Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková

2 Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru vzdělávání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Výkon státní správy e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j) Základní údaje o hospodaření školy k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů při vzdělávání 2

3 a) Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Adresa školy Družební 336, Ostrava Krásné Pole Právní forma Příspěvková organizace IČO DIČ CZ IZO základní škola IZO mateřská škola IZO školní družina IZO školní jídelna IZO výdejna ŠJ Identifikátor zařízení Ředitelka statutární zástupce RNDr. Věra Havelková Statutární zástupce ředitelky kontakty Mgr. Ludmila Tuhovčáková Fax Školská rada Zřízena Počet členů 6 Zařazení do sítě škol Změna k Odloučené pracoviště Družební 5, Ostrava Krásné Pole Mateřská škola kontakt Tel: Zřizovatel Statutární město Ostrava, Městský obvod Krásné Pole adresa Družební 576, Ostrava Krásné Pole, Právní forma obec IČ kontakty Tel:

4 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Škola sdružuje Cílová kapacita Stav k Základní škola C/01 Studium denní Školní družina Školní jídelna Mateřská škola Výdejna - ŠJ Vzdělávací programy Ročníky název ZŠ ŠVP pro základní vzdělávání platný od l. 3. MŠ - Perlička ŠVP pro předškolní vzdělávání platný od Školní družina ŠVP pro školní družinu platný od ŠVP Školní vzdělávací program Statistické údaje pro školní rok 2013/2014 Počet tříd ZŠ Počet žáků Počet žáků na l třídu Počet žáků na l pedagoga ,36 15,66 Počet tříd MŠ Počet dětí Počet dětí na l třídu Počet dětí na 1 pedagoga ,33 13,16 Počet tříd ŠD Počet dětí Počet dětí na l Počet dětí na 1 pedagoga oddělení Základní škola poskytuje vzdělání základní v rozsahu stanoveném Standardem základního vzdělání a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kromě předávání znalostí a dovedností žákům je snahou školy rozvíjet také osobnost žáka. Ke splnění cílů v oblasti vzdělávání má škola zpracován Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání se zvýšenou 4

5 pozorností na environmentální (ekologickou) výchovu a prvky programu Zdravá škola. Výuce anglického jazyka se věnujeme od 1. ročníku, druhým cizím jazykem je jazyk německý vyučovaný od 8. ročníku. Mateřská škola PERLIČKA pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, se zaměřením na ekologickou výchovu, zdravý životní styl a rozvíjení talentu, dále jsou do výchovně vzdělávacího procesu zaváděny prvky alternativní MŠ a Začít spolu. Školní družina pracuje podle Školního programu pro ŠD. Vývoj počtu žáků ZŠ Školní rok Počet žáků Školní rok Počet žáků 2003/ / / / / / / / / / / Vybavení základní školy: 11 kmenových tříd 1 hřiště tartanový povrch 1 tělocvična 1 žákovská knihovna 1 učitelská knihovna Odborné učebny: pro fyziku, chemii a biologii jazyková laboratoř cvičná kuchyně / slouží zároveň jako kmenová třída / dílna pro pracovní vyučování a keramická dílna počítačová učebna - 22 žákovských PC a 1 učitelský PC interaktivní tabule ve speciálních učebnách 3ks interaktivní tabule v kmenových třídách 9 ks žákovský školní nábytek je v souladu s ergonometrickými požadavky 5

6 Pracovní činnosti: Výchova mimo vyučování: Předškolní výchova: Školní stravování: Výdejna: Jiná zařízení: školní zahrada školní družina - herna realizována v samostatné budově MŠ školní jídelna v budově MŠ dětské hřiště v areálu školy Vybavení mateřské školy 3 samostatné třídy / Kuřátka, Žabičky, Berušky / samostatná jídelna počítačové pracoviště dětské hřiště dětský nábytek je v souladu s ergonometrickými požadavky třídy jsou vybaveny klavír, audiovizuální technika, počítačové pracoviště, sportovní nářadí a náčiní, hrací koutky, hračky atd. Budova, kde sídlí základní škola a školní družina, je v technicky vyhovujícím stavu. Posouzením demografického vývoje obyvatel obce Krásné Pole se dá předpokládat zvyšování počtu žáků ZŠ, proto byl v létě 2014 zpracován projekt, na základě výzvy MŠMT, který nedostatek učeben řeší nadstavbou nad spojovací částí mezi školou a tělocvičnou. Tím by se získaly dvě nové učebny. Třetí učebna by vznikla rekonstrukcí stávající učebny pracovních činností. Aby byly splněny všechny hygienické podmínky provozu školy, bude vybudováno také sociální zařízení, šatny a kabinet. Celá akce je plánována s výhledem do roku V areálu školy byla nově vystavěna moderní mateřské škola, která zahájila provoz v září 2013, celkové náklady na výstavbu přesáhly částku 25 mil Kč. Další projekt řeší vybudování školní zahrady pro MŠ. Realizace tohoto projektu by měla být na konci roku Školní jídelna sídlí v nové, moderně vybavené budově vedle základní školy. 6

7 c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy 1) Pedagogové ZŠ, ŠD Funkce Kvalifikace Aprobace ředitelka VŠ CH, BI zástupkyně ŘŠ VŠ M, PČ učitelka, výchovná poradkyně učitelka koordinátorka ŠVP VŠ VŠ NŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitel VŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ JA, JN učitelka VŠ JA učitel VŠ JČ, D učitel VŠ Z, INF učitel metodik prevence učitelka koordinátorka EVVO VŠ VŠ OV, TV M, BI vychovatelka SŠ vychovatelství vychovatelka VŠ vychovatelství 2) Pedagogové MŠ Funkce Kvalifikace Aprobace vedoucí učitelka VŠ učitelka MŠ učitelka VŠ učitelka MŠ učitelka SPŠ učitelka MŠ učitelka SPŠ učitelka MŠ učitelka SPŠ učitelka MŠ učitelka SPŠ učitelka MŠ 7

8 3) Odborná kvalifikace Pracoviště Kvalifikovanost ZŠ 99,9 % MŠ 100 % ŠD 100 % 4) Správní zaměstnanci ZŠ Pracovní zařazení Počet hospodářka 1 účetní 1 uklízečka 3 topič + údržbář / ZŠ + MŠ / 1 školnice 1 5) Správní zaměstnanci MŠ Pracovní zařazení Počet školnice 1 uklízečka 1 výdej stravy 0,75 6) Absolventi, kteří nastoupili na školu v tomto školním roce Pracoviště Počet ZŠ 0 MŠ 0 ŠD 0 7) Pedagogové, kteří nastoupili nebo odešli v tomto školním roce: Odešli: Pracoviště Počet - odešli ZŠ 1 MŠ 0 ŠD 0 8

9 Nastoupili: Pracoviště Počet - nastoupili ZŠ 1 MŠ 0 ŠD 0 8) Počet zaměstnanců v důchodovém věku Pracoviště Počet - důchodci ZŠ 1 MŠ 0 ŠD 0 9) Přepočtený počet zaměstnanců školy: Základní škola - pedagogové: 15,23 ostatní zaměstnanci: 4,25 celkem: 19,48 Mateřská škola - pedagogové: 6,00 ostatní zaměstnanci: 1,75 celkem: 7,75 Školní družina - vychovatelky: 1,75 Školní jídelna - ostatní zaměstnanci: 4,5 Doplňková činnost ŠJ 1,00 Výdejna - MŠ 0,75 Celkový počet 35,23 9

10 d) Výkon státní správy Rozhodnutí ředitelky školy Počet Odvolání Přijetí žáků do I. ročníku 33 0 Nepřijetí žáků k základnímu vzdělávání 0 0 Přijetí žáků do II. IX. ročníku 6 0 Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 33 0 Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 20 0 Odklad povinné školní docházky k Dodatečný odklad školní docházky 0 0 Individuální vzdělávací plán 19 0 Slovní hodnocení 0 0 Počet žádostí o dokončení základního vzdělávání 0 0 Snížení úplaty / MŠ, ŠD/ 0 0 Žáci uvolnění z vyučování jednotlivých předmětů Počet Tělesná výchova / plavání / 1 Tělesná výchova 1 Evidované stížností Počet - z toho oprávněných 0 - z toho neoprávněných 0 - z toho částečně oprávněných 0 - z toho podstoupených jinému orgánu 0 10

11 Žáci končící povinnou školní docházku Státní školy obory s maturitou Délka studia Počet přijatých žáků Informační technologie 4 1 Gymnázium 4 4 Mechanik seřizovač 4 1 Obchodní akademie 4 1 Telekomunikace 4 1 Státní školy - obory s výučním listem Délka studia Počet přijatých žáků Kadeřnice 3 2 Strojní mechanik 3 2 Obráběč kovů 3 1 Soukromé školy - obory s maturitou Délka studia Počet přijatých žáků Gymnázium 4 1 Obchodní akademie 4 1 Soukromé školy obory bez maturity Délka studia Počet přijatých žáků Víceletá gymnázia Délka studia Počet přijatých žáků Nižší stupeň - Gymnázium 8 4 Nižší stupeň - Gymnázium

12 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP ročník počet žáků na prospělo Prospělo neprospělo nehodnoceno konci pololetí s vyznamenáním 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. A B A B Celkem l.stupeň Celkem stupeň Celkem ZŠ Snížený stupeň z chování Stupeň z chování Počet 1. pol. 2. pol Celkový počet neomluvených hodin Celkový počet omluvených hodin 1. pololetí Počet hodin Průměr na žáka Počet hodin Průměr na žáka 45/ 2 žáci / 0, ,40 2. pololetí Počet hodin Průměr na žáka Počet hodin Průměr na žáka ,81 12

13 Učební plán Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyk. komunikace I. stupeň Názvy vyučovacích předmětů celkem disp. Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a zdraví Tělesná výchova Informační technologie Informatika celkem disp. = disponibilní hodina 13

14 II. stupeň Vzdělávací oblasti Názvy vyučovacích předmětů celkem disp. Jazyk a jazyk. komunikace Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Informační technologie Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Cvičení z matematiky Informatika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Volitelné předměty celkem disp. = disponibilní hodina 14

15 Komentář k učebnímu plánu Učení plán byl sestaven tak, aby co nejvíce vyhovoval výchovně vzdělávacím záměrům školy a podporoval zdravý vývoj žáků. Volitelné předměty jsou zařazeny do učebního plánu v ročníku. Nabídku tvoří: Cvičení z JČ Cvičení z M Cvičení z informatiky Sportovní hry Seminář a praktika z přírodovědných předmětů Seminář a praktika ze společenskovědních předmětů Domácnost Konverzace v AJ Konverzace v NJ Přesná nabídka volitelných předmětů bude uvedena v ročním plánu podle podmínek školy a zájmů žáků. Volitelné předměty mají charakter jednoročních kurzů, skupiny mohou vytvářet žáci z různých ročníků, přičemž dochází k věkové integraci. Anglický jazyk je součástí povinné výuky od prvního ročníku pro všechny žáky s časovou dotací jedna hodina týdně, od třetího ročníku pak hodiny tři. Disponibilní časové dotace jsou využity k posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí. Pro výuku NJ byla využita jedna hodina v sedmém ročníku a šest disponibilních hodin v osmém a devátém ročníku. Ve druhém ročníku byla disponibilní dotace využita pro posílení výtvarné výchovy, ve druhém a třetím pak byly posíleny hodiny tělesné výchovy. Vyučovací předmět Informatika bude vyučován od čtvrtého do sedmého ročníku a plynule na ni naváže volitelný předmět. K navýšení časové dotace došlo také v přírodovědných předmětech /Přírodopis a Zeměpis /, bude jí využito také pro realizaci průřezových témat a pro profilaci školy. Žáci si navíc dle svých schopností a možností školy mohou zvolit nepovinné předměty, případně zájmové útvary. 15

16 Vývojové poruchy učení a chování Integrovaní individuálně Na začátku školního roku 13 Na konci školního roku - 19 Integrovaní skupinově -speciální třída 0 Integrovaní bez zvýšených finančních 0 nároků Zdravotně znevýhodnění žáci 0 Počet hodin individuální výuky 3 skupiny, tj. celkem 3 hodiny týdně Počet kontrolních vyšetření na PPP 8 Počet nových vyšetření na PPP 10 Počet psychologických vyšetření 2 Počet kontrolních vyšetření na SCP 1 Počet zohledněných žáků při 25 hodnocení VPUCH vývojové poruchy učení a chování PPP Pedagogicko psychologická poradna SPC Speciální pedagogické centrum Péče o žáky s vývojovými poruchami učení a chování, péče o žáky nadané Výuka i reedukační péče probíhala dle vypracovaných individuálních plánů. Reedukační péče je na naší škole zajištěna dvěma pedagogy s příslušným vzděláním pro práci s těmito žáky. Ve výuce se pak používají potřeby pro integrované žáky, např. speciální čtenářské tabulky, pracovní listy, počítačové programy, pomůcky pro rozvoj pozornosti, grafomotoriky a početních představ. Odborná metodická pomoc ostatním pedagogům i zákonným zástupcům je poskytována výchovnou poradkyní, která pracuje zároveň jako metodik pro VPUCH, vede evidenci žáků s VPUCH, provádí depistáž, spolupracuje s PPP, SPC, školním psychologem a metodikem prevence, zajišťuje nebo zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb. Žákům nadaným je ze strany pedagogů věnována zvýšená pozornost tak, aby se co nejlépe mohly rozvíjet jejich individuální schopnosti. Výuka a výchova k volbě povolání Výchovná poradkyně vede poradenství pro volbu povolání a výběr vhodné střední školy. Výuka a výchova k volbě povolání je řešena převážně formou samostatného celoročního vyučovacího celku v rámci předmětu Pracovní činnosti v devátém ročníku, v menší míře je zařazována i do ročníků nižších. Žáci se účastnili tradiční besedy k volbě povolání na IPS Úřadu práce v Ostravě. Škola také umožňuje propagaci středních škol mezi žáky a jejich rodiči. 16

17 Výchovné poradenství Výchovné poradenství vede výchovné poradkyně s požadovaným odborným vzděláním. Pro školní rok 2013/14 byly stanoveny v oblasti výchovy tyto priority: posilovat tolerantní jednání a chování žáků, sledovat vzájemné vztahy žáků a plnění školních povinností. V celém průběhu školního roku učitelé řešili mnoho drobných přestupků a problémů. Závažné přestupky byly projednány na ředitelství školy za účasti zákonných zástupců, výchovné poradkyně a metodika prevence. Zejména na druhém stupni přetrvává problém s přípravou žáků na vyučování, s plněním školních povinností. V oblasti tolerance došlo sice ke zlepšení, ale i nadále dochází k incidentům a proto bylo nutné přistoupit k udělení kázeňských opatření Žáci, kteří se snažili dobře a svědomitě připravovat na výuku, spolupracovat, komunikovat a byli tak přínosem pro kolektiv třídy, obdrželi na konci školního roku pochvalu. 17

18 Soutěže a olympiády Sportovní Školní kola Další kola Vánoční turnaj - volejbal - 8 Turnaj stolní tenis 8 - Turnaj florbal - 25 Turnaj volejbal 7 7 Velikonoční turnaj - volejbal - 8 Streethockey 30 6 Plážový volejbal - 9 Vybíjená Ostatní Pohádky dětí dětem 40 1 Pythagoriáda 48 4 Přírodovědný klokan 23 - Jazyk anglický - olympiáda 14 2 Harry Potter - 4 Jazyk český - olympiáda 10 - ZOO Létající savci Dopravní soutěž 87 4 Pěvecká soutěž Skřivánek 55 5 Recitace Rolnička 52 4 Výuka plavání: Probíhala ve 2. pololetí školního roku, účastnili se žáci 2. a 3. třídy v krytém bazénu SAREZA v Ostravě - Porubě. Přeprava žáků byla zajištěna autobusem. Plavecká výuka probíhala bez problémů a žáci získali plavecká vysvědčení. Dramatická výchova: Byla zajištěna pro 4. a 5. ročník. Pro každou třídu bylo připraveno 5 lekcí. Dramatická výchova se zaměřuje na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce, rozvíjí tělesné a duševní schopnosti, herní a komunikační dovednosti. Směřuje žáky k tomu, aby porozuměli rozličným způsobům mezilidské komunikace. Environmentální výchova: Cílem letošního školního roku bylo: - začlenění ekologických zřetelů do jednotlivých vyučovacích předmětů a aktivit školy, - vytvoření integrujících celků učiva zaměřených na vztah k životnímu prostředí, - ekologizaci provozu a fungování školy jako celku. 18

19 V průběhu celého školního roku žáci zpracovávali projekty s touto tématikou. Spolupracujeme s organizacemi, jako jsou VITA, OZO a další. Tradiční je také účast na soutěžích pořádaných ZOO s velmi dobrým umístěním mezi soutěžícími. Nedílnou součástí práce je trvalé vedení žáků ke třídění odpadů, šetření energiemi, vodou a kladnému vztahu k přírodě. Dopravní výchova: Dopravní výchově se věnují učitelé průběžně celý rok. Školního kola dopravní soutěže se účastnily třídy. Vítězové pak postoupili do obvodního kola, kde dosáhli velmi solidního umístění. Prevence požární ochrany: V rámci spolupráce s Hasičským záchranným sborem se jako každý rok účastníme cyklu přednášek a to vždy pro žáky 2. a 6. ročníku s názvem HASÍK. Na nich se naši žáci seznámí se základními informacemi požární prevence a hasičskými technikami. Školní družina: V letošním roce bylo přihlášeno 60 dětí, které byly rozděleny do dvou oddělení. Družina se podílí na životě školy, připravuje kulturní vystoupení, účastní se sportovních turnajů. Žáci vyrábějí dárky pro budoucí prvňáčky. Během školního roku probíhají tyto soutěže: Družinový Slavík, turnaj v piškvorkách, skládání hlavolamu, zkoušky postřehu, paměti a síly, Mistr křížovkář a další. V zimních měsících vyrobili žáci jednoduchá krmítka pro ptáky a následně sbírali a donášeli suché pečivo a pozorovali přilétající ptactvo. Maškarní odpoledne se velmi vydařilo i díky tomu, že paní vychovatelky připravily spousty zábavných soutěží. Paní vychovatelky dbají na to, aby se v družinovém kolektivu vytvořily přátelské vztahy. Pokud to počasí dovolilo, trávily děti odpoledne venku na dětském hřišti. Kapacita družiny / 60 žáků/ je nedostatečná, proto byl požádán KÚ Moravskoslezského kraje o navýšení kapacity na 88 a ve školním roce 2014/2015 bude otevřeno třetí oddělení družiny. 19

20 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Tato prevence se řídila minimálním preventivním programem vypracovaným pro tento školní rok. Celý školní rok byl zaměřen na prevenci sociálně - patologických jevů. Žáci jsou během celého roku seznamováni s riziky, které vyplývají z užívání, přechovávání a distribuce návykových látek, s problémem šikany, závislostmi, jsou seznamováni s pojmy xenofobie, rasismus, antisemitismus, terorismus. Na začátku školního roku byli seznámeni, jak postupovat v případě, pokud by se ve škole / i mimo ni / setkali se sociálně patologickými jevy. Byli seznámeni se zákazem pořizovat videozáznamy na mobil a jejich umísťováním na sociálních sítích. Dále jsou seznámeni s trestním zákoníkem, zejména v souvislosti s trestním chováním a odpovědností mládeže, to vždy s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem. Žáci třídy byli začleněni do dlouhodobého preventivního programu BUĎ OK. Třídy absolvovaly vzdělávací bloky Vztahy, Zdravý životní styl, AIDS, Drogy, Šikana, Netolismus. Celá problematika sociálně patologických jevů je zapracována do učebních plánů všech vyučovacích předmětů, zvláště pak do prvouky, přírodovědy, chemie, přírodopisu, občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Škola spolupracuje s městskou policií a s okresním metodikem prevence. Školní metodik prevence se účastní pravidelných školení a seminářů. Výchovné a vzdělávací problémy řeší průběžně výchovná komise. Školní metodik prevence spolu s výchovnou poradkyní a vedením školy řešili dva případy záškoláctví / 45 neomluvených hodin /, vyskytly se případy poškozování školního majetku, kouření u žáků druhého stupně, nově pak kouření elektronické cigarety, podvody v žákovských knížkách, problémem bylo i nevhodné chování žáků mezi sebou i k vyučující. Po vyšetření všech přestupků a prohřešků a projednání se zákonnými zástupci byly v roce 2013/2014 uděleny celkem dva druhé stupně z chování. Rozbor úrazovosti Do knihy úrazů bylo zapsáno celkem 14 úrazů / 13 ZŠ, 1 MŠ /. Jednalo se většinou o drobné úrazy končetin způsobené při sportovních činnostech. Úrazy byly postupně odškodňovány pojišťovnou Kooperativa, k byl odškodněn 1 úraz v celkové výši 1300,-Kč. 20

21 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu počet zúčastněných Změny v právních předpisech za poslední dva roky a dokumentace školy 1 Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy 2 Metodické poradny pro vedoucí vychovatele ŠD 1 Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti II 1 Nový občanský zákoník v praxi ředitelů škol 1 Barevný rok 1 Jak na stres v pedagogické praxi 1 Náměty k realizaci environmentálního vzdělávání v MŠ 1 Jak na syndrom vyhoření v pedagogické praxi 1 Inspirativní hodina předškolní věk 1 Základy matematiky prof. Hejného 3 Metodická poradna 1 Hudebku mám nejraději 1 Podpora čtenářství v 1. ročníku ZŠ 1 Základy znakového jazyka 1 Matematická konference 4 Sexuální výchova pro pedagogy 2 Smart club krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky 2 21

22 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Vánoční jarmark Na začátku adventního období se tradičně konal Vánoční jarmark. Žáci spolu s pedagogy už měsíc předem začali vyrábět vánoční ozdoby a přání, péct perníky a cukroví. V keramickém kroužku vyráběli drobné keramické předměty s vánoční tématikou. Na jarmark se připravovali nejen žáci, ale i rodiče, kteří dětem pomáhali s výrobou vánočních předmětů. Maminky napekly sladké dobroty a slavnostně nazdobená škola mohla v podvečer přivítat hosty, bylo jich tolik, že se ani do školy nemohli vejít. Školní pěvecký sbor se postaral o slavnostní zahájení a nádherně dojemnými písněmi navodil vánoční atmosféru. Pochvaly a uznání jsme slyšeli ze všech stran. Výtěžek z prodeje Sdružení rodičů využilo ve prospěch žáků a školy. Ozdravný pobyt - Chorvatsko /letovisko Ruskamen, kemp Daniel / Ozdravný pobyt v Chorvatsku byl organizován ve spolupráci a CK Duha Tours, s. s r.o. / Ostrava Poruba /. Z druhého stupně se účastnilo celkem 41 žáků a doprovázeli je 4 vyučující. Ubytování bylo ve čtyřlůžkových chatkách v blízkosti moře, byly vybaveny ledničkou, kuchyňským koutem. Sociální zařízení s teplou vodou bylo v blízkosti chatek. V kempu byla také restaurace, která zajišťovala stravování snídaně, polední polévku a večeři. Svačinky a pitný režim / po celý den / byl v režii CK. Celý program byl zaměřen na sportovní aktivity, zejména v družstvech s důrazem na týmovou spolupráci, aktivity u moře a turistiku. Fakultativní výlety byly velmi atraktivní, jeden byl do Omiše s raftem po řece Cetině a druhý pak výlet lodí na ostrov Brač. U žáků se nestal žádný větší úraz, zdravotnice ošetřovala je drobné oděrky. Na úplném konci pobytu, při odchodu k autobusu paní zástupkyně upadla na mokrém povrchu / poslední den pršelo / a přivodila si zranění, které po návratu do ČR bylo ošetřeno ve FN Ostrava / zlomenina zápěstní kůstky /. Celý pobyt proběhl bez problémů, chování žáků bylo OK a po zhodnocení celého pobytu si myslíme, že obdobnou akci můžeme někdy příště zorganizovat znovu. Spolupráce s Dětským rehabilitačním stacionářem Již tradičně žáci druhého stupně připravili pod vedením paní učitelky vánoční divadelní vystoupení v Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě - Porubě. Finanční dar ve výši 1000,- Kč byl použit na nákup pomůcek a hraček pro zdravotně postižené děti. 22

23 Máme rádi zvířata Jeden den v říjnu se dolní respirium promění v chovatelskou stanici. Žáci si přinesou svoje domácí mazlíčky želvy, králíčky, hady, strašilky, kočičky atd. V krátkých výstupech informují o tom, jak se o ně starají. Skokanský víceboj Sportovní akce, s mezinárodní účastí, se konala Do Krásného Pole se sjely školy z našeho okolí - ZŠ Svinov, ZŠ Polanka n/ Odrou a také žáci z partnerské školy z Wodzislavi Sl. Zawady. Družstva žáků 6. tříd celé dopoledne soutěžila ve skokanských disciplínách /skok vysoký, desetiskok, skok z místa, přeskok přes švihadlo /. Výsledky byly mimořádné a soutěž pomohla odhalit talenty pro atletické disciplíny. Běh olympijského dne Byl krásný červnový den ( ) celá naše škola se zapojila do běhu, který je součásti Olympijského dne. Mladší žáci museli prokázat svoje běžecké schopnosti na trasách 60m a 100m, starší žáky čekala trasa 1 000m. Protože se v areálu školy nenachází žádné vhodné sportoviště, závody se uskutečnily na cyklostezce. Sportovní nadšení bylo veliké, radost z vybojovaných cen také. Běh je součástí Olympijského dne, který připomíná vznik novodobého olympijského hnutí. Olympijský den se slaví od roku 1948, běh je jeho součástí od roku Školní výlety 3. a 4. třída Čtvrtek prožili žáci těchto tříd školní výlet na Štramberk a do Kopřivnice. Počasí bylo takřka výletní, po návštěvě kopřivnického muzea Tatra, přišla na řadu návštěva Štramberku s výšlapem na Trúbu, exkurzí v mini ZOO, muzeum loutek a výrobně štramberských uší. Dle sdělení žáků byl výlet SUPER. 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 5. třída Cílem výletu byla návštěva ZOO Svatý Kopeček u Olomouce. Žákům se během prohlídky věnoval průvodce. Mohli se vyřádit na různých prolézačkových atrakcích. Páťáci měli navíc vlastní program návštěva rozhledny a lanového centra. Výlet se vydařil se vším všudy. Zájmové kroužky: matematický, keramický, pěvecký, redakční, rozhlasový, pohybové hry, florbal, volejbal, turistický, šachový, umělec, školní televize, ruský jazyk, literární. 23

24 Sběrová činnost: Škola ve spolupráci se Sdružením rodičů pořádala tradiční podzimní sběr papíru. Starého papíru se sesbíralo cca17 tun. Výtěžek sloužil k nákupu kopírovacího papíru a odměn žákům za soutěže a jako příspěvek na školní výlety. 24

25 Činnost Sdružení rodičů při Základní škole a Mateřské škole účast na slavnostním zahájení a ukončení školního roku Mikulášská nadílka Dětský maškarní ples spolupořádání a financování akcí ke Dni dětí odměny vycházejícím žákům a dětem příspěvky na odměny za soutěže, ozdravné a sportovní pobyty pořízení skříněk pro žáky do jednotlivých tříd pomoc při organizování školních akcí 25

26 PROJEKTOVÉ DNY A VÝZNAMNÉ ŠKOLNÍ AKCE Název Datum Forma Slavnostní zahájení školního roku září celoškolní Sportovní dopoledne celoškolní Exkurze Dolní Vítkovice 2. stupeň Dopravní výchova na dopravním hřišti 4. třída Sběr starého papíru celoškolní Ajax -městská policie říjen 2. třídy Renarkon - Vztahy 6. třída Dramatická výchova 4. třída Máme rádi zvířata celoškolní Knihovna 2. třídy Exkurze Praha 9. třída Drakiáda 1. stupeň ZOO soutěž družstev listopad 7., 8. třída Renarkon Zdravý životní styl 7. třída Renarkon - Vztahy 8. třída Renarkon - Drogy 9. třída Dramatická výchova 4., 5. třída Městská policie besedy celoškolní SCIO srovnávací testy 9. třída AJAX - městská policie 2. třídy Knihovna třída Projektové dopoledne pracovní dílny 2. stupeň Návštěva dětského rehabilitačního stacionáře 7. třída Vánoční jarmark prosinec celoškolní Mikulášské dopoledne celoškolní AJAX - městská policie 2. A, 2. B třída Vánoční dílny 6. třída Kino 1. stupeň Renarkon - Drogy 9. třída Dopravní výchova leden 3. třída Úřad práce volba povolání 9. třída Dramatická výchova 4., 5. třída AJAX - městská policie 2. třídy Divadlo Lucerna třída Návštěva MŠ v prvních třídách 1. A, 1. B Plavání únor 2., 3. třída AJAX městská policie 2. třídy Dramatická výchova 4., 5. třída Výtvarné pracovní dílny 7. třída 26

27 Dětský maškarní ples celoškolní Plavání březen 2., 3. třída Knihovna 1. A,1. B, 2.,3. tř. Renarkon 2. stupeň Hasík 2. A, 2. B, 6. tř. AJAX městská policie 2. třídy Dramatická výchova 4., 5. třída Plavání duben 2., 3. třída Velikonoční řemesla 1. stupeň AJAX městská policie 2. třídy Posilovna, bazén 8., 9. třída Divadlo třída Knihovna 4., 5. třída Dramatická výchova 4., 5. třída Projektový den Dějiny Krásného Pole třída Plavání květen 2., 3. třída AJAX městská policie 2. třída Sběr papíru celoškolní Skokanský víceboj 6. třída Dramatická výchova 5. třída Beseda Policie ČR návykové látky 8., 9. třída SCIO - testování 8. třída Divadlo v tělocvičně celoškolní Plavání červen 2., 3. třída Den dětí celoškolní AJAX městská policie 2. třída Loučení se slabikářem 1. A, 1. B Dopravní výchova 4. třída Zotavovací pobyt Chorvatsko, Ruskamen třída Školní výlety celoškolní Folklórní odpoledne celoškolní Běh olympijského dne celoškolní Slavnostní ukončení školního roku celoškolní 27

28 Mateřská škola 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo mateřskou školu 79 dětí, z toho 39 děvčat a 40 chlapců. Nově přijato k předškolnímu vzdělávání: 32 Počet předškoláků: 26 Odklad školní docházky: 0 Předškolním dětem byly nabídnuty zájmové kroužky: Flétna Píšťalka Výtvarný Barvínek Pohybévě taneční Kometky Experimentální Zvídálkové Spolupráce s jinými organizacemi: HELEN DORON Dětská angličtina LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA Skaláček TANEČNÍ ŠKOLA Carmen ŠKOLNÍ AKCE ZÁŘÍ Radostné dopoledne v MŠ Divadlo Smíšek Veselá školička Ukázková hodina AJ /rodiče s dětmi/ Společná třídní schůzka Vánoční fotografování ŘÍJEN Divadlo Smíšek V nouzi poznáš přítele Kino Klimkovice Sammyho dobrodružství Uspávání broučků Výstava drobného zvířectva ČSCH v Krásném Poli Šikulka 3 pohádky /O vybíravé holčičce, O poctivém Pepíkovi, Jak Anička ke štěstí přišla/ 28

29 LISTOPAD Martinský lampionový průvod s rodiči Divadlo Smíšek Pasáček vepřů Dílny s předškoláky Předvánoční čas Návštěva knihovny v Krásném Poli - / II. a III. tř. / Městská policie Ostrava Honzíkova cesta /beseda/ Vánoční výstava Dům zahrádkářů /výstava výtvarných prací dětí z celé MŠ/ PROSINEC Pekelná diskotéka s rodiči Návštěva Mikuláše s čerty a anděly / Sdružení rodičů/ Posezení u vánočního stromečku Divadlo Smíšek Smíškovy Vánoce / pro rodiče a sourozence/ Loutkové divadlo Ostrava Zlatovláska LEDEN Divadlo Smíšek Rýmatá princezna Návštěva předškoláků v ZŠ Koncert v ZUŠ Polanka Maškarní ples s Hopsalínem pro děti a rodiče ÚNOR Lyžování dětí Masopustní dopoledne Divadlo Smíšek Zvířátka a loupežníci BŘEZEN Sokolníci Divadlo Smíšek O víle Květničce Cesta do pohádek - Klauni 29

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více