Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ"

Transkript

1 Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

2 VE ŠKOLNÍM ROCE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok začal v úterý 1.září Školní maţoretky pod vedením A.Hrádkové přivítali před osmou hodinou ranní svým vystoupením nejen nové ţáky prvňáčky a jejich doprovod, ale všechny přítomné ţáky, pedagogy i veřejnost. Poté prvňáci v doprovodu maţoretek odešli do svých tříd v pavilonu školní druţiny. Ředitel školy zahájil nový školní rok projevem do školního rozhlasu. Na závěr popřál všem ţákům i zaměstnancům úspěšný nový školní rok. Vedení školy s hostem z Městského úřadu, starostou Mgr. Jaromírem Novákem, navštívilo obě první třídy, aby se osobně přivítali se ţáky a jejich rodiči.

3 Projev ředitele školy k zahájení školního roku Vážení rodiče, milí kolegové a žáci, letošní zahájení školního roku probíhá sice tak jako vždy 1.září, ale v období, které pro mnohé z nás určitě nebude jednoduché. Všichni víme, v jaké situaci je nejen školství, ale i celé národní hospodářství, politickou situaci nevyjímaje. Přesto věřím, že společnými silami, vzájemným pochopením a tolerancí překonáme případná úskalí a že i tento školní rok nakonec přinese více radosti ze společné práce než starostí a problémů. Ledacos se nám již podařilo, a na to bychom měli úspěšně navázat. Mám tím na mysli nejen každodenní výuku, ale především řadu projektů realizovaných v minulých letech, a to jak celoškolních, tak i těch ročníkových, případně třídních. Objem a obsah učiva v jednotlivých předmětech by neměl být tím nejdůležitějším, ale pouze prostředkem k tomu, aby si žáci osvojili kompetence, které budou v životě potřebovat. Akce, kdy žáci sami organizují, připravují, zabezpečují propagaci, vytváření dokumentaci i prezentaci své práce, učí se vzájemné spolupráci, toleranci i tříbení názorů, to vše je prostor, ve kterém se často i po absolvování školy budou pohybovat a bude pro ně tato zkušenost k nezaplacení. Věříme také, že možnost vyjádření se k dění ve škole přes žákovský parlament i při činnostech sekcí školního klubu, kde se žáci schází a baví, najde své uplatnění ve spolupráci žáků a vyučujících. Zde bude záležet na iniciativě, aktivitě žáků samotných. Nezbytnou součástí naší práce zůstává i vedení žáků k respektování a dodržování stanovených pravidel, zejména pak pravidel vzájemného soužití mezi lidmi, bez kterých se v životě určitě neobejdou. Snažíme se starat i o žáky postižené a vytvářet pro ně postupně se zlepšující materiálně technické a pedagogické podmínky. Také v nebližším okolí bychom rádi dokončili budování okrasné zahrady a pokračovali v úpravě zelených ploch s cílem aby žáci hezké prostředí kolem sebe nejen vnímali ale sami se na jeho úpravě podíleli. Zde bychom rádi zlepšili podmínky na kole dojíždějícím žákům doplněním školního dvora o zakrytý kolostav. Rádi bychom též pokračovali v úpravě interiérů školy (loni jsme vybavili dvě třídy novým nábytkem rozšířili jednu třídu, vyměnili linolea dvou podlah, položili novou dlažbu do chodby a vyměnili okna v dalším patře jižní strany nové budovy. V polovině září bude dokončena i nová fasáda, jejíž součástí byla i výměna oken předního traktu staré budovy. Za to, že se podařilo získat finanční prostředky na opravu předního traktu staré školní budovy, že škola tak dostane nový kabát blízký své historické podobě a stane se určitě jednou z dominant náměstí, bych chtěl srdečně poděkovat zřizovateli, tj. Městu Veselí nad Lužnicí v čele s panem starostou. Škola bude i v tomto roce úzce spolupracovat s organizacemi vyplňujícími volný čas žáků, neboť jsme přesvědčeni, že správné využití volného času je nejlepší návod na prevenci patologických jevů ve výchově. samozřejmě za předpokladu spolupráce školy a rodiny, ale zejména dobrého citového zázemí dítěte. Vás pak, vážení rodiče našich prvňáčků chci ujistit, že pracovníci školy udělají vše pro to, aby zde vaše dítě našlo prostředí, do kterého se bude těšit a rádo vracet. Obracím se na vás při této příležitosti i s tím, abyste své případné výchovné problémy vždy a co nejčastěji konzultovali s našimi pedagogy a

4 předcházeli tak případným různým nedorozuměním nebo i zklamáním. Říkám to proto, že výchova náš společný úkol může mít úspěch jen při vzájemném souladu, porozumění a pochopení všech podílejících se složek. Toto však získáme jen vzájemným upřímným a otřeným dialogem, ve který pevně věřím. Připomínám, že tak jako v minulých letech škola počítá s vydáním Bulletinu, ve kterém vás bude podrobně informovat o připravované činnosti v tomto školním roce. Do nového školního roku přeji všem mnoho zdraví, pevných nervů a spokojenosti z úspěchů a dobře vykonané práce. Úkoly a cíle ve školním roce Dále společně hledat optimální obsah a následně k tomu upravovat vlastní ŠVP. Mnohé zajímavé poznatky jsme čerpali nejen z odborných školení, ale i z účasti v projektech několika jihočeských škol. Jeden z projektů byl zaměřen především do oblasti osobnostní a sociální výchovy, druhý pak zejména na moderní metody a formy výuky. Naším stálým cílem bylo připravit ţáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti pouţitelné v současném reálném světě. Bude umět vyhledat a zpracovat informace potřebné pro ţivot, a to i s patřičnou jazykovou vybaveností a při dobrém zdravotním stavu. K tomuto cíli směřovalo i posílením předmětů v učebním plánu. Jednalo se především o výuku cizích jazyků, výpočetní techniky a tělesné výchovy. Jistý malý pokrok jsme zaznamenali v práci ţákovské samosprávy. I letos jsme se snaţili o to, aby si ţáci podle svých představ akce navrhovali, připravovali a zajišťovali nejen pro sebe, ale i pro mladší spoluţáky formou různých projektů. Navrhnout, zorganizovat, zabezpečit propagaci, zdokumentovat vlastní akci - to všechno jsou věci, kdy se ţáci učí spolupráci, toleranci, tříbení názorů, pochopení druhého, ale i samostatnosti, vlastnímu rozhodování, uţití argumentů a mnoha dalším činnostem důleţitým pro jejich budoucí ţivot. Myslíme si, ţe tento způsob práce ţáků ve škole je třeba podporovat... Také moţnost vyjádření se k dění ve škole přes ţákovský parlament i při činnostech sekcí školního klubu, kde se ţáci scházejí a baví, našlo své uplatnění ve spolupráci ţáků a vyučujících. KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ Změny v pedagogickém kolektivu: Tento školní rok nedošlo k výrazným změnám v učitelském kolektivu. D.Číţkové skončil k pracovní poměr na dobu určitou (jako učitelce i ped.asistentce), P.Vetyšková odešla v červenci 2009 na mateřskou dovolenou. Na jejich místo nebyl vzhledem ke sniţujícímu se počtu ţáků přijat nikdo. J.Marsová měla pracovní úvazek sníţený na 68 %. Na začátku školního roku byla na delší dobu nemocná Š.Štorková. Zastupovali ji na dobu určitou M.Fiala (chemie) a D.Číţková. V prosinci 2009 odešla do starobního důchodu J.Marsová. Po ukončení pracovního poměru s ní byla uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou do konce školního roku, tj. do V kolektivu správních zaměstnanců jsme z důvodu sníţení normativního počtu zaměstnanců k neprodlouţili pracovní poměr na dobu určitou B.Polákové. Její úvazek ve výši 0,25 jsme rozdělili mezi stávající uklízečky s tím, ţe jsme nejprve posoudili vyuţívání veškerých úklidových ploch a poté rozhodli o tom, jak často budou uklízeny a kým. Po stanovení takto změněných úklidových úvazků má všech 5 uklízeček 100% úvazek a od

5 úklidovou plochu 1285 m 2. Pedagogická asistence: Ve školním roce nebyl na škole ţádný ţák, který by potřeboval pedagogickou asistenci. Marek Chlebo 9.B (autismus) ukončil k základní školu, a k témuţ datu byla zrušena i funkce pedagogické asistentky. ŘEDITEL ŠKOLY: Hruška Jaroslav ZAMĚSTNANCI ZÁSTUPCE ŘEDITELE: Gabriela Kaislerová, Faflík Jan UČITELÉ: Adámková Miluše, Bečvářová Věra, Divišová Anděla, Fechtnerová Dana, Hamrová Milada, Hlásek Jan, Jindrová Drahomíra, Kašparová Vladimíra, Khaledová Ladislava, Klejnová Jana, Loumová Jaromíra, Marsová Jitka, Michalová Ivana, Nováková Alena, Nováková Aneţka, Panchártková Hana, Pouchová Eva, Vach Petr, Roháčková Marie, Sváčková Dagmar, Štorková Štěpánka, Volavková Dagmar, Ţáková Miloslava, Ţeníšková Jana VYCHOVATELKY: Faflíková Dana, Hrádková Alena, Závišová Marta REFERENTKA: Březinová Jaroslava ŠKOLNÍK: Stránský Petr UKLÍZEČKY: Doleţalová Marie, Holešínská Věra, Nováková Marie, Pařízková Jana, Poláková Boţena, Vlachová Lenka

6 zleva 3.řada 2.řada Jaromíra Loumová, Jana Klejnová, Gabriela Kaislerová, Dagmar Sváčková, Anděla Divišová, Miluše Adámková, Jana Ţeníšková, Drahomíra JIndrová, Marta Závišová, Alena Hrádková, Petr Vach Petr Stránský, Marie Nováková, Miloslava Ţáková, Jitka Marsová, Marie Roháčková, Hana Panchártková, Aneţka Nováková, Vladimíra Kašparová, Dana Faflíková, Dana Fechtnerová, Marie Doleţalová, Lenka Vlachová 1.řada Jan Hlásek, Štěpánka Štorková, Ivana Michalová, Ladislava Khaledová, Milada Hamrová, Jaroslav Hruška ředitel školy, Alena Nováková, Jan Faflík, Věra Bečvářová, Jaroslava Březinová, Jana Pařízková TŘÍDY, TŘÍDNÍ UČITELÉ, POČTY ŢÁKŮ třída třídní učitel počet žáků počet žáků začátek šk.r. konec šk.r. I.A Hamrová Milada I.B Bečvářová Věra II.A Nováková Aneţka II.B Adámková Miluše III.A Ţáková Miloslava III.B Roháčková Marie IV.A Sváčková Dagmar IV.B Vach Petr V.A Jindrová Drahomíra V.B Kašparová Vladimíra VI.A Nováková Alena VI.B Ţeníšková Jana VII.A Pouchová Eva VII.B Michalová Ivana 25 23

7 VIII.A Divišová Anděla VIII.B Fechtnerová Dana IX.A Panchártková Hana IX.B Štorková Štěpánka IX.C Volavková Dagmar CELKEM INSPEKCE, KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST Plán kontrolní a hospitační činnosti představoval celkem 165 kontrol a 60 hospitací a pohovorů s vedením školy. Plnění plánu bylo v letošním roce zaměřeno především na výuku dle vlastního ŠVP. V dokumentaci tematických plánů bylo sledováno, jak jsou hodiny připraveny z hlediska cílů, očekávaných výstupů, uţití průřezových témat, ale především rozvoje jednotlivých kompetencí. Cílem bylo především sledovat vedení ţáků k aktivitě, samostatnosti a spolupráci ve skupinách i s vyučujícím, propracovanost a připravenost motivace ţáků, shrnutí a závěry, jakoţ i kvalitu zastupovaných hodin v rámci nařízené práce. Kromě toho byla hodnocena příprava na výuku, soulad s tematickým plánem, uţití materiální podpory, především však vyučovací metody a organizace hodin. Pozornosti neušla ani interakce a komunikace v hodině. Další kontroly (obsahují 30 poloţek) směřovaly především k dodrţování reţimů, směrnic BOZP, vnitřního řádu školy, jakoţ i metodických pokynů MŠ. Samozřejmostí jsou i pravidelné kontroly správnosti předepsané pedagogické dokumentace. Zde nebylo shledáno podstatných nedostatků. Drobné nedostatky byly průběţně a operativně odstraňovány v průběhu školního roku. Ve dnech byla kontrolním oddělením zřizovatele Města Veselí nad Luţnicí - provedena veřejnosprávní kontrola, jejímţ předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky za období od 1.1. do Závaţná zjištění při kontrole učiněna nebyla, drobné nedostatky formálního charakteru byly operativně odstraněny.

8 UČEBNÍ PLÁNY UČEBNÍ PLÁN pro ročník podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro ročník ZŠ dle dokumentu ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEDMĚT ROČNÍK 1. ŠVP 2. ŠVP 3. ŠVP Český jazyk a literatura Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Sportovní hry TÝDENNÍ POČET HODIN ŠVP ročník: předměty Pracovní činnosti a Výtvarná výchova nahrazeny předmětem Pracovní a výtvarné dovednosti s časovou dotací 2 hodiny

9 NEPOVINNÝ PŘEDMĚT 1. a 2. ROČNÍKU Základy anglického jazyka UČEBNÍ PLÁN pro ročník podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro 9. ročník ZŠ dle dokumentu ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEDMĚT ROČNÍK 6. ŠVP 7. ŠVP 8. ŠVP 9. Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Informatika Občanská výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Výchova ke zdraví Praktické činnosti Volitelné předměty Disponibilní čas. dotace TÝDENNÍ POČET HODIN VOLITELNÉ PŘEDMĚTY DISPONIBILNÍ ČASOVÁ DOTACE Volitelný předmět - výběr 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Informatika Výchova ke zdraví Konverzace v cizím jazyce Druhý cizí jazyk 1Inf/Kcj Inf/Kcj Disponibilní čas. dotace 6.roč. 7.roč 8.roč. 9.roč Konverzace v cizím jazyce Technické kreslení 1 Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 2. STUPNĚ Sportovní hry 8., 9. ročník chlapci Zdravotní tělesná výchova (alternativní forma povinné tělesné výchovy) Výchova ke zdraví (návod na zdravý ţivotní styl spojený s pohyb.aktivitou) KROUŢKY ŠKOLY: minifotbal/florbal P. Vach

10 cykloturistický J. Ţeníšková, M.Závišová míčové hry (dívky) D. Sváčková dyslektický A. Nováková hudebně-dramatický V. Bečvářová hra na flétnu M. Ţáková výtvarný(1. i 2. st.) D. Sváčková ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP byl průběţně revidován, upravován a doplňován, mimo jiné, i dle metodických pokynů MŠMT. Úpravy a doplňky jsou součástí Přílohy ŠVP. Byl zcela přepracován předmět Výchova ke zdraví. V učebním plánu byly upraveny časové dotace povinně volitelných předmětů v souvislosti s druhým cizím jazykem. Byl zpracován předmět Další cizí jazyk a nepovinné předměty Sportovní hry na 2. stupni a Základy anglického jazyka v 1. a 2. ročníku. Do ŠVP byla zařazena sexuální výchova dle metodických pokynů MŠMT. Vyučující dostali pokyn k průběţné revizi učebních osnov a případné změny zapracují do ŠVP ve spolupráci s koordinátorem. METODICKÉ ORGÁNY Metodické sdruţení tříd se snaţilo o plnění kompetencí dle ŠVP a vyuţívalo k tomu v metodických příručkách pro učitele rozpracovaných klíčových kompetencí pro Čj,M,Prv. Učivo bylo zaloţeno na činnostním učení. Učitelky při hodinách vyuţívaly skupinovou práci, práci dvojic, projektové vyučování. K nejdůleţitějším akcím MS patřila příprava zápisu do 1. tříd; Jak zlepšit čtení s porozuměním metody a formy práce v jednotlivých předmětech; výběr pomůcek a potřeb pro 1. třídu. Metodické sdruţení tříd zařazovalo do výuky také projektové vyučování. Všichni vyučující pravidelně pouţívali Smart tabuli. Na 1.stupni jsou k dispozici tyto tabule jiţ dvě. Rovněţ metodické sdruţení tříd do výuky zařazovalo projektové vyučování. Všichni vyučující pravidelně pouţívali Smart tabuli. Vyučující často vyuţívali práci ve skupinách a kooperativní učení. Často také projednávali problematiku ŠVP s metodickým sdruţením ročníků, aby mohli zapracovat jejich poznatky do nových tématických plánů, které připravovali jiţ v závěru školního roku. Metodické orgány na 2. stupni soustředily pozornost především na moderní metody a formy práce - kooperativní vyučování, projektové vyučování, činnostní učení, skupinová práce, metody kritického myšlení. Zabývaly se téţ řešením otázek spojených s výchovou k volbě povolání, s prevencí sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe a na ochranu člověka za mimořádných situací. Zaměřily se na koordinaci společných akcí a exkurzí. Zpracovaly analýzu a opatření k zlepšení čtení s porozuměním. Výrazný se jeví posun k efektivnějšímu vyuţívání multimédií při výuce. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROJEKT ROVNOVÁHA Kolektiv ped.pracovníků je od ledna 2010 zapojen do projektu Rovnováha. Cílem

11 tohoto projektu je naučit pedagogy pouţívat metody a postupy osobnostní, sociální a etické výchovy jako nástroje, jejichţ pomocí mohou lépe zvládat práci s jednotlivcem a se třídou tak, aby uměli utvářet a rozvíjet klíčové kompetence ţáků. Probíhá formou konzultací, interaktivních workshopů, praktických ukázek práce přímo se třídami a s rodiči. Do projektu jsem zapojeni s partnerskými školami Cehnice, Netolice, Zlatá Stezka Prachatice a T.G.Masaryka Vimperk. Cílovými skupinami jsou celé ped.sbory zapojených škol včetně jejich ředitelů (celkem 110 lidí). Projekt Rovnováha učí pedagogy celé školy spolupracovat a nabízí sjednocující výchovný styl. Hlavní klíčová aktivita v sobě zahrnuje několik modulů vzdělávání učitelů, které jsou rozděleny do pěti bloků: Vzdělávání a výchova k prosociálnosti, Podpora učitele, workshop s názvem Jarní škola, lektorský seminář, vyhodnocení projektu. ICT - Information and Communication Technology Ve škole jsou 2 počítačové učebny, 5 odborných učeben vybavených počítačovou technikou a 2 promítací místnosti. Vyučujícím a ţákům je k dispozici celkem 76 funkčních počítačových pracovních stanic. Škola vlastní 3 notebooky a vyuţívá celkem 9 data-video projektorů. Provoz počítačové sítě zajišťují 2 servery - Linux server v počítačové učebně ve staré budově a Novell server, umístěný v nové počítačové učebně. V počítačové učebně ve staré budově je 15 počítačů a v počítačové učebně v nové budově je 20 pracovních stanic. Ve staré školní budově ve druhém patře jsou umístěny dvě interaktivní tabule SmartBoard. Dvě interaktivní tabule AktivBoard se nacházejí v nové školní budově v učebně chemie a v učebně přírodopisu. Webové stránky školy jsou pravidelně aktualizovány. Stávající úroveň výpočetní techniky a její modernizaci zajišťujeme z vlastních prostředků školy. I nadále vlastními silami zvyšujeme počítačovou gramotnost pedagogů. V letošním školním roce proběhla školení na vyuţívání interaktivních tabulí ActivBoard a SmartBoard. RADA RODIČŮ Výbor RR a zástupci rodičovské veřejnosti jednotlivých tříd se scházeli jednou ročně na začátku školního roku. Výbor RR pracoval průběţně po celý školní rok dle potřeby. Rada rodičů finančně podporovala sportovní, kulturní a výchovně vzdělávací akce školy. Na 1.stupni zajišťovala pitný reţim. V letošním školním roce RR darovala finanční částku ,- Kč na pořízení počítačového vybavení pro ţáky. Členské příspěvky zaplatili všichni členové RR. Při setkání třídních důvěrníků vzešel návrh do budoucna na finanční podporu zakoupení uzamykatelných skříněk do šaten školy. ŠKOLSKÁ RADA Ve školním roce pracovala školská rada v tomto sloţení: Mgr. Jan Faflík předseda, Mgr. Petr Vach zapisovatel, Ing. Václav Matějů, Miloš Silovský, Mgr. Blanka Bradáčová, Lucie Zemanová. Na svém zasedání školská rada projednala schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok Na zasedání, které se uskutečnilo bylo hlavním bodem programu projednání rozboru hospodaření. Projednány byly téţ koncepční záměry rozvoje školy. Členové školské rady byli seznámeni s problematikou EU peníze školám - tzv. Šablon. INTEGRACE ŢÁKŮ

12 Na naší škole jsou v současnosti 2 ţáci, kteří jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů dle doporučení PPP, vţdy po jednom na kaţdém stupni ZŠ. V 1. pololetí jsme vypracovaly na základě domluvy s rodiči a PPP individuální vzdělávací plán pro ţáka, který přešel z jiné ZŠ a vykazoval značné nedostatky ve čtení, v současnosti je plně vzděláván ve své kmenové třídě. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ZÁPIS DO 1.TŘÍD Ve dnech 20. a proběhl zápis do 1.tříd. K zápisu se dostavilo a bylo zapsáno 76 dětí. Jedna dívenka se dostavila k dodatečnému zápisu. Z tohoto počtu poţádalo 22 rodičů o odklad školní docházky pro své dítě. Po doloţení potřebných dokladů (potvrzení od lékaře nebo vyjádření pedagogicko psychologické poradny) bude těmto dětem vystaveno rozhodnutí o odkladu školní docházky o 1 rok. PŘEHLED O VYCHÁZEJÍCÍCH ŢÁCÍCH V tomto školním roce ukončilo základní vzdělávání v naší škole celkem 73 ţáků. Z tohoto počtu ukončilo v 9. třídách školní docházku 61 ţáků, v 8. třídách 1 ţák, ze 7. tříd odešlo na gymnázium 9 ţáků a z 5. třídy 2 ţáci. Jedna ţákyně přestupuje na gymnázium ze 6. ročníku. V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 64 ţáků, 9 ţáků bylo přijato v kole druhém. Přehled rozmístění vycházejících ţáků 9.ročník 8.ročník 7.ročník 6. ročník 5. ročník učební obory 17 1 studijní obory 37 gymnázia umělecké školy 2 ŠKOLNÍ DRUŢINA Plán práce ŠD se v tomto roce podařilo téměř splnit. Děti a děvčata z Dívčího klubu se podílely na výzdobě hlavní chodby ŠD podle ročních období (drak, vyřezávané dýně, škrobové koule, podzimní zátiší s jeţky, sněhové mraky, sněhové vločky, vánoční stromeček s výzdobou, jarní květiny, mobilní závěs z motýlů ). Na kaţdý měsíc bylo zvoleno téma, o kterém si pak všichni povídali, které dodrţovali a snaţili se podle něj chovat. Mezi úspěšné akce patřil zejména sportovní trojboj, čertovská šou, vánoční pouť, malování vajíček, maškarní karneval, odpoledne v pohybu, rej čarodějnic, zábavné odpoledne s pohádkami, beseda s Policií, s kronikářem města, módní přehlídka, návštěva kouzelníka, pěvecká soutěţ, kuličkiáda, petangue. Děvčata z Dívčího klubu se účastnila akce Pečení a zdobení perníčků a výtěţek z prodeje (1 000Kč) byl věnován na konto adventních koncertů. Úspěšně probíhala

13 i akce Noc na Hruštejně, která je vţdy vyvrcholením celoroční práce vychovatelek ŠD, za vydatné pomoci třídních učitelek. Také v letošním roce nabídla ŠD dětem moţnost přihlásit se do zájmových krouţků - maţoretek, počítačů, základů informatiky, pohybových a zájmových her a dívčího klubu. Této moţnosti mohly vyuţít i děti, které nebyly přihlášeny do ŠD. MAŢORETKY Krouţek Maţoretek, pro začátečníky i pokročilé, vedla vychovatelka ŠD A.Hrádková. V průběhu celého školního roku se účastnil akcí školy i mimo školu: zahájení školního roku přivítání prvňáčků, plesů Města, farního, EKO školy, vystoupení v Penzionu ke Dni matek, na srazu rodáků ve Vlkově, na Veselských slavnostech, na stadionu před fotbalovým zápasem Sparty, na Hruštejně. PLAVECKÝ VÝCVIK Výuka plavání pro ţáky se uskutečnila v Plavecké škole při TJ v Táboře. Zúčastnilo se jí 93 ţáků 2. a 3.tříd v období září prosinec Výše úhrady byla podloţena kalkulací

14 nákladů na 1 lekci a ţáka pro školní rok a činila 35,50 Kč za mzdy a odvody a 52,50 Kč za pomůcky, reţii a nájem bazénu. LYŢAŘSKÝ VÝCVIK Lyţařský výcvik ţáků proběhl v letošním roce opět ve dvou bězích. První běh pro ţáky 1.stupně se uskutečnil na Šumavě na Zadově v době od 18. do Dvacet šest ţáků 3. 5.tříd učili základy lyţování a snowboardingu instruktoři D.Sváčková a J.Hruška a zdravotnice A.Hrádková. Od do zlepšovali své lyţařské dovednosti opět na Zadově ţáci 2.stupně. Výuku zabezpečovali pedagogičtí pracovníci I.Michalová, J.Hruška a P.Vach, funkci zdravotnice D.Číţková. SOUTĚŢE SPORTOVNÍ SOUTĚŽE PŘESPOLNÍ BĚH okresní kolo 1.místo David Kratochvíl 3.B 3.místo druţstvo chlapců 1.-3.r. 8.místo druţstvo dívek 1.-3.r. 10.místo Václav Wimmer 3.A 6.místo Lucie Pavlová 8.B (z 64 účastníků) 9.místo Dominik Kyml 9.A (ze 103 účastníků) 6.místo druţstvo ţáků 8. a 9.tř. 8.místo druţstvo ţákyň 8. a 9.tř. KINDERIÁDA Okresní kolo 2.místo Jakub David 5.A běh na 60 m 3.místo Jakub David 5.A skok daleký 3.místo Barbora Hlasová 2.B skok z místa 4.místo Tomáš Ondráček 2.A běh na 60 m 4.místo Tereza Urbanová 4.B běh na 60 m 6.místo Tomáš Ondráček 2.A skok z místa 6.místo Michaela Varholíková 3.A hod míček 1 kg 7.místo Michaela Varholíková 3.A běh na 60 m 8.místo David Kratochvíl 3.B běh na 60 m

15 9.místo Barbora Hlasová 2.B běh na 60m 10.místo Dominik Hrouda 4.B běh na 60 m 10.místo štafeta 5.místo celkové umístění z 26-ti zúčastněných škol Republikové finále Ve velké konkurenci 42 škol z celé ČR jsme obsadili dobré 32.místo. Ţáci závodili ve dvou disciplínách všichni běţeli 69 m, 2.disciplína byla pro kaţdý ročník předem dána. Nezapomenutelným záţitkem bylo pro děti focení s olympijským vítězem v desetiboji Tomášem Dvořákem a mistryní světa na 800 m Ludmilou Formanovou. 2.místo Jakub David 5.A běh na 60 m 4.místo Michaela Varholíková 3.A hod plným míčem 6.místo Ondřej Dvořák 2.A běh na 60 m FLORBAL Orion florbal cup 2.místo druţstvo mladších ţáků třída FLORBAL O pohár starosty města Soběslav 3.místo druţstvo mladších ţáků 7.třídy FLORBAL Chotoviny 2.místo druţstvo ţáků 5.třídy KOPANÁ okresní přebor 9.místo druţstvo mladších ţáků 6. 7.třída VYBÍJENÁ 5.třída chlapci 10.místo druţstvo chlapců 5.A, 5.B ATLETICKÝ PŘEBOR Táborska Tohoto přeboru se 15. a na táborském stadionu zúčastnilo celkem 29 ţáků a ţákyň 2.stupně. Naše škola skončila celkově na 13.místě z 25 škol. Z jednotlivců se nikdo neumístil na prvních třech místech. Někteří však bodovali do 16.místa. Z děvčat byla nejvýraznější Kateřina Divišová z 9.B a u chlapců Marek Šnokhous ze 7.A. ATLETICKÁ OLYMPIÁDA 1.stupně okresní Závodů se zúčastnilo celkem 33 škol. Bohuţel jsme nedokázali obsadit všechny disciplíny, a to ovlivnilo i naše umístění 12.místo. Výsledky jednotlivců: 2.místo Jakub David 5.A běh na 50 m 2.místo Jakub David 5.A skok daleký 2.místo Ondřej Dvořák 2.A běh na 50 m 4.místo Marek Icha 1.A běh na 50 m 4.místo Marek Icha 1.A kriket 5.místo David Kratochvíl 3.B běh na 500 m 5.místo Aleš Draksl 5.A běh na 800 m 6.místo Tereza Rulfová 4.A běh na 50 m 7.místo Tereza Rulfová 4.A skok daleký 8.místo Dominik Hrouda 4.B běh na 600 m 9.místo Dominik Hrouda 4.B kriket 10.místo Ondřej Dvořák 2.A kriket 10.místo Radka Varholíková 5.B kriket

16 MATEMATICKÉ A FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽE MĚSTSKÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 3.místo Lukáš Mertlík 8.A 6.místo František Břešťák 8.A 8.místo Tomáš Pils 8.A 9.místo Lenka Číţková 8.A MĚSTSKÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Ve středu proběhl pod patronací 2. ZŠ a MÚ Veselí nad Luţnicí v kulturním domě 48.ročník Městské matematické olympiády. V letošním roce se zúčastnilo celkem 22 ţáků 8.ročníků ze škol Soběslav, Bechyně, Mladá Voţice a dvou veselských. Příklady vybrala komise z řad učitelů. Z naší školy se tohoto matematického klání zúčastnili 4 ţáci a všichni se umístili v první desítce. Stupně vítězů patřily tentokrát Lukáši Mertlíkovi z 8.A, který obsadil 3.místo, na 2.místě se pak umístila Roxana Rayová ze ZŠ Bechyně a k 1.místu se dopočítal Jan Kopecký ze ZŠ Mladá Voţice. JAZYKOVÉ SOUTĚŽE KONVERZAČNÍ SOUTĚŢ v německém jazyce okresní kolo 2.místo Šárka Kočková 3.A DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA okresní kolo místo Eliška Příhodová 7.B HLÍDKA MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ okresní kolo 2.místo druţstvo ţákyň 4. a 5.třída SOUTĚŢ MLADÝCH HASIČŮ okresní kolo 1.místo druţstvo ţákyň 4. a 5.třída Obě soutěţe probíhaly v Táboře v areálu Střední zdravot.školy. Soutěţí 1.stupně se zúčastnilo 11 škol okresu Tábor. V obou soutěţích druţstvo svými znalostmi v praktických situacích reprezentovalo školu dobře. V soutěţi Mladých hasičů druţstvo postupuje do krajské soutěţe. ZEMĚPISNÉ SOUTĚŽE ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA okresní kolo 9.místo Matěj Hlaváček 9.B

17 AKCE A DALŠÍ ČINNOST ŠKOLY PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ 1.stupeň Říjen Listopad Prosinec Březen Duben Červen Hudebně výchovný program poznáváme moderní hudební nástroje 1.st. Divadlo Tábor Povídejme si, děti 1. roč. Kino Veselí Hrdinové z Daranu 1. stupeň Pořad Sezname, otevři se prevence SPJ 4.,5. roč. škola Divadlo Tábor Jen počkej, zajíci - 2. ročníky Kino Veselí Ať ţijí rytíři 1. stupeň Divadlo Tábor Sněhurka 5. roč. KD Veselí Tři pohádky na dobrý den - 1.,2. roč. Divadlo Tábor Čaroděj Marlesto 4.,5. roč. Divadlo Tábor Dlouhý, Široký a Bystrozraký 3. roč. KD Veselí O strašně líném Honzovi - 1.,2. roč. - Divadlo Týn nad Vltavou 1. a 4.roč. 2.stupeň Září Březen Duben Květen - Pořad Ag Pohodáři pořad INDONÉSIA PADA PEBRUARI - Divadelní představení ţáků Střední ekologické školy ZKROCENÍ ZLÉ ŢENY - W. SHAKESPEARE - Kino filmové představení SÍLA LIDSKOSTI - Koncert skupiny POUTNÍCI - Beseda se spisovatelem panem Lubomírem Müllerem. - Vystoupení ţáků Z POHÁDKY DO POHÁDKY Ţáci 9.ročníku nacvičili pro mateřské školy v rámci projektu ČJ pásmo vybraných pohádek, ke kterým si také sami vyrobili kulisy. Tento projekt běţí jiţ několik let a stal se na naší škole vlastně tradicí. ŠKOLNÍ DĚTSKÝ PARLAMENT DŠP se scházel podle potřeby, při pořádání a přípravě různých akcí (sportovní, zábavné, společenské, charitativní) i vícekrát měsíčně nejen o velkých přestávkách, ale i dopoledních hodinách místo vyučování. V tomto roce pracoval DŠP ve 4 sekcích sportovní, rozhlasová + dopisovatelská + charitativní akce, výpočetní techniky + fotografická, prezentační + výstavnická + výzdoba klubu. Volby do školního parlamentu Po úspěšně zavedené tradici p. D. Číţkovou se volby uskutečnily Proběhly naprosto bez problémů, starší ţáci poradili mladším a všichni projevili značnou míru samostatnosti. Na následující zahajující schůzce byli členové ŠP rozděleni do sekcí. Mikulášská nadílka V pátek proběhlo nejen čertovské vyučování ve třídách 1.stupně, ale i mikulášská besídka pro ţáky tříd v nové školní tělocvičně. Školní parlament pod vedením J.Klejnové připravil celou řadu soutěţí od házení hříšníků do kotle, trefování čertů,

18 přikládání do kotle, cestu do pekla, skládání čerta aţ po čertovské přetahování. Zároveň si ţáci 9.tříd připravili mikulášský program pro ţáky niţšího stupně a děti z MŠ na Blatském sídlišti. Veřejná sbírka Kůň terapeut a Fond SIDUS Ţáci 1. i 2.stupně se podíleli na veřejné sbírce Kůň terapeut na podporu organizace Chrpa, která vychovává tzv. koně terapeuty, kteří pomáhají nemocným lidem při léčbě fyzických, ale i psychických onemocnění. Na naší škole bylo prodejem odznaků s fotografiemi koní v dubnu 2009 vybráno a odesláno 1 550,- Kč. Na Fond SIDUS pro Pediatrickou kliniku Fakultní nemocnice v Praze Motole a Dětskou kliniku fakultní nemocnice v Olomouci bylo vybráno a odesláno 3 240,- Kč. Pyţamový den Pyţamový den proběhl na vyšším stupni. 1.vyučovací hodinu členové ŠP obcházeli třídy, z kaţdé vybrali 3 nejlepší, ohodnotili třídu, udělili minusové body za nepřevlečené ţáky, přidali 5 bodů za třídní učitelku, která byla převlečená. 2.vyučovací hodinu nejlepší pyţamáci předvedli vystoupení v tělocvičně před porotou ŠP. Další vyuč.hodinu ŠP ve sborovně vybral nejlepší 3 pyţamáky z celého vyššího stupně, mluvčí ŠP vyhlásili výsledky rozhlasem, byly předány ceny. Charitativní prodej perníčků V souvislosti s květnovými povodněmi na Moravě, uspořádal školní parlament charitativní akci spojenou s napečením a následným prodejem perníčků na pomoc postiţeným. Na naší škole a na náměstí TGM bylo vybráno Kč. Vybrané peníze byly odeslány rovným dílem na povodňová konta organizací Adra a Člověk v tísni. TESTY SCIO 1. STUPEŇ Ke zmapování výsledků vzdělávání jsme vyuţili srovnávacích testů společnosti Scio. Tyto srovnávací testy hodnotí výsledky ţáků nejenom v rámci školy, ale porovnávají úspěšnost našich ţáků s ţáky ostatních zúčastněných škol z celé ČR. V 5. ročnících byly výsledky ţáků na průměru v porovnání s ostatními školami, český jazyk měl horší výsledky neţ matematika. Znalosti ţáků z matematiky byly celkově průměrné. Ţáci nedostatečně vyuţívají potenciál znalostí. V českém jazyce jsme se zúčastnili testování čtenářské dovednosti ţáků 4. ročníků. Výsledky školy byly ve srovnání s ostatními školami podprůměrné. V rámci školy byly velké rozdíly mezi testovanými třídami, jedna třída dosáhla výsledků těsně nad průměrem ostatních škol, druhá třída byla v hlubším podprůměru. Z toho vyplývá, ţe často záleţí na skladbě ţáků ve třídě. Ţákyně Tereza Malečová ze 4.B získala od společnosti Scio ocenění za nejlepší výsledek

19 v Jihočeském kraji v testu čtenářských dovedností čtvrtých tříd. SOUSTŘEDĚNÍ SPOJENÉ S OZDRAVNÝM POBYTEM Poprvé ve školním roce se v naší škole uskutečnilo v době od 11. do soustředění krouţku maţoretek a florbalu spojené s ozdravným pobytem v Itálii Caorle. Počet účastníků byl 46, z toho 38 dětí, 3 pedagogický dozor a 1 zdravotník. Dopolední i odpolední činnost obou krouţků se skládala z oddělené tréninkové části na místním stadionu a části společné, která probíhala většinou na pláţi. V pravidelných intervalech se střídalo koupání s kolektivními míčovými a zábavnými hrami. Krouţek florbalu se při svých trénincích soustředil na přesnost nahrávek a střelby, na slalom. Krouţek maţoretek se zaměřil na technické provedení cviků. Během pobytu se podařilo nacvičit novou skladbu, se kterou děvčata v závěru týdne několikrát vystoupila. Pravidelnou součástí pobytu byly i turistické vycházky do historického centra města, do přístavu i obchodního centra. Je moţné konstatovat, ţe ozdravný pobyt prověřil samostatnost a přizpůsobivost dětí v cizím prostředí, schopnost začlenit se a spolupracovat v kolektivu dětí různých věkových kategorií, ale i fyzickou zdatnost jednotlivců. ATLETICKÝ DEN 2.stupně Jiţ 5.rokem získává vítězná třída na atletickém dni putovní pohár. Kaţdý ţák má moţnost zapojit se do této soutěţe účastní v některé z disciplín (sprint na 60 m, skok do výšky, skok do dálky, vrh koulí, hod kriketovým míčkem, vytrvalý běh, štafeta na 4x60 m). Za své výkony pak získá body, jejichţ součet a průměr podle počtu účastníků určí vítěznou třídu. O kaţdý bod se urputně bojovalo a ani nepříliš dobré počasí neodradilo ţáky dosahovat skvělých výkonů a tím zajistit své třídě další body. Nejlepší čtyřbojaři v kategorii tříd a tříd si odnesli celkem čtyři sady medailí a diplomů. Vyvrcholením bylo předání velkého putovního poháru s nápisem Atletická třída z rukou ředitele školy. Nejlepší třídy: 1.místo 9.B 611 bodů 2.místo 8.B 543 bodů 3.místo 8.A 445 bodů Nejlepší atleti na 2.stupni: 1.místo 9.B Mykyta Michálek 1430 bodů 2.místo 8.B Lucie Pavlová 1400 bodů 3.místo 9.A Daniel Klestil 1375 bodů Cena Fair-play:

20 předpokladem pro kvalitní průběh sportovních soutěţí je vítězit čestně a spravedlivě. Při letošní atletické soutěţi byla udělena cena fair-play Janu Slepičkovi ze 7.B. Honzovi bylo uděleno 3.místo. Zjistilo se však, ţe bronzovou medaili měl získat ţák Jan Horák ze 7.A. Po tom upozornění se Jan Slepička zachoval čestně a medaili vrátil do správných rukou. Tím mu patří velké poděkování a pochvala za tento čin. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ Ve školním roce byla porušena tradice vánočních setkání a zpívání u stromečku před školou. Od 14. do byly vyhlášeny z důvodu chřipkové epidemie chřipkové prázdniny. DEN ZEMĚ proběhl celoškolní projekt Den Země, jehoţ náplní byl ekosystém lesů mírného pásu. Učitelům byly předloţeny návrhy okruhů témat s touto problematikou. Na 1.stupni se ţáci účastnili programu organizace Casiopea z Českých Budějovic, který byl zaměřen na téma les. Tento program probíhal venku v terénu, kde se ţáci seznámili s přírodním prostředím lesa a jeho sloţkami. Získané znalosti pak ve škole uplatnili napříč všemi předměty. V letošním roce proběhl projekt na 2.stupni jinou formou neţ v předešlých letech. Učitelé tématiku zařadili do svých vyučovacích hodin, kde byli ţáci s danou problematikou seznámeni v rámci jednotlivých předmětů např. druhové sloţení lesů, smyslové poznávání lesních přírodnin, keltský stromový kalendář, rostliny a ţivočichové v lese apod. PĚVECKÁ SOUTĚŢ V úterý se konalo školní kolo pěvecké soutěţe Zpívání pro radost. Zúčastnilo se celkem 35 soutěţících. Ţáci se utkali ve čtyřech věkových kategoriích. Ty nejlepší z nich tzn. ty, kteří zaujali první aţ třetí místa, jsme pak mohli slyšet ve středu na Přehlídce pěveckých talentů v kulturním domě. 1.kategorie 1.místo Jakub Bandy 2.místo Matěj Janák a Eliška Zedníčková

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Prázdninové dny jsou za námi a opět začal další školní rok. V pondělí 3.září 2007 se

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídl. 23 ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Dva měsíce, 8 týdnů, 60 dnů ve znamení zábavy, lenošení i dovádění a slastného nicnedělání

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Obsah pracovního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Mgr.Jiřina Kalousková, koordinátor EVVO OBECNÝ DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO STRATEGICKÝ SMĚR: 1. Zodpovědně a důsledně naučit ţáky, učitele a ostatní personál školy třídit odpad,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více