Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10"

Transkript

1 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

2 OBSH Koncepční záměry a úkoly na školní rok 2013/14 Organizace školy probovanost a výuka jednotlivých předmětů Učební plán Povinně volitelné předměty Disponibilní hodiny Dělení hodin Integrovaní žáci Třídnictví, počty žáků Přidělení sbírek, místností a učeben Přidělení celoročních úkolů Plavání Lyžařský výcvik Další vzdělávání pedagogických pracovníků Spolupráce školy s neúplnými školami v Bašce a Skalici Výchovné poradenství a prevence Žákovský parlament a třídnické hodiny Organizace školního roku Zápis do první třídy Plán konání pedagogických rad Plán provozních porad Plán třídních schůzek Plán porad metodického sdružení a předmětových komisí Plánované akce školy Plán realizace školního vzdělávacího programu Termíny pro tvorbu tematických plánů ŠVP Plán kontrolní činnosti PŘÍLOHY Týdenní rozsah a rozvržení přímé pedagogické činnosti Přehled rozvrhů Přehled dozorů Přehled přidělení úklidových ploch Složení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí k provedení inventarizace majetku a závazků v roce 2013/14 Plán práce školní družiny Plán práce výchovného poradce a minimální preventivní program Plán práce metodických sdružení Plán EVVO Strana2/celkem22

3 KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ÚKOLY N ŠKOLNÍ ROK 2013/14 a) Pokračovat ve výuce podle vlastního ŠVP Poznej sám sebe ve všech ročnících a zařazení změn, které vycházejí z nových předpisů MŠMT b) V práci školy nadále realizovat cíle stanovené v koncepci školy. c) Dodržovat úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy. d) Systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky. e) Dosahovat otevřené, klidné, vyrovnané a sdílné atmosféry ve škole, budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti. f) Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, vzbuzovat jeho zvídavost a podněcovat jeho všestranné aktivity. g) Ve vyučování se zaměřovat na rozvoj tvořivého myšlení žáků, účinnou motivací posilovat zájem o školní práci, zapojit žáky do projektů, soutěží a olympiád. h) Zlepšovat estetický vzhled školy, jejích vnitřních prostorů a jejího okolí. i) Prostředí školy trvale utvářet tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a upravené. j) Zapojit žáky do vytváření estetického prostředí ve třídách. k) Stanovit plnou zodpovědnost třídního učitele za práci a chod třídy a spolupráci s rodiči žáků. l) Zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na řízení, zlepšování práce školy. m) Nadále zlepšovat práci Žákovského parlamentu, která je přínosem v práci školy. n) Prohlubovat součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení, předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků. o) Nadále zdokonalovat informační systém a elektronický styk s rodiči a informační systém školy. p) Vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v pedagogickém sboru, podporovat iniciativu, oceňovat kvalitní práci, mimoškolní práci se žáky, posilovat pocit odpovědnosti za práci školy a dobré jméno školy q) Doplňovat vybavení školy dle možností tak, aby byla dobře zajišťována názornost a efektivita výuky. r) Zapojit pedagogické pracovníky a žáky do projektů vyhlášených MŠMT, EU apod. s) Pokračovat v realizaci projektů EU, do kterých se škola zapojila, EU do škol je dokončen a učitelé budou využívat jeho výstupy, pokračuje Svět vědy ve spolupráci s fakultou kybernetiky VŠB Ostrava formou kroužku kybernetiky. Pracujeme v ŠIK CZ pod záštitou MŠMT. Navazujeme na výsledky projektu Flexibook 1:1 a zavádíme výuku s tablety do dalšího ročníku. t) Zabezpečit formou exkurzí a besed dobrou orientaci v možnostech studia a uplatnění, tzn. dobrý start vycházejícím žákům deváté třídy. Pokračovat ve spolupráci s úřadem práce a v realizaci projektu Svět práce u) V průběhu celého školního roku pořádat vzdělávací exkurze, které by žákům přímo v praxi a v terénu přiblížily látku probíranou v jednotlivých předmětech. v) Pokračovat v realizaci závěrečných prací žáků 9. třídy Strana3/celkem22

4 ORGNIZCE ŠKOLY Ředitelkou školy je Mgr. Barbora Mazurová, zástupce ředitele Mgr. Jana Hložková, výchovným poradcem je Mgr. Kamil Vilimovský, koordinátor ŠVP Mgr. Vladimíra Ševčíková. Pro školní rok 2013/2014 je zapsáno do ZŠ 200 žáků v desíti třídách. Na I. stupni je 105 žáků a na II. stupni je 95 žáků. Školní družina má dvě oddělení s 60 zapsanými žáky. V celé škole je zaměstnáno 18 pedagogických pracovníků, z toho jeden muž. Tři vyučující jsou na mateřské dovolené. Pedagogický sbor ZŠ tvoří 15 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny a jeden pedagogický asistent. Provozních zaměstnanců je 8, z toho jeden školník, dvě uklízečky, jedna vedoucí školní kuchyně, tři kuchařky, jedna administrativní pracovnice hlavní účetní. Všech 15 učitelů má vysokoškolské vzdělání, vychovatelky SPgŠ-vychovatelství a DPS na VŠ. PROBOVNOST, VÝUK JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH I. II. III. IV. V. Český jazyk Matematika Mgr.M.Vybíralová Mgr.M.Vybíralová Mgr.J.Koziorková Mgr.J.Koziorková Mgr.P. Frübauerová Mgr.P. Frübauerová Mgr.I.Turková Mgr.I.Turková Mgr.J.Moravcová Mgr.J.Moravcová nglický jazyk Prvouka Mgr.M.Vybíralová Mgr.J.Koziorková Mgr.P. Frübauerová Mgr.P. Frübauerová Mgr.J.Moravcová Hudební výchova Výtvarná výchova Mgr.M.Vybíralová Mgr.M.Vybíralová Mgr.J.Koziorková Mgr.J.Koziorková Mgr.P. Frübauerová Mgr.P. Frübauerová Mgr.I.Turková Mgr.H.Černohorská Mgr.J.Moravcová Mgr.J.Moravcová Pracovní činnosti Tělesná výchova Přírodověda Mgr.M.Vybíralová Mgr.M.Vybíralová Mgr.J.Koziorková Mgr.J.Koziorková Mgr.P. Frübauerová Mgr.I.Turková Mgr.I.Turková Mgr.I.Turková Mgr.I.Turková V. Recmanová OS Mgr.J.Moravcová Mgr.M. Ručková Vlastivěda Informatika Přípravka z aj Mgr.I.Turková Mgr.J.Moravcová Strana4/celkem22

5 PŘEDMĚT Český jazyk nglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Cvičení z přírodovědných předmětů VYUČUJÍCÍ V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH VI.,B VII. VIII. IX Mgr.R.Rusinová Mgr.H.Černohorská Mgr.L. Bařinová Mgr. H.Peřinová Mgr.R.Rusinová Mgr. H.Peřinová Mgr.J.Hložková Mgr.V.Ševčíková Mgr.B.Mazurová Mgr. H.Peřinová Mgr.V.Ševčíková Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr.H.Černohorská Mgr.K.Vilimovský Mgr.K.Vilimovský Mgr.M. Ručková Mgr.R.Rusinová Mgr. H.Peřinová Mgr.R.Rusinová Mgr.J.Hložková Mgr.J.Hložková Mgr.B.Mazurová Mgr.V.Ševčíková Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr.H.Černohorská Mgr.H.Černohorská Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr.M. Ručková Mgr.R.Rusinová Mgr. H.Peřinová Mgr. H.Peřinová Mgr.R.Rusinová Mgr.V.Ševčíková Mgr.J.Hložková Mgr.B.Mazurová Mgr.V.Ševčíková Mgr.M.Ručková Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr. H.Peřinová Mgr.H.Černohorská Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr.M.Ručková Mgr.R.Rusinová Mgr. H.Peřinová Mgr. H.Peřinová Mgr.R.Rusinová Mgr.V.Ševčíková Mgr.B.Mazurová Mgr.K.Vilimovský Mgr.V.Ševčíková Mgr.M.Ručková Mgr.M.Ručková Mgr.K.Vilimovský Mgr. H.Peřinová Mgr.H.Černohorská Mgr.K.Vilimovský Mgr.J.Hložková Mgr.M.Ručková Užité zkratky: aprobovaná výuka, odborně způsobilá výuka, učitel má pedagogické vzdělání VŠ, jiné příbuzné aprobace doplněné státní zkouškou nebo kurzy v oboru. Strana5/celkem22

6 PŘEDMĚT PROBOVNÁ VÝUK ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ VÝUK VÝUK BEZ PŘÍSLUŠNÉHO VZDĚLÁNÍ Český jazyk 100% 0 0 nglický jazyk 100% 0% 0 Francouzský jazyk 100% 0 0 Německý jazyk 0% 100% 0 Matematika 100% 0 0 Informatika 34% 66% 0 Prvouka 100% 0 0 Vlastivěda 100% 0 0 Přírodověda 100% 0 0 Dějepis 100% 0 0 Výchova k občanství 80% 20% 0 Fyzika 100% 0 0 Chemie 100% 0 0 Přírodopis 100% 0 0 Zeměpis 100% 0 0 Hudební výchova 50% 50% 0 Výtvarná výchova 100% 0 0 Výchova ke zdraví 0% 100% 0 Tělesná výchova 100% 0 0 Svět práce Pracovní činnosti Cvičení z přírodovědných předmětů 50% 50% 0 100% 0 0 CELKEM 82% 18% 0 Strana6/celkem22

7 UČEBNÍ PLÁN Vzdělávac í oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Předmět 1.stupeň Časová 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník dotace celkem Z toho disponibil ní hodiny celkem Český jazyk a Český jazyk literatura Cizí jazyk nglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a Hudební výchova Hudební kultura výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a Tělesná výchova Tělesná zdraví výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti CELKEM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět 2.stupeň Časová Strana7/celkem22 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník dotace celkem Z toho disponibil ní hodiny celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk nglický jazyk Německý jazyk * 2 * 4 (+4) 4 Francouzský jazyk * 2 * 6(-4) 4 Matematika a její aplikace Matematika Finanční matematika ** Český jazyk Technické kreslení ** Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a Dějepis Dějepis společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Svět práce CELKEM Cvičení z přírodních věd *v osmém a devátém ročníku si žáci z němčiny a francouzštiny volí **Finanční matematika a technické kreslení je zařazena do tematických plánů matematiky

8 POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Povinně volitelné předměty jsou zařazeny od 6. ročníku. Žáci si v rámci druhého cizího jazyka volí mezi francouzským jazykem a německým jazykem. V devátém ročníku si pak mohou zvolit mezi finanční matematikou, technickým kreslením, cvičením z fyziky a cvičením z chemie. Předmět je pak otevřen podle zájmu žáků v daném školním roce. Tuto alternativu a možnost volby jsme zařadili na základě projektu EU do škol šablona V/1. Nepovinné předměty: Na prvním stupni přípravku z anglického jazyka 1 hodina týdně pro 1. a 2. ročník. Minimální počet žáků pro otevření nepovinného předmětu je osm. DISPONIBILNÍ HODINY Viz Učební plán DĚLENÍ HODIN Na I. stupni: 3.VH J v 3. roč. Na II. stupni : 2.VH FJ pokročilí v 8.,9.roč. 2.VH FJ začátečníci v 8.,9.roč. 2.VH NJ v 8.,9.ročníku 2.VH TV dívky v 6.,7.roč. 2.VH TV chlapci v 6.,7.roč. 2.VH TV dívky v 8.,9.roč. 2.VH TV chlapci v 8.,9.roč. 2.VH VV dívky v 8.,9.roč. 2.VH VV chlapci v 8.,9.roč. Na druhém stupni jsou v dělených hodinách spojeni vždy žáci 2. ročníků na 2 skupiny, pouze u výuky druhého cizího jazyka v 8. a 9. ročníku jsou dva ročníky rozděleny do tří skupin což vychází z úprav ŠVP INTEGROVNÍ ŽÁCI V letošním školním roce je na naší škole integrováno 6 žáků (předpoklad na základě zpráv z pedagogicko- psychologické poradny k ) Vedením reedukace jsou pověřeny p.uč. R. Rusinová a I. Turková. Organizaci, sestavení individuálního vzdělávacího plánu a ostatní dokumentaci reedukace zajišťuje výchovný poradce a zúčastňují se všichni vyučující, kteří s danými žáky pracují podle jejich individuálních potřeb. O žáky s PS se stará pedagogický asistent D. Feldová. Strana8/celkem22

9 Pro žáky je na základě písemné žádosti rodičů a doporučení PPP a SPC sestaven individuální vzdělávací program, který schvaluje ředitelka školy a jsou s ním seznámeni zákonní zástupci žáků. Originál dokumentace je uložen v osobním spisu žáka po zavedení do spisové služby a přidělení čísla jednacího hospodářkou školy, kopii s číslem jednacím předá třídní učitel výchovnému poradci. Přehled počtu integrovaných žáků /stav k / Třída Zvýšené fin. prostředky 1. třída 2. třída 3. třída 1 4. třída 2 5. třída 1 6. třída třída 1 8. třída třída 1 Bez zvýšených fin. prostředků TŘÍDNICTVÍ, POČTY ŽÁKŮ TŘÍD chlapci dívky POČET TŘÍDNÍ UČITEL ŽÁKŮ I Mgr. Martina Vybíralová II Mgr. Jana Koziorková III Mgr. Petr Frübauerová IV Mgr. Irena Turková V Mgr. Jana Moravcová VI Mgr. Marie Ručková VI.B Mgr. Lucie Bařinová VII Mgr. Romana Rusinová VIII Mgr. Vladimíra Ševčíková IX Mgr. Kamil Vilimovský Strana9/celkem22

10 PŘIDĚLENÍ SBÍREK, MÍSTNOSTÍ UČEBEN Přidělení sbírek PŘEDMĚT Český jazyk Matematika Knihovna Cizí jazyky Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Informatika Tělesná výchova I.stupeň Sklad učebnic Školní družina SPRÁVCE SBÍRKY Mgr. R. Rusinová Mgr. V. Ševčíková V. Recmanová Mgr. H. Peřinová Mgr. M. Ručková Mgr. V. Ševčíková Mgr. M. Ručková Mgr. K. Vilimovský Mgr. B. Mazurová Mgr. M. Ručková Mgr. R. Rusinová Mgr. H. Černohorská Mgr. J. Hložková Mgr. J. Hložková Mgr. I. Turková Mgr. J. Koziorková Mgr. J. Hložková V. Mecová Přidělení místností MÍSTNOST Kabinet 1. stupeň/1 Kabinet 1.stupeň/2 Kabinet chemie Kabinet jazyků Zasedací místnost Kabinet výchovného poradce Kabinet 2. stupeň Kabinet školní družina Kancelář vedoucí školní jídelny Ředitelna Pracovna školníka Kabinet tělesné výchovy Školní kuchyně a jídelna Spisovna SPRÁVCE MÍSTNOSTI Mgr. M. Vybíralová Mgr. J. Moravcová Mgr. M. Ručková Mgr. H. Peřinová M. Kohutová Mgr. K. Vilimovský Mgr. V. Ševčíková V. Mecová V. Rošková Mgr. B. Mazurová L. Ručka Mgr. I. Turková V. Rošková M. Kohutová Strana10/celkem22

11 Přidělení učeben UČEBN 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída Kyslíkovna Pavučina Písnička Školní knihovna Stroj času Talking point Jazykozpytovna Světem křížem krážem Nekonečno 5.třída Imagine U Pata a Mata U Gogha a ker.dílna Tělocvična Zrcadlový sál Školní družina SPRÁVCE UČEBNY Mgr. M. Vybíralová Mgr. J. Koziorková Mgr. P. Frübauerová Mgr. I. Turková Mgr. M. Ručková Mgr. J. Hložková Mgr. J.Koziorková V. Recmanová Mgr. B. Mazurová Mgr. H. Peřinová Mgr. R. Rusinová Mgr. K. Vilimovský Mgr. V. Ševčíková Mgr. J. Moravcová Mgr. J. Hložková Mgr. H. Černohorská Mgr. I. Turková Mgr. M. Vybíralová V. Mecová Správce učebny je odpovědný za výzdobu a provoz v učebně, každá učebna se řídí rozvrhem učebny, přítomnost v učebně mimo schválený rozvrh hodin ohlásí vyučující správci učebny vždy předem. Správci sbírek, místností a učeben jsou zodpovědní za provoz přidělených prostor, vedení inventárních seznamů a provádění pravidelné inventarizace dle vnitřních předpisů školy. Strana11/celkem22

12 PŘIDĚLENÍ CELOROČNÍCH ÚKOLŮ NÁZEV ČINNOSTI ODPOVĚDNOST Spisovna vedení agendy a ukládání dokumentů M. Kohutová Vzdělávací pobyt - I.st. Mgr. I. Turková Vzdělávací pobyt II.st. Mgr. K. Vilimovský Lyžařský kurz V letošním roce se nekoná Koordinace zahraničních zájezdů Mgr. Helena Peřinová Čj - reprezentace, autorské čtení, soutěže Mgr. R. Rusinová Vv- soutěže I.st. Mgr. J. Moravcová II.st. Tv - soutěže, turnaje - I.st., II.st., plavání M soutěže Př soutěže, ekologické akce F soutěže Koordinátor enviromentální výchovy Veřej. prezentace školy Školní časopis - koordinace Kulturní vystoupení žáků-koordinace I. stupeň II. stupeň Tvorba internetových stránek Koordinátor ICT Vedení žákovských účtů FKSP Předmět. komise přír. předm. Předmět. komise spol. předm. Metod. sdružení I.stupeň Koordinace zavádění metody Hejného do výuky matematiky na 1. stupni Finanční gramotnost Kultura II. st. Kultura I. st. Květinová výzdoba Školní zahrada Výzdoba školy ŠD Výzdoba školy ŠJ Výzdoba školy II. st. Výzdoba školy I. st. Kronika školy Požární prevence Mgr. H. Černohorská Mgr. I. Turková, Mgr. K. Vilimovský Mgr. V. Ševčíková Mgr. M. Ručková Mgr. V. Ševčíková Mgr. S. Knedlová Mgr. B. Mazurová Mgr. Romana Rusinová Mgr. M. Vybíralová Mgr. R. Rusinová Mgr. J. Hložková Mgr. J. Hložková M. Kohutová M. Kohutová Mgr. V. Ševčíková Mgr. R. Rusinová Mgr. I. Turková Mgr. P. Frühbauerová Mgr. P. Frühbauerová Mgr. R. Rusinová Mgr. M. Vybíralová Mgr. J. Koziorková 1.st.přízemí Mgr.J.Moravcová 2.st. 1.patro Mgr. H. Peřinová 2.st. přízemí Mgr. M. Ručková V. Recmanová V. Recmanová Mgr. H.Černohorská Mgr. J. Koziorková Mgr. B. Mazurová bezpečnostní tech. Flemmr Strana12/celkem22

13 Bezpečnostní technik bezpečnostní tech. Flemmr BP bezpečnostní tech. Flemmr Zdravotník školy Mgr. M. Vybíralová Cizí jazyk soutěže Mgr. H. Peřinová KMČ Mgr. R. Rusinová BESIP-koordinace I. stupeň Mgr. J. Moravcová II. stupeň Mgr. K. Vilimovský Inventarizace školy M. Kohutová Žákovský parlament Mgr. K. Vilimovský Učebnice - objednávky(na základě Mgr. J. Hložková podkladů vyučujících) Koordinace charitativních sbírek Mgr. Marie Ručková Školní zahrada Mgr. Marie Ručková Koordinátor ŠVP Mgr. V. Ševčíková Reedukace 1. st. Mgr. I. Turková - 2. st. Mgr. R. Rusinová Termíny soutěží jsou dány pokynem MŠMT, který je k prostudování na stránkách MŠMT PLVÁNÍ Den Termín od -do Třída Počet dětí Odpovědná osoba pátek II.třída 15 Mgr.J. Koziorková Od 8:20 do 9:55 III.třída 26 Mgr.P. Frühbauerová Odjezd od školy k bazénu přibližně 30 min před začátkem kurzu. Odjezd od bazénu do školy 20 minut po ukončení lekce. Neplave se , 3.1., 31.1., 7.2., 14.2., Náhradní plavání ve středu19.2. LYŽŘSKÝ VÝCVIK V tomto roce neproběhne Strana13/celkem22

14 DLŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDGOGICKÝCH PRCOVNÍKŮ Pedagogičtí pracovníci se zúčastňují vzdělávacích akcí dle svého zaměření a zájmu organizovaných vzdělávacími institucemi, které jsou akreditovány MŠMT. Při přihlašování postupují zaměstnanci dle pokynů vnitřní směrnice SPOLUPRÁCE ŠKOLY S NEÚPLNÝMI ŠKOLMI VE SKLICI BŠCE - vytvářet podmínky pro efektivní propojení vzdělávacích programů Ř - vytvořit podmínky pro spolupráci metodických orgánů I. Turková - uskutečnit Den otevřených dveří pro žáky 5. tř. a jejich rodiče Ř + J. Moravcová - zvát školy (žáky a rodiče) na kulturní akce ZŘ VÝCHOVNÉ PORDENSTVÍ PREVENCE Prací výchovného poradce a metodika prevence je pověřen Mgr. K. Vilimovský. Zpracovává plán práce výchovného poradce a minimální preventivní program, který je k dispozici v systému iškola. Konzultační hodiny výchovného poradce jsou: pondělí 12:30 13:00 sudý týden, pátek 7:00 7:30 lichý týden, V rámci prevence a využití volného času dětí jsou v letošním roce zavedeny formou pronájmů prostor školy tyto kroužky: NÁZEV KROUŽKU- ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Florbal ngličtina pro 1. stupeň erobic Beskyďáček - volejbal Keramika Kybernetika Jóga VEDOUCÍ Mgr.J.Moravcová Mgr.J.Moravcová lena Pagáčová Koordinátor Mgr.I. Turková K.Kmošťáková Mgr. J. Koziorková Mgr. M. Vybíralová Před všechny pedagogické pracovníky je postaven úkol získat rodiče a další mimoškolní zájemce pro rozšíření nabídky zájmové činnosti tak, aby se v souladu s koncepcí školy rozšiřovala nabídka odpolední činnosti školy. Strana14/celkem22

15 ŽÁKOVSKÝ PRLMENT TŘÍDNICKÉ HODINY Žákovský parlament pracuje celoročně pod vedením výchovného poradce Mgr. Kamila Vilimovského, v parlamentu pracují zástupci žáků třídy. Dva zástupce do parlamentu si volí žáci na první třídnické hodině. Parlament se schází pravidelně jednou měsíčně, a to vždy první čtvrtek v měsíci po 5. vyučovací hodině. Žákovský parlament je spojnicí mezi žáky a vedením školy, přináší ze strany členů parlamentu a ostatních žáků podněty k lepšímu fungování komunikace mezi žáky a učitelským sborem, zlepšení podmínek pro školní práci a zlepšení vztahů žáků ke škole. (Dozor ve volné hodině zastupuje v době konání parlamentu za Mgr. K. Vilimovského Mgr. R. Rusinová po dobu konání parlamentu). Práce v žákovském parlamentu navazuje na třídnickou hodinu, která probíhá: třída termín IV. třída pondělí 7:10 až 7:30 V. třída pondělí 7:10 až 7:30 VI. třída úterý 12:20 až 13:05 VI. B třída poslední úterý v měsíci 12:20 až 13:05 VII. třída první středa v měsíci 13:05 až 13:45 VIII. třída druhé pondělí v měsíci 12:20 až 13:05 IX. třída pondělí 12:30 V případě potřeby i častěji. Třídnické hodiny slouží k předávání informací mezi třídním učitelem a žáky, vedou k většímu zapojení žáků do života školy, poskytují možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy, řeší aktuální problémy třídy. Typy činností, kterým je nutné se věnovat na třídnických hodinách: 1. Školní akce a příprava na ně 2. Seznamování žáků s novými opatřeními ve škole 3. Společná stanovování základních pravidel chování ve třídě a ve škole 4. Společné řešení porušování pravidel třídy a školy 5. Informace ze školního parlamentu a příprava na další jednání parlamentu Na iškole je pro učitele k dispozici materiál k vedení třídnických hodin ve složce třídní učitel. Strana15/celkem22

16 ORGNIZCE ŠKOLNÍHO ROKU TERMÍN I. pololetí od do II. pololetí od do Podzimní prázdniny od do Vánoční prázdniny od do Pololetní prázdniny Jarní prázdniny od do Velikonoční prázdniny od do Hlavní prázdniny od do ZÁPIS DĚTÍ DO 1.TŘÍDY Zápis bude proveden dne 23. ledna Zápis provedou: Mgr. P. Frühbauerová (budoucí 1. třída) Mgr. I. Turková, Mgr. M. Vybíralová, Mgr. J. Koziorková a Mgr. J. Moravcová. PLÁN KONÁNÍ PEDGOGICKÝCH RD DTUM - zahajovací za 1.čtvrtletí za 2. čtvrtletí za 3. čtvrtletí za 4. čtvrtletí /pozor v pondělí/ závěrečná- hodnotící PLÁN PROVNÍCH PORD Vždy v úterý dle aktuální potřeby ve a dle měsíčního a týdenního plánu. Odpolední výuku příslušní vyučující v den provozní porady přesunou na šestou a sedmou hodinu, a to tak, že žákům poskytnou potřebnou přestávku na oběd po páté hodině cca 15 minut a výuku zkrátí do 13:50. Třídní učitelé zapíší nejpozději den předem tuto změnu žákům do ŽK a do iškoly. Strana16/celkem22

17 PLÁN TŘÍDNÍCH SCHŮZEK KONZULTČNÍCH HODIN Datum společná (hodnotící šk.r. 2012/2013 předseda SRPŠ) společná a konzultační společná a konzultační společná a konzultační (hodnocení třídním učitelem) Začátek vždy v 16:00, třídní učitel je odpovědný za zápis třídních schůzek do žákovské knížky a kontrolu potvrzení zápisu podpisem rodičů. Na iškolu informaci zapisuje vedení školy. Učitel je k dispozici rodičům v době třídních schůzek minimálně do 17:30, pokud je potřeba i déle. Týden před třídní schůzkou se budou konat schůzky třídních důvěrníků SRPŠ Konzultační hodiny vyučujících: Mgr. Romana Rusinová pondělí 13:30 14:15 Mgr. Marie Ručková středa 12:35 13:05 Mgr. Vladimíra Ševčíková pondělí 13:00 14:00 Mgr. Helena Peřinová pondělí 12:30 14:15 Mgr.Hana Černohorská úterý 13:00 13:45 Mgr. Lucie Bařinová čtvrtek 12:30 13:30 Mgr. Jana Koziorková pondělí 12:45 13:45 Mgr.Jana Moravcová pondělí 12:20 13:05 Mgr. Irena Turková pondělí 12:20 13:05 Mgr.Petra Frühbauerová pondělí 13:00 14:00 Mgr. Martina Vybíralová pondělí 12:45 13:45 Strana17/celkem22

18 PLÁN PORD METODICKÉHO SDRUŽENÍ PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ Porady budou ve školním roce tři (úvodní, pololetní a závěrečná). Termín určí jednotliví vedoucí, termín porady oznámí s týdenním předstihem vedení školy. Zápisy z porad se ihned odevzdávají vedení školy i s podpisy přítomných. Složení jednotlivých komisí: Členové metodického sdružení 1. stupně: Vedoucí: Členové: Členové předmětové komise přírodovědných předmětů: Vedoucí: Členové: Členové předmětové komise společenskovědných předmětů: Vedoucí: Členové: I. TURKOVÁ M. Vybíralová, J. Koziorková, P. Frühbauerová, J. Moravcová M. RUČKOVÁ J. Hložková V. Ševčíková R. RUSINOVÁ H. Peřinová, K. Vilimovský, B. Mazurová, H.Černohorská, L. Bařinová Strana18/celkem22

19 PLÁNOVNÉ KCE ŠKOLY TERMÍN KONÁNÍ KCE NÁZEV KCE ODPOVĚDNÁ OSOB ZÁŘÍ 2. Vítání prvňáčků Vybíralová, Vilimovský daptační pobyt pro 6. třídu Vilimovský Vzdělávací pobyt pro 1.stupeň Turková Zdravé zuby Koziorková 15. Vypsání informací o kroužcích Hložková Zadání témat závěrečných prací Mazurová 15. Kontrola osobních údajů žáků a jejich změn třídní učitelé ŘÍJEN LISTOPD PROSINEC Vítání občánků Sbírka pro psí útulek Logická olympiáda školní kolo Organizátor MENS Podzim projekt Roční období Školní kolo Olympiády v českém jazyce Bobřík informatiky celostátní soutěž JŠI Soutěž v info.gramotnosti SŠINFOTECH Biologická soutěž v Ostravské ZOO Vybíralová + Rusinová Rusinová Hložková uč.1.st. Rusinová Hložková Hložková Ručková Mikulášská nadílka Zpívání pod stromečkem Vánoční posezení s rodiči Turková Rusinová, Turková, TU LEDEN Školní kolo biologické olympiády Ručková Školní kolo chemické olympiáda Ručková Předání pololetního vysvědčení TU Baltík soutěž o nejlepšího školního programátora v programu Baltík Bařinová Zima Projekt roční období uč.1stupně Den s písničkou Superstar Turková ÚNOR Dětský karneval ŠD Ples SRPŠ SRPŠ 14.,15.2. Výzdoba sokolovny pro ples a karneval Černohorská Přihlášky na střední školy Vilimovský BŘEZEN Výtvarná dílna Strana19/celkem22 Koziorková

20 DUBEN Básničky Projekt Zvuk Fruhbauerová Ševčíková Jaro Projekt roční období uč.1stupně Den Země - projektový den Vybíralová 1.stupeň KVĚTEN ČERVEN Vzdělávací pobyt 2. stupně Veřejné obhajoby závěrečných prací 9. třídy Týden školních výletů Léto Projekt roční období Slavnostní ukončení šk. roku, rozloučení s 9. tř. Vilimovský Mazurová TU uč.1stupně Vilimovský, Vybíralová Četnost exkurzí a návštěv kulturních akcí je omezena na maximálně dvě akce v jednom kalendářním měsíci. Před objednáním programu je nutné předchozí konzultace s vedením školy. PLÁN PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 TERMÍN KONÁNÍ KCE NÁZEV PROJEKTU ODPOVĚDNÁ OSOB celoročně Recyklohraní, Sběr s panem Popelákem M. Ručková, K. Vilimovský Bez termínu Školní noci B. Mazurová Bez termínu Chemické pokusy v MŠ Ručková celoročně Hasík HZS celoročně Naše třída prezentace na obci Třídní učitelé celoročně Svět práce K. Vilimovský Tento seznam není konečný, bude díky kreativitě učitelů doplňován. PLÁN RELIZCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVCÍHO PROGRMU Ve školním roce 2013/2014 do výuky zaveden upravený ŠVP podle opatření MŠMT ze dne čj.mšmt-2647/ Odpovědnost za přípravu má Mgr. V. Ševčíková. Strana20/celkem22

21 TERMÍNY PRO EVLUCI ÚPRVU TÉMTICKÝCH PLÁNŮ PRO ŠVP Termín Plán činnosti Odpovědnost/kontrola Odevzdání úprav plánů v souvislosti s realizací Všichni vyučující/še změn, které vyplývají z opatření MŠMT č.j. MSMT-2647/ ze dne 29. ledna Zpracování a zveřejnní celého ŠVP Še Schválení školskou radou Ma Kontrola plnění tematických plánů Všichni vyučující/še Kontrola plnění tematických plánů Všichni vyučující/še Tematické plány pro ŠVP jsou zpracovány v zadané tabulce v programu Excel s dodržením zadaného formátování textu a rozměrů tabulky. Vzorová tabulka se správně nastaveným formátováním je uložena v databázi iškoly v sekci Interní dokumenty Vzory pod názvem Vzorová tabulka pro plány ŠVP. Za zpracování tematických plánů a jejich soulad s výukou jsou odpovědni vyučující a kontrolní činnost vykonává koordinátor ŠVP, zprávu podává vedení školy na konci školního roku. PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Kontrola vedení školní dokumentace: termín odpovědnost Třídní knihy na konci každého kalendářního měsíce ZŘ Žákovské knížky průběžně třídní učitel, čtvrtletně ZŘ Třídní výkazy konec září 2013 a konec června 2014 ZŘ Strana21/celkem22

22 Osobní složky žáků konec září 2013 a konec června 2014 ZŘ Vedení záznamů v iškole průběžně celý rok ZŘ, ŘŠ Kontrola sestavených IVP, dokumentace integrovaných žáků konec září 2013 VP Hospitační činnost zaměřená na: průběžně celý rok ZŘ, ŘŠ - kvalitu a odbornost výuky - zavádění nových metod do výuky - formy výuky, používání multimediální techniky a motivaci žáků - kázeň žáků Prověrky BP čtvrtletně Flemr Kontrola lékárniček měsíčně Vybíralová Další kontrolní činnost vedení školy je zaměřená na: Práci s integrovanými žáky VP Dodržování harmonogramů dozorů ZŘ, ŘŠ Dodržování nástupu do vyučovacích hodin a ukončování výuky ZŘ, ŘŠ Dodržování vnitřních předpisů školy ŘŠ Dodržování pracovní doby provozních zaměstnanců ŘŠ Plán práce projednán a schválen na pedagogické radě dne Ve Starém Městě Mgr. Barbora Mazurová ředitelka školy Strana22/celkem22

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Učební plány: Ve školním roce 2014/2015 se v 1. 9. ročníku vyučuje podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Počet tříd a žáků:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Školní rok 2014 2015

Školní rok 2014 2015 Školní rok 2014 2015 Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace OBSAH: 1. Řízení a organizace Organizační schéma školy Vzdělávací program Plán porad Třídní schůzky Metodické orgány

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Plán práce na školní rok 2015-2016

Plán práce na školní rok 2015-2016 Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Plán práce na školní rok

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. 2. Hlavní úkoly školního roku. 1. Řízení a organizace. školní rok 2012/2013. 1. Řízení a organizace. 1.1. Organizační schéma školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. 2. Hlavní úkoly školního roku. 1. Řízení a organizace. školní rok 2012/2013. 1. Řízení a organizace. 1.1. Organizační schéma školy PLÁN PRÁCE ŠKOLY školní rok 2012/2013 Mgr. Miroslav Kettner ředitel školy OBSAH: 1. Řízení a organizace 1.1 Organizační schéma školy 1.2 Vzdělávací program 1.3 Plán porad 1.4 Třídní schůzky 1.5 Přidělení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán práce školy na školní rok 2014-2015

Plán práce školy na školní rok 2014-2015 Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2014-2015 Plán byl projednán a schválen dne : 18.9.2014 Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Obsah PLÁN

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Školní rok 2015 2016. S plánem práce seznámeni dne. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace

Školní rok 2015 2016. S plánem práce seznámeni dne. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Školní rok 2015 2016 S plánem práce seznámeni dne Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace OBSAH: 1. Řízení a organizace 1.1 Organizační schéma školy 1.2 Vzdělávací program 1.3

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2011-2012 Plán byl projednán a schválen dne : Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Obsah PLÁN PRÁCE ŠKOLY...1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 4 MINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÝ PROGRAM a Školní preventivní strategie jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Škola Základní škola Stříbrná Skalice Třída1. třída Školní rok 2013-2014

Škola Základní škola Stříbrná Skalice Třída1. třída Školní rok 2013-2014 Škola Základní škola Stříbrná Skalice Třída1. třída Školní rok 213-214. 1. 2. Od 6:55 Od 7:45 Od 8:4 Od 9:4 Od 1:35 Od 11:3 Od 12:2 Od 13:15 Od 14:1 Od 15:5 Předměty podle Do 7:4 Do 8:3 Do 9:25 Do 1:25

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více