Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel , ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz"

Transkript

1 Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel , , IČO: , č.ú /0300 ČSOB a.s., IZO ,

2 Obsah Obsah 2 Úvod 4 1. Charakteristika organizace 1.1 Identifikační údaje Druh poskytovaných obecně prospěšných sluţeb Učební plány Vzdělávací koncepce pro školní rok 2009/ Organizační zabezpečení školního roku 2009/ Materiální zabezpečení provozu školy Školní autobus Vývoj organizace 2.1 Vznik a vývoj společnosti Výhled do budoucna Údaje o pracovnících školy 3.1 Pedagogičtí pracovníci Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nepedagogičtí pracovníci Údaje o ţácích ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s. 4.1 Zápis ţáků pro školní rok 2009/ Rozdělení ţáků do tříd Vývoj počtu ţáků změny stavu Přehled o počtu odevzdaných přihlášek na následující školní roky Výsledky vzdělávání ţáků Počty ţáků přijatých ke studiu na dalších typech škol Hodnocení výsledků výchovného působení Zápis ţáků do 1. ročníku pro školní rok 2010/ Integrovaní ţáci Fotografie ţáků a pedagogického sboru školy Fotografie ţáků školy Fotografie pedagogického sboru školy Fotografie ročníků Významné výchovně-vzdělávací akce, události, mimoškolní aktivity 5.1 Přehled akcí za školní rok 2009/ Fotografie jednotlivých významnějších akcí Zájmové krouţky Údaje o výsledcích provedených kontrol 6.1 Česká školní inspekce Kontrola OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje Audit podle Mezinárodního auditorského standardu Kontrola Finančního úřadu Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení v Jičíně Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Kontrola Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Odborná technická kontrola tělocvičného nářadí a náčiní 145 2

3 7. Zpráva o hospodaření 7.1 Zdroje financování Výkaz zisku a ztráty k Rozvaha k Vlastní hodnocení školy - Autoevaluace 8.1 Autoevaluační plán Vlastní hodnocení Závěr 9.1 Poděkování Kdo nám pomáhá? Děkujeme médiím Přílohy kopie dokumentů Kopie Vyúčtování poskytnuté dotace KÚ KHK 154 3

4 Úvod Dovolte mi předloţit Vám Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Základní školy Bodláka a Pampelišky, o.p.s., Veliš 40, okr. Jičín za školní rok 2009/2010. O tom, jak náročný a pln nemilých překvapení byl tento školní rok, všichni zasvěcení vědí. Opět se nám dostalo několik velmi zásadních ţivotních zkušeností a poznání, které nám umoţnily znovu se zamyslet nad smyslem celého našeho snaţení. Zcela na dno naší úcty padlo několik do této doby nezpochybnitelných autorit. Měli jsme moţnost okusit zvůli úředníka majícího moc, ovšem postrádajícího odpovědnost za své vyřčené subjektivní soudy. Na druhou stranu jsme poznali, ţe slova o podpoře a důvěře v nás mají skutečný rozměr a posilující energii. Je snazší dělat maximum pro někoho, o kom víte, ţe ví, ţe pro něj děláte maximum! Je nemoţné udělat cokoliv pro někoho, o kom víte, ţe si myslí, ţe ať uděláte cokoliv, bude to špatně!!! Jan Jiterský Bodlák 4

5 1. Charakteristika organizace 1.1 Identifikační údaje Název: Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s., Veliš 40, okr. Jičín Sídlo: , Veliš 40 Právní forma: obecně prospěšná společnost Datum zaloţení společnosti: Místo poskytování vzdělání: Veliš 40, Veliš Bystřice 23, Libáň Datum zápisu do rejstříku o.p.s.: Rejstřík o.p.s. vedený Krajským soudem v Hradci Králové - oddíl O, vloţka 91 Datum zařazení do sítě škol: Rozhodnutím MŠMT ČR č.j /03-21 ze dne IČO: DIČ: CZ IZO: Bankovní spojení: č.ú /0300 ČSOB a.s. pobočka Jičín Telefon: , webové stránky: Ředitel společnosti: Mgr. Jan Jiterský Kozojedy 11, Vysoké Veselí Logo: Správní rada o.p.s.: Lenka Bečanová předsedkyně, délka působení 1. rok Naďa Bíšková člen, délka působení 4. rok Jiří Sedláček člen, délka působení 4. rok Ve školním roce 2009/2010 došlo ke změně sloţení správní rady. Novou předsedkyní se stala paní Lenka Bečanová. Na jednáních byla správní rada ředitelem školy informována o organizačních záleţitostech, výsledcích vzdělávání a dalších mimořádných aktivitách školy. Správní rada projednala Výroční zprávu za školní rok 2008/2009 a schválila rozpočet a výsledky hospodaření Základní školy Bodláka a Pampelišky, o.p.s., Veliš 40, okr. Jičín za školní rok 2009/2010. Dozorčí rada o.p.s.: Martin Stránský Jiří Bečan Barbora Šolcová Motto: Jen škola, která spolupracuje se svým okolím a je ochotná a zároveň schopná se od něho něco naučit, má šanci neustrnout ve svém vývoji a poskytnout svým ţákům vzdělání, které jim k něčemu bude." Ve školním roce 2009/2010 došlo ke změnám ve sloţení dozorčí rady. Novými členy se stali Jiří Bečan a Barbora Šolcová. Školská rada: Ing. Vladimíra Stránská předseda ŠR, jmenována ředitelem školy po projednání se zakladateli o.p.s. Martina Vlková člen ŠR zvolený zákonnými zástupci ţáků Jitka Veselá člen ŠR zvolený pedagogickými pracovníky ZŠBP, o.p.s. Školská rada vznikla Zřizovací listinou dne 1. října Ve školním roce 2009/2010 se uskutečnily volby členů do tohoto orgánu. Všichni členové byli ve své funkci potvrzeni. 5

6 Školní parlament vznikl na podzim roku 2007, schází se přibliţně 1 x za měsíc a řešeny jsou aktuální otázky z dění školy. Účast na jednáních je zcela dobrovolná a moţná proto i hojná. Ve školním roce 2009/2010 bylo na pořadu jednotlivých jednání plánování školních i mimoškolních akcí, řešení individuálních stíţností a připomínek ţáků školy. Školní parlament měl 2 komory pro 1. a pro 2.. Vzhledem k současnému počtu ţáků uvaţujeme pro školní rok 2010/2011 o organizačních změnách. Jednotlivé ročníky budou zastoupeny zvolenými zástupci. Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Jan Jiterský Mgr. Michaela Jiterská Jitka Veselá Mgr. Martin Baţant Mgr. Katarína Málková Mgr. Kateřina Jagošová Mgr. Olga Provazníková Mgr. Hana Kubová Mgr. Petr Kůs Veronika Klímová Mgr. Vlasta Jenčková Monika Kubátová Mgr. Irena Fialová Gabriela Malá Součásti školy: 1. Základní škola cílová kapacita 155 ţáků 2. Školní druţina cílová kapacita 85 dětí 3. Školní klub cílová kapacita 50 dětí Na škole byl ve školním roce 2009/2010 vyučován tento obor studia (dle zápisu ve školském r.): Kód oboru: C/001 (79-01-C/01) Popis oboru: Základní škola Forma studia: denní Délka vzdělávání: 9 r. 0 měs. 1.2 Druh poskytovaných obecně prospěšných sluţeb Poskytování vzdělání v souladu se zákony ČR, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Organizování volnočasových aktivit pro děti a dospělé Organizování školení a kurzů pro děti a dospělé Poskytování sociálních sluţeb, zejména pro handicapované děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postiţením Záchrana a udrţování kulturních a stavebních památek v regionu Druh poskytovaných obecně prospěšných sluţeb byl projednán na zasedání správní rady a zakladatelů dne Zápis této změny Krajským soudem v HK byl proveden 1. prosince Učební plány Učební plány pro školní rok 2009/2010 vycházely: 1. z výchovně vzdělávacího programu Základní škola; č.j /96-2, schválený , s platností od , ve znění pozdějších úprav a v aktuálním znění k 1. září Dalšími závaznými dokumenty byly: Standard základního vzdělávání, č.j.20819/95-26, ze dne ; úplné znění ve smyslu doplnění č.j.33651/97-22 (závazné cílové vědomosti a dovednosti) ve znění pozdějších úprav Učební plán viz. níţe (způsob realizace záměrů vzdělávacího programu prostřednictvím vyuč. předmětů a akcí) Tematické plány a okruhy ZŠBP, o.p.s. 6

7 2. ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Porozumění, který byl zpracován (a neustále je doplňován a tvořen) podle RVP ZV. S realizací tohoto vlastního školního vzdělávacího programu bylo započato ve školním roce 2007/2008. Logo ŠVP: Učební plán VP Základní škola (4. 5. ročník): Ročník Předmět Český jazyk 7 7 Anglický jazyk 4 4 Pozn.: V pololetí čtvrtého ročníku dochází v předmětech vlastivěda a přírodověda k výměně týdenní dotace 2 za 1. Matematika 5 5 Prvouka Přírodověda 1(I.)/2(II.) 2 Vlastivěda 2(I.)/1(II.) 2 Hudební výchova 1 1 Výtvarná výchova 2 2 Praktické činnosti 1 1 Tělesná výchova 2 2 Týdenní dotace povinných předmětů Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Porozumění: 1. stupeň (ve školním roce 2009/2010 aplikováno v 1., 2. a 3. ročníku) Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Celkem Předmět ZŠ Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura Český jazyk komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Svět moderní komunikace Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Týdenní dotace předmětů

8 2. stupeň (ve školním roce 2009/2010 aplikováno v 6., 7. a 8. ročníku) Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Celkem Předmět ZŠ Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura Český jazyk komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Svět moderní komunikace Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Doplňující (povinně volitelné předměty) Povinně volitelné předměty Týdenní dotace předmětů Vzdělávací koncepce pro školní rok 2009/2010 Výuka probíhající v naší škole byla ve školním roce 2009/2010 organizována v devíti postupných ročnících (1. 9. roč.). V minulém školním roce jsme do naší vzdělávací nabídky zahrnuli poprvé i vzdělávání na 2. stupni ZŠ. Naplněny byly ročníky Devátý ročník nebyl v tomto školním roce otevřen, neb o něj nebyl projevený dostatečný zájem. Budova školy ve Veliši je otevřena od 6,45 hod v Bystřici od 7,15 hod a v Kozojedech od 7,30. Zavírají se s odchodem posledního ţáka. Vyučování začíná na 1. stupni v 8,15 hod na 2. stupni v 8,30 hod. V naší škole se neplatí školné! Ve školním roce 2009/2010 se i přes velmi nepříznivou finanční situaci v naší zemi podařilo zajistit dostatek finančních prostředků, takţe ţáci naší školy zdarma dostali všechny potřebné pomůcky, učebnice, sešity, pracovní sešity, pera, pravítka, gumy, tuţky, pastelky, tempery, voskovky, vodovky a další výtvarné potřeby a pomůcky. Naše škola: 1) Koresponduje se zákony ČR a dbá na dodrţování Úmluvy o právech dítěte. 2) Respektuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se všemi moţnými úpravami ve prospěch školních projektů, originálních námětů a individuálních přístupů prospěšných dětem, rodičům a veřejnosti. 3) Zaručí návaznost na další ročníky ZŠ, osmileté a šestileté gymnázium a další typy škol. V pátém, sedmém a devátém ročníku je ţákům věnována individuální péče při přípravě na přijímací řízení na výše zmíněný typ školy. 4) Je otevřena pro všechny děti bez jakýchkoliv rasových, sociálních, zdravotních či jiných předsudků. 5) Zajistí v případě delší nemoci ţáka jeho doučování v domácím prostředí. 8

9 Hlavními cíli a úkoly naší školy jsou: 1) Usnadnit ţákům přechod z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. 2) Poskytnout všem svým ţákům co moţná nejkvalitnější základní vzdělání pomocí všech dostupných moderních i klasických vyučovacích metod a prostředků výuky. 3) Velmi důsledně dbát na individualitu kaţdého dítěte. 4) Snaţit se co nejdříve rozpoznat a dále rozvíjet vlohy a dispozice kaţdého ţáka a s ohledem na tato zjištění ho připravovat na další studium a následně pak uplatnění v dalším ţivotě. 5) Udrţet maximální počet 15 ţáků v jedné třídě 1. a 20 ţáků v jedné třídě 2.. 6) Spolupracovat s rodičovskou veřejností a veřejností vůbec. Snaţit se je aktivně zapojit do akcí školy, utváření podoby i koncepce školy. Škola je denně otevřena a volně přístupna rodičům, kteří se mohou stát přímými účastníky vyučovacího procesu. 7) Dbát na velmi příjemné pracovní prostředí spíše rodinného charakteru. 8) Posilovat v dětech základní vztahové návyky, jakými jsou např. úcta k rodičům, úcta ke starším lidem, úcta k přirozeným autoritám atp. 9) Vychovat zdravě sebevědomého ţáka, který si dokáţe uvědomit své potřeby a pocity, vyjádřit je a zařídit se podle nich. 10) Vypěstovat v dětech pocit zodpovědnosti za sebe, za druhé a za své ţivotní prostředí. 11) Učit děti jak vhodným způsobem a bez ostychu prezentovat a zdůvodnit svůj vlastní názor. 12) Naučit své ţáky jak smysluplně a uţitečně pouţít získané poznatky a dovednosti, jak plánovat a organizovat svou práci, pracovat a hlavně spolupracovat v týmu. 13) Podporovat v dětech vlastnosti jakými jsou čestnost, morálka, odpovědnost, trpělivost a vytrvalost, přátelství, zvídavost, tvořivost, starostlivost, sebeúcta. 14) Vést děti k pozitivním postojům. 15) Dbát na účelnou protidrogovou prevenci, výchovu proti rasismu a nesnášenlivosti. 16) Naučit ţáky pracovat s vlastní chybou najít, přiznat si, odstranit. 17) Motivovat ţáky pro celoţivotní učení. 18) Jde-li o pedagogický záměr, akceptovat moţnost zkrácení nebo prodlouţení vyučovací hodiny (samozřejmě s hygienickými ohledy na děti i učitele). 19) V co největší míře vyuţívat výuku v přírodě v tzv. zahradních třídách 20) Postupem času vytvořit vlastní učebnice a učební texty, které by mohly být zařazeny mezi učebnice schválené MŠMT a které by přesně odpovídaly potřebám a poţadavkům ţáků, jejich učitelů i rodičů a co moţná nejefektivnějším způsobem předávaly a procvičovaly vyučované učivo, váţící se k našemu regionu. 21) Stát se školou pro udrţitelný ţivot respektující a podporující zásady EVVO. 22) Být školou komunitní. Další činnosti a aktivity realizované dle zájmu ţáků a rodičů: 1) Rozšířená výuka hudební výchovy 12) Plavecké kurzy (jiţ od 1. ročníku) 2) Pěvecký sbor 13) Výuka angličtiny (jiţ od 1. ročníku) 3) Dramatická výchova 14) Výuka němčiny (jiţ od 1. ročníku) 4) Tanečně-pohybová výchova 15) Školy v přírodě 5) Dopravní výchova (jiţ od 1. ročníku) 16) Školní projekty 6) Lyţařské kurzy (jiţ od 1. ročníku) 17) Vodácko-turistické výlety 7) Organizování soutěţí a přehlídek pro ostatní školy 18) Reedukace vývoj. poruch učení 8) Vyuţití moţností profesionálního nahrávacího studia a chování 9) Psychorelaxační hry 19) Biofeedback (EEG a HRV) 10) Ozdravné letní a zimní pobyty na horách 20) Integrace ţáků se SVP a ţáků 11) Druţba se školami v zahraničí; výměnné pobytové, mimořádně nadaných poznávací a výukové zájezdy 9

10 1.5 Organizační zabezpečení školního roku 2009/2010 I. Charakteristika školy 1.Ţáci a) Počet ţáků: 94 b) Počet tříd: 8 I. (1. ročník) Třída pí uč. Jenčkové II. (2. ročník) Třída pí uč. Veselé III. (3. ročník) Třída pí uč. Málkové IV. (4. ročník) Třída pí uč. Provazníkové V. (5. ročník) Třída p. uč. Kůse VI. (6. ročník) Třída pí uč. Fialové VII. (7. ročník) Třída p. uč. Baţanta VIII. (8. ročník) Třída pí uč. Jagošové c) Počet oddělení ŠD: 2 d) Počet oddělení ŠK: 1 d) Průměr ţáků na třídu: 11,75 2. Zaměstnanci školy, pracovníci pracující na dohodu o prac. činnosti a) Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Jan Jiterský Mgr. Michaela Jiterská Jitka Veselá Mgr. Katarína Málková Mgr. Petra Jurčová Mgr. Petr Kůs Mgr. Martin Baţant Mgr. Irena Fialová Veronika Klímová Monika Kubátová b) Provozní zaměstnanci: Jaroslava Řezníčková Jaroslava Bartoňová Markéta Poláčková Josef Folprecht II. Funkce ve škole ředitel školy: Jan Jiterský zástupce ředitele školy pro I. st.: Mgr. Katarína Málková zástupce ředitele školy pro II. st.: Mgr. Martin Baţant výchovný poradce pro I. st.: Jitka Veselá výchovný poradce pro II. st.: Mgr. Kateřina Jagošová školní metodik prevence: Jan Jiterský metodické sdruţení I. st.: Mgr. Katarína Málková poradkyně pro SPU, asistentky nápravy: Jitka Veselá, Mgr. Katarína Málková 10

11 bezpečnostní technik: preventista PO: zdravotník: Jiří Svoboda Jan Jiterský Jitka Veselá, Veronika Klímová, Mgr. Kateřina Jagošová III. Třídnictví a úvazky a) Třídnictví: I. (1.) Mgr. Vlasta Jenčková (třídní učitelka) Gabriela Malá (asistentka pedagoga) II. (2.) Jitka Veselá (třídní učitelka) III. (3.) Mgr. Katarína Málková (třídní učitelka) Monika Kubátová (asistentka pedagoga) IV. (4.) Mgr. Olga Provazníková (třídní učitelka) V. (5.) Mgr. Petr Kůs (třídní učitel) Veronika Klímová (asistentka pedagoga) VI. (6.) Mgr. Irena Fialová (třídní učitelka) VII. (7.) Mgr. Martin Baţant (třídní učitel) VIII. (8.) Mgr. Kateřina Jagošová (třídní učitelka) b) Bez třídnictví: Mgr. Hana Kubová Mgr. Michaela Jiterská Jan Jiterský c) Vychovatelé ŠD: Monika Kubátová Veronika Klímová Jitka Veselá Mgr. Katarína Málková Mgr. Michaela Jiterská Mgr. Olga Provazníková Mgr. Vlasta Jenčková Mgr. Petr Kůs d) Vychovatelé ŠK: Mgr. Martin Baţant Mgr. Irena Fialová Mgr. Kateřina Jagošová Mgr. Hana Kubová IV. Mimotřídní práce distribuce školních potřeb: Jan Jiterský distribuce učebnic I. st.: Mgr. Katarína Málková distribuce učebnic II. st.: Mgr. Martin Baţant distribuce metodických mater. I. st.: Mgr. Katarína Málková distribuce metodických mater. II. st.: Mgr. Martin Baţant kabinet I.st.: Mgr. Michaela Jiterská, Jitka Veselá, Mgr. Olga Provazníková, Mgr. Katarína Málková, Mgr. Vlasta Jenčková, Mgr. Petr Kůs 11

12 kabinet II. st.: Mgr. Martin Baţant, Mgr. Irena Fialová, Mgr. Hana Kubová kabinet TV II. st. a organizace AŠSK: Mgr. Kateřina Jagošová správce ţákovské knihovny I. st.: Monika Kubátová správce ţákovské knihovny II. st.: Mgr. Irena Fialová správce učitelské knihovny: Mgr. Michaela Jiterská kabinet didaktické techniky a správce školního nahrávacího studia: Jan Jiterský správce počítačové sítě a ICT: Mgr. Martin Baţant zabezpečení olympiád a soutěţí I. st.: Jan Jiterský, Mgr. Michaela Jiterská, Jitka Veselá, Mgr. Katarína Málková, Mgr. Olga Provazníková, Mgr. Vlasta Jenčková, Mgr. Petr Kůs, Veronika Klímová, Monika Kubátová, Gabriela Malá zabezpečení olympiád a soutěţí II. st.: Jan Jiterský, Mgr. Martin Baţant, Mgr. Irena Fialová, Mgr. Kateřina Jagošová, Mgr. Hana Kubová kronika školy výroční zprávy: Jan Jiterský EEG Biofeedback trénink: Jitka Veselá, Jan Jiterský V. Odpovědnost za prostory: třídy ve Veliši: Třída Luční království Mgr. Vlasta Jenčková Třída Pohádkové království Mgr. Katarína Málková Třída Podmořský svět Mgr. Olga Provazníková Třída Sluníček Jitka Veselá sborovna ve Veliši: ŠD ve Veliši: tělocvična: úklidová místnost: sprchy: nahrávací studio: školní zahrada: Mgr. Olga Provazníková Monika Kubátová, Gabriela Malá Jitka Veselá Jaroslava Řezníčková Jaroslava Řezníčková Jan Jiterský Jan Jiterský třída v Bystřici: Třída v Bystřici Mgr. Petr Kůs třídy v Kozojedech: Učebna přírodních a human. věd Učebna jazyků Učebna počítačů Učebna matematiky a fyziky Místnost na rozcvičení (TV) Mgr. Kateřina Jagošová Mgr. Irena Fialová Mgr. Martin Baţant Mgr. Hana Kubová Mgr. Kateřina Jagošová, Mgr. Martin Baţant sborovna v Kozojedech: Mgr. Irena Fialová 12

13 VI. Organizace školního roku Nástup ped. pracovníků do školy Zahájení školního roku Podzimní prázdniny Ředitelské volno Vánoční prázdniny Pololetní vysvědčení Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Ukončení školního roku Hlavní prázdniny Školní rok 2009/2010 začne VII. Jednání pedagogické rady 1.pedagogická rada: 27. srpna pedagogická rada: 23. září pedagogická rada: 2. října pedagogická rada: 7. října pedagogická rada: 16. října pedagogická rada: 10. listopadu pedagogická rada: 20. ledna pedagogická rada: 14. dubna pedagogická rada: 17. května pedagogická rada: 14. června pedagogická rada: 30. června 2010 VIII. Plán třídních schůzek 1.třídní schůzka: 3. září třídní schůzka: 11. listopadu třídní schůzka: 20. ledna třídní schůzka: 14. duben třídní schůzka: 16. června třídní schůzka: 30. června 2010 (závěrečné rozloučení) ČŠI: PPP: , Zdrav. záchranná sluţba: 155 Poţárníci: 150 Policie: 158 Integrovaný záchranný systém: 112 Veliš IX. Telefonní čísla Veliš 40, okr. Jičín, tel , , IČO: , č.ú /0300 ČSOB a.s., IZO , Školní telefonní seznam Kdo, kam, komu? Poznámka Tel. číslo 1. třída (Vlasta Jenčková) 2. třída (Jitka Veselá) 3. třída (Katarína Málková) zástupce řed. pro 1. stupeň 4. třída (Olga Provazníková) Ředitelna ZŠ (Bodlák) do třídy osobní mobil do třídy osobní mobil do třídy osobní mobil do třídy osobní mobil do kanceláře mobil Sborovna Školní druţina herna osobní mobil (Verča Klímová) osobní mobil (Monika Kubátová) osobní mobil (Gábina Malá) Tělocvična Mateřská škola Veliš ředitelna, herna, kuchyně Školní kuchyně mobil Bystřice Kdo, kam, komu? Poznámka Tel. číslo 5. třída (Petr Kůs) do třídy osobní mobil (Verča Klímová) Mateřská škola Bystřice ředitelna, herna, kuchyně Kozojedy Kdo, kam, komu? Poznámka Tel. číslo Organizační zabezpečení školního roku 2008/2009 bylo projednáno na ped. radě dne Bodlák osobní mobil Martin Baţant 7.ročník Zástupce řed. pro 2. stupeň osobní mobil Irena Fialová 6.ročník osobní mobil Kateřina Jagošová - 8.ročník osobní mobil Hana Kubová osobní mobil Školní kuchyně Kozojedy

14 1.6 Materiální zabezpečení provozu školy Povinná školní docházka našich ţáků je zajištěna ve 3 objektech. 1) Budova školy ve Veliši č.p. 40 je majetkem obecně prospěšné společnosti. Z části je vyuţívána mateřskou školou Veliš a k ní přidruţenou školní jídelnou. Zde je zajištěno stravování našich ţáků. V objektu školy ve Veliši vyuţívá naše o.p.s. 5 učeben. Samotná výuka probíhá ve 4 z nich. Pátá učebna je vyuţívána pro činnost školní druţiny a zájmových krouţků. Budova byla vybavena počítačovou sítí připojenou k internetu. V páté učebně byla téţ vytvořena Keramická (výtvarná) dílna Bodláka a Pampelišky. Tato dílna vznikla díky podpoře Královéhradeckého kraje. V objektu dále vyuţíváme další prostory pro uskladnění učebnic a učebních pomůcek, sborovnu, ředitelnu. Ve škole pracuje téţ Terapeutické a reedukační centrum Bodláka a Pampelišky, kde probíhá reedukace výukových obtíţí metodou HRV a EEG Biofeedback. Toto centrum vzniklo za přispění Královéhradeckého kraje a Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. Tělocvična se základním vybavením je vyuţívána společně s MŠ. Ve škole máme samozřejmě sociální zařízení (WC a sprchy), které bylo rekonstruováno v roce 2008 v rámci projektu Rekonstrukce budovy Základní školy Bodláka a Pampelišky, o.p.s. ve Veliši. Tento projekt byl realizován v rámci Programu rozvoje venkova (Ministerstvo zemědělství, SZIF, Evropská unie). V rámci projektu Čí je ta zahrada? (podpořeného Královéhradeckým krajem, SEV Sever, TOYOTOU a dalšími subjekty) vznikly na zahradě ve Veliši 2 zahradní učebny, z nichţ jedna je zastřešená a dává tedy příleţitost vyučovat venku i za nepříznivého počasí. Půdu školy ve Veliši vyuţíváme jako netradiční galerii a výstavní prostor Půda, ve kterém se konalo jiţ několik zcela výjimečných výstav: Panenky z půdy, Autíčka z půdy, Výstava obrazů Františka Škody, Hrníčky z půdy, Šatník z půdy, Kuchyně z půdy, Křesla z půdy, Zvonečky z půdy, Cestování z půdy atd.. V současné době pracujeme na projektu rozšíření kapacity budovy školy ve Veliši adaptace půdních prostor. 2) Budova školy v Bystřici č.p. 23 je druhým objektem, který naše škola vyuţívá jako odloučené pracoviště. Tato budova je majetkem obce Bystřice a stejně jako ve Veliši je z části vyuţívána MŠ. V této budově je i školní kuchyně, kde bylo pro naše ţáky převáţně 5. ročníku, kteří se v Bystřici ve školním roce 2009/2010 vzdělávali, zajištěno stravování. V objektu školy v Bystřici vyuţívá naše škola jednu učebnu a sociální zařízení. K dispozici máme i rozlehlou školní zahradu. 3) Budova školy v Kozojedech č.p. 11 je majetkem obce Kozojedy. V budově základní školy v Kozojedech, kterou máme k dispozici od školního roku 2008/2009 je realizována výuka převáţně 2.. Budova je však v rámci drobných meziročníkových projektů vyuţívána i stupněm prvním. 4 učebny, které byly ve školním roce 09/10 v této budově vyuţívány, jsou jiţ tematicky rozděleny dle vzdělávacích oblastí. Kmenové učebny pro jednotlivé ročníky slouţí také jako odborné učebny pro výuku ICT a jazyků, předmětů zaměřených na přírodní vědy, výchovy atd.. Všechny prostory byly umělecky dotvořeny samotnými ţáky, coţ má velmi pozitivní přínos pro snadnější adaptaci ţáků ve školním prostředí. Kromě těchto učeben máme k dispozici prostory pro výuku tělesné výchovy (tělocvična). Pro výuku tělesné výchovy vyuţíváme rozlehlé sportoviště na pozemku školy včetně fotbalového hřiště. Na školním pozemku je umístěna i školní zahrada, která je vyuţívána pro realizaci výukového obsahu vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a svět práce. V objektu sídlí školní kuchyně, která je zřizována obcí a ve které je zajištěno stravování našich ţáků. Ve školním roce 2009/2010 došlo k výraznému zlepšení poskytovaných 14

15 stravovacích sluţeb, připravované jídlo bylo neobyčejně chutné, coţ přispělo ke zvýšení počtu stravovaných ţáků. Všechny učebny pro 1. i 2. stupeň jsou vybaveny polohovacími jednomístnými školními lavicemi a ţidličkami, které splňují vysoká kritéria kladená na nábytek tohoto druhu a odpovídají hygienickým poţadavkům na velikost i materiál, z kterého jsou vyrobeny. V učebnách je také další školní nábytek (skříně atp.), školní tabule, umyvadlo, koberec. Všechny učebny jsou vybaveny osobním počítačem, ve kterém je nainstalován výukový, vzdělávací a reedukační software. Ve všech učebnách 2. stupně jsou instalovány dataprojektory a pedagogický sbor vyuţívá mobilní interaktivní tabuli. Téţ 1. stupeň disponuje vlastní mobilní interaktivní tabulí a přenosným dataprojektorem. Při výuce pracujeme i s dalšími perifériemi barevná laserová tiskárna (A3), barevné scannery (A3, A4), 2 digitální kopírovací stroje (A3), digitální fotoaparát, videokamera, atd. Ve škole pracuje také mobilní nahrávací studio, které je vyuţíváno při realizaci školních projektů. Samozřejmostí je moţnost vyuţití digitálních klavírů YAMAHA, CD přehrávače, videorekordéru, DVD rekordéru, televize. Na sklonku roku 2008 byl realizován projekt Obnova technického vybavení nahrávacího studia Bodláka a Pampelišky, v rámci kterého bylo v hodnotě cca 1 mil. Kč pořízeno moderní vybavení nejen pro činnost nahrávacího studia, ale téţ pro ozvučení nejrůznějších kulturních, sportovních a společenských akcí. Tento projekt byl podpořen Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a dalšími poskytovateli a dárci. Kaţdý z pedagogů má k dispozici vlastní školní notebook. Pro ţáky a jejich rodiče byla zřízena webová stránka, kde je přehledně prezentován výukový obsah v jednotlivých ročnících, coţ dává neobvyklou moţnost být ve spojení s děním v jednotlivých předmětech např. i v době delší nemoci. Tyto stránky a informace o jejich vzniku najdete na adrese 15

16 16

17 17

18 18

19 1.7 Školní autobus Jeden z projektů, který je naší školou jiţ několik let realizován (Bezpečná cesta do školy) nás přivedl k myšlence, jak více přispět k naplnění stanovených cílů. Otevření 2. stupně v Kozojedech a nedostatečná dopravní obsluţnost v této lokalitě nám napověděly školní autobus. Bezpečná cesta tak plynule přešla v další projekt Školní autobus bezpečná cesta za vzděláním. Ve školním roce 2008/2009 jsme zahájili svoz ţáků školním autobusem, který v anketě získal padnoucí jméno Ţabák. Tento minibus však záhy kapacitně přestal stačit, proto bylo nutné ještě v průběhu roku 2009 situaci řešit. V květnu 2009 jsme tedy začali jezdit autobusem větším, který byl zcela spontánně pojmenován Bělásek. Stále hledáme dostatek finančních prostředků, které by nám pomohly tuto ne zcela běţnou sluţbu našim ţákům rozšířit. Věříme, ţe se nám podaří prokázat, ţe je to cesta správným směrem a získáme tak podporu pro zavedení obdobného systému pro další školy, které vzdělávají převáţně dojíţdějící ţáky. 19

20 2. Vývoj organizace 2.1 Vznik a vývoj společnosti Obecně prospěšná společnost Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s., Veliš 40, okr. Jičín byla zaloţena Zakládací smlouvou ze dne 12. června Společnost byla zaloţena s úmyslem nabídnout nadstandardní sluţby v oblasti základního vzdělávání pro místní region, vytvořit tak alternativu k současné vzdělávací nabídce v této oblasti a zařadit takto nově vzniklou školu do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, kterou spravovalo MŠMT ČR. Ţádost o zařazení do sítě byla po několika úvodních jednáních předloţena OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje k posouzení. Poté mohla být ţádost dne 1. července 2003 zaregistrována v podatelně MŠMT ČR. Vzhledem k nestandardnímu termínu pro podání této ţádosti, bylo nutné ještě poţádat o její projednávání mimo zákonem stanovený termín. Této ţádosti bylo ze strany MŠMT ČR vyhověno a samotná ţádost o zařazení do sítě se všemi zákonnými přílohami mohla být podrobena důkladnému zkoumání na jednotlivých odborech MŠMT ČR. Na základě výsledku správního řízení a díky pozitivnímu zhodnocení všech náleţitostí ţádosti bylo dne 18. srpna 2003 vydáno Rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Tento dokument nám byl osobně předán 19. srpna téhoţ roku. Následovala celkem náročná příprava všech potřebných prostor, které se kromě zaměstnanců a zakladatelů školy účastnili i pomocníci z řad rodičů budoucích ţáků a dalších rodinných příslušníků. V předvečer 1. září 2003 mohlo být tedy konstatováno, ţe vše je připraveno na slavnostní znovuotevření školy a zahájení prvního školního roku 2003/2004. Do školy nastoupilo 25 ţáků, kteří byli rozděleni do dvou tříd. Po dvou letech existence byla otevřena pobočka školy v obci Bystřice, počet pedagogických pracovníků ze dvou byl navýšen na sedm. Dne 1. listopadu 2005 byla budova školy převedena obcí Veliš bezúplatným převodem do majetku obecně prospěšné společnosti. Budova byla ve velmi špatném technickém stavu. Díky Programu rozvoje venkova a řadě dalších přispěvatelů (včetně obcí Veliš a Staré Místo) bylo moţné provést celkovou rekonstrukci této krásné budovy a zajistit tak kvalitní a moderní prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí navštěvujících MŠ a ZŠ. Ve školním roce 2008/2009 došlo k významnému rozšíření vzdělávací nabídky ZŠBP. Otevřen byl 2. stupeň. Díky vstřícnému postoji obce Kozojedy bylo moţné během prázdnin adaptovat prostory základní školy v této obci a v září 2008 zahájit výuku i v této budově. Kozojedy se tak staly třetím místem poskytování vzdělání naší obecně prospěšné společnosti. Na 2. stupeň nastoupilo začátkem školního roku 2008/2009 celkem 9 ţáků, které vyučovali 3 pedagogičtí pracovníci. Tento počet v průběhu dvou uplynulých školních let vzrostl na 28. Ve školním roce 2009/2010 jiţ na 2. stupni vyučovalo 5 pedagogů. 20

21 Na konci školního roku 2009/2010 měla škola celkem 94 ţáků. Od září 2008 bylo našim ţákům nabídnuto vyuţívání školního mikrobusu, který jiţ v průběhu prvního roku svého působení přestal kapacitně vyhovovat. Od května 2009 začal tuto sluţbu zajišťovat autobus velký. 2.2 Výhled do budoucna ZŠ Bodláka a Pampelišky se přiblíţila k naplnění plánovaných kapacit. Pro školní rok 2010/2011 jiţ počítáme s otevřením tříd pro všechny ročníky. Téţ početní i aprobační sloţení pedagogického sboru se blíţí ke své konečné podobě. Rádi bychom se v příštím období zaměřili na prohloubení uţ tak skvělé spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci našich ţáků a to nejen v oblasti poskytování vzdělání, ale také v oblasti výchovy. Rádi bychom pokračovali v dobré spolupráci s okolními vzdělávacími a výchovně poradenskými institucemi. Svou pozornost zaměříme na v tomto školním roce zahájenou spolupráci v programu Comenius Partnerství pěti evropských škol. S tím souvisí i snaha pedagogického sboru doplnit si své jazykové vzdělání. Pro školní rok 2010/2011 tedy plánujeme, ţe si necháme připravit individuální jazykový vzdělávací program, který nám bude šitý na míru. Velké plány máme s půdním prostorem školy ve Veliši. Jiţ v průběhu školního roku 2009/2010 jsme intenzivně pracovali na přípravě projektu Rozšíření kapacity školy ve Veliši adaptace půdních prostor. Vzniká stavebně technická dokumentace ke stavebnímu řízení. Hledáme vhodné dotační tituly a samozřejmě finanční zdroje, které by nám umoţnily tento projekt spolufinancovat. V neposlední řadě samozřejmě neustále sledujeme dění v oblasti vzdělávacích a pedagogických trendů, abychom mohli pruţně na případné změny reagovat a připravit tak kvalitně naše absolventy pro jejich budoucí uplatnění. 3. Údaje o pracovnících školy 3.1 Pedagogičtí pracovníci Pedagogický sbor byl ve školním roce 2009/2010 sloţen z 9 učitelů a 3 pedagogických asistentek. Ti zajišťovali výchovu a vzdělávání, činnost školní druţiny a školního klubu a dále organizovali školní akce i mimoškolní aktivity ţáků Základní školy Bodláka a Pampelišky. Mgr. Jan Jiterský řídící učitel Aprobace: 1. stupeň ZŠ, specializace Hv (Diplomová práce: Instrumentální úpravy písňového materiálu pro 1. stupeň ZŠ a jejich vyuţití v hudební praxi učitelů) Pedagogická praxe: 10. rok na ZŠ Mgr. Michaela Jiterská učitelka Aprobace: 1. stupeň ZŠ (Diplomová práce: Ilustrace dětské literatury po roce 1945) Pedagogická praxe: 10. rok na ZŠ Od 12/2009 Na mateřské dovolené 21

22 Mgr. Katarína Málková učitelka zastupující řídícího učitele na 1. stupni Aprobace: 1. stupeň ZŠ (Diplomová práce: Reprodukce uměleckého díla jako tvůrčí metodický prostředek na ZŠ) Pedagogická praxe: 8. rok na ZŠ (na ZŠBP 4. rok) Jitka Veselá učitelka, výchovná poradkyně pro 1 Aprobace: učitelství + rozšiřující studium speciální pedagogiky (Univ. v HK) Pedagogická praxe: 13. rok na ZŠ (na ZŠBP 6. rok) Další vzdělání: V současné době studující na PF Univerzity Karlovy v Praze - Učitelství pro 1. stupeň Mgr. Vlasta Jenčková učitelka Aprobace: 1. stupeň ZŠ, specializace HV, Anglický jazyk (Diplomová práce: Dějiny hudby ve výuce na 1. stupni ZŠ s ohledem na mezipředmětové vztahy) Pedagogická praxe: ½ roku na ZŠ v Belgii (Vrije Basis school Toppunt Geel) Comenius asistent (na ZŠBP 1. rok) Mgr. Petr Kůs učitel Aprobace: Vychovatelství pro školy pro mládeţ vyţadující zvláštní péči (Diplomová práce: Volný čas obtíţně vychovatelné mládeţe) Pedagogická praxe: Základní škola Praha 10, Práčská 37 (na ZŠBP 2. rok) Mgr. Olga Provazníková učitelka Aprobace: 2. stupeň ZŠ (dějepis, občanská výchova) (Diplomová práce: Analýza konkrétních vybraných televizních reklam zaměřených na adolescenty) Pedagogická praxe: V rámci studia pedagogických věd na ZŠ Jičín Husova (na ZŠBP 1. rok) 22

23 Veronika Klímová asist. pedagoga Aprobace: předškolní a mimoškolní pedagogika (GSpg.Š Nová Paka) Pedagogická praxe: 5. rok na ZŠ (na ZŠ Bodláka a Pampelišky 5. rok) Další vzdělání: Kvalifikační studium - Asistent pedagoga Monika Kubátová - asistent pedagoga Aprobace: vychovatelství (SpgŠ Litomyšl) Pedagogická praxe: na ZŠ Bodláka a Pampelišky 3. rok Další vzdělání: V současné době studující na PF Univerzity Karlovy v Praze - Učitelství pro 1. stupeň Kvalifikační studium - Asistent pedagoga Gabriela Malá - asistent pedagoga Aprobace: sociální péče, pečovatelská činnost (GSpg.Š Nová Paka) Pedagogická praxe: 3/4 roku v MŠ (na ZŠBP 1. rok) Další vzdělání: Kurz Osobní a pedagogická asistence Mgr. Zdeňka Badová učitelka Aprobace: 1. stupeň ZŠ s rozšířenou výukou dramatické výchovy (Diplomová práce: Hra na zobcovou flétnu v souboru při ZŠ (DDM) jako mimoškolní aktivita dětí mladšího školního věku) Pedagogická praxe: 4 roky na ZŠ Na mateřské dovolené Mgr. Martin Baţant učitel zastupující řídícího učitele na 2. stupni Aprobace: 2. stupeň ZŠ (D, Občanská nauka) (Diplomová práce: Zpracování záchranného archeologického výzkumu na písníku v Obědovicích (okr. Hradec Králové) od roku 1995) Pedagogická praxe: na ZŠBP 2. rok Mgr. Kateřina Jagošová učitelka, výchovná poradkyně pro 2. Aprobace: 2. stupeň ZŠ (Biologie, tělesná výchova) (Diplomová práce: Komplexní posouzení činnosti sportovních tříd se zaměřením na běh na lyţích v Novém Městě na Moravě) Pedagogická praxe: 9. rok na ZŠ (na ZŠBP 1. rok) 23

24 Mgr. Irena Fialová učitelka Aprobace: 2. stupeň ZŠ (Aj, Dějepis) (Diplomová práce: Vývoj pohádky jako ţánru, katedra Aj) Pedagogická praxe: na ZŠBP 2. rok Mgr. Hana Kubová učitelka Aprobace: 2. stupeň ZŠ (Matematika, německý jazyk) (Diplomová práce: Německé učebnice matematiky pro obecné a měšťanské školy a niţší třídy středních škol na území českých zemí od poloviny 19. století do roku 1945) Pedagogická praxe: 5. rok na ZŠ (na ZŠBP 1. rok) Provoz 2 oddělení školní druţiny a 1 oddělení školního klubu je zajištěn pedagogickými pracovníky školy. Popis náplně činnosti školní druţiny a školního klubu je obsaţen v dokumentu Školní vzdělávací program pro ŠD a školní vzdělávací program pro ŠK. 3.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků je v naší škole věnována mimořádná pozornost a maximální podpora. Na základě principů celoţivotního vzdělávání je všem pedagogickým pracovníkům umoţněno neustále si svou odbornost zvyšovat navštěvováním seminářů a kurzů, které jsou v drtivé většině akreditovány Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy. Záměrem vedení školy je zajistit dostatek finančních prostředků pro úhradu všech vzdělávacích kurzů a seminářů, o které pedagogičtí pracovníci projeví zájem a které budou příslibem zkvalitnění poskytovaných sluţeb. Obsah navštívených seminářů a získané dovednosti a vědomosti jsou jednotlivými pedagogy předávány i ostatním pedagogům. Není výjimkou, ţe se v naší škole konají téţ semináře a kurzy pro pedagogické pracovníky jiných vzdělávacích zařízení. Velmi úspěšnou akcí jsou besedy na téma: Budoucí prvňáček radost nebo starost?, které se účastní kromě pedagogů ze ZŠ i pedagogičtí pracovníci z MŠ, odborníci z Pedagogicko-psychologické poradny a samozřejmě rodiče budoucích prvňáčků. I v dalších školních letech připravujeme řadu seminářů a odborných školení nejen pro pedagogické pracovníky (např. Kurz počítačů, Kurz keramiky ve spolupráci s DSO Mariánská zahrada; Návštěva v ŠD, Specifické vývojové poruchy učení a chování EEG Biofeedback ve spolupráci se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje atd.). V následujícím školním roce plánujeme věnovat mimořádnou pozornost jazykovému vzdělávání celého pedagogického sboru, coţ nám umoţní snazší předávání zkušeností s partnerskými školami v zahraničí. 3.3 Nepedagogičtí pracovníci Úklid prostor, ve kterých bylo našim ţákům poskytováno vzdělání, zajišťovaly paní Jaroslava Řezníčková, Jaroslava Bartoňová a Markéta Poláčková. S radostí mohu opět konstatovat, ţe úklid všech prostor, které naše vzdělávací zařízení vyuţívalo, byl ve školním roce 2009/2010 prováděn s maximální péčí a voňavý výsledek byl příjemným doplňkem naší snahy o rodinné prostředí. Čtvrtým provozním zaměstnancem byl pan Josef Folprecht. 24

25 4. Údaje o ţácích ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s. 4.1 Zápis ţáků pro školní rok 2009/2010 Zápis pro školní rok 2009/2010 se uskutečnil v pátek 6. února K zápisu bylo přihlášeno 20 dětí, které se dostavily v doprovodu svých rodičů. O odklad nástupu povinné školní docházky pro své děti poţádali 3 zákonní zástupci a jejich ţádostem bylo vyhověno. Šest ţáků bylo na ţádost rodičů převedeno na jinou školu. Jeden ţák byl naopak z jiné školy převeden na ZŠ Bodláka a Pampelišky. Do první třídy 1. září 2009 tedy nastoupilo 12 ţáků. Zápis 2007/2008 Výsledky zápisu pro školní rok 2009/2010 U zápisu celkem O odklad poţádalo Odklad udělen Převedeni na jinou ZŠ Převedeni z jiné ZŠ Do 1. ročníku nastoupilo Počet ţáků U zápisu celkem Odklad Na jinou ZŠ Z jiné ZŠ 4.2 Rozdělení ţáků do tříd ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Do 1. ročníku Ţáci, kteří navštěvovali naši školu v tomto školním roce, byli rozděleni do 8 samostatných tříd. Níţe uvedené počty v jednotlivých třídách vycházejí z údajů o počtu ţáků navštěvujících naši školu na konci školního roku 2009/2010. II.(2.) I.(1.) Mgr. Vlasta Jenčková 1.ročník Jitka Veselá 2. ročník III.(3.) IV.(4.) Mgr. Katarína Málková 3.ročník V.(5.) třída v Bystřici Mgr. Olga Provazníková 4.ročník Mgr. Petr Kůs 5.ročník 25

26 VI.(6.) VII.(7.) Mgr. Irena Fialová 6.ročník VIII.(8.) Mgr. Martin Baţant 7.ročník Mgr. Kateřina Jagošová 8.ročník 4.3 Vývoj počtu ţáků změny ve stavu V průběhu tohoto školního roku došlo k několika změnám v počtu ţáků. Ve třech případech jsme poţádali rodiče, aby pro své dítě zvolili jiné vzdělávací zařízení. Přijati byli 1 ţák na 1. stupeň a 2 ţákyně na 2. stupeň. Tyto změny byly (jak nám ukládají předpisy) neprodleně tentýţ den, kdy ke změnám došlo hlášeny OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje. Kaţdý první den v měsíci pak bylo tamtéţ zasláno hlášení o aktuálním stavu ţactva na naší škole. Níţe uvedené grafy naznačují vývoj počtu ţáků v tomto školním roce a v celé historii školy. Vývoj počtu ţáků (školní rok 2009/2010) Počet ţáků Vývoj počtu ţáků (v celé historii školy) Počet ţáků 26

27 4.4 Přehled o počtu odevzdaných přihlášek na následující školní roky Informace o odevzdaných přihláškách do 1. ročníku ZŠ Bodláka a Pampelišky Školní rok 2011/ (s odklady) - nar Školní rok 2012/ (nezapočítány odklady) - nar Školní rok 2013/ (nezapočítány odklady) - nar Školní rok 2014/ (nezapočítány odklady) - nar Školní rok 2015/ (nezapočítány odklady) - nar Školní rok 2016/ (nezapočítány odklady) - nar Jednotlivé ročníky 1. jsou v současné době naplňovány do počtu 15-ti ţáků (s ohledem na personální a materiálně technické podmínky), ročníky 2. do počtu 20-ti ţáků. Přihlášky do ostatních ročníků (i 2. stupně) na školní rok 2011/2012 lze podávat téţ, o přijetí ţáků však bude rozhodnuto vzhledem ke kapacitním a personálním moţnostem školy. Bliţší informace v ředitelně školy. aktuální stav k Výsledky vzdělávání ţáků Ţáci naší školy jsou hodnoceni v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Porozumění, vzdělávací koncepcí ZŠBP, o.p.s., Klasifikačním řádem schváleným Školskou radou naší školy a samozřejmě s platnými právními předpisy zejména zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na něj navazujícími právními předpisy, zejména vyhláškou č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní docházky - stupni 1 5. Tato velmi malá škála je však naprosto nedostačující pro vyjádření skutečného stavu vědomostí a dovedností našich ţáků. Stále je kladen velký důraz na to, aby byli ţáci často a průběţně hodnoceni téţ ústně a také vedeni k sebehodnocení svých výkonů, aby byli schopni reálně zhodnotit úroveň svých výsledků a tomu přizpůsobit svou další práci. Kaţdý jejich výkon je tedy hodnocen co moţná nejdůkladněji s důrazem na individuální potřebu motivovat kaţdého ţáka k dalšímu vzdělávání. Kromě hodnotících zápisů do ţákovských kníţek se snaţíme velice pečlivě informovat o výsledcích vzdělávání a výchovy rodiče kaţdého ţáka. Děje se tak například na třídních schůzkách konaných minimálně čtyřikrát během školního roku. Kontakt s rodiči je však mnohem častější, neboť mají kdykoliv přístup do školy a mohou se účastnit (i aktivně) výchovně vzdělávacího procesu. Stále si myslíme, ţe výchova mladého člověka by neměla být rozdělena na výchovu a vzdělávání doma a výchovu s vzdělávání ve škole, ale ţe by tato dvě působení měla být v naprostém souladu a vzájemně se prolínat a vhodně doplňovat. Výsledky vzdělávání jsou pravidelně prověřovány srovnávacími testy. Naše škola si téţ kromě všeobecně dostupných prověřovacích testů vytváří vlastní systém ověřující znalosti ţáků jednotlivých ročníků. 27

28 1. ročník I. pololetí 1. ročník I. pololetí Prospělo Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem 4 0 Průměr 1,0 Vyznamenání Počet ţáků V % 66,67 33,33 0,00 0,00 100, Prospělo Neprospělo II. pololetí 1. ročník Prospělo II. pololetí Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem Počet ţáků V % 58,33 33,33 8,33 0,00 100, Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo 2. ročník I. pololetí 2. ročník I. pololetí Prospělo Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem Počet ţáků V % 12,50 62,50 25,00 0,00 100, Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo II. pololetí 2. ročník Prospělo II. pololetí Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem Počet ţáků V % 12,50 50,00 37,50 0,00 100, Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo 3. ročník I. pololetí 3. ročník I. pololetí Prospělo Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem Počet ţáků V % 7,14 42,86 50,00 0,00 100, Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo II. pololetí (přibyl 1 ţák) 3. ročník Prospělo II. pololetí Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem Počet ţáků V % 20,00 6,67 73,33 0,00 100, Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo 4. ročník I. pololetí 4. ročník I. pololetí Prospělo Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem Počet ţáků V % 20,00 40,00 40,00 0,00 100, Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo II. pololetí 4. ročník Prospělo II. pololetí Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem 7 0 Průměr 1,0 Vyznamenání Počet ţáků V % 13,33 40,00 46,67 0,00 100, Prospělo Neprospělo 28

29 5. ročník I. pololetí 5. ročník I. pololetí Prospělo Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem Počet ţáků V % 11,11 11,11 77,78 0,00 100, Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo II. pololetí 5. ročník Prospělo II. pololetí Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem Počet ţáků V % 0,00 22,22 66,67 11,11 100, Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo 6. ročník I. pololetí 6. ročník I. Pololetí Prospělo Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem Počet ţáků V % 0,00 18,18 63,64 18,18 100, Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo II. pololetí 6. ročník Prospělo II. pololetí Neprospělo Klasifikováno celkem Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Počet ţáků V % 0,00 18,18 72,73 9,09 100, Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo 7. ročník I. pololetí 7. ročník I. pololetí Prospělo Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem Počet ţáků V % 0,00 0,00 54,55 45,45 100,00 5 Průměr 1, Vyznamenání Prospělo Neprospělo Ţáci 7. ročníku vykázali v prvním pololetí velmi špatné studijní výsledky. Bylo přijato několik preventivních opatření, která měla za cíl zvýšit motivaci jednotlivých ţáků ke studiu. Posléze se ukázalo, ţe se jednalo o opatření účinná, neb prospěch několika ţáků doznal pozitivních změn. II. pololetí 7. ročník Prospělo II. pololetí Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Počet ţáků V % 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Neprospělo Klasifikováno celkem Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo 8. ročník I. pololetí 9. ročník I. pololetí Prospělo Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Počet ţáků V % 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0 Neprospělo Klasifikováno celkem Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo 29

30 II. pololetí 9. ročník Prospělo II. pololetí Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem Počet ţáků V % 0,00 0,00 100,00 0,00 100, Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Výsledky vzdělávání 1. I. pololetí 1. I. pololetí Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem Počet ţáků V % 22,73 40,91 36,36 0,00 100,00 27; 41% 24; 36% 0; 0% 15; 23% Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo II. pololetí (přibyl 1 ţák) 1. II. pololetí Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem Počet ţáků V % 20,90 31,34 46,27 1,49 100,00 Výsledky vzdělávání 2. 21; 31% 31; 46% 1; 2% 14; 21% Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo I. pololetí 2. I. pololetí Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem 7; 26% 2; 7% Průměr 1,0 Vyznamenání Počet ţáků V % 0,00 7,41 66,67 25,93 100,00 18; 67% 0; 0% Prospělo Neprospělo II. pololetí 2. I. pololetí Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem Počet ţáků V % 0,00 7,41 88,89 3,70 100,00 Výsledky vzdělávání ZŠ Bodláka a Pampelišky 24; 89% 1; 4% 2; 7% 0; 0% Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo I. pololetí ZŠBP, o.p.s. I. pololetí Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem Počet ţáků V % 16,13 31,18 45,16 7,53 100,00 42; 45% 7; 8% 15; 16% 29; 31% Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo 30

31 II. pololetí ZŠBP, o.p.s. I. pololetí Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Klasifikováno celkem Počet ţáků V % 14,89 24,47 58,51 2,13 100,00 55; 59% 2; 2% 23; 24% 14; 15% Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Porovnání výsledků v obou pololetích 1. 50,00% 40,91% 46,27% 40,00% 30,00% 20,00% 22,73% 20,90% 31,34% 36,36% I. Pololetí II. Pololetí 10,00% 0,00% Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo 0% 1,49% Porovnání výsledků v obou pololetích ,41 7, I. Pololetí II. Pololetí ,89% ,67% 25,93% 3,70% Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo 31

32 Porovnání výsledků v obou pololetích na obou stupních - 1. i 2. 60,00% 50,00% 45,16% 58,51% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 16,13% 14,89% 31,18% 24,47% 7,53% 2,13% I. Pololetí II. Pololetí 0,00% Průměr 1,0 Vyznamenání Prospělo Neprospělo Porovnání průměrů známek v jednotlivých pololetích ,46 1,54 1,5 1 0,5 I. pololetí II. pololetí 0 Průměr Porovnání průměrů známek v jednotlivých pololetích ,99 2,01 1,5 1 0,5 I. pololetí II. pololetí 0 Průměr Porovnání průměrů známek v jednotlivých pololetích na obou stupních - 1. i ,66 1,72 1,5 1 0,5 I. pololetí II. pololetí 0 Průměr Výsledky vzdělávání našich ţáků sledujeme a vyhodnocujeme také meziročně. Cenným podkladem pro naši práci jsou téţ informace o výsledcích vzdělávání ţáků, kteří přestoupili na jinou školu. Toto vše vyuţíváme při dalším vytváření a úpravách výchovně vzdělávacích strategií. 32

33 4.6 Počty ţáků přijatých ke studiu na dalších typech škol Základní škola Bodláka a Pampelišky nabízí od školního roku 2008/2009 moţnost pokračování na 2. stupni. Zůstává plně na rozhodnutí kaţdého ţáka (jeho zákonného zástupce), zda-li tuto moţnost vyuţije. Volná místa na 2. stupni jsou pak doplňována ţáky z okolních malotřídních i plně organizovaných škol. Níţe uvedený přehled tedy ukazuje, na kterých základních školách naši ţáci pokračují v základním vzdělávání. Bohuţel jsme v minulých letech přišli o moţnost nabídnout ţákům 5. ročníku moţnost ucházet se o přijetí na 8-mi letém gymnáziu. Věříme, ţe i pro ţáky 7. ročníků bude zajímavé a motivující zajímat se o moţnost přijetí na 6-ti leté gymnázium. 5. ročník ZŠ Jičín ZŠ Jičín 17. listopadu Husova ZŠBP, o.p.s. Celkem Počet ţáků V % 11,11 11,11 77,78 11,11 V tomto školním roce jsme neměli ţáky v 9. ročníku. Další působení našich ţáků 11% 11% 78% ZŠ Jičín, 17. listopadu ZŠ Jičín, Husova ZŠBP, o.p.s. 4.7 Hodnocení výsledků výchovného působení Začátkem školního roku 2009/2010 jsme v naší škole zaznamenali pokus o distribuci marihuany. Tento pokus byl díky výborné spolupráci s rodiči našich ţáků odhalen v samotném počátku. Téţ ve spolupráci s Policií ČR a Odborem sociálně-právní ochrany dětí a mládeţe se podařilo přijmout taková opatření, abychom minimalizovali moţnost vzniku podobné situace. Zákonní zástupci třech ţáků byli poţádáni, aby pro své dítě našli jiné vzdělávací zařízení. Tito ţáci naši školu opustili. Tato zkušenost nás přesvědčila, ţe je velmi dobré o podobných rizicích otevřeně hovořit a s maximálním úsilím vzniklé situace řešit. Nejhorší variantou je tvářit se, ţe problém neexistuje a nebo snad, ţe je to přeci normální a všude. Právě lhostejnost nebo snaha vše ututlat je skvělou ţivnou půdou pro podobné jevy. Ze všech zameškaných hodin nebylo 11 řádně omluveno. 33

34 Chování ţáků 4,5 Výchovná opatření na ,5 3 2,5 2 1,5 1 Pochvala TU Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Chování uspokojivé Chování neuspokojivé 0, čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Výchovná opatření na Pochvala TU Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Chování uspokojivé Chování neuspokojivé čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 34

35 Výchovná opatření na obou stupních - 1. i Pochvala TU Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Chování uspokojivé Chování neuspokojivé čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Hodnocení chování ţáků 1. v I. a II. pololetí 100% 100% 97% 80% 60% I. pololetí II. pololetí 40% 20% 0% 0% 1,5% 0% 1,5% Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Hodnocení chování ţáků 2. v I. a II. pololetí 100,0% 80,0% 77,8% 92,6% I. pololetí 60,0% II. pololetí 40,0% 20,0% 0,0% 18,5% 3,7% 3,7% 3,7% Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 35

36 Hodnocení chování všech ţáků školy v I. a II. pololetí 100,0% 93,5% 96,8% 80,0% 60,0% 40,0% I. pololetí II. pololetí 20,0% 0,0% 5,4% 2,1% 1,1% 1,1% Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Zameškané hodiny na 1. Celkový počet zameškaných hodin Průměrný počet na jednoho ţáka pololetí 2. pololetí Omluveny Neomluveny ,88 36, pololetí 2. pololetí Omluveny Neomluveny Zameškané hodiny na 2. Celkový počet zameškaných hodin Průměrný počet na jednoho ţáka , Omluveny Neomluveny ,95 Omluveny Neomluveny pololetí 2. pololetí ,33 1. pololetí 2. pololetí 36

37 4500 Zameškané hodiny na obou stupních - 1. i 2. Celkový počet zameškaných hodin Průměrný počet na jednoho ţáka , Omluveny ,82 Omluveny Neomluveny 20 Neomluveny pololetí 2. pololetí ,13 1. pololetí 2. pololetí 4.8 Zápis ţáků do 1. ročníku pro školní rok 2010/2011 Termín konání zápisu byl stanoven na 12. února Zápis U zápisu O odklad Odklad Převedeni na Převedeni z Do 1. ročníku 2009/2010 celkem poţádalo udělen jinou školu jiné školy nastoupí Počet ţáků U zápisu celkem Odklad I. Převeden(a) na jinou ZŠ Převeden(a) z jiné školy Do 1. ročníku nastoupilo

38 4.9 Integrovaní ţáci Stále platí, ţe naše základní škola je nakloněna integraci dětí a ţáků s různými handicapy. Jediné kritérium pro jejich přijetí je alespoň malá naděje, ţe toto začlenění bude mít byť nepatrný přínos pro integrovaného ţáka. Vţdy je třeba vycházet z odborných vyšetření v PPP či SPC, zkušeností rodičů a moţností a schopností našeho pedagogického sboru. Je nutné však uvést, ţe ani tito ţáci nemají v přijetí na naši školu přednost. Jedinými určujícími faktory pro přijímání ţáků do naší školy je termín odevzdání vyplněné přihlášky k základnímu vzdělání a vhodné personální a materiální podmínky pro přijetí. V letošním školním roce jsme integrovali celkem 33 ţáků s nejrůznějšími výukovými obtíţemi. 10 z těchto ţáků bylo integrováno s tzv. tendencemi ke specifickým poruchám učení popř. chování. Výukové obtíţe tří ţáků si vyţádaly přítomnost pedagogických asistentek. Ve školním roce 2009/2010 byly na základě vyšetření v PPP a SPC u ţáků ZŠBP nejčastěji diagnostikovány: dyslexie, dysortografie, LMD, ADHD, nerovnoměrný vývoj rozumových schopností. S výše uvedenými ţáky bylo pracováno individuálně na základě IVP (individuálních vzdělávacích plánů) zpracovaných v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Porozumění a samozřejmě vyhláškou 73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tito ţáci navštěvovali ambulantně hodiny nápravných a reedukačních cvičení, které vedly paní učitelky Jitka Veselá a Mgr. Katarína Málková. Při těchto hodinách bylo vyuţíváno odborných učebnic a metodických pomůcek pro tato reedukační cvičení. Pro školní rok 2010/2011 plánujeme na doporučení ČŠI rozšířit nabídku nápravných a reedukačních cvičení i pro ţáky 2. stupně. V září 2006 byla v naší škole zahájena činnost Terapeutického a reedukačního centra Bodláka a Pampelišky. Na přípravě tohoto centra bylo započato jiţ ve školním roce 2005/2006 v rámci projektu Vyuţití ICT při ověřování účinnosti nové reedukační metody EEG Biofeedback na vzdělávání ţáků se SVP, který byl podpořen Královéhradeckým krajem a Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. Vzhledem k významně pozitivním výsledkům tohoto projektu byl Královéhradecký kraj poţádán o dotaci na projekt Nová reedukační metoda EEG Biofeedback jako prostředek k usnadnění integrace ţáků se SVP. Dotační řízení bylo úspěšné a díky tomu bylo moţné v roce 2007 zahájit další vlnu reedukace. V září roku 2007 byl vyškolen další odborník, který je oprávněn tuto metodu aplikovat paní učitelka Jitka Veselá. Veškerá reedukace (včetně uţití metody EEG Biofeedback) je pro ţáky ZŠBP, o.p.s. i zájemce z ostatních škol zcela zdarma. V naší škole se intenzivně věnujeme vzdělávání i ţáků mimořádně nadaných. Toto vzdělávání je realizováno na základě zpracované koncepce v našem Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Porozumění. S lítostí musím konstatovat, ţe (nikoliv z naší strany, ale obecně) těmto ţákům není věnována taková pozornost, jako ţákům s výukovým, popř. výchovným handicapem. Mimořádně nadaní ţáci však potřebují taktéţ zcela specifický a individuální přístup nejen ve škole, ale chceme-li rozvíjet jejich talent i nadání, je nutné tento fakt zohlednit i doma, v zájmových krouţcích atp.. Jen velmi zřídka přichází ţáci s vyšetřením v PPP s diagnostikovaným mimořádným nadáním. 38

39 4.10 Fotografie ţáků a pedagogického sboru školy Fotografie ţáků školy Fotografie pedagogického sboru školy 39

40 Fotografie ročníků 40

41 41

42 42

43 43

44 5. Významné výchovně-vzdělávací akce a události, mimoškolní aktivity 5.1 Přehled akcí za školní rok 2009/2010 Září Realizace projektu Velišský slavíček 2009 Příprava výstavy Stará škola Zahájení školního roku + Představení nových členů pedagogického sboru JMP Účast na festivalu Velišský slavíček 2009 na JMP (K-klub) stupeň na dopravním hřišti stupeň hraje golf Spolupráce na konání Ekumenického setkání ve Veliši ročník na dopravním hřišti Den zemědělství v Hradci Králové 2. stupeň ročník na výletu do Libáně (akce pro děti) Vernisáţ výstavy Stará škola Říjen Výstava Stará škola Nahrávání CD Jakuba Kazdy Světlo ve tmách Studio B&P Školní parlament 2. stupně Fotografování prvního ročníku Velišská barvička 2009 (výtvarná soutěţ) Šachový turnaj 2. stupeň Kozojedy Zaloţení ochotnického divadelního spolku DivOch (první čtená zkouška) Nahrávání zvuku k připravované pohádce (DivOch Honza a víla Verunka) Listopad Soutěţní výstava Velišská barvička 2009 Nahrávání CD Denisy Hrnčířové Zahájení plaveckého výcviku Přírodovědný klokan (soutěţ) Návštěva 3. ročníku v Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně; Korálková dílna Účast dívek 2. na turnaji ve florbalu (Sportovní den); bruslení Návštěva divadla v KD Jičín Krakonoš (1. 4. ročník) Účast chlapců 2. na turnaji ve florbalu (Sportovní den II.); Návštěva 2. v Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně Intelektuální den Slavnostní vyhodnocení soutěţe Velišská barvička Účast ţáků 2. na šachovém turnaji v Hořicích Zájezd do Strašnického divadla na představení Dobrodruţství Toma Sawyera Prosinec Vánoční zpívání v jednotlivých obcích Plavecký výcvik 1. Nahrávání CD Denisy Hrnčířové Účast ţáků a ţákyň 2. na turnaji v házené Jičín Účast zástupců ţáků 2. na turnaji v ping pongu Nová Paka 44

45 Divadelní představení pro ročník (KD Jičín); návštěva ukázky házené Mikulášská besídka (KD Veliš) setkání se zástupci základních škol z UK, Polska, Belgie, Španělska - naše škola se stala koordinační školou tohoto projektu Čajová dílna ve Veliši Vánoční dílna v Kozojedech Vystoupení našich ţáků na mikulášské besídce v Bystřici (účast zástupců evr. škol) Tradiční vystoupení našich ţáků v Domě seniorů v Jičíně Vánoční zpívání v kostele Sv. Václava v Kozojedech Třídní vánoční besídky Vánoční zpívání v kostele Sv. Václava ve Veliši Překvapení pedagogického sboru pro ţáky a rodiče Premiéra představení pohádky Honza a víla Verunka i ochotnického spolku DivOch Leden Plavecký výcvik 1. Plavecký výcvik 2. Nahrávání CD Michael Pospíšil - Roráty Výtvarné a tvořivé dílny v K-klubu v Jičíně (2. ) Výchovný koncert pro 1. stupeň (Michael Pospíšil) Bruslení 1. v Jičíně Literární výchova Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně (2. ) Návštěva Muzea a galerie v Jičíně; Policie ČR Jičín (2. ) Zahájení plavání 2. ; Výtvarné dílny v K-klubu na kuţelkách v Jičíně Předávání pololetního vysvědčení; Návštěva kina Ať ţijí rytíři (2. ) Únor Ukázkové hodiny pro veřejnost Nahrávání CD Fidle Jednání školního parlamentu Návštěva 3. ročníku v Muzeu v Jičíně Beseda o Nepálu s ředitelem Gymnázia v Nové Pace (Veliš 1. i 2. ) Halová kopaná Jičín (chlapci 2. ) Zápis k základnímu vzdělávání v ZŠBP Masopustní průvod v Kozojedech hraje miniházenou Karneval ve Veliši Březen Zájezd na hory s lyţováním 1. Sedmidolí (Špindlerův Mlýn) Matematický klokan mezinárodní matematická soutěţ Velikonoční dílna ve Veliši Účast 1. na turnaji ve vybíjené v Nové Pace Lyţařský výcvikový zájezd 2. Sedmidolí (Špindlerův Mlýn) ročník na divadelním představení v MŠ Veliš Přednáška pracovníka KRNAP Velikonoční výstava ve Veliši 45

46 Duben LZV 2. - Sedmidolí) Účast na turnaji v basketbalu 2. (Jičín) Účast na turnaji v minifotbalu 2. (Jičín) Den Země ve Veliši (připravoval 5. ročník) Den Země v Kozojedech Tajný výlet pro 1. (Praha) Pedigová dílna ve Veliši Čarodějnice ve Veliši (čarodějnické soutěţe, opékání buřtů, spaní ve škole) Čarodějnické vyučování (dílny) ve Veliši Stavění MÁJKY v Kozojedech, její noční hlídání (přespání na zahradě školy) Květen Vystoupení pro maminky (Den matek) ve Veliši; sbírka pro útulek pro psy Předání výtěţku sbírky v útulku pro opuštěné psy (5. ročník) Oslava 80. výročí zaloţení školy v Kozojedech Vystoupení ţáků 1. na vítání občánků v obci Ohaveč Červen Projekt Předškoláci na zkoušku v 1. třídě (výměna ZŠ a MŠ) Den dětí v Kozojedech (připravoval 2. pro 1. ) Realizace dárku rodičů pro pedagogický sbor letecký výlet nad Českým rájem Beseda Budoucí prvňáček radost nebo starost? Výlet 1., 2. a 5. ročníku do Prahy Prvňáci ve školní lavici (předškoláci nanečisto v 1. třídě) Trpasličí výprava (Záhuby) Fotografování ţáků školy a pedagogického sboru Závěrečný Školní parlament Kozojedský pohár 1. (pořádá 2. ) ročník na turnaji v házené (Jičín) Školní turistický výlet 2. (Kost, Plakánek, Prokopské údolí) Seminář pro pedagogy ZŠBP Jak předcházet syndromu vyhoření? (Ranč BaP) ročník na školním výletě v Liberci Vlastivědná vycházka po okolí Kozojed (2. ) Slavnostní přijetí nových prvňáčků předání kouzelného klíče od vzdělání Pasování nových šesťáků jejich přijetí na 2. Zahradní slavnost Červenec Srpen Projekt EU peníze školám Příměstský tábor 2010 (OS Borovička): Všestary (archeopark), ČEZ Hradec Králové informační centrum (obnovitelné zdroje) Kozákov rozhledna, Malá Skála rafty Výtvarné dílny v Bystřici Miletín Muzeum a stezka K. J. Erbena; hrad Pecka 46

47 Česká televize Praha; Mořský svět Představení pohádky Honza a víla Verunka v Češově (DivOch) V průběhu celého školního roku byly dále připravovány a realizovány projekty: Na zelenou - Bezpečná cesta do školy Realizace projektu Rozšíření kapacity budovy základní školy ve Veliši Realizace projektu Škola, která nemyslí jen na ţáky, které má v lavicích Realizace projektu Comenius Partnerství 5ti evropských základních škol Realizace projektu Školní autobus bezpečná cesta za vzděláním Školní zpívání CeReP Centrum Regionální Pomoci Reedukační centrum Bodláka a Pampelišky (EEG Biofeedback, HRV Biofeedback) (+ řada dalších drobných akcí konaných bez velkých plánů) 5.2 Fotografie jednotlivých významnějších akcí Zahájení školního roku 2009/2010 (Veliš) Výzdoba před školou paní Bečanová 47

48 5.2.2 Účast na festivalu JMP v Jičíně Golf 48

49 5.2.3 Dopravní výchova 4. ročník Výstava Stará škola - Veliš 49

50 5.2.5 Pouštění draků (vlastnoručně vyrobených) - Kozojedy Šachový turnaj - Kozojedy Sportovky v Jičíně (2. ) 50

51 5.2.8 Velišská barvička

52 5.2.9 Mimořádné pracovní činnosti v Kozojedech Bruslení (2. ) 52

53 Trénink na florbal - Kozojedy Florbalový turnaj (2. ) 53

54 ročník v Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně a korálková dílna v Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně 54

55 Turnaj v házené (2. ) 55

56 Pingpongový turnaj (2. ) Mikulášská besídka ve Veliši 56

57 Projekt Partnerství evropských škol (Comenius) 1. návštěva Vánoční čajová dílna 57

58 Vánoční zpívání (Bystřice, Dům seniorů Jičín, Kozojedy, Veliš) 58

59 DivOch Pohádka o Honzovi a víle Verunce Vánoční besídky 59

60 Výchovný koncert Michaela Pospíšila 60

61 Bruslení Návštěva Policie (2. ) 61

62 Dílny v K-klubu Sáňkování ve Veliši 62

63 Kuţelky Plavání 63

64 Pololetní vysvědčení (2. ) První vysvědčení prvňáků 64

65 ročník v Muzeu v Jičíně Turnaj v halové kopané (2. ) 65

66 Zápis prvňáčků pro školní rok 10/ Masopustní průvod v Kozojedech 66

67 Karneval ve Veliši 67

68 Miniházená 1. 68

69 Hory 1. 69

70 Velikonoční dílna ve Veliši 70

71 Hory 2. 71

72 72

73 73

74 Turnaj v basketbalu Turnaj v minifotbalu Den Země ve Veliši a v Kozojedech 74

75 75

76 Tajný výlet do Prahy (1. ) 76

77 Pedigová dílna ve Veliši Čarodějnice ve Veliši 77

78 Stavění MÁJKY v Kozojedech 78

79 Z vystoupení pro maminky (Dva roky jezdím bez nehod 5. ročník) 79

80 Předání dobrot v útulku pro opuštěná zvířata výročí zaloţení školy v Kozojedech 80

81 81

82 Den dětí v Kozojedech 82

83 Dárek od rodičů za školní rok 2008/2009 Letecký výlet Výlet do ZOO (1. ročník) 83

84 Vlastivědný výlet do Prahy (5. ročník) 84

85 Prvňákem nanečisto 85

86 Trpasličí výprava (Bodlákovy trpasličí špagety) 86

87 ročník ZOO Liberec Kozojedský pohár 87

88 Výlet 2. na Kost 88

89 Konec školního roku Přijetí nových prvňáčků Pasování nových šesťáků 89

90 90

91 91

92 5.3 Zájmové krouţky OS Borovička je naším významným partnerem při organizaci nejrůznějších jednodenních akcí výlety, dílny atp.. Jiţ několik let téţ spolupracujeme při přípravě akcí dlouhodobějších výstavy, příměstský tábor, pravidelně se opakující volnočasové aktivity. Mezi ně patří i organizace zájmových krouţků, které kaţdoročně našim ţákům nabízíme. Ve školním roce 2009/2O10 jsme opět nabídli 11 zájmových krouţků, z nichţ si ţáci a jejich rodiče vybírali. Některé děti se přihlásily i do více krouţků najednou, z čehoţ máme také velkou radost, protoţe se tím naplňuje jedna ze stěţejních částí naší výchovně vzdělávací koncepce nabídnout dětem moţnost kvalitně a smysluplně trávit svůj volný čas. Zájmové krouţky Nabídka pro školní rok 2009/2010 Hrajeme si s anglickým jazykem Anglický dramaťák (pí uč. Jenčková): Baví vás angličtina? Přijďte si hrát s anglickým jazykem v pohádkách, příbězích a písničkách. Budeme zpívat, poslouchat a hrát anglické pohádky a písničky a také vyrábět loutky a maňásky (pro 1. stupeň) Kresba malba grafika (pí uč. Málková): základy kresby různý materiál (tuţka, uhel, pero, pastel ); základy malby (různé druhy barev, míchání); kresba a malba v plenéru; základní grafické techniky (suchá jehla, linoryt) (pro 1. i 2. stupeň) Pískání pro zdraví (pí uč. Málková): základy hry na zobcovou flétnu, dechová a rytmická cvičení, skupinové hraní (i pro děti, které nemají hudební sluch) Zobcová flétna (pí uč. Málková): hra na flétnu pro pokročilé hudebníky, sólová hra, hra s doprovodem jiných hudebních nástrojů, klasická lidová moderní hudba (pro pokročilejší hudebníky) Sportovky (pí uč. Veselá): hry v přírodě i tělocvičně, plavání v areálu v Jičíně (pro 1. stupeň) Výtvarný krouţek (pí uč. Veselá): práce s papírem, látkou, dřevem; výrobky k ročnímu období (pro 1. stupeň) Tancování a aerobic (pí uč. Provazníková): pohyb na hudbu (pro 1. stupeň) Dramatický krouţek (NOVINKA) (pí uč. Provazníková): dramatizace pohádek, písniček, scénky (pro 1. stupeň) Sportovně relaxační krouţek (pí uč. Jagošová): Dvouhodinové (1 x za 14 dní) nebo celodenní (1 x za měsíc) sportování a relaxování; Rozvoj pohybové aktivity ţáků; Pěstování zdravého ţivotního stylu; Vedení k dodrţování pravidel a fair play jednání; Outdoor sport: turistika, golf, bruslení, běţecké a sjezdové lyţování, snowboarding, sportovní hry (fotbal, volejbal, házená ), netradiční hry, horolezení, ; Indoor sport: plavání, sauna, kuţelky, bowling, netradiční hry, kolektivní hry, (pro 2. stupeň) Trendy trička (pí uč. Kubová): nejrůznější techniky vylepšující vaše jiţ nezajímavé oblečení (trička) batika, malování, aplikace atp. (pro 2. stupeň) Filmový krouţek (Bodlák): příprava jednoduchých scénářů, natáčení na videokameru, střih a ozvučení videa, jeho prezentace (pro 2. stupeň) 92

93 6. Údaje o výsledcích provedených kontrol 6.1 Česká školní inspekce Poslední kontroly (šetření) ČŠI provedené v naší škole se konaly ve dnech: dubna 2009 řádná 5. února 2010 na podnět 11. února 2010 na podnět května 2010 na podnět 93

94 dubna 2009 řádná 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 května 2010 na podnět 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 května 2010 na podnět Podání připomínek k IZ 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 května 2010 na podnět Opravné stanovisko ČŠI 134

135 135

136 136

137 137

138 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 6.2 Kontrola OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje Poslední provedená kontrola OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje se konala Jednalo se o veřejnosprávní kontrolu vyuţívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých Královéhradeckým krajem podle ustanovení 160 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále dle jednotlivých ustanovení zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, ve znění pozdějších předpisů Druh kontroly: namátková Kontrolované období: školní rok 2007/2008 a účetní období roku 2008 Závěr kontroly: Právnická osoba Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s., Veliš 40., okr. Jičín doloţila, ţe vyuţívala prostředky státního rozpočtu v kontrolovaném období v souladu s platnými předpisy a nedopustila se porušení rozpočtové kázně. Poloţky státního rozpočtu jsou v účetní evidenci odlišeny od ostatních finančních zdrojů účelovými znaky. Plné znění protokolu je k nahlédnutí v ředitelně Základní školy Bodláka a Pampelišky. 6.3 Audit podle Mezinárodního auditorského standardu 800 V souladu s ustanoveními zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, proběhl v naší škole audit podle Mezinárodního auditorského standardu 800. Zkoumáno bylo účetní období roku Výrok auditora zní bez výhrady. Kompletní zpráva auditora je k nahlédnutí v ředitelně ZŠBP, o.p.s Kontrola Finančního úřadu V pátek 13. června 2008 byla protokolárně ukončena kontrola Finančního úřadu, která v naší škole probíhala od 5. března Kontrola byla zaměřena na ověření skutečností rozhodných pro přiznání a čerpání dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 306/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Prověřovány byly kromě jiných skutečností smlouvy o poskytnutí dotace, skutečné počty hlášených ţáků, čerpání a vyúčtování dotací za školní roky 2003/ /2007. Provedenou kontrolou bylo zjištěno: "Dotace byly pouţity v souladu se smlouvami o poskytnutí dotace. K porušení rozpočtové kázně nedošlo." 6.5 Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení v Jičíně Ve dnech 29. a 30. října 2009 byla provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Závěr: Pro provedení kontroly byly vytvořeny dobré podmínky a předloţeny všechny poţadované doklady. Zaměstnavatel poskytl náleţitou součinnost kontrolním pracovníkům. Zástupce zaměstnavatele potvrzuje, ţe k provedení kontroly byly předloţeny všechny doklady týkající se zúčtovaných a vyplacených mezd zaměstnanců, a ţe všechny předloţené doklady jsou originály nebo s originály souhlasí. 143

144 6.6 Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Dne 9. prosince 2009 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodrţování ostatních povinností plátce pojistného. Závěr: Kontrolou nebyly zjištěny rozdíly ve stanovení VZ a výpočtu výše pojistného. Odvody pojistného jsou prováděny ve správné výši a řádných termínech splatnosti. 6.7 Kontrola Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Dne 22. března 2010 byla provedena kontrola KHS HK s tímto zjištěním: 144

145 6.8 Odborná technická kontrola tělocvičného nářadí a náčiní pouţívaného v tělocvičnách ZŠ ve Veliši a v ZŠ v Kozojedech Dne 31. srpna 2010 proběhly kontroly v obou objektech ZŠBP ve Veliši i v Kozojedech Závěr: Tělocvičné nářadí bylo řádně zkontrolováno a přezkoušeno dne

146 7. Zpráva o hospodaření 7.1 Zdroje financování Hlavními zdroji financování potřeb Základní školy Bodláka a Pampelišky, o.p.s., Veliš 40, okr. Jičín v roce 2009 byly: Provozní dotace poskytnutá KÚ KHK ve výši Ostatní dotace na individuální projekty ,00 Kč ,00 Kč z toho: Motivační program ,00 Kč Asistenti pedagoga Vybavení pro ţáky 1. třídy Škola, která nemyslí jen na ţáky, které má v lavicích Přijaté příspěvky (dary) od fyzických a právnických osob Jiné výnosy ,00 Kč 8 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Dotace poskytnuté KÚ KHK Příspěvky od FO a PO Ostatní dotace na individuální projekty Jiné výnosy Provozní dotace na úhradu nákladů poskytnutá z prostředků KÚ KH kraje byla pouţita na pokrytí následujících výdajů: reţijní materiál nákup učebnic učební pomůcky knihy,tiskoviny úklidové a čistící prostředky ostatní dlouhodobý hmotný majetek (drobný majetek) spotřeba energie opravy a údrţba telekomunikační sluţby sluţby mzdové náklady sociální zabezpečení a zdravotní pojištění pojištění majetku ostatní provozní náklady celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 901,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 547,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 146

147 7.2 Výkaz zisku a ztráty k NÁKLADY Spotřeba materiálu Spotřeba energie a ost. nesklad. dodávek Ostatní sluţby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč VÝNOSY Trţby za vlastní výkony Ostatní výnosy Přijaté příspěvky Provozní dotace Dotace - individuální projekty Celkem 5 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,00 Kč Náklady 15% 1% 4% 3% 13% 0% Spotřeba materiálu Spotřeba energie Ostatní sluţby Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy Ostatní náklady 64% 147

148 Výnosy 12% 0% 6% 5% Trţby za vlastní výkony Ostatní výnosy Přijaté příspěvky Provozní dotace Dotace - individuální projekty 77% 7.3 Rozvaha k Aktiva Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Pokladna Bankovní účet Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6 400,00 Kč ,00 Kč AKTIVA Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 14% 1% 0% 1% 0% Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 8% Pokladna Bankovní účet 72% Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy 148

149 Pasíva Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Dodavatelé Závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Ostatní přímé daně Jiné závazky Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PASÍVA Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 1% 3% Oprávky ke stavbám 13% Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 2% Dodavatelé 2% 1% 1% Závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Ostatní přímé daně Jiné závazky Vlastní jmění 76% Fondy Poznámka: Tato výroční zpráva obsahuje ve svých přílohách kopii vyúčtování poskytnuté dotace KÚ KHK na školní rok 2009/2010. Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty charakterizuje hospodaření v uzavřeném účetním období to je kalendářní rok Vlastní hodnocení školy - Autoevaluace 149

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, 507 21 Veliš, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, 507 21 Veliš, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 4, 57 21 Veliš, tel. 493 773 611, 65 96 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 78 487/3 ČSOB a.s., IZO 65 59 794, www.zsbp.cz Obsah Obsah

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ZŠ pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1, 541 03 e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více