Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10"

Transkript

1 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

2 OBSH Koncepční záměry a úkoly na školní rok 2013/14 Organizace školy probovanost a výuka jednotlivých předmětů Učební plán Povinně volitelné předměty Disponibilní hodiny Dělení hodin Integrovaní žáci Třídnictví, počty žáků Přidělení sbírek, místností a učeben Přidělení celoročních úkolů Plavání Lyžařský výcvik Další vzdělávání pedagogických pracovníků Spolupráce školy s neúplnými školami v Bašce a Skalici Výchovné poradenství a prevence Žákovský parlament a třídnické hodiny Organizace školního roku Zápis do první třídy Plán konání pedagogických rad Plán provozních porad Plán třídních schůzek Plán porad metodického sdružení a předmětových komisí Plánované akce školy Plán realizace školního vzdělávacího programu Termíny pro tvorbu tematických plánů ŠVP Plán kontrolní činnosti PŘÍLOHY Týdenní rozsah a rozvržení přímé pedagogické činnosti Přehled rozvrhů Přehled dozorů Přehled přidělení úklidových ploch Složení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2013/14 Plán práce školní družiny Plán práce výchovného poradce a minimální preventivní program Plán práce metodických sdružení Plán EVVO Strana2/celkem22

3 KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ÚKOLY N ŠKOLNÍ ROK 2013/14 a) Pokračovat ve výuce podle vlastního ŠVP Poznej sám sebe ve všech ročnících a zařazení změn, které vycházejí z nových předpisů MŠMT b) V práci školy nadále realizovat cíle stanovené v koncepci školy. c) Dodržovat úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy. d) Systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky. e) Dosahovat otevřené, klidné, vyrovnané a sdílné atmosféry ve škole, budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti. f) Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, vzbuzovat jeho zvídavost a podněcovat jeho všestranné aktivity. g) Ve vyučování se zaměřovat na rozvoj tvořivého myšlení žáků, účinnou motivací posilovat zájem o školní práci, zapojit žáky do projektů, soutěží a olympiád. h) Zlepšovat estetický vzhled školy, jejích vnitřních prostorů a jejího okolí. i) Prostředí školy trvale utvářet tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a upravené. j) Zapojit žáky do vytváření estetického prostředí ve třídách. k) Stanovit plnou zodpovědnost třídního učitele za práci a chod třídy a spolupráci s rodiči žáků. l) Zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na řízení, zlepšování práce školy. m) Nadále zlepšovat práci Žákovského parlamentu, která je přínosem v práci školy. n) Prohlubovat součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení, předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků. o) Nadále zdokonalovat informační systém a elektronický styk s rodiči a informační systém školy. p) Vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v pedagogickém sboru, podporovat iniciativu, oceňovat kvalitní práci, mimoškolní práci se žáky, posilovat pocit odpovědnosti za práci školy a dobré jméno školy q) Doplňovat vybavení školy dle možností tak, aby byla dobře zajišťována názornost a efektivita výuky. r) Zapojit pedagogické pracovníky a žáky do projektů vyhlášených MŠMT, EU apod. s) Pokračovat v realizaci projektů EU, do kterých se škola zapojila, EU do škol je dokončen a učitelé budou využívat jeho výstupy, pokračuje Svět vědy ve spolupráci s fakultou kybernetiky VŠB Ostrava formou kroužku kybernetiky. Pracujeme v ŠIK CZ pod záštitou MŠMT. Navazujeme na výsledky projektu Flexibook 1:1 a zavádíme výuku s tablety do dalšího ročníku. t) Zabezpečit formou exkurzí a besed dobrou orientaci v možnostech studia a uplatnění, tzn. dobrý start vycházejícím žákům deváté třídy. Pokračovat ve spolupráci s úřadem práce a v realizaci projektu Svět práce u) V průběhu celého školního roku pořádat vzdělávací exkurze, které by žákům přímo v praxi a v terénu přiblížily látku probíranou v jednotlivých předmětech. v) Pokračovat v realizaci závěrečných prací žáků 9. třídy Strana3/celkem22

4 ORGNIZCE ŠKOLY Ředitelkou školy je Mgr. Barbora Mazurová, zástupce ředitele Mgr. Jana Hložková, výchovným poradcem je Mgr. Kamil Vilimovský, koordinátor ŠVP Mgr. Vladimíra Ševčíková. Pro školní rok 2013/2014 je zapsáno do ZŠ 200 žáků v desíti třídách. Na I. stupni je 105 žáků a na II. stupni je 95 žáků. Školní družina má dvě oddělení s 60 zapsanými žáky. V celé škole je zaměstnáno 18 pedagogických pracovníků, z toho jeden muž. Tři vyučující jsou na mateřské dovolené. Pedagogický sbor ZŠ tvoří 15 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny a jeden pedagogický asistent. Provozních zaměstnanců je 8, z toho jeden školník, dvě uklízečky, jedna vedoucí školní kuchyně, tři kuchařky, jedna administrativní pracovnice hlavní účetní. Všech 15 učitelů má vysokoškolské vzdělání, vychovatelky SPgŠ-vychovatelství a DPS na VŠ. PROBOVNOST, VÝUK JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH I. II. III. IV. V. Český jazyk Matematika Mgr.M.Vybíralová Mgr.M.Vybíralová Mgr.J.Koziorková Mgr.J.Koziorková Mgr.P. Frübauerová Mgr.P. Frübauerová Mgr.I.Turková Mgr.I.Turková Mgr.J.Moravcová Mgr.J.Moravcová nglický jazyk Prvouka Mgr.M.Vybíralová Mgr.J.Koziorková Mgr.P. Frübauerová Mgr.P. Frübauerová Mgr.J.Moravcová Hudební výchova Výtvarná výchova Mgr.M.Vybíralová Mgr.M.Vybíralová Mgr.J.Koziorková Mgr.J.Koziorková Mgr.P. Frübauerová Mgr.P. Frübauerová Mgr.I.Turková Mgr.H.Černohorská Mgr.J.Moravcová Mgr.J.Moravcová Pracovní činnosti Tělesná výchova Přírodověda Mgr.M.Vybíralová Mgr.M.Vybíralová Mgr.J.Koziorková Mgr.J.Koziorková Mgr.P. Frübauerová Mgr.I.Turková Mgr.I.Turková Mgr.I.Turková Mgr.I.Turková V. Recmanová OS Mgr.J.Moravcová Mgr.M. Ručková Vlastivěda Informatika Přípravka z aj Mgr.I.Turková Mgr.J.Moravcová Strana4/celkem22

5 PŘEDMĚT Český jazyk nglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Cvičení z přírodovědných předmětů VYUČUJÍCÍ V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH VI.,B VII. VIII. IX Mgr.R.Rusinová Mgr.H.Černohorská Mgr.L. Bařinová Mgr. H.Peřinová Mgr.R.Rusinová Mgr. H.Peřinová Mgr.J.Hložková Mgr.V.Ševčíková Mgr.B.Mazurová Mgr. H.Peřinová Mgr.V.Ševčíková Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr.H.Černohorská Mgr.K.Vilimovský Mgr.K.Vilimovský Mgr.M. Ručková Mgr.R.Rusinová Mgr. H.Peřinová Mgr.R.Rusinová Mgr.J.Hložková Mgr.J.Hložková Mgr.B.Mazurová Mgr.V.Ševčíková Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr.H.Černohorská Mgr.H.Černohorská Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr.M. Ručková Mgr.R.Rusinová Mgr. H.Peřinová Mgr. H.Peřinová Mgr.R.Rusinová Mgr.V.Ševčíková Mgr.J.Hložková Mgr.B.Mazurová Mgr.V.Ševčíková Mgr.M.Ručková Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr. H.Peřinová Mgr.H.Černohorská Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr.M.Ručková Mgr.R.Rusinová Mgr. H.Peřinová Mgr. H.Peřinová Mgr.R.Rusinová Mgr.V.Ševčíková Mgr.B.Mazurová Mgr.K.Vilimovský Mgr.V.Ševčíková Mgr.M.Ručková Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr. H.Peřinová Mgr.H.Černohorská Mgr.K.Vilimovský Mgr.J.Hložková Mgr.M.Ručková Užité zkratky: aprobovaná výuka, odborně způsobilá výuka, učitel má pedagogické vzdělání VŠ, jiné příbuzné aprobace doplněné státní zkouškou nebo kurzy v oboru. Strana5/celkem22

6 PŘEDMĚT PROBOVNÁ VÝUK ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ VÝUK VÝUK BEZ PŘÍSLUŠNÉHO VZDĚLÁNÍ Český jazyk 100% 0 0 nglický jazyk 100% 0% 0 Francouzský jazyk 100% 0 0 Německý jazyk 0% 100% 0 Matematika 100% 0 0 Informatika 34% 66% 0 Prvouka 100% 0 0 Vlastivěda 100% 0 0 Přírodověda 100% 0 0 Dějepis 100% 0 0 Výchova k občanství 80% 20% 0 Fyzika 100% 0 0 Chemie 100% 0 0 Přírodopis 100% 0 0 Zeměpis 100% 0 0 Hudební výchova 50% 50% 0 Výtvarná výchova 100% 0 0 Výchova ke zdraví 0% 100% 0 Tělesná výchova 100% 0 0 Svět práce Pracovní činnosti Cvičení z přírodovědných předmětů 50% 50% 0 100% 0 0 CELKEM 82% 18% 0 Strana6/celkem22

7 UČEBNÍ PLÁN Vzdělávac í oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Předmět 1.stupeň Časová 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník dotace celkem Z toho disponibil ní hodiny celkem Český jazyk a Český jazyk literatura Cizí jazyk nglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a Hudební výchova Hudební kultura výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a Tělesná výchova Tělesná zdraví výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti CELKEM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět 2.stupeň Časová Strana7/celkem22 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník dotace celkem Z toho disponibil ní hodiny celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk nglický jazyk Německý jazyk * 2 * 4 (+4) 4 Francouzský jazyk * 2 * 6(-4) 4 Matematika a její aplikace Matematika Finanční matematika ** Český jazyk Technické kreslení ** Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a Dějepis Dějepis společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Svět práce CELKEM Cvičení z přírodních věd *v osmém a devátém ročníku si žáci z němčiny a francouzštiny volí **Finanční matematika a technické kreslení je zařazena do tematických plánů matematiky

8 POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Povinně volitelné předměty jsou zařazeny od 6. ročníku. Žáci si v rámci druhého cizího jazyka volí mezi francouzským jazykem a německým jazykem. V devátém ročníku si pak mohou zvolit mezi finanční matematikou, technickým kreslením, cvičením z fyziky a cvičením z chemie. Předmět je pak otevřen podle zájmu žáků v daném školním roce. Tuto alternativu a možnost volby jsme zařadili na základě projektu EU do škol šablona V/1. Nepovinné předměty: Na prvním stupni přípravku z anglického jazyka 1 hodina týdně pro 1. a 2. ročník. Minimální počet žáků pro otevření nepovinného předmětu je osm. DISPONIBILNÍ HODINY Viz Učební plán DĚLENÍ HODIN Na I. stupni: 3.VH J v 3. roč. Na II. stupni : 2.VH FJ pokročilí v 8.,9.roč. 2.VH FJ začátečníci v 8.,9.roč. 2.VH NJ v 8.,9.ročníku 2.VH TV dívky v 6.,7.roč. 2.VH TV chlapci v 6.,7.roč. 2.VH TV dívky v 8.,9.roč. 2.VH TV chlapci v 8.,9.roč. 2.VH VV dívky v 8.,9.roč. 2.VH VV chlapci v 8.,9.roč. Na druhém stupni jsou v dělených hodinách spojeni vždy žáci 2. ročníků na 2 skupiny, pouze u výuky druhého cizího jazyka v 8. a 9. ročníku jsou dva ročníky rozděleny do tří skupin což vychází z úprav ŠVP INTEGROVNÍ ŽÁCI V letošním školním roce je na naší škole integrováno 6 žáků (předpoklad na základě zpráv z pedagogicko- psychologické poradny k ) Vedením reedukace jsou pověřeny p.uč. R. Rusinová a I. Turková. Organizaci, sestavení individuálního vzdělávacího plánu a ostatní dokumentaci reedukace zajišťuje výchovný poradce a zúčastňují se všichni vyučující, kteří s danými žáky pracují podle jejich individuálních potřeb. O žáky s PS se stará pedagogický asistent D. Feldová. Strana8/celkem22

9 Pro žáky je na základě písemné žádosti rodičů a doporučení PPP a SPC sestaven individuální vzdělávací program, který schvaluje ředitelka školy a jsou s ním seznámeni zákonní zástupci žáků. Originál dokumentace je uložen v osobním spisu žáka po zavedení do spisové služby a přidělení čísla jednacího hospodářkou školy, kopii s číslem jednacím předá třídní učitel výchovnému poradci. Přehled počtu integrovaných žáků /stav k / Třída Zvýšené fin. prostředky 1. třída 2. třída 3. třída 1 4. třída 2 5. třída 1 6. třída třída 1 8. třída třída 1 Bez zvýšených fin. prostředků TŘÍDNICTVÍ, POČTY ŽÁKŮ TŘÍD chlapci dívky POČET TŘÍDNÍ UČITEL ŽÁKŮ I Mgr. Martina Vybíralová II Mgr. Jana Koziorková III Mgr. Petr Frübauerová IV Mgr. Irena Turková V Mgr. Jana Moravcová VI Mgr. Marie Ručková VI.B Mgr. Lucie Bařinová VII Mgr. Romana Rusinová VIII Mgr. Vladimíra Ševčíková IX Mgr. Kamil Vilimovský Strana9/celkem22

10 PŘIDĚLENÍ SBÍREK, MÍSTNOSTÍ UČEBEN Přidělení sbírek PŘEDMĚT Český jazyk Matematika Knihovna Cizí jazyky Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Informatika Tělesná výchova I.stupeň Sklad učebnic Školní družina SPRÁVCE SBÍRKY Mgr. R. Rusinová Mgr. V. Ševčíková V. Recmanová Mgr. H. Peřinová Mgr. M. Ručková Mgr. V. Ševčíková Mgr. M. Ručková Mgr. K. Vilimovský Mgr. B. Mazurová Mgr. M. Ručková Mgr. R. Rusinová Mgr. H. Černohorská Mgr. J. Hložková Mgr. J. Hložková Mgr. I. Turková Mgr. J. Koziorková Mgr. J. Hložková V. Mecová Přidělení místností MÍSTNOST Kabinet 1. stupeň/1 Kabinet 1.stupeň/2 Kabinet chemie Kabinet jazyků Zasedací místnost Kabinet výchovného poradce Kabinet 2. stupeň Kabinet školní družina Kancelář vedoucí školní jídelny Ředitelna Pracovna školníka Kabinet tělesné výchovy Školní kuchyně a jídelna Spisovna SPRÁVCE MÍSTNOSTI Mgr. M. Vybíralová Mgr. J. Moravcová Mgr. M. Ručková Mgr. H. Peřinová M. Kohutová Mgr. K. Vilimovský Mgr. V. Ševčíková V. Mecová V. Rošková Mgr. B. Mazurová L. Ručka Mgr. I. Turková V. Rošková M. Kohutová Strana10/celkem22

11 Přidělení učeben UČEBN 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída Kyslíkovna Pavučina Písnička Školní knihovna Stroj času Talking point Jazykozpytovna Světem křížem krážem Nekonečno 5.třída Imagine U Pata a Mata U Gogha a ker.dílna Tělocvična Zrcadlový sál Školní družina SPRÁVCE UČEBNY Mgr. M. Vybíralová Mgr. J. Koziorková Mgr. P. Frübauerová Mgr. I. Turková Mgr. M. Ručková Mgr. J. Hložková Mgr. J.Koziorková V. Recmanová Mgr. B. Mazurová Mgr. H. Peřinová Mgr. R. Rusinová Mgr. K. Vilimovský Mgr. V. Ševčíková Mgr. J. Moravcová Mgr. J. Hložková Mgr. H. Černohorská Mgr. I. Turková Mgr. M. Vybíralová V. Mecová Správce učebny je odpovědný za výzdobu a provoz v učebně, každá učebna se řídí rozvrhem učebny, přítomnost v učebně mimo schválený rozvrh hodin ohlásí vyučující správci učebny vždy předem. Správci sbírek, místností a učeben jsou zodpovědní za provoz přidělených prostor, vedení inventárních seznamů a provádění pravidelné inventarizace dle vnitřních předpisů školy. Strana11/celkem22

12 PŘIDĚLENÍ CELOROČNÍCH ÚKOLŮ NÁZEV ČINNOSTI ODPOVĚDNOST Spisovna vedení agendy a ukládání dokumentů M. Kohutová Vzdělávací pobyt - I.st. Mgr. I. Turková Vzdělávací pobyt II.st. Mgr. K. Vilimovský Lyžařský kurz V letošním roce se nekoná Koordinace zahraničních zájezdů Mgr. Helena Peřinová Čj - reprezentace, autorské čtení, soutěže Mgr. R. Rusinová Vv- soutěže I.st. Mgr. J. Moravcová II.st. Tv - soutěže, turnaje - I.st., II.st., plavání M soutěže Př soutěže, ekologické akce F soutěže Koordinátor enviromentální výchovy Veřej. prezentace školy Školní časopis - koordinace Kulturní vystoupení žáků-koordinace I. stupeň II. stupeň Tvorba internetových stránek Koordinátor ICT Vedení žákovských účtů FKSP Předmět. komise přír. předm. Předmět. komise spol. předm. Metod. sdružení I.stupeň Koordinace zavádění metody Hejného do výuky matematiky na 1. stupni Finanční gramotnost Kultura II. st. Kultura I. st. Květinová výzdoba Školní zahrada Výzdoba školy ŠD Výzdoba školy ŠJ Výzdoba školy II. st. Výzdoba školy I. st. Kronika školy Požární prevence Mgr. H. Černohorská Mgr. I. Turková, Mgr. K. Vilimovský Mgr. V. Ševčíková Mgr. M. Ručková Mgr. V. Ševčíková Mgr. S. Knedlová Mgr. B. Mazurová Mgr. Romana Rusinová Mgr. M. Vybíralová Mgr. R. Rusinová Mgr. J. Hložková Mgr. J. Hložková M. Kohutová M. Kohutová Mgr. V. Ševčíková Mgr. R. Rusinová Mgr. I. Turková Mgr. P. Frühbauerová Mgr. P. Frühbauerová Mgr. R. Rusinová Mgr. M. Vybíralová Mgr. J. Koziorková 1.st.přízemí Mgr.J.Moravcová 2.st. 1.patro Mgr. H. Peřinová 2.st. přízemí Mgr. M. Ručková V. Recmanová V. Recmanová Mgr. H.Černohorská Mgr. J. Koziorková Mgr. B. Mazurová bezpečnostní tech. Flemmr Strana12/celkem22

13 Bezpečnostní technik bezpečnostní tech. Flemmr BP bezpečnostní tech. Flemmr Zdravotník školy Mgr. M. Vybíralová Cizí jazyk soutěže Mgr. H. Peřinová KMČ Mgr. R. Rusinová BESIP-koordinace I. stupeň Mgr. J. Moravcová II. stupeň Mgr. K. Vilimovský Inventarizace školy M. Kohutová Žákovský parlament Mgr. K. Vilimovský Učebnice - objednávky(na základě Mgr. J. Hložková podkladů vyučujících) Koordinace charitativních sbírek Mgr. Marie Ručková Školní zahrada Mgr. Marie Ručková Koordinátor ŠVP Mgr. V. Ševčíková Reedukace 1. st. Mgr. I. Turková - 2. st. Mgr. R. Rusinová Termíny soutěží jsou dány pokynem MŠMT, který je k prostudování na stránkách MŠMT PLVÁNÍ Den Termín od -do Třída Počet dětí Odpovědná osoba pátek II.třída 15 Mgr.J. Koziorková Od 8:20 do 9:55 III.třída 26 Mgr.P. Frühbauerová Odjezd od školy k bazénu přibližně 30 min před začátkem kurzu. Odjezd od bazénu do školy 20 minut po ukončení lekce. Neplave se , 3.1., 31.1., 7.2., 14.2., Náhradní plavání ve středu19.2. LYŽŘSKÝ VÝCVIK V tomto roce neproběhne Strana13/celkem22

14 DLŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDGOGICKÝCH PRCOVNÍKŮ Pedagogičtí pracovníci se zúčastňují vzdělávacích akcí dle svého zaměření a zájmu organizovaných vzdělávacími institucemi, které jsou akreditovány MŠMT. Při přihlašování postupují zaměstnanci dle pokynů vnitřní směrnice SPOLUPRÁCE ŠKOLY S NEÚPLNÝMI ŠKOLMI VE SKLICI BŠCE - vytvářet podmínky pro efektivní propojení vzdělávacích programů Ř - vytvořit podmínky pro spolupráci metodických orgánů I. Turková - uskutečnit Den otevřených dveří pro žáky 5. tř. a jejich rodiče Ř + J. Moravcová - zvát školy (žáky a rodiče) na kulturní akce ZŘ VÝCHOVNÉ PORDENSTVÍ PREVENCE Prací výchovného poradce a metodika prevence je pověřen Mgr. K. Vilimovský. Zpracovává plán práce výchovného poradce a minimální preventivní program, který je k dispozici v systému iškola. Konzultační hodiny výchovného poradce jsou: pondělí 12:30 13:00 sudý týden, pátek 7:00 7:30 lichý týden, V rámci prevence a využití volného času dětí jsou v letošním roce zavedeny formou pronájmů prostor školy tyto kroužky: NÁZEV KROUŽKU- ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Florbal ngličtina pro 1. stupeň erobic Beskyďáček - volejbal Keramika Kybernetika Jóga VEDOUCÍ Mgr.J.Moravcová Mgr.J.Moravcová lena Pagáčová Koordinátor Mgr.I. Turková K.Kmošťáková Mgr. J. Koziorková Mgr. M. Vybíralová Před všechny pedagogické pracovníky je postaven úkol získat rodiče a další mimoškolní zájemce pro rozšíření nabídky zájmové činnosti tak, aby se v souladu s koncepcí školy rozšiřovala nabídka odpolední činnosti školy. Strana14/celkem22

15 ŽÁKOVSKÝ PRLMENT TŘÍDNICKÉ HODINY Žákovský parlament pracuje celoročně pod vedením výchovného poradce Mgr. Kamila Vilimovského, v parlamentu pracují zástupci žáků třídy. Dva zástupce do parlamentu si volí žáci na první třídnické hodině. Parlament se schází pravidelně jednou měsíčně, a to vždy první čtvrtek v měsíci po 5. vyučovací hodině. Žákovský parlament je spojnicí mezi žáky a vedením školy, přináší ze strany členů parlamentu a ostatních žáků podněty k lepšímu fungování komunikace mezi žáky a učitelským sborem, zlepšení podmínek pro školní práci a zlepšení vztahů žáků ke škole. (Dozor ve volné hodině zastupuje v době konání parlamentu za Mgr. K. Vilimovského Mgr. R. Rusinová po dobu konání parlamentu). Práce v žákovském parlamentu navazuje na třídnickou hodinu, která probíhá: třída termín IV. třída pondělí 7:10 až 7:30 V. třída pondělí 7:10 až 7:30 VI. třída úterý 12:20 až 13:05 VI. B třída poslední úterý v měsíci 12:20 až 13:05 VII. třída první středa v měsíci 13:05 až 13:45 VIII. třída druhé pondělí v měsíci 12:20 až 13:05 IX. třída pondělí 12:30 V případě potřeby i častěji. Třídnické hodiny slouží k předávání informací mezi třídním učitelem a žáky, vedou k většímu zapojení žáků do života školy, poskytují možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy, řeší aktuální problémy třídy. Typy činností, kterým je nutné se věnovat na třídnických hodinách: 1. Školní akce a příprava na ně 2. Seznamování žáků s novými opatřeními ve škole 3. Společná stanovování základních pravidel chování ve třídě a ve škole 4. Společné řešení porušování pravidel třídy a školy 5. Informace ze školního parlamentu a příprava na další jednání parlamentu Na iškole je pro učitele k dispozici materiál k vedení třídnických hodin ve složce třídní učitel. Strana15/celkem22

16 ORGNIZCE ŠKOLNÍHO ROKU TERMÍN I. pololetí od do II. pololetí od do Podzimní prázdniny od do Vánoční prázdniny od do Pololetní prázdniny Jarní prázdniny od do Velikonoční prázdniny od do Hlavní prázdniny od do ZÁPIS DĚTÍ DO 1.TŘÍDY Zápis bude proveden dne 23. ledna Zápis provedou: Mgr. P. Frühbauerová (budoucí 1. třída) Mgr. I. Turková, Mgr. M. Vybíralová, Mgr. J. Koziorková a Mgr. J. Moravcová. PLÁN KONÁNÍ PEDGOGICKÝCH RD DTUM - zahajovací za 1.čtvrtletí za 2. čtvrtletí za 3. čtvrtletí za 4. čtvrtletí /pozor v pondělí/ závěrečná- hodnotící PLÁN PROVNÍCH PORD Vždy v úterý dle aktuální potřeby ve a dle měsíčního a týdenního plánu. Odpolední výuku příslušní vyučující v den provozní porady přesunou na šestou a sedmou hodinu, a to tak, že žákům poskytnou potřebnou přestávku na oběd po páté hodině cca 15 minut a výuku zkrátí do 13:50. Třídní učitelé zapíší nejpozději den předem tuto změnu žákům do ŽK a do iškoly. Strana16/celkem22

17 PLÁN TŘÍDNÍCH SCHŮZEK KONZULTČNÍCH HODIN Datum společná (hodnotící šk.r. 2012/2013 předseda SRPŠ) společná a konzultační společná a konzultační společná a konzultační (hodnocení třídním učitelem) Začátek vždy v 16:00, třídní učitel je odpovědný za zápis třídních schůzek do žákovské knížky a kontrolu potvrzení zápisu podpisem rodičů. Na iškolu informaci zapisuje vedení školy. Učitel je k dispozici rodičům v době třídních schůzek minimálně do 17:30, pokud je potřeba i déle. Týden před třídní schůzkou se budou konat schůzky třídních důvěrníků SRPŠ Konzultační hodiny vyučujících: Mgr. Romana Rusinová pondělí 13:30 14:15 Mgr. Marie Ručková středa 12:35 13:05 Mgr. Vladimíra Ševčíková pondělí 13:00 14:00 Mgr. Helena Peřinová pondělí 12:30 14:15 Mgr.Hana Černohorská úterý 13:00 13:45 Mgr. Lucie Bařinová čtvrtek 12:30 13:30 Mgr. Jana Koziorková pondělí 12:45 13:45 Mgr.Jana Moravcová pondělí 12:20 13:05 Mgr. Irena Turková pondělí 12:20 13:05 Mgr.Petra Frühbauerová pondělí 13:00 14:00 Mgr. Martina Vybíralová pondělí 12:45 13:45 Strana17/celkem22

18 PLÁN PORD METODICKÉHO SDRUŽENÍ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ Porady budou ve školním roce tři (úvodní, pololetní a závěrečná). Termín určí jednotliví vedoucí, termín porady oznámí s týdenním předstihem vedení školy. Zápisy z porad se ihned odevzdávají vedení školy i s podpisy přítomných. Složení jednotlivých komisí: Členové metodického sdružení 1. stupně: Vedoucí: Členové: Členové předmětové komise přírodovědných předmětů: Vedoucí: Členové: Členové předmětové komise společenskovědných předmětů: Vedoucí: Členové: I. TURKOVÁ M. Vybíralová, J. Koziorková, P. Frühbauerová, J. Moravcová M. RUČKOVÁ J. Hložková V. Ševčíková R. RUSINOVÁ H. Peřinová, K. Vilimovský, B. Mazurová, H.Černohorská, L. Bařinová Strana18/celkem22

19 PLÁNOVNÉ KCE ŠKOLY TERMÍN KONÁNÍ KCE NÁZEV KCE ODPOVĚDNÁ OSOB ZÁŘÍ 2. Vítání prvňáčků Vybíralová, Vilimovský daptační pobyt pro 6. třídu Vilimovský Vzdělávací pobyt pro 1.stupeň Turková Zdravé zuby Koziorková 15. Vypsání informací o kroužcích Hložková Zadání témat závěrečných prací Mazurová 15. Kontrola osobních údajů žáků a jejich změn třídní učitelé ŘÍJEN LISTOPD PROSINEC Vítání občánků Sbírka pro psí útulek Logická olympiáda školní kolo Organizátor MENS Podzim projekt Roční období Školní kolo Olympiády v českém jazyce Bobřík informatiky celostátní soutěž JŠI Soutěž v info.gramotnosti SŠINFOTECH Biologická soutěž v Ostravské ZOO Vybíralová + Rusinová Rusinová Hložková uč.1.st. Rusinová Hložková Hložková Ručková Mikulášská nadílka Zpívání pod stromečkem Vánoční posezení s rodiči Turková Rusinová, Turková, TU LEDEN Školní kolo biologické olympiády Ručková Školní kolo chemické olympiáda Ručková Předání pololetního vysvědčení TU Baltík soutěž o nejlepšího školního programátora v programu Baltík Bařinová Zima Projekt roční období uč.1stupně Den s písničkou Superstar Turková ÚNOR Dětský karneval ŠD Ples SRPŠ SRPŠ 14.,15.2. Výzdoba sokolovny pro ples a karneval Černohorská Přihlášky na střední školy Vilimovský BŘEZEN Výtvarná dílna Strana19/celkem22 Koziorková

20 DUBEN Básničky Projekt Zvuk Fruhbauerová Ševčíková Jaro Projekt roční období uč.1stupně Den Země - projektový den Vybíralová 1.stupeň KVĚTEN ČERVEN Vzdělávací pobyt 2. stupně Veřejné obhajoby závěrečných prací 9. třídy Týden školních výletů Léto Projekt roční období Slavnostní ukončení šk. roku, rozloučení s 9. tř. Vilimovský Mazurová TU uč.1stupně Vilimovský, Vybíralová Četnost exkurzí a návštěv kulturních akcí je omezena na maximálně dvě akce v jednom kalendářním měsíci. Před objednáním programu je nutné předchozí konzultace s vedením školy. PLÁN PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 TERMÍN KONÁNÍ KCE NÁZEV PROJEKTU ODPOVĚDNÁ OSOB celoročně Recyklohraní, Sběr s panem Popelákem M. Ručková, K. Vilimovský Bez termínu Školní noci B. Mazurová Bez termínu Chemické pokusy v MŠ Ručková celoročně Hasík HZS celoročně Naše třída prezentace na obci Třídní učitelé celoročně Svět práce K. Vilimovský Tento seznam není konečný, bude díky kreativitě učitelů doplňován. PLÁN RELIZCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVCÍHO PROGRMU Ve školním roce 2013/2014 do výuky zaveden upravený ŠVP podle opatření MŠMT ze dne čj.mšmt-2647/ Odpovědnost za přípravu má Mgr. V. Ševčíková. Strana20/celkem22

21 TERMÍNY PRO EVLUCI ÚPRVU TÉMTICKÝCH PLÁNŮ PRO ŠVP Termín Plán činnosti Odpovědnost/kontrola Odevzdání úprav plánů v souvislosti s realizací Všichni vyučující/še změn, které vyplývají z opatření MŠMT č.j. MSMT-2647/ ze dne 29. ledna Zpracování a zveřejnní celého ŠVP Še Schválení školskou radou Ma Kontrola plnění tematických plánů Všichni vyučující/še Kontrola plnění tematických plánů Všichni vyučující/še Tematické plány pro ŠVP jsou zpracovány v zadané tabulce v programu Excel s dodržením zadaného formátování textu a rozměrů tabulky. Vzorová tabulka se správně nastaveným formátováním je uložena v databázi iškoly v sekci Interní dokumenty Vzory pod názvem Vzorová tabulka pro plány ŠVP. Za zpracování tematických plánů a jejich soulad s výukou jsou odpovědni vyučující a kontrolní činnost vykonává koordinátor ŠVP, zprávu podává vedení školy na konci školního roku. PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Kontrola vedení školní dokumentace: termín odpovědnost Třídní knihy na konci každého kalendářního měsíce ZŘ Žákovské knížky průběžně třídní učitel, čtvrtletně ZŘ Třídní výkazy konec září 2013 a konec června 2014 ZŘ Strana21/celkem22

22 Osobní složky žáků konec září 2013 a konec června 2014 ZŘ Vedení záznamů v iškole průběžně celý rok ZŘ, ŘŠ Kontrola sestavených IVP, dokumentace integrovaných žáků konec září 2013 VP Hospitační činnost zaměřená na: průběžně celý rok ZŘ, ŘŠ - kvalitu a odbornost výuky - zavádění nových metod do výuky - formy výuky, používání multimediální techniky a motivaci žáků - kázeň žáků Prověrky BP čtvrtletně Flemr Kontrola lékárniček měsíčně Vybíralová Další kontrolní činnost vedení školy je zaměřená na: Práci s integrovanými žáky VP Dodržování harmonogramů dozorů ZŘ, ŘŠ Dodržování nástupu do vyučovacích hodin a ukončování výuky ZŘ, ŘŠ Dodržování vnitřních předpisů školy ŘŠ Dodržování pracovní doby provozních zaměstnanců ŘŠ Plán práce projednán a schválen na pedagogické radě dne Ve Starém Městě Mgr. Barbora Mazurová ředitelka školy Strana22/celkem22

Č.j. ZSSM 128/2014 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 128/2014 skartační znak: A10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 128/2014 skartační znak: A10 PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

Č.j. 82/2015 ZSSM skartační znak: A10

Č.j. 82/2015 ZSSM skartační znak: A10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. 82/2015 ZSSM skartační znak: A10 PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA

Více

Č.j. ZSSM 117/2016 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 117/2016 skartační znak: A10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 117/2016 skartační znak: A10 PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola Dambořice, příspěvková organizace, okres Hodonín Plán práce na školní rok 2015 / Základní škola Dambořice

Základní škola Dambořice, příspěvková organizace, okres Hodonín Plán práce na školní rok 2015 / Základní škola Dambořice Základní škola Dambořice NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ADRESA: Farní 466, 696 35 Dambořice ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: 102391211 REDIZO: 60015588789 IČO:

Více

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ADRESA: Farní 466, 696 35 Dambořice ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: 102391211 REDIZO: 60015588789 IČO: 70995711 EMAIL: zsdamborice@seznam.cz

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU okres Havlíčkův Brod Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ: 71008951 tel. 569 726 420 www.zs.ledecns.cz e-mail: zsledec@seznam.cz CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Celoroční plán pro školní rok

Celoroční plán pro školní rok Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: SRPEN ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2016-2017 Č.j.:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Učební plán pro ročník ZŠ Sever

Učební plán pro ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP ZV Radostné učení, č.j. 138/2016:

Dodatek č. 1 k ŠVP ZV Radostné učení, č.j. 138/2016: ŠVP ZV Radostné učení - Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo Dodatek č. 1 k ŠVP ZV Radostné učení, č.j. 138/2016: Č.j. 253/2016 Pedagogická rada schválila: 23. 11. 2016 Školská rada

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Škola, Mánesova

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Plán kontroly a řízení

Plán kontroly a řízení Č.j.: 2/0209/14 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Plán kontroly a řízení na školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ I. Kontroly - přidělení předmětů, organizace školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, Dambořice

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, Dambořice NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ADRESA: Farní 466, 696 35 Dambořice ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: 102391211 REDIZO: 60015588789 IČO: 70995711 EMAIL: zsdamborice@seznam.cz

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Plán školy pro školní rok 2016/ 2017 Schválen na pedagogické radě dne:25. 10. 2016 1 Obsah : I. Hlavní úkoly pro rok 2016/2017... 3 II. Organizační zajištění

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK: 2016/ ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO, J. A. KOMENSKÉHO 1023, OKRES PÍSEK ZPRACOVAL: MGR. M.

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK: 2016/ ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO, J. A. KOMENSKÉHO 1023, OKRES PÍSEK ZPRACOVAL: MGR. M. Č. J.: 2.ZS/0965/2016 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO, J. A. KOMENSKÉHO 1023, OKRES PÍSEK ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK: 2016/2017 ZPRACOVAL: MGR. M. DIVÍŠEK ŘEDITEL ŠKOLY 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace 30 + 3 47 Český jazyk a literatura 21 38 Anglický jazyk 9 + 3 9 Konverzace

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě.

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. Vyučovací

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více