VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 -

2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, PASEKA 200 tel , IČO mail: Ředitelka: Mgr. Jana Knápková Zřizovatel: Obec Paseka, Paseka č.p. 17 Školská rada: Mgr. Lenka Dušková (předsedkyně zástupce PP), Růžena Čejková (zástupce zřizovatele), Renata Machačová (zástupce rodičů) a) Charakteristika školy Základní škola v Pasece byla ve školním roce 2010/2011 organizována jako trojtřídní s celkovým počtem 58 žáků, a to: I. třída 1. ročník 16 žáků TU Mgr. Jana Knápková II. třída 2. a 3. ročník 26 žáků ( ) TU Mgr. Lenka Dušková zástupce Mgr. Michaela Kubáňová III. třída 4. a 5. ročník 16 žáků (10 + 6) TU Mgr. Stanislava Kličková Zástupce Mgr. Barbora Lyčková (Změny v počtu žáků během školního roku ze 3. ročníku odešel do ZŠ Šternberk žák Václav Venský změna bydliště, do 2. ročníku přišla žákyně Lucie Tomíčková ze ZŠ Pečky, okr. Kutná Hora změna bydliště). Stejně jako v loňském školním roce vzhledem k vysokému počtu žáků ve třídách byla do pracovního poměru přijata další učitelka Mgr. Barbora Lyčková, která vyučovala nejen výchovy (hlavně hudební) v některých ročnících, ale i přírodovědu ve 4. a 5. ročníku a matematiku a angličtinu v 5. ročníku. Během školního roku odešla na mateřskou dovolenou Mgr. Stanislava Kličková a na její místo nastoupila Mgr. Silvie Weczerková. Na škole pracovala dvě oddělení školní družiny s 56 žáky (cílová kapacita 60 žáků), vychovatelka Jitka Adolfová a ve 2. oddělení se střídaly - 2 -

3 další vychovatelky Mgr. Barbora Lyčková a Mgr. Michaela Kubáňová. Oddělení bylo využíváno podle potřeby převážně v době od 13 do 14 hodin (nebo i do 15 hodin), kdy žáci čekali po skončení vyučování na zahájení zájmových kroužků, které se konaly v době činnosti školní družiny, nebo na odjezd autobusu. Všechny třídy jsou umístěny v hlavní budově školy. Během školního roku byly všechny čtyři využívány jako kmenové učebny a v případě výuky v režimu rozdělených ročníků (ze spojených tříd) byla k výuce využívána i počítačová učebna a místnost školní družiny. Bylo velmi složité skloubit rozvrh ročníků s prostorovými potřebami vyučujících a jednotlivých tříd. Stejné obtíže nastávaly i při tvoření rozvrhu zájmových kroužků a skloubení zájmové činností s rozvrhem úklidu. Vzhledem k tomu, že i v příštích letech nedojde k výraznému poklesu počtu žáků (ba právě naopak), byla během roku naplánována a započata realizace přestavby podkroví budovy č.p. 200, kde vzniknou dvě nové učebny počítačová a jazyková učebna a učebna pro výuku výchov a pro činnost zájmových kroužků. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny CD-přehrávačem pro výuky anglického jazyka, českého jazyka a hudební výchovy (poslech). V jedné třídě je umístěn barevný televizor s videopřehrávačem, DVD přehrávač. Pro výuku hudební výchovy (dle možností a schopností vyučujících) máme k dispozici keyboard, dva klavíry ve dvou kmenových třídách, kytaru, housle, zobcovou flétnu a dostatečné množství hudebních nástrojů. V I. třídě byla k dispozici všem ročníků interaktivní tabule (systém ebeam), kterou využívaly všechny vyučující alespoň jednou týdně pro výuku cizího jazyka, přírodovědy a vlastivědy, případně i českého jazyka. Nejvíce však žáci 1. ročníku. Zkušenosti z výuky si vyučující vzájemně sdělovaly nejen během diskusí v rámci pravidelných porad, ale i během přestávek. Zpočátku byla tabule využívána pouze jako možnost prezentace neskenovaných stránek z učebnic, připravených pracovních listů nebo výukových programů, během - 3 -

4 školního roku jsme postupně zkoušely vytvářet vlastní digitální učební materiály. Během školního roku byla podána žádost v projektu ESF EU peníze školám na podporu využívání ICT ve výuce. Ze získaných finančních prostředků ( Kč) bude vybavena moderní technikou nová počítačová učebna, všechny třídy interaktivní tabulí (učitelský notebook, dataprojektor a interaktivní systém ebeam) a převážně finančně ohodnoceni pedagogičtí pracovníci, kteří se na realizaci projektu budou podílet. Po ukončení projektu budeme moci využívat nejen moderní počítačovou techniku, ale také 240 nových digitálních učebních materiálů využitelných v hlavních vyučovacích předmětech napříč všemi ročníky. V budově školy je tělocvična (cvičebna), jež je určena k výuce tělesné výchovy, ke sportovní činnosti školní družiny, ke schůzkám sportovních kroužků školy aerobic (Jitka Adolfová), pohybové hry pro chlapce (Mgr. Michaela Kubáňová) a je rovněž využívána k zájmové činnosti v obci během celého týdne - cvičení pro mladší ženy a cvičení pro zdraví Sport pro všechny. Vybavení školy ICT je na celkem dobré úrovni, ale morálně zastarává. V počítačové učebně je žáky nejen ve výuce, ale i v rámci přestávkových aktivit, doučování a při schůzkách zájmového kroužku Základy výpočetní techniky využíváno celkem 6 počítačů všechny jsou připojeny k internetu. V současné době mohou žáci a vyučující využívat přímo ve třídách v přízemí 3+3 počítače, které jsou zapojeny do školní počítačové sítě. Díky tomu mají všichni žáci přístup ke všem výukovým programům, které má škola zakoupeny. Pokud se vyučující rozhodne využívat ve výuce i informace získané z internetu (převážně ve 4. a 5. ročníku), mají žáci možnost uložit si získané informace a fotografie do vlastních souborů, které si vytvoří v počítačové učebně. K takto získaným souborům mají v rámci počítačové sítě přístup ze všech PC stanic ve škole, tedy i ve třídě. Počítačová síť je rozšířena i do školní družiny žáci mají k dispozici 2 repasované počítače. Ve - 4 -

5 školním roce 2010/2011 byly zatím jen zkoušeny další výukové programy (zapůjčeny k posouzení) a budou uhrazeny v následujícím školním roce z prostředků projektu EU peníze do škol 39/DDM-SW Happy Street 1-2, itools 40/DDM-SW Interaktivní učebnice Já a můj svět 1 NŠ (projekt EU) 41/DDM-SW Silcom Všeználek to ví 42/DDM-SW Silkom Vyjmenovaná slova 43/DDM-SW TS Matematika hrou II Školní webové stránky, jejichž administrátorem byla ředitelka školy Mgr. Jana Knápková, byly dle možností pravidelně nejméně jednou měsíčně (dle potřeby i častěji) aktualizovány - uveřejňován plán akcí na aktuální měsíc, zprávy o uskutečněných akcích a úspěších žáků, informace o probíhajících projektech, zveřejňovány fotografie z proběhlých akcí školy. Veřejnosti a rodičům zde byly dostupné důležité dokumenty školy školní a klasifikační řád, školní vzdělávací program, výroční zprávy o činnosti školy, informace k zápisu, rozvrhy hodiny informace o organizaci školního roku. Ohlasy rodičů dle zápisu z jednání Školské rady jsou více než kladné. Stránky navštěvují nejen naši žáci a jejich rodiče, ale i rodiče, kteří si vybírají svou školu před zápisem do 1. ročníku. Vzhledem k tomu, že ještě ne všichni rodiče mají přístup k internetu, nebo jeho možnosti plně nevyužívají, začali jsme pravidelně přispívat do Paseckého zpravodaje vychází jednou za dva měsíce rubriku jsme nazvali Krátké zprávy z duhové školy. Informujeme tak nejen rodiče, ale i ostatní občany obce o zajímavých akcích, úspěších našich žáků apod. Většinu příspěvků vytvořila ředitelka školy Mgr. Jana Knápková. Škola velmi dobře spolupracuje s obcí zřizovatelem základní školy. Obec všestranně podporuje nákup kvalitních učebních pomůcek, snaží se zajišťovat ve spolupráci se zaměstnanci školy estetické a bezpečné prostředí, - 5 -

6 členové zastupitelstva navštěvují prostory školy a ve spolupráci s vyučujícími vytváří rozpočet na nákup opotřebovaného školního nábytku, doplňků a školních pomůcek. Jako poděkování za příkladnou spolupráci vyrobily děti nejen členům Rady Obce Paseka, ale i spolupracujícím subjektům na konci kalendářního roku v rámci keramické dílny pod vedením paní Aleny Stibůrkové a Lenky Richterové stojánky na tužky s logem znakem Paseky a vánoční svícny. Během školních prázdnin začala zatím nejrozsáhlejší etapa přestavby a modernizace školy rekonstrukce podkroví č.p. 200, kde vzniknou dvě nové učebny - počítačová a jazyková učebna a učebna pro výuku výchov a pro činnost zájmových kroužků. Dobrá spolupráce je rozvíjena i s Mateřskou školou Paseka. Pravidelné návštěvy budoucích prvňáčků v hodinách 1. ročníku. Ředitelka ZŠ se zúčastnila třídní schůzky v MŠ, kde měli rodiče žáků pozvaných k zápisu do 1. ročníku možnost zeptat se na provoz a organizaci školy, školní družiny i školní jídelny, na výukové i organizační plány školy. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v daném školním roce byla uskutečněna ve škole ještě před prázdninami. Rodiče měli možnost seznámit se s prostředím školy a třídou, kde se budou jejich děti vyučovat, byla jim promítnuta krátká fotoprezentace ze života školy. Ředitelka školy se rovněž zúčastnila slavnostního rozloučení dětí ze školkou. Společně s paní ředitelkou MŠ Janou Blažkovou byl vytvořen velký nástěnný domeček duhová škola, kam byli všichni školkáčci přijati. Tento domeček slouží jako motivační výuková pomůcka v jejich 1. třídě. Pedagogičtí pracovníci obou zařízení spolupracovali na bezproblémovém přestupu dětí ze školky do školy. Ve spolupráci obou organizací probíhal sběr starého papíru a podařilo se nám odevzdat do sběrny více než 7 tun starého papíru (při ceně za 1 kg 0,80 Kč jsem obdrželi asi Kč, finanční prostředky byly opět použity ve prospěch všech žáků školy i školky)

7 Pokračovala spolupráce se zdravotní pojišťovnou Metal-Aliance. Zástupkyně šternberské pobočky opět navštívili školu a seznámili nás s nabídkou programů pro děti i zaměstnance. Zaměstnanci školy pojištění u ZP M-A v rámci programu Zdravý podnik dostali vánoční dárek vitamínových prostředků v celkové hodnotě 500 Kč. Ředitelka školy Mgr. Jana Knápková a provozní zaměstnanec Zdeněk Knápek jsou rovněž členy Kulturní komise Obce Paseka a spolupořádají s ostatními členy komise kulturní a sportovní akce pro děti, mládež i dospělé v obci. Během školního roku se do činnosti komise zapojily i nové paní učitelky Mgr. Michaela Kubáňová a Mgr. Silvie Weczerková. Současně jsou poskytovány pro tyto akce po dohodě se starostou obce panem Jiřím Blažkem školní prostory i tělovýchovné pomůcky. Výtvarné pomůcky a výzdobu na některé akce zajišťovala Mgr. Lenka Dušková ve spolupráci s ostatními vyučujícími. Žáci jsou o akcích pravidelně informováni formou plakátu a hlášení v obecním rozhlase. Zážitky a dojmy mohou žáci vyjadřovat formou výtvarných prací, které jsou akcemi kulturní komise motivovány, nebo v rámci pravidelných komunitních kruhů uskutečňovaných ve třídách v pondělí ráno (hodnocení a zpětná vazba pro členy komise). Akce Kulturní komise pro děti pořádané ve spolupráci se školou: - září Koblížkova náves (pohádková cesta kolem pasecké návsi ) v rámci tradiční akce Setkání Pasečáků - listopad (6.11.) Mistrovství perníku - prosinec tradiční Mikulášská nadílka spojená se soutěžemi, - leden-duben - kurzy pletení z proutí (ošatky) - leden Zpívání u jesliček koncert dětí i pozvaných hostů v kostele - 7 -

8 - leden karneval s diskotékou - duben bezpečnostně branný den - květen - tradiční oslava Dne dětí zábavné hry o sluníčka na fotbalovém hřišti a v okolí KD na nově vytvořených hřištích - podzimní a jarní závod y na in-line bruslích (sportovní dopoledne) Učitelé mají možnost využívat nejen ve výuce odbornou literaturu a zajímavé didaktické materiály z učitelské knihovny, které jsou stále podle potřeb a zájmů vyučujících dokupovány, spolupracují rovněž s dalšími pedagogy v regionu a vyměňují si s nimi již vyzkoušené náměty, nápady a pomůcky do výuky, a také si vyučující mezi sebou vyměňují didaktické materiály a nápady, které si vytvořili v průběhu školního roku. Ve výuce mají možnost využívat pro samostatnou práci žáků bohatou nabídku volných listů s cvičeními určenými pro rozmnožení vyučující mají volný přístup ke kopírování i k tiskárně, která je připojena k PC školní síti. Během měsíce ledna byla i sborovna vybavena školním počítačem s připojením ke školní síti a k internetu. Vyučující Mgr. Stanislava Kleinová, Mgr. Michaela Kubáňová, Mgr. Silvie Weczerková a Mgr. Jana Knápková sledovaly novinky na zajímavých webových stránkách, které podporují výuku převážně cizích jazyků. V rámci výuky i zájmových aktivit pak žáci tyto stránky pravidelně a účelně využívají. Na škole je i žákovská knihovna, která je průběžně doplňována a je dostatečně zásobena tituly pro mimočítankovou četbu. Ve spolupráci s dodavatelem učebnic panem Vitoulem je pravidelně pořádána výstavka nových učebnic, zajímavé tituly jsou zakoupeny jako doplňková pomůcka pro vyučující, některé nové řady učebnic byly objednány pro nový školní rok pro všechny žáky, aby byla zajištěna kontinuita vzdělávaní se spádovými školami v Dlouhé Loučce, v Újezdě i v Uničově

9 Vedlejší budova č.p. 138 je spojena s hlavní spojovací přístavbou, v níž jsou šatny žáků. Ve vedlejší budově je umístěna výdejna stravy a školní jídelna, prostorná místnost školní družiny. Žáci při přechodu na oběd a do školní družiny neopustí budovu školy, čímž je zajištěna jejich bezpečnost. Obědy jsou dováženy ze ŠJ v Dlouhé Loučce. Během školního roku se zde stravovalo průměrně 58 žáků a většina zaměstnanců školy. Opět jsme několikrát vedli jednání s vedoucí školní jídelny, jejichž předmětem byla změna skladby jídelníčku. Uvítali bychom více zeleniny a ovoce v syrovém stavu (zeleninové saláty a čerstvé ovoce ke sladkým jídlům), více bílého masa, méně kynutých knedlíků jako přílohu. Některé naše připomínky byly akceptovány, jiné ne. V průběhu školního roku byla zavedena ze strany ŠJ v Dlouhé Loučce možnost výběru ze dvou jídel, a to v úterý a ve čtvrtek (avšak ne dle výběru jednotlivých strávníků, ale musel být proveden výběr pro celou školu výběr po dohodě s pracovnicí obchodního provozu paní Bednářovou prováděly paní učitelky s přihlédnutím ke zdravému stravování i chuti žáků). Provoz školní družiny byl denně od do hod. pro přihlášené žáky a žáky zúčastňující se zájmové činnosti školy, provoz ranní družiny ( ) je určen pro děti, jejich rodiče jsou ráno v zaměstnání a musí své děti vypravit do školy před 7.15 hod. Průměrně ranní družinu navštěvovalo 10 dětí, často však bylo i více než 10 dětí. Rodiče tuto nabídku školy vítají a budou ji určitě i v dalším školním roce využívat. V družině jsou umístěny dva repasované počítače zapojené do školní počítačové sítě. Jeden starší počítač zůstal pro hraní her. Tato vybavenost pomáhá dětem nejen vhodně relaxovat v době předem vymezené, ale také opakovat si učivo prostřednictvím výukových programů. K Vánocům dostali žáci nejen nové hračky (jako každý rok), ale i novou prostornou sedačku. Hlavní činnost školní družiny je zaměřena na rozvíjení výtvarných a sportovních dovedností dětí, na častý pobyt na čerstvém vzduchu - 9 -

10 v okolí školy i obce. Ve školní družině mohou pobývat i žáci nepřihlášení do ŠD, kteří čekají po vyučování na zahájení činnosti zájmového kroužku (do hod.), proto na škole pracuje již třetím školním rokem další oddělení školní družiny (počet dětí, kteří v daném dni navštěvují ŠD je větší než maximální možná kapacita, a to 30 dětí/oddělení). Na škole pracovalo celkem 7 zaměstnanců, a to: 5 pedagogických pracovníků a 2 provozní zaměstnanci. I v tomto školním roce byla přijata další učitelka výchov a také anglického jazyka a některých přírodovědných předmětů a matematiky díky vyššímu počtu žáků, a tím i rozpočtovaných úvazků pedagogických pracovníků. Tímto opatřením jsme mohli zachovat a mnohdy i rozšířit možnost dělení tříd na samostatné ročníky takto odděleně probíhala výuka nejen angličtiny, ale i českého jazyka, matematiky, přírodovědných předmětů a vlastivědy. Všichni pedagogičtí pracovníci byli pro výkon své funkce kvalifikováni, pouze Mgr. Barbora Lyčková (úvazek 0,864) byla kvalifikována pro výuku přírodovědy a hudební výchovy pro II. stupeň ZŠ, proto byla přijata pouze na dobu určitou s možností doplnit si aprobaci pro výuky na I. stupni ZŠ. Plán práce školy byl ve všech bodech splněn, mnoho akcí a činností jsme během školního roku podle zajímavých nabídek a také díky aktivitě vyučujících přidávali. Máme zpracován i plán prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program. V rámci tohoto programu jsme opět pokračovali ve spolupráci s Policií České republiky. Ve 2. a 3. ročníku probíhalo vyučování v projektu AJAX a ve 4. a 5. ročníku v programu Duhovka správného chování vyučující využívaly výukové materiály, které nám byly začátkem roku poskytnuty. Hlavním vyvrcholením byla akce pořádaná ve spolupráci s Kulturní komisí Obce Paseka Bezpečnostně branný den za účasti příslušníků integrovaného systému - Policie České republiky, Hasičského sboru Olomouckého kraje a členů rychlé záchranné služby. Na konci školního roku

11 jsme uspořádali pro všechny žáky školy exkurzi na stanici Hasičského sboru Olomouckého kraje v Uničově. Během roku jsme uspořádali pro žáky besedy s policisty, hasiči i záchranáři s praktickými ukázkami poskytování první pomoci. V dubnu jsme již tradičně vyučovali všechny žáky školy dopravní výchovu na dopravním hřišti ve Šternberku uniformovaný policista (paní učitelka Mgr. Michaela Kubáňová) nejen pomáhal řídit dopravu, ale také uděloval trestné body do řidičského průkazu, na závěr odměnil nejlepší řidiče malým dárkem. Proběhl i zdravotnický kurz pod vedením rodičů paní učitelky Kubáňové profesionální záchranáři a paní V. Sivkové (beseda s dívkami 4. a 5. ročníku). Plnění všech částí Minimálně preventivního programu bylo zapisováno i do třídních knih jednotlivých ročníků. Škola nabízí žákům aktivní využívání volného času v rámci činnosti zájmových kroužků, zajímavých akcí během roku i činnostních dílen nad rámec pravidelní činnosti školy. Dle metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), č.j / ze dne 27. října 2008 má škola vypracován ŠVP. Jeho tvorbou a koordinací byla pověřena Mgr. Stanislava Kličková a po jejím odchodu na mateřskou dovolenou i Mgr. Michaela Kubáňová. Vztah k přírodě máme zakotven i v celkovém pojetí ŠVP (enviromentální výchova je symbolizována jednou z barev duhy). V rámci ekologické výchovy pořádáme nejen sběr starého papíru, vedeme žáky k třídění odpadu (za tímto účelem máme ve všech třídách barevné kontejnery na tříděný odpad), v pracovních činnostech učíme žáky šetřit materiálem a zpracovávat recyklovat domácí odpad do zajímavých výrobků reklamní letáky, kalíšky od čajových svíček, skleničky a kelímky apod. Od ledna 2011 jsme opět využili výzvy Olomouckého kraje a zažádali si o finanční prostředky na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a našeho projektu S Hubertem nejen do lesa aneb Rok v lese.. Obdrželi jsme celkem Kč (více v oddíle

12 Projekty a dotace), kterými jsme pokryli alespoň část nákladů na celoroční ekologickou aktivitu školy. Škola se přihlásila do mezinárodního programu EKOŠKOLA/ECO-SCHOOLS usiluje o získání mezinárodního titulu, který může získat po splnění stanovených kritérií, který spočívá v neustálém zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí. Na realizaci se podílí školní ekotým žáci ročníku, ředitelka školy, pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanec a vedoucí zájmového kroužku Mladý debrujár (výzkumník) Zdeněk Knápek a lesní pedagogové Lenka Richterová, Jan Richter. Žáci naší školy se pravidelně účastní ekologické soutěže Zelená stezka Zlatý list. Ekologická tematika byla i součástí krajské soutěže Evropa kolem nás vyhlášená ZŠ Břidličná a podporovaná fondy ESF. Za naši školu bojovala 2 družstva. Jedno družstvo získalo 1. místo ve výtvarné části tvorba loga soutěže a celkové 4. místo, druhé družstvo se sice neumístilo na bodovaném místě, ale všichni účastníci byli odměněni krásnými cenami a obě naše družstva byla pochválena za aktivitu s jakou k plnění úkolů přistupovali. Ve školním roce 2010/2011 jsme pro připravili hned několik projektových vyučování dnů. V říjnu jsme společně netradičně oslavili Halloween, a to Drakiádou s připomenutím světového Dne jazyků. Před Vánocemi byl již tradičně uspořádán ve spolupráci s některými maminkami projektový den s názvem Nastává adventní čas. Žáci opět pracovali ve smíšených skupinách a měli si možnost během dopoledne vyzkoušet pečení vánočních perníků, každá skupina si vyrobila perníkový betlém, výrobu adventních věnců, zajímavých ozdob na stromeček a dárků k Vánocům, připomněli si tradiční vánoční a předvánoční zvyky, naučili se společnou vánoční písničku, která byla součástí vystoupení všech žáků školy na tradičním vánočním koncertě u vánočního stromu. Tradičně uspořádali žáci 5. ročníku v prosinci mikulášskou nadílku pro všechny děti z nižších ročníků

13 V tradici projektových dnů jsme pokračovali i na jaře. V dubnu jsme uspořádali projektový den Hody hody doprovody. Díky paní Lence Richterové si všichni žáci mohli uplést pořádnou pomlázku z vrbového proutí. Žáci opět vyzkoušeli Zdravé vaření z vajíček aneb Jíme očima - každá skupina připravila zdravé občerstvení pro kamarády sami krájeli zeleninu, míchali pomazánky, vyráběli chlebíčky a zeleninové obrázky, v místní pekárně dětem napekly sladké mufiny a děti si vyráběli veselé velikonoční kraslice, které posvačily následující den. Společně jsme si také během dne připomněli velikonoční tradice a zvyky nejen u nás, ale i v jiných zemích Evropy, vyzdobili opravdovou kraslici, zaseli jarní semínka. Nakonec každá skupina vyrobila Morenu a symbolicky ji vynesli alespoň na chodbu školy, kde pak byli ozdobou během jarních svátků. Poděkování patří všem pracovníkům školy za přípravu pěkného dopoledne a také maminkám, které nám při realizaci pomáhaly. Všechny projektové dny jsou pořádány s cílem nejen zajímavou formou a prožitkovým učením seznámit žáky s významem jednotlivých svátků, ale také vede děti ke vzájemné spolupráci a respektování se, neboť pracovní skupinky jsou vždy sestaveny z žáků ze všech ročníků. Mladší žáci se učí od starších, starší se učí pomáhat mladším a být jim vzorem. Všechny hlasy a nápady jsou rovnocenné. A proto jsme se rozhodli zkušenosti z projektových dní uplatnit i při zápisu do 1. ročníku. Opět jsme rozdělili zkoušky do více místností, a tak jsme mohli obsloužit více dětí najednou. Průvodci zápisu ve znamení Cesta na neznámou planetu byli tradičně žáci z vyšších ročníků. Všechny scénáře projektových dní jsou v příloze Výroční zprávy. Stejně tak byly plněny i učební osnovy a tematické plány jednotlivých ročníků a předmětů, minimální preventivní program školy i výuka Ochrany člověka při mimořádných situacích (povinná hodinová dotace 6 hodin ve školním roce/ročníků)

14 b) Projekty a dotační programy (MŠMT,Olomoucký kraj) Každoročně začátkem kalendářního roku je vyhlašován Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro daný rok. Škola na základě vypracovaného celoročního programu výuky environmentální výchovy obdržela Kč, které využije následovně: (V září-prosinci 2010 jsme ještě pokračovali v realizaci programu Duhový most - propojení světa člověka a říše přírody). ROZPOČET PROJEKTU 3.1. Celkové náklady projektu (u plátce DPH se uvede částka bez DPH): z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady): z toho materiálové náklady (DHM, nářadí, energie, pohonné hmoty): z toho nemateriálové náklady (služby, cestovné, poštovné, nájemné ): Požadovaná výše grantu: Kč 3.3. Podíl požadovaného grantu na celkových nákladech projektu: Finanční spoluúčast podíl vlastních zdrojů % Kč podíl z dalších zdrojů celkem % Kč název zdroje % Kč název zdroje % Kč název zdroje % Kč Předpokládaný rozpočet projektu výdaje Název položky Vlastní zdroje (Kč) Požadováno (v Kč) Materiálové náklady ochranné pomůcky knihy, tiskoviny, učební pomůcky drobný dl. Hmotný majetek 3-40 tis. Kč nářadí (výukové pomůcky a publikace s tématem Les) (dalekohled)

15 spotřeba energií (elektřina, plyn, teplo, voda) pohonné hmoty spotřeba materiálu (nesp. Výše, rozepsat) (výtvarná dílna pedig, keram. hlína) (ostatní výtvarný materiál barevné, kancelářské papíry, fólie, složky, barvy, apod.) Služby tisk poštovné telefonní poplatky nájemné konzultační, poradenské a právní služby služby školení služby zpracování dat (od externích organizací) opravy a udržování drobný dlouhodobý nehmotný majetek (software) 7-60 tis. Kč cestovné doprava ostatní služby (výše nezařazené, rozepsat) (účast na pobytovém programu pro všechny žáky školy - škola v přírodě) Ostatní náklady mzdy pojistné ostatní osobní náklady Celkem a) Název projektu Popis projektu Projekt vychází ze školního vzdělávacího programu Duhová škola tvořivá škola Základní školy Paseka a také z jeho části průřezového tématu Environmentální výchova (viz příloha) a je motivován výzvou Organizace spojených národů a jeho informační kampaní, jež vyhlásila rok 2011 jako Mezinárodní rok lesů s cílem zvýšit povědomí a posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů, ochranu přírody a trvale udržitelný vývoj všech typů lesů

16 Projekt navazuje na aktivity, kterým se škola věnuje v rámci environmentálního vzdělávání (program Ekoškola) a také navazuje na celoroční projekt Duhový most - propojení světa člověka a říše přírody podporující pestrost přírody a zachování biodiverzity pro budoucí generace, který ve škole probíhal v kalendářním roce b) Věcný popis navrhovaného projektu Cíl projektu je zaměřen na každého žáka školy, který si postupně získává prostřednictvím prožitkového vyučování přímý vztah k lesním porostům ve svém okolí, prostřednictvím práce s literaturou získává nové informace o praktickém hospodaření v lesích a šetrném využívání dřeva jako obnovitelné a ekologické suroviny. Projekt má v žácích vyvolat hlubší zájem o složité děje, které v lesích probíhají a upevnit v nich úctu k jedinečnému přírodnímu bohatství ve svém regionu. Žáci se aktivně účastní utváření svého okolí a jeho ochrany formou vlastního environmentálního vyučování, školních projektových dní a 5denního celoškolního projektového vyučování Škola v přírodě, výtvarných dílen, experimentů, besed a exkurzí s pracovníky podniku Lesy ČR, lesními pedagogoy a dalších aktivit školy ( viz časový harmonogram projektu). Každý žák školy se bude dle svých možností podílet na řešení projektu Úprava návsi - II. etapa z Programu rozvoje venkova MMR, jehož realizátorem je zřizovatel Obec Paseka. c) Výstupy řešení (zpráva, studie, semináře, výukový program, vzdělávací akce, publikace, vydávání časopisu, vytvoření internetových stránek, práce v terénu.) Vlastní poznatky a získané dovednosti žáků budou průběžně prezentovány na webových stránkách školy a motivační výstavce určené žákům i široké veřejnosti (nejen v rámci Dnů otevřených dveří), články v Paseckém zpravodaji, případně v regionálním tisku, zúčastní se mezinárodní a národní soutěže v psaní dopisů vyhlášené Českou poštou, s.p. s tématy: Představ si, že jsi strom v lese. Napiš někomu dopis a vysvětli mu, proč je důležité chránit lesy. Chci ti napsat o tom, jak jsem seděl pod stromem. Během roku budou postupně doplňovány výukové materiály školy nejen vlastním ekologickým portfoliem utvářeným každým žákem, ale také nákupem či zapůjčením nových výukových materiálů soustřeďujících se na problematiku lesního společenství. 1) Prezentace na webových stránkách školy členové počítačového kroužku se budou podílet na jejích podobách aktivity v jednotlivých čtvrtletních etapách budou zdokumentovány (fotografie z průběhu) a doplněny hodnotícím textem. 2) Motivační nástěnka v prostorách školy je instalována motivační nástěnka, na které budou průběžně uveřejňovány výsledky a výrobky, výsledky experimentů (zprávy a zpracování pozorování např. formou tabulek apod.). Části výstavky budou průběžně využívány k prezentaci školy v rámci Dnů otevřených dveří školy nebo akcí konaných v rámci obce. 3) Informační tabule umístěné v rámci projektu Obce Paseka Úprava návsi II. etapa v Obci Paseka, které budou průběžně aktualizovány podle ročních období. 4) Celoškolní projektové vyučování v rámci školy v přírodě září ) Celoškolní projektové dny škola v průběhu roku uspořádá několik školních projektových dní: Hody, hody doprovody (duben), Den země (duben), aktivity v rámci Týdne lesů (květen), Vůně adventu (listopad/prosinec)

17 6) Inovace školního vzdělávacího programu zkušenosti z projektu budou použity k inovaci školního vzdělávacího pro základní vzdělávání Duhová škola tvořivá škola věnované průřezovému tématu Environmentální výchova. 7) Výtvarné dílny prostřednictvím výtvarných dílen budou žáci poznávat práci s přírodními materiály, práci přímo v terénu lesního společenství, budou se učit ekologicky hospodárnému spotřebitelskému a občaneskému chování (pletení z pedigu a proutí, práce s keramickou hlínou, stavba krmítek, výroba jednoduchých hudebních nástrojů (dendrofonů), pletení adventních věnců). 8) Exkurze škola uspořádá v roce krát sběr starého papíru získané finanční prostředky využije k uspořádání školní exkurze pro všechny žáky školy Středisko ekologické výchovy Sluňákov apod. dle aktuální nabídky. 9) Výkové materiály školy v rámci realizace projektu si každý žák vytvoří své osobní portfolio vytvořené ve spolupráci s organizací Řád sv. Huberta, která komplexně probírá průřezové téma environmentální výchovy podle RVP ZV a zahrnuje výuková témata 1. stupně. Žáci v tomto materiálu sami vytváří vlastní podklady (vlastní hodnocení činnosti během roku), která se stanou součástí jejich vlastních výukových materiálů (textů). 10) Nové výukové materiály vytvořené k využití na interaktivní tabuli. 11) Výukové materiály pro potřebu školy, které se budou zaměřovat na téma les - plastická mapu České republiky, nástěnný kalendář s ilustracemi žáků (kde si žáci s učiteli zaznamenávají jednotlivé výstupy projektu a děje, které v aktuálním čase probíhají v přírodě), herbář, velká nástěnná výuková pomůcka - lesní patra, hudební nástroje dendrofony, názorný přehled stavby stromů podle druhů (kůra, řez kmenem, list, plod ) některé takto vyrobené pomůcky se stanou součástí vybavení přírodní učebny (školní zahrady). 12) Vytvoření vlastní pohádkové knížky, kdy sami žáci vymyslí a sepíší příběhy vztahující se k významným stromům v našem kraji. Tyto pohádky budou doplněny ilustracemi žáků. 13) Literární příspěvky do mezinárodní a národní soutěže v psaní dopisů vyhlášené Českou poštou, s.p. s tématy: Představ si, že jsi strom v lese. Napiš někomu dopis a vysvětli mu, proč je důležité chránit lesy. Chci ti napsat o tom, jak jsem seděl pod stromem. d) Časový harmonogram Celoškolní projekt S Hubertem nejen do lesa aneb Rok v lese bude probíhat ve čtyřech cyklech během celého roku Jeho realizace bude rozvržena podle do školního roku 2010/2011 a následujícího školního roku 2011/2012 v závislosti na čtyřech ročních obdobích a změnách, které v přírodě probíhají. Vlastní témata environmentálního vzdělávání budou probírána v rámci výuky prvouky a přírodovědy v jednotlivých ročnících s ohledem na věk, možnosti a dovednosti jednotlivých žáků. Žáci si budou pracovní listy, výsledky pozorování a vlastní výtvory zakládat do složek portfolií (vlastní hodnocení žáka). období téma aktivity ZIMA Leden únor 1. Zimní krajina 2. Přezimování živočichů 3. Rostliny v zimě 4. Zima a lesníci 5. Myslivci odlévání slov JARO LES JAKO POJEM 1. Kalendářový kapsář

18 LÉTO PODZIM PTÁCI 1.ČÁST Týden lesů v roce května 2011 BYLINY, ROSTLINY STROMY 1.ČÁST ŽIVOČICHOVÉ STROMY 2.ČÁST PTÁCI 2.ČÁST 2. Cesta strojem času 3. Výtvarná dílna Výroba plastické mapy České republiky 4. Dramatická výchova Jak roste dlouho les a co z něj bude 5. Založ si svou rezervaci (ochrana přírody) 6. výtvarné dílny hlína (strom) 7. pro obec revitalizace zeleně 8. Ptáčci - keramika 9. Kdo to k nám letí - pozorování ptactva 1. Herbář 2. Život stromu 3. Zasaď si svůj strom - sazenička ve třídě, pozorování a srovnání s rychleji rostoucími rostlinami. 4. Mraveniště Ferdy Mravence pozorování mraveniště 5. Kdo kde bydlí - výroba velká nástěnné výukové pomůcky lesní patra 1. Škola v přírodě smyslové vnímání přírody 2. akční tvorba Jsme součástí přírody 3. výroba ručního papíru exkurze Velké Losiny papírna (použité v ŠVP) 4. Proč dřevo a ne plast 5. Dendrofon 6. Památné stromy - památné stromy v minulosti a dnes, legendy o stromech 7. Lesní poezie - různé typy a tvary básní o stromech, aktivita tričko s otisky listů 8. Výroba krmítka pro ptáčky ZIMA prosinec 1. Zimní dílna hobliny (vánoční ozdoby) 2. Vánoční stromeček krmení zvěře v lese, oslavme vánoce se zvířátky 3. Zimní krajina 4. Přezimování živočichů POPIS JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ A AKTIVIT LES JAKO POJEM, PTÁCI 1.ČÁST 1) Kalendářový kapsář v jednotlivých třída si žáci vyrobí v rámci pracovní výchovy kalendářový kapsář. Jde o nástěnný kalendář, který bude rozdělen na jednotlivé měsíce, s týdenním plánem jednotlivých činností. Ilustrace jsou vyřešeny formou průhledné kapsy, kde se budou každý měsíc měnit obrázky s motivem lesa. Tento kalendář budou moct žáci využívat i po skončení tohoto projektu

19 2) Cesta strojem času - žáci porovnávají jak vypadaly lesy dříve a jak vypadají dnes. Žáci pracuji s pracovním listem. Na tuto teoretickou aktivitu navazuje praktická výtvarná činnost Plastická mapa České republiky 3) Plastická mapa České republiky tato aktivita je rozdělena do několika týdnů. Po rozdělení účastníků do skupin, příprava pracovní plochy. Základem je podložka ( dřevotříska, plastová, ), na kterou budou modelovat podobu České republiky. Optimální jsou rozměry 50 cm x 80 cm. a) Matematika (výpočet měřítka, síť) Překreslí přibližný tvar ČR na podložku, podle přiložené mapy. Při překreslování využijí techniku mřížky. Spolu s tím vypočítají a zapíší měřítko své mapy. Přepočítávání mohou provést žáci v hodině matematiky. b) Přírodověda (výtvarná výchova) V misce nebo jakékoliv nádobě si namočí noviny do škrobu a vody (papírmashe). Nanášením této směsi vytvoří plastickou mapu. Při realizaci by se měli snažit zachovat významné vrcholy BK. Takto vytvořená plastická mapa se nechá ztvrdnout. Podle velikosti a naneseného materiálu zhruba dva až pět dní. 4) Dramatická výchova jak rychle roste strom a co z něj bude - žáci si prostřednictvím dramatické výchovy aktivně vyzkouší životní cyklus lesa. Od zasazení sazenice až po vykácení lesa a jeho následné využití. Při této aktivitě budeme spolupracovat s lesními pedagogy. 5) Založ si svou rezervaci mělo by se jednat o nápodobu hlasování v obecní radě města. Jednotliví zástupci přesvědčují (lobují) svými argumenty ostatní zastupitele, aby hlasovali pro jimi navrhovaný projekt. Je vybrané území, které bude využito pro schválený projekt. a) Přírodověda Žáci se seznámení s charakteristikou své role. b) Práce ve skupině Žáci pracují ve skupině a připravují společně projekt, obhajobu projektu, sbírají informace, hledání odpovědí na zadané otázky. c) Český jazyk - žáci se v hodině seznámí a osvojí si pravidla diskuze. d) Přírodověda V hodině žáci představí svůj projekt (pozitiva, negativa) před celou třídou. - Následuje fáze kladní otázek a dotazování se od ostatních žáků. Respektují se pravidla vedení diskuze osvojené v hodině českého jazyka. - Role: jednu roli mohou zastávat více zástupců podle počtu žáků ve třídě. Výběr rolí záleží na žácích, na jejich výběru. Učitel zastává funkci starosty/starostky (vedoucí stavební firmy, zemědělec, obyvatelka obce, spolek ochránců přírody, vedoucí tenisového spolku, tisk a pozorovatelé). e) Výstupem bude novinový článek, na kterém se podílejí všichni žáci. Každá skupina napíše vlastní článek podle svých obhajovaných projektů. Novinový článek musí mít příslušné náležitosti. Článek bude vyvěšen na tématických nástěnkách a internetových stránkách školy

20 6) Výtvarná dílna náš školní strom výroba školního stromu z hlíny. Modelování listu a živočichů žijících nejen v korunách stromu. Trvalý výrobek vystavený na chodbě školy. 7) Podíl na projektu obce Revitalizace zeleně 8) Výtvarná dílna výroba keramických ptáčků z hlíny - motivační aktivita navazující na pozorování ptáků ve volné přírodě. 9) Pozorování ptactva využití pracovních listů. V této ryze praktické aktivitě si žáci vyzkouší práci s dalekohledem, uvědomí si, co je důležité pro pozorování ptactva (velikost, barva, počet, ). Dále následuje vlastní pozorování v přírodě. BYLINY A ROSTLINY, STROMY 1.ČÁST, ŽIVOČICHOVÉ 1) Herbář dlouhodobá činnost věnující se sběru a lisování rostlin rostoucí v okolí školy a obce Paseka. Tento výukový materiál bude sloužit i pro další žáky v následujících letech. 2) Život stromu a) Přírodověda Pracovní list je zaměřený na vnější znaky stromu. Žáci dostanou provázek a metr pomocí kterých změří obvod stromu, dále zakreslí tvar koruny stromu. Podle atlasu zjistí název stromu a zapíší do pracovního listu. Dále zaznamenají místo výskytu. -Na volný pracovní list nalepí list stromu nebo větvičku s jehličím, plod, případně pupeny, semena. b) Výtvarná výchova (pracovní vyučování)- Žáci si vyrobí plastelínovou placku silnou asi 1 cm a přitisknou ji na kůra vybraného stromu. Placku opatrně sundají i s přichycenými kousky. Vzniklou formu pro sádrový odlitek opatrně přenesou do místnosti, kde budou kachlíky tvořit. Z válečků plastelíny vytvoří okraj formy. Formu vylijí připravenou sádrou. Po zatvrdnutí sádry opatrně sejmou plastelínovou formu a odlitek je hotový. Je možné zvolit méně náročnou variantu tzv. frontáž kůry stromů. Přiloží tenčí papír na kůru a měkkou tužkou kreslí přes papír, tím se vytvoří otisk kůry. c) Přírodověda - Na druhý pracovní list podle kotouče stromu spočítají žáci stáří stromu podle letokruhů. Špendlíky vyznačí letní a zimní přírůstky, pokud budou viditelné i zásahy do růstu stromu jako např. požár, napadení hmyzem a podobně. Jednoduše překreslí kotouč i s letokruhy a určí stáří stromu. Výstupem bude podrobný popis vybraných stromů a jejich prezentace ostatním žákům. 3 ) Zasaď si svůj strom- po domluvě s lesním pedagogem a lesníkem si třída vybere druh stromu, který by chtěla zasadit a mít jako svůj třídní strom. Strom by sloužil jako takový dobrý duch třídy. Využil by se při různých svátcích např. vánoce,velikonoce, vysvědčení pod stromečkem, apod. Nácvik manipulace s nářadím

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160 Roční plán školní rok 2009/2010 Tento rok s názvem: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima A. Krátkodobé cíle KALENDÁŘNÍ TÉMATICKÝ NAVRHOVANÉ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň 10. základní škola, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň IČO: 70879320 Zpracovala: Z. Krausová, M. Kinkorová Platnost: od 1. 9. 2009 Datum vydání:

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90,

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, 675 76 Motto: V každém člověku je skryta rolnička, která zazní třeba nesměle,

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více