Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10"

Transkript

1 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

2 OBSH Koncepční záměry a úkoly na školní rok 2013/14 Organizace školy probovanost a výuka jednotlivých předmětů Učební plán Povinně volitelné předměty Disponibilní hodiny Dělení hodin Integrovaní žáci Třídnictví, počty žáků Přidělení sbírek, místností a učeben Přidělení celoročních úkolů Plavání Lyžařský výcvik Další vzdělávání pedagogických pracovníků Spolupráce školy s neúplnými školami v Bašce a Skalici Výchovné poradenství a prevence Žákovský parlament a třídnické hodiny Organizace školního roku Zápis do první třídy Plán konání pedagogických rad Plán provozních porad Plán třídních schůzek Plán porad metodického sdružení a předmětových komisí Plánované akce školy Plán realizace školního vzdělávacího programu Termíny pro tvorbu tematických plánů ŠVP Plán kontrolní činnosti PŘÍLOHY Týdenní rozsah a rozvržení přímé pedagogické činnosti Přehled rozvrhů Přehled dozorů Přehled přidělení úklidových ploch Složení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2013/14 Plán práce školní družiny Plán práce výchovného poradce a minimální preventivní program Plán práce metodických sdružení Plán EVVO Strana2/celkem22

3 KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ÚKOLY N ŠKOLNÍ ROK 2013/14 a) Pokračovat ve výuce podle vlastního ŠVP Poznej sám sebe ve všech ročnících a zařazení změn, které vycházejí z nových předpisů MŠMT b) V práci školy nadále realizovat cíle stanovené v koncepci školy. c) Dodržovat úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy. d) Systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky. e) Dosahovat otevřené, klidné, vyrovnané a sdílné atmosféry ve škole, budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti. f) Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, vzbuzovat jeho zvídavost a podněcovat jeho všestranné aktivity. g) Ve vyučování se zaměřovat na rozvoj tvořivého myšlení žáků, účinnou motivací posilovat zájem o školní práci, zapojit žáky do projektů, soutěží a olympiád. h) Zlepšovat estetický vzhled školy, jejích vnitřních prostorů a jejího okolí. i) Prostředí školy trvale utvářet tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a upravené. j) Zapojit žáky do vytváření estetického prostředí ve třídách. k) Stanovit plnou zodpovědnost třídního učitele za práci a chod třídy a spolupráci s rodiči žáků. l) Zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na řízení, zlepšování práce školy. m) Nadále zlepšovat práci Žákovského parlamentu, která je přínosem v práci školy. n) Prohlubovat součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení, předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků. o) Nadále zdokonalovat informační systém a elektronický styk s rodiči a informační systém školy. p) Vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v pedagogickém sboru, podporovat iniciativu, oceňovat kvalitní práci, mimoškolní práci se žáky, posilovat pocit odpovědnosti za práci školy a dobré jméno školy q) Doplňovat vybavení školy dle možností tak, aby byla dobře zajišťována názornost a efektivita výuky. r) Zapojit pedagogické pracovníky a žáky do projektů vyhlášených MŠMT, EU apod. s) Pokračovat v realizaci projektů EU, do kterých se škola zapojila, EU do škol je dokončen a učitelé budou využívat jeho výstupy, pokračuje Svět vědy ve spolupráci s fakultou kybernetiky VŠB Ostrava formou kroužku kybernetiky. Pracujeme v ŠIK CZ pod záštitou MŠMT. Navazujeme na výsledky projektu Flexibook 1:1 a zavádíme výuku s tablety do dalšího ročníku. t) Zabezpečit formou exkurzí a besed dobrou orientaci v možnostech studia a uplatnění, tzn. dobrý start vycházejícím žákům deváté třídy. Pokračovat ve spolupráci s úřadem práce a v realizaci projektu Svět práce u) V průběhu celého školního roku pořádat vzdělávací exkurze, které by žákům přímo v praxi a v terénu přiblížily látku probíranou v jednotlivých předmětech. v) Pokračovat v realizaci závěrečných prací žáků 9. třídy Strana3/celkem22

4 ORGNIZCE ŠKOLY Ředitelkou školy je Mgr. Barbora Mazurová, zástupce ředitele Mgr. Jana Hložková, výchovným poradcem je Mgr. Kamil Vilimovský, koordinátor ŠVP Mgr. Vladimíra Ševčíková. Pro školní rok 2013/2014 je zapsáno do ZŠ 200 žáků v desíti třídách. Na I. stupni je 105 žáků a na II. stupni je 95 žáků. Školní družina má dvě oddělení s 60 zapsanými žáky. V celé škole je zaměstnáno 18 pedagogických pracovníků, z toho jeden muž. Tři vyučující jsou na mateřské dovolené. Pedagogický sbor ZŠ tvoří 15 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny a jeden pedagogický asistent. Provozních zaměstnanců je 8, z toho jeden školník, dvě uklízečky, jedna vedoucí školní kuchyně, tři kuchařky, jedna administrativní pracovnice hlavní účetní. Všech 15 učitelů má vysokoškolské vzdělání, vychovatelky SPgŠ-vychovatelství a DPS na VŠ. PROBOVNOST, VÝUK JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH I. II. III. IV. V. Český jazyk Matematika Mgr.M.Vybíralová Mgr.M.Vybíralová Mgr.J.Koziorková Mgr.J.Koziorková Mgr.P. Frübauerová Mgr.P. Frübauerová Mgr.I.Turková Mgr.I.Turková Mgr.J.Moravcová Mgr.J.Moravcová nglický jazyk Prvouka Mgr.M.Vybíralová Mgr.J.Koziorková Mgr.P. Frübauerová Mgr.P. Frübauerová Mgr.J.Moravcová Hudební výchova Výtvarná výchova Mgr.M.Vybíralová Mgr.M.Vybíralová Mgr.J.Koziorková Mgr.J.Koziorková Mgr.P. Frübauerová Mgr.P. Frübauerová Mgr.I.Turková Mgr.H.Černohorská Mgr.J.Moravcová Mgr.J.Moravcová Pracovní činnosti Tělesná výchova Přírodověda Mgr.M.Vybíralová Mgr.M.Vybíralová Mgr.J.Koziorková Mgr.J.Koziorková Mgr.P. Frübauerová Mgr.I.Turková Mgr.I.Turková Mgr.I.Turková Mgr.I.Turková V. Recmanová OS Mgr.J.Moravcová Mgr.M. Ručková Vlastivěda Informatika Přípravka z aj Mgr.I.Turková Mgr.J.Moravcová Strana4/celkem22

5 PŘEDMĚT Český jazyk nglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Cvičení z přírodovědných předmětů VYUČUJÍCÍ V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH VI.,B VII. VIII. IX Mgr.R.Rusinová Mgr.H.Černohorská Mgr.L. Bařinová Mgr. H.Peřinová Mgr.R.Rusinová Mgr. H.Peřinová Mgr.J.Hložková Mgr.V.Ševčíková Mgr.B.Mazurová Mgr. H.Peřinová Mgr.V.Ševčíková Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr.H.Černohorská Mgr.K.Vilimovský Mgr.K.Vilimovský Mgr.M. Ručková Mgr.R.Rusinová Mgr. H.Peřinová Mgr.R.Rusinová Mgr.J.Hložková Mgr.J.Hložková Mgr.B.Mazurová Mgr.V.Ševčíková Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr.H.Černohorská Mgr.H.Černohorská Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr.M. Ručková Mgr.R.Rusinová Mgr. H.Peřinová Mgr. H.Peřinová Mgr.R.Rusinová Mgr.V.Ševčíková Mgr.J.Hložková Mgr.B.Mazurová Mgr.V.Ševčíková Mgr.M.Ručková Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr. H.Peřinová Mgr.H.Černohorská Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr.M.Ručková Mgr.R.Rusinová Mgr. H.Peřinová Mgr. H.Peřinová Mgr.R.Rusinová Mgr.V.Ševčíková Mgr.B.Mazurová Mgr.K.Vilimovský Mgr.V.Ševčíková Mgr.M.Ručková Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr. H.Peřinová Mgr.H.Černohorská Mgr.K.Vilimovský Mgr.J.Hložková Mgr.M.Ručková Užité zkratky: aprobovaná výuka, odborně způsobilá výuka, učitel má pedagogické vzdělání VŠ, jiné příbuzné aprobace doplněné státní zkouškou nebo kurzy v oboru. Strana5/celkem22

6 PŘEDMĚT PROBOVNÁ VÝUK ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ VÝUK VÝUK BEZ PŘÍSLUŠNÉHO VZDĚLÁNÍ Český jazyk 100% 0 0 nglický jazyk 100% 0% 0 Francouzský jazyk 100% 0 0 Německý jazyk 0% 100% 0 Matematika 100% 0 0 Informatika 34% 66% 0 Prvouka 100% 0 0 Vlastivěda 100% 0 0 Přírodověda 100% 0 0 Dějepis 100% 0 0 Výchova k občanství 80% 20% 0 Fyzika 100% 0 0 Chemie 100% 0 0 Přírodopis 100% 0 0 Zeměpis 100% 0 0 Hudební výchova 50% 50% 0 Výtvarná výchova 100% 0 0 Výchova ke zdraví 0% 100% 0 Tělesná výchova 100% 0 0 Svět práce Pracovní činnosti Cvičení z přírodovědných předmětů 50% 50% 0 100% 0 0 CELKEM 82% 18% 0 Strana6/celkem22

7 UČEBNÍ PLÁN Vzdělávac í oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Předmět 1.stupeň Časová 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník dotace celkem Z toho disponibil ní hodiny celkem Český jazyk a Český jazyk literatura Cizí jazyk nglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a Hudební výchova Hudební kultura výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a Tělesná výchova Tělesná zdraví výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti CELKEM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět 2.stupeň Časová Strana7/celkem22 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník dotace celkem Z toho disponibil ní hodiny celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk nglický jazyk Německý jazyk * 2 * 4 (+4) 4 Francouzský jazyk * 2 * 6(-4) 4 Matematika a její aplikace Matematika Finanční matematika ** Český jazyk Technické kreslení ** Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a Dějepis Dějepis společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Svět práce CELKEM Cvičení z přírodních věd *v osmém a devátém ročníku si žáci z němčiny a francouzštiny volí **Finanční matematika a technické kreslení je zařazena do tematických plánů matematiky

8 POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Povinně volitelné předměty jsou zařazeny od 6. ročníku. Žáci si v rámci druhého cizího jazyka volí mezi francouzským jazykem a německým jazykem. V devátém ročníku si pak mohou zvolit mezi finanční matematikou, technickým kreslením, cvičením z fyziky a cvičením z chemie. Předmět je pak otevřen podle zájmu žáků v daném školním roce. Tuto alternativu a možnost volby jsme zařadili na základě projektu EU do škol šablona V/1. Nepovinné předměty: Na prvním stupni přípravku z anglického jazyka 1 hodina týdně pro 1. a 2. ročník. Minimální počet žáků pro otevření nepovinného předmětu je osm. DISPONIBILNÍ HODINY Viz Učební plán DĚLENÍ HODIN Na I. stupni: 3.VH J v 3. roč. Na II. stupni : 2.VH FJ pokročilí v 8.,9.roč. 2.VH FJ začátečníci v 8.,9.roč. 2.VH NJ v 8.,9.ročníku 2.VH TV dívky v 6.,7.roč. 2.VH TV chlapci v 6.,7.roč. 2.VH TV dívky v 8.,9.roč. 2.VH TV chlapci v 8.,9.roč. 2.VH VV dívky v 8.,9.roč. 2.VH VV chlapci v 8.,9.roč. Na druhém stupni jsou v dělených hodinách spojeni vždy žáci 2. ročníků na 2 skupiny, pouze u výuky druhého cizího jazyka v 8. a 9. ročníku jsou dva ročníky rozděleny do tří skupin což vychází z úprav ŠVP INTEGROVNÍ ŽÁCI V letošním školním roce je na naší škole integrováno 6 žáků (předpoklad na základě zpráv z pedagogicko- psychologické poradny k ) Vedením reedukace jsou pověřeny p.uč. R. Rusinová a I. Turková. Organizaci, sestavení individuálního vzdělávacího plánu a ostatní dokumentaci reedukace zajišťuje výchovný poradce a zúčastňují se všichni vyučující, kteří s danými žáky pracují podle jejich individuálních potřeb. O žáky s PS se stará pedagogický asistent D. Feldová. Strana8/celkem22

9 Pro žáky je na základě písemné žádosti rodičů a doporučení PPP a SPC sestaven individuální vzdělávací program, který schvaluje ředitelka školy a jsou s ním seznámeni zákonní zástupci žáků. Originál dokumentace je uložen v osobním spisu žáka po zavedení do spisové služby a přidělení čísla jednacího hospodářkou školy, kopii s číslem jednacím předá třídní učitel výchovnému poradci. Přehled počtu integrovaných žáků /stav k / Třída Zvýšené fin. prostředky 1. třída 2. třída 3. třída 1 4. třída 2 5. třída 1 6. třída třída 1 8. třída třída 1 Bez zvýšených fin. prostředků TŘÍDNICTVÍ, POČTY ŽÁKŮ TŘÍD chlapci dívky POČET TŘÍDNÍ UČITEL ŽÁKŮ I Mgr. Martina Vybíralová II Mgr. Jana Koziorková III Mgr. Petr Frübauerová IV Mgr. Irena Turková V Mgr. Jana Moravcová VI Mgr. Marie Ručková VI.B Mgr. Lucie Bařinová VII Mgr. Romana Rusinová VIII Mgr. Vladimíra Ševčíková IX Mgr. Kamil Vilimovský Strana9/celkem22

10 PŘIDĚLENÍ SBÍREK, MÍSTNOSTÍ UČEBEN Přidělení sbírek PŘEDMĚT Český jazyk Matematika Knihovna Cizí jazyky Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Informatika Tělesná výchova I.stupeň Sklad učebnic Školní družina SPRÁVCE SBÍRKY Mgr. R. Rusinová Mgr. V. Ševčíková V. Recmanová Mgr. H. Peřinová Mgr. M. Ručková Mgr. V. Ševčíková Mgr. M. Ručková Mgr. K. Vilimovský Mgr. B. Mazurová Mgr. M. Ručková Mgr. R. Rusinová Mgr. H. Černohorská Mgr. J. Hložková Mgr. J. Hložková Mgr. I. Turková Mgr. J. Koziorková Mgr. J. Hložková V. Mecová Přidělení místností MÍSTNOST Kabinet 1. stupeň/1 Kabinet 1.stupeň/2 Kabinet chemie Kabinet jazyků Zasedací místnost Kabinet výchovného poradce Kabinet 2. stupeň Kabinet školní družina Kancelář vedoucí školní jídelny Ředitelna Pracovna školníka Kabinet tělesné výchovy Školní kuchyně a jídelna Spisovna SPRÁVCE MÍSTNOSTI Mgr. M. Vybíralová Mgr. J. Moravcová Mgr. M. Ručková Mgr. H. Peřinová M. Kohutová Mgr. K. Vilimovský Mgr. V. Ševčíková V. Mecová V. Rošková Mgr. B. Mazurová L. Ručka Mgr. I. Turková V. Rošková M. Kohutová Strana10/celkem22

11 Přidělení učeben UČEBN 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída Kyslíkovna Pavučina Písnička Školní knihovna Stroj času Talking point Jazykozpytovna Světem křížem krážem Nekonečno 5.třída Imagine U Pata a Mata U Gogha a ker.dílna Tělocvična Zrcadlový sál Školní družina SPRÁVCE UČEBNY Mgr. M. Vybíralová Mgr. J. Koziorková Mgr. P. Frübauerová Mgr. I. Turková Mgr. M. Ručková Mgr. J. Hložková Mgr. J.Koziorková V. Recmanová Mgr. B. Mazurová Mgr. H. Peřinová Mgr. R. Rusinová Mgr. K. Vilimovský Mgr. V. Ševčíková Mgr. J. Moravcová Mgr. J. Hložková Mgr. H. Černohorská Mgr. I. Turková Mgr. M. Vybíralová V. Mecová Správce učebny je odpovědný za výzdobu a provoz v učebně, každá učebna se řídí rozvrhem učebny, přítomnost v učebně mimo schválený rozvrh hodin ohlásí vyučující správci učebny vždy předem. Správci sbírek, místností a učeben jsou zodpovědní za provoz přidělených prostor, vedení inventárních seznamů a provádění pravidelné inventarizace dle vnitřních předpisů školy. Strana11/celkem22

12 PŘIDĚLENÍ CELOROČNÍCH ÚKOLŮ NÁZEV ČINNOSTI ODPOVĚDNOST Spisovna vedení agendy a ukládání dokumentů M. Kohutová Vzdělávací pobyt - I.st. Mgr. I. Turková Vzdělávací pobyt II.st. Mgr. K. Vilimovský Lyžařský kurz V letošním roce se nekoná Koordinace zahraničních zájezdů Mgr. Helena Peřinová Čj - reprezentace, autorské čtení, soutěže Mgr. R. Rusinová Vv- soutěže I.st. Mgr. J. Moravcová II.st. Tv - soutěže, turnaje - I.st., II.st., plavání M soutěže Př soutěže, ekologické akce F soutěže Koordinátor enviromentální výchovy Veřej. prezentace školy Školní časopis - koordinace Kulturní vystoupení žáků-koordinace I. stupeň II. stupeň Tvorba internetových stránek Koordinátor ICT Vedení žákovských účtů FKSP Předmět. komise přír. předm. Předmět. komise spol. předm. Metod. sdružení I.stupeň Koordinace zavádění metody Hejného do výuky matematiky na 1. stupni Finanční gramotnost Kultura II. st. Kultura I. st. Květinová výzdoba Školní zahrada Výzdoba školy ŠD Výzdoba školy ŠJ Výzdoba školy II. st. Výzdoba školy I. st. Kronika školy Požární prevence Mgr. H. Černohorská Mgr. I. Turková, Mgr. K. Vilimovský Mgr. V. Ševčíková Mgr. M. Ručková Mgr. V. Ševčíková Mgr. S. Knedlová Mgr. B. Mazurová Mgr. Romana Rusinová Mgr. M. Vybíralová Mgr. R. Rusinová Mgr. J. Hložková Mgr. J. Hložková M. Kohutová M. Kohutová Mgr. V. Ševčíková Mgr. R. Rusinová Mgr. I. Turková Mgr. P. Frühbauerová Mgr. P. Frühbauerová Mgr. R. Rusinová Mgr. M. Vybíralová Mgr. J. Koziorková 1.st.přízemí Mgr.J.Moravcová 2.st. 1.patro Mgr. H. Peřinová 2.st. přízemí Mgr. M. Ručková V. Recmanová V. Recmanová Mgr. H.Černohorská Mgr. J. Koziorková Mgr. B. Mazurová bezpečnostní tech. Flemmr Strana12/celkem22

13 Bezpečnostní technik bezpečnostní tech. Flemmr BP bezpečnostní tech. Flemmr Zdravotník školy Mgr. M. Vybíralová Cizí jazyk soutěže Mgr. H. Peřinová KMČ Mgr. R. Rusinová BESIP-koordinace I. stupeň Mgr. J. Moravcová II. stupeň Mgr. K. Vilimovský Inventarizace školy M. Kohutová Žákovský parlament Mgr. K. Vilimovský Učebnice - objednávky(na základě Mgr. J. Hložková podkladů vyučujících) Koordinace charitativních sbírek Mgr. Marie Ručková Školní zahrada Mgr. Marie Ručková Koordinátor ŠVP Mgr. V. Ševčíková Reedukace 1. st. Mgr. I. Turková - 2. st. Mgr. R. Rusinová Termíny soutěží jsou dány pokynem MŠMT, který je k prostudování na stránkách MŠMT PLVÁNÍ Den Termín od -do Třída Počet dětí Odpovědná osoba pátek II.třída 15 Mgr.J. Koziorková Od 8:20 do 9:55 III.třída 26 Mgr.P. Frühbauerová Odjezd od školy k bazénu přibližně 30 min před začátkem kurzu. Odjezd od bazénu do školy 20 minut po ukončení lekce. Neplave se , 3.1., 31.1., 7.2., 14.2., Náhradní plavání ve středu19.2. LYŽŘSKÝ VÝCVIK V tomto roce neproběhne Strana13/celkem22

14 DLŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDGOGICKÝCH PRCOVNÍKŮ Pedagogičtí pracovníci se zúčastňují vzdělávacích akcí dle svého zaměření a zájmu organizovaných vzdělávacími institucemi, které jsou akreditovány MŠMT. Při přihlašování postupují zaměstnanci dle pokynů vnitřní směrnice SPOLUPRÁCE ŠKOLY S NEÚPLNÝMI ŠKOLMI VE SKLICI BŠCE - vytvářet podmínky pro efektivní propojení vzdělávacích programů Ř - vytvořit podmínky pro spolupráci metodických orgánů I. Turková - uskutečnit Den otevřených dveří pro žáky 5. tř. a jejich rodiče Ř + J. Moravcová - zvát školy (žáky a rodiče) na kulturní akce ZŘ VÝCHOVNÉ PORDENSTVÍ PREVENCE Prací výchovného poradce a metodika prevence je pověřen Mgr. K. Vilimovský. Zpracovává plán práce výchovného poradce a minimální preventivní program, který je k dispozici v systému iškola. Konzultační hodiny výchovného poradce jsou: pondělí 12:30 13:00 sudý týden, pátek 7:00 7:30 lichý týden, V rámci prevence a využití volného času dětí jsou v letošním roce zavedeny formou pronájmů prostor školy tyto kroužky: NÁZEV KROUŽKU- ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Florbal ngličtina pro 1. stupeň erobic Beskyďáček - volejbal Keramika Kybernetika Jóga VEDOUCÍ Mgr.J.Moravcová Mgr.J.Moravcová lena Pagáčová Koordinátor Mgr.I. Turková K.Kmošťáková Mgr. J. Koziorková Mgr. M. Vybíralová Před všechny pedagogické pracovníky je postaven úkol získat rodiče a další mimoškolní zájemce pro rozšíření nabídky zájmové činnosti tak, aby se v souladu s koncepcí školy rozšiřovala nabídka odpolední činnosti školy. Strana14/celkem22

15 ŽÁKOVSKÝ PRLMENT TŘÍDNICKÉ HODINY Žákovský parlament pracuje celoročně pod vedením výchovného poradce Mgr. Kamila Vilimovského, v parlamentu pracují zástupci žáků třídy. Dva zástupce do parlamentu si volí žáci na první třídnické hodině. Parlament se schází pravidelně jednou měsíčně, a to vždy první čtvrtek v měsíci po 5. vyučovací hodině. Žákovský parlament je spojnicí mezi žáky a vedením školy, přináší ze strany členů parlamentu a ostatních žáků podněty k lepšímu fungování komunikace mezi žáky a učitelským sborem, zlepšení podmínek pro školní práci a zlepšení vztahů žáků ke škole. (Dozor ve volné hodině zastupuje v době konání parlamentu za Mgr. K. Vilimovského Mgr. R. Rusinová po dobu konání parlamentu). Práce v žákovském parlamentu navazuje na třídnickou hodinu, která probíhá: třída termín IV. třída pondělí 7:10 až 7:30 V. třída pondělí 7:10 až 7:30 VI. třída úterý 12:20 až 13:05 VI. B třída poslední úterý v měsíci 12:20 až 13:05 VII. třída první středa v měsíci 13:05 až 13:45 VIII. třída druhé pondělí v měsíci 12:20 až 13:05 IX. třída pondělí 12:30 V případě potřeby i častěji. Třídnické hodiny slouží k předávání informací mezi třídním učitelem a žáky, vedou k většímu zapojení žáků do života školy, poskytují možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy, řeší aktuální problémy třídy. Typy činností, kterým je nutné se věnovat na třídnických hodinách: 1. Školní akce a příprava na ně 2. Seznamování žáků s novými opatřeními ve škole 3. Společná stanovování základních pravidel chování ve třídě a ve škole 4. Společné řešení porušování pravidel třídy a školy 5. Informace ze školního parlamentu a příprava na další jednání parlamentu Na iškole je pro učitele k dispozici materiál k vedení třídnických hodin ve složce třídní učitel. Strana15/celkem22

16 ORGNIZCE ŠKOLNÍHO ROKU TERMÍN I. pololetí od do II. pololetí od do Podzimní prázdniny od do Vánoční prázdniny od do Pololetní prázdniny Jarní prázdniny od do Velikonoční prázdniny od do Hlavní prázdniny od do ZÁPIS DĚTÍ DO 1.TŘÍDY Zápis bude proveden dne 23. ledna Zápis provedou: Mgr. P. Frühbauerová (budoucí 1. třída) Mgr. I. Turková, Mgr. M. Vybíralová, Mgr. J. Koziorková a Mgr. J. Moravcová. PLÁN KONÁNÍ PEDGOGICKÝCH RD DTUM - zahajovací za 1.čtvrtletí za 2. čtvrtletí za 3. čtvrtletí za 4. čtvrtletí /pozor v pondělí/ závěrečná- hodnotící PLÁN PROVNÍCH PORD Vždy v úterý dle aktuální potřeby ve a dle měsíčního a týdenního plánu. Odpolední výuku příslušní vyučující v den provozní porady přesunou na šestou a sedmou hodinu, a to tak, že žákům poskytnou potřebnou přestávku na oběd po páté hodině cca 15 minut a výuku zkrátí do 13:50. Třídní učitelé zapíší nejpozději den předem tuto změnu žákům do ŽK a do iškoly. Strana16/celkem22

17 PLÁN TŘÍDNÍCH SCHŮZEK KONZULTČNÍCH HODIN Datum společná (hodnotící šk.r. 2012/2013 předseda SRPŠ) společná a konzultační společná a konzultační společná a konzultační (hodnocení třídním učitelem) Začátek vždy v 16:00, třídní učitel je odpovědný za zápis třídních schůzek do žákovské knížky a kontrolu potvrzení zápisu podpisem rodičů. Na iškolu informaci zapisuje vedení školy. Učitel je k dispozici rodičům v době třídních schůzek minimálně do 17:30, pokud je potřeba i déle. Týden před třídní schůzkou se budou konat schůzky třídních důvěrníků SRPŠ Konzultační hodiny vyučujících: Mgr. Romana Rusinová pondělí 13:30 14:15 Mgr. Marie Ručková středa 12:35 13:05 Mgr. Vladimíra Ševčíková pondělí 13:00 14:00 Mgr. Helena Peřinová pondělí 12:30 14:15 Mgr.Hana Černohorská úterý 13:00 13:45 Mgr. Lucie Bařinová čtvrtek 12:30 13:30 Mgr. Jana Koziorková pondělí 12:45 13:45 Mgr.Jana Moravcová pondělí 12:20 13:05 Mgr. Irena Turková pondělí 12:20 13:05 Mgr.Petra Frühbauerová pondělí 13:00 14:00 Mgr. Martina Vybíralová pondělí 12:45 13:45 Strana17/celkem22

18 PLÁN PORD METODICKÉHO SDRUŽENÍ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ Porady budou ve školním roce tři (úvodní, pololetní a závěrečná). Termín určí jednotliví vedoucí, termín porady oznámí s týdenním předstihem vedení školy. Zápisy z porad se ihned odevzdávají vedení školy i s podpisy přítomných. Složení jednotlivých komisí: Členové metodického sdružení 1. stupně: Vedoucí: Členové: Členové předmětové komise přírodovědných předmětů: Vedoucí: Členové: Členové předmětové komise společenskovědných předmětů: Vedoucí: Členové: I. TURKOVÁ M. Vybíralová, J. Koziorková, P. Frühbauerová, J. Moravcová M. RUČKOVÁ J. Hložková V. Ševčíková R. RUSINOVÁ H. Peřinová, K. Vilimovský, B. Mazurová, H.Černohorská, L. Bařinová Strana18/celkem22

19 PLÁNOVNÉ KCE ŠKOLY TERMÍN KONÁNÍ KCE NÁZEV KCE ODPOVĚDNÁ OSOB ZÁŘÍ 2. Vítání prvňáčků Vybíralová, Vilimovský daptační pobyt pro 6. třídu Vilimovský Vzdělávací pobyt pro 1.stupeň Turková Zdravé zuby Koziorková 15. Vypsání informací o kroužcích Hložková Zadání témat závěrečných prací Mazurová 15. Kontrola osobních údajů žáků a jejich změn třídní učitelé ŘÍJEN LISTOPD PROSINEC Vítání občánků Sbírka pro psí útulek Logická olympiáda školní kolo Organizátor MENS Podzim projekt Roční období Školní kolo Olympiády v českém jazyce Bobřík informatiky celostátní soutěž JŠI Soutěž v info.gramotnosti SŠINFOTECH Biologická soutěž v Ostravské ZOO Vybíralová + Rusinová Rusinová Hložková uč.1.st. Rusinová Hložková Hložková Ručková Mikulášská nadílka Zpívání pod stromečkem Vánoční posezení s rodiči Turková Rusinová, Turková, TU LEDEN Školní kolo biologické olympiády Ručková Školní kolo chemické olympiáda Ručková Předání pololetního vysvědčení TU Baltík soutěž o nejlepšího školního programátora v programu Baltík Bařinová Zima Projekt roční období uč.1stupně Den s písničkou Superstar Turková ÚNOR Dětský karneval ŠD Ples SRPŠ SRPŠ 14.,15.2. Výzdoba sokolovny pro ples a karneval Černohorská Přihlášky na střední školy Vilimovský BŘEZEN Výtvarná dílna Strana19/celkem22 Koziorková

20 DUBEN Básničky Projekt Zvuk Fruhbauerová Ševčíková Jaro Projekt roční období uč.1stupně Den Země - projektový den Vybíralová 1.stupeň KVĚTEN ČERVEN Vzdělávací pobyt 2. stupně Veřejné obhajoby závěrečných prací 9. třídy Týden školních výletů Léto Projekt roční období Slavnostní ukončení šk. roku, rozloučení s 9. tř. Vilimovský Mazurová TU uč.1stupně Vilimovský, Vybíralová Četnost exkurzí a návštěv kulturních akcí je omezena na maximálně dvě akce v jednom kalendářním měsíci. Před objednáním programu je nutné předchozí konzultace s vedením školy. PLÁN PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 TERMÍN KONÁNÍ KCE NÁZEV PROJEKTU ODPOVĚDNÁ OSOB celoročně Recyklohraní, Sběr s panem Popelákem M. Ručková, K. Vilimovský Bez termínu Školní noci B. Mazurová Bez termínu Chemické pokusy v MŠ Ručková celoročně Hasík HZS celoročně Naše třída prezentace na obci Třídní učitelé celoročně Svět práce K. Vilimovský Tento seznam není konečný, bude díky kreativitě učitelů doplňován. PLÁN RELIZCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVCÍHO PROGRMU Ve školním roce 2013/2014 do výuky zaveden upravený ŠVP podle opatření MŠMT ze dne čj.mšmt-2647/ Odpovědnost za přípravu má Mgr. V. Ševčíková. Strana20/celkem22

21 TERMÍNY PRO EVLUCI ÚPRVU TÉMTICKÝCH PLÁNŮ PRO ŠVP Termín Plán činnosti Odpovědnost/kontrola Odevzdání úprav plánů v souvislosti s realizací Všichni vyučující/še změn, které vyplývají z opatření MŠMT č.j. MSMT-2647/ ze dne 29. ledna Zpracování a zveřejnní celého ŠVP Še Schválení školskou radou Ma Kontrola plnění tematických plánů Všichni vyučující/še Kontrola plnění tematických plánů Všichni vyučující/še Tematické plány pro ŠVP jsou zpracovány v zadané tabulce v programu Excel s dodržením zadaného formátování textu a rozměrů tabulky. Vzorová tabulka se správně nastaveným formátováním je uložena v databázi iškoly v sekci Interní dokumenty Vzory pod názvem Vzorová tabulka pro plány ŠVP. Za zpracování tematických plánů a jejich soulad s výukou jsou odpovědni vyučující a kontrolní činnost vykonává koordinátor ŠVP, zprávu podává vedení školy na konci školního roku. PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Kontrola vedení školní dokumentace: termín odpovědnost Třídní knihy na konci každého kalendářního měsíce ZŘ Žákovské knížky průběžně třídní učitel, čtvrtletně ZŘ Třídní výkazy konec září 2013 a konec června 2014 ZŘ Strana21/celkem22

22 Osobní složky žáků konec září 2013 a konec června 2014 ZŘ Vedení záznamů v iškole průběžně celý rok ZŘ, ŘŠ Kontrola sestavených IVP, dokumentace integrovaných žáků konec září 2013 VP Hospitační činnost zaměřená na: průběžně celý rok ZŘ, ŘŠ - kvalitu a odbornost výuky - zavádění nových metod do výuky - formy výuky, používání multimediální techniky a motivaci žáků - kázeň žáků Prověrky BP čtvrtletně Flemr Kontrola lékárniček měsíčně Vybíralová Další kontrolní činnost vedení školy je zaměřená na: Práci s integrovanými žáky VP Dodržování harmonogramů dozorů ZŘ, ŘŠ Dodržování nástupu do vyučovacích hodin a ukončování výuky ZŘ, ŘŠ Dodržování vnitřních předpisů školy ŘŠ Dodržování pracovní doby provozních zaměstnanců ŘŠ Plán práce projednán a schválen na pedagogické radě dne Ve Starém Městě Mgr. Barbora Mazurová ředitelka školy Strana22/celkem22

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více