ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město"

Transkript

1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad Webové stránky: OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace o 101. SD SBD ZM 3. Informace o 102. SD SBD ZM 4. Informace o práci představenstva SBD ZM v období 01-10/ Informace ekonomického úseku 6. Informace majetkoprávního úseku 7. Informace provozně-technického úseku 8. Personální změny na správě družstva 9. Informace k portálu e-domovník 10. XI. reprezentační ples DMS ČR 11. Návštěvní hodiny na správě družstva v období konce r a na začátku r Informace o 100. SD SBD ZM 100. SD SBD ZM se konalo v zasedacím sále SBD Zahradní Město, Zvonková 3048, Praha 10. Na tomto shromáždění byla přednesena zpráva o činnosti představenstva SBD ZM, včetně kontroly usnesení 99. SD, zpráva o činnosti správy družstva a zpráva kontrolní komise SBD ZM za uplynulé období. Hlavním bodem tohoto podzimního shromáždění delegátů bylo projednání a schválení rozpočtu pro rok 2014 dle návrhu předloženého představenstvem. Tento návrh rozpočtu obdrželi všichni delegáti s pozvánkou na toto jednání stejně tak jako návrh úpravy Stanov SBD ZM SD po projednání předložených zpráv vzalo na vědomí zprávu o činnosti představenstva SBD ZM, zprávu o činnosti správy družstva a zprávu kontrolní komise SBD ZM. Dále 100. SD projednalo a schválilo rozpočet správy družstva pro rok 2014 podle návrhu předloženého představenstvem a projednalo a schválilo úpravu Stanov SBD ZM. Dále SD schválilo odměnu představenstva a kontrolní komise za rok 2014, která bude vyplacena z rozpočtu roku 2015 a smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva. Dále 100. SD uložilo představenstvu předložit příštímu shromáždění delegátů návrh opatření na snížení schodku rozpočtu správy družstva. 1

2 2. Informace o 101. SD SBD ZM 101. SD SBD ZM se konalo v zasedacím sále SBD Zahradní Město, Zvonková 3048, Praha 10. Toto 101. shromáždění delegátů SBD ZM po projednání předložených zpráv a návrhů vzalo na vědomí zprávu o činnosti představenstva SBD ZM, zprávu o činnosti správy družstva a zprávu kontrolní komise SBD ZM SD dále schválilo volební komisi pro dovolbu člena představenstva ve složení JUDr. Pavel Zeman, Dagmar Stehlíková a Da nie - la Králová. Dále schválilo Stanovy SBD ZM, roční účetní závěrku, rozdělení hospodářského výsledku (zisk ve výši ,26 Kč přidělit do sociálního fondu) a výroční zprávu družstva za rok 2013, vyplacení jednorázové roční odměny za rok 2013 pro členy představenstva SBD ZM a členy kontrolní komise SBD ZM v celkové výši Kč, vnitřní prováděcí předpis 119/2014 o poskytování odměny funkcionářům SBD ZM, smlouvy o výkonu funkce pro představenstvo a kontrolní komisi. Zároveň schválilo komisi pro přípravu voleb představenstva a kontrolní komise SBD ZM v roce 2014 ve složení JUDr. Pavel Zeman, Dagmar Stehlíková, Daniela Králová, volební řád SBD ZM a jednací řád shromáždění delegátů SBD ZM. Toto 101. SD zvolilo za člena představenstva Blanku Schafferovou. 3. Informace o 102. SD SBD ZM 102. SD SBD ZM se konalo v zasedacím sále SBD Zahradní Město, Zvonková 3048, Praha 10. Hlavním bodem 102. SD byla volba představenstva a kontrolní komise SBD ZM. Na 101. SD byla zvolena komise pro přípravu voleb, která obdržela 9 kandidátek do představenstva a voleno bylo 5 členů a 4 kandidátky do kontrolní komise a voleni byli 3 členové. Shromáždění zvolilo volební komisi ve složení Ing. Vít Hrdlička, Daniela Králová, Mgr. Jindřiška Nevyjelová, Dagmar Stehlíková. Volební komise zkontrolovala kandidátní listiny a zajistila řádný průběh voleb. Předseda volební komise Ing. Hrdlička přednesl charakteristiku jednotlivých kandidátů do představenstva a kontrolní komise a delegáti měli možnost vyjádřit se k jednotlivým kandidátům, stejně tak byla dána možnost kandidátům vyjádřit se k důvodu své kandidatury. Vzhledem k tomu, že všichni kandidáti splňovali požadavky, postupovalo se dle platného volebního řádu SBD ZM a proběhly volby do jednotlivých orgánů družstva shromáždění delegátů SBD ZM zvolilo představenstvo a kontrolní komisi ve složení: představenstvo: Milan Hlinák, Ing. Tomáš Holenda, Ing. Josef Krča, JUDr. Kateřina Nečasová, Blanka Schafferová. Žádný náhradník zvolen nebyl. Kontrolní komise: Ing. Jiří Kaftan, Ing. Jiří Vaníček, Ing. Alena Wišová. Náhradníkem byl zvolen Ing. Jiří Svoboda. Po skončení jednání se sešlo nové představenstvo a kontrolní komise k ustavujícím schůzím, na kterých byli zvoleni předsedové a místopředsedové jednotlivých orgánů. Předsedou představenstva SBD ZM byl zvolen Ing. Tomáš Holenda, místopředsedou představenstva JUDr. Kateřina Nečasová. Předsedou kontrolní komise SBD ZM byl zvolen Ing. Jiří Kaftan a místopředsedou Ing. Jiří Vaníček. Představenstvo tímto děkuje všem dosavadním členům obou orgánů za práci věnovanou družstvu ve funkčním období a zároveň děkuje všem kandidátům, kteří projevili zájem o práci v představenstvu a kontrolní komisi a nebyli zvoleni. 2

3 Představenstvo zároveň děkuje členům komise pro přípravu voleb za zpracování došlých kandidátek a přípravu všech náležitostí nutných pro hladký průběh voleb obou orgánů. Poděkování patří též volební komisi, která zajistila zdárný průběh voleb do představenstva a kontrolní komise SBD ZM. 4. Informace o práci představenstva SBD ZM v období 01-10/2014 Představenstvo se v roce 2014 scházelo v průběhu roku dle rozpisu zasedání. Během roku se konalo 13 zasedání představenstva, jedno mimořádné zasedání a dvě společné schůzky představenstva a kontrolní komise k přípravě 100. a 101. SD. Letošní rok byl velmi bohatý na legislativní změny, které zasahují každého z nás a zároveň i fungování družstva. Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákon č. 90/2002 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Nabytím účinnosti těchto zákonů byl zrušen zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jimiž se převážně řídila činnost našeho družstva. Došlo tedy k některým podstatným změnám jak pro fungování družstev, tak pro jednotlivá společenství vlastníků. V praxi to znamená, že budou existovat dva právní režimy v rámci vlastnictví bytů a fungování společenství vlastníků. Jednotlivá družstva musela upravit své stanovy do , společenství vlastníků si budou muset upravit stanovy tak, aby odpovídaly nové úpravě, a to ve lhůtě tří let. Jde o ustanovení stanov, která budou od v rozporu s donucovacími ustanoveními nového občanského zákoníku. V případě úpravy stanov společenství, stejně tak, jak tomu bylo dříve u družstev, bude úprava stanov formou veřejné listiny, tedy za účasti notáře. Zákony někde zpřísňují, a někde zvolňují rozhodování, např. při rozhodování společenství již bude stačit nadpoloviční většina přítomných vlastníků, hlasování bude možno provádět i koresponden - čním způsobem, jsou zpřísněny povinnosti vlastníků, atd. Pozitivní je snad možnost, že členem výboru společenství, případně statutárním orgánem, může být i cizí osoba, která není vlastníkem bytu v domě. Dá se tedy říci, že právní úprava prakticky posiluje význam stanov a prohlášení vlastníka. Dalším zákonem platným od je zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty. Tento zákon řeší postup při vyúčtování záloh na služby, vymezuje jejich rozsah, jejich výši a zároveň řeší i vyúčtování těchto služeb. Pro rok 2014 představenstvo odsouhlasilo prodloužení pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, a. s. na pojištění objektů ve vlastnictví a správě SBD ZM, schválilo uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Allianz, a. s. na pojištění odpovědnosti právnických osob a rozhodlo též o provedení auditu hospodaření družstva za rok Představenstvo vyzvalo jednotlivé členy družstva na objektech, pokud mají zájem pracovat v představenstvu nebo kontrolní komisi SBD ZM, aby vyplnili formulář Návrh na kandidáta do představenstva a kontrolní komise, doporučil jej výbor, člen orgánu družstva, příp. delegát a předali takto vyplněný formulář do sekretariátu správy družstva. Rok 2014 je rokem volebním a tudíž představenstvo společně se správou družstva připravovalo vše potřebné pro hladký průběh voleb do představenstva a kontrolní komise SBD ZM. Volby se konaly 20. října 2014 v zasedacím sále SBD Zahradní Město a měly zdárný průběh. 3

4 5. Informace ekonomického úseku Několik poznámek k předpisu záloh a vyúčtování služeb podle nového zákona č. 67/2013 Sb. Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, zpřesňuje lhůty pro vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků za služby spojené s bydlením a majetkové sankce za nerespektování zákonných povinností. V letošním roce se v SBD ZM při vyúčtování služeb (topné sezony za rok 2013) poprvé postupovalo podle zákona č. 67/2013 Sb. Jednalo se o zkušební zpracování, neboť dle účinnosti tohoto předpisu je ostrý provoz poprvé nařízen až pro vyúčtování služeb za rok Ukázalo se, že největším problémem celé akce může být lhůta stanovená pro její dokončení, tj. do 30. dubna. Většina samospráv, SVJ a družstev totiž pro rozpočítání položek médií (tepla, teplé a studené vody) využívá služeb externích společností, které někdy nejsou schopny dodat potřebné výstupy včas, případně mají ve smlouvách nastaveny příliš dlouhé dodací lhůty. Je tedy nutné vyvolat s těmito firmami jednání a dohodnout nové termíny tak, aby SBD ZM obdrželo příslušné údaje vždy nejpozději do konce března. Každý rok se v rámci reklamací vyúčtování topné sezony pravidelně objevují stížnosti na rozpočítání služeb podle počtu osob, konkrétně na to, že na bytovou jednotku jsou účtovány náklady, přestože byla celý rok prázdná a nikdo v ní nebydlel. Ze zákona č. 67/2013 Sb., 2 odst. g) však vyplývá, že i v tomto bytě se počítá nejméně s jednou osobou, a to s vlastníkem nebo nájemcem bytu. Rovněž část tepla (základní složka, která u tepla pro vytápění činí % a u tepla pro ohřev vody 30 % celkových nákladů) se rozpočítává na všechny jednotky, bez ohledu na to, zda se v nich topilo nebo ne (zda byla nebo nebyla naměřena spotřeba) - vyhl. č. 372/2001Sb., 4, 5. Bude-li tedy bytová jednotka celý rok neobydlená a nebude se v ní topit, přesto u ní budou ve vyúčtování topné sezony vedle nákladů rozdělovaných rovným dílem a podle spoluvlastnických podílů vykázány i náklady na teplo, teplou vodu a rovněž i na služby, které se dle zákona nebo rozhodnutí SVJ či BD rozpočítávají podle počtu osob. Odečty vodoměrů a tepelných měřičů a rozpočítání nákladů na teplo, teplou a studenou vodu Zákon č. 67/2013 Sb., o službách stanoví termín dokončení vyúčtování služeb za předchozí rok na 30. duben následujícího roku. Dodržení tohoto termínu se však v mnoha případech jeví jako obtížné, zejména z důvodu dlouhých dodacích lhůt u společností, které pro SVJ a BD odečítají a rozpočítávají náklady na teplo, teplou a studenou vodu. Proto se SBDZM rozhodlo do tohoto procesu zapojit. V prvé fázi se bude jednat o rozpočítání naměřených hodnot. SVJ nebo družstvo si tedy musí zajistit provedení odečtů měřidel, ať už vlastními silami nebo např. prostřednictvím firem, které jim měřiče nainstalovaly, a takto zjištěné údaje (se zohledněním koeficientů pro rozpočet tepla) předat nejpozději 15. února do kanceláře nájemného a služeb SBD ZM. Pokud se uvedený postup osvědčí a bude o něj zájem, pokusí se SBD ZM v další fázi službu rozšířit. 4

5 Postup při individuální žádosti vlastníka (nájemce) o zvýšení nebo snížení předpisu plnění poskytovaných s užíváním jednotky u společenství vlastníků a malých bytových družstev SBD Zahradní Město připravuje pro spravované objekty změny předpisů příspěvku vlastníka (nájmu) zpravidla jednou ročně, a to k 1. lednu, v rámci přípravy rozpočtu SVJ (BD) na daný rok. Předpis je navržen na základě skutečného vývoje nákladů v předchozím uzavřeném zúčtovacím období, s přihlédnutím k očekávaným změnám v aktuálním roce (avizované zdražení tepla, vody, elektrické energie, odvozu komunálního odpadu apod.) a s přihlédnutím k míře inflace. Společenství vlastníků a bytové družstvo pak návrh dotvoří dle vlastního uvážení a schválí. Někdy se však stane, že u jednotlivého vlastníka nebo nájemce vznikne situace, kdy je vhodné předpis upravit zvýšit nebo i snížit. Jak v takovém případě postupovat? SBD ZM jako správce je pouze vykonavatelem vůle svých zákazníků, proto předpis samo na základě vlastního rozhodnutí změnit nemůže. Zadavatelem úkolů správci je statutární orgán SVJ a BD. Vlastník (nájemce), který má oprávněný důvod o změnu předpisu požádat, nechť se tedy obrátí na výbor SVJ (představenstvo BD), který rozhodne, zda žádosti vyhoví nebo nevyhoví. Statutární orgán může tuto pravomoc zcela nebo z části písemně delegovat na SBD ZM (např. rozhodnutím, že žádosti pouze o zvýšení předpisu lze akceptovat i bez schválení výborem představenstvem, nebo u služeb, které se rozpočítávají podle počtu osob, že SBD ZM předpis musí změnit vždy, když v jednotce dojde ke změně počtu osob). Potom by ovšem měl tuto skutečnost oznámit vlastníkům (nájemcům) trvalým zveřejněním na nástěnce (vývěsce) SVJ a BD. 6. Informace majetkoprávního úseku Sjednocení volebního období delegátů SBD Zahradní Město s nabytím účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, bylo nuceno přikročit ke sjednocení volebního období delegátů. Ustanovení 674 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (ZOK) totiž určuje, že: Delegát se volí na funkční období určené stanovami, které nesmí být delší než 5 let. (Toto ustanovení konkretizuje článek 37 odst. 2 písm. b) platných Stanov SBD ZM, který upřesňuje délku volebního období na 5 let.) Oproti dříve platnému obchodnímu zákoníku však nově 632 ZOK stanoví: Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně, to platí i pro delegáty. Přizpůsobování právních poměrů bytových družstev nové legislativě nutně vyvolává střet dvou principů právní úpravy: délky volebního období a požadavku skončení mandátu ve stejnou dobu. Možné řešení bylo nalezeno ve využití ustanovení 674 odst. 3 ZOK, podle kterého funkce delegáta zaniká volbou nového delegáta (s možností vykonávat funkci i opakovaně po více než jedno volební období) v tomto případě nemusí být dosavadní delegát výslovně odvoláván. Jako rozhodující právní skutečností bude první volba delegáta následující po dni účinnosti zákona o obchodních korporacích, tj. po 1. lednu Den skončení volebního ob- 5

6 dobí takto zvoleného kandidáta bude dnem skončení volebního období i pro ostatní delegáty zvolené následně na tuto skutečnost budou navrhovaní delegáti před volbou upozorněni. Vzhledem ke skutečnosti, že první delegát byl takto zvolen dne 27. ledna 2014, bude den 27. ledna 2019 dnem skončení všech následně zvolených delegátů. Představenstvo schválilo zkrácení volebního období všech delegátů shromáždění delegátů družstva zvolených po 27. lednu 2014 tak, že s účinností k 28. lednu 2019 bude provedena nová volba delegátů (volba samotná může proběhnout i dříve s odloženou dobou mandátu). Zákon o katastru nemovitostí informace o novém poplatku za výmaz zástavního práva Dnem nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nově upravuje podmínky pro vkladové řízení u převodů bytů, garáží a pozemků. Při převodech bytů, garáží a pozemků do vlastnictví členů družstva se podává jednak návrh na vklad vlastnického práva k nemovitostem, jednak návrh na výmaz zástavního práva k nemovitostem. Do byl výmaz zástavního práva prováděn katastrálním úřadem pouze záznamem a nebyl zpoplatněn. S přijetím nového katastrálního zákona provádí katastrální úřad výmaz zástavního práva vkladem, který je podle 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zpoplatněn částkou 1000 Kč. Družstva od předmětného poplatku nejsou osvobozena a musí předmětný poplatek před vkladovým řízením uhradit. Nové právní normy Legislativní změny, které nastaly s účinností k 1. lednu 2014, jsou mnohými právníky považovány za nejvýznamnější právní změny za několik posledních desetiletí. O to významnější pohled je jim třeba věnovat, dotýkají-li se podstatnou měrou právního stavu v oblasti bydlení. Dlouho očekávanou změnu zákona a neméně očekávaným pohledem, jak se s ní vypořádá právní praxe, přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (často nazýván novým občanským zákoníkem) a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Zatímco na druhý jmenovaný zákon bylo s ohledem na šestiměsíční lhůtu stanovenou družstvům pro přizpůsobení stanov kogentním ustanovením zákona nutno již reagovat a nové Stanovy Stavebního bytového družstva Zahradní Město i družstev, která jsou jím spravována, již byly přijaty, přizpůsobování stanov společenství vlastníků jednotek budou prováděna v následujícím období. Lhůta pro toto přizpůsobení je stanovena do Dostatečná délka této lhůty ve spojení s aktuální prací komise ministerstva spravedlnosti na novelizaci tohoto občanského zákoníku nás vede k závěru pečlivě zvažovat, zda je nutná bezprostřední změna stanov či zda vyčkat popsané novelizace. K dopadu nové právní úpravy na stanovy SVJ lze především poukázat na dostatečnou volnost pro úpravu specifických podmínek jednotlivých objektů s využitím poznatků předchozí praxe. 6

7 Významné změny jsou podle ustanovení 1194 až 1216 občanského zákoníku zejména tyto: - zákon již neupravuje tzv. vzorové stanovy, 1200 vymezuje obligatorní náležitosti stanov, - nové rozdělení pravomocí mezi shromážděním ( 1208) a statutárním orgánem (výborem), - namísto přímého výkonu správy postačí její zajištění, - přísnější úprava pro účast na shromáždění (plná moc i mezi manželi), - vyšší kvórum pro hlasování na shromáždění než nadpoloviční většina přítomných lze nyní upravit stanovami odst. 2, - možnost hlasovat i mimo shromáždění (per rollam) až 1214, - člen statutárního orgánu již nemusí být členem společenství, - širší ohlašovací povinnost vůči společenství, - širší práva vlastníka na informace, - úprava zániku SVJ. Občanský zákoník dále ukládá, že pro společenství vlastníků jednotek se v záležitostech výslovně neupravených zvláštním oddílem přiměřeně použijí ustanovení NOZ o spolku ( 214 až 302 NOZ) a obecná ustanovení o právnických osobách (vedle názvu a sídla též ustanovení o orgánech právnických osob až 160, či o jednání za právnickou osobu až 167 NOZ). V souvislosti s úpravou právního režimu bydlení je nutné zmínit též další předpisy, které provádějí práva a povinnosti podle nového občanského zákoníku: Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím upravuje a) způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, b) části nemovité věci, které jsou společné, c) podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku. Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, popisuje možné způsoby přechodu vlastnických práv k družstevním bytům včetně vypořádání věcných břemen. 7. Informace provozně-technického úseku Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o povinnosti zajistit vypracování PENB. Připomínáme, že od se tato povinnost vztahuje na všechny bytové domy s energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m². Postupně vyplyne povinnost pro všechny ostatní domy do PENB určuje, jak je daný dům energeticky náročný a jaká by se měla provést opatření, aby se energetická náročnost budovy snížila. 7

8 Povinné měření spotřeby tepla v bytech Všeobecně je v posledních letech kladen důraz na šetření energií, z čehož vyplývá i nařízení zák. č. 318/2012 Sb., v platném znění, který nařizuje povinnost instalace indikátorů rozúčtování nákladů tepla (IRTN). Dle tohoto nařízení je povinnost pro vlastníky všech bytových domů provést instalaci IRTN do V případě, že k instalaci nedojde, může být dané společenství či družstvo finančně sankcionováno. Snižování energií prostřednictvím chemického čištění topných soustav S úsporou energií souvisí stáří topných soustav. Topné soustavy jsou značně zanesené a topná tělesa nemají již takovou výhřevnost jako na začátku své existence, což je v některých případech více než 50 let. Tento problém nedostatečné výhřevnosti topného systému a následně možnost snížení topných nákladů lze řešit chemickým čištěním topného systému v celém domě, což je alternativní způsob vedoucí k minimalizaci výdajů za teplo a zároveň zachovat komfort pro uživatele dotčených prostor. Chemickým čištěním topných soustav v cihlových či panelových domech lze reálně dosahovat úspor nákladů za teplo ve výši % s dobou návratnosti investice 1,5 3 roky. Přičemž je doporučováno dodržovat interval mezi dalšími čištěními v rozsahu 7 až 10 let nebo dle potřeby. Fyzikální úpravna vody Další alternativou v úsporách je provedení instalace fyzikální úpravny vody v domě. Tato úpravna je určena pro pitnou i užitkovou vodu a je zde využito specifické magnetické pole. Toto dostatečně silné a speciálně usměrněné magnetické pole způsobí rezonanční roz - kmitání molekul, krystalická struktura se rozbije a vzniká kal uvedených solí. Ihned po instalaci brání toto zařízení tvorbě nových nánosů vodního kamene v potrubí a k odstranění starých dojde po 6-9 měsících. Nainstalováním tohoto zařízení dochází k úsporám za el. energii v domácnostech, jelikož topná tělesa v pračkách, myčkách, boilerech apod. zůstávají čisté a spotřebiče mají topná tělesa stále jako nová neusazují se na nich vápenné nánosy. V případě chloru obsaženém ve vodě dochází k odbourávání molekul chloru, tudíž v upravené pitné vodě chlor není chuťově ani čichově cítit. Dále toto zařízení zabraňuje tvoření řas a sterilizuje bakterie. Instalací fyzikální úpravny vody dochází k prodloužení životnosti potrubí, je dodávána kvalitnější voda a současně dochází k úsporám nejen el. energie, ale i nákladům vzniklým při výměně potrubí, které je jinak daleko dříve tzv. zarostlé vodním kamenem. Energetická liga (EL) Již v minulém čísle Zpravodaje jsme se zmiňovali o možnosti zapojit se do projektu tzv. Energetické ligy. Zapojení se do tohoto projektu je zcela zdarma a slouží k lepšímu přehledu a k poskytnutým informacím, jak jsou dané domy v daném roce energeticky náročné. Organizátorem Energetické ligy je Družstevní marketingové sdružení Česká republika, Kollárova 18, Praha 8, správou a administrací EL je pověřena společnost I.RTN s.r.o., Hvožďanská 3, Praha 4. Účastníkem EL se může stát kterýkoliv vlastník bytového domu na území ČR (např. SVJ, bytové družstvo, obec, fyzická nebo právnická osoba). Přihlašovatelem účastníka do EL může 8

9 být buď oprávněná osoba (např. statutární orgán SVJ, bytového družstva) nebo správce domu k tomu pověřený daným výborem SVJ či představenstvem daného družstva. Pro účast stačí řádně vyplnit Přihlášku včetně příloh prostřednictvím webové stránky Po přihlášení jsou všichni účastníci EL uvedeni ve veřejně přístupném tabulkovém přehledu na webové stránce Změny u Pražských vodovodů a kanalizací a.s. V roce 2013 došlo ze strany společnosti Pražské vodovody a kanalizace a. s. (dále jen PVK) ke změnám týkajícím se smluv a fakturace vodného a stočného, a to zejména ke změně systému odečtů patních vodoměrů u jednotlivých odběrných míst a tím i ke změně fakturačního období, což v některých případech znemožnilo provést řádné roční vyúčtování (ke konci dubna). Z tohoto důvodu jsme v listopadu 2013 oslovili zástupce spravovaných objektů s žádostí o provedení samoodečtů patních vodoměrů a u objektů, kde nebyly včas doručeny faktury, jsme provedli vyúčtování na základě dohadných položek (zpracovaných podle dodaných samoodečtů). Bylo to však provizorní řešení přijaté v časové tísni, navíc s sebou přineslo tu nevýhodu, že se tato dohadná položka nepromítla do následné fakturace PVK. Proto SBD ZM spolu s ostatními bytovými družstvy (členy DMS ČR) - vstoupilo do jednání se společností Pražské vodovody a kanalizace a. s. a po složitém jednání se podařilo dojednat následující varianty řešení: Varianta samoodečtu Zástupci objektu provedou na přelomu kalendářního roku (nejlépe v den odečtů vodoměrů bytových) samoodečet, který následně předají na SBD ZM. Společnost PVK zřídí přístup pro pracovníky SBD ZM na svou webovou aplikaci, kde bude možné odečet zadat. Obratem přijde na SBD ZM elektronickou cestou faktura potřebná pro roční vyúčtování služeb. Toto řešení se jeví jako vhodné, protože při spojení odečtů bytových a patních vodoměrů nebude docházet k nárůstu rozdílu spotřeby mezi těmito vodoměry. Odečet musí proběhnout do konce ledna a zapsání stavu nejpozději do 10. února příslušného roku. Přístup na webovou aplikaci PVK pro jednotlivé objekty prozatím zajištěn nebude, ale bude zajišťován v rámci správy SBD ZM. Tato služba je ze strany PVK podmíněna podpisem nové smlouvy. Varianta odečtu PVK Zástupci PVK přislíbili, že se pokusí naplánovat fakturační odečty pro naše SBD na termíny listopad leden (to platí pro případ, že si zástupci objektu nezvolí variantu samo odečtu). Toto řešení je vhodné tam, kde není možné sjednotit odečty bytových vodoměrů s patním (např. umístění patního vodoměru v nebezpečné šachtě např. šachta v chodníku, silnici, parkovišti apod.). Kooperativa POJIŠŤOVNA a. s. Křížová odpovědnost Tak jako v předchozích ročnících vydání Zpravodaje, připomínáme, že pokud je dům pojištěn pod rámcovou pojistnou smlouvou u společnosti Kooperativa POJIŠŤOVNA a. s., s touto pojistnou smlouvou souvisí i tzv. plnění z křížové odpovědnosti. 9

10 U případů, kdy vlastník či nájemce nemá sjednáno své individuální pojištění odpovědnosti a v jiném bytě nebo ve společném prostoru vznikne škoda na zařízení, které je pevnou součástí bytu nebo společného prostoru, je tato škoda likvidní právě na základě sjednaného křížového pojištění odpovědnosti. Pokud vznikne v nepojištěném bytě škoda např. z důvodu prasklé připojovací hadičky k WC nebo pračce, příp. přeteče-li vana, tak tyto škody nejsou z křížové odpovědnosti hrazeny a vlastník bytové jednotky by měl mít sjednáno své vlastní pojištění domácnosti, ze kterého by byla vzniklá škoda hrazena. S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se zásadním způsobem změnily možné důsledky vašeho jednání či jednání vašich nejbližších. Občanský zákoník totiž významně rozšířil okruh odpovědnosti toho, kdo svým jednáním přivodí újmu třetí osobě. Dá se očekávat, že se výrazně zvýší náhrady za způsobenou škodu i rozsah škod, které bude třeba napříště hradit (např. nový pojem psychická újma). Berte vážně upozornění, že se odškodnění v případech újmy na zdraví mohou lehce vyšplhat do statisícových či milionových částek, proto je velmi důležité pojištění sjednat. Pojištění pro klienty Družstevního marketingového sdružení Česká republika Kooperativa ve spolupráci s Družstevním marketingovým sdružením Česká republika připravila pro klienty DMS ČR (týká se vlastníků bytů nebo osob žijících v bytech, které se nacházejí v domech pojištěných pod rámcovou smlouvou uzavřenou mezi DMS ČR a Kooperativou), zajímavá cenová zvýhodnění. Slevy na pojištění majetku: - 25 % při pololetní či čtvrtletní platbě pojistného, - 30 % při roční platbě pojistného. A k tomu navíc sleva ve výši 300 Kč na první zaplacené pojistné. Sleva se dá využít na pojištění domácnosti, včetně připojištění právní ochrany, na pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti. Poukaz v hodnotě 300 Kč si lze vyzvednout na pracovištích provozně-technického úseku SBD ZM. Ti, kdo mají již uzavřenou pojistnou smlouvu s Kooperativou, a. s., mají možnost přepočtu této již uzavřené pojistky. Slevy na pojištění vozidel: - o 5 % vyšší sleva na povinné ručení oproti standardní obchodní slevě, - o 10 % vyšší sleva na havarijní pojištění. Cenové zvýhodnění na výše uváděné produkty platí pro klienty DMS ČR, kteří si sjednají pojištění v období od do Pro sjednání pojištění či další informace se obraťte na kteroukoli pražskou pobočku Kooperativy nebo na kontaktní místo: tel , 10

11 8. Personální změny na správě družstva Na pracovní pozici vedoucího majetkoprávního úseku (právník družstva) byl po ukončení pracovního poměru JUDr. Kvasničky v prosinci 2013 na základě výběrového řízení přijat dnem JUDr. Pavel Zeman. Od pracuje na místě technika pro oblast Skalka Bc. Lenka Korandová. 9. Informace k portálu e-domovník SBD Zahradní Město připravuje pro společenství vlastníků (SV) a bytová družstva (BD) ve své správě novou službu s názvem e-domovník. E-Domovník je internetový portál, který umožňuje zveřejňování a sdílení členských, ekonomických a technických informací, týkajících se budov SV a BD. Je provozován jako nadstavba aplikačního systému WAM S/3, z něhož čerpá primární data. Součástí portálu je i vývěska. Na tuto vývěsku může statutární orgán (výbor, představenstvo) umísťovat vlastní informace a přístup k ní bude umožněn každému členu SV a BD. Služba je nabízena v rámci stávajícího poplatku za správu. V případě zájmu o zavedení e-domovníka nebo o další informace kontaktujte pí Evu Kůstkovou, tel , 10. XI. reprezentační ples DMS ČR XI. reprezentační ples pražských bytových družstev sdružených do Družstevního marketingového sdružení Česká republika se bude konat v pátek 20. února 2015 od hod. ve všech sálech Národního domu na Vinohradech. 11. Návštěvní hodiny na správě družstva v závěru r a na začátku r Poslední návštěvní hodiny na správě družstva v roce 2014 budou v pondělí , první návštěvní hodiny v novém roce budou v pondělí Návštěvní hodiny na správě družstva zůstávají i nadále v nezměněném rozsahu, tj. pondělí dopoledne od do hodin a odpoledne od do hodin. Připomínáme, že po dohodě s jednotlivými zaměstnanci správy družstva je možno, a to jen ve zcela výjimečných případech, předem telefonicky či em sjednat individuální návštěvu mimo návštěvní hodiny. Předem nedomluvené a ze strany příslušného zaměstnance správy družstva nepotvrzené návštěvy nebudou moci být přijaty. Aktuální spojení (telefon, ) najdete na webových stránkách družstva. 11

12 Poznámky: 12

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek

Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek Pavla Schödelbauerová Ministerstvo pro místní rozvoj Listopad 2012 www.mmr.cz Společenství vlastníků

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe Centrum energetického poradenství PRE 17.10.2013 Praha Ing. Jiří Zerzaň Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe NOVÉ LEGISLATIVNÍ NORMY Zákon č. 318/2012 Sb. - novela zákona č.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Hlasovací a jednací řád

Hlasovací a jednací řád Hlasovací a jednací řád I Základní ustanovení článek 1 Jednací a volební řád Společenství vlastníků jednotek Puškinova č.o/č.p 523/45, 524/47 a 525/49 Vyškov ( dále jen SVJ) upravuje postup orgánů družstva

Více

O b s a h Informátoru č. 2/13

O b s a h Informátoru č. 2/13 O b s a h Informátoru č. 2/13 - Usnesení ze schůze Shromáždění delegátů - Termín konání schůze Shromáždění delegátů - Pozvánka na podzimní porady předsedů samospráv - Upozornění předsedů samospráv (formulář

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Směrnice č. 35/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Schůze byla zahájena v 18:15 předsedou výboru Davidem Vlčkem. Před zahájením byla provedena evidence přítomných vlastníků a jejich podílů na objektu na základě

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Část první Ustanovení o orgánech družstva Čl. l (1) Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich složení, úkoly a pravomoci upravují

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:.

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu Smluvní strany: 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. společný člen:.nar.: bytem:. ( nová adresa, kam se

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Stavební bytové družstvo HLUBINA Ostrava-Zábřeh se sídlem Rudná 70, Ostrava-Zábřeh 700 30, IČO 00051071, zapsáno v OR u KOS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 170 Z Á S A D Y o nájemném a úhradě za plnění

Více

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Vážení vlastníci, omlouváme se, ale po konzultaci s externími právníky z řad advokátů a soudců jsme přizpůsobili návrh programu shromáždění

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více