SDA C I A A N Á V A U A L Í E P O O Ý T. Svaz Dovozc ů Auto m o b i l ů Car Importers Assoc i a t i o n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDA C I A A N Á V A U A L Í E P O O Ý T. Svaz Dovozc ů Auto m o b i l ů Car Importers Assoc i a t i o n"

Transkript

1 O O Svaz Dovozc ů Auto m o b i l ů Car Importers Assoc i a t i o n SDA C I A Z P R Á V A A N N U A L Í N R Č E P R R Ý T V 2011

2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok se s rokem sešel a opět se Vám dostává do rukou v pořadí již osmnáctá Výroční zpráva Svazu dovozců automobilů. Uplynulý rok můžeme hodnotit, navzdory složité hospodářské situaci doma i v zahraničí, jako celkově úspěšný, kdy krize ovlivnila jen prodeje motocyklů, zatímco obchodu s automobily se vcelku dařilo a ve většině ukazatelů bylo dosaženo lepších výsledků. Více než automobilový trh a jeho problémy nás mohou trápit rostoucí ceny pohonných hmot, zvyšující se daňové zatížení a stále přetrvávající neuspokojivá situace české legislativy, ve vztahu k obchodu s motorovými vozidly a jejich provozu. Základní výsledky obchodování s motorovými vozidly, vycházející z jejich registrací za rok 2011 a stav motorizace, jsou uvedeny ve statistické části této výroční zprávy. Z údajů vyplývá, že přes mnohé problémy byl pro většinu našich členů rok 2011 úspěšný, a že současně byly vytvořeny předpoklady pro další rozvoj naší práce. Statistické údaje navazují na předcházející Výroční zprávy a umožňují získat srovnání a přehled od roku 1994 až do Tato výroční zpráva je tak srovnatelná, co do významu a charakteru statistických údajů, s obdobnými informačními dokumenty publikovanými v zahraničí. Zpráva, stejně jako v minulých letech, neobsahuje hodnocení činnosti jednotlivých členů Svazu, protože to přísluší především jim samotným či jejich partnerům. Děkujeme předem za Vaši pozornost, kterou věnujete následujícím stránkám této zprávy. Praha, březen 2012 Výkonný výbor a Rada ředitelů Svazu dovozců automobilů SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ SDA POSLÁNÍ SVAZU Svaz dovozců automobilů je dobrovolné sdružení právnických subjektů působících v České republice v oblasti dovozu silničních motorových vozidel a obchodu s nimi, včetně jejich servisních služeb. Cílem SDA je ve smyslu stanov především: vytváření optimálních podmínek pro rozvoj tohoto druhu činnosti systematické zvyšování úrovně prodejů a poskytovaných služeb zákazníkům prosazování a hájení společných i individuálních zájmů členů, pokud nejsou vzájemně v rozporu vzájemná informovanost a podpora v duchu korektní volné soutěže na trhu, jakož i koordinace prosazování a hájení společných zájmů s jinými podobnými zájmovými skupinami či sdruženími a svazy udržování a další rozvoj styků s obdobnými zahraničními sdruženími a svazy podle daných možností podpora technického, ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje celé české společnosti INTRODUCTION Ladies and gentlemen, Another year has passed and once again you have in your hands what is now the eighteenth Annual Report of the Car Importers Association. We can evaluate the past year, in spite of the complicated economic situation at home and abroad, as generally successful, with the crisis influencing only the sales of motorcycles, whereas the car trade did quite well and better results were achieved in the majority of indices. We are more worried about the rising prices of motor fuels, the increasing tax burden and the continuing unsatisfactory situation in Czech legislation with regard to the trade in motor vehicles and their operation than we are about the vehicle market and its problems. The basic results of the trade in motor vehicles, based on their registrations in 2011 and the state of motorisation, are given in the statistical part of this Annual Report. From the data it can be seen that, in spite of many problems, the year 2011 was a successful one for the majority of our members, and that simultaneously the prerequisites for the further development of our work were created. The statistical data follows on from the preceding Annual Reports and permits comparison and an overview from 1994 through to This Annual Report is thus comparable in the significance and nature of the statistical data to similar informative documents published abroad. As in past years, the Report does not contain any evaluation of the activity of the individual members of the Association, this being chiefly a matter for themselves or their partners. We would like to thank you in advance for the attention you will pay to the following pages of this Report. Prague, March 2012 Executive Committee and Board of Directors of the Car Importers Association THE CAR IMPORTERS ASSOCIATION CIA MISSION OF THE ASSOCIATION The Car Importers Association is a voluntary association of legal subjects active in the Czech Republic in the sphere of the import and sale of road motor vehicles, including their servicing. The aim of the CIA is, in the sense of the statutes, in particular: the creation of optimum conditions for the development of this type of activity the systematic raising of the standard of sales and of services provided to customers the promotion and protection of the joint and individual interests of members provided they are not mutually at variance mutual information and support in the spirit of correct free competition on the market, as well as coordination of the promotion and protection of joint interests with similar groups or associations and unions 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

3 podpora a ochrana obchodní činnosti členů v oblastech kolektivního marketingu, propagace, inzerce, včetně pořádání odpovídajících akcí, které tyto cíle napl ují ORGÁNY SVAZU RADA ŘEDITELŮ je nejvyšším orgánem a rozhoduje o základních cílech vazu a jeho strategii ředseda ady je současně předsedou ýkonného výboru lenem ady je nejvyšší statutární zástupce každého z členů vazu ada ředitelů koná pravidelná a podle potřeby i mimořádná zasedání VÝKONNÝ VÝBOR je výkonným orgánem vazu ýkonný výbor je šestičlenný ada ředitelů volí jeho pět členů na dobu měsíců, šestým členem je vždy tajemník vazu olení členové ýkonného výboru se střídají v šestiměsíčním intervalu ve funkci předsedy výboru a současně tak i předsedy ady ředitelů ýkonný výbor jedná pravidelně měsíčně a podle potřeby zasedá i mimořádně TECHNICKÁ SEKCE je odborným orgánem vazu, který pracuje trvale asedání sekce se konají pravidelně měsíčně a to jako řádná či výjezdní SEKCE MOTOCYKLŮ je také stálým odborným orgánem vazu, který byl ustaven pro systematické řešení motocyklové problematiky asedání sekce se konají pravidelně měsíčně, a to jako řádná či výjezdní SEKRETARIÁT SVAZU vykonává administrativně technické a koordinační práce nezbytné pro spolehlivou funkci vazu a jeho orgánů ekretariát pravidelně zveřej- uje některé vybrané informace, především statistiky, na vlastních ebových stránkách ako v minulých letech věnoval sekretariát i v roce značnou pozornost stálým změnám v české legislativě, protože se významně dotýkají činnosti vazu i jeho členů ČLENSKÁ ZÁKLADNA vaz dovozců automobilů má ke dni vydání této zprávy členů zastupujících světově známých značek osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, autobusů a motocyklů rodejní a servisní sí členů je provozována v souladu s nařízením č průběhu roku ukončila své členství v společnost yundai otor zech s r o a nové členy byly přijaty rmy koda uto a s organizační složka egion a začátkem roku společnost vo us ohemia s r o AKTIVITY SVAZU akcí, které mají významný vliv na širokou veřejnost, to jsou především ankety otocykl roku, která skončila na jaře a uto roku v, kde na podzim proběhl již ročník bě ankety byly zakončeny slavnostním vyhlášením výsledků na galavečerech ýsledky anket a jejich historické přehledy jsou uvedeny v tabulkové části ýroční zprávy bě ankety byly velmi úspěšné také mezi laickou veřejností ročník ankety otocykl roku přilákal více než tisíc respondentů maintaining and further developing contacts ith similar associations and unions abroad according to e isting possibilities to support the technical, economic, social and cultural development of zech society as a hole to support and protect the commercial activity of members in the elds of collective marketing, publicity and advertising, including the organisation of appropriate events supporting these aims BODIES OF THE ASSOCIATION THE BOARD OF DIRECTORS is the supreme body and decides on the basic aims of the ssociation and its strategy he hairman of the oard is simultaneously the hairman of the ecutive ommittee he highest statutory representative of each member of the ssociation is a member of the oard he oard of irectors holds regular meetings and also e traordinary meetings according to need THE EXECUTIVE COMMITTEE ec om is the e ecutive body of the ssociation he ecutive ommittee has si members he oard of irectors elects ve of its members for a period of months the si th member is al- ays the ecretary of the ssociation he elected members of the ecutive ommittee alternate for periods of months in the function of hairman of the ommittee and simultaneously also the hairman of the oard of irectors he ecutive ommittee meets regularly each month and also has e traordinary meetings if necessary THE TECHNICAL SECTION is a professional body of the ssociation that orks permanently he meetings of the section take place regularly once a month either as ordinary or e cursion meetings THE MOTORCYCLE SECTION is also a permanent professional body of the ssociation, hich as established for the systematic tackling of motorcycle problems he meetings of the section take place regularly once a month either as ordinary or e cursion meetings THE SECRETARIAT OF THE ASSOCIATION carries out the administrative technical and coordination ork essential to the reliable functioning of the ssociation and its bodies he ecretariat regularly publishes some selected information, especially statistics, on its o n ebsite s in past years, so in the ecretariat devoted considerable attention to the constant changes in zech legislation as they signi cantly concern the activity of the ssociation and its members MEMBERSHIP BASE s of the date of publication of this nnual eport the ar mporters ssociation has members representing orld famous makers of cars, light utility and goods vehicles, buses and motorcycles he service and dealers net ork of members is operated in keeping ith the regulation o n the course of the rm of yundai otor zech s r o ended its membership of the he follo ing rms ere admitted as ne members koda uto a s rganisational nit of the zech epublic egion and at the beginning of the rm of vo us ohemia s r o VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

4 Ankety Auto roku se zúčastnilo přes 63 tisíc respondentů. Anketě Motocykl roku předcházela další významná akce Svazu, resp. naší sekce Moto, a to březnová výstava Motocykl 2011, uspořádaná na výstavišti v Praze - Letňanech, kterou shlédlo spolu s doprovodným programem téměř 44 tisíc návštěvníků. Významnou akcí, na které rovněž participoval Svaz dovozců automobilů a jeho členové, byl loňský Autosalon 2011, jehož expozice navštívilo 96 tisíc návštěvníků. V rámci výstavy byla zorganizována i řada doprovodných programů pro odborníky i pro motoristickou veřejnost. Z hlediska vnitrosvazové činnosti bylo nejvýznamnější jarní zasedání Rady ředitelů SDA, na kterém byly schváleny základní dokumenty jako zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2010, návrh rozpočtu na rok 2011, harmonogram zasedání orgánů SDA, ale také projednány hlavní úkoly pro celý nastávající funkční rok. Na podzimním zasedání RŘ byl volen nový Výkonný výbor SDA. Významnou součástí komunikace Svazu je také rozšiřování informací pro laickou i odbornou veřejnost, stejně jako pro členskou základnu. Tomu slouží stále více navštěvovaný portál SDA, kde zájemci naleznou veřejně dostupné rozsáhlé a v podstatě unikátní statistické údaje, ale také prakticky všechny zákonné normy z oblasti silniční dopravy. O oblibě a sledovanosti portálu SDA svědčí téměř 8 milionů přístupů od 207 tisíc návštěvníků, uskutečněných v průběhu roku Ani rok 2011 bohužel nepřinesl v oblasti zlepšení podnikatelského prostředí v důležité legislativní oblasti potřebné změny. Proto zůstává také v roce 2012 pro SDA i nadále prioritou problematika vybraných zákonů i jejich prováděcích předpisů. Zejména mimořádnou pozornost bude sekretariát a VV věnovat prosazování zatím ne zcela standardní implementace evropských předpisů do národního právního řádu. HOSPODAŘENÍ SDA Hospodaření SDA v účetním roce 2011 vycházelo z rozpočtu schváleného Radou ředitelů. Příjmovou složkou rozpočtu byly členské příspěvky a úroky z účtu. Výdajovou pak obvyklé náklady na provoz, statistky registrací apod. Hospodaření SDA bylo průběžně sledováno Výkonným výborem Svazu. TRH NOVÝCH SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2011 Od roku 2004 je používán k hodnocení trhu silničních motorových vozidel jako zdroj věrohodných údajů registr motorových vozidel obdobně jako v ostatních vyspělých zemích. Statistika prodejů používaná v letech 1993 až 2003 a zpracovávaná na základě informací jednotlivých výrobců a dovozců i celních statistik, nebyla považována za dostatečně objektivní, a proto ji nadále používáme jen k posouzení trendů. Všechny historické podklady jsou dostupné na našem portálu: portal.sda-cia.cz. ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION Of the events that have a significant influence on the general public there were, in particular, the opinion polls Motorcycle of the Year 2011, which ended in the spring, and Car of the Year 2012 in the Czech Republic, the 18th year of which took place in the autumn. Both opinion polls ended with a ceremony for the announcement of the results at gala evenings. The results of the opinion polls and their historical overviews are given in the table part of the Annual Report. Both opinion polls were also very successful with the general public. The 15th year of the Motorcycle of the Year opinion poll attracted more than 37,000 respondents. Over 63,000 respondents took part in the Car of the Year poll. The Motorcycle of the Year opinion poll was preceded by a further important event of the association, or rather of our Motorcycle Section this being the March exhibition Motorcycle 2011, held at the exhibition venue in Prague - Letňany, which was seen, together with its accompanying programme, by almost 44,000 visitors. A further important event, in which the Car Importers Association and its members also participated, was last year s Autosalon 2011, which had 96,000 visitors. During the exhibition a number of accompanying programs were organised also for both professionals and the motoring public. From the point of view of activity within the Association the most important event was the spring meeting of the CIA Board of Directors, at which the new Executive Committee was elected, basic documents were approved such as the Report on the Budget for 2010, the draft Budget for 2011 and the timetable of meetings of CIA bodies, and there was also discussion of the main tasks for the whole of the coming year. At the autumn meeting of the Board of Directors the new CIA Executive Committee was elected. An important part of the Association communications is also the broadcasting of information for both the lay and the professional public, as well as for the membership base. This is the purpose of the increasingly well-visited CIA website, where those interested may find extensive and fundamentally unique statistical data available to the public, as well as practically all the legal norms in the field of road transport. The popularity and following of the CIA website can be seen from the almost 8 million visits by 207,000 visitors realised in the course of Even in 2011 there were unfortunately none of the needed changes in the field of improvement of the business environment in the important legislative sphere. In 2012, therefore, the priority for the CIA continues to be the problems of selected laws and also their executive regulations. In particular the Secretariat and Executive Committee will devote exceptional interest to the promotion of the still not totally standard implementation of European regulations in the national legal code. FINANCIAL MANAGEMENT OF THE CIA The financial management of the CIA in the 2009 accounting year was based on the budget approved by the Board of Directors. The revenues component of the budget consisted of membership fees and interest on the account. 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

5 REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL Za rok 2011 bylo v ČR registrováno celkem nových osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, 837 autobusů a motocyklů včetně mopedů. Za srovnatelné období roku 2010 to bylo osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, 751 autobusů a motocyklů, rovněž včetně mopedů. Podrobnější údaje o počtech a pořadí jednotlivých značek jsou uvedeny v tabulkách na stránkách 13 až 31 této Výroční zprávy. OSOBNÍ AUTOMOBILY (M1) Registrace nových osobních automobilů v roce 2011 vzrostly oproti roku 2010 o 2,4%, tj. o ks. Z hlediska segmentů zůstal zachován největší podíl malých vozidel (mini + malé) - 28,3%, druhou příčku zaujaly vozy střední třídy s 19,03%, třetí obsadily vozy nižší střední třídy s 18,98%. Dále následovaly třídy MPV - 13,4%, terénní, jejichž podíl stoupl už na 12,9%, vyšší střední - 4,3%, sportovní - 0,5% a nakonec třída luxusních vozidel - 0,28%. Z hlediska druhu použitého paliva nedošlo tentokrát meziročně k žádným dramatickým změnám. nových osobních vozů s naftovými motory byl ve srovnání s rokem 2010 takřka shodný a činil 39,54%, stejně tak i u benzinových motorů se prakticky nezměnil, 57,8%. y ostatních druhů paliva jsou u nás zatím stále zanedbatelné LPG používá 0,07% osobních vozů, CNG - 0,11%, palivo E85-0,2%, a elektromobilů bylo za rok 2011 registrováno celkově jen 56 ks (0,03%). LEHKÉ UŽITKOVÉ AUTOMOBILY (N1) Kategorie lehkých užitkových automobilů zaznamenala po předcházejícím propadu příznivý nárůst registrací, meziročně +14,6%. Ke změnám došlo také v podílech jednotlivých obchodních tříd, kde v kategorii do 2,0 t činil podíl jen 12,5%, do 3,0 t 45,3%, do 3,5 t 39,1% a nezařazeno bylo 3,1%. Z hlediska použitého druhu paliva bylo jen vozidel (7,7%) vybaveno benzinovými motory, 88,5% připadá na naftové motory, 52 vozidel (0,4%) mělo pohon CNG a 27 LPG (0,2%). AUTOMOBILY DO 3,5 T (M1+N1) Z hlediska některých analýz jsou ještě sledovány údaje o registracích vozidel kategorií M1+N1 společně. Za rok 2011 bylo registrováno celkem ks osobních a lehkých užitkových vozidel, což je meziročně o vozidel (+3,2 %) víc, než v roce NÁKLADNÍ AUTOMOBILY (N2,3) Tato kategorie vozidel zaznamenala znatelný meziroční nárůst registrací, a to o kusů (+46,2%). AUTOBUSY (M2,3) Autobusů bylo loni registrováno 837, což je o 86 ks (11,5%) více než v roce The expenditure component consisted of the usual expenses for operation, registration statistics, etc. The financial management of the CIA was followed currently by the Executive Committee of the Association. THE MARKET FOR NEW MOTOR ROAD VEHICLES IN THE CZECH REPUBLIC IN 2011 Since 2004 we have been using the register of motor vehicles as a source of trustworthy information in the same way as in other advanced countries. The sales statistics used earlier, in the years 1993 to 2003, and prepared on the basis of information from individual makers and importers and customs statistics, was not considered to be sufficiently objective, and we therefore continue to use it only for the consideration of trends. All the historical basic information is available on our website: portal.sda-cia.cz. REGISTRATION OF NEW VEHICLES In 2011 there were registered in the Czech Republic in all 173,282 new passenger cars, 13,269 light vans and 7,962 goods vehicles, 837 buses and 16,667 motorcycles, including mopeds. In the comparable period in 2010 the figures were 169,236 passenger cars, 11,576 light vans and 5,445 goods vehicles, 751 buses and 18,451 motorcycles, also including mopeds. More detailed information on the numbers and order of the individual makes of vehicle are given in the tables on pages 13 to 31 of this Annual Report. PASSENGER CARS (M1) The registration of new passenger cars in 2011 rose in comparison with 2010 by 2.4%, i.e. by 4,046 cars. From the point of view of segments the largest share continued to be that of small cars (mini + small) 28.3%, second in line were cars of the medium class with 19.03%, and third place went to cars of the lower medium class with 18.98%. This was followed by the classes of MPV 13.4%, off-road, the share of which rose to 12.9%, upper medium class 4.3%, sports cars 0.5% and finally the luxury car class 0.28%. From the point of view of the type of fuel used there were no dramatic changes this time from year to year. The proportion of new cars with Diesel engines was almost the same as in 2010 and amounted to 39.54%, and the proportion with petrol engines also hardly changed 57.8%. The shares of other types of fuel in this country are still negligible LPG is used by 0.07% of cars, CNG 0.11%, E85 fuel 0.2%, and in 2011 only 56 electric cars were registered (0.03%). LIGHT UTILITY VEHICLES (N1) The category of light utility vehicles recorded after the preceding drop a favourable increase in registrations, inter-annually +14.6%. there was also a change in the shares of the individual commercial classes, where in the category up to 2 tons the share was only 12.5%, up to 3 tons 45.3%, up to 3.5 tons 39.1% and 3.1 % were unclassified. With regard to the type of fuel used there were only 1,025 vehicles (7.7%) equipped with petrol engines, 88.5% with Diesel engines and 52 vehicles (0.4%) were powered by CNG and 27 by LPG (0.2%). VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

6 MOTOCYKLY (L) Oproti roku 2010 celkové registrace motocyklů opět, ale tentokrát mírněji poklesly, a to o ks (-9,7%). Od roku 2009 zatím registrace motocyklů každým rokem klesají. Podrobnější údaje o počtech, kategoriích a pořadí jednotlivých značek jsou uvedeny ve statistické části této Výroční zprávy. TRH OJETÝMI VOZIDLY V ČR V ROCE 2011 Významnou součást českého automobilového trhu s motorovými vozidly stále představuje intenzivní dovoz ojetých vozidel a jejich registrace. Ojetiny z dovozu ovlivňují nejen obchodování s vozy novými, ale přispívají ke stárnutí českého vozového parku. Průměrné stáří osobních automobilů meziročně stouplo na nelichotivých 13,83 roku (2010 to bylo 13,7). Problematický je dovoz vozů starších deseti, ale zejména patnácti let. Z celkového počtu (za rok 2010 to bylo = + 3,69%) dovezených a registrovaných ojetých osobních automobilů (navíc nemalé množství se dováží také na díly ) bylo (tedy plná třetina) starších deseti let, a z nich starších patnácti let. To nepotřebuje další komentář. Ojetých lehkých užitkových automobilů bylo za rok 2011 dovezeno kusů, což je o -2,46% (-184 ks), méně než v roce předchozím. Dovezených ojetých nákladních vozidel bylo za rok 2011 registrováno kusů, autobusů z dovozu bylo 257 kusů a motocyklů BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V popředí zájmu členů SDA je rovněž problematika bezpečnosti silničního provozu, přičemž Svaz pokračoval intenzivně v jednáních s příslušnými ministerstvy i výbory parlamentu o přetrvávajících problémech ve schvalování technické způsobilosti vozidel, jejich kontrole v provozu, až po návrhy na urychlení obnovy vozového parku v ČR. Členové Svazu nadále pořádali své vlastní akce zaměřené na kontroly technického stavu a seřízení motorů, brzd, odpružení a tlumení, světel i správného užívání vozidel. Někteří členové spolupracovali při produkci výukových a instruktážních audiovizuálních programů zaměřených právě na bezpečnost provozu vozidel. S bezpečností silničního provozu, ale také s problematikou životního prostředí úzce souvisí také stáří a složení vozového parku v ČR. Přehled aktuálních údajů k o celkových počtech a stáří vozidel jednotlivých kategorií naleznete na str. 20. VEHICLES UP TO 3.5 TONS (M1+N1) With regard to some analyses the data is still studied for the registrations of vehicle of categories M1+N1 together. In 2011 a total of 186,551 vehicles, cars and light utility vehicles, were registered, which is an inter-annual increase of 5,739 vehicles (+3.2 %) compared with GOODS VEHICLES (N2,3) This vehicle category recorded a considerable inter-annual increase in registrations by 2,517 vehicles (+46.2%). BUSES (M2,3) Last year 837 buses were registered, which is 86 buses (11.5%) more than in MOTORCYCLES (L) Compared with 2010 the total registrations of motorcycles again dropped, but this time less acutely, by 1,784 bikes (-9.7%). So far the registration of motorcycles has been dropping each year since More detailed information on numbers, categories and the order of the individual makes is given in the statistical part of this Annual Report. THE USED VEHICLE MARKET IN THE CZECH REPUBLIC IN 2011 An important part of the Czech motor vehicle market still consists of the intensive importation of used vehicles and their registration. Imported used vehicles influence not only the trade in new vehicles, but also contribute to the ageing of the Czech vehicle fleet. The average age of passenger cars rose inter-annually to an unfavourable years (in 2010 it was 13.7). The problem is the import of vehicles more than ten years old and especially over fifteen years old. Of the total number of 131,707 (in 2010 it was 127,034 = %) imported and registered used passenger cars (in addition to which a considerable number is also imported for spare parts ) there were 43,771 (a full third) over ten years old, and of these 4,950 were over fifteen years old. No further comment is needed. The number of used light utility vehicles imported in 2011 was 7,286, which is 2.46% (184 vehicles), less than in the previous year. The number of imported goods vehicles registered in 2011 was 2,893; the number of imported used buses was 257 and of motorcycles 11,784. SAFETY ON THE ROADS The problem of road safety is also at the forefront of the interest of CIA members and the Association continued intensively in the talks with appropriate ministries and parliamentary committees on the continuing problems in the approval of the technical fitness of vehicles, control of them in operation and proposals for hastening the renewal of the vehicle fleet in the Czech Republic. Members of the Association continued to hold their own events aimed at checking the technical condition, engine tuning, brakes, suspension and springs, lights and correct use of vehicles. A number of members cooperated in the production of educational and instructive audio- -visual programs aimed at the safety of vehicles on the roads. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOTY CO2 Podobně jako v předcházejících letech, také v průběhu roku 2011 předával Svaz a jeho orgány i jednotliví členové kvalifikované informace zákonodárcům a výkonné moci hlavně v souvislosti se studiemi o dopadech přestárlého vozového parku a jeho provozu na znečištění ovzduší, na hospodaření s odpady a jejich produkci, resp. likvidaci a recyklaci. Negativním jevem z hlediska životního prostředí zůstává nejen dovoz starých ojetých vozidel, ale také celkově vysoké průměrné stáří vozového parku v ČR. Jeho obnova pokračuje ve srovnání s vyspělými státy velmi pomalu, takže se v posledních letech průměrný věk vozidel v některých kategoriích dokonce zvýšil. Potěšitelné v tomto směru je alespoň pokračující snižování emisí u nových osobních automobilů, což dokumentují tabulky na str. 22/23. DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ SVAZU Další aktivity jednotlivých členů SDA tradičně spočívaly především ve sponzorské oblasti zacílené zejména do kultury a umění, vzdělávání, sportu, sociální oblasti a zdravotnictví, ale i do boje proti drogám a alkoholismu. ZÁVĚR Osmnácté vydání Výroční zprávy je nejen důkazem toho, že Svaz dovozců automobilů je již více než 18 let významnou a nesmírně životaschopnou, ale také uznávanou a respektovanou organizací doma i v zahraničí. Údaje uvedené v této zprávě představují aktuální obraz nejen o Svazu, jako takovém, jeho organizaci a členské základně, ale rovněž o stavu a vývoji tuzemského trhu motorových vozidel. SDA svojí činností potvrzuje nezastupitelnou funkci v hospodářské a tržní struktuře České republiky a trvalým úsilím přispívá k vytváření co nejvhodnějšího prostředí pro odpovědné, kompetentní a solidní podnikání v oblasti obchodu s dováženými motorovými vozidly, spojené s naším členstvím v EU. Road safety and also environmental problems are closely linked with the age and composition of the vehicle fleet in the Czech Republic. You will find an overview of current data as of on total numbers and ages of the vehicles in individual categories on page 20. THE ENVIRONMENT AND LEVELS OF CO2 As in previous years, so also in 2009 the Association and its bodies and also individual members passed on qualified information to legislators and executive power, mainly in connection with studies on the impact of the out- -dated vehicle fleet and its operation on the handling of waste and its production or on liquidation and re-cycling. A negative phenomenon from the viewpoint of the environment continues to be not only the importing of old used vehicles, but also overall high average age of the vehicle fleet in the Czech Republic. Its renovation continues very slowly in comparison with advanced countries, which means that in recent years the average age of vehicles in some categories has actually risen. Encouraging in this direction is at least the continuing reduction in emissions in new passenger cars, which is documented in the tables on pages 22/23. FURTHER ACTIVITIES OF MEMBERS OF THE ASSOCIATION Other activities of the Association and its members traditionally lay mainly in the sponsorship field, aimed in particular at culture and art, education, sport, the social sphere and the health service, as well as the fight against drugs and alcoholism. CONCLUSION The eighteenth issue of the Annual Report is not only proof of the fact that the Car Importers Association has been not only an important and extremely viable, but also recognised and respected organisation both at home and abroad for over 18 years now. The data given in this Report present a current picture not only of the Association as such, its organisation and its membership base, but also of the state and development of the domestic market for motor vehicles. Through its activity the CIA confirms its irreplaceable function in the economic and market structure of the Czech Republic and through its constant efforts it contributes to the creation of the most favourable possible environment for responsible, competent and solid business in the field of the sale of imported motor vehicles, linked with our membership of the EU. POZNÁMKA: Podrobnější přehledy registrací nových a ojetých vozidel v ČR v roce 2011 a vyřazování vozidel, stejně jako mnoho dalších zajímavých informací je uvedeno nejen na dalších stránkách této zprávy, ale především na našem portálu: portal.sda-cia.cz NOTE: More detailed overviews of the registrations of new and used vehicles in the Czech Republic in 2011 and the scrapping of vehicles, as well as much further interesting information, are given not only in the further pages of this Report, but especially on our website: portal.sda-cia.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

8 Adresář členů Members Directory Automobily Cars BMW BMW Group Czech Republic (OA, Moto) Office Park Centrum Nové Butovice Bucharova 1432/6, Praha 5 tel.: , fax: CITROËN Citroën ČR, s.r.o. (OA, LUV) Pobřežní 3, Praha 8 tel.: fax: DAF DAF Trucks CZ, s.r.o. (NA) Zděbradská 61, Jažlovice-Říčany tel.: fax: gen. ředitel: Josef Reiter obch. ředitel: Milan Koza komunikace, tisk: Veronika Jakubcová tel.: , fax: gen. ředitel: Sébastien Vandelle komunikace, tisk: Martina Bedrnová tel.: fax: ředitel: Roman Kubálek komunikace, tisk: Jiří Brož tel.: fax: FIAT, ALFA ROMEO, ABARTH, LANCIA, FIAT PROFESSIONAL, CHRYSLER, DODGE, JEEP Fiat ČR, s.r.o. (OA, LUV) Karolínská 1, Praha 8 tel.: , fax: gen. ředitel: Marek Kisz komunikace, tisk: Janka Konečná tel.: , fax: FORD Ford Motor Company, s.r.o. (OA, LUV) Karolínská 654/2, Praha 8 tel.: fax: gen. ředitel: Jan Laube obch. ředitel: Milan Sysel komunikace, tisk: Martin Linhart tel.: fax: HONDA Honda Česká Republika, s.r.o. (OA, Moto) Bucharova 14/2641, Praha 5 tel.: , fax: prezident: Jiří Miňovský obch. řed. divize Auto: Petr Skála obch. řed. divize Moto: Petr Kříbala komunikace, tisk: Aleš Indra tel.: , fax: CHEVROLET Chevrolet Central and Eastern Europe LLC. (OA, LUV) Olbrachtova 2006/9, Praha 4 tel.: fax: Country Manager: Pavel Drábik komunikace, tisk: Dalibor Klíma tel.: , fax: ISUZU Isuzu Trucks Czech Republic, s.r.o. (LUV, NA) Prague Office Park II K Hájům 2606/2b, Praha 5 tel.: , fax: gen. ředitel: Antonín Růžička komunikace, tisk: Boris Dacko, tel.: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

9 Adresář členů Members Directory Automobily Cars AUDI, SEAT, VW Import Volkswagen Group, s.r.o. (OA, LUV, NA) Radlická 740/113d, Praha 5 gen. ředitel: Josef Roider, tel.: , fax: (hl. sekretariát) ved. divize AUDI: Michal Čížek, tel.: , fax: ved. divize SEAT: tel.: , fax: ved. divize VW-osobní vozy: Petr Janeba, tel.: , fax: ved. divize VW-užitkové vozy: Jan Procházka, tel.: , fax: komunikace, tisk: Jan Klíma (AC&C) tel.: , fax: , IVECO IVECO Czech Republic, a.s. divize Trucks (LUV, NA, BUS) Karolínská 650/1, Praha 8 tel.: , fax: gen. ředitel: Sergio Biancheri komunikace, tisk: Zuzana Žitná tel.: , fax: JAGUAR, LAND-ROVER HelpReg, s.r.o. (OA, LUV) Za Mototechnou 4, Praha 5 tel.: , fax: KIA Kia Motors Czech, s.r.o. (OA) V Oblouku 128, Čestlice tel.: fax: LADA CS AutoLada, s.r.o. (OA, LUV) Koněvova 211, Praha 3 tel.: fax: jednatel: Miroslav Stehlík komunikace, tisk: Olga Veselá tel.: prezident: Hyung-Ki Baik gen. ředitel: Vít Pěkný komunikace, tisk: Kateřina Vokounová tel.: fax: gen. ředitel: Oleg Burmistrov komunikace, tisk: ved. odd. OA: Milan Vozáb tel.: fax: MAN MAN Truck & Bus Czech Republic, s.r.o. (NA, BUS) Obchodní 120, Čestlice tel.: fax: ředitel a jednatel: Jochen Modl MAZDA Mazda Motor Logistics Europe NV (OA, LUV) Türkova 2319/5b, Praha 4 tel.: , fax: gen. ředitel: Alexej Kiriakovský obch. ředitel: Jan Toupal, tel.: MITSUBISHI M Motors CZ, s.r.o. (OA, LUV) Na Chodovci 2457/1, Praha 4 tel.: fax: ředitel: Martin Krob komunikace, tisk: Zdena Erbenová tel.: fax: komunikace, tisk: Markéta Kuklová tel.: fax: komunikace, tisk: Pavla Drmotová tel.: fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

10 Adresář členů Members Directory Automobily Cars MERCEDES-BENZ, SMART, MAYBACH, FUSO MERCEDES-BENZ, SETRA Mercedes-Benz Česká republika, s.r.o. EvoBus Bohemia, s.r.o. (OA, LUV, NA) (Autobusy) Daimlerova 2, Praha 4 Na Hůrce 211/10, Praha 6 tel.: , fax: tel.: , fax: gen. ředitel: Florian Müller ředitel: Georg Kendlbacher ředitel OA: Jan Bubeník ředitel užitk. vozy: Robert Janzek komunikace, tisk: ředitel NA: Josef Mařík Zuzana Schneyderová-Kubaniková ředitel LUV: František Mühlfeit tel.: komunikace, tisk: Jan Kuhn, tel.: , fax: fax: , NISSAN Nissan Sales CEE Kft. (OA, LUV, NA) Antala Staška 2027/77, Praha 4 tel.: fax: Country Manager: Zdeněk Fořt komunikace, tisk: Marek Vodička tel.: fax: OPEL Opel Southeast Europe LLC (OA, LUV) Olbrachtova 2006/9, Praha 4 tel.: fax: gen. ředitel: Pavel Šilha PEUGEOT Peugeot Česká republika, s.r.o. (OA, LUV) Hvězdova 1716/2b, Praha 4 tel.: fax: gen. ředitel: Yann Carnoy obch. ředitel: Marco Venturini PORSCHE Porsche Inter Auto CZ, s.r.o. (OA) Vrchlického 31/18, Praha 5 tel.: fax: gen. ředitel a jednatel: Christian Lang komunikace, tisk: Martin Hejral tel.: fax: komunikace, tisk: Radka Matthey tel.: , fax: komunikace, tisk: Anna Gruberová tel.: fax: RENAULT, DACIA OA Renault ČR, a.s. (OA, LUV) Pobřežní 3, IBC, Praha 8 tel.: , fax: gen. ředitel: Bernard Chretien obch. ředitel: Zdeněk Grunt, tel.: komunikace, tisk: Jitka Skaličková tel.: fax: RENAULT NA Renault Trucks ČR, s.r.o. (LUV, NA) Křižíkova 36a, Praha 8 tel.: fax: gen. ředitel: Jan Veselý, komunikace, tisk: Petra Forasassiová tel.: fax: SCANIA Scania Czech Republic, s.r.o. (NA) Chrášťany 186, Rudná u Prahy tel.: fax: ředitel: Peter Hornig komunikace, tisk: Tomáš Patočka tel.: , VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

11 Adresář členů Members Directory Automobily Cars SUBARU Subaru ČR, s.r.o. (OA) Pekařská 5, Praha 5 tel.: fax: ředitel: Petr Neuman komunikace, tisk: Zdeněk Zikmund tel.: , fax: SUZUKI Suzuki Motor Czech, s.r.o. (OA, LUV, Moto) U Průhonu 40, Praha 7 tel.: fax: gen. ředitel: Václav Lula komunikace, tisk: Dominika Vránová tel.: fax: ŠKODA Škoda Auto, a.s. (OA, LUV) Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav tel.: , fax: předseda představenstva: Winfried Vahland komunikace, vedoucí: Peik von Bestenbostel komunikace podniku, vedoucí: Jozef Baláž tel.: , PR manager: Vítězslav Pelc, tel.: organizační složka Region ČR, vedoucí: Petr Pečenka, TOYOTA, LEXUS Toyota Motor Czech, s.r.o. (OA, LUV) Bavorská 2662/1, Praha 13 tel.: , info linka: fax: VOLVO OA Volvo Auto Czech, s.r.o. (OA) V oblouku 731, Průhonice tel.: fax: VOLVO NA Volvo Truck Czech, s.r.o. (NA) Obchodní 109, Čestlice, Říčany u Prahy tel.: fax: prezident: Tsutomu Otsubo viceprezident: Marc Hedrich komunikace, tisk Toyota & CA: Tomáš Vaněk tel.: , fax: komunikace, tisk Lexus: David Valenta tel.: , fax: výkonný ředitel: Frank Versaevel obch. a marketingová ředitelka: Šárka Fuchsová, komunikace, tisk: Petra Doležalová tel.: fax: ředitel: Robert Grozdanovski komunikace, tisk: Markéta Slováčková tel.: fax: Adresář členů Members Directory Motocykly Motorcycles ACCESS MOTOR, TGB, ARCTIC CAT ASP Group, s.r.o. Náměstí 13, Žebrák tel.: fax: jednatel: Dušan Hřích APRILIA, PIAGGIO, VESPA, GILERA, MOTO GUZZI A Spirit, a.s. Vrbova 19, Praha 4 tel.: fax: ředitel: Vladimír Přibyl BOMBARDIER BCE, s.r.o. Lahovská 8, Praha 5 tel.: fax: jednatelka: Hana Barnetová VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

12 Adresář členů Members Directory Motocykly Motorcycles DAELIM, HYOSUNG Moto Cup, s.r.o. Staré nám. 32, Brno tel.: , ředitel: Rudolf Neumann HARLEY DAVIDSON Harley-Davidson Czech republic, s.r.o. OPNB Building Bucharova 1281/2, Praha 5 tel.: fax: ředitel: Martin Heřmanský TMEC CHUNLAN, TMEC, LONCIN Motoscoot, a.s. Nádražní 54, Praha 5 tel./fax: (Praha) tel.: (Opava) ředitel: Milan Večes KAWASAKI Asko KC, s.r.o. Žarošická 18, Brno tel.: fax: ředitel: Antonín Daniel LINHAI, MOTORRO Impexta 3000 Ostrava, s.r.o. Rudná 3/1118, Ostrava Vítkovice tel.: fax: jednatel: Jan Žurek ředitel: Jiří Paliza komunikace, tisk: Lucie Krůpova KTM KTM Czech Republic, s.r.o. B. Smetany167/2, Plzeň tel.: jednatel: Christian Waach kontakt (obch. zástupce): Peter Dužek tel.: , kontakt (Custumer Service): Marek Malatinec tel.: komunikace, tisk: Barbora Ondrejková tel.: KYMCO, QUADRO MSA Moto Sport CZ, s.r.o. Bachmačské nám. 6, Praha 6 tel.: jednatel: Gerald Federl kontakt (obch. zástupce): Petr Veruněk TRIUMPH DK auto-moto, s.r.o. Triumph Praha Šífařská 4, Praha 4 tel.: fax: ředitel: Radek Klimeš YAMAHA Yamaha Motor Middle Europe B.V. organizační složka CZ Obchodní 126, Čestlice tel.: fax: vedoucí org. složky: Václav Koucký 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

13 Auto roku v ČR Car of the Year in CR ročník 18th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner FORD FOCUS městské vozy Small + Mini ŠKODA CITIGO nižší střední třída Lower middle FORD FOCUS střední a vyšší třída Medium AUDI A6 SUV + OffRoad, MPV RANGE ROVER EVOQUE Sport + Cabrio PORSCHE ročník 17th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner MERCEDES-BENZ SLS AMG malé + mini Small + Mini ALFA ROMEO Giulietta střední třída Medium BMW řady 5 MPV FORD C-MAX SUV + OffRoad KIA Sportage Lux + Sport + Cabrio MERCEDES-BENZ SLS AMG ročník 16th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner ŠKODA YETI malé + mini Small + Mini VW GOLF střední třída Medium MERCEDES-BENZ E MPV PEUGEOT 3008 SUV + OffRoad ŠKODA YETI Lux + Sport + Cabrio PORSCHE PANAMERA Přehled vítězů ankety Auto roku v ČR 2012 FORD FOCUS 2011 MERCEDES-BENZ SLS AMG 2010 ŠKODA YETI 2009 ŠKODA SUPERB 2008 KIA CEE D 2007 OPEL CORSA 2006 FORD FOCUS 2005 ŠKODA OCTAVIA 2004 MAZDA MAZDA 6 novinářská anketa Journalist ŠKODA SUPERB čtenářská Readers 2002 PEUGEOT 307 novinářská i čtenářská anketa 2001 ŠKODA FABIA COMBI novinářská i čtenářská anketa 2000 OPEL ZAFIRA novinářská i čtenářská anketa 1999 FORD FOCUS novinářská anketa Journalist PEUGEOT 206 čtenářská Readers 1998 ALFA ROMEO 156 novinářská i čtenářská anketa 1997 VW PASSAT novinářská i čtenářská anketa 1996 AUDI A4 novinářská anketa Journalist PEUGEOT 406 čtenářská Readers 1994/1995 ŠKODA FELICIA novinářská anketa Journalist MAZDA 323 (do 0,5 mio.) čtenářská Readers RENAULT LAGUNA (nad 0,5 mio.) čtenářská Readers Auto roku V ČESKÉ REPUBLICE Motocykl roku v ČR Motorcycle of the Year in CR ročník 15th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner BMW K 1600 GTL skútr a moped scooter and moped HONDA SW-T600 enduro vč. cest. incl. Trav. BMW G 650 GS chopper HARLEY-DAVIDSON Sportster XL 1200X Forty-Eight cest. silniční Road Traveling BMW K 1600 GTL naked bikes APRILIA Tuono V4R APRC sport KAWASAKI Ninja ZX-10R ročník 14th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner BMW S 1000 RR skútr a moped scooter and moped HONDA PCX enduro vč. cest. incl. Trav. BMW R 1200 GS chopper HARLEY-DAVIDSON FLSTBF Fat Boy cest. silniční Road Traveling HONDA VFR 1200 F naked bikes KAWASAKI Z 1000 sport BMW S 1000 RR ročník 13th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner BMW R 1200 GS Adventure skútr a moped scooter and moped HONDA SW T 400 enduro vč. cest. incl. Trav. BMW R 1200 GS Adventure chopper HARLEY-DAVIDSON FLSTSB Cross Bones cest. silniční Road Traveling BMW K 1300 GT naked bikes HONDA CB 1000 R sport HONDA CBR 1000 RR Fireblade ABS Přehled vítězů ankety Motocykl roku v ČR 2011 BMW K 1600 GTL 2010 BMW S 1000 RR 2009 BMW R 1200 GS Adventure 2008 HONDA CB1000R 2007 KTM 990 Adventure 2006 BMW R 1200 GS Adventure 2005 BMW R 1200 GS 2004 HONDA CBR1000RR Fireblade 2003 HONDA CBR600RR 2002 HONDA VFR SUZUKI GSX 1000R 2000 KAWASAKI ZX-12R Ninja 1999 SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa 1998 YAMAHA YZF-R HONDA CBR 1100 XX Super Blackbird VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

14 Celkové registrace vozidel v ČR 2011 Total Registration of Vehicles in CR Kategorie Category Nová Brand New Ojetá Used Celkem Total Vyřazená M1 - OA ,26 % ,41 % ,40 % N1 - LUV ,38 % ,61 % ,08 % M2 3 - Bus 837 0,34 % 257 0,16 % ,27 % N2 3 - NA ,23 % ,83 % ,68 % L ,76 % ,46 % ,03 % O ,05 % ,80 % ,05 % T ,12 % 609 0,39 % ,83 % 163 Jiná Other ,76 % 356 0,23 % ,55 % 758 Nezařaditelná Unclassified 254 0,10 % 168 0,11 % 422 0,10 % 28 Celkem vozidel Total ,00 % ,00 % ,00 % Registrace nových osobních automobilů podle krajů M Registration of Brand New Passenger Cars by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,71 % Jihočeský ,37 % Jihomoravský ,23 % Karlovarský ,30 % Královéhradecký ,30 % Liberecký ,96 % Moravskoslezský ,67 % Olomoucký ,71 % Pardubický ,24 % Plzeňský ,19 % Středočeský ,40 % Ústecký ,89 % Vysočina ,33 % Zlínský ,69 % Celkem Total ,00 % Registrace nových lehkých užitkových automobilů podle krajů N Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,62 % Jihočeský 647 4,88 % Jihomoravský ,65 % Karlovarský 292 2,20 % Královéhradecký 457 3,44 % Liberecký 454 3,42 % Moravskoslezský ,12 % Olomoucký 472 3,56 % Pardubický 417 3,14 % Plzeňský 573 4,32 % Středočeský ,61 % Ústecký 713 5,37 % Vysočina 434 3,27 % Zlínský 582 4,39 % Celkem Total ,00 % 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

15 Registrace nových nákladních automobilů podle krajů N Registration on of Brand New Trucks by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,46 % Jihočeský 696 8,74 % Jihomoravský ,71 % Karlovarský 144 1,81 % Královéhradecký 385 4,84 % Liberecký 196 2,46 % Moravskoslezský 631 7,93 % Olomoucký 277 3,48 % Pardubický 381 4,79 % Plzeňský 522 6,56 % Středočeský ,51 % Ústecký 537 6,74 % Vysočina 375 4,71 % Zlínský 341 4,28 % Celkem Total ,00 % Registrace nových autobusů podle krajů M Registration on of Brand New Buses by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,33 % Jihočeský 19 2,27 % Jihomoravský ,43 % Karlovarský 17 2,03 % Královéhradecký 15 1,79 % Liberecký 55 6,57 % Moravskoslezský ,86 % Olomoucký 16 1,91 % Pardubický ,95 % Plzeňský 4 0,48 % Středočeský 46 5,50 % Ústecký 9 1,08 % Vysočina 33 3,94 % Zlínský 24 2,87 % Celkem Total ,00 % Registrace nových motocyklů podle krajů L 2011 Registration on of Brand New Motorcycles by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,75 % Jihočeský ,07 % Jihomoravský ,76 % Karlovarský 418 2,51 % Královéhradecký 971 5,83 % Liberecký 814 4,88 % Moravskoslezský ,35 % Olomoucký 947 5,68 % Pardubický 807 4,84 % Plzeňský 814 4,88 % Středočeský ,11 % Ústecký ,73 % Vysočina 788 4,73 % Zlínský 814 4,88 % Celkem Total ,00 % VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

16 Registrace nových osobních automobilů (OA - M1) a lehkých užitkových automobilů (LUV - N1) 2011 Registration of Brand New Passenger Cars (PC - M1) and Light Commercial Vehicles (LCV - N1) Značka Make OA PC LUV LCV Celkem Total Pořadí Position Pořadí Position Pořadí Position Alfa Romeo 263 0,15% ,00% ,14% 28 Aston Martin 11 0,01% ,00% ,01% 52 Audi ,12% ,00% ,97% 14 Bentley 26 0,02% ,00% ,01% 55 BMW ,95% ,00% ,81% 15 Cadillac 12 0,01% ,00% ,01% 63 Citroën ,00% ,59% ,68% 8 Dacia ,34% ,78% ,37% 13 Dodge 20 0,01% ,10% ,02% 38 Ferrari 40 0,02% ,00% ,02% 40 Fiat ,31% ,12% ,01% 9 Ford ,34% ,80% ,08% 2 Gonow 0 0,00% 0 5 0,04% ,00% 65 Honda ,91% ,01% ,85% 20 Hummer 0 0,00% ,02% ,00% 57 Hyundai ,97% ,87% ,54% 5 Chevrolet ,72% ,00% ,60% 16 Chrysler 42 0,02% ,00% ,02% 33 Infiniti 95 0,05% ,00% ,05% 35 Isuzu 0 0,00% ,26% ,02% 71 Iveco 5 0,00% ,90% ,28% 25 Jaguar 84 0,05% ,00% ,05% 38 Jeep 227 0,13% ,03% ,12% 30 Kaipan 3 0,00% ,00% 0 3 0,00% 41 Kia ,95% 6 4 0,03% ,60% 7 KTM 4 0,00% ,00% 0 4 0,00% 77 Lada 106 0,06% ,11% ,06% 31 Lancia 93 0,05% ,00% ,05% 42 Land/Range Rover 463 0,27% ,28% ,27% 35 Lexus 180 0,10% ,00% ,10% 29 Martin Motors 4 0,00% ,09% ,01% 63 Maserati 24 0,01% ,00% ,01% 45 Mazda ,60% ,05% ,56% 21 Mercedes-Benz ,63% ,77% ,99% 11 Mini 163 0,09% ,00% ,09% 34 Mitsubishi ,96% ,05% ,96% 23 Mitsubishi Fuso 0 0,00% ,19% ,01% 48 Multicar 0 0,00% ,20% ,01% 32 Nissan ,11% ,40% ,13% 19 Opel ,58% ,59% ,51% 12 Peugeot ,27% ,76% ,73% 6 Porsche 299 0,17% ,02% ,16% 27 Renault ,14% ,21% ,29% 4 Renault Trucks 0 0,00% ,77% ,05% 36 Rolls Royce 4 0,00% ,00% 0 4 0,00% 58 Saab 24 0,01% ,00% ,01% 43 Seat ,91% ,00% ,77% 18 smart 80 0,05% ,00% ,04% 37 Ssangyong 22 0,01% ,00% ,01% 68 Subaru 924 0,53% ,01% ,50% 24 Suzuki ,68% ,00% ,56% 17 Škoda ,61% ,40% ,61% 1 Toyota ,25% ,08% ,24% 10 Volkswagen ,61% ,00% ,85% 3 Volvo ,99% ,00% ,92% 22 Jiné značky Others 333 0,19% 66 0,50% 399 0,21% Celkem Total ,00% ,00% ,00% 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

17 Registrace ( ) nových osobních automobilů (OA - M1) Registration ( ) of Brand New Passenger Cars (PC - M1) Značka Make Alfa Romeo 269 0,22% 246 0,19% 165 0,11% 217 0,13% 272 0,16% 263 0,15% Aston Martin 4 0,00% 4 0,00% 10 0,01% 15 0,01% 19 0,01% 11 0,01% Audi ,33% ,22% ,52% ,79% ,91% ,12% Bentley 27 0,02% 28 0,02% 24 0,02% 17 0,01% 15 0,01% 26 0,02% BMW ,89% ,02% ,10% ,63% ,81% ,95% Cadillac 127 0,10% 14 0,01% 25 0,02% 11 0,01% 9 0,01% 12 0,01% Caterham 3 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 23 0,01% 8 0,00% 5 0,00% Citroën ,31% ,60% ,75% ,46% ,81% ,00% Dacia ,24% ,25% ,78% ,39% ,83% ,34% Dodge 60 0,05% 114 0,09% 93 0,06% 89 0,06% 56 0,03% 20 0,01% Ferrari 16 0,01% 23 0,02% 26 0,02% 40 0,02% 58 0,03% 40 0,02% Fiat ,46% ,59% ,77% ,65% ,54% ,31% Ford ,37% ,39% ,59% ,93% ,41% ,34% Honda ,79% ,95% ,87% ,63% ,16% ,91% Hummer 3 0,00% 4 0,00% 9 0,01% 9 0,01% 3 0,00% 0 0,00% Hyundai ,86% ,93% ,14% ,21% ,96% ,97% Chevrolet ,88% ,08% ,64% ,60% ,71% ,72% Chrysler 137 0,11% 90 0,07% 124 0,09% 90 0,06% 96 0,06% 42 0,02% Infiniti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,02% 84 0,05% 95 0,05% Iveco 1 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 0,00% 5 0,00% Jaguar 83 0,07% 131 0,10% 147 0,10% 104 0,06% 62 0,04% 84 0,05% Jeep 70 0,06% 121 0,09% 124 0,09% 176 0,11% 165 0,10% 227 0,13% Kaipan 8 0,01% 7 0,01% 13 0,01% 11 0,01% 54 0,03% 3 0,00% Kia ,19% ,41% ,81% ,55% ,72% ,95% KTM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,00% 4 0,00% 4 0,00% Lada 127 0,10% 170 0,13% 150 0,10% 166 0,10% 148 0,09% 106 0,06% Lamborghini 9 0,01% 9 0,01% 9 0,01% 10 0,01% 11 0,01% 1 0,00% Lancia 6 0,00% 21 0,02% 27 0,02% 69 0,04% 47 0,03% 93 0,05% Land/Range Rover 93 0,08% 138 0,10% 147 0,10% 141 0,09% 285 0,17% 463 0,27% Lexus 194 0,16% 186 0,14% 176 0,12% 241 0,15% 206 0,12% 180 0,10% Martin Motors 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5 0,00% 4 0,00% Maserati 10 0,01% 18 0,01% 36 0,03% 28 0,02% 29 0,02% 24 0,01% Maybach 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Mazda ,12% ,10% ,78% ,26% ,07% ,60% Mercedes-Benz ,14% ,35% ,41% ,65% ,65% ,63% Mini 68 0,05% 91 0,07% 94 0,07% 83 0,05% 91 0,05% 163 0,09% Mitsubishi 787 0,63% 875 0,66% ,80% ,78% ,75% ,96% Nissan ,94% ,07% ,10% ,29% ,12% ,11% Opel ,61% ,14% ,81% ,36% ,07% ,58% Peugeot ,66% ,93% ,95% ,13% ,17% ,27% Porsche 78 0,06% 89 0,07% 126 0,09% 199 0,12% 302 0,18% 299 0,17% Renault ,58% ,64% ,40% ,56% ,05% ,14% Renault Trucks 23 0,02% 7 0,01% 10 0,01% 7 0,00% 3 0,00% 0 0,00% Rolls Royce 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 8 0,00% 12 0,01% 4 0,00% Rover 8 0,01% 7 0,01% 12 0,01% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% Saab 41 0,03% 55 0,04% 81 0,06% 52 0,03% 38 0,02% 24 0,01% Santana 8 0,01% 10 0,01% 5 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seat ,67% ,52% ,61% ,41% ,63% ,91% Smart 112 0,09% 91 0,07% 96 0,07% 69 0,04% 69 0,04% 80 0,05% Ssang Yong 62 0,05% 54 0,04% 32 0,02% 37 0,02% 7 0,00% 22 0,01% Subaru 476 0,38% 452 0,34% 716 0,50% ,64% ,72% 924 0,53% Suzuki ,91% ,69% ,70% ,13% ,65% ,68% Škoda ,81% ,04% ,00% ,46% ,32% ,61% Toyota ,63% ,77% ,85% ,92% ,86% ,25% Volkswagen ,74% ,31% ,23% ,29% ,72% ,61% Volvo 601 0,48% 813 0,61% 791 0,55% ,93% ,93% ,99% Jiné značky Others 49 0,04% 102 0,08% 214 0,15% 219 0,14% 241 0,18% 326 0,19% Celkem Total ,0% ,0% ,0% ,0% % ,0% VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

18 Registrace ( ) nových lehkých užitkových automobilů (OA - N1) Registration ( ) of Brand New Light Commercial Vehicles (LCV - N1) Značka Make Audi ,33% ,77% ,67% 347 1,79% 8 0,07% 0 0,00% BMW 807 1,63% ,13% ,60% 310 1,60% 5 0,04% 0 0,00% Citroën ,77% ,18% ,35% ,79% 898 7,76% ,59% Dacia 16 0,03% 254 0,41% 342 0,57% 463 2,38% 508 4,39% 369 2,78% Dodge 2 0,00% 40 0,06% 41 0,07% 12 0,06% 7 0,06% 13 0,10% Fiat ,62% ,66% ,65% ,56% ,37% ,12% Ford ,26% ,97% ,81% ,67% ,90% ,80% Gonow 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 5 0,04% Honda 296 0,60% 628 1,01% 625 1,04% 114 0,59% 1 0,01% 1 0,01% Hummer 42 0,08% 53 0,09% 58 0,10% 14 0,07% 10 0,09% 2 0,02% Hyundai ,86% ,28% ,38% 266 1,37% 103 0,89% 116 0,87% Chrysler 21 0,04% 34 0,05% 22 0,04% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Isuzu 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,29% 34 0,26% Iveco 466 0,94% 617 0,99% 771 1,29% 417 2,15% 377 3,26% 517 3,90% Jeep 99 0,20% 112 0,18% 133 0,22% 39 0,20% 1 0,01% 4 0,03% Kia 839 1,70% ,71% ,84% 252 1,30% 11 0,10% 4 0,03% Lada 31 0,06% 32 0,05% 27 0,05% 7 0,04% 5 0,04% 14 0,11% Lancia 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Land/Range Rover 362 0,73% 482 0,78% 266 0,44% 44 0,23% 25 0,22% 37 0,28% Magma 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 6 0,03% 10 0,09% 12 0,09% Martin Motors 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 12 0,09% Mazda 349 0,71% 498 0,80% 676 1,13% 84 0,43% 15 0,13% 7 0,05% Mercedes-Benz ,69% ,53% ,02% ,91% 945 8,16% 898 6,77% Mitsubishi 256 0,52% 628 1,01% 627 1,05% 245 1,26% 119 1,03% 139 1,05% Mitsubishi Fuso 50 0,10% 103 0,17% 94 0,16% 48 0,25% 24 0,21% 25 0,19% Multicar 100 0,20% 105 0,17% 94 0,16% 113 0,58% 100 0,86% 27 0,20% Nissan ,05% ,76% 984 1,64% 550 2,83% 248 2,14% 186 1,40% Opel ,82% ,40% ,29% 338 1,74% 148 1,28% 211 1,59% Peugeot ,42% ,47% ,29% ,22% ,79% ,76% Piaggio 0 0,00% 0 0,00% 18 0,03% 21 0,11% 24 0,21% 11 0,08% Porsche 39 0,08% 81 0,13% 83 0,14% 7 0,04% 2 0,02% 2 0,02% RAG 0 0,00% 0 0,00% 33 0,06% 17 0,09% 7 0,06% 17 0,13% Renault ,42% ,84% ,72% ,30% ,47% ,21% Renault Trucks 111 0,22% 140 0,23% 197 0,33% 92 0,47% 78 0,67% 102 0,77% Santana 63 0,13% 36 0,06% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seat 366 0,74% 367 0,59% 240 0,40% 34 0,18% 1 0,01% 0 0,00% Ssang Yong 126 0,25% 118 0,19% 47 0,08% 14 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Subaru 417 0,84% 492 0,79% 517 0,86% 104 0,54% 3 0,03% 1 0,01% Suzuki 421 0,85% 458 0,74% 422 0,70% 67 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Škoda ,91% ,52% ,97% ,78% 525 4,54% 319 2,40% Toyota 934 1,89% ,93% ,89% 311 1,60% 156 1,35% 276 2,08% UAZ 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 8 0,04% 14 0,12% 4 0,03% Volkswagen ,16% ,70% ,76% ,59% ,12% ,00% Volvo 567 1,15% 827 1,33% 755 1,26% 222 1,14% 2 0,02% 0 0,00% Jiné značky Others 482 0,97% 824 1,33% 564 0,94% 127 0,65% 22 0,19% 22 0,17% Celkem Total ,0% ,0% ,0% ,0% % ,0% 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

19 Registrace nových osobních automobilů (OA - M1) dle paliva/co2 (gr/km) 2011 Registration of New Passenger Cars (PC - M1) by fuel/co2 (gr/km) Značka Make B enzin Petrol CO2 Rozdíl CO2 CO2 2011/2010 N afta Diessel CO2 Rozdíl CO2 CO2 2011/2010 Ostatní Others C elkem Tota l CO2 Rozdíl CO2 CO2 2011/2010 Alfa Romeo Audi BMW Citroën Dacia Fiat Ford Honda Hyundai Chevrolet Chrysler Infiniti Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lancia Land/Range Rover Lexus Mazda Mercedes-Benz Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat smart Ssangyong Subaru Suzuki Škoda Toyota Volkswagen Volvo Jiné značky Others Celkem Total ,60% 39,30% 3,10% 100% VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

20 Nejprodávanější typy nových osobních a lehkých užitkových automobilů 2011 Best selling PC and LCV Značka verze Make version /2010 Pořadí OA PC LUV LCV Celkem OA PC LUV LCV Celkem Rozdíl Diff. Rozdíl Diff. Position Total Total 1 Škoda Octavia ,47% 2 Škoda Fabia ,97% 3 Škoda Superb ,09% 4 Ford Focus ,63% 5 VW Golf ,23% 6 Škoda Yeti ,98% 7 Kia cee d ,15% 8 Hyundai i ,04% 9 Škoda Roomster ,97% 10 Renault Megane ,63% 11 Ford Fusion ,45% 12 Renault Thalia ,30% 13 Hyundai i ,02% 14 Ford Transit ,71% 15 VW Passat ,30% 16 VW Polo ,00% 17 Ford Fiesta ,66% 18 Dacia Duster ,36% 19 Seat Ibiza ,36% 20 Hyundai ix ,68% 21 Opel Astra ,03% 22 Peugeot ,61% 23 Suzuki SX ,09% 24 Hyundai ix ,88% 25 Ford Mondeo ,86% 26 Peugeot ,73% 27 Citroën Berlingo ,09% 28 VW Transporter ,87% 29 Kia Sportage ,07% 30 VW Tiguan ,83% 31 Renault Clio ,60% 32 VW Caddy ,09% 33 Dacia Logan MCV ,24% Celkové registrace motorových vozidel v České republice 2011 Total Registration Motor Vehicles in Czech republic Druh vozidel Vehicle mode Kategorie Category Celkový počet k Total numver to Rozdíl registrací Diff. registration Průměrný rok výroby Average year made Průměrný věk Average age k Osobní automobily PC M ,17 13,83 Užitkové automobily LCV N ,82 9,18 N ,23 19,77 N ,50 13,50 Užitkové automobily celkem LCV Total ,82 11,18 Autobusy Bus M2 a M ,44 14,56 Motocykly Motorcycle L ,78 32,22 Traktory Tractors T ,20 29,80 Motorová vozidla celkem Total ,27 16,56 Přípojná vozidla Trailer O ,00 20,00 O ,49 17,51 O ,74 36,26 O ,13 15,87 Jiná (nezařazeno) Other ,76 35,24 Celkem Total ,32 21,68 Motorová a přípojná vozidla celkem Total ,59 16,31 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

Adresář členů Members Directory

Adresář členů Members Directory BMW, mini BMW Group Czech Republic Office Park Centrum Nové Butovice Bucharova 1432/6, 158 00 Praha 5 tel.: 225 990 011 valerie.novotna@partner.bmwgroup.com gen. ředitel: Harald Hölzl obch. ředitel : Petr

Více

ADRESÁŘ OFICIÁLNÍCH IMPORTÉRŮ SVAZU DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ

ADRESÁŘ OFICIÁLNÍCH IMPORTÉRŮ SVAZU DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ ADRESÁŘ OFICIÁLNÍCH IMPORTÉRŮ SVAZU DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ AUTOMOBILNÍ SEKCE AUDI, SEAT,VW Import Volkswagen Group Divize AUDI Divize SEAT Divize VW DIČ: 005-25654012 gen. ved.divize AUDI: ved.divize SEAT:

Více

REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013

REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013 Svaz Dovozců automobilů Car Importers Association REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013 PETROLsummit 13 Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2013 a 1-9/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v 1. pololetí roku 2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v 1. pololetí roku 2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v 1. pololetí roku 2016 Registrace nových vozidel Osobní automobily V období 1-6/2016 bylo v ČR registrováno celkem 132 778 nových osobních automobilů.

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2013 a 1-3/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2016 a 1-3/2015 2016 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2016

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2016 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2016 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2016 a 1-6/2015 2016 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA. Prosinec 2015

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA. Prosinec 2015 9 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA Prosinec 2015 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ - ZNAČKY TOP 40 2015 2014 Pořadí Značka Registrace fyzické osoby Registrace právnické osoby Registrace

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Registrace nových vozidel V období 1-9/2016 bylo v ČR registrováno celkem 192 714 nových osobních automobilů. Tyto údaje potvrdily meziroční

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2016 a 1-9/2015 2016 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2017

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2017 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2017 Registrace nových vozidel V březnu padl historický rekord v měsíčních registracích nových osobních automobilů. V období 1-3/2017 bylo

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2015

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2015 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2015 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2015 a 1-6/2014 2015 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2016 Registrace nových vozidel V roce 2016 vzrostly v ČR meziročně registrace ve všech kategoriích silničních motorových vozidel s výjimkou autobusů.

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2015

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2015 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2015 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2015 a 1-3/2014 2015 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

C I A. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

C I A. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT SDA C I A Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, do rukou se Vám dostává jubilejní, již 20. vydání Výroční zprávy Svazu

Více

SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association

SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámili s výsledky

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2015 a 1-9/2014 2015 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání let 2014 a 2013 2014 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2012

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2012 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2012 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2012 a 1-3/2011 2012 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2014 a 1-6/2013 2014 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel V období 1-6/2011 bylo v ČR registrováno celkem 88 284 nových osobních automobilů, 5 981 lehkých užitkových

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2012

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2012 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2012 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2012 a 1-6/2011 2012 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V roce 2014 registrace automobilů všech kategorií rostly, registrace motocyklů nepatrně klesly.

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2014

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2014 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2014 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2014 a 1-9/2013 2014 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání let 2013 a 2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Seznam stanic měření emisí v působnosti naší pověřené obce s rozšířenou působností

Seznam stanic měření emisí v působnosti naší pověřené obce s rozšířenou působností Seznam stanic měření emisí v působnosti naší pověřené obce s rozšířenou působností I. SME č. 48.09.32 Provozovatel SME: AUTO Hlaváček, IČ: xxxx, se sídlem: xxxx, 783 71 Olomouc Holice b) vozidla se zážehovými

Více

AUTRONIC, BRC, ESGI, KME, LANDI RENZO, LOVATO, STAG.

AUTRONIC, BRC, ESGI, KME, LANDI RENZO, LOVATO, STAG. SME č: 44.07.04 Provozovatel SME - název: Auto Kunc s.r.o. Sídlo provozovatele SME: Sokolská 634, 330 27 Vejprnice Sídlo provozovny SME: Sokolská 634, 330 27 Vejprnice Stanice měření emisí je oprávněna

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Československé armády 1665 535 33 Přelouč ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ dopravně správní činnosti

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Československé armády 1665 535 33 Přelouč ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ dopravně správní činnosti MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Československé armády 1665 535 33 Přelouč ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ dopravně správní činnosti Č. j.: MUPC 21648/2015 VYŘIZUJE: Jiří Šlapák TELEFON: 466 094 219 FAX: 466 094 224 E-MAIL:

Více

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Adresováno odboru, který je zřizovatelem stanic měření emisí podle zákona. V Přerově dne 11.4.

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Adresováno odboru, který je zřizovatelem stanic měření emisí podle zákona. V Přerově dne 11.4. Prodej diagnostické a autoservisní techniky Servisní škola autoelektroniky Školící středisko MD ČR pro diagnostiku a opravy emisních systémů motorových vozidel Stanice měření emisí (benzín, LPG, diesel)

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010 Registrace nových vozidel V období 1-9/2010 bylo v ČR registrováno celkem 223507 osobních automobilů, 13896 lehkých užitkových automobilů,

Více

ŽÁDOST o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p

ŽÁDOST o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ŽÁDOST o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Žádost o informace o stanicích měření emisí Žádám o poskytnutí informace: Žádost o poskytnutí seznamu fungujících

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Registrace nových vozidel Osobní automobily V 1. čtvrtletí tohoto roku jsme výraznější nárůst registrací zaznamenali u osobních a nákladních

Více

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA LEDEN 2017

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA LEDEN 2017 9 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA LEDEN 2017 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ - ZNAČKY TOP 25 Období: 01/2017 01/2016 Pořadí Značka Registrace fyzické Registrace Registrace mimo Registrace

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V 1. čtvrtletí letošního roku zaznamenáváme výrazný nárůst registrací silničních motorových

Více

MĚSTO BROUMOV útvar starosty třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

MĚSTO BROUMOV útvar starosty třída Masarykova 239, 550 01 Broumov MĚSTO BROUMOV útvar starosty třída Masarykova 239, 550 01 Broumov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 09.12.2015 NAŠE ZN.: 37286/2015 VYŘIZUJE: Jitka Nigrinová TEL.: 491 504 216 MOBIL: 731 450 769 E-MAIL: nigrinova@broumov-mesto.cz

Více

Ad a) Sdružení fyzických osob Lešanský Erva, IČ: 60684291, sídlo: Prostějov, Plumlovská č. 32

Ad a) Sdružení fyzických osob Lešanský Erva, IČ: 60684291, sídlo: Prostějov, Plumlovská č. 32 1. SME č. 57.09.08 Ad a) Sdružení fyzických osob Lešanský Erva, IČ: 60684291, sídlo: Prostějov, Plumlovská č. 32 Ad b) Pro vozidla poháněná zážehovými motory a těmito motory upravenými na pohon zkapalněným

Více

ABA STKáčko s.r.o. 28581784 Zábřežská 658/73, 787 01 Šumperk. - poháněná zážehovými motory - poháněná vznětovými motory

ABA STKáčko s.r.o. 28581784 Zábřežská 658/73, 787 01 Šumperk. - poháněná zážehovými motory - poháněná vznětovými motory ABA STKáčko s.r.o. 28581784 Zábřežská 658/73, 787 01 Šumperk vozidla se zážehovými motory všech typů značek ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROËN, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, LANCIA, MAZDA, MERCEDES-BENZ,

Více

SDA A N N U A L Z P R Á V A R E P O R T V Ý R O Č N C I A

SDA A N N U A L Z P R Á V A R E P O R T V Ý R O Č N C I A Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association SDA C I A Z P R Á V A A N N U A L Í V Ý R O Č N R E P O R T 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení panové, obdobně jako již v předcházejících patnácti výročních

Více

Městský úřad Žatec Odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Žatec Odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Žatec Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. Svobody 1, 438 24 Žatec PRACOVIŠTĚ: Obránců míru 295, Žatec NAŠE ZN: MUZA 10343/2013/DOP/Ko VYŘIZUJE: Kopřivová TEL: 415736475 E-MAIL: koprivova@město-zatec.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa VYŘIZUJE: Obchodní firma: TC 101 s.r.o. IČ: 272 34 185 Beranových 130 199 05 PRAHA 9 Letňany

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T S v a z D o v o z c ů A u t o m o b i l ů C a r I m p o r t e r s A s s o c i a t i o n V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 8 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážená paní, vážený pane, cestou této výroční

Více

Dotaz: Odpověď: STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - SOUHRN. Právnická osoba : Josef Jahn IČ : 10617639. sídlo : 742 58 Příbor, Prchalov 23

Dotaz: Odpověď: STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - SOUHRN. Právnická osoba : Josef Jahn IČ : 10617639. sídlo : 742 58 Příbor, Prchalov 23 Dotaz: Tímto žádám o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí, jejichž jste zřizovatelem podle Zákona č. 56/2001 Sb. 80 odst. 4 písm. k) ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu uděleného

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 22/2013. 23. října 2013 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 22/2013. 23. října 2013 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 22/2013 23. října 2013 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Informace pro STK: Schválení přístrojů pro použití v STK... 2 Pověřená školicí

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY ODDĚLENÍ EVIDENCE VOZIDEL A ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY ODDĚLENÍ EVIDENCE VOZIDEL A ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY ODDĚLENÍ EVIDENCE VOZIDEL A ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č. j.: MUBR 84537/2015 MV. V Břeclavi 14.12.2015 Sp. zn.: MUBR-S

Více

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Magistrát města Přerova Odbor evidenčních správních služeb a živnostenského obecního úřadu dopravy Oddělení dopravně správních agend Bratrská 34 750 11 Přerov 2 pracoviště: nám. T. G. Masaryka 16 tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel Tel.: sekretariát 585 153 135, FAX 585 342 198, ústředna 585 153 111 E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz http://www.litovel.eu Předmět žádosti

Více

M ě s t s k ý ú ř a d R o s i c e o d b o r d o p r a v y Palackého náměstí 13, Rosice, 665 01 pracoviště Žerotínovo nám.

M ě s t s k ý ú ř a d R o s i c e o d b o r d o p r a v y Palackého náměstí 13, Rosice, 665 01 pracoviště Žerotínovo nám. *mursx0081n9j* MURSX0081N9J M ě s t s k ý ú ř a d R o s i c e o d b o r d o p r a v y Palackého náměstí 13, Rosice, 665 01 pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice, 665 01 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 2013-04-11

Více

2002-2006 - 17 - Prodej a Registrace nových lehkých užitkových vozidel Sale and Registration of Brand New Light Commercial Vehicles N 1

2002-2006 - 17 - Prodej a Registrace nových lehkých užitkových vozidel Sale and Registration of Brand New Light Commercial Vehicles N 1 Prodej a Registrace nových lehkých užitkových vozidel Sale and Registration of Brand New Light Commercial Vehicles 2002-2006 N 1 Prodej/Sales Registrace/Registration 2002 2003 2004 2004 2005 2006 Značka

Více

Žádost o informaci - poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., dále podle novely tohoto zákona č.239/2013 Sb.

Žádost o informaci - poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., dále podle novely tohoto zákona č.239/2013 Sb. Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost přijata dne 10.12.2015, odpověď odeslána přes DS dne 14.12.2015 s

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Č. j.: 0079999/15/DOP/JJa Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Jan JAKUB Telefon: +420 416 616 905 Fax: +420

Více

Typy a značky vozidel, u nichž je stanice měření emisí oprávněna provádět měření emisí, tzn. rozsah oprávnění (vše kat.

Typy a značky vozidel, u nichž je stanice měření emisí oprávněna provádět měření emisí, tzn. rozsah oprávnění (vše kat. SME č: 45. 03. 04 Provozovatel SME - název: AUTOŠKOLA OMEGA s.r.o. IČ: 477 81 611 Sídlo provozovatele SME: Kosmova 4721, Chomutov, 430 01 Sídlo provozovny SME: Kosmova 4721, Chomutov, 430 01 zážehové oprávnění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost číslo: 39 Evidenční číslo žádosti: 115243/2015 Žádost přijata a zaevidována dne: 09.12.2015 Obsah

Více

Rok /Year

Rok /Year Prodej a registrace nových osobních automobilů (OA - M 1 Sale and Registration of Brand New Passenger Cars (PC - M 1 2001-2005 Prodej /Sale Registrace /Registration Rok /Year 2001 2002 2003 2004 2004 2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů. Car Importers Association

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů. Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA Svaz Dovozců Automobilů ANNUAL REPORT Car Importers Association 2004 Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, prostřednictvím této výroční zprávy Vás chceme seznámit se Svazem dovozců automobilů

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : ODP/129 2 1-2 0 1 3 / 3 7 4-2 0 1 3 / r e a S p is. a s kart.

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

U87379 VW TIGUAN 7U87380 RENAULT THALIA 7U87381 CITROEN BERLINGO 7U87382 TOYTA COROLLA 7U87383 HYUNDAI I 20 7U87384 SUZUKI JIMNY 7U87385 PE

U87379 VW TIGUAN 7U87380 RENAULT THALIA 7U87381 CITROEN BERLINGO 7U87382 TOYTA COROLLA 7U87383 HYUNDAI I 20 7U87384 SUZUKI JIMNY 7U87385 PE 28.2.2014 7U87322 OPEL VECTRA 7U87323 FORD TRANSIT 3.3.2014 7U87324 ŠKODA FELICIA 7U87325 CITROEN C4 7U87326 ŠKODA OCTAVIA 7U87327 OPEL CORSA 7U87328 SEAT LEON 7U87329 PEUGEOT 206 7U87330 VW PASSAT 7U87331

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

Svaz Dovozců Automobilů

Svaz Dovozců Automobilů VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, cestou této výroční zprávy by Vás Svaz dovozců automobilů rád seznámil se svým posláním

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Svaz Dovozců Automobilů

Svaz Dovozců Automobilů VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů 2006 Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, dovolte cestou této výroční zprávy Vás seznámit s posláním Svazu dovozců automobilů

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Amendment - correction - change of the Supplementary Regulations

Amendment - correction - change of the Supplementary Regulations Amendment - correction - change of the Supplementary Regulations CHARGING: The Organizing Committee will supply for recharging electric power 220V/16A (1 phase) in parc fermé in Český Krumlov, České Budějovice

Více

Na Sauto.cz naleznete osobní a terénní vozy, užitkové a nákladní vozy, pracovní stroje, přívěsy, návěsy, obytné vozy a autobusy.

Na Sauto.cz naleznete osobní a terénní vozy, užitkové a nákladní vozy, pracovní stroje, přívěsy, návěsy, obytné vozy a autobusy. Produktový list O službě Vozidla z celé ČR na jednom místě K zorientování se na trhu s ojetými i novými vozidly není potřeba opustit pohodlí domova. Sauto.cz Vám přináší aktuální nabídku většiny prodejců

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Na Sauto.cz naleznete osobní a terénní vozy, užitkové a nákladní vozy, pracovní stroje, přívěsy, návěsy, obytné vozy a autobusy.

Na Sauto.cz naleznete osobní a terénní vozy, užitkové a nákladní vozy, pracovní stroje, přívěsy, návěsy, obytné vozy a autobusy. Produktový list O službě Vozidla z celé ČR na jednom místě K zorientování se na trhu s ojetými i novými vozidly není potřeba opustit pohodlí domova. Sauto.cz Vám přináší aktuální nabídku většiny prodejců

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Registrace nových lehkých užitkových vozidel podle obchodních tříd Registration of Brand New New Light Commercial Vehicles by Business Classes

Registrace nových lehkých užitkových vozidel podle obchodních tříd Registration of Brand New New Light Commercial Vehicles by Business Classes Registrace nových osobních automobilů podle obchodních tříd Registration of Brand New Passenger Cars by Business Classes M 1 Jeep GRAND CHEROKEE 18,57% 29. Mitsubishi PAJERO 17,54% 3. Jeep COMMANDER 16,51%

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Akční litá kola Nabídka vybraných modelů litých kol, která jsou vhodná pro zimní provoz a jsou nabízena za akční cenu po celou zimní sezónu.

Akční litá kola Nabídka vybraných modelů litých kol, která jsou vhodná pro zimní provoz a jsou nabízena za akční cenu po celou zimní sezónu. Akční litá kola twister stříbrné (titan) 6 x 15 2 190,- 4/100 ET45 4/108 ET25, 45 6,5 x 15 2 190,- 5/100 ET38 5/108 ET45 5/110 ET38 5/112 ET38, 45 5/114,3 ET45 6,5 x 16 2 490,- 4/100 ET42 4/108 ET25, 42

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více