Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014"

Transkript

1 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ Havlíčkův Brod, telefon + fax , IČO KB Havlíčkův Brod /0100, adresa Č.j. 294/2014/ZSNU JID 476/2014/ZSNU Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

2 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: I. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) II. III. IV. Přehled učebních oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí do školy V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání VI. VII. VIII. IX. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výsledky kontrol X. Základní údaje o hospodaření školy XI. XII. XIII. XIV. XV. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Schválení výroční zprávy o činnosti školy 2

3 I. Základní údaje o škole Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 byla otevřena Do sítě škol je zařazena k Od je právnickou osobou - příspěvkovou organizací. Zřizovatelem školy je Město Havlíčkův Brod. Sídlem organizace je ulice Nuselská 3240 Havlíčkův Brod Telefon + fax , ová adresa školy Podrobné údaje jsou uvedeny na webových stránkách školy Vymezení úkolů je uvedeno ve Zřizovací listině a ve Statutu školy. Škola je v systému základních škol MŠMT vedena pod kódem (IZO) , identifikátor právnické osoby je a u Českého statistického úřadu Hradec Králové pod identifikačním číslem (IČ) Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zajišťuje stravování školní mládeže, zabezpečuje výchovně vzdělávací činnost žáků mimo vyučování ve školní družině a školním klubu, organizuje doplňkovou činnost v souladu se Zřizovací listinou. Vedení školy: Ředitelka školy: Zástupce ředitele: Mgr. Jana Hartmanová Mgr. Milena Popelová Vedoucí vychovatelka: Jaroslava Razimová Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Medová Ekonomka školy: Vladimíra Fiedlerová Vedoucí provozních zaměstnanců: Lada Radová Poradní orgány Chod školy se řídí Organizačním řádem školy a ostatními vnitřními směrnicemi. Poradními orgány ředitele školy jsou Pedagogická rada, kterou tvoří pedagogičtí pracovníci, Školská rada, která byla zřízena na základě usnesení zastupitelstva města a Rada zaměstnanců, složená ze zvolených zástupců pracovníků školy. Složení školské rady: Předseda: Členové: Zástupci zřizovatele: Zástupci školy: Zástupci rodičů: Petr Zadina Bc. Jana Králová PhDr. Ivana Štrossová Ing. Ivan Kuželka Ing. Radko Alexa Mgr. Blanka Licková Ilona Krejčová Ing. Marta Růžková Mgr. Šárka Černá 3

4 Spolupráci rodiny a školy zajišťují zástupci Sdružení rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ). Předou SRPDŠ je pan Jaroslav Linhart, zástupce předsedy paní Petra Gajarská. Ve škole pracovala Žákovská samospráva složená ze zástupců ročníků a Výchovná komise. Složení výchovné komise: Ředitelka školy: Mgr. Jana Hartmanová Zástupce ředitele: Mgr. Milena Popelová Výchovný poradce: Mgr. Jiřina Šupitová Koordinátor sociálně patologických jevů: Mgr. Lenka Jiráková Zástupce rady školy: Mgr. Blanka Licková Dle potřeby třídní učitelé. Ve školním roce 2013/2014 měly: Školní družina... 3 oddělení žáků Školní klub... 1 oddělení žáků Školní jídelna Kategorie měsíční průměr počet odebraných přihlášených strávníků obědů za šk.r. 2013/2014 MŠ přesnídávek a svačin 7-10 let let let Dospělí Cizí strávníci Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Havlíčkův Brod Studenti 101 obědů večeří Dospělí 13 obědů večeří 22 Celkem 470 přihlášených strávníků odebraných obědů odebraných večeří 4

5 II. Přehled učebních oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Základní škola Ve školním roce se na naší základní škole vyučovalo dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: Škola dílnou lidskosti. Při plnění školního vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků, proto usilujeme o vyváženost rozvoje těla a ducha. Vytváříme podmínky pro aktivní účast dětí se širokým spektrem speciálních vzdělávacích potřeb ve všech školních činnostech. Z tohoto důvodu byl od náš ŠVP doplněn o přílohu č. 1, která se týká vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením pro 1. stupeň. Ve vzdělávání žáků s LMP naplňujeme stejné cíle, které jsou uvedené v RVP ZV, ale za podmínek uplatňování metod a forem práce, které odpovídají vývojovým a osobnostním zvláštnostem žáků. K žákům přistupujeme individuálně, respektujeme jejich možnosti a pozitivně hodnotíme každý pokrok v rozvoji jejich osobností. V tomto období je hlavním úkolem adaptace na nové prostředí, nový styl práce a upevňování základních hygienických návyků a vytváření sociálních návyků. Vytváříme pro ně optimální podmínky a takové pracovní klima, aby žáci rádi navštěvovali školu, nebáli se neúspěchů a v rámci svých možností dosáhli základního vzdělání. Ve svém vzdělávacím programu se zaměřujeme na informační technologie a multimediální výchovu. Škola dlouhodobě nabízí svým žákům výuku informatiky, informačních technologií, techniky administrativy a výuku dalších předmětů s progresivními metodami s využitím informačních technologií. S informatikou se žáci seznamují od 1. ročníku. Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 měla ve školním roce devět ročníků a přípravnou třídu. Členila se na přípravnou třídu, první a druhý stupeň. První stupeň tvořil ročník, druhý stupeň tvořil ročník. Počet tříd a žáků (k ) Přípravná třída 1 třída 17 žáků 17,00 ž./tř. 1. stupeň 6 tříd 139 žáků 23,17 ž./tř. 2. stupeň 4 třídy 95 žáků 23,75 ž./tř. škola celkem (bez přípravné tř.) 11 tříd 234 žáků 21,27 ž./tř. Ředitelství školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupinách určuje podle školských zákonů, podmínek školy, charakteru vyučovacího předmětu, požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a s přihlédnutím k finančním možnostem rozpočtu školy. Učební plány 1. stupně a 2. stupně a volitelné předměty - viz. tabulky. 5

6 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Z toho DČD 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1. Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace 2.1. Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 3.1. Informační a komunikační technologie Informatika * * * * Člověk a jeho svět 4.1. Člověk a jeho svět Prvouka * * Přírodověda * * * Vlastivěda * * * Umění a kultura 5.1. Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 6.1. Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce 7.1. Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata 8.1. Osobnostní výchova Celková povinná časová dotace z toho volná disponibilní časová dotace Vysvětlivky: DČD - disponibilní časová dotace

7 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Z toho DČD 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1. Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace 2.1. Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 3.1. Informační a komunikační technologie Informatika 1 * * * 1 4. Člověk a společnost 4.1. Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a příroda 5.1. Fyzika Fyzika Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Chemie Chemie * * Umění a kultura 6.1. Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 7.1. Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 1 1 * * Člověk a svět práce 8.1. Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Celková povinná časová dotace z toho volná disponibilní časová dotace 24 7

8 Učební plán pro 2. stupeň 8. ročník šk.r. 2013/2014, 9. ročník šk.r. 2014/2015 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Z toho DČD 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1. Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace 2.1. Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 3.1. Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost 4.1. Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a příroda 5.1. Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura 6.1. Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 7.1. Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce 8.1. Člověk a svět práce Pracovní činnosti Povinně volitelné předměty Celková povinná časová dotace z toho volná disponibilní časová dotace 24 Vysvětlivky: DČD - disponibilní časová dotace

9 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník ročník 2013/2014 Z Celkem toho předměty DČD 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1. Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace 2.1. Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 3.1. Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost 4.1. Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a příroda 5.1. Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura 6.1. Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 7.1. Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Člověk a svět práce 8.1. Člověk a svět práce Pracovní činnosti Povinně volitelné předměty Celková povinná časová dotace z toho volná disponibilní časová dotace 24

10 Volitelné předměty Předmět Multimediální výchova Technika administrativy Přehled kroužků Florbal Logopedické chvilky Zdravotní kroužek Keramický kroužek Míčové hry Kroužek Šikula Dětská televize Psaní deseti prsty Mgr. B. Návojský Mgr. B. Licková M. Vojtěchová J. Razimová, K. Dobrovolná I. Krejčová I. Krejčová Mgr. A. Tůmová Mgr. B. Návojský, Ing. R. Alexa 10

11 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Při personálním zabezpečení činnosti školy prosazujeme osobní zodpovědnost, zainteresovanost a u pedagogických pracovníků i autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit učitele. Ve školním roce pracovalo na škole: (stav k ) Pracovníků celkem: (RD) z toho mužů... 5 z toho žen (RD) Pedagogičtí pracovníci: Celkem (RD) z toho žen (RD) z toho učitelé ZŠ (RD) z toho žen (RD) z toho asistent pedagoga 2 z toho žen. 2 z toho vychovatelé... 4 z toho žen... 4 Provozní pracovníci: Celkem z toho žen...14 ZŠ 7 z toho žen. 6 z toho THP... 2 z toho žen... 2 dělnická povolání... 5 z toho žen... 4 ŠJ... 8 z toho žen... 8 z toho THP... 1 z toho žen 1 kuchařky 7 z toho žen 7 (*RD rodičovská dovolená) Na základě pracovních náplní nebo pověření ve škole pracují např.: výchovný poradce, koordinátor sociálně patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy a ochrany člověka za mimořádných situací, metodik pro přípravu ŠVP ZV, koordinátoři ŠVP ZV, koordinátor a správce ICT, koordinátor kulturních a vzdělávacích akcí, koordinátor evidence školních úrazů a koordinátor školních www stránek a prezentace školy. Logopedickou péči na prvním stupni zajišťuje kvalifikovaný pedagog logoped. 11

12 K dosažení co nejlepších výsledků ve výchovně vzdělávací práci především škola využívá: * kolektiv zkušených učitelů * rozmanité formy a metody práce * projektové vyučování během školního roku * podpory DVPP u pedagogických pracovníků * individuální přístup k žákům (péče o integrované žáky) * nové učebnice a učební texty * moderní vyučovací pomůcky a techniku (interaktivní tabule, počítačové a jazykové učebny) * nabídku volitelných a zájmových útvarů * odborné učebny na výuku informatiky, fyziky, chemie, přírodopisu, českého jazyka a dějepisu, anglického a německého jazyka * zřízení přípravné třídy pro děti s odkladem školní docházky, pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky, pro děti sociálně znevýhodněné * vybavení pro tělesnou výchovu a sport (2 tělocvičny, sprchy, lyžařská výstroj, kola) * zařízení pro výuku pracovních činností (1 dílna, cvičná kuchyň) * účast žáků v olympiádách a soutěžích * tematické zaměřování školních výletů a exkurzí (příprava na budoucí povolání) * vhodný výběr kulturních pořadů ve škole, ve městě i mimo * dobrovolné sběrové akce (odpadové suroviny - ekologické třídění) * významná výročí a svátky v průběhu roku k výchovným účelům * zavedení volného pohybu žáků o přestávkách a před školou v době velké přestávky při příznivém počasí * žákovskou samosprávu prostředník zajišťující komunikaci mezi žáky, učiteli, veřejností a ke zlepšování vztahů ve školním prostředí * zavedení pitného režimu, odběru dotovaného školního mléka, ovoce a zeleniny do škol pro žáky 1. stupně * posílení osobnostní výchovy charitativní činnost adopce na dálku, spolupráce s Domovem pro seniory Havlíčkův Brod * keramickou dílnu, hrnčířský kruh, vypalovací pec * zimní stadion a plavecký bazén * dopravní hřiště na zimním stadionu * spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočina, která má odloučené pracoviště v prostorách školy * odborné přednášky z různých oblastí (BOZP, první pomoc, šikana, záškoláctví) * cvičení v přírodě s nácvikem evakuace (prvky ochrany obyvatelstva za mimořádných situací) * spolupráce s rodiči při aktivitách školy * zimní a letní pobyty v přírodě od 1. ročníku * zapojení učitelů do projektů (EU Peníze školám, celoškolní projekty) 12

13 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí do SŠ a SOU 1. Zápis do 1. ročníku ZŠ Zapsáno bylo 30 žáků a z toho 3 žáci požádali o odklad školní docházky. Jeden žák se bude vzdělávat v zahraničí a tři žáci požádali o přestup z jiné základní školy. Do 1. ročníku nastoupí 29 žáků - z toho 16 chlapců 13 dívek. 2. Přijímací řízení do osmiletého gymnázia Celkem přihlášeno 7 žáků z 5. ročníku Na gymnázium odchází 4 žáci. přijati 4 žáci. 3. Vycházející žáci Vychází 30 žáků z 9. ročníku 30 žáků z nižších ročníků nikdo nevychází z toho: na střední odborné školy, střední školy, gymnázia celkem přijato 26 žáků na střední odborná učiliště celkem přijati 4 žáci. 13

14 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného vzdělání 1. Přehled o třídách a žácích (k ) Třída Třídní učitel Počet chlapců Počet dívek Počet žáků celkem PT Mgr. Anna Váchová A Mgr. Bohuslava Korbová A Mgr. Ilona Wicheová A Mgr. Andrea Tůmová A Mgr. Miroslava Melounová A Mgr. Blanka Licková B Mgr. Jana Langpaulová A Ing. Šárka Zelenková A Mgr. Lenka Jiráková A Ing. Radko Alexa A Ing. Ivona Chrbolková

15 2. Prospěch jednotlivých ročníků ZŠ Ročník Poč.žáků Pros. s vyz. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Jiné hodnocení Celkem k Ročník Poč.žáků Pros. s vyz. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Jiné hodnocení Celkem k Počet žáků s 2. a 3. stupněm z chování školní rok 2013/2014: 1.pololetí 2.pololetí I.stupeň 2. stupeň z chování 0 1 II.stupeň 2. stupeň z chování stupeň z chování

16 3. Přehled prospěchu, chování, docházky Třída Počet žáků k Chování Poch. ŽK Poch.na vysvědčení NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. NH 1.A 21 * * 4 * * * * * 2.A 28 * * * * * * * * 3.A * * * 4.A 27 * 8 * * 1 1 * 4 5.A 18 * 15 * 1 * * * * 5.B * * * * * 6.A 17 * * * * * * * * 7.A * * 1 2 * * * 8.A * * * 9.A 30 * 50 * * * * * * Celkem: Vysvětlivky: Poch.ŽK Poch.na vysvědčení NTU DTU DŘŠ NH 2.st. 3.st. pochvala do žákovské knížky pochvala na vysvědčení napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy neomluvené hodiny 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování 16

17 VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Na ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 působí koordinátor sociálně patologických jevů a výchovný poradce. Ve funkci výchovného poradce pracuje plně kvalifikovaný pedagogický pracovník. Z práce výchovného poradce byla vyčleněna problematika prevence sociálně patologických jevů. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami probíhalo ve spolupráci s výchovným poradcem a poradenskými centry (PPP a SPC) a za pomoci učitelů českého jazyka na 2. stupni a třídních učitelů na 1. stupni. Závažnější problémy chování řeší ve spolupráci se zákonnými zástupci Výchovná komise. Pro lepší spolupráci se zákonnými zástupci jsou vymezeny pravidelné konzultační hodiny výchovného poradce i koordinátora sociálně patologických jevů. Zákonní zástupci jsou informováni prostřednictvím webových stránek školy, kde mají k dispozici formuláře potřebných žádostí. V oblasti profesního rozvoje a orientace žáků výchovný poradce vede žáky k výběru vhodného povolání. Od září 2013 probíhal monitoring zájmu, besedy, spolupráce s Úřadem práce, poradenská činnost pro rodiče a žáky, poskytování informací (osobně, nástěnka, brožury, internet, účast na Burze SŠ, schůzka s rodiči), tematické exkurze v rámci jednotlivých předmětů (pracovní činnosti, chemie, přírodopis aj.). Výchovný poradce zajišťoval veškerou agendu týkající se přijímacího řízení. V oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami výchovný poradce zajišťoval evidenci a aktualizaci kartotéky, spolupracoval s PPP, SPC v HB a Jihlavě, s třídními učiteli a zákonnými zástupci při tvorbě individuálně vzdělávacích plánů, konzultacích a hledání cest k nápravě problémů. V letošním roce bylo podle IVP vzděláváno 14 žáků s problémy učení. 9 žáků mělo úpravu podmínek pro obtíže v učení. V 1. a 2. třídě pracovaly asistentky pedagoga zřízené pro děti se sluchovým postižením a poruchou chování. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli integrováni ve třídě, výuku nad rámec vyučování zajišťovala na 2. stupni vyučující ČJ. V případech, že spolupráce se zákonnými zástupci nefungovala dle Smlouvy, která je přílohou IVP, problém byl řešen a zákonní zástupci byli vždy přizváni ke konzultaci a informováni o problému. V případě závažnějších výchovných a vzdělávacích problémů se scházela Výchovná komise a s žáky a jejich rodiči řešila problémy šikany, porušování školního řádu, problémy chování, dlouhodobou absenci, neprospěch a další problémy, kdy rodina nejeví zájem o spolupráci se školou. Závažnější problémy byly řešeny ve spolupráci s OSPOD Havlíčkův Brod. Žáci sociálně znevýhodnění měli jednou týdně možnost pracovat ve vybraných předmětech (převážně český jazyk) s pedagogem, s kterým procvičovali, zdokonalovali špatnou znalost a výslovnost českého jazyka. Byly vytvořeny přibližně stejné skupiny, do kterých docházelo v letošním školním roce celkem 10 žáků. Jednalo se o žáky cizí státní příslušnosti, o děti dlouhodobě nemocné a o žáky z problémového rodinného prostředí. Největší skupinu tvořili cizinci (Mongolsko, Čína). Snahou této práce bylo nejen zdokonalení se v českém jazyce, ale i jejich seznámení se s českým prostředím, jeho tradicemi, kulturou a zvyklostmi, aby jejich integrace do našeho prostředí byla co nejsnazší a aby co nejlépe překonali jazykovou bariéru. 17

18 Druhým rokem jsme zapojeni do projektu S úsměvem do školy na Vysočině, jehož realizátorem je Centrum multikulturního vzdělávání Jihlava. Jejich asistentka pravidelně zajišťovala individuální výuku ČJ třem mongolským žákům. HODNOCENÍ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / Oblast práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školním roce 2013/2014 bylo v 1. pololetí integrováno celkem 13 žáků, z toho 4 žáci pro vývojové poruchy chování, 2 žáci pro tělesné postižení a 6 žáků s vývojovými poruchami učení a 1 žák pro autismus. V 2. pololetí bylo integrováno celkem 14 žáků, 4 žáci pro vývojové poruchy chování, 2 žáci pro tělesné postižení a 8 žáků pro vývojové poruchy učení. Všichni žáci pracovali dle zpracovaných individuálně vzdělávacích plánů a všichni učitelé obdrželi seznam integrovaných žáků za 1. a 2. pololetí. Na škole v současné době nepůsobí speciální pedagog, speciálně pedagogickou práci vede na 2. st. vyučující Čj (7., 8., 9. třída 1 hodina nad rámec vyučování), v ostatních předmětech probíhá integrace ve třídě. 2. Oblast práce zaměřená na profesionální orientaci žáků V rámci přípravy na povolání proběhly během roku besedy s žáky 8. a 9. ročníků, návštěva Úřadu práce (září 2013), schůzky s rodiči, individuální konzultace, žáci 9. ročníku se zúčastnili Přehlídky škol v HB, exkurzí, navštěvovali Dny otevřených dveří, konzultovali svůj zájem s výchovným poradcem. V rámci předmětu Pracovní činnosti zájemci 9. třídy navštěvovali kurz Programování při SPŠ HB ( Výzva pro budoucnost), čímž se zapojili do projektu SPŠS k rozvoji svých technických dovedností. V únoru 2014 absolvovali exkurzi k volbě povolání Bosch-Diesel Jihlava (SPŠT Jihlava). 3 Oblast práce zaměřená na řešení výchovných problémů V letošním školním roce Výchovná komise neřešila žádné závažné problémy chování. Ostatní drobné přestupky byly vyřešeny ihned na místě spolu s třídními učiteli a ostatní učitelé byli informováni na pedagogické radě, poté řešeno s rodiči dle potřeby. Na škole působí koordinátor sociálně patologických jevů. Činnosti v rámci preventivního programu - hodnocení Žáci byli zapojeni do preventivních programů během celého školního roku v rámci výuky nebo projektů a besed. I. stupeň: dopravní výchova a besedy s Městskou policií Havlíčkův Brod péče o zdraví fyzické i psychické 18

19 II. stupeň: volba povolání burza škol, nábor, exkurze vztahy rodinné, mezi spolužáky, dospívání výživa a stolování právo a morálka besedy s Městskou policií Havlíčkův Brod DOPLŇKOVÉ AKTIVITY letní i zimní pobyty v přírodě zdravotní kroužek, Okresní kolo zdravotních hlídek ÚP volba povolání (8. ročník) Logopedie Spolupráce s pobočkou Krajské knihovny Vysočiny Cyklovýlety, výlety, exkurze Hudební a dramatické pořady (viz. akce školy) Zapojení do akcí pomáhající potřebným o prodej žlutých kytiček rakovina o adopce na dálku o canisterapie- sbírka pro pejsky Městská policie výukové programy: - Pravidla silničního provozu - Bezpečné chování na ulici - Bezpečné chování doma - Závislost - Domácí a sexuální násilí - Šikana, kyberšikana Zvyšování právního vědomí při jednání s policií V individuálních případech konzultace se sociálním odborem, s oddělením sociální prevence, s psychiatrickou léčebnou, s pedagogicko-psychologickou poradnou a s Policií České republiky Přednáška na téma Integrace cizinců a předsudky pro žáky 8. A a 9.A projekt pracoviště na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina v Jihlavě. VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) DVPP školy bylo organizováno ve školním roce 2013/2014 na základě následujících zásad: každý pedagogický pracovník měl stejnou možnost účasti na vzdělávání k prohlubování odborné kvalifikace - viz přehled kurzů pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání byly potřeby školy a rozpočet školy - celkem bylo použito na výdaje DVPP 9.700,- Kč mezi přednostní typ studia patřilo studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů ( 7-9 V317). Prioritou školy bylo zajistit absolvování studia u pracovníků školy pro výkon specializovaných činností, kterými jsou: a) kvalifikovaný koordinátor prevence sociálně patologických jevů 19

20 b) kvalifikovaný koordinátor pro specializovanou činnost v oblasti environmentální výchovy-není splněno v závislosti na personálním obsazení pedagogů pro tento školní rok škola bude preferovat systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu přímo na pracovišti s docházkou lektorů na školu - splněno pro oblast vzdělávání finanční gramotnost a počítačová gramotnost-jednodenní semináře pro sborovnu. Vzdělávání pedagogických pracovníků v daném školním roce (co pedagogové studují, v jakém tématu jsou proškoleni, druhu a formě DVPP) bývá ovlivněno i doporučeními MŠMT nebo ČŠI. Ve vzdělávání pedagogů byla podporována různorodá témata, z nichž velká část se týkala pomoci učitelům v řešení jejich problematických situací v jejich každodenní práci. Patří sem např. problematika prevence sociálně patologických jevů, bezpečnosti a ochrany zdraví, nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, změny ŠVP ZV, apod. Cílem vzdělávání bylo, aby učitelé získali hlubší vzhled do problematiky vědních, technických a uměleckých oborů, aby se naučili podílet na řešení společensky závažných problémů, které se v současné škole vyskytují. Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v těchto oblastech: 1) Počítačová gramotnost inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTprostřednictvím využití digitálních technologií pedagogové (sborovna) - práce s Googlem (specifické školení pro vnitřní potřeby školy). 2) Finanční gramotnost metodická i odborná podpora: celý pedagogický sbor (pro sborovnu) se zaměřením na téma: Rozumíme penězům, finanční produkty a hospodaření. 3) Jazykové dovednosti - učitelé cizích jazyků 1. a 2. stupně - inovace a zkvalitnění výuky vedoucí k rozvoji výuky - dle nabídek NIDV - cílená podpora při jejich přípravě a zvýšení jejich kompetencí, motivace, nové formy a metody práce dle nabídky vzdělávacích center. 4) Čtenářská gramotnost rozvíjení čtenářské gramotnosti a čtení (práce s textem, konkrétní metody a dovednosti, problematika diktátů, pravopisných cvičení apod.) pedagogové 1.a 2. stupně s aprobací ČJ. 5) Matematická gramotnost podpora dalšího vzdělávání pedagogů matematiky při jejich přípravě na vyučovací hodinu v souladu s kurikulární reformou (tj. výuka založená na inovativních vyučovacích metodách a formách práce) učitelé 1. stupně. 6) Přírodovědná gramotnost podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků a vytváření podmínek pro zavádění vyuč. metod a výukových činností učitelé s aprobací Př, Z, F a CH, učitelé 1. stupně. 7) Efektivní formy a metody práce ve výuce - učitelé 1. a 2.stupně. 20

21 8) Řízení a vedení lidí - průběžně během celého školního roku ředitel a jeho zástupce se zúčastnili školení k měnící se právní legislativě, směrnicím, vyhláškám, apod. 9) Oblast BOZP a PO - školení k tomu příslušná: vedení školy, školník, vedoucí ŠJ, požární technik, požární hlídka, zdravotní hlídka, atd. 10) Profesní rozvoj jednotlivých učitelů probíhal v průběhu celého školního roku dle nabídky vzdělávacích center a finančních možností školy. 11) Inkluzivní vzdělávání pedagogů dle nabídky NIDV, PPP, SPC. 12) Personální agenda (platové výměry, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, ) ředitel školy, hospodářka, účetní školy - školení dle měnící se legislativy v průběhu celého kalendářního roku. 13) Financování školy, rozpočet, FKSP, majetek a hospodaření s majetkem, účtování - ředitel školy, ekonomka, hospodářka, vedoucí ŠJ školení dle potřeb a změn, které byly nutné během školního roku. VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Prezentace školy na veřejnosti 1. Školní internetové stránky Periodika Internetové stránky pravidelně aktualizuje koordinátor stránek. Třídní učitelé doplňují odkazy k jednotlivým akcím. Internet projektu Učíme interaktivně- Snažíme se pravidelně informovat o dění na naší škole prostřednictvím místního tisku a místní regionální televize. 3. Žákovská knížka (u žáků 1. a 2. ročníku notýsek) Je to nejčastější a nejběžnější kontakt se zákonnými zástupci žáků. Informuje rodiče nejen o klasifikaci, o chování, ale i o školních akcích. 4. Dětská televize DTV Zájmový kroužek navštěvovalo celkem 13 dětí z 5. třídy. Činnost kroužku byla postupně zaměřena na pochopení principu pohyblivého obrazu, tvorbě animací, základy práce s kamerou, základy práce s fotoaparátem, úpravou fotografií, tvorbu slideshow, základy reportáže rozhovor před kamerou, reportážní komentář. 21

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více