České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C"

Transkript

1 České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C

2 České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Schváleno dne č.j.: /O1 GŘ Účinnost od

3 2

4 OBSAH Záznam o změnách... 5 Rozsah znalostí... 7 Distribuce v elektronické podobě... 9 Seznam použitých značek a zkratek ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Účetní závěrka ČD Kapitola II Vymezení některých pojmů Kapitola III Externí a interní předpisy o účetnictví ČÁST DRUHÁ ÚČTUJÍCÍ JEDNOTKY Úvod Inventarizace Opravy účetních nesprávností DPH Daň z příjmů Vystavené faktury Došlé faktury Doklady došlé po Vzájemky Spojovací účty Účty s "9" na konci Ukončení controlingových operací Správa otevřených položek Účty 111, Zálohy k vyúčtování Nedokončená výroba Změny SR 80 od Opravné položky k DLHM a zásobám Opravné položky k pohledávkám Automatizovaná tvorba opravných položek Manuální tvorba opravných položek Pohledávky po zahájení rozhodčího nebo soudního řízení zaúčtované na: 311/6101 (Z), 315/8101 (T) Pohledávky přihlášené v roce 2008 do insolvenčního řízení ( 8 Zákona 593/1992 Sb.) zaúčtované na účtech: 311/7101 (U), 315/8301 (V) Opravné položky k cizoměnovým pohledávkám zaúčtované na účtu: 311/3001 a 311/ Opravné položky k pohledávkám v OPT Opravné položky k pohledávkám nad rámec zákona o dani z příjmů Dohadné účty Dohadné účty pasivní Dohadné účty aktivní Zvláštní případy účtování dohadných položek Časové rozlišení Rezervy Kursové rozdíly

5 Vyúčtování prodané části podniku Cestovní náhrady Použití služebních automobilů pro osobní účely Účetní závěrka PÚ 129 a Závěrkové práce pro potřeby konsolidované účetní závěrky Přítomnost na pracovišti Podklady pro přílohu k závěrce ČÁST TŘETÍ ODBOR ÚČETNICTVÍ GŘ Kapitola I Účetní analýza Úvod OÚV kontroluje OÚV zajišťuje Finanční účtárna zajišťuje Investiční účtárna zajišťuje Oddělení SAP zajišťuje Kapitola II Výkazy Úvod Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Cash flow Přehled o změnách VK Kapitola III Příloha k závěrce Úvod Podklady od ÚJ Oddělení investiční účtárny Oddělení správy SAP OÚV Oddělení účetní legislativy Finanční účtárna Oddělení daní Odbor 02 GŘ Odbor 08 GŘ Odbor 09 GŘ Kapitola IV Audit Úvod Deloitte audit, s.r.o Oprávnění zaměstnanců auditora Využití informací z auditu PŘÍLOHY Harmonogram Převodové můstky

6 číslo č.j. Změna / GŘ/ / GŘ/ / GŘ/ /2007-O02 GŘ /2008-O01GŘ ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Předpis účinnost od opravil dne podpis Roční závěrka 2004 Roční závěrka 2005 Roční závěrka 2006 Roční závěrka 2007 Roční závěrka 2008 Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová Rajtrová 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5

7 6

8 ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Generální ředitelství Účtující jednotka Funkce Ředitelé ekonomických útvarů Vedoucí oddělení ekonomických útvarů Zaměstnanci účtáren Ostatní zaměstnanci ekonomických útvarů Vedoucí účtující jednotky Vedoucí ekonomického útvaru (ekonomický náměstek) Zaměstnanci účtáren Ostatní zaměstnanci ekonomických útvarů Znalost Informativní Úplná Úplná Informativní Informativní Úplná Úplná Informativní 7

9 8

10 DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Organizační složka Funkce El. podoba 9

11 10

12 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK AM... modul SAP R/3 dlouhodobý majetek FI... modul SAP R/3 finanční účetnictví ČD... České dráhy, a.s. ČD-T... ČD - Telematika, a.s. ČUS... Český účetní standard DLHM... dlouhodobý hmotný majetek DPH... daň z přidané hodnoty DKV... depo kolejových vozidel GŘ... Generální ředitelství ISPT... informační systém přepravních tržeb KCOD... krajské centrum osobní dopravy MD... má dáti MM SAP... evidence zásob - modul SAP O1 GŘ... odbor účetnictví O2 GŘ... odbor finanční O8 GŘ... odbor zásobování a odbytu O9 GŘ... odbor odměňování a benefitů OPT... Odúčtovna přepravních tržeb OÚV... oddělení účetních výkazů a konsolidace (O1 GŘ) PÚ... pracovní úsek ROE... regionální oddělení ekonomiky RCP... regionální centrum provozu RSM... regionální správa majetku Sei... soustava ekonomických informací SOP... správa otevřených položek SR... služební rukověť TSS... Traťová strojní společnost, a.s. ÚJ... účtující jednotka VDOD... vlakový doprovod osobní dopravy VÚŽ... Výzkumný ústav železniční, a.s. ZC... zásobovací centra ŽKV... železniční kolejová vozidla 11

13 12

14 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Účetní závěrka ČD 1. Účetní závěrku ČD, a. s. (dále ČD) zajišťují účtující jednotky a odbor účetnictví GŘ. 2. Účetní závěrka je soustava činností, jejichž cílem je sestavení účetních výkazů za ČD v souladu s 18 zákona o účetnictví. 3. Postupy a organizace účetnictví v účetní závěrce ČD jsou popsány v tomto předpisu Sei 600/6. Předpis platí pro účetní závěrku příslušného účetního období (roku). Pro každý rok je zpracován nový předpis. 4. Účetní závěrka má 4 základní etapy: a) inventarizace b) účetní analýza c) zaúčtování závěrkových operací d) sestavení výkazů a přílohy. 5. V rámci účetní závěrky ČD probíhají i práce na sestavení konsolidované účetní závěrky Skupiny ČD dle Konsolidačních pravidel a souvisejících pokynů. 6. Účetní závěrka v účtujících jednotkách a na GŘ probíhá dle harmonogramu, který je přílohou tohoto předpisu. Kapitola II Vymezení některých pojmů 7. Účtující jednotka je účtárna nebo jiné pracoviště ČD, které odpovídá za zaúčtování účetních případů, tj. za vstup účetních zápisů do softwaru SAP. 8. Odpovědnost za obsah účetního případu mají zaměstnanci organizačních složek a jiných pracovišť ČD dle Organizačního a Podpisového řádu ČD. 9. Pracovní úsek SAP (PÚ SAP) je objekt SAP, který obsahuje účetní zápisy ve vazbě na organizační uspořádání ČD. 10. Regionální oddělení ekonomiky (ROE) jsou pracoviště GŘ, která odpovídají za zaúčtování účetních případů, které se týkají organizačních složek RCP, KCOD, VDOD a RSM. 11. Účtárny DKV, OPT a ZC odpovídají za zaúčtování účetních případů těchto organizačních složek. 12. Účtárny GŘ jsou pracoviště odboru účetnictví GŘ, které odpovídají za zaúčtování účetních případů, jež se týkají odborů a jiných útvarů GŘ a za zaúčtování účetních případů vstupujících do SAP centrálně. 13

15 Kapitola III Externí a interní předpisy o účetnictví 13. V účetní závěrce postupují účtující jednotky dle příslušných externích a interních předpisů. 14. Externími předpisy jsou: a) zákon o účetnictví č. 565/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů b) vyhláška 500/2002 c) české účetní standardy d) soustava daňových zákonů e) jiné zákony a vyhlášky s vazbou na účetnictví. 15. Interními předpisy ČD jsou: a) řada Sei 600/1 až 600/6 b) Sei 605 (inventarizace) c) SR 80 (účtový rozvrh) d) uživatelské příručky SAP e) jiné interní předpisy s vazbou na účetnictví f) konsolidační pravidla Skupiny ČD. 14

16 ČÁST DRUHÁ ÚČTUJÍCÍ JEDNOTKY Úvod 16. V rámci přípravných prací k účetní závěrce účtující jednotky vyúčtují všechny účetní případy, které časově a věcně souvisí s běžným rokem. Inventarizace 17. Inventarizaci majetku a závazků v ČD řeší předpis Sei 605 a Pokyny k inventarizaci majetku a závazků k roční účetní závěrce roku 2008 čj. 3231/2008-O1 ze dne Všechny druhy inventarizačních zápisů musí být v účtárnách účtujících jednotek archivovány po dobu pěti let po jejím provedení. 18. Souhrnný inventarizační zápis, v elektronické podobě, doručí všechny ÚJ (respektive IK inventarizační komise) na O1 GŘ ) v termínu do: Po kontrole na úrovni GŘ bude oznámen termín pro zaslání tištěného originálu. 19. Inventarizační rozdíly všech inventarizací provedených v běžném roce, musí být vyúčtovány nejpozději v účetním období prosinec běžného roku. Opravy účetních nesprávností 20. Účtující jednotky provedou odsouhlasení zůstatků na účtech pohledávek a závazků. Případné nesrovnalosti v účetnictví ÚJ musí být ihned řešeny. 21. ÚJ prověří správnost zaúčtování krátkodobých a dlouhodobých pohledávek a závazků a jejich zaúčtování na příslušné analytiky, a to zejména ve vedlejší knize dodavatelů SAP. 22. Pro potřeby auditu (porovnání zůstatků účtů u peněžních ústavů) odešlou účtující jednotky Odboru účetnictví kopii výpisu zůstatků bankovních účtů k , odsouhlasenou s účetní evidencí. DPH Jestliže stav některého bankovního účtu u banky nesouhlasí s posledním bankovním výpisem a nelze-li při chybném účtování v bance provést opravu na jejích účtech do běžného roku, účetní jednotka vykáže ve své roční předvaze stav svého účtu podle závěrečného bankovního výpisu a zaúčtuje rozdíl na účet 315/2900 ostatní pohledávky nebo na účet 325/9000 ostatní závazky, podle povahy případu. Tento nesouhlas projedná ÚJ neprodleně s bankovním ústavem a výsledek projednání uvede v komentáři v příloze k účetní závěrce běžného roku. 23. Daňové doklady (faktury, příjmové a výdajové doklady ap.), které se týkají roku 2008, musí být proúčtovány běžným způsobem do období 12/2008 nejpozději do 21. ledna 2009 do 17 hodin. 24. Je nutné, aby docházelo k důkladné kontrole daňových dokladů z 1. předběžné sestavy DPH za 12/2008, která bude k dispozici ve čtvrtek 22. ledna 2009 ráno. 25. Konec účtování v modulu FI pro nedaňové doklady a opravy bude 22. ledna 2009 v 10 hod. (viz harmonogram prací v příloze tohoto předpisu). Od 22. ledna 2009 již nesmí být zaúčtováno žádné DPH do prosince

17 26. Od budou do SR 80 zavedeny nové analytiky DPH. Z tohoto důvodu nebude možné cca do 21. ledna 2009 (do termínu uzavření účtování DPH za 12/2008) účtovat doklady s kódy DPH vztahující se k roku Daň z příjmů 27. Dle 34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků je uloženo poplatníkům daně z příjmů oznámit správci daně (Finančnímu úřadu) vyjmenované úhrady fyzickým osobám za příslušný rok, pokud za příslušnou platbu nebyla sražena daň a je překročen zákonem stanovený limit. K tomu vydá oddělení daní O1 GŘ do vlastní opatření. Vystavené faktury 28. Do běžného roku musí být na příslušných účtech tržeb a výnosů zaúčtovány veškeré faktury vydané za dodávky zboží a služeb, tj. za plnění uskutečněná do Faktury musí být vystavené nejpozději do 15. ledna Došlé faktury 29. V účetnictví běžného roku musí být zachyceny všechny faktury došlé do 21. ledna 2009, veškeré dodávky pro ÚJ plněné do Bude-li zajištěno potvrzení věcné správnosti těchto faktur došlých do dne účetní závěrky, musí být zaúčtovány do prosince běžného roku. Doklady účtované po Pokud dojdou faktury a další doklady roku 2008 až po hod. a týkají se daňového období roku 2008, musí být tyto položky zaúčtovány do roku 2008 výhradně prostřednictvím dohadných účtů: náklady, pořízení materiálu nebo DLM MD 5.., 1.., 04. Dal 389 výnosy MD 388 Dal 6.. Předpis těchto faktur a ostatních dokladů vč. DPH bude zaúčtován v roce 2009 s použitím dodatečných kódů DPH. náklady, pořízení materiálu nebo DLM MD 389 Dal 321 MD 343/... výnosy MD 311 Dal 388(385) Dal 343/... Vzájemky 31. Vnitropodnikové výkony, provedené do konce běžného roku musí být vyúčtovány v účetnictví běžného roku. Vzájemky za výkony uskutečněné v poslední dekádě měsíce prosince musí být zpracovány a odeslány nejpozději do 10. ledna následujícího roku tak, aby je přejímající účtující jednotky obdržely nejpozději 15. ledna následujícího roku a mohly být zaúčtovány jako účetní případ měsíce prosince. 32. U vnitropodnikových výkonů, pro jejichž sledování byl v SAPu použit tzv. automat musí být vzájemky odeslány nejpozději do 10. ledna následujícího roku, aby je přejímající účtující jednotky obdržely nejpozději 15. ledna následujícího roku a mohly je v SAPu zaúčtovat. Automatické párování pro vzájemky bude v rámci účetní závěrky použito opakovaně několikrát tak, aby počet nevypárovaných vzájemek byl omezen na minimum. 16

18 33. Vzájemky, které budou vystaveny tzv. automatem v SAP R/3 a nebudou zaúčtovány přijímající účtující jednotkou, budou nakonec bez náhrady stornovány. Spojovací účty 34. ÚJ provedou kontrolu otevřených položek na spojovacích účtech. Ve spolupráci se souvztažnou účtující jednotkou, případně s oddělením výkazů a konsolidace (dále jen OÚV) řeší nevypárované položky. Účty s "9" na konci 35. ÚJ provedou kontrolu použití nákladových a výnosových účtů s 9 na konci. Účet s 9 na konci musí být použit oběma účtujícími jednotkami. Ukončení controllingových operací 36. Po rozpuštění režií provedou ÚJ přeúčtování výkonů (nákladů) mezi činnostmi (včetně režií). Po provedení dojde znovu k rozpuštění režií. Při vyrovnání výsledků hospodaření ostatních činností je třeba spolupracovat s metodikem SR 79 a SAP-CONTROLLING. Správa otevřených položek 37. ÚJ provedou důslednou kontrolu a vyrovnání položek na účtech se správou otevřených položek. Účty 111, Zůstatky účtů pořízení materiálu, pořízení zboží, účtující jednotky přeúčtují na účty materiál na cestě a zboží na cestě. Účty 111 a 131 nesmí vykazovat na konci roku zůstatek. 39. Zůstatek účtu 111/1001- pořízení materiálu v modulu MM bude převeden na účet materiál na cestě automatizovaně. Zálohy k vyúčtování 40. ÚJ prověří, zda jsou řádně proúčtovány a vyrovnány zálohy k vyúčtování a provedeny zápočty v termínech, uvedených ve směrnicích, kterými se řídí. Nedokončená výroba 41. V souvislosti s roční účetní závěrkou porovnají účtující jednotky ještě před ukončením účtování správnost zaúčtování změny zůstatků nedokončené výroby. Rozdíl mezi počátečním zůstatkem k a konečným zůstatkem k na účtu 121 nedokončená výroba se musí rovnat zůstatku účtu 611 změna stavu nedokončené výroby k Tento vztah platí obdobně pro ostatní účty změny stavu vnitropodnikových zásob. Změny SR 80 od V souvislosti s přechodem měny SKK na EUR a zrušení účtu 211/ valutová pokladna pro SKK, musí ÚJ tuto měnu vrátit do banky a převést na CZK. 43. ÚJ přeúčtují nevyrovnané položky z účtu 213/1000 nakoupené poukázky na stravování (bez správy otevřených položek) na účet 213/1100 nakoupené poukázky na stravování (se správou otevřených položek) a z účtu 213/9100 ostatní ceniny (bez SOP) na účet 213/9110 ostatní ceniny (se SOP). 44. K dojde v předpisu SR 80 ke zrušení účtu 315/2300 ost. pohledávky nevyjasněné a 325/2900 ost. závazky nevyjasněné. ÚJ převedou zůstatky těchto účtů na 315/2900 ostatní pohledávky a 325/9000 ostatní závazky. 17

19 45. V souvislosti se zrušením jednorázových odběratelů a dodavatelů přeúčtují ÚJ položky na konkrétní účty odběratelů a dodavatelů zavedené v číselníku SAP. Opravné položky k DLHM a zásobám 46. Opravné položky k dlouhodobému majetku se zúčtují v SAP R/3 v modulu FI v hlavní knize v souladu se Sei 600/5 a Pokyny k inventarizaci majetku čj. 3231/2008- O Účtování opravných položek k zásobám řeší předpis Sei 600/5, čj. 1092/ ze dne a 939/06-O1 z Opravné položky k pohledávkám 48. Pro tvorbu opravných položek je důležitá správně provedená dokladová inventarizace, ve vazbě na zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, na zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, na 55 vyhlášky 500/2002 Sb. a Český účetní standard pro podnikatele č. 005 opravné položky. Tvorba opravných položek v průběhu zdaňovacího období je nepřípustná. Opravné položky není možné rozpustit v průběhu zdaňovacího období dříve, než pominou důvody pro jejich existenci (odpis, promlčení nebo úhrada pohledávky). Opravné položky se netvoří k pohledávkám vzniklým z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů, úvěrů, půjček, ručení, záloh, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty společnosti, smluvních pokut a úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů, k pohledávkám nabytým bezúplatně a k souboru pohledávek, není-li tímto zákonem stanoveno jinak. 49. Dne 19. ledna 2009, proběhne testovací běh programu pro automatizovanou tvorbu opravných položek, vytvořené sestavy bude možné vytisknout ze spool. zakázky, číslo spool. zakázky bude účtujícím jednotkám oznámeno. Při tvorbě zákonných opravných položek se bude vycházet z výkazu: Seznam otevřených položek odběratele dle splatnosti, vytvořeném účetní jednotkou. Podmínkou pro spuštění programu pro vytvoření zákonných (daňových) opravných položek v SAPu je: a) provedení vzájemného zápočtu pohledávek a závazků ve vazbě na 2, odstavec 4 zákona 593/1992 Sb. b) vypárování otevřených položek na účtech odběratelů - předpis a jeho úhrada (i částečná) u částečných úhrad popř. zápočtů uvádět původní datum splatnosti, datum dokladu a variabilní symbol c) zúčtování záloh. 50. Po uzavření účetního období 12/2008 bude spuštěn ostrý běh programu pro automatizovanou tvorbu opravných položek. Program pro automatizovanou tvorbu opravných položek bude spuštěn centrálně pouze jednou. Odpovědní pracovníci odboru O1 GŘ provedou zpracování map, vytvořených programem, (zaúčtování na účty odběratelů). Vytvořené sestavy bude možné vytisknout ze spool. zakázky, číslo spool. zakázky bude účtujícím jednotkám oznámeno. Účtující jednotky provedou důslednou kontrolu a odsouhlasení zaúčtovaných opravných položek. V případě nesrovnalostí provedou opravy. Oprávnění pro opravy bude mít pouze hlavní účetní účtující jednotky. 18

20 Opravné položky se netvoří k pohledávkám vůči dceřiným společnostem ČD, a.s. a SŽDC, s.o. Po splnění těchto bodů bude v ČD účtováno takto: 51. Automatizovaná tvorba opravných položek a) Opravné položky budou vytvořeny automatizovaně na neuhrazené pohledávky, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku nepřesáhne částku Kč (kromě pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení proti dlužníkovi) dle doby splatnosti pohledávky ( 8a odstavec 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů): ve výši 20% z neuhrazené hodnoty pohledávky s dobou splatnosti od do Opravné položky nelze tvořit k pohledávkám, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku je vyšší než Kč a ohledně těchto pohledávek nebylo zahájeno rozhodčí nebo soudní řízení. Běžné pohledávky, zaúčtované na účtech 311/1001 Účtový předpis opravné položky: MD 558/2000 D 391/1131(E) Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD b) V případě částečné nebo úplné úhrady v roce 2008 pohledávky z roku 2003 až 2007, ke které byla automatizovaně vytvořena opravná položka provede program: v případě úhrady pohledávky v plné výši - program provede storno celé opravné položky MD 391/1131(E) D 558/2000 Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD v případě částečné úhrady pohledávky - program provede storno celé opravné položky MD 391/1131(E) D 558/2000 Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD a vytvoří novou opravnou položku z nového základu neuhrazené hodnoty pohledávky MD 558/2000 D 391/1131(E) Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD 19

21 52. Manuální tvorba opravných položek U manuálně tvořených opravných položek je nutno důsledně zachovávat datum splatnosti z původní pohledávky a variabilní symbol. Ostatní pohledávky, zaúčtované na účtech: 315/1001 (O), 315/3001 (O) Účtový předpis opravné položky: MD 558/2000 D 391/1131(E) Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: Manuálně budou účtující jednotky tvořit opravnou položku u účtů hlavní knihy: 315/2900, 315/4900, 378/1400, 378/1800, 378/1900, 378/2400, 378/2900, 378/3100, 378/3110, 378/3200. Pokud bude tvořena opravná položka k pohledávkám na účtech hlavní knihy, musí být zaúčtována na příslušné účty opravných položek hlavní knihy. 53. Pohledávky po zahájení rozhodčího nebo soudního řízení zaúčtované na: 311/6101 (Z), 315/8101 (T) Účtový předpis opravné položky: MD 558/2000 D 391/1121 (H), Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD K pohledávkám, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku je vyšší než Kč a ohledně těchto pohledávek bylo zahájeno rozhodčí nebo soudní řízení ( 8a Zákona č. 593/1992 Sb.) se vytvoří opravné položky ve výši 20% z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo více než 6 měsíců. K ostatním pohledávkám, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí nebo soudní řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění jeho práva, lze manuálně vytvářet opravné položky k pohledávkám za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než: 12 měsíců ve výši 33 % z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 18 měsíců ve výši 50 % z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 24 měsíců ve výši 66 % z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 30 měsíců ve výši 80 % z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 36 měsíců ve výši 100 % z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky Identifikačním klíčem pohledávek je datum splatnosti a variabilní symbol. 54. Pohledávky přihlášené v roce 2008 do insolvenčního řízení ( 8 Zákona 593/1992 Sb.) zaúčtované na účtech: 311/7101 (U), 315/8301 (V) Účtový předpis opravné položky: Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD MD 558/1000 D 391/1111 (G) do výše hodnoty pohledávek Identifikačním klíčem pohledávek je datum splatnosti a variabilní symbol. OD 20

22 55. Opravné položky k cizoměnovým pohledávkám zaúčtované na účtu: 311/3001 a 311/1001. Při stanovení výše OP k pohledávkám, které jsou evidovány v cizí měně, je nutné nejprve přepočítat pohledávku kurzem ČNB k datu účetní závěrky a teprve posléze stanovit opravnou položku. Účtový předpis opravné položky: MD 558/2000 D 391/1131(E) Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: OD U pohledávek, k nimž OP byla tvořena již v předchozích letech, je nutné OP přepočítat podle výše pohledávky ke konci roku. V případě změny OP, která je způsobena změnou hodnoty pohledávky v důsledku změny kurzu, je třeba tuto změnu zaúčtovat jako kurzový výnos nebo náklad a nikoli jako změnu stavu opravné položky. Opravné položky k pohledávkám v OPT 56. Postup pro OPT bude uveden v zápisu z porady k roční závěrce OPT. Opravné položky k pohledávkám nad rámec zákona o dani z příjmů 57. ÚJ posoudí bonitu pohledávek, ke kterým byly vytvořeny 20% daňově uznatelné opravné položky a popř. vytvoří nedaňové opravné položky max. však do 100% nominální hodnoty těchto pohledávek. Zúčtování těchto opravných položek provede hlavní účetní ÚJ. Účtový předpis opravné položky: MD 559/3000 D 391/1100 Výkonové číslo: 9331 Druh dokladu: Dohadné účty HU 58. Dohadné položky jsou řešeny v samostatném dílu předpisu Sei 600/5, vydaném O1 GŘ čj / dne , změny čj. 41/07-O1, 205/07-O1, 1174/07-O1 a 372/ Dohadné účty pasivní 59. Pokud k dodávkám splněným k nedojdou faktury nebo jiné doklady, musí účtující jednotky zaúčtovat tyto případy v běžném roce jako dohadné účty pasivní (účet 389/...) se souvztažným zápisem podle jejich charakteru na účet 111/., 131/., 132/..., 502/..., 511/..., 518/... apod. Podklady pro vyúčtování dohadných účtů předají účtárně na základě plnění objednávek, dohod a dalších písemností zaměstnanci odpovědní za přezkoušení splněných dodávek, výkonů a dalších účetních případů. Z důvodu minimalizace případů, kdy by do roku 2009 byly zaúčtovány položky nákladů, vynaložených v roce 2008, ÚJ systematicky prověří všechny účetní zápisy 1/2009 a 2/2009 s cílem ujistit se, že se mezi nimi nevyskytují případy věcně spadající do období roku Chybné doklady ÚJ zaúčtují do 12/2008 jako nevyfakturované dodávky. Dohadné účty aktivní 60. K se účtují dohadné položky aktivní (účet 388/.), které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek (účty /., /. apod.) přísluší do daného účetního období a na jejich přeúčtování nemá organizační složka doklad. 21

23 Zvláštní případy účtování dohadných položek 61. OPT vyúčtuje, v roční účetní závěrce dle odhadového výpočtu tržby a náklady, za měsíce běžného roku, ke kterým není ke dni sestavení účetní závěrky k dispozici vyúčtování s cizími železničními podniky a společnostmi, a to formou aktivních a pasivních dohadných položek (metodický pokyn O1 GŘ). Časové rozlišení 62. Časové rozlišení je řešeno v samostatném dílu předpisu Sei 600/5, vydaném O1 GŘ čj / dne , změny čj. 41/07-O1, 205/07-O1 a 372/ Rezervy 63. Rezervy jsou řešeny v samostatném dílu předpisu Sei 600/5, vydaném O1 GŘ čj / dne , změny čj. 41/07-O1, 205/07-O1 a 372/ Podklady pro tvorbu rezerv dodají na O1 GŘ: O9 GŘ (na nevybranou dovolenou) a O25 GŘ (soudní spory, renty), 012 GŘ (na opravy ŽKV). Kursové rozdíly 64. Kursové rozdíly, se budou účtovat k účtům: a) peníze na bankovním devizovém účtu 221, 261 b) valutové pokladny 211 c) úvěry na účtu 461 d) devizové pohledávky vykázané na příslušných účtech skupiny 31* a 391, e) devizové závazky vykázané na účtech skupiny 32*, 33*, 34* (účty 347,348/1,333/32) f) devizové závazky vykázané na účtech skupiny 47* g) poskytnuté zálohy na zásoby a dlouhodobý majetek vykázané na účtech 151, 05*. Kursové rozdíly ad a) a b) se zaúčtují automatizovaně podle povahy na účty kursových rozdílů 563/0001 nebo 663/0001. Kursové rozdíly ad c), d), e), f) a g) se zaúčtují ručně denním kursem ČNB k ze zůstatků jednotlivých položek podle povahy na účty kursových rozdílů 563 nebo 663. OPT (PÚ 123) vypočítá kursové rozdíly v rámci ISPT s přenosem do SAP R/3. Vyúčtování prodané části podniku 65. Zůstatky účtů na pracovních úsecích z prodané části podniku budou převedeny na nově vytvořené pracovní úseky, o kterých účtují ROE. Přitom se přepokládá, že na nových PÚ zůstanou jen pohledávky Cestovní náhrady 66. ÚJ zabezpečí v souladu s 21 odst. 3 zákona 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, předložení vyúčtování cestovních příkazů zaměstnanců a vrácení nevyúčtované zálohy, jestliže pracovní cesta skončila před tak, aby náklady za tyto pracovní cesty a poskytnuté zálohy byly vyúčtovány do účetního měsíce 12/

24 Použití služebních automobilů pro osobní účely 67. Účtující jednotky prověří a případně doúčtují částku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za používání služebních automobilů pro služební i soukromé účely, za podmínek uvedených v 6 odst. 6) zákona č. 586/92 sb., jako účetní případ prosince běžného roku: Účetní závěrka PÚ 129 a /0000 MD 342/1000 Dal. 68. V závěrce 2008 bude ukončeno mandátní účtování Carga do těchto PÚ. Závěrkové práce 2008 zajistí PÚ 129 společně OPT ČD Olomouc a odbor OPT Cargo. Závěrkové práce pro potřeby konsolidované účetní závěrky 69. ÚJ používají při účtování proti dceřiným společnostem (TSS, a. s., ČDT, a. s., VUŽ, a. s., DPOV, a. s., ČD Cargo, a. s.) analytické účty pro ně vytvořené. ÚJ provedou kontrolu účtování proti dceřiným společnostem a případné chybné účtování opraví nejpozději v účetním období prosinec ÚJ zajistí, aby veškeré došlé faktury od dceřiných společností byly bezpodmínečně zaúčtovány do roku 2008, případně (po ) jako nevyfakturované dodávky roku 2008 (na účtech 389/0100, 389/0200, 389/0300, 389/0400, 389/0500, v případě dohadných účtů aktivních 388/0100, 388/0200, 388/0300, 388/0400 a 388/0500). ÚJ sestaví a zašle na O1 GŘ soupis položek, kdy místo nákladů či tržeb a výnosů proti dceřiným společnostem bylo účtováno na účty účtové třídy 3 zúčtovací vztahy, vyjma účtování na účet 315/0.10 rozúčtovací účet pro dceřiné společnosti. 70. Konečné účetní operace a převody v rámci účetní uzávěrky budou provedeny podle převodových můstků, které jsou přílohou tohoto předpisu. Přítomnost na pracovišti 71. V průběhu závěrkových prací jsou vedoucí účtujících jednotek povinni zajistit, v souladu s harmonogramem prací, přítomnost účetních a dalších zaměstnanců v účtárnách a souvisejících pracovištích účtujících jednotek. Po 22. lednu 2009 budou účtovat do účetního období 12/2008 pouze hlavní účetní. ÚJ nahlásí OÚV přihlašovací jména do SAP těch zaměstnanců, kteří budou mít oprávnění pro účtování do 12/2008. Podklady pro přílohu k závěrce 72. Seznam podkladů je uveden v kapitole č.iii "Příloha k závěrce". 23

25 ČÁST TŘETÍ ODBOR ÚČETNICTVÍ GŘ Kapitola I Účetní analýza Úvod 73. Účetní závěrku ČD řídí odbor účetnictví GŘ a OÚV. Toto pracoviště provádí kontrolu závěrkových prací v účtujících jednotkách a řídí vrcholové závěrkové operace. Vybrané kontroly a závěrkové operace provádějí finanční a investiční účtárna odboru účetnictví a další pověřená pracoviště GŘ ČD. OÚV kontroluje 74. a) činnosti, které jsou obsaženy v oddíle B tohoto předpisu b) významné obraty na účtech ÚJ a správnost jejich zaúčtování c) zůstatky účtů na správných stranách d) významné účetní zápisy v účetním měsíci prosinci e) převody zůstatků ze zrušených účtů dle nové SR 80 na rok 2009 f) provedení závěrky v modulu AM SAP g) provedení závěrky v modulu RE SAP h) provedení závěrky v modulu MM SAP i) vstupy dat z IS OPT j) zůstatky účtů DPH: 343/6, 343/8. OÚV zajišťuje 75. a) vyrovnanost účtů 5. a 6. třídy, jejichž analytika končí 9 a) vyrovnání a nulový zůstatek účtů 901, 902, 903, 905, 906 b) vyrovnání a nulový zůstatek účtů 904/907 c) odsouhlasení zůstatků účtů 951/991, 954/994, 955/995, 959/999 d) přetřídění dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek z hlediska jejich splatnosti a vazby na rozvahu e) rezervy na opravy ŽKV f) rezervy na soudní spory, renty a nevybranou dovolenou. Finanční účtárna zajišťuje 76. Konfirmaci pohledávek a závazků 77. Účtování zápočtů pohledávek a závazků mezi ČD a SŽDC tak, aby v účetní závěrce bylo vykazováno pouze čisté saldo. Účtování zápočtů pohledávek a závazků mezi ČD a ČD Cargo tak, aby v účetní závěrce bylo vykazováno pouze čisté saldo. 24

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky.

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. 1. Účetní uzávěrka a závěrka Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. Účetní uzávěrka Otázky: 1. Charakterizujte

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více