VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá

2 Hlavní činnost školy 1. Charakteristika školského zařízení 2. Personální údaje 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 4. Počty žáků 5. Hodnocení žáků 6. Průběh a výsledky vzdělávání 7. Údaje o mimoškolních aktivitách 8. Hospodaření školy za rok Závěr výroční zprávy 10. Přílohy : Hodnocení činnosti ŠD Zpráva o činnosti VP Přehledy o klasifikaci pouze v ředitelně

3 1. Charakteristika školského zařízení Školní rok: 2007/2008 Zpracovatel: Mgr. Bohuslava Burá 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Adresa školy Vendryně 236 IČ Bankovní spojení /0300 DIČ Telefon/fax / Adresa internetové stránky zsvendryne.cz Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Vendryně, Vendryně 500 Součásti školy školní jídelna, školní družina IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Bohuslava Burá ředitelka Mgr. Eva Byrtusová zástupce statutárního orgánu Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Zabezpečení výuky a výchovy, údržba a správa majetku,provoz školní jídelny, poskytování služeb v oblasti stravování. Provoz školní družiny, pronájem prostor ke krátkodobým pronájmům, další hospodářská činnost související s výukou. 1.2 Součásti školy součásti školy Mateřská škola - Základní škola 262 Školní družina 60 Školní jídelna MŠ - Školní jídelna ZŠ 350 kapacita

4 2. Personální údaje 2.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 Celkový počet pedagogů se tomto školním roce nezměnil. Ve škole pracovalo celkem 20 pedagogů. Z toho učitelů prvního stupně 6, druhého stupně 10, jedna asistentka pedagoga, dvě vychovatelky a učitel katolického náboženství. počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 20 18,144 externí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006 ped. pracovníci poř. číslo pracovní zařazení, funkce kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace úvazek roků ped. praxe 1 učitelka ano, V, M, Z 1, ředitelka ano, V, ČJ, Spec. ped. 1, zástupkyně ŘŠ ano, VCH, Zzv pro , učitelka ano, V1.st 1, učitelka ano, V, F, M,výpočetní 1,0 14 technika 6 učitel ano, V, RJ, Z, D 1, učitelka ano, V, uč. 1. st. 1, učitel ano, V,teolog. fak. 0,09 6 náboženství 9 učitel ano, V, ČJ, HV 1, učitelka ano, V, uč. 1.st 1,0 10 dramatická výchova 11 učitelka ano, V, uč. 1.st 1,0 9 dramatická výchova 12 vychovatelka ano, Gymnázium, DPS - 0,7 12 vychovatelství 13 učitelka ano, V, uč. 1.st. 1, vychovatelka ano, US, vychovatelství 0, učitelka Ano, V, RJ,Z 1, učitelka ne, SPŠ sklářská, 0, strojní, DPS 17 učitelka ano, V, ČJ, OV, 1,0 8 vých.por. 18 učitelka ne, stř. ped. šk. 0, asistent ano, SPgŠ 1 21 pedagoga 20 učitelka ano,v, uč. 1.st. 1 13

5 Asistentce pedagoga byla na základě posudku SPC Srdce v Opavě prodloužena smlouva do Pedagogický sbor je stabilizovaný. Věkové složení je vyhovující, jsou zde zastoupeny všechny věkové kategorie. 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní % školy učitel druhého stupně základní % školy učitel náboženství % vychovatel % pedagog volného času asistent pedagoga % trenér celkem % 2.4 Odborná kvalifikace a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 37,5 Matematika 100 Prvouka 100 Přírodověda 100 Vlastivěda 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 100 Tělesná výchova 66,66 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 42,85 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100 Zeměpis 100 Dějepis 100 Občanská výchova 100 Rodinná výchova 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100

6 Praktické činnosti 87,5 Tělesná výchova 57,14 Informatika 100 Odbornou kvalifikaci splňuje z celkového počtu 20 pedagogů celkem 18 to je celkem 90%. V pedagogickém procesu však dosahují velmi dobrých výsledků. Na I.stupni bylo odučeno celkem 146 vyučovacích hodin z toho 89% kvalifikovaně (v loňském roce 77,85%, v předloňském 71,63%). Na II.stupni bylo odučeno celkem 142 hodin týdně, z toho 85,22% kvalifikovaně (loni 82,2% předloni 76,8%). Z tohoto přehledu vyplývá, že se postupně daří snižovat počet nekvalifikovaně odučených hodin. 2.5 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 12 9,58 externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 ped. pracovníci poř. číslo pracovní zařazení, funkce kvalifikace, stupeň vzdělání, obor úvazek 1 hospodářka ÚSO, ekonomický 1 2 uklizečka SO, švadlena 0,63 3 školnice ZV 1,0 4 uklizečka SO 0,75 5 údržbář SO, zámečník 1 6 topič SO, zámečník 0,25 7 uklizečka SO, prodavačka 0,75 8 vedoucí šk. kuchyně SO, kuchařka 0,75 9 kuchařka SO, kuchařka 1,0 10 kuchařka SO, kuchařka 0,7 11 pracovnice provozu SO 0,7 12 pracovnice provozu SO, prodavačka 0,8 Oproti loňskému roku nedošlo k žádné změně v počtu zaměstnanců. Úvazek vedoucí školní kuchyně byl rozdělen, jeho část je hrazena z hospodářské činnosti. Ve škole pracovalo šest správních zaměstnanců, školnice na plný úvazek, tři uklizečky s celkovým úvazkem 2,125, topič plynové kotelny a údržbář v jedné osobě s úvazkem 1,25 a hospodářka s úvazkem 0,8. Ve školní kuchyni je zaměstnáno 5 pracovnic. Všechny splňují požadovanou kvalifikaci.

7 2.7 Trvání pracovního poměru u všech pracovníků doba trvání počet % do 5 let 0 0 do 10 let 7 22,5 do 15 let 6 19,4 do 20 let 6 19,4 nad 20 let 12 38,7 Celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 2 odchody 2 Komentář ředitele školy Po mateřské dovolené se vrátila p. uč. Szwarcová Alžběta. Od do byla znovu přijata asistentka pedagoga pro žákyni Hanu Bilkovou. K byl ukončen pracovní poměr p. Ireny Ripperové. K ukončila pracovní poměr p. Kawulková Alena. Na mateřskou dovolenou odešla p. Mitrengová Libuše.

8 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 3.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Kvalifikační předpoklady nesplňují 2 pedagogičtí pracovníci. Všichni však byli poslední školní inspekci hodnoceni velmi dobře. Všichni byli upozorněni na nutnost doplnění vzdělání. 3.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga Pracovník d) Studium pro ředitele škol F1 e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Mgr. J. Rucká AJ, Mgr. Eva Rezková Př, 3.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky F 2 b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Pracovník Mgr. Bohuslava Burá Mgr. Alena Bazgierová 3.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Pedagogika a psychologie 2 Jak aktivovat žáky \exkurze do pilotních škol Sociálně patologické jevy 1 Den výchovného poradenství Školní jídelna Informační a 1 ICT ve výuce přírodovědných předmětů komunikační technologie Český jazyk 9 Jak se učit číst čtenářská gramotnost Náměty na interaktivní češtinu

9 Metody nácviku čtení a psaní Od literárního textu k vlastním postojům Cizí jazyk 4 Klíč k jazykům English for children Matematika 6 Křížem krážem písemnými algoritmy v početních operacích Kooperativní učení v matematice Poznejme a používejme taje magických čtverců Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie 1 Nové názvosloví organické chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova 1 Co Čech to muzikant Výtvarná výchova Praktické činnosti 3 Nové výrobky z přírodních materiálů Tělesná výchova Ekonomika 1 Kulatý stůl Školní družina 3.5 Celkový přehled DVPP ve školním roce 2007/2008 počet kurzů, seminářů počet zúčastněných finanční náklady celkem 2004/ ,-Kč celkem 2005/ ,-Kč celkem 2006/ ,-Kč celkem 2007/ ,-Kč Komentář ředitele školy: Vzdělávání pedagogů v tomto školním roce bylo zaměřeno především k získávání nových poznatků potřebných k tvorbě a především zavádění ŠVP. Prioritou byly především český jazyk zaměření na čtenářskou gramotnost a práci s textem a matematika. S ohledem na snížení rozpočtu a dotací na vzdělávání učitelů, došlo k jeho omezení.

10 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ano 2.A ano 2.B ano 3.A A A A A A A celkem Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2007/2008 šk. rok zapsaní žáci žádost o odklad nástup po odkladu celkem nastoupilo 2005/ / / Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník / / / Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 5 čtyřleté gymnázium 3 střední odborná škola 14 střední odborné učiliště 5 konzervatoř 0 Komentář ředitele školy Na víceleté gymnázium bylo podáno 5 přihlášek, přijati byli všichni uchazeči. Všichni žáci 9. třídy byli přijati na studijní obor, který si vybrali již v prvním kole výběrového řízení. Z důvodu nízkého počtu žáků v ročníku v letošním školním roce přijímala většina středních škol uchazeče bez přijímacího řízení.

11 třída 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch počet žáků celkem prospěli s vyznamen áním prospěli neprospěli nehodnocen hodnoceno slovně 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 1.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.tř A B tř tř ano ano ano ano 5.tř I.st tř tř tř tř II.st celke m Vysoký počet vyznamenaných žáků tvoří především žáci I. stupně. 5.2 Celkové hodnocení žáků - průměrná známka rok 1. stupeň II. stupeň 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 2006/2007 1,145 1,16 1, /2008 1,150 1,196 1,584 1,641 Srovnáním výsledků s předcházejícím školním rokem lze vypozorovat, že opět došlo k mírnému zhoršení ve druhém pololetí. Zároveň lze konstatovat, že výsledky žáků jsou srovnatelné s rokem předcházejícím a nedochází k větším výkyvům. Nejlepších výsledků dosahují žáci na I. i II. stupni tradičně ve výchovných předmětech. Naopak v českém jazyce a anglickém jazyce bohužel nedošlo oproti minulému roku k velké změně, opět mají v těchto předmětech žáci celé školy ještě nedostatky. Především český jazyk nepatří k příliš oblíbeným předmětům. 5.3 Celkové hodnocení žáků -chování třída velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.tř A B tř tř tř tř tř tř tř celkem

12 5.4 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol. 1.A B tř tř tř tř tř tř tř tř celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního důtka třídního učitele důtka ředitele školy učitele 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 1.tř A B tř tř tř tř tř tř tř celkem Komisionální přezkoušení žáků V letošním školním roce nedošlo k přezkoušení žáků před komisí. 5.7 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák pokračuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.tř A B tř tř tř tř tř tř

13 9.tř celkem Počet omluvených / neomluvených hodin 1.pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.tř , A , B , tř , tř , tř , tř ,80 7 0,28 7.tř , tř , tř , ,64 celkem , , Počet omluvených / neomluvených hodin 2.pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.tř ,14 2.A ,25 2.B ,44 3.tř ,00 4.tř ,70 5.tř ,04 6.tř ,88 7.tř ,45 8.tř ,83 9.tř , ,73 celkem , ,17 Komentář ředitele školy: Absence: Školní docházka se ve druhém pololetí opět výrazně zhoršila. Je to dáno nejen dlouhodobými onemocněními některých jedinců. Protože za nepřítomnost dítěte ve škole jsou odpovědni rodiče, omlouvají často i banální důvody a u některých žáků se začala objevovat omluvená nepřítomnost v pátek. V příštím školním roce proto budou učitelé více tuto opakovanou páteční nepřítomnost sledovat. Ve druhém pololetí je také zvýšená absence způsobená dovolenými u moře v termínu před hlavní sezonou, který je pro rodiče finančně výhodnější. Neomluvenou absenci má v letošním školním roce opět žák, který za ni byl již v minulosti trestán. O absenci byl informován odbor sociální péče, který má nad rodinou dohled.

14 5.10 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení 2 skupinová int. ano zdravotní znevýhodnění 0 sociální znevýhodnění Žáci integrovaní ve třídách druh postižení ročník počet žáků sluchové zrakové 3. 1 s vadami řeči tělesné kombinované 4. 1 s vývojovými poruchami učení Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ano částečně ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

15 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 26 Zástupce ředitele školy 21 Ostatní pracovníci 6 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI. Hospitační činnost Z hospitační činnosti ředitelky a zástupkyně vyplývá, že personální podmínky umožňují zajištění požadované kvality výuky. Všichni vyučující plnili časové i tématické plány učiva, vyučující v 1. a 6. ročníku pracovali s novým ŠVP a své připomínky a poznatky do něj postupně zapracovávali. Větší pozornost je nutno věnovat čtenářské gramotnosti, práci s textem jeho rozboru a porozumění.

16 7. Mimoškolní aktivity akce školy 7.1 Přehled nejdůležitějších aktivit Školní rok: 2007/2008 Zpracovatel: všichni Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Výuka plavání třída ( 4 ) 75 Bazén v Bystřici Lyžařský výcvik 1 7. třída 22 Gruň Staré Hamry Škola v přírodě třída (2 ) 52 Čeladná Exkurze 2-6. a 7. třída 52 Planetárium a 9. třída 45 Planetárium + ZOO 1 22 OV Vítkovice 1 8 Strojírny Třinec 1 22 SŠ Třinec Kanada 1 23 Úřad práce Třinec 1 11 Stolařství 1 12 Librex + Orbis pictus Ostrava 2 48 Planetárium Ostrava+ Orbis pistus třída 57 Dlouhé Stráně 1 6. třída 23 žáků Archeopark Chotěbuz 1 20 Těšínské papírny Zahraniční výjezdy Žákovská vystoupení 1. stupeň 6 tříd 100 Vánoční besídka - Čítárna třídy ( 3 ) 43 Den matek - besídky třída ( 10 )? Školní radovánky 7. třída 6 Vystoupení na plese Koncerty Jumping Drums Celá škola tělocvična Divadlo 4 98 Romeo a Julie 4 + část 5.třídy 94 Sněhurka a 7 trp a 5.tř = Fidlovačka 50dětí třída ( 3 ) 46 Hrátky s Michalem , 3. třída 75 Kocour Vavřinec 3., 4. třída 56 Divadlo v Bystřici Výstavy Celá škola Zahradkáři (2 x ) 4. a 5.třída 48 Orbis pictus 7. třída (estetika) 13 Čokoláda nápoj bohů Třinecké muzeum Soutěže 10 žáků Okrskové kolo v přespolním běhu ( Třinec ) 2x 2. místo 5 žáků Mezinárodní turnaj v kopané ( Vendryně ) 4.

17 Školní kolo recitační soutěže Obvodní kolo recitační soutěže Školní kolo pěvecké soutěže Školní kolo pěvecké soutěže místo 2 žáci Okresní kolo v přespolním běhu ( Jablunkov ) 2. místo Kotasová Veronika 6 žáků Běh Kanadou 1.místo Ťupa, Sniegoň,Bilko 2.místo Rusniok,Zagora,Neuman 7.žáků Liga v kopané ( Bystřice ) 1. místo 9 žáků Okrskové kolo v kopané ( Třinec ) 3. místo 8 žáků Okrskové kolo ve florbale ( Bystřice ) 10 žáků Mikulášská laťka v Bystřici 2. místo Masaříková, Jastrzembská 3. místo - Bilko 4 žáci Beskydská laťka žákovských družstev (Třinec) I. stupeň a II. stupeň 1.místo Václav Humpolec, 1. místo Veronika Sližová, 1. místo Marie Sztefková, 1. místo - Magdalena Gorylová 4. žáci 3. místo Magda Gorylová, 3. místo Marie Sztefková, 1. místo s postupem Václav Humpolec I. stupeň I. kategorie Václav Humpolec, II. kategorie Ondřej Heczko, III. kategorie Kateřina Szoloná II. stupeň IV. kategorie Lucie Tomiczková, V. kategorie Dominika Sztrumienská Obvodní kolo 5 žáků 3. místo Václav Humpolec pěvecké soutěže Olympiáda 3 žáci matematika 5.třída Matematická 9 tříd 2.A, 2.B, 123 žáků Matematická soutěž Klokan soutěž Klokan třída Vybíjená přebor 5.třída 12 žáků ( 4. místo škol 5. třída hráči)+ 5 fandů Přebor školy v 2 třídy dívky dívek přehazované a 7. třídy Obvodní kolo - 1 třída dívky 6. 8 dívek 4. místo přehazovaná třídy Pythagoriáda 2. třídy 6. a dětí Matouš Motyka postup do

18 okresního kola Pythagoriáda 6. třída 1 žák Matouš Motyka 2. místo okresní kolo Pískání pro 4.tř 4 děti 3. místo zdraví Beskydský azimut 1.-5.třída 3.místo Veronika Sližová 4. místo Klára Maroszová Olympiády Astronomická 4 třídy žáků Školní kolo olympiáda třída Dějepisná 2 třídy, žáků Školní kolo olympiáda třída Dějepisná 9. třída 1 žák Radek Lasota 32. olympiáda okresní kolo Zeměpisná 4 třídy 34 žáků Školní kolo olympiáda Češtinářská 2 třídy, třída 13 žáků Školní kolo olympiáda Olympiáda v AJ 7, 8 třída 2 žáci Olympiáda v AJ 5. třída Zeměpisná olympiáda okresní kolo 6., 7., 9. třída 3 žáci Matouš Motyka Lukáš Jursa 9. Tomáš Górny 6. Astronomická olympiáda korespondenční celostátní kolo Fyz. olympiáda školní kolo Mat. olympiáda školní kolo Mat.olympiáda okrskové kolo Fyz. olympiáda okresní kolo 7. třída 2 žáci Lucie Lysková postup do užšího finále celostátní kolo Praha 8. třída 6 žáků Dva žáci postoupili do okresního kola 6. třída 5 žáků Jeden žák postupil do okresního kola 5.třída 3žáci 8. třída 2 žáci David Sniegoň úspěšný řešitel (18. mís) David Wojnar (22. místo) 6. třída 1 žák Motyka Matouš úspěšný řešitel (8. místo) 7. třída 9 žáků Tři postupují do okresního kola 7. třída 3 žáci Jakub Rusniok místo 7. třída 1 žák Lucie Lysková 16. místo Mat. olympiáda okresní kolo Archimediáda FO pro 7. třídu Archimediáda okresní kolo Astronomická olympiáda v celostátním kole Chemická 9. třída 1 žák Steblová Martina okresní olympiáda - kolo 11 místo okres Jiné akce školy Přespání ve 4 55 Přespání ve škole škole Adaptační pobyt 6. tř 24 Studeničné AJ- konverzace MŠ AJ - konverzace 1 17 Motorest

19 AJ- konverzace 1 17 Kostel ve Vendryni AJ- konverzace 7.tř. Návštěva rehab. centra AJ- konverzace 7.tř. Návštěva včelaře AJ- konverzace 7.tř. Návštěva bowlingu ČJ beseda knihovna 1 23 Knihovna Jak se vaří knížka DRAKIÁDA 1.STUPEŇ 50 Cvičiště pro psy Beseda se zástupcem SŠ 1 22 SŠ Třinec Kanada Prezentace SŠ 1 24 SŠ sklářská ve Val. Meziříčí Schůzka rodičů se zástupci SŠ pro rodiče žálů 9. třídy Projekt Příběhy bezpráví 8. a 9. tř Promítání filmu Sedmé nebe Husité 6 tříd, třída ZŠ Vendryně tělocvična Prožitkové programy postupně všechny třídy Čajovna Třinec Beseda se streetworkerem 8. a 9. tř ZŠ Vendryně, p. Velčovský Etiketa tř. ZŠ Vendryně, přednáška Volba povolání 8. tř. 24 IPS ÚP Třinec Mikuláš Celá škola škola Vánoční besídka 1.stupeň Cca120 Čítárna Program VITA Všechny třídy postupně Prezentace SŠ 8. tř 24 Učebna chemie Třinec-Kanada Beseda u 6. tř 24 Obecní úřad starosty na OÚ Přednáška 8. tř. 21 Třinec, kino Kosmos Láska ano děti ne Lanové centrum 1. tř. 14 Mosty u Jablunkova Jarní dílny 1. stupeň, rodiče výtvarné dílny Karneval 1. stupeň 100 tělocvična Projekt Napříč Všechny třídy 220 škola školou Kromě těchto aktivit navštívili všichni žáci prvního i druhého stupně Divadlo loutek v Ostravě jedno hudební představení v KD Trisia v Třinci. V průběhu celého školního roku pobesedovali se zástupci obce na obecním úřadě, absolvovali besedy s přírodopisnou tématikou, žáci I.stupně besedovali s ilustrátorem dětské navštívili obecní knihovnu, kde pro ně byly připraveny tématicky zaměřené knihovnické lekce. V rámci prevence se zúčastnili besed na téma protidrogové prevence s pracovníky Centra nové naděje. Z kulturně společenských akcí učitelé školy již tradičně připravili pro děti drakiádu, mikulášské odpoledne, vánoční večer u stromečku, karneval pro žáky I.stupně, vystoupení žáků všech ročníků na dětských radovánkách. Zúčastnili se také divadelního představení pořádaného ZŠ Bystřice. Děvčata II. stupně připravila kulturní vystoupení na školním plese. Učitelé a žáci I. stupně připravili ve svých třídách oslavu Dne matek.

20 V průběhu školního roku pracovaly ve školy úspěšně kroužky kopané, florbalu, výtvarný keramický, dramatický, hry na flétnu. Do práce v těchto kroužcích bylo zapojeno více než 100 dětí celé školy. Žáci 3 a 4. třídy byli na týdenním pobytu ve škole v přírodě v Čeladné. Všichni žáci školy se zapojili do sběrové soutěže Pan Popela. V roce 2007 nasbírali celkem papír v celkové hodnotě Kč. Od ledna do června roku 2008 papír v celkové hodnotě Kč. Z peněz byly nakoupeny pomůcky do TV, školní knihovny, VV a Pč. Žáci se také rozhodli, že v rámci projektu Adopce na dálku přispějí na vzdělání Rodolpha Missimahou Ayelo z Beninu, ve které pokračovali i v tomto školním roce. 7.2 Přehled školních výletů 1.tř. - ZOO Ostrava 2.A - vrch Filipky 2.B - vrch Filipky 3.r. - Pustevny v rámci školy v přírodě 4.r. - Pustevny v rámci školy v přírodě 5.r. - Kopřivnice, Štramberk 6.r.- Helfštýn 7.r. - Bouzov, Javoříčko, Olomouc 8.r.- Praha třídenní poznávací zájezd 9.r.- Olomouc vodní sporty 7.3 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Obvodní kolo v recitaci Václav Humpolec 1. místo s postupem Obvodní kolo v hudební Václav Humpolec 3. místo soutěži Jaro přišlo k nám Okresní kolo mat. soutěže Matouš Motyka 2. místo Pythagoriáda BESIP-okrskové kolo Sniegoň,Wojnar,Gorzolková, Kiszová 2.místo

21 Školní rok: 2007/2008 Zpracovatel: Mgr. Olga Humpolcová 8. ICT standard a plán 8.1 Pracovní stanice počet Počet standard skutečnost plán ICT Počet žáků 225 Počet pedagogických pracovníků 19 (16 ped. + 1 asist.+ 2 vychovatelky) Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, Ch Fy 1 učebna Aj 1 apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě 7 pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem 34 Počet pracovních stanic na 100 žáků min Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic počet Starší 5 let 10 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 Novější vyhovuje standardu ICT Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť standard skutečnost plán ICT Počet přípojných míst 2 sítě 27 PC, 7 PC Sdílení dat Ano Ano Sdílení prostředků Ano Ano Připojení do internetu Ano Ano Komunikace mezi uživateli Ano Ano Bezpečnost dat Ano Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Ano 8.4 Připojení k internetu služba hodnota skutečnost plán Rychlost 512/128 a 1024/ kb/s Veřejné IP adresy ANO Ano Neomezený přístup na internet ANO Ano

22 Oddělení VLAN (pedagog, ANO Ano žák) QoS (vzdálená správa) ANO Ano Filtrace obsahu ANO Ne Antispam ANO Ano Antivir ANO Ano 8.5 Prezentační a grafická technika technika skutečnost plán Datový projektor 2 Dotyková tabule 2 Tiskárny 6 Kopírovací stroj 4 Digitální fotoaparát 1 Kamera Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) programové vybavení skutečnost plán Operační systém Windows XP Antivirový program NOD32 Textový editor MS Word Tabulkový editor MS Excel Editor prezentací MS PowerPoint Grafický editor - rastrová grafika Zoner Grafický editor - vektorová grafika nemáme Webový prohlížeč Internet Explorer Editor webových stránek Office Klient elektronické pošty MS Outlook Outlook Expres Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici Ano - psaní všemi deseti Programy odborného zaměření Terasoft 7 titulů Didakta 11titulů Zeměpis nat. geografie 3D 1 titul Cabri II plus 1 titul 8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání skutečnost plán Z Základní uživatelské znalosti Všichni 0 P Vzdělávání poučených uživatelů Všichni 0 S Specifické vzdělávání 1 0 M - Vzdělávání ICT koordinátorů 1 0

23 8.8 Celkové finanční náklady zdroj 2007/8 2008/ dotace na žáka 0 0 Projekty a granty 0 0 zřizovatel 0 0 celkem Další ukazatele Diskový prostor na uložení dat pro žáky Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí Přístup k ICT z domova pro pedagogy Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách skutečnost ano GB ano - disketa, CD, DVD, flash ano Pomocí veřejných služeb Nevyužívá se Ne Všechny učebny plán Komentář ředitele školy: Po přechodu na služby kabelové televize Třinec, došlo k rozšíření možnosti připojení k internetu ve třídách a zlepšila se kvalita a rychlost připojení. Výukové programy jsou nakupovány dle požadavků učitelů, s ohledem na jejich využití.

24 9. Hospodaření školy za rok Přehled příjmů a výdajů za rok 2007 Příjmy hlavní činnost vedlejší činnost dotace KÚ ,- Kč příspěvek zřizovatele na provoz ,- Kč jiné ( dary, dotace, cizí zdroje) ,27 Kč ,- Kč celkem ,27 Kč ,- Kč Výdaje hlavní činnost vedlejší činnost mzdové + sociální ,- Kč ,- Kč spotřeba materiálu ,86 Kč ,- Kč energie ,- Kč opravy a údržba ,15 Kč cestovné ,50 Kč ostatní služby ,04 Kč ,50 Kč odpisy ,- Kč jiné ostatní náklady ,70 Kč ,41 Kč celkem ,25 Kč ,91 Kč V jiných příjmech hlavní činnosti je zahrnuto stravné, aktivace vnitroorganizačních služeb, úroky a čerpání rezervního fondu. Celkové výdaje nezahrnují investice ve výši ,- ( ,- OÚ, ,- a sponzorský dar TŽ - nejsou zahrnuty ani v příjmech, ani ve výdajích), jsou účtovány na majetkovém účtu 022, do nákladů se promítnou až formou odpisů. 9.2 Hospodářský výsledek hlavní činnost vedlejší činnost hospodářský výsledek ,02 Kč ,09 Kč celkem HV za celou organizaci ,11 Kč 9.3 Přehled finančních fondů k Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond reprodukce Fond rezervní ,89 Kč ,05 Kč ,23 Kč ,07 Kč 9.4 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Fond odměn ,- Kč Fond rezervní ,11 Kč celkem ,11

25 10. Spolupráce s rodiči 10.1 Formy spolupráce Formy spolupráce počet Školská rada 2 SRPŠ 5 Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 4 Školní akce pro rodiče a s rodiči 6 Školní časopis čtvrtletník Komentář ředitele školy: - 4 x v roce třídní schůzky popřípadě konzultace o prospěchu a chování - přijímání rodičů po předchozím telefonickém objednání kdykoliv - občasná pomoc rodičů při doprovodu na akce školy, případně vychovatelství na škole v přírodě - spolupráce se SRPŠ příprava programu na školní ples a dětskou zahradní slavnost, pomoc rodičů při organizaci Vánoční besídky a karnevalu - jarní dílny pro rodiče i žáky - školní časopis vydávaný žáky vycházel jako čtvrtletník, vedly jej žákyně 8. třídy pod dohledem Mgr. J. Rucké, příspěvky dodávali žáci všech tříd - školská rada kromě všech předepsaných úkolů projednala připomínky rodičů a byla nápomocna při přípravě rozpočtu a spolupráci se zřizovatelem - činnost školské rady hodnotí její členové jako dobrou a užitečnou

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Vlastní hodnocení školy 2007-2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Adresa školy

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více