Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Markéta HEJDOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav ŽALIO Znojmo, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov vypracovala samostatně na základě pokynů vedoucího bakalářské práce ing. Ladislava Žalio a na základě vlastních zjištění a materiálů uvedených v seznamu literatury. Ve Znojmě dne 25. dubna 2010 podpis autora

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce ing. Ladislavovi Žalio za odborné rady, připomínky a doporučení, kterými přispěl k vypracování mé bakalářské práce. Také děkuji paní Jaroslavě Matuščinové, hlavní ekonomce Zemědělského družstva Šatov, která mi poskytla podklady a informace k vypracování praktické části.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov, je rozdělena na dva hlavní celky. První část je zaměřena na teoretickou oblast, která má za úkol vysvětlit základní pojmy a proces průběhu účetní závěrky a uzávěrky. V účetní uzávěrce je vysvětlen pojem inventarizace a účetní operace na konci účetního období. Účetní závěrka obsahuje zejména popis účetních výkazů rozvahy, výkaz zisku a ztrát, příloha a cash flow.v druhé části, tedy v části praktické, je popsán průběh účetní závěrky a uzávěrky v Zemědělském družstvu Šatov. Jsou zde popsány významné činnosti, které jsou důležité k vyhotovení účetní závěrky a uzávěrky, z praktického hlediska. Klíčová slova Účetní závěrka, účetní uzávěrka, cash flow, inventarizace, uzavírání účetních knih, výkaz zisku a ztrát, rozvaha. Abstract My bachelor s work The Balance of the Books and Book Closing, Financial Statement and Cash Flow of the Agriculture Cooperative Šatov is dividend into two main parts. The first part is concentrated on the theoretical area which aim is to explain basic definitions and the process of the final accounts and book closing. The inventory conceptions and bookkeeping operations at the end of the accounting period are explained in the balance of the books. Especially the description of the financial statements balance sheet, profit and loss report, enclosure and cash flow is comprehended in the statement of account. In the second, practical part I describe the process of the book closing and the balance of the book in the Agricultural Cooperative Šatov. The important activities which are Fundamentals for preparation of the book closing and the balance of the books are described here from the practical point of view. Key words Book closing, balance of the books, cash flow, inventory, account book closing profit and loss report, balance sheet.

7 Obsah 1. Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část PRÁVNÍ RÁMEC ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Inventarizace Inventura Zúčtování účetních operací na konci účetního období Závěrečné operace u zásob Časové rozlišení nákladů a výnosů Dohadné položky Rezervy Kurzové rozdíly Opravné položky Odpis pohledávek Daň z příjmů Daň z příjmů odložená Uzavření účtů ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Obsah účetní závěrky Rozsah účetní závěrky Audit účetní závěrky Druhy účetní závěrky Výkazy účetní závěrky Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha Výkaz Cash-flow Přehled o změnách vlastní kapitál Praktická část... 31

8 4.1 CHARAKTERISTIKA PODNIKU Předmět činnosti Organizační schéma VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE Odpisový plán hmotného majetku Pracovní doba a doba odpočinku ROČNÍ UZÁVĚRKOVÉ OPERACE Inventarizace Časové rozlišení nákladů a výnosů Náklady příštích období - účet Výdaje příštích období účet č Příjmy příštích období účet Kurzové rozdíly Dohadné položky Opravné položky Výpočet daně z příjmů Uzavírání účetních knih ZÁVĚRKOVÉ OPERACE Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha účetní závěrky Výkaz o změnách vlastního kapitálu Cash flow ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY PODNIKU Vertikální analýza Horizontální analýza Závěr Použité zdroje Seznam tabulek a grafů Seznam příloh... 68

9 1. Úvod Tématem bakalářské práce je Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov. Data k této bakalářské práci poskytlo ZD Šatov, které poskytlo důležité informace o účetní závěrce a uzávěrce za rok Z toho tedy vyplývá, že bakalářská práce vychází z již vypracovaných výkazů. Účetní uzávěrka a závěrka se řadí k nejdůležitějším činnostem podniku, které se provádějí na konci účetního období. Tyto práce jsou jakýmsi uceleným souborem poznatků o firmě, které udávají důležité informace, jak účetní jednotka hospodaří se svým majetkem nebo jestli dosáhla svých cílů. Neslouží pouze pro potřeby účetní jednotky, ale také pro potřeby bank či obchodních partnerů. Obsahem operací účetní uzávěrky jsou inventarizace a s ní spojená inventura. Inventarizace v podniku probíhá na základě inventarizačního příkazu, ve kterém je stanoveno v jakém období inventarizace majetku proběhne, zvolení inventarizační komise, která odpovídá za veškeré činnosti inventarizace. Také je zde popsáno, jak by taková inventura i inventarizace měla probíhat. Účetní uzávěrka také obsahuje zúčtování účetních operací na konci účetního období. Příkladem může být zúčtování účtů časového rozlišení, dohadné položky, opravné položky či kurzové rozdíly. Dále se k operacím účetní uzávěrky řadí uzavření účetních knih, stanovení hospodářského výsledku, který je důležitý pro výpočet a zaúčtování daně z příjmů. Po účetní uzávěrce nastupují operace účetní závěrky. Výstupem závěrkových operací jsou výkazy, které jsou jakýmsi seskupením účetních dat. Zde se jednotlivé informace sdružují do jednoho celku. Těmito výstupy neboli výkazy jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky. V rozvaze je obsažen přehled majetku firmy neboli aktiva a přehled o zdrojích financování neboli pasiva. Aktiva jsou v rozvaze řazena podle dlouhodobosti a pasiva podle vlastnictví. Výkaz zisku a ztrát podává přehled o tom, jak si daný podnik finančně vede za dané účetní období, zda je ziskový či ztrátový. Hlavními prvky ze kterých tento výkaz vychází jsou náklady a výnosy. Obsahem přílohy k účetní závěrce jsou výkaz cash flow a výkaz o změnách vlastního kapitálu. V příloze k účetní závěrce jsou také popsány doplňující informace o účetní jednotce. 9

10 2. Cíl práce a metodika Cíl práce Cílem bakalářské práce je poznat jak uzávěrkové a závěrkové operace probíhají z praktického hlediska v Zemědělském družstvu Šatov. Porovnat tyto poznatky s teoretickými znalostmi, zda se teorie od praktického užití nějakým způsobem liší. Teoretická část se věnuje bližšímu seznámení, co zahrnují uzávěrkové a závěrkové operace. Například: co je obsahem účetní uzávěrky, v jakém rozsahu se provádí účetní závěrka a jaké jsou druhy účetní závěrky, detailní vysvětlení operací účetní uzávěrky a vysvětlení jaké jsou výstupy účetní závěrky, neboli výkazy účetní závěrky - rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha k účetní závěrce. Praktická část je věnovaná činnostem v oblasti inventarizace, účtům časového rozlišení a dohadným účtům, opravným položkám, kurzovým rozdílům a výpočtu daně z příjmů. Dále je sestaveno zjednodušené cash flow pro vysvětlení této problematiky a výkaz o změnách kapitálu, který účetní jednotka vůbec nesestavuje. Na závěr práce je vypracována vertikální a horizontální analýza majetkové struktury podniku, za účelem zjištění hospodaření účetní jednotky s majetkem. Metodika práce Informace k teoretické části jsem nastudovala z odborné literatury z oblasti účetnictví, se zaměřením na účetní uzávěrku a závěrku. Dále jsem si stanovila určitý právní rámec, kterému vypracování účetní závěrky podléhá. Jedná se zejména o zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ( 18 23), vyhlášku č. 500/2002 Sb. ( 3 44) a české účetní standardy ( ). K sestavení praktické části bylo zapotřebí získání dat za rok 2008, zejména z obratové předvahy, rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy a interních dokladů Zemědělského družstva Šatov. 10

11 3. Teoretická část 3.1 Právní rámec účetní závěrky Pravidla pro sestavení účetní závěrky nalezneme v: Zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví - zejména 18 23, kde jsou vymezeny základní pojmy, principy Vyhlášce č. 500/2002 Sb. zejména 3 44, kde se například upravuje rozsah a způsob sestavování, uspořádání a obsahové vymezení Přehledu o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Českých účetních standardech , příkladem mohou být: o Otevírání a uzavírání účetních knih o 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob o Přehled o peněžních tocích Mezinárodních účetních standardech řídí se jimi účetní jednotky, které jsou emitenty cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie. 3.2 Účetní uzávěrka Účetní práce za celé účetní období vrcholí v každé účetní jednotce sestavením účetní závěrky. Před sestavením účetní závěrky je třeba k poslednímu dni účetního období uzavřít účetní knihy. Postup prací při uzavírání knih lze rozdělit do dvou etap: Přípravné práce a) inventarizace b) zaúčtování účetních operací na konci účetního období Účetní uzávěrka a) zjištění hospodářského výsledku před zdaněním b) výpočet základu daně z příjmu a zaúčtování daňové povinnosti 11

12 c) uzavření všech účtů, to je zúčtování zůstatků všech výsledkových účtů na účet 710 Účet zisku a ztrát, zúčtování všech rozvahových účtů na účet 702 Konečný účet rozvážný. (ŠTOHL, 2009, s. 179) Inventarizace Inventarizace je upravena v zákoně o účetnictví v 29 a 30. Povinnost inventarizovat majetek a závazky je upraven v 6 odst. 3 zákona o účetnictví. Během inventarizace mohou nastat i různé inventarizační rozdíly a jejich zúčtování je upraveno ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. v 58 odst. 1 písm. c). Dále zákon o účetnictví upravuje dobu archivace inventurních soupisů a to v 31 odst. 2 písm b). Má-li být účetnictví vedeno takovým způsobem, aby bylo ve shodě se skutečností, aby jí věrně a poctivě zobrazovalo, musí být se skutečností ověřováno, k tomu slouží inventarizace. Pomocí inventarizace se musí upravit stav na účtech tak, aby souhlasil se skutečností, a to jak co do fyzického stavu, tak co do ocenění. Cílem inventarizace je : kontrola věcné správnosti účetnictví (účetní jednotky inventarizací zjišťují skuteční stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví) kontrola reálnosti ocenění majetku a závazků (účetní jednotky musí brát v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky). (ŠTOHL, 2009, s ) Inventura Zjištění skutečného stavu majetku, závazků a vlastního kapitálu je tou nejdůležitější fází inventarizace. Před vlastním provedením inventury musí být zamezeno pohybu inventarizovaných položek. Zjišťování skutečného stavu se provádí v závislosti na charakteru inventarizovaných položek, proto rozlišujeme inventuru: fyzickou pomáhá zjistit skutečné stavy majetku, který má hmotnou povahu. Jedná se především o dlouhodobý hmotný majetek (např. stroje, dopravní prostředky), zásoby (např. materiál, zboží, výrobky), finanční majetek (např. 12

13 pokladní hotovost, ceniny). Skutečné stavy se zjišťují přepočtením, přeměřením, převážením či obhlídkou. dokladovou pomáhá zjistit skutečné stavy majetku, který má nehmotnou povahu. Jde především o dlouhodobý nehmotný majetek, zaknihované cenné papíry, stav bankovních účtů, pohledávky a závazky, opravné položky a rezervy, položky časového rozlišení a dohadné položky, složky vlastního kapitálu a jiné. Postatou je, že skutečné stavy majetku, závazků a vlastního kapitálu ověřují pouze pomocí dokladů (např. účetní doklady, smlouvy, listiny). (KYNCLOVÁ, 2007, s ) Zúčtování účetních operací na konci účetního období K získání věrného zobrazení hospodářské a finanční situace účetní jednotky je třeba: a) do hospodářského výsledku promítnout dlouhodobě i krátkodobě existující rizika a možné ztráty ještě před jejich vznikem b) náklady, výdaje, výnosy a příjmy přiřadit k tomu období, jehož se věcně a časově týkají c) zaúčtovat účetní případy, které sice již nastaly, ale ještě k nim nejsou doklady. K tomuto účelu se provádí účtování účetních operací na konci účetního období, tzv. uzávěrkové operace. Patří k nim zejména: závěrečné operace u zásob časové rozlišení nákladů a výnosů dohadné položky rezervy kurzové rozdíly opravné položky odpis pohledávek Závěrečné operace u zásob Účetní operace u zásob na konci roku (společné pro způsob A i způsob B): proúčtování zásob na cestě, tzn. účetní jednotka má faktury, avšak zásoby do konce roku nedošly 13

14 proúčtování nevyfakturovaných dodávek u nakupovaných zásob v případech, kdy účetní jednotka převzala zásoby, ale dosud nemá faktury (účtování pomocí dohadných položek) porovnání výsledů inventury zásob s účetním stavem (způsob A) nebo s operativní evidencí (způsob B) u manka jeho porovnání s vnitropodnikovou směrnicí normy přirozených úbytků a v závislosti na tom pak inventurní rozdíl zaúčtovat posouzení účetní hodnoty zásob na skladě v porovnání s jejich skutečnou hodnotou a rozhodnutí o případné tvorbě opravných položek či odpisu. U způsobu B se musí ještě zaúčtovat úprava zásob na skladě, a to buď odúčtování počátečního stavu zásob a zaúčtování konečného stavu zásob podle skladové evidence, nebo pouhým vyjádřením změny stavu zásob. (ŠTOHL, 2009, s. 184) Časové rozlišení nákladů a výnosů Náklady a výnosy se zásadně účtují do období, s nímž věcně a časově souvisí, nikoliv do období, kdy došlo k platbě. Důsledkem této zásady je potřeba náklady a výnosy časově rozlišovat. Přehled položek časového rozlišení: náklady příštích období komplexní náklady příštích období výdaje příštích období výnosy příštích období příjmy příštích období Účty časového rozlišení podléhají dokladové inventarizaci, proto se musí u účtů zkontrolovat (podle analytické evidence), zda souhlasí jednotlivé tituly časového rozlišení se skutečností. (ŠTOHL 2009, s. 184) 14

15 Tab. č. 1: Příklady účtování časového rozlišení Časové rozlišení Účet V běžném období, V příštím období, to je to je Nákladů 381 výdaj (381/2xx) náklad (5xx/381) (snaha dříve) 383 náklad (5xx/383) výdaj (383/2xx) Výnosů 384 příjem (2xx/384) výnos (384/6xx) (snaha později) 385 výnos (385/6xx) příjem (2xx/385) Zdroj: DUŠEK, 2010, s Dohadné položky Dohadné položky jsou existující, avšak dosud nepotvrzené pohledávky (dohadné položky aktivní) nebo závazky (dohadné položky pasivní). U dohadných položek je znám účel, kterého se pohledávka nebo závazek týká, je známo období, do kterého patří, ale není známa přesná částka pohledávky či závazku (není externí účetní doklad). (ŠTOHL, 2009, s. 184) Rezervy Rezervy jsou považovány za cizí zdroj a vyjadřují dluhy účetní jednotky vůči budoucím obdobím (např. rezerva na budoucí opravy dlouhodobého majetku). Při tvorbě rezervy je znám jen účel, zatímco hodnotová výše a období, jehož se rezerva týká, se pouze odhaduje. Rezervy jsou tvořeny na vrub nákladů v účtových skupinách 55, 57, 58 nebo 59 podle toho k jaké činnosti se vztahují. Čerpání (snížení) rezervy je nutné zaúčtovat jako snížení nákladů v roce, kdy pominou důvody pro tvorbu rezervy. Nejčastějším případem zrušení rezerv je situace, kdy byla provedena zamýšlená oprava nebo byl majetek, na jehož opravu byla tvořena rezerva, prodán nebo jinak vyřazen z evidence. Zákon ale stanovuje i jiné okamžiky, kdy je zrušení rezerv povinné (například nezahájení oprav rok po předpokládaném termínu provedení oprav). (ŠTOHL, 2009, s. 166) Podle dopadu rezerv na daňový základ lze rezervy rozdělit na: ostatní rezervy (daňově neúčinné rezervy) - jsou tvořené na jiné účely než vymezuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách. Jejich tvorba je upravena 15

16 vnitřním předpisem účetní jednotky a nejsou zohledněny pří výpočtu daně z příjmů. Například: rezerva na splatnou daň, rezerva na záruční opravy, rezerva na opravy dlouhodobého majetku, který nesplňuje podmínky zákona o rezervách. zákonné rezervy (daňově účinné rezervy) účetní jednotka je vytváří na rizika, ztráty, předpokládané výdaje v případech stanovených zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, které tvorbu rezervy považují za výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Podle tohoto zákona lze tvořit daňové rezervy na opravy hmotného majetku, na pěstební činnost a ostatní rezervy Kurzové rozdíly Je třeba se zaměřit na kurzové rozdíly, které je nutné účtovat na základě kurzu České národní banky (dále jen ČNB ) platnému k poslednímu dni účetního období. Jedná se o kurzové rozdíly jak u finančních účtů (valutové pokladny, devizových účtů), tak u pohledávek a závazků. Všechny kurzové rozdíly se účtují výsledkově, tzn. na účty 563 a 663. (ŠTOHL, 2009, s. 185) Příklad: Poslední kurz eura vyhlášený ČNB v roce je 30 Kč V účetnictví k rozvahovému dni je má být kurzové rozdíly Peníze 100 EUR 3100 Kč 3000 Kč 563/ Kč Závazky 200 EUR 5700 Kč 6000 Kč 563/ Kč Pohledávky 300 EUR 8600 Kč 9000 Kč 311/ Kč (DUŠEK, 2010, s. 47) Opravné položky Opravná položka se vytváří, dle zásady opatrnosti popsané v 25 zákona o účetnictví, v případě dočasného znehodnocení aktiva, zejména jedná-li se o dočasné snížení hodnoty majetku v účetnictví. Jsou tvořeny na vrub nákladů v účtových skupinách 55, 57 a 58 podle toho, k jaké činnosti se vztahují. V okamžiku, kdy pomine důvod k jejich existenci, jsou zúčtovány ve prospěch nákladů příslušné účtové skupiny. Opravné položky lze dělit dle jejich vztahu k daňovému základu na: 16

17 účetní lze je vytvářet ke všem kategoriím majetku. Nelze je však tvořit k peněžním prostředkům, k vlastním akciím a vlastním dluhopisům, ke goodwillu a k majetku, který je k rozvahovému dni oceněn reálnou hodnotou daňové lze vytvářet pouze k pohledávkám. Tvorbu a zúčtování daňových opravných položek upravuje zákon o rezervách. (KYNCLOÁ, 2007, s. 26) Při tvorbě opravných položek u jakéhokoliv druhu majetku je nutné dodržovat zejména následující zásady: opravné položky nesmějí mít kladný zůstatek tvořit opravnou položku na zvýšení hodnoty majetku se nesmí nelze současně tvořit rezervu a opravnou položku. (ŠTOHL, 2009, s. 185) Odpis pohledávek Hlavním důvodem pro odpis pohledávek je jejich nedobytnost. Nedobytnou je pohledávka, kterou nemůže věřitel z objektivních důvodů vymoci. Jedná se zejména o následující případy: částku nelze vymoci soudně (pohledávka byla promlčena) dlužník je insolventní (např. konkurs byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka) zánik dlužníka (zánik právnické osoby bez právního nástupce, úmrtí fyzické osoby bez dědice). (KYNCLOVÁ, 2007, s. 58) Pří odpisování se musí rozlišovat účetní a daňové hledisko účetní hledisko z hlediska účetního lze odpisovat podle reálné míry nedobytnosti. V účetnictví může například nastat odpis pohledávky, kdy účetní jednotka upustí od vymáhání pohledávky v případě, kdy je zřejmé, že by náklady na vymáhání přesáhly výtěžek (tzn. účetní odpis bude proveden, ale z daňového hlediska nebude účinný proto bude připočitatelná položka zvyšující základ daně v daňovém přiznání daňové hledisko z hlediska daňového se musí vycházet ze zákona o dani z příjmů a zákona o rezervách, který stanoví, v jakých případech lze jednorázově do daňových nákladů zahrnout pohledávku za dlužníkem.. (ŠTOHL, 2009, s. 130) 17

18 Jednorázově lze do daňových nákladů zahrnout hodnotu pohledávky za dlužníkem zejména v těchto případech: a) u něhož soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu nebo zrušil konkurz, a to pro nedostatek majetku b) který v konkurzním a vyrovnávacím řízení na základě výsledků konkurzního a vyrovnávacího řízení c) který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka d) který byl právnickou osobou a zanikla bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem ekonomicky nebo personálně spojenou nebo blízkou osobou. (ŠTOHL, 2009, s. 130) Daň z příjmů Má-li hospodářský výsledek zjištěný v účetnictví pravdivě zobrazit hospodaření účetní jednotky, musí se tento výsledek zjistit ze všech nákladů a výnosů, které v účetní jednotce vznikly, bez ohledu na to zda to daňové předpisy umožňují či nikoliv. Z toho vyplývá, že daňový základ (daňový zisk) nelze zjistit z účetních údajů přímo. Pro potřeby výpočtu daňového základu je třeba hrubý účetní zisk upravit o: částky, které nelze podle zákona o dani z příjmu (dále jen ZDP ) za náklad vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů (jedná se zejména o položky uvedené v 25 ZDP), do daňového základu nelze například zahrnout - náklady na reprezentaci, pokuty a penále (s výjimkou smluvních), dary, příspěvky právnickým osobám, které nevyplývají ze zákona, výdaje přesahující limity stanovené příslušnými právními předpisy, manka a škody přesahující náhrady za ně (kromě škod způsobených živelnou pohromou), tvorbu jiných než zákonných rezerv, tvorbu jiných než zákonných opravných položek, daň dědickou, darovací, daň z příjmů fyzických a právnických osob aj. částky, které jsou do nákladů zahrnuty v nesprávné výši veškeré částky neoprávněně zkracující výnosy výnosy zdaněné srážkou u zdroje nebo od daně osvobozené (například dividendy) 18

19 Vypočtená daň z příjmů se zaúčtuje na vrub nákladového účtu 591 Daň z příjmů z běžné činnosti (resp. 593 Daň z příjmů z mimořádné činnosti) se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 341 Daň z příjmů. (ŠTOHL, 2009, s. 187) Tab. č. 2: Schéma výpočtu daně z příjmů Účetnictví Daňové přiznání Výnosy (6. účtová třída) Náklady (5. účtová třída) _ Účetní výsledek hospodaření Účetní výsledek hospodaření + náklady daňově neuznatelné - výnosy nezahrnované do ZD ± rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy Základ daně - odčitatelné položky 34 a 20 ZDP (např. ztráta minulých let, dary) Základe daně snížený o odčitatelné položky x sazba daně Daň z příjmů splatná - slevy na dani ( 35 ZDP, na zaměstnance se změněnou pracovní schopností - Daň z příjmů splatná po slevách Daň z příjmů splatná po slevách ± Daň z příjmů odložená Disponibilní zisk (zisk po zdanění) Zdroj: ŠTOHL, 2009, s Daň z příjmů odložená Odložen daň slouží k přiřazení nákladu na daň z příjmů správnému účetnímu období. Daňové zákony způsobují, že účetní hospodářský výsledek a daňový základ nejsou stejné. Z toho důvodu je zřejmé, že daň z příjmů (placená účetní jednotkou) se nevztahuje k účetnímu hospodářskému výsledku, ale k daňovému základu, pro jehož zjištění neplatí vždy účetní pravidla. Aby tedy byla uplatněna zásada dodržení časové a věcné souvislosti 19

20 nákladů a výnosů s účetním obdobím, musí se k odstranění vzniklého nesouladu použít odložená daň. Mezi účetními a daňovými náklady a výnosy existuje řada rozdílů. Lze je rozdělit na rozdíly trvalé a rozdíly přechodné. Mezi trvalé rozdíly patří všechny účetní náklady, které zákon o daních z příjmů nepovažuje za výdaje na zajištění, dosažení a udržení příjmů (například výdaje na reprezentaci, odměny členů statutárních orgánů, ostatní pokuty a penále a další). Pro všechny tyto náklady je typické, že se účetně vztahují k danému účetnímu období, ale daňovým nákladem se nestanou v tomto, ani žádném dalším účetním období. Těchto trvalých rozdílů se odložená daň netýká. Přechodné rozdíly vznikají například z rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku, dále z rozdílů při tvorbě opravných položek, při převodu daňové ztráty do příštích let či při převodu neuplatněného reinvestičního odpočtu. A právě z důvodu těchto přechodných rozdílů vyplývá nutnost účtování o odložené daní. (ŠTOHL, 2009, s. 188) Uzavření účtů Po zaúčtování všech účetních případů (včetně uzávěrkových) do účetního období následuje uzavírání účetních knih k roční účetní závěrka. Rozumí se jí: a) zjištění obratů stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů b) zjištění konečných stavů aktivních a pasivních účtů a uzavření každého účtu, tj. zapsání konečného stavu na slabší stranu účtu a jeho podvojným zápisem na závěrkový účet 702 Konečný účet rozvážný c) zjištění konečných stavů nákladových a výnosových účtů a jejich účetní převod na závěrkový účet 710 Účet zisku a ztrát. Zde se zjistí hospodářský výsledek členěný na provozní, finanční a mimořádný d) zjištění celkového hospodářského výsledku za účetní období na účet 710 formou rozdílu celkových nákladů a celkových výnosů a jeho převod podvojným zápisem na účet 702- Konečný účet rozvážný. Zde je hospodářský výsledek uveden jako rozdílová veličina, bez čísla účtu. (ŠTOHL, 2009, s. 193) 20

21 Tab. č. 3: Schéma účtování uzávěrka účtů na konci účetního období: Aktivní účty 702 Konečný účet rozvážný Pasivní účty PS obrat MD obrat Dal Obrat MD obrat Dal KS převod KS aktivních účtů převod KS pasivních účtů KS ZISK Aktiva = Pasiva 5xx Náklady 710- Účet zisku a ztrát 6xx - Výnosy KS převod KS náklad. účtů převod KS výnos. účtů KS Zisk obrat MD = obrat Dal Zdroj: ŠTOHL, 2009, s. 193 Poznámka: PS počáteční stav, KS končený stav, Dal - pravá strana syntetického účtu. MD Má Dáti, levá strana syntetického účtu. 3.3 Účetní závěrka Účetní závěrka představuje finální zpracování dat obsažených v účetních knihách do uceleného přehledu (výkazu) za účelem jejich zveřejnění mimo podnik. Cílem účetní závěrky je vytvořit takový soubor dat finanční povahy, na jehož základě mohou uživatelé 21

22 hodnotit a analyzovat stávající stav finančního zdraví podniku a zároveň predikovat jeho budoucí vývoj. Data by měla být uspořádána přehledně, v logické struktuře a měla by nést relevantní a spolehlivou informaci. (KYNCLOVÁ, 2007, s. 3) Účetní závěrku představují výkazy a související přílohy, a to podle 18 zákona o účetnictví. Jedná se o následující dokumenty: rozvahu výkaz zisku a ztrát přílohu přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu, které podle účetních předpisů tvoří nedílný kompaktní celek. (AMBROŽ, 2008, s. 13) Obsah účetní závěrky Stručné shrnutí toho, co musí účetní závěrka obsahovat: jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednoty sídlo (právnická osoba) nebo bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště (fyzická osoba), identifikační číslo a právní formu účetní jednotky předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena, rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje podle 19/3 zákon o účetnictví. okamžik sestavení účetní závěrky. Samozřejmostí musí být připojení podpisového záznamu odpovědné osoby za účetní jednotku, tj. statutární orgán. (AMBROŽ, 2008, s. 13) Rozsah účetní závěrky Zákon o účetnictví nabízí některým účetním jednotkám výrazné zjednodušení nejen vedení účetnictví, ale také účetní závěrky. (AMBROŽ, 2008, s. 14) účetní závěrka v plném rozsahu sestavují jí všechny akciové společnosti a dále účetní jednotky, které mají povinnost auditu 22

23 účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu sestavují jí všechny ostatní účetní jednotky ( ale mohou na základě svého rozhodnutí sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu). (ŠTOHL, 2009, s. 197) Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, mohou podle 13a zákona o účetnictví sestavovat účtový rozvrh na úrovni účtových skupin, mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize. Zjednodušení týká i účetní závěrky (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy a nezpracovávají se přehledy cash flow a vlastního kapitálu). (AMBROŽ, 2007, s. 15) Prakticky, se účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu často nevyužívá. Výhody popsané v předchozím odstavci mohou práci v průběhu roku zjednodušit, ale na konci účetního období zkomplikovat. Příkladem může být, že v účetnictví ve zjednodušeném rozsahu se používají účty, jak již bylo řečeno bez analytické evidence např. účet 55, na který účtuji náklady daňového i nedaňového charakteru. V závěru roku se tento učet 55, musí rozčlenit na daňové a nedaňové náklady, což v případě značného počtu položek na tomto účtu může činit velký problém. Za to účetnictví v plném rozsahu standardně použije např. účet 558 a účet 559 samostatně, kde daňové a nedaňové náklady jsou odděleny Audit účetní závěrky Účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem: akciové společnosti, které v účetním období, za něž se účetní závěrka ověřuje a v účetním období bezprostředně předcházejícím dosáhla nebo překročila alespoň jedno z níže uvedených kritérií, z dalších podnikatelských subjektů pak i ostatní obchodní společnosti, družstva a fyzické osoby, pokud v účetním období, za něž se účetní závěrka ověřuje a v účetním období bezprostředně přecházejícím dosáhla nebo překročila minimálně dvě z následujících kritérií: - aktiva celkem překročila Kč (hodnota aktiv se v tomto případě uvádí nesnížená o případné oprávky a opravné položky) 23

24 - roční čistý obrat byl vyšší než Kč (pro firmu, jejíž účetní období trvalo kratší dobu než 12 měsíců, se obrat musí přepočítat takto: čistý obrat/počet započatých měsíců účetního období * 12) - průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl vyšší než 50. (ŠTOHL, 2009, s. 197) Druhy účetní závěrky Zákon o účetnictví vymezuje tyto druhy účetních závěrek: řádná účetní závěrka sestavují jí účetní jednotky k poslednímu dni běžného účetního období (tj. k 31. prosinci běžného roku, případně k poslednímu dni hospodářského roku), sestavuje se tedy v pravidelných intervalech. mimořádná účetní závěrka sestavují ji účetní v mimořádných situacích, tedy v průběhu účetního období (např. ke dni ukončení činnosti nebo při vstupu do likvidace). Mimořádností se zde míní nejen její sestavení v nepravidelných termínech, ale vyžaduje-li to povaha události i její sestavení podle odlišných zásad mezitímní účetní závěrka sestavují ji účetní jednotky v průběhu účetního období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne. Při sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění, jinak nemusí inventarizaci provádět. Tento typ účetní závěrky je používán například při vstupu společnosti do fúze, při rozdělení společnosti, převod jmění na společník. (ŠTOHL, 2009, s. 197) Dále rozlišujeme účetní závěrku podle počtu subjektů: individuální účetní závěrka obsahuje účetní data pouze jednoho subjektu (podniku resp. účetní jednotky) konsolidovaná účetní závěrka je sestavována za skupinu podniků, tudíž obsahuje účetní data více než jednoho podniku. (KYNCLOVÁ, 2007, s. 4) 24

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky.

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. 1. Účetní uzávěrka a závěrka Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. Účetní uzávěrka Otázky: 1. Charakterizujte

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih 15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih pozor! Na rozdíl od toho, účetní závěrka je sestavení výkazů (výsledovka, rozvaha) účetní uzávěrka má několik částí:

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.19 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice IČ: 00 269 077 1. Předmět úpravy Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků.

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více