v současné době navštěvují, mohou být pro vás

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více