Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4"

Transkript

1 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

2 Strana 1 (celkem 19) 1. Úvodní informace: Základní škola byla uvedena do provozu Od získala právní subjektivitu (rozpočtová forma) a od byla škole udělena právní subjektivita s příspěvkovou formou hospodaření. Součástí školy je školní jídelna, školní družina, mateřská školka a školní klub, zabezpečující zájmovou a mimoškolní činnost dětí Základní údaje o budově: Pavilon Počet podlaží Počet KU Počet OU Počet MU A B B C D E Pavilon A 1. až 5. třídy a ŠD Pavilon B1-E 6. až 9. třídy, ŠJ, TV, 1.2. Seznam odborných učeben: Chemie Fyzika Přírodopis Výtvarná výchova Dílna grafiky Dílna keramiky Cvičná kuchyň Velká učebna kinosál Kovodílna Dřevodílna Učebna hudební výchovy a dramatizace Tělocvična T1 Tělocvična T2 Tělocvična T3 Gymnastická učebna Počítačová učebna I Počítačová učebna II Laboratoř chemie Laboratoř fyziky

3 Strana 2 (celkem 19) Učebna informatiky č. I Sborovna pro II. stupeň Škola má dále k dispozici jídelnu s kapacitou 300 míst, ubytovnu s 36 lůžky, saunu, školní stadion. Ve škole je zřízeno školní MiniZOO chov plazů, obojživelníků, ryb a drobných savců. Součástí školy se stalo rekreační zařízení v Horním Bradle, ve kterém se uskutečňují letní tábory, turistická a ekologická soustředění. 2. Organizace výuky: Výuka probíhala v devíti ročnících. Začátek vyučování byl v 8,00 h, vyučovací hodiny v délce 45 minut. Ve výjimečných případech byl začátek vyučovací hodiny posunut na 7,00 h Časové rozvržení vyučovacích hodin: Vyuč. hod. Časové rozvržení Vyuč. hod. Časové rozvržení 1. 8,00 8, ,00 12, ,55 9, ,55 13, ,10 10, ,50 14, ,05 11, ,45 15, Učební plány: V ročníku se vyučovalo podle projektu Obecná škola, v ročníku podle projektu Základní škola. Časové dotace pro výuku jednotlivých předmětů odpovídaly limitům stanoveným MŠMT ČR. Od byla zahájena v jedné šesté třídě (6.A) výuka podle vzdělávacího programu Základní škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Učební plán pro ročník: Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Přírodověda + vlastivěda Prvouka Matematika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Počet hodin celkem:

4 Strana 3 (celkem 19) Učební plán pro ročník: Předmět Ročník Povinné předměty Český jazyk Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Přírodopis Chemie Fyzika Matematika Občanská výchova Rodinná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Volitelné předměty Počet hodin celkem: Učební plán pro ročník rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky: Předmět Ročník Povinné předměty Český jazyk Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Přírodopis Chemie Fyzika Matematika Informatika Občanská výchova Rodinná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Volitelné předměty Počet hodin celkem:

5 Strana 4 (celkem 19) Dílna pro zpracování kovů Dílna pro zpracování dřeva a UH 1.3. Rozvrhy: Při tvorbě rozvrhů bylo postupováno tak, aby byl nalezen kompromis mezi potřebami žáků a požadavky ped. pracovníků. Potřeby žáků byly upřednostňovány. Stěžejní byly tyto zásady: Hygiena výuky (věk žáků, počet hodin v jedné směně, sled předmětů, odpolední vyučování, ) Maximální využití tělocvičen a dalších odborných učeben, vybavení školy Zajištění optimálního vystřídání tříd při stravování ve školní jídelně Nárokové volno ped. pracovníků (studijní volno apod.) Umožnění dalších mimoškolních aktivit dětí 3. Základní údaje o žácích: Ročník Počet tříd Základní škola (stav k ) Žáci Žáci opakující ročník celkem dívky celkem dívky Celkem: Základní údaje o pracovnících školy: Vedení školy ředitel Mgr. Zdeněk Géc statutární zástupce (pro výchově-vzděl.práci) Ing. Lidmila Kuříková zástupce pro organizaci I. st. Mgr. Dagmar Havlíková zástupce pro organizaci II. st. Mgr. Jaroslav Jon vedoucí školní kuchyně Lenka Dvořáková vedoucí KZČ DM Jana Burešová školník Radomil Váňa

6 Strana 5 (celkem 19) Učebna společ. stravování Laboratoř chemie Třídní učitelé: Třída Jméno třídního učitele Třída Jméno třídního učitele 1.A Mgr. Eisová 6.A Mgr. Tremlová 1.B Mgr. Medunová 6.B Mgr. Tichá 1.C Mgr. Lammelová 6.C Bc. Erben 2.A Mgr. Jaklová 7.A Mgr. Lustyk 2.B Mgr. Kisá 7.B Mgr. Mašínová 2.C PaedDr. Nesvadbová 7.C Mgr. Kvasničková 3.A Mgr. Brolíková 7.D Ing. Kutová 3.B Mgr. Peroutková 8.A Mgr. Kobrlová 3.C Mgr. Pytelová 8.B Mgr. Vedralová 4.A Mgr. Pavlová 8.C Mgr. Strnad 4.B Mgr. Váňová 8.D Mgr. Šubrová 4.C Mgr. Mihatschová 9.A Mgr. Čermáková 4.D Mgr. Drapáková 9.B Mgr. Škarytková 5.A Mgr. Kuželová 9.C Mgr. Chrastinová 5.B Mgr. Kosová 5.C p. Mílová 5.D Mgr. Krausová 5.E Mgr. Hurdálková Ostatní pedagogičtí pracovníci: Jméno Funkce Jméno Funkce Mgr. Géc ředitel p. Divišová vychovatelka Ing. Kuříková zástupce ředitele p. Erlebachová vychovatelka Mgr. Havlíková zástupce ředitele p. Zikmundová vychovatelka Mgr. Jon zástupce ředitele p. Medunová vychovatelka Mgr. Knapová učitelka p. Vítová suplentka Hrubá Klára učitelka p. Hofmanová vychovatelka Mgr. Petrášová učitelka p. Ryšanová vychovatelka Mgr. Knesl učitel Bc. Heidenreichová suplentka Ing. Hrubá Kamila učitelka Jehličková pracovnice KZČ p. Šinkorová učitelka Burešová vedoucí KZČ Mgr. Perutková učitelka Skuček pracovník KZČ p. Pavlišová učitelka Kuchař pracovník KZČ Mgr. Grünerová učitelka

7 Strana 6 (celkem 19) Nový výdej stravy ve ŠJ Jídelna Ostatní pracovníci školy: sekretářka řed. Medunová mzdová účetní Marešová finanční účetní Novotná údržba Váňa, Štěpánský, Dvořák školní kuchyně Grätzbachová, Hainzová, Hermanová, Holečková, Jedličková, Košťálová, Navrátilová, Váchová, Vostřáková, Rückerová, Dvořáková uklizečky Friedrichová, Hofmanová, Hubáčková Jindra, Hubáčková Jiřina, Smolová, Šepsová, Majtasová, Švadláková, Vargová správce Krauzowicz tělocvičen Interiér školy - chodba Interiér školy hlavní vstup Info-recepce Učebna informatiky č. II a poradní sál 5. Přehled hodnocení žáků

8 Strana 7 (celkem 19) Školní rok 2002/2003 a 2003/2004: 2002/ / pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí pochvala napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ st. z chování st. z chování Neomluv. hodiny Přehled prospěchu žáků 1. pololetí šk. roku 2003/2004: Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Neklasifikováno s vyznam Přehled prospěchu žáků 2. pololetí šk. roku 2003/2004: Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Neklasifikováno s vyznam / /2004 Počet hodin odučených aprobovaně (v %) 73,6 75,94 Počet hodin odučených kvalifikovaně (v %) 85,6 88, Opravné zkoušky Opravné zkoušky se konaly v posledním týdnu měsíce srpna Celkem bylo vykonáno 9 opravných zkoušek, z toho 6 bylo neúspěšných Výsledky přijímacího řízení

9 Strana 8 (celkem 19) V letošním školním roce opustilo naši školu celkem 122 žáků, z toho 107 žáků z devátých tříd, 13 žáků z pátých tříd do primy gymnázia a 2 žáci z osmého ročníku na učební obor. Jako tradičně byl u deváťáků největší zájem o maturitní obory, u učebních oborů převažovaly ty, které se vyučují přímo v Trutnově. V prvním kole přijímacích zkoušek nebylo úspěšných 13 žáků, kteří však uspěli v kole druhém. Umístění žáků podle oborů ukazuje následující tabulka. 9.A 9.B 9.C 9.D Gymnázium Obchodní akademie Stř. zdravotnická škola Stř. odborné školy Stř. průmyslové školy Uměleckoprůmyslová škola Stř. odborná učiliště Nehlásí se na žádnou školu celkem Kontrolní a inspekční činnost Ve školním roce 2002/2003 proběhly na škole kontroly prováděné vedením školy, OHS v Trutnově a Státní kontrola PO Vnitroškolní kontrolní činnost Vedení školy provedlo tyto kontroly: hospitace ve vyučovacích hodinách hospitace na branně-ekologických dnech kontrolní prověrky na posouzení úrovně vědomostí žáků sledování předepsaných kontrolních a laboratorních prací sledování prospěchu žáků a porovnání hodnocení žáků jednotlivými vyučujícími Ve školním roce 2003/04 bylo provedeno celkem 29 hospitací, z toho 19 na I. stupni a 10 na II. stupni školy. Analýza kontrolní činnosti je součástí evaluačního plánu školy. Přehledy o plnění laboratorních prací v hodinách přírodopisu, fyziky a chemie a o předepsaných písemných pracích v matematice a českém jazyce byly předkládány pravidelně v předem domluvených termínech. Při kontrole těchto prací nebyly zjištěny závažné nedostatky. Ve druhém pololetí byly v devátých a pátých třídách zadány testy Kalibro. Vedením školy byly zadány následující dotazníky: - úvodní dotazník zaměřený na tradice a vizi školy - dotazník zaměřený na image školy (vyplňovali učitelé, rodiče a žáci 9. tříd) - dotazníky zaměřené na kulturu a klima školy (vyplňovali učitelé) 6.2. Kontroly ČŠI Ve školním roce 2003/2004 nevykonala ČŠI ve škole žádnou kontrolu Kontroly provedené OHS v Trutnově

10 Strana 9 (celkem 19) Pracovníci OHS v Trutnově provedli ve školním roce 2003/2004 jednu kontroly. Zápis z této kontroly je uložen v archivu školy. Závažné nedostatky nebyly zjištěny, drobné byly ihned odstraněny Kontroly provedené v oblasti PO V roce 2003/2004 byla provedena jedna kontrola dodržování předpisů PO. Dále proběhly pravidelné kontroly školním požárním preventistou. Zápis z těchto kontrol je uložen v archivu školy Kontroly provedené v oblasti BOZP Od vykonává externě funkci bezpečnostního technika paní Ing. Eva Semerádová. Byla přepracována základní dokumentace školy, proběhly povinné prověrky BOZP. Proběhla kontrola platnosti revizí. 7. Změny v materiálně-technickém zabezpečení V oblasti materiálně-technického zabezpečení se ve školním roce 2002/2003 podařilo uskutečnit následující: vymalování dalších částí školy velká tělocvična, společné prostory úpravy kmenových učeben malování, výměna podlahové krytiny a obkladů, částečná obměna nábytku, estetické úpravy, koberce na stěny místo nástěnek změněn estetický vzhled některých prostor školy (jídelna, I. stupeň, ) vybudování družinového klubu obnova odborné učebny fyziky stupňovité uspořádání protipožární úpravy ubytovny úprava kinosálu pro divadelní představení pro přednášky a besedy obnova fondu učebnic pořízení nového nábytku nové učební pomůcky a didaktická technika rekonstrukce kuchyně na rekreačním zařízení v Horním Bradle Přednáškový sál Velká tělocvična

11 Strana 10 (celkem 19) 8. Další součásti školy Škola zahrnuje tyto další součásti - školní družina - školní jídelna - školní klub Eldorádo 8.1. Školní družina Ve školním roce 2003/2004 bylo otevřeno 6 oddělení školní družiny. Do oddělení byly zařazeny děti z 1. až 3. tříd. Základní údaje: - počet zapsaných žáků průměrný počet žáků na oddělení 27, Školní jídelna Školní jídelna je nedílnou součástí školy a podléhá řízením řediteli školy. Denně se v průměru připravovalo kolem 1400 obědů. Školní jídelna rovněž provozuje rozsáhlou vedlejší hospodářskou činnost Školní klub Eldorádo Základní údaje - počet otevřených zájmových kroužků a jazykových kurzů 56 - počet zapsaných dětí počet vedoucích 62

12 Strana 11 (celkem 19) - kurzy keramiky - přednášky a besedy - podzimní a jarní bazary - okrskové a okresní turnaje v halové kopané - okresní a krajské přebory v karate - předvánoční přátelský turnaj v halové kopané - Trutnovský drak halový turnaj v softbalu - sportovní a kulturní akce v rámci spolupráce se školou ve Swidnici - střelecké soutěže - Den otevřených dveří v tělocvičnách - turnaj ve florbale - veřejná vystoupení rokenrolových oddílů - okrskové a okresní turnaje v malé kopané - divadelní vystoupení dramatického kroužku - soustředění zájmových kroužků karate, rokenrolu, sportovní gymnastiky - tři týdenní ekologická soustředění pro žáky 3. tříd na táborové základně Eldorádo v Horním Bradle - týdenní cykloturistická soustředění pro žáky 8. tříd - tři čtrnáctidenní turnusy letních táborů a jeden šestidenní pro děti ze ŠD dětí a pracovníků Okrskové kolo v halové kopané 6.-7třída: 3.místo Škvrna P,Hůlek D,Moravec J,Nývlt R,Marvan O, Kostadinovski V,Duch M,Sajenko P,Martínek T, Rozum F.

13 Strana 12 (celkem 19) Okrskové kolo v halové kopané 8.-9.třída: 3.místo - Saidel T,Jüstel F,Holubec P,Toth R,Mach J, Karas P,Kocík R,Teichmann T,Pružinec M Maršovský pohár ve florbale: 4.místo Skuček,Teichmann,Škvrna,Efler,Holubec,Pružinec, Kocík,Karas,Mach,Holubec Plavání o pohár starosty města: 4.místo Okresní kolo v halové kopané 6. 7.třída: 5.místo sestava stejná jako na okrsku Okresní kolo v halové kopané 8. 9.třída: 3.místo sestava stejná jako na okrsku Okresní kolo v plavání 8. 9.třída: 2.místo Fischer Okrskové kolo ve florbale 6.-7.třída: 2.místo Okrskové kolo ve florbale 8.-9.třída: 2.místo Vánoční turnaj v halové kopané 1.-3.třída: 1.místo Vánoční turnaj v halové kopané 4.-5.třída: 4.místo Okresní kolo ve florbale 6.-7.třída: 5.místo sestava stejná jako na okrsku Okresní kolo ve florbale 8.-9.třída: 5.místo sestava stejná jako na okrsku Softbal Trutnovský Drak: 1.místo Bifidus aktiv halová kopaná(dospělí) 2.místo Okrskové kolo ve vybíjené chlapci 4.-5.třída:

14 Strana 13 (celkem 19) 5.místo Dvořáček M,Tobiáš O,Vaško F,Cieslar D, Barcík T,Likovský L,Špelda J,Szedlák O,Hradecký T, Strnad D,Nosek J,Faltus J,Dušek D,Hovorka T, Okrskové kolo ve vybíjené dívky 4.-5.třída: 1.místo Skokanová A,Burdiláková V,Krajáková L, Pešková L,Hospodková K,Růžičková M, Zajíčková L,Hraníčková L,Kalousková V,Jiránková H, Macelová L,Teichmannová V,Krupková T,Šorfová Z, Postup Okrskové kolo ve vybíjené chlapci 6.třída: 3.místo Vondra T,Švejdar J,Sklenička L,Čumrik M,Petrů S, Paur J,Škvrna P,Martínek T,Hladík T,Keller J, Satýnek L,Vrabec M,Kubín J,Tomm J, Postup Okrskové kolo ve vybíjené dívky 6.třída: 3.místo Karasová D,Stříbrná K,Štajerová L,Hakenová D, Machová I,Jiroušová A,Holubcová K,Matysková M, Skučková M,Česenková A,Kaufmanová L,Fejklová D, Postup II.kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Postup do III.kola Branky: Mach,Holubec,Teichmann,Toth Okresní kolo ve vybíjené dívky 4.-5.třída: 3.místo sestava stejná jako na okrsku Okresní kolo ve vybíjené chlapci 6.třída: 4.místo sestava stejná jako na okrsku Okresní kolo ve vybíjené dívky 6.třída: 2.místo sestava stejná jako na okrsku III.kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Postup Branka: Mach Jan Okresní kolo ve volejbale 8.-8.třída: 3.místo dívky 4.místo chlapci: Draštík Martin,Mařas Matěj,Jüstel Filip, Seidl Tomáš,Dřízal Lukáš,Beneš Bořek,Řehák Pavel,Borůvka Jindřich,Efler Jaromír.

15 Strana 14 (celkem 19) IV.kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Postup Branky:Mařas 5, Teichmann 2,Kostadinovski, Okrskové kolo McDonald s Cup 2.-3.třída: 1.místo Pelikus D,Matějka J,Sapár J,Pajer L,Čapek J,Štemberk M,Vlček M,Rejl D,Hunana L,Chvalina P,Káža T,Mařas J,Matějka P,Chráska O,Dewat O, Okrskové kolo McDonald s Cup 4.-5.třída: 3.místo ve skupině nepostoupili V. kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Branky: Mach,Mařas,Teichmann Postup do krajských kol! Okrskové kolo v maké kopané 6.-7.třída: 1.místo Škvrna,Kostadinovski,Marvan,Rozum,Zikeš,Hůlek, Moravec,Nývlt,Duch,Martínek Okrskové kolo v malé kopané 8.-9.třída: 1.místo Mahrla,Kocík,Balcar,Mařas,Toth,Jüstel,Holubec, Teichmann,Mach,Pružinec,Karas,Schier,Seidl, Kynčl Okresní kolo v malé kopané 8. 9.třída: 1.místo sestava stejná jako na okrsku. Postup do krajského finále Okresní kolo v malé kopané 6.-7.třída: 3.místo sestava stejná jako na okrsku Krajské finále v kopané 8.-9.třída: 1.místo sestava stejná jako na okrsku Postup do republikového finále! Atletika Pohár rozhlasu okrsek: 4.místo Mladší žáci: Petrů Stanislav,Hladík Tomáš, Martínek Tadeáš,Jung Richard,Kynčl Jakub,Sklenička Lukáš,Škvrna Pavel, 5.místo Starší žáci: Andrýs Jiří,Efler Jaroslav, Borůvka Jindřich,Schier Miroslav, Horák Dalibor,Haase Lukáš,Smola David 3.místo Mladší žákyně: Tothová Nikola,Maková Pavlína,

16 Strana 15 (celkem 19) Horná Pavlína,Potočková Lucie,Fajfrová Elena,Skučková Martina,Volšenská Mon. Fejková Hana,Hermanová Martina, Wonková Veronika. Postup do okresního kola Okresní kolo v McDonald s Cup 2.-3.třída: 1.místo Sestava stejná jako na okrsku Postup do krajského finále! Turnaj zaměstnanců škol florbal: 3.místo Skuček.Knesl,Erben,Strnad,Kosová,Šinkorová, Atletika Pohár rozhlasu Okresní kolo: 3.místo Mladší žákyně: sestava stejná jako na okrsku: VI.kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Postup. Branky: Mařas,Toth Krajské finále v McDonald s Cup 2.-3.třída: 2.místo sestava stejná jako na okrsku: Softbal okresní kolo: 3.místo Wonková Veronika,Hermanová Martina, Teichmanová Veronika,Teichman Tomáš,Efler Jaroslav,Švejdar Jan,Jezdinská Veronika,Horná Pavlína,Kadlecová Zuzana VII.kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Branky:Mach,Schier,Teichmann Postup do celorepublikového finále (Strahov )! Okresní pohár volejbal: 3.místo Lendel Alexandr,Seidl Tomáš,Klemera Marián, Kovář Roman, Draštík Martin, 4.místo Dřízal Lukáš,Efler Miroslav,Beneš Bořek, Borůvka Jindřich,Řehák Pavel, Škvrna Vojtěch Turnaj v kopané základních škol: 1.místo Seidl,Kynčl,Kocík,Marvan,Balcar,Schier,Toth, Holubec,Teichmann,Kostadinovski,Pružinec, Rozum,Haase,Nývlt,Hůlek,Zikeš Republikové finále v malé kopané 8.-9.třída:

17 Strana 16 (celkem 19) 5.místo sestava stejná jako na okrsku: ( Slavonice 5:5,Chomutov 6:2, Plzeň 2:4) Celorepublikové finále Coca cola Cup: 13.místo ( Plzeň 2:3,Opava 0:1,Praha 1:5) (Ostrava 4:3 a Frenštát 6:2) Mařas Matěj,Jüstel Filip,Rozum Filip,Kostadinovski Vidoslav,Marvan Ondřej,Mahrla Jakub,Holubec Petr, Toth Robert,Mach Jan,Kocík Richard,Balcar Karel, Teichmann Tomáš,Pružinec Michal,Kynčl Jakub,Karas Pavel,Schier Miroslav: 9. Ostatní doplňující údaje Družební spolupráce s polskou školou ve Swidnici I v letošním roce se rozvíjela spolupráce s družební školou ve Świdnici. V rámci této spolupráce proběhly sportovní i kulturní akce, a to jak u nás, tak v Polsku. Spolupráci lze hodnotit jako velmi úspěšnou Kurzy a výcviky pořádané školou: Proběhly tyto kurzy a výcviky - plavecký výcvik pro žáky tříd - ekologické soustředění pro žáky 3. tříd - lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd - cyklo-turistický kurz pro žáky 8. tříd Školní Zpravodaj Vedení školy nadále vydává měsíčník Zpravodaj, který je určen pro žáky školy a jejich rodiče. Prostřednictvím Zpravodaje jsou rodičům pravidelně podávány nejdůležitější informace. Jako novinka je od tohoto školního roku součástí Zpravodaje i Plánovací kalendář školy pro školní rok.

18 Strana 17 (celkem 19) Spolupráce s rodiči Vedle školního Zpravodaje jsou rodičům podávány informace i na informačních schůzkách. Proběhly 3 schůzky (září-prosinec-duben). Každý třídní učitel může podle uvážení svolat i mimořádné třídní schůzky (např. často využíváno třídními učiteli 1. tříd). 15. výročí otevření školy Poslední květnový týden jsme oslavili 15 let trvání naší školy. Akce, které se uskutečnily, se setkaly s velkým ohlasem rodičů i veřejnosti. Jsme rádi, že naši žáci, učitelé, vedoucí zájmových kroužků i ostatní pracovníci školy mohli prezentovat v různých oblastech svých činností své dovednosti a práci. K zajímavostem oslav jistě také přispěla návštěva náčelníka generálního štábu AČR generálporučíka Pavla Štefky. Chceme touto cestou rovněž poděkovat všem, kteří se na přípravě oslav podíleli a popřát jim i škole mnoho úspěchů do dalších let.

19 Strana 18 (celkem 19) 3. školní ples I v letošním školním roce uspořádala naše škola již tradiční školní ples, a to v prostorách tělocvičen. I tento ples se setkal s velkým ohlasem u veřejnosti. Další podrobnosti v přiložených Zpravodajích školy. V Trutnově, dne 10. září ředitel školy Přílohy: výsledky tesů Kalibro DVPP školní Zpravodaje za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o hospodaření školy

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008/2009 1 Obsah Charakteristika školy...3 Přehled tříd a počty žáků...3 Školní družina...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006/2007 strana 1/23 Obsah Charakteristika školy...3 Školní družina... 4 Školní jídelna... 4

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracoval : Martin Dušek, ředitel školy Dne : 30.9.2014...... razítko podpis Obsah výroční zprávy:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz

Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Zpracovali : Ing. Evžen Krob, ředitel školy Mgr. Jana Rozhoňová,

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Podle Zákona o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15,

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více