Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku 14/15 Zahájení školního roku Zahájení kurzů Aj. / roč./ srpna 1. září V týdnu od 22. září Zahájení činnosti krouţků V týdnu od 22. září ,00 9,30 Pouze v odpol. I. st. od 13,30 / II.st. nejdříve od 15,30 Po.-Čt. Po. Organizuje - odpovídá ŘŠ ZŘŠ Exter. prac. Ved. krouţků Třídní schůzka pro 1. třídu 25. září 17,00 Čt. J. Zimková Podzimní prázdniny 27. a 29. října Po+St. Hodnotící pedagogická rada 13. listopadu 15,30 Čt. ŘŠ Třídní schůzky ( ročník) 13. listopadu v 17,30 Čt. TU Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou odevzdat VP Rozsvícení vánočního stromu Den otevřených dveří Vánoční prázdniny Zahájení vyučování ŠZ + vyhl. č. 86/2012 Sb. 5. prosince venkovní areál ZŠ + tělocvična ZŠ 5. prosince ledna ,30-18,30 Po. Ne. Pá. Pá K. Dvořáková I. Andrýsková H. Schneiderová +ţákovský parlament Po. Konzultace 13. ledna 16,00-18,30 Út. Ped. prac. Zápis dětí do 1.třídy 15. ledna 14,00-18,00 Čt. J. Zimková Klasifikační pedagogická rada 26. ledna 14,15 Po. Ped. prac. Vysvědčení za 1. pololetí 29. ledna 5. (6.) vyuč. Čt. ZŘŠ + TU Pololetní prázdniny 30. ledna Pá. Jarní prázdniny února Po. Ne. Přihlášky na SŠ odevzdat VP ŠZ + vyhl. č. 86/2012 Sb. K. Dvořáková Vydání zápisových lístků ţákům Velikonoční prázdniny dubna Čt. Pá. K. Dvořáková Hodnotící pedagogická rada 9. dubna 15,30 Čt. ŘŠ Třídní schůzky 9. dubna 17,30 Čt. TU Přijímací zkoušky na SŠ od 7. dubna K. Dvořáková 15,00 19,00 Den pro děti a rodiče 30. května So. L. Hamal

2 Den dětí v ZŠ 1. června dopoledne. Po. TU Konzultace Prezentace ţáků 9. třídy 4. června 9. června 16,00 18,30 16,00 18,00 Čt. Út. TU H. Schneiderová + ZŘŠ Školní výlety (jednodenní) všechny třídy 11. června Čt. TU Klasifikační pedagogická rada 24. června 14,15 St. ŘŠ Ukončení školního roku 14/ června 8,00 Út. ŘŠ + TU Hlavní prázdniny Čerpání ŘD pro ped. prac. Přípravný týden na šk. rok 15/16 od 1.7. do srpna 8,00 14,00 Zahájení šk. roku 2015/ září 8,00 9,30 Út. Po. Pá. Všichni ped. prac. Doplnění hlavních akcí v průběhu šk. roku 2014/2015: Plavání: třída 1. pololetí 14/15 pá Andrýsková, Vachová - objednáno (autobus zajištěn) Exkurze Nošovice: třída Dvořáková (objednat a zajistit) Vánoční Vídeň: výběr žáků 2.st. ZŠ, Krischková (nabídka žákům závazné přihlášky do objednat a zajistit) LVZ: třída, (místa v jednání) 1. termín: února 2015 Šťastná, Javorový vrch (Beskydy) 2. termín: února 2015 Šťastná (Orientka) 3. termín: ledna Šťastná (Bílá Staré Hamry) Závazné přihlášky do Krakov a Vělička: výběr žáků 2.st., duben 2015 Menšíková + 1 (nabídka žákům - závazné přihlášky do objednat a zajistit) Dukovany a Dalešice: třída Dvořáková, Schneiderová (objednat a zajistit) Škola v přírodě: třída, května Šťastná (Bílá - Staré Hamry), objednáno Pobyt v přírodě: třída ??? Andrýsková, Vachová (objednat a zajistit) Zveřejněno

3 O konání dalších akcí plánovaných pedagogickými pracovníky v průběhu školního roku 14/15, či o termíny akcí již stanovených v plánu, požádají ped. prac. písemnou formou nejpozději 14 dní před termínem plánované akce ředitele školy a před seznámením žáků s touto akcí ji budou s ředitelem školy konzultovat!!! Pedagogický sbor ZŠ pro šk. rok 2014/2015 Mgr. Lumír Hamal - ŘŠ Mgr. Jan Kolisko - ZŘŠ, metodik ICT a koordinátor ŠVP Třídní učitelé 1. třída: Mgr. Jana Zimková 2. třída: Mgr. Ilona Andrýsková 3. třída: Mgr. Jana Vachová 4. třída: Mgr. Radmila Zatloukalová 5. třída: Mgr. Šárka Menšíková, metodik prevence 6. třída: Mgr. Ivana Krischková 7. třída: Mgr. Pavlína Šťastná, koordinátor EVVO 8. třída: Mgr. Ivana Pospíšilová 9. třída: Mgr. Hana Schneiderová, koordinátor žák. parlamentu Netřídní učitelé Mgr. Kateřina Dvořáková uč., VP Vychovatelé ŠD Bc. Petr Guttek Lucie Rotterová vedoucí vychovatel vychovatelka

4 Termíny vyvěšení, vydání, předložení či odevzdání dokumentace Dokumentace odevzdávaná řediteli školy či zástupci ředitele školy bude zpracována výhradně na počítači ve formátu A4 /A5/ a bude obsahovat (dle obsahu) : název, třídu, jméno pedagoga, datum odevzdání a podpis pedagoga. /T = tisková verze, em = / Čt. Vyvěsit školní řád, řády učeben, inventární seznamy a rozvrhy ve třídách TU+správci učeben Po. Počty žáků tříd včetně moment.nepřítomných,z toho h/d, u nových žáků jméno, příjmení, přesný název a adresu školy, ze které přišli + žádost o výpis z matriky. TU Po. Vydat dotazníky ţákům 1. třídy + sdělení adresy předchozí MŠ. TU Po. Vydat ţákům zápisní lístky do ŠD TU Út. Vyplnit ŢK (TU nadiktují ţákům kolonku po kolonce) TU Út. Předloţit ţákům nabídku mimoškolních aktivit/ krouţků / TU T Čt. Odevzdat seznamy ţáků tříd (jm.,příjm., dat.narození, bydliště) TU T do Pá. Odevzdat zápisní lístky do ŠD ved. vych. ŠD Pá. Odevzdat seznamy ţáků s trvalým bydlištěm mimo Olomouc, (příjmení, jméno, r.č., přesná adresa trvalého bydliště) TU T Pá. Odevzdat seznamy ţáků, kteří se budou stravovat ve ŠJ TU T Pá. Souhlas zákonných zástupců s fotografováním ţáků + souhlas zákonných zástupců s opuštěním školy v době mezi dopol. a odpol. vyuč. TU Út. Předloţit TK a TV ke kontrole TU St. Odevzdat seznamy ţáků 1. ID / s platností do / TU, VP T 2. Zohledněné ţáky TU, VP St. Odevzdat zkontrolované místní inventární seznamy tříd a odb. učeben ke korekci TU a ved. odb. uč Čt. Vyvěsit ţákovské desatero v kaţdé třídě TU Pá. Odevzdat seznamy ţáků v jednotl. odd. ŠD ved. vych. ŠD T Pá. Odevzdat změny/opravy pro KL v Bakalářích (adresy, zdrav. pojišťovny, ŠJ apod.) TU Pá. Předloţit vyplněné blankety mimoškolních aktivit /krouţků/ ved.krouţků Po. Odevzdat roční plán práce ŠD ved. vych. ŠD T + em Po. Odevzdat časově tematické plány učiva jednotlivých předmětů a tříd ( dle ŠVP ZV) všichni ped. prac. T + em / do plánů zapracovat / :- Environmentální výchovu a vzdělávání - Výchovu k volbě povolání (v roč) v Pč. - Výchovu ke zdraví ( ročník) v předmětu ČaJS - Ochranu člověka za mimořádných situací - Prevenci zločinů proti lidskosti - Multikulturní výchovu - Úmluvu o právech dítěte - Projekt Prevence proti zubnímu kazu v ročníku St. Plán laboratorních prací (Př, F, Ch) vyuč. předmětů T + em Plán práce VP na 14/15 K. Dvořáková T + em Plán práce metodika prevence na 14/15 Š. Menšíková T + em Plán práce EVVO na 14/15 P. Šťastná T + em Plán práce MS a jednotlivých PK na 14/15 ved MS a PK T + em Plán práce ICT na 14/15 ZŘŠ J. Kolisko T + em Plán práce ŠVP na 14/15 ZŘŠ J. Kolisko T + em

5 do Čt. Zprávu o činnosti MS a PK za šk. rok 13/14 ved. MS a PK T + em ( R. Lachmanová, I. Pospíšilová, I. Krischková, P. Šťastná) T + em Zprávu koordinátora ŠVP za šk. rok 13/14 koor. ŠVP T + em (J. Kolisko) Zprávu koordinátora EVVO za šk. rok 13/14 koor. EVVO T + em (P. Šťastná) Zprávu metodika prevence za šk. rok 13/14 za metodika prevence T + em (Š. Menšíková) Zprávu koordinátora ICT za šk. rok 13/14 koor. ICT T + em (J. Kolisko) Zprávu VP za šk.rok 13/14 T+ em (K. Dvořáková) Zpráva o činnosti MŠ za šk. rok 13/14 ved. uč. MŠ T + em (S.Šímová) do Čt. Odevzdat IVP ID (zpracovává VP) VP T + em

6 Ustanovení do funkcí a odpovědnost za: Výchovná komise : Hamal, Dvořáková, + TU Školská rada : Andrýsková, Zatloukalová (čestná funkce) Kontrolní komise BOZP: Hamal, Navrátil, Dvořáková Výchovný poradce : Dvořáková Koordinátor ŠVP : Kolisko Koordinátor EVVO : Šťastná Koordinátor- metodik ICT : Kolisko Metodik prevence : Menšíková Koordinátor mimoškolních akcí I.st.: Zimková Koordinátor mimoškolních akcí II.st.: Šťastná Inventarizační komise : Kolisko (vedoucí komise), Krischková, Schneiderová, Šímová Webové str. školy : Kolisko Vedoucí MS : Zatloukalová Vedoucí PK : 1. humanitní a výchovná (Vv, Hv, Ov, D, Tv, VkZ, Pč) Pospíšilová 2. jazyků (ČJ, NJ, AJ, KAJ) - Krischková 3. přírodních věd (Z, Př, F, Ch, M, SML, Inf) Šťastná Odpovědnost za ŠD : Guttek Bezpečnostní technik : Navrátil Dopravní referent : Zatloukalová Sběrový referent : Vachová Kulturní referent - I. st. : Zimková Kulturní referent - II. st.: Krischková Tělovýchovný referent : Hamal Zdravotník : Hamal, Guttek Ţákovská školní knihovna I. st.: Zimková Ţákovská školní knihovna II. st.: Schneiderová Učebnice I. st. : Andrýsková Učebnice II. st. : Pospíšilová Koordinátor dětského parlamentu : Schneiderová Estetická výzdoba inter.školy I.st.: Andrýsková Estetická výzdoba inter.školy II.st.: Pospíšilová Zeleň v exter.školy : Navrátil, Dvořáková Zeleň v inter. školy : správ.zam. Správce ICT učebny na I. st.: Kolisko Správce ICT učebny na II. st. Kolisko Správce sborovny na I. st. : Andrýsková Správce sborovny na II. st. : Dvořáková Školní dopisovatel : Krischková Školní kronika : Krischková Správce keramické dílny : Zimková Vyhlašování školních akcí v místním rozhlase: Zimková Školní zpravodaj /vývěska v obci/: Zatloukalová

7 Správcovství kabinetů správci sbírek Český jazyk - Krischková Cizí jazyky - Schneiderová Matematika - Pospíšilová Dějepis - Menšíková Zeměpis - Šťastná Přírodopis - Šťastná Fyzika - Dvořáková Chemie - Dvořáková Občanská výchova - Menšíková Tělesná výchova - Hamal Hudební výchova - Vachová Výtvarná výchova - Pospíšilová Dopravní výchova - Zatloukalová Praktické činnosti (kabinet zahradního nářadí, cv.šk. kuchyně) - Dvořáková AVT Kabinet I. st. - Zatloukalová Kabinet ŠD - Rotterová, Guttek Spisovna - Hamal Správci odborných učeben - odpovědnost Učebna ICT I. st. Učebna ICT II. st. Multimediální učebna Cvičná školní kuchyně Tělocvična Keramická dílna Učebna zeměpisu a přírodopisu Učebna výtvarné výchovy Jazyková učebna (laboratoř) Fitcentrum Hudební výchova - Dvořáková - Hamal - Zimková - Šťastná - Pospíšilová - Schneiderová - Hamal - Krischková

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013 Plán školy 2012-2013 1. Vedení školy... 3 2. Přidělení tříd... 3 3. Netřídní učitelé... 3 4. Vychovatelky školní družiny... 3 5. Uvádějící učitelky... 4 6. Správní zaměstnanci... 4 7. Pracovnice školní

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. na školní rok 2014/2015

Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. na školní rok 2014/2015 Č.j.:1/0209/14 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE na školní rok 2014/2015 1. Kvalitou výchovně vzdělávacího procesu dosáhnout adekvátních výsledků

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2012/2013 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2012 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2013/2014 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2013 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Plán činnosti na měsíc září 2014

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Plán činnosti na měsíc září 2014 Plán činnosti na měsíc září 2014 Úkoly : Zahájení školního roku 2014-2015 1. 9. 2014 Jednání vedení školy a ZSR 11. 9. 2014 Kontrola zajištění stavu LVK 30. 9. 2014 Pracovní porada. 8. 9. 2014 Třídní schůzky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Zpracovala Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy

Zpracovala Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb. a Vyhlášky

Více