Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014"

Transkript

1 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ Havlíčkův Brod, telefon + fax , IČO KB Havlíčkův Brod /0100, adresa Č.j. 294/2014/ZSNU JID 476/2014/ZSNU Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

2 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: I. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) II. III. IV. Přehled učebních oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí do školy V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání VI. VII. VIII. IX. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výsledky kontrol X. Základní údaje o hospodaření školy XI. XII. XIII. XIV. XV. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Schválení výroční zprávy o činnosti školy 2

3 I. Základní údaje o škole Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 byla otevřena Do sítě škol je zařazena k Od je právnickou osobou - příspěvkovou organizací. Zřizovatelem školy je Město Havlíčkův Brod. Sídlem organizace je ulice Nuselská 3240 Havlíčkův Brod Telefon + fax , ová adresa školy Podrobné údaje jsou uvedeny na webových stránkách školy Vymezení úkolů je uvedeno ve Zřizovací listině a ve Statutu školy. Škola je v systému základních škol MŠMT vedena pod kódem (IZO) , identifikátor právnické osoby je a u Českého statistického úřadu Hradec Králové pod identifikačním číslem (IČ) Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zajišťuje stravování školní mládeže, zabezpečuje výchovně vzdělávací činnost žáků mimo vyučování ve školní družině a školním klubu, organizuje doplňkovou činnost v souladu se Zřizovací listinou. Vedení školy: Ředitelka školy: Zástupce ředitele: Mgr. Jana Hartmanová Mgr. Milena Popelová Vedoucí vychovatelka: Jaroslava Razimová Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Medová Ekonomka školy: Vladimíra Fiedlerová Vedoucí provozních zaměstnanců: Lada Radová Poradní orgány Chod školy se řídí Organizačním řádem školy a ostatními vnitřními směrnicemi. Poradními orgány ředitele školy jsou Pedagogická rada, kterou tvoří pedagogičtí pracovníci, Školská rada, která byla zřízena na základě usnesení zastupitelstva města a Rada zaměstnanců, složená ze zvolených zástupců pracovníků školy. Složení školské rady: Předseda: Členové: Zástupci zřizovatele: Zástupci školy: Zástupci rodičů: Petr Zadina Bc. Jana Králová PhDr. Ivana Štrossová Ing. Ivan Kuželka Ing. Radko Alexa Mgr. Blanka Licková Ilona Krejčová Ing. Marta Růžková Mgr. Šárka Černá 3

4 Spolupráci rodiny a školy zajišťují zástupci Sdružení rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ). Předou SRPDŠ je pan Jaroslav Linhart, zástupce předsedy paní Petra Gajarská. Ve škole pracovala Žákovská samospráva složená ze zástupců ročníků a Výchovná komise. Složení výchovné komise: Ředitelka školy: Mgr. Jana Hartmanová Zástupce ředitele: Mgr. Milena Popelová Výchovný poradce: Mgr. Jiřina Šupitová Koordinátor sociálně patologických jevů: Mgr. Lenka Jiráková Zástupce rady školy: Mgr. Blanka Licková Dle potřeby třídní učitelé. Ve školním roce 2013/2014 měly: Školní družina... 3 oddělení žáků Školní klub... 1 oddělení žáků Školní jídelna Kategorie měsíční průměr počet odebraných přihlášených strávníků obědů za šk.r. 2013/2014 MŠ přesnídávek a svačin 7-10 let let let Dospělí Cizí strávníci Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Havlíčkův Brod Studenti 101 obědů večeří Dospělí 13 obědů večeří 22 Celkem 470 přihlášených strávníků odebraných obědů odebraných večeří 4

5 II. Přehled učebních oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Základní škola Ve školním roce se na naší základní škole vyučovalo dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: Škola dílnou lidskosti. Při plnění školního vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků, proto usilujeme o vyváženost rozvoje těla a ducha. Vytváříme podmínky pro aktivní účast dětí se širokým spektrem speciálních vzdělávacích potřeb ve všech školních činnostech. Z tohoto důvodu byl od náš ŠVP doplněn o přílohu č. 1, která se týká vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením pro 1. stupeň. Ve vzdělávání žáků s LMP naplňujeme stejné cíle, které jsou uvedené v RVP ZV, ale za podmínek uplatňování metod a forem práce, které odpovídají vývojovým a osobnostním zvláštnostem žáků. K žákům přistupujeme individuálně, respektujeme jejich možnosti a pozitivně hodnotíme každý pokrok v rozvoji jejich osobností. V tomto období je hlavním úkolem adaptace na nové prostředí, nový styl práce a upevňování základních hygienických návyků a vytváření sociálních návyků. Vytváříme pro ně optimální podmínky a takové pracovní klima, aby žáci rádi navštěvovali školu, nebáli se neúspěchů a v rámci svých možností dosáhli základního vzdělání. Ve svém vzdělávacím programu se zaměřujeme na informační technologie a multimediální výchovu. Škola dlouhodobě nabízí svým žákům výuku informatiky, informačních technologií, techniky administrativy a výuku dalších předmětů s progresivními metodami s využitím informačních technologií. S informatikou se žáci seznamují od 1. ročníku. Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 měla ve školním roce devět ročníků a přípravnou třídu. Členila se na přípravnou třídu, první a druhý stupeň. První stupeň tvořil ročník, druhý stupeň tvořil ročník. Počet tříd a žáků (k ) Přípravná třída 1 třída 17 žáků 17,00 ž./tř. 1. stupeň 6 tříd 139 žáků 23,17 ž./tř. 2. stupeň 4 třídy 95 žáků 23,75 ž./tř. škola celkem (bez přípravné tř.) 11 tříd 234 žáků 21,27 ž./tř. Ředitelství školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupinách určuje podle školských zákonů, podmínek školy, charakteru vyučovacího předmětu, požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a s přihlédnutím k finančním možnostem rozpočtu školy. Učební plány 1. stupně a 2. stupně a volitelné předměty - viz. tabulky. 5

6 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Z toho DČD 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1. Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace 2.1. Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 3.1. Informační a komunikační technologie Informatika * * * * Člověk a jeho svět 4.1. Člověk a jeho svět Prvouka * * Přírodověda * * * Vlastivěda * * * Umění a kultura 5.1. Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 6.1. Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce 7.1. Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata 8.1. Osobnostní výchova Celková povinná časová dotace z toho volná disponibilní časová dotace Vysvětlivky: DČD - disponibilní časová dotace

7 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Z toho DČD 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1. Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace 2.1. Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 3.1. Informační a komunikační technologie Informatika 1 * * * 1 4. Člověk a společnost 4.1. Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a příroda 5.1. Fyzika Fyzika Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Chemie Chemie * * Umění a kultura 6.1. Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 7.1. Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 1 1 * * Člověk a svět práce 8.1. Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Celková povinná časová dotace z toho volná disponibilní časová dotace 24 7

8 Učební plán pro 2. stupeň 8. ročník šk.r. 2013/2014, 9. ročník šk.r. 2014/2015 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Z toho DČD 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1. Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace 2.1. Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 3.1. Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost 4.1. Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a příroda 5.1. Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura 6.1. Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 7.1. Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce 8.1. Člověk a svět práce Pracovní činnosti Povinně volitelné předměty Celková povinná časová dotace z toho volná disponibilní časová dotace 24 Vysvětlivky: DČD - disponibilní časová dotace

9 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník ročník 2013/2014 Z Celkem toho předměty DČD 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1. Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace 2.1. Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 3.1. Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost 4.1. Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a příroda 5.1. Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura 6.1. Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 7.1. Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Člověk a svět práce 8.1. Člověk a svět práce Pracovní činnosti Povinně volitelné předměty Celková povinná časová dotace z toho volná disponibilní časová dotace 24

10 Volitelné předměty Předmět Multimediální výchova Technika administrativy Přehled kroužků Florbal Logopedické chvilky Zdravotní kroužek Keramický kroužek Míčové hry Kroužek Šikula Dětská televize Psaní deseti prsty Mgr. B. Návojský Mgr. B. Licková M. Vojtěchová J. Razimová, K. Dobrovolná I. Krejčová I. Krejčová Mgr. A. Tůmová Mgr. B. Návojský, Ing. R. Alexa 10

11 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Při personálním zabezpečení činnosti školy prosazujeme osobní zodpovědnost, zainteresovanost a u pedagogických pracovníků i autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit učitele. Ve školním roce pracovalo na škole: (stav k ) Pracovníků celkem: (RD) z toho mužů... 5 z toho žen (RD) Pedagogičtí pracovníci: Celkem (RD) z toho žen (RD) z toho učitelé ZŠ (RD) z toho žen (RD) z toho asistent pedagoga 2 z toho žen. 2 z toho vychovatelé... 4 z toho žen... 4 Provozní pracovníci: Celkem z toho žen...14 ZŠ 7 z toho žen. 6 z toho THP... 2 z toho žen... 2 dělnická povolání... 5 z toho žen... 4 ŠJ... 8 z toho žen... 8 z toho THP... 1 z toho žen 1 kuchařky 7 z toho žen 7 (*RD rodičovská dovolená) Na základě pracovních náplní nebo pověření ve škole pracují např.: výchovný poradce, koordinátor sociálně patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy a ochrany člověka za mimořádných situací, metodik pro přípravu ŠVP ZV, koordinátoři ŠVP ZV, koordinátor a správce ICT, koordinátor kulturních a vzdělávacích akcí, koordinátor evidence školních úrazů a koordinátor školních www stránek a prezentace školy. Logopedickou péči na prvním stupni zajišťuje kvalifikovaný pedagog logoped. 11

12 K dosažení co nejlepších výsledků ve výchovně vzdělávací práci především škola využívá: * kolektiv zkušených učitelů * rozmanité formy a metody práce * projektové vyučování během školního roku * podpory DVPP u pedagogických pracovníků * individuální přístup k žákům (péče o integrované žáky) * nové učebnice a učební texty * moderní vyučovací pomůcky a techniku (interaktivní tabule, počítačové a jazykové učebny) * nabídku volitelných a zájmových útvarů * odborné učebny na výuku informatiky, fyziky, chemie, přírodopisu, českého jazyka a dějepisu, anglického a německého jazyka * zřízení přípravné třídy pro děti s odkladem školní docházky, pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky, pro děti sociálně znevýhodněné * vybavení pro tělesnou výchovu a sport (2 tělocvičny, sprchy, lyžařská výstroj, kola) * zařízení pro výuku pracovních činností (1 dílna, cvičná kuchyň) * účast žáků v olympiádách a soutěžích * tematické zaměřování školních výletů a exkurzí (příprava na budoucí povolání) * vhodný výběr kulturních pořadů ve škole, ve městě i mimo * dobrovolné sběrové akce (odpadové suroviny - ekologické třídění) * významná výročí a svátky v průběhu roku k výchovným účelům * zavedení volného pohybu žáků o přestávkách a před školou v době velké přestávky při příznivém počasí * žákovskou samosprávu prostředník zajišťující komunikaci mezi žáky, učiteli, veřejností a ke zlepšování vztahů ve školním prostředí * zavedení pitného režimu, odběru dotovaného školního mléka, ovoce a zeleniny do škol pro žáky 1. stupně * posílení osobnostní výchovy charitativní činnost adopce na dálku, spolupráce s Domovem pro seniory Havlíčkův Brod * keramickou dílnu, hrnčířský kruh, vypalovací pec * zimní stadion a plavecký bazén * dopravní hřiště na zimním stadionu * spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočina, která má odloučené pracoviště v prostorách školy * odborné přednášky z různých oblastí (BOZP, první pomoc, šikana, záškoláctví) * cvičení v přírodě s nácvikem evakuace (prvky ochrany obyvatelstva za mimořádných situací) * spolupráce s rodiči při aktivitách školy * zimní a letní pobyty v přírodě od 1. ročníku * zapojení učitelů do projektů (EU Peníze školám, celoškolní projekty) 12

13 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí do SŠ a SOU 1. Zápis do 1. ročníku ZŠ Zapsáno bylo 30 žáků a z toho 3 žáci požádali o odklad školní docházky. Jeden žák se bude vzdělávat v zahraničí a tři žáci požádali o přestup z jiné základní školy. Do 1. ročníku nastoupí 29 žáků - z toho 16 chlapců 13 dívek. 2. Přijímací řízení do osmiletého gymnázia Celkem přihlášeno 7 žáků z 5. ročníku Na gymnázium odchází 4 žáci. přijati 4 žáci. 3. Vycházející žáci Vychází 30 žáků z 9. ročníku 30 žáků z nižších ročníků nikdo nevychází z toho: na střední odborné školy, střední školy, gymnázia celkem přijato 26 žáků na střední odborná učiliště celkem přijati 4 žáci. 13

14 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného vzdělání 1. Přehled o třídách a žácích (k ) Třída Třídní učitel Počet chlapců Počet dívek Počet žáků celkem PT Mgr. Anna Váchová A Mgr. Bohuslava Korbová A Mgr. Ilona Wicheová A Mgr. Andrea Tůmová A Mgr. Miroslava Melounová A Mgr. Blanka Licková B Mgr. Jana Langpaulová A Ing. Šárka Zelenková A Mgr. Lenka Jiráková A Ing. Radko Alexa A Ing. Ivona Chrbolková

15 2. Prospěch jednotlivých ročníků ZŠ Ročník Poč.žáků Pros. s vyz. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Jiné hodnocení Celkem k Ročník Poč.žáků Pros. s vyz. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Jiné hodnocení Celkem k Počet žáků s 2. a 3. stupněm z chování školní rok 2013/2014: 1.pololetí 2.pololetí I.stupeň 2. stupeň z chování 0 1 II.stupeň 2. stupeň z chování stupeň z chování

16 3. Přehled prospěchu, chování, docházky Třída Počet žáků k Chování Poch. ŽK Poch.na vysvědčení NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. NH 1.A 21 * * 4 * * * * * 2.A 28 * * * * * * * * 3.A * * * 4.A 27 * 8 * * 1 1 * 4 5.A 18 * 15 * 1 * * * * 5.B * * * * * 6.A 17 * * * * * * * * 7.A * * 1 2 * * * 8.A * * * 9.A 30 * 50 * * * * * * Celkem: Vysvětlivky: Poch.ŽK Poch.na vysvědčení NTU DTU DŘŠ NH 2.st. 3.st. pochvala do žákovské knížky pochvala na vysvědčení napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy neomluvené hodiny 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování 16

17 VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Na ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 působí koordinátor sociálně patologických jevů a výchovný poradce. Ve funkci výchovného poradce pracuje plně kvalifikovaný pedagogický pracovník. Z práce výchovného poradce byla vyčleněna problematika prevence sociálně patologických jevů. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami probíhalo ve spolupráci s výchovným poradcem a poradenskými centry (PPP a SPC) a za pomoci učitelů českého jazyka na 2. stupni a třídních učitelů na 1. stupni. Závažnější problémy chování řeší ve spolupráci se zákonnými zástupci Výchovná komise. Pro lepší spolupráci se zákonnými zástupci jsou vymezeny pravidelné konzultační hodiny výchovného poradce i koordinátora sociálně patologických jevů. Zákonní zástupci jsou informováni prostřednictvím webových stránek školy, kde mají k dispozici formuláře potřebných žádostí. V oblasti profesního rozvoje a orientace žáků výchovný poradce vede žáky k výběru vhodného povolání. Od září 2013 probíhal monitoring zájmu, besedy, spolupráce s Úřadem práce, poradenská činnost pro rodiče a žáky, poskytování informací (osobně, nástěnka, brožury, internet, účast na Burze SŠ, schůzka s rodiči), tematické exkurze v rámci jednotlivých předmětů (pracovní činnosti, chemie, přírodopis aj.). Výchovný poradce zajišťoval veškerou agendu týkající se přijímacího řízení. V oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami výchovný poradce zajišťoval evidenci a aktualizaci kartotéky, spolupracoval s PPP, SPC v HB a Jihlavě, s třídními učiteli a zákonnými zástupci při tvorbě individuálně vzdělávacích plánů, konzultacích a hledání cest k nápravě problémů. V letošním roce bylo podle IVP vzděláváno 14 žáků s problémy učení. 9 žáků mělo úpravu podmínek pro obtíže v učení. V 1. a 2. třídě pracovaly asistentky pedagoga zřízené pro děti se sluchovým postižením a poruchou chování. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli integrováni ve třídě, výuku nad rámec vyučování zajišťovala na 2. stupni vyučující ČJ. V případech, že spolupráce se zákonnými zástupci nefungovala dle Smlouvy, která je přílohou IVP, problém byl řešen a zákonní zástupci byli vždy přizváni ke konzultaci a informováni o problému. V případě závažnějších výchovných a vzdělávacích problémů se scházela Výchovná komise a s žáky a jejich rodiči řešila problémy šikany, porušování školního řádu, problémy chování, dlouhodobou absenci, neprospěch a další problémy, kdy rodina nejeví zájem o spolupráci se školou. Závažnější problémy byly řešeny ve spolupráci s OSPOD Havlíčkův Brod. Žáci sociálně znevýhodnění měli jednou týdně možnost pracovat ve vybraných předmětech (převážně český jazyk) s pedagogem, s kterým procvičovali, zdokonalovali špatnou znalost a výslovnost českého jazyka. Byly vytvořeny přibližně stejné skupiny, do kterých docházelo v letošním školním roce celkem 10 žáků. Jednalo se o žáky cizí státní příslušnosti, o děti dlouhodobě nemocné a o žáky z problémového rodinného prostředí. Největší skupinu tvořili cizinci (Mongolsko, Čína). Snahou této práce bylo nejen zdokonalení se v českém jazyce, ale i jejich seznámení se s českým prostředím, jeho tradicemi, kulturou a zvyklostmi, aby jejich integrace do našeho prostředí byla co nejsnazší a aby co nejlépe překonali jazykovou bariéru. 17

18 Druhým rokem jsme zapojeni do projektu S úsměvem do školy na Vysočině, jehož realizátorem je Centrum multikulturního vzdělávání Jihlava. Jejich asistentka pravidelně zajišťovala individuální výuku ČJ třem mongolským žákům. HODNOCENÍ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / Oblast práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školním roce 2013/2014 bylo v 1. pololetí integrováno celkem 13 žáků, z toho 4 žáci pro vývojové poruchy chování, 2 žáci pro tělesné postižení a 6 žáků s vývojovými poruchami učení a 1 žák pro autismus. V 2. pololetí bylo integrováno celkem 14 žáků, 4 žáci pro vývojové poruchy chování, 2 žáci pro tělesné postižení a 8 žáků pro vývojové poruchy učení. Všichni žáci pracovali dle zpracovaných individuálně vzdělávacích plánů a všichni učitelé obdrželi seznam integrovaných žáků za 1. a 2. pololetí. Na škole v současné době nepůsobí speciální pedagog, speciálně pedagogickou práci vede na 2. st. vyučující Čj (7., 8., 9. třída 1 hodina nad rámec vyučování), v ostatních předmětech probíhá integrace ve třídě. 2. Oblast práce zaměřená na profesionální orientaci žáků V rámci přípravy na povolání proběhly během roku besedy s žáky 8. a 9. ročníků, návštěva Úřadu práce (září 2013), schůzky s rodiči, individuální konzultace, žáci 9. ročníku se zúčastnili Přehlídky škol v HB, exkurzí, navštěvovali Dny otevřených dveří, konzultovali svůj zájem s výchovným poradcem. V rámci předmětu Pracovní činnosti zájemci 9. třídy navštěvovali kurz Programování při SPŠ HB ( Výzva pro budoucnost), čímž se zapojili do projektu SPŠS k rozvoji svých technických dovedností. V únoru 2014 absolvovali exkurzi k volbě povolání Bosch-Diesel Jihlava (SPŠT Jihlava). 3 Oblast práce zaměřená na řešení výchovných problémů V letošním školním roce Výchovná komise neřešila žádné závažné problémy chování. Ostatní drobné přestupky byly vyřešeny ihned na místě spolu s třídními učiteli a ostatní učitelé byli informováni na pedagogické radě, poté řešeno s rodiči dle potřeby. Na škole působí koordinátor sociálně patologických jevů. Činnosti v rámci preventivního programu - hodnocení Žáci byli zapojeni do preventivních programů během celého školního roku v rámci výuky nebo projektů a besed. I. stupeň: dopravní výchova a besedy s Městskou policií Havlíčkův Brod péče o zdraví fyzické i psychické 18

19 II. stupeň: volba povolání burza škol, nábor, exkurze vztahy rodinné, mezi spolužáky, dospívání výživa a stolování právo a morálka besedy s Městskou policií Havlíčkův Brod DOPLŇKOVÉ AKTIVITY letní i zimní pobyty v přírodě zdravotní kroužek, Okresní kolo zdravotních hlídek ÚP volba povolání (8. ročník) Logopedie Spolupráce s pobočkou Krajské knihovny Vysočiny Cyklovýlety, výlety, exkurze Hudební a dramatické pořady (viz. akce školy) Zapojení do akcí pomáhající potřebným o prodej žlutých kytiček rakovina o adopce na dálku o canisterapie- sbírka pro pejsky Městská policie výukové programy: - Pravidla silničního provozu - Bezpečné chování na ulici - Bezpečné chování doma - Závislost - Domácí a sexuální násilí - Šikana, kyberšikana Zvyšování právního vědomí při jednání s policií V individuálních případech konzultace se sociálním odborem, s oddělením sociální prevence, s psychiatrickou léčebnou, s pedagogicko-psychologickou poradnou a s Policií České republiky Přednáška na téma Integrace cizinců a předsudky pro žáky 8. A a 9.A projekt pracoviště na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina v Jihlavě. VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) DVPP školy bylo organizováno ve školním roce 2013/2014 na základě následujících zásad: každý pedagogický pracovník měl stejnou možnost účasti na vzdělávání k prohlubování odborné kvalifikace - viz přehled kurzů pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání byly potřeby školy a rozpočet školy - celkem bylo použito na výdaje DVPP 9.700,- Kč mezi přednostní typ studia patřilo studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů ( 7-9 V317). Prioritou školy bylo zajistit absolvování studia u pracovníků školy pro výkon specializovaných činností, kterými jsou: a) kvalifikovaný koordinátor prevence sociálně patologických jevů 19

20 b) kvalifikovaný koordinátor pro specializovanou činnost v oblasti environmentální výchovy-není splněno v závislosti na personálním obsazení pedagogů pro tento školní rok škola bude preferovat systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu přímo na pracovišti s docházkou lektorů na školu - splněno pro oblast vzdělávání finanční gramotnost a počítačová gramotnost-jednodenní semináře pro sborovnu. Vzdělávání pedagogických pracovníků v daném školním roce (co pedagogové studují, v jakém tématu jsou proškoleni, druhu a formě DVPP) bývá ovlivněno i doporučeními MŠMT nebo ČŠI. Ve vzdělávání pedagogů byla podporována různorodá témata, z nichž velká část se týkala pomoci učitelům v řešení jejich problematických situací v jejich každodenní práci. Patří sem např. problematika prevence sociálně patologických jevů, bezpečnosti a ochrany zdraví, nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, změny ŠVP ZV, apod. Cílem vzdělávání bylo, aby učitelé získali hlubší vzhled do problematiky vědních, technických a uměleckých oborů, aby se naučili podílet na řešení společensky závažných problémů, které se v současné škole vyskytují. Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v těchto oblastech: 1) Počítačová gramotnost inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTprostřednictvím využití digitálních technologií pedagogové (sborovna) - práce s Googlem (specifické školení pro vnitřní potřeby školy). 2) Finanční gramotnost metodická i odborná podpora: celý pedagogický sbor (pro sborovnu) se zaměřením na téma: Rozumíme penězům, finanční produkty a hospodaření. 3) Jazykové dovednosti - učitelé cizích jazyků 1. a 2. stupně - inovace a zkvalitnění výuky vedoucí k rozvoji výuky - dle nabídek NIDV - cílená podpora při jejich přípravě a zvýšení jejich kompetencí, motivace, nové formy a metody práce dle nabídky vzdělávacích center. 4) Čtenářská gramotnost rozvíjení čtenářské gramotnosti a čtení (práce s textem, konkrétní metody a dovednosti, problematika diktátů, pravopisných cvičení apod.) pedagogové 1.a 2. stupně s aprobací ČJ. 5) Matematická gramotnost podpora dalšího vzdělávání pedagogů matematiky při jejich přípravě na vyučovací hodinu v souladu s kurikulární reformou (tj. výuka založená na inovativních vyučovacích metodách a formách práce) učitelé 1. stupně. 6) Přírodovědná gramotnost podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků a vytváření podmínek pro zavádění vyuč. metod a výukových činností učitelé s aprobací Př, Z, F a CH, učitelé 1. stupně. 7) Efektivní formy a metody práce ve výuce - učitelé 1. a 2.stupně. 20

21 8) Řízení a vedení lidí - průběžně během celého školního roku ředitel a jeho zástupce se zúčastnili školení k měnící se právní legislativě, směrnicím, vyhláškám, apod. 9) Oblast BOZP a PO - školení k tomu příslušná: vedení školy, školník, vedoucí ŠJ, požární technik, požární hlídka, zdravotní hlídka, atd. 10) Profesní rozvoj jednotlivých učitelů probíhal v průběhu celého školního roku dle nabídky vzdělávacích center a finančních možností školy. 11) Inkluzivní vzdělávání pedagogů dle nabídky NIDV, PPP, SPC. 12) Personální agenda (platové výměry, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, ) ředitel školy, hospodářka, účetní školy - školení dle měnící se legislativy v průběhu celého kalendářního roku. 13) Financování školy, rozpočet, FKSP, majetek a hospodaření s majetkem, účtování - ředitel školy, ekonomka, hospodářka, vedoucí ŠJ školení dle potřeb a změn, které byly nutné během školního roku. VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Prezentace školy na veřejnosti 1. Školní internetové stránky Periodika Internetové stránky pravidelně aktualizuje koordinátor stránek. Třídní učitelé doplňují odkazy k jednotlivým akcím. Internet projektu Učíme interaktivně- Snažíme se pravidelně informovat o dění na naší škole prostřednictvím místního tisku a místní regionální televize. 3. Žákovská knížka (u žáků 1. a 2. ročníku notýsek) Je to nejčastější a nejběžnější kontakt se zákonnými zástupci žáků. Informuje rodiče nejen o klasifikaci, o chování, ale i o školních akcích. 4. Dětská televize DTV Zájmový kroužek navštěvovalo celkem 13 dětí z 5. třídy. Činnost kroužku byla postupně zaměřena na pochopení principu pohyblivého obrazu, tvorbě animací, základy práce s kamerou, základy práce s fotoaparátem, úpravou fotografií, tvorbu slideshow, základy reportáže rozhovor před kamerou, reportážní komentář. 21

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560. Výroční zpráva

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560. Výroční zpráva Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1. Učební plán I. stupeň: školní rok 2012/2013

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více