Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

2 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků 8 5. Průběh a výsledky vzdělávání 9 6. Další vzdělávání pracovníků Aktivity školy a prezentace na veřejnosti Zájmové vzdělávání- ŠD, ŠK Školní jídelna Materiálně-technické vybavení školy Projekty a granty Záměry pro příští rok 38 Příloha 1.-Inspekční zpráva Příloha 2.- Hospodaření školy 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Charakteristika školy Název školy Adresa školy Ředitel školy Zástupce ředitele Právní forma IČO IZO REDIZO telefon ředitelna telefon kancelář web Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim Nádraţní 253, Hrochův Týnec Mgr. Jiřina Macháčková od Mgr. Jana Slavíková od příspěvková organizace Základní škola Školní druţina při ZŠ Školní klub Školní jídelna Zřizovatel Adresa Kontakt Obec Hrochův Týnec Smetva 25, Hrochův Týnec Údaje o školské radě zřízena dne , 6 členů kontakt Mgr.Jana Pecinová Vzdělávací program 16847/96-2, Základní škola Školní vzdělávací program ZŠ Hrochův Týnec č.j. zsht01/2007-red 3

4 1.2. Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 400 Školní druţina 56 Školní klub 69 Školní jídelna ZŠ Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muţi ţeny celkem % do 20 let let , let , let , let a více let celkem ,0 % 14,3 85,7 100,0 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví dosaţené vzdělání muţi ţeny celkem % základní ,6 vyučen střední odborné ,9 úplné střední ,4 vyšší odborné ,6 vysokoškolské ,5 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná splňuje nesplňuje kvalifikace kvalifikaci kvalifikaci celkem splňuje v % Učitel 1.stupně základní školy Učitel 2.stupně základní školy ,9 Vychovatel Asistent pedagoga celkem ,2 4

5 2.4 Přehled ped. pracovníků Příjmení, jméno, titul Funk. zařaz. Aprobace Vyučoval(a) ve škol.roce 2008/09 Další vz. spec. Macháčková Jiřina, Mgr. Ř M, F M, F, Inf Slavíková Jana, Mgr. ZŘ 1.stupeň 1. stupeň Bakešová Dana VCH vychovatelka ŠD Bakešová Magdalena U 1.stupeň 1.stupeň Baťa Tomáš U - Tv, Hv, Př, Vl Čejková Iva, Mgr. U Nj, D Nj, D, Ov, Rv Felcmvá Jana, Mgr. U M, Ze M, Z, Vkz, Sp Mgr. Filipi Miroslava U Učit.odb.před.pro SŠ Aj, Mv, Vv Havlová Barbora, Mgr. U Čj, Hv Čj, Hv Jelínková Blanka, M, Ch, Zek, Vv, U M, Ch Mgr. Pč Kelka František, Mgr. U Př, Ch Ivt, Př, Ch, Pč, Tv Klůcová Jolana, Mgr. U 1.stupeň 1.stupeň Kovářová Michaela, Mgr. U 1.stupeň 1.stupeň Němcová Vlasta, Mgr. U Čj, D Čj, D Pecinová Jana, Mgr. U M, F M, F, 1.st. Puchýřová Radoslava, Mgr. U 1. stupeň 1.stupeň Svobodová Tereza U - 1. stupeň Šmíd Vlastimil VCH vychovatel ŠK, Vv, Pč Ţemličková Jana U - Aj, Pč studium 1.stupeň Chmelíková Taťána AP - asistent pedagoga studium VOŠ Sůrová Tereza AP - asistent pedagoga 5

6 2.5 Délka praxe pedagogických pracovníků Doba trvání Počet pracovníků % Do 5 let 4 19 Do 10 let 0 0 Do 15 let 3 14,3 Do 20 let 8 38,1 Nad 20 let 6 28,6 celkem Komentář ředitelky školy: Pracovní kolektiv je poměrně mladý a s převáţným zastoupením ţen, většina pedagogů je dojíţdějících. Z důvodu slučování tříd a s tím souvisejícím sniţováním počtu pracovníků ukončil na konci tohoto školního roku pracovní poměr jeden pedagogický pracovník. 2.6 Administrativní a provozní zaměstnanci školy Dus Jiří školník Havlíčková Jana vedoucí škol. jídelny, účetní Kárníková Libuše uklízečka Pešavová Petra uklízečka Rálišová Irena Horáková Libuše Jadrná Alena uklízečka kuchařka kuchařka 6

7 3.Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Zařazené ročníky Základní škola - č.j / , 9. ŠVP ZŠ Hrochův Týnec a Učební plán (1.-3. a ročník dle ŠVP, ostatní dle osnov Základní škola, č.j /96-2) Předmět - ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Výchova ke zdraví Informatika Volit.předměty Týdenní dotace

8 3.3 Volitelné předměty ročník předměty 1. Ph/Vč 2. Hpv 3. Ph/Hpv 5. Inf/Dov 6. Eko 7. Njv/Ajv, Inf 8. Njv/Ajv, Sh 9. Njv/Ajv, Mv, SČj/SM, Svs, Tek Komentář ředitelky školy: Škola nabízí výběr povinně volitelných předmětů dle zájmu ţáků a dle sloţení pedagogického sboru v daném školním roce (hudebně-pohybová výchova, pohybová výchova, sportovní hry, dopravní výchova, německý jazyk, anglický jazyk, společensko-vědní seminář, seminář z českého jazyka a matematiky, mediální výchova, informatika). V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny především jazykové výuky a z kapacitních důvodů hodiny tělesné výchovy (v daném okamţiku můţe uţívat tělocvičnu pouze jedna skupina ţáků). 4. Počty ţáků 4.1 Porovnání předcházejícího a tohoto školního roku (k ) Počet tříd Celkový počet ţáků Počet ţáků na třídu Počet ţáků na učitele 2008/ / / / / / / / ,36 22,33 14,26 15, Počty ţáků, třídy a třídnictví (k ) třída třídní učitel(ka) chlapci dívky celkem Výjimka z počtu ţáků (-ne) 1.A Mgr. Puchýřová Radoslava ne 1.B Svobodová Tereza ne 2. Mgr. Klůcová Jolana ne 3.A Bakešová Magdalena ne 3.B Mgr. Kovářová Michaela ne 4. Mgr. Jelínková Blanka ne 8

9 5. Mgr. Havlová Barbora ne 6. Mgr. Pecinová Jana ne 7.A Mgr. Kelka František ne 7.B Baťa Tomáš ne 8. Mgr. Felcmvá Jana ne 9. Mgr. Němcová Vlasta ne 1. stupeň stupeň celkem Ţáci přijatí do 1.ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro školní rok Ţáci přijatí do vyšších ročníků základní školy Ročník Počet ţáků Ţáci přijatí ke vzdělávání na střední školy V letošním školním roce vychází 27 ţáků z devátého ročníku a dva ţáci z osmého ročníku ZŠ. Typ školy Počet přijatých ţáků Víceletá gymnázia 3 Čtyřletá gymnázia - Střední odborné školy a obchodní akademie 16 Střední odborná učiliště - Konzervatoř - Odborné učiliště a prak.škola 9+4 (7.r.) celkem 28+4 (7.r.) 5. Průběh a výsledky vzdělávání- 5.1 Celkové hodnocení ţáků-prospěch 9

10 10

11 5.2.Výchovná opatření- pochvaly. napomenutí, důtky Výchovná opatření 1.pololetí 2.pololetí Pochvala ředitele školy 1 0 Pochvala třídního učitele Napomenutí třídního učit Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy 6 14 Komentář ředitelky školy: Mezi nejčastěji řešené výchovné problémy patří záškoláctví a jiné časté absence, které omlouvají rodiče dětí. Problémy se škola snaţila řešit v rámci školského poradenského pracoviště (výchovné komise ve sloţení: vedení školy, výchovný poradce, školní metodik, třídní učitel) a ve spolupráci s odbornými pracovišti. Doporučenými dopisy škola pravidelně informuje odbor sociálních věcí Městského úřadu v Chrudimi Účast a umístění v soutěţích Účast a umístění ve vědomostních soutěţích v jednotlivých předmětech Zeměpis- Eurorébus 9.třída, postup do okresního kola Anglický jazyk- konverzační soutěţ Výtvarná výchova - Hrochův Týnec v proměnách staletí - Pod modrou oblohou- mezinárodní výtvarná soutěţ - Zvířátka z babičina dvorečku- výtvarná soutěţ Informatika- počítačová soutěţ v Pardubicích: 1. místo D. Vašková-9.tř. Hudební výchova- Skutečský slavík: Vávrová, 6. Třída-2. Místo Matematické soutěţe Na škole probíhají matematické soutěţe Pythagoriáda a Matematický klokan. Pythagoriáda probíhá ve dvou ročnících, šestém a sedmém. V šestém ročníku se účastnilo celkem 13 ţáků, z toho 2 ţákyně postoupily do okresního kola. V sedmém ročníku se účastnilo celkem 15 ţáků, z toho jedna ţákyně postoupila do okresního kola. Matematický klokan se koná od druhé do deváté třídy. Celkem se zúčastnilo 110 ţáků ve čtyřech kategoriích. Výsledky v jednotlivých kategoriích jsou následující: Cvrček 1. D. Mašek, 3.A 50 bodů 2. T. Havlíčková, 3.A 44 bodů 3. A. Křičenská, 3.A 41 bodů 11

12 Klokánek 1. E. Coufalová, 5.třída 66 bodů 2. M. Jindra, 5.třída 59 bodů 3. O. Havlíček, 5.třída 57 bodů Benjamín 1. J. Vladyka, 7.A 70 bodů 2. Z. Víšková, 7.B 64 bodů 3. E. Jirásková, 7.B 63 bodů Kadet 1. R. Chvojková, 8.třída 85 bodů 2. D. Táborský, 8.třída 78 bodů 3. Z. Svitáková, 8.třída 63 bodů Účast a umístění ve sportovních soutěţích: Florbal Fotbal Vybíjená Atletika Volejbal Další okresní kolo dívek III.místo okrskové kolo mladší chlapci III.místo okrskové kolo starší chlapci III. místo turnaj DDŠ (2.stupeň) I.místo Preventan cup (4.-5.ročník) okrskové kolo II.místo turnaj DDŠ (starší děvčata) I.místo Hrošiáda (1.+2.stupeň) celkově 1.st II.místo a 2.st I.místo okresní kolo (2.stupeň děvčata) II.místo účast na Majálesové olympiádě (součástí byla atletika, fotbal, florbal, vybíjená) a přátelské volejbalové utkání děvčat se ZŠ Nasavrky 5.4. Výsledky testování KALIBRO Srovnávací testy pro 9. ročník Úspěšnost (%) 12

13

14 14

15 Četnosti (%) za třídy 15

16 16

17 Četnosti (%) za školu

18 18

19 5.5. Hospitační činnost pracovník počet hospitací ředitelka školy 4 zástupkyně ředitelky školy 11 celkem 15 Komentář ředitelky školy: Kontrolní a hospitační činnost je prováděna pravidelně, ředitelkou i zástupkyní ředitelky. Průběţně probíhaly také vzájemné hospitace mezi jednotlivými kolegy. Kaţdý vyučující absolvoval dvě hospitace u svých kolegů za kaţdé pololetí s následným zhodnocením. Hospitace jsou vedením školy konzultovány s jednotlivými učiteli, konkrétní nedostatky ihned řešeny. Úkoly dlouhodobějšího rázu jsou postupně prosazovány a začleňovány do práce pedagogů. V loňském školním roce byla kontrolní činnost zaměřena zejména na výukové metody, na hodnocení a sebehodnocení ţáků a učitelů. Vzájemné hospitace byly zaměřeny na metody práce a jejich uţití při vlastních hodinách. Při výuce převaţovala snaha aktivně zapojovat ţáky do hodin, stále více jsou uplatňovány metody aktivního, proţitkového učení a experimentování. Učitelé se snaţí motivovat ţáky, jsou respektovány individuální schopnosti ţáků. Velmi se osvědčilo zapojování projektové výuky. Probíhá stále více projektů jak třídních tak celoškolních. V hodinách s výchovným zaměřením se učitelé potýkají s nenošením pomůcek na výuku a s absencí oblečení na hodiny tělesné výchovy. Vše je průběţně řešeno s rodiči, ale bez viditelného úspěchu. Oblast kontroly provozních pracovníků se provádí průběţně při pravidelné prohlídce celé budovy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce proběhla kontrola ČŠI v období 24. aţ 27. května Inspekční zpráva je přílohou této VZ Zpráva o činnosti výchovného poradce k V letošním školním roce bylo v evidenci výchovné poradkyně celkem 31 integrovaných ţáků, z toho 2 ţáci s individuálním plánem. Pro usnadnění výuky s ţáky s IVP pracovaly dyslektické asistentky M. Kovářová, T. Svobodová. Pomalejším tempem a individuálním přístupem jim umoţňovaly lepší zvládnutí probíraného učiva, upevnění gramatických pravidel v českém či cizím jazyce. Integrovaným ţákům byla věnována péče a individuální přístup i v ostatních předmětech dle dispozic z jednotlivých vyšetření. U většiny těchto ţáků byla diagnostikována SPU dyslexie, dysgrafie, dysortografie. V rámci realizovaného grantu byla poskytnuta náprava poruch učení i dětem, které nemají doporučení ke vzdělávání podle IVP. Grant umoţnil zahájit a realizovat působení školní psycholoţky a logopedky. Nabídku těchto sluţeb byla vyuţita ţáky, rodiči a pedagogy. V letošním roce byly zahájeny pravidelné konzultace pro ţáky s výukovými problémy. Výchovná poradkyně průběţně spolupracovala s třídními učiteli a psycholoţkou při řešení

20 kázeňských problémů. V případě závaţnějších kázeňských přestupků jednala výchovná komise s rodiči. Z těchto jednání jsou vedeny zápisy, které jsou uloţeny v evidenci školy. Zápis dětí do 1. třídy proběhl v řádném termínu. Pro příští školní rok bylo zapsáno celkem 33 ţáků, z toho 5 rodičů podalo ţádost o odklad školní docházky. Náplní práce výchovné poradkyně je pomoc při volbě povolání vycházejících ţáků. Poradenství bylo vedeno celoročně v konzultačních hodinách nebo po individuální domluvě. Ţáci obdrţeli Katalog středních škol a učilišť. Během 1. pololetí školního roku 2009/2010 se uskutečnila třídní schůzka rodičů ţáků 9. tříd s učiteli ze SŠ a SOU z Chrudimi, Skutče, Vysokého Mýta, Třemošnice. Ţáci navštívili akci "Přehlídka SŠ a SOU" v Chrudimi a v Pardubicích a byli rovněţ seznámeni s propagačními materiály jednotlivých škol i SOU. Individuálně se zúčastňovali dnů otevřených dveří na SŠ a SOU. Prostřednictvím nástěnky byli průběţně informováni o všech důleţitých termínech. Vyučující občanské a rodinné výchovy a pracovních činností věnovali pozornost volbě povolání ve svých hodinách. I letos měli ţáci moţnost podat si v 1. kole přijímacího řízení 3 přihlášky na SŠ nebo učiliště a neomezený počet přihlášek v 2. kole. V letošním školním roce vychází 25 ţáků z 9. tříd, 4 ţáci ze 7. třídy. Z 29 vycházejících ţáků bylo 16 přijato na SŠ a 13 na učební obory. Kaţdý měsíc byla doplňována kartotéka sledovaných ţáků. Třídní učitelky ročníků informovaly výchovnou poradkyni, se kterými ţáky mají výukové a výchovné problémy a jejichţ vyšetření v PPP poţadují. Škola je zapojena do projektu Krajské hospodářské komory Volba povolání v Pardubickém kraji, který je zaměřen na podporu vzdělávání v technických oborech a týká se hlavně ţáků 8. a 9. ročníků. V rámci tohoto projektu mají ţáci moţnost navštívit vybrané podniky zabývající se strojírenskou výrobou nebo střední školy a učiliště, které poskytují vzdělání v této oblasti. 6. Další vzdělávání pracovníků Výchozí stav: Výuka je ve většině hodin vedena pedagogy s úplnou kvalifikací. Jedna učitelka prvního stupně dokončuje studia vysoké školy. Výuka anglického jazyka byla vedena ve všech ročnících kvalifikovanými pedagogy (státní zkoušky), ne vţdy ale aprobovanými. Přetrvává problém s aprobovstí u výchov a pracovních činností. Hodiny vyučují pedagogové, kteří dané činnosti mají jako svou zájmovou činnost. Pedagogové se průběţně vzdělávají dle svých aprobací a výběru a účastní se seminářů. Probíhá vzdělávání pedagogů ve spolupráci s CCV Pardubice (grant), kdy se školí celá sborovna. V tomto roce dokončila vzdělávání výchovná poradkyně, koordinátor ŠVP dokončuje další studium. 20

21 Absolvované vzdělávání Jméno Název vzdělávání Termín Sborovna Grant CCV Bakešová Dana Pedagogičtí pracovníci Vybrané techniky primární a sekundární Šikana Trénink komunikace pro učitele I. Trénink komunikace pro učitele II. Atmosféra a klima třídy- dvoud.seminář Seč Výtvarné proměny odpad.materiálu a přírodnin-100 inspirací Kutilské dílny Výtvarné proměny odpad.materiálu a přírodnin Felcmvá Jana Konference v Pardubickém kraji Jelínková Blanka Studium VP Dokončeno Macháčková Jiřina Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství Fyzika s interaktivní tabulí I. Fyzika s interaktivní tabulí II. Školení dle 11 vyhl.50/78sb Pecinová Jana Větrné elektrárny v praxi Svět energie Školení dle 11 vyhl.50/78sb Slavíková Jana Škola? V pohodě! 2-Projektové vyučování a tvorba projektů Aktivizující metody v lit.výchově a čtení na 1.stupni ZŠ Koordinátor ŠVP probíhá Svobodová Vzdělávání a péče o děti s autismem Tereza Ţemličková Jana Národní konference e-twinning Provozní pracovníci Dus Jiři Školení dle vyhl.50/78sb Havlíčková Jana Semináře pro vedoucí ŠJ průběţně 21

22 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 7.1. Environmentální výchova Po celý školní rok probíhal sběr starého papíru, v zimních měsících sběr pomerančové a citrónové kůry v jarních měsících sběr léčivých bylin. V průběhu školního roku probíhaly přednášky, besedy, exkurze a výlety, celoškolní projekty, třídní projekty zaměřené na ekologickou výchovu. Pedagogové naší školy se účastnili odborných seminářů. Škola je zapojena do celorepublikového projektu recyklohraní Ecobat, Asekol. Aktivity během školního roku: 1) Spolupráce s ekologickými spolky a) Ekocentrum Paleta Pardubice: - Jeden za všechny, všichni za jednoho - Vánoce - Pavouci - Voda - Bylinky - Letokruhy b) Pasíčka Výlet ţáků 6. a 7. ročníku do záchranné stanice Pasíčka. c) ČEZ Návštěva ţáků 8. a 9. ročníku vodní elektrárny Hučák k projektu Voda. d) Planeta Země 3000 Multimediální projekt o Indii pro 6. a 7. ročník e) Spolupráce s místními organizacemi např. myslivci sběr podzimních plodů pro zvěř. 2) Zapojení ţáků do ekologických soutěţí. 3) Účast metodiků environmentální výchovy na odborných seminářích, kurzech a dalším vzdělávání. 4) Poskytování informací ostatním učitelům a rodičům. 22

23 Časový harmonogram Termín Název akce Cíl. skupina Koordinuje Spolupracuje IX. Rozmístění košů do tříd na třídění odpadu (plasty) třída Koordinátor Třídní učitelé Schválení Ročního plánu Koordinátor pedagogický sbor Úklid okolí školy ţáci druhého stupně Koordinátor pedagogický sbor Vyhlášení celoročních soutěţí (pomerančová kůra, sběr papíru, Třídění plastů, sportovní soutěţe) Vycházky ţáků 1. stupně do okolí obce Sběr elektrozařízení Informační kampaň v obci - sběr elektrospotřebičů Projektový EKO týden třídění plastů třída Koordinátor třída Koordinátor třída Koordinátor třída Koordinátor pedagogický sbor Třídní učitelé Třídní učitelé pedagogický sbor X. Krajská konference v Pardubicích Koordinátor Celoškolní projekt: Les třída Mgr. Kelka pedagogický sbor Sběr kaštanů pro daňky třída Koordinátor Projekt : 6.třída Mgr. Sluneční soustava Felcmvá Třídní učitelé Mgr. Pecinová Projekt: Severní Amerika 7. třída Mgr. Felcmvá XI. Projekt: Měření rychlosti v praxi 7. třída Mgr. Pecinová Mgr. Macháčková Návštěva záchranné 6.,7. třída Mgr. Pecinová Třídní učitelé stanice Pasíčka Ekocentrum Paleta 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní druţiny Projekt: 8. třída Mgr. Pecinová Mgr. Felcmvá Úsporné spotřebiče 23

24 XII. Projekt: Energie a Elektrárny Sběr a odvoz starého papíru 9. třída Mgr. Pecinová Mgr. Felcmvá třída Koordinátor pedagogický sbor Ekocentrum Paleta - Vánoce I. Projekt:Biosféra 6.třída Mgr. II. Projekt: Kraje ČR Multimediální představení Indie (svět 3 000) Ekocentrum Paleta pavouci III. Ekocentrum Paleta: Voda 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní druţiny Mgr. Pecinová Felcmvá 8.třída Mgr. Mgr. Filipi Felcmvá 6.,7. třídy Koordinátor Třídní učitelé 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní druţiny 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka Sběr starého papíru třída Koordinátor školní druţiny pedagogický sbor IV. Celoškolní projekt: třída Koordinátor pedagogický sbor Voda Škola v přírodě 2. a 3. třída Třídní učitelé Ekocentrum Paleta: bylinky Exkurze elektrárna Hučák vodní Úklid okolí školy ţáci druhého stupně 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní druţiny 8., 9. třída Mgr. Pecinová Mgr. Felcmvá, p. Koordinátor Šmíd pedagogický sbor Projekt: 8. ročník Mgr. Pecinová Zdroje napětí Sběr starého papíru třída Koordinátor pedagogický sbor Ekovycházky 6.třída - v rámci Ekologie Koordinátor Mgr. Pecinová V. Sběr a odvoz starého papíru třída Koordinátor pedagogický sbor Vycházky do přírody 1. stupeň Třídní učitelé 24

25 Projekt: Ţárovka Ekocentrum Paleta Letokruhy 6.třída Mgr. Pecinová 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní druţiny Mgr. Pecinová VI. Návštěva ekofarmy 6. třídou Koordinátor Sběr léčivých bylin třída Mgr. Puchýřová pedagogický sbor Škol y v přírodě, třídní výlety, exkurze Školní vlastivědné exkurze Návrh Ročního plánu Výroční zpráva třída Ředitel školy pedagogický sbor třída Ředitel školy pedagogický sbor Koordinátor Koordinátor pedagogický sbor Činnosti realizované v průběhu školního roku Název akce / forma Cílová skupina Koordinuje Spolupracuje Ekologická nástěnka průběţná aktualizace Třídění odpadů: papír, plasty, sklo kontejner před budovou školy Péče o estetickou úpravu okolí školy Péče o květinovou výzdobu ve škole Nákup ekologicky šetrných výrobků, školních potřeb z recyklovaného papíru Ekovýchovné programy Výběrový seminář - Ekoseminář Koordinátor Všichni Koordinátor Pedagogický sbor Provozní pracovníci Všichni Vedení školy Pedagogický sbor Všichni Vedení školy Pedagogický sbor Provozní pracovníci Mgr.Puchýřová Školník Vedoucí kuchyně 1., 2. stupeň Koordinátor Třídní učitelé 6. třída Koordinátor 25

26 Doplnění učebních pomůcek, metodik Koordinátor Pedagogický sbor Šetření energií, Všichni vodou Odebíráme odborné časopisy Učitelé přírodověd. předmětů Péče o okolí školy Všichni Koordinátor Pedagogický sbor 7.2. Prevence sociálně-patologických jevů v jednotlivých ročnících Podrobný přehled akcí Roč. Téma Organizace Datum Poznámky 1. Co je to zdraví Zdravý ţivotní styl, výţiva Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření únor únor Člověk a jeho zdraví Sportovní odpoledne(druţina) Ekocentrum Mezilidské vztahy(druţina) Člověk a jeho zdraví 2. Co je to zdraví Zdravý ţivotní styl, výţiva Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí -- Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Normální je nekouřit Program podpory zdraví a kouření únor únor únor V rámci prvouky Sportovní odpoledne(druţina) Ekocentrum Mezilidské vztahy(druţina) V rámci prvouky Tř.uč. V rámci prvouky 26

27 3. Co je to zdraví Zdravý ţivotní styl, výţiva Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí -- Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření září Tř.uč. Sportovní odpoledne (druţina) prvouka Ekocentrum Mezilidské vztahy(druţina) Tř.uč. 4. Zdraví Zdravý ţivotní styl, výţiva Beseda Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Mgr. Soňa Holubová Přírodověda Komunitní kruh Komunitní kruh Komunitní kruh 5. Zdraví Beseda Zdravý ţivotní styl, výţiva Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Mgr. Soňa Holubová Komunitní kruh Komunitní kruh Komunitní kruh 6. GO kurz Projektové odpoledne Čertovský rej - Zdravý ţivotní styl, výţiva - Sociometrie Záţitkový pobyt Klima třídy ARCHA Chrudim , Horní Jelení Tř.uč. Grant EU 27

28 7. Rizika kriminality a bezdomovectví Beseda Beseda komunikace Beseda - zdraví p. Miroslav Hroch p. Nováková Mgr. Soňa Holubová Zdravý ţivotní styl, výţiva - Projektové odpoledne Čertovský rej Partnerské vztahy- beseda Mezitřídní vztahy, klima třídy PhDr. Laţová SPŠS Chrudim dovednostní soutěţ Rizika kriminality a bezdomovectví- beseda Beseda o vězeňství Beseda o komunikaci Zdravý ţivotní styl beseda Partnerské vztahy Vztah k manuální práci p. Miroslav Hroch Mgr.Lucie Vohradníková Josef Pejchal Mgr. Soňa Holubová PhDr. Laţová Celoškolní akce ( ročník): Září červen - Schůzky ţákovské samosprávy, vedení školy Seznámení ţáků s programem činnosti v novém roce, tř.uč Osobnostní a sociální výchova, stmelení kolektivů, tvorba pravidel klima třídy, tř.uč Vyhlášení celoročních soutěţí (pomerančová kůra, sběr papíru, tříděn plastů sportovní soutěţe), tř.uč Go prog.-6.r Atletický trojboj Hrošiáda říjen Bílá pastelka (veřejná sbírka na podporu nevidomých) 28

29 exkurze Hotel.škola Chrudim 9.r čertovský rej, hudební pořad 4.,5.tř. Chrudim akce pro rodiče- vánoční jarmark s programem vánoční sportovní klání- fotbal, florbal, stolní tenis plavecký výcvik- 3.a 4.tř pasování prvňáčků Lyţařský výcvik- Mgr. Macháčková, Mgr. Felcmvá, Šmíd, Baťa karneval ŠD tancování ŠD s p.černým 3.3. Těšíme se do školy-zahájení pravidelných středečních odpolední projekt 3.r.- Vítání jara Hrátky s češtinou velikonoční dílny Velikonoční hrátky- 4.tř divadlo 1. roč exkurze elektrárna 8. a 9. roč zahájení projektu "Voda" Den Země-celá škola Čarodějnice 1. stupeň ŠvP- 2.a 3.tř Robinsonův den 4.tř Tvořivá dílna 6.5. Majáles- účast ve skutečském klání škol beseda "Vojenská technika" tř Den otevřených dveří dopravní hřiště Chrudim-5.tř hasiči-ukázka techniky- 1.st koncert v ZUŠ-1.-3.tř ateltický trojboj-hrošiáda 1.6. Den dětí volejbalový turnaj 2.st. červen- výlety a exkurze tříd 7.4. Etwinning V tomto školním roce jsme se zapojili do etwinningových aktivit celkem dvěma projekty: Knowing personalities 8. ročník: a Virtual magazine 9. ročník: Oba je moţno vidět také prostřednictvím webových stránek školy. V rámci etwinningu jsme se připojili k dalším činnostem, které souvisí s tímto programem: 1. V říjnu to byl Etwinningový maraton, zde ţáci 8. ročníku během pátečního odpoledne plnili různé úkoly a soutěţe, výstupy je moţno vidět na: 23T19%3A44%3A00%2B02%3A00&max-results=7 29

30 2. V únoru se Mgr. Miroslava Filipi zúčastnila mezinárodního vzdělávacího setkání učitelů vyuţívajících ve výuce etwinning, tento seminář se konal ve španělské Seville. Zde proběhlo vyhodnocení nejlepších projektů na evropské úrovni, dále jejich prezentace a workshopy s novou metodikou tvorby projektů. Více na: 3. V měsíci březnu se vyučující Jana Ţemličková a Miroslava Filipi zúčastnily národní konference ve Zlíně, zde byly vyhodnoceny nejlepší projekty v rámci české republiky, proběhly workshopy na téma nové ICT technologie a jejich vyuţití v projektech. 4. V týdnu od do se ţáci naší školy podíleli na kampani za vyšší vyuţití ICT pod názvem European Skills Week Aktivitu zahájili ţáci 7.A a 9. třídy ve výtvarné výchově s p.uč. V. Šmídem komiksovými příběhy, popisujícími netradiční vynálezy lidstva, např. dţíny, čokoládu, zip, dýchací přístroj pod vodou, brambůrky apod. Historii těchto vynálezů dětem objasnila p. uč. J Pecinová ve fyzice, ţáci pak vytvářeli příběh, s p. uč. M. Filipi v mediální výchově. Pouţili jsme scanner, digitální fotoaparát, program Zoner, Media Maker, malování. Děti zpracovávaly jednotlivá videa ve dvojicích. Videa byla zveřejněna na: Kampaně se celkem zúčastnilo 35 ţáků, 3 učitelé, práce byly zpracovány v předmětech výtvarná výchova, fyzika a mediální výchova. Výsledky je moţné shlédnout zde: V květnu se naše škola zúčastnila oslav pětiletého výročí vzniku tohoto programu. Ţáci 8. ročníku v rámci skype konference navštívili vizuálně i mluveným a slyšeným slovem prostřednictvím webové kamery a smart tabule etwinningové partnery v Rumunsku. Stejná akce proběhla jiţ v únoru tohoto roku. Záznamy z této akce je moţno vidět zde: &authkey= Gv1sRgCJCFrMvso9-4JQ&feat= 6. Poslední akcí bylo Jaro Evropy Spring Day. Zde se prolínaly úkoly z předmětů zeměpis, občanská výchova, anglický jazyk a týkaly se dětí z 8. a 9. ročníku. Děti získávaly informace o evropských zemích, zamýšlely se nad smyslem EU, překládaly do anglického jazyka zjištěné informace. Akce vyvrcholila besedou s radní pardubického kraje, Ing. Pernicovou. Výstupy je moţno vidět zde: nebo Program etwinning je tedy pět let trvající moţnost vytvořit virtuální partnerství se školou nebo více školami v Evropě. Je zde moţno zahrnout jakékoliv vyučovací předměty, lze realizovat v jakémkoliv jazyce kromě jazyka mateřského. Provází jej aktivity jako jsou výše popsané Spring Day nebo European Skills. Děti i učitelé se zde zabývají vyuţitím ICT nástrojů, cizími jazyky, jednotlivé předměty se prolínají. Hlavním přínosem je praktická zkušenost s komunikací v angličtině, pro mnohé děti vůbec první v ţivotě. 30

31 8. Zájmové vzdělávání- školní druţina, školní klub 8.1. Školní druţina V tomto školním roce bylo přihlášeno k docházce celkem 42 dětí z třídy. Vychovatelkou byla Dana Bakešová a od pondělí do středy vypomáhala odpoledne Tereza Sůrová a ve čtvrtek a pátek Taťána Chmelíková. Během celého školního roku se děti učily slušnému chování jak k dospělým, tak ke svým spoluţákům a starší pomáhaly mladším. Po celý školní rok se děti nejvíce zabývaly pracovní a výtvarnou činností, vyráběly dárky pro kamarády a rodiče a svými výtvory si zdobily třídu. Několik dětí se se svými pracemi zúčastnilo výtvarné výstavy v Zaječicích, kde Kristýna Pavlíčková získala 3. místo. Na podzim a na jaře se konaly jiţ tradičně dílničky pro děti i jejich rodiče. Děti se také učily poznávat přírodu jak z obrázků, tak i z praktických ukázek. Sledovaly a pročítaly časopisy Sluníčko, Mateřídouška, Pastelka a Míša. Prakticky i teoreticky se děti seznamovaly se základními pravidly silničního provozu pro chodce a cyklisty a učily se dopravní značky. Nejraději děti pobývaly na školní zahradě, kde si zahrály různé pohybové hry a také několikrát v tomto roce opékaly buřty. Vzájemně jsme se navštívili s dětmi ze školní druţiny z Vejvvic, se kterými jsme většinou pořádali sportovní klání ve vybíjené a fotbalu a také v závodech druţstev v různých disciplínách. Pokud nám počasí dovolilo, pořádali jsme turistické vycházky v nedalekém okolí. Po celý rok k nám téměř kaţdý měsíc jezdila s divadelními představeními, která se u dětí těší velké oblibě, paní Koumarová. Rovněţ jsme často vyuţili výukových programů Ekocentra Chrudim, zaměřených na ochranu přírody. Byly to programy Voda, Bylinky, Letokruhy, Pavouci aj. Děti se zapojily do celoškolního projektu Les a Voda. Přehled akcí: Září Říjen - divadelní představení Vodník Rybička a víla Leknínka - turistická vycházka Skalice - sportovní odpoledne se ŠD Vejvvice - opékání buřtů na školní zahradě - výlet do Vejvvic fotbal, vybíjená - výukový program Ekocentra Mezilidské vztahy - divadelní představení O řepě - projekt Les Listopad - divadelní představení Čert a Káča - opékání buřtů na školní zahradě - podzimní dílna Prosinec - výlet do Vejvvic Mikulášská besídka - pečení štrůdle a vánočního cukroví - výukový program Ekocentra Vánoce 31

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2 Výroční zprávu

Více