České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C"

Transkript

1 České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C

2 České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Schváleno dne č.j.: /O1 GŘ Účinnost od

3 2

4 OBSAH Záznam o změnách... 5 Rozsah znalostí... 7 Distribuce v elektronické podobě... 9 Seznam použitých značek a zkratek ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Účetní závěrka ČD Kapitola II Vymezení některých pojmů Kapitola III Externí a interní předpisy o účetnictví ČÁST DRUHÁ ÚČTUJÍCÍ JEDNOTKY Úvod Inventarizace Opravy účetních nesprávností DPH Daň z příjmů Vystavené faktury Došlé faktury Doklady došlé po Vzájemky Spojovací účty Účty s "9" na konci Ukončení controlingových operací Správa otevřených položek Účty 111, Zálohy k vyúčtování Nedokončená výroba Změny SR 80 od Opravné položky k DLHM a zásobám Opravné položky k pohledávkám Automatizovaná tvorba opravných položek Manuální tvorba opravných položek Pohledávky po zahájení rozhodčího nebo soudního řízení zaúčtované na: 311/6101 (Z), 315/8101 (T) Pohledávky přihlášené v roce 2008 do insolvenčního řízení ( 8 Zákona 593/1992 Sb.) zaúčtované na účtech: 311/7101 (U), 315/8301 (V) Opravné položky k cizoměnovým pohledávkám zaúčtované na účtu: 311/3001 a 311/ Opravné položky k pohledávkám v OPT Opravné položky k pohledávkám nad rámec zákona o dani z příjmů Dohadné účty Dohadné účty pasivní Dohadné účty aktivní Zvláštní případy účtování dohadných položek Časové rozlišení Rezervy Kursové rozdíly

5 Vyúčtování prodané části podniku Cestovní náhrady Použití služebních automobilů pro osobní účely Účetní závěrka PÚ 129 a Závěrkové práce pro potřeby konsolidované účetní závěrky Přítomnost na pracovišti Podklady pro přílohu k závěrce ČÁST TŘETÍ ODBOR ÚČETNICTVÍ GŘ Kapitola I Účetní analýza Úvod OÚV kontroluje OÚV zajišťuje Finanční účtárna zajišťuje Investiční účtárna zajišťuje Oddělení SAP zajišťuje Kapitola II Výkazy Úvod Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Cash flow Přehled o změnách VK Kapitola III Příloha k závěrce Úvod Podklady od ÚJ Oddělení investiční účtárny Oddělení správy SAP OÚV Oddělení účetní legislativy Finanční účtárna Oddělení daní Odbor 02 GŘ Odbor 08 GŘ Odbor 09 GŘ Kapitola IV Audit Úvod Deloitte audit, s.r.o Oprávnění zaměstnanců auditora Využití informací z auditu PŘÍLOHY Harmonogram Převodové můstky

6 číslo č.j. Změna / GŘ/ / GŘ/ / GŘ/ /2007-O02 GŘ /2008-O01GŘ ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Předpis účinnost od opravil dne podpis Roční závěrka 2004 Roční závěrka 2005 Roční závěrka 2006 Roční závěrka 2007 Roční závěrka 2008 Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5

7 6

8 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Generální ředitelství Účtující jednotka Funkce Ředitelé ekonomických útvarů Vedoucí oddělení ekonomických útvarů Zaměstnanci účtáren Ostatní zaměstnanci ekonomických útvarů Vedoucí účtující jednotky Vedoucí ekonomického útvaru (ekonomický náměstek) Zaměstnanci účtáren Ostatní zaměstnanci ekonomických útvarů Znalost Informativní Úplná Úplná Informativní Informativní Úplná Úplná Informativní 7

9 8

10 DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Organizační složka Funkce El. podoba 9

11 10

12 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK AM... modul SAP R/3 dlouhodobý majetek FI... modul SAP R/3 finanční účetnictví ČD... České dráhy, a.s. ČD-T... ČD - Telematika, a.s. ČUS... Český účetní standard DLHM... dlouhodobý hmotný majetek DPH... daň z přidané hodnoty DKV... depo kolejových vozidel GŘ... Generální ředitelství ISPT... informační systém přepravních tržeb KCOD... krajské centrum osobní dopravy MD... má dáti MM SAP... evidence zásob - modul SAP O1 GŘ... odbor účetnictví O2 GŘ... odbor finanční O8 GŘ... odbor zásobování a odbytu O9 GŘ... odbor odměňování a benefitů OPT... Odúčtovna přepravních tržeb OÚV... oddělení účetních výkazů a konsolidace (O1 GŘ) PÚ... pracovní úsek ROE... regionální oddělení ekonomiky RCP... regionální centrum provozu RSM... regionální správa majetku Sei... soustava ekonomických informací SOP... správa otevřených položek SR... služební rukověť TSS... Traťová strojní společnost, a.s. ÚJ... účtující jednotka VDOD... vlakový doprovod osobní dopravy VÚŽ... Výzkumný ústav železniční, a.s. ZC... zásobovací centra ŽKV... železniční kolejová vozidla 11

13 12

14 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Účetní závěrka ČD 1. Účetní závěrku ČD, a. s. (dále ČD) zajišťují účtující jednotky a odbor účetnictví GŘ. 2. Účetní závěrka je soustava činností, jejichž cílem je sestavení účetních výkazů za ČD v souladu s 18 zákona o účetnictví. 3. Postupy a organizace účetnictví v účetní závěrce ČD jsou popsány v tomto předpisu Sei 600/6. Předpis platí pro účetní závěrku příslušného účetního období (roku). Pro každý rok je zpracován nový předpis. 4. Účetní závěrka má 4 základní etapy: a) inventarizace b) účetní analýza c) zaúčtování závěrkových operací d) sestavení výkazů a přílohy. 5. V rámci účetní závěrky ČD probíhají i práce na sestavení konsolidované účetní závěrky Skupiny ČD dle Konsolidačních pravidel a souvisejících pokynů. 6. Účetní závěrka v účtujících jednotkách a na GŘ probíhá dle harmonogramu, který je přílohou tohoto předpisu. Kapitola II Vymezení některých pojmů 7. Účtující jednotka je účtárna nebo jiné pracoviště ČD, které odpovídá za zaúčtování účetních případů, tj. za vstup účetních zápisů do softwaru SAP. 8. Odpovědnost za obsah účetního případu mají zaměstnanci organizačních složek a jiných pracovišť ČD dle Organizačního a Podpisového řádu ČD. 9. Pracovní úsek SAP (PÚ SAP) je objekt SAP, který obsahuje účetní zápisy ve vazbě na organizační uspořádání ČD. 10. Regionální oddělení ekonomiky (ROE) jsou pracoviště GŘ, která odpovídají za zaúčtování účetních případů, které se týkají organizačních složek RCP, KCOD, VDOD a RSM. 11. Účtárny DKV, OPT a ZC odpovídají za zaúčtování účetních případů těchto organizačních složek. 12. Účtárny GŘ jsou pracoviště odboru účetnictví GŘ, které odpovídají za zaúčtování účetních případů, jež se týkají odborů a jiných útvarů GŘ a za zaúčtování účetních případů vstupujících do SAP centrálně. 13

15 Kapitola III Externí a interní předpisy o účetnictví 13. V účetní závěrce postupují účtující jednotky dle příslušných externích a interních předpisů. 14. Externími předpisy jsou: a) zákon o účetnictví č. 565/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů b) vyhláška 500/2002 c) české účetní standardy d) soustava daňových zákonů e) jiné zákony a vyhlášky s vazbou na účetnictví. 15. Interními předpisy ČD jsou: a) řada Sei 600/1 až 600/6 b) Sei 605 (inventarizace) c) SR 80 (účtový rozvrh) d) uživatelské příručky SAP e) jiné interní předpisy s vazbou na účetnictví f) konsolidační pravidla Skupiny ČD. 14

16 ČÁST DRUHÁ ÚČTUJÍCÍ JEDNOTKY Úvod 16. V rámci přípravných prací k účetní závěrce účtující jednotky vyúčtují všechny účetní případy, které časově a věcně souvisí s běžným rokem. Inventarizace 17. Inventarizaci majetku a závazků v ČD řeší předpis Sei 605 a Pokyny k inventarizaci majetku a závazků k roční účetní závěrce roku 2008 čj. 3231/2008-O1 ze dne Všechny druhy inventarizačních zápisů musí být v účtárnách účtujících jednotek archivovány po dobu pěti let po jejím provedení. 18. Souhrnný inventarizační zápis, v elektronické podobě, doručí všechny ÚJ (respektive IK inventarizační komise) na O1 GŘ ) v termínu do: Po kontrole na úrovni GŘ bude oznámen termín pro zaslání tištěného originálu. 19. Inventarizační rozdíly všech inventarizací provedených v běžném roce, musí být vyúčtovány nejpozději v účetním období prosinec běžného roku. Opravy účetních nesprávností 20. Účtující jednotky provedou odsouhlasení zůstatků na účtech pohledávek a závazků. Případné nesrovnalosti v účetnictví ÚJ musí být ihned řešeny. 21. ÚJ prověří správnost zaúčtování krátkodobých a dlouhodobých pohledávek a závazků a jejich zaúčtování na příslušné analytiky, a to zejména ve vedlejší knize dodavatelů SAP. 22. Pro potřeby auditu (porovnání zůstatků účtů u peněžních ústavů) odešlou účtující jednotky Odboru účetnictví kopii výpisu zůstatků bankovních účtů k , odsouhlasenou s účetní evidencí. DPH Jestliže stav některého bankovního účtu u banky nesouhlasí s posledním bankovním výpisem a nelze-li při chybném účtování v bance provést opravu na jejích účtech do běžného roku, účetní jednotka vykáže ve své roční předvaze stav svého účtu podle závěrečného bankovního výpisu a zaúčtuje rozdíl na účet 315/2900 ostatní pohledávky nebo na účet 325/9000 ostatní závazky, podle povahy případu. Tento nesouhlas projedná ÚJ neprodleně s bankovním ústavem a výsledek projednání uvede v komentáři v příloze k účetní závěrce běžného roku. 23. Daňové doklady (faktury, příjmové a výdajové doklady ap.), které se týkají roku 2008, musí být proúčtovány běžným způsobem do období 12/2008 nejpozději do 21. ledna 2009 do 17 hodin. 24. Je nutné, aby docházelo k důkladné kontrole daňových dokladů z 1. předběžné sestavy DPH za 12/2008, která bude k dispozici ve čtvrtek 22. ledna 2009 ráno. 25. Konec účtování v modulu FI pro nedaňové doklady a opravy bude 22. ledna 2009 v 10 hod. (viz harmonogram prací v příloze tohoto předpisu). Od 22. ledna 2009 již nesmí být zaúčtováno žádné DPH do prosince

17 26. Od budou do SR 80 zavedeny nové analytiky DPH. Z tohoto důvodu nebude možné cca do 21. ledna 2009 (do termínu uzavření účtování DPH za 12/2008) účtovat doklady s kódy DPH vztahující se k roku Daň z příjmů 27. Dle 34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků je uloženo poplatníkům daně z příjmů oznámit správci daně (Finančnímu úřadu) vyjmenované úhrady fyzickým osobám za příslušný rok, pokud za příslušnou platbu nebyla sražena daň a je překročen zákonem stanovený limit. K tomu vydá oddělení daní O1 GŘ do vlastní opatření. Vystavené faktury 28. Do běžného roku musí být na příslušných účtech tržeb a výnosů zaúčtovány veškeré faktury vydané za dodávky zboží a služeb, tj. za plnění uskutečněná do Faktury musí být vystavené nejpozději do 15. ledna Došlé faktury 29. V účetnictví běžného roku musí být zachyceny všechny faktury došlé do 21. ledna 2009, veškeré dodávky pro ÚJ plněné do Bude-li zajištěno potvrzení věcné správnosti těchto faktur došlých do dne účetní závěrky, musí být zaúčtovány do prosince běžného roku. Doklady účtované po Pokud dojdou faktury a další doklady roku 2008 až po hod. a týkají se daňového období roku 2008, musí být tyto položky zaúčtovány do roku 2008 výhradně prostřednictvím dohadných účtů: náklady, pořízení materiálu nebo DLM MD 5.., 1.., 04. Dal 389 výnosy MD 388 Dal 6.. Předpis těchto faktur a ostatních dokladů vč. DPH bude zaúčtován v roce 2009 s použitím dodatečných kódů DPH. náklady, pořízení materiálu nebo DLM MD 389 Dal 321 MD 343/... výnosy MD 311 Dal 388(385) Dal 343/... Vzájemky 31. Vnitropodnikové výkony, provedené do konce běžného roku musí být vyúčtovány v účetnictví běžného roku. Vzájemky za výkony uskutečněné v poslední dekádě měsíce prosince musí být zpracovány a odeslány nejpozději do 10. ledna následujícího roku tak, aby je přejímající účtující jednotky obdržely nejpozději 15. ledna následujícího roku a mohly být zaúčtovány jako účetní případ měsíce prosince. 32. U vnitropodnikových výkonů, pro jejichž sledování byl v SAPu použit tzv. automat musí být vzájemky odeslány nejpozději do 10. ledna následujícího roku, aby je přejímající účtující jednotky obdržely nejpozději 15. ledna následujícího roku a mohly je v SAPu zaúčtovat. Automatické párování pro vzájemky bude v rámci účetní závěrky použito opakovaně několikrát tak, aby počet nevypárovaných vzájemek byl omezen na minimum. 16

18 33. Vzájemky, které budou vystaveny tzv. automatem v SAP R/3 a nebudou zaúčtovány přijímající účtující jednotkou, budou nakonec bez náhrady stornovány. Spojovací účty 34. ÚJ provedou kontrolu otevřených položek na spojovacích účtech. Ve spolupráci se souvztažnou účtující jednotkou, případně s oddělením výkazů a konsolidace (dále jen OÚV) řeší nevypárované položky. Účty s "9" na konci 35. ÚJ provedou kontrolu použití nákladových a výnosových účtů s 9 na konci. Účet s 9 na konci musí být použit oběma účtujícími jednotkami. Ukončení controllingových operací 36. Po rozpuštění režií provedou ÚJ přeúčtování výkonů (nákladů) mezi činnostmi (včetně režií). Po provedení dojde znovu k rozpuštění režií. Při vyrovnání výsledků hospodaření ostatních činností je třeba spolupracovat s metodikem SR 79 a SAP-CONTROLLING. Správa otevřených položek 37. ÚJ provedou důslednou kontrolu a vyrovnání položek na účtech se správou otevřených položek. Účty 111, Zůstatky účtů pořízení materiálu, pořízení zboží, účtující jednotky přeúčtují na účty materiál na cestě a zboží na cestě. Účty 111 a 131 nesmí vykazovat na konci roku zůstatek. 39. Zůstatek účtu 111/1001- pořízení materiálu v modulu MM bude převeden na účet materiál na cestě automatizovaně. Zálohy k vyúčtování 40. ÚJ prověří, zda jsou řádně proúčtovány a vyrovnány zálohy k vyúčtování a provedeny zápočty v termínech, uvedených ve směrnicích, kterými se řídí. Nedokončená výroba 41. V souvislosti s roční účetní závěrkou porovnají účtující jednotky ještě před ukončením účtování správnost zaúčtování změny zůstatků nedokončené výroby. Rozdíl mezi počátečním zůstatkem k a konečným zůstatkem k na účtu 121 nedokončená výroba se musí rovnat zůstatku účtu 611 změna stavu nedokončené výroby k Tento vztah platí obdobně pro ostatní účty změny stavu vnitropodnikových zásob. Změny SR 80 od V souvislosti s přechodem měny SKK na EUR a zrušení účtu 211/ valutová pokladna pro SKK, musí ÚJ tuto měnu vrátit do banky a převést na CZK. 43. ÚJ přeúčtují nevyrovnané položky z účtu 213/1000 nakoupené poukázky na stravování (bez správy otevřených položek) na účet 213/1100 nakoupené poukázky na stravování (se správou otevřených položek) a z účtu 213/9100 ostatní ceniny (bez SOP) na účet 213/9110 ostatní ceniny (se SOP). 44. K dojde v předpisu SR 80 ke zrušení účtu 315/2300 ost. pohledávky nevyjasněné a 325/2900 ost. závazky nevyjasněné. ÚJ převedou zůstatky těchto účtů na 315/2900 ostatní pohledávky a 325/9000 ostatní závazky. 17

19 45. V souvislosti se zrušením jednorázových odběratelů a dodavatelů přeúčtují ÚJ položky na konkrétní účty odběratelů a dodavatelů zavedené v číselníku SAP. Opravné položky k DLHM a zásobám 46. Opravné položky k dlouhodobému majetku se zúčtují v SAP R/3 v modulu FI v hlavní knize v souladu se Sei 600/5 a Pokyny k inventarizaci majetku čj. 3231/2008- O Účtování opravných položek k zásobám řeší předpis Sei 600/5, čj. 1092/ ze dne a 939/06-O1 z Opravné položky k pohledávkám 48. Pro tvorbu opravných položek je důležitá správně provedená dokladová inventarizace, ve vazbě na zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, na zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, na 55 vyhlášky 500/2002 Sb. a Český účetní standard pro podnikatele č. 005 opravné položky. Tvorba opravných položek v průběhu zdaňovacího období je nepřípustná. Opravné položky není možné rozpustit v průběhu zdaňovacího období dříve, než pominou důvody pro jejich existenci (odpis, promlčení nebo úhrada pohledávky). Opravné položky se netvoří k pohledávkám vzniklým z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů, úvěrů, půjček, ručení, záloh, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty společnosti, smluvních pokut a úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů, k pohledávkám nabytým bezúplatně a k souboru pohledávek, není-li tímto zákonem stanoveno jinak. 49. Dne 19. ledna 2009, proběhne testovací běh programu pro automatizovanou tvorbu opravných položek, vytvořené sestavy bude možné vytisknout ze spool. zakázky, číslo spool. zakázky bude účtujícím jednotkám oznámeno. Při tvorbě zákonných opravných položek se bude vycházet z výkazu: Seznam otevřených položek odběratele dle splatnosti, vytvořeném účetní jednotkou. Podmínkou pro spuštění programu pro vytvoření zákonných (daňových) opravných položek v SAPu je: a) provedení vzájemného zápočtu pohledávek a závazků ve vazbě na 2, odstavec 4 zákona 593/1992 Sb. b) vypárování otevřených položek na účtech odběratelů - předpis a jeho úhrada (i částečná) u částečných úhrad popř. zápočtů uvádět původní datum splatnosti, datum dokladu a variabilní symbol c) zúčtování záloh. 50. Po uzavření účetního období 12/2008 bude spuštěn ostrý běh programu pro automatizovanou tvorbu opravných položek. Program pro automatizovanou tvorbu opravných položek bude spuštěn centrálně pouze jednou. Odpovědní pracovníci odboru O1 GŘ provedou zpracování map, vytvořených programem, (zaúčtování na účty odběratelů). Vytvořené sestavy bude možné vytisknout ze spool. zakázky, číslo spool. zakázky bude účtujícím jednotkám oznámeno. Účtující jednotky provedou důslednou kontrolu a odsouhlasení zaúčtovaných opravných položek. V případě nesrovnalostí provedou opravy. Oprávnění pro opravy bude mít pouze hlavní účetní účtující jednotky. 18

20 Opravné položky se netvoří k pohledávkám vůči dceřiným společnostem ČD, a.s. a SŽDC, s.o. Po splnění těchto bodů bude v ČD účtováno takto: 51. Automatizovaná tvorba opravných položek a) Opravné položky budou vytvořeny automatizovaně na neuhrazené pohledávky, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku nepřesáhne částku Kč (kromě pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení proti dlužníkovi) dle doby splatnosti pohledávky ( 8a odstavec 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů): ve výši 20% z neuhrazené hodnoty pohledávky s dobou splatnosti od do Opravné položky nelze tvořit k pohledávkám, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku je vyšší než Kč a ohledně těchto pohledávek nebylo zahájeno rozhodčí nebo soudní řízení. Běžné pohledávky, zaúčtované na účtech 311/1001 Účtový předpis opravné položky: MD 558/2000 D 391/1131(E) Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD b) V případě částečné nebo úplné úhrady v roce 2008 pohledávky z roku 2003 až 2007, ke které byla automatizovaně vytvořena opravná položka provede program: v případě úhrady pohledávky v plné výši - program provede storno celé opravné položky MD 391/1131(E) D 558/2000 Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD v případě částečné úhrady pohledávky - program provede storno celé opravné položky MD 391/1131(E) D 558/2000 Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD a vytvoří novou opravnou položku z nového základu neuhrazené hodnoty pohledávky MD 558/2000 D 391/1131(E) Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD 19

21 52. Manuální tvorba opravných položek U manuálně tvořených opravných položek je nutno důsledně zachovávat datum splatnosti z původní pohledávky a variabilní symbol. Ostatní pohledávky, zaúčtované na účtech: 315/1001 (O), 315/3001 (O) Účtový předpis opravné položky: MD 558/2000 D 391/1131(E) Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: Manuálně budou účtující jednotky tvořit opravnou položku u účtů hlavní knihy: 315/2900, 315/4900, 378/1400, 378/1800, 378/1900, 378/2400, 378/2900, 378/3100, 378/3110, 378/3200. Pokud bude tvořena opravná položka k pohledávkám na účtech hlavní knihy, musí být zaúčtována na příslušné účty opravných položek hlavní knihy. 53. Pohledávky po zahájení rozhodčího nebo soudního řízení zaúčtované na: 311/6101 (Z), 315/8101 (T) Účtový předpis opravné položky: MD 558/2000 D 391/1121 (H), Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD K pohledávkám, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku je vyšší než Kč a ohledně těchto pohledávek bylo zahájeno rozhodčí nebo soudní řízení ( 8a Zákona č. 593/1992 Sb.) se vytvoří opravné položky ve výši 20% z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo více než 6 měsíců. K ostatním pohledávkám, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí nebo soudní řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění jeho práva, lze manuálně vytvářet opravné položky k pohledávkám za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než: 12 měsíců ve výši 33 % z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 18 měsíců ve výši 50 % z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 24 měsíců ve výši 66 % z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 30 měsíců ve výši 80 % z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 36 měsíců ve výši 100 % z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky Identifikačním klíčem pohledávek je datum splatnosti a variabilní symbol. 54. Pohledávky přihlášené v roce 2008 do insolvenčního řízení ( 8 Zákona 593/1992 Sb.) zaúčtované na účtech: 311/7101 (U), 315/8301 (V) Účtový předpis opravné položky: Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD MD 558/1000 D 391/1111 (G) do výše hodnoty pohledávek Identifikačním klíčem pohledávek je datum splatnosti a variabilní symbol. OD 20

22 55. Opravné položky k cizoměnovým pohledávkám zaúčtované na účtu: 311/3001 a 311/1001. Při stanovení výše OP k pohledávkám, které jsou evidovány v cizí měně, je nutné nejprve přepočítat pohledávku kurzem ČNB k datu účetní závěrky a teprve posléze stanovit opravnou položku. Účtový předpis opravné položky: MD 558/2000 D 391/1131(E) Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD U pohledávek, k nimž OP byla tvořena již v předchozích letech, je nutné OP přepočítat podle výše pohledávky ke konci roku. V případě změny OP, která je způsobena změnou hodnoty pohledávky v důsledku změny kurzu, je třeba tuto změnu zaúčtovat jako kurzový výnos nebo náklad a nikoli jako změnu stavu opravné položky. Opravné položky k pohledávkám v OPT 56. Postup pro OPT bude uveden v zápisu z porady k roční závěrce OPT. Opravné položky k pohledávkám nad rámec zákona o dani z příjmů 57. ÚJ posoudí bonitu pohledávek, ke kterým byly vytvořeny 20% daňově uznatelné opravné položky a popř. vytvoří nedaňové opravné položky max. však do 100% nominální hodnoty těchto pohledávek. Zúčtování těchto opravných položek provede hlavní účetní ÚJ. Účtový předpis opravné položky: MD 559/3000 D 391/1100 Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: Dohadné účty HU 58. Dohadné položky jsou řešeny v samostatném dílu předpisu Sei 600/5, vydaném O1 GŘ čj / dne , změny čj. 41/07-O1, 205/07-O1, 1174/07-O1 a 372/ Dohadné účty pasivní 59. Pokud k dodávkám splněným k nedojdou faktury nebo jiné doklady, musí účtující jednotky zaúčtovat tyto případy v běžném roce jako dohadné účty pasivní (účet 389/...) se souvztažným zápisem podle jejich charakteru na účet 111/., 131/., 132/..., 502/..., 511/..., 518/... apod. Podklady pro vyúčtování dohadných účtů předají účtárně na základě plnění objednávek, dohod a dalších písemností zaměstnanci odpovědní za přezkoušení splněných dodávek, výkonů a dalších účetních případů. Z důvodu minimalizace případů, kdy by do roku 2009 byly zaúčtovány položky nákladů, vynaložených v roce 2008, ÚJ systematicky prověří všechny účetní zápisy 1/2009 a 2/2009 s cílem ujistit se, že se mezi nimi nevyskytují případy věcně spadající do období roku Chybné doklady ÚJ zaúčtují do 12/2008 jako nevyfakturované dodávky. Dohadné účty aktivní 60. K se účtují dohadné položky aktivní (účet 388/.), které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek (účty /., /. apod.) přísluší do daného účetního období a na jejich přeúčtování nemá organizační složka doklad. 21

23 Zvláštní případy účtování dohadných položek 61. OPT vyúčtuje, v roční účetní závěrce dle odhadového výpočtu tržby a náklady, za měsíce běžného roku, ke kterým není ke dni sestavení účetní závěrky k dispozici vyúčtování s cizími železničními podniky a společnostmi, a to formou aktivních a pasivních dohadných položek (metodický pokyn O1 GŘ). Časové rozlišení 62. Časové rozlišení je řešeno v samostatném dílu předpisu Sei 600/5, vydaném O1 GŘ čj / dne , změny čj. 41/07-O1, 205/07-O1 a 372/ Rezervy 63. Rezervy jsou řešeny v samostatném dílu předpisu Sei 600/5, vydaném O1 GŘ čj / dne , změny čj. 41/07-O1, 205/07-O1 a 372/ Podklady pro tvorbu rezerv dodají na O1 GŘ: O9 GŘ (na nevybranou dovolenou) a O25 GŘ (soudní spory, renty), 012 GŘ (na opravy ŽKV). Kursové rozdíly 64. Kursové rozdíly, se budou účtovat k účtům: a) peníze na bankovním devizovém účtu 221, 261 b) valutové pokladny 211 c) úvěry na účtu 461 d) devizové pohledávky vykázané na příslušných účtech skupiny 31* a 391, e) devizové závazky vykázané na účtech skupiny 32*, 33*, 34* (účty 347,348/1,333/32) f) devizové závazky vykázané na účtech skupiny 47* g) poskytnuté zálohy na zásoby a dlouhodobý majetek vykázané na účtech 151, 05*. Kursové rozdíly ad a) a b) se zaúčtují automatizovaně podle povahy na účty kursových rozdílů 563/0001 nebo 663/0001. Kursové rozdíly ad c), d), e), f) a g) se zaúčtují ručně denním kursem ČNB k ze zůstatků jednotlivých položek podle povahy na účty kursových rozdílů 563 nebo 663. OPT (PÚ 123) vypočítá kursové rozdíly v rámci ISPT s přenosem do SAP R/3. Vyúčtování prodané části podniku 65. Zůstatky účtů na pracovních úsecích z prodané části podniku budou převedeny na nově vytvořené pracovní úseky, o kterých účtují ROE. Přitom se přepokládá, že na nových PÚ zůstanou jen pohledávky Cestovní náhrady 66. ÚJ zabezpečí v souladu s 21 odst. 3 zákona 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, předložení vyúčtování cestovních příkazů zaměstnanců a vrácení nevyúčtované zálohy, jestliže pracovní cesta skončila před tak, aby náklady za tyto pracovní cesty a poskytnuté zálohy byly vyúčtovány do účetního měsíce 12/

24 Použití služebních automobilů pro osobní účely 67. Účtující jednotky prověří a případně doúčtují částku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za používání služebních automobilů pro služební i soukromé účely, za podmínek uvedených v 6 odst. 6) zákona č. 586/92 sb., jako účetní případ prosince běžného roku: Účetní závěrka PÚ 129 a /0000 MD 342/1000 Dal. 68. V závěrce 2008 bude ukončeno mandátní účtování Carga do těchto PÚ. Závěrkové práce 2008 zajistí PÚ 129 společně OPT ČD Olomouc a odbor OPT Cargo. Závěrkové práce pro potřeby konsolidované účetní závěrky 69. ÚJ používají při účtování proti dceřiným společnostem (TSS, a. s., ČDT, a. s., VUŽ, a. s., DPOV, a. s., ČD Cargo, a. s.) analytické účty pro ně vytvořené. ÚJ provedou kontrolu účtování proti dceřiným společnostem a případné chybné účtování opraví nejpozději v účetním období prosinec ÚJ zajistí, aby veškeré došlé faktury od dceřiných společností byly bezpodmínečně zaúčtovány do roku 2008, případně (po ) jako nevyfakturované dodávky roku 2008 (na účtech 389/0100, 389/0200, 389/0300, 389/0400, 389/0500, v případě dohadných účtů aktivních 388/0100, 388/0200, 388/0300, 388/0400 a 388/0500). ÚJ sestaví a zašle na O1 GŘ soupis položek, kdy místo nákladů či tržeb a výnosů proti dceřiným společnostem bylo účtováno na účty účtové třídy 3 zúčtovací vztahy, vyjma účtování na účet 315/0.10 rozúčtovací účet pro dceřiné společnosti. 70. Konečné účetní operace a převody v rámci účetní uzávěrky budou provedeny podle převodových můstků, které jsou přílohou tohoto předpisu. Přítomnost na pracovišti 71. V průběhu závěrkových prací jsou vedoucí účtujících jednotek povinni zajistit, v souladu s harmonogramem prací, přítomnost účetních a dalších zaměstnanců v účtárnách a souvisejících pracovištích účtujících jednotek. Po 22. lednu 2009 budou účtovat do účetního období 12/2008 pouze hlavní účetní. ÚJ nahlásí OÚV přihlašovací jména do SAP těch zaměstnanců, kteří budou mít oprávnění pro účtování do 12/2008. Podklady pro přílohu k závěrce 72. Seznam podkladů je uveden v kapitole č.iii "Příloha k závěrce". 23

25 ČÁST TŘETÍ ODBOR ÚČETNICTVÍ GŘ Kapitola I Účetní analýza Úvod 73. Účetní závěrku ČD řídí odbor účetnictví GŘ a OÚV. Toto pracoviště provádí kontrolu závěrkových prací v účtujících jednotkách a řídí vrcholové závěrkové operace. Vybrané kontroly a závěrkové operace provádějí finanční a investiční účtárna odboru účetnictví a další pověřená pracoviště GŘ ČD. OÚV kontroluje 74. a) činnosti, které jsou obsaženy v oddíle B tohoto předpisu b) významné obraty na účtech ÚJ a správnost jejich zaúčtování c) zůstatky účtů na správných stranách d) významné účetní zápisy v účetním měsíci prosinci e) převody zůstatků ze zrušených účtů dle nové SR 80 na rok 2009 f) provedení závěrky v modulu AM SAP g) provedení závěrky v modulu RE SAP h) provedení závěrky v modulu MM SAP i) vstupy dat z IS OPT j) zůstatky účtů DPH: 343/6, 343/8. OÚV zajišťuje 75. a) vyrovnanost účtů 5. a 6. třídy, jejichž analytika končí 9 a) vyrovnání a nulový zůstatek účtů 901, 902, 903, 905, 906 b) vyrovnání a nulový zůstatek účtů 904/907 c) odsouhlasení zůstatků účtů 951/991, 954/994, 955/995, 959/999 d) přetřídění dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek z hlediska jejich splatnosti a vazby na rozvahu e) rezervy na opravy ŽKV f) rezervy na soudní spory, renty a nevybranou dovolenou. Finanční účtárna zajišťuje 76. Konfirmaci pohledávek a závazků 77. Účtování zápočtů pohledávek a závazků mezi ČD a SŽDC tak, aby v účetní závěrce bylo vykazováno pouze čisté saldo. Účtování zápočtů pohledávek a závazků mezi ČD a ČD Cargo tak, aby v účetní závěrce bylo vykazováno pouze čisté saldo. 24

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 4) Audit pohledávky Detailní část provádění auditu a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu o existenci (ne vlastnictví) získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více