Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace Strachotice 71, tel.: , IČ: Č.j.: 114/2014 Vypracovala: Mgr. Karla Marešová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Schváleno na pedagogické radě dne: Projednáno na školské radě dne: Mgr. Karla Marešová ředitelka školy

2 I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace Adresa Strachotice 71, Právní forma Příspěvková organizace IČ DIČ CZ nejsme plátci DPH Identifikátor zařízení Bankovní spojení /0100 Internetové stránky Telefon Zřizovatel školy Obec Strachotice, okres Znojmo Právní forma Obec IČ Adresa Strachotice 79, Telefon Statutární orgán Mgr. Karla Marešová, Bolzanova 52, Znojmo Bydliště Bolzanova 52, Znojmo Telefon žáků žáků Součásti školy žáků 30 žáků IZO Kapacita Skutečný stav Základní škola žáků 73 žáků Školní družina žáků 50 žáků Úplnost a velikost školy Jsme neúplnou školou s 1. až 5. postupným ročníkem. V každém ročníku je jedna třída. V současné době se i na naší škole projevuje mírný nárůst žáků. V souladu s 23 a 177 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, měla škola na školní rok 2013/2014 výjimku z počtu žáků. Do zdejší školy docházejí žáci ze Strachotic, Micmanic, Slupi a Oleksoviček celkem dojíždí 17 žáků ze Slupi. 3 žáci dojíždějí ze vzdálenějších vesnic. Dopravní obslužnost je vyhovující. Vyučování začíná Provoz školní družiny 7.45 hod hod hod. II. Školská rada Školská rada dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění je při základní škole zřízena. Členové školské rady Z řad pedagogických pracovníků Z řad zákonných zástupců nezletilých Učitelé žáků Z řad zástupců zřizovatele Mgr. Jana Bartoníčková Zuzana Šnajdrová Eva Vaculová 1

3 III. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program ročník Škola pro život školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program ZV Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory ročník ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura I. st. I. st (5 d) Cizí jazyk (2 d) Matematika a její aplikace (3 d) Informační a komunikační technologie (2 d) Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova (1 d) (1 d) Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní hodiny Celková časová dotace Rozdíl časové dotace předepsané RVP 0 ŠVP vypracovaný podle RVP pro ZV s přílohou upravující vzdělávání žáků s LMP Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory ročník ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura I. st. I. st (7 d) Matematika a její aplikace (1 d) Informační a komunikační technologie (1 d) Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Disponibilní hodiny Celková časová dotace Rozdíl časové dotace předepsané RVP 0 2

4 IV. Personální zabezpečení činnosti školy Odborná kvalifikace učitelů, dle zákona č. 563/2004 Sb. přepočtený / fyzický počet Celkový počet pedagogických pracovníků Učitelé 6,50 / 7 Z toho odborně kvalifikovaných 4,64 / 5 Počet učitelů, kteří ve školním roce 2013/2014 nastoupili na školu: 1 Počet učitelů, kteří ve školním roce 2013/2014 odešli ze školy: 0 Jiný asistent: 0 Nepedagogičtí pracovníci: 2 Aprobace učitelů: Mgr. Bohumila Bajglová On, Rj Mgr. Jana Bartoníčková On, Rj Mgr. Karla Marešová učitelství 1. stupně Mgr. Eva Nováková učitelství 1. stupně Mgr. Iva Hřibová učitelství 1. stupně Petra Chýlová vychovatelství Aprobace vychovatelky: Petra Chýlová vychovatelství Věra Zifčáková výchovná a humanitární činnost Věkové složení pedagogických pracovníků Věk Muži Ženy do 35 let let 0 4 nad 50 let 0 3 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Rodičovská dovolená 0 0 Celkem 0 7 Poradenské služby fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce školní metodik prevence 1 učitelství 1. stupně vysokoškolské V. Rozhodnutí ředitele (dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí) Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky O přijetí k základnímu vzdělávání - SŘ 18 0 IVP integrace, přeřazení do jiného ŠVP - SŘ 6 0 VI. Vyřizování stížností, oznámení a podnětů Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum podání Obsah stížnosti správní řád Stěžovatel Stížnost vyřídil 0 0 Ročník 0 0 Celkem 0 Počet žáků 0 0 Počet žáků Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Počet žáků Datum podání Obsah stížnosti správní řád Stěžovatel Stížnost vyřídil Ročník Počet 3 žáků Počet žáků Počet žáků

5 Ročník Počet žáků Prospěl Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Opakují ročník Pochvaly za prospěch Počet omluv. hodiny Průměr na žáka Počet neoml. hodin Průměr na žáka Celkem Počty žáků: VII. Přehledné údaje o vzdělávání žáků Hodnocení žáků: Školní rok 2012/2013 k Počet tříd celkem Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 1.stupeň ,4 I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída , , , , , Celkem , Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy VIII. Školní preventivní program Na počátku školního roku byl vytvořen Minimální preventivní program. S plánem byli seznámeni všichni vyučující i rodiče na třídních schůzkách. Nebyl zjištěn kontakt žáků s návykovými látkami. S žáky byly vedeny besedy a rozhovory o problémech týkajících se nejen návykových látek, ale i šikanování a vandalismu. Naší snahou bylo též vytvořit co nejširší odpolední volnočasové aktivity. Hodnocení metodika prevence: Psychosociální klima školy je na velmi dobré úrovni. Stejně jako v předcházejících letech se nevyskytly žádné závažné patologické jevy. Menší kázeňské přestupky byly ihned řešeny s rodiči. Nikomu z žáků nebyl snížen stupeň z chování. Daří se nám zapojit velkou část žáků do odpoledních volnočasových aktivit. Na tvorbě Minimálního preventivního programu školy se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy, stejně jako na realizaci jednotlivých úkolů. Hodnocení ředitele školy: Je zajišťováno proškolení metodika prevence sociálně patologických jevů. 4

6 Informovanost žáků a rodičů je dostatečná. Na začátku roku informujeme rodiče o preventivních opatřeních, které škola používá při svém působení na žáky. Pedagogové mají dostatek knih o drogové problematice a šikaně. IX. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Studium k prohlubování odborné kvalifikace Počet pracovníků Problém zvaný ADHA, LMD 1 Metodické odpoledne pro ředitele 1 Nový občanský zákoník 1 Komunikace s rodiči 1 Angličtina od začátku 1 Celkem 5 Samostudium Počet dnů Vánoční prázdniny 5 Jarní prázdniny 5 Velikonoční prázdniny 1 Celkem 12 X. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí V letošním školním roce neproběhla školní inspekce. XI. Zájmové vzdělávání školní družina Školní družina počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 2 50 fyz. 2 / 1,18 přepoč. Z činnosti školní družiny: Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině (dále jen v ŠD) probíhala dle vlastního ŠVP pod názvem Korálky zábavy a odpočinku. Vhodnými metodami a formami práce docházelo k naplňování specifických cílů a klíčových kompetencí. ŠVP ŠD navazoval na ŠVP ZV školy. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo ŠD 50 žáků. Žáci byli rozděleni do 2 oddělení. V rámci ŠD pracovaly 3 zájmové kroužky hra na flétnu, sportovní hry a dramatický kroužek. Každé oddělení pracovalo v rámci možností podle svého specificky zaměřeného celoročního plánu. V odpočinkových činnostech docházelo spíše ke spontánním hrám žáků. Vzdělávali jsme se dle kompetencí, snažili jsme se plnit cíle, které jsme si vytyčili. Vkládali jsme činnosti, které rozvíjeli učení a poznávání žáků, volili jsme různé hry, didaktické či sportovní. Dávali jsme přednost kolektivní spolupráci, možnost projevení žáka jako samostatné osobnosti. Uplatňovali jsme znalosti o životním prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví. Vytvářeli jsme spoustu podnětů pro trávení volného času. Každou činnost jsme vhodně motivovali, vždy zhodnotili. Do činností jsme se snažili zapojovat všechny žáky, i méně aktivní. Přihlíželi jsme k fyziologickým potřebám žáků a předcházeli vzniku sociálně patologických jevů. Využívali jsme didaktické hry, obrázkový materiál, pomůcky a hračky v ŠD, mediální výchovu, soutěže, výukové programy, zpívali písně, vyráběli, četli. Také jsme se učili, jak se máme chovat ve společnosti, k lidem i sobě samotným. Uskutečnily se tyto akce: valentýnský duel, karneval v režii dětí, zábavné odpoledne - odměna za vysvědčení, hrátky s čerty, adventní tvoření, projektový týden Neználci, drakiáda, družinový pětiboj, Leží tam v oboře, nožky má nahoře, ŠD má talent, Jak Křemílek a 5

7 Vochomůrka zasadili semínko, výroba a vynášení Morany, Není bylina, aby na něco nebyla, Díky pane Andersene, Koukej, kam co házíš, Hádej, hádej hadači, Doremifasol, slet čarodějnic, talent ŠD, Den matek, družinová stopovaná. XII. Zařízení školního stravování Školní stravování zajišťuje školní jídelna v Micmanicích, vzdálena přibližně 1 km a je součástí Mateřské školy, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizace. Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a ostatní důchodci 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna ŠJ výdejna Náhradní stravování XIII. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků mimořádně nadaných Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Specifické vývojové poruchy učení 2. 1 Specifické vývojové poruchy učení 3. 2 Specifické vývojové poruchy učení 5. 1 Lehké mentální postižení 4. 1 Celkem U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesným nebo smyslovým postižením či jiným znevýhodněním, ale i žáků mimořádně nadaných, uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. Naše škola zatím neumožňuje bezbariérový přístup. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami naplňujeme individuální integraci pomocí těchto programů: vyhledáváme žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami a trvale je sledujeme, úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Znojmě (PPP) a Speciálním pedagogickým centrem v Brně (SPC) vytváříme individuální vzdělávací plány podle doporučení PPP a SPC soustavně vzděláváme pedagogy v této problematice spolupracujeme s rodiči a provádíme osvětu veřejnosti v této oblasti snažíme se nabízet pozitivní a vstřícné školní prostředí Ve školním roce 2013/2014 evidováno celkem 6 integrovaných žáků. Pro každého žáka byl vypracovaný individuální vzdělávací plán s nárokem na zvýšený normativ. Žáci navštěvují dyslektický kroužek, pracují s pracovními sešity pro nápravu vývojových poruch. Ve spolupráci a dohodou s rodiči pravidelně vypracovávají domácí úkoly. Případné úspěchy i neúspěchy jsou konzultovány s vyučujícími. 6

8 říjen září Konkrétní pedagogická opatření: u žáků uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody výuky a hodnocení, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme vhodné formy komunikace nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy plánujeme zabezpečit speciálně pedagogickou péči na doporučení PPP redukujeme obsah a rozsah učiva Pro vytváření pozitivního klimatu mimořádně nadaným žákům je zapotřebí dostatek vnímavosti okolí ke specifikům žáka a vytvoření dostatečně podnětného prostředí. Při vzdělávání nadaných žáků by měl způsob výuky žáků vycházet důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. Konkrétní pedagogická opatření: možnost uplatnění tvůrčích sil v samostatných školních projektech ekologického, literárního zaměření či v oborových soutěžích prohloubení učiva zadáváním samostatných prací a problémových úloh využíváním dětí při prezentacích školy rozvoj schopností při skupinovém vyučování např. žáci mohou pomáhat učiteli XIV. Další údaje o škole, kulturní, sportovní akce a volnočasové aktivity Dle možností a okolností byly organizovány volnočasové aktivity, ve kterých žáci pracovali na základě svých zájmů a vlastního rozhodnutí. Volnočasové aktivity ve školním roce 2013/2014: sportovní hry, malujeme pro radost, hra na klávesy, sborový zpěv, hra na flétnu, mluvíme německy, dyslektický kroužek, hrajeme divadlo. Účast v soutěžích: Výtvarná soutěž Matematická soutěž Strom a my čestné uznání 1 žákyně Voda a lidé partneři pro život Znojmo očima dětí Klokánek 4. a 5. ročník Benjamínek 2. a 3. ročníku Kulturní a sportovní akce pořádané školou: plánovaná akce Slavnostní zahájení Historické Znojmo. Podzimní výstava ovoce a zeleniny Drakiáda Halloween hodnocení zahájení proběhlo před budovou školy. Ředitelka přivítala žáky, představila vyučující, žáci dostali pamětní listy a drobné dárky. Celkem nastoupilo 21 žáků a se uskutečnil výlet vláčkem. Všechny třídy zavítaly do historického Znojma. Cílem bylo porovnání kulturní a přírodní krajiny v okolí města Znojma a seznámení s historickými místy našeho okresního města Podzim provází výstavka ovoce, zeleniny a výrobků z přírodnin, která se letos konala v kulturním domě. Žáci školy na výstavku namalovali podzimní obrázky, vyrobili papírové draky. Nechyběly ani strašidýlka, různé postavičky nebo zvířátka z přírodních materiálů. Výstavku si mohli prohlédnout rodiče i další občané obce Ve středu odpoledne foukal příznivý vítr. Nečekali jsme na nic. Draci byli připraveni, děti také. Nad micmanickým hřištěm se za chvíli vznášelo 17 draků. Někteří pluli po nebi stále výš a výš. Děti je měly co držet. Vyfoukaní, ale spokojení jsme se vrátili do školy se sešly v doprovodu rodičů všechny soutěživé děti, kterým šlo o předvedení nádherné a zároveň strašidelné či legrační masky a dále soutěžící o nejzajímavěji vyzdobenou dýni. Po reji strašidýlek a vyhlášení nejkrásnější dýně si všechny děti mohly splnit pět atraktivních úkolů a sníst opečený špekáček. Po setmění se od školy vydal krásný lampiónový průvod, který kromě diváků čítal 28 rozsvícených lampiónů. Dva lampiónky sice shořely, ale zato jsme si všichni užili dost zábavy a legrace. 7

9 duben březen leden prosinec listopad Výlov rybníka v Jaroslavicích Planetárium Advent a vánoční tvoření Vánoční besídka pro důchodce Taneční soutěž Star dance Zápis dětí do 1. ročníku Karneval Březen měsíc knihy Turnaj ve vybíjené Vítání jara Matematická soutěž Klokan. Jarní sběr papíru Doremifasol Projekt Den Země Pravidelná návštěva výlovu rybníka v Jaroslavicích byla zaměřena k projektu Po stopách starých řemesel. IV. třída se zaměřila na místní region a V. třída se rozhodla zjistit podrobnosti o našem rybníkářství v třeboňské oblasti. Společný projekt obou tříd byl velmi náročný, věnovaly se mu ve všech předmětech společně, ale i jednotlivě, samostudiem. Prezentace, kterou si pro sebe obě třídy připravily, byly na vysoké úrovni a dokázaly, že se naši žáci umí pro svůj projekt opravdu nadchnout navštívili žáci ročníku Hvězdárnu a planetárium Brno. Nejvíc se těšili na nově otevřené digitárium. To nás obklopilo obrazem i zvukem. Svojí velikostí a vybavením se řadí mezi nejlepší projekční systémy na světě. Představení digitária kombinují reálné záběry s vědeckými vizualizacemi a snovými představami. Viděli jsme překvapivě věrný a plastický model vesmírného prostoru. Přenesli jsme se na těžko dostupná místa pod vodní hladinu, dovnitř lidského těla, do mozku kosmonauta. V sále hvězdárny jsou expozice věnované Sluneční soustavě, vzorky meteoritů a zkamenělin Kouzelné slovo advent přilákalo ke škole mnoho lidí. Všichni byli zvědaví, co si na zahájení adventu děti připravili. V 16 hodin se rozezněly písně, básničky. Při tanečku jsme si i zazpívali. Osvěženi čajem a vánočním cukrovím jsme společně rozsvítili vánoční strom. Hned po rozsvícení vánočního stromečku se konalo vánoční tvoření. Vyráběli se čerti, Mikuláši a andělé. Zájem byl tak velký, že málem nestačil připravený materiál Naši žáci jim zpestřili páteční podvečer písněmi, básničkami, hrou na hudební nástroj. Byli odměněni dlouhým potleskem a připraveným pohoštěním proběhlo tradiční soutěžení nejlepších tanečníků školy. Nejprve byla sestavena hodnotící porota, ve které byly zastoupeny všechny třídy a paní učitelka Bajglová spolu s paní vychovatelkou Chýlovou. Hlavní moderátor celé akce Kuba Adam nás seznámil se všemi účinkujícími, DJ Jarek Záloha naladil hudbu a mohlo se začít. Potěšující bylo, že byly zastoupeny všechny třídy, dokonce i prvňáčci vyslali své zástupce a to nejen děvčata, ale i jednoho dobrovolníka chlapce. Další účastník zastupoval a oživoval družstvo páté třídy, ostatní soutěžící byla děvčata. Porota ocenila zejména vlastní choreografii, vhodnou volbu kostýmů, účesů a také přihlížela k volbě hudby zapsáno 17 dětí, 9 chlapců a 8 dívek karneval se konal v kulturním domě. Diskotéku s řadou zajímavých soutěží pro nás připravila Anna Černá. Děti byly za účast v soutěžích odměněny sladkostmi, každý si odnesl masopustní koblihu jsme byli nahlášeni v místní knihovně ve Strachoticích. Děti si mohly prohlédnout knihy, které je zajímaly, na hádankách si potrénovaly bystrost. Možná tato návštěva knihovny přivede ke knize nové čtenáře jsme zahájili jarní sportovní sezonu turnajem ve vybíjené. Využili jsme krásného jarního počasí a sešli jsme se na našem školním hřišti, abychom si nejenom zahráli, ale i zasoutěžili. Po zopakování pravidel vybíjené jsme se rozdělili na dvě kategorie starší a mladší a vytvořili jsme čtyři smíšená družstva. Vítězné i poražené týmy byly odměněny sladkou odměnou. Ukázalo se, že smíšená družstva jsou velmi dobrým řešením, odpadá pocit nespravedlnosti v případě, že zvítězí starší nad mladšími jsme opět vynášeli Moranu. Konečně je zima pryč. Jenže jaká letos zima? Všude kolem kvetly stromy. Po sněhu nebylo ani památky. Snad proto se Morana zastavila uprostřed Dyje a nechtěla dál. Možná si chce počkat na květnové zmrzlé. Druhý den však už byla pryč. To jsme si oddechli!!!! se konala matematická soutěž. Celkem bylo řešitelů 9 z IV. a 12 žáků z V. třídy. Nejlepší řešitelé Mirošová 83 bodů, Záloha 75 bodů, Adam a Imrichová 69 bodů. Žáci II. a III. třídy si vyřešili Cvrčka probíhala sběrová soutěž. Naši žáci spolu se svými rodiči naložili na sběrové auto 3026 kg papíru Soutěž Doremifasol rozezněla školu jasnými dětskými hlásky, tóny flétniček, kláves i moderní a country hudbou, na kterou tanečnice tančily. Odborná i laická porota (žáci) spravedlivě ohodnotila každé vystoupení a všichni soutěžící dostali diplom a odměnu. Rozcházeli jsme se s větou "Už se těšíme na příští rok" proběhl na škole projektový den. Každá třída měla svůj individuální program. Hlavní motto celého dne bylo jednotné dozvědět se něco nového o přírodě kolem nás, o rostlinách, zvířatech a také o tom, jak naši Zemi chránit. I. třída se vypravila do naší přírodní učebny, nasbírala vhodný materiál a vytvořila herbář kytiček, plevele, bylinek a listů stromů, které na naší zahradě rostou. Kousek zahrádky si děti vytvořily i ve třídě vysely si do truhlíku hrášek, čočku a fazole. V nejbližších dnech budou pozorovat změny, které se dějí v hlíně na jaře. II. třída se zajímala o domácí a volně žijící zvířata. Žáci vytvořili vlastní plakát ze života různých živočichů, podělili se o zkušenosti s jejich chovem v domácnostech. K praktickým zkušenostem přispívá i pravidelné pozorování našeho školního králíka a péče o něj. III. třída měla také celý den plné ruce práce. Žáci se učili o vlaštovkách a jiřičkách, což jsou ptáci, kteří se k nám vrací na léto z teplých krajin. Učili se o jejich životě, zjišťovali rozdíly mezi oběma druhy a vytvořili modely těchto ptáčků, které si pak odnesli domů. IV. třída si dala za úkol zjistit všechny druhy dřevin, které rostou v bezprostředním okolí školy. Divili bychom se, kolik druhů stromů objevili. Žáci ve dvojicích vytvořili popis jednotlivých stromů, udělali vzorky kůry a listů. Ze žáků V. třídy se na celý školní den stali odborníci na ekologický průzkum. Zjišťovali ve svém okolí, jakým způsobem se třídí odpadky a chrání příroda a se zklamáním zjistili, že dospělí lidé, kteří už dávno školu opustili, zapomněli na to, že přírodu je třeba chránit, pečovat o ni třeba jen tím, že s odpadky nakládají správně a třídí je. 8

10 červen květen Zájezd rodičů s dětmi Pobyt dětí v přírodě. Den dětí. Školní akademie Školní výlet Školní olympiáda jsme se vydali s rodiči a dětmi na výlet. Na zpáteční cestě jsme navštívili také Rozhlednu Vladimíra Menšíka na Hlíně. Při jasném počasí je odtud vidět až rakouské Alpy. Uprostřed výrobního areálu Strojíren Oslavany jsme objevili ráj permoníků - park Permonium. Nalezli jsme zde největší nadzemní bludiště v ČR, imitující na povrchu systém důlních chodeb, důlní jezero, sopku propojenou s dvouúrovňovým lanovým centrem, prales a důlní štoly s dalšími zajímavými atrakcemi. Letošní pobyt v přírodě byl motivován hledáním talentů a uskutečnil se ve dnech v krásném městečku Vranov n/dyjí a jeho okolí. Program byl nabitý činnostmi, které se ve většině případů odehrávaly v přírodě a měl děti nejen pobavit, poučit, ale i motivovat k lepšímu vztahu k přírodě, k lásce k regionu a v neposlední řadě dal vyniknout každému z účastníků, protože v každém je skrytý nějaký opravdový talent a my jsme se ho snažili objevit a podpořit. Po příjezdu do Šumné se z nás stali turisté, zdolali jsme cestu až na hráz, kde jsme se proměnili v mořeplavce a nechali se povozit po Vranovské přehradě. Zvládli jsme i ubytování v turistické ubytovně, naučili se zásady stolování a chování v restauraci, pomáhali jsme jeden druhému. A co dalšího jsme stihli? Byli jsme na exkurzi ve vodní elektrárně, prohlédli si zámek ve Vranově, měli jsme besedu s holubářem, malovali zámek, uspořádali vernisáž, natáčeli jsme dokument k opravdové vernisáži, která se konala na zámku, měli jsme besedu s policistou a viděli jsme výcvik služebních psů, zúčastnili jsme se letní olympiády, naučili jsme se hrát badminton, pétanque, prošli jsme se po visutém mostě, vítali sluníčko a loučili se s mráčky anglicky, počítali, vyprávěli vtipy, tančili, hráli divadlo fotbal. Vrátili jsme se domů v pořádku, nezranění a doufáme, že všichni spokojeni proběhl na hřišti v Micmanicích. Tuto zábavnou akci pro děti pořádala ZŠ společně s OÚ, sportovci a hasiči. Děti prošly deseti stanovišti a za splnění úkolů dostaly odměnu. Spoustu zábavy si užily při jízdě na koni nebo na kole a na skákacím hradu proběhla na naší škole školní akademie k ukončení školního roku. Žáci jednotlivých tříd si připravili svá vystoupení, která byla zpestřena písněmi školního pěveckého sboru. Na závěr žáci školní družiny zahráli divadlo O chudém královstvíčku. Dopoledne jsme předvedli program ostatním žákům školy a dětem z místní a slupské mateřské školy jela většina žáků školy na školní výlet do ZOO v Lešné. Počasí, atmosféra, nálada - všechno bylo perfektní. Prohlídka ZOO byla naprosto dokonalá, protože zvířátka v této zoologické zahradě mají velmi blízko u turistických cestiček, jsou ochočená, zvídavá a velké množství různých druhů. Viděli jsme mnoho ptáků, drobných savců, vodních živočichů, které nejsou jen tak někde vidět (např. lachtani), vysokou zvěř, žirafy a slony. Všechna zvířátka jakoby se ráda předváděla. Na konci prohlídky ZOO jsme absolvovali odbornou přednášku o afrických zvířatech s názorným předváděním. Všem se výlet moc a moc líbil. Na konec výletu jsme utratili pár korunek za drobné suvenýry, zmrzlinu a občerstvení. Určitě všem zůstanou nádherné vzpomínky na zážitky Závěr školního roku patří tradičně školní olympiádě. Žáci jednotlivých ročníků soutěžili ve čtyřech disciplinách - skok z místa, běh na krátkou vzdálenost, hod na cíl a běh vytrvalý. Na základě výsledků byli vyhlášeni nejlepší sportovci a sportovkyně tříd. 1. Během školního roku proběhlo ve škole 1 divadelní představení, vystoupení kouzelníka. 2. Žáci se zúčastnili 5 divadelních představení ve Znojemském divadle. 3. IV. třída prošla výukou dopravní výchovy. 4. III. třída splnila 20 hod. výuky plavání, IV. a V. třída 40 hod. Programy přispívající ke zdraví dětí: Pravidelný odběr mléka, žáci ročníku. Projekt Ovoce do škol. Projekt Zdravé zoubky v rámci výuky prvouky se žáci 1. ročníku seznámili s nebezpečím vzniku zubního kazu, jeho příčinami a prevencí, s využitím materiálů Ministerstva zdravotnictví. Výtvarná soutěž Ovoce a zelenina z naší zahrady. Čtyřdenní pobyt dětí v přírodě ve Vranově nad Dyjí. Rozvoj žáků v oblasti výchov: Dopravní výchova pro 4. ročník výuka, cyklistická soutěž, beseda a ověření znalostí formou testu. Zdravotní výchova - v prvouce a přírodovědě se vyučující zaměřili na preventivní ochranu zdraví, předávali informace o zdravém životním stylu. Poskytování 1. pomoci - ukázka zdravotnického kroužku v rámci dne Ochrana člověka za mimořádných událostí. Při vyučování se snažili žáci řešit problémy naší vesnice a republiky a hledat možnosti řešení ochrany životního prostředí. 9

11 Prvky environmentální výchovy se prolínaly učivem, zejména v přírodovědě, prvouce, pracovních činnostech, vlastivědě, čtení, slohu, tělesné a výtvarné výchově. Žáci si osvojovali základní dovednosti a návyky odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě, byli vedeni k pochopení vztahů člověka a životního prostředí, učili se rozvíjet mezilidské vztahy, zaujímali stanovisko k sociálně patologickým jevům, učili se komunikovat o problémech, vytvářeli si vhodné pracovní podmínky ve třídách. Žáci se podíleli na úpravě výukové zahrady. XV. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů "Školní mléko" - díky tomuto projektu žáci mají možnost získat dotovaný mléčný výrobek. "Ovoce do škol" - ve školním roce 2013/2014 se opět naše základní škola zapojila do projektu EU a České republiky. Děti ročníku dostávaly díky tomuto projektu zcela zdarma ovoce, zeleninu a šťávy. XVI. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Nebyly realizovány žádné projekty. XVII. Spolupráce školy s organizacemi a dalšími partnery Formy spolupráce Klub rodičů při ZŠ Konzultace pro rodiče Školní akce pro rodiče a děti Školní akce pro obec Klub sportovců Dobrovolný spolek hasičů Policie ČR Komentář Pomoc při organizování školních a mimoškolních akcí. Velký důraz klademe na spolupráci rodiny se školou. Navázání dobrých vztahů mezi rodiči a učitelem podstatně zkvalitňuje výchovně vzdělávací proces. Učitelé pravidelně informují rodiče o chování a prospěchu žáků, v případě potřeby není výjimkou ani častější konzultace a osobní kontakt. Proběhla 1 třídní schůzka (13. 9.) a 2 konzultační dny (16.1. a 25.4.). Den otevřených dveří, setkání rodičů a budoucích prvňáčků při grafomotorických kurzech, podzimní a velikonoční výstavka. Kulturní vystoupení pro důchodce, advent, MDŽ. Organizace dětského dne. Organizace dětského dne. Ukázka výcviku psů. 10

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz.

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz. Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 1 ŠVP ZV NEUBUZ 1 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 2, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání ( ŠVP ZV ) Od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více