Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

2 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků 8 5. Průběh a výsledky vzdělávání 9 6. Další vzdělávání pracovníků Aktivity školy a prezentace na veřejnosti Zájmové vzdělávání- ŠD, ŠK Školní jídelna Materiálně-technické vybavení školy Projekty a granty Záměry pro příští rok 38 Příloha 1.-Inspekční zpráva Příloha 2.- Hospodaření školy 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Charakteristika školy Název školy Adresa školy Ředitel školy Zástupce ředitele Právní forma IČO IZO REDIZO telefon ředitelna telefon kancelář web Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim Nádraţní 253, Hrochův Týnec Mgr. Jiřina Macháčková od Mgr. Jana Slavíková od příspěvková organizace Základní škola Školní druţina při ZŠ Školní klub Školní jídelna Zřizovatel Adresa Kontakt Obec Hrochův Týnec Smetva 25, Hrochův Týnec Údaje o školské radě zřízena dne , 6 členů kontakt Mgr.Jana Pecinová Vzdělávací program 16847/96-2, Základní škola Školní vzdělávací program ZŠ Hrochův Týnec č.j. zsht01/2007-red 3

4 1.2. Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 400 Školní druţina 56 Školní klub 69 Školní jídelna ZŠ Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muţi ţeny celkem % do 20 let let , let , let , let a více let celkem ,0 % 14,3 85,7 100,0 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví dosaţené vzdělání muţi ţeny celkem % základní ,6 vyučen střední odborné ,9 úplné střední ,4 vyšší odborné ,6 vysokoškolské ,5 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná splňuje nesplňuje kvalifikace kvalifikaci kvalifikaci celkem splňuje v % Učitel 1.stupně základní školy Učitel 2.stupně základní školy ,9 Vychovatel Asistent pedagoga celkem ,2 4

5 2.4 Přehled ped. pracovníků Příjmení, jméno, titul Funk. zařaz. Aprobace Vyučoval(a) ve škol.roce 2008/09 Další vz. spec. Macháčková Jiřina, Mgr. Ř M, F M, F, Inf Slavíková Jana, Mgr. ZŘ 1.stupeň 1. stupeň Bakešová Dana VCH vychovatelka ŠD Bakešová Magdalena U 1.stupeň 1.stupeň Baťa Tomáš U - Tv, Hv, Př, Vl Čejková Iva, Mgr. U Nj, D Nj, D, Ov, Rv Felcmvá Jana, Mgr. U M, Ze M, Z, Vkz, Sp Mgr. Filipi Miroslava U Učit.odb.před.pro SŠ Aj, Mv, Vv Havlová Barbora, Mgr. U Čj, Hv Čj, Hv Jelínková Blanka, M, Ch, Zek, Vv, U M, Ch Mgr. Pč Kelka František, Mgr. U Př, Ch Ivt, Př, Ch, Pč, Tv Klůcová Jolana, Mgr. U 1.stupeň 1.stupeň Kovářová Michaela, Mgr. U 1.stupeň 1.stupeň Němcová Vlasta, Mgr. U Čj, D Čj, D Pecinová Jana, Mgr. U M, F M, F, 1.st. Puchýřová Radoslava, Mgr. U 1. stupeň 1.stupeň Svobodová Tereza U - 1. stupeň Šmíd Vlastimil VCH vychovatel ŠK, Vv, Pč Ţemličková Jana U - Aj, Pč studium 1.stupeň Chmelíková Taťána AP - asistent pedagoga studium VOŠ Sůrová Tereza AP - asistent pedagoga 5

6 2.5 Délka praxe pedagogických pracovníků Doba trvání Počet pracovníků % Do 5 let 4 19 Do 10 let 0 0 Do 15 let 3 14,3 Do 20 let 8 38,1 Nad 20 let 6 28,6 celkem Komentář ředitelky školy: Pracovní kolektiv je poměrně mladý a s převáţným zastoupením ţen, většina pedagogů je dojíţdějících. Z důvodu slučování tříd a s tím souvisejícím sniţováním počtu pracovníků ukončil na konci tohoto školního roku pracovní poměr jeden pedagogický pracovník. 2.6 Administrativní a provozní zaměstnanci školy Dus Jiří školník Havlíčková Jana vedoucí škol. jídelny, účetní Kárníková Libuše uklízečka Pešavová Petra uklízečka Rálišová Irena Horáková Libuše Jadrná Alena uklízečka kuchařka kuchařka 6

7 3.Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Zařazené ročníky Základní škola - č.j / , 9. ŠVP ZŠ Hrochův Týnec a Učební plán (1.-3. a ročník dle ŠVP, ostatní dle osnov Základní škola, č.j /96-2) Předmět - ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Výchova ke zdraví Informatika Volit.předměty Týdenní dotace

8 3.3 Volitelné předměty ročník předměty 1. Ph/Vč 2. Hpv 3. Ph/Hpv 5. Inf/Dov 6. Eko 7. Njv/Ajv, Inf 8. Njv/Ajv, Sh 9. Njv/Ajv, Mv, SČj/SM, Svs, Tek Komentář ředitelky školy: Škola nabízí výběr povinně volitelných předmětů dle zájmu ţáků a dle sloţení pedagogického sboru v daném školním roce (hudebně-pohybová výchova, pohybová výchova, sportovní hry, dopravní výchova, německý jazyk, anglický jazyk, společensko-vědní seminář, seminář z českého jazyka a matematiky, mediální výchova, informatika). V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny především jazykové výuky a z kapacitních důvodů hodiny tělesné výchovy (v daném okamţiku můţe uţívat tělocvičnu pouze jedna skupina ţáků). 4. Počty ţáků 4.1 Porovnání předcházejícího a tohoto školního roku (k ) Počet tříd Celkový počet ţáků Počet ţáků na třídu Počet ţáků na učitele 2008/ / / / / / / / ,36 22,33 14,26 15, Počty ţáků, třídy a třídnictví (k ) třída třídní učitel(ka) chlapci dívky celkem Výjimka z počtu ţáků (-ne) 1.A Mgr. Puchýřová Radoslava ne 1.B Svobodová Tereza ne 2. Mgr. Klůcová Jolana ne 3.A Bakešová Magdalena ne 3.B Mgr. Kovářová Michaela ne 4. Mgr. Jelínková Blanka ne 8

9 5. Mgr. Havlová Barbora ne 6. Mgr. Pecinová Jana ne 7.A Mgr. Kelka František ne 7.B Baťa Tomáš ne 8. Mgr. Felcmvá Jana ne 9. Mgr. Němcová Vlasta ne 1. stupeň stupeň celkem Ţáci přijatí do 1.ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro školní rok Ţáci přijatí do vyšších ročníků základní školy Ročník Počet ţáků Ţáci přijatí ke vzdělávání na střední školy V letošním školním roce vychází 27 ţáků z devátého ročníku a dva ţáci z osmého ročníku ZŠ. Typ školy Počet přijatých ţáků Víceletá gymnázia 3 Čtyřletá gymnázia - Střední odborné školy a obchodní akademie 16 Střední odborná učiliště - Konzervatoř - Odborné učiliště a prak.škola 9+4 (7.r.) celkem 28+4 (7.r.) 5. Průběh a výsledky vzdělávání- 5.1 Celkové hodnocení ţáků-prospěch 9

10 10

11 5.2.Výchovná opatření- pochvaly. napomenutí, důtky Výchovná opatření 1.pololetí 2.pololetí Pochvala ředitele školy 1 0 Pochvala třídního učitele Napomenutí třídního učit Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy 6 14 Komentář ředitelky školy: Mezi nejčastěji řešené výchovné problémy patří záškoláctví a jiné časté absence, které omlouvají rodiče dětí. Problémy se škola snaţila řešit v rámci školského poradenského pracoviště (výchovné komise ve sloţení: vedení školy, výchovný poradce, školní metodik, třídní učitel) a ve spolupráci s odbornými pracovišti. Doporučenými dopisy škola pravidelně informuje odbor sociálních věcí Městského úřadu v Chrudimi Účast a umístění v soutěţích Účast a umístění ve vědomostních soutěţích v jednotlivých předmětech Zeměpis- Eurorébus 9.třída, postup do okresního kola Anglický jazyk- konverzační soutěţ Výtvarná výchova - Hrochův Týnec v proměnách staletí - Pod modrou oblohou- mezinárodní výtvarná soutěţ - Zvířátka z babičina dvorečku- výtvarná soutěţ Informatika- počítačová soutěţ v Pardubicích: 1. místo D. Vašková-9.tř. Hudební výchova- Skutečský slavík: Vávrová, 6. Třída-2. Místo Matematické soutěţe Na škole probíhají matematické soutěţe Pythagoriáda a Matematický klokan. Pythagoriáda probíhá ve dvou ročnících, šestém a sedmém. V šestém ročníku se účastnilo celkem 13 ţáků, z toho 2 ţákyně postoupily do okresního kola. V sedmém ročníku se účastnilo celkem 15 ţáků, z toho jedna ţákyně postoupila do okresního kola. Matematický klokan se koná od druhé do deváté třídy. Celkem se zúčastnilo 110 ţáků ve čtyřech kategoriích. Výsledky v jednotlivých kategoriích jsou následující: Cvrček 1. D. Mašek, 3.A 50 bodů 2. T. Havlíčková, 3.A 44 bodů 3. A. Křičenská, 3.A 41 bodů 11

12 Klokánek 1. E. Coufalová, 5.třída 66 bodů 2. M. Jindra, 5.třída 59 bodů 3. O. Havlíček, 5.třída 57 bodů Benjamín 1. J. Vladyka, 7.A 70 bodů 2. Z. Víšková, 7.B 64 bodů 3. E. Jirásková, 7.B 63 bodů Kadet 1. R. Chvojková, 8.třída 85 bodů 2. D. Táborský, 8.třída 78 bodů 3. Z. Svitáková, 8.třída 63 bodů Účast a umístění ve sportovních soutěţích: Florbal Fotbal Vybíjená Atletika Volejbal Další okresní kolo dívek III.místo okrskové kolo mladší chlapci III.místo okrskové kolo starší chlapci III. místo turnaj DDŠ (2.stupeň) I.místo Preventan cup (4.-5.ročník) okrskové kolo II.místo turnaj DDŠ (starší děvčata) I.místo Hrošiáda (1.+2.stupeň) celkově 1.st II.místo a 2.st I.místo okresní kolo (2.stupeň děvčata) II.místo účast na Majálesové olympiádě (součástí byla atletika, fotbal, florbal, vybíjená) a přátelské volejbalové utkání děvčat se ZŠ Nasavrky 5.4. Výsledky testování KALIBRO Srovnávací testy pro 9. ročník Úspěšnost (%) 12

13

14 14

15 Četnosti (%) za třídy 15

16 16

17 Četnosti (%) za školu

18 18

19 5.5. Hospitační činnost pracovník počet hospitací ředitelka školy 4 zástupkyně ředitelky školy 11 celkem 15 Komentář ředitelky školy: Kontrolní a hospitační činnost je prováděna pravidelně, ředitelkou i zástupkyní ředitelky. Průběţně probíhaly také vzájemné hospitace mezi jednotlivými kolegy. Kaţdý vyučující absolvoval dvě hospitace u svých kolegů za kaţdé pololetí s následným zhodnocením. Hospitace jsou vedením školy konzultovány s jednotlivými učiteli, konkrétní nedostatky ihned řešeny. Úkoly dlouhodobějšího rázu jsou postupně prosazovány a začleňovány do práce pedagogů. V loňském školním roce byla kontrolní činnost zaměřena zejména na výukové metody, na hodnocení a sebehodnocení ţáků a učitelů. Vzájemné hospitace byly zaměřeny na metody práce a jejich uţití při vlastních hodinách. Při výuce převaţovala snaha aktivně zapojovat ţáky do hodin, stále více jsou uplatňovány metody aktivního, proţitkového učení a experimentování. Učitelé se snaţí motivovat ţáky, jsou respektovány individuální schopnosti ţáků. Velmi se osvědčilo zapojování projektové výuky. Probíhá stále více projektů jak třídních tak celoškolních. V hodinách s výchovným zaměřením se učitelé potýkají s nenošením pomůcek na výuku a s absencí oblečení na hodiny tělesné výchovy. Vše je průběţně řešeno s rodiči, ale bez viditelného úspěchu. Oblast kontroly provozních pracovníků se provádí průběţně při pravidelné prohlídce celé budovy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce proběhla kontrola ČŠI v období 24. aţ 27. května Inspekční zpráva je přílohou této VZ Zpráva o činnosti výchovného poradce k V letošním školním roce bylo v evidenci výchovné poradkyně celkem 31 integrovaných ţáků, z toho 2 ţáci s individuálním plánem. Pro usnadnění výuky s ţáky s IVP pracovaly dyslektické asistentky M. Kovářová, T. Svobodová. Pomalejším tempem a individuálním přístupem jim umoţňovaly lepší zvládnutí probíraného učiva, upevnění gramatických pravidel v českém či cizím jazyce. Integrovaným ţákům byla věnována péče a individuální přístup i v ostatních předmětech dle dispozic z jednotlivých vyšetření. U většiny těchto ţáků byla diagnostikována SPU dyslexie, dysgrafie, dysortografie. V rámci realizovaného grantu byla poskytnuta náprava poruch učení i dětem, které nemají doporučení ke vzdělávání podle IVP. Grant umoţnil zahájit a realizovat působení školní psycholoţky a logopedky. Nabídku těchto sluţeb byla vyuţita ţáky, rodiči a pedagogy. V letošním roce byly zahájeny pravidelné konzultace pro ţáky s výukovými problémy. Výchovná poradkyně průběţně spolupracovala s třídními učiteli a psycholoţkou při řešení

20 kázeňských problémů. V případě závaţnějších kázeňských přestupků jednala výchovná komise s rodiči. Z těchto jednání jsou vedeny zápisy, které jsou uloţeny v evidenci školy. Zápis dětí do 1. třídy proběhl v řádném termínu. Pro příští školní rok bylo zapsáno celkem 33 ţáků, z toho 5 rodičů podalo ţádost o odklad školní docházky. Náplní práce výchovné poradkyně je pomoc při volbě povolání vycházejících ţáků. Poradenství bylo vedeno celoročně v konzultačních hodinách nebo po individuální domluvě. Ţáci obdrţeli Katalog středních škol a učilišť. Během 1. pololetí školního roku 2009/2010 se uskutečnila třídní schůzka rodičů ţáků 9. tříd s učiteli ze SŠ a SOU z Chrudimi, Skutče, Vysokého Mýta, Třemošnice. Ţáci navštívili akci "Přehlídka SŠ a SOU" v Chrudimi a v Pardubicích a byli rovněţ seznámeni s propagačními materiály jednotlivých škol i SOU. Individuálně se zúčastňovali dnů otevřených dveří na SŠ a SOU. Prostřednictvím nástěnky byli průběţně informováni o všech důleţitých termínech. Vyučující občanské a rodinné výchovy a pracovních činností věnovali pozornost volbě povolání ve svých hodinách. I letos měli ţáci moţnost podat si v 1. kole přijímacího řízení 3 přihlášky na SŠ nebo učiliště a neomezený počet přihlášek v 2. kole. V letošním školním roce vychází 25 ţáků z 9. tříd, 4 ţáci ze 7. třídy. Z 29 vycházejících ţáků bylo 16 přijato na SŠ a 13 na učební obory. Kaţdý měsíc byla doplňována kartotéka sledovaných ţáků. Třídní učitelky ročníků informovaly výchovnou poradkyni, se kterými ţáky mají výukové a výchovné problémy a jejichţ vyšetření v PPP poţadují. Škola je zapojena do projektu Krajské hospodářské komory Volba povolání v Pardubickém kraji, který je zaměřen na podporu vzdělávání v technických oborech a týká se hlavně ţáků 8. a 9. ročníků. V rámci tohoto projektu mají ţáci moţnost navštívit vybrané podniky zabývající se strojírenskou výrobou nebo střední školy a učiliště, které poskytují vzdělání v této oblasti. 6. Další vzdělávání pracovníků Výchozí stav: Výuka je ve většině hodin vedena pedagogy s úplnou kvalifikací. Jedna učitelka prvního stupně dokončuje studia vysoké školy. Výuka anglického jazyka byla vedena ve všech ročnících kvalifikovanými pedagogy (státní zkoušky), ne vţdy ale aprobovanými. Přetrvává problém s aprobovstí u výchov a pracovních činností. Hodiny vyučují pedagogové, kteří dané činnosti mají jako svou zájmovou činnost. Pedagogové se průběţně vzdělávají dle svých aprobací a výběru a účastní se seminářů. Probíhá vzdělávání pedagogů ve spolupráci s CCV Pardubice (grant), kdy se školí celá sborovna. V tomto roce dokončila vzdělávání výchovná poradkyně, koordinátor ŠVP dokončuje další studium. 20

21 Absolvované vzdělávání Jméno Název vzdělávání Termín Sborovna Grant CCV Bakešová Dana Pedagogičtí pracovníci Vybrané techniky primární a sekundární Šikana Trénink komunikace pro učitele I. Trénink komunikace pro učitele II. Atmosféra a klima třídy- dvoud.seminář Seč Výtvarné proměny odpad.materiálu a přírodnin-100 inspirací Kutilské dílny Výtvarné proměny odpad.materiálu a přírodnin Felcmvá Jana Konference v Pardubickém kraji Jelínková Blanka Studium VP Dokončeno Macháčková Jiřina Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství Fyzika s interaktivní tabulí I. Fyzika s interaktivní tabulí II. Školení dle 11 vyhl.50/78sb Pecinová Jana Větrné elektrárny v praxi Svět energie Školení dle 11 vyhl.50/78sb Slavíková Jana Škola? V pohodě! 2-Projektové vyučování a tvorba projektů Aktivizující metody v lit.výchově a čtení na 1.stupni ZŠ Koordinátor ŠVP probíhá Svobodová Vzdělávání a péče o děti s autismem Tereza Ţemličková Jana Národní konference e-twinning Provozní pracovníci Dus Jiři Školení dle vyhl.50/78sb Havlíčková Jana Semináře pro vedoucí ŠJ průběţně 21

22 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 7.1. Environmentální výchova Po celý školní rok probíhal sběr starého papíru, v zimních měsících sběr pomerančové a citrónové kůry v jarních měsících sběr léčivých bylin. V průběhu školního roku probíhaly přednášky, besedy, exkurze a výlety, celoškolní projekty, třídní projekty zaměřené na ekologickou výchovu. Pedagogové naší školy se účastnili odborných seminářů. Škola je zapojena do celorepublikového projektu recyklohraní Ecobat, Asekol. Aktivity během školního roku: 1) Spolupráce s ekologickými spolky a) Ekocentrum Paleta Pardubice: - Jeden za všechny, všichni za jednoho - Vánoce - Pavouci - Voda - Bylinky - Letokruhy b) Pasíčka Výlet ţáků 6. a 7. ročníku do záchranné stanice Pasíčka. c) ČEZ Návštěva ţáků 8. a 9. ročníku vodní elektrárny Hučák k projektu Voda. d) Planeta Země 3000 Multimediální projekt o Indii pro 6. a 7. ročník e) Spolupráce s místními organizacemi např. myslivci sběr podzimních plodů pro zvěř. 2) Zapojení ţáků do ekologických soutěţí. 3) Účast metodiků environmentální výchovy na odborných seminářích, kurzech a dalším vzdělávání. 4) Poskytování informací ostatním učitelům a rodičům. 22

23 Časový harmonogram Termín Název akce Cíl. skupina Koordinuje Spolupracuje IX. Rozmístění košů do tříd na třídění odpadu (plasty) třída Koordinátor Třídní učitelé Schválení Ročního plánu Koordinátor pedagogický sbor Úklid okolí školy ţáci druhého stupně Koordinátor pedagogický sbor Vyhlášení celoročních soutěţí (pomerančová kůra, sběr papíru, Třídění plastů, sportovní soutěţe) Vycházky ţáků 1. stupně do okolí obce Sběr elektrozařízení Informační kampaň v obci - sběr elektrospotřebičů Projektový EKO týden třídění plastů třída Koordinátor třída Koordinátor třída Koordinátor třída Koordinátor pedagogický sbor Třídní učitelé Třídní učitelé pedagogický sbor X. Krajská konference v Pardubicích Koordinátor Celoškolní projekt: Les třída Mgr. Kelka pedagogický sbor Sběr kaštanů pro daňky třída Koordinátor Projekt : 6.třída Mgr. Sluneční soustava Felcmvá Třídní učitelé Mgr. Pecinová Projekt: Severní Amerika 7. třída Mgr. Felcmvá XI. Projekt: Měření rychlosti v praxi 7. třída Mgr. Pecinová Mgr. Macháčková Návštěva záchranné 6.,7. třída Mgr. Pecinová Třídní učitelé stanice Pasíčka Ekocentrum Paleta 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní druţiny Projekt: 8. třída Mgr. Pecinová Mgr. Felcmvá Úsporné spotřebiče 23

24 XII. Projekt: Energie a Elektrárny Sběr a odvoz starého papíru 9. třída Mgr. Pecinová Mgr. Felcmvá třída Koordinátor pedagogický sbor Ekocentrum Paleta - Vánoce I. Projekt:Biosféra 6.třída Mgr. II. Projekt: Kraje ČR Multimediální představení Indie (svět 3 000) Ekocentrum Paleta pavouci III. Ekocentrum Paleta: Voda 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní druţiny Mgr. Pecinová Felcmvá 8.třída Mgr. Mgr. Filipi Felcmvá 6.,7. třídy Koordinátor Třídní učitelé 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní druţiny 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka Sběr starého papíru třída Koordinátor školní druţiny pedagogický sbor IV. Celoškolní projekt: třída Koordinátor pedagogický sbor Voda Škola v přírodě 2. a 3. třída Třídní učitelé Ekocentrum Paleta: bylinky Exkurze elektrárna Hučák vodní Úklid okolí školy ţáci druhého stupně 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní druţiny 8., 9. třída Mgr. Pecinová Mgr. Felcmvá, p. Koordinátor Šmíd pedagogický sbor Projekt: 8. ročník Mgr. Pecinová Zdroje napětí Sběr starého papíru třída Koordinátor pedagogický sbor Ekovycházky 6.třída - v rámci Ekologie Koordinátor Mgr. Pecinová V. Sběr a odvoz starého papíru třída Koordinátor pedagogický sbor Vycházky do přírody 1. stupeň Třídní učitelé 24

25 Projekt: Ţárovka Ekocentrum Paleta Letokruhy 6.třída Mgr. Pecinová 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní druţiny Mgr. Pecinová VI. Návštěva ekofarmy 6. třídou Koordinátor Sběr léčivých bylin třída Mgr. Puchýřová pedagogický sbor Škol y v přírodě, třídní výlety, exkurze Školní vlastivědné exkurze Návrh Ročního plánu Výroční zpráva třída Ředitel školy pedagogický sbor třída Ředitel školy pedagogický sbor Koordinátor Koordinátor pedagogický sbor Činnosti realizované v průběhu školního roku Název akce / forma Cílová skupina Koordinuje Spolupracuje Ekologická nástěnka průběţná aktualizace Třídění odpadů: papír, plasty, sklo kontejner před budovou školy Péče o estetickou úpravu okolí školy Péče o květinovou výzdobu ve škole Nákup ekologicky šetrných výrobků, školních potřeb z recyklovaného papíru Ekovýchovné programy Výběrový seminář - Ekoseminář Koordinátor Všichni Koordinátor Pedagogický sbor Provozní pracovníci Všichni Vedení školy Pedagogický sbor Všichni Vedení školy Pedagogický sbor Provozní pracovníci Mgr.Puchýřová Školník Vedoucí kuchyně 1., 2. stupeň Koordinátor Třídní učitelé 6. třída Koordinátor 25

26 Doplnění učebních pomůcek, metodik Koordinátor Pedagogický sbor Šetření energií, Všichni vodou Odebíráme odborné časopisy Učitelé přírodověd. předmětů Péče o okolí školy Všichni Koordinátor Pedagogický sbor 7.2. Prevence sociálně-patologických jevů v jednotlivých ročnících Podrobný přehled akcí Roč. Téma Organizace Datum Poznámky 1. Co je to zdraví Zdravý ţivotní styl, výţiva Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření únor únor Člověk a jeho zdraví Sportovní odpoledne(druţina) Ekocentrum Mezilidské vztahy(druţina) Člověk a jeho zdraví 2. Co je to zdraví Zdravý ţivotní styl, výţiva Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí -- Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Normální je nekouřit Program podpory zdraví a kouření únor únor únor V rámci prvouky Sportovní odpoledne(druţina) Ekocentrum Mezilidské vztahy(druţina) V rámci prvouky Tř.uč. V rámci prvouky 26

27 3. Co je to zdraví Zdravý ţivotní styl, výţiva Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí -- Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření září Tř.uč. Sportovní odpoledne (druţina) prvouka Ekocentrum Mezilidské vztahy(druţina) Tř.uč. 4. Zdraví Zdravý ţivotní styl, výţiva Beseda Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Mgr. Soňa Holubová Přírodověda Komunitní kruh Komunitní kruh Komunitní kruh 5. Zdraví Beseda Zdravý ţivotní styl, výţiva Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Mgr. Soňa Holubová Komunitní kruh Komunitní kruh Komunitní kruh 6. GO kurz Projektové odpoledne Čertovský rej - Zdravý ţivotní styl, výţiva - Sociometrie Záţitkový pobyt Klima třídy ARCHA Chrudim , Horní Jelení Tř.uč. Grant EU 27

28 7. Rizika kriminality a bezdomovectví Beseda Beseda komunikace Beseda - zdraví p. Miroslav Hroch p. Nováková Mgr. Soňa Holubová Zdravý ţivotní styl, výţiva - Projektové odpoledne Čertovský rej Partnerské vztahy- beseda Mezitřídní vztahy, klima třídy PhDr. Laţová SPŠS Chrudim dovednostní soutěţ Rizika kriminality a bezdomovectví- beseda Beseda o vězeňství Beseda o komunikaci Zdravý ţivotní styl beseda Partnerské vztahy Vztah k manuální práci p. Miroslav Hroch Mgr.Lucie Vohradníková Josef Pejchal Mgr. Soňa Holubová PhDr. Laţová Celoškolní akce ( ročník): Září červen - Schůzky ţákovské samosprávy, vedení školy Seznámení ţáků s programem činnosti v novém roce, tř.uč Osobnostní a sociální výchova, stmelení kolektivů, tvorba pravidel klima třídy, tř.uč Vyhlášení celoročních soutěţí (pomerančová kůra, sběr papíru, tříděn plastů sportovní soutěţe), tř.uč Go prog.-6.r Atletický trojboj Hrošiáda říjen Bílá pastelka (veřejná sbírka na podporu nevidomých) 28

29 exkurze Hotel.škola Chrudim 9.r čertovský rej, hudební pořad 4.,5.tř. Chrudim akce pro rodiče- vánoční jarmark s programem vánoční sportovní klání- fotbal, florbal, stolní tenis plavecký výcvik- 3.a 4.tř pasování prvňáčků Lyţařský výcvik- Mgr. Macháčková, Mgr. Felcmvá, Šmíd, Baťa karneval ŠD tancování ŠD s p.černým 3.3. Těšíme se do školy-zahájení pravidelných středečních odpolední projekt 3.r.- Vítání jara Hrátky s češtinou velikonoční dílny Velikonoční hrátky- 4.tř divadlo 1. roč exkurze elektrárna 8. a 9. roč zahájení projektu "Voda" Den Země-celá škola Čarodějnice 1. stupeň ŠvP- 2.a 3.tř Robinsonův den 4.tř Tvořivá dílna 6.5. Majáles- účast ve skutečském klání škol beseda "Vojenská technika" tř Den otevřených dveří dopravní hřiště Chrudim-5.tř hasiči-ukázka techniky- 1.st koncert v ZUŠ-1.-3.tř ateltický trojboj-hrošiáda 1.6. Den dětí volejbalový turnaj 2.st. červen- výlety a exkurze tříd 7.4. Etwinning V tomto školním roce jsme se zapojili do etwinningových aktivit celkem dvěma projekty: Knowing personalities 8. ročník: a Virtual magazine 9. ročník: Oba je moţno vidět také prostřednictvím webových stránek školy. V rámci etwinningu jsme se připojili k dalším činnostem, které souvisí s tímto programem: 1. V říjnu to byl Etwinningový maraton, zde ţáci 8. ročníku během pátečního odpoledne plnili různé úkoly a soutěţe, výstupy je moţno vidět na: 23T19%3A44%3A00%2B02%3A00&max-results=7 29

30 2. V únoru se Mgr. Miroslava Filipi zúčastnila mezinárodního vzdělávacího setkání učitelů vyuţívajících ve výuce etwinning, tento seminář se konal ve španělské Seville. Zde proběhlo vyhodnocení nejlepších projektů na evropské úrovni, dále jejich prezentace a workshopy s novou metodikou tvorby projektů. Více na: 3. V měsíci březnu se vyučující Jana Ţemličková a Miroslava Filipi zúčastnily národní konference ve Zlíně, zde byly vyhodnoceny nejlepší projekty v rámci české republiky, proběhly workshopy na téma nové ICT technologie a jejich vyuţití v projektech. 4. V týdnu od do se ţáci naší školy podíleli na kampani za vyšší vyuţití ICT pod názvem European Skills Week Aktivitu zahájili ţáci 7.A a 9. třídy ve výtvarné výchově s p.uč. V. Šmídem komiksovými příběhy, popisujícími netradiční vynálezy lidstva, např. dţíny, čokoládu, zip, dýchací přístroj pod vodou, brambůrky apod. Historii těchto vynálezů dětem objasnila p. uč. J Pecinová ve fyzice, ţáci pak vytvářeli příběh, s p. uč. M. Filipi v mediální výchově. Pouţili jsme scanner, digitální fotoaparát, program Zoner, Media Maker, malování. Děti zpracovávaly jednotlivá videa ve dvojicích. Videa byla zveřejněna na: Kampaně se celkem zúčastnilo 35 ţáků, 3 učitelé, práce byly zpracovány v předmětech výtvarná výchova, fyzika a mediální výchova. Výsledky je moţné shlédnout zde: V květnu se naše škola zúčastnila oslav pětiletého výročí vzniku tohoto programu. Ţáci 8. ročníku v rámci skype konference navštívili vizuálně i mluveným a slyšeným slovem prostřednictvím webové kamery a smart tabule etwinningové partnery v Rumunsku. Stejná akce proběhla jiţ v únoru tohoto roku. Záznamy z této akce je moţno vidět zde: &authkey= Gv1sRgCJCFrMvso9-4JQ&feat= 6. Poslední akcí bylo Jaro Evropy Spring Day. Zde se prolínaly úkoly z předmětů zeměpis, občanská výchova, anglický jazyk a týkaly se dětí z 8. a 9. ročníku. Děti získávaly informace o evropských zemích, zamýšlely se nad smyslem EU, překládaly do anglického jazyka zjištěné informace. Akce vyvrcholila besedou s radní pardubického kraje, Ing. Pernicovou. Výstupy je moţno vidět zde: nebo Program etwinning je tedy pět let trvající moţnost vytvořit virtuální partnerství se školou nebo více školami v Evropě. Je zde moţno zahrnout jakékoliv vyučovací předměty, lze realizovat v jakémkoliv jazyce kromě jazyka mateřského. Provází jej aktivity jako jsou výše popsané Spring Day nebo European Skills. Děti i učitelé se zde zabývají vyuţitím ICT nástrojů, cizími jazyky, jednotlivé předměty se prolínají. Hlavním přínosem je praktická zkušenost s komunikací v angličtině, pro mnohé děti vůbec první v ţivotě. 30

31 8. Zájmové vzdělávání- školní druţina, školní klub 8.1. Školní druţina V tomto školním roce bylo přihlášeno k docházce celkem 42 dětí z třídy. Vychovatelkou byla Dana Bakešová a od pondělí do středy vypomáhala odpoledne Tereza Sůrová a ve čtvrtek a pátek Taťána Chmelíková. Během celého školního roku se děti učily slušnému chování jak k dospělým, tak ke svým spoluţákům a starší pomáhaly mladším. Po celý školní rok se děti nejvíce zabývaly pracovní a výtvarnou činností, vyráběly dárky pro kamarády a rodiče a svými výtvory si zdobily třídu. Několik dětí se se svými pracemi zúčastnilo výtvarné výstavy v Zaječicích, kde Kristýna Pavlíčková získala 3. místo. Na podzim a na jaře se konaly jiţ tradičně dílničky pro děti i jejich rodiče. Děti se také učily poznávat přírodu jak z obrázků, tak i z praktických ukázek. Sledovaly a pročítaly časopisy Sluníčko, Mateřídouška, Pastelka a Míša. Prakticky i teoreticky se děti seznamovaly se základními pravidly silničního provozu pro chodce a cyklisty a učily se dopravní značky. Nejraději děti pobývaly na školní zahradě, kde si zahrály různé pohybové hry a také několikrát v tomto roce opékaly buřty. Vzájemně jsme se navštívili s dětmi ze školní druţiny z Vejvvic, se kterými jsme většinou pořádali sportovní klání ve vybíjené a fotbalu a také v závodech druţstev v různých disciplínách. Pokud nám počasí dovolilo, pořádali jsme turistické vycházky v nedalekém okolí. Po celý rok k nám téměř kaţdý měsíc jezdila s divadelními představeními, která se u dětí těší velké oblibě, paní Koumarová. Rovněţ jsme často vyuţili výukových programů Ekocentra Chrudim, zaměřených na ochranu přírody. Byly to programy Voda, Bylinky, Letokruhy, Pavouci aj. Děti se zapojily do celoškolního projektu Les a Voda. Přehled akcí: Září Říjen - divadelní představení Vodník Rybička a víla Leknínka - turistická vycházka Skalice - sportovní odpoledne se ŠD Vejvvice - opékání buřtů na školní zahradě - výlet do Vejvvic fotbal, vybíjená - výukový program Ekocentra Mezilidské vztahy - divadelní představení O řepě - projekt Les Listopad - divadelní představení Čert a Káča - opékání buřtů na školní zahradě - podzimní dílna Prosinec - výlet do Vejvvic Mikulášská besídka - pečení štrůdle a vánočního cukroví - výukový program Ekocentra Vánoce 31

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce /2011 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Hodnocení školy za období školních roků 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Hodnocení školy za období školních roků 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Hodnocení školy za období školních roků 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy 3 3. Podmínky vzdělávání

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah str. Charakteristika školy 3 Úvodní slovo 4 Základní údaje 5 Učební dokumenty 6 Přehled pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2012-2013 CO JAK KDO DO 1. ESTETICKÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY prezentovat žákovské výtvarné a projektové práce na nástěnkách na chodbách (družina, informace, ekologie, prevence zdravého

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty žáků

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2015-2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice Výroční zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 60. výročí otevření budovy školy

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 60. výročí otevření budovy školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ 60. výročí otevření budovy školy Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 1 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více