ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město"

Transkript

1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad Webové stránky: OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace o 101. SD SBD ZM 3. Informace o 102. SD SBD ZM 4. Informace o práci představenstva SBD ZM v období 01-10/ Informace ekonomického úseku 6. Informace majetkoprávního úseku 7. Informace provozně-technického úseku 8. Personální změny na správě družstva 9. Informace k portálu e-domovník 10. XI. reprezentační ples DMS ČR 11. Návštěvní hodiny na správě družstva v období konce r a na začátku r Informace o 100. SD SBD ZM 100. SD SBD ZM se konalo v zasedacím sále SBD Zahradní Město, Zvonková 3048, Praha 10. Na tomto shromáždění byla přednesena zpráva o činnosti představenstva SBD ZM, včetně kontroly usnesení 99. SD, zpráva o činnosti správy družstva a zpráva kontrolní komise SBD ZM za uplynulé období. Hlavním bodem tohoto podzimního shromáždění delegátů bylo projednání a schválení rozpočtu pro rok 2014 dle návrhu předloženého představenstvem. Tento návrh rozpočtu obdrželi všichni delegáti s pozvánkou na toto jednání stejně tak jako návrh úpravy Stanov SBD ZM SD po projednání předložených zpráv vzalo na vědomí zprávu o činnosti představenstva SBD ZM, zprávu o činnosti správy družstva a zprávu kontrolní komise SBD ZM. Dále 100. SD projednalo a schválilo rozpočet správy družstva pro rok 2014 podle návrhu předloženého představenstvem a projednalo a schválilo úpravu Stanov SBD ZM. Dále SD schválilo odměnu představenstva a kontrolní komise za rok 2014, která bude vyplacena z rozpočtu roku 2015 a smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva. Dále 100. SD uložilo představenstvu předložit příštímu shromáždění delegátů návrh opatření na snížení schodku rozpočtu správy družstva. 1

2 2. Informace o 101. SD SBD ZM 101. SD SBD ZM se konalo v zasedacím sále SBD Zahradní Město, Zvonková 3048, Praha 10. Toto 101. shromáždění delegátů SBD ZM po projednání předložených zpráv a návrhů vzalo na vědomí zprávu o činnosti představenstva SBD ZM, zprávu o činnosti správy družstva a zprávu kontrolní komise SBD ZM SD dále schválilo volební komisi pro dovolbu člena představenstva ve složení JUDr. Pavel Zeman, Dagmar Stehlíková a Da nie - la Králová. Dále schválilo Stanovy SBD ZM, roční účetní závěrku, rozdělení hospodářského výsledku (zisk ve výši ,26 Kč přidělit do sociálního fondu) a výroční zprávu družstva za rok 2013, vyplacení jednorázové roční odměny za rok 2013 pro členy představenstva SBD ZM a členy kontrolní komise SBD ZM v celkové výši Kč, vnitřní prováděcí předpis 119/2014 o poskytování odměny funkcionářům SBD ZM, smlouvy o výkonu funkce pro představenstvo a kontrolní komisi. Zároveň schválilo komisi pro přípravu voleb představenstva a kontrolní komise SBD ZM v roce 2014 ve složení JUDr. Pavel Zeman, Dagmar Stehlíková, Daniela Králová, volební řád SBD ZM a jednací řád shromáždění delegátů SBD ZM. Toto 101. SD zvolilo za člena představenstva Blanku Schafferovou. 3. Informace o 102. SD SBD ZM 102. SD SBD ZM se konalo v zasedacím sále SBD Zahradní Město, Zvonková 3048, Praha 10. Hlavním bodem 102. SD byla volba představenstva a kontrolní komise SBD ZM. Na 101. SD byla zvolena komise pro přípravu voleb, která obdržela 9 kandidátek do představenstva a voleno bylo 5 členů a 4 kandidátky do kontrolní komise a voleni byli 3 členové. Shromáždění zvolilo volební komisi ve složení Ing. Vít Hrdlička, Daniela Králová, Mgr. Jindřiška Nevyjelová, Dagmar Stehlíková. Volební komise zkontrolovala kandidátní listiny a zajistila řádný průběh voleb. Předseda volební komise Ing. Hrdlička přednesl charakteristiku jednotlivých kandidátů do představenstva a kontrolní komise a delegáti měli možnost vyjádřit se k jednotlivým kandidátům, stejně tak byla dána možnost kandidátům vyjádřit se k důvodu své kandidatury. Vzhledem k tomu, že všichni kandidáti splňovali požadavky, postupovalo se dle platného volebního řádu SBD ZM a proběhly volby do jednotlivých orgánů družstva shromáždění delegátů SBD ZM zvolilo představenstvo a kontrolní komisi ve složení: představenstvo: Milan Hlinák, Ing. Tomáš Holenda, Ing. Josef Krča, JUDr. Kateřina Nečasová, Blanka Schafferová. Žádný náhradník zvolen nebyl. Kontrolní komise: Ing. Jiří Kaftan, Ing. Jiří Vaníček, Ing. Alena Wišová. Náhradníkem byl zvolen Ing. Jiří Svoboda. Po skončení jednání se sešlo nové představenstvo a kontrolní komise k ustavujícím schůzím, na kterých byli zvoleni předsedové a místopředsedové jednotlivých orgánů. Předsedou představenstva SBD ZM byl zvolen Ing. Tomáš Holenda, místopředsedou představenstva JUDr. Kateřina Nečasová. Předsedou kontrolní komise SBD ZM byl zvolen Ing. Jiří Kaftan a místopředsedou Ing. Jiří Vaníček. Představenstvo tímto děkuje všem dosavadním členům obou orgánů za práci věnovanou družstvu ve funkčním období a zároveň děkuje všem kandidátům, kteří projevili zájem o práci v představenstvu a kontrolní komisi a nebyli zvoleni. 2

3 Představenstvo zároveň děkuje členům komise pro přípravu voleb za zpracování došlých kandidátek a přípravu všech náležitostí nutných pro hladký průběh voleb obou orgánů. Poděkování patří též volební komisi, která zajistila zdárný průběh voleb do představenstva a kontrolní komise SBD ZM. 4. Informace o práci představenstva SBD ZM v období 01-10/2014 Představenstvo se v roce 2014 scházelo v průběhu roku dle rozpisu zasedání. Během roku se konalo 13 zasedání představenstva, jedno mimořádné zasedání a dvě společné schůzky představenstva a kontrolní komise k přípravě 100. a 101. SD. Letošní rok byl velmi bohatý na legislativní změny, které zasahují každého z nás a zároveň i fungování družstva. Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákon č. 90/2002 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Nabytím účinnosti těchto zákonů byl zrušen zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jimiž se převážně řídila činnost našeho družstva. Došlo tedy k některým podstatným změnám jak pro fungování družstev, tak pro jednotlivá společenství vlastníků. V praxi to znamená, že budou existovat dva právní režimy v rámci vlastnictví bytů a fungování společenství vlastníků. Jednotlivá družstva musela upravit své stanovy do , společenství vlastníků si budou muset upravit stanovy tak, aby odpovídaly nové úpravě, a to ve lhůtě tří let. Jde o ustanovení stanov, která budou od v rozporu s donucovacími ustanoveními nového občanského zákoníku. V případě úpravy stanov společenství, stejně tak, jak tomu bylo dříve u družstev, bude úprava stanov formou veřejné listiny, tedy za účasti notáře. Zákony někde zpřísňují, a někde zvolňují rozhodování, např. při rozhodování společenství již bude stačit nadpoloviční většina přítomných vlastníků, hlasování bude možno provádět i koresponden - čním způsobem, jsou zpřísněny povinnosti vlastníků, atd. Pozitivní je snad možnost, že členem výboru společenství, případně statutárním orgánem, může být i cizí osoba, která není vlastníkem bytu v domě. Dá se tedy říci, že právní úprava prakticky posiluje význam stanov a prohlášení vlastníka. Dalším zákonem platným od je zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty. Tento zákon řeší postup při vyúčtování záloh na služby, vymezuje jejich rozsah, jejich výši a zároveň řeší i vyúčtování těchto služeb. Pro rok 2014 představenstvo odsouhlasilo prodloužení pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, a. s. na pojištění objektů ve vlastnictví a správě SBD ZM, schválilo uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Allianz, a. s. na pojištění odpovědnosti právnických osob a rozhodlo též o provedení auditu hospodaření družstva za rok Představenstvo vyzvalo jednotlivé členy družstva na objektech, pokud mají zájem pracovat v představenstvu nebo kontrolní komisi SBD ZM, aby vyplnili formulář Návrh na kandidáta do představenstva a kontrolní komise, doporučil jej výbor, člen orgánu družstva, příp. delegát a předali takto vyplněný formulář do sekretariátu správy družstva. Rok 2014 je rokem volebním a tudíž představenstvo společně se správou družstva připravovalo vše potřebné pro hladký průběh voleb do představenstva a kontrolní komise SBD ZM. Volby se konaly 20. října 2014 v zasedacím sále SBD Zahradní Město a měly zdárný průběh. 3

4 5. Informace ekonomického úseku Několik poznámek k předpisu záloh a vyúčtování služeb podle nového zákona č. 67/2013 Sb. Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, zpřesňuje lhůty pro vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků za služby spojené s bydlením a majetkové sankce za nerespektování zákonných povinností. V letošním roce se v SBD ZM při vyúčtování služeb (topné sezony za rok 2013) poprvé postupovalo podle zákona č. 67/2013 Sb. Jednalo se o zkušební zpracování, neboť dle účinnosti tohoto předpisu je ostrý provoz poprvé nařízen až pro vyúčtování služeb za rok Ukázalo se, že největším problémem celé akce může být lhůta stanovená pro její dokončení, tj. do 30. dubna. Většina samospráv, SVJ a družstev totiž pro rozpočítání položek médií (tepla, teplé a studené vody) využívá služeb externích společností, které někdy nejsou schopny dodat potřebné výstupy včas, případně mají ve smlouvách nastaveny příliš dlouhé dodací lhůty. Je tedy nutné vyvolat s těmito firmami jednání a dohodnout nové termíny tak, aby SBD ZM obdrželo příslušné údaje vždy nejpozději do konce března. Každý rok se v rámci reklamací vyúčtování topné sezony pravidelně objevují stížnosti na rozpočítání služeb podle počtu osob, konkrétně na to, že na bytovou jednotku jsou účtovány náklady, přestože byla celý rok prázdná a nikdo v ní nebydlel. Ze zákona č. 67/2013 Sb., 2 odst. g) však vyplývá, že i v tomto bytě se počítá nejméně s jednou osobou, a to s vlastníkem nebo nájemcem bytu. Rovněž část tepla (základní složka, která u tepla pro vytápění činí % a u tepla pro ohřev vody 30 % celkových nákladů) se rozpočítává na všechny jednotky, bez ohledu na to, zda se v nich topilo nebo ne (zda byla nebo nebyla naměřena spotřeba) - vyhl. č. 372/2001Sb., 4, 5. Bude-li tedy bytová jednotka celý rok neobydlená a nebude se v ní topit, přesto u ní budou ve vyúčtování topné sezony vedle nákladů rozdělovaných rovným dílem a podle spoluvlastnických podílů vykázány i náklady na teplo, teplou vodu a rovněž i na služby, které se dle zákona nebo rozhodnutí SVJ či BD rozpočítávají podle počtu osob. Odečty vodoměrů a tepelných měřičů a rozpočítání nákladů na teplo, teplou a studenou vodu Zákon č. 67/2013 Sb., o službách stanoví termín dokončení vyúčtování služeb za předchozí rok na 30. duben následujícího roku. Dodržení tohoto termínu se však v mnoha případech jeví jako obtížné, zejména z důvodu dlouhých dodacích lhůt u společností, které pro SVJ a BD odečítají a rozpočítávají náklady na teplo, teplou a studenou vodu. Proto se SBDZM rozhodlo do tohoto procesu zapojit. V prvé fázi se bude jednat o rozpočítání naměřených hodnot. SVJ nebo družstvo si tedy musí zajistit provedení odečtů měřidel, ať už vlastními silami nebo např. prostřednictvím firem, které jim měřiče nainstalovaly, a takto zjištěné údaje (se zohledněním koeficientů pro rozpočet tepla) předat nejpozději 15. února do kanceláře nájemného a služeb SBD ZM. Pokud se uvedený postup osvědčí a bude o něj zájem, pokusí se SBD ZM v další fázi službu rozšířit. 4

5 Postup při individuální žádosti vlastníka (nájemce) o zvýšení nebo snížení předpisu plnění poskytovaných s užíváním jednotky u společenství vlastníků a malých bytových družstev SBD Zahradní Město připravuje pro spravované objekty změny předpisů příspěvku vlastníka (nájmu) zpravidla jednou ročně, a to k 1. lednu, v rámci přípravy rozpočtu SVJ (BD) na daný rok. Předpis je navržen na základě skutečného vývoje nákladů v předchozím uzavřeném zúčtovacím období, s přihlédnutím k očekávaným změnám v aktuálním roce (avizované zdražení tepla, vody, elektrické energie, odvozu komunálního odpadu apod.) a s přihlédnutím k míře inflace. Společenství vlastníků a bytové družstvo pak návrh dotvoří dle vlastního uvážení a schválí. Někdy se však stane, že u jednotlivého vlastníka nebo nájemce vznikne situace, kdy je vhodné předpis upravit zvýšit nebo i snížit. Jak v takovém případě postupovat? SBD ZM jako správce je pouze vykonavatelem vůle svých zákazníků, proto předpis samo na základě vlastního rozhodnutí změnit nemůže. Zadavatelem úkolů správci je statutární orgán SVJ a BD. Vlastník (nájemce), který má oprávněný důvod o změnu předpisu požádat, nechť se tedy obrátí na výbor SVJ (představenstvo BD), který rozhodne, zda žádosti vyhoví nebo nevyhoví. Statutární orgán může tuto pravomoc zcela nebo z části písemně delegovat na SBD ZM (např. rozhodnutím, že žádosti pouze o zvýšení předpisu lze akceptovat i bez schválení výborem představenstvem, nebo u služeb, které se rozpočítávají podle počtu osob, že SBD ZM předpis musí změnit vždy, když v jednotce dojde ke změně počtu osob). Potom by ovšem měl tuto skutečnost oznámit vlastníkům (nájemcům) trvalým zveřejněním na nástěnce (vývěsce) SVJ a BD. 6. Informace majetkoprávního úseku Sjednocení volebního období delegátů SBD Zahradní Město s nabytím účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, bylo nuceno přikročit ke sjednocení volebního období delegátů. Ustanovení 674 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (ZOK) totiž určuje, že: Delegát se volí na funkční období určené stanovami, které nesmí být delší než 5 let. (Toto ustanovení konkretizuje článek 37 odst. 2 písm. b) platných Stanov SBD ZM, který upřesňuje délku volebního období na 5 let.) Oproti dříve platnému obchodnímu zákoníku však nově 632 ZOK stanoví: Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně, to platí i pro delegáty. Přizpůsobování právních poměrů bytových družstev nové legislativě nutně vyvolává střet dvou principů právní úpravy: délky volebního období a požadavku skončení mandátu ve stejnou dobu. Možné řešení bylo nalezeno ve využití ustanovení 674 odst. 3 ZOK, podle kterého funkce delegáta zaniká volbou nového delegáta (s možností vykonávat funkci i opakovaně po více než jedno volební období) v tomto případě nemusí být dosavadní delegát výslovně odvoláván. Jako rozhodující právní skutečností bude první volba delegáta následující po dni účinnosti zákona o obchodních korporacích, tj. po 1. lednu Den skončení volebního ob- 5

6 dobí takto zvoleného kandidáta bude dnem skončení volebního období i pro ostatní delegáty zvolené následně na tuto skutečnost budou navrhovaní delegáti před volbou upozorněni. Vzhledem ke skutečnosti, že první delegát byl takto zvolen dne 27. ledna 2014, bude den 27. ledna 2019 dnem skončení všech následně zvolených delegátů. Představenstvo schválilo zkrácení volebního období všech delegátů shromáždění delegátů družstva zvolených po 27. lednu 2014 tak, že s účinností k 28. lednu 2019 bude provedena nová volba delegátů (volba samotná může proběhnout i dříve s odloženou dobou mandátu). Zákon o katastru nemovitostí informace o novém poplatku za výmaz zástavního práva Dnem nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nově upravuje podmínky pro vkladové řízení u převodů bytů, garáží a pozemků. Při převodech bytů, garáží a pozemků do vlastnictví členů družstva se podává jednak návrh na vklad vlastnického práva k nemovitostem, jednak návrh na výmaz zástavního práva k nemovitostem. Do byl výmaz zástavního práva prováděn katastrálním úřadem pouze záznamem a nebyl zpoplatněn. S přijetím nového katastrálního zákona provádí katastrální úřad výmaz zástavního práva vkladem, který je podle 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zpoplatněn částkou 1000 Kč. Družstva od předmětného poplatku nejsou osvobozena a musí předmětný poplatek před vkladovým řízením uhradit. Nové právní normy Legislativní změny, které nastaly s účinností k 1. lednu 2014, jsou mnohými právníky považovány za nejvýznamnější právní změny za několik posledních desetiletí. O to významnější pohled je jim třeba věnovat, dotýkají-li se podstatnou měrou právního stavu v oblasti bydlení. Dlouho očekávanou změnu zákona a neméně očekávaným pohledem, jak se s ní vypořádá právní praxe, přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (často nazýván novým občanským zákoníkem) a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Zatímco na druhý jmenovaný zákon bylo s ohledem na šestiměsíční lhůtu stanovenou družstvům pro přizpůsobení stanov kogentním ustanovením zákona nutno již reagovat a nové Stanovy Stavebního bytového družstva Zahradní Město i družstev, která jsou jím spravována, již byly přijaty, přizpůsobování stanov společenství vlastníků jednotek budou prováděna v následujícím období. Lhůta pro toto přizpůsobení je stanovena do Dostatečná délka této lhůty ve spojení s aktuální prací komise ministerstva spravedlnosti na novelizaci tohoto občanského zákoníku nás vede k závěru pečlivě zvažovat, zda je nutná bezprostřední změna stanov či zda vyčkat popsané novelizace. K dopadu nové právní úpravy na stanovy SVJ lze především poukázat na dostatečnou volnost pro úpravu specifických podmínek jednotlivých objektů s využitím poznatků předchozí praxe. 6

7 Významné změny jsou podle ustanovení 1194 až 1216 občanského zákoníku zejména tyto: - zákon již neupravuje tzv. vzorové stanovy, 1200 vymezuje obligatorní náležitosti stanov, - nové rozdělení pravomocí mezi shromážděním ( 1208) a statutárním orgánem (výborem), - namísto přímého výkonu správy postačí její zajištění, - přísnější úprava pro účast na shromáždění (plná moc i mezi manželi), - vyšší kvórum pro hlasování na shromáždění než nadpoloviční většina přítomných lze nyní upravit stanovami odst. 2, - možnost hlasovat i mimo shromáždění (per rollam) až 1214, - člen statutárního orgánu již nemusí být členem společenství, - širší ohlašovací povinnost vůči společenství, - širší práva vlastníka na informace, - úprava zániku SVJ. Občanský zákoník dále ukládá, že pro společenství vlastníků jednotek se v záležitostech výslovně neupravených zvláštním oddílem přiměřeně použijí ustanovení NOZ o spolku ( 214 až 302 NOZ) a obecná ustanovení o právnických osobách (vedle názvu a sídla též ustanovení o orgánech právnických osob až 160, či o jednání za právnickou osobu až 167 NOZ). V souvislosti s úpravou právního režimu bydlení je nutné zmínit též další předpisy, které provádějí práva a povinnosti podle nového občanského zákoníku: Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím upravuje a) způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, b) části nemovité věci, které jsou společné, c) podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku. Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, popisuje možné způsoby přechodu vlastnických práv k družstevním bytům včetně vypořádání věcných břemen. 7. Informace provozně-technického úseku Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o povinnosti zajistit vypracování PENB. Připomínáme, že od se tato povinnost vztahuje na všechny bytové domy s energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m². Postupně vyplyne povinnost pro všechny ostatní domy do PENB určuje, jak je daný dům energeticky náročný a jaká by se měla provést opatření, aby se energetická náročnost budovy snížila. 7

8 Povinné měření spotřeby tepla v bytech Všeobecně je v posledních letech kladen důraz na šetření energií, z čehož vyplývá i nařízení zák. č. 318/2012 Sb., v platném znění, který nařizuje povinnost instalace indikátorů rozúčtování nákladů tepla (IRTN). Dle tohoto nařízení je povinnost pro vlastníky všech bytových domů provést instalaci IRTN do V případě, že k instalaci nedojde, může být dané společenství či družstvo finančně sankcionováno. Snižování energií prostřednictvím chemického čištění topných soustav S úsporou energií souvisí stáří topných soustav. Topné soustavy jsou značně zanesené a topná tělesa nemají již takovou výhřevnost jako na začátku své existence, což je v některých případech více než 50 let. Tento problém nedostatečné výhřevnosti topného systému a následně možnost snížení topných nákladů lze řešit chemickým čištěním topného systému v celém domě, což je alternativní způsob vedoucí k minimalizaci výdajů za teplo a zároveň zachovat komfort pro uživatele dotčených prostor. Chemickým čištěním topných soustav v cihlových či panelových domech lze reálně dosahovat úspor nákladů za teplo ve výši % s dobou návratnosti investice 1,5 3 roky. Přičemž je doporučováno dodržovat interval mezi dalšími čištěními v rozsahu 7 až 10 let nebo dle potřeby. Fyzikální úpravna vody Další alternativou v úsporách je provedení instalace fyzikální úpravny vody v domě. Tato úpravna je určena pro pitnou i užitkovou vodu a je zde využito specifické magnetické pole. Toto dostatečně silné a speciálně usměrněné magnetické pole způsobí rezonanční roz - kmitání molekul, krystalická struktura se rozbije a vzniká kal uvedených solí. Ihned po instalaci brání toto zařízení tvorbě nových nánosů vodního kamene v potrubí a k odstranění starých dojde po 6-9 měsících. Nainstalováním tohoto zařízení dochází k úsporám za el. energii v domácnostech, jelikož topná tělesa v pračkách, myčkách, boilerech apod. zůstávají čisté a spotřebiče mají topná tělesa stále jako nová neusazují se na nich vápenné nánosy. V případě chloru obsaženém ve vodě dochází k odbourávání molekul chloru, tudíž v upravené pitné vodě chlor není chuťově ani čichově cítit. Dále toto zařízení zabraňuje tvoření řas a sterilizuje bakterie. Instalací fyzikální úpravny vody dochází k prodloužení životnosti potrubí, je dodávána kvalitnější voda a současně dochází k úsporám nejen el. energie, ale i nákladům vzniklým při výměně potrubí, které je jinak daleko dříve tzv. zarostlé vodním kamenem. Energetická liga (EL) Již v minulém čísle Zpravodaje jsme se zmiňovali o možnosti zapojit se do projektu tzv. Energetické ligy. Zapojení se do tohoto projektu je zcela zdarma a slouží k lepšímu přehledu a k poskytnutým informacím, jak jsou dané domy v daném roce energeticky náročné. Organizátorem Energetické ligy je Družstevní marketingové sdružení Česká republika, Kollárova 18, Praha 8, správou a administrací EL je pověřena společnost I.RTN s.r.o., Hvožďanská 3, Praha 4. Účastníkem EL se může stát kterýkoliv vlastník bytového domu na území ČR (např. SVJ, bytové družstvo, obec, fyzická nebo právnická osoba). Přihlašovatelem účastníka do EL může 8

9 být buď oprávněná osoba (např. statutární orgán SVJ, bytového družstva) nebo správce domu k tomu pověřený daným výborem SVJ či představenstvem daného družstva. Pro účast stačí řádně vyplnit Přihlášku včetně příloh prostřednictvím webové stránky Po přihlášení jsou všichni účastníci EL uvedeni ve veřejně přístupném tabulkovém přehledu na webové stránce Změny u Pražských vodovodů a kanalizací a.s. V roce 2013 došlo ze strany společnosti Pražské vodovody a kanalizace a. s. (dále jen PVK) ke změnám týkajícím se smluv a fakturace vodného a stočného, a to zejména ke změně systému odečtů patních vodoměrů u jednotlivých odběrných míst a tím i ke změně fakturačního období, což v některých případech znemožnilo provést řádné roční vyúčtování (ke konci dubna). Z tohoto důvodu jsme v listopadu 2013 oslovili zástupce spravovaných objektů s žádostí o provedení samoodečtů patních vodoměrů a u objektů, kde nebyly včas doručeny faktury, jsme provedli vyúčtování na základě dohadných položek (zpracovaných podle dodaných samoodečtů). Bylo to však provizorní řešení přijaté v časové tísni, navíc s sebou přineslo tu nevýhodu, že se tato dohadná položka nepromítla do následné fakturace PVK. Proto SBD ZM spolu s ostatními bytovými družstvy (členy DMS ČR) - vstoupilo do jednání se společností Pražské vodovody a kanalizace a. s. a po složitém jednání se podařilo dojednat následující varianty řešení: Varianta samoodečtu Zástupci objektu provedou na přelomu kalendářního roku (nejlépe v den odečtů vodoměrů bytových) samoodečet, který následně předají na SBD ZM. Společnost PVK zřídí přístup pro pracovníky SBD ZM na svou webovou aplikaci, kde bude možné odečet zadat. Obratem přijde na SBD ZM elektronickou cestou faktura potřebná pro roční vyúčtování služeb. Toto řešení se jeví jako vhodné, protože při spojení odečtů bytových a patních vodoměrů nebude docházet k nárůstu rozdílu spotřeby mezi těmito vodoměry. Odečet musí proběhnout do konce ledna a zapsání stavu nejpozději do 10. února příslušného roku. Přístup na webovou aplikaci PVK pro jednotlivé objekty prozatím zajištěn nebude, ale bude zajišťován v rámci správy SBD ZM. Tato služba je ze strany PVK podmíněna podpisem nové smlouvy. Varianta odečtu PVK Zástupci PVK přislíbili, že se pokusí naplánovat fakturační odečty pro naše SBD na termíny listopad leden (to platí pro případ, že si zástupci objektu nezvolí variantu samo odečtu). Toto řešení je vhodné tam, kde není možné sjednotit odečty bytových vodoměrů s patním (např. umístění patního vodoměru v nebezpečné šachtě např. šachta v chodníku, silnici, parkovišti apod.). Kooperativa POJIŠŤOVNA a. s. Křížová odpovědnost Tak jako v předchozích ročnících vydání Zpravodaje, připomínáme, že pokud je dům pojištěn pod rámcovou pojistnou smlouvou u společnosti Kooperativa POJIŠŤOVNA a. s., s touto pojistnou smlouvou souvisí i tzv. plnění z křížové odpovědnosti. 9

10 U případů, kdy vlastník či nájemce nemá sjednáno své individuální pojištění odpovědnosti a v jiném bytě nebo ve společném prostoru vznikne škoda na zařízení, které je pevnou součástí bytu nebo společného prostoru, je tato škoda likvidní právě na základě sjednaného křížového pojištění odpovědnosti. Pokud vznikne v nepojištěném bytě škoda např. z důvodu prasklé připojovací hadičky k WC nebo pračce, příp. přeteče-li vana, tak tyto škody nejsou z křížové odpovědnosti hrazeny a vlastník bytové jednotky by měl mít sjednáno své vlastní pojištění domácnosti, ze kterého by byla vzniklá škoda hrazena. S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se zásadním způsobem změnily možné důsledky vašeho jednání či jednání vašich nejbližších. Občanský zákoník totiž významně rozšířil okruh odpovědnosti toho, kdo svým jednáním přivodí újmu třetí osobě. Dá se očekávat, že se výrazně zvýší náhrady za způsobenou škodu i rozsah škod, které bude třeba napříště hradit (např. nový pojem psychická újma). Berte vážně upozornění, že se odškodnění v případech újmy na zdraví mohou lehce vyšplhat do statisícových či milionových částek, proto je velmi důležité pojištění sjednat. Pojištění pro klienty Družstevního marketingového sdružení Česká republika Kooperativa ve spolupráci s Družstevním marketingovým sdružením Česká republika připravila pro klienty DMS ČR (týká se vlastníků bytů nebo osob žijících v bytech, které se nacházejí v domech pojištěných pod rámcovou smlouvou uzavřenou mezi DMS ČR a Kooperativou), zajímavá cenová zvýhodnění. Slevy na pojištění majetku: - 25 % při pololetní či čtvrtletní platbě pojistného, - 30 % při roční platbě pojistného. A k tomu navíc sleva ve výši 300 Kč na první zaplacené pojistné. Sleva se dá využít na pojištění domácnosti, včetně připojištění právní ochrany, na pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti. Poukaz v hodnotě 300 Kč si lze vyzvednout na pracovištích provozně-technického úseku SBD ZM. Ti, kdo mají již uzavřenou pojistnou smlouvu s Kooperativou, a. s., mají možnost přepočtu této již uzavřené pojistky. Slevy na pojištění vozidel: - o 5 % vyšší sleva na povinné ručení oproti standardní obchodní slevě, - o 10 % vyšší sleva na havarijní pojištění. Cenové zvýhodnění na výše uváděné produkty platí pro klienty DMS ČR, kteří si sjednají pojištění v období od do Pro sjednání pojištění či další informace se obraťte na kteroukoli pražskou pobočku Kooperativy nebo na kontaktní místo: tel , 10

11 8. Personální změny na správě družstva Na pracovní pozici vedoucího majetkoprávního úseku (právník družstva) byl po ukončení pracovního poměru JUDr. Kvasničky v prosinci 2013 na základě výběrového řízení přijat dnem JUDr. Pavel Zeman. Od pracuje na místě technika pro oblast Skalka Bc. Lenka Korandová. 9. Informace k portálu e-domovník SBD Zahradní Město připravuje pro společenství vlastníků (SV) a bytová družstva (BD) ve své správě novou službu s názvem e-domovník. E-Domovník je internetový portál, který umožňuje zveřejňování a sdílení členských, ekonomických a technických informací, týkajících se budov SV a BD. Je provozován jako nadstavba aplikačního systému WAM S/3, z něhož čerpá primární data. Součástí portálu je i vývěska. Na tuto vývěsku může statutární orgán (výbor, představenstvo) umísťovat vlastní informace a přístup k ní bude umožněn každému členu SV a BD. Služba je nabízena v rámci stávajícího poplatku za správu. V případě zájmu o zavedení e-domovníka nebo o další informace kontaktujte pí Evu Kůstkovou, tel , 10. XI. reprezentační ples DMS ČR XI. reprezentační ples pražských bytových družstev sdružených do Družstevního marketingového sdružení Česká republika se bude konat v pátek 20. února 2015 od hod. ve všech sálech Národního domu na Vinohradech. 11. Návštěvní hodiny na správě družstva v závěru r a na začátku r Poslední návštěvní hodiny na správě družstva v roce 2014 budou v pondělí , první návštěvní hodiny v novém roce budou v pondělí Návštěvní hodiny na správě družstva zůstávají i nadále v nezměněném rozsahu, tj. pondělí dopoledne od do hodin a odpoledne od do hodin. Připomínáme, že po dohodě s jednotlivými zaměstnanci správy družstva je možno, a to jen ve zcela výjimečných případech, předem telefonicky či em sjednat individuální návštěvu mimo návštěvní hodiny. Předem nedomluvené a ze strany příslušného zaměstnance správy družstva nepotvrzené návštěvy nebudou moci být přijaty. Aktuální spojení (telefon, ) najdete na webových stránkách družstva. 11

12 Poznámky: 12

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku

Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku konané dne 10. listopadu 2014 v době od 19:00 hod. v sušárně č. 1 v domě čp. 1542. Členskou schůzi zahájil pan Parkan v 19:05 hodin. Byla provedena prezence

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby 67 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Zápis z jednání zasedání shromáždění Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ 251 68 je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny,

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny, Okresní stavební bytové družstvo Louny 438 01 Žatec, Studentská 2628. IČO 00005797, DIČ CZ 00005797, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/l. v oddílu DrXXVI, vložka 319. Směrnice

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 114

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 114 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo Blansko, Pražská 66, konaného dne 17. května 2016 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

O b s a h Informátoru č. 2/13

O b s a h Informátoru č. 2/13 O b s a h Informátoru č. 2/13 - Usnesení ze schůze Shromáždění delegátů - Termín konání schůze Shromáždění delegátů - Pozvánka na podzimní porady předsedů samospráv - Upozornění předsedů samospráv (formulář

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Bc. Bohumilem Zoufalíkem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení. (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení. (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb. 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ve znění zákona č. 104/2015 Sb.

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 24 9. funkční období 24 Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (Navazuje na sněmovní tisk č. 657

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 7/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v... z 7 26.3.2013 10:28 Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

Hlasovací a jednací řád

Hlasovací a jednací řád Hlasovací a jednací řád I Základní ustanovení článek 1 Jednací a volební řád Společenství vlastníků jednotek Puškinova č.o/č.p 523/45, 524/47 a 525/49 Vyškov ( dále jen SVJ) upravuje postup orgánů družstva

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 19. května 2015 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek

Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek Pavla Schödelbauerová Ministerstvo pro místní rozvoj Listopad 2012 www.mmr.cz Společenství vlastníků

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

20. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

20. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA 20. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV dne: 26. 8. 2014 BOD PROGRAMU: 3 Název předkládaného materiálu Předkládá se Předkládá Odpovědný zpracovatel Zpracoval Informace o

Více

Platební řád. Článek 1.

Platební řád. Článek 1. Platební řád Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 podle článku 19. Stanov Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 (dále jen stanovy ) přijímá

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

Služby spojené s užíváním bytu

Služby spojené s užíváním bytu Služby spojené s užíváním bytu Ing. Milan Taraba, místopředseda ČSRB a předseda SON ČR Workshop o aktuálních otázkách bydlení 15. listopadu 2016 1 Náklady na bydlení jsou ovlivňovány plněním spojených

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BĚLUŇSKÁ 1840

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BĚLUŇSKÁ 1840 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BĚLUŇSKÁ 1840 Běluňská 1840/6, 193 00 Praha 9, Ič. 247 57 454 P R A V I D L A o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě Část 1 I. 1) Pravidla

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů

Více

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8 Platební řád SVJ Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen společenství) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005,

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk

VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Šumperk Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Šumperk (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 21.4.2016 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b)

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní Na Pískách 579, 254 01 Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008 Datum

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe Centrum energetického poradenství PRE 17.10.2013 Praha Ing. Jiří Zerzaň Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe NOVÉ LEGISLATIVNÍ NORMY Zákon č. 318/2012 Sb. - novela zákona č.

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Vážení vlastníci, omlouváme se, ale po konzultaci s externími právníky z řad advokátů a soudců jsme přizpůsobili návrh programu shromáždění

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž S M Ě R N I C E pro stanovení výše nájemného z bytů a nebytových prostorů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období USNESENÍ č. 257 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 48. schůze dne 12. září 2001 Návrh poslanců Zuzky

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii Čl.1 Společenství vlastníků (dále jen SVJ) ve spolupráci se Správcem zajišťuje instalaci poměrových měřičů teplé užitkové vody (dále TUV), studené vody (dále SV) a rozdělovačů topných nákladů (dále RTN)

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více