Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Markéta HEJDOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav ŽALIO Znojmo, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov vypracovala samostatně na základě pokynů vedoucího bakalářské práce ing. Ladislava Žalio a na základě vlastních zjištění a materiálů uvedených v seznamu literatury. Ve Znojmě dne 25. dubna 2010 podpis autora

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce ing. Ladislavovi Žalio za odborné rady, připomínky a doporučení, kterými přispěl k vypracování mé bakalářské práce. Také děkuji paní Jaroslavě Matuščinové, hlavní ekonomce Zemědělského družstva Šatov, která mi poskytla podklady a informace k vypracování praktické části.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov, je rozdělena na dva hlavní celky. První část je zaměřena na teoretickou oblast, která má za úkol vysvětlit základní pojmy a proces průběhu účetní závěrky a uzávěrky. V účetní uzávěrce je vysvětlen pojem inventarizace a účetní operace na konci účetního období. Účetní závěrka obsahuje zejména popis účetních výkazů rozvahy, výkaz zisku a ztrát, příloha a cash flow.v druhé části, tedy v části praktické, je popsán průběh účetní závěrky a uzávěrky v Zemědělském družstvu Šatov. Jsou zde popsány významné činnosti, které jsou důležité k vyhotovení účetní závěrky a uzávěrky, z praktického hlediska. Klíčová slova Účetní závěrka, účetní uzávěrka, cash flow, inventarizace, uzavírání účetních knih, výkaz zisku a ztrát, rozvaha. Abstract My bachelor s work The Balance of the Books and Book Closing, Financial Statement and Cash Flow of the Agriculture Cooperative Šatov is dividend into two main parts. The first part is concentrated on the theoretical area which aim is to explain basic definitions and the process of the final accounts and book closing. The inventory conceptions and bookkeeping operations at the end of the accounting period are explained in the balance of the books. Especially the description of the financial statements balance sheet, profit and loss report, enclosure and cash flow is comprehended in the statement of account. In the second, practical part I describe the process of the book closing and the balance of the book in the Agricultural Cooperative Šatov. The important activities which are Fundamentals for preparation of the book closing and the balance of the books are described here from the practical point of view. Key words Book closing, balance of the books, cash flow, inventory, account book closing profit and loss report, balance sheet.

7 Obsah 1. Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část PRÁVNÍ RÁMEC ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Inventarizace Inventura Zúčtování účetních operací na konci účetního období Závěrečné operace u zásob Časové rozlišení nákladů a výnosů Dohadné položky Rezervy Kurzové rozdíly Opravné položky Odpis pohledávek Daň z příjmů Daň z příjmů odložená Uzavření účtů ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Obsah účetní závěrky Rozsah účetní závěrky Audit účetní závěrky Druhy účetní závěrky Výkazy účetní závěrky Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha Výkaz Cash-flow Přehled o změnách vlastní kapitál Praktická část... 31

8 4.1 CHARAKTERISTIKA PODNIKU Předmět činnosti Organizační schéma VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE Odpisový plán hmotného majetku Pracovní doba a doba odpočinku ROČNÍ UZÁVĚRKOVÉ OPERACE Inventarizace Časové rozlišení nákladů a výnosů Náklady příštích období - účet Výdaje příštích období účet č Příjmy příštích období účet Kurzové rozdíly Dohadné položky Opravné položky Výpočet daně z příjmů Uzavírání účetních knih ZÁVĚRKOVÉ OPERACE Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha účetní závěrky Výkaz o změnách vlastního kapitálu Cash flow ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY PODNIKU Vertikální analýza Horizontální analýza Závěr Použité zdroje Seznam tabulek a grafů Seznam příloh... 68

9 1. Úvod Tématem bakalářské práce je Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov. Data k této bakalářské práci poskytlo ZD Šatov, které poskytlo důležité informace o účetní závěrce a uzávěrce za rok Z toho tedy vyplývá, že bakalářská práce vychází z již vypracovaných výkazů. Účetní uzávěrka a závěrka se řadí k nejdůležitějším činnostem podniku, které se provádějí na konci účetního období. Tyto práce jsou jakýmsi uceleným souborem poznatků o firmě, které udávají důležité informace, jak účetní jednotka hospodaří se svým majetkem nebo jestli dosáhla svých cílů. Neslouží pouze pro potřeby účetní jednotky, ale také pro potřeby bank či obchodních partnerů. Obsahem operací účetní uzávěrky jsou inventarizace a s ní spojená inventura. Inventarizace v podniku probíhá na základě inventarizačního příkazu, ve kterém je stanoveno v jakém období inventarizace majetku proběhne, zvolení inventarizační komise, která odpovídá za veškeré činnosti inventarizace. Také je zde popsáno, jak by taková inventura i inventarizace měla probíhat. Účetní uzávěrka také obsahuje zúčtování účetních operací na konci účetního období. Příkladem může být zúčtování účtů časového rozlišení, dohadné položky, opravné položky či kurzové rozdíly. Dále se k operacím účetní uzávěrky řadí uzavření účetních knih, stanovení hospodářského výsledku, který je důležitý pro výpočet a zaúčtování daně z příjmů. Po účetní uzávěrce nastupují operace účetní závěrky. Výstupem závěrkových operací jsou výkazy, které jsou jakýmsi seskupením účetních dat. Zde se jednotlivé informace sdružují do jednoho celku. Těmito výstupy neboli výkazy jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky. V rozvaze je obsažen přehled majetku firmy neboli aktiva a přehled o zdrojích financování neboli pasiva. Aktiva jsou v rozvaze řazena podle dlouhodobosti a pasiva podle vlastnictví. Výkaz zisku a ztrát podává přehled o tom, jak si daný podnik finančně vede za dané účetní období, zda je ziskový či ztrátový. Hlavními prvky ze kterých tento výkaz vychází jsou náklady a výnosy. Obsahem přílohy k účetní závěrce jsou výkaz cash flow a výkaz o změnách vlastního kapitálu. V příloze k účetní závěrce jsou také popsány doplňující informace o účetní jednotce. 9

10 2. Cíl práce a metodika Cíl práce Cílem bakalářské práce je poznat jak uzávěrkové a závěrkové operace probíhají z praktického hlediska v Zemědělském družstvu Šatov. Porovnat tyto poznatky s teoretickými znalostmi, zda se teorie od praktického užití nějakým způsobem liší. Teoretická část se věnuje bližšímu seznámení, co zahrnují uzávěrkové a závěrkové operace. Například: co je obsahem účetní uzávěrky, v jakém rozsahu se provádí účetní závěrka a jaké jsou druhy účetní závěrky, detailní vysvětlení operací účetní uzávěrky a vysvětlení jaké jsou výstupy účetní závěrky, neboli výkazy účetní závěrky - rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha k účetní závěrce. Praktická část je věnovaná činnostem v oblasti inventarizace, účtům časového rozlišení a dohadným účtům, opravným položkám, kurzovým rozdílům a výpočtu daně z příjmů. Dále je sestaveno zjednodušené cash flow pro vysvětlení této problematiky a výkaz o změnách kapitálu, který účetní jednotka vůbec nesestavuje. Na závěr práce je vypracována vertikální a horizontální analýza majetkové struktury podniku, za účelem zjištění hospodaření účetní jednotky s majetkem. Metodika práce Informace k teoretické části jsem nastudovala z odborné literatury z oblasti účetnictví, se zaměřením na účetní uzávěrku a závěrku. Dále jsem si stanovila určitý právní rámec, kterému vypracování účetní závěrky podléhá. Jedná se zejména o zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ( 18 23), vyhlášku č. 500/2002 Sb. ( 3 44) a české účetní standardy ( ). K sestavení praktické části bylo zapotřebí získání dat za rok 2008, zejména z obratové předvahy, rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy a interních dokladů Zemědělského družstva Šatov. 10

11 3. Teoretická část 3.1 Právní rámec účetní závěrky Pravidla pro sestavení účetní závěrky nalezneme v: Zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví - zejména 18 23, kde jsou vymezeny základní pojmy, principy Vyhlášce č. 500/2002 Sb. zejména 3 44, kde se například upravuje rozsah a způsob sestavování, uspořádání a obsahové vymezení Přehledu o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Českých účetních standardech , příkladem mohou být: o Otevírání a uzavírání účetních knih o 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob o Přehled o peněžních tocích Mezinárodních účetních standardech řídí se jimi účetní jednotky, které jsou emitenty cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie. 3.2 Účetní uzávěrka Účetní práce za celé účetní období vrcholí v každé účetní jednotce sestavením účetní závěrky. Před sestavením účetní závěrky je třeba k poslednímu dni účetního období uzavřít účetní knihy. Postup prací při uzavírání knih lze rozdělit do dvou etap: Přípravné práce a) inventarizace b) zaúčtování účetních operací na konci účetního období Účetní uzávěrka a) zjištění hospodářského výsledku před zdaněním b) výpočet základu daně z příjmu a zaúčtování daňové povinnosti 11

12 c) uzavření všech účtů, to je zúčtování zůstatků všech výsledkových účtů na účet 710 Účet zisku a ztrát, zúčtování všech rozvahových účtů na účet 702 Konečný účet rozvážný. (ŠTOHL, 2009, s. 179) Inventarizace Inventarizace je upravena v zákoně o účetnictví v 29 a 30. Povinnost inventarizovat majetek a závazky je upraven v 6 odst. 3 zákona o účetnictví. Během inventarizace mohou nastat i různé inventarizační rozdíly a jejich zúčtování je upraveno ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. v 58 odst. 1 písm. c). Dále zákon o účetnictví upravuje dobu archivace inventurních soupisů a to v 31 odst. 2 písm b). Má-li být účetnictví vedeno takovým způsobem, aby bylo ve shodě se skutečností, aby jí věrně a poctivě zobrazovalo, musí být se skutečností ověřováno, k tomu slouží inventarizace. Pomocí inventarizace se musí upravit stav na účtech tak, aby souhlasil se skutečností, a to jak co do fyzického stavu, tak co do ocenění. Cílem inventarizace je : kontrola věcné správnosti účetnictví (účetní jednotky inventarizací zjišťují skuteční stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví) kontrola reálnosti ocenění majetku a závazků (účetní jednotky musí brát v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky). (ŠTOHL, 2009, s ) Inventura Zjištění skutečného stavu majetku, závazků a vlastního kapitálu je tou nejdůležitější fází inventarizace. Před vlastním provedením inventury musí být zamezeno pohybu inventarizovaných položek. Zjišťování skutečného stavu se provádí v závislosti na charakteru inventarizovaných položek, proto rozlišujeme inventuru: fyzickou pomáhá zjistit skutečné stavy majetku, který má hmotnou povahu. Jedná se především o dlouhodobý hmotný majetek (např. stroje, dopravní prostředky), zásoby (např. materiál, zboží, výrobky), finanční majetek (např. 12

13 pokladní hotovost, ceniny). Skutečné stavy se zjišťují přepočtením, přeměřením, převážením či obhlídkou. dokladovou pomáhá zjistit skutečné stavy majetku, který má nehmotnou povahu. Jde především o dlouhodobý nehmotný majetek, zaknihované cenné papíry, stav bankovních účtů, pohledávky a závazky, opravné položky a rezervy, položky časového rozlišení a dohadné položky, složky vlastního kapitálu a jiné. Postatou je, že skutečné stavy majetku, závazků a vlastního kapitálu ověřují pouze pomocí dokladů (např. účetní doklady, smlouvy, listiny). (KYNCLOVÁ, 2007, s ) Zúčtování účetních operací na konci účetního období K získání věrného zobrazení hospodářské a finanční situace účetní jednotky je třeba: a) do hospodářského výsledku promítnout dlouhodobě i krátkodobě existující rizika a možné ztráty ještě před jejich vznikem b) náklady, výdaje, výnosy a příjmy přiřadit k tomu období, jehož se věcně a časově týkají c) zaúčtovat účetní případy, které sice již nastaly, ale ještě k nim nejsou doklady. K tomuto účelu se provádí účtování účetních operací na konci účetního období, tzv. uzávěrkové operace. Patří k nim zejména: závěrečné operace u zásob časové rozlišení nákladů a výnosů dohadné položky rezervy kurzové rozdíly opravné položky odpis pohledávek Závěrečné operace u zásob Účetní operace u zásob na konci roku (společné pro způsob A i způsob B): proúčtování zásob na cestě, tzn. účetní jednotka má faktury, avšak zásoby do konce roku nedošly 13

14 proúčtování nevyfakturovaných dodávek u nakupovaných zásob v případech, kdy účetní jednotka převzala zásoby, ale dosud nemá faktury (účtování pomocí dohadných položek) porovnání výsledů inventury zásob s účetním stavem (způsob A) nebo s operativní evidencí (způsob B) u manka jeho porovnání s vnitropodnikovou směrnicí normy přirozených úbytků a v závislosti na tom pak inventurní rozdíl zaúčtovat posouzení účetní hodnoty zásob na skladě v porovnání s jejich skutečnou hodnotou a rozhodnutí o případné tvorbě opravných položek či odpisu. U způsobu B se musí ještě zaúčtovat úprava zásob na skladě, a to buď odúčtování počátečního stavu zásob a zaúčtování konečného stavu zásob podle skladové evidence, nebo pouhým vyjádřením změny stavu zásob. (ŠTOHL, 2009, s. 184) Časové rozlišení nákladů a výnosů Náklady a výnosy se zásadně účtují do období, s nímž věcně a časově souvisí, nikoliv do období, kdy došlo k platbě. Důsledkem této zásady je potřeba náklady a výnosy časově rozlišovat. Přehled položek časového rozlišení: náklady příštích období komplexní náklady příštích období výdaje příštích období výnosy příštích období příjmy příštích období Účty časového rozlišení podléhají dokladové inventarizaci, proto se musí u účtů zkontrolovat (podle analytické evidence), zda souhlasí jednotlivé tituly časového rozlišení se skutečností. (ŠTOHL 2009, s. 184) 14

15 Tab. č. 1: Příklady účtování časového rozlišení Časové rozlišení Účet V běžném období, V příštím období, to je to je Nákladů 381 výdaj (381/2xx) náklad (5xx/381) (snaha dříve) 383 náklad (5xx/383) výdaj (383/2xx) Výnosů 384 příjem (2xx/384) výnos (384/6xx) (snaha později) 385 výnos (385/6xx) příjem (2xx/385) Zdroj: DUŠEK, 2010, s Dohadné položky Dohadné položky jsou existující, avšak dosud nepotvrzené pohledávky (dohadné položky aktivní) nebo závazky (dohadné položky pasivní). U dohadných položek je znám účel, kterého se pohledávka nebo závazek týká, je známo období, do kterého patří, ale není známa přesná částka pohledávky či závazku (není externí účetní doklad). (ŠTOHL, 2009, s. 184) Rezervy Rezervy jsou považovány za cizí zdroj a vyjadřují dluhy účetní jednotky vůči budoucím obdobím (např. rezerva na budoucí opravy dlouhodobého majetku). Při tvorbě rezervy je znám jen účel, zatímco hodnotová výše a období, jehož se rezerva týká, se pouze odhaduje. Rezervy jsou tvořeny na vrub nákladů v účtových skupinách 55, 57, 58 nebo 59 podle toho k jaké činnosti se vztahují. Čerpání (snížení) rezervy je nutné zaúčtovat jako snížení nákladů v roce, kdy pominou důvody pro tvorbu rezervy. Nejčastějším případem zrušení rezerv je situace, kdy byla provedena zamýšlená oprava nebo byl majetek, na jehož opravu byla tvořena rezerva, prodán nebo jinak vyřazen z evidence. Zákon ale stanovuje i jiné okamžiky, kdy je zrušení rezerv povinné (například nezahájení oprav rok po předpokládaném termínu provedení oprav). (ŠTOHL, 2009, s. 166) Podle dopadu rezerv na daňový základ lze rezervy rozdělit na: ostatní rezervy (daňově neúčinné rezervy) - jsou tvořené na jiné účely než vymezuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách. Jejich tvorba je upravena 15

16 vnitřním předpisem účetní jednotky a nejsou zohledněny pří výpočtu daně z příjmů. Například: rezerva na splatnou daň, rezerva na záruční opravy, rezerva na opravy dlouhodobého majetku, který nesplňuje podmínky zákona o rezervách. zákonné rezervy (daňově účinné rezervy) účetní jednotka je vytváří na rizika, ztráty, předpokládané výdaje v případech stanovených zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, které tvorbu rezervy považují za výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Podle tohoto zákona lze tvořit daňové rezervy na opravy hmotného majetku, na pěstební činnost a ostatní rezervy Kurzové rozdíly Je třeba se zaměřit na kurzové rozdíly, které je nutné účtovat na základě kurzu České národní banky (dále jen ČNB ) platnému k poslednímu dni účetního období. Jedná se o kurzové rozdíly jak u finančních účtů (valutové pokladny, devizových účtů), tak u pohledávek a závazků. Všechny kurzové rozdíly se účtují výsledkově, tzn. na účty 563 a 663. (ŠTOHL, 2009, s. 185) Příklad: Poslední kurz eura vyhlášený ČNB v roce je 30 Kč V účetnictví k rozvahovému dni je má být kurzové rozdíly Peníze 100 EUR 3100 Kč 3000 Kč 563/ Kč Závazky 200 EUR 5700 Kč 6000 Kč 563/ Kč Pohledávky 300 EUR 8600 Kč 9000 Kč 311/ Kč (DUŠEK, 2010, s. 47) Opravné položky Opravná položka se vytváří, dle zásady opatrnosti popsané v 25 zákona o účetnictví, v případě dočasného znehodnocení aktiva, zejména jedná-li se o dočasné snížení hodnoty majetku v účetnictví. Jsou tvořeny na vrub nákladů v účtových skupinách 55, 57 a 58 podle toho, k jaké činnosti se vztahují. V okamžiku, kdy pomine důvod k jejich existenci, jsou zúčtovány ve prospěch nákladů příslušné účtové skupiny. Opravné položky lze dělit dle jejich vztahu k daňovému základu na: 16

17 účetní lze je vytvářet ke všem kategoriím majetku. Nelze je však tvořit k peněžním prostředkům, k vlastním akciím a vlastním dluhopisům, ke goodwillu a k majetku, který je k rozvahovému dni oceněn reálnou hodnotou daňové lze vytvářet pouze k pohledávkám. Tvorbu a zúčtování daňových opravných položek upravuje zákon o rezervách. (KYNCLOÁ, 2007, s. 26) Při tvorbě opravných položek u jakéhokoliv druhu majetku je nutné dodržovat zejména následující zásady: opravné položky nesmějí mít kladný zůstatek tvořit opravnou položku na zvýšení hodnoty majetku se nesmí nelze současně tvořit rezervu a opravnou položku. (ŠTOHL, 2009, s. 185) Odpis pohledávek Hlavním důvodem pro odpis pohledávek je jejich nedobytnost. Nedobytnou je pohledávka, kterou nemůže věřitel z objektivních důvodů vymoci. Jedná se zejména o následující případy: částku nelze vymoci soudně (pohledávka byla promlčena) dlužník je insolventní (např. konkurs byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka) zánik dlužníka (zánik právnické osoby bez právního nástupce, úmrtí fyzické osoby bez dědice). (KYNCLOVÁ, 2007, s. 58) Pří odpisování se musí rozlišovat účetní a daňové hledisko účetní hledisko z hlediska účetního lze odpisovat podle reálné míry nedobytnosti. V účetnictví může například nastat odpis pohledávky, kdy účetní jednotka upustí od vymáhání pohledávky v případě, kdy je zřejmé, že by náklady na vymáhání přesáhly výtěžek (tzn. účetní odpis bude proveden, ale z daňového hlediska nebude účinný proto bude připočitatelná položka zvyšující základ daně v daňovém přiznání daňové hledisko z hlediska daňového se musí vycházet ze zákona o dani z příjmů a zákona o rezervách, který stanoví, v jakých případech lze jednorázově do daňových nákladů zahrnout pohledávku za dlužníkem.. (ŠTOHL, 2009, s. 130) 17

18 Jednorázově lze do daňových nákladů zahrnout hodnotu pohledávky za dlužníkem zejména v těchto případech: a) u něhož soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu nebo zrušil konkurz, a to pro nedostatek majetku b) který v konkurzním a vyrovnávacím řízení na základě výsledků konkurzního a vyrovnávacího řízení c) který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka d) který byl právnickou osobou a zanikla bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem ekonomicky nebo personálně spojenou nebo blízkou osobou. (ŠTOHL, 2009, s. 130) Daň z příjmů Má-li hospodářský výsledek zjištěný v účetnictví pravdivě zobrazit hospodaření účetní jednotky, musí se tento výsledek zjistit ze všech nákladů a výnosů, které v účetní jednotce vznikly, bez ohledu na to zda to daňové předpisy umožňují či nikoliv. Z toho vyplývá, že daňový základ (daňový zisk) nelze zjistit z účetních údajů přímo. Pro potřeby výpočtu daňového základu je třeba hrubý účetní zisk upravit o: částky, které nelze podle zákona o dani z příjmu (dále jen ZDP ) za náklad vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů (jedná se zejména o položky uvedené v 25 ZDP), do daňového základu nelze například zahrnout - náklady na reprezentaci, pokuty a penále (s výjimkou smluvních), dary, příspěvky právnickým osobám, které nevyplývají ze zákona, výdaje přesahující limity stanovené příslušnými právními předpisy, manka a škody přesahující náhrady za ně (kromě škod způsobených živelnou pohromou), tvorbu jiných než zákonných rezerv, tvorbu jiných než zákonných opravných položek, daň dědickou, darovací, daň z příjmů fyzických a právnických osob aj. částky, které jsou do nákladů zahrnuty v nesprávné výši veškeré částky neoprávněně zkracující výnosy výnosy zdaněné srážkou u zdroje nebo od daně osvobozené (například dividendy) 18

19 Vypočtená daň z příjmů se zaúčtuje na vrub nákladového účtu 591 Daň z příjmů z běžné činnosti (resp. 593 Daň z příjmů z mimořádné činnosti) se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 341 Daň z příjmů. (ŠTOHL, 2009, s. 187) Tab. č. 2: Schéma výpočtu daně z příjmů Účetnictví Daňové přiznání Výnosy (6. účtová třída) Náklady (5. účtová třída) _ Účetní výsledek hospodaření Účetní výsledek hospodaření + náklady daňově neuznatelné - výnosy nezahrnované do ZD ± rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy Základ daně - odčitatelné položky 34 a 20 ZDP (např. ztráta minulých let, dary) Základe daně snížený o odčitatelné položky x sazba daně Daň z příjmů splatná - slevy na dani ( 35 ZDP, na zaměstnance se změněnou pracovní schopností - Daň z příjmů splatná po slevách Daň z příjmů splatná po slevách ± Daň z příjmů odložená Disponibilní zisk (zisk po zdanění) Zdroj: ŠTOHL, 2009, s Daň z příjmů odložená Odložen daň slouží k přiřazení nákladu na daň z příjmů správnému účetnímu období. Daňové zákony způsobují, že účetní hospodářský výsledek a daňový základ nejsou stejné. Z toho důvodu je zřejmé, že daň z příjmů (placená účetní jednotkou) se nevztahuje k účetnímu hospodářskému výsledku, ale k daňovému základu, pro jehož zjištění neplatí vždy účetní pravidla. Aby tedy byla uplatněna zásada dodržení časové a věcné souvislosti 19

20 nákladů a výnosů s účetním obdobím, musí se k odstranění vzniklého nesouladu použít odložená daň. Mezi účetními a daňovými náklady a výnosy existuje řada rozdílů. Lze je rozdělit na rozdíly trvalé a rozdíly přechodné. Mezi trvalé rozdíly patří všechny účetní náklady, které zákon o daních z příjmů nepovažuje za výdaje na zajištění, dosažení a udržení příjmů (například výdaje na reprezentaci, odměny členů statutárních orgánů, ostatní pokuty a penále a další). Pro všechny tyto náklady je typické, že se účetně vztahují k danému účetnímu období, ale daňovým nákladem se nestanou v tomto, ani žádném dalším účetním období. Těchto trvalých rozdílů se odložená daň netýká. Přechodné rozdíly vznikají například z rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku, dále z rozdílů při tvorbě opravných položek, při převodu daňové ztráty do příštích let či při převodu neuplatněného reinvestičního odpočtu. A právě z důvodu těchto přechodných rozdílů vyplývá nutnost účtování o odložené daní. (ŠTOHL, 2009, s. 188) Uzavření účtů Po zaúčtování všech účetních případů (včetně uzávěrkových) do účetního období následuje uzavírání účetních knih k roční účetní závěrka. Rozumí se jí: a) zjištění obratů stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů b) zjištění konečných stavů aktivních a pasivních účtů a uzavření každého účtu, tj. zapsání konečného stavu na slabší stranu účtu a jeho podvojným zápisem na závěrkový účet 702 Konečný účet rozvážný c) zjištění konečných stavů nákladových a výnosových účtů a jejich účetní převod na závěrkový účet 710 Účet zisku a ztrát. Zde se zjistí hospodářský výsledek členěný na provozní, finanční a mimořádný d) zjištění celkového hospodářského výsledku za účetní období na účet 710 formou rozdílu celkových nákladů a celkových výnosů a jeho převod podvojným zápisem na účet 702- Konečný účet rozvážný. Zde je hospodářský výsledek uveden jako rozdílová veličina, bez čísla účtu. (ŠTOHL, 2009, s. 193) 20

21 Tab. č. 3: Schéma účtování uzávěrka účtů na konci účetního období: Aktivní účty 702 Konečný účet rozvážný Pasivní účty PS obrat MD obrat Dal Obrat MD obrat Dal KS převod KS aktivních účtů převod KS pasivních účtů KS ZISK Aktiva = Pasiva 5xx Náklady 710- Účet zisku a ztrát 6xx - Výnosy KS převod KS náklad. účtů převod KS výnos. účtů KS Zisk obrat MD = obrat Dal Zdroj: ŠTOHL, 2009, s. 193 Poznámka: PS počáteční stav, KS končený stav, Dal - pravá strana syntetického účtu. MD Má Dáti, levá strana syntetického účtu. 3.3 Účetní závěrka Účetní závěrka představuje finální zpracování dat obsažených v účetních knihách do uceleného přehledu (výkazu) za účelem jejich zveřejnění mimo podnik. Cílem účetní závěrky je vytvořit takový soubor dat finanční povahy, na jehož základě mohou uživatelé 21

22 hodnotit a analyzovat stávající stav finančního zdraví podniku a zároveň predikovat jeho budoucí vývoj. Data by měla být uspořádána přehledně, v logické struktuře a měla by nést relevantní a spolehlivou informaci. (KYNCLOVÁ, 2007, s. 3) Účetní závěrku představují výkazy a související přílohy, a to podle 18 zákona o účetnictví. Jedná se o následující dokumenty: rozvahu výkaz zisku a ztrát přílohu přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu, které podle účetních předpisů tvoří nedílný kompaktní celek. (AMBROŽ, 2008, s. 13) Obsah účetní závěrky Stručné shrnutí toho, co musí účetní závěrka obsahovat: jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednoty sídlo (právnická osoba) nebo bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště (fyzická osoba), identifikační číslo a právní formu účetní jednotky předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena, rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje podle 19/3 zákon o účetnictví. okamžik sestavení účetní závěrky. Samozřejmostí musí být připojení podpisového záznamu odpovědné osoby za účetní jednotku, tj. statutární orgán. (AMBROŽ, 2008, s. 13) Rozsah účetní závěrky Zákon o účetnictví nabízí některým účetním jednotkám výrazné zjednodušení nejen vedení účetnictví, ale také účetní závěrky. (AMBROŽ, 2008, s. 14) účetní závěrka v plném rozsahu sestavují jí všechny akciové společnosti a dále účetní jednotky, které mají povinnost auditu 22

23 účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu sestavují jí všechny ostatní účetní jednotky ( ale mohou na základě svého rozhodnutí sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu). (ŠTOHL, 2009, s. 197) Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, mohou podle 13a zákona o účetnictví sestavovat účtový rozvrh na úrovni účtových skupin, mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize. Zjednodušení týká i účetní závěrky (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy a nezpracovávají se přehledy cash flow a vlastního kapitálu). (AMBROŽ, 2007, s. 15) Prakticky, se účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu často nevyužívá. Výhody popsané v předchozím odstavci mohou práci v průběhu roku zjednodušit, ale na konci účetního období zkomplikovat. Příkladem může být, že v účetnictví ve zjednodušeném rozsahu se používají účty, jak již bylo řečeno bez analytické evidence např. účet 55, na který účtuji náklady daňového i nedaňového charakteru. V závěru roku se tento učet 55, musí rozčlenit na daňové a nedaňové náklady, což v případě značného počtu položek na tomto účtu může činit velký problém. Za to účetnictví v plném rozsahu standardně použije např. účet 558 a účet 559 samostatně, kde daňové a nedaňové náklady jsou odděleny Audit účetní závěrky Účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem: akciové společnosti, které v účetním období, za něž se účetní závěrka ověřuje a v účetním období bezprostředně předcházejícím dosáhla nebo překročila alespoň jedno z níže uvedených kritérií, z dalších podnikatelských subjektů pak i ostatní obchodní společnosti, družstva a fyzické osoby, pokud v účetním období, za něž se účetní závěrka ověřuje a v účetním období bezprostředně přecházejícím dosáhla nebo překročila minimálně dvě z následujících kritérií: - aktiva celkem překročila Kč (hodnota aktiv se v tomto případě uvádí nesnížená o případné oprávky a opravné položky) 23

24 - roční čistý obrat byl vyšší než Kč (pro firmu, jejíž účetní období trvalo kratší dobu než 12 měsíců, se obrat musí přepočítat takto: čistý obrat/počet započatých měsíců účetního období * 12) - průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl vyšší než 50. (ŠTOHL, 2009, s. 197) Druhy účetní závěrky Zákon o účetnictví vymezuje tyto druhy účetních závěrek: řádná účetní závěrka sestavují jí účetní jednotky k poslednímu dni běžného účetního období (tj. k 31. prosinci běžného roku, případně k poslednímu dni hospodářského roku), sestavuje se tedy v pravidelných intervalech. mimořádná účetní závěrka sestavují ji účetní v mimořádných situacích, tedy v průběhu účetního období (např. ke dni ukončení činnosti nebo při vstupu do likvidace). Mimořádností se zde míní nejen její sestavení v nepravidelných termínech, ale vyžaduje-li to povaha události i její sestavení podle odlišných zásad mezitímní účetní závěrka sestavují ji účetní jednotky v průběhu účetního období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne. Při sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění, jinak nemusí inventarizaci provádět. Tento typ účetní závěrky je používán například při vstupu společnosti do fúze, při rozdělení společnosti, převod jmění na společník. (ŠTOHL, 2009, s. 197) Dále rozlišujeme účetní závěrku podle počtu subjektů: individuální účetní závěrka obsahuje účetní data pouze jednoho subjektu (podniku resp. účetní jednotky) konsolidovaná účetní závěrka je sestavována za skupinu podniků, tudíž obsahuje účetní data více než jednoho podniku. (KYNCLOVÁ, 2007, s. 4) 24

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Provision, accounting and tax conception Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Eva HÝBLOVÁ,

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více