Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ"

Transkript

1 Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

2 VE ŠKOLNÍM ROCE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok začal v úterý 1.září Školní maţoretky pod vedením A.Hrádkové přivítali před osmou hodinou ranní svým vystoupením nejen nové ţáky prvňáčky a jejich doprovod, ale všechny přítomné ţáky, pedagogy i veřejnost. Poté prvňáci v doprovodu maţoretek odešli do svých tříd v pavilonu školní druţiny. Ředitel školy zahájil nový školní rok projevem do školního rozhlasu. Na závěr popřál všem ţákům i zaměstnancům úspěšný nový školní rok. Vedení školy s hostem z Městského úřadu, starostou Mgr. Jaromírem Novákem, navštívilo obě první třídy, aby se osobně přivítali se ţáky a jejich rodiči.

3 Projev ředitele školy k zahájení školního roku Vážení rodiče, milí kolegové a žáci, letošní zahájení školního roku probíhá sice tak jako vždy 1.září, ale v období, které pro mnohé z nás určitě nebude jednoduché. Všichni víme, v jaké situaci je nejen školství, ale i celé národní hospodářství, politickou situaci nevyjímaje. Přesto věřím, že společnými silami, vzájemným pochopením a tolerancí překonáme případná úskalí a že i tento školní rok nakonec přinese více radosti ze společné práce než starostí a problémů. Ledacos se nám již podařilo, a na to bychom měli úspěšně navázat. Mám tím na mysli nejen každodenní výuku, ale především řadu projektů realizovaných v minulých letech, a to jak celoškolních, tak i těch ročníkových, případně třídních. Objem a obsah učiva v jednotlivých předmětech by neměl být tím nejdůležitějším, ale pouze prostředkem k tomu, aby si žáci osvojili kompetence, které budou v životě potřebovat. Akce, kdy žáci sami organizují, připravují, zabezpečují propagaci, vytváření dokumentaci i prezentaci své práce, učí se vzájemné spolupráci, toleranci i tříbení názorů, to vše je prostor, ve kterém se často i po absolvování školy budou pohybovat a bude pro ně tato zkušenost k nezaplacení. Věříme také, že možnost vyjádření se k dění ve škole přes žákovský parlament i při činnostech sekcí školního klubu, kde se žáci schází a baví, najde své uplatnění ve spolupráci žáků a vyučujících. Zde bude záležet na iniciativě, aktivitě žáků samotných. Nezbytnou součástí naší práce zůstává i vedení žáků k respektování a dodržování stanovených pravidel, zejména pak pravidel vzájemného soužití mezi lidmi, bez kterých se v životě určitě neobejdou. Snažíme se starat i o žáky postižené a vytvářet pro ně postupně se zlepšující materiálně technické a pedagogické podmínky. Také v nebližším okolí bychom rádi dokončili budování okrasné zahrady a pokračovali v úpravě zelených ploch s cílem aby žáci hezké prostředí kolem sebe nejen vnímali ale sami se na jeho úpravě podíleli. Zde bychom rádi zlepšili podmínky na kole dojíždějícím žákům doplněním školního dvora o zakrytý kolostav. Rádi bychom též pokračovali v úpravě interiérů školy (loni jsme vybavili dvě třídy novým nábytkem rozšířili jednu třídu, vyměnili linolea dvou podlah, položili novou dlažbu do chodby a vyměnili okna v dalším patře jižní strany nové budovy. V polovině září bude dokončena i nová fasáda, jejíž součástí byla i výměna oken předního traktu staré budovy. Za to, že se podařilo získat finanční prostředky na opravu předního traktu staré školní budovy, že škola tak dostane nový kabát blízký své historické podobě a stane se určitě jednou z dominant náměstí, bych chtěl srdečně poděkovat zřizovateli, tj. Městu Veselí nad Lužnicí v čele s panem starostou. Škola bude i v tomto roce úzce spolupracovat s organizacemi vyplňujícími volný čas žáků, neboť jsme přesvědčeni, že správné využití volného času je nejlepší návod na prevenci patologických jevů ve výchově. samozřejmě za předpokladu spolupráce školy a rodiny, ale zejména dobrého citového zázemí dítěte. Vás pak, vážení rodiče našich prvňáčků chci ujistit, že pracovníci školy udělají vše pro to, aby zde vaše dítě našlo prostředí, do kterého se bude těšit a rádo vracet. Obracím se na vás při této příležitosti i s tím, abyste své případné výchovné problémy vždy a co nejčastěji konzultovali s našimi pedagogy a

4 předcházeli tak případným různým nedorozuměním nebo i zklamáním. Říkám to proto, že výchova náš společný úkol může mít úspěch jen při vzájemném souladu, porozumění a pochopení všech podílejících se složek. Toto však získáme jen vzájemným upřímným a otřeným dialogem, ve který pevně věřím. Připomínám, že tak jako v minulých letech škola počítá s vydáním Bulletinu, ve kterém vás bude podrobně informovat o připravované činnosti v tomto školním roce. Do nového školního roku přeji všem mnoho zdraví, pevných nervů a spokojenosti z úspěchů a dobře vykonané práce. Úkoly a cíle ve školním roce Dále společně hledat optimální obsah a následně k tomu upravovat vlastní ŠVP. Mnohé zajímavé poznatky jsme čerpali nejen z odborných školení, ale i z účasti v projektech několika jihočeských škol. Jeden z projektů byl zaměřen především do oblasti osobnostní a sociální výchovy, druhý pak zejména na moderní metody a formy výuky. Naším stálým cílem bylo připravit ţáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti pouţitelné v současném reálném světě. Bude umět vyhledat a zpracovat informace potřebné pro ţivot, a to i s patřičnou jazykovou vybaveností a při dobrém zdravotním stavu. K tomuto cíli směřovalo i posílením předmětů v učebním plánu. Jednalo se především o výuku cizích jazyků, výpočetní techniky a tělesné výchovy. Jistý malý pokrok jsme zaznamenali v práci ţákovské samosprávy. I letos jsme se snaţili o to, aby si ţáci podle svých představ akce navrhovali, připravovali a zajišťovali nejen pro sebe, ale i pro mladší spoluţáky formou různých projektů. Navrhnout, zorganizovat, zabezpečit propagaci, zdokumentovat vlastní akci - to všechno jsou věci, kdy se ţáci učí spolupráci, toleranci, tříbení názorů, pochopení druhého, ale i samostatnosti, vlastnímu rozhodování, uţití argumentů a mnoha dalším činnostem důleţitým pro jejich budoucí ţivot. Myslíme si, ţe tento způsob práce ţáků ve škole je třeba podporovat... Také moţnost vyjádření se k dění ve škole přes ţákovský parlament i při činnostech sekcí školního klubu, kde se ţáci scházejí a baví, našlo své uplatnění ve spolupráci ţáků a vyučujících. KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ Změny v pedagogickém kolektivu: Tento školní rok nedošlo k výrazným změnám v učitelském kolektivu. D.Číţkové skončil k pracovní poměr na dobu určitou (jako učitelce i ped.asistentce), P.Vetyšková odešla v červenci 2009 na mateřskou dovolenou. Na jejich místo nebyl vzhledem ke sniţujícímu se počtu ţáků přijat nikdo. J.Marsová měla pracovní úvazek sníţený na 68 %. Na začátku školního roku byla na delší dobu nemocná Š.Štorková. Zastupovali ji na dobu určitou M.Fiala (chemie) a D.Číţková. V prosinci 2009 odešla do starobního důchodu J.Marsová. Po ukončení pracovního poměru s ní byla uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou do konce školního roku, tj. do V kolektivu správních zaměstnanců jsme z důvodu sníţení normativního počtu zaměstnanců k neprodlouţili pracovní poměr na dobu určitou B.Polákové. Její úvazek ve výši 0,25 jsme rozdělili mezi stávající uklízečky s tím, ţe jsme nejprve posoudili vyuţívání veškerých úklidových ploch a poté rozhodli o tom, jak často budou uklízeny a kým. Po stanovení takto změněných úklidových úvazků má všech 5 uklízeček 100% úvazek a od

5 úklidovou plochu 1285 m 2. Pedagogická asistence: Ve školním roce nebyl na škole ţádný ţák, který by potřeboval pedagogickou asistenci. Marek Chlebo 9.B (autismus) ukončil k základní školu, a k témuţ datu byla zrušena i funkce pedagogické asistentky. ŘEDITEL ŠKOLY: Hruška Jaroslav ZAMĚSTNANCI ZÁSTUPCE ŘEDITELE: Gabriela Kaislerová, Faflík Jan UČITELÉ: Adámková Miluše, Bečvářová Věra, Divišová Anděla, Fechtnerová Dana, Hamrová Milada, Hlásek Jan, Jindrová Drahomíra, Kašparová Vladimíra, Khaledová Ladislava, Klejnová Jana, Loumová Jaromíra, Marsová Jitka, Michalová Ivana, Nováková Alena, Nováková Aneţka, Panchártková Hana, Pouchová Eva, Vach Petr, Roháčková Marie, Sváčková Dagmar, Štorková Štěpánka, Volavková Dagmar, Ţáková Miloslava, Ţeníšková Jana VYCHOVATELKY: Faflíková Dana, Hrádková Alena, Závišová Marta REFERENTKA: Březinová Jaroslava ŠKOLNÍK: Stránský Petr UKLÍZEČKY: Doleţalová Marie, Holešínská Věra, Nováková Marie, Pařízková Jana, Poláková Boţena, Vlachová Lenka

6 zleva 3.řada 2.řada Jaromíra Loumová, Jana Klejnová, Gabriela Kaislerová, Dagmar Sváčková, Anděla Divišová, Miluše Adámková, Jana Ţeníšková, Drahomíra JIndrová, Marta Závišová, Alena Hrádková, Petr Vach Petr Stránský, Marie Nováková, Miloslava Ţáková, Jitka Marsová, Marie Roháčková, Hana Panchártková, Aneţka Nováková, Vladimíra Kašparová, Dana Faflíková, Dana Fechtnerová, Marie Doleţalová, Lenka Vlachová 1.řada Jan Hlásek, Štěpánka Štorková, Ivana Michalová, Ladislava Khaledová, Milada Hamrová, Jaroslav Hruška ředitel školy, Alena Nováková, Jan Faflík, Věra Bečvářová, Jaroslava Březinová, Jana Pařízková TŘÍDY, TŘÍDNÍ UČITELÉ, POČTY ŢÁKŮ třída třídní učitel počet žáků počet žáků začátek šk.r. konec šk.r. I.A Hamrová Milada I.B Bečvářová Věra II.A Nováková Aneţka II.B Adámková Miluše III.A Ţáková Miloslava III.B Roháčková Marie IV.A Sváčková Dagmar IV.B Vach Petr V.A Jindrová Drahomíra V.B Kašparová Vladimíra VI.A Nováková Alena VI.B Ţeníšková Jana VII.A Pouchová Eva VII.B Michalová Ivana 25 23

7 VIII.A Divišová Anděla VIII.B Fechtnerová Dana IX.A Panchártková Hana IX.B Štorková Štěpánka IX.C Volavková Dagmar CELKEM INSPEKCE, KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST Plán kontrolní a hospitační činnosti představoval celkem 165 kontrol a 60 hospitací a pohovorů s vedením školy. Plnění plánu bylo v letošním roce zaměřeno především na výuku dle vlastního ŠVP. V dokumentaci tematických plánů bylo sledováno, jak jsou hodiny připraveny z hlediska cílů, očekávaných výstupů, uţití průřezových témat, ale především rozvoje jednotlivých kompetencí. Cílem bylo především sledovat vedení ţáků k aktivitě, samostatnosti a spolupráci ve skupinách i s vyučujícím, propracovanost a připravenost motivace ţáků, shrnutí a závěry, jakoţ i kvalitu zastupovaných hodin v rámci nařízené práce. Kromě toho byla hodnocena příprava na výuku, soulad s tematickým plánem, uţití materiální podpory, především však vyučovací metody a organizace hodin. Pozornosti neušla ani interakce a komunikace v hodině. Další kontroly (obsahují 30 poloţek) směřovaly především k dodrţování reţimů, směrnic BOZP, vnitřního řádu školy, jakoţ i metodických pokynů MŠ. Samozřejmostí jsou i pravidelné kontroly správnosti předepsané pedagogické dokumentace. Zde nebylo shledáno podstatných nedostatků. Drobné nedostatky byly průběţně a operativně odstraňovány v průběhu školního roku. Ve dnech byla kontrolním oddělením zřizovatele Města Veselí nad Luţnicí - provedena veřejnosprávní kontrola, jejímţ předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky za období od 1.1. do Závaţná zjištění při kontrole učiněna nebyla, drobné nedostatky formálního charakteru byly operativně odstraněny.

8 UČEBNÍ PLÁNY UČEBNÍ PLÁN pro ročník podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro ročník ZŠ dle dokumentu ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEDMĚT ROČNÍK 1. ŠVP 2. ŠVP 3. ŠVP Český jazyk a literatura Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Sportovní hry TÝDENNÍ POČET HODIN ŠVP ročník: předměty Pracovní činnosti a Výtvarná výchova nahrazeny předmětem Pracovní a výtvarné dovednosti s časovou dotací 2 hodiny

9 NEPOVINNÝ PŘEDMĚT 1. a 2. ROČNÍKU Základy anglického jazyka UČEBNÍ PLÁN pro ročník podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro 9. ročník ZŠ dle dokumentu ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEDMĚT ROČNÍK 6. ŠVP 7. ŠVP 8. ŠVP 9. Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Informatika Občanská výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Výchova ke zdraví Praktické činnosti Volitelné předměty Disponibilní čas. dotace TÝDENNÍ POČET HODIN VOLITELNÉ PŘEDMĚTY DISPONIBILNÍ ČASOVÁ DOTACE Volitelný předmět - výběr 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Informatika Výchova ke zdraví Konverzace v cizím jazyce Druhý cizí jazyk 1Inf/Kcj Inf/Kcj Disponibilní čas. dotace 6.roč. 7.roč 8.roč. 9.roč Konverzace v cizím jazyce Technické kreslení 1 Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 2. STUPNĚ Sportovní hry 8., 9. ročník chlapci Zdravotní tělesná výchova (alternativní forma povinné tělesné výchovy) Výchova ke zdraví (návod na zdravý ţivotní styl spojený s pohyb.aktivitou) KROUŢKY ŠKOLY: minifotbal/florbal P. Vach

10 cykloturistický J. Ţeníšková, M.Závišová míčové hry (dívky) D. Sváčková dyslektický A. Nováková hudebně-dramatický V. Bečvářová hra na flétnu M. Ţáková výtvarný(1. i 2. st.) D. Sváčková ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP byl průběţně revidován, upravován a doplňován, mimo jiné, i dle metodických pokynů MŠMT. Úpravy a doplňky jsou součástí Přílohy ŠVP. Byl zcela přepracován předmět Výchova ke zdraví. V učebním plánu byly upraveny časové dotace povinně volitelných předmětů v souvislosti s druhým cizím jazykem. Byl zpracován předmět Další cizí jazyk a nepovinné předměty Sportovní hry na 2. stupni a Základy anglického jazyka v 1. a 2. ročníku. Do ŠVP byla zařazena sexuální výchova dle metodických pokynů MŠMT. Vyučující dostali pokyn k průběţné revizi učebních osnov a případné změny zapracují do ŠVP ve spolupráci s koordinátorem. METODICKÉ ORGÁNY Metodické sdruţení tříd se snaţilo o plnění kompetencí dle ŠVP a vyuţívalo k tomu v metodických příručkách pro učitele rozpracovaných klíčových kompetencí pro Čj,M,Prv. Učivo bylo zaloţeno na činnostním učení. Učitelky při hodinách vyuţívaly skupinovou práci, práci dvojic, projektové vyučování. K nejdůleţitějším akcím MS patřila příprava zápisu do 1. tříd; Jak zlepšit čtení s porozuměním metody a formy práce v jednotlivých předmětech; výběr pomůcek a potřeb pro 1. třídu. Metodické sdruţení tříd zařazovalo do výuky také projektové vyučování. Všichni vyučující pravidelně pouţívali Smart tabuli. Na 1.stupni jsou k dispozici tyto tabule jiţ dvě. Rovněţ metodické sdruţení tříd do výuky zařazovalo projektové vyučování. Všichni vyučující pravidelně pouţívali Smart tabuli. Vyučující často vyuţívali práci ve skupinách a kooperativní učení. Často také projednávali problematiku ŠVP s metodickým sdruţením ročníků, aby mohli zapracovat jejich poznatky do nových tématických plánů, které připravovali jiţ v závěru školního roku. Metodické orgány na 2. stupni soustředily pozornost především na moderní metody a formy práce - kooperativní vyučování, projektové vyučování, činnostní učení, skupinová práce, metody kritického myšlení. Zabývaly se téţ řešením otázek spojených s výchovou k volbě povolání, s prevencí sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe a na ochranu člověka za mimořádných situací. Zaměřily se na koordinaci společných akcí a exkurzí. Zpracovaly analýzu a opatření k zlepšení čtení s porozuměním. Výrazný se jeví posun k efektivnějšímu vyuţívání multimédií při výuce. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROJEKT ROVNOVÁHA Kolektiv ped.pracovníků je od ledna 2010 zapojen do projektu Rovnováha. Cílem

11 tohoto projektu je naučit pedagogy pouţívat metody a postupy osobnostní, sociální a etické výchovy jako nástroje, jejichţ pomocí mohou lépe zvládat práci s jednotlivcem a se třídou tak, aby uměli utvářet a rozvíjet klíčové kompetence ţáků. Probíhá formou konzultací, interaktivních workshopů, praktických ukázek práce přímo se třídami a s rodiči. Do projektu jsem zapojeni s partnerskými školami Cehnice, Netolice, Zlatá Stezka Prachatice a T.G.Masaryka Vimperk. Cílovými skupinami jsou celé ped.sbory zapojených škol včetně jejich ředitelů (celkem 110 lidí). Projekt Rovnováha učí pedagogy celé školy spolupracovat a nabízí sjednocující výchovný styl. Hlavní klíčová aktivita v sobě zahrnuje několik modulů vzdělávání učitelů, které jsou rozděleny do pěti bloků: Vzdělávání a výchova k prosociálnosti, Podpora učitele, workshop s názvem Jarní škola, lektorský seminář, vyhodnocení projektu. ICT - Information and Communication Technology Ve škole jsou 2 počítačové učebny, 5 odborných učeben vybavených počítačovou technikou a 2 promítací místnosti. Vyučujícím a ţákům je k dispozici celkem 76 funkčních počítačových pracovních stanic. Škola vlastní 3 notebooky a vyuţívá celkem 9 data-video projektorů. Provoz počítačové sítě zajišťují 2 servery - Linux server v počítačové učebně ve staré budově a Novell server, umístěný v nové počítačové učebně. V počítačové učebně ve staré budově je 15 počítačů a v počítačové učebně v nové budově je 20 pracovních stanic. Ve staré školní budově ve druhém patře jsou umístěny dvě interaktivní tabule SmartBoard. Dvě interaktivní tabule AktivBoard se nacházejí v nové školní budově v učebně chemie a v učebně přírodopisu. Webové stránky školy jsou pravidelně aktualizovány. Stávající úroveň výpočetní techniky a její modernizaci zajišťujeme z vlastních prostředků školy. I nadále vlastními silami zvyšujeme počítačovou gramotnost pedagogů. V letošním školním roce proběhla školení na vyuţívání interaktivních tabulí ActivBoard a SmartBoard. RADA RODIČŮ Výbor RR a zástupci rodičovské veřejnosti jednotlivých tříd se scházeli jednou ročně na začátku školního roku. Výbor RR pracoval průběţně po celý školní rok dle potřeby. Rada rodičů finančně podporovala sportovní, kulturní a výchovně vzdělávací akce školy. Na 1.stupni zajišťovala pitný reţim. V letošním školním roce RR darovala finanční částku ,- Kč na pořízení počítačového vybavení pro ţáky. Členské příspěvky zaplatili všichni členové RR. Při setkání třídních důvěrníků vzešel návrh do budoucna na finanční podporu zakoupení uzamykatelných skříněk do šaten školy. ŠKOLSKÁ RADA Ve školním roce pracovala školská rada v tomto sloţení: Mgr. Jan Faflík předseda, Mgr. Petr Vach zapisovatel, Ing. Václav Matějů, Miloš Silovský, Mgr. Blanka Bradáčová, Lucie Zemanová. Na svém zasedání školská rada projednala schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok Na zasedání, které se uskutečnilo bylo hlavním bodem programu projednání rozboru hospodaření. Projednány byly téţ koncepční záměry rozvoje školy. Členové školské rady byli seznámeni s problematikou EU peníze školám - tzv. Šablon. INTEGRACE ŢÁKŮ

12 Na naší škole jsou v současnosti 2 ţáci, kteří jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů dle doporučení PPP, vţdy po jednom na kaţdém stupni ZŠ. V 1. pololetí jsme vypracovaly na základě domluvy s rodiči a PPP individuální vzdělávací plán pro ţáka, který přešel z jiné ZŠ a vykazoval značné nedostatky ve čtení, v současnosti je plně vzděláván ve své kmenové třídě. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ZÁPIS DO 1.TŘÍD Ve dnech 20. a proběhl zápis do 1.tříd. K zápisu se dostavilo a bylo zapsáno 76 dětí. Jedna dívenka se dostavila k dodatečnému zápisu. Z tohoto počtu poţádalo 22 rodičů o odklad školní docházky pro své dítě. Po doloţení potřebných dokladů (potvrzení od lékaře nebo vyjádření pedagogicko psychologické poradny) bude těmto dětem vystaveno rozhodnutí o odkladu školní docházky o 1 rok. PŘEHLED O VYCHÁZEJÍCÍCH ŢÁCÍCH V tomto školním roce ukončilo základní vzdělávání v naší škole celkem 73 ţáků. Z tohoto počtu ukončilo v 9. třídách školní docházku 61 ţáků, v 8. třídách 1 ţák, ze 7. tříd odešlo na gymnázium 9 ţáků a z 5. třídy 2 ţáci. Jedna ţákyně přestupuje na gymnázium ze 6. ročníku. V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 64 ţáků, 9 ţáků bylo přijato v kole druhém. Přehled rozmístění vycházejících ţáků 9.ročník 8.ročník 7.ročník 6. ročník 5. ročník učební obory 17 1 studijní obory 37 gymnázia umělecké školy 2 ŠKOLNÍ DRUŢINA Plán práce ŠD se v tomto roce podařilo téměř splnit. Děti a děvčata z Dívčího klubu se podílely na výzdobě hlavní chodby ŠD podle ročních období (drak, vyřezávané dýně, škrobové koule, podzimní zátiší s jeţky, sněhové mraky, sněhové vločky, vánoční stromeček s výzdobou, jarní květiny, mobilní závěs z motýlů ). Na kaţdý měsíc bylo zvoleno téma, o kterém si pak všichni povídali, které dodrţovali a snaţili se podle něj chovat. Mezi úspěšné akce patřil zejména sportovní trojboj, čertovská šou, vánoční pouť, malování vajíček, maškarní karneval, odpoledne v pohybu, rej čarodějnic, zábavné odpoledne s pohádkami, beseda s Policií, s kronikářem města, módní přehlídka, návštěva kouzelníka, pěvecká soutěţ, kuličkiáda, petangue. Děvčata z Dívčího klubu se účastnila akce Pečení a zdobení perníčků a výtěţek z prodeje (1 000Kč) byl věnován na konto adventních koncertů. Úspěšně probíhala

13 i akce Noc na Hruštejně, která je vţdy vyvrcholením celoroční práce vychovatelek ŠD, za vydatné pomoci třídních učitelek. Také v letošním roce nabídla ŠD dětem moţnost přihlásit se do zájmových krouţků - maţoretek, počítačů, základů informatiky, pohybových a zájmových her a dívčího klubu. Této moţnosti mohly vyuţít i děti, které nebyly přihlášeny do ŠD. MAŢORETKY Krouţek Maţoretek, pro začátečníky i pokročilé, vedla vychovatelka ŠD A.Hrádková. V průběhu celého školního roku se účastnil akcí školy i mimo školu: zahájení školního roku přivítání prvňáčků, plesů Města, farního, EKO školy, vystoupení v Penzionu ke Dni matek, na srazu rodáků ve Vlkově, na Veselských slavnostech, na stadionu před fotbalovým zápasem Sparty, na Hruštejně. PLAVECKÝ VÝCVIK Výuka plavání pro ţáky se uskutečnila v Plavecké škole při TJ v Táboře. Zúčastnilo se jí 93 ţáků 2. a 3.tříd v období září prosinec Výše úhrady byla podloţena kalkulací

14 nákladů na 1 lekci a ţáka pro školní rok a činila 35,50 Kč za mzdy a odvody a 52,50 Kč za pomůcky, reţii a nájem bazénu. LYŢAŘSKÝ VÝCVIK Lyţařský výcvik ţáků proběhl v letošním roce opět ve dvou bězích. První běh pro ţáky 1.stupně se uskutečnil na Šumavě na Zadově v době od 18. do Dvacet šest ţáků 3. 5.tříd učili základy lyţování a snowboardingu instruktoři D.Sváčková a J.Hruška a zdravotnice A.Hrádková. Od do zlepšovali své lyţařské dovednosti opět na Zadově ţáci 2.stupně. Výuku zabezpečovali pedagogičtí pracovníci I.Michalová, J.Hruška a P.Vach, funkci zdravotnice D.Číţková. SOUTĚŢE SPORTOVNÍ SOUTĚŽE PŘESPOLNÍ BĚH okresní kolo 1.místo David Kratochvíl 3.B 3.místo druţstvo chlapců 1.-3.r. 8.místo druţstvo dívek 1.-3.r. 10.místo Václav Wimmer 3.A 6.místo Lucie Pavlová 8.B (z 64 účastníků) 9.místo Dominik Kyml 9.A (ze 103 účastníků) 6.místo druţstvo ţáků 8. a 9.tř. 8.místo druţstvo ţákyň 8. a 9.tř. KINDERIÁDA Okresní kolo 2.místo Jakub David 5.A běh na 60 m 3.místo Jakub David 5.A skok daleký 3.místo Barbora Hlasová 2.B skok z místa 4.místo Tomáš Ondráček 2.A běh na 60 m 4.místo Tereza Urbanová 4.B běh na 60 m 6.místo Tomáš Ondráček 2.A skok z místa 6.místo Michaela Varholíková 3.A hod míček 1 kg 7.místo Michaela Varholíková 3.A běh na 60 m 8.místo David Kratochvíl 3.B běh na 60 m

15 9.místo Barbora Hlasová 2.B běh na 60m 10.místo Dominik Hrouda 4.B běh na 60 m 10.místo štafeta 5.místo celkové umístění z 26-ti zúčastněných škol Republikové finále Ve velké konkurenci 42 škol z celé ČR jsme obsadili dobré 32.místo. Ţáci závodili ve dvou disciplínách všichni běţeli 69 m, 2.disciplína byla pro kaţdý ročník předem dána. Nezapomenutelným záţitkem bylo pro děti focení s olympijským vítězem v desetiboji Tomášem Dvořákem a mistryní světa na 800 m Ludmilou Formanovou. 2.místo Jakub David 5.A běh na 60 m 4.místo Michaela Varholíková 3.A hod plným míčem 6.místo Ondřej Dvořák 2.A běh na 60 m FLORBAL Orion florbal cup 2.místo druţstvo mladších ţáků třída FLORBAL O pohár starosty města Soběslav 3.místo druţstvo mladších ţáků 7.třídy FLORBAL Chotoviny 2.místo druţstvo ţáků 5.třídy KOPANÁ okresní přebor 9.místo druţstvo mladších ţáků 6. 7.třída VYBÍJENÁ 5.třída chlapci 10.místo druţstvo chlapců 5.A, 5.B ATLETICKÝ PŘEBOR Táborska Tohoto přeboru se 15. a na táborském stadionu zúčastnilo celkem 29 ţáků a ţákyň 2.stupně. Naše škola skončila celkově na 13.místě z 25 škol. Z jednotlivců se nikdo neumístil na prvních třech místech. Někteří však bodovali do 16.místa. Z děvčat byla nejvýraznější Kateřina Divišová z 9.B a u chlapců Marek Šnokhous ze 7.A. ATLETICKÁ OLYMPIÁDA 1.stupně okresní Závodů se zúčastnilo celkem 33 škol. Bohuţel jsme nedokázali obsadit všechny disciplíny, a to ovlivnilo i naše umístění 12.místo. Výsledky jednotlivců: 2.místo Jakub David 5.A běh na 50 m 2.místo Jakub David 5.A skok daleký 2.místo Ondřej Dvořák 2.A běh na 50 m 4.místo Marek Icha 1.A běh na 50 m 4.místo Marek Icha 1.A kriket 5.místo David Kratochvíl 3.B běh na 500 m 5.místo Aleš Draksl 5.A běh na 800 m 6.místo Tereza Rulfová 4.A běh na 50 m 7.místo Tereza Rulfová 4.A skok daleký 8.místo Dominik Hrouda 4.B běh na 600 m 9.místo Dominik Hrouda 4.B kriket 10.místo Ondřej Dvořák 2.A kriket 10.místo Radka Varholíková 5.B kriket

16 MATEMATICKÉ A FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽE MĚSTSKÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 3.místo Lukáš Mertlík 8.A 6.místo František Břešťák 8.A 8.místo Tomáš Pils 8.A 9.místo Lenka Číţková 8.A MĚSTSKÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Ve středu proběhl pod patronací 2. ZŠ a MÚ Veselí nad Luţnicí v kulturním domě 48.ročník Městské matematické olympiády. V letošním roce se zúčastnilo celkem 22 ţáků 8.ročníků ze škol Soběslav, Bechyně, Mladá Voţice a dvou veselských. Příklady vybrala komise z řad učitelů. Z naší školy se tohoto matematického klání zúčastnili 4 ţáci a všichni se umístili v první desítce. Stupně vítězů patřily tentokrát Lukáši Mertlíkovi z 8.A, který obsadil 3.místo, na 2.místě se pak umístila Roxana Rayová ze ZŠ Bechyně a k 1.místu se dopočítal Jan Kopecký ze ZŠ Mladá Voţice. JAZYKOVÉ SOUTĚŽE KONVERZAČNÍ SOUTĚŢ v německém jazyce okresní kolo 2.místo Šárka Kočková 3.A DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA okresní kolo místo Eliška Příhodová 7.B HLÍDKA MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ okresní kolo 2.místo druţstvo ţákyň 4. a 5.třída SOUTĚŢ MLADÝCH HASIČŮ okresní kolo 1.místo druţstvo ţákyň 4. a 5.třída Obě soutěţe probíhaly v Táboře v areálu Střední zdravot.školy. Soutěţí 1.stupně se zúčastnilo 11 škol okresu Tábor. V obou soutěţích druţstvo svými znalostmi v praktických situacích reprezentovalo školu dobře. V soutěţi Mladých hasičů druţstvo postupuje do krajské soutěţe. ZEMĚPISNÉ SOUTĚŽE ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA okresní kolo 9.místo Matěj Hlaváček 9.B

17 AKCE A DALŠÍ ČINNOST ŠKOLY PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ 1.stupeň Říjen Listopad Prosinec Březen Duben Červen Hudebně výchovný program poznáváme moderní hudební nástroje 1.st. Divadlo Tábor Povídejme si, děti 1. roč. Kino Veselí Hrdinové z Daranu 1. stupeň Pořad Sezname, otevři se prevence SPJ 4.,5. roč. škola Divadlo Tábor Jen počkej, zajíci - 2. ročníky Kino Veselí Ať ţijí rytíři 1. stupeň Divadlo Tábor Sněhurka 5. roč. KD Veselí Tři pohádky na dobrý den - 1.,2. roč. Divadlo Tábor Čaroděj Marlesto 4.,5. roč. Divadlo Tábor Dlouhý, Široký a Bystrozraký 3. roč. KD Veselí O strašně líném Honzovi - 1.,2. roč. - Divadlo Týn nad Vltavou 1. a 4.roč. 2.stupeň Září Březen Duben Květen - Pořad Ag Pohodáři pořad INDONÉSIA PADA PEBRUARI - Divadelní představení ţáků Střední ekologické školy ZKROCENÍ ZLÉ ŢENY - W. SHAKESPEARE - Kino filmové představení SÍLA LIDSKOSTI - Koncert skupiny POUTNÍCI - Beseda se spisovatelem panem Lubomírem Müllerem. - Vystoupení ţáků Z POHÁDKY DO POHÁDKY Ţáci 9.ročníku nacvičili pro mateřské školy v rámci projektu ČJ pásmo vybraných pohádek, ke kterým si také sami vyrobili kulisy. Tento projekt běţí jiţ několik let a stal se na naší škole vlastně tradicí. ŠKOLNÍ DĚTSKÝ PARLAMENT DŠP se scházel podle potřeby, při pořádání a přípravě různých akcí (sportovní, zábavné, společenské, charitativní) i vícekrát měsíčně nejen o velkých přestávkách, ale i dopoledních hodinách místo vyučování. V tomto roce pracoval DŠP ve 4 sekcích sportovní, rozhlasová + dopisovatelská + charitativní akce, výpočetní techniky + fotografická, prezentační + výstavnická + výzdoba klubu. Volby do školního parlamentu Po úspěšně zavedené tradici p. D. Číţkovou se volby uskutečnily Proběhly naprosto bez problémů, starší ţáci poradili mladším a všichni projevili značnou míru samostatnosti. Na následující zahajující schůzce byli členové ŠP rozděleni do sekcí. Mikulášská nadílka V pátek proběhlo nejen čertovské vyučování ve třídách 1.stupně, ale i mikulášská besídka pro ţáky tříd v nové školní tělocvičně. Školní parlament pod vedením J.Klejnové připravil celou řadu soutěţí od házení hříšníků do kotle, trefování čertů,

18 přikládání do kotle, cestu do pekla, skládání čerta aţ po čertovské přetahování. Zároveň si ţáci 9.tříd připravili mikulášský program pro ţáky niţšího stupně a děti z MŠ na Blatském sídlišti. Veřejná sbírka Kůň terapeut a Fond SIDUS Ţáci 1. i 2.stupně se podíleli na veřejné sbírce Kůň terapeut na podporu organizace Chrpa, která vychovává tzv. koně terapeuty, kteří pomáhají nemocným lidem při léčbě fyzických, ale i psychických onemocnění. Na naší škole bylo prodejem odznaků s fotografiemi koní v dubnu 2009 vybráno a odesláno 1 550,- Kč. Na Fond SIDUS pro Pediatrickou kliniku Fakultní nemocnice v Praze Motole a Dětskou kliniku fakultní nemocnice v Olomouci bylo vybráno a odesláno 3 240,- Kč. Pyţamový den Pyţamový den proběhl na vyšším stupni. 1.vyučovací hodinu členové ŠP obcházeli třídy, z kaţdé vybrali 3 nejlepší, ohodnotili třídu, udělili minusové body za nepřevlečené ţáky, přidali 5 bodů za třídní učitelku, která byla převlečená. 2.vyučovací hodinu nejlepší pyţamáci předvedli vystoupení v tělocvičně před porotou ŠP. Další vyuč.hodinu ŠP ve sborovně vybral nejlepší 3 pyţamáky z celého vyššího stupně, mluvčí ŠP vyhlásili výsledky rozhlasem, byly předány ceny. Charitativní prodej perníčků V souvislosti s květnovými povodněmi na Moravě, uspořádal školní parlament charitativní akci spojenou s napečením a následným prodejem perníčků na pomoc postiţeným. Na naší škole a na náměstí TGM bylo vybráno Kč. Vybrané peníze byly odeslány rovným dílem na povodňová konta organizací Adra a Člověk v tísni. TESTY SCIO 1. STUPEŇ Ke zmapování výsledků vzdělávání jsme vyuţili srovnávacích testů společnosti Scio. Tyto srovnávací testy hodnotí výsledky ţáků nejenom v rámci školy, ale porovnávají úspěšnost našich ţáků s ţáky ostatních zúčastněných škol z celé ČR. V 5. ročnících byly výsledky ţáků na průměru v porovnání s ostatními školami, český jazyk měl horší výsledky neţ matematika. Znalosti ţáků z matematiky byly celkově průměrné. Ţáci nedostatečně vyuţívají potenciál znalostí. V českém jazyce jsme se zúčastnili testování čtenářské dovednosti ţáků 4. ročníků. Výsledky školy byly ve srovnání s ostatními školami podprůměrné. V rámci školy byly velké rozdíly mezi testovanými třídami, jedna třída dosáhla výsledků těsně nad průměrem ostatních škol, druhá třída byla v hlubším podprůměru. Z toho vyplývá, ţe často záleţí na skladbě ţáků ve třídě. Ţákyně Tereza Malečová ze 4.B získala od společnosti Scio ocenění za nejlepší výsledek

19 v Jihočeském kraji v testu čtenářských dovedností čtvrtých tříd. SOUSTŘEDĚNÍ SPOJENÉ S OZDRAVNÝM POBYTEM Poprvé ve školním roce se v naší škole uskutečnilo v době od 11. do soustředění krouţku maţoretek a florbalu spojené s ozdravným pobytem v Itálii Caorle. Počet účastníků byl 46, z toho 38 dětí, 3 pedagogický dozor a 1 zdravotník. Dopolední i odpolední činnost obou krouţků se skládala z oddělené tréninkové části na místním stadionu a části společné, která probíhala většinou na pláţi. V pravidelných intervalech se střídalo koupání s kolektivními míčovými a zábavnými hrami. Krouţek florbalu se při svých trénincích soustředil na přesnost nahrávek a střelby, na slalom. Krouţek maţoretek se zaměřil na technické provedení cviků. Během pobytu se podařilo nacvičit novou skladbu, se kterou děvčata v závěru týdne několikrát vystoupila. Pravidelnou součástí pobytu byly i turistické vycházky do historického centra města, do přístavu i obchodního centra. Je moţné konstatovat, ţe ozdravný pobyt prověřil samostatnost a přizpůsobivost dětí v cizím prostředí, schopnost začlenit se a spolupracovat v kolektivu dětí různých věkových kategorií, ale i fyzickou zdatnost jednotlivců. ATLETICKÝ DEN 2.stupně Jiţ 5.rokem získává vítězná třída na atletickém dni putovní pohár. Kaţdý ţák má moţnost zapojit se do této soutěţe účastní v některé z disciplín (sprint na 60 m, skok do výšky, skok do dálky, vrh koulí, hod kriketovým míčkem, vytrvalý běh, štafeta na 4x60 m). Za své výkony pak získá body, jejichţ součet a průměr podle počtu účastníků určí vítěznou třídu. O kaţdý bod se urputně bojovalo a ani nepříliš dobré počasí neodradilo ţáky dosahovat skvělých výkonů a tím zajistit své třídě další body. Nejlepší čtyřbojaři v kategorii tříd a tříd si odnesli celkem čtyři sady medailí a diplomů. Vyvrcholením bylo předání velkého putovního poháru s nápisem Atletická třída z rukou ředitele školy. Nejlepší třídy: 1.místo 9.B 611 bodů 2.místo 8.B 543 bodů 3.místo 8.A 445 bodů Nejlepší atleti na 2.stupni: 1.místo 9.B Mykyta Michálek 1430 bodů 2.místo 8.B Lucie Pavlová 1400 bodů 3.místo 9.A Daniel Klestil 1375 bodů Cena Fair-play:

20 předpokladem pro kvalitní průběh sportovních soutěţí je vítězit čestně a spravedlivě. Při letošní atletické soutěţi byla udělena cena fair-play Janu Slepičkovi ze 7.B. Honzovi bylo uděleno 3.místo. Zjistilo se však, ţe bronzovou medaili měl získat ţák Jan Horák ze 7.A. Po tom upozornění se Jan Slepička zachoval čestně a medaili vrátil do správných rukou. Tím mu patří velké poděkování a pochvala za tento čin. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ Ve školním roce byla porušena tradice vánočních setkání a zpívání u stromečku před školou. Od 14. do byly vyhlášeny z důvodu chřipkové epidemie chřipkové prázdniny. DEN ZEMĚ proběhl celoškolní projekt Den Země, jehoţ náplní byl ekosystém lesů mírného pásu. Učitelům byly předloţeny návrhy okruhů témat s touto problematikou. Na 1.stupni se ţáci účastnili programu organizace Casiopea z Českých Budějovic, který byl zaměřen na téma les. Tento program probíhal venku v terénu, kde se ţáci seznámili s přírodním prostředím lesa a jeho sloţkami. Získané znalosti pak ve škole uplatnili napříč všemi předměty. V letošním roce proběhl projekt na 2.stupni jinou formou neţ v předešlých letech. Učitelé tématiku zařadili do svých vyučovacích hodin, kde byli ţáci s danou problematikou seznámeni v rámci jednotlivých předmětů např. druhové sloţení lesů, smyslové poznávání lesních přírodnin, keltský stromový kalendář, rostliny a ţivočichové v lese apod. PĚVECKÁ SOUTĚŢ V úterý se konalo školní kolo pěvecké soutěţe Zpívání pro radost. Zúčastnilo se celkem 35 soutěţících. Ţáci se utkali ve čtyřech věkových kategoriích. Ty nejlepší z nich tzn. ty, kteří zaujali první aţ třetí místa, jsme pak mohli slyšet ve středu na Přehlídce pěveckých talentů v kulturním domě. 1.kategorie 1.místo Jakub Bandy 2.místo Matěj Janák a Eliška Zedníčková

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru:

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru: Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŢKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2004 odesláno 163 vánočních pozdravů Vánočního koncertu STONOŢKY v praţské Lucerně

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Vedení školy a učitelský sbor

Vedení školy a učitelský sbor Vedení školy a učitelský sbor VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. ŠTRUNC Roman Mgr. TOMANOVÁ Marie I. STUPEŇ Mgr. PLUNDRÁKOVÁ Petra, CHALABALOVÁ Renata, HORÁKOVÁ Dagmar, Mgr. VARAĎOVÁ Eleni,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V pondělí 1.září 2008 začal nový školní rok 2008-09. Opět jsme se nejprve sešli před

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více