Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace Strachotice 71, tel.: , IČ: Č.j.: 114/2014 Vypracovala: Mgr. Karla Marešová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Schváleno na pedagogické radě dne: Projednáno na školské radě dne: Mgr. Karla Marešová ředitelka školy

2 I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace Adresa Strachotice 71, Právní forma Příspěvková organizace IČ DIČ CZ nejsme plátci DPH Identifikátor zařízení Bankovní spojení /0100 Internetové stránky Telefon Zřizovatel školy Obec Strachotice, okres Znojmo Právní forma Obec IČ Adresa Strachotice 79, Telefon Statutární orgán Mgr. Karla Marešová, Bolzanova 52, Znojmo Bydliště Bolzanova 52, Znojmo Telefon žáků žáků Součásti školy žáků 30 žáků IZO Kapacita Skutečný stav Základní škola žáků 73 žáků Školní družina žáků 50 žáků Úplnost a velikost školy Jsme neúplnou školou s 1. až 5. postupným ročníkem. V každém ročníku je jedna třída. V současné době se i na naší škole projevuje mírný nárůst žáků. V souladu s 23 a 177 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, měla škola na školní rok 2013/2014 výjimku z počtu žáků. Do zdejší školy docházejí žáci ze Strachotic, Micmanic, Slupi a Oleksoviček celkem dojíždí 17 žáků ze Slupi. 3 žáci dojíždějí ze vzdálenějších vesnic. Dopravní obslužnost je vyhovující. Vyučování začíná Provoz školní družiny 7.45 hod hod hod. II. Školská rada Školská rada dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění je při základní škole zřízena. Členové školské rady Z řad pedagogických pracovníků Z řad zákonných zástupců nezletilých Učitelé žáků Z řad zástupců zřizovatele Mgr. Jana Bartoníčková Zuzana Šnajdrová Eva Vaculová 1

3 III. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program ročník Škola pro život školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program ZV Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory ročník ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura I. st. I. st (5 d) Cizí jazyk (2 d) Matematika a její aplikace (3 d) Informační a komunikační technologie (2 d) Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova (1 d) (1 d) Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní hodiny Celková časová dotace Rozdíl časové dotace předepsané RVP 0 ŠVP vypracovaný podle RVP pro ZV s přílohou upravující vzdělávání žáků s LMP Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory ročník ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura I. st. I. st (7 d) Matematika a její aplikace (1 d) Informační a komunikační technologie (1 d) Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní hodiny Celková časová dotace Rozdíl časové dotace předepsané RVP 0 2

4 IV. Personální zabezpečení činnosti školy Odborná kvalifikace učitelů, dle zákona č. 563/2004 Sb. přepočtený / fyzický počet Celkový počet pedagogických pracovníků Učitelé 6,50 / 7 Z toho odborně kvalifikovaných 4,64 / 5 Počet učitelů, kteří ve školním roce 2013/2014 nastoupili na školu: 1 Počet učitelů, kteří ve školním roce 2013/2014 odešli ze školy: 0 Jiný asistent: 0 Nepedagogičtí pracovníci: 2 Aprobace učitelů: Mgr. Bohumila Bajglová On, Rj Mgr. Jana Bartoníčková On, Rj Mgr. Karla Marešová učitelství 1. stupně Mgr. Eva Nováková učitelství 1. stupně Mgr. Iva Hřibová učitelství 1. stupně Petra Chýlová vychovatelství Aprobace vychovatelky: Petra Chýlová vychovatelství Věra Zifčáková výchovná a humanitární činnost Věkové složení pedagogických pracovníků Věk Muži Ženy do 35 let let 0 4 nad 50 let 0 3 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Rodičovská dovolená 0 0 Celkem 0 7 Poradenské služby fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce školní metodik prevence 1 učitelství 1. stupně vysokoškolské V. Rozhodnutí ředitele (dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí) Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky O přijetí k základnímu vzdělávání - SŘ 18 0 IVP integrace, přeřazení do jiného ŠVP - SŘ 6 0 VI. Vyřizování stížností, oznámení a podnětů Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum podání Obsah stížnosti správní řád Stěžovatel Stížnost vyřídil 0 0 Ročník 0 0 Celkem 0 Počet žáků 0 0 Počet žáků Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Počet žáků Datum podání Obsah stížnosti správní řád Stěžovatel Stížnost vyřídil Ročník Počet 3 žáků Počet žáků Počet žáků

5 Ročník Počet žáků Prospěl Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Opakují ročník Pochvaly za prospěch Počet omluv. hodiny Průměr na žáka Počet neoml. hodin Průměr na žáka Celkem Počty žáků: VII. Přehledné údaje o vzdělávání žáků Hodnocení žáků: Školní rok 2012/2013 k Počet tříd celkem Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 1.stupeň ,4 I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída , , , , , Celkem , Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy VIII. Školní preventivní program Na počátku školního roku byl vytvořen Minimální preventivní program. S plánem byli seznámeni všichni vyučující i rodiče na třídních schůzkách. Nebyl zjištěn kontakt žáků s návykovými látkami. S žáky byly vedeny besedy a rozhovory o problémech týkajících se nejen návykových látek, ale i šikanování a vandalismu. Naší snahou bylo též vytvořit co nejširší odpolední volnočasové aktivity. Hodnocení metodika prevence: Psychosociální klima školy je na velmi dobré úrovni. Stejně jako v předcházejících letech se nevyskytly žádné závažné patologické jevy. Menší kázeňské přestupky byly ihned řešeny s rodiči. Nikomu z žáků nebyl snížen stupeň z chování. Daří se nám zapojit velkou část žáků do odpoledních volnočasových aktivit. Na tvorbě Minimálního preventivního programu školy se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy, stejně jako na realizaci jednotlivých úkolů. Hodnocení ředitele školy: Je zajišťováno proškolení metodika prevence sociálně patologických jevů. 4

6 Informovanost žáků a rodičů je dostatečná. Na začátku roku informujeme rodiče o preventivních opatřeních, které škola používá při svém působení na žáky. Pedagogové mají dostatek knih o drogové problematice a šikaně. IX. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Studium k prohlubování odborné kvalifikace Počet pracovníků Problém zvaný ADHA, LMD 1 Metodické odpoledne pro ředitele 1 Nový občanský zákoník 1 Komunikace s rodiči 1 Angličtina od začátku 1 Celkem 5 Samostudium Počet dnů Vánoční prázdniny 5 Jarní prázdniny 5 Velikonoční prázdniny 1 Celkem 12 X. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí V letošním školním roce neproběhla školní inspekce. XI. Zájmové vzdělávání školní družina Školní družina počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 2 50 fyz. 2 / 1,18 přepoč. Z činnosti školní družiny: Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině (dále jen v ŠD) probíhala dle vlastního ŠVP pod názvem Korálky zábavy a odpočinku. Vhodnými metodami a formami práce docházelo k naplňování specifických cílů a klíčových kompetencí. ŠVP ŠD navazoval na ŠVP ZV školy. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo ŠD 50 žáků. Žáci byli rozděleni do 2 oddělení. V rámci ŠD pracovaly 3 zájmové kroužky hra na flétnu, sportovní hry a dramatický kroužek. Každé oddělení pracovalo v rámci možností podle svého specificky zaměřeného celoročního plánu. V odpočinkových činnostech docházelo spíše ke spontánním hrám žáků. Vzdělávali jsme se dle kompetencí, snažili jsme se plnit cíle, které jsme si vytyčili. Vkládali jsme činnosti, které rozvíjeli učení a poznávání žáků, volili jsme různé hry, didaktické či sportovní. Dávali jsme přednost kolektivní spolupráci, možnost projevení žáka jako samostatné osobnosti. Uplatňovali jsme znalosti o životním prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví. Vytvářeli jsme spoustu podnětů pro trávení volného času. Každou činnost jsme vhodně motivovali, vždy zhodnotili. Do činností jsme se snažili zapojovat všechny žáky, i méně aktivní. Přihlíželi jsme k fyziologickým potřebám žáků a předcházeli vzniku sociálně patologických jevů. Využívali jsme didaktické hry, obrázkový materiál, pomůcky a hračky v ŠD, mediální výchovu, soutěže, výukové programy, zpívali písně, vyráběli, četli. Také jsme se učili, jak se máme chovat ve společnosti, k lidem i sobě samotným. Uskutečnily se tyto akce: valentýnský duel, karneval v režii dětí, zábavné odpoledne - odměna za vysvědčení, hrátky s čerty, adventní tvoření, projektový týden Neználci, drakiáda, družinový pětiboj, Leží tam v oboře, nožky má nahoře, ŠD má talent, Jak Křemílek a 5

7 Vochomůrka zasadili semínko, výroba a vynášení Morany, Není bylina, aby na něco nebyla, Díky pane Andersene, Koukej, kam co házíš, Hádej, hádej hadači, Doremifasol, slet čarodějnic, talent ŠD, Den matek, družinová stopovaná. XII. Zařízení školního stravování Školní stravování zajišťuje školní jídelna v Micmanicích, vzdálena přibližně 1 km a je součástí Mateřské školy, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizace. Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a ostatní důchodci 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna ŠJ výdejna Náhradní stravování XIII. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků mimořádně nadaných Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Specifické vývojové poruchy učení 2. 1 Specifické vývojové poruchy učení 3. 2 Specifické vývojové poruchy učení 5. 1 Lehké mentální postižení 4. 1 Celkem U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesným nebo smyslovým postižením či jiným znevýhodněním, ale i žáků mimořádně nadaných, uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. Naše škola zatím neumožňuje bezbariérový přístup. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami naplňujeme individuální integraci pomocí těchto programů: vyhledáváme žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami a trvale je sledujeme, úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Znojmě (PPP) a Speciálním pedagogickým centrem v Brně (SPC) vytváříme individuální vzdělávací plány podle doporučení PPP a SPC soustavně vzděláváme pedagogy v této problematice spolupracujeme s rodiči a provádíme osvětu veřejnosti v této oblasti snažíme se nabízet pozitivní a vstřícné školní prostředí Ve školním roce 2013/2014 evidováno celkem 6 integrovaných žáků. Pro každého žáka byl vypracovaný individuální vzdělávací plán s nárokem na zvýšený normativ. Žáci navštěvují dyslektický kroužek, pracují s pracovními sešity pro nápravu vývojových poruch. Ve spolupráci a dohodou s rodiči pravidelně vypracovávají domácí úkoly. Případné úspěchy i neúspěchy jsou konzultovány s vyučujícími. 6

8 říjen září Konkrétní pedagogická opatření: u žáků uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody výuky a hodnocení, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme vhodné formy komunikace nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy plánujeme zabezpečit speciálně pedagogickou péči na doporučení PPP redukujeme obsah a rozsah učiva Pro vytváření pozitivního klimatu mimořádně nadaným žákům je zapotřebí dostatek vnímavosti okolí ke specifikům žáka a vytvoření dostatečně podnětného prostředí. Při vzdělávání nadaných žáků by měl způsob výuky žáků vycházet důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. Konkrétní pedagogická opatření: možnost uplatnění tvůrčích sil v samostatných školních projektech ekologického, literárního zaměření či v oborových soutěžích prohloubení učiva zadáváním samostatných prací a problémových úloh využíváním dětí při prezentacích školy rozvoj schopností při skupinovém vyučování např. žáci mohou pomáhat učiteli XIV. Další údaje o škole, kulturní, sportovní akce a volnočasové aktivity Dle možností a okolností byly organizovány volnočasové aktivity, ve kterých žáci pracovali na základě svých zájmů a vlastního rozhodnutí. Volnočasové aktivity ve školním roce 2013/2014: sportovní hry, malujeme pro radost, hra na klávesy, sborový zpěv, hra na flétnu, mluvíme německy, dyslektický kroužek, hrajeme divadlo. Účast v soutěžích: Výtvarná soutěž Matematická soutěž Strom a my čestné uznání 1 žákyně Voda a lidé partneři pro život Znojmo očima dětí Klokánek 4. a 5. ročník Benjamínek 2. a 3. ročníku Kulturní a sportovní akce pořádané školou: plánovaná akce Slavnostní zahájení Historické Znojmo. Podzimní výstava ovoce a zeleniny Drakiáda Halloween hodnocení zahájení proběhlo před budovou školy. Ředitelka přivítala žáky, představila vyučující, žáci dostali pamětní listy a drobné dárky. Celkem nastoupilo 21 žáků a se uskutečnil výlet vláčkem. Všechny třídy zavítaly do historického Znojma. Cílem bylo porovnání kulturní a přírodní krajiny v okolí města Znojma a seznámení s historickými místy našeho okresního města Podzim provází výstavka ovoce, zeleniny a výrobků z přírodnin, která se letos konala v kulturním domě. Žáci školy na výstavku namalovali podzimní obrázky, vyrobili papírové draky. Nechyběly ani strašidýlka, různé postavičky nebo zvířátka z přírodních materiálů. Výstavku si mohli prohlédnout rodiče i další občané obce Ve středu odpoledne foukal příznivý vítr. Nečekali jsme na nic. Draci byli připraveni, děti také. Nad micmanickým hřištěm se za chvíli vznášelo 17 draků. Někteří pluli po nebi stále výš a výš. Děti je měly co držet. Vyfoukaní, ale spokojení jsme se vrátili do školy se sešly v doprovodu rodičů všechny soutěživé děti, kterým šlo o předvedení nádherné a zároveň strašidelné či legrační masky a dále soutěžící o nejzajímavěji vyzdobenou dýni. Po reji strašidýlek a vyhlášení nejkrásnější dýně si všechny děti mohly splnit pět atraktivních úkolů a sníst opečený špekáček. Po setmění se od školy vydal krásný lampiónový průvod, který kromě diváků čítal 28 rozsvícených lampiónů. Dva lampiónky sice shořely, ale zato jsme si všichni užili dost zábavy a legrace. 7

9 duben březen leden prosinec listopad Výlov rybníka v Jaroslavicích Planetárium Advent a vánoční tvoření Vánoční besídka pro důchodce Taneční soutěž Star dance Zápis dětí do 1. ročníku Karneval Březen měsíc knihy Turnaj ve vybíjené Vítání jara Matematická soutěž Klokan. Jarní sběr papíru Doremifasol Projekt Den Země Pravidelná návštěva výlovu rybníka v Jaroslavicích byla zaměřena k projektu Po stopách starých řemesel. IV. třída se zaměřila na místní region a V. třída se rozhodla zjistit podrobnosti o našem rybníkářství v třeboňské oblasti. Společný projekt obou tříd byl velmi náročný, věnovaly se mu ve všech předmětech společně, ale i jednotlivě, samostudiem. Prezentace, kterou si pro sebe obě třídy připravily, byly na vysoké úrovni a dokázaly, že se naši žáci umí pro svůj projekt opravdu nadchnout navštívili žáci ročníku Hvězdárnu a planetárium Brno. Nejvíc se těšili na nově otevřené digitárium. To nás obklopilo obrazem i zvukem. Svojí velikostí a vybavením se řadí mezi nejlepší projekční systémy na světě. Představení digitária kombinují reálné záběry s vědeckými vizualizacemi a snovými představami. Viděli jsme překvapivě věrný a plastický model vesmírného prostoru. Přenesli jsme se na těžko dostupná místa pod vodní hladinu, dovnitř lidského těla, do mozku kosmonauta. V sále hvězdárny jsou expozice věnované Sluneční soustavě, vzorky meteoritů a zkamenělin Kouzelné slovo advent přilákalo ke škole mnoho lidí. Všichni byli zvědaví, co si na zahájení adventu děti připravili. V 16 hodin se rozezněly písně, básničky. Při tanečku jsme si i zazpívali. Osvěženi čajem a vánočním cukrovím jsme společně rozsvítili vánoční strom. Hned po rozsvícení vánočního stromečku se konalo vánoční tvoření. Vyráběli se čerti, Mikuláši a andělé. Zájem byl tak velký, že málem nestačil připravený materiál Naši žáci jim zpestřili páteční podvečer písněmi, básničkami, hrou na hudební nástroj. Byli odměněni dlouhým potleskem a připraveným pohoštěním proběhlo tradiční soutěžení nejlepších tanečníků školy. Nejprve byla sestavena hodnotící porota, ve které byly zastoupeny všechny třídy a paní učitelka Bajglová spolu s paní vychovatelkou Chýlovou. Hlavní moderátor celé akce Kuba Adam nás seznámil se všemi účinkujícími, DJ Jarek Záloha naladil hudbu a mohlo se začít. Potěšující bylo, že byly zastoupeny všechny třídy, dokonce i prvňáčci vyslali své zástupce a to nejen děvčata, ale i jednoho dobrovolníka chlapce. Další účastník zastupoval a oživoval družstvo páté třídy, ostatní soutěžící byla děvčata. Porota ocenila zejména vlastní choreografii, vhodnou volbu kostýmů, účesů a také přihlížela k volbě hudby zapsáno 17 dětí, 9 chlapců a 8 dívek karneval se konal v kulturním domě. Diskotéku s řadou zajímavých soutěží pro nás připravila Anna Černá. Děti byly za účast v soutěžích odměněny sladkostmi, každý si odnesl masopustní koblihu jsme byli nahlášeni v místní knihovně ve Strachoticích. Děti si mohly prohlédnout knihy, které je zajímaly, na hádankách si potrénovaly bystrost. Možná tato návštěva knihovny přivede ke knize nové čtenáře jsme zahájili jarní sportovní sezonu turnajem ve vybíjené. Využili jsme krásného jarního počasí a sešli jsme se na našem školním hřišti, abychom si nejenom zahráli, ale i zasoutěžili. Po zopakování pravidel vybíjené jsme se rozdělili na dvě kategorie starší a mladší a vytvořili jsme čtyři smíšená družstva. Vítězné i poražené týmy byly odměněny sladkou odměnou. Ukázalo se, že smíšená družstva jsou velmi dobrým řešením, odpadá pocit nespravedlnosti v případě, že zvítězí starší nad mladšími jsme opět vynášeli Moranu. Konečně je zima pryč. Jenže jaká letos zima? Všude kolem kvetly stromy. Po sněhu nebylo ani památky. Snad proto se Morana zastavila uprostřed Dyje a nechtěla dál. Možná si chce počkat na květnové zmrzlé. Druhý den však už byla pryč. To jsme si oddechli!!!! se konala matematická soutěž. Celkem bylo řešitelů 9 z IV. a 12 žáků z V. třídy. Nejlepší řešitelé Mirošová 83 bodů, Záloha 75 bodů, Adam a Imrichová 69 bodů. Žáci II. a III. třídy si vyřešili Cvrčka probíhala sběrová soutěž. Naši žáci spolu se svými rodiči naložili na sběrové auto 3026 kg papíru Soutěž Doremifasol rozezněla školu jasnými dětskými hlásky, tóny flétniček, kláves i moderní a country hudbou, na kterou tanečnice tančily. Odborná i laická porota (žáci) spravedlivě ohodnotila každé vystoupení a všichni soutěžící dostali diplom a odměnu. Rozcházeli jsme se s větou "Už se těšíme na příští rok" proběhl na škole projektový den. Každá třída měla svůj individuální program. Hlavní motto celého dne bylo jednotné dozvědět se něco nového o přírodě kolem nás, o rostlinách, zvířatech a také o tom, jak naši Zemi chránit. I. třída se vypravila do naší přírodní učebny, nasbírala vhodný materiál a vytvořila herbář kytiček, plevele, bylinek a listů stromů, které na naší zahradě rostou. Kousek zahrádky si děti vytvořily i ve třídě vysely si do truhlíku hrášek, čočku a fazole. V nejbližších dnech budou pozorovat změny, které se dějí v hlíně na jaře. II. třída se zajímala o domácí a volně žijící zvířata. Žáci vytvořili vlastní plakát ze života různých živočichů, podělili se o zkušenosti s jejich chovem v domácnostech. K praktickým zkušenostem přispívá i pravidelné pozorování našeho školního králíka a péče o něj. III. třída měla také celý den plné ruce práce. Žáci se učili o vlaštovkách a jiřičkách, což jsou ptáci, kteří se k nám vrací na léto z teplých krajin. Učili se o jejich životě, zjišťovali rozdíly mezi oběma druhy a vytvořili modely těchto ptáčků, které si pak odnesli domů. IV. třída si dala za úkol zjistit všechny druhy dřevin, které rostou v bezprostředním okolí školy. Divili bychom se, kolik druhů stromů objevili. Žáci ve dvojicích vytvořili popis jednotlivých stromů, udělali vzorky kůry a listů. Ze žáků V. třídy se na celý školní den stali odborníci na ekologický průzkum. Zjišťovali ve svém okolí, jakým způsobem se třídí odpadky a chrání příroda a se zklamáním zjistili, že dospělí lidé, kteří už dávno školu opustili, zapomněli na to, že přírodu je třeba chránit, pečovat o ni třeba jen tím, že s odpadky nakládají správně a třídí je. 8

10 červen květen Zájezd rodičů s dětmi Pobyt dětí v přírodě. Den dětí. Školní akademie Školní výlet Školní olympiáda jsme se vydali s rodiči a dětmi na výlet. Na zpáteční cestě jsme navštívili také Rozhlednu Vladimíra Menšíka na Hlíně. Při jasném počasí je odtud vidět až rakouské Alpy. Uprostřed výrobního areálu Strojíren Oslavany jsme objevili ráj permoníků - park Permonium. Nalezli jsme zde největší nadzemní bludiště v ČR, imitující na povrchu systém důlních chodeb, důlní jezero, sopku propojenou s dvouúrovňovým lanovým centrem, prales a důlní štoly s dalšími zajímavými atrakcemi. Letošní pobyt v přírodě byl motivován hledáním talentů a uskutečnil se ve dnech v krásném městečku Vranov n/dyjí a jeho okolí. Program byl nabitý činnostmi, které se ve většině případů odehrávaly v přírodě a měl děti nejen pobavit, poučit, ale i motivovat k lepšímu vztahu k přírodě, k lásce k regionu a v neposlední řadě dal vyniknout každému z účastníků, protože v každém je skrytý nějaký opravdový talent a my jsme se ho snažili objevit a podpořit. Po příjezdu do Šumné se z nás stali turisté, zdolali jsme cestu až na hráz, kde jsme se proměnili v mořeplavce a nechali se povozit po Vranovské přehradě. Zvládli jsme i ubytování v turistické ubytovně, naučili se zásady stolování a chování v restauraci, pomáhali jsme jeden druhému. A co dalšího jsme stihli? Byli jsme na exkurzi ve vodní elektrárně, prohlédli si zámek ve Vranově, měli jsme besedu s holubářem, malovali zámek, uspořádali vernisáž, natáčeli jsme dokument k opravdové vernisáži, která se konala na zámku, měli jsme besedu s policistou a viděli jsme výcvik služebních psů, zúčastnili jsme se letní olympiády, naučili jsme se hrát badminton, pétanque, prošli jsme se po visutém mostě, vítali sluníčko a loučili se s mráčky anglicky, počítali, vyprávěli vtipy, tančili, hráli divadlo fotbal. Vrátili jsme se domů v pořádku, nezranění a doufáme, že všichni spokojeni proběhl na hřišti v Micmanicích. Tuto zábavnou akci pro děti pořádala ZŠ společně s OÚ, sportovci a hasiči. Děti prošly deseti stanovišti a za splnění úkolů dostaly odměnu. Spoustu zábavy si užily při jízdě na koni nebo na kole a na skákacím hradu proběhla na naší škole školní akademie k ukončení školního roku. Žáci jednotlivých tříd si připravili svá vystoupení, která byla zpestřena písněmi školního pěveckého sboru. Na závěr žáci školní družiny zahráli divadlo O chudém královstvíčku. Dopoledne jsme předvedli program ostatním žákům školy a dětem z místní a slupské mateřské školy jela většina žáků školy na školní výlet do ZOO v Lešné. Počasí, atmosféra, nálada - všechno bylo perfektní. Prohlídka ZOO byla naprosto dokonalá, protože zvířátka v této zoologické zahradě mají velmi blízko u turistických cestiček, jsou ochočená, zvídavá a velké množství různých druhů. Viděli jsme mnoho ptáků, drobných savců, vodních živočichů, které nejsou jen tak někde vidět (např. lachtani), vysokou zvěř, žirafy a slony. Všechna zvířátka jakoby se ráda předváděla. Na konci prohlídky ZOO jsme absolvovali odbornou přednášku o afrických zvířatech s názorným předváděním. Všem se výlet moc a moc líbil. Na konec výletu jsme utratili pár korunek za drobné suvenýry, zmrzlinu a občerstvení. Určitě všem zůstanou nádherné vzpomínky na zážitky Závěr školního roku patří tradičně školní olympiádě. Žáci jednotlivých ročníků soutěžili ve čtyřech disciplinách - skok z místa, běh na krátkou vzdálenost, hod na cíl a běh vytrvalý. Na základě výsledků byli vyhlášeni nejlepší sportovci a sportovkyně tříd. 1. Během školního roku proběhlo ve škole 1 divadelní představení, vystoupení kouzelníka. 2. Žáci se zúčastnili 5 divadelních představení ve Znojemském divadle. 3. IV. třída prošla výukou dopravní výchovy. 4. III. třída splnila 20 hod. výuky plavání, IV. a V. třída 40 hod. Programy přispívající ke zdraví dětí: Pravidelný odběr mléka, žáci ročníku. Projekt Ovoce do škol. Projekt Zdravé zoubky v rámci výuky prvouky se žáci 1. ročníku seznámili s nebezpečím vzniku zubního kazu, jeho příčinami a prevencí, s využitím materiálů Ministerstva zdravotnictví. Výtvarná soutěž Ovoce a zelenina z naší zahrady. Čtyřdenní pobyt dětí v přírodě ve Vranově nad Dyjí. Rozvoj žáků v oblasti výchov: Dopravní výchova pro 4. ročník výuka, cyklistická soutěž, beseda a ověření znalostí formou testu. Zdravotní výchova - v prvouce a přírodovědě se vyučující zaměřili na preventivní ochranu zdraví, předávali informace o zdravém životním stylu. Poskytování 1. pomoci - ukázka zdravotnického kroužku v rámci dne Ochrana člověka za mimořádných událostí. Při vyučování se snažili žáci řešit problémy naší vesnice a republiky a hledat možnosti řešení ochrany životního prostředí. 9

11 Prvky environmentální výchovy se prolínaly učivem, zejména v přírodovědě, prvouce, pracovních činnostech, vlastivědě, čtení, slohu, tělesné a výtvarné výchově. Žáci si osvojovali základní dovednosti a návyky odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě, byli vedeni k pochopení vztahů člověka a životního prostředí, učili se rozvíjet mezilidské vztahy, zaujímali stanovisko k sociálně patologickým jevům, učili se komunikovat o problémech, vytvářeli si vhodné pracovní podmínky ve třídách. Žáci se podíleli na úpravě výukové zahrady. XV. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů "Školní mléko" - díky tomuto projektu žáci mají možnost získat dotovaný mléčný výrobek. "Ovoce do škol" - ve školním roce 2013/2014 se opět naše základní škola zapojila do projektu EU a České republiky. Děti ročníku dostávaly díky tomuto projektu zcela zdarma ovoce, zeleninu a šťávy. XVI. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Nebyly realizovány žádné projekty. XVII. Spolupráce školy s organizacemi a dalšími partnery Formy spolupráce Klub rodičů při ZŠ Konzultace pro rodiče Školní akce pro rodiče a děti Školní akce pro obec Klub sportovců Dobrovolný spolek hasičů Policie ČR Komentář Pomoc při organizování školních a mimoškolních akcí. Velký důraz klademe na spolupráci rodiny se školou. Navázání dobrých vztahů mezi rodiči a učitelem podstatně zkvalitňuje výchovně vzdělávací proces. Učitelé pravidelně informují rodiče o chování a prospěchu žáků, v případě potřeby není výjimkou ani častější konzultace a osobní kontakt. Proběhla 1 třídní schůzka (13. 9.) a 2 konzultační dny (16.1. a 25.4.). Den otevřených dveří, setkání rodičů a budoucích prvňáčků při grafomotorických kurzech, podzimní a velikonoční výstavka. Kulturní vystoupení pro důchodce, advent, MDŽ. Organizace dětského dne. Organizace dětského dne. Ukázka výcviku psů. 10

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/2013 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Č.j.: 110/13 Vypracovala: Mgr. Karla Marešová Výroční

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves Výroční zpráva Základní škola Nová Ves 2014/2015 Základní škola Nová Ves Výroční zpráva za rok 2014-2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Nová Ves, okres Brno venkov příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398

Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398 Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola, Šatov. okres Znojmo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více