S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a 6. schůze /6Z/2015 2/6Z/2015 3/6Z/2015 bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Zlína k bere na vědomí - rozpočtové opatření č. 16/2015, tabulka č. 1 16, - rozpočtové opatření č. 17/2015, tabulka č. 1 5, - rozpočtové opatření č. 18/2015, tabulka č. 1 19, - rozpočtové opatření č. 19/2015, tabulka č. 1 15, - rozpočtové opatření č. 21/2015, tabulka č. 1 16, - rozpočtové opatření č. 22/2015, tabulka č rozpočtové opatření č. 20/2015 navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2015 dle přiložených tabulek 2. poskytnutí dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.1 řádek 3, tabulky č.2 řádek 2, tabulky č.13 řádek 2, tabulky č.18 řádky 2 až 8, tabulky č.20 řádek 2 3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel řádků uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení 4/6Z/2015 5/6Z/2015 bere na vědomí auditované výsledky hospodaření obchodních společností a obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí města Zlína za rok 2014 dle Přílohy č.1 bere na vědomí výsledky hospodaření k příspěvkových organizací, obchodních společností a obecně prospěšné společnosti s majetkovou účastí statutárního města Zlína dle Příloh č. 1 a 2-1 -

2 6/6Z/2015 7/6Z/2015 8/6Z/2015 záměr přijetí revolvingového úvěru pro statutární město Zlín v maximální výši do 150 mil. Kč na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 60 dnů, přičemž poskytovatel úvěru bude vybrán v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1. záměr vybudování nového pavilonu v areálu zoologické zahrady Zlín - Lešná - Chovného zařízení pro rozmnožování slonů; 2. spolufinancování výstavby objektu ze strany statutárního města Zlína v letech do výše maximálně 60 mil. Kč a to formou příspěvku na investice, bere na vědomí - že nebude podána žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR na realizaci projektu "Kanalizace Velíková" z důvodu nesplnění jednoho z kritérií pro získání dotace, - přípravu realizace projektů "Kanalizace Lhotka" a "Kanalizace Klečůvka" jako podkladu pro zpracování žádostí o dotace z Ministerstva zemědělství ČR, - podání žádostí o dotace na realizace projektů "Kanalizace Lhotka" a "Kanalizace Klečůvka" v rámci programu Ministerstva zemědělství ČR, s tím, že v případě přidělení dotace budou akceptována a naplňována pravidla, stanovená poskytovatelem dotace, tj. Ministerstvem zemědělství ČR, která budou v souladu s platnou legislativou - spolufinancování z rozpočtu statutárního města Zlína v případě získání dotace od Ministerstva zemědělství ČR ve výši cca ,- Kč. 9/6Z/ /6Z/2015 realizaci akce: "Demolice budovy SHOPPING CITY Zlín, Jižní svahy" a přidělení finančních prostředků do rozpočtu na rok 2016 a to ve výši ,- Kč vyčlenění finančních prostředků v roce 2016 ve výši ,- Kč na povinnou 20% spoluúčast na financování projektu "Zlín v pohybu - zdravě, bezpečně, na pohodu" a ,- Kč na pokrytí předfinancování - 2 -

3 11/6Z/ /6Z/ /6Z/2015 změnu Integrovaného plánu rozvoje města Zlína "Společensko - kulturní a vzdělávací centrum Zlín", která spočívá v prodloužení časového harmonogramu realizace do uzavření Dodatku č. 09 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Zlína "Společensko - kulturní a vzdělávací centrum Zlín" z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR S-2009/041/OMEMO, mezi statutárním městem Zlínem, IČ , se sídlem Zlín, nám. Míru 12, a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ , se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1211/40b, jehož předmětem je prodloužení časového harmonogramu realizace do , dle přílohy pověřuje primátora MUDr. Miroslava Adámka podpisem tohoto Dodatku č. 09 likvidaci a demolici útulku pro zvířata na pozemku p. č. 824/38 v k. ú. Prštné inventární čísla 2349 (septik), 3820 (útulek pro zvířata), 6914 (buňka prodejní, 4009 (přístřešek pro psy), 4010 (voliéra pro kočky) a 4770 (zpevněná plocha a přístupová cesta) o celkové zůstatkové hodnotě ,00 Kč 1) uzavření dohody mezi Zlínským krajem a statutárním městem Zlínem, o předání zřizovatelských kompetencí k Plavecké škole Zlín, IČ , se sídlem Hradská 888, Zlín, 2) pověření Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora, dojednáním veškerých podrobností předmětné dohody a jejím podpisem. 14/6Z/ /6Z/2015 Změnu č. 2 Pravidel pro řešení vlastnických a užívacích vztahů k pozemním komunikacím, veřejnému osvětlení a s nimi souvisejícím pozemkům, dle přílohy č. 1. prodej pozemků st.p.č. 318/1 o výměře 11 m2 a st.p.č. 317 o výměře 150 m2 a části pozemku p.č. 718/3 o výměře do 354 m2 vše v k.ú. Příluky u Zlína dle geometrického zaměření pro IT-HELP.cz, s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín, IČ: , za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 300 Kč/m2 bez DPH s podmínkou zřízení služebnosti cesty a stezky na části pozemku p.č. 718/3 k.ú. Příluky u Zlína ve prospěch vlastníka pozemků st.p.č a st.p.č. 316, jejichž součástí jsou zemědělské stavby bez č.p./č.e. a pozemku p.č. 718/5 vše v k.ú. Příluky u Zlína - 3 -

4 16/6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/2015 prodej zastavěné části pozemku p.č. 3256/13 k.ú. Zlín o výměře do 37 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro *** ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH prodej pozemku st.p.č. 5688/3 k.ú. Zlín o výměře 19 m2 zastavěného garáží pro *** za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, t.j Kč/m2 bez DPH prodej zastavěné části pozemku p.č. 980/11 k.ú. Zlín o výměře do 40 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k domu pro *** ve výši dle CMZ č.11, tj Kč/m2 bez DPH prodej části pozemku p.č. 980/11 k.ú. Zlín o výměře do 260 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro zahradu u RD za cenu ve výši dle CMZ č. 11, t.j Kč/m2 s podmínkou přeložení přístupového chodníku v šíři 1,5 m dle podmínek OKaRDS na náklady kupujícího směnu části pozemku p.č. 652/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 45 m2 dle geometrického zaměření ve vlastnictví statutárního města Zlína pro rozšíření zahrady za část pozemku p.č. 653/8 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 15 m2 dle geometrického zaměření ve vlastnictví *** zastavěného komunikací s doplatkem rozdílu ve výměrách ve prospěch statutárního města Zlína za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 800 Kč/m2 bez DPH prodej pozemku p.č. 860/39 k.ú. Zlín o výměře 464 m2 a pozemku p.č. 860/40 k.ú. Zlín o výměře 428 m2 pro vlastníky bytových jednotek domu, každý podíl ve výši id. 1/3 na pozemcích, pro zahradu u bytového domu za kupní cenu ve výši Kč/m2 bez DPH vzdání se předkupního práva ke stavbě bez č.p. jiná stavba, stojící na pozemku st.p.č k.ú. Zlín za kupní cenu ve výši Kč bezúplatné nabytí pozemků, případně částí pozemků p.č. 1119/266 o výměře 156 m2, p.č. 1119/267 o výměře 15 m2, dílu "b2" o výměře 8 m2-4 -

5 (odděleného z p.č. 1119/196), dílu "z1" o výměře 154 m2 (odděleného z p. č. 1119/196), dílu "k2" o výměře 7 m2, (odděleného z p.č. 1119/140), dílu "j2" o výměře 7 m2,(odděleného z p. č. 1119/140), oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č /2014, pro obec a k.ú. Zlín od Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady s převodem spojené uhradí statutární město Zlín 24/6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/2015 prodej id. podílů na pozemku p.č.st v k.ú. Zlín o výměře 1488 m2 v souladu s podíly na společných částech domů pro vlastníky jednotek v domech umístěných na pozemcích p.č.st a p.č.st. 7510/2 k.ú. Zlín za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH směnu pozemku p.č. 620/2 k.ú. Velíková o výměře 154 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína pro rozšíření pozemků za část pozemku p.č. 620/1 k.ú. Velíková o výměře 154 m2 dle geometrického zaměření ve vlastnictví *** se zaužívanou účelovou komunikací snížení kupní ceny za prodej pozemku p.č. 602 k.ú. Lužkovice o výměře 90 m2 pro *** pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku z ceny ve výši dle CMZ č. 11, tj. 400 Kč/m2 na cenu 300 Kč/m2 prodej části pozemku p.č. 529/41 v k.ú. Prštné o výměře do 700 m2 dle geometrického zaměření pro umístění trafostanice pro AH Energy, s.r.o., Louky 304, Zlín, IČ za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 900 Kč/m2 bez DPH rozšíření výměry u bezúplatného převodu části pozemku p.č. 1433/65 k.ú. Příluky u Zlína z výměry do 700 m2 na výměru 725 m2 dle geometrického zaměření pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Zlín, Příluky, Přílucká 213, IČ vzdání se předkupního práva ke stavbě mostku přes Kudlovský potok u rodinného domu umístěného na pozemcích p.č. 885 a p.č. 3561/3 k.ú. Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína - 5 -

6 30/6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/2015 prodej části pozemku p.č. 1163/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 15 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného stavbou pro rodinnou rekreaci prodej části pozemku p.č. 345/1 k.ú. Louky nad Dřevnicí o výměře do 180 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro rozšíření stávajícího vjezdu do areálu firmy prodej části pozemku p.č. 213/1 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře do 165 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro předzahrádku u RD prodej části pozemku p.č. 32/1 k.ú. Lužkovice o výměře do 130 m2 pro *** pro údržbu pozemku prodej pozemku p.č. 537/15 k.ú. Štípa o výměře 991 m2 pro EGO Zlín spol. s r.o., U Pekárny 438, Zlín Štípa, IČ pro revitalizaci a údržbu okolí nově rekonstruovaných budov za cenu ve výši 100 Kč/m2 prodej části pozemku p.č. 974/29 k.ú. Zlín o výměře do 30 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro rozšíření pozemku u RD uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o splátkách a uznání dluhu č ze dne s ***, jehož předmětem je navýšení částky dluhu o částku Kč, bez příslušenství, za vyúčtování služeb za rok 2014 s tím, že celková výše dluhu bude vyčíslena ke dni podpisu dodatku č. 1 k výše uvedené dohodě a pověřuje Dalibora Stříbného, náměstka primátora, podpisem uvedeného dodatku - zrušení usnesení ZMZ ze dne , usn. č. 10/24Z/2014 ve znění: "Pravidla pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a ideálních podílů na domech v majetku statutárního města Zlína - zrušení usnesení ZMZ ze dne , usn. č. 75/24Z/2014 ve znění: Dodatek č. 1 k Pravidlům pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, - 6 -

7 domů a ideálních podílů na domech v majetku statutárního města Zlína - zrušení usnesení ZMZ ze dne , usn. č. 80/27Z/2014 ve znění: Dodatek č. 2 k Pravidlům pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a ideálních podílů na domech v majetku statutárního města Zlína Pravidla pro prodej bytů, nebytových prostor v domech s byty a pozemků, jejichž součástí je stavba, v majetku statutárního města Zlína dle přílohy č /6Z/2015 a) prodej id. 1/2 pozemku parc. č. st o výměře 78 m2 jehož součástí je id. 1/2 rodinného domu o velikosti 3 + 1, čp o podlahové ploše 89,50 m2, Podvesná XVI, Zlín v k. ú. Zlín dle nabídnuté kupní ceny zájemci: - *** nabídka: Kč b) prodej pozemku parc. č. st. 3450/1 o výměře 38 m2 jehož součástí je rodinný dům o velikosti 3 + 1, čp o podlahové ploše 83,30 m2, Zálešná VI, Zlín v k. ú. Zlín dle nabídnuté kupní ceny zájemci: - *** nabídka: Kč c) prodej pozemku parc. č. st o výměře 80 m2 jehož součástí je rodinný dům (jednodomek - užíván jako 2 byty) o velikosti 4 + 1, čp o podlahové ploše 157,18 m2 a okolního pozemku (zahrada) p. č. 673/108 o výměře 264 m2, Slovenská, Zlín v k. ú. Zlín dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: 1. *** nabídka: Kč 2. *** nabídka: Kč. 39/6Z/ /6Z/2015 návrh obecně závazné vyhlášky č.../2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 33/2004 o sportovních a kulturních podnicích, dle přílohy č. 1, uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína č ze dne , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ: jako poskytovatelem a Sportovními kluby Zlín, IČ: , jako příjemcem, na úhradu neinvestičních nákladů/výdajů tělovýchovných zařízení na území města Zlína, souvisejících s činností příjemce, uhrazených v roce 2015, a to na úhradu energií, odpisů, oprav a údržby, materiálu na opravu a údržbu a na mzdy provozních zaměstnanců (správce, údržbář, vrátný, úklid), jehož předmětem je změna v čl. III Podmínky poskytnutí dotace, bod 2.,kdy lhůta vyúčtování poslední splátky se prodlužuje do

8 41/6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/2015 uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína č ze dne , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ: jako poskytovatelem a HC PSG Zlín, z.s., IČ: , jako příjemcem, na úhradu neinvestičních nákladů/výdajů tělovýchovných zařízení na území města Zlína, souvisejících s činností příjemce, uhrazených v roce 2015, a to na úhradu energií, odpisů, oprav a údržby, materiálu na opravu a údržbu a na mzdy provozních zaměstnanců (správce, údržbář, vrátný, úklid), jehož předmětem je změna v čl. III Podmínky poskytnutí dotace, bod 2., kdy lhůta vyúčtování poslední splátky se prodlužuje do poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Zlína pro žadatele ***, Kč, na přípravu a účast v individuálním Mistrovství světa v potápění na nádech v disciplínách CWT a CNF navýšení dotace poskytnuté z Fondu mládeže a tělovýchovy na činnost pro žadatele Tělocvičná jednota Sokol Zlín, IČ: , Kč, tj. navýšení na celkovou částku Kč a uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína pro žadatele: Junák - český skaut, okres Zlín, z.s., IČ: , Kč, akce: Letní tábory 2015 změnu jmenovitého složení Komise místní části Kudlov a U Majáku a Filmové ateliéry dle důvodové zprávy a bere na vědomí volbu předsedy Komise místní části Kudlov dle důvodové zprávy primární podporu rodin především současných občanů statutárního města Zlína pro rok 2015, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína ze dne , kterým bude dotace navýšena, a pověření Bc. Kateřiny Francové k dojednání ostatních náležitostí tohoto dodatku, jeho uzavření a podpisu, pro žadatele: Centrum pro rodinu Zlín z.s. (IČ ), ,00 Kč, tj. navýšení na celkovou částku ,00 Kč, na projekt: "Podpora rodinného života ve - 8 -

9 Zlíně - středisko Family Point a Senior Point" 47/6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/2015 Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. (IČ ), ,00 Kč, tj. navýšení na celkovou částku ,00 Kč, na projekt: "Odborné sociální poradenství, pracoviště Zlín - Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s." Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. (IČ ), 7 000,00 Kč, tj. navýšení na celkovou částku ,00 Kč, na projekt: "Tlumočnické služby - Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s." "HVĚZDA z.ú." (IČ ), ,00 Kč, tj. navýšení na celkovou částku ,00 Kč, na projekt: "Seniorcentrum - Dům služeb seniorům" - 9 -

10 Charita Zlín (IČ ), ,00 Kč, tj. navýšení na celkovou částku ,00 Kč, na projekt: "Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín" 51/6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/2015 Charita Zlín (IČ ), ,00 Kč, tj. navýšení na celkovou částku ,00 Kč, na projekt: "Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín" Charita Zlín (IČ ), ,00 Kč, tj. navýšení na celkovou částku ,00 Kč, na projekt: "Charitní pečovatelská služba Zlín" Charita Zlín (IČ ), ,00 Kč, tj. navýšení na celkovou částku ,00 Kč, na projekt: "Občanská poradna Charity Zlín"

11 NADĚJE (IČ ), ,00 Kč, tj. navýšení na celkovou částku ,00 Kč, na projekt: "Dům Naděje Otrokovice, domov pro osoby se zdravotním postižením" realizovaný v NADĚJI, pobočka Otrokovice 55/6Z/ /6Z/ /6Z/ /6Z/2015 NADĚJE (IČ ), ,00 Kč, tj. navýšení na celkovou částku ,00 Kč, na projekt: "Dům Naděje Otrokovice, týdenní stacionář" realizovaný v NADĚJI, pobočka Otrokovice NADĚJE (IČ ), ,00 Kč, tj. navýšení na celkovou částku ,00 Kč, na projekt: "Dům pokojného stáří Zlín - domov pro seniory" realizovaný v NADĚJI, pobočka Zlín Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. (IČ ), ,00 Kč, tj. navýšení na celkovou částku ,00 Kč, na projekt: "Zajištění provozu střediska rané péče" 1. změnu názvu projektu, na který bylo Zastupitelstvem města Zlína dne , usnesení č. 91/2Z/2015, schváleno poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína ve výši ,00 Kč organizaci Společnost Podané ruce o.p.s. (IČ ), z původního názvu "Ambulance adiktologie Zlín" na nový název účinný od

12 "Terapeutické centrum ve Zlínském kraji" 2. navýšení dotace poskytnuté ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu poskytování sociálních služeb především pro současné i bývalé občany statutárního města Zlína pro rok 2015, uzavření dodatku č. 1 ke města Zlína ze dne , kterým bude dotace navýšena a změněn název projektu, a pověření Bc. Kateřiny Francové k dojednání ostatních náležitostí tohoto dodatku, jeho Společnost Podané ruce o.p.s. (IČ ), ,00 Kč, tj. navýšení na celkovou částku ,00 Kč, na projekt: "Terapeutické centrum ve Zlínském kraji" 59/6Z/ /6Z/ /6Z/2015 poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na podporu poskytování sociálních služeb pro současné i bývalé občany statutárního města Zlína pro rok 2015, uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci a pověření Bc. Kateřiny Francové k dojednání náležitostí veřejnoprávní smlouvy o dotaci, jejímu Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace - nákup pečovatelských lůžek" poskytnutí dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na primární podporu rodin především současných občanů statutárního města Zlína pro rok 2015 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci pro žadatele: Aktivně životem o.p.s. (IČ ), ,00 Kč, projekt: "Sladění rodinného a pracovního života" uzavření Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , Zlínským krajem, sídlem Zlín, Třída Tomáše Bati 21, IČ , společností BENT HOLDING, a.s., sídlem Třída Tomáše Bati 3910, Zlín, IČ , společností CREAM uzavřený investiční fond, a.s., sídlem Řehořova 908/4, Praha 3, IČ , společností CREAM R.B.A., a.s., sídlem Řehořova 908/4, Praha 3, IČ , a Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, z.s., sídlem tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, Olomouc, IČ , dle přílohy. MUDr. Miroslav Adámek v. r. Dalibor Stříbný v. r. primátor náměstek primátora

13 - 13 -

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 Usnesení RM 1/17/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 17. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více