ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, PRAHA 9 - SATALICE IČ: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, PRAHA 9 - SATALICE IČ: V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

2 Obsah Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy, vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Poradenské služby školy Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Realizace vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů ve vyučovacích předmětech Učební plán Nastartuj! po ročnících Využití disponibilní časové dotace Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Charakteristika vyučovacího oboru a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu a literatura - 1. stupeň Charakteristika vyučovacího oboru a literatura - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu jeho svět Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie

3 5.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Praktické činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Hodnocení žáků a evaluace Hodnocení žáka ve škole Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluce školy a její autoevaluační činnost Oblasti, cíle, kritéria a nástroje autoevaluace, časové rozvržení evaluačních činností Přílohy Tabulka začlenění průřezových témat do vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících 75 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu a literatura - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Literární a dramatická - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu a literatura - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu jeho svět - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika - 2. stupeň

4 3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Praktické činnosti - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Svět práce - 2. stupeň

5 Školní vzdělávací program Nastartuj! je vytvořen v souladu s 3, odst. 2, 3 a 5, odst. 1, 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Praha 9 - Satalice, K Cihelně 137 adresa: K Cihelně 137, Praha 9 - Satalice IČ: IZO: tel: fax: ředitelka školy: Mgr. Zdislava Nováková kontakty: koordinátorka tvorby ŠVP Nastartuj! : Mgr. Jarmila Kolečková Zřizovatel: Městská část Praha - Satalice adresa: K Radonicům 81, Praha 9 - Satalice tel: Platnost od 1. září Mgr. Zdislava Nováková ředitelka školy

6 2. Charakteristika školy Motto školy: Utváříme školu, do které ţáci chodí rádi! 2.1 Úplnost a velikost školy, vybavení školy Základní škola Praha 9 - Satalice je státní plně organizovaná základní škola. Naši základní školu tvoří moderní školní bezbariérový komplex, který byl otevřen 1 září 2002 a jehoţ kapacita je 420 ţáků. K výuce vyuţíváme nejen kmenové třídy, ale i odborné učebny. K dispozici máme například učebny chemie a fyziky, informatiky, ateliér pro výtvarné činnosti s keramickým koutem, pracovní dílnu pro výuku technických prací, školní kuchyňku vybavenou četnými elektrickými spotřebiči, pracovní dílnu pro výuku šití a ručních prací, hudebnu se stoprocentní akustikou, tělocvičnu s horolezeckou stěnou. Výuka na 2. stupni probíhá většinou v kmenových učebnách. Školní prostory máme vybavené moderní audiovizuální technikou tak, aby mohla probíhat výuka podle moderních trendů současné pedagogiky. V učebně informatiky, kterou jsme vybavili 27 počítačovými pracovišti tak, aby je mohla vyuţívat vţdy kompletní třída, je současně instalován dataprojektor. Ţáci mají tradičně po skončení výuky velký zájem o přístup na internet, proto zde funguje tzv. Satalická školní internetová kavárna. Chloubou školy je prostor v přízemí - atrium - zároveň se schodištěm, který vyuţíváme ke shromaţďování ţáků při slavnostních příleţitostech. Scházíme se zde například při slavnostním zahájení školního roku, při pořádání tradičních kulturních akcí apod. Součástí školního areálu je rozsáhlé sportoviště, které je tvořeno hřištěm s umělým povrchem, fotbalovým hřištěm a hřištěm pro softbal. Z hlediska vybavení splňuje škola hygienické poţadavky. V kaţdém poschodí má prostory se sociálním zázemím, se šatnami před tělocvičnou sousedí místnosti se sprchami. Samozřejmostí se pro ţáky staly šatní skřínky, které mají jednotlivci k dispozici na své věci při přezouvání a odkládání oděvů při vstupu do školní budovy. 5

7 Vstup do školy v době mimo ranní hromadný příchod umoţňuje kaţdému ţákovi čip, kterým si v době platnosti rozvrhu můţe otevírat vstupní dveře. Tento čip zároveň pouţívá i pro volbu oběda ve školní jídelně. Ţáci, kteří mají zájem, se mohou stravovat ve školní jídelně. Při výběru oběda strávníci volí ze dvou moţností, mohou také ovládat objednávky a odhlášky obědů přes internet. V rámci školního roku pro rodiče pořádáme dvě třídní schůzky a dvakrát vyhlašujeme konzultační hodiny. Největší přínos vidíme v konzultacích rodičů a učitelů za aktivní přítomnosti ţáků. Rodiče jsou průběţně seznamováni s děním ve škole nejen písemnou formou v informačních listech, které kaţdý rodič obdrţí na začátku školního roku a v nichţ je uveden přehled nejdůleţitějších akcí pořádaných školou ve školním roce, ale i prostřednictvím webových stránek školy a pravidelnou prezentací aktuálního dění ve škole na nástěnkách před školní budovou. Součástí školy je i školní druţina, která má v současné době kapacitu 80 dětí. Protoţe o vyuţívání všech současných tří oddělení druţiny je mezi rodiči stále větší zájem, snaţíme se o navýšení moţného počtu přijímaných dětí. Organizačními opatřeními ve spolupráci s vedoucími zájmových útvarů se nám daří vyuţívat druţinu i nad rámec stanovené kapacity. Děti při zajištění všech poţadavků na bezpečnost mohou vyuţívat venkovní areál školy s parčíkem s herními prvky a zahradní učebnou, travnaté hřiště, hřiště s umělým povrchem, školní tělocvičnu, výtvarný ateliér i kuchyňku. V rámci dobré spolupráce se škola snaţí naplnit svou činností představy rodičů o smysluplně tráveném volném čase jejich dětí a organizuje pro ně mnoţství krouţků (bývají to krouţky sportovní - florbal, softbal, gymnastika, basketbal, lezení na umělé stěně; výtvarné - keramika, ruční práce; hudební - hra na nástroj, sborový zpěv a další). 6

8 2.2 Charakteristika pedagogického sboru V čele pedagogického sboru školy stojí ředitelka se svým statutárním pedagogickým zástupcem. Počet pedagogických pracovníků je do 30 osob. Průměrný věk učitelů je do 40 let. Můţeme se chlubit velmi mladým a při tom kvalifikovaným sborem. Všichni učitelé pokračují ve svém vzdělávání účastí v odborných kurzech a seminářích organizovaných akreditovanými pracovišti MŠMT. Všichni učitelé se aktivně snaţí, aby svou prací naplňovali motto školy: Utváříme školu, do které ţáci chodí rádi! Důsledně dbají o to, aby cílů vzdělávání dosahovali na základě jasně stanovených pravidel pro práci se ţáky, aby učili ţáky vědomostem a dovednostem, které vyuţijí v praktickém ţivotě, a při tom všem, aby ve škole trvale převládala příjemná a tvůrčí atmosféra. Celý pedagogický sbor se zapojil do projektu s názvem MIŠ - minimalizace školní šikany. Odbornost by měla být zárukou kvalifikovaného přístupu při vzniku moţných problematických situací. Všichni učitelé jsou samozřejmě proškoleni o bezpečnosti práce a většina má základní kurz první pomoci Poradenské sluţby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálního pedagoga, metodika prevence, školního psychologa) Strategie poradenských sluţeb v naší škole byla vytvořena v souladu s Vyhláškou MŠMT č. 72/2005 Sbírky, o poskytování poradenských sluţeb ve školách. Rozvrţení poradenských sluţeb odráţí specifika naší školy i zkušenosti a dovednosti jednotlivých poradenských pracovníků, kteří pracují v tzv. poradenském týmu a spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry, střediskem výchovné péče a s odborem sociálně právní ochrany dětí. Poradenský tým se skládá z výchovné poradkyně, speciální pedagoţky, metodičky prevence a školní psycholoţky. Při řešení závaţných výchovných problémů vyuţíváme supervizi externisty - etopeda. 7

9 Výchovná poradkyně zajišťuje podmínky pro integraci ţáků, poradenství k volbě povolání a koordinuje poskytování poradenských sluţeb. Školní psycholoţka spolupracuje s vyučujícími 1. stupně při zápisu do 1. ročníku, podílí se na diagnostice výukových a výchovných problémů ţáků, provádí ve třídách sociometrii, pomáhá při kariérovém poradenství ţáků a konzultuje se zákonnými zástupci ţáků problémy dětí. Na základě ţádosti rodičů můţe změřit intelektové schopnosti ţáka. Školní metodička prevence koordinuje aktivity školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zajišťuje organizačně konání besed či diskuze s odborníky protidrogové prevence. Tato činnost probíhá v souladu s Minimálním primárně preventivním programem. Jeho hlavní součástí je posilovat příznivé sociální klima školy, rozšiřovat a upevňovat kompetence ţáků s důrazem na kladné ţivotní cíle. Program je poradenským týmem pravidelně vyhodnocován a aktualizován pro další potřeby ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky. Školní speciální pedagoţka vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří vyţadují speciální pedagogickou podporu. 2.3 Charakteristika žáků Ţáky satalické základní školy jsou především děti s trvalým bydlištěm v Praze- Satalicích. Vzhledem k tomu, ţe trval zájem rodičů z obce Radonice o docházku dětí do naší školy, byla ve školním roce 2005/2006 podepsána smlouva o společném školském obvodu mezi MČ Praha-Satalice a OÚ Radonice. Zájem o vzdělávání na naší škole je i v širším okolí, takţe našimi ţáky jsou i děti ze Kbel, Vinoře, Čakovic, Miškovic, Kyjí, Černého Mostu, Horních Počernic, Dehtár i dalších míst. Bezproblémově zvládáme začleňování ţáků s jinou státní příslušností do kolektivu českých ţáků. Jazykové bariéry se nám daří většinou odstranit během prvního pololetí školního roku, v němţ ţáci do školy nastupují. 8

10 2.4 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Zájem rodičů o docházku dětí do naší školy je tradičně větší, neţ umoţňuje kapacita školy, a proto musí dojít k omezení počtu přijímaných ţáků. Zápis ţáků do 1. tříd neprobíhá běţnou formou. Zapisované děti jsou zapojovány do didakticky promyšlených dramatických výstupů ţáků 2. stupně, které napomáhají zkušeným pedagogům z 1. stupně a školní psycholoţce posoudit školní zralost dítěte. Pro přijaté ţáky a jejich rodiče jsou organizovány dvě informativní pracovní schůzky, které umoţňují dětem lepší adaptaci při přechodu z mateřské do základní školy. Součástí výuky se staly školní projekty. V 1. pololetí školního roku bývají vyhlašovány tematické projektové dny, ţáci při nich spolupracují ve skupinách, učí se vyhledávat a zpracovávat informace. Ve 2. pololetí pořádáme výjezd všech tříd na projektový týden do vytypovaných míst České republiky. Zde si ţáci v praxi mohou ověřit své znalosti a dovednosti. Velký důraz je kladen na výchovné cíle. Tato forma výuky napomáhá vzájemné spolupráci ţáků, eliminuje negativní sociální jevy, podporuje v ţácích jejich sebedůvěru, učí je komunikaci a zároveň je učí prezentovat a obhajovat vlastní práci. Moderní metody výuky, při kterých vyučující kladou důraz na samostatnost ţáků, vrcholí pro ţáky ročníku zpracováním a veřejnou prezentací závěrečných prací. Dochází k propojení jejich dovedností v oblasti informační technologie, jejich znalostí a vědomostí z běţné výuky a jejich schopnosti vyhledávat a zpracovat informace. Ţáci jsou tímto připravováni pro způsob práce na středních školách. Ze sportovních akcí je třeba zmínit tradiční výuku plavání ve 2. ročníku a lyţařský výcvik v ročníku. Na podzim a před hlavními prázdninami bývají organizovány sportovní dny (Podzimní olympijské hry a Letní sportovní hry), kde se daří v praxi spojovat ţáky všech ročníků ke spolupráci a vzájemné podpoře. Ve spolupráci s Občanským sdruţením Satalická škola pořádáme tradiční společenské akce jako vánoční jarmark, jarní ples, společenský večer na závěr školního roku. Finanční výtěţek, který je jejich prostřednictvím získán, slouţí k podpoře činnosti školy. Pořádáme Dny otevřených dveří, pokračujeme ve spolupráci s učitelkami a dětmi z mateřské školy apod. Naše škola je otevřená k navázání spolupráce s obdobnou základní školou v zahraničí. Snaţíme se navázat kontakty se školami, které pocházejí z oblasti, kde 9

11 se naši ţáci mají šanci domluvit, tzn. hledali jsme především ve Velké Británii. Podařilo se nám tam několikrát podobnou školu navštívit, ale navázat dlouhodobější spolupráci se nepodařilo. V průběhu příprav bohuţel skončila i spolupráce se školou v Norsku, pro tamější ţáky nebyli naši dost zajímaví. Nevzdáváme se hledání kontaktů, neboť si uvědomujeme, ţe komunikace s vrstevníky v zahraničí a navíc cizím jazykem by pro naše ţáky byla nanejvýš přínosná, zároveň i pro pedagogy by skýtala moţnost výměny zkušeností se zahraničními partnery. 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Vedení školy prosazuje úzkou spolupráci se zástupci rodičů na bázi otevřené komunikace. Od roku 2002 působí ve škole Občanské sdruţení Satalická škola, které pomáhá svojí finanční podporou zajišťovat nadstandardní vybavení školy pro ţáky a podílí se na organizaci tradičních akcí (jarmarku, školního plesu, burzy, společenského večera). Právě finanční prostředky získané z výtěţku těchto akcí jsou vyuţívány k nákupu potřebného vybavení pro zájmové krouţky, pro finanční podporu školních projektů, sportovních dnů, lyţařského výcviku, na nákup knih do školní knihovny. Podle Zákona č. 561/2004 Sb. byla na škole zvolena devítičlenná Školská rada. Ve spolupráci s MČ Praha-Satalice a vedením ZUŠ Praha 9-Čakovice se daří zajišťovat v prostorách školy výuku hry na hudební nástroje. Velmi úzká spolupráce vedení školy se zástupci zřizovatele (školskou komisí) a podpora činnosti školy právě za strany zřizovatele pomáhá pokračovat v nastaveném vysokém standardu v oblasti výchovy a vzdělávání za podpory rodičovské veřejnosti. 10

12 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Název Školního vzdělávacího programu Nastartuj! charakterizuje cíle výchovně vzdělávacího procesu na naší škole. Jsme základní škola bez specializovaného zaměření, protoţe chceme ţákům poskytnout všestranné základní vzdělání ve všech předepsaných vzdělávacích oborech. Nelákáme ţáky na to, ţe bychom upřednostňovali některý ze vzdělávacích předmětů, naopak důraz klademe právě na kvalitu a úplnost. Chceme ţáky nastartovat k budoucímu středoškolskému studiu i do dalšího sociálně kvalitního ţivota, poskytnout jim pevné základy, které budou moci díky získaným znalostem a zkušenostem dále rozvíjet. Motto školy: Utváříme školu, kam ţáci chodí rádi! symbolizuje náš vztah k ţákům. Značí, ţe naší prioritou je budování kvalitního sociálního prostředí, v němţ se všichni cítí dobře a které navozuje chuť vzájemně spolupracovat a vzdělávat se. Po analýze potřeb školy a poţadavků rodičů byly priority, na něţ se škola zaměřuje, stanoveny takto: poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti ţáků rozvíjet komunikační dovednosti ţáků udrţovat mezi ţáky bezpečné školní klima, vytvářet pozitivní mezilidské vztahy podporovat rozvoj pohybových dovedností ţáků pokračovat v nastavené úrovni poradenských a diagnostických sluţeb školy pokračovat v úspěšné prevenci sociálně neţádoucích jevů rozvíjet schopnosti nadaných ţáků pomáhat ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie V charakteristice výchovných a vzdělávacích strategií formulujeme postupy, jejichţ pomocí chceme zajistit, aby ţáci naší školy dosáhli stanovených klíčových kompetencí. Klíčové kompetence jsou ţákům prostředníkem k získávání základu všeobecného vzdělávání. Postupy, kterými těchto kompetencí dosahujeme, tvoří 11

13 základ a východisko pro celoţivotní učení a uplatnění se v kaţdodenním praktickém ţivotě. KLIČOVÉ KOMPETENCE POSTUPY K JEJICH DOSAŢENÍ 1. KOMPETENCE K UČENÍ - umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení - Během výuky se zaměřujeme na čtení s porozuměním, pracujeme s textem, rozšiřujeme ţákům slovní zásobu. - Vedeme ţáky k vyhledávání, třídění a ověřování informací v různých pramenech (encyklopedie, slovníky, internet ) a jejich uţívání v běţném ţivotě. - Vyuţíváme jejich samostatnosti k práci na referátech nebo tematických přednáškách (uměřeně věkové kategorii). - Umoţňujeme ţákům podílet se na přípravě vyučovacích hodin. - Ukazujeme ţákům propojenost učiva se reálným ţivotem. - Učením se na příkladech ze ţivota vedeme ţáky k nadšení z učení, které je baví. - Podporujeme diskusi nad řešením problémů. - Vedeme ţáky k sebehodnocení, učíme ţáky hodnotit své pokroky a odhalovat své nedostatky. Jiţ od prvního ročníku hodnotí svou práci uvnitř skupiny, od druhého hodnotí práci skupin navzájem. - Ţáky vhodně a nápaditě motivujeme k učení. - Zadáváním praktických domácích úkolů podněcujeme ţáky k ochotě opakovat si nová témata a tím si upevňovat novou látku. - Učíme ţáky samostatně plánovat svou práci, provádět ji a kontrolovat (např. při domácí přípravě stanovováním termínů k odevzdání prací). - Vyučujeme různými styly v různých prostředích - odborné pracovny, dílny, školní knihovna apod. - Zadáváme ţákům úkoly různých stupňů obtíţnosti. 12

14 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU - podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů - Podporujeme v ţácích tvořivost, umoţňujeme jim realizovat vlastní nápady. Ţáci mají např. moţnost podílet se na výběru témat pro projektové dny. - Vedeme ţáky k uţívání pouze takových odborných termínů, které dokáţí vysvětlit a rozumějí jim. - Pořádáme olympiády v jednotlivých předmětech, kde se ţáci účastní dle vlastních zájmů. - Individuální přístup umoţňuje budovat a podporovat sebevědomí u všech ţáků, včetně handicapovaných. - Na závěr ročníku ţáci vypracují seminární práci a obhajují ji před učiteli i rodiči. Tato práce je dokladem o tom, jaké učební návyky si ţák z naší školy odnáší do dalšího ţivota. - Snaţíme se ţákům nepředkládat hotové poznatky, ale prostřednictvím vlastních pokusů a řešením různých modelových situací učíme ţáky nalézat vhodná řešení. - Ţákům zadáváme k řešení takové úkoly, při kterých musí vyuţít informace z různých zdrojů. - Ke vzdělávání uţíváme i netradiční úkoly - např. řešení olympiád, matematického Klokana, testů Kalibro apod. - Rozvíjíme kritické myšlení ţáků, zdokonalujeme jejich chápání textu. - Ţáci se dle věku a schopností aktivně podílejí na přípravě týdenního projektu, dalších školních akcí a učí se překonávat překáţky při řešení problému. - Starší ţáci připravují aktivity pro mladší - např. sportovní soutěţe, výtvarné skupiny, skupinové práce při prvouce apod. - Ţáci se učí obhájit své postupy řešení problému a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí. - Ţáci ročníků se zabývají v souvislosti s konkrétními problémy (stav ţivotního prostředí, návykové látky apod.) sběrem informací formou dotazníkového šetření, 13

15 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci učí se je zpracovat a vyhodnotit. - Ţáci samostatně připravují výstavy a prezentace svých prací. - Učíme ţáky aktivnímu zapojení do rozhovoru a diskuse. Učí se vyjádřit svůj názor, být schopni naslouchat druhým, tolerovat a respektovat názor druhých. - V jednání ţáky uvedeme k uvědomělé asertivitě a empatii. - Zkoušíme se ţáky dramatizaci vhodných výchovně vzdělávacích témat ve vyučovacích hodinách nebo např. v činnosti dramatických krouţků. - Rozšiřujeme stále slovní zásobu ţáků, rozšiřujeme jejich kulturní přehled například vhodným výběrem literatury a jiných kulturních akcí. - Podporujeme přátelské vztahy uvnitř tříd i mezi nimi, podporujeme vzájemnou spolupráci ţáků jiných tříd. - Snaţíme se ţákům objasnit jejich důleţitost pro a vedeme je k toleranci k druhým. - Pod vedením školního psychologa hrají ţáci sociálně psychologické hry na rozvoj komunikativních a asertivních dovedností. - Ţáci se učí rozumět i pouţívat téţ neverbální komunikaci. - Ţáci samostatně prezentují před spoluţáky, učiteli i rodiči výsledky svých prací. - Vedeme ţáky k vhodné komunikaci s učiteli, učíme je argumentovat a vnímat názor druhého. Vztah učitele a ţáka je zaloţen na vzájemné důvěře. - V rámci osobnostně sociální výchovy ţáci rozvíjejí své komunikační dovednosti. - Podporujeme při školních soutěţích vznik věkově různorodých skupin tvořených ţáky 1.- ročníků. 14

16 4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých - Ţáci se podílejí na přípravě internetových stránek školy. - Během školního roku pořádáme jiţ tradičně školní ples a na závěr školního roku připravují ţáci pro rodiče společenský večer. Některá vystoupení jsou připravována ve spolupráci s MŠ, aby se ţáci školy naučili spolupracovat i s předškolními dětmi. - Budujeme v naší škole přátelskou atmosféru. - Usilujeme o pochopení školního řádu ţáky tak, aby se s ním ztotoţňovali jako se vzorem svého celoţivotního chování. - Vedeme ţáky k tomu, aby pomáhali spoluţákům, kteří to právě potřebují, např. při překonání obtíţí po dlouhodobé absenci apod. - Při vyučování často ţáci pracují ve dvojicích nebo skupinách, navzájem si pomáhají při zvládnutí učiva. - Učíme ţáky tolerovat nedostatky spoluţáků i okolí. - Všímáme si individuálních zvláštností ţáků, např. sociálních rolí ve skupině, předcházíme tak šikaně. - Ţáci se podílejí na hodnocení vlastním i ostatních spoluţáků. - V rámci projektového dne rozvíjíme schopnost spolupráce ve skupině náhodně vybraných jedinců. - V rámci nejrůznějších společenských akcí prezentují ţáci svoji schopnost pracovat v týmu, např. při vánoční besídce, kdy na jedné straně ti, kteří tvoří hudební kompozici, spolupracují s těmi, kteří tvoří dramatický příběh. - Učíme ţáky úctě k sobě i k druhým. Učíme je říkat ne v situacích, které narušují vzájemné kladné vztahy. - Učíme starší ţáky pracovat s mladšími a tolerovat je a mladší ţáky nebát se spolupracovat se staršími a chtít po nich pomoc. 15

17 5. KOMPETENCE OBČANSKÉ - připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti KOMPETENCE - V řízených diskusích ţák získává informace o vhodných způsobech jednání v krizových situacích a v situacích ohroţujících psychické i fyzické zdraví. - V náročných ţivotních situacích mohou ţáci vyuţívat odborné rady a pomoci školního psychologa. - Školní psycholog při sociálně psychologických hrách ve skupině ţáků jedné třídy rozvíjí ţákům jejich sebevědomí a sociální dovednosti. - Kaţdý ţák musí znát svá práva a povinnosti, být si vědom vlastní odpovědnosti v jejich uţívání. - Vštěpujeme ţákům pravidla slušného chování a dodrţování společenských norem. - Učíme ţáky respektovat názor druhých a chápat důleţitost kaţdého jedince pro. - Formou účasti v ekologických, sociálně preventivních, kulturních a dalších programech zprostředkovává škola ţákům ţivotní zkušenosti. - Řešíme společně problémy vzniklé ve třídním kolektivu. - Učíme ţáky chránit si své ţivotní prostředí, např. i ve škole třídíme odpad. - Ţáci jsou vedeni k respektování historického i kulturního dědictví České republiky a toleranci v rámci multikulturního prostředí. - Nabízíme ţákům mnoţství zájmových krouţků, učíme je účelně trávit volný čas. - Podporujeme ţáky v jejich zájmech a rozvoji jejich nadání. - Škola organizuje pro ţáky velký výběr zájmových krouţků (výtvarný, keramický, různé sportovní - florbal, softbal, badminton, dramatický). - Vedeme ţáky k pochopení, ţe kaţdá práce je potřebná, kdyţ se dělá dobře. 16

18 PRACOVNÍ - pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci - Učíme ţáky být dobrými hospodáři. - Pomocí vhodných metod (projektové vyučování, účast na soutěţích, veřejná prezentace ţákovské tvorby, sportovní dny, zájmové krouţky, domácí úkoly) vedou učitelé ţáky k praktickému vyuţívání teoretických poznatků a vědomostí, rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti. - Výuku obohacujeme o exkurze do reálných pracovních prostředí. - V rámci projektů učíme ţáky prezentovat svoji práci a váţit si práce druhých. - Ţáci 2. stupně při sebehodnocení hledají své přednosti ale i nedostatky, učí se z nich reálně vycházet při své další profesní orientaci. - Při volbě své budoucí profesní orientace spolupracují ţáci a ročníků se školním psychologem. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola není specializována na vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením, proto se zde vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná od běţných způsobů výuky nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním ostatních ţáků. Při zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných škola uplatňuje individuální, citlivý přístup. Základem je volba vhodných forem a metod práce jednotlivými vyučujícími v konkrétních třídách. Vyučující je vybírá takovým způsobem, aby umoţňovaly plné rozvíjení individuálních schopnosti ţáků (s ohledem na jejich různé moţnosti, potřeby a odlišnosti). 17

19 U všech ţáků dbáme především o to, aby pro ně bylo ve škole vytvořeno příznivé sociální klima, aby se cítili dobře a aby se nám v nich podařilo probudit touhu po vzdělání Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Motto naší školy říká, ţe: Utváříme školu, do které ţáci chodí rádi!, proto se věnujeme se zvýšenou pozorností všem ţákům, kteří tuto pozornost potřebují. Ať uţ jde o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ţáky například sociálně znevýhodněné, nebo ţáky s jinou státní příslušností. Chceme všechny ţáky přesvědčit o tom, ţe vzdělání je pro ně důleţité a ţe my jim v jeho získávání chceme pomáhat. V naší škole vytváříme příznivé podmínky pro integraci ţáků, kteří byli prokazatelně na jiných školách šikanováni. Vzdělávání ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami je zajištěno formou individuální integrace do běţných tříd. Škola má vypracovaný program péče o tyto ţáky tzv. Školní strategii pedagogickou psychologického poradenství, podle něhoţ primární činnosti spojené s vyhledáváním a zařazováním těchto ţáků do speciálně pedagogické péče školského poradenského zařízení provádějí především školní speciální pedagog a výchovný poradce. Následně se pak tvorbou individuálního vzdělávacího plánu v souladu s platnou legislativou zabývají kromě nich i třídní učitelé, školní psycholoţka i učitelé dalších vyučovacích předmětů. Nejdůleţitějším faktorem práce s těmito ţáky je pro nás důsledná spolupráce s jejich rodiči Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Při hledání a identifikaci mimořádně nadaných ţáků spolupracuje náš pedagogický sbor především s jejich rodiči a následně pak (na ţádost rodičů) se školním psychologem a pedagogicko-psychologickou poradnou. V práci s těmito ţáky je třeba vţdy volit individuální přístup a individuální metody a formy práce. Velmi důleţité je také začlenění těchto ţáků do kolektivu třídy, 18

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Motto : Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická OBSAH Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 5 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP G) Pro učeného a vzdělaného člověka ţít znamená přemýšlet. ( Docto homini et erudito vivere est

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV: OD HRANÍ K UČENÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zřizovatel: Předkladatel: Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F. 1989 Adresa školy: Letců R.A.F. 1989

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více