VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 -

2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, PASEKA 200 tel , IČO mail: Ředitelka: Mgr. Jana Knápková Zřizovatel: Obec Paseka, Paseka č.p. 17 Školská rada: Mgr. Lenka Dušková (předsedkyně zástupce PP), Růžena Čejková (zástupce zřizovatele), Renata Machačová (zástupce rodičů) a) Charakteristika školy Základní škola v Pasece byla ve školním roce 2010/2011 organizována jako trojtřídní s celkovým počtem 58 žáků, a to: I. třída 1. ročník 16 žáků TU Mgr. Jana Knápková II. třída 2. a 3. ročník 26 žáků ( ) TU Mgr. Lenka Dušková zástupce Mgr. Michaela Kubáňová III. třída 4. a 5. ročník 16 žáků (10 + 6) TU Mgr. Stanislava Kličková Zástupce Mgr. Barbora Lyčková (Změny v počtu žáků během školního roku ze 3. ročníku odešel do ZŠ Šternberk žák Václav Venský změna bydliště, do 2. ročníku přišla žákyně Lucie Tomíčková ze ZŠ Pečky, okr. Kutná Hora změna bydliště). Stejně jako v loňském školním roce vzhledem k vysokému počtu žáků ve třídách byla do pracovního poměru přijata další učitelka Mgr. Barbora Lyčková, která vyučovala nejen výchovy (hlavně hudební) v některých ročnících, ale i přírodovědu ve 4. a 5. ročníku a matematiku a angličtinu v 5. ročníku. Během školního roku odešla na mateřskou dovolenou Mgr. Stanislava Kličková a na její místo nastoupila Mgr. Silvie Weczerková. Na škole pracovala dvě oddělení školní družiny s 56 žáky (cílová kapacita 60 žáků), vychovatelka Jitka Adolfová a ve 2. oddělení se střídaly - 2 -

3 další vychovatelky Mgr. Barbora Lyčková a Mgr. Michaela Kubáňová. Oddělení bylo využíváno podle potřeby převážně v době od 13 do 14 hodin (nebo i do 15 hodin), kdy žáci čekali po skončení vyučování na zahájení zájmových kroužků, které se konaly v době činnosti školní družiny, nebo na odjezd autobusu. Všechny třídy jsou umístěny v hlavní budově školy. Během školního roku byly všechny čtyři využívány jako kmenové učebny a v případě výuky v režimu rozdělených ročníků (ze spojených tříd) byla k výuce využívána i počítačová učebna a místnost školní družiny. Bylo velmi složité skloubit rozvrh ročníků s prostorovými potřebami vyučujících a jednotlivých tříd. Stejné obtíže nastávaly i při tvoření rozvrhu zájmových kroužků a skloubení zájmové činností s rozvrhem úklidu. Vzhledem k tomu, že i v příštích letech nedojde k výraznému poklesu počtu žáků (ba právě naopak), byla během roku naplánována a započata realizace přestavby podkroví budovy č.p. 200, kde vzniknou dvě nové učebny počítačová a jazyková učebna a učebna pro výuku výchov a pro činnost zájmových kroužků. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny CD-přehrávačem pro výuky anglického jazyka, českého jazyka a hudební výchovy (poslech). V jedné třídě je umístěn barevný televizor s videopřehrávačem, DVD přehrávač. Pro výuku hudební výchovy (dle možností a schopností vyučujících) máme k dispozici keyboard, dva klavíry ve dvou kmenových třídách, kytaru, housle, zobcovou flétnu a dostatečné množství hudebních nástrojů. V I. třídě byla k dispozici všem ročníků interaktivní tabule (systém ebeam), kterou využívaly všechny vyučující alespoň jednou týdně pro výuku cizího jazyka, přírodovědy a vlastivědy, případně i českého jazyka. Nejvíce však žáci 1. ročníku. Zkušenosti z výuky si vyučující vzájemně sdělovaly nejen během diskusí v rámci pravidelných porad, ale i během přestávek. Zpočátku byla tabule využívána pouze jako možnost prezentace neskenovaných stránek z učebnic, připravených pracovních listů nebo výukových programů, během - 3 -

4 školního roku jsme postupně zkoušely vytvářet vlastní digitální učební materiály. Během školního roku byla podána žádost v projektu ESF EU peníze školám na podporu využívání ICT ve výuce. Ze získaných finančních prostředků ( Kč) bude vybavena moderní technikou nová počítačová učebna, všechny třídy interaktivní tabulí (učitelský notebook, dataprojektor a interaktivní systém ebeam) a převážně finančně ohodnoceni pedagogičtí pracovníci, kteří se na realizaci projektu budou podílet. Po ukončení projektu budeme moci využívat nejen moderní počítačovou techniku, ale také 240 nových digitálních učebních materiálů využitelných v hlavních vyučovacích předmětech napříč všemi ročníky. V budově školy je tělocvična (cvičebna), jež je určena k výuce tělesné výchovy, ke sportovní činnosti školní družiny, ke schůzkám sportovních kroužků školy aerobic (Jitka Adolfová), pohybové hry pro chlapce (Mgr. Michaela Kubáňová) a je rovněž využívána k zájmové činnosti v obci během celého týdne - cvičení pro mladší ženy a cvičení pro zdraví Sport pro všechny. Vybavení školy ICT je na celkem dobré úrovni, ale morálně zastarává. V počítačové učebně je žáky nejen ve výuce, ale i v rámci přestávkových aktivit, doučování a při schůzkách zájmového kroužku Základy výpočetní techniky využíváno celkem 6 počítačů všechny jsou připojeny k internetu. V současné době mohou žáci a vyučující využívat přímo ve třídách v přízemí 3+3 počítače, které jsou zapojeny do školní počítačové sítě. Díky tomu mají všichni žáci přístup ke všem výukovým programům, které má škola zakoupeny. Pokud se vyučující rozhodne využívat ve výuce i informace získané z internetu (převážně ve 4. a 5. ročníku), mají žáci možnost uložit si získané informace a fotografie do vlastních souborů, které si vytvoří v počítačové učebně. K takto získaným souborům mají v rámci počítačové sítě přístup ze všech PC stanic ve škole, tedy i ve třídě. Počítačová síť je rozšířena i do školní družiny žáci mají k dispozici 2 repasované počítače. Ve - 4 -

5 školním roce 2010/2011 byly zatím jen zkoušeny další výukové programy (zapůjčeny k posouzení) a budou uhrazeny v následujícím školním roce z prostředků projektu EU peníze do škol 39/DDM-SW Happy Street 1-2, itools 40/DDM-SW Interaktivní učebnice Já a můj svět 1 NŠ (projekt EU) 41/DDM-SW Silcom Všeználek to ví 42/DDM-SW Silkom Vyjmenovaná slova 43/DDM-SW TS Matematika hrou II Školní webové stránky, jejichž administrátorem byla ředitelka školy Mgr. Jana Knápková, byly dle možností pravidelně nejméně jednou měsíčně (dle potřeby i častěji) aktualizovány - uveřejňován plán akcí na aktuální měsíc, zprávy o uskutečněných akcích a úspěších žáků, informace o probíhajících projektech, zveřejňovány fotografie z proběhlých akcí školy. Veřejnosti a rodičům zde byly dostupné důležité dokumenty školy školní a klasifikační řád, školní vzdělávací program, výroční zprávy o činnosti školy, informace k zápisu, rozvrhy hodiny informace o organizaci školního roku. Ohlasy rodičů dle zápisu z jednání Školské rady jsou více než kladné. Stránky navštěvují nejen naši žáci a jejich rodiče, ale i rodiče, kteří si vybírají svou školu před zápisem do 1. ročníku. Vzhledem k tomu, že ještě ne všichni rodiče mají přístup k internetu, nebo jeho možnosti plně nevyužívají, začali jsme pravidelně přispívat do Paseckého zpravodaje vychází jednou za dva měsíce rubriku jsme nazvali Krátké zprávy z duhové školy. Informujeme tak nejen rodiče, ale i ostatní občany obce o zajímavých akcích, úspěších našich žáků apod. Většinu příspěvků vytvořila ředitelka školy Mgr. Jana Knápková. Škola velmi dobře spolupracuje s obcí zřizovatelem základní školy. Obec všestranně podporuje nákup kvalitních učebních pomůcek, snaží se zajišťovat ve spolupráci se zaměstnanci školy estetické a bezpečné prostředí, - 5 -

6 členové zastupitelstva navštěvují prostory školy a ve spolupráci s vyučujícími vytváří rozpočet na nákup opotřebovaného školního nábytku, doplňků a školních pomůcek. Jako poděkování za příkladnou spolupráci vyrobily děti nejen členům Rady Obce Paseka, ale i spolupracujícím subjektům na konci kalendářního roku v rámci keramické dílny pod vedením paní Aleny Stibůrkové a Lenky Richterové stojánky na tužky s logem znakem Paseky a vánoční svícny. Během školních prázdnin začala zatím nejrozsáhlejší etapa přestavby a modernizace školy rekonstrukce podkroví č.p. 200, kde vzniknou dvě nové učebny - počítačová a jazyková učebna a učebna pro výuku výchov a pro činnost zájmových kroužků. Dobrá spolupráce je rozvíjena i s Mateřskou školou Paseka. Pravidelné návštěvy budoucích prvňáčků v hodinách 1. ročníku. Ředitelka ZŠ se zúčastnila třídní schůzky v MŠ, kde měli rodiče žáků pozvaných k zápisu do 1. ročníku možnost zeptat se na provoz a organizaci školy, školní družiny i školní jídelny, na výukové i organizační plány školy. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v daném školním roce byla uskutečněna ve škole ještě před prázdninami. Rodiče měli možnost seznámit se s prostředím školy a třídou, kde se budou jejich děti vyučovat, byla jim promítnuta krátká fotoprezentace ze života školy. Ředitelka školy se rovněž zúčastnila slavnostního rozloučení dětí ze školkou. Společně s paní ředitelkou MŠ Janou Blažkovou byl vytvořen velký nástěnný domeček duhová škola, kam byli všichni školkáčci přijati. Tento domeček slouží jako motivační výuková pomůcka v jejich 1. třídě. Pedagogičtí pracovníci obou zařízení spolupracovali na bezproblémovém přestupu dětí ze školky do školy. Ve spolupráci obou organizací probíhal sběr starého papíru a podařilo se nám odevzdat do sběrny více než 7 tun starého papíru (při ceně za 1 kg 0,80 Kč jsem obdrželi asi Kč, finanční prostředky byly opět použity ve prospěch všech žáků školy i školky)

7 Pokračovala spolupráce se zdravotní pojišťovnou Metal-Aliance. Zástupkyně šternberské pobočky opět navštívili školu a seznámili nás s nabídkou programů pro děti i zaměstnance. Zaměstnanci školy pojištění u ZP M-A v rámci programu Zdravý podnik dostali vánoční dárek vitamínových prostředků v celkové hodnotě 500 Kč. Ředitelka školy Mgr. Jana Knápková a provozní zaměstnanec Zdeněk Knápek jsou rovněž členy Kulturní komise Obce Paseka a spolupořádají s ostatními členy komise kulturní a sportovní akce pro děti, mládež i dospělé v obci. Během školního roku se do činnosti komise zapojily i nové paní učitelky Mgr. Michaela Kubáňová a Mgr. Silvie Weczerková. Současně jsou poskytovány pro tyto akce po dohodě se starostou obce panem Jiřím Blažkem školní prostory i tělovýchovné pomůcky. Výtvarné pomůcky a výzdobu na některé akce zajišťovala Mgr. Lenka Dušková ve spolupráci s ostatními vyučujícími. Žáci jsou o akcích pravidelně informováni formou plakátu a hlášení v obecním rozhlase. Zážitky a dojmy mohou žáci vyjadřovat formou výtvarných prací, které jsou akcemi kulturní komise motivovány, nebo v rámci pravidelných komunitních kruhů uskutečňovaných ve třídách v pondělí ráno (hodnocení a zpětná vazba pro členy komise). Akce Kulturní komise pro děti pořádané ve spolupráci se školou: - září Koblížkova náves (pohádková cesta kolem pasecké návsi ) v rámci tradiční akce Setkání Pasečáků - listopad (6.11.) Mistrovství perníku - prosinec tradiční Mikulášská nadílka spojená se soutěžemi, - leden-duben - kurzy pletení z proutí (ošatky) - leden Zpívání u jesliček koncert dětí i pozvaných hostů v kostele - 7 -

8 - leden karneval s diskotékou - duben bezpečnostně branný den - květen - tradiční oslava Dne dětí zábavné hry o sluníčka na fotbalovém hřišti a v okolí KD na nově vytvořených hřištích - podzimní a jarní závod y na in-line bruslích (sportovní dopoledne) Učitelé mají možnost využívat nejen ve výuce odbornou literaturu a zajímavé didaktické materiály z učitelské knihovny, které jsou stále podle potřeb a zájmů vyučujících dokupovány, spolupracují rovněž s dalšími pedagogy v regionu a vyměňují si s nimi již vyzkoušené náměty, nápady a pomůcky do výuky, a také si vyučující mezi sebou vyměňují didaktické materiály a nápady, které si vytvořili v průběhu školního roku. Ve výuce mají možnost využívat pro samostatnou práci žáků bohatou nabídku volných listů s cvičeními určenými pro rozmnožení vyučující mají volný přístup ke kopírování i k tiskárně, která je připojena k PC školní síti. Během měsíce ledna byla i sborovna vybavena školním počítačem s připojením ke školní síti a k internetu. Vyučující Mgr. Stanislava Kleinová, Mgr. Michaela Kubáňová, Mgr. Silvie Weczerková a Mgr. Jana Knápková sledovaly novinky na zajímavých webových stránkách, které podporují výuku převážně cizích jazyků. V rámci výuky i zájmových aktivit pak žáci tyto stránky pravidelně a účelně využívají. Na škole je i žákovská knihovna, která je průběžně doplňována a je dostatečně zásobena tituly pro mimočítankovou četbu. Ve spolupráci s dodavatelem učebnic panem Vitoulem je pravidelně pořádána výstavka nových učebnic, zajímavé tituly jsou zakoupeny jako doplňková pomůcka pro vyučující, některé nové řady učebnic byly objednány pro nový školní rok pro všechny žáky, aby byla zajištěna kontinuita vzdělávaní se spádovými školami v Dlouhé Loučce, v Újezdě i v Uničově

9 Vedlejší budova č.p. 138 je spojena s hlavní spojovací přístavbou, v níž jsou šatny žáků. Ve vedlejší budově je umístěna výdejna stravy a školní jídelna, prostorná místnost školní družiny. Žáci při přechodu na oběd a do školní družiny neopustí budovu školy, čímž je zajištěna jejich bezpečnost. Obědy jsou dováženy ze ŠJ v Dlouhé Loučce. Během školního roku se zde stravovalo průměrně 58 žáků a většina zaměstnanců školy. Opět jsme několikrát vedli jednání s vedoucí školní jídelny, jejichž předmětem byla změna skladby jídelníčku. Uvítali bychom více zeleniny a ovoce v syrovém stavu (zeleninové saláty a čerstvé ovoce ke sladkým jídlům), více bílého masa, méně kynutých knedlíků jako přílohu. Některé naše připomínky byly akceptovány, jiné ne. V průběhu školního roku byla zavedena ze strany ŠJ v Dlouhé Loučce možnost výběru ze dvou jídel, a to v úterý a ve čtvrtek (avšak ne dle výběru jednotlivých strávníků, ale musel být proveden výběr pro celou školu výběr po dohodě s pracovnicí obchodního provozu paní Bednářovou prováděly paní učitelky s přihlédnutím ke zdravému stravování i chuti žáků). Provoz školní družiny byl denně od do hod. pro přihlášené žáky a žáky zúčastňující se zájmové činnosti školy, provoz ranní družiny ( ) je určen pro děti, jejich rodiče jsou ráno v zaměstnání a musí své děti vypravit do školy před 7.15 hod. Průměrně ranní družinu navštěvovalo 10 dětí, často však bylo i více než 10 dětí. Rodiče tuto nabídku školy vítají a budou ji určitě i v dalším školním roce využívat. V družině jsou umístěny dva repasované počítače zapojené do školní počítačové sítě. Jeden starší počítač zůstal pro hraní her. Tato vybavenost pomáhá dětem nejen vhodně relaxovat v době předem vymezené, ale také opakovat si učivo prostřednictvím výukových programů. K Vánocům dostali žáci nejen nové hračky (jako každý rok), ale i novou prostornou sedačku. Hlavní činnost školní družiny je zaměřena na rozvíjení výtvarných a sportovních dovedností dětí, na častý pobyt na čerstvém vzduchu - 9 -

10 v okolí školy i obce. Ve školní družině mohou pobývat i žáci nepřihlášení do ŠD, kteří čekají po vyučování na zahájení činnosti zájmového kroužku (do hod.), proto na škole pracuje již třetím školním rokem další oddělení školní družiny (počet dětí, kteří v daném dni navštěvují ŠD je větší než maximální možná kapacita, a to 30 dětí/oddělení). Na škole pracovalo celkem 7 zaměstnanců, a to: 5 pedagogických pracovníků a 2 provozní zaměstnanci. I v tomto školním roce byla přijata další učitelka výchov a také anglického jazyka a některých přírodovědných předmětů a matematiky díky vyššímu počtu žáků, a tím i rozpočtovaných úvazků pedagogických pracovníků. Tímto opatřením jsme mohli zachovat a mnohdy i rozšířit možnost dělení tříd na samostatné ročníky takto odděleně probíhala výuka nejen angličtiny, ale i českého jazyka, matematiky, přírodovědných předmětů a vlastivědy. Všichni pedagogičtí pracovníci byli pro výkon své funkce kvalifikováni, pouze Mgr. Barbora Lyčková (úvazek 0,864) byla kvalifikována pro výuku přírodovědy a hudební výchovy pro II. stupeň ZŠ, proto byla přijata pouze na dobu určitou s možností doplnit si aprobaci pro výuky na I. stupni ZŠ. Plán práce školy byl ve všech bodech splněn, mnoho akcí a činností jsme během školního roku podle zajímavých nabídek a také díky aktivitě vyučujících přidávali. Máme zpracován i plán prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program. V rámci tohoto programu jsme opět pokračovali ve spolupráci s Policií České republiky. Ve 2. a 3. ročníku probíhalo vyučování v projektu AJAX a ve 4. a 5. ročníku v programu Duhovka správného chování vyučující využívaly výukové materiály, které nám byly začátkem roku poskytnuty. Hlavním vyvrcholením byla akce pořádaná ve spolupráci s Kulturní komisí Obce Paseka Bezpečnostně branný den za účasti příslušníků integrovaného systému - Policie České republiky, Hasičského sboru Olomouckého kraje a členů rychlé záchranné služby. Na konci školního roku

11 jsme uspořádali pro všechny žáky školy exkurzi na stanici Hasičského sboru Olomouckého kraje v Uničově. Během roku jsme uspořádali pro žáky besedy s policisty, hasiči i záchranáři s praktickými ukázkami poskytování první pomoci. V dubnu jsme již tradičně vyučovali všechny žáky školy dopravní výchovu na dopravním hřišti ve Šternberku uniformovaný policista (paní učitelka Mgr. Michaela Kubáňová) nejen pomáhal řídit dopravu, ale také uděloval trestné body do řidičského průkazu, na závěr odměnil nejlepší řidiče malým dárkem. Proběhl i zdravotnický kurz pod vedením rodičů paní učitelky Kubáňové profesionální záchranáři a paní V. Sivkové (beseda s dívkami 4. a 5. ročníku). Plnění všech částí Minimálně preventivního programu bylo zapisováno i do třídních knih jednotlivých ročníků. Škola nabízí žákům aktivní využívání volného času v rámci činnosti zájmových kroužků, zajímavých akcí během roku i činnostních dílen nad rámec pravidelní činnosti školy. Dle metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), č.j / ze dne 27. října 2008 má škola vypracován ŠVP. Jeho tvorbou a koordinací byla pověřena Mgr. Stanislava Kličková a po jejím odchodu na mateřskou dovolenou i Mgr. Michaela Kubáňová. Vztah k přírodě máme zakotven i v celkovém pojetí ŠVP (enviromentální výchova je symbolizována jednou z barev duhy). V rámci ekologické výchovy pořádáme nejen sběr starého papíru, vedeme žáky k třídění odpadu (za tímto účelem máme ve všech třídách barevné kontejnery na tříděný odpad), v pracovních činnostech učíme žáky šetřit materiálem a zpracovávat recyklovat domácí odpad do zajímavých výrobků reklamní letáky, kalíšky od čajových svíček, skleničky a kelímky apod. Od ledna 2011 jsme opět využili výzvy Olomouckého kraje a zažádali si o finanční prostředky na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a našeho projektu S Hubertem nejen do lesa aneb Rok v lese.. Obdrželi jsme celkem Kč (více v oddíle

12 Projekty a dotace), kterými jsme pokryli alespoň část nákladů na celoroční ekologickou aktivitu školy. Škola se přihlásila do mezinárodního programu EKOŠKOLA/ECO-SCHOOLS usiluje o získání mezinárodního titulu, který může získat po splnění stanovených kritérií, který spočívá v neustálém zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí. Na realizaci se podílí školní ekotým žáci ročníku, ředitelka školy, pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanec a vedoucí zájmového kroužku Mladý debrujár (výzkumník) Zdeněk Knápek a lesní pedagogové Lenka Richterová, Jan Richter. Žáci naší školy se pravidelně účastní ekologické soutěže Zelená stezka Zlatý list. Ekologická tematika byla i součástí krajské soutěže Evropa kolem nás vyhlášená ZŠ Břidličná a podporovaná fondy ESF. Za naši školu bojovala 2 družstva. Jedno družstvo získalo 1. místo ve výtvarné části tvorba loga soutěže a celkové 4. místo, druhé družstvo se sice neumístilo na bodovaném místě, ale všichni účastníci byli odměněni krásnými cenami a obě naše družstva byla pochválena za aktivitu s jakou k plnění úkolů přistupovali. Ve školním roce 2010/2011 jsme pro připravili hned několik projektových vyučování dnů. V říjnu jsme společně netradičně oslavili Halloween, a to Drakiádou s připomenutím světového Dne jazyků. Před Vánocemi byl již tradičně uspořádán ve spolupráci s některými maminkami projektový den s názvem Nastává adventní čas. Žáci opět pracovali ve smíšených skupinách a měli si možnost během dopoledne vyzkoušet pečení vánočních perníků, každá skupina si vyrobila perníkový betlém, výrobu adventních věnců, zajímavých ozdob na stromeček a dárků k Vánocům, připomněli si tradiční vánoční a předvánoční zvyky, naučili se společnou vánoční písničku, která byla součástí vystoupení všech žáků školy na tradičním vánočním koncertě u vánočního stromu. Tradičně uspořádali žáci 5. ročníku v prosinci mikulášskou nadílku pro všechny děti z nižších ročníků

13 V tradici projektových dnů jsme pokračovali i na jaře. V dubnu jsme uspořádali projektový den Hody hody doprovody. Díky paní Lence Richterové si všichni žáci mohli uplést pořádnou pomlázku z vrbového proutí. Žáci opět vyzkoušeli Zdravé vaření z vajíček aneb Jíme očima - každá skupina připravila zdravé občerstvení pro kamarády sami krájeli zeleninu, míchali pomazánky, vyráběli chlebíčky a zeleninové obrázky, v místní pekárně dětem napekly sladké mufiny a děti si vyráběli veselé velikonoční kraslice, které posvačily následující den. Společně jsme si také během dne připomněli velikonoční tradice a zvyky nejen u nás, ale i v jiných zemích Evropy, vyzdobili opravdovou kraslici, zaseli jarní semínka. Nakonec každá skupina vyrobila Morenu a symbolicky ji vynesli alespoň na chodbu školy, kde pak byli ozdobou během jarních svátků. Poděkování patří všem pracovníkům školy za přípravu pěkného dopoledne a také maminkám, které nám při realizaci pomáhaly. Všechny projektové dny jsou pořádány s cílem nejen zajímavou formou a prožitkovým učením seznámit žáky s významem jednotlivých svátků, ale také vede děti ke vzájemné spolupráci a respektování se, neboť pracovní skupinky jsou vždy sestaveny z žáků ze všech ročníků. Mladší žáci se učí od starších, starší se učí pomáhat mladším a být jim vzorem. Všechny hlasy a nápady jsou rovnocenné. A proto jsme se rozhodli zkušenosti z projektových dní uplatnit i při zápisu do 1. ročníku. Opět jsme rozdělili zkoušky do více místností, a tak jsme mohli obsloužit více dětí najednou. Průvodci zápisu ve znamení Cesta na neznámou planetu byli tradičně žáci z vyšších ročníků. Všechny scénáře projektových dní jsou v příloze Výroční zprávy. Stejně tak byly plněny i učební osnovy a tematické plány jednotlivých ročníků a předmětů, minimální preventivní program školy i výuka Ochrany člověka při mimořádných situacích (povinná hodinová dotace 6 hodin ve školním roce/ročníků)

14 b) Projekty a dotační programy (MŠMT,Olomoucký kraj) Každoročně začátkem kalendářního roku je vyhlašován Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro daný rok. Škola na základě vypracovaného celoročního programu výuky environmentální výchovy obdržela Kč, které využije následovně: (V září-prosinci 2010 jsme ještě pokračovali v realizaci programu Duhový most - propojení světa člověka a říše přírody). ROZPOČET PROJEKTU 3.1. Celkové náklady projektu (u plátce DPH se uvede částka bez DPH): z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady): z toho materiálové náklady (DHM, nářadí, energie, pohonné hmoty): z toho nemateriálové náklady (služby, cestovné, poštovné, nájemné ): Požadovaná výše grantu: Kč 3.3. Podíl požadovaného grantu na celkových nákladech projektu: Finanční spoluúčast podíl vlastních zdrojů % Kč podíl z dalších zdrojů celkem % Kč název zdroje % Kč název zdroje % Kč název zdroje % Kč Předpokládaný rozpočet projektu výdaje Název položky Vlastní zdroje (Kč) Požadováno (v Kč) Materiálové náklady ochranné pomůcky knihy, tiskoviny, učební pomůcky drobný dl. Hmotný majetek 3-40 tis. Kč nářadí (výukové pomůcky a publikace s tématem Les) (dalekohled)

15 spotřeba energií (elektřina, plyn, teplo, voda) pohonné hmoty spotřeba materiálu (nesp. Výše, rozepsat) (výtvarná dílna pedig, keram. hlína) (ostatní výtvarný materiál barevné, kancelářské papíry, fólie, složky, barvy, apod.) Služby tisk poštovné telefonní poplatky nájemné konzultační, poradenské a právní služby služby školení služby zpracování dat (od externích organizací) opravy a udržování drobný dlouhodobý nehmotný majetek (software) 7-60 tis. Kč cestovné doprava ostatní služby (výše nezařazené, rozepsat) (účast na pobytovém programu pro všechny žáky školy - škola v přírodě) Ostatní náklady mzdy pojistné ostatní osobní náklady Celkem a) Název projektu Popis projektu Projekt vychází ze školního vzdělávacího programu Duhová škola tvořivá škola Základní školy Paseka a také z jeho části průřezového tématu Environmentální výchova (viz příloha) a je motivován výzvou Organizace spojených národů a jeho informační kampaní, jež vyhlásila rok 2011 jako Mezinárodní rok lesů s cílem zvýšit povědomí a posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů, ochranu přírody a trvale udržitelný vývoj všech typů lesů

16 Projekt navazuje na aktivity, kterým se škola věnuje v rámci environmentálního vzdělávání (program Ekoškola) a také navazuje na celoroční projekt Duhový most - propojení světa člověka a říše přírody podporující pestrost přírody a zachování biodiverzity pro budoucí generace, který ve škole probíhal v kalendářním roce b) Věcný popis navrhovaného projektu Cíl projektu je zaměřen na každého žáka školy, který si postupně získává prostřednictvím prožitkového vyučování přímý vztah k lesním porostům ve svém okolí, prostřednictvím práce s literaturou získává nové informace o praktickém hospodaření v lesích a šetrném využívání dřeva jako obnovitelné a ekologické suroviny. Projekt má v žácích vyvolat hlubší zájem o složité děje, které v lesích probíhají a upevnit v nich úctu k jedinečnému přírodnímu bohatství ve svém regionu. Žáci se aktivně účastní utváření svého okolí a jeho ochrany formou vlastního environmentálního vyučování, školních projektových dní a 5denního celoškolního projektového vyučování Škola v přírodě, výtvarných dílen, experimentů, besed a exkurzí s pracovníky podniku Lesy ČR, lesními pedagogoy a dalších aktivit školy ( viz časový harmonogram projektu). Každý žák školy se bude dle svých možností podílet na řešení projektu Úprava návsi - II. etapa z Programu rozvoje venkova MMR, jehož realizátorem je zřizovatel Obec Paseka. c) Výstupy řešení (zpráva, studie, semináře, výukový program, vzdělávací akce, publikace, vydávání časopisu, vytvoření internetových stránek, práce v terénu.) Vlastní poznatky a získané dovednosti žáků budou průběžně prezentovány na webových stránkách školy a motivační výstavce určené žákům i široké veřejnosti (nejen v rámci Dnů otevřených dveří), články v Paseckém zpravodaji, případně v regionálním tisku, zúčastní se mezinárodní a národní soutěže v psaní dopisů vyhlášené Českou poštou, s.p. s tématy: Představ si, že jsi strom v lese. Napiš někomu dopis a vysvětli mu, proč je důležité chránit lesy. Chci ti napsat o tom, jak jsem seděl pod stromem. Během roku budou postupně doplňovány výukové materiály školy nejen vlastním ekologickým portfoliem utvářeným každým žákem, ale také nákupem či zapůjčením nových výukových materiálů soustřeďujících se na problematiku lesního společenství. 1) Prezentace na webových stránkách školy členové počítačového kroužku se budou podílet na jejích podobách aktivity v jednotlivých čtvrtletních etapách budou zdokumentovány (fotografie z průběhu) a doplněny hodnotícím textem. 2) Motivační nástěnka v prostorách školy je instalována motivační nástěnka, na které budou průběžně uveřejňovány výsledky a výrobky, výsledky experimentů (zprávy a zpracování pozorování např. formou tabulek apod.). Části výstavky budou průběžně využívány k prezentaci školy v rámci Dnů otevřených dveří školy nebo akcí konaných v rámci obce. 3) Informační tabule umístěné v rámci projektu Obce Paseka Úprava návsi II. etapa v Obci Paseka, které budou průběžně aktualizovány podle ročních období. 4) Celoškolní projektové vyučování v rámci školy v přírodě září ) Celoškolní projektové dny škola v průběhu roku uspořádá několik školních projektových dní: Hody, hody doprovody (duben), Den země (duben), aktivity v rámci Týdne lesů (květen), Vůně adventu (listopad/prosinec)

17 6) Inovace školního vzdělávacího programu zkušenosti z projektu budou použity k inovaci školního vzdělávacího pro základní vzdělávání Duhová škola tvořivá škola věnované průřezovému tématu Environmentální výchova. 7) Výtvarné dílny prostřednictvím výtvarných dílen budou žáci poznávat práci s přírodními materiály, práci přímo v terénu lesního společenství, budou se učit ekologicky hospodárnému spotřebitelskému a občaneskému chování (pletení z pedigu a proutí, práce s keramickou hlínou, stavba krmítek, výroba jednoduchých hudebních nástrojů (dendrofonů), pletení adventních věnců). 8) Exkurze škola uspořádá v roce krát sběr starého papíru získané finanční prostředky využije k uspořádání školní exkurze pro všechny žáky školy Středisko ekologické výchovy Sluňákov apod. dle aktuální nabídky. 9) Výkové materiály školy v rámci realizace projektu si každý žák vytvoří své osobní portfolio vytvořené ve spolupráci s organizací Řád sv. Huberta, která komplexně probírá průřezové téma environmentální výchovy podle RVP ZV a zahrnuje výuková témata 1. stupně. Žáci v tomto materiálu sami vytváří vlastní podklady (vlastní hodnocení činnosti během roku), která se stanou součástí jejich vlastních výukových materiálů (textů). 10) Nové výukové materiály vytvořené k využití na interaktivní tabuli. 11) Výukové materiály pro potřebu školy, které se budou zaměřovat na téma les - plastická mapu České republiky, nástěnný kalendář s ilustracemi žáků (kde si žáci s učiteli zaznamenávají jednotlivé výstupy projektu a děje, které v aktuálním čase probíhají v přírodě), herbář, velká nástěnná výuková pomůcka - lesní patra, hudební nástroje dendrofony, názorný přehled stavby stromů podle druhů (kůra, řez kmenem, list, plod ) některé takto vyrobené pomůcky se stanou součástí vybavení přírodní učebny (školní zahrady). 12) Vytvoření vlastní pohádkové knížky, kdy sami žáci vymyslí a sepíší příběhy vztahující se k významným stromům v našem kraji. Tyto pohádky budou doplněny ilustracemi žáků. 13) Literární příspěvky do mezinárodní a národní soutěže v psaní dopisů vyhlášené Českou poštou, s.p. s tématy: Představ si, že jsi strom v lese. Napiš někomu dopis a vysvětli mu, proč je důležité chránit lesy. Chci ti napsat o tom, jak jsem seděl pod stromem. d) Časový harmonogram Celoškolní projekt S Hubertem nejen do lesa aneb Rok v lese bude probíhat ve čtyřech cyklech během celého roku Jeho realizace bude rozvržena podle do školního roku 2010/2011 a následujícího školního roku 2011/2012 v závislosti na čtyřech ročních obdobích a změnách, které v přírodě probíhají. Vlastní témata environmentálního vzdělávání budou probírána v rámci výuky prvouky a přírodovědy v jednotlivých ročnících s ohledem na věk, možnosti a dovednosti jednotlivých žáků. Žáci si budou pracovní listy, výsledky pozorování a vlastní výtvory zakládat do složek portfolií (vlastní hodnocení žáka). období téma aktivity ZIMA Leden únor 1. Zimní krajina 2. Přezimování živočichů 3. Rostliny v zimě 4. Zima a lesníci 5. Myslivci odlévání slov JARO LES JAKO POJEM 1. Kalendářový kapsář

18 LÉTO PODZIM PTÁCI 1.ČÁST Týden lesů v roce května 2011 BYLINY, ROSTLINY STROMY 1.ČÁST ŽIVOČICHOVÉ STROMY 2.ČÁST PTÁCI 2.ČÁST 2. Cesta strojem času 3. Výtvarná dílna Výroba plastické mapy České republiky 4. Dramatická výchova Jak roste dlouho les a co z něj bude 5. Založ si svou rezervaci (ochrana přírody) 6. výtvarné dílny hlína (strom) 7. pro obec revitalizace zeleně 8. Ptáčci - keramika 9. Kdo to k nám letí - pozorování ptactva 1. Herbář 2. Život stromu 3. Zasaď si svůj strom - sazenička ve třídě, pozorování a srovnání s rychleji rostoucími rostlinami. 4. Mraveniště Ferdy Mravence pozorování mraveniště 5. Kdo kde bydlí - výroba velká nástěnné výukové pomůcky lesní patra 1. Škola v přírodě smyslové vnímání přírody 2. akční tvorba Jsme součástí přírody 3. výroba ručního papíru exkurze Velké Losiny papírna (použité v ŠVP) 4. Proč dřevo a ne plast 5. Dendrofon 6. Památné stromy - památné stromy v minulosti a dnes, legendy o stromech 7. Lesní poezie - různé typy a tvary básní o stromech, aktivita tričko s otisky listů 8. Výroba krmítka pro ptáčky ZIMA prosinec 1. Zimní dílna hobliny (vánoční ozdoby) 2. Vánoční stromeček krmení zvěře v lese, oslavme vánoce se zvířátky 3. Zimní krajina 4. Přezimování živočichů POPIS JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ A AKTIVIT LES JAKO POJEM, PTÁCI 1.ČÁST 1) Kalendářový kapsář v jednotlivých třída si žáci vyrobí v rámci pracovní výchovy kalendářový kapsář. Jde o nástěnný kalendář, který bude rozdělen na jednotlivé měsíce, s týdenním plánem jednotlivých činností. Ilustrace jsou vyřešeny formou průhledné kapsy, kde se budou každý měsíc měnit obrázky s motivem lesa. Tento kalendář budou moct žáci využívat i po skončení tohoto projektu

19 2) Cesta strojem času - žáci porovnávají jak vypadaly lesy dříve a jak vypadají dnes. Žáci pracuji s pracovním listem. Na tuto teoretickou aktivitu navazuje praktická výtvarná činnost Plastická mapa České republiky 3) Plastická mapa České republiky tato aktivita je rozdělena do několika týdnů. Po rozdělení účastníků do skupin, příprava pracovní plochy. Základem je podložka ( dřevotříska, plastová, ), na kterou budou modelovat podobu České republiky. Optimální jsou rozměry 50 cm x 80 cm. a) Matematika (výpočet měřítka, síť) Překreslí přibližný tvar ČR na podložku, podle přiložené mapy. Při překreslování využijí techniku mřížky. Spolu s tím vypočítají a zapíší měřítko své mapy. Přepočítávání mohou provést žáci v hodině matematiky. b) Přírodověda (výtvarná výchova) V misce nebo jakékoliv nádobě si namočí noviny do škrobu a vody (papírmashe). Nanášením této směsi vytvoří plastickou mapu. Při realizaci by se měli snažit zachovat významné vrcholy BK. Takto vytvořená plastická mapa se nechá ztvrdnout. Podle velikosti a naneseného materiálu zhruba dva až pět dní. 4) Dramatická výchova jak rychle roste strom a co z něj bude - žáci si prostřednictvím dramatické výchovy aktivně vyzkouší životní cyklus lesa. Od zasazení sazenice až po vykácení lesa a jeho následné využití. Při této aktivitě budeme spolupracovat s lesními pedagogy. 5) Založ si svou rezervaci mělo by se jednat o nápodobu hlasování v obecní radě města. Jednotliví zástupci přesvědčují (lobují) svými argumenty ostatní zastupitele, aby hlasovali pro jimi navrhovaný projekt. Je vybrané území, které bude využito pro schválený projekt. a) Přírodověda Žáci se seznámení s charakteristikou své role. b) Práce ve skupině Žáci pracují ve skupině a připravují společně projekt, obhajobu projektu, sbírají informace, hledání odpovědí na zadané otázky. c) Český jazyk - žáci se v hodině seznámí a osvojí si pravidla diskuze. d) Přírodověda V hodině žáci představí svůj projekt (pozitiva, negativa) před celou třídou. - Následuje fáze kladní otázek a dotazování se od ostatních žáků. Respektují se pravidla vedení diskuze osvojené v hodině českého jazyka. - Role: jednu roli mohou zastávat více zástupců podle počtu žáků ve třídě. Výběr rolí záleží na žácích, na jejich výběru. Učitel zastává funkci starosty/starostky (vedoucí stavební firmy, zemědělec, obyvatelka obce, spolek ochránců přírody, vedoucí tenisového spolku, tisk a pozorovatelé). e) Výstupem bude novinový článek, na kterém se podílejí všichni žáci. Každá skupina napíše vlastní článek podle svých obhajovaných projektů. Novinový článek musí mít příslušné náležitosti. Článek bude vyvěšen na tématických nástěnkách a internetových stránkách školy

20 6) Výtvarná dílna náš školní strom výroba školního stromu z hlíny. Modelování listu a živočichů žijících nejen v korunách stromu. Trvalý výrobek vystavený na chodbě školy. 7) Podíl na projektu obce Revitalizace zeleně 8) Výtvarná dílna výroba keramických ptáčků z hlíny - motivační aktivita navazující na pozorování ptáků ve volné přírodě. 9) Pozorování ptactva využití pracovních listů. V této ryze praktické aktivitě si žáci vyzkouší práci s dalekohledem, uvědomí si, co je důležité pro pozorování ptactva (velikost, barva, počet, ). Dále následuje vlastní pozorování v přírodě. BYLINY A ROSTLINY, STROMY 1.ČÁST, ŽIVOČICHOVÉ 1) Herbář dlouhodobá činnost věnující se sběru a lisování rostlin rostoucí v okolí školy a obce Paseka. Tento výukový materiál bude sloužit i pro další žáky v následujících letech. 2) Život stromu a) Přírodověda Pracovní list je zaměřený na vnější znaky stromu. Žáci dostanou provázek a metr pomocí kterých změří obvod stromu, dále zakreslí tvar koruny stromu. Podle atlasu zjistí název stromu a zapíší do pracovního listu. Dále zaznamenají místo výskytu. -Na volný pracovní list nalepí list stromu nebo větvičku s jehličím, plod, případně pupeny, semena. b) Výtvarná výchova (pracovní vyučování)- Žáci si vyrobí plastelínovou placku silnou asi 1 cm a přitisknou ji na kůra vybraného stromu. Placku opatrně sundají i s přichycenými kousky. Vzniklou formu pro sádrový odlitek opatrně přenesou do místnosti, kde budou kachlíky tvořit. Z válečků plastelíny vytvoří okraj formy. Formu vylijí připravenou sádrou. Po zatvrdnutí sádry opatrně sejmou plastelínovou formu a odlitek je hotový. Je možné zvolit méně náročnou variantu tzv. frontáž kůry stromů. Přiloží tenčí papír na kůru a měkkou tužkou kreslí přes papír, tím se vytvoří otisk kůry. c) Přírodověda - Na druhý pracovní list podle kotouče stromu spočítají žáci stáří stromu podle letokruhů. Špendlíky vyznačí letní a zimní přírůstky, pokud budou viditelné i zásahy do růstu stromu jako např. požár, napadení hmyzem a podobně. Jednoduše překreslí kotouč i s letokruhy a určí stáří stromu. Výstupem bude podrobný popis vybraných stromů a jejich prezentace ostatním žákům. 3 ) Zasaď si svůj strom- po domluvě s lesním pedagogem a lesníkem si třída vybere druh stromu, který by chtěla zasadit a mít jako svůj třídní strom. Strom by sloužil jako takový dobrý duch třídy. Využil by se při různých svátcích např. vánoce,velikonoce, vysvědčení pod stromečkem, apod. Nácvik manipulace s nářadím

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 Základní škola Louny Školní 2426, 440 01 Louny, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 předkládá Mgr. Věra Benešová ředitelka základní školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více