Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4"

Transkript

1 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

2 Strana 1 (celkem 19) 1. Úvodní informace: Základní škola byla uvedena do provozu Od získala právní subjektivitu (rozpočtová forma) a od byla škole udělena právní subjektivita s příspěvkovou formou hospodaření. Součástí školy je školní jídelna, školní družina, mateřská školka a školní klub, zabezpečující zájmovou a mimoškolní činnost dětí Základní údaje o budově: Pavilon Počet podlaží Počet KU Počet OU Počet MU A B B C D E Pavilon A 1. až 5. třídy a ŠD Pavilon B1-E 6. až 9. třídy, ŠJ, TV, 1.2. Seznam odborných učeben: Chemie Fyzika Přírodopis Výtvarná výchova Dílna grafiky Dílna keramiky Cvičná kuchyň Velká učebna kinosál Kovodílna Dřevodílna Učebna hudební výchovy a dramatizace Tělocvična T1 Tělocvična T2 Tělocvična T3 Gymnastická učebna Počítačová učebna I Počítačová učebna II Laboratoř chemie Laboratoř fyziky

3 Strana 2 (celkem 19) Učebna informatiky č. I Sborovna pro II. stupeň Škola má dále k dispozici jídelnu s kapacitou 300 míst, ubytovnu s 36 lůžky, saunu, školní stadion. Ve škole je zřízeno školní MiniZOO chov plazů, obojživelníků, ryb a drobných savců. Součástí školy se stalo rekreační zařízení v Horním Bradle, ve kterém se uskutečňují letní tábory, turistická a ekologická soustředění. 2. Organizace výuky: Výuka probíhala v devíti ročnících. Začátek vyučování byl v 8,00 h, vyučovací hodiny v délce 45 minut. Ve výjimečných případech byl začátek vyučovací hodiny posunut na 7,00 h Časové rozvržení vyučovacích hodin: Vyuč. hod. Časové rozvržení Vyuč. hod. Časové rozvržení 1. 8,00 8, ,00 12, ,55 9, ,55 13, ,10 10, ,50 14, ,05 11, ,45 15, Učební plány: V ročníku se vyučovalo podle projektu Obecná škola, v ročníku podle projektu Základní škola. Časové dotace pro výuku jednotlivých předmětů odpovídaly limitům stanoveným MŠMT ČR. Od byla zahájena v jedné šesté třídě (6.A) výuka podle vzdělávacího programu Základní škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Učební plán pro ročník: Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Přírodověda + vlastivěda Prvouka Matematika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Počet hodin celkem:

4 Strana 3 (celkem 19) Učební plán pro ročník: Předmět Ročník Povinné předměty Český jazyk Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Přírodopis Chemie Fyzika Matematika Občanská výchova Rodinná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Volitelné předměty Počet hodin celkem: Učební plán pro ročník rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky: Předmět Ročník Povinné předměty Český jazyk Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Přírodopis Chemie Fyzika Matematika Informatika Občanská výchova Rodinná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Volitelné předměty Počet hodin celkem:

5 Strana 4 (celkem 19) Dílna pro zpracování kovů Dílna pro zpracování dřeva a UH 1.3. Rozvrhy: Při tvorbě rozvrhů bylo postupováno tak, aby byl nalezen kompromis mezi potřebami žáků a požadavky ped. pracovníků. Potřeby žáků byly upřednostňovány. Stěžejní byly tyto zásady: Hygiena výuky (věk žáků, počet hodin v jedné směně, sled předmětů, odpolední vyučování, ) Maximální využití tělocvičen a dalších odborných učeben, vybavení školy Zajištění optimálního vystřídání tříd při stravování ve školní jídelně Nárokové volno ped. pracovníků (studijní volno apod.) Umožnění dalších mimoškolních aktivit dětí 3. Základní údaje o žácích: Ročník Počet tříd Základní škola (stav k ) Žáci Žáci opakující ročník celkem dívky celkem dívky Celkem: Základní údaje o pracovnících školy: Vedení školy ředitel Mgr. Zdeněk Géc statutární zástupce (pro výchově-vzděl.práci) Ing. Lidmila Kuříková zástupce pro organizaci I. st. Mgr. Dagmar Havlíková zástupce pro organizaci II. st. Mgr. Jaroslav Jon vedoucí školní kuchyně Lenka Dvořáková vedoucí KZČ DM Jana Burešová školník Radomil Váňa

6 Strana 5 (celkem 19) Učebna společ. stravování Laboratoř chemie Třídní učitelé: Třída Jméno třídního učitele Třída Jméno třídního učitele 1.A Mgr. Eisová 6.A Mgr. Tremlová 1.B Mgr. Medunová 6.B Mgr. Tichá 1.C Mgr. Lammelová 6.C Bc. Erben 2.A Mgr. Jaklová 7.A Mgr. Lustyk 2.B Mgr. Kisá 7.B Mgr. Mašínová 2.C PaedDr. Nesvadbová 7.C Mgr. Kvasničková 3.A Mgr. Brolíková 7.D Ing. Kutová 3.B Mgr. Peroutková 8.A Mgr. Kobrlová 3.C Mgr. Pytelová 8.B Mgr. Vedralová 4.A Mgr. Pavlová 8.C Mgr. Strnad 4.B Mgr. Váňová 8.D Mgr. Šubrová 4.C Mgr. Mihatschová 9.A Mgr. Čermáková 4.D Mgr. Drapáková 9.B Mgr. Škarytková 5.A Mgr. Kuželová 9.C Mgr. Chrastinová 5.B Mgr. Kosová 5.C p. Mílová 5.D Mgr. Krausová 5.E Mgr. Hurdálková Ostatní pedagogičtí pracovníci: Jméno Funkce Jméno Funkce Mgr. Géc ředitel p. Divišová vychovatelka Ing. Kuříková zástupce ředitele p. Erlebachová vychovatelka Mgr. Havlíková zástupce ředitele p. Zikmundová vychovatelka Mgr. Jon zástupce ředitele p. Medunová vychovatelka Mgr. Knapová učitelka p. Vítová suplentka Hrubá Klára učitelka p. Hofmanová vychovatelka Mgr. Petrášová učitelka p. Ryšanová vychovatelka Mgr. Knesl učitel Bc. Heidenreichová suplentka Ing. Hrubá Kamila učitelka Jehličková pracovnice KZČ p. Šinkorová učitelka Burešová vedoucí KZČ Mgr. Perutková učitelka Skuček pracovník KZČ p. Pavlišová učitelka Kuchař pracovník KZČ Mgr. Grünerová učitelka

7 Strana 6 (celkem 19) Nový výdej stravy ve ŠJ Jídelna Ostatní pracovníci školy: sekretářka řed. Medunová mzdová účetní Marešová finanční účetní Novotná údržba Váňa, Štěpánský, Dvořák školní kuchyně Grätzbachová, Hainzová, Hermanová, Holečková, Jedličková, Košťálová, Navrátilová, Váchová, Vostřáková, Rückerová, Dvořáková uklizečky Friedrichová, Hofmanová, Hubáčková Jindra, Hubáčková Jiřina, Smolová, Šepsová, Majtasová, Švadláková, Vargová správce Krauzowicz tělocvičen Interiér školy - chodba Interiér školy hlavní vstup Info-recepce Učebna informatiky č. II a poradní sál 5. Přehled hodnocení žáků

8 Strana 7 (celkem 19) Školní rok 2002/2003 a 2003/2004: 2002/ / pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí pochvala napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ st. z chování st. z chování Neomluv. hodiny Přehled prospěchu žáků 1. pololetí šk. roku 2003/2004: Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Neklasifikováno s vyznam Přehled prospěchu žáků 2. pololetí šk. roku 2003/2004: Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Neklasifikováno s vyznam / /2004 Počet hodin odučených aprobovaně (v %) 73,6 75,94 Počet hodin odučených kvalifikovaně (v %) 85,6 88, Opravné zkoušky Opravné zkoušky se konaly v posledním týdnu měsíce srpna Celkem bylo vykonáno 9 opravných zkoušek, z toho 6 bylo neúspěšných Výsledky přijímacího řízení

9 Strana 8 (celkem 19) V letošním školním roce opustilo naši školu celkem 122 žáků, z toho 107 žáků z devátých tříd, 13 žáků z pátých tříd do primy gymnázia a 2 žáci z osmého ročníku na učební obor. Jako tradičně byl u deváťáků největší zájem o maturitní obory, u učebních oborů převažovaly ty, které se vyučují přímo v Trutnově. V prvním kole přijímacích zkoušek nebylo úspěšných 13 žáků, kteří však uspěli v kole druhém. Umístění žáků podle oborů ukazuje následující tabulka. 9.A 9.B 9.C 9.D Gymnázium Obchodní akademie Stř. zdravotnická škola Stř. odborné školy Stř. průmyslové školy Uměleckoprůmyslová škola Stř. odborná učiliště Nehlásí se na žádnou školu celkem Kontrolní a inspekční činnost Ve školním roce 2002/2003 proběhly na škole kontroly prováděné vedením školy, OHS v Trutnově a Státní kontrola PO Vnitroškolní kontrolní činnost Vedení školy provedlo tyto kontroly: hospitace ve vyučovacích hodinách hospitace na branně-ekologických dnech kontrolní prověrky na posouzení úrovně vědomostí žáků sledování předepsaných kontrolních a laboratorních prací sledování prospěchu žáků a porovnání hodnocení žáků jednotlivými vyučujícími Ve školním roce 2003/04 bylo provedeno celkem 29 hospitací, z toho 19 na I. stupni a 10 na II. stupni školy. Analýza kontrolní činnosti je součástí evaluačního plánu školy. Přehledy o plnění laboratorních prací v hodinách přírodopisu, fyziky a chemie a o předepsaných písemných pracích v matematice a českém jazyce byly předkládány pravidelně v předem domluvených termínech. Při kontrole těchto prací nebyly zjištěny závažné nedostatky. Ve druhém pololetí byly v devátých a pátých třídách zadány testy Kalibro. Vedením školy byly zadány následující dotazníky: - úvodní dotazník zaměřený na tradice a vizi školy - dotazník zaměřený na image školy (vyplňovali učitelé, rodiče a žáci 9. tříd) - dotazníky zaměřené na kulturu a klima školy (vyplňovali učitelé) 6.2. Kontroly ČŠI Ve školním roce 2003/2004 nevykonala ČŠI ve škole žádnou kontrolu Kontroly provedené OHS v Trutnově

10 Strana 9 (celkem 19) Pracovníci OHS v Trutnově provedli ve školním roce 2003/2004 jednu kontroly. Zápis z této kontroly je uložen v archivu školy. Závažné nedostatky nebyly zjištěny, drobné byly ihned odstraněny Kontroly provedené v oblasti PO V roce 2003/2004 byla provedena jedna kontrola dodržování předpisů PO. Dále proběhly pravidelné kontroly školním požárním preventistou. Zápis z těchto kontrol je uložen v archivu školy Kontroly provedené v oblasti BOZP Od vykonává externě funkci bezpečnostního technika paní Ing. Eva Semerádová. Byla přepracována základní dokumentace školy, proběhly povinné prověrky BOZP. Proběhla kontrola platnosti revizí. 7. Změny v materiálně-technickém zabezpečení V oblasti materiálně-technického zabezpečení se ve školním roce 2002/2003 podařilo uskutečnit následující: vymalování dalších částí školy velká tělocvična, společné prostory úpravy kmenových učeben malování, výměna podlahové krytiny a obkladů, částečná obměna nábytku, estetické úpravy, koberce na stěny místo nástěnek změněn estetický vzhled některých prostor školy (jídelna, I. stupeň, ) vybudování družinového klubu obnova odborné učebny fyziky stupňovité uspořádání protipožární úpravy ubytovny úprava kinosálu pro divadelní představení pro přednášky a besedy obnova fondu učebnic pořízení nového nábytku nové učební pomůcky a didaktická technika rekonstrukce kuchyně na rekreačním zařízení v Horním Bradle Přednáškový sál Velká tělocvična

11 Strana 10 (celkem 19) 8. Další součásti školy Škola zahrnuje tyto další součásti - školní družina - školní jídelna - školní klub Eldorádo 8.1. Školní družina Ve školním roce 2003/2004 bylo otevřeno 6 oddělení školní družiny. Do oddělení byly zařazeny děti z 1. až 3. tříd. Základní údaje: - počet zapsaných žáků průměrný počet žáků na oddělení 27, Školní jídelna Školní jídelna je nedílnou součástí školy a podléhá řízením řediteli školy. Denně se v průměru připravovalo kolem 1400 obědů. Školní jídelna rovněž provozuje rozsáhlou vedlejší hospodářskou činnost Školní klub Eldorádo Základní údaje - počet otevřených zájmových kroužků a jazykových kurzů 56 - počet zapsaných dětí počet vedoucích 62

12 Strana 11 (celkem 19) - kurzy keramiky - přednášky a besedy - podzimní a jarní bazary - okrskové a okresní turnaje v halové kopané - okresní a krajské přebory v karate - předvánoční přátelský turnaj v halové kopané - Trutnovský drak halový turnaj v softbalu - sportovní a kulturní akce v rámci spolupráce se školou ve Swidnici - střelecké soutěže - Den otevřených dveří v tělocvičnách - turnaj ve florbale - veřejná vystoupení rokenrolových oddílů - okrskové a okresní turnaje v malé kopané - divadelní vystoupení dramatického kroužku - soustředění zájmových kroužků karate, rokenrolu, sportovní gymnastiky - tři týdenní ekologická soustředění pro žáky 3. tříd na táborové základně Eldorádo v Horním Bradle - týdenní cykloturistická soustředění pro žáky 8. tříd - tři čtrnáctidenní turnusy letních táborů a jeden šestidenní pro děti ze ŠD dětí a pracovníků Okrskové kolo v halové kopané 6.-7třída: 3.místo Škvrna P,Hůlek D,Moravec J,Nývlt R,Marvan O, Kostadinovski V,Duch M,Sajenko P,Martínek T, Rozum F.

13 Strana 12 (celkem 19) Okrskové kolo v halové kopané 8.-9.třída: 3.místo - Saidel T,Jüstel F,Holubec P,Toth R,Mach J, Karas P,Kocík R,Teichmann T,Pružinec M Maršovský pohár ve florbale: 4.místo Skuček,Teichmann,Škvrna,Efler,Holubec,Pružinec, Kocík,Karas,Mach,Holubec Plavání o pohár starosty města: 4.místo Okresní kolo v halové kopané 6. 7.třída: 5.místo sestava stejná jako na okrsku Okresní kolo v halové kopané 8. 9.třída: 3.místo sestava stejná jako na okrsku Okresní kolo v plavání 8. 9.třída: 2.místo Fischer Okrskové kolo ve florbale 6.-7.třída: 2.místo Okrskové kolo ve florbale 8.-9.třída: 2.místo Vánoční turnaj v halové kopané 1.-3.třída: 1.místo Vánoční turnaj v halové kopané 4.-5.třída: 4.místo Okresní kolo ve florbale 6.-7.třída: 5.místo sestava stejná jako na okrsku Okresní kolo ve florbale 8.-9.třída: 5.místo sestava stejná jako na okrsku Softbal Trutnovský Drak: 1.místo Bifidus aktiv halová kopaná(dospělí) 2.místo Okrskové kolo ve vybíjené chlapci 4.-5.třída:

14 Strana 13 (celkem 19) 5.místo Dvořáček M,Tobiáš O,Vaško F,Cieslar D, Barcík T,Likovský L,Špelda J,Szedlák O,Hradecký T, Strnad D,Nosek J,Faltus J,Dušek D,Hovorka T, Okrskové kolo ve vybíjené dívky 4.-5.třída: 1.místo Skokanová A,Burdiláková V,Krajáková L, Pešková L,Hospodková K,Růžičková M, Zajíčková L,Hraníčková L,Kalousková V,Jiránková H, Macelová L,Teichmannová V,Krupková T,Šorfová Z, Postup Okrskové kolo ve vybíjené chlapci 6.třída: 3.místo Vondra T,Švejdar J,Sklenička L,Čumrik M,Petrů S, Paur J,Škvrna P,Martínek T,Hladík T,Keller J, Satýnek L,Vrabec M,Kubín J,Tomm J, Postup Okrskové kolo ve vybíjené dívky 6.třída: 3.místo Karasová D,Stříbrná K,Štajerová L,Hakenová D, Machová I,Jiroušová A,Holubcová K,Matysková M, Skučková M,Česenková A,Kaufmanová L,Fejklová D, Postup II.kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Postup do III.kola Branky: Mach,Holubec,Teichmann,Toth Okresní kolo ve vybíjené dívky 4.-5.třída: 3.místo sestava stejná jako na okrsku Okresní kolo ve vybíjené chlapci 6.třída: 4.místo sestava stejná jako na okrsku Okresní kolo ve vybíjené dívky 6.třída: 2.místo sestava stejná jako na okrsku III.kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Postup Branka: Mach Jan Okresní kolo ve volejbale 8.-8.třída: 3.místo dívky 4.místo chlapci: Draštík Martin,Mařas Matěj,Jüstel Filip, Seidl Tomáš,Dřízal Lukáš,Beneš Bořek,Řehák Pavel,Borůvka Jindřich,Efler Jaromír.

15 Strana 14 (celkem 19) IV.kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Postup Branky:Mařas 5, Teichmann 2,Kostadinovski, Okrskové kolo McDonald s Cup 2.-3.třída: 1.místo Pelikus D,Matějka J,Sapár J,Pajer L,Čapek J,Štemberk M,Vlček M,Rejl D,Hunana L,Chvalina P,Káža T,Mařas J,Matějka P,Chráska O,Dewat O, Okrskové kolo McDonald s Cup 4.-5.třída: 3.místo ve skupině nepostoupili V. kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Branky: Mach,Mařas,Teichmann Postup do krajských kol! Okrskové kolo v maké kopané 6.-7.třída: 1.místo Škvrna,Kostadinovski,Marvan,Rozum,Zikeš,Hůlek, Moravec,Nývlt,Duch,Martínek Okrskové kolo v malé kopané 8.-9.třída: 1.místo Mahrla,Kocík,Balcar,Mařas,Toth,Jüstel,Holubec, Teichmann,Mach,Pružinec,Karas,Schier,Seidl, Kynčl Okresní kolo v malé kopané 8. 9.třída: 1.místo sestava stejná jako na okrsku. Postup do krajského finále Okresní kolo v malé kopané 6.-7.třída: 3.místo sestava stejná jako na okrsku Krajské finále v kopané 8.-9.třída: 1.místo sestava stejná jako na okrsku Postup do republikového finále! Atletika Pohár rozhlasu okrsek: 4.místo Mladší žáci: Petrů Stanislav,Hladík Tomáš, Martínek Tadeáš,Jung Richard,Kynčl Jakub,Sklenička Lukáš,Škvrna Pavel, 5.místo Starší žáci: Andrýs Jiří,Efler Jaroslav, Borůvka Jindřich,Schier Miroslav, Horák Dalibor,Haase Lukáš,Smola David 3.místo Mladší žákyně: Tothová Nikola,Maková Pavlína,

16 Strana 15 (celkem 19) Horná Pavlína,Potočková Lucie,Fajfrová Elena,Skučková Martina,Volšenská Mon. Fejková Hana,Hermanová Martina, Wonková Veronika. Postup do okresního kola Okresní kolo v McDonald s Cup 2.-3.třída: 1.místo Sestava stejná jako na okrsku Postup do krajského finále! Turnaj zaměstnanců škol florbal: 3.místo Skuček.Knesl,Erben,Strnad,Kosová,Šinkorová, Atletika Pohár rozhlasu Okresní kolo: 3.místo Mladší žákyně: sestava stejná jako na okrsku: VI.kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Postup. Branky: Mařas,Toth Krajské finále v McDonald s Cup 2.-3.třída: 2.místo sestava stejná jako na okrsku: Softbal okresní kolo: 3.místo Wonková Veronika,Hermanová Martina, Teichmanová Veronika,Teichman Tomáš,Efler Jaroslav,Švejdar Jan,Jezdinská Veronika,Horná Pavlína,Kadlecová Zuzana VII.kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Branky:Mach,Schier,Teichmann Postup do celorepublikového finále (Strahov )! Okresní pohár volejbal: 3.místo Lendel Alexandr,Seidl Tomáš,Klemera Marián, Kovář Roman, Draštík Martin, 4.místo Dřízal Lukáš,Efler Miroslav,Beneš Bořek, Borůvka Jindřich,Řehák Pavel, Škvrna Vojtěch Turnaj v kopané základních škol: 1.místo Seidl,Kynčl,Kocík,Marvan,Balcar,Schier,Toth, Holubec,Teichmann,Kostadinovski,Pružinec, Rozum,Haase,Nývlt,Hůlek,Zikeš Republikové finále v malé kopané 8.-9.třída:

17 Strana 16 (celkem 19) 5.místo sestava stejná jako na okrsku: ( Slavonice 5:5,Chomutov 6:2, Plzeň 2:4) Celorepublikové finále Coca cola Cup: 13.místo ( Plzeň 2:3,Opava 0:1,Praha 1:5) (Ostrava 4:3 a Frenštát 6:2) Mařas Matěj,Jüstel Filip,Rozum Filip,Kostadinovski Vidoslav,Marvan Ondřej,Mahrla Jakub,Holubec Petr, Toth Robert,Mach Jan,Kocík Richard,Balcar Karel, Teichmann Tomáš,Pružinec Michal,Kynčl Jakub,Karas Pavel,Schier Miroslav: 9. Ostatní doplňující údaje Družební spolupráce s polskou školou ve Swidnici I v letošním roce se rozvíjela spolupráce s družební školou ve Świdnici. V rámci této spolupráce proběhly sportovní i kulturní akce, a to jak u nás, tak v Polsku. Spolupráci lze hodnotit jako velmi úspěšnou Kurzy a výcviky pořádané školou: Proběhly tyto kurzy a výcviky - plavecký výcvik pro žáky tříd - ekologické soustředění pro žáky 3. tříd - lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd - cyklo-turistický kurz pro žáky 8. tříd Školní Zpravodaj Vedení školy nadále vydává měsíčník Zpravodaj, který je určen pro žáky školy a jejich rodiče. Prostřednictvím Zpravodaje jsou rodičům pravidelně podávány nejdůležitější informace. Jako novinka je od tohoto školního roku součástí Zpravodaje i Plánovací kalendář školy pro školní rok.

18 Strana 17 (celkem 19) Spolupráce s rodiči Vedle školního Zpravodaje jsou rodičům podávány informace i na informačních schůzkách. Proběhly 3 schůzky (září-prosinec-duben). Každý třídní učitel může podle uvážení svolat i mimořádné třídní schůzky (např. často využíváno třídními učiteli 1. tříd). 15. výročí otevření školy Poslední květnový týden jsme oslavili 15 let trvání naší školy. Akce, které se uskutečnily, se setkaly s velkým ohlasem rodičů i veřejnosti. Jsme rádi, že naši žáci, učitelé, vedoucí zájmových kroužků i ostatní pracovníci školy mohli prezentovat v různých oblastech svých činností své dovednosti a práci. K zajímavostem oslav jistě také přispěla návštěva náčelníka generálního štábu AČR generálporučíka Pavla Štefky. Chceme touto cestou rovněž poděkovat všem, kteří se na přípravě oslav podíleli a popřát jim i škole mnoho úspěchů do dalších let.

19 Strana 18 (celkem 19) 3. školní ples I v letošním školním roce uspořádala naše škola již tradiční školní ples, a to v prostorách tělocvičen. I tento ples se setkal s velkým ohlasem u veřejnosti. Další podrobnosti v přiložených Zpravodajích školy. V Trutnově, dne 10. září ředitel školy Přílohy: výsledky tesů Kalibro DVPP školní Zpravodaje za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o hospodaření školy

Název a sídlo: Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Název a sídlo: Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Název a sídlo: Základní škola, Mládežnická 536, 541 02 TRUTNOV 4 Zřizovatel: www: e-mail: Město Trutnov zsmltu.cz mladeznicka@zsmltu.cz 1. Úvodní informace o škole Základní škola, Mládežnická 536, 541

Více

1. Úvodní informace o škole

1. Úvodní informace o škole Název a sídlo: Základní škola, Mládežnická 536, 541 02 TRUTNOV 4 Zřizovatel: www: email: Město Trutnov mladeznicka@zsmltu.cz 1. Úvodní informace o škole 1.1.Základní údaje: Název: Základní škola Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč. 4 Učební plán 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 2. 3. 4. 5. 1. roč. roč. roč. roč. roč. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Název a sídlo: Základní škola, Mládežnická 536, 541 02 TRUTNOV 4

Název a sídlo: Základní škola, Mládežnická 536, 541 02 TRUTNOV 4 Název a sídlo: Základní škola, Mládežnická 536, 541 02 TRUTNOV 4 Zřizovatel: www: e-mail: Město Trutnov mladeznicka@zsmltu.cz 1. Úvodní informace o škole 1.1.Základní údaje: Název: Základní škola Sídlo:

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Učební plán pro ročník ZŠ Sever

Učební plán pro ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Škola, Mánesova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Plán školy pro školní rok 2016/ 2017 Schválen na pedagogické radě dne:25. 10. 2016 1 Obsah : I. Hlavní úkoly pro rok 2016/2017... 3 II. Organizační zajištění

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě.

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. Vyučovací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace 30 + 3 47 Český jazyk a literatura 21 38 Anglický jazyk 9 + 3 9 Konverzace

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 133 48/99-11036 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm3cs108 Okresní pracoviště Prostějov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Čelechovice na Hané Identifikátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn 1. Základní údaje o škole... - 2-1.1 škola... - 2-1.2 zřizovatel... - 2-1.3 součásti školy... - 2-1.4 základní údaje o součástech školy... - 2-1.5 Materiálně-technické

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 3 září 2004 Vážení rodiče a milé děti. Opět se setkáváme po prázdninách, abychom zahájili nový školní rok. Doufám, že jste si všichni v průběhu prázdnin a dovolených odpočinuli a načerpali dostatek sil

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-58 školních hodin týdně)

34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-58 školních hodin týdně) Povinně vyučované předměty 34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-8 školních hodin týdně) Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovaných hodin ročníky. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. týdně Vyučované

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Schůzka prvních ročníků

Schůzka prvních ročníků Schůzka prvních ročníků 22. 6. 2017 1. C (19 studentů) 1. D (19 studentů) třídní učitel: Mgr. Miroslav Kvíz, Tv - Bi email: kviz@gymrumburk.cz třídní učitel: Mgr. Lukáš Melichar, Čj - OSZ email: melichar@gymrumburk.cz

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Základní škola Chromeč, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy 1. Základní škola Chromeč, okres Šumperk Chromeč 12, PSČ 78901 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více