SDA C I A A N Á V A U A L Í E P O O Ý T. Svaz Dovozc ů Auto m o b i l ů Car Importers Assoc i a t i o n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDA C I A A N Á V A U A L Í E P O O Ý T. Svaz Dovozc ů Auto m o b i l ů Car Importers Assoc i a t i o n"

Transkript

1 O O Svaz Dovozc ů Auto m o b i l ů Car Importers Assoc i a t i o n SDA C I A Z P R Á V A A N N U A L Í N R Č E P R R Ý T V 2011

2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok se s rokem sešel a opět se Vám dostává do rukou v pořadí již osmnáctá Výroční zpráva Svazu dovozců automobilů. Uplynulý rok můžeme hodnotit, navzdory složité hospodářské situaci doma i v zahraničí, jako celkově úspěšný, kdy krize ovlivnila jen prodeje motocyklů, zatímco obchodu s automobily se vcelku dařilo a ve většině ukazatelů bylo dosaženo lepších výsledků. Více než automobilový trh a jeho problémy nás mohou trápit rostoucí ceny pohonných hmot, zvyšující se daňové zatížení a stále přetrvávající neuspokojivá situace české legislativy, ve vztahu k obchodu s motorovými vozidly a jejich provozu. Základní výsledky obchodování s motorovými vozidly, vycházející z jejich registrací za rok 2011 a stav motorizace, jsou uvedeny ve statistické části této výroční zprávy. Z údajů vyplývá, že přes mnohé problémy byl pro většinu našich členů rok 2011 úspěšný, a že současně byly vytvořeny předpoklady pro další rozvoj naší práce. Statistické údaje navazují na předcházející Výroční zprávy a umožňují získat srovnání a přehled od roku 1994 až do Tato výroční zpráva je tak srovnatelná, co do významu a charakteru statistických údajů, s obdobnými informačními dokumenty publikovanými v zahraničí. Zpráva, stejně jako v minulých letech, neobsahuje hodnocení činnosti jednotlivých členů Svazu, protože to přísluší především jim samotným či jejich partnerům. Děkujeme předem za Vaši pozornost, kterou věnujete následujícím stránkám této zprávy. Praha, březen 2012 Výkonný výbor a Rada ředitelů Svazu dovozců automobilů SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ SDA POSLÁNÍ SVAZU Svaz dovozců automobilů je dobrovolné sdružení právnických subjektů působících v České republice v oblasti dovozu silničních motorových vozidel a obchodu s nimi, včetně jejich servisních služeb. Cílem SDA je ve smyslu stanov především: vytváření optimálních podmínek pro rozvoj tohoto druhu činnosti systematické zvyšování úrovně prodejů a poskytovaných služeb zákazníkům prosazování a hájení společných i individuálních zájmů členů, pokud nejsou vzájemně v rozporu vzájemná informovanost a podpora v duchu korektní volné soutěže na trhu, jakož i koordinace prosazování a hájení společných zájmů s jinými podobnými zájmovými skupinami či sdruženími a svazy udržování a další rozvoj styků s obdobnými zahraničními sdruženími a svazy podle daných možností podpora technického, ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje celé české společnosti INTRODUCTION Ladies and gentlemen, Another year has passed and once again you have in your hands what is now the eighteenth Annual Report of the Car Importers Association. We can evaluate the past year, in spite of the complicated economic situation at home and abroad, as generally successful, with the crisis influencing only the sales of motorcycles, whereas the car trade did quite well and better results were achieved in the majority of indices. We are more worried about the rising prices of motor fuels, the increasing tax burden and the continuing unsatisfactory situation in Czech legislation with regard to the trade in motor vehicles and their operation than we are about the vehicle market and its problems. The basic results of the trade in motor vehicles, based on their registrations in 2011 and the state of motorisation, are given in the statistical part of this Annual Report. From the data it can be seen that, in spite of many problems, the year 2011 was a successful one for the majority of our members, and that simultaneously the prerequisites for the further development of our work were created. The statistical data follows on from the preceding Annual Reports and permits comparison and an overview from 1994 through to This Annual Report is thus comparable in the significance and nature of the statistical data to similar informative documents published abroad. As in past years, the Report does not contain any evaluation of the activity of the individual members of the Association, this being chiefly a matter for themselves or their partners. We would like to thank you in advance for the attention you will pay to the following pages of this Report. Prague, March 2012 Executive Committee and Board of Directors of the Car Importers Association THE CAR IMPORTERS ASSOCIATION CIA MISSION OF THE ASSOCIATION The Car Importers Association is a voluntary association of legal subjects active in the Czech Republic in the sphere of the import and sale of road motor vehicles, including their servicing. The aim of the CIA is, in the sense of the statutes, in particular: the creation of optimum conditions for the development of this type of activity the systematic raising of the standard of sales and of services provided to customers the promotion and protection of the joint and individual interests of members provided they are not mutually at variance mutual information and support in the spirit of correct free competition on the market, as well as coordination of the promotion and protection of joint interests with similar groups or associations and unions 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

3 podpora a ochrana obchodní činnosti členů v oblastech kolektivního marketingu, propagace, inzerce, včetně pořádání odpovídajících akcí, které tyto cíle napl ují ORGÁNY SVAZU RADA ŘEDITELŮ je nejvyšším orgánem a rozhoduje o základních cílech vazu a jeho strategii ředseda ady je současně předsedou ýkonného výboru lenem ady je nejvyšší statutární zástupce každého z členů vazu ada ředitelů koná pravidelná a podle potřeby i mimořádná zasedání VÝKONNÝ VÝBOR je výkonným orgánem vazu ýkonný výbor je šestičlenný ada ředitelů volí jeho pět členů na dobu měsíců, šestým členem je vždy tajemník vazu olení členové ýkonného výboru se střídají v šestiměsíčním intervalu ve funkci předsedy výboru a současně tak i předsedy ady ředitelů ýkonný výbor jedná pravidelně měsíčně a podle potřeby zasedá i mimořádně TECHNICKÁ SEKCE je odborným orgánem vazu, který pracuje trvale asedání sekce se konají pravidelně měsíčně a to jako řádná či výjezdní SEKCE MOTOCYKLŮ je také stálým odborným orgánem vazu, který byl ustaven pro systematické řešení motocyklové problematiky asedání sekce se konají pravidelně měsíčně, a to jako řádná či výjezdní SEKRETARIÁT SVAZU vykonává administrativně technické a koordinační práce nezbytné pro spolehlivou funkci vazu a jeho orgánů ekretariát pravidelně zveřej- uje některé vybrané informace, především statistiky, na vlastních ebových stránkách ako v minulých letech věnoval sekretariát i v roce značnou pozornost stálým změnám v české legislativě, protože se významně dotýkají činnosti vazu i jeho členů ČLENSKÁ ZÁKLADNA vaz dovozců automobilů má ke dni vydání této zprávy členů zastupujících světově známých značek osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, autobusů a motocyklů rodejní a servisní sí členů je provozována v souladu s nařízením č průběhu roku ukončila své členství v společnost yundai otor zech s r o a nové členy byly přijaty rmy koda uto a s organizační složka egion a začátkem roku společnost vo us ohemia s r o AKTIVITY SVAZU akcí, které mají významný vliv na širokou veřejnost, to jsou především ankety otocykl roku, která skončila na jaře a uto roku v, kde na podzim proběhl již ročník bě ankety byly zakončeny slavnostním vyhlášením výsledků na galavečerech ýsledky anket a jejich historické přehledy jsou uvedeny v tabulkové části ýroční zprávy bě ankety byly velmi úspěšné také mezi laickou veřejností ročník ankety otocykl roku přilákal více než tisíc respondentů maintaining and further developing contacts ith similar associations and unions abroad according to e isting possibilities to support the technical, economic, social and cultural development of zech society as a hole to support and protect the commercial activity of members in the elds of collective marketing, publicity and advertising, including the organisation of appropriate events supporting these aims BODIES OF THE ASSOCIATION THE BOARD OF DIRECTORS is the supreme body and decides on the basic aims of the ssociation and its strategy he hairman of the oard is simultaneously the hairman of the ecutive ommittee he highest statutory representative of each member of the ssociation is a member of the oard he oard of irectors holds regular meetings and also e traordinary meetings according to need THE EXECUTIVE COMMITTEE ec om is the e ecutive body of the ssociation he ecutive ommittee has si members he oard of irectors elects ve of its members for a period of months the si th member is al- ays the ecretary of the ssociation he elected members of the ecutive ommittee alternate for periods of months in the function of hairman of the ommittee and simultaneously also the hairman of the oard of irectors he ecutive ommittee meets regularly each month and also has e traordinary meetings if necessary THE TECHNICAL SECTION is a professional body of the ssociation that orks permanently he meetings of the section take place regularly once a month either as ordinary or e cursion meetings THE MOTORCYCLE SECTION is also a permanent professional body of the ssociation, hich as established for the systematic tackling of motorcycle problems he meetings of the section take place regularly once a month either as ordinary or e cursion meetings THE SECRETARIAT OF THE ASSOCIATION carries out the administrative technical and coordination ork essential to the reliable functioning of the ssociation and its bodies he ecretariat regularly publishes some selected information, especially statistics, on its o n ebsite s in past years, so in the ecretariat devoted considerable attention to the constant changes in zech legislation as they signi cantly concern the activity of the ssociation and its members MEMBERSHIP BASE s of the date of publication of this nnual eport the ar mporters ssociation has members representing orld famous makers of cars, light utility and goods vehicles, buses and motorcycles he service and dealers net ork of members is operated in keeping ith the regulation o n the course of the rm of yundai otor zech s r o ended its membership of the he follo ing rms ere admitted as ne members koda uto a s rganisational nit of the zech epublic egion and at the beginning of the rm of vo us ohemia s r o VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

4 Ankety Auto roku se zúčastnilo přes 63 tisíc respondentů. Anketě Motocykl roku předcházela další významná akce Svazu, resp. naší sekce Moto, a to březnová výstava Motocykl 2011, uspořádaná na výstavišti v Praze - Letňanech, kterou shlédlo spolu s doprovodným programem téměř 44 tisíc návštěvníků. Významnou akcí, na které rovněž participoval Svaz dovozců automobilů a jeho členové, byl loňský Autosalon 2011, jehož expozice navštívilo 96 tisíc návštěvníků. V rámci výstavy byla zorganizována i řada doprovodných programů pro odborníky i pro motoristickou veřejnost. Z hlediska vnitrosvazové činnosti bylo nejvýznamnější jarní zasedání Rady ředitelů SDA, na kterém byly schváleny základní dokumenty jako zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2010, návrh rozpočtu na rok 2011, harmonogram zasedání orgánů SDA, ale také projednány hlavní úkoly pro celý nastávající funkční rok. Na podzimním zasedání RŘ byl volen nový Výkonný výbor SDA. Významnou součástí komunikace Svazu je také rozšiřování informací pro laickou i odbornou veřejnost, stejně jako pro členskou základnu. Tomu slouží stále více navštěvovaný portál SDA, kde zájemci naleznou veřejně dostupné rozsáhlé a v podstatě unikátní statistické údaje, ale také prakticky všechny zákonné normy z oblasti silniční dopravy. O oblibě a sledovanosti portálu SDA svědčí téměř 8 milionů přístupů od 207 tisíc návštěvníků, uskutečněných v průběhu roku Ani rok 2011 bohužel nepřinesl v oblasti zlepšení podnikatelského prostředí v důležité legislativní oblasti potřebné změny. Proto zůstává také v roce 2012 pro SDA i nadále prioritou problematika vybraných zákonů i jejich prováděcích předpisů. Zejména mimořádnou pozornost bude sekretariát a VV věnovat prosazování zatím ne zcela standardní implementace evropských předpisů do národního právního řádu. HOSPODAŘENÍ SDA Hospodaření SDA v účetním roce 2011 vycházelo z rozpočtu schváleného Radou ředitelů. Příjmovou složkou rozpočtu byly členské příspěvky a úroky z účtu. Výdajovou pak obvyklé náklady na provoz, statistky registrací apod. Hospodaření SDA bylo průběžně sledováno Výkonným výborem Svazu. TRH NOVÝCH SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2011 Od roku 2004 je používán k hodnocení trhu silničních motorových vozidel jako zdroj věrohodných údajů registr motorových vozidel obdobně jako v ostatních vyspělých zemích. Statistika prodejů používaná v letech 1993 až 2003 a zpracovávaná na základě informací jednotlivých výrobců a dovozců i celních statistik, nebyla považována za dostatečně objektivní, a proto ji nadále používáme jen k posouzení trendů. Všechny historické podklady jsou dostupné na našem portálu: portal.sda-cia.cz. ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION Of the events that have a significant influence on the general public there were, in particular, the opinion polls Motorcycle of the Year 2011, which ended in the spring, and Car of the Year 2012 in the Czech Republic, the 18th year of which took place in the autumn. Both opinion polls ended with a ceremony for the announcement of the results at gala evenings. The results of the opinion polls and their historical overviews are given in the table part of the Annual Report. Both opinion polls were also very successful with the general public. The 15th year of the Motorcycle of the Year opinion poll attracted more than 37,000 respondents. Over 63,000 respondents took part in the Car of the Year poll. The Motorcycle of the Year opinion poll was preceded by a further important event of the association, or rather of our Motorcycle Section this being the March exhibition Motorcycle 2011, held at the exhibition venue in Prague - Letňany, which was seen, together with its accompanying programme, by almost 44,000 visitors. A further important event, in which the Car Importers Association and its members also participated, was last year s Autosalon 2011, which had 96,000 visitors. During the exhibition a number of accompanying programs were organised also for both professionals and the motoring public. From the point of view of activity within the Association the most important event was the spring meeting of the CIA Board of Directors, at which the new Executive Committee was elected, basic documents were approved such as the Report on the Budget for 2010, the draft Budget for 2011 and the timetable of meetings of CIA bodies, and there was also discussion of the main tasks for the whole of the coming year. At the autumn meeting of the Board of Directors the new CIA Executive Committee was elected. An important part of the Association communications is also the broadcasting of information for both the lay and the professional public, as well as for the membership base. This is the purpose of the increasingly well-visited CIA website, where those interested may find extensive and fundamentally unique statistical data available to the public, as well as practically all the legal norms in the field of road transport. The popularity and following of the CIA website can be seen from the almost 8 million visits by 207,000 visitors realised in the course of Even in 2011 there were unfortunately none of the needed changes in the field of improvement of the business environment in the important legislative sphere. In 2012, therefore, the priority for the CIA continues to be the problems of selected laws and also their executive regulations. In particular the Secretariat and Executive Committee will devote exceptional interest to the promotion of the still not totally standard implementation of European regulations in the national legal code. FINANCIAL MANAGEMENT OF THE CIA The financial management of the CIA in the 2009 accounting year was based on the budget approved by the Board of Directors. The revenues component of the budget consisted of membership fees and interest on the account. 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

5 REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL Za rok 2011 bylo v ČR registrováno celkem nových osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, 837 autobusů a motocyklů včetně mopedů. Za srovnatelné období roku 2010 to bylo osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, 751 autobusů a motocyklů, rovněž včetně mopedů. Podrobnější údaje o počtech a pořadí jednotlivých značek jsou uvedeny v tabulkách na stránkách 13 až 31 této Výroční zprávy. OSOBNÍ AUTOMOBILY (M1) Registrace nových osobních automobilů v roce 2011 vzrostly oproti roku 2010 o 2,4%, tj. o ks. Z hlediska segmentů zůstal zachován největší podíl malých vozidel (mini + malé) - 28,3%, druhou příčku zaujaly vozy střední třídy s 19,03%, třetí obsadily vozy nižší střední třídy s 18,98%. Dále následovaly třídy MPV - 13,4%, terénní, jejichž podíl stoupl už na 12,9%, vyšší střední - 4,3%, sportovní - 0,5% a nakonec třída luxusních vozidel - 0,28%. Z hlediska druhu použitého paliva nedošlo tentokrát meziročně k žádným dramatickým změnám. nových osobních vozů s naftovými motory byl ve srovnání s rokem 2010 takřka shodný a činil 39,54%, stejně tak i u benzinových motorů se prakticky nezměnil, 57,8%. y ostatních druhů paliva jsou u nás zatím stále zanedbatelné LPG používá 0,07% osobních vozů, CNG - 0,11%, palivo E85-0,2%, a elektromobilů bylo za rok 2011 registrováno celkově jen 56 ks (0,03%). LEHKÉ UŽITKOVÉ AUTOMOBILY (N1) Kategorie lehkých užitkových automobilů zaznamenala po předcházejícím propadu příznivý nárůst registrací, meziročně +14,6%. Ke změnám došlo také v podílech jednotlivých obchodních tříd, kde v kategorii do 2,0 t činil podíl jen 12,5%, do 3,0 t 45,3%, do 3,5 t 39,1% a nezařazeno bylo 3,1%. Z hlediska použitého druhu paliva bylo jen vozidel (7,7%) vybaveno benzinovými motory, 88,5% připadá na naftové motory, 52 vozidel (0,4%) mělo pohon CNG a 27 LPG (0,2%). AUTOMOBILY DO 3,5 T (M1+N1) Z hlediska některých analýz jsou ještě sledovány údaje o registracích vozidel kategorií M1+N1 společně. Za rok 2011 bylo registrováno celkem ks osobních a lehkých užitkových vozidel, což je meziročně o vozidel (+3,2 %) víc, než v roce NÁKLADNÍ AUTOMOBILY (N2,3) Tato kategorie vozidel zaznamenala znatelný meziroční nárůst registrací, a to o kusů (+46,2%). AUTOBUSY (M2,3) Autobusů bylo loni registrováno 837, což je o 86 ks (11,5%) více než v roce The expenditure component consisted of the usual expenses for operation, registration statistics, etc. The financial management of the CIA was followed currently by the Executive Committee of the Association. THE MARKET FOR NEW MOTOR ROAD VEHICLES IN THE CZECH REPUBLIC IN 2011 Since 2004 we have been using the register of motor vehicles as a source of trustworthy information in the same way as in other advanced countries. The sales statistics used earlier, in the years 1993 to 2003, and prepared on the basis of information from individual makers and importers and customs statistics, was not considered to be sufficiently objective, and we therefore continue to use it only for the consideration of trends. All the historical basic information is available on our website: portal.sda-cia.cz. REGISTRATION OF NEW VEHICLES In 2011 there were registered in the Czech Republic in all 173,282 new passenger cars, 13,269 light vans and 7,962 goods vehicles, 837 buses and 16,667 motorcycles, including mopeds. In the comparable period in 2010 the figures were 169,236 passenger cars, 11,576 light vans and 5,445 goods vehicles, 751 buses and 18,451 motorcycles, also including mopeds. More detailed information on the numbers and order of the individual makes of vehicle are given in the tables on pages 13 to 31 of this Annual Report. PASSENGER CARS (M1) The registration of new passenger cars in 2011 rose in comparison with 2010 by 2.4%, i.e. by 4,046 cars. From the point of view of segments the largest share continued to be that of small cars (mini + small) 28.3%, second in line were cars of the medium class with 19.03%, and third place went to cars of the lower medium class with 18.98%. This was followed by the classes of MPV 13.4%, off-road, the share of which rose to 12.9%, upper medium class 4.3%, sports cars 0.5% and finally the luxury car class 0.28%. From the point of view of the type of fuel used there were no dramatic changes this time from year to year. The proportion of new cars with Diesel engines was almost the same as in 2010 and amounted to 39.54%, and the proportion with petrol engines also hardly changed 57.8%. The shares of other types of fuel in this country are still negligible LPG is used by 0.07% of cars, CNG 0.11%, E85 fuel 0.2%, and in 2011 only 56 electric cars were registered (0.03%). LIGHT UTILITY VEHICLES (N1) The category of light utility vehicles recorded after the preceding drop a favourable increase in registrations, inter-annually +14.6%. there was also a change in the shares of the individual commercial classes, where in the category up to 2 tons the share was only 12.5%, up to 3 tons 45.3%, up to 3.5 tons 39.1% and 3.1 % were unclassified. With regard to the type of fuel used there were only 1,025 vehicles (7.7%) equipped with petrol engines, 88.5% with Diesel engines and 52 vehicles (0.4%) were powered by CNG and 27 by LPG (0.2%). VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

6 MOTOCYKLY (L) Oproti roku 2010 celkové registrace motocyklů opět, ale tentokrát mírněji poklesly, a to o ks (-9,7%). Od roku 2009 zatím registrace motocyklů každým rokem klesají. Podrobnější údaje o počtech, kategoriích a pořadí jednotlivých značek jsou uvedeny ve statistické části této Výroční zprávy. TRH OJETÝMI VOZIDLY V ČR V ROCE 2011 Významnou součást českého automobilového trhu s motorovými vozidly stále představuje intenzivní dovoz ojetých vozidel a jejich registrace. Ojetiny z dovozu ovlivňují nejen obchodování s vozy novými, ale přispívají ke stárnutí českého vozového parku. Průměrné stáří osobních automobilů meziročně stouplo na nelichotivých 13,83 roku (2010 to bylo 13,7). Problematický je dovoz vozů starších deseti, ale zejména patnácti let. Z celkového počtu (za rok 2010 to bylo = + 3,69%) dovezených a registrovaných ojetých osobních automobilů (navíc nemalé množství se dováží také na díly ) bylo (tedy plná třetina) starších deseti let, a z nich starších patnácti let. To nepotřebuje další komentář. Ojetých lehkých užitkových automobilů bylo za rok 2011 dovezeno kusů, což je o -2,46% (-184 ks), méně než v roce předchozím. Dovezených ojetých nákladních vozidel bylo za rok 2011 registrováno kusů, autobusů z dovozu bylo 257 kusů a motocyklů BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V popředí zájmu členů SDA je rovněž problematika bezpečnosti silničního provozu, přičemž Svaz pokračoval intenzivně v jednáních s příslušnými ministerstvy i výbory parlamentu o přetrvávajících problémech ve schvalování technické způsobilosti vozidel, jejich kontrole v provozu, až po návrhy na urychlení obnovy vozového parku v ČR. Členové Svazu nadále pořádali své vlastní akce zaměřené na kontroly technického stavu a seřízení motorů, brzd, odpružení a tlumení, světel i správného užívání vozidel. Někteří členové spolupracovali při produkci výukových a instruktážních audiovizuálních programů zaměřených právě na bezpečnost provozu vozidel. S bezpečností silničního provozu, ale také s problematikou životního prostředí úzce souvisí také stáří a složení vozového parku v ČR. Přehled aktuálních údajů k o celkových počtech a stáří vozidel jednotlivých kategorií naleznete na str. 20. VEHICLES UP TO 3.5 TONS (M1+N1) With regard to some analyses the data is still studied for the registrations of vehicle of categories M1+N1 together. In 2011 a total of 186,551 vehicles, cars and light utility vehicles, were registered, which is an inter-annual increase of 5,739 vehicles (+3.2 %) compared with GOODS VEHICLES (N2,3) This vehicle category recorded a considerable inter-annual increase in registrations by 2,517 vehicles (+46.2%). BUSES (M2,3) Last year 837 buses were registered, which is 86 buses (11.5%) more than in MOTORCYCLES (L) Compared with 2010 the total registrations of motorcycles again dropped, but this time less acutely, by 1,784 bikes (-9.7%). So far the registration of motorcycles has been dropping each year since More detailed information on numbers, categories and the order of the individual makes is given in the statistical part of this Annual Report. THE USED VEHICLE MARKET IN THE CZECH REPUBLIC IN 2011 An important part of the Czech motor vehicle market still consists of the intensive importation of used vehicles and their registration. Imported used vehicles influence not only the trade in new vehicles, but also contribute to the ageing of the Czech vehicle fleet. The average age of passenger cars rose inter-annually to an unfavourable years (in 2010 it was 13.7). The problem is the import of vehicles more than ten years old and especially over fifteen years old. Of the total number of 131,707 (in 2010 it was 127,034 = %) imported and registered used passenger cars (in addition to which a considerable number is also imported for spare parts ) there were 43,771 (a full third) over ten years old, and of these 4,950 were over fifteen years old. No further comment is needed. The number of used light utility vehicles imported in 2011 was 7,286, which is 2.46% (184 vehicles), less than in the previous year. The number of imported goods vehicles registered in 2011 was 2,893; the number of imported used buses was 257 and of motorcycles 11,784. SAFETY ON THE ROADS The problem of road safety is also at the forefront of the interest of CIA members and the Association continued intensively in the talks with appropriate ministries and parliamentary committees on the continuing problems in the approval of the technical fitness of vehicles, control of them in operation and proposals for hastening the renewal of the vehicle fleet in the Czech Republic. Members of the Association continued to hold their own events aimed at checking the technical condition, engine tuning, brakes, suspension and springs, lights and correct use of vehicles. A number of members cooperated in the production of educational and instructive audio- -visual programs aimed at the safety of vehicles on the roads. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOTY CO2 Podobně jako v předcházejících letech, také v průběhu roku 2011 předával Svaz a jeho orgány i jednotliví členové kvalifikované informace zákonodárcům a výkonné moci hlavně v souvislosti se studiemi o dopadech přestárlého vozového parku a jeho provozu na znečištění ovzduší, na hospodaření s odpady a jejich produkci, resp. likvidaci a recyklaci. Negativním jevem z hlediska životního prostředí zůstává nejen dovoz starých ojetých vozidel, ale také celkově vysoké průměrné stáří vozového parku v ČR. Jeho obnova pokračuje ve srovnání s vyspělými státy velmi pomalu, takže se v posledních letech průměrný věk vozidel v některých kategoriích dokonce zvýšil. Potěšitelné v tomto směru je alespoň pokračující snižování emisí u nových osobních automobilů, což dokumentují tabulky na str. 22/23. DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ SVAZU Další aktivity jednotlivých členů SDA tradičně spočívaly především ve sponzorské oblasti zacílené zejména do kultury a umění, vzdělávání, sportu, sociální oblasti a zdravotnictví, ale i do boje proti drogám a alkoholismu. ZÁVĚR Osmnácté vydání Výroční zprávy je nejen důkazem toho, že Svaz dovozců automobilů je již více než 18 let významnou a nesmírně životaschopnou, ale také uznávanou a respektovanou organizací doma i v zahraničí. Údaje uvedené v této zprávě představují aktuální obraz nejen o Svazu, jako takovém, jeho organizaci a členské základně, ale rovněž o stavu a vývoji tuzemského trhu motorových vozidel. SDA svojí činností potvrzuje nezastupitelnou funkci v hospodářské a tržní struktuře České republiky a trvalým úsilím přispívá k vytváření co nejvhodnějšího prostředí pro odpovědné, kompetentní a solidní podnikání v oblasti obchodu s dováženými motorovými vozidly, spojené s naším členstvím v EU. Road safety and also environmental problems are closely linked with the age and composition of the vehicle fleet in the Czech Republic. You will find an overview of current data as of on total numbers and ages of the vehicles in individual categories on page 20. THE ENVIRONMENT AND LEVELS OF CO2 As in previous years, so also in 2009 the Association and its bodies and also individual members passed on qualified information to legislators and executive power, mainly in connection with studies on the impact of the out- -dated vehicle fleet and its operation on the handling of waste and its production or on liquidation and re-cycling. A negative phenomenon from the viewpoint of the environment continues to be not only the importing of old used vehicles, but also overall high average age of the vehicle fleet in the Czech Republic. Its renovation continues very slowly in comparison with advanced countries, which means that in recent years the average age of vehicles in some categories has actually risen. Encouraging in this direction is at least the continuing reduction in emissions in new passenger cars, which is documented in the tables on pages 22/23. FURTHER ACTIVITIES OF MEMBERS OF THE ASSOCIATION Other activities of the Association and its members traditionally lay mainly in the sponsorship field, aimed in particular at culture and art, education, sport, the social sphere and the health service, as well as the fight against drugs and alcoholism. CONCLUSION The eighteenth issue of the Annual Report is not only proof of the fact that the Car Importers Association has been not only an important and extremely viable, but also recognised and respected organisation both at home and abroad for over 18 years now. The data given in this Report present a current picture not only of the Association as such, its organisation and its membership base, but also of the state and development of the domestic market for motor vehicles. Through its activity the CIA confirms its irreplaceable function in the economic and market structure of the Czech Republic and through its constant efforts it contributes to the creation of the most favourable possible environment for responsible, competent and solid business in the field of the sale of imported motor vehicles, linked with our membership of the EU. POZNÁMKA: Podrobnější přehledy registrací nových a ojetých vozidel v ČR v roce 2011 a vyřazování vozidel, stejně jako mnoho dalších zajímavých informací je uvedeno nejen na dalších stránkách této zprávy, ale především na našem portálu: portal.sda-cia.cz NOTE: More detailed overviews of the registrations of new and used vehicles in the Czech Republic in 2011 and the scrapping of vehicles, as well as much further interesting information, are given not only in the further pages of this Report, but especially on our website: portal.sda-cia.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

8 Adresář členů Members Directory Automobily Cars BMW BMW Group Czech Republic (OA, Moto) Office Park Centrum Nové Butovice Bucharova 1432/6, Praha 5 tel.: , fax: CITROËN Citroën ČR, s.r.o. (OA, LUV) Pobřežní 3, Praha 8 tel.: fax: DAF DAF Trucks CZ, s.r.o. (NA) Zděbradská 61, Jažlovice-Říčany tel.: fax: gen. ředitel: Josef Reiter obch. ředitel: Milan Koza komunikace, tisk: Veronika Jakubcová tel.: , fax: gen. ředitel: Sébastien Vandelle komunikace, tisk: Martina Bedrnová tel.: fax: ředitel: Roman Kubálek komunikace, tisk: Jiří Brož tel.: fax: FIAT, ALFA ROMEO, ABARTH, LANCIA, FIAT PROFESSIONAL, CHRYSLER, DODGE, JEEP Fiat ČR, s.r.o. (OA, LUV) Karolínská 1, Praha 8 tel.: , fax: gen. ředitel: Marek Kisz komunikace, tisk: Janka Konečná tel.: , fax: FORD Ford Motor Company, s.r.o. (OA, LUV) Karolínská 654/2, Praha 8 tel.: fax: gen. ředitel: Jan Laube obch. ředitel: Milan Sysel komunikace, tisk: Martin Linhart tel.: fax: HONDA Honda Česká Republika, s.r.o. (OA, Moto) Bucharova 14/2641, Praha 5 tel.: , fax: prezident: Jiří Miňovský obch. řed. divize Auto: Petr Skála obch. řed. divize Moto: Petr Kříbala komunikace, tisk: Aleš Indra tel.: , fax: CHEVROLET Chevrolet Central and Eastern Europe LLC. (OA, LUV) Olbrachtova 2006/9, Praha 4 tel.: fax: Country Manager: Pavel Drábik komunikace, tisk: Dalibor Klíma tel.: , fax: ISUZU Isuzu Trucks Czech Republic, s.r.o. (LUV, NA) Prague Office Park II K Hájům 2606/2b, Praha 5 tel.: , fax: gen. ředitel: Antonín Růžička komunikace, tisk: Boris Dacko, tel.: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

9 Adresář členů Members Directory Automobily Cars AUDI, SEAT, VW Import Volkswagen Group, s.r.o. (OA, LUV, NA) Radlická 740/113d, Praha 5 gen. ředitel: Josef Roider, tel.: , fax: (hl. sekretariát) ved. divize AUDI: Michal Čížek, tel.: , fax: ved. divize SEAT: tel.: , fax: ved. divize VW-osobní vozy: Petr Janeba, tel.: , fax: ved. divize VW-užitkové vozy: Jan Procházka, tel.: , fax: komunikace, tisk: Jan Klíma (AC&C) tel.: , fax: , IVECO IVECO Czech Republic, a.s. divize Trucks (LUV, NA, BUS) Karolínská 650/1, Praha 8 tel.: , fax: gen. ředitel: Sergio Biancheri komunikace, tisk: Zuzana Žitná tel.: , fax: JAGUAR, LAND-ROVER HelpReg, s.r.o. (OA, LUV) Za Mototechnou 4, Praha 5 tel.: , fax: KIA Kia Motors Czech, s.r.o. (OA) V Oblouku 128, Čestlice tel.: fax: LADA CS AutoLada, s.r.o. (OA, LUV) Koněvova 211, Praha 3 tel.: fax: jednatel: Miroslav Stehlík komunikace, tisk: Olga Veselá tel.: prezident: Hyung-Ki Baik gen. ředitel: Vít Pěkný komunikace, tisk: Kateřina Vokounová tel.: fax: gen. ředitel: Oleg Burmistrov komunikace, tisk: ved. odd. OA: Milan Vozáb tel.: fax: MAN MAN Truck & Bus Czech Republic, s.r.o. (NA, BUS) Obchodní 120, Čestlice tel.: fax: ředitel a jednatel: Jochen Modl MAZDA Mazda Motor Logistics Europe NV (OA, LUV) Türkova 2319/5b, Praha 4 tel.: , fax: gen. ředitel: Alexej Kiriakovský obch. ředitel: Jan Toupal, tel.: MITSUBISHI M Motors CZ, s.r.o. (OA, LUV) Na Chodovci 2457/1, Praha 4 tel.: fax: ředitel: Martin Krob komunikace, tisk: Zdena Erbenová tel.: fax: komunikace, tisk: Markéta Kuklová tel.: fax: komunikace, tisk: Pavla Drmotová tel.: fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

10 Adresář členů Members Directory Automobily Cars MERCEDES-BENZ, SMART, MAYBACH, FUSO MERCEDES-BENZ, SETRA Mercedes-Benz Česká republika, s.r.o. EvoBus Bohemia, s.r.o. (OA, LUV, NA) (Autobusy) Daimlerova 2, Praha 4 Na Hůrce 211/10, Praha 6 tel.: , fax: tel.: , fax: gen. ředitel: Florian Müller ředitel: Georg Kendlbacher ředitel OA: Jan Bubeník ředitel užitk. vozy: Robert Janzek komunikace, tisk: ředitel NA: Josef Mařík Zuzana Schneyderová-Kubaniková ředitel LUV: František Mühlfeit tel.: komunikace, tisk: Jan Kuhn, tel.: , fax: fax: , NISSAN Nissan Sales CEE Kft. (OA, LUV, NA) Antala Staška 2027/77, Praha 4 tel.: fax: Country Manager: Zdeněk Fořt komunikace, tisk: Marek Vodička tel.: fax: OPEL Opel Southeast Europe LLC (OA, LUV) Olbrachtova 2006/9, Praha 4 tel.: fax: gen. ředitel: Pavel Šilha PEUGEOT Peugeot Česká republika, s.r.o. (OA, LUV) Hvězdova 1716/2b, Praha 4 tel.: fax: gen. ředitel: Yann Carnoy obch. ředitel: Marco Venturini PORSCHE Porsche Inter Auto CZ, s.r.o. (OA) Vrchlického 31/18, Praha 5 tel.: fax: gen. ředitel a jednatel: Christian Lang komunikace, tisk: Martin Hejral tel.: fax: komunikace, tisk: Radka Matthey tel.: , fax: komunikace, tisk: Anna Gruberová tel.: fax: RENAULT, DACIA OA Renault ČR, a.s. (OA, LUV) Pobřežní 3, IBC, Praha 8 tel.: , fax: gen. ředitel: Bernard Chretien obch. ředitel: Zdeněk Grunt, tel.: komunikace, tisk: Jitka Skaličková tel.: fax: RENAULT NA Renault Trucks ČR, s.r.o. (LUV, NA) Křižíkova 36a, Praha 8 tel.: fax: gen. ředitel: Jan Veselý, komunikace, tisk: Petra Forasassiová tel.: fax: SCANIA Scania Czech Republic, s.r.o. (NA) Chrášťany 186, Rudná u Prahy tel.: fax: ředitel: Peter Hornig komunikace, tisk: Tomáš Patočka tel.: , VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

11 Adresář členů Members Directory Automobily Cars SUBARU Subaru ČR, s.r.o. (OA) Pekařská 5, Praha 5 tel.: fax: ředitel: Petr Neuman komunikace, tisk: Zdeněk Zikmund tel.: , fax: SUZUKI Suzuki Motor Czech, s.r.o. (OA, LUV, Moto) U Průhonu 40, Praha 7 tel.: fax: gen. ředitel: Václav Lula komunikace, tisk: Dominika Vránová tel.: fax: ŠKODA Škoda Auto, a.s. (OA, LUV) Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav tel.: , fax: předseda představenstva: Winfried Vahland komunikace, vedoucí: Peik von Bestenbostel komunikace podniku, vedoucí: Jozef Baláž tel.: , PR manager: Vítězslav Pelc, tel.: organizační složka Region ČR, vedoucí: Petr Pečenka, TOYOTA, LEXUS Toyota Motor Czech, s.r.o. (OA, LUV) Bavorská 2662/1, Praha 13 tel.: , info linka: fax: VOLVO OA Volvo Auto Czech, s.r.o. (OA) V oblouku 731, Průhonice tel.: fax: VOLVO NA Volvo Truck Czech, s.r.o. (NA) Obchodní 109, Čestlice, Říčany u Prahy tel.: fax: prezident: Tsutomu Otsubo viceprezident: Marc Hedrich komunikace, tisk Toyota & CA: Tomáš Vaněk tel.: , fax: komunikace, tisk Lexus: David Valenta tel.: , fax: výkonný ředitel: Frank Versaevel obch. a marketingová ředitelka: Šárka Fuchsová, komunikace, tisk: Petra Doležalová tel.: fax: ředitel: Robert Grozdanovski komunikace, tisk: Markéta Slováčková tel.: fax: Adresář členů Members Directory Motocykly Motorcycles ACCESS MOTOR, TGB, ARCTIC CAT ASP Group, s.r.o. Náměstí 13, Žebrák tel.: fax: jednatel: Dušan Hřích APRILIA, PIAGGIO, VESPA, GILERA, MOTO GUZZI A Spirit, a.s. Vrbova 19, Praha 4 tel.: fax: ředitel: Vladimír Přibyl BOMBARDIER BCE, s.r.o. Lahovská 8, Praha 5 tel.: fax: jednatelka: Hana Barnetová VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

12 Adresář členů Members Directory Motocykly Motorcycles DAELIM, HYOSUNG Moto Cup, s.r.o. Staré nám. 32, Brno tel.: , ředitel: Rudolf Neumann HARLEY DAVIDSON Harley-Davidson Czech republic, s.r.o. OPNB Building Bucharova 1281/2, Praha 5 tel.: fax: ředitel: Martin Heřmanský TMEC CHUNLAN, TMEC, LONCIN Motoscoot, a.s. Nádražní 54, Praha 5 tel./fax: (Praha) tel.: (Opava) ředitel: Milan Večes KAWASAKI Asko KC, s.r.o. Žarošická 18, Brno tel.: fax: ředitel: Antonín Daniel LINHAI, MOTORRO Impexta 3000 Ostrava, s.r.o. Rudná 3/1118, Ostrava Vítkovice tel.: fax: jednatel: Jan Žurek ředitel: Jiří Paliza komunikace, tisk: Lucie Krůpova KTM KTM Czech Republic, s.r.o. B. Smetany167/2, Plzeň tel.: jednatel: Christian Waach kontakt (obch. zástupce): Peter Dužek tel.: , kontakt (Custumer Service): Marek Malatinec tel.: komunikace, tisk: Barbora Ondrejková tel.: KYMCO, QUADRO MSA Moto Sport CZ, s.r.o. Bachmačské nám. 6, Praha 6 tel.: jednatel: Gerald Federl kontakt (obch. zástupce): Petr Veruněk TRIUMPH DK auto-moto, s.r.o. Triumph Praha Šífařská 4, Praha 4 tel.: fax: ředitel: Radek Klimeš YAMAHA Yamaha Motor Middle Europe B.V. organizační složka CZ Obchodní 126, Čestlice tel.: fax: vedoucí org. složky: Václav Koucký 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

13 Auto roku v ČR Car of the Year in CR ročník 18th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner FORD FOCUS městské vozy Small + Mini ŠKODA CITIGO nižší střední třída Lower middle FORD FOCUS střední a vyšší třída Medium AUDI A6 SUV + OffRoad, MPV RANGE ROVER EVOQUE Sport + Cabrio PORSCHE ročník 17th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner MERCEDES-BENZ SLS AMG malé + mini Small + Mini ALFA ROMEO Giulietta střední třída Medium BMW řady 5 MPV FORD C-MAX SUV + OffRoad KIA Sportage Lux + Sport + Cabrio MERCEDES-BENZ SLS AMG ročník 16th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner ŠKODA YETI malé + mini Small + Mini VW GOLF střední třída Medium MERCEDES-BENZ E MPV PEUGEOT 3008 SUV + OffRoad ŠKODA YETI Lux + Sport + Cabrio PORSCHE PANAMERA Přehled vítězů ankety Auto roku v ČR 2012 FORD FOCUS 2011 MERCEDES-BENZ SLS AMG 2010 ŠKODA YETI 2009 ŠKODA SUPERB 2008 KIA CEE D 2007 OPEL CORSA 2006 FORD FOCUS 2005 ŠKODA OCTAVIA 2004 MAZDA MAZDA 6 novinářská anketa Journalist ŠKODA SUPERB čtenářská Readers 2002 PEUGEOT 307 novinářská i čtenářská anketa 2001 ŠKODA FABIA COMBI novinářská i čtenářská anketa 2000 OPEL ZAFIRA novinářská i čtenářská anketa 1999 FORD FOCUS novinářská anketa Journalist PEUGEOT 206 čtenářská Readers 1998 ALFA ROMEO 156 novinářská i čtenářská anketa 1997 VW PASSAT novinářská i čtenářská anketa 1996 AUDI A4 novinářská anketa Journalist PEUGEOT 406 čtenářská Readers 1994/1995 ŠKODA FELICIA novinářská anketa Journalist MAZDA 323 (do 0,5 mio.) čtenářská Readers RENAULT LAGUNA (nad 0,5 mio.) čtenářská Readers Auto roku V ČESKÉ REPUBLICE Motocykl roku v ČR Motorcycle of the Year in CR ročník 15th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner BMW K 1600 GTL skútr a moped scooter and moped HONDA SW-T600 enduro vč. cest. incl. Trav. BMW G 650 GS chopper HARLEY-DAVIDSON Sportster XL 1200X Forty-Eight cest. silniční Road Traveling BMW K 1600 GTL naked bikes APRILIA Tuono V4R APRC sport KAWASAKI Ninja ZX-10R ročník 14th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner BMW S 1000 RR skútr a moped scooter and moped HONDA PCX enduro vč. cest. incl. Trav. BMW R 1200 GS chopper HARLEY-DAVIDSON FLSTBF Fat Boy cest. silniční Road Traveling HONDA VFR 1200 F naked bikes KAWASAKI Z 1000 sport BMW S 1000 RR ročník 13th year 1 anketa 1 poll abs. vítěz Absol. Winner BMW R 1200 GS Adventure skútr a moped scooter and moped HONDA SW T 400 enduro vč. cest. incl. Trav. BMW R 1200 GS Adventure chopper HARLEY-DAVIDSON FLSTSB Cross Bones cest. silniční Road Traveling BMW K 1300 GT naked bikes HONDA CB 1000 R sport HONDA CBR 1000 RR Fireblade ABS Přehled vítězů ankety Motocykl roku v ČR 2011 BMW K 1600 GTL 2010 BMW S 1000 RR 2009 BMW R 1200 GS Adventure 2008 HONDA CB1000R 2007 KTM 990 Adventure 2006 BMW R 1200 GS Adventure 2005 BMW R 1200 GS 2004 HONDA CBR1000RR Fireblade 2003 HONDA CBR600RR 2002 HONDA VFR SUZUKI GSX 1000R 2000 KAWASAKI ZX-12R Ninja 1999 SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa 1998 YAMAHA YZF-R HONDA CBR 1100 XX Super Blackbird VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

14 Celkové registrace vozidel v ČR 2011 Total Registration of Vehicles in CR Kategorie Category Nová Brand New Ojetá Used Celkem Total Vyřazená M1 - OA ,26 % ,41 % ,40 % N1 - LUV ,38 % ,61 % ,08 % M2 3 - Bus 837 0,34 % 257 0,16 % ,27 % N2 3 - NA ,23 % ,83 % ,68 % L ,76 % ,46 % ,03 % O ,05 % ,80 % ,05 % T ,12 % 609 0,39 % ,83 % 163 Jiná Other ,76 % 356 0,23 % ,55 % 758 Nezařaditelná Unclassified 254 0,10 % 168 0,11 % 422 0,10 % 28 Celkem vozidel Total ,00 % ,00 % ,00 % Registrace nových osobních automobilů podle krajů M Registration of Brand New Passenger Cars by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,71 % Jihočeský ,37 % Jihomoravský ,23 % Karlovarský ,30 % Královéhradecký ,30 % Liberecký ,96 % Moravskoslezský ,67 % Olomoucký ,71 % Pardubický ,24 % Plzeňský ,19 % Středočeský ,40 % Ústecký ,89 % Vysočina ,33 % Zlínský ,69 % Celkem Total ,00 % Registrace nových lehkých užitkových automobilů podle krajů N Registration of Brand New Light Commercial Vehicles by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,62 % Jihočeský 647 4,88 % Jihomoravský ,65 % Karlovarský 292 2,20 % Královéhradecký 457 3,44 % Liberecký 454 3,42 % Moravskoslezský ,12 % Olomoucký 472 3,56 % Pardubický 417 3,14 % Plzeňský 573 4,32 % Středočeský ,61 % Ústecký 713 5,37 % Vysočina 434 3,27 % Zlínský 582 4,39 % Celkem Total ,00 % 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

15 Registrace nových nákladních automobilů podle krajů N Registration on of Brand New Trucks by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,46 % Jihočeský 696 8,74 % Jihomoravský ,71 % Karlovarský 144 1,81 % Královéhradecký 385 4,84 % Liberecký 196 2,46 % Moravskoslezský 631 7,93 % Olomoucký 277 3,48 % Pardubický 381 4,79 % Plzeňský 522 6,56 % Středočeský ,51 % Ústecký 537 6,74 % Vysočina 375 4,71 % Zlínský 341 4,28 % Celkem Total ,00 % Registrace nových autobusů podle krajů M Registration on of Brand New Buses by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,33 % Jihočeský 19 2,27 % Jihomoravský ,43 % Karlovarský 17 2,03 % Královéhradecký 15 1,79 % Liberecký 55 6,57 % Moravskoslezský ,86 % Olomoucký 16 1,91 % Pardubický ,95 % Plzeňský 4 0,48 % Středočeský 46 5,50 % Ústecký 9 1,08 % Vysočina 33 3,94 % Zlínský 24 2,87 % Celkem Total ,00 % Registrace nových motocyklů podle krajů L 2011 Registration on of Brand New Motorcycles by Regions Kraj Region Celkem Total Celkem Total Praha ,75 % Jihočeský ,07 % Jihomoravský ,76 % Karlovarský 418 2,51 % Královéhradecký 971 5,83 % Liberecký 814 4,88 % Moravskoslezský ,35 % Olomoucký 947 5,68 % Pardubický 807 4,84 % Plzeňský 814 4,88 % Středočeský ,11 % Ústecký ,73 % Vysočina 788 4,73 % Zlínský 814 4,88 % Celkem Total ,00 % VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

16 Registrace nových osobních automobilů (OA - M1) a lehkých užitkových automobilů (LUV - N1) 2011 Registration of Brand New Passenger Cars (PC - M1) and Light Commercial Vehicles (LCV - N1) Značka Make OA PC LUV LCV Celkem Total Pořadí Position Pořadí Position Pořadí Position Alfa Romeo 263 0,15% ,00% ,14% 28 Aston Martin 11 0,01% ,00% ,01% 52 Audi ,12% ,00% ,97% 14 Bentley 26 0,02% ,00% ,01% 55 BMW ,95% ,00% ,81% 15 Cadillac 12 0,01% ,00% ,01% 63 Citroën ,00% ,59% ,68% 8 Dacia ,34% ,78% ,37% 13 Dodge 20 0,01% ,10% ,02% 38 Ferrari 40 0,02% ,00% ,02% 40 Fiat ,31% ,12% ,01% 9 Ford ,34% ,80% ,08% 2 Gonow 0 0,00% 0 5 0,04% ,00% 65 Honda ,91% ,01% ,85% 20 Hummer 0 0,00% ,02% ,00% 57 Hyundai ,97% ,87% ,54% 5 Chevrolet ,72% ,00% ,60% 16 Chrysler 42 0,02% ,00% ,02% 33 Infiniti 95 0,05% ,00% ,05% 35 Isuzu 0 0,00% ,26% ,02% 71 Iveco 5 0,00% ,90% ,28% 25 Jaguar 84 0,05% ,00% ,05% 38 Jeep 227 0,13% ,03% ,12% 30 Kaipan 3 0,00% ,00% 0 3 0,00% 41 Kia ,95% 6 4 0,03% ,60% 7 KTM 4 0,00% ,00% 0 4 0,00% 77 Lada 106 0,06% ,11% ,06% 31 Lancia 93 0,05% ,00% ,05% 42 Land/Range Rover 463 0,27% ,28% ,27% 35 Lexus 180 0,10% ,00% ,10% 29 Martin Motors 4 0,00% ,09% ,01% 63 Maserati 24 0,01% ,00% ,01% 45 Mazda ,60% ,05% ,56% 21 Mercedes-Benz ,63% ,77% ,99% 11 Mini 163 0,09% ,00% ,09% 34 Mitsubishi ,96% ,05% ,96% 23 Mitsubishi Fuso 0 0,00% ,19% ,01% 48 Multicar 0 0,00% ,20% ,01% 32 Nissan ,11% ,40% ,13% 19 Opel ,58% ,59% ,51% 12 Peugeot ,27% ,76% ,73% 6 Porsche 299 0,17% ,02% ,16% 27 Renault ,14% ,21% ,29% 4 Renault Trucks 0 0,00% ,77% ,05% 36 Rolls Royce 4 0,00% ,00% 0 4 0,00% 58 Saab 24 0,01% ,00% ,01% 43 Seat ,91% ,00% ,77% 18 smart 80 0,05% ,00% ,04% 37 Ssangyong 22 0,01% ,00% ,01% 68 Subaru 924 0,53% ,01% ,50% 24 Suzuki ,68% ,00% ,56% 17 Škoda ,61% ,40% ,61% 1 Toyota ,25% ,08% ,24% 10 Volkswagen ,61% ,00% ,85% 3 Volvo ,99% ,00% ,92% 22 Jiné značky Others 333 0,19% 66 0,50% 399 0,21% Celkem Total ,00% ,00% ,00% 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

17 Registrace ( ) nových osobních automobilů (OA - M1) Registration ( ) of Brand New Passenger Cars (PC - M1) Značka Make Alfa Romeo 269 0,22% 246 0,19% 165 0,11% 217 0,13% 272 0,16% 263 0,15% Aston Martin 4 0,00% 4 0,00% 10 0,01% 15 0,01% 19 0,01% 11 0,01% Audi ,33% ,22% ,52% ,79% ,91% ,12% Bentley 27 0,02% 28 0,02% 24 0,02% 17 0,01% 15 0,01% 26 0,02% BMW ,89% ,02% ,10% ,63% ,81% ,95% Cadillac 127 0,10% 14 0,01% 25 0,02% 11 0,01% 9 0,01% 12 0,01% Caterham 3 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 23 0,01% 8 0,00% 5 0,00% Citroën ,31% ,60% ,75% ,46% ,81% ,00% Dacia ,24% ,25% ,78% ,39% ,83% ,34% Dodge 60 0,05% 114 0,09% 93 0,06% 89 0,06% 56 0,03% 20 0,01% Ferrari 16 0,01% 23 0,02% 26 0,02% 40 0,02% 58 0,03% 40 0,02% Fiat ,46% ,59% ,77% ,65% ,54% ,31% Ford ,37% ,39% ,59% ,93% ,41% ,34% Honda ,79% ,95% ,87% ,63% ,16% ,91% Hummer 3 0,00% 4 0,00% 9 0,01% 9 0,01% 3 0,00% 0 0,00% Hyundai ,86% ,93% ,14% ,21% ,96% ,97% Chevrolet ,88% ,08% ,64% ,60% ,71% ,72% Chrysler 137 0,11% 90 0,07% 124 0,09% 90 0,06% 96 0,06% 42 0,02% Infiniti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,02% 84 0,05% 95 0,05% Iveco 1 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 3 0,00% 4 0,00% 5 0,00% Jaguar 83 0,07% 131 0,10% 147 0,10% 104 0,06% 62 0,04% 84 0,05% Jeep 70 0,06% 121 0,09% 124 0,09% 176 0,11% 165 0,10% 227 0,13% Kaipan 8 0,01% 7 0,01% 13 0,01% 11 0,01% 54 0,03% 3 0,00% Kia ,19% ,41% ,81% ,55% ,72% ,95% KTM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,00% 4 0,00% 4 0,00% Lada 127 0,10% 170 0,13% 150 0,10% 166 0,10% 148 0,09% 106 0,06% Lamborghini 9 0,01% 9 0,01% 9 0,01% 10 0,01% 11 0,01% 1 0,00% Lancia 6 0,00% 21 0,02% 27 0,02% 69 0,04% 47 0,03% 93 0,05% Land/Range Rover 93 0,08% 138 0,10% 147 0,10% 141 0,09% 285 0,17% 463 0,27% Lexus 194 0,16% 186 0,14% 176 0,12% 241 0,15% 206 0,12% 180 0,10% Martin Motors 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5 0,00% 4 0,00% Maserati 10 0,01% 18 0,01% 36 0,03% 28 0,02% 29 0,02% 24 0,01% Maybach 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Mazda ,12% ,10% ,78% ,26% ,07% ,60% Mercedes-Benz ,14% ,35% ,41% ,65% ,65% ,63% Mini 68 0,05% 91 0,07% 94 0,07% 83 0,05% 91 0,05% 163 0,09% Mitsubishi 787 0,63% 875 0,66% ,80% ,78% ,75% ,96% Nissan ,94% ,07% ,10% ,29% ,12% ,11% Opel ,61% ,14% ,81% ,36% ,07% ,58% Peugeot ,66% ,93% ,95% ,13% ,17% ,27% Porsche 78 0,06% 89 0,07% 126 0,09% 199 0,12% 302 0,18% 299 0,17% Renault ,58% ,64% ,40% ,56% ,05% ,14% Renault Trucks 23 0,02% 7 0,01% 10 0,01% 7 0,00% 3 0,00% 0 0,00% Rolls Royce 0 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 8 0,00% 12 0,01% 4 0,00% Rover 8 0,01% 7 0,01% 12 0,01% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% Saab 41 0,03% 55 0,04% 81 0,06% 52 0,03% 38 0,02% 24 0,01% Santana 8 0,01% 10 0,01% 5 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seat ,67% ,52% ,61% ,41% ,63% ,91% Smart 112 0,09% 91 0,07% 96 0,07% 69 0,04% 69 0,04% 80 0,05% Ssang Yong 62 0,05% 54 0,04% 32 0,02% 37 0,02% 7 0,00% 22 0,01% Subaru 476 0,38% 452 0,34% 716 0,50% ,64% ,72% 924 0,53% Suzuki ,91% ,69% ,70% ,13% ,65% ,68% Škoda ,81% ,04% ,00% ,46% ,32% ,61% Toyota ,63% ,77% ,85% ,92% ,86% ,25% Volkswagen ,74% ,31% ,23% ,29% ,72% ,61% Volvo 601 0,48% 813 0,61% 791 0,55% ,93% ,93% ,99% Jiné značky Others 49 0,04% 102 0,08% 214 0,15% 219 0,14% 241 0,18% 326 0,19% Celkem Total ,0% ,0% ,0% ,0% % ,0% VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

18 Registrace ( ) nových lehkých užitkových automobilů (OA - N1) Registration ( ) of Brand New Light Commercial Vehicles (LCV - N1) Značka Make Audi ,33% ,77% ,67% 347 1,79% 8 0,07% 0 0,00% BMW 807 1,63% ,13% ,60% 310 1,60% 5 0,04% 0 0,00% Citroën ,77% ,18% ,35% ,79% 898 7,76% ,59% Dacia 16 0,03% 254 0,41% 342 0,57% 463 2,38% 508 4,39% 369 2,78% Dodge 2 0,00% 40 0,06% 41 0,07% 12 0,06% 7 0,06% 13 0,10% Fiat ,62% ,66% ,65% ,56% ,37% ,12% Ford ,26% ,97% ,81% ,67% ,90% ,80% Gonow 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 5 0,04% Honda 296 0,60% 628 1,01% 625 1,04% 114 0,59% 1 0,01% 1 0,01% Hummer 42 0,08% 53 0,09% 58 0,10% 14 0,07% 10 0,09% 2 0,02% Hyundai ,86% ,28% ,38% 266 1,37% 103 0,89% 116 0,87% Chrysler 21 0,04% 34 0,05% 22 0,04% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Isuzu 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,29% 34 0,26% Iveco 466 0,94% 617 0,99% 771 1,29% 417 2,15% 377 3,26% 517 3,90% Jeep 99 0,20% 112 0,18% 133 0,22% 39 0,20% 1 0,01% 4 0,03% Kia 839 1,70% ,71% ,84% 252 1,30% 11 0,10% 4 0,03% Lada 31 0,06% 32 0,05% 27 0,05% 7 0,04% 5 0,04% 14 0,11% Lancia 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Land/Range Rover 362 0,73% 482 0,78% 266 0,44% 44 0,23% 25 0,22% 37 0,28% Magma 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 6 0,03% 10 0,09% 12 0,09% Martin Motors 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 12 0,09% Mazda 349 0,71% 498 0,80% 676 1,13% 84 0,43% 15 0,13% 7 0,05% Mercedes-Benz ,69% ,53% ,02% ,91% 945 8,16% 898 6,77% Mitsubishi 256 0,52% 628 1,01% 627 1,05% 245 1,26% 119 1,03% 139 1,05% Mitsubishi Fuso 50 0,10% 103 0,17% 94 0,16% 48 0,25% 24 0,21% 25 0,19% Multicar 100 0,20% 105 0,17% 94 0,16% 113 0,58% 100 0,86% 27 0,20% Nissan ,05% ,76% 984 1,64% 550 2,83% 248 2,14% 186 1,40% Opel ,82% ,40% ,29% 338 1,74% 148 1,28% 211 1,59% Peugeot ,42% ,47% ,29% ,22% ,79% ,76% Piaggio 0 0,00% 0 0,00% 18 0,03% 21 0,11% 24 0,21% 11 0,08% Porsche 39 0,08% 81 0,13% 83 0,14% 7 0,04% 2 0,02% 2 0,02% RAG 0 0,00% 0 0,00% 33 0,06% 17 0,09% 7 0,06% 17 0,13% Renault ,42% ,84% ,72% ,30% ,47% ,21% Renault Trucks 111 0,22% 140 0,23% 197 0,33% 92 0,47% 78 0,67% 102 0,77% Santana 63 0,13% 36 0,06% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seat 366 0,74% 367 0,59% 240 0,40% 34 0,18% 1 0,01% 0 0,00% Ssang Yong 126 0,25% 118 0,19% 47 0,08% 14 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Subaru 417 0,84% 492 0,79% 517 0,86% 104 0,54% 3 0,03% 1 0,01% Suzuki 421 0,85% 458 0,74% 422 0,70% 67 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Škoda ,91% ,52% ,97% ,78% 525 4,54% 319 2,40% Toyota 934 1,89% ,93% ,89% 311 1,60% 156 1,35% 276 2,08% UAZ 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 8 0,04% 14 0,12% 4 0,03% Volkswagen ,16% ,70% ,76% ,59% ,12% ,00% Volvo 567 1,15% 827 1,33% 755 1,26% 222 1,14% 2 0,02% 0 0,00% Jiné značky Others 482 0,97% 824 1,33% 564 0,94% 127 0,65% 22 0,19% 22 0,17% Celkem Total ,0% ,0% ,0% ,0% % ,0% 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

19 Registrace nových osobních automobilů (OA - M1) dle paliva/co2 (gr/km) 2011 Registration of New Passenger Cars (PC - M1) by fuel/co2 (gr/km) Značka Make B enzin Petrol CO2 Rozdíl CO2 CO2 2011/2010 N afta Diessel CO2 Rozdíl CO2 CO2 2011/2010 Ostatní Others C elkem Tota l CO2 Rozdíl CO2 CO2 2011/2010 Alfa Romeo Audi BMW Citroën Dacia Fiat Ford Honda Hyundai Chevrolet Chrysler Infiniti Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lancia Land/Range Rover Lexus Mazda Mercedes-Benz Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat smart Ssangyong Subaru Suzuki Škoda Toyota Volkswagen Volvo Jiné značky Others Celkem Total ,60% 39,30% 3,10% 100% VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

20 Nejprodávanější typy nových osobních a lehkých užitkových automobilů 2011 Best selling PC and LCV Značka verze Make version /2010 Pořadí OA PC LUV LCV Celkem OA PC LUV LCV Celkem Rozdíl Diff. Rozdíl Diff. Position Total Total 1 Škoda Octavia ,47% 2 Škoda Fabia ,97% 3 Škoda Superb ,09% 4 Ford Focus ,63% 5 VW Golf ,23% 6 Škoda Yeti ,98% 7 Kia cee d ,15% 8 Hyundai i ,04% 9 Škoda Roomster ,97% 10 Renault Megane ,63% 11 Ford Fusion ,45% 12 Renault Thalia ,30% 13 Hyundai i ,02% 14 Ford Transit ,71% 15 VW Passat ,30% 16 VW Polo ,00% 17 Ford Fiesta ,66% 18 Dacia Duster ,36% 19 Seat Ibiza ,36% 20 Hyundai ix ,68% 21 Opel Astra ,03% 22 Peugeot ,61% 23 Suzuki SX ,09% 24 Hyundai ix ,88% 25 Ford Mondeo ,86% 26 Peugeot ,73% 27 Citroën Berlingo ,09% 28 VW Transporter ,87% 29 Kia Sportage ,07% 30 VW Tiguan ,83% 31 Renault Clio ,60% 32 VW Caddy ,09% 33 Dacia Logan MCV ,24% Celkové registrace motorových vozidel v České republice 2011 Total Registration Motor Vehicles in Czech republic Druh vozidel Vehicle mode Kategorie Category Celkový počet k Total numver to Rozdíl registrací Diff. registration Průměrný rok výroby Average year made Průměrný věk Average age k Osobní automobily PC M ,17 13,83 Užitkové automobily LCV N ,82 9,18 N ,23 19,77 N ,50 13,50 Užitkové automobily celkem LCV Total ,82 11,18 Autobusy Bus M2 a M ,44 14,56 Motocykly Motorcycle L ,78 32,22 Traktory Tractors T ,20 29,80 Motorová vozidla celkem Total ,27 16,56 Přípojná vozidla Trailer O ,00 20,00 O ,49 17,51 O ,74 36,26 O ,13 15,87 Jiná (nezařazeno) Other ,76 35,24 Celkem Total ,32 21,68 Motorová a přípojná vozidla celkem Total ,59 16,31 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

Adresář členů Members Directory

Adresář členů Members Directory BMW, mini BMW Group Czech Republic Office Park Centrum Nové Butovice Bucharova 1432/6, 158 00 Praha 5 tel.: 225 990 011 valerie.novotna@partner.bmwgroup.com gen. ředitel: Harald Hölzl obch. ředitel : Petr

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2013 a 1-3/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association

SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association SDA C I A VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámili s výsledky

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V roce 2014 registrace automobilů všech kategorií rostly, registrace motocyklů nepatrně klesly.

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králov é nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : ODP/129 2 1-2 0 1 3 / 3 7 4-2 0 1 3 / r e a S p is. a s kart.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Svaz Dovozců Automobilů

Svaz Dovozců Automobilů VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, cestou této výroční zprávy by Vás Svaz dovozců automobilů rád seznámil se svým posláním

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

SMS MČR. Jindřichúv Hradec - letiště. ředitel závodu - Jiří Souček. Oficiální výsledky. všechny kategorie

SMS MČR. Jindřichúv Hradec - letiště. ředitel závodu - Jiří Souček. Oficiální výsledky. všechny kategorie SMS MČR Jindřichúv Hradec - letiště ředitel závodu - Jiří Souček 25. července 2015 Oficiální výsledky všechny kategorie Počátek 10:06:34 Konec 16:03:15 1. 511 POMŠÁR Štefan SUZUKI Hayabusa 9.978 9.978(

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha

3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha CNG a biometanv bo dopravě ě 3. České energetické a ekologické fórum 10.11.2011 Praha Ing. Zdeněk Prokopec předseda sdružení zprokopec@ngva.cz Definice pojmů teorie Problémy dopravy Bílá kniha dopravní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

vyr. 04/2000, hatchback/5, nafta 66 kw 4x airbag, ABS, alarm, aut. klimatizace, Fiat Dobló cargo 1,3 JTD?R vyr. 11/2013, sk?í?

vyr. 04/2000, hatchback/5, nafta 66 kw 4x airbag, ABS, alarm, aut. klimatizace, Fiat Dobló cargo 1,3 JTD?R vyr. 11/2013, sk?í? Ojeté vozy 69 prov??ených voz? k otestování a nákupu Alfa Romeo 147 2,0 JTD 16V vyr. 02/2007, hatchback/3, nafta 110 kw Audi A3 1,9 TDI vyr. 04/2000, hatchback/5, nafta 66 kw 8x airbag, ABS, autorádio,

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU sekretariát Opletalova 55 11 Praha 1 Tel.: +42 221 62 982 až 986 Fax: + 42 224 239 69 E-mail: sapsip@autosap.cz http://www.autosap.cz AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Otevřený

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement

Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement 10/06/2014 Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement Jonáš Rais Contents How to measure performance of members of the Chamber of Deputies of the Parliament? Attendance

Více

Ceník podélných nosičů NEUMANN Platnost od 1.6.2007 Verze: 06/2007

Ceník podélných nosičů NEUMANN Platnost od 1.6.2007 Verze: 06/2007 NPO5601 AUDI, 100 5-dr combi, r.v. 1992->1994 Neumann (Česko) 2 podélný nosič - montáž jen v odborné dílně (podmínka příp. reklamace) 3 990 Kč NPO5602 AUDI, 80 4-dr sedan, r.v. 1986->1991 Neumann (Česko)

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Znaèka Model Rok S diaẅkovým ovládaním CZ Dvojcestné CAN BUS Diaẅkový tart

Znaèka Model Rok S diaẅkovým ovládaním CZ Dvojcestné CAN BUS Diaẅkový tart List2 Ovládané pôvodným DO Znaèka Model Rok S diaẅkovým ovládaním CZ Dvojcestné CAN BUS Diaẅkový tart ALFA ROMEO 33 TS 10, TS 13, TS 6000, TS 8000 ALFA ROMEO 75 TS 10, TS 13, TS 6000, TS 8000 ALFA ROMEO

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Veřejní zadavatelé MV pro část 2. této veřejné zakázky:

Veřejní zadavatelé MV pro část 2. této veřejné zakázky: Veřejní zadavatelé MV pro část 2. této veřejné zakázky: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (zkr. ZSMV), Přípotoční 300, 101 01 Praha 10 Bytová správa Ministerstva vnitra (zkr. BSMV), Na Pankráci 72,

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

LUX - Scotland, Perun, Elegance, Schmidt Berlin EXTRA - Ares

LUX - Scotland, Perun, Elegance, Schmidt Berlin EXTRA - Ares Alfa Romeo Audi BMW Citroën Chevrolet 147 LUX/EXTRA L/L M-L/M-L Giulietta LUX/EXTRA L/L L-XL/L-XL 80 LUX/EXTRA L/L --- 100 LUX/EXTRA L/L --- A1 LUX/EXTRA L/L M-L/M-L A3 LUX/EXTRA L/M L-XL/M-L A4 LUX L

Více

Evropský trh letní pneu

Evropský trh letní pneu Evropský trh letní pneu Segment 5-year trend Car summer

Více