Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4"

Transkript

1 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

2 Strana 1 (celkem 19) 1. Úvodní informace: Základní škola byla uvedena do provozu Od získala právní subjektivitu (rozpočtová forma) a od byla škole udělena právní subjektivita s příspěvkovou formou hospodaření. Součástí školy je školní jídelna, školní družina, mateřská školka a školní klub, zabezpečující zájmovou a mimoškolní činnost dětí Základní údaje o budově: Pavilon Počet podlaží Počet KU Počet OU Počet MU A B B C D E Pavilon A 1. až 5. třídy a ŠD Pavilon B1-E 6. až 9. třídy, ŠJ, TV, 1.2. Seznam odborných učeben: Chemie Fyzika Přírodopis Výtvarná výchova Dílna grafiky Dílna keramiky Cvičná kuchyň Velká učebna kinosál Kovodílna Dřevodílna Učebna hudební výchovy a dramatizace Tělocvična T1 Tělocvična T2 Tělocvična T3 Gymnastická učebna Počítačová učebna I Počítačová učebna II Laboratoř chemie Laboratoř fyziky

3 Strana 2 (celkem 19) Učebna informatiky č. I Sborovna pro II. stupeň Škola má dále k dispozici jídelnu s kapacitou 300 míst, ubytovnu s 36 lůžky, saunu, školní stadion. Ve škole je zřízeno školní MiniZOO chov plazů, obojživelníků, ryb a drobných savců. Součástí školy se stalo rekreační zařízení v Horním Bradle, ve kterém se uskutečňují letní tábory, turistická a ekologická soustředění. 2. Organizace výuky: Výuka probíhala v devíti ročnících. Začátek vyučování byl v 8,00 h, vyučovací hodiny v délce 45 minut. Ve výjimečných případech byl začátek vyučovací hodiny posunut na 7,00 h Časové rozvržení vyučovacích hodin: Vyuč. hod. Časové rozvržení Vyuč. hod. Časové rozvržení 1. 8,00 8, ,00 12, ,55 9, ,55 13, ,10 10, ,50 14, ,05 11, ,45 15, Učební plány: V ročníku se vyučovalo podle projektu Obecná škola, v ročníku podle projektu Základní škola. Časové dotace pro výuku jednotlivých předmětů odpovídaly limitům stanoveným MŠMT ČR. Od byla zahájena v jedné šesté třídě (6.A) výuka podle vzdělávacího programu Základní škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Učební plán pro ročník: Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Přírodověda + vlastivěda Prvouka Matematika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Počet hodin celkem:

4 Strana 3 (celkem 19) Učební plán pro ročník: Předmět Ročník Povinné předměty Český jazyk Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Přírodopis Chemie Fyzika Matematika Občanská výchova Rodinná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Volitelné předměty Počet hodin celkem: Učební plán pro ročník rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky: Předmět Ročník Povinné předměty Český jazyk Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Přírodopis Chemie Fyzika Matematika Informatika Občanská výchova Rodinná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Volitelné předměty Počet hodin celkem:

5 Strana 4 (celkem 19) Dílna pro zpracování kovů Dílna pro zpracování dřeva a UH 1.3. Rozvrhy: Při tvorbě rozvrhů bylo postupováno tak, aby byl nalezen kompromis mezi potřebami žáků a požadavky ped. pracovníků. Potřeby žáků byly upřednostňovány. Stěžejní byly tyto zásady: Hygiena výuky (věk žáků, počet hodin v jedné směně, sled předmětů, odpolední vyučování, ) Maximální využití tělocvičen a dalších odborných učeben, vybavení školy Zajištění optimálního vystřídání tříd při stravování ve školní jídelně Nárokové volno ped. pracovníků (studijní volno apod.) Umožnění dalších mimoškolních aktivit dětí 3. Základní údaje o žácích: Ročník Počet tříd Základní škola (stav k ) Žáci Žáci opakující ročník celkem dívky celkem dívky Celkem: Základní údaje o pracovnících školy: Vedení školy ředitel Mgr. Zdeněk Géc statutární zástupce (pro výchově-vzděl.práci) Ing. Lidmila Kuříková zástupce pro organizaci I. st. Mgr. Dagmar Havlíková zástupce pro organizaci II. st. Mgr. Jaroslav Jon vedoucí školní kuchyně Lenka Dvořáková vedoucí KZČ DM Jana Burešová školník Radomil Váňa

6 Strana 5 (celkem 19) Učebna společ. stravování Laboratoř chemie Třídní učitelé: Třída Jméno třídního učitele Třída Jméno třídního učitele 1.A Mgr. Eisová 6.A Mgr. Tremlová 1.B Mgr. Medunová 6.B Mgr. Tichá 1.C Mgr. Lammelová 6.C Bc. Erben 2.A Mgr. Jaklová 7.A Mgr. Lustyk 2.B Mgr. Kisá 7.B Mgr. Mašínová 2.C PaedDr. Nesvadbová 7.C Mgr. Kvasničková 3.A Mgr. Brolíková 7.D Ing. Kutová 3.B Mgr. Peroutková 8.A Mgr. Kobrlová 3.C Mgr. Pytelová 8.B Mgr. Vedralová 4.A Mgr. Pavlová 8.C Mgr. Strnad 4.B Mgr. Váňová 8.D Mgr. Šubrová 4.C Mgr. Mihatschová 9.A Mgr. Čermáková 4.D Mgr. Drapáková 9.B Mgr. Škarytková 5.A Mgr. Kuželová 9.C Mgr. Chrastinová 5.B Mgr. Kosová 5.C p. Mílová 5.D Mgr. Krausová 5.E Mgr. Hurdálková Ostatní pedagogičtí pracovníci: Jméno Funkce Jméno Funkce Mgr. Géc ředitel p. Divišová vychovatelka Ing. Kuříková zástupce ředitele p. Erlebachová vychovatelka Mgr. Havlíková zástupce ředitele p. Zikmundová vychovatelka Mgr. Jon zástupce ředitele p. Medunová vychovatelka Mgr. Knapová učitelka p. Vítová suplentka Hrubá Klára učitelka p. Hofmanová vychovatelka Mgr. Petrášová učitelka p. Ryšanová vychovatelka Mgr. Knesl učitel Bc. Heidenreichová suplentka Ing. Hrubá Kamila učitelka Jehličková pracovnice KZČ p. Šinkorová učitelka Burešová vedoucí KZČ Mgr. Perutková učitelka Skuček pracovník KZČ p. Pavlišová učitelka Kuchař pracovník KZČ Mgr. Grünerová učitelka

7 Strana 6 (celkem 19) Nový výdej stravy ve ŠJ Jídelna Ostatní pracovníci školy: sekretářka řed. Medunová mzdová účetní Marešová finanční účetní Novotná údržba Váňa, Štěpánský, Dvořák školní kuchyně Grätzbachová, Hainzová, Hermanová, Holečková, Jedličková, Košťálová, Navrátilová, Váchová, Vostřáková, Rückerová, Dvořáková uklizečky Friedrichová, Hofmanová, Hubáčková Jindra, Hubáčková Jiřina, Smolová, Šepsová, Majtasová, Švadláková, Vargová správce Krauzowicz tělocvičen Interiér školy - chodba Interiér školy hlavní vstup Info-recepce Učebna informatiky č. II a poradní sál 5. Přehled hodnocení žáků

8 Strana 7 (celkem 19) Školní rok 2002/2003 a 2003/2004: 2002/ / pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí pochvala napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ st. z chování st. z chování Neomluv. hodiny Přehled prospěchu žáků 1. pololetí šk. roku 2003/2004: Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Neklasifikováno s vyznam Přehled prospěchu žáků 2. pololetí šk. roku 2003/2004: Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Neklasifikováno s vyznam / /2004 Počet hodin odučených aprobovaně (v %) 73,6 75,94 Počet hodin odučených kvalifikovaně (v %) 85,6 88, Opravné zkoušky Opravné zkoušky se konaly v posledním týdnu měsíce srpna Celkem bylo vykonáno 9 opravných zkoušek, z toho 6 bylo neúspěšných Výsledky přijímacího řízení

9 Strana 8 (celkem 19) V letošním školním roce opustilo naši školu celkem 122 žáků, z toho 107 žáků z devátých tříd, 13 žáků z pátých tříd do primy gymnázia a 2 žáci z osmého ročníku na učební obor. Jako tradičně byl u deváťáků největší zájem o maturitní obory, u učebních oborů převažovaly ty, které se vyučují přímo v Trutnově. V prvním kole přijímacích zkoušek nebylo úspěšných 13 žáků, kteří však uspěli v kole druhém. Umístění žáků podle oborů ukazuje následující tabulka. 9.A 9.B 9.C 9.D Gymnázium Obchodní akademie Stř. zdravotnická škola Stř. odborné školy Stř. průmyslové školy Uměleckoprůmyslová škola Stř. odborná učiliště Nehlásí se na žádnou školu celkem Kontrolní a inspekční činnost Ve školním roce 2002/2003 proběhly na škole kontroly prováděné vedením školy, OHS v Trutnově a Státní kontrola PO Vnitroškolní kontrolní činnost Vedení školy provedlo tyto kontroly: hospitace ve vyučovacích hodinách hospitace na branně-ekologických dnech kontrolní prověrky na posouzení úrovně vědomostí žáků sledování předepsaných kontrolních a laboratorních prací sledování prospěchu žáků a porovnání hodnocení žáků jednotlivými vyučujícími Ve školním roce 2003/04 bylo provedeno celkem 29 hospitací, z toho 19 na I. stupni a 10 na II. stupni školy. Analýza kontrolní činnosti je součástí evaluačního plánu školy. Přehledy o plnění laboratorních prací v hodinách přírodopisu, fyziky a chemie a o předepsaných písemných pracích v matematice a českém jazyce byly předkládány pravidelně v předem domluvených termínech. Při kontrole těchto prací nebyly zjištěny závažné nedostatky. Ve druhém pololetí byly v devátých a pátých třídách zadány testy Kalibro. Vedením školy byly zadány následující dotazníky: - úvodní dotazník zaměřený na tradice a vizi školy - dotazník zaměřený na image školy (vyplňovali učitelé, rodiče a žáci 9. tříd) - dotazníky zaměřené na kulturu a klima školy (vyplňovali učitelé) 6.2. Kontroly ČŠI Ve školním roce 2003/2004 nevykonala ČŠI ve škole žádnou kontrolu Kontroly provedené OHS v Trutnově

10 Strana 9 (celkem 19) Pracovníci OHS v Trutnově provedli ve školním roce 2003/2004 jednu kontroly. Zápis z této kontroly je uložen v archivu školy. Závažné nedostatky nebyly zjištěny, drobné byly ihned odstraněny Kontroly provedené v oblasti PO V roce 2003/2004 byla provedena jedna kontrola dodržování předpisů PO. Dále proběhly pravidelné kontroly školním požárním preventistou. Zápis z těchto kontrol je uložen v archivu školy Kontroly provedené v oblasti BOZP Od vykonává externě funkci bezpečnostního technika paní Ing. Eva Semerádová. Byla přepracována základní dokumentace školy, proběhly povinné prověrky BOZP. Proběhla kontrola platnosti revizí. 7. Změny v materiálně-technickém zabezpečení V oblasti materiálně-technického zabezpečení se ve školním roce 2002/2003 podařilo uskutečnit následující: vymalování dalších částí školy velká tělocvična, společné prostory úpravy kmenových učeben malování, výměna podlahové krytiny a obkladů, částečná obměna nábytku, estetické úpravy, koberce na stěny místo nástěnek změněn estetický vzhled některých prostor školy (jídelna, I. stupeň, ) vybudování družinového klubu obnova odborné učebny fyziky stupňovité uspořádání protipožární úpravy ubytovny úprava kinosálu pro divadelní představení pro přednášky a besedy obnova fondu učebnic pořízení nového nábytku nové učební pomůcky a didaktická technika rekonstrukce kuchyně na rekreačním zařízení v Horním Bradle Přednáškový sál Velká tělocvična

11 Strana 10 (celkem 19) 8. Další součásti školy Škola zahrnuje tyto další součásti - školní družina - školní jídelna - školní klub Eldorádo 8.1. Školní družina Ve školním roce 2003/2004 bylo otevřeno 6 oddělení školní družiny. Do oddělení byly zařazeny děti z 1. až 3. tříd. Základní údaje: - počet zapsaných žáků průměrný počet žáků na oddělení 27, Školní jídelna Školní jídelna je nedílnou součástí školy a podléhá řízením řediteli školy. Denně se v průměru připravovalo kolem 1400 obědů. Školní jídelna rovněž provozuje rozsáhlou vedlejší hospodářskou činnost Školní klub Eldorádo Základní údaje - počet otevřených zájmových kroužků a jazykových kurzů 56 - počet zapsaných dětí počet vedoucích 62

12 Strana 11 (celkem 19) - kurzy keramiky - přednášky a besedy - podzimní a jarní bazary - okrskové a okresní turnaje v halové kopané - okresní a krajské přebory v karate - předvánoční přátelský turnaj v halové kopané - Trutnovský drak halový turnaj v softbalu - sportovní a kulturní akce v rámci spolupráce se školou ve Swidnici - střelecké soutěže - Den otevřených dveří v tělocvičnách - turnaj ve florbale - veřejná vystoupení rokenrolových oddílů - okrskové a okresní turnaje v malé kopané - divadelní vystoupení dramatického kroužku - soustředění zájmových kroužků karate, rokenrolu, sportovní gymnastiky - tři týdenní ekologická soustředění pro žáky 3. tříd na táborové základně Eldorádo v Horním Bradle - týdenní cykloturistická soustředění pro žáky 8. tříd - tři čtrnáctidenní turnusy letních táborů a jeden šestidenní pro děti ze ŠD dětí a pracovníků Okrskové kolo v halové kopané 6.-7třída: 3.místo Škvrna P,Hůlek D,Moravec J,Nývlt R,Marvan O, Kostadinovski V,Duch M,Sajenko P,Martínek T, Rozum F.

13 Strana 12 (celkem 19) Okrskové kolo v halové kopané 8.-9.třída: 3.místo - Saidel T,Jüstel F,Holubec P,Toth R,Mach J, Karas P,Kocík R,Teichmann T,Pružinec M Maršovský pohár ve florbale: 4.místo Skuček,Teichmann,Škvrna,Efler,Holubec,Pružinec, Kocík,Karas,Mach,Holubec Plavání o pohár starosty města: 4.místo Okresní kolo v halové kopané 6. 7.třída: 5.místo sestava stejná jako na okrsku Okresní kolo v halové kopané 8. 9.třída: 3.místo sestava stejná jako na okrsku Okresní kolo v plavání 8. 9.třída: 2.místo Fischer Okrskové kolo ve florbale 6.-7.třída: 2.místo Okrskové kolo ve florbale 8.-9.třída: 2.místo Vánoční turnaj v halové kopané 1.-3.třída: 1.místo Vánoční turnaj v halové kopané 4.-5.třída: 4.místo Okresní kolo ve florbale 6.-7.třída: 5.místo sestava stejná jako na okrsku Okresní kolo ve florbale 8.-9.třída: 5.místo sestava stejná jako na okrsku Softbal Trutnovský Drak: 1.místo Bifidus aktiv halová kopaná(dospělí) 2.místo Okrskové kolo ve vybíjené chlapci 4.-5.třída:

14 Strana 13 (celkem 19) 5.místo Dvořáček M,Tobiáš O,Vaško F,Cieslar D, Barcík T,Likovský L,Špelda J,Szedlák O,Hradecký T, Strnad D,Nosek J,Faltus J,Dušek D,Hovorka T, Okrskové kolo ve vybíjené dívky 4.-5.třída: 1.místo Skokanová A,Burdiláková V,Krajáková L, Pešková L,Hospodková K,Růžičková M, Zajíčková L,Hraníčková L,Kalousková V,Jiránková H, Macelová L,Teichmannová V,Krupková T,Šorfová Z, Postup Okrskové kolo ve vybíjené chlapci 6.třída: 3.místo Vondra T,Švejdar J,Sklenička L,Čumrik M,Petrů S, Paur J,Škvrna P,Martínek T,Hladík T,Keller J, Satýnek L,Vrabec M,Kubín J,Tomm J, Postup Okrskové kolo ve vybíjené dívky 6.třída: 3.místo Karasová D,Stříbrná K,Štajerová L,Hakenová D, Machová I,Jiroušová A,Holubcová K,Matysková M, Skučková M,Česenková A,Kaufmanová L,Fejklová D, Postup II.kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Postup do III.kola Branky: Mach,Holubec,Teichmann,Toth Okresní kolo ve vybíjené dívky 4.-5.třída: 3.místo sestava stejná jako na okrsku Okresní kolo ve vybíjené chlapci 6.třída: 4.místo sestava stejná jako na okrsku Okresní kolo ve vybíjené dívky 6.třída: 2.místo sestava stejná jako na okrsku III.kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Postup Branka: Mach Jan Okresní kolo ve volejbale 8.-8.třída: 3.místo dívky 4.místo chlapci: Draštík Martin,Mařas Matěj,Jüstel Filip, Seidl Tomáš,Dřízal Lukáš,Beneš Bořek,Řehák Pavel,Borůvka Jindřich,Efler Jaromír.

15 Strana 14 (celkem 19) IV.kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Postup Branky:Mařas 5, Teichmann 2,Kostadinovski, Okrskové kolo McDonald s Cup 2.-3.třída: 1.místo Pelikus D,Matějka J,Sapár J,Pajer L,Čapek J,Štemberk M,Vlček M,Rejl D,Hunana L,Chvalina P,Káža T,Mařas J,Matějka P,Chráska O,Dewat O, Okrskové kolo McDonald s Cup 4.-5.třída: 3.místo ve skupině nepostoupili V. kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Branky: Mach,Mařas,Teichmann Postup do krajských kol! Okrskové kolo v maké kopané 6.-7.třída: 1.místo Škvrna,Kostadinovski,Marvan,Rozum,Zikeš,Hůlek, Moravec,Nývlt,Duch,Martínek Okrskové kolo v malé kopané 8.-9.třída: 1.místo Mahrla,Kocík,Balcar,Mařas,Toth,Jüstel,Holubec, Teichmann,Mach,Pružinec,Karas,Schier,Seidl, Kynčl Okresní kolo v malé kopané 8. 9.třída: 1.místo sestava stejná jako na okrsku. Postup do krajského finále Okresní kolo v malé kopané 6.-7.třída: 3.místo sestava stejná jako na okrsku Krajské finále v kopané 8.-9.třída: 1.místo sestava stejná jako na okrsku Postup do republikového finále! Atletika Pohár rozhlasu okrsek: 4.místo Mladší žáci: Petrů Stanislav,Hladík Tomáš, Martínek Tadeáš,Jung Richard,Kynčl Jakub,Sklenička Lukáš,Škvrna Pavel, 5.místo Starší žáci: Andrýs Jiří,Efler Jaroslav, Borůvka Jindřich,Schier Miroslav, Horák Dalibor,Haase Lukáš,Smola David 3.místo Mladší žákyně: Tothová Nikola,Maková Pavlína,

16 Strana 15 (celkem 19) Horná Pavlína,Potočková Lucie,Fajfrová Elena,Skučková Martina,Volšenská Mon. Fejková Hana,Hermanová Martina, Wonková Veronika. Postup do okresního kola Okresní kolo v McDonald s Cup 2.-3.třída: 1.místo Sestava stejná jako na okrsku Postup do krajského finále! Turnaj zaměstnanců škol florbal: 3.místo Skuček.Knesl,Erben,Strnad,Kosová,Šinkorová, Atletika Pohár rozhlasu Okresní kolo: 3.místo Mladší žákyně: sestava stejná jako na okrsku: VI.kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Postup. Branky: Mařas,Toth Krajské finále v McDonald s Cup 2.-3.třída: 2.místo sestava stejná jako na okrsku: Softbal okresní kolo: 3.místo Wonková Veronika,Hermanová Martina, Teichmanová Veronika,Teichman Tomáš,Efler Jaroslav,Švejdar Jan,Jezdinská Veronika,Horná Pavlína,Kadlecová Zuzana VII.kolo Coca cola Cup: Školský pohár v kopané: Branky:Mach,Schier,Teichmann Postup do celorepublikového finále (Strahov )! Okresní pohár volejbal: 3.místo Lendel Alexandr,Seidl Tomáš,Klemera Marián, Kovář Roman, Draštík Martin, 4.místo Dřízal Lukáš,Efler Miroslav,Beneš Bořek, Borůvka Jindřich,Řehák Pavel, Škvrna Vojtěch Turnaj v kopané základních škol: 1.místo Seidl,Kynčl,Kocík,Marvan,Balcar,Schier,Toth, Holubec,Teichmann,Kostadinovski,Pružinec, Rozum,Haase,Nývlt,Hůlek,Zikeš Republikové finále v malé kopané 8.-9.třída:

17 Strana 16 (celkem 19) 5.místo sestava stejná jako na okrsku: ( Slavonice 5:5,Chomutov 6:2, Plzeň 2:4) Celorepublikové finále Coca cola Cup: 13.místo ( Plzeň 2:3,Opava 0:1,Praha 1:5) (Ostrava 4:3 a Frenštát 6:2) Mařas Matěj,Jüstel Filip,Rozum Filip,Kostadinovski Vidoslav,Marvan Ondřej,Mahrla Jakub,Holubec Petr, Toth Robert,Mach Jan,Kocík Richard,Balcar Karel, Teichmann Tomáš,Pružinec Michal,Kynčl Jakub,Karas Pavel,Schier Miroslav: 9. Ostatní doplňující údaje Družební spolupráce s polskou školou ve Swidnici I v letošním roce se rozvíjela spolupráce s družební školou ve Świdnici. V rámci této spolupráce proběhly sportovní i kulturní akce, a to jak u nás, tak v Polsku. Spolupráci lze hodnotit jako velmi úspěšnou Kurzy a výcviky pořádané školou: Proběhly tyto kurzy a výcviky - plavecký výcvik pro žáky tříd - ekologické soustředění pro žáky 3. tříd - lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd - cyklo-turistický kurz pro žáky 8. tříd Školní Zpravodaj Vedení školy nadále vydává měsíčník Zpravodaj, který je určen pro žáky školy a jejich rodiče. Prostřednictvím Zpravodaje jsou rodičům pravidelně podávány nejdůležitější informace. Jako novinka je od tohoto školního roku součástí Zpravodaje i Plánovací kalendář školy pro školní rok.

18 Strana 17 (celkem 19) Spolupráce s rodiči Vedle školního Zpravodaje jsou rodičům podávány informace i na informačních schůzkách. Proběhly 3 schůzky (září-prosinec-duben). Každý třídní učitel může podle uvážení svolat i mimořádné třídní schůzky (např. často využíváno třídními učiteli 1. tříd). 15. výročí otevření školy Poslední květnový týden jsme oslavili 15 let trvání naší školy. Akce, které se uskutečnily, se setkaly s velkým ohlasem rodičů i veřejnosti. Jsme rádi, že naši žáci, učitelé, vedoucí zájmových kroužků i ostatní pracovníci školy mohli prezentovat v různých oblastech svých činností své dovednosti a práci. K zajímavostem oslav jistě také přispěla návštěva náčelníka generálního štábu AČR generálporučíka Pavla Štefky. Chceme touto cestou rovněž poděkovat všem, kteří se na přípravě oslav podíleli a popřát jim i škole mnoho úspěchů do dalších let.

19 Strana 18 (celkem 19) 3. školní ples I v letošním školním roce uspořádala naše škola již tradiční školní ples, a to v prostorách tělocvičen. I tento ples se setkal s velkým ohlasem u veřejnosti. Další podrobnosti v přiložených Zpravodajích školy. V Trutnově, dne 10. září ředitel školy Přílohy: výsledky tesů Kalibro DVPP školní Zpravodaje za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o hospodaření školy

Název a sídlo: Základní škola, Mládežnická 536, 541 02 TRUTNOV 4

Název a sídlo: Základní škola, Mládežnická 536, 541 02 TRUTNOV 4 Název a sídlo: Základní škola, Mládežnická 536, 541 02 TRUTNOV 4 Zřizovatel: www: e-mail: Město Trutnov mladeznicka@zsmltu.cz 1. Úvodní informace o škole 1.1.Základní údaje: Název: Základní škola Sídlo:

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 3 září 2004 Vážení rodiče a milé děti. Opět se setkáváme po prázdninách, abychom zahájili nový školní rok. Doufám, že jste si všichni v průběhu prázdnin a dovolených odpočinuli a načerpali dostatek sil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracoval : Martin Dušek, ředitel školy Dne : 30.9.2014...... razítko podpis Obsah výroční zprávy:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Přehled pedagogických pracovníků

Přehled pedagogických pracovníků Co uvnitř najdete základní informace k novému školnímu roku důležité termíny Učební plány pro školní rok 2006/2007 úvodní informativní schůzky zajímavosti a zprávy přílohy - přihlášky do klubu II. stupně

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2008-2009 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j.:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ, NÁMĚSTÍ MÍRU 44, DEŠTNÁ 378 25 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná Školní rok 2013/2014 Vypracoval dne: 02.09.2014 Mgr. Jan Javorský - ředitel školy Schválena

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více