VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá

2 Hlavní činnost školy 1. Charakteristika školského zařízení 2. Personální údaje 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 4. Počty žáků 5. Hodnocení žáků 6. Průběh a výsledky vzdělávání 7. Údaje o mimoškolních aktivitách 8. Hospodaření školy za rok Závěr výroční zprávy 10. Přílohy : Hodnocení činnosti ŠD Zpráva o činnosti VP Přehledy o klasifikaci pouze v ředitelně

3 1. Charakteristika školského zařízení Školní rok: 2007/2008 Zpracovatel: Mgr. Bohuslava Burá 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Adresa školy Vendryně 236 IČ Bankovní spojení /0300 DIČ Telefon/fax / Adresa internetové stránky zsvendryne.cz Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Vendryně, Vendryně 500 Součásti školy školní jídelna, školní družina IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Bohuslava Burá ředitelka Mgr. Eva Byrtusová zástupce statutárního orgánu Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Zabezpečení výuky a výchovy, údržba a správa majetku,provoz školní jídelny, poskytování služeb v oblasti stravování. Provoz školní družiny, pronájem prostor ke krátkodobým pronájmům, další hospodářská činnost související s výukou. 1.2 Součásti školy součásti školy Mateřská škola - Základní škola 262 Školní družina 60 Školní jídelna MŠ - Školní jídelna ZŠ 350 kapacita

4 2. Personální údaje 2.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 Celkový počet pedagogů se tomto školním roce nezměnil. Ve škole pracovalo celkem 20 pedagogů. Z toho učitelů prvního stupně 6, druhého stupně 10, jedna asistentka pedagoga, dvě vychovatelky a učitel katolického náboženství. počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 20 18,144 externí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006 ped. pracovníci poř. číslo pracovní zařazení, funkce kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace úvazek roků ped. praxe 1 učitelka ano, V, M, Z 1, ředitelka ano, V, ČJ, Spec. ped. 1, zástupkyně ŘŠ ano, VCH, Zzv pro , učitelka ano, V1.st 1, učitelka ano, V, F, M,výpočetní 1,0 14 technika 6 učitel ano, V, RJ, Z, D 1, učitelka ano, V, uč. 1. st. 1, učitel ano, V,teolog. fak. 0,09 6 náboženství 9 učitel ano, V, ČJ, HV 1, učitelka ano, V, uč. 1.st 1,0 10 dramatická výchova 11 učitelka ano, V, uč. 1.st 1,0 9 dramatická výchova 12 vychovatelka ano, Gymnázium, DPS - 0,7 12 vychovatelství 13 učitelka ano, V, uč. 1.st. 1, vychovatelka ano, US, vychovatelství 0, učitelka Ano, V, RJ,Z 1, učitelka ne, SPŠ sklářská, 0, strojní, DPS 17 učitelka ano, V, ČJ, OV, 1,0 8 vých.por. 18 učitelka ne, stř. ped. šk. 0, asistent ano, SPgŠ 1 21 pedagoga 20 učitelka ano,v, uč. 1.st. 1 13

5 Asistentce pedagoga byla na základě posudku SPC Srdce v Opavě prodloužena smlouva do Pedagogický sbor je stabilizovaný. Věkové složení je vyhovující, jsou zde zastoupeny všechny věkové kategorie. 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní % školy učitel druhého stupně základní % školy učitel náboženství % vychovatel % pedagog volného času asistent pedagoga % trenér celkem % 2.4 Odborná kvalifikace a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 37,5 Matematika 100 Prvouka 100 Přírodověda 100 Vlastivěda 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 100 Tělesná výchova 66,66 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 42,85 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100 Zeměpis 100 Dějepis 100 Občanská výchova 100 Rodinná výchova 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100

6 Praktické činnosti 87,5 Tělesná výchova 57,14 Informatika 100 Odbornou kvalifikaci splňuje z celkového počtu 20 pedagogů celkem 18 to je celkem 90%. V pedagogickém procesu však dosahují velmi dobrých výsledků. Na I.stupni bylo odučeno celkem 146 vyučovacích hodin z toho 89% kvalifikovaně (v loňském roce 77,85%, v předloňském 71,63%). Na II.stupni bylo odučeno celkem 142 hodin týdně, z toho 85,22% kvalifikovaně (loni 82,2% předloni 76,8%). Z tohoto přehledu vyplývá, že se postupně daří snižovat počet nekvalifikovaně odučených hodin. 2.5 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 12 9,58 externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 ped. pracovníci poř. číslo pracovní zařazení, funkce kvalifikace, stupeň vzdělání, obor úvazek 1 hospodářka ÚSO, ekonomický 1 2 uklizečka SO, švadlena 0,63 3 školnice ZV 1,0 4 uklizečka SO 0,75 5 údržbář SO, zámečník 1 6 topič SO, zámečník 0,25 7 uklizečka SO, prodavačka 0,75 8 vedoucí šk. kuchyně SO, kuchařka 0,75 9 kuchařka SO, kuchařka 1,0 10 kuchařka SO, kuchařka 0,7 11 pracovnice provozu SO 0,7 12 pracovnice provozu SO, prodavačka 0,8 Oproti loňskému roku nedošlo k žádné změně v počtu zaměstnanců. Úvazek vedoucí školní kuchyně byl rozdělen, jeho část je hrazena z hospodářské činnosti. Ve škole pracovalo šest správních zaměstnanců, školnice na plný úvazek, tři uklizečky s celkovým úvazkem 2,125, topič plynové kotelny a údržbář v jedné osobě s úvazkem 1,25 a hospodářka s úvazkem 0,8. Ve školní kuchyni je zaměstnáno 5 pracovnic. Všechny splňují požadovanou kvalifikaci.

7 2.7 Trvání pracovního poměru u všech pracovníků doba trvání počet % do 5 let 0 0 do 10 let 7 22,5 do 15 let 6 19,4 do 20 let 6 19,4 nad 20 let 12 38,7 Celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 2 odchody 2 Komentář ředitele školy Po mateřské dovolené se vrátila p. uč. Szwarcová Alžběta. Od do byla znovu přijata asistentka pedagoga pro žákyni Hanu Bilkovou. K byl ukončen pracovní poměr p. Ireny Ripperové. K ukončila pracovní poměr p. Kawulková Alena. Na mateřskou dovolenou odešla p. Mitrengová Libuše.

8 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 3.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Kvalifikační předpoklady nesplňují 2 pedagogičtí pracovníci. Všichni však byli poslední školní inspekci hodnoceni velmi dobře. Všichni byli upozorněni na nutnost doplnění vzdělání. 3.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga Pracovník d) Studium pro ředitele škol F1 e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Mgr. J. Rucká AJ, Mgr. Eva Rezková Př, 3.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky F 2 b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Pracovník Mgr. Bohuslava Burá Mgr. Alena Bazgierová 3.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Pedagogika a psychologie 2 Jak aktivovat žáky \exkurze do pilotních škol Sociálně patologické jevy 1 Den výchovného poradenství Školní jídelna Informační a 1 ICT ve výuce přírodovědných předmětů komunikační technologie Český jazyk 9 Jak se učit číst čtenářská gramotnost Náměty na interaktivní češtinu

9 Metody nácviku čtení a psaní Od literárního textu k vlastním postojům Cizí jazyk 4 Klíč k jazykům English for children Matematika 6 Křížem krážem písemnými algoritmy v početních operacích Kooperativní učení v matematice Poznejme a používejme taje magických čtverců Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie 1 Nové názvosloví organické chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova 1 Co Čech to muzikant Výtvarná výchova Praktické činnosti 3 Nové výrobky z přírodních materiálů Tělesná výchova Ekonomika 1 Kulatý stůl Školní družina 3.5 Celkový přehled DVPP ve školním roce 2007/2008 počet kurzů, seminářů počet zúčastněných finanční náklady celkem 2004/ ,-Kč celkem 2005/ ,-Kč celkem 2006/ ,-Kč celkem 2007/ ,-Kč Komentář ředitele školy: Vzdělávání pedagogů v tomto školním roce bylo zaměřeno především k získávání nových poznatků potřebných k tvorbě a především zavádění ŠVP. Prioritou byly především český jazyk zaměření na čtenářskou gramotnost a práci s textem a matematika. S ohledem na snížení rozpočtu a dotací na vzdělávání učitelů, došlo k jeho omezení.

10 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ano 2.A ano 2.B ano 3.A A A A A A A celkem Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2007/2008 šk. rok zapsaní žáci žádost o odklad nástup po odkladu celkem nastoupilo 2005/ / / Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník / / / Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 5 čtyřleté gymnázium 3 střední odborná škola 14 střední odborné učiliště 5 konzervatoř 0 Komentář ředitele školy Na víceleté gymnázium bylo podáno 5 přihlášek, přijati byli všichni uchazeči. Všichni žáci 9. třídy byli přijati na studijní obor, který si vybrali již v prvním kole výběrového řízení. Z důvodu nízkého počtu žáků v ročníku v letošním školním roce přijímala většina středních škol uchazeče bez přijímacího řízení.

11 třída 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch počet žáků celkem prospěli s vyznamen áním prospěli neprospěli nehodnocen hodnoceno slovně 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 1.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.tř A B tř tř ano ano ano ano 5.tř I.st tř tř tř tř II.st celke m Vysoký počet vyznamenaných žáků tvoří především žáci I. stupně. 5.2 Celkové hodnocení žáků - průměrná známka rok 1. stupeň II. stupeň 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 2006/2007 1,145 1,16 1, /2008 1,150 1,196 1,584 1,641 Srovnáním výsledků s předcházejícím školním rokem lze vypozorovat, že opět došlo k mírnému zhoršení ve druhém pololetí. Zároveň lze konstatovat, že výsledky žáků jsou srovnatelné s rokem předcházejícím a nedochází k větším výkyvům. Nejlepších výsledků dosahují žáci na I. i II. stupni tradičně ve výchovných předmětech. Naopak v českém jazyce a anglickém jazyce bohužel nedošlo oproti minulému roku k velké změně, opět mají v těchto předmětech žáci celé školy ještě nedostatky. Především český jazyk nepatří k příliš oblíbeným předmětům. 5.3 Celkové hodnocení žáků -chování třída velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.tř A B tř tř tř tř tř tř tř celkem

12 5.4 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol. 1.A B tř tř tř tř tř tř tř tř celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního důtka třídního učitele důtka ředitele školy učitele 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 1.tř A B tř tř tř tř tř tř tř celkem Komisionální přezkoušení žáků V letošním školním roce nedošlo k přezkoušení žáků před komisí. 5.7 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák pokračuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.tř A B tř tř tř tř tř tř

13 9.tř celkem Počet omluvených / neomluvených hodin 1.pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.tř , A , B , tř , tř , tř , tř ,80 7 0,28 7.tř , tř , tř , ,64 celkem , , Počet omluvených / neomluvených hodin 2.pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.tř ,14 2.A ,25 2.B ,44 3.tř ,00 4.tř ,70 5.tř ,04 6.tř ,88 7.tř ,45 8.tř ,83 9.tř , ,73 celkem , ,17 Komentář ředitele školy: Absence: Školní docházka se ve druhém pololetí opět výrazně zhoršila. Je to dáno nejen dlouhodobými onemocněními některých jedinců. Protože za nepřítomnost dítěte ve škole jsou odpovědni rodiče, omlouvají často i banální důvody a u některých žáků se začala objevovat omluvená nepřítomnost v pátek. V příštím školním roce proto budou učitelé více tuto opakovanou páteční nepřítomnost sledovat. Ve druhém pololetí je také zvýšená absence způsobená dovolenými u moře v termínu před hlavní sezonou, který je pro rodiče finančně výhodnější. Neomluvenou absenci má v letošním školním roce opět žák, který za ni byl již v minulosti trestán. O absenci byl informován odbor sociální péče, který má nad rodinou dohled.

14 5.10 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení 2 skupinová int. ano zdravotní znevýhodnění 0 sociální znevýhodnění Žáci integrovaní ve třídách druh postižení ročník počet žáků sluchové zrakové 3. 1 s vadami řeči tělesné kombinované 4. 1 s vývojovými poruchami učení Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ano částečně ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

15 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 26 Zástupce ředitele školy 21 Ostatní pracovníci 6 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI. Hospitační činnost Z hospitační činnosti ředitelky a zástupkyně vyplývá, že personální podmínky umožňují zajištění požadované kvality výuky. Všichni vyučující plnili časové i tématické plány učiva, vyučující v 1. a 6. ročníku pracovali s novým ŠVP a své připomínky a poznatky do něj postupně zapracovávali. Větší pozornost je nutno věnovat čtenářské gramotnosti, práci s textem jeho rozboru a porozumění.

16 7. Mimoškolní aktivity akce školy 7.1 Přehled nejdůležitějších aktivit Školní rok: 2007/2008 Zpracovatel: všichni Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Výuka plavání třída ( 4 ) 75 Bazén v Bystřici Lyžařský výcvik 1 7. třída 22 Gruň Staré Hamry Škola v přírodě třída (2 ) 52 Čeladná Exkurze 2-6. a 7. třída 52 Planetárium a 9. třída 45 Planetárium + ZOO 1 22 OV Vítkovice 1 8 Strojírny Třinec 1 22 SŠ Třinec Kanada 1 23 Úřad práce Třinec 1 11 Stolařství 1 12 Librex + Orbis pictus Ostrava 2 48 Planetárium Ostrava+ Orbis pistus třída 57 Dlouhé Stráně 1 6. třída 23 žáků Archeopark Chotěbuz 1 20 Těšínské papírny Zahraniční výjezdy Žákovská vystoupení 1. stupeň 6 tříd 100 Vánoční besídka - Čítárna třídy ( 3 ) 43 Den matek - besídky třída ( 10 )? Školní radovánky 7. třída 6 Vystoupení na plese Koncerty Jumping Drums Celá škola tělocvična Divadlo 4 98 Romeo a Julie 4 + část 5.třídy 94 Sněhurka a 7 trp a 5.tř = Fidlovačka 50dětí třída ( 3 ) 46 Hrátky s Michalem , 3. třída 75 Kocour Vavřinec 3., 4. třída 56 Divadlo v Bystřici Výstavy Celá škola Zahradkáři (2 x ) 4. a 5.třída 48 Orbis pictus 7. třída (estetika) 13 Čokoláda nápoj bohů Třinecké muzeum Soutěže 10 žáků Okrskové kolo v přespolním běhu ( Třinec ) 2x 2. místo 5 žáků Mezinárodní turnaj v kopané ( Vendryně ) 4.

17 Školní kolo recitační soutěže Obvodní kolo recitační soutěže Školní kolo pěvecké soutěže Školní kolo pěvecké soutěže místo 2 žáci Okresní kolo v přespolním běhu ( Jablunkov ) 2. místo Kotasová Veronika 6 žáků Běh Kanadou 1.místo Ťupa, Sniegoň,Bilko 2.místo Rusniok,Zagora,Neuman 7.žáků Liga v kopané ( Bystřice ) 1. místo 9 žáků Okrskové kolo v kopané ( Třinec ) 3. místo 8 žáků Okrskové kolo ve florbale ( Bystřice ) 10 žáků Mikulášská laťka v Bystřici 2. místo Masaříková, Jastrzembská 3. místo - Bilko 4 žáci Beskydská laťka žákovských družstev (Třinec) I. stupeň a II. stupeň 1.místo Václav Humpolec, 1. místo Veronika Sližová, 1. místo Marie Sztefková, 1. místo - Magdalena Gorylová 4. žáci 3. místo Magda Gorylová, 3. místo Marie Sztefková, 1. místo s postupem Václav Humpolec I. stupeň I. kategorie Václav Humpolec, II. kategorie Ondřej Heczko, III. kategorie Kateřina Szoloná II. stupeň IV. kategorie Lucie Tomiczková, V. kategorie Dominika Sztrumienská Obvodní kolo 5 žáků 3. místo Václav Humpolec pěvecké soutěže Olympiáda 3 žáci matematika 5.třída Matematická 9 tříd 2.A, 2.B, 123 žáků Matematická soutěž Klokan soutěž Klokan třída Vybíjená přebor 5.třída 12 žáků ( 4. místo škol 5. třída hráči)+ 5 fandů Přebor školy v 2 třídy dívky dívek přehazované a 7. třídy Obvodní kolo - 1 třída dívky 6. 8 dívek 4. místo přehazovaná třídy Pythagoriáda 2. třídy 6. a dětí Matouš Motyka postup do

18 okresního kola Pythagoriáda 6. třída 1 žák Matouš Motyka 2. místo okresní kolo Pískání pro 4.tř 4 děti 3. místo zdraví Beskydský azimut 1.-5.třída 3.místo Veronika Sližová 4. místo Klára Maroszová Olympiády Astronomická 4 třídy žáků Školní kolo olympiáda třída Dějepisná 2 třídy, žáků Školní kolo olympiáda třída Dějepisná 9. třída 1 žák Radek Lasota 32. olympiáda okresní kolo Zeměpisná 4 třídy 34 žáků Školní kolo olympiáda Češtinářská 2 třídy, třída 13 žáků Školní kolo olympiáda Olympiáda v AJ 7, 8 třída 2 žáci Olympiáda v AJ 5. třída Zeměpisná olympiáda okresní kolo 6., 7., 9. třída 3 žáci Matouš Motyka Lukáš Jursa 9. Tomáš Górny 6. Astronomická olympiáda korespondenční celostátní kolo Fyz. olympiáda školní kolo Mat. olympiáda školní kolo Mat.olympiáda okrskové kolo Fyz. olympiáda okresní kolo 7. třída 2 žáci Lucie Lysková postup do užšího finále celostátní kolo Praha 8. třída 6 žáků Dva žáci postoupili do okresního kola 6. třída 5 žáků Jeden žák postupil do okresního kola 5.třída 3žáci 8. třída 2 žáci David Sniegoň úspěšný řešitel (18. mís) David Wojnar (22. místo) 6. třída 1 žák Motyka Matouš úspěšný řešitel (8. místo) 7. třída 9 žáků Tři postupují do okresního kola 7. třída 3 žáci Jakub Rusniok místo 7. třída 1 žák Lucie Lysková 16. místo Mat. olympiáda okresní kolo Archimediáda FO pro 7. třídu Archimediáda okresní kolo Astronomická olympiáda v celostátním kole Chemická 9. třída 1 žák Steblová Martina okresní olympiáda - kolo 11 místo okres Jiné akce školy Přespání ve 4 55 Přespání ve škole škole Adaptační pobyt 6. tř 24 Studeničné AJ- konverzace MŠ AJ - konverzace 1 17 Motorest

19 AJ- konverzace 1 17 Kostel ve Vendryni AJ- konverzace 7.tř. Návštěva rehab. centra AJ- konverzace 7.tř. Návštěva včelaře AJ- konverzace 7.tř. Návštěva bowlingu ČJ beseda knihovna 1 23 Knihovna Jak se vaří knížka DRAKIÁDA 1.STUPEŇ 50 Cvičiště pro psy Beseda se zástupcem SŠ 1 22 SŠ Třinec Kanada Prezentace SŠ 1 24 SŠ sklářská ve Val. Meziříčí Schůzka rodičů se zástupci SŠ pro rodiče žálů 9. třídy Projekt Příběhy bezpráví 8. a 9. tř Promítání filmu Sedmé nebe Husité 6 tříd, třída ZŠ Vendryně tělocvična Prožitkové programy postupně všechny třídy Čajovna Třinec Beseda se streetworkerem 8. a 9. tř ZŠ Vendryně, p. Velčovský Etiketa tř. ZŠ Vendryně, přednáška Volba povolání 8. tř. 24 IPS ÚP Třinec Mikuláš Celá škola škola Vánoční besídka 1.stupeň Cca120 Čítárna Program VITA Všechny třídy postupně Prezentace SŠ 8. tř 24 Učebna chemie Třinec-Kanada Beseda u 6. tř 24 Obecní úřad starosty na OÚ Přednáška 8. tř. 21 Třinec, kino Kosmos Láska ano děti ne Lanové centrum 1. tř. 14 Mosty u Jablunkova Jarní dílny 1. stupeň, rodiče výtvarné dílny Karneval 1. stupeň 100 tělocvična Projekt Napříč Všechny třídy 220 škola školou Kromě těchto aktivit navštívili všichni žáci prvního i druhého stupně Divadlo loutek v Ostravě jedno hudební představení v KD Trisia v Třinci. V průběhu celého školního roku pobesedovali se zástupci obce na obecním úřadě, absolvovali besedy s přírodopisnou tématikou, žáci I.stupně besedovali s ilustrátorem dětské navštívili obecní knihovnu, kde pro ně byly připraveny tématicky zaměřené knihovnické lekce. V rámci prevence se zúčastnili besed na téma protidrogové prevence s pracovníky Centra nové naděje. Z kulturně společenských akcí učitelé školy již tradičně připravili pro děti drakiádu, mikulášské odpoledne, vánoční večer u stromečku, karneval pro žáky I.stupně, vystoupení žáků všech ročníků na dětských radovánkách. Zúčastnili se také divadelního představení pořádaného ZŠ Bystřice. Děvčata II. stupně připravila kulturní vystoupení na školním plese. Učitelé a žáci I. stupně připravili ve svých třídách oslavu Dne matek.

20 V průběhu školního roku pracovaly ve školy úspěšně kroužky kopané, florbalu, výtvarný keramický, dramatický, hry na flétnu. Do práce v těchto kroužcích bylo zapojeno více než 100 dětí celé školy. Žáci 3 a 4. třídy byli na týdenním pobytu ve škole v přírodě v Čeladné. Všichni žáci školy se zapojili do sběrové soutěže Pan Popela. V roce 2007 nasbírali celkem papír v celkové hodnotě Kč. Od ledna do června roku 2008 papír v celkové hodnotě Kč. Z peněz byly nakoupeny pomůcky do TV, školní knihovny, VV a Pč. Žáci se také rozhodli, že v rámci projektu Adopce na dálku přispějí na vzdělání Rodolpha Missimahou Ayelo z Beninu, ve které pokračovali i v tomto školním roce. 7.2 Přehled školních výletů 1.tř. - ZOO Ostrava 2.A - vrch Filipky 2.B - vrch Filipky 3.r. - Pustevny v rámci školy v přírodě 4.r. - Pustevny v rámci školy v přírodě 5.r. - Kopřivnice, Štramberk 6.r.- Helfštýn 7.r. - Bouzov, Javoříčko, Olomouc 8.r.- Praha třídenní poznávací zájezd 9.r.- Olomouc vodní sporty 7.3 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Obvodní kolo v recitaci Václav Humpolec 1. místo s postupem Obvodní kolo v hudební Václav Humpolec 3. místo soutěži Jaro přišlo k nám Okresní kolo mat. soutěže Matouš Motyka 2. místo Pythagoriáda BESIP-okrskové kolo Sniegoň,Wojnar,Gorzolková, Kiszová 2.místo

21 Školní rok: 2007/2008 Zpracovatel: Mgr. Olga Humpolcová 8. ICT standard a plán 8.1 Pracovní stanice počet Počet standard skutečnost plán ICT Počet žáků 225 Počet pedagogických pracovníků 19 (16 ped. + 1 asist.+ 2 vychovatelky) Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, Ch Fy 1 učebna Aj 1 apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě 7 pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem 34 Počet pracovních stanic na 100 žáků min Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic počet Starší 5 let 10 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 Novější vyhovuje standardu ICT Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť standard skutečnost plán ICT Počet přípojných míst 2 sítě 27 PC, 7 PC Sdílení dat Ano Ano Sdílení prostředků Ano Ano Připojení do internetu Ano Ano Komunikace mezi uživateli Ano Ano Bezpečnost dat Ano Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Ano 8.4 Připojení k internetu služba hodnota skutečnost plán Rychlost 512/128 a 1024/ kb/s Veřejné IP adresy ANO Ano Neomezený přístup na internet ANO Ano

22 Oddělení VLAN (pedagog, ANO Ano žák) QoS (vzdálená správa) ANO Ano Filtrace obsahu ANO Ne Antispam ANO Ano Antivir ANO Ano 8.5 Prezentační a grafická technika technika skutečnost plán Datový projektor 2 Dotyková tabule 2 Tiskárny 6 Kopírovací stroj 4 Digitální fotoaparát 1 Kamera Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) programové vybavení skutečnost plán Operační systém Windows XP Antivirový program NOD32 Textový editor MS Word Tabulkový editor MS Excel Editor prezentací MS PowerPoint Grafický editor - rastrová grafika Zoner Grafický editor - vektorová grafika nemáme Webový prohlížeč Internet Explorer Editor webových stránek Office Klient elektronické pošty MS Outlook Outlook Expres Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici Ano - psaní všemi deseti Programy odborného zaměření Terasoft 7 titulů Didakta 11titulů Zeměpis nat. geografie 3D 1 titul Cabri II plus 1 titul 8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání skutečnost plán Z Základní uživatelské znalosti Všichni 0 P Vzdělávání poučených uživatelů Všichni 0 S Specifické vzdělávání 1 0 M - Vzdělávání ICT koordinátorů 1 0

23 8.8 Celkové finanční náklady zdroj 2007/8 2008/ dotace na žáka 0 0 Projekty a granty 0 0 zřizovatel 0 0 celkem Další ukazatele Diskový prostor na uložení dat pro žáky Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí Přístup k ICT z domova pro pedagogy Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách skutečnost ano GB ano - disketa, CD, DVD, flash ano Pomocí veřejných služeb Nevyužívá se Ne Všechny učebny plán Komentář ředitele školy: Po přechodu na služby kabelové televize Třinec, došlo k rozšíření možnosti připojení k internetu ve třídách a zlepšila se kvalita a rychlost připojení. Výukové programy jsou nakupovány dle požadavků učitelů, s ohledem na jejich využití.

24 9. Hospodaření školy za rok Přehled příjmů a výdajů za rok 2007 Příjmy hlavní činnost vedlejší činnost dotace KÚ ,- Kč příspěvek zřizovatele na provoz ,- Kč jiné ( dary, dotace, cizí zdroje) ,27 Kč ,- Kč celkem ,27 Kč ,- Kč Výdaje hlavní činnost vedlejší činnost mzdové + sociální ,- Kč ,- Kč spotřeba materiálu ,86 Kč ,- Kč energie ,- Kč opravy a údržba ,15 Kč cestovné ,50 Kč ostatní služby ,04 Kč ,50 Kč odpisy ,- Kč jiné ostatní náklady ,70 Kč ,41 Kč celkem ,25 Kč ,91 Kč V jiných příjmech hlavní činnosti je zahrnuto stravné, aktivace vnitroorganizačních služeb, úroky a čerpání rezervního fondu. Celkové výdaje nezahrnují investice ve výši ,- ( ,- OÚ, ,- a sponzorský dar TŽ - nejsou zahrnuty ani v příjmech, ani ve výdajích), jsou účtovány na majetkovém účtu 022, do nákladů se promítnou až formou odpisů. 9.2 Hospodářský výsledek hlavní činnost vedlejší činnost hospodářský výsledek ,02 Kč ,09 Kč celkem HV za celou organizaci ,11 Kč 9.3 Přehled finančních fondů k Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond reprodukce Fond rezervní ,89 Kč ,05 Kč ,23 Kč ,07 Kč 9.4 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Fond odměn ,- Kč Fond rezervní ,11 Kč celkem ,11

25 10. Spolupráce s rodiči 10.1 Formy spolupráce Formy spolupráce počet Školská rada 2 SRPŠ 5 Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 4 Školní akce pro rodiče a s rodiči 6 Školní časopis čtvrtletník Komentář ředitele školy: - 4 x v roce třídní schůzky popřípadě konzultace o prospěchu a chování - přijímání rodičů po předchozím telefonickém objednání kdykoliv - občasná pomoc rodičů při doprovodu na akce školy, případně vychovatelství na škole v přírodě - spolupráce se SRPŠ příprava programu na školní ples a dětskou zahradní slavnost, pomoc rodičů při organizaci Vánoční besídky a karnevalu - jarní dílny pro rodiče i žáky - školní časopis vydávaný žáky vycházel jako čtvrtletník, vedly jej žákyně 8. třídy pod dohledem Mgr. J. Rucké, příspěvky dodávali žáci všech tříd - školská rada kromě všech předepsaných úkolů projednala připomínky rodičů a byla nápomocna při přípravě rozpočtu a spolupráci se zřizovatelem - činnost školské rady hodnotí její členové jako dobrou a užitečnou

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2006/2007 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2005/2006 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov Zpracovala: Mgr. Ludmila Vodehnalová, Ondřej Paluska ICT plán na období: Školní rok 2015/2016 Základní škola Netvořice, okres Benešov Příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice IČ 46773614, tel. 416 837 087. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice IČ 46773614, tel. 416 837 087. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice IČ 46773614, tel. 416 837 087 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Pavel Vičl, ředitel školy V Roudnici nad Labem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK- MÍSTEK 739 94 VENDRYNĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK- MÍSTEK 739 94 VENDRYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK- MÍSTEK 739 94 VENDRYNĚ IČO: 61955639, č.ú. 101055449/0300 telefon ŘŠ: 558 554 313 Telefon: 558 554 311, ŠJ: 558 554 314 telefon ZŘ: 558 554 316 E-mail: zsvendryne@volny.cz;

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Základní škola sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Na základě 10 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více