ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, PRAHA 9 - SATALICE IČ: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, PRAHA 9 - SATALICE IČ: V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

2 Obsah Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy, vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Poradenské služby školy Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Realizace vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů ve vyučovacích předmětech Učební plán Nastartuj! po ročnících Využití disponibilní časové dotace Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Charakteristika vyučovacího oboru a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu a literatura - 1. stupeň Charakteristika vyučovacího oboru a literatura - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu jeho svět Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie

3 5.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Praktické činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika vyučovacího předmětu Svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Výchovné a vzdělávací strategie Hodnocení žáků a evaluace Hodnocení žáka ve škole Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluce školy a její autoevaluační činnost Oblasti, cíle, kritéria a nástroje autoevaluace, časové rozvržení evaluačních činností Přílohy Tabulka začlenění průřezových témat do vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících 75 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu a literatura - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Literární a dramatická - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu a literatura - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu jeho svět - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika - 2. stupeň

4 3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná - 2. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Praktické činnosti - 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Svět práce - 2. stupeň

5 Školní vzdělávací program Nastartuj! je vytvořen v souladu s 3, odst. 2, 3 a 5, odst. 1, 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Praha 9 - Satalice, K Cihelně 137 adresa: K Cihelně 137, Praha 9 - Satalice IČ: IZO: tel: fax: ředitelka školy: Mgr. Zdislava Nováková kontakty: koordinátorka tvorby ŠVP Nastartuj! : Mgr. Jarmila Kolečková Zřizovatel: Městská část Praha - Satalice adresa: K Radonicům 81, Praha 9 - Satalice tel: Platnost od 1. září Mgr. Zdislava Nováková ředitelka školy

6 2. Charakteristika školy Motto školy: Utváříme školu, do které ţáci chodí rádi! 2.1 Úplnost a velikost školy, vybavení školy Základní škola Praha 9 - Satalice je státní plně organizovaná základní škola. Naši základní školu tvoří moderní školní bezbariérový komplex, který byl otevřen 1 září 2002 a jehoţ kapacita je 420 ţáků. K výuce vyuţíváme nejen kmenové třídy, ale i odborné učebny. K dispozici máme například učebny chemie a fyziky, informatiky, ateliér pro výtvarné činnosti s keramickým koutem, pracovní dílnu pro výuku technických prací, školní kuchyňku vybavenou četnými elektrickými spotřebiči, pracovní dílnu pro výuku šití a ručních prací, hudebnu se stoprocentní akustikou, tělocvičnu s horolezeckou stěnou. Výuka na 2. stupni probíhá většinou v kmenových učebnách. Školní prostory máme vybavené moderní audiovizuální technikou tak, aby mohla probíhat výuka podle moderních trendů současné pedagogiky. V učebně informatiky, kterou jsme vybavili 27 počítačovými pracovišti tak, aby je mohla vyuţívat vţdy kompletní třída, je současně instalován dataprojektor. Ţáci mají tradičně po skončení výuky velký zájem o přístup na internet, proto zde funguje tzv. Satalická školní internetová kavárna. Chloubou školy je prostor v přízemí - atrium - zároveň se schodištěm, který vyuţíváme ke shromaţďování ţáků při slavnostních příleţitostech. Scházíme se zde například při slavnostním zahájení školního roku, při pořádání tradičních kulturních akcí apod. Součástí školního areálu je rozsáhlé sportoviště, které je tvořeno hřištěm s umělým povrchem, fotbalovým hřištěm a hřištěm pro softbal. Z hlediska vybavení splňuje škola hygienické poţadavky. V kaţdém poschodí má prostory se sociálním zázemím, se šatnami před tělocvičnou sousedí místnosti se sprchami. Samozřejmostí se pro ţáky staly šatní skřínky, které mají jednotlivci k dispozici na své věci při přezouvání a odkládání oděvů při vstupu do školní budovy. 5

7 Vstup do školy v době mimo ranní hromadný příchod umoţňuje kaţdému ţákovi čip, kterým si v době platnosti rozvrhu můţe otevírat vstupní dveře. Tento čip zároveň pouţívá i pro volbu oběda ve školní jídelně. Ţáci, kteří mají zájem, se mohou stravovat ve školní jídelně. Při výběru oběda strávníci volí ze dvou moţností, mohou také ovládat objednávky a odhlášky obědů přes internet. V rámci školního roku pro rodiče pořádáme dvě třídní schůzky a dvakrát vyhlašujeme konzultační hodiny. Největší přínos vidíme v konzultacích rodičů a učitelů za aktivní přítomnosti ţáků. Rodiče jsou průběţně seznamováni s děním ve škole nejen písemnou formou v informačních listech, které kaţdý rodič obdrţí na začátku školního roku a v nichţ je uveden přehled nejdůleţitějších akcí pořádaných školou ve školním roce, ale i prostřednictvím webových stránek školy a pravidelnou prezentací aktuálního dění ve škole na nástěnkách před školní budovou. Součástí školy je i školní druţina, která má v současné době kapacitu 80 dětí. Protoţe o vyuţívání všech současných tří oddělení druţiny je mezi rodiči stále větší zájem, snaţíme se o navýšení moţného počtu přijímaných dětí. Organizačními opatřeními ve spolupráci s vedoucími zájmových útvarů se nám daří vyuţívat druţinu i nad rámec stanovené kapacity. Děti při zajištění všech poţadavků na bezpečnost mohou vyuţívat venkovní areál školy s parčíkem s herními prvky a zahradní učebnou, travnaté hřiště, hřiště s umělým povrchem, školní tělocvičnu, výtvarný ateliér i kuchyňku. V rámci dobré spolupráce se škola snaţí naplnit svou činností představy rodičů o smysluplně tráveném volném čase jejich dětí a organizuje pro ně mnoţství krouţků (bývají to krouţky sportovní - florbal, softbal, gymnastika, basketbal, lezení na umělé stěně; výtvarné - keramika, ruční práce; hudební - hra na nástroj, sborový zpěv a další). 6

8 2.2 Charakteristika pedagogického sboru V čele pedagogického sboru školy stojí ředitelka se svým statutárním pedagogickým zástupcem. Počet pedagogických pracovníků je do 30 osob. Průměrný věk učitelů je do 40 let. Můţeme se chlubit velmi mladým a při tom kvalifikovaným sborem. Všichni učitelé pokračují ve svém vzdělávání účastí v odborných kurzech a seminářích organizovaných akreditovanými pracovišti MŠMT. Všichni učitelé se aktivně snaţí, aby svou prací naplňovali motto školy: Utváříme školu, do které ţáci chodí rádi! Důsledně dbají o to, aby cílů vzdělávání dosahovali na základě jasně stanovených pravidel pro práci se ţáky, aby učili ţáky vědomostem a dovednostem, které vyuţijí v praktickém ţivotě, a při tom všem, aby ve škole trvale převládala příjemná a tvůrčí atmosféra. Celý pedagogický sbor se zapojil do projektu s názvem MIŠ - minimalizace školní šikany. Odbornost by měla být zárukou kvalifikovaného přístupu při vzniku moţných problematických situací. Všichni učitelé jsou samozřejmě proškoleni o bezpečnosti práce a většina má základní kurz první pomoci Poradenské sluţby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálního pedagoga, metodika prevence, školního psychologa) Strategie poradenských sluţeb v naší škole byla vytvořena v souladu s Vyhláškou MŠMT č. 72/2005 Sbírky, o poskytování poradenských sluţeb ve školách. Rozvrţení poradenských sluţeb odráţí specifika naší školy i zkušenosti a dovednosti jednotlivých poradenských pracovníků, kteří pracují v tzv. poradenském týmu a spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry, střediskem výchovné péče a s odborem sociálně právní ochrany dětí. Poradenský tým se skládá z výchovné poradkyně, speciální pedagoţky, metodičky prevence a školní psycholoţky. Při řešení závaţných výchovných problémů vyuţíváme supervizi externisty - etopeda. 7

9 Výchovná poradkyně zajišťuje podmínky pro integraci ţáků, poradenství k volbě povolání a koordinuje poskytování poradenských sluţeb. Školní psycholoţka spolupracuje s vyučujícími 1. stupně při zápisu do 1. ročníku, podílí se na diagnostice výukových a výchovných problémů ţáků, provádí ve třídách sociometrii, pomáhá při kariérovém poradenství ţáků a konzultuje se zákonnými zástupci ţáků problémy dětí. Na základě ţádosti rodičů můţe změřit intelektové schopnosti ţáka. Školní metodička prevence koordinuje aktivity školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zajišťuje organizačně konání besed či diskuze s odborníky protidrogové prevence. Tato činnost probíhá v souladu s Minimálním primárně preventivním programem. Jeho hlavní součástí je posilovat příznivé sociální klima školy, rozšiřovat a upevňovat kompetence ţáků s důrazem na kladné ţivotní cíle. Program je poradenským týmem pravidelně vyhodnocován a aktualizován pro další potřeby ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky. Školní speciální pedagoţka vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří vyţadují speciální pedagogickou podporu. 2.3 Charakteristika žáků Ţáky satalické základní školy jsou především děti s trvalým bydlištěm v Praze- Satalicích. Vzhledem k tomu, ţe trval zájem rodičů z obce Radonice o docházku dětí do naší školy, byla ve školním roce 2005/2006 podepsána smlouva o společném školském obvodu mezi MČ Praha-Satalice a OÚ Radonice. Zájem o vzdělávání na naší škole je i v širším okolí, takţe našimi ţáky jsou i děti ze Kbel, Vinoře, Čakovic, Miškovic, Kyjí, Černého Mostu, Horních Počernic, Dehtár i dalších míst. Bezproblémově zvládáme začleňování ţáků s jinou státní příslušností do kolektivu českých ţáků. Jazykové bariéry se nám daří většinou odstranit během prvního pololetí školního roku, v němţ ţáci do školy nastupují. 8

10 2.4 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Zájem rodičů o docházku dětí do naší školy je tradičně větší, neţ umoţňuje kapacita školy, a proto musí dojít k omezení počtu přijímaných ţáků. Zápis ţáků do 1. tříd neprobíhá běţnou formou. Zapisované děti jsou zapojovány do didakticky promyšlených dramatických výstupů ţáků 2. stupně, které napomáhají zkušeným pedagogům z 1. stupně a školní psycholoţce posoudit školní zralost dítěte. Pro přijaté ţáky a jejich rodiče jsou organizovány dvě informativní pracovní schůzky, které umoţňují dětem lepší adaptaci při přechodu z mateřské do základní školy. Součástí výuky se staly školní projekty. V 1. pololetí školního roku bývají vyhlašovány tematické projektové dny, ţáci při nich spolupracují ve skupinách, učí se vyhledávat a zpracovávat informace. Ve 2. pololetí pořádáme výjezd všech tříd na projektový týden do vytypovaných míst České republiky. Zde si ţáci v praxi mohou ověřit své znalosti a dovednosti. Velký důraz je kladen na výchovné cíle. Tato forma výuky napomáhá vzájemné spolupráci ţáků, eliminuje negativní sociální jevy, podporuje v ţácích jejich sebedůvěru, učí je komunikaci a zároveň je učí prezentovat a obhajovat vlastní práci. Moderní metody výuky, při kterých vyučující kladou důraz na samostatnost ţáků, vrcholí pro ţáky ročníku zpracováním a veřejnou prezentací závěrečných prací. Dochází k propojení jejich dovedností v oblasti informační technologie, jejich znalostí a vědomostí z běţné výuky a jejich schopnosti vyhledávat a zpracovat informace. Ţáci jsou tímto připravováni pro způsob práce na středních školách. Ze sportovních akcí je třeba zmínit tradiční výuku plavání ve 2. ročníku a lyţařský výcvik v ročníku. Na podzim a před hlavními prázdninami bývají organizovány sportovní dny (Podzimní olympijské hry a Letní sportovní hry), kde se daří v praxi spojovat ţáky všech ročníků ke spolupráci a vzájemné podpoře. Ve spolupráci s Občanským sdruţením Satalická škola pořádáme tradiční společenské akce jako vánoční jarmark, jarní ples, společenský večer na závěr školního roku. Finanční výtěţek, který je jejich prostřednictvím získán, slouţí k podpoře činnosti školy. Pořádáme Dny otevřených dveří, pokračujeme ve spolupráci s učitelkami a dětmi z mateřské školy apod. Naše škola je otevřená k navázání spolupráce s obdobnou základní školou v zahraničí. Snaţíme se navázat kontakty se školami, které pocházejí z oblasti, kde 9

11 se naši ţáci mají šanci domluvit, tzn. hledali jsme především ve Velké Británii. Podařilo se nám tam několikrát podobnou školu navštívit, ale navázat dlouhodobější spolupráci se nepodařilo. V průběhu příprav bohuţel skončila i spolupráce se školou v Norsku, pro tamější ţáky nebyli naši dost zajímaví. Nevzdáváme se hledání kontaktů, neboť si uvědomujeme, ţe komunikace s vrstevníky v zahraničí a navíc cizím jazykem by pro naše ţáky byla nanejvýš přínosná, zároveň i pro pedagogy by skýtala moţnost výměny zkušeností se zahraničními partnery. 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Vedení školy prosazuje úzkou spolupráci se zástupci rodičů na bázi otevřené komunikace. Od roku 2002 působí ve škole Občanské sdruţení Satalická škola, které pomáhá svojí finanční podporou zajišťovat nadstandardní vybavení školy pro ţáky a podílí se na organizaci tradičních akcí (jarmarku, školního plesu, burzy, společenského večera). Právě finanční prostředky získané z výtěţku těchto akcí jsou vyuţívány k nákupu potřebného vybavení pro zájmové krouţky, pro finanční podporu školních projektů, sportovních dnů, lyţařského výcviku, na nákup knih do školní knihovny. Podle Zákona č. 561/2004 Sb. byla na škole zvolena devítičlenná Školská rada. Ve spolupráci s MČ Praha-Satalice a vedením ZUŠ Praha 9-Čakovice se daří zajišťovat v prostorách školy výuku hry na hudební nástroje. Velmi úzká spolupráce vedení školy se zástupci zřizovatele (školskou komisí) a podpora činnosti školy právě za strany zřizovatele pomáhá pokračovat v nastaveném vysokém standardu v oblasti výchovy a vzdělávání za podpory rodičovské veřejnosti. 10

12 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Název Školního vzdělávacího programu Nastartuj! charakterizuje cíle výchovně vzdělávacího procesu na naší škole. Jsme základní škola bez specializovaného zaměření, protoţe chceme ţákům poskytnout všestranné základní vzdělání ve všech předepsaných vzdělávacích oborech. Nelákáme ţáky na to, ţe bychom upřednostňovali některý ze vzdělávacích předmětů, naopak důraz klademe právě na kvalitu a úplnost. Chceme ţáky nastartovat k budoucímu středoškolskému studiu i do dalšího sociálně kvalitního ţivota, poskytnout jim pevné základy, které budou moci díky získaným znalostem a zkušenostem dále rozvíjet. Motto školy: Utváříme školu, kam ţáci chodí rádi! symbolizuje náš vztah k ţákům. Značí, ţe naší prioritou je budování kvalitního sociálního prostředí, v němţ se všichni cítí dobře a které navozuje chuť vzájemně spolupracovat a vzdělávat se. Po analýze potřeb školy a poţadavků rodičů byly priority, na něţ se škola zaměřuje, stanoveny takto: poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti ţáků rozvíjet komunikační dovednosti ţáků udrţovat mezi ţáky bezpečné školní klima, vytvářet pozitivní mezilidské vztahy podporovat rozvoj pohybových dovedností ţáků pokračovat v nastavené úrovni poradenských a diagnostických sluţeb školy pokračovat v úspěšné prevenci sociálně neţádoucích jevů rozvíjet schopnosti nadaných ţáků pomáhat ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie V charakteristice výchovných a vzdělávacích strategií formulujeme postupy, jejichţ pomocí chceme zajistit, aby ţáci naší školy dosáhli stanovených klíčových kompetencí. Klíčové kompetence jsou ţákům prostředníkem k získávání základu všeobecného vzdělávání. Postupy, kterými těchto kompetencí dosahujeme, tvoří 11

13 základ a východisko pro celoţivotní učení a uplatnění se v kaţdodenním praktickém ţivotě. KLIČOVÉ KOMPETENCE POSTUPY K JEJICH DOSAŢENÍ 1. KOMPETENCE K UČENÍ - umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení - Během výuky se zaměřujeme na čtení s porozuměním, pracujeme s textem, rozšiřujeme ţákům slovní zásobu. - Vedeme ţáky k vyhledávání, třídění a ověřování informací v různých pramenech (encyklopedie, slovníky, internet ) a jejich uţívání v běţném ţivotě. - Vyuţíváme jejich samostatnosti k práci na referátech nebo tematických přednáškách (uměřeně věkové kategorii). - Umoţňujeme ţákům podílet se na přípravě vyučovacích hodin. - Ukazujeme ţákům propojenost učiva se reálným ţivotem. - Učením se na příkladech ze ţivota vedeme ţáky k nadšení z učení, které je baví. - Podporujeme diskusi nad řešením problémů. - Vedeme ţáky k sebehodnocení, učíme ţáky hodnotit své pokroky a odhalovat své nedostatky. Jiţ od prvního ročníku hodnotí svou práci uvnitř skupiny, od druhého hodnotí práci skupin navzájem. - Ţáky vhodně a nápaditě motivujeme k učení. - Zadáváním praktických domácích úkolů podněcujeme ţáky k ochotě opakovat si nová témata a tím si upevňovat novou látku. - Učíme ţáky samostatně plánovat svou práci, provádět ji a kontrolovat (např. při domácí přípravě stanovováním termínů k odevzdání prací). - Vyučujeme různými styly v různých prostředích - odborné pracovny, dílny, školní knihovna apod. - Zadáváme ţákům úkoly různých stupňů obtíţnosti. 12

14 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU - podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů - Podporujeme v ţácích tvořivost, umoţňujeme jim realizovat vlastní nápady. Ţáci mají např. moţnost podílet se na výběru témat pro projektové dny. - Vedeme ţáky k uţívání pouze takových odborných termínů, které dokáţí vysvětlit a rozumějí jim. - Pořádáme olympiády v jednotlivých předmětech, kde se ţáci účastní dle vlastních zájmů. - Individuální přístup umoţňuje budovat a podporovat sebevědomí u všech ţáků, včetně handicapovaných. - Na závěr ročníku ţáci vypracují seminární práci a obhajují ji před učiteli i rodiči. Tato práce je dokladem o tom, jaké učební návyky si ţák z naší školy odnáší do dalšího ţivota. - Snaţíme se ţákům nepředkládat hotové poznatky, ale prostřednictvím vlastních pokusů a řešením různých modelových situací učíme ţáky nalézat vhodná řešení. - Ţákům zadáváme k řešení takové úkoly, při kterých musí vyuţít informace z různých zdrojů. - Ke vzdělávání uţíváme i netradiční úkoly - např. řešení olympiád, matematického Klokana, testů Kalibro apod. - Rozvíjíme kritické myšlení ţáků, zdokonalujeme jejich chápání textu. - Ţáci se dle věku a schopností aktivně podílejí na přípravě týdenního projektu, dalších školních akcí a učí se překonávat překáţky při řešení problému. - Starší ţáci připravují aktivity pro mladší - např. sportovní soutěţe, výtvarné skupiny, skupinové práce při prvouce apod. - Ţáci se učí obhájit své postupy řešení problému a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí. - Ţáci ročníků se zabývají v souvislosti s konkrétními problémy (stav ţivotního prostředí, návykové látky apod.) sběrem informací formou dotazníkového šetření, 13

15 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci učí se je zpracovat a vyhodnotit. - Ţáci samostatně připravují výstavy a prezentace svých prací. - Učíme ţáky aktivnímu zapojení do rozhovoru a diskuse. Učí se vyjádřit svůj názor, být schopni naslouchat druhým, tolerovat a respektovat názor druhých. - V jednání ţáky uvedeme k uvědomělé asertivitě a empatii. - Zkoušíme se ţáky dramatizaci vhodných výchovně vzdělávacích témat ve vyučovacích hodinách nebo např. v činnosti dramatických krouţků. - Rozšiřujeme stále slovní zásobu ţáků, rozšiřujeme jejich kulturní přehled například vhodným výběrem literatury a jiných kulturních akcí. - Podporujeme přátelské vztahy uvnitř tříd i mezi nimi, podporujeme vzájemnou spolupráci ţáků jiných tříd. - Snaţíme se ţákům objasnit jejich důleţitost pro a vedeme je k toleranci k druhým. - Pod vedením školního psychologa hrají ţáci sociálně psychologické hry na rozvoj komunikativních a asertivních dovedností. - Ţáci se učí rozumět i pouţívat téţ neverbální komunikaci. - Ţáci samostatně prezentují před spoluţáky, učiteli i rodiči výsledky svých prací. - Vedeme ţáky k vhodné komunikaci s učiteli, učíme je argumentovat a vnímat názor druhého. Vztah učitele a ţáka je zaloţen na vzájemné důvěře. - V rámci osobnostně sociální výchovy ţáci rozvíjejí své komunikační dovednosti. - Podporujeme při školních soutěţích vznik věkově různorodých skupin tvořených ţáky 1.- ročníků. 14

16 4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých - Ţáci se podílejí na přípravě internetových stránek školy. - Během školního roku pořádáme jiţ tradičně školní ples a na závěr školního roku připravují ţáci pro rodiče společenský večer. Některá vystoupení jsou připravována ve spolupráci s MŠ, aby se ţáci školy naučili spolupracovat i s předškolními dětmi. - Budujeme v naší škole přátelskou atmosféru. - Usilujeme o pochopení školního řádu ţáky tak, aby se s ním ztotoţňovali jako se vzorem svého celoţivotního chování. - Vedeme ţáky k tomu, aby pomáhali spoluţákům, kteří to právě potřebují, např. při překonání obtíţí po dlouhodobé absenci apod. - Při vyučování často ţáci pracují ve dvojicích nebo skupinách, navzájem si pomáhají při zvládnutí učiva. - Učíme ţáky tolerovat nedostatky spoluţáků i okolí. - Všímáme si individuálních zvláštností ţáků, např. sociálních rolí ve skupině, předcházíme tak šikaně. - Ţáci se podílejí na hodnocení vlastním i ostatních spoluţáků. - V rámci projektového dne rozvíjíme schopnost spolupráce ve skupině náhodně vybraných jedinců. - V rámci nejrůznějších společenských akcí prezentují ţáci svoji schopnost pracovat v týmu, např. při vánoční besídce, kdy na jedné straně ti, kteří tvoří hudební kompozici, spolupracují s těmi, kteří tvoří dramatický příběh. - Učíme ţáky úctě k sobě i k druhým. Učíme je říkat ne v situacích, které narušují vzájemné kladné vztahy. - Učíme starší ţáky pracovat s mladšími a tolerovat je a mladší ţáky nebát se spolupracovat se staršími a chtít po nich pomoc. 15

17 5. KOMPETENCE OBČANSKÉ - připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti KOMPETENCE - V řízených diskusích ţák získává informace o vhodných způsobech jednání v krizových situacích a v situacích ohroţujících psychické i fyzické zdraví. - V náročných ţivotních situacích mohou ţáci vyuţívat odborné rady a pomoci školního psychologa. - Školní psycholog při sociálně psychologických hrách ve skupině ţáků jedné třídy rozvíjí ţákům jejich sebevědomí a sociální dovednosti. - Kaţdý ţák musí znát svá práva a povinnosti, být si vědom vlastní odpovědnosti v jejich uţívání. - Vštěpujeme ţákům pravidla slušného chování a dodrţování společenských norem. - Učíme ţáky respektovat názor druhých a chápat důleţitost kaţdého jedince pro. - Formou účasti v ekologických, sociálně preventivních, kulturních a dalších programech zprostředkovává škola ţákům ţivotní zkušenosti. - Řešíme společně problémy vzniklé ve třídním kolektivu. - Učíme ţáky chránit si své ţivotní prostředí, např. i ve škole třídíme odpad. - Ţáci jsou vedeni k respektování historického i kulturního dědictví České republiky a toleranci v rámci multikulturního prostředí. - Nabízíme ţákům mnoţství zájmových krouţků, učíme je účelně trávit volný čas. - Podporujeme ţáky v jejich zájmech a rozvoji jejich nadání. - Škola organizuje pro ţáky velký výběr zájmových krouţků (výtvarný, keramický, různé sportovní - florbal, softbal, badminton, dramatický). - Vedeme ţáky k pochopení, ţe kaţdá práce je potřebná, kdyţ se dělá dobře. 16

18 PRACOVNÍ - pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci - Učíme ţáky být dobrými hospodáři. - Pomocí vhodných metod (projektové vyučování, účast na soutěţích, veřejná prezentace ţákovské tvorby, sportovní dny, zájmové krouţky, domácí úkoly) vedou učitelé ţáky k praktickému vyuţívání teoretických poznatků a vědomostí, rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti. - Výuku obohacujeme o exkurze do reálných pracovních prostředí. - V rámci projektů učíme ţáky prezentovat svoji práci a váţit si práce druhých. - Ţáci 2. stupně při sebehodnocení hledají své přednosti ale i nedostatky, učí se z nich reálně vycházet při své další profesní orientaci. - Při volbě své budoucí profesní orientace spolupracují ţáci a ročníků se školním psychologem. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola není specializována na vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením, proto se zde vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná od běţných způsobů výuky nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním ostatních ţáků. Při zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných škola uplatňuje individuální, citlivý přístup. Základem je volba vhodných forem a metod práce jednotlivými vyučujícími v konkrétních třídách. Vyučující je vybírá takovým způsobem, aby umoţňovaly plné rozvíjení individuálních schopnosti ţáků (s ohledem na jejich různé moţnosti, potřeby a odlišnosti). 17

19 U všech ţáků dbáme především o to, aby pro ně bylo ve škole vytvořeno příznivé sociální klima, aby se cítili dobře a aby se nám v nich podařilo probudit touhu po vzdělání Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Motto naší školy říká, ţe: Utváříme školu, do které ţáci chodí rádi!, proto se věnujeme se zvýšenou pozorností všem ţákům, kteří tuto pozornost potřebují. Ať uţ jde o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ţáky například sociálně znevýhodněné, nebo ţáky s jinou státní příslušností. Chceme všechny ţáky přesvědčit o tom, ţe vzdělání je pro ně důleţité a ţe my jim v jeho získávání chceme pomáhat. V naší škole vytváříme příznivé podmínky pro integraci ţáků, kteří byli prokazatelně na jiných školách šikanováni. Vzdělávání ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami je zajištěno formou individuální integrace do běţných tříd. Škola má vypracovaný program péče o tyto ţáky tzv. Školní strategii pedagogickou psychologického poradenství, podle něhoţ primární činnosti spojené s vyhledáváním a zařazováním těchto ţáků do speciálně pedagogické péče školského poradenského zařízení provádějí především školní speciální pedagog a výchovný poradce. Následně se pak tvorbou individuálního vzdělávacího plánu v souladu s platnou legislativou zabývají kromě nich i třídní učitelé, školní psycholoţka i učitelé dalších vyučovacích předmětů. Nejdůleţitějším faktorem práce s těmito ţáky je pro nás důsledná spolupráce s jejich rodiči Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných Při hledání a identifikaci mimořádně nadaných ţáků spolupracuje náš pedagogický sbor především s jejich rodiči a následně pak (na ţádost rodičů) se školním psychologem a pedagogicko-psychologickou poradnou. V práci s těmito ţáky je třeba vţdy volit individuální přístup a individuální metody a formy práce. Velmi důleţité je také začlenění těchto ţáků do kolektivu třídy, 18

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

Při stanovování hlavních cílů vzdělávacího programu jsme rozklíčovali slovo PRIMA takto:

Při stanovování hlavních cílů vzdělávacího programu jsme rozklíčovali slovo PRIMA takto: Charakteristika ŠVP Ať je léto, nebo zima, v naší škole je to prima. ŠVP s motivačním názvem PRIMA ŠKOLA je orientován na ţáka, respektuje jeho individuální potřeby, a to zejména v souvislosti se školním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat.

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat. Charakteristika ŠVP Chceme a dokážeme. Tento motivační název není nahodilý, vyjadřuje základní myšlenku našeho vzdělávacího programu, být školou, která připraví své žáky pro život. Chceme vést žáky k přátelství,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Příloha I.: Stupně aktivity 1

Příloha I.: Stupně aktivity 1 Příloha I.: Stupně aktivity 1 1 MAŇÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 134 s. Příloha II.: Rozvíjení vlastností tvořivosti po stupních 2 2 MAŇÁK, J. Rozvoj

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více