České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C"

Transkript

1 České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C

2 České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Schváleno dne č.j.: /O1 GŘ Účinnost od

3 2

4 OBSAH Záznam o změnách... 5 Rozsah znalostí... 7 Distribuce v elektronické podobě... 9 Seznam použitých značek a zkratek ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Účetní závěrka ČD Kapitola II Vymezení některých pojmů Kapitola III Externí a interní předpisy o účetnictví ČÁST DRUHÁ ÚČTUJÍCÍ JEDNOTKY Úvod Inventarizace Opravy účetních nesprávností DPH Daň z příjmů Vystavené faktury Došlé faktury Doklady došlé po Vzájemky Spojovací účty Účty s "9" na konci Ukončení controlingových operací Správa otevřených položek Účty 111, Zálohy k vyúčtování Nedokončená výroba Změny SR 80 od Opravné položky k DLHM a zásobám Opravné položky k pohledávkám Automatizovaná tvorba opravných položek Manuální tvorba opravných položek Pohledávky po zahájení rozhodčího nebo soudního řízení zaúčtované na: 311/6101 (Z), 315/8101 (T) Pohledávky přihlášené v roce 2008 do insolvenčního řízení ( 8 Zákona 593/1992 Sb.) zaúčtované na účtech: 311/7101 (U), 315/8301 (V) Opravné položky k cizoměnovým pohledávkám zaúčtované na účtu: 311/3001 a 311/ Opravné položky k pohledávkám v OPT Opravné položky k pohledávkám nad rámec zákona o dani z příjmů Dohadné účty Dohadné účty pasivní Dohadné účty aktivní Zvláštní případy účtování dohadných položek Časové rozlišení Rezervy Kursové rozdíly

5 Vyúčtování prodané části podniku Cestovní náhrady Použití služebních automobilů pro osobní účely Účetní závěrka PÚ 129 a Závěrkové práce pro potřeby konsolidované účetní závěrky Přítomnost na pracovišti Podklady pro přílohu k závěrce ČÁST TŘETÍ ODBOR ÚČETNICTVÍ GŘ Kapitola I Účetní analýza Úvod OÚV kontroluje OÚV zajišťuje Finanční účtárna zajišťuje Investiční účtárna zajišťuje Oddělení SAP zajišťuje Kapitola II Výkazy Úvod Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Cash flow Přehled o změnách VK Kapitola III Příloha k závěrce Úvod Podklady od ÚJ Oddělení investiční účtárny Oddělení správy SAP OÚV Oddělení účetní legislativy Finanční účtárna Oddělení daní Odbor 02 GŘ Odbor 08 GŘ Odbor 09 GŘ Kapitola IV Audit Úvod Deloitte audit, s.r.o Oprávnění zaměstnanců auditora Využití informací z auditu PŘÍLOHY Harmonogram Převodové můstky

6 číslo č.j. Změna / GŘ/ / GŘ/ / GŘ/ /2007-O02 GŘ /2008-O01GŘ ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Předpis účinnost od opravil dne podpis Roční závěrka 2004 Roční závěrka 2005 Roční závěrka 2006 Roční závěrka 2007 Roční závěrka 2008 Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5

7 6

8 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Generální ředitelství Účtující jednotka Funkce Ředitelé ekonomických útvarů Vedoucí oddělení ekonomických útvarů Zaměstnanci účtáren Ostatní zaměstnanci ekonomických útvarů Vedoucí účtující jednotky Vedoucí ekonomického útvaru (ekonomický náměstek) Zaměstnanci účtáren Ostatní zaměstnanci ekonomických útvarů Znalost Informativní Úplná Úplná Informativní Informativní Úplná Úplná Informativní 7

9 8

10 DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Organizační složka Funkce El. podoba 9

11 10

12 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK AM... modul SAP R/3 dlouhodobý majetek FI... modul SAP R/3 finanční účetnictví ČD... České dráhy, a.s. ČD-T... ČD - Telematika, a.s. ČUS... Český účetní standard DLHM... dlouhodobý hmotný majetek DPH... daň z přidané hodnoty DKV... depo kolejových vozidel GŘ... Generální ředitelství ISPT... informační systém přepravních tržeb KCOD... krajské centrum osobní dopravy MD... má dáti MM SAP... evidence zásob - modul SAP O1 GŘ... odbor účetnictví O2 GŘ... odbor finanční O8 GŘ... odbor zásobování a odbytu O9 GŘ... odbor odměňování a benefitů OPT... Odúčtovna přepravních tržeb OÚV... oddělení účetních výkazů a konsolidace (O1 GŘ) PÚ... pracovní úsek ROE... regionální oddělení ekonomiky RCP... regionální centrum provozu RSM... regionální správa majetku Sei... soustava ekonomických informací SOP... správa otevřených položek SR... služební rukověť TSS... Traťová strojní společnost, a.s. ÚJ... účtující jednotka VDOD... vlakový doprovod osobní dopravy VÚŽ... Výzkumný ústav železniční, a.s. ZC... zásobovací centra ŽKV... železniční kolejová vozidla 11

13 12

14 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Účetní závěrka ČD 1. Účetní závěrku ČD, a. s. (dále ČD) zajišťují účtující jednotky a odbor účetnictví GŘ. 2. Účetní závěrka je soustava činností, jejichž cílem je sestavení účetních výkazů za ČD v souladu s 18 zákona o účetnictví. 3. Postupy a organizace účetnictví v účetní závěrce ČD jsou popsány v tomto předpisu Sei 600/6. Předpis platí pro účetní závěrku příslušného účetního období (roku). Pro každý rok je zpracován nový předpis. 4. Účetní závěrka má 4 základní etapy: a) inventarizace b) účetní analýza c) zaúčtování závěrkových operací d) sestavení výkazů a přílohy. 5. V rámci účetní závěrky ČD probíhají i práce na sestavení konsolidované účetní závěrky Skupiny ČD dle Konsolidačních pravidel a souvisejících pokynů. 6. Účetní závěrka v účtujících jednotkách a na GŘ probíhá dle harmonogramu, který je přílohou tohoto předpisu. Kapitola II Vymezení některých pojmů 7. Účtující jednotka je účtárna nebo jiné pracoviště ČD, které odpovídá za zaúčtování účetních případů, tj. za vstup účetních zápisů do softwaru SAP. 8. Odpovědnost za obsah účetního případu mají zaměstnanci organizačních složek a jiných pracovišť ČD dle Organizačního a Podpisového řádu ČD. 9. Pracovní úsek SAP (PÚ SAP) je objekt SAP, který obsahuje účetní zápisy ve vazbě na organizační uspořádání ČD. 10. Regionální oddělení ekonomiky (ROE) jsou pracoviště GŘ, která odpovídají za zaúčtování účetních případů, které se týkají organizačních složek RCP, KCOD, VDOD a RSM. 11. Účtárny DKV, OPT a ZC odpovídají za zaúčtování účetních případů těchto organizačních složek. 12. Účtárny GŘ jsou pracoviště odboru účetnictví GŘ, které odpovídají za zaúčtování účetních případů, jež se týkají odborů a jiných útvarů GŘ a za zaúčtování účetních případů vstupujících do SAP centrálně. 13

15 Kapitola III Externí a interní předpisy o účetnictví 13. V účetní závěrce postupují účtující jednotky dle příslušných externích a interních předpisů. 14. Externími předpisy jsou: a) zákon o účetnictví č. 565/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů b) vyhláška 500/2002 c) české účetní standardy d) soustava daňových zákonů e) jiné zákony a vyhlášky s vazbou na účetnictví. 15. Interními předpisy ČD jsou: a) řada Sei 600/1 až 600/6 b) Sei 605 (inventarizace) c) SR 80 (účtový rozvrh) d) uživatelské příručky SAP e) jiné interní předpisy s vazbou na účetnictví f) konsolidační pravidla Skupiny ČD. 14

16 ČÁST DRUHÁ ÚČTUJÍCÍ JEDNOTKY Úvod 16. V rámci přípravných prací k účetní závěrce účtující jednotky vyúčtují všechny účetní případy, které časově a věcně souvisí s běžným rokem. Inventarizace 17. Inventarizaci majetku a závazků v ČD řeší předpis Sei 605 a Pokyny k inventarizaci majetku a závazků k roční účetní závěrce roku 2008 čj. 3231/2008-O1 ze dne Všechny druhy inventarizačních zápisů musí být v účtárnách účtujících jednotek archivovány po dobu pěti let po jejím provedení. 18. Souhrnný inventarizační zápis, v elektronické podobě, doručí všechny ÚJ (respektive IK inventarizační komise) na O1 GŘ ) v termínu do: Po kontrole na úrovni GŘ bude oznámen termín pro zaslání tištěného originálu. 19. Inventarizační rozdíly všech inventarizací provedených v běžném roce, musí být vyúčtovány nejpozději v účetním období prosinec běžného roku. Opravy účetních nesprávností 20. Účtující jednotky provedou odsouhlasení zůstatků na účtech pohledávek a závazků. Případné nesrovnalosti v účetnictví ÚJ musí být ihned řešeny. 21. ÚJ prověří správnost zaúčtování krátkodobých a dlouhodobých pohledávek a závazků a jejich zaúčtování na příslušné analytiky, a to zejména ve vedlejší knize dodavatelů SAP. 22. Pro potřeby auditu (porovnání zůstatků účtů u peněžních ústavů) odešlou účtující jednotky Odboru účetnictví kopii výpisu zůstatků bankovních účtů k , odsouhlasenou s účetní evidencí. DPH Jestliže stav některého bankovního účtu u banky nesouhlasí s posledním bankovním výpisem a nelze-li při chybném účtování v bance provést opravu na jejích účtech do běžného roku, účetní jednotka vykáže ve své roční předvaze stav svého účtu podle závěrečného bankovního výpisu a zaúčtuje rozdíl na účet 315/2900 ostatní pohledávky nebo na účet 325/9000 ostatní závazky, podle povahy případu. Tento nesouhlas projedná ÚJ neprodleně s bankovním ústavem a výsledek projednání uvede v komentáři v příloze k účetní závěrce běžného roku. 23. Daňové doklady (faktury, příjmové a výdajové doklady ap.), které se týkají roku 2008, musí být proúčtovány běžným způsobem do období 12/2008 nejpozději do 21. ledna 2009 do 17 hodin. 24. Je nutné, aby docházelo k důkladné kontrole daňových dokladů z 1. předběžné sestavy DPH za 12/2008, která bude k dispozici ve čtvrtek 22. ledna 2009 ráno. 25. Konec účtování v modulu FI pro nedaňové doklady a opravy bude 22. ledna 2009 v 10 hod. (viz harmonogram prací v příloze tohoto předpisu). Od 22. ledna 2009 již nesmí být zaúčtováno žádné DPH do prosince

17 26. Od budou do SR 80 zavedeny nové analytiky DPH. Z tohoto důvodu nebude možné cca do 21. ledna 2009 (do termínu uzavření účtování DPH za 12/2008) účtovat doklady s kódy DPH vztahující se k roku Daň z příjmů 27. Dle 34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků je uloženo poplatníkům daně z příjmů oznámit správci daně (Finančnímu úřadu) vyjmenované úhrady fyzickým osobám za příslušný rok, pokud za příslušnou platbu nebyla sražena daň a je překročen zákonem stanovený limit. K tomu vydá oddělení daní O1 GŘ do vlastní opatření. Vystavené faktury 28. Do běžného roku musí být na příslušných účtech tržeb a výnosů zaúčtovány veškeré faktury vydané za dodávky zboží a služeb, tj. za plnění uskutečněná do Faktury musí být vystavené nejpozději do 15. ledna Došlé faktury 29. V účetnictví běžného roku musí být zachyceny všechny faktury došlé do 21. ledna 2009, veškeré dodávky pro ÚJ plněné do Bude-li zajištěno potvrzení věcné správnosti těchto faktur došlých do dne účetní závěrky, musí být zaúčtovány do prosince běžného roku. Doklady účtované po Pokud dojdou faktury a další doklady roku 2008 až po hod. a týkají se daňového období roku 2008, musí být tyto položky zaúčtovány do roku 2008 výhradně prostřednictvím dohadných účtů: náklady, pořízení materiálu nebo DLM MD 5.., 1.., 04. Dal 389 výnosy MD 388 Dal 6.. Předpis těchto faktur a ostatních dokladů vč. DPH bude zaúčtován v roce 2009 s použitím dodatečných kódů DPH. náklady, pořízení materiálu nebo DLM MD 389 Dal 321 MD 343/... výnosy MD 311 Dal 388(385) Dal 343/... Vzájemky 31. Vnitropodnikové výkony, provedené do konce běžného roku musí být vyúčtovány v účetnictví běžného roku. Vzájemky za výkony uskutečněné v poslední dekádě měsíce prosince musí být zpracovány a odeslány nejpozději do 10. ledna následujícího roku tak, aby je přejímající účtující jednotky obdržely nejpozději 15. ledna následujícího roku a mohly být zaúčtovány jako účetní případ měsíce prosince. 32. U vnitropodnikových výkonů, pro jejichž sledování byl v SAPu použit tzv. automat musí být vzájemky odeslány nejpozději do 10. ledna následujícího roku, aby je přejímající účtující jednotky obdržely nejpozději 15. ledna následujícího roku a mohly je v SAPu zaúčtovat. Automatické párování pro vzájemky bude v rámci účetní závěrky použito opakovaně několikrát tak, aby počet nevypárovaných vzájemek byl omezen na minimum. 16

18 33. Vzájemky, které budou vystaveny tzv. automatem v SAP R/3 a nebudou zaúčtovány přijímající účtující jednotkou, budou nakonec bez náhrady stornovány. Spojovací účty 34. ÚJ provedou kontrolu otevřených položek na spojovacích účtech. Ve spolupráci se souvztažnou účtující jednotkou, případně s oddělením výkazů a konsolidace (dále jen OÚV) řeší nevypárované položky. Účty s "9" na konci 35. ÚJ provedou kontrolu použití nákladových a výnosových účtů s 9 na konci. Účet s 9 na konci musí být použit oběma účtujícími jednotkami. Ukončení controllingových operací 36. Po rozpuštění režií provedou ÚJ přeúčtování výkonů (nákladů) mezi činnostmi (včetně režií). Po provedení dojde znovu k rozpuštění režií. Při vyrovnání výsledků hospodaření ostatních činností je třeba spolupracovat s metodikem SR 79 a SAP-CONTROLLING. Správa otevřených položek 37. ÚJ provedou důslednou kontrolu a vyrovnání položek na účtech se správou otevřených položek. Účty 111, Zůstatky účtů pořízení materiálu, pořízení zboží, účtující jednotky přeúčtují na účty materiál na cestě a zboží na cestě. Účty 111 a 131 nesmí vykazovat na konci roku zůstatek. 39. Zůstatek účtu 111/1001- pořízení materiálu v modulu MM bude převeden na účet materiál na cestě automatizovaně. Zálohy k vyúčtování 40. ÚJ prověří, zda jsou řádně proúčtovány a vyrovnány zálohy k vyúčtování a provedeny zápočty v termínech, uvedených ve směrnicích, kterými se řídí. Nedokončená výroba 41. V souvislosti s roční účetní závěrkou porovnají účtující jednotky ještě před ukončením účtování správnost zaúčtování změny zůstatků nedokončené výroby. Rozdíl mezi počátečním zůstatkem k a konečným zůstatkem k na účtu 121 nedokončená výroba se musí rovnat zůstatku účtu 611 změna stavu nedokončené výroby k Tento vztah platí obdobně pro ostatní účty změny stavu vnitropodnikových zásob. Změny SR 80 od V souvislosti s přechodem měny SKK na EUR a zrušení účtu 211/ valutová pokladna pro SKK, musí ÚJ tuto měnu vrátit do banky a převést na CZK. 43. ÚJ přeúčtují nevyrovnané položky z účtu 213/1000 nakoupené poukázky na stravování (bez správy otevřených položek) na účet 213/1100 nakoupené poukázky na stravování (se správou otevřených položek) a z účtu 213/9100 ostatní ceniny (bez SOP) na účet 213/9110 ostatní ceniny (se SOP). 44. K dojde v předpisu SR 80 ke zrušení účtu 315/2300 ost. pohledávky nevyjasněné a 325/2900 ost. závazky nevyjasněné. ÚJ převedou zůstatky těchto účtů na 315/2900 ostatní pohledávky a 325/9000 ostatní závazky. 17

19 45. V souvislosti se zrušením jednorázových odběratelů a dodavatelů přeúčtují ÚJ položky na konkrétní účty odběratelů a dodavatelů zavedené v číselníku SAP. Opravné položky k DLHM a zásobám 46. Opravné položky k dlouhodobému majetku se zúčtují v SAP R/3 v modulu FI v hlavní knize v souladu se Sei 600/5 a Pokyny k inventarizaci majetku čj. 3231/2008- O Účtování opravných položek k zásobám řeší předpis Sei 600/5, čj. 1092/ ze dne a 939/06-O1 z Opravné položky k pohledávkám 48. Pro tvorbu opravných položek je důležitá správně provedená dokladová inventarizace, ve vazbě na zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, na zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, na 55 vyhlášky 500/2002 Sb. a Český účetní standard pro podnikatele č. 005 opravné položky. Tvorba opravných položek v průběhu zdaňovacího období je nepřípustná. Opravné položky není možné rozpustit v průběhu zdaňovacího období dříve, než pominou důvody pro jejich existenci (odpis, promlčení nebo úhrada pohledávky). Opravné položky se netvoří k pohledávkám vzniklým z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů, úvěrů, půjček, ručení, záloh, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty společnosti, smluvních pokut a úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů, k pohledávkám nabytým bezúplatně a k souboru pohledávek, není-li tímto zákonem stanoveno jinak. 49. Dne 19. ledna 2009, proběhne testovací běh programu pro automatizovanou tvorbu opravných položek, vytvořené sestavy bude možné vytisknout ze spool. zakázky, číslo spool. zakázky bude účtujícím jednotkám oznámeno. Při tvorbě zákonných opravných položek se bude vycházet z výkazu: Seznam otevřených položek odběratele dle splatnosti, vytvořeném účetní jednotkou. Podmínkou pro spuštění programu pro vytvoření zákonných (daňových) opravných položek v SAPu je: a) provedení vzájemného zápočtu pohledávek a závazků ve vazbě na 2, odstavec 4 zákona 593/1992 Sb. b) vypárování otevřených položek na účtech odběratelů - předpis a jeho úhrada (i částečná) u částečných úhrad popř. zápočtů uvádět původní datum splatnosti, datum dokladu a variabilní symbol c) zúčtování záloh. 50. Po uzavření účetního období 12/2008 bude spuštěn ostrý běh programu pro automatizovanou tvorbu opravných položek. Program pro automatizovanou tvorbu opravných položek bude spuštěn centrálně pouze jednou. Odpovědní pracovníci odboru O1 GŘ provedou zpracování map, vytvořených programem, (zaúčtování na účty odběratelů). Vytvořené sestavy bude možné vytisknout ze spool. zakázky, číslo spool. zakázky bude účtujícím jednotkám oznámeno. Účtující jednotky provedou důslednou kontrolu a odsouhlasení zaúčtovaných opravných položek. V případě nesrovnalostí provedou opravy. Oprávnění pro opravy bude mít pouze hlavní účetní účtující jednotky. 18

20 Opravné položky se netvoří k pohledávkám vůči dceřiným společnostem ČD, a.s. a SŽDC, s.o. Po splnění těchto bodů bude v ČD účtováno takto: 51. Automatizovaná tvorba opravných položek a) Opravné položky budou vytvořeny automatizovaně na neuhrazené pohledávky, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku nepřesáhne částku Kč (kromě pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení proti dlužníkovi) dle doby splatnosti pohledávky ( 8a odstavec 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů): ve výši 20% z neuhrazené hodnoty pohledávky s dobou splatnosti od do Opravné položky nelze tvořit k pohledávkám, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku je vyšší než Kč a ohledně těchto pohledávek nebylo zahájeno rozhodčí nebo soudní řízení. Běžné pohledávky, zaúčtované na účtech 311/1001 Účtový předpis opravné položky: MD 558/2000 D 391/1131(E) Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD b) V případě částečné nebo úplné úhrady v roce 2008 pohledávky z roku 2003 až 2007, ke které byla automatizovaně vytvořena opravná položka provede program: v případě úhrady pohledávky v plné výši - program provede storno celé opravné položky MD 391/1131(E) D 558/2000 Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD v případě částečné úhrady pohledávky - program provede storno celé opravné položky MD 391/1131(E) D 558/2000 Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD a vytvoří novou opravnou položku z nového základu neuhrazené hodnoty pohledávky MD 558/2000 D 391/1131(E) Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD 19

21 52. Manuální tvorba opravných položek U manuálně tvořených opravných položek je nutno důsledně zachovávat datum splatnosti z původní pohledávky a variabilní symbol. Ostatní pohledávky, zaúčtované na účtech: 315/1001 (O), 315/3001 (O) Účtový předpis opravné položky: MD 558/2000 D 391/1131(E) Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: Manuálně budou účtující jednotky tvořit opravnou položku u účtů hlavní knihy: 315/2900, 315/4900, 378/1400, 378/1800, 378/1900, 378/2400, 378/2900, 378/3100, 378/3110, 378/3200. Pokud bude tvořena opravná položka k pohledávkám na účtech hlavní knihy, musí být zaúčtována na příslušné účty opravných položek hlavní knihy. 53. Pohledávky po zahájení rozhodčího nebo soudního řízení zaúčtované na: 311/6101 (Z), 315/8101 (T) Účtový předpis opravné položky: MD 558/2000 D 391/1121 (H), Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD K pohledávkám, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku je vyšší než Kč a ohledně těchto pohledávek bylo zahájeno rozhodčí nebo soudní řízení ( 8a Zákona č. 593/1992 Sb.) se vytvoří opravné položky ve výši 20% z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo více než 6 měsíců. K ostatním pohledávkám, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí nebo soudní řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění jeho práva, lze manuálně vytvářet opravné položky k pohledávkám za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než: 12 měsíců ve výši 33 % z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 18 měsíců ve výši 50 % z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 24 měsíců ve výši 66 % z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 30 měsíců ve výši 80 % z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 36 měsíců ve výši 100 % z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky Identifikačním klíčem pohledávek je datum splatnosti a variabilní symbol. 54. Pohledávky přihlášené v roce 2008 do insolvenčního řízení ( 8 Zákona 593/1992 Sb.) zaúčtované na účtech: 311/7101 (U), 315/8301 (V) Účtový předpis opravné položky: Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD MD 558/1000 D 391/1111 (G) do výše hodnoty pohledávek Identifikačním klíčem pohledávek je datum splatnosti a variabilní symbol. OD 20

22 55. Opravné položky k cizoměnovým pohledávkám zaúčtované na účtu: 311/3001 a 311/1001. Při stanovení výše OP k pohledávkám, které jsou evidovány v cizí měně, je nutné nejprve přepočítat pohledávku kurzem ČNB k datu účetní závěrky a teprve posléze stanovit opravnou položku. Účtový předpis opravné položky: MD 558/2000 D 391/1131(E) Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD U pohledávek, k nimž OP byla tvořena již v předchozích letech, je nutné OP přepočítat podle výše pohledávky ke konci roku. V případě změny OP, která je způsobena změnou hodnoty pohledávky v důsledku změny kurzu, je třeba tuto změnu zaúčtovat jako kurzový výnos nebo náklad a nikoli jako změnu stavu opravné položky. Opravné položky k pohledávkám v OPT 56. Postup pro OPT bude uveden v zápisu z porady k roční závěrce OPT. Opravné položky k pohledávkám nad rámec zákona o dani z příjmů 57. ÚJ posoudí bonitu pohledávek, ke kterým byly vytvořeny 20% daňově uznatelné opravné položky a popř. vytvoří nedaňové opravné položky max. však do 100% nominální hodnoty těchto pohledávek. Zúčtování těchto opravných položek provede hlavní účetní ÚJ. Účtový předpis opravné položky: MD 559/3000 D 391/1100 Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: Dohadné účty HU 58. Dohadné položky jsou řešeny v samostatném dílu předpisu Sei 600/5, vydaném O1 GŘ čj / dne , změny čj. 41/07-O1, 205/07-O1, 1174/07-O1 a 372/ Dohadné účty pasivní 59. Pokud k dodávkám splněným k nedojdou faktury nebo jiné doklady, musí účtující jednotky zaúčtovat tyto případy v běžném roce jako dohadné účty pasivní (účet 389/...) se souvztažným zápisem podle jejich charakteru na účet 111/., 131/., 132/..., 502/..., 511/..., 518/... apod. Podklady pro vyúčtování dohadných účtů předají účtárně na základě plnění objednávek, dohod a dalších písemností zaměstnanci odpovědní za přezkoušení splněných dodávek, výkonů a dalších účetních případů. Z důvodu minimalizace případů, kdy by do roku 2009 byly zaúčtovány položky nákladů, vynaložených v roce 2008, ÚJ systematicky prověří všechny účetní zápisy 1/2009 a 2/2009 s cílem ujistit se, že se mezi nimi nevyskytují případy věcně spadající do období roku Chybné doklady ÚJ zaúčtují do 12/2008 jako nevyfakturované dodávky. Dohadné účty aktivní 60. K se účtují dohadné položky aktivní (účet 388/.), které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek (účty /., /. apod.) přísluší do daného účetního období a na jejich přeúčtování nemá organizační složka doklad. 21

23 Zvláštní případy účtování dohadných položek 61. OPT vyúčtuje, v roční účetní závěrce dle odhadového výpočtu tržby a náklady, za měsíce běžného roku, ke kterým není ke dni sestavení účetní závěrky k dispozici vyúčtování s cizími železničními podniky a společnostmi, a to formou aktivních a pasivních dohadných položek (metodický pokyn O1 GŘ). Časové rozlišení 62. Časové rozlišení je řešeno v samostatném dílu předpisu Sei 600/5, vydaném O1 GŘ čj / dne , změny čj. 41/07-O1, 205/07-O1 a 372/ Rezervy 63. Rezervy jsou řešeny v samostatném dílu předpisu Sei 600/5, vydaném O1 GŘ čj / dne , změny čj. 41/07-O1, 205/07-O1 a 372/ Podklady pro tvorbu rezerv dodají na O1 GŘ: O9 GŘ (na nevybranou dovolenou) a O25 GŘ (soudní spory, renty), 012 GŘ (na opravy ŽKV). Kursové rozdíly 64. Kursové rozdíly, se budou účtovat k účtům: a) peníze na bankovním devizovém účtu 221, 261 b) valutové pokladny 211 c) úvěry na účtu 461 d) devizové pohledávky vykázané na příslušných účtech skupiny 31* a 391, e) devizové závazky vykázané na účtech skupiny 32*, 33*, 34* (účty 347,348/1,333/32) f) devizové závazky vykázané na účtech skupiny 47* g) poskytnuté zálohy na zásoby a dlouhodobý majetek vykázané na účtech 151, 05*. Kursové rozdíly ad a) a b) se zaúčtují automatizovaně podle povahy na účty kursových rozdílů 563/0001 nebo 663/0001. Kursové rozdíly ad c), d), e), f) a g) se zaúčtují ručně denním kursem ČNB k ze zůstatků jednotlivých položek podle povahy na účty kursových rozdílů 563 nebo 663. OPT (PÚ 123) vypočítá kursové rozdíly v rámci ISPT s přenosem do SAP R/3. Vyúčtování prodané části podniku 65. Zůstatky účtů na pracovních úsecích z prodané části podniku budou převedeny na nově vytvořené pracovní úseky, o kterých účtují ROE. Přitom se přepokládá, že na nových PÚ zůstanou jen pohledávky Cestovní náhrady 66. ÚJ zabezpečí v souladu s 21 odst. 3 zákona 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, předložení vyúčtování cestovních příkazů zaměstnanců a vrácení nevyúčtované zálohy, jestliže pracovní cesta skončila před tak, aby náklady za tyto pracovní cesty a poskytnuté zálohy byly vyúčtovány do účetního měsíce 12/

24 Použití služebních automobilů pro osobní účely 67. Účtující jednotky prověří a případně doúčtují částku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za používání služebních automobilů pro služební i soukromé účely, za podmínek uvedených v 6 odst. 6) zákona č. 586/92 sb., jako účetní případ prosince běžného roku: Účetní závěrka PÚ 129 a /0000 MD 342/1000 Dal. 68. V závěrce 2008 bude ukončeno mandátní účtování Carga do těchto PÚ. Závěrkové práce 2008 zajistí PÚ 129 společně OPT ČD Olomouc a odbor OPT Cargo. Závěrkové práce pro potřeby konsolidované účetní závěrky 69. ÚJ používají při účtování proti dceřiným společnostem (TSS, a. s., ČDT, a. s., VUŽ, a. s., DPOV, a. s., ČD Cargo, a. s.) analytické účty pro ně vytvořené. ÚJ provedou kontrolu účtování proti dceřiným společnostem a případné chybné účtování opraví nejpozději v účetním období prosinec ÚJ zajistí, aby veškeré došlé faktury od dceřiných společností byly bezpodmínečně zaúčtovány do roku 2008, případně (po ) jako nevyfakturované dodávky roku 2008 (na účtech 389/0100, 389/0200, 389/0300, 389/0400, 389/0500, v případě dohadných účtů aktivních 388/0100, 388/0200, 388/0300, 388/0400 a 388/0500). ÚJ sestaví a zašle na O1 GŘ soupis položek, kdy místo nákladů či tržeb a výnosů proti dceřiným společnostem bylo účtováno na účty účtové třídy 3 zúčtovací vztahy, vyjma účtování na účet 315/0.10 rozúčtovací účet pro dceřiné společnosti. 70. Konečné účetní operace a převody v rámci účetní uzávěrky budou provedeny podle převodových můstků, které jsou přílohou tohoto předpisu. Přítomnost na pracovišti 71. V průběhu závěrkových prací jsou vedoucí účtujících jednotek povinni zajistit, v souladu s harmonogramem prací, přítomnost účetních a dalších zaměstnanců v účtárnách a souvisejících pracovištích účtujících jednotek. Po 22. lednu 2009 budou účtovat do účetního období 12/2008 pouze hlavní účetní. ÚJ nahlásí OÚV přihlašovací jména do SAP těch zaměstnanců, kteří budou mít oprávnění pro účtování do 12/2008. Podklady pro přílohu k závěrce 72. Seznam podkladů je uveden v kapitole č.iii "Příloha k závěrce". 23

25 ČÁST TŘETÍ ODBOR ÚČETNICTVÍ GŘ Kapitola I Účetní analýza Úvod 73. Účetní závěrku ČD řídí odbor účetnictví GŘ a OÚV. Toto pracoviště provádí kontrolu závěrkových prací v účtujících jednotkách a řídí vrcholové závěrkové operace. Vybrané kontroly a závěrkové operace provádějí finanční a investiční účtárna odboru účetnictví a další pověřená pracoviště GŘ ČD. OÚV kontroluje 74. a) činnosti, které jsou obsaženy v oddíle B tohoto předpisu b) významné obraty na účtech ÚJ a správnost jejich zaúčtování c) zůstatky účtů na správných stranách d) významné účetní zápisy v účetním měsíci prosinci e) převody zůstatků ze zrušených účtů dle nové SR 80 na rok 2009 f) provedení závěrky v modulu AM SAP g) provedení závěrky v modulu RE SAP h) provedení závěrky v modulu MM SAP i) vstupy dat z IS OPT j) zůstatky účtů DPH: 343/6, 343/8. OÚV zajišťuje 75. a) vyrovnanost účtů 5. a 6. třídy, jejichž analytika končí 9 a) vyrovnání a nulový zůstatek účtů 901, 902, 903, 905, 906 b) vyrovnání a nulový zůstatek účtů 904/907 c) odsouhlasení zůstatků účtů 951/991, 954/994, 955/995, 959/999 d) přetřídění dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek z hlediska jejich splatnosti a vazby na rozvahu e) rezervy na opravy ŽKV f) rezervy na soudní spory, renty a nevybranou dovolenou. Finanční účtárna zajišťuje 76. Konfirmaci pohledávek a závazků 77. Účtování zápočtů pohledávek a závazků mezi ČD a SŽDC tak, aby v účetní závěrce bylo vykazováno pouze čisté saldo. Účtování zápočtů pohledávek a závazků mezi ČD a ČD Cargo tak, aby v účetní závěrce bylo vykazováno pouze čisté saldo. 24

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-14/9-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-14/9-MPK Provedení roční účetní uzávěrky za rok 214 na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více