Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

2 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků 8 5. Průběh a výsledky vzdělávání 9 6. Další vzdělávání pracovníků Aktivity školy a prezentace na veřejnosti Zájmové vzdělávání- ŠD, ŠK Školní jídelna Materiálně-technické vybavení školy Projekty a granty Záměry pro příští rok 38 Příloha 1.-Inspekční zpráva Příloha 2.- Hospodaření školy 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Charakteristika školy Název školy Adresa školy Ředitel školy Zástupce ředitele Právní forma IČO IZO REDIZO telefon ředitelna telefon kancelář web Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim Nádraţní 253, Hrochův Týnec Mgr. Jiřina Macháčková od Mgr. Jana Slavíková od příspěvková organizace Základní škola Školní druţina při ZŠ Školní klub Školní jídelna Zřizovatel Adresa Kontakt Obec Hrochův Týnec Smetva 25, Hrochův Týnec Údaje o školské radě zřízena dne , 6 členů kontakt Mgr.Jana Pecinová Vzdělávací program 16847/96-2, Základní škola Školní vzdělávací program ZŠ Hrochův Týnec č.j. zsht01/2007-red 3

4 1.2. Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 400 Školní druţina 56 Školní klub 69 Školní jídelna ZŠ Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muţi ţeny celkem % do 20 let let , let , let , let a více let celkem ,0 % 14,3 85,7 100,0 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví dosaţené vzdělání muţi ţeny celkem % základní ,6 vyučen střední odborné ,9 úplné střední ,4 vyšší odborné ,6 vysokoškolské ,5 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná splňuje nesplňuje kvalifikace kvalifikaci kvalifikaci celkem splňuje v % Učitel 1.stupně základní školy Učitel 2.stupně základní školy ,9 Vychovatel Asistent pedagoga celkem ,2 4

5 2.4 Přehled ped. pracovníků Příjmení, jméno, titul Funk. zařaz. Aprobace Vyučoval(a) ve škol.roce 2008/09 Další vz. spec. Macháčková Jiřina, Mgr. Ř M, F M, F, Inf Slavíková Jana, Mgr. ZŘ 1.stupeň 1. stupeň Bakešová Dana VCH vychovatelka ŠD Bakešová Magdalena U 1.stupeň 1.stupeň Baťa Tomáš U - Tv, Hv, Př, Vl Čejková Iva, Mgr. U Nj, D Nj, D, Ov, Rv Felcmvá Jana, Mgr. U M, Ze M, Z, Vkz, Sp Mgr. Filipi Miroslava U Učit.odb.před.pro SŠ Aj, Mv, Vv Havlová Barbora, Mgr. U Čj, Hv Čj, Hv Jelínková Blanka, M, Ch, Zek, Vv, U M, Ch Mgr. Pč Kelka František, Mgr. U Př, Ch Ivt, Př, Ch, Pč, Tv Klůcová Jolana, Mgr. U 1.stupeň 1.stupeň Kovářová Michaela, Mgr. U 1.stupeň 1.stupeň Němcová Vlasta, Mgr. U Čj, D Čj, D Pecinová Jana, Mgr. U M, F M, F, 1.st. Puchýřová Radoslava, Mgr. U 1. stupeň 1.stupeň Svobodová Tereza U - 1. stupeň Šmíd Vlastimil VCH vychovatel ŠK, Vv, Pč Ţemličková Jana U - Aj, Pč studium 1.stupeň Chmelíková Taťána AP - asistent pedagoga studium VOŠ Sůrová Tereza AP - asistent pedagoga 5

6 2.5 Délka praxe pedagogických pracovníků Doba trvání Počet pracovníků % Do 5 let 4 19 Do 10 let 0 0 Do 15 let 3 14,3 Do 20 let 8 38,1 Nad 20 let 6 28,6 celkem Komentář ředitelky školy: Pracovní kolektiv je poměrně mladý a s převáţným zastoupením ţen, většina pedagogů je dojíţdějících. Z důvodu slučování tříd a s tím souvisejícím sniţováním počtu pracovníků ukončil na konci tohoto školního roku pracovní poměr jeden pedagogický pracovník. 2.6 Administrativní a provozní zaměstnanci školy Dus Jiří školník Havlíčková Jana vedoucí škol. jídelny, účetní Kárníková Libuše uklízečka Pešavová Petra uklízečka Rálišová Irena Horáková Libuše Jadrná Alena uklízečka kuchařka kuchařka 6

7 3.Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Zařazené ročníky Základní škola - č.j / , 9. ŠVP ZŠ Hrochův Týnec a Učební plán (1.-3. a ročník dle ŠVP, ostatní dle osnov Základní škola, č.j /96-2) Předmět - ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Výchova ke zdraví Informatika Volit.předměty Týdenní dotace

8 3.3 Volitelné předměty ročník předměty 1. Ph/Vč 2. Hpv 3. Ph/Hpv 5. Inf/Dov 6. Eko 7. Njv/Ajv, Inf 8. Njv/Ajv, Sh 9. Njv/Ajv, Mv, SČj/SM, Svs, Tek Komentář ředitelky školy: Škola nabízí výběr povinně volitelných předmětů dle zájmu ţáků a dle sloţení pedagogického sboru v daném školním roce (hudebně-pohybová výchova, pohybová výchova, sportovní hry, dopravní výchova, německý jazyk, anglický jazyk, společensko-vědní seminář, seminář z českého jazyka a matematiky, mediální výchova, informatika). V zájmu zkvalitnění výuky se dělí vyučovací hodiny především jazykové výuky a z kapacitních důvodů hodiny tělesné výchovy (v daném okamţiku můţe uţívat tělocvičnu pouze jedna skupina ţáků). 4. Počty ţáků 4.1 Porovnání předcházejícího a tohoto školního roku (k ) Počet tříd Celkový počet ţáků Počet ţáků na třídu Počet ţáků na učitele 2008/ / / / / / / / ,36 22,33 14,26 15, Počty ţáků, třídy a třídnictví (k ) třída třídní učitel(ka) chlapci dívky celkem Výjimka z počtu ţáků (-ne) 1.A Mgr. Puchýřová Radoslava ne 1.B Svobodová Tereza ne 2. Mgr. Klůcová Jolana ne 3.A Bakešová Magdalena ne 3.B Mgr. Kovářová Michaela ne 4. Mgr. Jelínková Blanka ne 8

9 5. Mgr. Havlová Barbora ne 6. Mgr. Pecinová Jana ne 7.A Mgr. Kelka František ne 7.B Baťa Tomáš ne 8. Mgr. Felcmvá Jana ne 9. Mgr. Němcová Vlasta ne 1. stupeň stupeň celkem Ţáci přijatí do 1.ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro školní rok Ţáci přijatí do vyšších ročníků základní školy Ročník Počet ţáků Ţáci přijatí ke vzdělávání na střední školy V letošním školním roce vychází 27 ţáků z devátého ročníku a dva ţáci z osmého ročníku ZŠ. Typ školy Počet přijatých ţáků Víceletá gymnázia 3 Čtyřletá gymnázia - Střední odborné školy a obchodní akademie 16 Střední odborná učiliště - Konzervatoř - Odborné učiliště a prak.škola 9+4 (7.r.) celkem 28+4 (7.r.) 5. Průběh a výsledky vzdělávání- 5.1 Celkové hodnocení ţáků-prospěch 9

10 10

11 5.2.Výchovná opatření- pochvaly. napomenutí, důtky Výchovná opatření 1.pololetí 2.pololetí Pochvala ředitele školy 1 0 Pochvala třídního učitele Napomenutí třídního učit Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy 6 14 Komentář ředitelky školy: Mezi nejčastěji řešené výchovné problémy patří záškoláctví a jiné časté absence, které omlouvají rodiče dětí. Problémy se škola snaţila řešit v rámci školského poradenského pracoviště (výchovné komise ve sloţení: vedení školy, výchovný poradce, školní metodik, třídní učitel) a ve spolupráci s odbornými pracovišti. Doporučenými dopisy škola pravidelně informuje odbor sociálních věcí Městského úřadu v Chrudimi Účast a umístění v soutěţích Účast a umístění ve vědomostních soutěţích v jednotlivých předmětech Zeměpis- Eurorébus 9.třída, postup do okresního kola Anglický jazyk- konverzační soutěţ Výtvarná výchova - Hrochův Týnec v proměnách staletí - Pod modrou oblohou- mezinárodní výtvarná soutěţ - Zvířátka z babičina dvorečku- výtvarná soutěţ Informatika- počítačová soutěţ v Pardubicích: 1. místo D. Vašková-9.tř. Hudební výchova- Skutečský slavík: Vávrová, 6. Třída-2. Místo Matematické soutěţe Na škole probíhají matematické soutěţe Pythagoriáda a Matematický klokan. Pythagoriáda probíhá ve dvou ročnících, šestém a sedmém. V šestém ročníku se účastnilo celkem 13 ţáků, z toho 2 ţákyně postoupily do okresního kola. V sedmém ročníku se účastnilo celkem 15 ţáků, z toho jedna ţákyně postoupila do okresního kola. Matematický klokan se koná od druhé do deváté třídy. Celkem se zúčastnilo 110 ţáků ve čtyřech kategoriích. Výsledky v jednotlivých kategoriích jsou následující: Cvrček 1. D. Mašek, 3.A 50 bodů 2. T. Havlíčková, 3.A 44 bodů 3. A. Křičenská, 3.A 41 bodů 11

12 Klokánek 1. E. Coufalová, 5.třída 66 bodů 2. M. Jindra, 5.třída 59 bodů 3. O. Havlíček, 5.třída 57 bodů Benjamín 1. J. Vladyka, 7.A 70 bodů 2. Z. Víšková, 7.B 64 bodů 3. E. Jirásková, 7.B 63 bodů Kadet 1. R. Chvojková, 8.třída 85 bodů 2. D. Táborský, 8.třída 78 bodů 3. Z. Svitáková, 8.třída 63 bodů Účast a umístění ve sportovních soutěţích: Florbal Fotbal Vybíjená Atletika Volejbal Další okresní kolo dívek III.místo okrskové kolo mladší chlapci III.místo okrskové kolo starší chlapci III. místo turnaj DDŠ (2.stupeň) I.místo Preventan cup (4.-5.ročník) okrskové kolo II.místo turnaj DDŠ (starší děvčata) I.místo Hrošiáda (1.+2.stupeň) celkově 1.st II.místo a 2.st I.místo okresní kolo (2.stupeň děvčata) II.místo účast na Majálesové olympiádě (součástí byla atletika, fotbal, florbal, vybíjená) a přátelské volejbalové utkání děvčat se ZŠ Nasavrky 5.4. Výsledky testování KALIBRO Srovnávací testy pro 9. ročník Úspěšnost (%) 12

13

14 14

15 Četnosti (%) za třídy 15

16 16

17 Četnosti (%) za školu

18 18

19 5.5. Hospitační činnost pracovník počet hospitací ředitelka školy 4 zástupkyně ředitelky školy 11 celkem 15 Komentář ředitelky školy: Kontrolní a hospitační činnost je prováděna pravidelně, ředitelkou i zástupkyní ředitelky. Průběţně probíhaly také vzájemné hospitace mezi jednotlivými kolegy. Kaţdý vyučující absolvoval dvě hospitace u svých kolegů za kaţdé pololetí s následným zhodnocením. Hospitace jsou vedením školy konzultovány s jednotlivými učiteli, konkrétní nedostatky ihned řešeny. Úkoly dlouhodobějšího rázu jsou postupně prosazovány a začleňovány do práce pedagogů. V loňském školním roce byla kontrolní činnost zaměřena zejména na výukové metody, na hodnocení a sebehodnocení ţáků a učitelů. Vzájemné hospitace byly zaměřeny na metody práce a jejich uţití při vlastních hodinách. Při výuce převaţovala snaha aktivně zapojovat ţáky do hodin, stále více jsou uplatňovány metody aktivního, proţitkového učení a experimentování. Učitelé se snaţí motivovat ţáky, jsou respektovány individuální schopnosti ţáků. Velmi se osvědčilo zapojování projektové výuky. Probíhá stále více projektů jak třídních tak celoškolních. V hodinách s výchovným zaměřením se učitelé potýkají s nenošením pomůcek na výuku a s absencí oblečení na hodiny tělesné výchovy. Vše je průběţně řešeno s rodiči, ale bez viditelného úspěchu. Oblast kontroly provozních pracovníků se provádí průběţně při pravidelné prohlídce celé budovy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce proběhla kontrola ČŠI v období 24. aţ 27. května Inspekční zpráva je přílohou této VZ Zpráva o činnosti výchovného poradce k V letošním školním roce bylo v evidenci výchovné poradkyně celkem 31 integrovaných ţáků, z toho 2 ţáci s individuálním plánem. Pro usnadnění výuky s ţáky s IVP pracovaly dyslektické asistentky M. Kovářová, T. Svobodová. Pomalejším tempem a individuálním přístupem jim umoţňovaly lepší zvládnutí probíraného učiva, upevnění gramatických pravidel v českém či cizím jazyce. Integrovaným ţákům byla věnována péče a individuální přístup i v ostatních předmětech dle dispozic z jednotlivých vyšetření. U většiny těchto ţáků byla diagnostikována SPU dyslexie, dysgrafie, dysortografie. V rámci realizovaného grantu byla poskytnuta náprava poruch učení i dětem, které nemají doporučení ke vzdělávání podle IVP. Grant umoţnil zahájit a realizovat působení školní psycholoţky a logopedky. Nabídku těchto sluţeb byla vyuţita ţáky, rodiči a pedagogy. V letošním roce byly zahájeny pravidelné konzultace pro ţáky s výukovými problémy. Výchovná poradkyně průběţně spolupracovala s třídními učiteli a psycholoţkou při řešení

20 kázeňských problémů. V případě závaţnějších kázeňských přestupků jednala výchovná komise s rodiči. Z těchto jednání jsou vedeny zápisy, které jsou uloţeny v evidenci školy. Zápis dětí do 1. třídy proběhl v řádném termínu. Pro příští školní rok bylo zapsáno celkem 33 ţáků, z toho 5 rodičů podalo ţádost o odklad školní docházky. Náplní práce výchovné poradkyně je pomoc při volbě povolání vycházejících ţáků. Poradenství bylo vedeno celoročně v konzultačních hodinách nebo po individuální domluvě. Ţáci obdrţeli Katalog středních škol a učilišť. Během 1. pololetí školního roku 2009/2010 se uskutečnila třídní schůzka rodičů ţáků 9. tříd s učiteli ze SŠ a SOU z Chrudimi, Skutče, Vysokého Mýta, Třemošnice. Ţáci navštívili akci "Přehlídka SŠ a SOU" v Chrudimi a v Pardubicích a byli rovněţ seznámeni s propagačními materiály jednotlivých škol i SOU. Individuálně se zúčastňovali dnů otevřených dveří na SŠ a SOU. Prostřednictvím nástěnky byli průběţně informováni o všech důleţitých termínech. Vyučující občanské a rodinné výchovy a pracovních činností věnovali pozornost volbě povolání ve svých hodinách. I letos měli ţáci moţnost podat si v 1. kole přijímacího řízení 3 přihlášky na SŠ nebo učiliště a neomezený počet přihlášek v 2. kole. V letošním školním roce vychází 25 ţáků z 9. tříd, 4 ţáci ze 7. třídy. Z 29 vycházejících ţáků bylo 16 přijato na SŠ a 13 na učební obory. Kaţdý měsíc byla doplňována kartotéka sledovaných ţáků. Třídní učitelky ročníků informovaly výchovnou poradkyni, se kterými ţáky mají výukové a výchovné problémy a jejichţ vyšetření v PPP poţadují. Škola je zapojena do projektu Krajské hospodářské komory Volba povolání v Pardubickém kraji, který je zaměřen na podporu vzdělávání v technických oborech a týká se hlavně ţáků 8. a 9. ročníků. V rámci tohoto projektu mají ţáci moţnost navštívit vybrané podniky zabývající se strojírenskou výrobou nebo střední školy a učiliště, které poskytují vzdělání v této oblasti. 6. Další vzdělávání pracovníků Výchozí stav: Výuka je ve většině hodin vedena pedagogy s úplnou kvalifikací. Jedna učitelka prvního stupně dokončuje studia vysoké školy. Výuka anglického jazyka byla vedena ve všech ročnících kvalifikovanými pedagogy (státní zkoušky), ne vţdy ale aprobovanými. Přetrvává problém s aprobovstí u výchov a pracovních činností. Hodiny vyučují pedagogové, kteří dané činnosti mají jako svou zájmovou činnost. Pedagogové se průběţně vzdělávají dle svých aprobací a výběru a účastní se seminářů. Probíhá vzdělávání pedagogů ve spolupráci s CCV Pardubice (grant), kdy se školí celá sborovna. V tomto roce dokončila vzdělávání výchovná poradkyně, koordinátor ŠVP dokončuje další studium. 20

21 Absolvované vzdělávání Jméno Název vzdělávání Termín Sborovna Grant CCV Bakešová Dana Pedagogičtí pracovníci Vybrané techniky primární a sekundární Šikana Trénink komunikace pro učitele I. Trénink komunikace pro učitele II. Atmosféra a klima třídy- dvoud.seminář Seč Výtvarné proměny odpad.materiálu a přírodnin-100 inspirací Kutilské dílny Výtvarné proměny odpad.materiálu a přírodnin Felcmvá Jana Konference v Pardubickém kraji Jelínková Blanka Studium VP Dokončeno Macháčková Jiřina Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství Fyzika s interaktivní tabulí I. Fyzika s interaktivní tabulí II. Školení dle 11 vyhl.50/78sb Pecinová Jana Větrné elektrárny v praxi Svět energie Školení dle 11 vyhl.50/78sb Slavíková Jana Škola? V pohodě! 2-Projektové vyučování a tvorba projektů Aktivizující metody v lit.výchově a čtení na 1.stupni ZŠ Koordinátor ŠVP probíhá Svobodová Vzdělávání a péče o děti s autismem Tereza Ţemličková Jana Národní konference e-twinning Provozní pracovníci Dus Jiři Školení dle vyhl.50/78sb Havlíčková Jana Semináře pro vedoucí ŠJ průběţně 21

22 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 7.1. Environmentální výchova Po celý školní rok probíhal sběr starého papíru, v zimních měsících sběr pomerančové a citrónové kůry v jarních měsících sběr léčivých bylin. V průběhu školního roku probíhaly přednášky, besedy, exkurze a výlety, celoškolní projekty, třídní projekty zaměřené na ekologickou výchovu. Pedagogové naší školy se účastnili odborných seminářů. Škola je zapojena do celorepublikového projektu recyklohraní Ecobat, Asekol. Aktivity během školního roku: 1) Spolupráce s ekologickými spolky a) Ekocentrum Paleta Pardubice: - Jeden za všechny, všichni za jednoho - Vánoce - Pavouci - Voda - Bylinky - Letokruhy b) Pasíčka Výlet ţáků 6. a 7. ročníku do záchranné stanice Pasíčka. c) ČEZ Návštěva ţáků 8. a 9. ročníku vodní elektrárny Hučák k projektu Voda. d) Planeta Země 3000 Multimediální projekt o Indii pro 6. a 7. ročník e) Spolupráce s místními organizacemi např. myslivci sběr podzimních plodů pro zvěř. 2) Zapojení ţáků do ekologických soutěţí. 3) Účast metodiků environmentální výchovy na odborných seminářích, kurzech a dalším vzdělávání. 4) Poskytování informací ostatním učitelům a rodičům. 22

23 Časový harmonogram Termín Název akce Cíl. skupina Koordinuje Spolupracuje IX. Rozmístění košů do tříd na třídění odpadu (plasty) třída Koordinátor Třídní učitelé Schválení Ročního plánu Koordinátor pedagogický sbor Úklid okolí školy ţáci druhého stupně Koordinátor pedagogický sbor Vyhlášení celoročních soutěţí (pomerančová kůra, sběr papíru, Třídění plastů, sportovní soutěţe) Vycházky ţáků 1. stupně do okolí obce Sběr elektrozařízení Informační kampaň v obci - sběr elektrospotřebičů Projektový EKO týden třídění plastů třída Koordinátor třída Koordinátor třída Koordinátor třída Koordinátor pedagogický sbor Třídní učitelé Třídní učitelé pedagogický sbor X. Krajská konference v Pardubicích Koordinátor Celoškolní projekt: Les třída Mgr. Kelka pedagogický sbor Sběr kaštanů pro daňky třída Koordinátor Projekt : 6.třída Mgr. Sluneční soustava Felcmvá Třídní učitelé Mgr. Pecinová Projekt: Severní Amerika 7. třída Mgr. Felcmvá XI. Projekt: Měření rychlosti v praxi 7. třída Mgr. Pecinová Mgr. Macháčková Návštěva záchranné 6.,7. třída Mgr. Pecinová Třídní učitelé stanice Pasíčka Ekocentrum Paleta 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní druţiny Projekt: 8. třída Mgr. Pecinová Mgr. Felcmvá Úsporné spotřebiče 23

24 XII. Projekt: Energie a Elektrárny Sběr a odvoz starého papíru 9. třída Mgr. Pecinová Mgr. Felcmvá třída Koordinátor pedagogický sbor Ekocentrum Paleta - Vánoce I. Projekt:Biosféra 6.třída Mgr. II. Projekt: Kraje ČR Multimediální představení Indie (svět 3 000) Ekocentrum Paleta pavouci III. Ekocentrum Paleta: Voda 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní druţiny Mgr. Pecinová Felcmvá 8.třída Mgr. Mgr. Filipi Felcmvá 6.,7. třídy Koordinátor Třídní učitelé 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní druţiny 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka Sběr starého papíru třída Koordinátor školní druţiny pedagogický sbor IV. Celoškolní projekt: třída Koordinátor pedagogický sbor Voda Škola v přírodě 2. a 3. třída Třídní učitelé Ekocentrum Paleta: bylinky Exkurze elektrárna Hučák vodní Úklid okolí školy ţáci druhého stupně 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní druţiny 8., 9. třída Mgr. Pecinová Mgr. Felcmvá, p. Koordinátor Šmíd pedagogický sbor Projekt: 8. ročník Mgr. Pecinová Zdroje napětí Sběr starého papíru třída Koordinátor pedagogický sbor Ekovycházky 6.třída - v rámci Ekologie Koordinátor Mgr. Pecinová V. Sběr a odvoz starého papíru třída Koordinátor pedagogický sbor Vycházky do přírody 1. stupeň Třídní učitelé 24

25 Projekt: Ţárovka Ekocentrum Paleta Letokruhy 6.třída Mgr. Pecinová 1. stupeň p. Bakešová vychovatelka školní druţiny Mgr. Pecinová VI. Návštěva ekofarmy 6. třídou Koordinátor Sběr léčivých bylin třída Mgr. Puchýřová pedagogický sbor Škol y v přírodě, třídní výlety, exkurze Školní vlastivědné exkurze Návrh Ročního plánu Výroční zpráva třída Ředitel školy pedagogický sbor třída Ředitel školy pedagogický sbor Koordinátor Koordinátor pedagogický sbor Činnosti realizované v průběhu školního roku Název akce / forma Cílová skupina Koordinuje Spolupracuje Ekologická nástěnka průběţná aktualizace Třídění odpadů: papír, plasty, sklo kontejner před budovou školy Péče o estetickou úpravu okolí školy Péče o květinovou výzdobu ve škole Nákup ekologicky šetrných výrobků, školních potřeb z recyklovaného papíru Ekovýchovné programy Výběrový seminář - Ekoseminář Koordinátor Všichni Koordinátor Pedagogický sbor Provozní pracovníci Všichni Vedení školy Pedagogický sbor Všichni Vedení školy Pedagogický sbor Provozní pracovníci Mgr.Puchýřová Školník Vedoucí kuchyně 1., 2. stupeň Koordinátor Třídní učitelé 6. třída Koordinátor 25

26 Doplnění učebních pomůcek, metodik Koordinátor Pedagogický sbor Šetření energií, Všichni vodou Odebíráme odborné časopisy Učitelé přírodověd. předmětů Péče o okolí školy Všichni Koordinátor Pedagogický sbor 7.2. Prevence sociálně-patologických jevů v jednotlivých ročnících Podrobný přehled akcí Roč. Téma Organizace Datum Poznámky 1. Co je to zdraví Zdravý ţivotní styl, výţiva Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření únor únor Člověk a jeho zdraví Sportovní odpoledne(druţina) Ekocentrum Mezilidské vztahy(druţina) Člověk a jeho zdraví 2. Co je to zdraví Zdravý ţivotní styl, výţiva Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí -- Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Normální je nekouřit Program podpory zdraví a kouření únor únor únor V rámci prvouky Sportovní odpoledne(druţina) Ekocentrum Mezilidské vztahy(druţina) V rámci prvouky Tř.uč. V rámci prvouky 26

27 3. Co je to zdraví Zdravý ţivotní styl, výţiva Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí -- Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření září Tř.uč. Sportovní odpoledne (druţina) prvouka Ekocentrum Mezilidské vztahy(druţina) Tř.uč. 4. Zdraví Zdravý ţivotní styl, výţiva Beseda Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Mgr. Soňa Holubová Přírodověda Komunitní kruh Komunitní kruh Komunitní kruh 5. Zdraví Beseda Zdravý ţivotní styl, výţiva Vztahy k ostatním, nebezpečí od cizích lidí Nebezpečí sociálně patologických jevů drogy, alkohol, kouření Mgr. Soňa Holubová Komunitní kruh Komunitní kruh Komunitní kruh 6. GO kurz Projektové odpoledne Čertovský rej - Zdravý ţivotní styl, výţiva - Sociometrie Záţitkový pobyt Klima třídy ARCHA Chrudim , Horní Jelení Tř.uč. Grant EU 27

28 7. Rizika kriminality a bezdomovectví Beseda Beseda komunikace Beseda - zdraví p. Miroslav Hroch p. Nováková Mgr. Soňa Holubová Zdravý ţivotní styl, výţiva - Projektové odpoledne Čertovský rej Partnerské vztahy- beseda Mezitřídní vztahy, klima třídy PhDr. Laţová SPŠS Chrudim dovednostní soutěţ Rizika kriminality a bezdomovectví- beseda Beseda o vězeňství Beseda o komunikaci Zdravý ţivotní styl beseda Partnerské vztahy Vztah k manuální práci p. Miroslav Hroch Mgr.Lucie Vohradníková Josef Pejchal Mgr. Soňa Holubová PhDr. Laţová Celoškolní akce ( ročník): Září červen - Schůzky ţákovské samosprávy, vedení školy Seznámení ţáků s programem činnosti v novém roce, tř.uč Osobnostní a sociální výchova, stmelení kolektivů, tvorba pravidel klima třídy, tř.uč Vyhlášení celoročních soutěţí (pomerančová kůra, sběr papíru, tříděn plastů sportovní soutěţe), tř.uč Go prog.-6.r Atletický trojboj Hrošiáda říjen Bílá pastelka (veřejná sbírka na podporu nevidomých) 28

29 exkurze Hotel.škola Chrudim 9.r čertovský rej, hudební pořad 4.,5.tř. Chrudim akce pro rodiče- vánoční jarmark s programem vánoční sportovní klání- fotbal, florbal, stolní tenis plavecký výcvik- 3.a 4.tř pasování prvňáčků Lyţařský výcvik- Mgr. Macháčková, Mgr. Felcmvá, Šmíd, Baťa karneval ŠD tancování ŠD s p.černým 3.3. Těšíme se do školy-zahájení pravidelných středečních odpolední projekt 3.r.- Vítání jara Hrátky s češtinou velikonoční dílny Velikonoční hrátky- 4.tř divadlo 1. roč exkurze elektrárna 8. a 9. roč zahájení projektu "Voda" Den Země-celá škola Čarodějnice 1. stupeň ŠvP- 2.a 3.tř Robinsonův den 4.tř Tvořivá dílna 6.5. Majáles- účast ve skutečském klání škol beseda "Vojenská technika" tř Den otevřených dveří dopravní hřiště Chrudim-5.tř hasiči-ukázka techniky- 1.st koncert v ZUŠ-1.-3.tř ateltický trojboj-hrošiáda 1.6. Den dětí volejbalový turnaj 2.st. červen- výlety a exkurze tříd 7.4. Etwinning V tomto školním roce jsme se zapojili do etwinningových aktivit celkem dvěma projekty: Knowing personalities 8. ročník: a Virtual magazine 9. ročník: Oba je moţno vidět také prostřednictvím webových stránek školy. V rámci etwinningu jsme se připojili k dalším činnostem, které souvisí s tímto programem: 1. V říjnu to byl Etwinningový maraton, zde ţáci 8. ročníku během pátečního odpoledne plnili různé úkoly a soutěţe, výstupy je moţno vidět na: 23T19%3A44%3A00%2B02%3A00&max-results=7 29

30 2. V únoru se Mgr. Miroslava Filipi zúčastnila mezinárodního vzdělávacího setkání učitelů vyuţívajících ve výuce etwinning, tento seminář se konal ve španělské Seville. Zde proběhlo vyhodnocení nejlepších projektů na evropské úrovni, dále jejich prezentace a workshopy s novou metodikou tvorby projektů. Více na: 3. V měsíci březnu se vyučující Jana Ţemličková a Miroslava Filipi zúčastnily národní konference ve Zlíně, zde byly vyhodnoceny nejlepší projekty v rámci české republiky, proběhly workshopy na téma nové ICT technologie a jejich vyuţití v projektech. 4. V týdnu od do se ţáci naší školy podíleli na kampani za vyšší vyuţití ICT pod názvem European Skills Week Aktivitu zahájili ţáci 7.A a 9. třídy ve výtvarné výchově s p.uč. V. Šmídem komiksovými příběhy, popisujícími netradiční vynálezy lidstva, např. dţíny, čokoládu, zip, dýchací přístroj pod vodou, brambůrky apod. Historii těchto vynálezů dětem objasnila p. uč. J Pecinová ve fyzice, ţáci pak vytvářeli příběh, s p. uč. M. Filipi v mediální výchově. Pouţili jsme scanner, digitální fotoaparát, program Zoner, Media Maker, malování. Děti zpracovávaly jednotlivá videa ve dvojicích. Videa byla zveřejněna na: Kampaně se celkem zúčastnilo 35 ţáků, 3 učitelé, práce byly zpracovány v předmětech výtvarná výchova, fyzika a mediální výchova. Výsledky je moţné shlédnout zde: V květnu se naše škola zúčastnila oslav pětiletého výročí vzniku tohoto programu. Ţáci 8. ročníku v rámci skype konference navštívili vizuálně i mluveným a slyšeným slovem prostřednictvím webové kamery a smart tabule etwinningové partnery v Rumunsku. Stejná akce proběhla jiţ v únoru tohoto roku. Záznamy z této akce je moţno vidět zde: &authkey= Gv1sRgCJCFrMvso9-4JQ&feat= 6. Poslední akcí bylo Jaro Evropy Spring Day. Zde se prolínaly úkoly z předmětů zeměpis, občanská výchova, anglický jazyk a týkaly se dětí z 8. a 9. ročníku. Děti získávaly informace o evropských zemích, zamýšlely se nad smyslem EU, překládaly do anglického jazyka zjištěné informace. Akce vyvrcholila besedou s radní pardubického kraje, Ing. Pernicovou. Výstupy je moţno vidět zde: nebo Program etwinning je tedy pět let trvající moţnost vytvořit virtuální partnerství se školou nebo více školami v Evropě. Je zde moţno zahrnout jakékoliv vyučovací předměty, lze realizovat v jakémkoliv jazyce kromě jazyka mateřského. Provází jej aktivity jako jsou výše popsané Spring Day nebo European Skills. Děti i učitelé se zde zabývají vyuţitím ICT nástrojů, cizími jazyky, jednotlivé předměty se prolínají. Hlavním přínosem je praktická zkušenost s komunikací v angličtině, pro mnohé děti vůbec první v ţivotě. 30

31 8. Zájmové vzdělávání- školní druţina, školní klub 8.1. Školní druţina V tomto školním roce bylo přihlášeno k docházce celkem 42 dětí z třídy. Vychovatelkou byla Dana Bakešová a od pondělí do středy vypomáhala odpoledne Tereza Sůrová a ve čtvrtek a pátek Taťána Chmelíková. Během celého školního roku se děti učily slušnému chování jak k dospělým, tak ke svým spoluţákům a starší pomáhaly mladším. Po celý školní rok se děti nejvíce zabývaly pracovní a výtvarnou činností, vyráběly dárky pro kamarády a rodiče a svými výtvory si zdobily třídu. Několik dětí se se svými pracemi zúčastnilo výtvarné výstavy v Zaječicích, kde Kristýna Pavlíčková získala 3. místo. Na podzim a na jaře se konaly jiţ tradičně dílničky pro děti i jejich rodiče. Děti se také učily poznávat přírodu jak z obrázků, tak i z praktických ukázek. Sledovaly a pročítaly časopisy Sluníčko, Mateřídouška, Pastelka a Míša. Prakticky i teoreticky se děti seznamovaly se základními pravidly silničního provozu pro chodce a cyklisty a učily se dopravní značky. Nejraději děti pobývaly na školní zahradě, kde si zahrály různé pohybové hry a také několikrát v tomto roce opékaly buřty. Vzájemně jsme se navštívili s dětmi ze školní druţiny z Vejvvic, se kterými jsme většinou pořádali sportovní klání ve vybíjené a fotbalu a také v závodech druţstev v různých disciplínách. Pokud nám počasí dovolilo, pořádali jsme turistické vycházky v nedalekém okolí. Po celý rok k nám téměř kaţdý měsíc jezdila s divadelními představeními, která se u dětí těší velké oblibě, paní Koumarová. Rovněţ jsme často vyuţili výukových programů Ekocentra Chrudim, zaměřených na ochranu přírody. Byly to programy Voda, Bylinky, Letokruhy, Pavouci aj. Děti se zapojily do celoškolního projektu Les a Voda. Přehled akcí: Září Říjen - divadelní představení Vodník Rybička a víla Leknínka - turistická vycházka Skalice - sportovní odpoledne se ŠD Vejvvice - opékání buřtů na školní zahradě - výlet do Vejvvic fotbal, vybíjená - výukový program Ekocentra Mezilidské vztahy - divadelní představení O řepě - projekt Les Listopad - divadelní představení Čert a Káča - opékání buřtů na školní zahradě - podzimní dílna Prosinec - výlet do Vejvvic Mikulášská besídka - pečení štrůdle a vánočního cukroví - výukový program Ekocentra Vánoce 31

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah str. Charakteristika školy 3 Úvodní slovo 4 Základní údaje 5 Učební dokumenty 6 Přehled pracovníků

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty žáků

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 60. výročí otevření budovy školy

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 60. výročí otevření budovy školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ 60. výročí otevření budovy školy Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 1 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice Výroční zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim. pro školní klub

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim. pro školní klub Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro školní klub Identifikační údaje Adresa ŠK Nádražní 253, Hrochův Týnec 538 62 IZO 150017014 Adresa pro dálkový přístup telefon:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014 Výrocní zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více