Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, Rovensko pod Troskami tel./fax: , Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Rovensko září 2013 Schváleno Školskou radou dne: předkládá: Mgr. Zuzana Bílková ředitelka školy

2 Obsah a členění zprávy 1. Charakteristika školy a přehled vzdělávacích programů 2. Výkon státní správy 3. Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 4. Zápis dětí do 1.třídy 5. Přehledné tabulky o výsledcích vzdělávání 6. Přehled rozmístění vycházejících žáků 7. Speciální vyšetření, žáci s SVP 8. Péče o talentované žáky 9. Mimoškolní aktivity 10. Minimální preventivní program 11. ŠVP ZV Škola v ráji 12. Údaje o výsledcích kontrol ČŠI 13. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 14. Přehled školních výletů 15. Materiální oblast 16. Partnerské vztahy školy 17. Zpráva o poskytování informací za rok Zpráva o hospodaření za rok

3 1. Charakteristika školy a přehled vzdělávacích programů: IČO: IZO: Web: mail: příspěvková organizace města Rovensko pod Troskami ředitel školy (statutární orgán): Mgr. Zuzana Bílková, zástupce ředitele: PaedDr. Zdeněk Měkyna zařazení do sítě škol: právním subjektem od 1. ledna 1996 kapacita školy: 260 žáků Školská rada zřízena v roce 1996, má 6 členů: v tomto roce - Jiří Kubelka předseda, Bc. Jiří Bíma (zástupci zřizovatele), Šárka Štěrbová, Petra Procházková (zástupci rodičů), Mgr. Tereza Mrázková, Mgr. Jana Vlková (učitelé) Součástmi školy jsou: školní jídelna od kapacita 265 jídel školní družina od kapacita 50 dětí celkový počet pracovníků: 28 (přepočtených: 22,54), z toho 21,62 placených ze státních prostředků, 0,92 z hospod. činnosti z toho 13,14 přepočtených pedag. pracovníků ze státních prostředků Základní škola v Rovensku pod Troskami je spádovou školou Podkozákovska a části Českého ráje. Škola umožňuje získat úplné základní vzdělání všem dětem, zejména pak z Rovenska pod Tr. a ze spádových obcí Ktové, Libuně, Újezda pod Tr., Troskovic, Holenic, Hnanic, Borku, Radvánovic, Veselé u Semil, Žernova, Tatobit a Lestkova. Jde o komplex budov různého stáří, které byly k původním dvěma objektům postupně přistavovány. Svou velikostí a vybavením plně vyhovuje vzdělávání žáků, v letech byla přistavěna nová sportovní hala a škola prošla celkovou rekonstrukcí. Žáci byli ve škol. roce 2012/13 byli ve všech ročnících vzděláváni podle ŠVP Škola v ráji č.j.3413/ Nové zaměření školy a aktivity V tomto školním roce se škola zaměřila na environmentální výchovu. Ve škole se třídí odpad papír, plasty, PET lahve, hliník, dále se sbírá elektroodpad, baterie, mobilní telefony. Škola se zapojila nově do několika ekologických projektů (viz kapitola o envin. výchově), uspořádala Den vody ve spolupráci s Veolií, na škole proběhly besedy o třídění s formou Ecocom. V červnu byl pro devátou třídu uspořádán Týden globální výchovy v Jizerských horách, který byl zaměřen na sociálně ekologické problémy ve světě. Důraz je kladen nejen na znalosti, ale především vztah k přírodě. V tom nám pomáhá i výborná spolupráce s místním oddílem zálesáků Bobříci. Na škole také koncem roku začal nově pracovat školní parlament pod vedením výchovné poradkyně Mgr.Terezy Mrázkové. Na začátku roku začne pracovat Sdružení rodičů. Hodně aktivit škola také vyvíjí v oblasti sportu, na škole proběhlo několik místních turnajů pod vedením učitele tělesné výchovy Mgr. Pavla Maška. Naši žáci se zúčastňují sportovních soutěží s velkým úspěchem, také díky aktivnímu místnímu oddílu Sokol. Škola má navýšený počet hodin tělesné výchovy, nepovinný předmět pohybová výchova a kroužek volejbalu. Kombinací sportu a ekologické zodpovědnosti byla dobrovolná akce pro žáky Do školy na kole. 3

4 Na škole byla v květnu uspořádána vernisáž výtvarných prací ve spolupráci se ZUŠ Lomnice nad Popelkou. Hlavní budova školy byla vyzdobena výtvarnými pracemi, keramikou, novými nástěnkami. Většina tříd a schodiště malé budovy bylo během prázdnin barevně vymalováno. Na hlavní budově bylo zpřístupněno schodiště vedoucí k půdě a využito pro výstavu výtvarných děl. V červnu odjelo 11 žákyň s paní učitelkou na angličtinu Bc. Zuzanou Kněbortovou na týdenní poznávací zájezd do Anglie. 2. Výkon státní správy: V průběhu školního roku bylo vydáno celkem 27 správních rozhodnutí, z toho: pro přijetí k základnímu vzdělávání 1. září ročník 14, ostatní 8 k odkladům nástupu školní docházky - 1 k přestupu z jiné školy v průběhu Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti uvádí tabulka č. 1 způsobilost absolventi do 30 let let let 51 - důch. věk důchodci celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen a) pedagogičtí pracovníci OPZ úplná 0 1/1 5/4 6/6 4/2 0 OZ 0 0 1/ PZ /1 0 žádná 0 1/1 1/1 1/1 0 0 b) provozní zaměstnanci OZ úplná 0 0 1/1 3/3 4/3 0/0 žádná /1 0 0 OPZ odborná a pedagogická způsobilost, PZ pouze pedagogická způsobilost, OZ odborná způsobilost Porovnání aprobovaně odučených hodin ve školním roce 2012/13 Předmět Počet hodin odučených Počet hodin odučených % aprobovanosti aprobovaně neaprobovaně český jazyk všechny hodiny 0 100,00% matematika všechny hodiny 0 100,00% prvouka všechny hodiny 0 100,00% vlastivěda všechny hodiny 0 100,00% přírodověda všechny hodiny 0 100,00% tělesná výchova všechny hodiny 0 100,00% výtvarná výchova ,85% hudební výchova ,56% fyzika všechny hodiny 0 100,00% zeměpis všechny hodiny 0 100,00% dějepis 0 9 0,00% přírodopis ,00% 4

5 pracovní činnosti všechny hodiny 5 100,00% anglický jazyk ,57% německý jazyk ,00% informatika 0 5 0,00% Z tabulky vyplývá, že aprobovanost školy je téměř zcela zajištěna pouze na 1. stupni. Na 2. stupni školy bylo neaprobovaně vyučováno některým výchovám, tj. Hv, Vv, dějepisu. Výuka ostatních hlavních předmětů je aprobačně zajištěna. 4. Zápis dětí do 1.třídy: Zápis dětí do 1. ročníku ze spádové oblasti školy se konal v pátek 20. ledna Složení zapsaných žáků uvádí tabulka: obec počet zapsaných dětí/ z toho dívky děti s odkladem/ z toho dívky a odstěhovaní nastoupilo do 1. ročníku k Rovensko pod Tr. 7/1 0 7/1 Ktová Libuň Troskovice Žernov 3/2 0 3/2 Veselá u Semil 2/2 0 3/2 Holenice Ostatní 1/0 0 1/0 celkem 15/5 8/3 14/5 Počet žáků zapsaných v roce 2012 byl ve srovnání s rokem předešlým nižší, odklad pouze jeden. I z důvodu odstěhování nastoupilo do 1. třídy pouze 14 žáků. Trvalým problémem zůstává dopravní napojení Hrubé Skály i z Tatobit, kdy žáci vycházející z 5. třídy volí raději dopravně dostupnější Turnov. O těchto problémech se jedná s pracovníky KORIDu Libereckého kraje. Ředitelství školy se snaží zajistit žákům co nejširší výukovou nabídku v rámci svých mzdových i jiných finančních možností. Žákům je nabízena škála povinně volitelných i nepovinných předmětů: v 7. ročníku z 3 předmětů v 8. a 9. ročníku ze 4 předmětů. Na škole je široká nabídka kroužků. Jde nám o to, aby se snížil odliv žáků do velkých škol v Turnově, kde mají žáci zcela jiné možnosti. 5. Přehledné tabulky o výsledcích vzdělávání ve školním roce 2012/13: Prospěch a chování na konci roku 2012/2013 ročník celkem počet žáků celkem s vyznamenáním prospěli neprospěli

6 2 z chování z chování Opravnou zkoušku konalo 1 žák ze zeměpisu (úspěšně). Procento žáků s 2. a 3. stupněm z chování: 07/08-6 žáků = 3,70 % 08/09-6 žáků = 3,84 % 09/10-2 žáci = 1,37 % 10/11-7 žáků = 4,96 % 11/12-1 žák = 0, 60% 12/13-1 žák = 0, 67% Celkový počet neomluvených hodin: 06/ / / / / / / Přehled rozmístění vycházejících žáků: Přehled rozmístění vycházejících žáků uvádí následující tabulka: (přihlášek je zhruba 2x více než žáků, neboť každý žák má možnost dát dvě přihlášky) typ SŠ: gymnázium SOŠ SOU celkem přihlá přijat Nasto přihlá přijat Nasto přihlá přija Nasto přihlá š. upí š. upí š. t upí š. přijat Nast oupí žáků žáků žáků žáků z 9. roč z 8. roč ze 7. roč z 5. roč celkem ze školy Všichni žáci devátého ročníku se umístili na školách. Plnění úkolů v oblasti Výchovy k volbě povolání -průzkum předběžné volby studia (září) -návštěva Centra pro volbu povolání na ÚP Semily s vycházejícími žáky (září) -účast na setkání výchovných poradců v Radostíně (říjen) 6

7 - podání ucelené informace ohledně přihlášek na SŠ rodičům vycházejících žáků na třídní schůzce (listopad) - rozdání přihlášek ke studiu a zápisových lístků a pomoc při jejich vyplnění (únor a březen) - vyhodnocení přijímacího řízení (červen) - účast na školení k projektu Volím správnou kariéru (únor, květen) průběžně: -individuální konzultace se žáky a rodiči k volbě povolání, studia - konzultace se zástupci středních škol - organizace exkurzí do SŠ (OAHŠ a SOŠ Turnov, Gymnázium Turnov, SUPŠ sklářská Železný Brod) - informace o středních školách na nástěnce výchovného poradce - dodávání informačních tiskovin žákům (katalogy středních škol, brožury, letáky) - informování žáků o termínech akcí, které mohou navštívit sami nebo s rodiči (burzy škol, dny otevřených dveří na středních školách) - kontrola dokumentů nutných k přijímacímu řízení, pomoc při vyplnění přihlášek a zápisových lístků, při nepřijetí ke studiu pomoc při sepsání odvolání proti rozhodnutí ředitele školy - pomoc při přípravě na přijímací řízení (chování, jednání s komisí) - oblast výchovy k volbě povolání kontrola rozvržení učiva do ročníků a předmětů Projekt Volím správnou kariéru Naše škola se zapojila do projektu Volím správnou kariéru. Projekt je určen žákům, kteří stojí před volbou povolání, a zároveň výchovným poradcům zapojených škol. Konkrétně se projekt týká žáků, kteří budou ve školním roce 2013/2014 navštěvovat 8. a 9. třídu. Má jim pomoci při výběru dalšího studia. V současné době totiž vysoké procento studentů středních škol studium nedokončí, což je patrně důsledkem špatného výběru střední školy. Cílem projektu je výskyt tohoto negativního jevu zmírnit a pomoci dětem, aby se rozhodly co nejlépe. Jádrem projektu je profesní diagnostika COMDI, prováděná pomocí testování na počítačích. Tyto testy by měly pomoci žákům zorientovat se ve svých osobnostních i profesních předpokladech. Testování proběhne přímo ve škole, v počítačové učebně. Žáci 9.třídy by měli testování absolvovat v září 2013, žáci 8.třídy kolem pololetí školního roku 2013/2014. Koordinátorem projektu na naší škole je výchovná poradkyně Mgr.Tereza Mrázková. 7. Speciální vyšetření, žáci s SVP: V průběhu školního roku bylo vyšetřeno Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech 10 žáků školy, v Jičíně 4 žáci. U většiny z nich šlo o kontrolní vyšetření, které potvrdilo či diagnostikovalo vývojovou poruchu učení. Žákům s vývojovými poruchami je poskytována na škole zvýšená péče, jsou pod dohledem dyslektických asistentek (pí uč. Kočová a Vlková), které ve 2 skupinách poskytovaly přímou nápravu a radí rodičům, jak postupovat doma při nápravě poruchy učení. Celkem bylo v jejich péči 4 žáci ze 2. stupně, někteří s více poruchami. Jeden žák z prvního stupně měl pravidelnou hodinu s odbornou 7

8 asistentkou p. uč. Mgr. Lenkou Pavlouskovou. Žáci, kteří měli nějaké potíže s učivem a jejichž rodiče projevili zájem, měli možnost chodit na doučování. Péče o žáky s SVP Hodina nápravy čtení a psaní probíhala po celý rok ve středu ráno od 7 hodin do 7, 40 hod. Navštěvovali ji 3 žáci ze 7. třídy a 1ze 6. třídy. Všichni žáci měli téměř 100% docházku až na 1 žáka, u něhož bylo nutné jeho časté absence řešit s výchovnou poradkyní a s jeho rodiči. Po celý rok žáci pracovali s dyslektickou čítankou č. 3 a zaměřili jsme se zejména na procvičování pravopisných jevů, které žákům činily potíže např. pravopis přídavných a podstatných jmen, vlastní jména, skloňování, pádové otázky, časování sloves. Ve čtení procvičovali žáci čtení s porozuměním a orientaci v textu. Většina článků již byla zaměřena na seznámení s odborným textem, kde žáci vyhledávali hlavní myšlenky a vysvětlovali cizí slova. Také po konzultaci s učitelkou češtiny žáci probírali učivo, které se zrovna učili a opravovali diktáty a domácí úkoly. Pro některé žáky je jejich vyučujícími zpracován individuálně vzdělávací plán, který vychází z potřeb péče, tak jak stanovuje Pokyn MŠMT pro integraci žáků. Přehled a rozmístění těchto žáků uvádí níže zobrazená tabulka: Tabulka: Přehled a rozmístění integrovaných žáků ve školním roce 2012/2013 třída celkem dysortografie 1 dyskalkulie 0 dyslexie 2 dysgrafie 0 výv.dysfázie 1 ostatní + 6 kombinace S logopedickými problémy byl na škole 1 žák. 8. Péče o talentované žáky Přírodopis: zapojení do zájmového kroužku Praktikum z přírodopisu, vedeného Dr. Měkynou příprava a účast ve školním, okresním a krajském kole biologické olympiády projektové úkoly s ekologickým zaměřením (Vítání jara, Škola v lese, Den v ráji, Den vody, exkurze do ZOO, Botanické zahrady aj.) Olympiáda z českého jazyka Okresního kola se zúčastnila dvě děvčata: Pilařová avotrubcová z 9. třídy Německý jazyk školní kolo Soutěže v německém jazyce. Dvě nejúspěšnější řešitelky postoupily do okresního kola, které se konalo 13. února v Semilech. Byly to Monika Votrubcová a Adéla Pilařová z 9. třídy. V Semilech dívky vyhrály, co se dalo Monika si odvážela diplom za první a Adéla za druhé místo. Zároveň tím postoupily do krajského kola. To proběhlo 22. února v Liberci v 8

9 DDM Větrník, kde se umístily na 6. a 7. místě. Každý okres Libereckého kraje byl zastoupen dvěma žáky. Anglický jazyk Jedenáct žákyň sedmé, osmé a deváté třídy se zúčastnilo spolu se svojí vyučující anglického jazyka poznávacího zájezdu do Anglie. Chemie: exkurze na SPŠU v Železném Brodě příprava na okresní kolo chemické olympiády Výchovy: Velká péče je věnována o talentované žáky v oblasti sportu, kterou zajišťuje p. učitel Mgr. Pavel Mašek. Žáci své talenty v oblasti výchov rozvíjejí také v bohaté nabídce kroužků (viz níže). 9. Mimoškolní aktivity: a) Činnost školní družiny v roce Ve školním roce byla opět otevřena 2 oddělení. Přihlášeno bylo 50 dětí. 1. oddělení K. Šmirausová. 2. oddělení P. Majdičová nástup na MD , nástup V. Houšková. V podzimních měsících jsme se věnovali sběru přírodnin, ovoce, ze kterých jsme poté vyráběli výrobky nebo zpracovávali v kuchyni na různé kompoty, čaje ( jablka, švestky, šípky). V říjnu jsme uskutečnili halloweenský karneval, na který si děti samy vyrobily masky, děti soutěžily, proběhlo i malé občerstvení. V měsíci prosinci proběhly tyto akce: čertovská besídka pečení a zdobení perníčků, děti měly čertovské obleky, pekelný tanec, soutěžení a občerstvení. Hasičská přednáška s promítáním na interaktivní tabuli, kde se děti zapojily do besedy s hasiči, ukázky oblečení a hasičské výzbroje. Vánoční besídka proběhla v duchu vánočních koled, mlsání cukroví, rozbalování dárečků. V lednu nás opět navštívil místní včelař pan Svačina s přednáškou o včelách a jejich užitku. V únoru byl opět maškarní bál se soutěžemi o drobné ceny a občerstvením, které si děti samy upekly a připravily. V zimních měsících jsme pořádali závody na sáňkách a bobech nad školou. V březnu jsme pozvali instruktory z ekologického centra Sedmihorky a ti se nám postarali o sérii velmi zajímavých přednášek z oblasti zvířat, rostlin a nerostů. Proběhlo vynášení a upálení Moreny za předříkávání básní o jaru a uvítání jara. V jarních dnech jsme uvítali pozvání pana Svačiny na kůzlátka, kde nám pověděl vše o chovu a užitku koz. V dubnu jsme upálili čarodějnici, opekli si buřty a proběhl čarodějnický rej a soutěže pro čarodějnice vaření lektvarů, poznávání koření, hod koštětem. V květnu jsme byli na exkurzi místní zvonice a kostela, kde nám velmi hezky vyprávěli o historii zvonice a kostela. V kostele jsme měli možnost navštívit zákristii s přehlídkou oděvů pro faráře. Dále jsme navštívili výstavu po proběhlých oslavách Antimony. Výstava se jménem Antimony očima dětí. Výstavou nás prováděla paní Vávrová z MěÚ. 9

10 V červnu proběhl dětský den na školní zahradě formou her, občerstvení, opékání buřtů. Na zakončení školního roku jsme pozvali kabaretního umělce z Prahy, který dětem předvedl estrádní vystoupení. b)kroužky: Sborový zpěv sbor Prstýnek - Bc. K. Matysová Divadélko - Bc.K. Rohlová Volejbal - Mgr. P. Mašek Praktikum z přírodopisu - PaeDr. Z. Měkyna. Šikulky - kroužek pro šikovné holky - p. Tvrzníková Angličtina (1. a 2. třída) Bc. Z. Kněbortová Nepovinný předmět Zájmové útvary Pohybové hry p. Mgr. Čermáková Cvičení z matematiky 9. třída Cvičení z českého jazyka 9. třída Počet dětí navštěvujících ZUŠ v Lomnici nad Pop. Na 1. stupni v minulém školním roce navštěvovalo 11 žáků výtvarný obor, 6 žáků klavír, 1 žák hru na trubku a 1 žák hru na flétnu. Na 2. stupni navštěvovali 3 žáci výtvarný obor, 3 žáci výuku na trubku, 2 žáci hru na flétnu, 1 žákyně sólový zpěv a 1žákyně hru na klavír. Justýna Mrázková také chodí do ZUŠ v Turnově na housle. Bobříci Na škole působí úspěšně BOBŘÍCI - oddíl mladých zálesáků. Byl založen na podzim roku 2003 manžely Janou a Davidem Majerovými. Letos se vytvořil nový oddíl dětí ze třetí a čtvrté třídy.v současné době se členství v oddíle se stalo takřka prestižní záležitostí. Podnikají výlety a výpravy na nejrůznější zajímavá a mnohdy téměř neznámá místa v Českém ráji. Hrají pátrací a bojové hry v přírodě, učí se tábornickým a zálesáckým dovednostem, poznávají zvířata a rostliny naší přírody, učí se orientovat v mapách a v terénu. Prověřují svoji fyzickou zdatnost, obratnost, odvahu i znalosti a logické uvažování, při obtížném "lovu" nejrůznějších bobříků. V dubnu uskutečnili manželé Majerovi pro školu akci Střípky dobrodružství, při které děti měly možnost zažít to, čím se oddíl zabývá. Konec školního roku završili mladí zálesáci jako vždy vodáckým víkendem a také několikadenním stanováním, které někdy obnáší fyzickou námahu, nepohodlí a spoustu práce, ale především je plné dobrodružství, kamarádství, her, napětí a nezapomenutelných zážitků. V letních měsících uskutečnil oddíl 2 týdny letního tábora. c) Kulturní program školy a další akce 10

11 Škola uspořádala nebo se podílela na těchto akcích: září 4. září - Den otevřených dveří - 8. a 9. třída (výběr) Volejbalové turnaje v neděli v Turnově - 3x P. Mašek 27. září drakiáda P. Mašek odpoledne 28. září zpěv dětí ze sboru u příležitosti vysvěcení křížku 8. září třída divadlo O zvířatech Turnov 9. září třída -divadlo -Svobodný vězeň - Turnov říjen 6. a peer program v Tatobitech výuka na dopravním hřišti 4. třída komcert Zvířátka Turnov - 1. stupeň divadelní představení Svobodný vězeň Turnov 8.a 9. třída naivní divadlo Liberec třída 15. října beseda Ekokom o třídění celá škola pornografie a kult těla ing. Koťátko 9. třída Prevence proti alkoholu Mgr. Brožová v- 7. a 8. třída Koncert písničky z muzikálů - celá škola (kromě 7. a 8. třídy) návštěva úřadu práce v Semilech 9. třída Halloween karneval - ŠD listopad exkurze na městský úřad 3. třída Kouření a závislosti ing. Koťátko -7. třída dopravně bezpečnostní akce s policií 1. stupeň bezpečný pohyb po internetu akce PPP Semily v Tatobitech ( 2 žáci) sex, AIDS, vztahy ing. Koťátko 8. třída tř. loutkové divadlo Chytrá horákyně v MŠ Návštěva SUPŠ sklářské Žel. Brod 9.třída prosinec rozsvěcení vánočního stromu (neděle) hudební vystoupení sboru Prstýnek a družiny výlet za sběr IQ park Liberec 8. třída čertovská besídka - ŠD šikana ing. Koťátko -6. třída Vystoupení sboru Prstýnek ve Svazu invalidů hodina zpívání Turnov třída Exkurze do botanické zahrady v Liberci praktikum z Př návštěva školky - jarmark vánoční akademie v Radnici celá škola beseda s hasiči ŠD vánoční besídky leden biologická olympiáda školní kolo koncert Turnov 1. stupeň beseda 5. třída s p. Matysovou o historii Rovenska přednáška o včelách - ŠD pořad o hudebních nástrojích celá škola florbal děti z 3. a 5. třídy turnaj v Turnově únor 11

12 7.2. olympiádačj krajské kolo olympiáda Aj krajské kolo sportovní akce p. Mašek s žáky v Turnově masopustní besídka - ŠD loutkové divadlo 1. třída školka třída beseda s p. Provazníkovou kyberšikana aj krajské kolo olympiády v NJ Liberec školní recitační soutěž 1. stupeň březen finanční gramotnost beseda 8. a 9. třída s odborníkem keramika 1. třída 14. a ekolog. Centrum Sedmihorky - ŠD žáby a žížaly ŠD Kyberšikana první stupeň vítání jara Morana - ŠD olympiáda přírodopis duben 5.4. mazlíčci a kameny ekocentrum Sedmihorky - ŠD vybíjená 5. Třída Patříme k sobě představení ment. postižených Střípky dobrodružství Majerovi třída čarodějnický rej ŠD, j beseda o dobrovolnictví 8- a 9. třída čarodějnický den stupeň, kuchyň florbal vybraní žáci Rej čarodějnic 1. stupeň a jídelna květen Antimony výstava akcí, vystoupení pěveckého sboru 9.5. Den vody všichni 9.5. rafty - zájemci a McDonalds cup vybraní žáci komunikační zážitkový program - všechny třídy exkurze na obrácené zvony družina dopravní soutěž v Košťálově 1. Stupeň zoologická zahrada s průvodcem přírodovědná praktika Den v ráji IQ park výlet kroužku Divadélko červen Školní výlety Děti vítají jaro akce mikroregionu třída týden globální výchovy 17.6., 19.6., Sedmihorky ekoprogram třída zájezd do Anglie vybraní zájemci třída slavnostní zakončení školní docházky 9. třída - radnice Žáci obou stupňů školy využívají dětského oddělení městské knihovny v Rovensku, které bylo před 13 lety umístěno do prostor školy a tím se výrazně zvýšil počet čtenářů, 12

13 knihovnice připravuje pro děti besedy, výstavky a různé soutěže, letos tu paní Bc. Kateřina Matysová uskutečnila postupně pro všechny ročníky besedy o rovenské historii Antimony. Na jaře se celá škola účastnila projektu Patříme k sobě. Organizátoři této akce, která prezentuje hudební a dramatické výstupy dětí a mládeže s mentálním postižením, nám nabídli vystoupení přímo v rovenské radnici. Tento projekt se již stal velmi pěknou tradicí. Školní časopis Rovník vyšel v tomto školním roce jednou v červnu Šéfredaktorky (absolventky 9.třídy) naši školu opustily, v novém školním roce by se měla zapracovat nová redakce (dívky z budoucí 8.třídy). Pěvecký sbor Prstýnek již funguje 8 sezónu vede je učitelka paní Bc. Kateřina Matysová. Během školního roku byla uspořádána vystoupení k různým příležitostem - například vystoupení při rozsvícení vánočního stromku, v období Vánoc na akademii, koncerty pro seniory. Zhodnocení vánoční akademie Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnila školní vánoční akademie. Konala se v sále na radnici. Koordinátorkou za 1.stupeň byla Mgr. Jana Šonská a za 2.stupeň Mgr. Tereza Mrázková. Vystoupení jednotlivých tříd připravovali se svými třídami třídní učitelé. Akademii moderovali žáci 9.třídy. Jejich vystoupení zvané Letem světem (cesta letadlem kolem světa) prolínalo celou akademií a jednotlivá vystoupení ostatních tříd byla do něj vhodně vložena ( Večerníček, Shakira tanec, Už se zase těšíme na Ježíška, Perníková chaloupka, O pravém princi a pravé princezně, Vyšetřování ztráty třídní knihy, Husita, Mrazík). Vystoupení všech tříd byla připravena zodpovědně a pečlivě. Na závěr akademie zazpíval několik písniček pěvecký soubor Prstýnek pod vedením Bc. Kateřiny Matysové. Nechyběly ani krátké vstupy s vtipy. Jak se osvědčilo v minulých letech, po poledni se konala generální zkouška, na kterou byly pozvány děti a učitelky z mateřské školy. V 15,30 hod. pak začínalo oficiální představení pro veřejnost. Účast byla hojná, zcela zaplněn byl celý sál i balkon. Příchozí byli obdarováni vánočními perníčky, které vyrobily vychovatelky s dětmi ve školní družině. Představení bylo natáčeno, zájemci si mohli objednat DVD. Vánoční akademie proběhla v příjemné atmosféře. O tom, že se vydařila, svědčí i následné kladné ohlasy z řad rodičů a veřejnosti. d) Akce ekologického charakteru proběhla beseda s žáky naší školy o třídění odpadu a jeho dalším využití hovořil pan Svačina ve školní družině s dětmi o včelách a jejich užitku a se ve školní družině konala přednáška o životě motýlů a žab 8.4. proběhla další série přednášek Mazlíci a havěť a Kamínky od Střediska ekologické výchovy Český ráj na téma o domácích zvířatech a o základních druzích nerostů a jejich vlastnostech 13

14 9.5. byl ukončen sběr papíru. Podle výkonu na žáka se na 1. místě umístila 2. třída, na 2. místě 8. třída a na 3. místě 6. třída 9.5. se uskutečnil projekt zaměřený na ochranu a čistotu vody na Zemi Den vody se žáci navštěvující praktika z přírodopisu zúčastnili expedice do liberecké zoologické zahrady Žáci naší školy se také zúčastnili školního a okresního kola chemické a biologické olympiády. V biologické olympiádě dokonce i krajského kola. Ekologická výchova také celoročně prolínala předměty přírodopis, chemie, zeměpis a výchova k občanství Environmentální projekty a programy Recyklohraní jde o výchovu ke třídění elektroodpadu a baterií spojenou také s plněním různých tematických úkolů Sbírej mobil jde o sběr vyřazených mobilních telefonů, žákům jsou vysvětlovány důvody této recyklace Škola v lese les ve škole projekt Sdružení Tereza, zaměřený na výchovu o lese a v lese Sběr papíru Podzimní kolo: celkem se nasbíralo kg papíru - na 1. místě se umístila 2. třída s průměrným výkonem na žáka 72,9 kg. Jarní kolo: celkem se nasbíralo kg papíru na 1. místě se umístila 2. třída s průměrným výkonem na žáka 57,1 kg. Celkové množství nasbíraného papíru kg. e) Den v ráji spolupráce s dětmi a rodiči z okolních škol, den otevřených dveří Dne proběhl na naší škole pečlivě připravovaný Den v ráji. Na jeho přípravě se podíleli všichni učitelé, vedoucí kroužků, učitelé ZUŠ, kuchařky, žáci 1. a 2. stupně i někteří rodiče. S nápadem uskutečnit tuto akci přišla paní ředitelka Zuzana Bílková s tím, aby se i naše škola představila širší veřejnosti s možnostmi a nabídkou školy pro své žáky a hlavně aby naše škola byla zajímavá pro žáky okolních málotřídních škol a zvolili si ji případně pro své další vzdělávání na druhém stupni. Dopolední program byl zaměřen na žáky ze sousedních škol ZŠ Libuň, Tatobity a Hrubé Skály. Pro celkem 37 dětí byly připraveny různé zajímavé aktivity - seznamovací hry, představení divadélka, angličtina s interaktivní tabulí, zábavný zeměpisný videostop, přírodovědné hrátky, vyrábění z papíru, hry s Bobříky, čarodějnická škola ve sportovní hale,... Odpoledne byla škola otevřena pro rodiče žáků a širokou veřejnost. Prohlídka školy byla zahájena hudebním vystoupením žáků ZUŠ a vernisáží výtvarných děl žáků ZUŠ, kroužku keramiky a Šikulek. Pro všechny příchozí byl připraven zajímavý kvíz, při jehož vyplňování 14

15 si prošli a prohlédli celou školu. V učebně chemie si návštěvníci vyzkoušeli pod vedením uč. chemické pokusy, v dílnách předváděli žáci výrobu svícnu, v učebně informatiky byly předvedeny zajímavé učební programy, v učebně přírodopisu a zeměpisu byly promítány prezentace za školních akcí. Nově otevřeny byly zrestaurované prostory budoucího školního klubu, kde budou moci žáci druhého stupně trávit odpoledne svůj volný čas různými činnostmi dle svého výběru. Atmosféra byla báječná a vše bylo navíc doplněno chutným pohoštěním, které s potěšením připravili žáci prvního stupně, paní kuchařky a někteří rodiče. Akce jistě měla svůj pozitivní vklad již v tom, že na zajištění akce se podíleli společně učitelé, žáci a rodiče za podpory města Rovensko pod Troskami a možná byli někteří i překvapeni, co všechno je možné při vzájemné spolupráci uskutečnit. f) Antimony očima dětí spolupráce školy na akci města V sobotu 4. května 2013 proběhla v Rovensku pod Troskami velká slavnost na počest 70. výročí lednových událostí roku Naše škola se zapojila s projektem Antimony očima dětí. Podařilo se vytvořit velké množství výtvarných i slohových prací. Součástí projektu byla i beseda s hlavní organizátorkou celé akce knihovnicí a učitelkou Kateřinou Matysovou. V den oslav byly veškeré práce vystaveny v městském muzeu v budově radnice v Rovensku pod Troskami. Velmi nás potěšil zájem pamětníků, spoluobčanů a ostatních významných hostů. Výtěžek z celé akce bude použit na nákup výtvarných potřeb pro žáky. g) Olympiády Školní kolo olympiády v německém jazyce bylo jednoznačné. Zúčastnily se pouze dvě dívky, které měly němčinu jako hlavní cizí jazyk. Obě dívky postoupily do okresního kola, kde žákyně Monika Votrubcová skončila na prvním místě a postoupila až do krajského kola. Se školním kolem olympiády v anglickém jazyce bylo vše poněkud komplikovanější. Nejprve nikdo z žáků neměl o účast v olympiádě zájem, protože soutěž neměla ve škole v posledních letech příliš velkou tradici. Žákyně deváté třídy Kateřina Šťastná nakonec dala impuls k vypsání školního kola. Toho se zúčastnilo 11 žáků v kategorii I.A (žáci 6. a 7. ročníku) a 20 žáků v kategorii II.A (žáci 8. a 9. ročníku). V kategorii I.A vyhrála Karolína Bittnerová. Vítězkou kategorie II.A se stala Kateřina Šťastná. Obě dívky postoupily do okresního kola olympiády. Nikdo z nás s olympiádou v angličtině neměl žádnou předchozí zkušenost, proto lze považovat za velký úspěch, že Kateřina Šťastná skončila na 6. místě z celkem 13 účastníků. Umístění v chemické olympiádě : v okresním kole chemické olympiády se žáci naší školy umístili na 9. a 11. místě. Okresní kolo biologické olympiády kategorie D Ve středu 10. dubna 2013 se uskutečnilo v Semilech okresní kolo BiO, kategorie D, na které pod vedením Dr. Měkyny odejeli za naší školu K. Kubelková ze 6. třídy a J. Švehla s M. Vondrákem ze 7. třídy. Mezi 21 účastníky si nejlépe vedla naše žákyně Kateřina 15

16 Kubelková, která zvítězila s náskokem 14,5 bodů. M.Vondrák aj. Švehla skončili na 20. A 21. místě. Okresní kolo biologické olympiády kategorie C Ve středu 27. března 2013 odejely nejlepší řešitelky školního kola (M. Vošvrdová, T. Vokřínková a J. Fišerová) do ZŠ v semilských Řekách, aby změřily své síly s dalšími 18 účastníky ve znalostech o naší přírodě. Po vyrovnaném boji ve třech částech: testu, poznávání přírodnin a praktickém úkolu, obsadila děvčata velmi pěkná místa: Vošvrdová - 4. místo postup do krajského kola Fišerová 7. místo a T. Vokřínková 11. místo Krajská kola biologických olympiád v Liberci: Kateřina Kubelková 2. místo Marie Vošvrdová 12. místo h) Pobyty žáků Zájezd do Anglie Jedenáct žákyň sedmé, osmé a deváté třídy se zúčastnilo spolu se svojí vyučující anglického jazyka Bc. Zuzanou Kněbortovou poznávacího zájezdu do Anglie. Program byl velmi nabitý. Navštívily královskou observatoř Greenwich, kde stály jednou nohou na východní a druhou nohou na západní polokouli. Lodí dopluly k proslulému mostu Tower Bridge a navštívily sousední Tower. Tam zhlédly anglické korunovační klenoty a poté procházkovým tempem obchodní londýnskou čtvrtí dorazily až ke katedrále Svatého Pavla. Následující den uskutečnily prohlídku jednoho z nejstarších univerzitních měst Oxfordu. Odpoledne navštívily hrad Warwick a prohlédly si jeho krásné interiéry i exteriéry. V den odjezdu navštívily ještě mnoho míst opět v Londýně. Začaly jsme Museem Madame Tussauds, kde jsme se vyfotily s mnoha slavnými a významnými osobnostmi (bohužel voskovými). Pokračovaly na StamfordBridge domácí stadion fotbalového klubu Chelsea, kde prošly interiéry včetně šaten hráčů. Z moderního a luxusně vybaveného stadionu naše kroky směřovaly opět k historii a klasice a prošly si část Londýna Westminster. Od Buckinghamského Paláce, přes park svatého Jakuba ke královské jízdárně, přes WhiteHall až k domům parlamentu a kolem slavného Big Benu až k LondonEye. U LondonEye nastoupily do pověstného anglického červeného dvoupatrového autobusu Double Decker a dojely na Trafalgar Square. Program zájezdu se zdál být adekvátní. V poměrně krátké době navštívily žákyně s paní učitelkou co nejvíce míst, ale zároveň měly dostatek času na nákupy a to nejen suvenýrů, ale i na posezení s přáteli v parku nebo v restauraci či kavárničce. Ubytování v rodinách dopadlo velmi dobře. Rodiny byly spokojené s chováním našich žákyň a na základě vyprávění z autobusu lze soudit, že i naše děvčata byla spokojena v rodinách. Pouze jedna trojice měla dle svých slov poměrně přísnou paní domácí. Ale právě tato paní za paní učitelkou poslední den ráno, když odjížděly, přišla, že tak hodné děti u sebe ještě nikdy neměla. Má se vyřídit rodičům, že se chovaly zcela báječně a že kdyby jely kdykoliv do Anglie, tak se mají určitě ozvat. Týden globální výchovy června

17 Proběhl na chatě Hubertka nad Lázněmi Libverda v týdnu od června. Cílem bylo žáky seznámit s rozličností světa a s tím, že nalézat řešení problémů v různých podmínkách není zcela snadné a prosadit je je ještě těžší. Věnovali jsme se tématům ochrany životního prostředí i sociálním otázkám v různých koutech naší planety. Týdenní pobyt v přírodě byl zároveň důstojným rozloučením s deváťáky. ch) Dopravní výchova ve škole 3. května obhajovali žáci 4. třídy své znalosti z dopravní výchovy v Turnově. Všichni splnili praktické jízdy a většina teoretickou část. 17. května proběhla v Kosťálově jako každoročně dopravní soutěž. Družstvo mladších žáků obsadilo celkově 4. místo a družstvo starších žáků 5. místo. Žáci prvního stupně absolvovali besedy o bezpečnosti s pracovníky policie ČR. i) Sportovní aktivity Prosinec - Florbal - starší chlapci okrsková účast na florbalovém turnaji, 3. místo Florbal - starší dívky - okrsková účast na florbalovém turnaji, 3. místo Duben+květen - volejbal - okrskové (1. místo) a okresní kolo (5. místo) pro starší žákyně místo) volejbal - starší žáci okrskové (2. místo), okresní (1. místo) krajské kolo (4. Kroužek volejbalu V uplynulém školním roce 2x týdně trénink. Uskutečněny 3 školní turnaje v minivolejbale (vánoční, velikonoční, rozlučkový). Účast na meziškolních turnajích (dívky na okrese páté, chlapci na kraji čtvrtí). Účast ve volejbalových soutěžích pořádaných okresními volejbalovými svazy v Semilech a Jablonci nad Nisou. V okrese Semily jsme pátý nejlepší tým (8 turnajů), v okrese Jablonec 3. nejlepší tým (3 turnaje). Líný tenis školní soutěž probíhající během školního roku. V jubilejním prvním ročníku se účastnilo 5 hráčů v kategorii Single a 4 hráčské týmy v kategorii Double. Všichni odehráli dvoukolový 17

18 turnaj a v kategorii Single jsme uskutečnili ještě finálový turnaj. Celkem bylo odehráno 42 utkání. Vítězi se stali deváťák Kristián Mikule (Single) a sedmačky Kačka Kopecká s Terkou Cíferskou (Double). Do školy na kole dobrovolná "soutěž" pro žáky, kteří dojíždí do školy ze vzdálenosti delší než 1 km. Registrovalo se 6 cyklistů, kteří za květen a červen ujeli do(ze) školy celkem 1418 km. Nejdelší trasu najezdila sedmačka Kája Bittnerová (187 km) a nejvíce dní dojížděla do školy Kačka Kopecká (20 dní) opět ze sedmé třídy. Rafty V květnu bylo nabídnuto žákům z třídy odpoledne strávené na raftech. Zúčastnilo se 37 žáků a 4 vyučující, jelo se z Malé Skály do Turnova. V tomto roce jsme opět proběhly kurzy plavání v bazénu v Turnově pro žáky 3. a 4. třídy.. Přehled účasti na sportovních soutěžích - 1. stupeň florbal se žáci prvního stupně zúčastnili florbalového klání, pořádaného ZŠ Žižkova v Turnově. Vybojovali první místo. PREVENTAN CUP vybíjená v Turnově proběhlo v Turnově okrskové kolo PREVENTAN CUP ve vybíjené za účasti žáků páté třídy. Obsadili 4. místo. McDonalds Cup malá kopaná proběhl okrskový turnaj v Turnově. Obě kategorie ( A třída, B třída) postupují do okresního kola Železném Brodě proběhlo okresní kolo turnaje v Železném Brodě. Obě kategorie se umístily na druhém místě. TROJBOJ VŠESTRANNOSTI v Turnově v Turnově na stadionu L. Daňka se uskutečnilo okrskové kolo venkovských škol TROJBOJE VŠESTRANNOSTI. Závodilo se ve třech disciplínách běh na 50m, skok daleký, hod míčkem do dálky. Do dalšího kola postupují: 1. třída Alex Kobr 4. místo 2. třída Patrik Mazánek 1. místo - Sebastián Kapušník 4. místo 3. třída Anežka Svobodová 1. místo - Kristýna Vlková 3. místo - Anežka Richterová 4. místo 4. třída Jakub Jína 1. místo 5. třída Kateřina Vlková 2. místo - Eliška Maslová 4. místo 18

19 - Adrián Kvapil 1. místo - Marek Kutek 2. místo - Václav Vondrák 4. místo další kolo TROJBOJE VŠESTRANNOSTI v Turnově Výsledky a postup do dalšího kola: Patrik Mazánek 1. místo Anežka Svobodová 4. místo Kateřina Vlková 3. místo krajské kolo TROJBOJE Patrik Mazánek 1. místo V soutěži průměrů tříd v kraji se 5. třída umístila na 1. místě a 2. třída na 3. místě. Lyžařský kurz se v tomto školním roce neuskutečnil, plánujeme pro rok 2013/14. j) další aktivity Již tradičně pomáhají žáci naší školy při sbírce ADRY. Tentokrát se prodávali různé drobné předměty. Jedna třetina získaných prostředků poputuje na konto humanitární pomoci, které se využívá při mimořádných událostech u nás i v zahraničí, druhá třetina podporuje rozvojové projekty ADRA v zahraničí. Fond Sidus Jako již loni, i letos se naše škola zapojila do sbírky Fondu Sidus. Peníze, které jsme získali prodejem placek s obrázky smajlíků, putovaly na sbírkový účet, určený na pomoc vážně nemocným dětem z motolské a olomoucké nemocnice. Podařilo se nám na tento účet odeslat pěkných 3045 Kč. Nejvíce se na projektu podíleli a velkou pochvalu si zaslouží tito žáci 7. třídy: Maruška Mrázová Mája Šťastná Terka Svobodová Martina Vladárová Vašek Pup Akce žluté krokusy V říjnu 2012 jsme vysadili u školy 500 sazeniček žlutých krokusů. Rozhodli jsme se zapojit se do akce občanského sdružení Baševi v rámci projektu Remember! Pamatuj! Cílem je vysadit v obcích na Jičínsku žlutých krokusů a uctít tak památku Čechů, kteří zahynuli v koncentračním táboře Osvětim Březinka v březnu a červenci roku Jednalo se o největší hromadné vraždy československých občanů v době druhé světové války. Žlutá barva tedy symbolizuje židovskou hvězdu, kterou Židé během druhé světové války museli viditelně nosit. k) Plnění úkolů v oblasti IVT 2012/

20 Žáci mají v počítačové učebně k dispozici již 18 plně vybavených dvojjádrových počítačů. Všechny jsou připojeny ke školní síti a k internetu. Počítačová učebna je využívána nejen k výuce informatiky, ale i k některým dalším předmětům (matematika, angličtina, němčina, zeměpis, přírodopis, český jazyk a fyzika). Úspěšně na nich proběhlo i dvojí testování: Scio a Niqes. V tomto období byly připojeny do sítě další 3 notebooky. Velmi živo je v učebně i v ranních hodinách, kdy je žákům přístupná po příjezdu dopravních spojů do zahájení vyučování. Využívají se i čtyři interaktivní tabule s příslušným hardwarem i softwarem. Ve školní síti jsou připojeny ještě další počítače v obou sborovnách, 2 počítače v ředitelně, u sekretářky a v jídelně. Dále mohou učitelé využívat nově zřízené WiFi spojení ve škole pro své soukromé notebooky. V učebně hudební výchovy je dataprojektor. Ten je kromě hudební výchovy využíván hlavně v předmětech dějepis a výchova k občanství. V příštím školním roce bude nutno modernizovat počítačové vybavení obou sboroven. 10. Minimální preventivní program Hodnocení minimálního preventivního programu ZŠ v Rovensku pod Troskami za školní rok 2012/2013 1) Dohoda o základních pravidlech realizace programu s vedením školy Září rozšíření MPP o další patologické jevy a jejich začlenění do výchovného procesu - vyčlenění finanční částky na nákup literatury a videokazet výborná spolupráce 2) Budování týmu spolupracovníků Září 2012 zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci, důraz na PČ a OV pod vedením preventisty - výborná spolupráce 3) Aktivity pro žáky Pornografie a kult krásného těla ( 9.tř.) (ing. Koťátko) Prevence proti alkoholu ( tř.) Mgr. Brožová Kouření a závislosti ( 7. tř. ) (ing. Koťátko) Bezpečný pohyb po internetu - Tatobity Beseda o šikaně ( 6.tř.) (ing. Koťátko) Kyberšikana ( 1. stupeň) Březen duben 2013 Finanční gramotnost ( Partners) 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ

Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 / 2003 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 0 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více