I. Smluvní strany. II. Předmět díla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Smluvní strany. II. Předmět díla"

Transkript

1 I. Smluvní strany 1. Objednatel: 2. Zhotovitel: Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta se sídlem: Ruská 87, Praha 1 O IČ: DIČ: CZ , plátce DPH v zastoupení: prof. MUDr. Michal Anděl CSc., děkan tel.: STENEX s.r.o. se sídlem: Hnězdenská 583, Praha 8 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB Praha 1 O Číslo účtu: /0100 jednající: Luděk Kůs- jednatel společnosti ve věcech technických: Jaroslav Okrajek - provozní ředitel tel.: , fax: mobil: , II. Předmět díla 1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas zhotovit dílo: "UK- 3LF- Rekonstrukce sociálních zařízení ", dle oceněného výkazu výměr a půdorysů NP s vyznačením stavebních úprav zadaného Objednatelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako její příloha č 1 a závazek Objednatele za takto vymezené dílo zaplatit sjednanou cenu. 2. Místo plnění: sociální zařízení ve NP západní části budovy na adrese - Praha 10, Ruská 2411/ Dílo bude provedeno dle předložené dokumentace pro zadání stavby dle veřejné zakázky malého rozsahu, vedené u Objednatele po evid. č / LF UK. 4. Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že má k dispozici dostatečné finanční prostředky a zajištěno finanční krytí na předmět výše uvedeného díla. 5. Objednatel se zavazuje k plynulému financování prováděného díla v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě. III. Termín plnění 1. Zhotovitel zhotoví dílo v těchto termínech: Zahájení: Dokončení : IV. Cena díla 1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve smyslu zákona č.526/1990 Sb. o cenách a činí: , -Kč bez DPH 20% DPH: ,80 Kč Celkem: 1, , 80Kč 2. Smluvní cena uvedená v předchozím odstavci je sjednána smluvními stranami jako cena úplná, závazná a konečná.

2 ., P.. ~7.e V. Platební podmínky 1. Provedené dílo bude fakturováno dílčími a konečnou fakturou, vždy s rozpisem provedených prací. Tyto platby budou uskutečněny na účet číslo /0100, uvedený v záhlaví této smlouvy. 2. První dílčí faktura bude vystavena ke dni , druhá dílčí faktura ke dni , třetí dílčí faktura ke dni a poslední konečná faktura po předání řádně uskutečněného díla bez vad a nedodělků Objednateli na základě oboustranně podepsaného písemného předávacího protokolu. Splatnost všech faktur se stanovuje na 1 O dnů od prokazatelného doručení do dispozice Objednatele. Přílohou každé faktury bude kopie oboustranně podepsaného písemného protokolu o převzetí díla nebo jeho části bez vad a nedodělků. 3. Daňový doklad dle článku předchozího odstavce této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto odstavci smlouvy. V případě opravy daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti v časových intervalech uvedených v předchozím odstavci této smlouvy, avšak od data řádného doručení opraveného daňového dokladu Objednateli. VI. Záruky y 1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 36 měsíců od data převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků Objednatelem. Záruční doba na technologickém zařízení je závislá na garančních podmínkách výrobce tohoto zařízení. Zhotovitel odstraní reklamační vady v záruční době - v případě havárie do 8 hodin, ostatní reklamace do 48 hodin od nahlášení vady Objednatelem. 2. Reklamaci díla uplatní Objednatel bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou do rukou oprávněného zástupce Zhotovitele ve formě u na ovou adresu. 3. Zhotovitel neposkytuje záruky na výrobky a materiály dodané Objednatelem. 4. Zhotovitel se zavazuje odstranit na vlastní náklady a bez zbytečného prodlení závady na budově i zařízení budovy jím způsobené během provádění díla stavební činnosti a činnostmi souvisejícími. 5. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pracovníci mají oprávnění provádět dílo, které je předmětem této smlouvy. VII. Smluvní pokuty 1. V případě nedodržení termínů dokončení díla, včetně nepředání díla bez vad a nedodělků, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý započatý den. 2. Při prodlení s peněžním plněním je Objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.5% z neuhrazené částky bez DPH za každý den prodlení platby. 3. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 00, -Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek. 4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši. 2

3 ---- ~ VIII. Zvláštní ujednání 1. Objednatel předá Zhotoviteli vyklizené a připravené staveniště, a to ke dni : Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro realizaci díla. 2. Objednatel zajistí všechna potřebná povolení od příslušného stavebního úřadu k realizaci uvedeného díla. 3. Objednatel pro zhotovitele zajistí a bezplatně zpřístupní při předání staveniště napojovací body na inženýrské sítě a prostor pro skládku materiálu a mobilní stavební buňku. 4. Dílo přechází do vlastnictví Objednatele na základě úspěšného protokolárního předání a převzetí díla Objednatelem. 5. Zhotovitel bere na vědomí, že kontaktní osoba pro jednání je Ing. Jaroslav Šnajdr:tel Objednatel bere na vědomí, že kontaktní osoba Zhotovitele je Jaroslav Okrajek tel Technickým dozorem Objednatele je ing. Marie Ohnesorgová, tel.: Objednatel je povinen seznámit pracovníky Zhotovitele s provozními podmínkami objektu. 7. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání díla Objednateli. 8. Zhotovitel prohlašuje, že jeho firma a pracovníci firmy jsou pojištěni na odpovědnost za případné škody způsobené Objednateli. 9. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli termín předání díla v předstihu 3 pracovních dnů, o předání a převzetí díla sepíší pověření pracovníci smluvních stran písemný protokol. IX. Závěrečná ujednání 1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a I Zhotovitel. 2. Tato smlouva může být měněna pouze na základě dohody smluvních stran s podepsáním dodatku oběma stranami. 3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran. Pokud není uvedeno jinak, řídí se příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V Praze dne: Za Objednatele: Za Zhotovitele: ~ EX s.r.o. Stavební a obcl1odni společnost Hn ězdenská 583, Praha 8 Tei./Fax: I Č: ,DIČ:CZ prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. děkan fakulty 3

4 Rozpočet A) Sociální zařízení 4. n.p.-muži název položky 1.Bourací práce a demontáže 4.n.p.muži demontáž zařizovacích předmětů demontáž zásobník ů toaletního papíru demontáž dávkovače mýdla demontáž litinového radiátoru vč. závěsné konzole demontáž elektroinstalace vyvěšení dveřních kříde l demontáž stoupacího potrubí vody z i nsta l ačn í šachty demontáž rozvod ů vody vybourání otvoru do instalační šachty vybourání čeln í p ř íčky včetně zárubn í sekán í rýh pro vodoinstalaci a odpady osekání obk l ad ů a omítek osekání dlažby a podkladního betonu 2.Stavební práce betonáž podlahy v soc.za ř ízení vč. hydroizolační stě r ky provedení p ř izdívky pro pisoáry tvárnicemi Ytong tl. 1 Ocm obezdění podomítkové konstrukce Geberit zához rýh po vodoinstalaci zazdění otvoru v instalačn í šachtě srovnání omítek pod obklad dodávka a osazen í revizních dv ířek PVC 15x15 zd ě n í p ří čky Ytong tl. 1 O a osazení 2 ks zárubn í vč. mat. provedení obkladu do výšky 150cm vč. rohových lišt PVC lepidla a spárovací hmoty dodávka obkladu v ceně 300,-lm 2 pokládka dlažby vč. lepidla a spárovací hmoty dodávka dlažby v ceně 350, -lm 2 oprava poškozených štukových omítek v rozsahu 1Om 2 3.Eiektroinstalace komplet kompletn í elektroinstalace kabely CYKY s napojením na stávající p ří vody, osazení 1 ks lustrového přepínače Klasik, zapojení osoušeče rukou, dodávka a montáž 2ks svítidel nad umyvadla 1 ks svítidla nad pisoáry a 2ks svítidel do každé kabinky po jednom, dodávka a montáž 1 ks tlačí t ka pro VZT Klasik (svítidla 1x60W v ceně 150,-lks) 4.1nstalatérské práce provedení stoupacího potrubí pro 4 n.p. provedení nových rozvod ů TUV a SUV trubkami PPr I umyvadla, WC, pisoáry s napojením na stoupací potrubí proveden í nových rozvod ů kanalizace a odpad ů trubkami HT I dtto I s napojením na stávající stoupací vedení dodávka a montáž podlahové vpusti s nerez m řížkou do podlahy p řed pisoáry dodávka podomítkové konstrukce Geberit WC montáž konstrukce Geberit WC dodávka umyvadla JIKA 60cm montáž umyvadla dodávka a montáž rohových ventil ů pro baterii dodávka a montáž umyvadlového sifonu dodávka vodovodní pákové baterie pro umyvadlo montáž baterie pp.-u ~'o: " r<. stavební a obcho~ní ~;:o : ~č n c:;, / ~~""'-á583, 181 OOPraha8 ~ /feí/fax : +420? ~ Č:Z , DIC.CZ m.j. výmě ra ks ks ks ks k pl ks k pl bm m2 m2 bm m2 m , cena za m.j. 70,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč 120,00 Kč 500,00 Kč 10,00 Kč 400,00 Kč 55,00 Kč 140,00 Kč 210,00 Kč 150,00 Kč 150,00 Kč 190,00 Kč m ,00 Kč m 2 6,75 730,00 Kč ks 2 790,00 Kč bm ,00 Kč m 2 2,5 390,00 Kč m ,00 Kč ks , 00Kč kpl ,00 Kč m ,00 Kč m ,00 Kč m 2 12,5 430,00 Kč m ,00 Kč kpl ,00 Kč kpl ,00 Kč kpl ,00 Kč kpl ,00 Kč kpl ,00 Kč ks 1 710,00 Kč ks ,00 Kč ks 2 600,00 Kč ks 2 780,00 Kč ks 2 380,00 Kč ks 4 115,00 Kč ks 2 146,00 Kč ks 2 900,00 Kč ks 2 200,00 Kč celková cena 700,00 Kč 200,00 Kč 100,00 Kč 120,00 Kč 500,00 Kč 30,00 Kč 400,00 Kč 770,00 Kč 350,00 Kč 840,00 Kč 3 000,00 Kč 3 900,00 Kč 2 470,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 927,50 Kč 1 580,00 Kč 3 100,00 Kč 975,00 Kč 5 850,00 Kč 330,00 Kč 5 400,00 Kč ,00 Kč 9 900,00 Kč 5 375,00 Kč 4 900,00 Kč 1 460,00 Kč ,50 Kč 5 200,00 Kč 5 200,00 Kč 1 640,00 Kč 6 325,00 Kč 2 050,00 Kč 710,00 Kč 8 500,00 Kč 1 200,00 Kč 1 560,00 Kč 760,00 Kč 460,00 Kč 292,00 Kč 1 800,00 Kč 400,00 Kč

5 STENE::X Utl Stavební a Hnězden ská 583, Tei./Fax: +470 dodávka pisoár Golem s radarovým splachováním montáž pisoárů ks 2 dodávka závěsné WC mísy ks 2 dodávka sedátka pro závěsné WC ks 2 dodávka ovládacího tlačítka pro WC - bílé provedení ks 2 kompletace WC- mísa,tlačítko, sedátko k pl 2 provedení tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti k pl 1 5.Topenářské práce dodávka radiátoru klasik Radik 22/500/500 ks 2 140,00 Kč 2 140,00 Kč montáž radiátoru ks 350,00 Kč 350,00 Kč úprava přívodních potrubí k pl 800,00 Kč 800,00 Kč Kč oprava prasklin tmelením k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč provedení penetračního nátěru Primalex m ,00 Kč 650,00 Kč výmalba barvou Primalex Plus - bílý m ,00 Kč 2 600,00 Kč očištění a nátěr potrubí VZT k pl ,00 Kč 1 200,00 Kč nátěr stávajícího potrubí ÚT k pl 1 450,00 Kč 450,00 Kč 5 Kč 7.0statní montáž mýdelníku a zásobníků na WC papír ks 3 100,00 Kč dodávka a montáž zrcadel 60x50 2ks k pl 1 900,00 Kč 8) Sociální zařízení 4.n.p.-ženy název položky m.j. vým ě ra cena za m.j. celková cena 1.Bourací práce a demontáže demontáž zařizovacích předmětů ks 15 70,00 Kč 1 050,00 Kč demontáž zásobníků toaletního papíru ks 3 100,00 Kč 300,00 Kč demontáž dávkovače mýdla ks 2 100,00 Kč 200,00 Kč demontáž zásobníku na papírové ručníky ks 2 100,00 Kč 200,00 Kč demontáž zásobníků na hygienické potřeby ks 3 100,00 Kč 300,00 Kč demontáž litinového radiátoru vč.závěsné konzole ks 1 120,00 Kč 120,00 Kč demontáž elektroinstalace k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč vyvěšení dveřních křídel ks 4 10,00 Kč 40,00 Kč demontáž rozvodů vody bm 16 55,00 Kč 880,00 Kč sekání rýh pro vodoinstalaci a odpady bm ,00 Kč 2 800,00 Kč osekání obkladů a omítek m ,00 Kč 5 400,00 Kč osekání dlažby a podkladního betonu m ,00 Kč 2 660,00 Kč ,00 Kč 2.Stavební práce betonáž podlahy v soc.zařízení vč. hydroizolační stěrky m ,00 Kč ,00 Kč obezdění podomítkové konstrukce Geberit WC ks 3 790,00 Kč 2 370,00 Kč obezdění podomítkové konstrukce Geberit bidet ks 1 630,00 Kč 630,00 Kč zához rýh po vodoinstalaci bm ,00 Kč 3 410,00 Kč srovnání omítek pod obklad m ,00 Kč 7 020,00 Kč dodávka a osazení revizních dvířek PVC 15x15 ks 3 110,00Kč 330,00 Kč provedení obkladu do výšky 150cm vč. rohových lišt PVC lepidla a spárovací hmoty m ,00 Kč ,00 Kč dodávka obkladu v ceně 300, -/m 2 m ,00 Kč ,00 Kč pokládka dlažby vč. lepidla a spárovací hmoty m ,00 Kč 6 020,00 Kč dodávka dlažby v ceně 350,-/m 2 m ,00 Kč 5 600,00 Kč oprava poškozených štukových omítek v rozsahu 1Om 2 k pl ,00 Kč 1 460,00 Kč ,00 Kč

6 .Elektroinstalace komplet kompletní elektroinstalace kabely CYKY s napojením na stávající přívody, osazení 1 ks lustrového přepínače Klasik, zapojení osoušeče rukou, dodávka a montáž 2ks svítidel nad umyvadla 1 ks svítidla do chodbičky a 4ks svítidel do každé kabinky po jednom, dodávka a montáž 1 ks tlačítka pro VZT Klasik (svítidla 1 x60w v ceně 150,-lks) k pl 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč 5 Kč práce provedení nových rozvodů TUV a SUV trubkami PPr I umyvadla, WC, bidet s napojením na stoupací potrubí k pl 7 140,00 Kč 7 140,00 Kč provedení nových rozvod ů kanalizace a odpad ů trubkami HT I dtto I s napojením na stávající stoupací vedení k pl ,00 Kč 2 235,00 Kč dodávka podomítkové konstrukce Geberit WC ks ,00 Kč ,00 Kč montáž konstrukce Geberit WC ks 3 600,00 Kč 1 800,00 Kč dodávka umyvadla JIKA 60cm ks 4 780,00 Kč 3 120,00 Kč montáž umyvadla ks 4 380,00 Kč 1 520,00 Kč dodávka a montáž rohových ventil ů pro baterii ks 8 115,00Kč 920,00 Kč dodávka a montáž umyvadlového sifonu ks 4 146,00 Kč 584,00 Kč dodávka vodovodní pákové baterie pro umyvadlo ks 4 900,00 Kč 3 600,00 Kč montáž baterie ks 4 200,00 Kč 800,00 Kč dodávka podomítkové konstrukce Geberit bidet ks ,00 Kč 2 700,00 Kč dodávka bidetové baterie ks ,00 Kč 1 310,00 Kč dodávka závěsného bidetu ks ,00 Kč 1 520,00 Kč montáž konstrukce Geberit bidet ks 1 400,00 Kč 400,00 Kč kompletace bidetu-mísa,baterie k pl 1 400,00 Kč 400,00 Kč dodávka závěsné WC mísy ks ,00 Kč 3 855,00 Kč dodávka sedátka pro závěsné WC ks 3 570,00 Kč 1 710,00 Kč dodávka ovládacího tlačítka pro WC - bílé provedení ks 3 780,00 Kč 2 340,00 Kč kompletace WC- mísa, tlačítko, sedátko k pl 3 480,00 Kč 1 440,00 Kč provedení tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti k pl 1 400,00 Kč 400,00 Kč Kč openářské práce dodávka radiátoru klasik Radik ks 2 140,00 Kč 2 140,00 Kč montáž radiátoru ks 1 350,00 Kč 350,00 Kč úprava přívodních potrubí k pl 1 800,00 Kč 800,00 Kč Kč 6.Malířské práce oprava prasklin tmelením k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč provedení penetračního nátěru Primalex m ,00 Kč 650,00 Kč výmalba barvou Primalex Plus - bílý m ,00 Kč 2 600,00 Kč očištění a nátěr potrubí VZT k pl ,00 Kč 1 200,00 Kč nátěr stávajícího potrubí ÚT k pl 2 450,00 Kč 900,00 Kč Kč 7.0statní zpětná montáž mýdelníku a zásobn í ků na WC papír ks 9 100,00 Kč 900,00 Kč dodávka a montáž zrcadel 60x50 4ks k pl ,00 Kč 1 800,00 Kč Kč

7 STE ~~,;}:~ bní a obchodni společnost Hll" -~ JA1 00 Praha 8 C) Sociální zařízení 3. n.p.-muži ~ ~~,;t,, " "" n11'' ('.7?74441 název položky m.j. výměra cena za m.j. celková cena 1.Bourací práce a demontáže I demontáž zařizovacích předmětů ks 10 70,00 Kč 700,00 Kč demontáž zásobníků toaletního papíru ks 2 100,00 Kč 200,00 Kč demontáž dávkovače mýdla ks 1 100,00 Kč 100,00 Kč demontáž litinového radiátoru vč.závěsné konzole ks 1 120,00 Kč 120,00 Kč demontáž elektroinstalace k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč vybourání čelní příčky včetně zárubn í m ,00 Kč 840,00 Kč vyvěšení dveřních křídel ks 3 10,00 Kč 30,00 Kč demontáž stoupacího potrubí vody z instalační šachty k pl 1 400,00 Kč 400,00 Kč demontáž rozvodů vody bm 14 55,00 Kč 770,00 Kč vybourání otvoru do instalační šachty m2 2,5 140,00 Kč 350,00 Kč sekání rýh pro vodoinstalaci a odpady bm ,00 Kč 3 000,00 Kč osekání obkladů a omítek m ,00 Kč 4 500,00 Kč osekání dlažby a podkladního betonu m ,00 Kč 2 470,00 Kč ,00 Kč 2.Stavební práce betonáž podlahy v soc. zařízení vč. hydroizolační stěrky m ,00 Kč ,00 Kč obezdění podomítkové konstrukce Geberit WC ks 2 790,00 Kč 1 580,00 Kč zához rýh po vodoinstalaci bm ,00 Kč 3 100,00 Kč zazdění otvoru v instalační šachtě m2 2,5 390,00 Kč 975,00 Kč srovnání omítek pod obklad m ,00 Kč 5 850,00 Kč dodávka a osazení revizních dvířek PVC 15x15 ks 3 110, 00Kč 330,00 Kč zdění př í čky Ytong tl.1 O a osazení 2 ks zárubní vč. mat. k pl ,00 Kč 5 400,00 Kč provedení obkladu do výšky 150cm vč.rohových lišt PVC lepidla a spárovací hmoty m ,00 Kč ,00 Kč dodávka obkladu v ceně 300,-lm 2 m ,00 Kč 9 900,00 Kč pokládka dlažby vč. lepidla a spárovací hmoty m2 12,5 430,00 Kč 5 375,00 Kč dodávka dlažby v ceně 350,-lm 2 m ,00 Kč 4 900,00 Kč oprava poškozených štukových om ítek v rozsahu 1Om 2 k pl ,00 Kč 1 460,00 Kč ,00 Kč 3.Eiektroinstalace komplet kompletní elektroinstalace kabely CYKY s napojením na stávající přívody, osazení 1 ks lustrového přepínače Klasik, zapojení osoušeče rukou, dodávka a montáž 2ks svítidel nad umyvadla 1 ks svítidla nad pisoáry a 2ks svítidel do každé kabinky po jednom, dodávka a montáž 1 ks tlačítka pro VZT Klasik (svítidla 1x60W v ceně 150,-lks) k pl ,00 Kč 5 200,00 Kč 5 200,00 Kč 4.1nstalatérské práce proveden í stoupacího potrubí pro 3 n.p. k pl ,00 Kč 1 640,00 Kč provedení nových rozvodů TUV a SUV trubkami PPr I umyvadla, WC, pisoáry s napojením na stoupací potrubí k pl ,00 Kč 6 325,00 Kč provedení nových rozvodů kanalizace a odpadů trubkami HT I dtto I s napojením na stávající stoupací vedení k pl ,00 Kč 2 050,00 Kč dodávka a montáž podlahové vpusti s nerez mřížkou do podlahy před pisoáry ks 1 710,00 Kč 710,00 Kč dodávka podomítkové konstrukce Geberit WC ks ,00 Kč 8 500,00 Kč montáž konstrukce Geberit WC ks 2 600,00 Kč 1 200,00 Kč dodávka umyvadla JIKA 60cm ks 2 780,00 Kč 1 560,00 Kč montáž umyvadla ks 2 380,00 Kč 760,00 Kč dodávka a montáž rohových ventilů pro baterii ks 4 115,00Kč 460,00 Kč dodávka a montáž umyvadlového sifonu ks 2 146,00 Kč 292,00 Kč dodávka vodovodní pákové baterie pro umyvadlo ks 2 900,00 Kč 1 800,00 Kč montáž baterie ks 2 200,00 Kč 400,00 Kč dodávka pisoár Golem s radarovým splachováním ks ,00 Kč ,00 Kč montáž pisoárů ks 2 300,00 Kč 600,00 Kč

8 dodávka závěsné WC mísy ks 2 570,00 Kč / dodávka sedátka pro závěsné WC / ks 1 140,00 Kč dodávka ovládacího tlačítka pro WC- bílé proveden í ks 1 560,00 Kč kompletace WC- mísa,tlačítko,sedátko k pl 960,00 Kč provedení tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti k pl 400,00 Kč Kč 5.Topenářské práce dodávka radiátoru klasik Radik 22/500/500 ks 2 140,00 Kč 2 140,00 Kč montáž radiátoru ks 350,00 Kč 350,00 Kč úprava přívodních potrubí k pl 1 800,00 Kč 800,00 Kč Kč 6.Malířské práce oprava prasklin tmelením k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč provedení penetračního nátěru Primalex m , 00 Kč 650,00 Kč výmalba barvou Primalex Plus - bílý m ,00 Kč 2 600,00 Kč očištění a nátěr potrubí VZT k pl ,00 Kč 1 200,00 Kč nátěr stávajícího potrubí ÚT k pl 1 450,00 Kč 450,00 Kč 5 O Kč 7.0statní montáž mýdelníku a zásobníků na WC papír ks 3 100,00 Kč 300,00 Kč dodávka a montáž zrcadel 60x50 2ks k pl 900,00 Kč 900,00 Kč 1 Kč D) Sociální zařízení 3.n.p.-ženy název položky m.j. výměra cena za m.j. celková cena 1.Bourací práce a demontáže demontáž zařizovacích p ře dmětů ks 15 70,00 Kč 1 050,00 Kč demontáž zásobníků toaletního papíru ks 3 100,00 Kč 300,00 Kč demontáž dávkovače mýdla ks 2 100,00 Kč 200,00 Kč demontáž zásobníku na papírové ručníky ks 2 100,00 Kč 200,00 Kč demontáž zásobníků na hygienické potřeby ks 3 100,00 Kč 300,00 Kč demontáž litinového radiátoru vč.z ávěsné konzole ks 1 120,00 Kč 120,00 Kč demontáž elektroinstalace k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč vyvěšení dveřních křídel ks 4 10,00 Kč 40,00 Kč demontáž rozvodů vody bm 16 55,00 Kč 880,00 Kč sekání rýh pro vodoinstalaci a odpady bm ,00 Kč 2 800,00 Kč osekání obklad ů a omítek m ,00 Kč 5 400,00 Kč osekání dlažby a podkladního betonu m ,00 Kč 2 660,00 Kč ,00 Kč 2.Stavební práce betonáž podlahy v soc.zařízení vč. hydroizolační stěrky m ,00 Kč ,00 Kč obezdění podomítkové konstrukce Geberit WC ks 3 790,00 Kč 2 370,00 Kč obezdění podomítkové konstrukce Geberit bidet ks 1 630,00 Kč 630,00 Kč zához rýh po vodoinstalaci bm ,00 Kč 3 410,00 Kč srovnání omítek pod obklad m ,00 Kč 7 020,00 Kč dodávka a osazení revizních dvířek PVC 15x15 ks 3 110,00Kč 330,00 Kč provedení obkladu do výšky 150cm vč. rohových lišt PVC lepidla a spárovací hmoty m ,00 Kč ,00 Kč dodávka obkladu v ceně 300,-/m 2 m ,00 Kč ,00 Kč pokládka dlažby vč. lepidla a spárovací hmoty m ,00 Kč 6 020,00 Kč dodávka dlažby v ceně 350,-/m 2 m ,00 Kč 5 600,00 Kč oprava poškozených štukových omítek v rozsahu 1Om 2 k pl ,00 Kč 1 460,00 Kč ,00 Kč

9 název položk ''i celková cena 3.Eiektroinstalace / komplet kompletní elektroinstalace kabely CYKY s napojením na stávající p ř ívody, osazen í 1 ks lustrového p řepínače Klasik, zapojení osoušeče rukou, dodávka a montáž 2ks svítidel nad umyvadla 1 ks svítidla do chodbičky a 4ks svítidel do každé kabinky po jednom, dodávka a montáž 1 ks tlačítka pro VZT Klasik (svítidla 1x60W v ceně 150,-lks) k pl 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč 4.1nstalatérské práce provedení nových rozvodů TUV a SUV trubkami PPr I umyvadla, WC, bidet s napojením na stoupací potrubí k pl ,00 Kč 7 140,00 Kč provedení nových rozvod ů kanalizace a odpadů trubkami HT I dtto I s napojením na stávající stoupací vedení k pl ,00 Kč 2 235,00 Kč dodávka podomítkové konstrukce Geberit WC ks ,00 Kč ,00 Kč montáž konstrukce Geberit WC ks 3 600,00 Kč 1 800,00 Kč dodávka umyvadla JIKA 60cm ks 4 780,00 Kč 3 120,00 Kč montáž umyvadla ks 4 380,00 Kč 1 520,00 Kč dodávka a montáž rohových ventil ů pro baterii ks ,00Kč 920,00 Kč dodávka a montáž umyvadlového sifonu ks 4 146,00 Kč 584,00 Kč dodávka vodovodn í pákové baterie pro umyvadlo ks 4 900,00 Kč 3 600,00 Kč montáž baterie ks 4 200,00 Kč 800,00 Kč dodávka podomítkové konstrukce Geberit bidet ks ,00 Kč 2 700,00 Kč dodávka bidetové baterie ks 1 310, 00Kč 1 310,00 Kč dodávka závěsného bidetu ks 1 520,00 Kč 1 520,00 Kč montáž konstrukce Geberit bidet ks 400,00 Kč 400,00 Kč kompletace bidetu-mísa, baterie k pl 1 400,00 Kč 400,00 Kč dodávka závěsné WC mísy ks ,00 Kč 3 855,00 Kč dodávka sedátka pro závěsné WC ks 3 570,00 Kč 1 710,00 Kč dodávka ovládacího t lačítka pro WC- bílé provedení ks 3 780,00 Kč 2 340,00 Kč kompletace WC- mísa, t lačítko, sedátko k pl 3 480,00 Kč 1 440,00 Kč provedení tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti k pl 1 400,00 Kč 400,00 Kč ,00 Kč 5.Topenářské práce dodávka radiátoru klasik Radik ks 2 140,00 Kč 2 140,00 Kč montáž radiátoru ks 350,00 Kč 350,00 Kč úprava p ř ívodních potrubí k pl 800,00 Kč 800,00 Kč 3 290,00 Kč G. Malířské práce oprava prasklin tmelen ím k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč provedení penetračního nátěru Primalex m ,00 Kč 650,00 Kč výmalba barvou Primalex Plus - bílý m ,00 Kč 2 600,00 Kč očištění a nátěr potrubí VZT k pl ,00 Kč 1 200,00 Kč nátěr stávajícího potrubí ÚT k pl 2 450,00 Kč 900,00 Kč 5 850,00 Kč 7.0statní zpětná montáž mýdelníku a zásobník ů na WC papír ks 9 100,00 Kč 900,00 Kč dodávka a montáž zrcadel 60x50 4ks k pl ,00 Kč 1 800,00 Kč 2 700,00 Kč

10 ~~čnost STENEXs.r.o Stš! e ma ~ E) Sociální zařízení 2. n.p.-muži Hn~~f;i~á~3 549 název položky,,'. m.i. výměra cena za m. j. celková cena 1.Bourací práce a demontáže demontáž zařizovacích předmětů ks 9 70,00 Kč 630,00 Kč demontáž zásobníků toaletního papíru ks 2 100,00 Kč 200,00 Kč demontáž dávkovače mýdla ks 1 100,00 Kč 100,00 Kč demontáž litinového radiátoru vč.zá věsné konzole ks 1 120,00 Kč 120,00 Kč demontáž elektroinstalace k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč vyvěšení dve řní ch křídel ks 3 10,00 Kč 30,00 Kč demontáž rozvodů vody bm 11 55,00 Kč 605,00 Kč sekání rýh pro vodoinstalaci a odpady bm ,00 Kč 2 250,00 Kč osekání obkladů a omítek m2 33,5 150,00 Kč 5 025,00 Kč osekání dlažby a podkladního betonu m ,00 Kč 2 090,00 Kč vybourání čelní p říčky včetně zárubní m ,00 Kč 840,00 Kč vybourání otvoru do instalační šachty m2 2,5 140,00 Kč 350,00 Kč demontáž stoupacího potrubí vody z instalační šachty k pl 1 400,00 Kč 400,00 Kč ,00 Kč 2.Stavební práce betonáž podlahy v soc.za řízení vč. hydroizolační stěrky m ,00 Kč ,00 Kč doplnění přizdívky pro pisoáry m2 1,5 780,00 Kč 1 170,00 Kč obezděn í podomítkové konstrukce Geberit WC ks 2 790,00 Kč 1 580,00 Kč zához rýh po vodoinstalaci bm ,00 Kč 2 325,00 Kč srovnání omítek pod obklad m2 33,5 195,00 Kč 6 532,50 Kč zazdění otvoru v in stalačn í šachtě m2 2,5 390,00 Kč 975,00 Kč dodávka a osazení revizních dvířek PVC 15x15 ks 3 110, 00Kč 330,00 Kč zdění příčky Ytong tl.1 O a osazení 2 ks zárubní vč. mat. k pl ,00 Kč 5 400,00 Kč provedení obkladu do výšky 150cm vč. rohových lišt PVC lepidla a spárovací hmoty m2 33,5 430,00 Kč ,00 Kč dodávka obkladu v ceně 300,-lm 2 m ,00 Kč , 00Kč pokládka dlažby vč. lepidla a spárovací hmoty m ,00 Kč 4 730,00 Kč dodávka dlažby v ceně 350,-lm 2 m ,00 Kč 4 200,00 Kč oprava poškozených štukových omítek vč. strop u v rozsahu 1Om 2 k pl ,00 Kč 1 460,00 Kč ,50 Kč 3.Eiektroinstalace komplet kompletní elektroinstalace kabely CYKY s napojením na stávající přívody, osazen í 1 ks lustrového přepínače Klasik, zapojení osoušeče rukou, dodávka a montáž 2ks svítidel nad umyvadla 1 ks svítidla nad pisoáry a 2ks svítidel do každé kabinky po jednom, dodávka a montáž 1 ks tlačítka pro VZT Klasik (svítidla 1x60W v ceně 150,-lks) k pl ,00 Kč 5 200,00 Kč 5 200,00 Kč 4.1nstalatérské práce provedení stoupacího potrubí pro 2 n.p. k pl ,00 Kč 1 640,00 Kč provedení nových rozvodů TUV a SUV trubkami PPr I umyvadla, WC, pisoáry s napojením na stoupací potrubí k pl ,00 Kč 6 325,00 Kč provedení nových rozvod ů kanalizace a odpad ů trubkami HT I dtto I s napojením na stávající stoupací vedení k pl ,00 Kč 2 050,00 Kč dodávka a montáž podlahové vpusti s nerez mřížkou do podlahy před pisoáry ks 1 710,00 Kč 710,00 Kč dodávka podomítkové konstrukce Geberit WC ks ,00 Kč 8 500,00 Kč montáž konstrukce Geberit WC ks 2 600,00 Kč 1 200,00 Kč dodávka umyvadla JIKA 60cm ks 2 780,00 Kč 1 560,00 Kč montáž umyvadla ks 2 380,00 Kč 760,00 Kč dodávka a montáž rohových vent ilů pro baterii ks 4 115, 00Kč 460,00 Kč dodávka a montáž umyvadlového sifonu ks 2 146,00 Kč 292,00 Kč dodávka vodovodní pákové baterie pro umyvadlo ks 2 900,00 Kč 1 800,00 Kč montáž baterie ks 2 200,00 Kč 400,00 Kč

11 dodávka pisoár Golem s ,00 Kč montáž pisoár ů ks 900,00 Kč dodávka závěsné WC mísy 1 ks 2 570,00 Kč dodávka sedátka pro závěsné WC ks 1 140,00 Kč dodávka ovládacího tlačítka pro WC- bílé provedení ks 1 560,00 Kč kompletace WC- mísa, tlačítko,sedátko k pl 960,00 Kč provedení tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti k pl 400,00 Kč Kč S. Topenářské práce dodávka radiátoru klasik Radik 22/500/500 ks 2 140,00 Kč 2 140,00 Kč montáž radiátoru ks 350,00 Kč 350,00 Kč úprava p ř ívodních potrubí k pl 800,00 Kč 800,00 Kč Kč 6.Malířské práce oprava prasklin tmelením k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč provedení penetračního nátěru Primalex m ,00 Kč 676,00 Kč výmalba barvou Primalex Plus - bílý m ,00 Kč 2 704,00 Kč očištění a nátěr potrubí VZT k pl ,00 Kč 1 200,00 Kč nátěr stávajícího potrubí ÚT k pl 2 450,00 Kč 900,00 Kč 5 Kč 7.0statní zpětná montáž mýdelníku a zásobníků na WC papír ks 3 100,00 Kč 300,00 Kč dodávka a montáž zrcadel 60x50 2ks k pl 1 900,00 Kč 900,00 Kč 1 O Kč F) Sociální zařízení 2.n.p.-ženy název položky m.j. výměra cena za m.j. celková cena 1.Bourací práce a demontáže demontáž zařizovacích předmětů ks 9 70,00 Kč 630,00 Kč demontáž zásobníků toaletního papíru ks 4 100,00 Kč 400,00 Kč demontáž dávkovače mýdla ks 1 100,00 Kč 100,00 Kč demontáž zásobníku na papírové ručníky ks 4 100,00 Kč 400,00 Kč demontáž zásobníků na hygienické potřeby ks 4 100,00 Kč 400,00 Kč demontáž litinového radiátoru vč. závěsné konzole ks 1 120,00 Kč 120,00 Kč demontáž elektroinstalace k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč vyvěšení dveřních křídel ks 6 10,00 Kč 60,00 Kč vybourání čelní příčky včetně zárubní m2 4 - Kč - Kč demontáž rozvodů vody bm 12 55,00 Kč 660,00 Kč sekání rýh pro vodoinstalaci a odpady bm ,00 Kč 1 680,00 Kč osekání obklad ů a om ítek m ,00 Kč 4 350,00 Kč osekán í dlažby a podkladního betonu m ,00 Kč 2 850,00 Kč ,00 Kč 2.Stavební práce betonáž podlahy v soc.zař ízení vč. hydroizolační stěrky m ,00 Kč ,00 Kč obezdění podomítkové konstrukce Geberit WC ks 4 790,00 Kč 3 160,00 Kč obezdění podomítkové konstrukce Geberit bidet ks 1 630,00 Kč 630,00 Kč zához rýh po vodoinstalaci bm ,00 Kč 1 860,00 Kč srovnání omítek pod obklad m ,00 Kč 5 655,00 Kč dodávka a osazení revizních dvířek PVC 15x15 ks 3 110,00Kč 330,00 Kč zdění příčky Ytong tl.1 O a osazen í 2 ks zárubní vč. mat. k pl 1 - Kč - Kč provedení obkladu do výšky 150cm vč.rohových lišt PVC

12 název ~u1už1w - -- lepidla a spárovací hmoty lč : , o:c CLLI/ 0 ~ dodávka obkladu v ceně 300,-lm 2 / pokládka dlažby vč. lepidla a spárovací hmoty dodávka dlažby v ceně 350,-lm 2 oprava poškozených štukových omítek v rozsahu 1Om 2 3.Eiektroinstalace komplet kompletní elektroinstalace kabely CYKY s napojením na stávající p ř ívody, osazení 1 ks lustrového p řepínače Klasik, zapojení osoušeče rukou, dodávka a montáž 2ks svítidel nad umyvadla 1 ks svítidla do chodbičky a 4ks svítidel do každé kabinky po jednom, dodávka a montáž 1 ks tlačítka pro VZT Klasik (svítidla 1x60W v ceně 150,-lks) l4... a a c.>ké práce provedení nových rozvodů TUV a SUV trubkami PPr I umyvadla, WC, bidet s napojením na stoupací potrubí provedení nových rozvodů kanalizace a odpad ů trubkami HT I dtto I s napojením na stávající stoupací vedení dodávka podomítkové konstrukce Geberit WC montáž konstrukce Geberit WC dodávka umyvadla JIKA 60cm montáž umyvadla dodávka a montáž rohových ventil ů pro baterii dodávka a montáž umyvadlového sifonu dodávka vodovodní pákové baterie pro umyvadlo montáž baterie dodávka podomítkové konstrukce Geberit bidet dodávka bidetové baterie dodávka závěsného bidetu montáž konstrukce Geberit bidet kompletace bidetu-mísa,baterie dodávka závěsné WC mísy dodávka sedátka pro závěsné WC dodávka ovládacího tlačítka pro WC- bílé provedení kompletace WC- mísa, tlačítko, sedátko provedení tlakové zkoušky a zkoušky těsnost i S.Topenářské práce dodávka radiátoru klasik Radik montáž radiátoru úprava přívodních potrubí G. Malířské práce oprava prasklin tmelením provedení penetračního nátěru Primalex výmalba barvou Primalex Plus - bílý očištění a nátěr potrubí VZT nátěr stávajícího potrubí ÚT 7.0statní zpětná montáž mýdelníku a zásobník ů na WC papír dodávka a montáž zrcadel 60x50 4ks m ,00 Kč m ,00 Kč m ,00 Kč m ,00 Kč kpl ,00 Kč kpl ,00 Kč kpl ,00 Kč kpl ,00 Kč ks ,00 Kč ks 4 600,00 Kč ks 3 780,00 Kč ks 3 380,00 Kč ks 6 115,00 Kč ks 3 146,00 Kč ks 3 900,00 Kč ks 3 200,00 Kč ks ,00 Kč ks ,00 Kč ks ,00 Kč ks 1 400,00 Kč kpl 1 400,00 Kč ks ,00 Kč ks 3 570,00 Kč ks 3 780,00 Kč kpl 3 480,00 Kč kpl 1 400,00 Kč ks ks k pl k pl k pl ks k pl ,00 Kč 1 350,00 Kč 1 800,00 Kč 1 500,00 Kč 50 13,00 Kč 50 52,00 Kč ,00 Kč 2 450,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč celková cena ,00 Kč 9 600,00 Kč 6 450,00 Kč 5 950,00 Kč 1 460,00 Kč ,00 Kč 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč 7 140,00 Kč 2 235,00 Kč ,00 Kč 2 400,00 Kč 2 340,00 Kč 1 140,00 Kč 690,00 Kč 438,00 Kč 2 700,00 Kč 600,00 Kč 2 700,00 Kč 1 310,00 Kč 1 520,00 Kč 400,00 Kč 400,00 Kč 3 855,00 Kč 1 710,00 Kč 2 340,00 Kč 1 440,00 Kč 400,00 Kč ,00 Kč 2 140,00 Kč 350,00 Kč 800,00 Kč 3 290,00 Kč 500,00 Kč 650,00 Kč 2 600,00 Kč 1 200,00 Kč 900,00 Kč 5 850,00 Kč 1 300,00 Kč 1 800,00 Kč 3100,00 Kč

13 0 _Stavební 3 obchodní společnost ~! " denská 583, Praha 8 G) Sociální zařízení 5. n.p.-muži ~:4 20 t 3 ~~~i;~;~ název položky m.j. výměra cena za m.j. celková cena / 1.Bourací práce a demontáže / vybourání otvoru do i nstalační šachty m2 1,5 140,00 Kč 210,00 Kč demontáž stoupacího potrubí vody z instalační šachty k pl 1 200,00 Kč 200,00 Kč demontáž WC kombi ks 1 100,00 Kč 100,00 Kč 510,00 Kč 2.Stavební práce zazdění otvoru v ins talačn í šachtě m ,00 Kč 390,00 Kč dodávka a osazení revizních dví řek PVC 15x15 ks 1 115, 00Kč 115, 00Kč oprava obkladu vč.lepidla a spárovací hmoty m ,00 Kč 430,00 Kč dodávka obkladu v ceně 300,-/m 2 m ,00 Kč 300,00 Kč oprava poškozených štukových omítek v rozsahu 2m 2 k pl 1 292,00 Kč 292,00 Kč 1 527,00 Kč 3.1nstalatérské práce provedení stoupacího potrubí pro 5 n.p. k pl ,00 Kč 1 000,00 Kč napojení stávajících rozvodů vč. nových uzávěrů k pl 1 700,00 Kč 700,00 Kč zpětná montáž WC kombi ks 1 232,00 Kč 232,00 Kč 1 932,00 Kč ; ~ -.,., ,.-~~-n.t-" t~~ ~ ",~_:)... ~ - ~- : ~ '~~ 1.~ t'y. ~.:- ~- ' ~'-...(.- "-2!il'

14 -f. ~: ; I.. j -! t' i! l 1 i 1! I!./ I I WCMUŽI "}1-5" H - i f.r I 217 WC ŽENY r , j. r;~~~=:j BOURANÉ KONSTRUKCE NOVJÉ KONSTRUKCE ; ; ~ l REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 3. lékařská fakulta UK Ruská 87, Praha 10 NÁ VRH STAVEBNÍCH ÚPRAV 2$ NP

15 ( Jl-! I,. Hl, ~ I '~ I i~ '\. i ť ~ )LI u_ / I I l í l \ n..( 1 J.c -- - z 73i - '"" ' o ~ 'l' Q ' I Q Q ~- - - " v ~ ~~'Z_i/YJ:::~1 ;I= -::: ;: '--'...L BOURANÉ KONSTRUKCE T : ~ H!}/' ;. o: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 3. lékařská fakulta UK Ruská 87, Praha 10 NÁ VRH STAVEBNÍCH ÚPRAV 3. NP

16 i -t ~~ ~ ' ':--- J :7/) ' ' ~,i. )J ---i BOURANÉ KONSTRUKCE l: i I! I ; I ~~;~ ~.:;_ ~. l -~---- ~~] NOVÉ KONSTRUKCE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 3. lékařská fakulta UK Ruská 87, Praha 10 NÁ VRH STAVEBNÍCH ÚPRAV 4$ NP

17 I! i ' I I ! ~ ~ ,_ ) ~ _: t:-~ :-- ==--=--=--=-=-=- ==~:~~ I ~!.!, ~H, :!: 1 ~ I ~ i r;: ;..:.. ; ',) --" -~... ( c. :1,,._' _._... - ',:~ ' hi < r 1 í,-..- ~...-..:) ~-J ~ ;:_: 'Í 1 '.._;: l. ~-; 'I!i l! >tl : ~ ; J I i,.,.-, '1 : I ( I. _... :.J ~\,J --~ ' '.-,.,, () -~ -~. :.~ ~.,J,.,. "-: HRANICE ŘEŠENÉHO ÚSEKU STENEX s.r.c{. Stave nt a obchodní spol nos! f" i H~z~ns ká 583, Praha 8 -, --=-rnttfax~ +'4~ ~ IC:27444í5s~u1t:n:tl'lt4'41'5S'~-~ ~- ~=-~=~ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 3. lékařská fakulta UK Ruská 87, Praha 10 NÁ VRH STAVEBNÍCH ÚPRAV 5. NP

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Firma: Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Objednatel: Adresa: Obec: Patro:, byt č.: Tel.:, e: CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Benkova 1691/23, Praha 4 - Chodov IČ: 67935621, Tel.: 774 724 184 info@az-reko.cz, www.az-reko.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 ~r/e-' /l1u' /1. ť'l':=ov/ pc. ~l'(rol/y1ov'/ Ús~ ( 'J> o Ie-.rt;\ lovci vvotm o v~ / JC\"J ~vic:-ovc\' podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ~ 2586 a násl zákona Č 89/2O12Sb, občanského (dále občanský zákonik 9 mezi: Objednatel: Obec Psáry Čl I Smluvní strany zastoupený: se sídlem: Milanem Váchou, starostou Pražská

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

Změny oproti PD a specifikaci (příloha č. 1 SOSB) v dispozici domu

Změny oproti PD a specifikaci (příloha č. 1 SOSB) v dispozici domu Příloha č. 2 ke SOSB č.:. Objekt:. NABÍDKOVÝ KATALOG KLIENTSKÝCH ZMĚN PRO VÝSTAVBU RD NEHVIZDY 2.ETAPA A Změny oproti PD a specifikaci (příloha č. SOSB) v dispozici domu Typ klientské m.j. Kč vč. DPH Úprava

Více

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany fiěavy JNTER/ER S.R.0. VOCUOVA (135/4 ( 1 > 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 287 87 943 Vlč: CZ28787943 Smlouva o dílo KUJIP00VDF0L uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ HAVARIJNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ HAVARIJNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ HAVARIJNÍCH SLUŽEB Firma: AAA Záchranná technická služba, spol. s.r.o. Se sídlem: Stejskalova 12/15, 180 00 Praha 8 Libeň Zastoupená: Petrem Beranem jednatelem společnosti IČ: 25077422

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy č.j. 19/2015 Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Obec Štíhlice, IČO: 00639745, se sídlem 281 63 Štíhlice čp. 5 zastoupená Tomášem Rychtou, starostou obce, za obec jednající ve věcech smluvních;

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Stavební úprava bytu MF, ul. Komunardů

Stavební úprava bytu MF, ul. Komunardů Česká republika - MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČ 00006947 V Praze dne 6.9.2013 Č. j.: MF-84866/2013/23-2302/D PID: MFCR3XJZGH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany Číslo:.. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. (Obchodního zákoníku) v platném znění 1. Účel smlouvy Účelem smlouvy je zhotovení restaurátorských prací realizovaných v rámci

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Objednatel: Se sídlem: MMOPP00EKHPO SMLOUVA O DÍLO MOBILNÍ APLIKACE TURISTICKÉ OBLASTI OPAVSKÉ SLEZSKO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění IČ: 00300535

Více

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky Zadavatel Město Roztoky se sídlem MÚ Roztoky, Nám. 5. května č.p. 2 252 63 Roztoky IČ: 002 41 610 jehož jménem společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. pověřená výkonem zadavatelské činnosti vyzývá

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ PRAHA 10, V ÚŽLABINĚ 320 firma k rukám Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky více

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo. 1.2 Obchodní firma/název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby Se sídlem/s místem podnikání: Zastoupena:

Smlouva o dílo. 1.2 Obchodní firma/název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby Se sídlem/s místem podnikání: Zastoupena: Smlouva o dílo Rekonstrukce plynové kotelny K1 v areálu kolejí J. A. Komenského uzavřena podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi níže uvedenými smluvními

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina 1. UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Po uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (dále jen Smlouva ) ohledně převodu bytové

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smlouva o dílo Evidenční číslo dle 2586 a násl. zákona č.89/2012sb. Občanského zákoníku

Smlouva o dílo Evidenční číslo dle 2586 a násl. zákona č.89/2012sb. Občanského zákoníku Smlouva o dílo Evidenční číslo dle 2586 a násl. zákona č.89/2012sb. Občanského zákoníku I. SMLUVNÍ STRANY Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 adresa: Socháňova 19/1139,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel: Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15 evid. číslo registru VZ: 6404072 SAP: 10000110736 Oprava osvětlení zastávek Chrudim zastávka, Svitavy zastávka

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE Rekonstrukce bytové jednotky č.49, ul.bělehradská č.p.513, Pardubice SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE V Pardubicích, duben 2012 Zpracoval: Ing. Milan Soudek A.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Smlouva o dílo č.1/2015

Smlouva o dílo č.1/2015 Smlouva o dílo č.1/2015 uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: Obec

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Požární úniková cesta v 1.PP objektu Komenského nám.6, Brno" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Požární úniková cesta v 1.PP objektu Komenského nám.6, Brno OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013 Smlouva o dílo č. OLP/831/2013 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

Více

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEPRAVĚ ODPADŮ č uzavřená ve smyslu ust. 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění. Ujednání o přepravě odpadu do místa určení se v částech

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

PODLAHOVÉ KRYTINY - RD RODINA

PODLAHOVÉ KRYTINY - RD RODINA PODLAHOVÉ KRYTINY - RD RODINA PLOVOUCÍ PODLAHA EUROWOOD Laminátová plovoucí podlaha Classic touch Síla 7mm, třída odolnosti 31 (obr. dekor švestka) Cena plovoucí podlaha: lišta obvodová: lišta přechodová:

Více