I. Smluvní strany. II. Předmět díla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Smluvní strany. II. Předmět díla"

Transkript

1 I. Smluvní strany 1. Objednatel: 2. Zhotovitel: Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta se sídlem: Ruská 87, Praha 1 O IČ: DIČ: CZ , plátce DPH v zastoupení: prof. MUDr. Michal Anděl CSc., děkan tel.: STENEX s.r.o. se sídlem: Hnězdenská 583, Praha 8 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB Praha 1 O Číslo účtu: /0100 jednající: Luděk Kůs- jednatel společnosti ve věcech technických: Jaroslav Okrajek - provozní ředitel tel.: , fax: mobil: , II. Předmět díla 1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas zhotovit dílo: "UK- 3LF- Rekonstrukce sociálních zařízení ", dle oceněného výkazu výměr a půdorysů NP s vyznačením stavebních úprav zadaného Objednatelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako její příloha č 1 a závazek Objednatele za takto vymezené dílo zaplatit sjednanou cenu. 2. Místo plnění: sociální zařízení ve NP západní části budovy na adrese - Praha 10, Ruská 2411/ Dílo bude provedeno dle předložené dokumentace pro zadání stavby dle veřejné zakázky malého rozsahu, vedené u Objednatele po evid. č / LF UK. 4. Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že má k dispozici dostatečné finanční prostředky a zajištěno finanční krytí na předmět výše uvedeného díla. 5. Objednatel se zavazuje k plynulému financování prováděného díla v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě. III. Termín plnění 1. Zhotovitel zhotoví dílo v těchto termínech: Zahájení: Dokončení : IV. Cena díla 1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve smyslu zákona č.526/1990 Sb. o cenách a činí: , -Kč bez DPH 20% DPH: ,80 Kč Celkem: 1, , 80Kč 2. Smluvní cena uvedená v předchozím odstavci je sjednána smluvními stranami jako cena úplná, závazná a konečná.

2 ., P.. ~7.e V. Platební podmínky 1. Provedené dílo bude fakturováno dílčími a konečnou fakturou, vždy s rozpisem provedených prací. Tyto platby budou uskutečněny na účet číslo /0100, uvedený v záhlaví této smlouvy. 2. První dílčí faktura bude vystavena ke dni , druhá dílčí faktura ke dni , třetí dílčí faktura ke dni a poslední konečná faktura po předání řádně uskutečněného díla bez vad a nedodělků Objednateli na základě oboustranně podepsaného písemného předávacího protokolu. Splatnost všech faktur se stanovuje na 1 O dnů od prokazatelného doručení do dispozice Objednatele. Přílohou každé faktury bude kopie oboustranně podepsaného písemného protokolu o převzetí díla nebo jeho části bez vad a nedodělků. 3. Daňový doklad dle článku předchozího odstavce této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto odstavci smlouvy. V případě opravy daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti v časových intervalech uvedených v předchozím odstavci této smlouvy, avšak od data řádného doručení opraveného daňového dokladu Objednateli. VI. Záruky y 1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 36 měsíců od data převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků Objednatelem. Záruční doba na technologickém zařízení je závislá na garančních podmínkách výrobce tohoto zařízení. Zhotovitel odstraní reklamační vady v záruční době - v případě havárie do 8 hodin, ostatní reklamace do 48 hodin od nahlášení vady Objednatelem. 2. Reklamaci díla uplatní Objednatel bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou do rukou oprávněného zástupce Zhotovitele ve formě u na ovou adresu. 3. Zhotovitel neposkytuje záruky na výrobky a materiály dodané Objednatelem. 4. Zhotovitel se zavazuje odstranit na vlastní náklady a bez zbytečného prodlení závady na budově i zařízení budovy jím způsobené během provádění díla stavební činnosti a činnostmi souvisejícími. 5. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pracovníci mají oprávnění provádět dílo, které je předmětem této smlouvy. VII. Smluvní pokuty 1. V případě nedodržení termínů dokončení díla, včetně nepředání díla bez vad a nedodělků, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý započatý den. 2. Při prodlení s peněžním plněním je Objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.5% z neuhrazené částky bez DPH za každý den prodlení platby. 3. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 00, -Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek. 4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši. 2

3 ---- ~ VIII. Zvláštní ujednání 1. Objednatel předá Zhotoviteli vyklizené a připravené staveniště, a to ke dni : Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro realizaci díla. 2. Objednatel zajistí všechna potřebná povolení od příslušného stavebního úřadu k realizaci uvedeného díla. 3. Objednatel pro zhotovitele zajistí a bezplatně zpřístupní při předání staveniště napojovací body na inženýrské sítě a prostor pro skládku materiálu a mobilní stavební buňku. 4. Dílo přechází do vlastnictví Objednatele na základě úspěšného protokolárního předání a převzetí díla Objednatelem. 5. Zhotovitel bere na vědomí, že kontaktní osoba pro jednání je Ing. Jaroslav Šnajdr:tel Objednatel bere na vědomí, že kontaktní osoba Zhotovitele je Jaroslav Okrajek tel Technickým dozorem Objednatele je ing. Marie Ohnesorgová, tel.: Objednatel je povinen seznámit pracovníky Zhotovitele s provozními podmínkami objektu. 7. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání díla Objednateli. 8. Zhotovitel prohlašuje, že jeho firma a pracovníci firmy jsou pojištěni na odpovědnost za případné škody způsobené Objednateli. 9. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli termín předání díla v předstihu 3 pracovních dnů, o předání a převzetí díla sepíší pověření pracovníci smluvních stran písemný protokol. IX. Závěrečná ujednání 1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a I Zhotovitel. 2. Tato smlouva může být měněna pouze na základě dohody smluvních stran s podepsáním dodatku oběma stranami. 3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran. Pokud není uvedeno jinak, řídí se příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V Praze dne: Za Objednatele: Za Zhotovitele: ~ EX s.r.o. Stavební a obcl1odni společnost Hn ězdenská 583, Praha 8 Tei./Fax: I Č: ,DIČ:CZ prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. děkan fakulty 3

4 Rozpočet A) Sociální zařízení 4. n.p.-muži název položky 1.Bourací práce a demontáže 4.n.p.muži demontáž zařizovacích předmětů demontáž zásobník ů toaletního papíru demontáž dávkovače mýdla demontáž litinového radiátoru vč. závěsné konzole demontáž elektroinstalace vyvěšení dveřních kříde l demontáž stoupacího potrubí vody z i nsta l ačn í šachty demontáž rozvod ů vody vybourání otvoru do instalační šachty vybourání čeln í p ř íčky včetně zárubn í sekán í rýh pro vodoinstalaci a odpady osekání obk l ad ů a omítek osekání dlažby a podkladního betonu 2.Stavební práce betonáž podlahy v soc.za ř ízení vč. hydroizolační stě r ky provedení p ř izdívky pro pisoáry tvárnicemi Ytong tl. 1 Ocm obezdění podomítkové konstrukce Geberit zához rýh po vodoinstalaci zazdění otvoru v instalačn í šachtě srovnání omítek pod obklad dodávka a osazen í revizních dv ířek PVC 15x15 zd ě n í p ří čky Ytong tl. 1 O a osazení 2 ks zárubn í vč. mat. provedení obkladu do výšky 150cm vč. rohových lišt PVC lepidla a spárovací hmoty dodávka obkladu v ceně 300,-lm 2 pokládka dlažby vč. lepidla a spárovací hmoty dodávka dlažby v ceně 350, -lm 2 oprava poškozených štukových omítek v rozsahu 1Om 2 3.Eiektroinstalace komplet kompletn í elektroinstalace kabely CYKY s napojením na stávající p ří vody, osazení 1 ks lustrového přepínače Klasik, zapojení osoušeče rukou, dodávka a montáž 2ks svítidel nad umyvadla 1 ks svítidla nad pisoáry a 2ks svítidel do každé kabinky po jednom, dodávka a montáž 1 ks tlačí t ka pro VZT Klasik (svítidla 1x60W v ceně 150,-lks) 4.1nstalatérské práce provedení stoupacího potrubí pro 4 n.p. provedení nových rozvod ů TUV a SUV trubkami PPr I umyvadla, WC, pisoáry s napojením na stoupací potrubí proveden í nových rozvod ů kanalizace a odpad ů trubkami HT I dtto I s napojením na stávající stoupací vedení dodávka a montáž podlahové vpusti s nerez m řížkou do podlahy p řed pisoáry dodávka podomítkové konstrukce Geberit WC montáž konstrukce Geberit WC dodávka umyvadla JIKA 60cm montáž umyvadla dodávka a montáž rohových ventil ů pro baterii dodávka a montáž umyvadlového sifonu dodávka vodovodní pákové baterie pro umyvadlo montáž baterie pp.-u ~'o: " r<. stavební a obcho~ní ~;:o : ~č n c:;, / ~~""'-á583, 181 OOPraha8 ~ /feí/fax : +420? ~ Č:Z , DIC.CZ m.j. výmě ra ks ks ks ks k pl ks k pl bm m2 m2 bm m2 m , cena za m.j. 70,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč 120,00 Kč 500,00 Kč 10,00 Kč 400,00 Kč 55,00 Kč 140,00 Kč 210,00 Kč 150,00 Kč 150,00 Kč 190,00 Kč m ,00 Kč m 2 6,75 730,00 Kč ks 2 790,00 Kč bm ,00 Kč m 2 2,5 390,00 Kč m ,00 Kč ks , 00Kč kpl ,00 Kč m ,00 Kč m ,00 Kč m 2 12,5 430,00 Kč m ,00 Kč kpl ,00 Kč kpl ,00 Kč kpl ,00 Kč kpl ,00 Kč kpl ,00 Kč ks 1 710,00 Kč ks ,00 Kč ks 2 600,00 Kč ks 2 780,00 Kč ks 2 380,00 Kč ks 4 115,00 Kč ks 2 146,00 Kč ks 2 900,00 Kč ks 2 200,00 Kč celková cena 700,00 Kč 200,00 Kč 100,00 Kč 120,00 Kč 500,00 Kč 30,00 Kč 400,00 Kč 770,00 Kč 350,00 Kč 840,00 Kč 3 000,00 Kč 3 900,00 Kč 2 470,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 927,50 Kč 1 580,00 Kč 3 100,00 Kč 975,00 Kč 5 850,00 Kč 330,00 Kč 5 400,00 Kč ,00 Kč 9 900,00 Kč 5 375,00 Kč 4 900,00 Kč 1 460,00 Kč ,50 Kč 5 200,00 Kč 5 200,00 Kč 1 640,00 Kč 6 325,00 Kč 2 050,00 Kč 710,00 Kč 8 500,00 Kč 1 200,00 Kč 1 560,00 Kč 760,00 Kč 460,00 Kč 292,00 Kč 1 800,00 Kč 400,00 Kč

5 STENE::X Utl Stavební a Hnězden ská 583, Tei./Fax: +470 dodávka pisoár Golem s radarovým splachováním montáž pisoárů ks 2 dodávka závěsné WC mísy ks 2 dodávka sedátka pro závěsné WC ks 2 dodávka ovládacího tlačítka pro WC - bílé provedení ks 2 kompletace WC- mísa,tlačítko, sedátko k pl 2 provedení tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti k pl 1 5.Topenářské práce dodávka radiátoru klasik Radik 22/500/500 ks 2 140,00 Kč 2 140,00 Kč montáž radiátoru ks 350,00 Kč 350,00 Kč úprava přívodních potrubí k pl 800,00 Kč 800,00 Kč Kč oprava prasklin tmelením k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč provedení penetračního nátěru Primalex m ,00 Kč 650,00 Kč výmalba barvou Primalex Plus - bílý m ,00 Kč 2 600,00 Kč očištění a nátěr potrubí VZT k pl ,00 Kč 1 200,00 Kč nátěr stávajícího potrubí ÚT k pl 1 450,00 Kč 450,00 Kč 5 Kč 7.0statní montáž mýdelníku a zásobníků na WC papír ks 3 100,00 Kč dodávka a montáž zrcadel 60x50 2ks k pl 1 900,00 Kč 8) Sociální zařízení 4.n.p.-ženy název položky m.j. vým ě ra cena za m.j. celková cena 1.Bourací práce a demontáže demontáž zařizovacích předmětů ks 15 70,00 Kč 1 050,00 Kč demontáž zásobníků toaletního papíru ks 3 100,00 Kč 300,00 Kč demontáž dávkovače mýdla ks 2 100,00 Kč 200,00 Kč demontáž zásobníku na papírové ručníky ks 2 100,00 Kč 200,00 Kč demontáž zásobníků na hygienické potřeby ks 3 100,00 Kč 300,00 Kč demontáž litinového radiátoru vč.závěsné konzole ks 1 120,00 Kč 120,00 Kč demontáž elektroinstalace k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč vyvěšení dveřních křídel ks 4 10,00 Kč 40,00 Kč demontáž rozvodů vody bm 16 55,00 Kč 880,00 Kč sekání rýh pro vodoinstalaci a odpady bm ,00 Kč 2 800,00 Kč osekání obkladů a omítek m ,00 Kč 5 400,00 Kč osekání dlažby a podkladního betonu m ,00 Kč 2 660,00 Kč ,00 Kč 2.Stavební práce betonáž podlahy v soc.zařízení vč. hydroizolační stěrky m ,00 Kč ,00 Kč obezdění podomítkové konstrukce Geberit WC ks 3 790,00 Kč 2 370,00 Kč obezdění podomítkové konstrukce Geberit bidet ks 1 630,00 Kč 630,00 Kč zához rýh po vodoinstalaci bm ,00 Kč 3 410,00 Kč srovnání omítek pod obklad m ,00 Kč 7 020,00 Kč dodávka a osazení revizních dvířek PVC 15x15 ks 3 110,00Kč 330,00 Kč provedení obkladu do výšky 150cm vč. rohových lišt PVC lepidla a spárovací hmoty m ,00 Kč ,00 Kč dodávka obkladu v ceně 300, -/m 2 m ,00 Kč ,00 Kč pokládka dlažby vč. lepidla a spárovací hmoty m ,00 Kč 6 020,00 Kč dodávka dlažby v ceně 350,-/m 2 m ,00 Kč 5 600,00 Kč oprava poškozených štukových omítek v rozsahu 1Om 2 k pl ,00 Kč 1 460,00 Kč ,00 Kč

6 .Elektroinstalace komplet kompletní elektroinstalace kabely CYKY s napojením na stávající přívody, osazení 1 ks lustrového přepínače Klasik, zapojení osoušeče rukou, dodávka a montáž 2ks svítidel nad umyvadla 1 ks svítidla do chodbičky a 4ks svítidel do každé kabinky po jednom, dodávka a montáž 1 ks tlačítka pro VZT Klasik (svítidla 1 x60w v ceně 150,-lks) k pl 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč 5 Kč práce provedení nových rozvodů TUV a SUV trubkami PPr I umyvadla, WC, bidet s napojením na stoupací potrubí k pl 7 140,00 Kč 7 140,00 Kč provedení nových rozvod ů kanalizace a odpad ů trubkami HT I dtto I s napojením na stávající stoupací vedení k pl ,00 Kč 2 235,00 Kč dodávka podomítkové konstrukce Geberit WC ks ,00 Kč ,00 Kč montáž konstrukce Geberit WC ks 3 600,00 Kč 1 800,00 Kč dodávka umyvadla JIKA 60cm ks 4 780,00 Kč 3 120,00 Kč montáž umyvadla ks 4 380,00 Kč 1 520,00 Kč dodávka a montáž rohových ventil ů pro baterii ks 8 115,00Kč 920,00 Kč dodávka a montáž umyvadlového sifonu ks 4 146,00 Kč 584,00 Kč dodávka vodovodní pákové baterie pro umyvadlo ks 4 900,00 Kč 3 600,00 Kč montáž baterie ks 4 200,00 Kč 800,00 Kč dodávka podomítkové konstrukce Geberit bidet ks ,00 Kč 2 700,00 Kč dodávka bidetové baterie ks ,00 Kč 1 310,00 Kč dodávka závěsného bidetu ks ,00 Kč 1 520,00 Kč montáž konstrukce Geberit bidet ks 1 400,00 Kč 400,00 Kč kompletace bidetu-mísa,baterie k pl 1 400,00 Kč 400,00 Kč dodávka závěsné WC mísy ks ,00 Kč 3 855,00 Kč dodávka sedátka pro závěsné WC ks 3 570,00 Kč 1 710,00 Kč dodávka ovládacího tlačítka pro WC - bílé provedení ks 3 780,00 Kč 2 340,00 Kč kompletace WC- mísa, tlačítko, sedátko k pl 3 480,00 Kč 1 440,00 Kč provedení tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti k pl 1 400,00 Kč 400,00 Kč Kč openářské práce dodávka radiátoru klasik Radik ks 2 140,00 Kč 2 140,00 Kč montáž radiátoru ks 1 350,00 Kč 350,00 Kč úprava přívodních potrubí k pl 1 800,00 Kč 800,00 Kč Kč 6.Malířské práce oprava prasklin tmelením k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč provedení penetračního nátěru Primalex m ,00 Kč 650,00 Kč výmalba barvou Primalex Plus - bílý m ,00 Kč 2 600,00 Kč očištění a nátěr potrubí VZT k pl ,00 Kč 1 200,00 Kč nátěr stávajícího potrubí ÚT k pl 2 450,00 Kč 900,00 Kč Kč 7.0statní zpětná montáž mýdelníku a zásobn í ků na WC papír ks 9 100,00 Kč 900,00 Kč dodávka a montáž zrcadel 60x50 4ks k pl ,00 Kč 1 800,00 Kč Kč

7 STE ~~,;}:~ bní a obchodni společnost Hll" -~ JA1 00 Praha 8 C) Sociální zařízení 3. n.p.-muži ~ ~~,;t,, " "" n11'' ('.7?74441 název položky m.j. výměra cena za m.j. celková cena 1.Bourací práce a demontáže I demontáž zařizovacích předmětů ks 10 70,00 Kč 700,00 Kč demontáž zásobníků toaletního papíru ks 2 100,00 Kč 200,00 Kč demontáž dávkovače mýdla ks 1 100,00 Kč 100,00 Kč demontáž litinového radiátoru vč.závěsné konzole ks 1 120,00 Kč 120,00 Kč demontáž elektroinstalace k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč vybourání čelní příčky včetně zárubn í m ,00 Kč 840,00 Kč vyvěšení dveřních křídel ks 3 10,00 Kč 30,00 Kč demontáž stoupacího potrubí vody z instalační šachty k pl 1 400,00 Kč 400,00 Kč demontáž rozvodů vody bm 14 55,00 Kč 770,00 Kč vybourání otvoru do instalační šachty m2 2,5 140,00 Kč 350,00 Kč sekání rýh pro vodoinstalaci a odpady bm ,00 Kč 3 000,00 Kč osekání obkladů a omítek m ,00 Kč 4 500,00 Kč osekání dlažby a podkladního betonu m ,00 Kč 2 470,00 Kč ,00 Kč 2.Stavební práce betonáž podlahy v soc. zařízení vč. hydroizolační stěrky m ,00 Kč ,00 Kč obezdění podomítkové konstrukce Geberit WC ks 2 790,00 Kč 1 580,00 Kč zához rýh po vodoinstalaci bm ,00 Kč 3 100,00 Kč zazdění otvoru v instalační šachtě m2 2,5 390,00 Kč 975,00 Kč srovnání omítek pod obklad m ,00 Kč 5 850,00 Kč dodávka a osazení revizních dvířek PVC 15x15 ks 3 110, 00Kč 330,00 Kč zdění př í čky Ytong tl.1 O a osazení 2 ks zárubní vč. mat. k pl ,00 Kč 5 400,00 Kč provedení obkladu do výšky 150cm vč.rohových lišt PVC lepidla a spárovací hmoty m ,00 Kč ,00 Kč dodávka obkladu v ceně 300,-lm 2 m ,00 Kč 9 900,00 Kč pokládka dlažby vč. lepidla a spárovací hmoty m2 12,5 430,00 Kč 5 375,00 Kč dodávka dlažby v ceně 350,-lm 2 m ,00 Kč 4 900,00 Kč oprava poškozených štukových om ítek v rozsahu 1Om 2 k pl ,00 Kč 1 460,00 Kč ,00 Kč 3.Eiektroinstalace komplet kompletní elektroinstalace kabely CYKY s napojením na stávající přívody, osazení 1 ks lustrového přepínače Klasik, zapojení osoušeče rukou, dodávka a montáž 2ks svítidel nad umyvadla 1 ks svítidla nad pisoáry a 2ks svítidel do každé kabinky po jednom, dodávka a montáž 1 ks tlačítka pro VZT Klasik (svítidla 1x60W v ceně 150,-lks) k pl ,00 Kč 5 200,00 Kč 5 200,00 Kč 4.1nstalatérské práce proveden í stoupacího potrubí pro 3 n.p. k pl ,00 Kč 1 640,00 Kč provedení nových rozvodů TUV a SUV trubkami PPr I umyvadla, WC, pisoáry s napojením na stoupací potrubí k pl ,00 Kč 6 325,00 Kč provedení nových rozvodů kanalizace a odpadů trubkami HT I dtto I s napojením na stávající stoupací vedení k pl ,00 Kč 2 050,00 Kč dodávka a montáž podlahové vpusti s nerez mřížkou do podlahy před pisoáry ks 1 710,00 Kč 710,00 Kč dodávka podomítkové konstrukce Geberit WC ks ,00 Kč 8 500,00 Kč montáž konstrukce Geberit WC ks 2 600,00 Kč 1 200,00 Kč dodávka umyvadla JIKA 60cm ks 2 780,00 Kč 1 560,00 Kč montáž umyvadla ks 2 380,00 Kč 760,00 Kč dodávka a montáž rohových ventilů pro baterii ks 4 115,00Kč 460,00 Kč dodávka a montáž umyvadlového sifonu ks 2 146,00 Kč 292,00 Kč dodávka vodovodní pákové baterie pro umyvadlo ks 2 900,00 Kč 1 800,00 Kč montáž baterie ks 2 200,00 Kč 400,00 Kč dodávka pisoár Golem s radarovým splachováním ks ,00 Kč ,00 Kč montáž pisoárů ks 2 300,00 Kč 600,00 Kč

8 dodávka závěsné WC mísy ks 2 570,00 Kč / dodávka sedátka pro závěsné WC / ks 1 140,00 Kč dodávka ovládacího tlačítka pro WC- bílé proveden í ks 1 560,00 Kč kompletace WC- mísa,tlačítko,sedátko k pl 960,00 Kč provedení tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti k pl 400,00 Kč Kč 5.Topenářské práce dodávka radiátoru klasik Radik 22/500/500 ks 2 140,00 Kč 2 140,00 Kč montáž radiátoru ks 350,00 Kč 350,00 Kč úprava přívodních potrubí k pl 1 800,00 Kč 800,00 Kč Kč 6.Malířské práce oprava prasklin tmelením k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč provedení penetračního nátěru Primalex m , 00 Kč 650,00 Kč výmalba barvou Primalex Plus - bílý m ,00 Kč 2 600,00 Kč očištění a nátěr potrubí VZT k pl ,00 Kč 1 200,00 Kč nátěr stávajícího potrubí ÚT k pl 1 450,00 Kč 450,00 Kč 5 O Kč 7.0statní montáž mýdelníku a zásobníků na WC papír ks 3 100,00 Kč 300,00 Kč dodávka a montáž zrcadel 60x50 2ks k pl 900,00 Kč 900,00 Kč 1 Kč D) Sociální zařízení 3.n.p.-ženy název položky m.j. výměra cena za m.j. celková cena 1.Bourací práce a demontáže demontáž zařizovacích p ře dmětů ks 15 70,00 Kč 1 050,00 Kč demontáž zásobníků toaletního papíru ks 3 100,00 Kč 300,00 Kč demontáž dávkovače mýdla ks 2 100,00 Kč 200,00 Kč demontáž zásobníku na papírové ručníky ks 2 100,00 Kč 200,00 Kč demontáž zásobníků na hygienické potřeby ks 3 100,00 Kč 300,00 Kč demontáž litinového radiátoru vč.z ávěsné konzole ks 1 120,00 Kč 120,00 Kč demontáž elektroinstalace k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč vyvěšení dveřních křídel ks 4 10,00 Kč 40,00 Kč demontáž rozvodů vody bm 16 55,00 Kč 880,00 Kč sekání rýh pro vodoinstalaci a odpady bm ,00 Kč 2 800,00 Kč osekání obklad ů a omítek m ,00 Kč 5 400,00 Kč osekání dlažby a podkladního betonu m ,00 Kč 2 660,00 Kč ,00 Kč 2.Stavební práce betonáž podlahy v soc.zařízení vč. hydroizolační stěrky m ,00 Kč ,00 Kč obezdění podomítkové konstrukce Geberit WC ks 3 790,00 Kč 2 370,00 Kč obezdění podomítkové konstrukce Geberit bidet ks 1 630,00 Kč 630,00 Kč zához rýh po vodoinstalaci bm ,00 Kč 3 410,00 Kč srovnání omítek pod obklad m ,00 Kč 7 020,00 Kč dodávka a osazení revizních dvířek PVC 15x15 ks 3 110,00Kč 330,00 Kč provedení obkladu do výšky 150cm vč. rohových lišt PVC lepidla a spárovací hmoty m ,00 Kč ,00 Kč dodávka obkladu v ceně 300,-/m 2 m ,00 Kč ,00 Kč pokládka dlažby vč. lepidla a spárovací hmoty m ,00 Kč 6 020,00 Kč dodávka dlažby v ceně 350,-/m 2 m ,00 Kč 5 600,00 Kč oprava poškozených štukových omítek v rozsahu 1Om 2 k pl ,00 Kč 1 460,00 Kč ,00 Kč

9 název položk ''i celková cena 3.Eiektroinstalace / komplet kompletní elektroinstalace kabely CYKY s napojením na stávající p ř ívody, osazen í 1 ks lustrového p řepínače Klasik, zapojení osoušeče rukou, dodávka a montáž 2ks svítidel nad umyvadla 1 ks svítidla do chodbičky a 4ks svítidel do každé kabinky po jednom, dodávka a montáž 1 ks tlačítka pro VZT Klasik (svítidla 1x60W v ceně 150,-lks) k pl 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč 4.1nstalatérské práce provedení nových rozvodů TUV a SUV trubkami PPr I umyvadla, WC, bidet s napojením na stoupací potrubí k pl ,00 Kč 7 140,00 Kč provedení nových rozvod ů kanalizace a odpadů trubkami HT I dtto I s napojením na stávající stoupací vedení k pl ,00 Kč 2 235,00 Kč dodávka podomítkové konstrukce Geberit WC ks ,00 Kč ,00 Kč montáž konstrukce Geberit WC ks 3 600,00 Kč 1 800,00 Kč dodávka umyvadla JIKA 60cm ks 4 780,00 Kč 3 120,00 Kč montáž umyvadla ks 4 380,00 Kč 1 520,00 Kč dodávka a montáž rohových ventil ů pro baterii ks ,00Kč 920,00 Kč dodávka a montáž umyvadlového sifonu ks 4 146,00 Kč 584,00 Kč dodávka vodovodn í pákové baterie pro umyvadlo ks 4 900,00 Kč 3 600,00 Kč montáž baterie ks 4 200,00 Kč 800,00 Kč dodávka podomítkové konstrukce Geberit bidet ks ,00 Kč 2 700,00 Kč dodávka bidetové baterie ks 1 310, 00Kč 1 310,00 Kč dodávka závěsného bidetu ks 1 520,00 Kč 1 520,00 Kč montáž konstrukce Geberit bidet ks 400,00 Kč 400,00 Kč kompletace bidetu-mísa, baterie k pl 1 400,00 Kč 400,00 Kč dodávka závěsné WC mísy ks ,00 Kč 3 855,00 Kč dodávka sedátka pro závěsné WC ks 3 570,00 Kč 1 710,00 Kč dodávka ovládacího t lačítka pro WC- bílé provedení ks 3 780,00 Kč 2 340,00 Kč kompletace WC- mísa, t lačítko, sedátko k pl 3 480,00 Kč 1 440,00 Kč provedení tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti k pl 1 400,00 Kč 400,00 Kč ,00 Kč 5.Topenářské práce dodávka radiátoru klasik Radik ks 2 140,00 Kč 2 140,00 Kč montáž radiátoru ks 350,00 Kč 350,00 Kč úprava p ř ívodních potrubí k pl 800,00 Kč 800,00 Kč 3 290,00 Kč G. Malířské práce oprava prasklin tmelen ím k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč provedení penetračního nátěru Primalex m ,00 Kč 650,00 Kč výmalba barvou Primalex Plus - bílý m ,00 Kč 2 600,00 Kč očištění a nátěr potrubí VZT k pl ,00 Kč 1 200,00 Kč nátěr stávajícího potrubí ÚT k pl 2 450,00 Kč 900,00 Kč 5 850,00 Kč 7.0statní zpětná montáž mýdelníku a zásobník ů na WC papír ks 9 100,00 Kč 900,00 Kč dodávka a montáž zrcadel 60x50 4ks k pl ,00 Kč 1 800,00 Kč 2 700,00 Kč

10 ~~čnost STENEXs.r.o Stš! e ma ~ E) Sociální zařízení 2. n.p.-muži Hn~~f;i~á~3 549 název položky,,'. m.i. výměra cena za m. j. celková cena 1.Bourací práce a demontáže demontáž zařizovacích předmětů ks 9 70,00 Kč 630,00 Kč demontáž zásobníků toaletního papíru ks 2 100,00 Kč 200,00 Kč demontáž dávkovače mýdla ks 1 100,00 Kč 100,00 Kč demontáž litinového radiátoru vč.zá věsné konzole ks 1 120,00 Kč 120,00 Kč demontáž elektroinstalace k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč vyvěšení dve řní ch křídel ks 3 10,00 Kč 30,00 Kč demontáž rozvodů vody bm 11 55,00 Kč 605,00 Kč sekání rýh pro vodoinstalaci a odpady bm ,00 Kč 2 250,00 Kč osekání obkladů a omítek m2 33,5 150,00 Kč 5 025,00 Kč osekání dlažby a podkladního betonu m ,00 Kč 2 090,00 Kč vybourání čelní p říčky včetně zárubní m ,00 Kč 840,00 Kč vybourání otvoru do instalační šachty m2 2,5 140,00 Kč 350,00 Kč demontáž stoupacího potrubí vody z instalační šachty k pl 1 400,00 Kč 400,00 Kč ,00 Kč 2.Stavební práce betonáž podlahy v soc.za řízení vč. hydroizolační stěrky m ,00 Kč ,00 Kč doplnění přizdívky pro pisoáry m2 1,5 780,00 Kč 1 170,00 Kč obezděn í podomítkové konstrukce Geberit WC ks 2 790,00 Kč 1 580,00 Kč zához rýh po vodoinstalaci bm ,00 Kč 2 325,00 Kč srovnání omítek pod obklad m2 33,5 195,00 Kč 6 532,50 Kč zazdění otvoru v in stalačn í šachtě m2 2,5 390,00 Kč 975,00 Kč dodávka a osazení revizních dvířek PVC 15x15 ks 3 110, 00Kč 330,00 Kč zdění příčky Ytong tl.1 O a osazení 2 ks zárubní vč. mat. k pl ,00 Kč 5 400,00 Kč provedení obkladu do výšky 150cm vč. rohových lišt PVC lepidla a spárovací hmoty m2 33,5 430,00 Kč ,00 Kč dodávka obkladu v ceně 300,-lm 2 m ,00 Kč , 00Kč pokládka dlažby vč. lepidla a spárovací hmoty m ,00 Kč 4 730,00 Kč dodávka dlažby v ceně 350,-lm 2 m ,00 Kč 4 200,00 Kč oprava poškozených štukových omítek vč. strop u v rozsahu 1Om 2 k pl ,00 Kč 1 460,00 Kč ,50 Kč 3.Eiektroinstalace komplet kompletní elektroinstalace kabely CYKY s napojením na stávající přívody, osazen í 1 ks lustrového přepínače Klasik, zapojení osoušeče rukou, dodávka a montáž 2ks svítidel nad umyvadla 1 ks svítidla nad pisoáry a 2ks svítidel do každé kabinky po jednom, dodávka a montáž 1 ks tlačítka pro VZT Klasik (svítidla 1x60W v ceně 150,-lks) k pl ,00 Kč 5 200,00 Kč 5 200,00 Kč 4.1nstalatérské práce provedení stoupacího potrubí pro 2 n.p. k pl ,00 Kč 1 640,00 Kč provedení nových rozvodů TUV a SUV trubkami PPr I umyvadla, WC, pisoáry s napojením na stoupací potrubí k pl ,00 Kč 6 325,00 Kč provedení nových rozvod ů kanalizace a odpad ů trubkami HT I dtto I s napojením na stávající stoupací vedení k pl ,00 Kč 2 050,00 Kč dodávka a montáž podlahové vpusti s nerez mřížkou do podlahy před pisoáry ks 1 710,00 Kč 710,00 Kč dodávka podomítkové konstrukce Geberit WC ks ,00 Kč 8 500,00 Kč montáž konstrukce Geberit WC ks 2 600,00 Kč 1 200,00 Kč dodávka umyvadla JIKA 60cm ks 2 780,00 Kč 1 560,00 Kč montáž umyvadla ks 2 380,00 Kč 760,00 Kč dodávka a montáž rohových vent ilů pro baterii ks 4 115, 00Kč 460,00 Kč dodávka a montáž umyvadlového sifonu ks 2 146,00 Kč 292,00 Kč dodávka vodovodní pákové baterie pro umyvadlo ks 2 900,00 Kč 1 800,00 Kč montáž baterie ks 2 200,00 Kč 400,00 Kč

11 dodávka pisoár Golem s ,00 Kč montáž pisoár ů ks 900,00 Kč dodávka závěsné WC mísy 1 ks 2 570,00 Kč dodávka sedátka pro závěsné WC ks 1 140,00 Kč dodávka ovládacího tlačítka pro WC- bílé provedení ks 1 560,00 Kč kompletace WC- mísa, tlačítko,sedátko k pl 960,00 Kč provedení tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti k pl 400,00 Kč Kč S. Topenářské práce dodávka radiátoru klasik Radik 22/500/500 ks 2 140,00 Kč 2 140,00 Kč montáž radiátoru ks 350,00 Kč 350,00 Kč úprava p ř ívodních potrubí k pl 800,00 Kč 800,00 Kč Kč 6.Malířské práce oprava prasklin tmelením k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč provedení penetračního nátěru Primalex m ,00 Kč 676,00 Kč výmalba barvou Primalex Plus - bílý m ,00 Kč 2 704,00 Kč očištění a nátěr potrubí VZT k pl ,00 Kč 1 200,00 Kč nátěr stávajícího potrubí ÚT k pl 2 450,00 Kč 900,00 Kč 5 Kč 7.0statní zpětná montáž mýdelníku a zásobníků na WC papír ks 3 100,00 Kč 300,00 Kč dodávka a montáž zrcadel 60x50 2ks k pl 1 900,00 Kč 900,00 Kč 1 O Kč F) Sociální zařízení 2.n.p.-ženy název položky m.j. výměra cena za m.j. celková cena 1.Bourací práce a demontáže demontáž zařizovacích předmětů ks 9 70,00 Kč 630,00 Kč demontáž zásobníků toaletního papíru ks 4 100,00 Kč 400,00 Kč demontáž dávkovače mýdla ks 1 100,00 Kč 100,00 Kč demontáž zásobníku na papírové ručníky ks 4 100,00 Kč 400,00 Kč demontáž zásobníků na hygienické potřeby ks 4 100,00 Kč 400,00 Kč demontáž litinového radiátoru vč. závěsné konzole ks 1 120,00 Kč 120,00 Kč demontáž elektroinstalace k pl 1 500,00 Kč 500,00 Kč vyvěšení dveřních křídel ks 6 10,00 Kč 60,00 Kč vybourání čelní příčky včetně zárubní m2 4 - Kč - Kč demontáž rozvodů vody bm 12 55,00 Kč 660,00 Kč sekání rýh pro vodoinstalaci a odpady bm ,00 Kč 1 680,00 Kč osekání obklad ů a om ítek m ,00 Kč 4 350,00 Kč osekán í dlažby a podkladního betonu m ,00 Kč 2 850,00 Kč ,00 Kč 2.Stavební práce betonáž podlahy v soc.zař ízení vč. hydroizolační stěrky m ,00 Kč ,00 Kč obezdění podomítkové konstrukce Geberit WC ks 4 790,00 Kč 3 160,00 Kč obezdění podomítkové konstrukce Geberit bidet ks 1 630,00 Kč 630,00 Kč zához rýh po vodoinstalaci bm ,00 Kč 1 860,00 Kč srovnání omítek pod obklad m ,00 Kč 5 655,00 Kč dodávka a osazení revizních dvířek PVC 15x15 ks 3 110,00Kč 330,00 Kč zdění příčky Ytong tl.1 O a osazen í 2 ks zárubní vč. mat. k pl 1 - Kč - Kč provedení obkladu do výšky 150cm vč.rohových lišt PVC

12 název ~u1už1w - -- lepidla a spárovací hmoty lč : , o:c CLLI/ 0 ~ dodávka obkladu v ceně 300,-lm 2 / pokládka dlažby vč. lepidla a spárovací hmoty dodávka dlažby v ceně 350,-lm 2 oprava poškozených štukových omítek v rozsahu 1Om 2 3.Eiektroinstalace komplet kompletní elektroinstalace kabely CYKY s napojením na stávající p ř ívody, osazení 1 ks lustrového p řepínače Klasik, zapojení osoušeče rukou, dodávka a montáž 2ks svítidel nad umyvadla 1 ks svítidla do chodbičky a 4ks svítidel do každé kabinky po jednom, dodávka a montáž 1 ks tlačítka pro VZT Klasik (svítidla 1x60W v ceně 150,-lks) l4... a a c.>ké práce provedení nových rozvodů TUV a SUV trubkami PPr I umyvadla, WC, bidet s napojením na stoupací potrubí provedení nových rozvodů kanalizace a odpad ů trubkami HT I dtto I s napojením na stávající stoupací vedení dodávka podomítkové konstrukce Geberit WC montáž konstrukce Geberit WC dodávka umyvadla JIKA 60cm montáž umyvadla dodávka a montáž rohových ventil ů pro baterii dodávka a montáž umyvadlového sifonu dodávka vodovodní pákové baterie pro umyvadlo montáž baterie dodávka podomítkové konstrukce Geberit bidet dodávka bidetové baterie dodávka závěsného bidetu montáž konstrukce Geberit bidet kompletace bidetu-mísa,baterie dodávka závěsné WC mísy dodávka sedátka pro závěsné WC dodávka ovládacího tlačítka pro WC- bílé provedení kompletace WC- mísa, tlačítko, sedátko provedení tlakové zkoušky a zkoušky těsnost i S.Topenářské práce dodávka radiátoru klasik Radik montáž radiátoru úprava přívodních potrubí G. Malířské práce oprava prasklin tmelením provedení penetračního nátěru Primalex výmalba barvou Primalex Plus - bílý očištění a nátěr potrubí VZT nátěr stávajícího potrubí ÚT 7.0statní zpětná montáž mýdelníku a zásobník ů na WC papír dodávka a montáž zrcadel 60x50 4ks m ,00 Kč m ,00 Kč m ,00 Kč m ,00 Kč kpl ,00 Kč kpl ,00 Kč kpl ,00 Kč kpl ,00 Kč ks ,00 Kč ks 4 600,00 Kč ks 3 780,00 Kč ks 3 380,00 Kč ks 6 115,00 Kč ks 3 146,00 Kč ks 3 900,00 Kč ks 3 200,00 Kč ks ,00 Kč ks ,00 Kč ks ,00 Kč ks 1 400,00 Kč kpl 1 400,00 Kč ks ,00 Kč ks 3 570,00 Kč ks 3 780,00 Kč kpl 3 480,00 Kč kpl 1 400,00 Kč ks ks k pl k pl k pl ks k pl ,00 Kč 1 350,00 Kč 1 800,00 Kč 1 500,00 Kč 50 13,00 Kč 50 52,00 Kč ,00 Kč 2 450,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč celková cena ,00 Kč 9 600,00 Kč 6 450,00 Kč 5 950,00 Kč 1 460,00 Kč ,00 Kč 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč 7 140,00 Kč 2 235,00 Kč ,00 Kč 2 400,00 Kč 2 340,00 Kč 1 140,00 Kč 690,00 Kč 438,00 Kč 2 700,00 Kč 600,00 Kč 2 700,00 Kč 1 310,00 Kč 1 520,00 Kč 400,00 Kč 400,00 Kč 3 855,00 Kč 1 710,00 Kč 2 340,00 Kč 1 440,00 Kč 400,00 Kč ,00 Kč 2 140,00 Kč 350,00 Kč 800,00 Kč 3 290,00 Kč 500,00 Kč 650,00 Kč 2 600,00 Kč 1 200,00 Kč 900,00 Kč 5 850,00 Kč 1 300,00 Kč 1 800,00 Kč 3100,00 Kč

13 0 _Stavební 3 obchodní společnost ~! " denská 583, Praha 8 G) Sociální zařízení 5. n.p.-muži ~:4 20 t 3 ~~~i;~;~ název položky m.j. výměra cena za m.j. celková cena / 1.Bourací práce a demontáže / vybourání otvoru do i nstalační šachty m2 1,5 140,00 Kč 210,00 Kč demontáž stoupacího potrubí vody z instalační šachty k pl 1 200,00 Kč 200,00 Kč demontáž WC kombi ks 1 100,00 Kč 100,00 Kč 510,00 Kč 2.Stavební práce zazdění otvoru v ins talačn í šachtě m ,00 Kč 390,00 Kč dodávka a osazení revizních dví řek PVC 15x15 ks 1 115, 00Kč 115, 00Kč oprava obkladu vč.lepidla a spárovací hmoty m ,00 Kč 430,00 Kč dodávka obkladu v ceně 300,-/m 2 m ,00 Kč 300,00 Kč oprava poškozených štukových omítek v rozsahu 2m 2 k pl 1 292,00 Kč 292,00 Kč 1 527,00 Kč 3.1nstalatérské práce provedení stoupacího potrubí pro 5 n.p. k pl ,00 Kč 1 000,00 Kč napojení stávajících rozvodů vč. nových uzávěrů k pl 1 700,00 Kč 700,00 Kč zpětná montáž WC kombi ks 1 232,00 Kč 232,00 Kč 1 932,00 Kč ; ~ -.,., ,.-~~-n.t-" t~~ ~ ",~_:)... ~ - ~- : ~ '~~ 1.~ t'y. ~.:- ~- ' ~'-...(.- "-2!il'

14 -f. ~: ; I.. j -! t' i! l 1 i 1! I!./ I I WCMUŽI "}1-5" H - i f.r I 217 WC ŽENY r , j. r;~~~=:j BOURANÉ KONSTRUKCE NOVJÉ KONSTRUKCE ; ; ~ l REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 3. lékařská fakulta UK Ruská 87, Praha 10 NÁ VRH STAVEBNÍCH ÚPRAV 2$ NP

15 ( Jl-! I,. Hl, ~ I '~ I i~ '\. i ť ~ )LI u_ / I I l í l \ n..( 1 J.c -- - z 73i - '"" ' o ~ 'l' Q ' I Q Q ~- - - " v ~ ~~'Z_i/YJ:::~1 ;I= -::: ;: '--'...L BOURANÉ KONSTRUKCE T : ~ H!}/' ;. o: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 3. lékařská fakulta UK Ruská 87, Praha 10 NÁ VRH STAVEBNÍCH ÚPRAV 3. NP

16 i -t ~~ ~ ' ':--- J :7/) ' ' ~,i. )J ---i BOURANÉ KONSTRUKCE l: i I! I ; I ~~;~ ~.:;_ ~. l -~---- ~~] NOVÉ KONSTRUKCE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 3. lékařská fakulta UK Ruská 87, Praha 10 NÁ VRH STAVEBNÍCH ÚPRAV 4$ NP

17 I! i ' I I ! ~ ~ ,_ ) ~ _: t:-~ :-- ==--=--=--=-=-=- ==~:~~ I ~!.!, ~H, :!: 1 ~ I ~ i r;: ;..:.. ; ',) --" -~... ( c. :1,,._' _._... - ',:~ ' hi < r 1 í,-..- ~...-..:) ~-J ~ ;:_: 'Í 1 '.._;: l. ~-; 'I!i l! >tl : ~ ; J I i,.,.-, '1 : I ( I. _... :.J ~\,J --~ ' '.-,.,, () -~ -~. :.~ ~.,J,.,. "-: HRANICE ŘEŠENÉHO ÚSEKU STENEX s.r.c{. Stave nt a obchodní spol nos! f" i H~z~ns ká 583, Praha 8 -, --=-rnttfax~ +'4~ ~ IC:27444í5s~u1t:n:tl'lt4'41'5S'~-~ ~- ~=-~=~ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 3. lékařská fakulta UK Ruská 87, Praha 10 NÁ VRH STAVEBNÍCH ÚPRAV 5. NP

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS

Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS m. č. 001 TECHNICKÉ PODLAŽÍ Technický popis stavebních činností I. PP úprava rozvodů ZTI částečná demontáž a montáž nových přípojek svislých

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy

MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy Vypracoval: Datum: Rekonstrukce páteřních rozvodů vody a přivedení potrubí pro sociálních zařízení rekonstrukce rozvodu vody v předávací stanici Oprava

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

omítnutí, štukování 2 m 2 instalace dveře plné 80 cm, vč. kování (klika) vyrovnávka podlahy betonem 3,6 m 2 strana 1

omítnutí, štukování 2 m 2 instalace dveře plné 80 cm, vč. kování (klika) vyrovnávka podlahy betonem 3,6 m 2 strana 1 SPECIFIKACE ZAKÁZKY Oprava sociálního zařízení v budově B Veřejná zakázka malého rozsahu Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Identifikační číslo:

Více

SMLOUVA O DÍLO NA TISK FOTOGRAFICKÉ KNIHY

SMLOUVA O DÍLO NA TISK FOTOGRAFICKÉ KNIHY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00E9X3L SMLOUVA O DÍLO NA TISK FOTOGRAFICKÉ KNIHY Objednatel: Se sídlem: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany Horní náměstí 69, 746 26 Opava CZ00300535

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Oprava v kulturním zařízení

Oprava v kulturním zařízení OBEC SKÁLY Skály 61 39811 Protivín VÝZVA k předložení nabídky na stavební práce: Oprava v kulturním zařízení Ve smyslu zákona 137/2006 Sb. 1 OBSAH: 1. Identifikace zadavatele a místa určeného pro přijímání

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb Č.j.: PPR-18233-9/ČJ-2015-990670 uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Objednatel: znění pozdějších předpisů (dále jen občanský

Více

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo číslo smlouvy zhotovitele: Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321141/0100 Telefon: 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011

Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011 Smlouva o dílo MKDS Stříbro č. 20/HIO/2011 uzavřená na základě vzájemné dohody smluvních stran, jejíž předmětem je Městský kamerový dohlížecí systém pro město Stříbro, jehož specifikace je uvedena v technické

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

I. Předmět plnění. II. Místo plnění

I. Předmět plnění. II. Místo plnění smlouva č. 15/049-0 SMLOUVA o zajištění praní prádla uzavřená na základě ust. 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Česká republika - Úřad vlády České republiky

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Firma: Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění Obec Korouhev se sídlem Korouhev 234, 569 93 Korouhev IČ 002 76 855 zastoupená Mgr. Ladislavem Filipim, starostou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Objednatel: Adresa: Obec: Patro:, byt č.: Tel.:, e: CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Benkova 1691/23, Praha 4 - Chodov IČ: 67935621, Tel.: 774 724 184 info@az-reko.cz, www.az-reko.cz

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

D - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D - TECHNICKÁ ZPRÁVA Tel: 465 323 929 Mob:733 129 879 bromach@seznam.cz, www.bromach.cz IČO 27467520 DIČ CZ27467520 Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun D - TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval Jan ADAMEC Zodp. projektant Jan ADAMEC Kreslil

Více

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY DLE 631 A NÁSL. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY DLE 631 A NÁSL. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU. I. Smluvní strany 1 SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY DLE 631 A NÁSL. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU I. Smluvní strany 1.1.OBJEDNATEL Manželé : Pan, r.č..., bytem Paní, r.č..., bytem /dále jen objednatel/ a 1.2. ZHOTOVITEL Firma

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dílo č.20026/2012-1383

Smlouva o dílo č.20026/2012-1383 Smlouva o dílo č.20026/2012-1383 1. Smluvní strany Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon A - Stavební

Více

Vlastislavova 303/3, 140 00 Praha 4, Nusle. E SYSTEM s.r.o. Vlastislavova 303/3, 140 00, Praha 4 držitel certifikátu ISO 9001:2008. Smlouva o dílo č.

Vlastislavova 303/3, 140 00 Praha 4, Nusle. E SYSTEM s.r.o. Vlastislavova 303/3, 140 00, Praha 4 držitel certifikátu ISO 9001:2008. Smlouva o dílo č. E SYSTEM s.r.o. Vlastislavova 303/3, 140 00, Praha 4 držitel certifikátu ISO 9001:2008 Smlouva o dílo č.: Strana 1/7 zapsán u Městského soudu Praha zn.: C/18294 zhotovitel: E System s.r.o. sídlo: Vlastislavova

Více

ze dne 9.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 9.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-043-004-15 ze dne 9.11.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava soc. zařízení a kuchyně

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19,38501 Vimperk

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19,38501 Vimperk OP[RACNI EVROPSkÁ UNIt: Fond soudrmosu Evropsky fond pro r~gionálni I Pro vodu, vzduch a přírodu SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 ano zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník) I. Smluvní strany

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

Článek I. Smluvní strany Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! SMLOUVA O DÍLO NA TISK NÁSTĚNNÉHO A STOLNÍHO KALENDÁŘE Objednatel: Se sídlem: IČ: 00300535 DIČ: Článek I. Smluvní strany Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava CZ00300535

Více

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 ~r/e-' /l1u' /1. ť'l':=ov/ pc. ~l'(rol/y1ov'/ Ús~ ( 'J> o Ie-.rt;\ lovci vvotm o v~ / JC\"J ~vic:-ovc\' podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7 Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7 Zadávací dokumentace Příloha č. 7 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Dodávka laboratorního nábytku

Dodávka laboratorního nábytku Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ POMOCI. 89/2012 Sb., občanský zákoník. S/2015/Rl043

SMLOUVA O ODBORNÉ POMOCI. 89/2012 Sb., občanský zákoník. S/2015/Rl043 SMLOUVA O ODBORNÉ POMOCI ust. 1746 odst. 2 zákona č. Evidenční číslo smlouvy zpracovatele: Evidenční číslo smlouvy zadavatele: 89/2012 Sb., občanský zákoník S/2015/Rl043 I. SMLUVNÍ STRANY Česká republika

Více

Základní škola Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace

Základní škola Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace Zlatnická ul. 186 č. tel.: 476 118 195/č. fax: 476 118 243 Email: zs5most@volny.cz www.zschanov.cz IČO 49872265 Základní škola Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

SMLOUVA o zajištění úklidu

SMLOUVA o zajištění úklidu SMLOUVA o zajištění úklidu podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Objednatel: Město Nový Bor se sídlem : náměstí Míru 1, PSČ

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s 2586 a násl. občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s 2586 a násl. občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s 2586 a násl. občanského zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění: Čl. I. Smluvní strany 1. Objednatel

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany a jejich zastoupení Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník. ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č..

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č.. KUPNÍ SMLOUVA č. čj. čl. I. Smluvní strany Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Více

SMLOUVA O DÍLO. Stavební úpravy MŠ Chvalšiny zateplení budovy MŠ

SMLOUVA O DÍLO. Stavební úpravy MŠ Chvalšiny zateplení budovy MŠ SMLOUVA O DÍLO Podle 536 a následujících, obchodního zákoníku v platném znění pro veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy MŠ Chvalšiny zateplení budovy MŠ I. Smluvní strany Zhotovitel: zastoupený:

Více

m. Termíny provedení díla

m. Termíny provedení díla SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Objednatel Sídlo: Obec Sviadnov Na Drahách 119, 73925 Sviadnov IČ: DIČ: Zastoupená: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: Fax: Mobil: e-mail: Osoba oprávněná jednat ve

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 342 ze dne 21.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 342 ze dne 21.05.2014 č.j.: 379/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 342 ze dne 21.05.2014 MŠ Libická 4/ 2271, Praha3 - oprava střechy Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provést opravu

Více

SMLOUVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ PLYNOVÉ KOTELNY (dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

SMLOUVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ PLYNOVÉ KOTELNY (dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) SMLOUVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ PLYNOVÉ KOTELNY (dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) I. Smluvní strany Mateřská škola PODSAĎÁČEK v Praze 12 Se sídlem: Pod sady 170/2,Praha

Více

DODATEK č. 2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci. ,Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů'

DODATEK č. 2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci. ,Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů' KUJIP80UQGPP DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2011 na akci,nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů' I. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen zástupce

Více