ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město"

Transkript

1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad Webové stránky: OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace o 101. SD SBD ZM 3. Informace o 102. SD SBD ZM 4. Informace o práci představenstva SBD ZM v období 01-10/ Informace ekonomického úseku 6. Informace majetkoprávního úseku 7. Informace provozně-technického úseku 8. Personální změny na správě družstva 9. Informace k portálu e-domovník 10. XI. reprezentační ples DMS ČR 11. Návštěvní hodiny na správě družstva v období konce r a na začátku r Informace o 100. SD SBD ZM 100. SD SBD ZM se konalo v zasedacím sále SBD Zahradní Město, Zvonková 3048, Praha 10. Na tomto shromáždění byla přednesena zpráva o činnosti představenstva SBD ZM, včetně kontroly usnesení 99. SD, zpráva o činnosti správy družstva a zpráva kontrolní komise SBD ZM za uplynulé období. Hlavním bodem tohoto podzimního shromáždění delegátů bylo projednání a schválení rozpočtu pro rok 2014 dle návrhu předloženého představenstvem. Tento návrh rozpočtu obdrželi všichni delegáti s pozvánkou na toto jednání stejně tak jako návrh úpravy Stanov SBD ZM SD po projednání předložených zpráv vzalo na vědomí zprávu o činnosti představenstva SBD ZM, zprávu o činnosti správy družstva a zprávu kontrolní komise SBD ZM. Dále 100. SD projednalo a schválilo rozpočet správy družstva pro rok 2014 podle návrhu předloženého představenstvem a projednalo a schválilo úpravu Stanov SBD ZM. Dále SD schválilo odměnu představenstva a kontrolní komise za rok 2014, která bude vyplacena z rozpočtu roku 2015 a smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva. Dále 100. SD uložilo představenstvu předložit příštímu shromáždění delegátů návrh opatření na snížení schodku rozpočtu správy družstva. 1

2 2. Informace o 101. SD SBD ZM 101. SD SBD ZM se konalo v zasedacím sále SBD Zahradní Město, Zvonková 3048, Praha 10. Toto 101. shromáždění delegátů SBD ZM po projednání předložených zpráv a návrhů vzalo na vědomí zprávu o činnosti představenstva SBD ZM, zprávu o činnosti správy družstva a zprávu kontrolní komise SBD ZM SD dále schválilo volební komisi pro dovolbu člena představenstva ve složení JUDr. Pavel Zeman, Dagmar Stehlíková a Da nie - la Králová. Dále schválilo Stanovy SBD ZM, roční účetní závěrku, rozdělení hospodářského výsledku (zisk ve výši ,26 Kč přidělit do sociálního fondu) a výroční zprávu družstva za rok 2013, vyplacení jednorázové roční odměny za rok 2013 pro členy představenstva SBD ZM a členy kontrolní komise SBD ZM v celkové výši Kč, vnitřní prováděcí předpis 119/2014 o poskytování odměny funkcionářům SBD ZM, smlouvy o výkonu funkce pro představenstvo a kontrolní komisi. Zároveň schválilo komisi pro přípravu voleb představenstva a kontrolní komise SBD ZM v roce 2014 ve složení JUDr. Pavel Zeman, Dagmar Stehlíková, Daniela Králová, volební řád SBD ZM a jednací řád shromáždění delegátů SBD ZM. Toto 101. SD zvolilo za člena představenstva Blanku Schafferovou. 3. Informace o 102. SD SBD ZM 102. SD SBD ZM se konalo v zasedacím sále SBD Zahradní Město, Zvonková 3048, Praha 10. Hlavním bodem 102. SD byla volba představenstva a kontrolní komise SBD ZM. Na 101. SD byla zvolena komise pro přípravu voleb, která obdržela 9 kandidátek do představenstva a voleno bylo 5 členů a 4 kandidátky do kontrolní komise a voleni byli 3 členové. Shromáždění zvolilo volební komisi ve složení Ing. Vít Hrdlička, Daniela Králová, Mgr. Jindřiška Nevyjelová, Dagmar Stehlíková. Volební komise zkontrolovala kandidátní listiny a zajistila řádný průběh voleb. Předseda volební komise Ing. Hrdlička přednesl charakteristiku jednotlivých kandidátů do představenstva a kontrolní komise a delegáti měli možnost vyjádřit se k jednotlivým kandidátům, stejně tak byla dána možnost kandidátům vyjádřit se k důvodu své kandidatury. Vzhledem k tomu, že všichni kandidáti splňovali požadavky, postupovalo se dle platného volebního řádu SBD ZM a proběhly volby do jednotlivých orgánů družstva shromáždění delegátů SBD ZM zvolilo představenstvo a kontrolní komisi ve složení: představenstvo: Milan Hlinák, Ing. Tomáš Holenda, Ing. Josef Krča, JUDr. Kateřina Nečasová, Blanka Schafferová. Žádný náhradník zvolen nebyl. Kontrolní komise: Ing. Jiří Kaftan, Ing. Jiří Vaníček, Ing. Alena Wišová. Náhradníkem byl zvolen Ing. Jiří Svoboda. Po skončení jednání se sešlo nové představenstvo a kontrolní komise k ustavujícím schůzím, na kterých byli zvoleni předsedové a místopředsedové jednotlivých orgánů. Předsedou představenstva SBD ZM byl zvolen Ing. Tomáš Holenda, místopředsedou představenstva JUDr. Kateřina Nečasová. Předsedou kontrolní komise SBD ZM byl zvolen Ing. Jiří Kaftan a místopředsedou Ing. Jiří Vaníček. Představenstvo tímto děkuje všem dosavadním členům obou orgánů za práci věnovanou družstvu ve funkčním období a zároveň děkuje všem kandidátům, kteří projevili zájem o práci v představenstvu a kontrolní komisi a nebyli zvoleni. 2

3 Představenstvo zároveň děkuje členům komise pro přípravu voleb za zpracování došlých kandidátek a přípravu všech náležitostí nutných pro hladký průběh voleb obou orgánů. Poděkování patří též volební komisi, která zajistila zdárný průběh voleb do představenstva a kontrolní komise SBD ZM. 4. Informace o práci představenstva SBD ZM v období 01-10/2014 Představenstvo se v roce 2014 scházelo v průběhu roku dle rozpisu zasedání. Během roku se konalo 13 zasedání představenstva, jedno mimořádné zasedání a dvě společné schůzky představenstva a kontrolní komise k přípravě 100. a 101. SD. Letošní rok byl velmi bohatý na legislativní změny, které zasahují každého z nás a zároveň i fungování družstva. Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákon č. 90/2002 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Nabytím účinnosti těchto zákonů byl zrušen zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jimiž se převážně řídila činnost našeho družstva. Došlo tedy k některým podstatným změnám jak pro fungování družstev, tak pro jednotlivá společenství vlastníků. V praxi to znamená, že budou existovat dva právní režimy v rámci vlastnictví bytů a fungování společenství vlastníků. Jednotlivá družstva musela upravit své stanovy do , společenství vlastníků si budou muset upravit stanovy tak, aby odpovídaly nové úpravě, a to ve lhůtě tří let. Jde o ustanovení stanov, která budou od v rozporu s donucovacími ustanoveními nového občanského zákoníku. V případě úpravy stanov společenství, stejně tak, jak tomu bylo dříve u družstev, bude úprava stanov formou veřejné listiny, tedy za účasti notáře. Zákony někde zpřísňují, a někde zvolňují rozhodování, např. při rozhodování společenství již bude stačit nadpoloviční většina přítomných vlastníků, hlasování bude možno provádět i koresponden - čním způsobem, jsou zpřísněny povinnosti vlastníků, atd. Pozitivní je snad možnost, že členem výboru společenství, případně statutárním orgánem, může být i cizí osoba, která není vlastníkem bytu v domě. Dá se tedy říci, že právní úprava prakticky posiluje význam stanov a prohlášení vlastníka. Dalším zákonem platným od je zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty. Tento zákon řeší postup při vyúčtování záloh na služby, vymezuje jejich rozsah, jejich výši a zároveň řeší i vyúčtování těchto služeb. Pro rok 2014 představenstvo odsouhlasilo prodloužení pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, a. s. na pojištění objektů ve vlastnictví a správě SBD ZM, schválilo uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Allianz, a. s. na pojištění odpovědnosti právnických osob a rozhodlo též o provedení auditu hospodaření družstva za rok Představenstvo vyzvalo jednotlivé členy družstva na objektech, pokud mají zájem pracovat v představenstvu nebo kontrolní komisi SBD ZM, aby vyplnili formulář Návrh na kandidáta do představenstva a kontrolní komise, doporučil jej výbor, člen orgánu družstva, příp. delegát a předali takto vyplněný formulář do sekretariátu správy družstva. Rok 2014 je rokem volebním a tudíž představenstvo společně se správou družstva připravovalo vše potřebné pro hladký průběh voleb do představenstva a kontrolní komise SBD ZM. Volby se konaly 20. října 2014 v zasedacím sále SBD Zahradní Město a měly zdárný průběh. 3

4 5. Informace ekonomického úseku Několik poznámek k předpisu záloh a vyúčtování služeb podle nového zákona č. 67/2013 Sb. Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, zpřesňuje lhůty pro vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků za služby spojené s bydlením a majetkové sankce za nerespektování zákonných povinností. V letošním roce se v SBD ZM při vyúčtování služeb (topné sezony za rok 2013) poprvé postupovalo podle zákona č. 67/2013 Sb. Jednalo se o zkušební zpracování, neboť dle účinnosti tohoto předpisu je ostrý provoz poprvé nařízen až pro vyúčtování služeb za rok Ukázalo se, že největším problémem celé akce může být lhůta stanovená pro její dokončení, tj. do 30. dubna. Většina samospráv, SVJ a družstev totiž pro rozpočítání položek médií (tepla, teplé a studené vody) využívá služeb externích společností, které někdy nejsou schopny dodat potřebné výstupy včas, případně mají ve smlouvách nastaveny příliš dlouhé dodací lhůty. Je tedy nutné vyvolat s těmito firmami jednání a dohodnout nové termíny tak, aby SBD ZM obdrželo příslušné údaje vždy nejpozději do konce března. Každý rok se v rámci reklamací vyúčtování topné sezony pravidelně objevují stížnosti na rozpočítání služeb podle počtu osob, konkrétně na to, že na bytovou jednotku jsou účtovány náklady, přestože byla celý rok prázdná a nikdo v ní nebydlel. Ze zákona č. 67/2013 Sb., 2 odst. g) však vyplývá, že i v tomto bytě se počítá nejméně s jednou osobou, a to s vlastníkem nebo nájemcem bytu. Rovněž část tepla (základní složka, která u tepla pro vytápění činí % a u tepla pro ohřev vody 30 % celkových nákladů) se rozpočítává na všechny jednotky, bez ohledu na to, zda se v nich topilo nebo ne (zda byla nebo nebyla naměřena spotřeba) - vyhl. č. 372/2001Sb., 4, 5. Bude-li tedy bytová jednotka celý rok neobydlená a nebude se v ní topit, přesto u ní budou ve vyúčtování topné sezony vedle nákladů rozdělovaných rovným dílem a podle spoluvlastnických podílů vykázány i náklady na teplo, teplou vodu a rovněž i na služby, které se dle zákona nebo rozhodnutí SVJ či BD rozpočítávají podle počtu osob. Odečty vodoměrů a tepelných měřičů a rozpočítání nákladů na teplo, teplou a studenou vodu Zákon č. 67/2013 Sb., o službách stanoví termín dokončení vyúčtování služeb za předchozí rok na 30. duben následujícího roku. Dodržení tohoto termínu se však v mnoha případech jeví jako obtížné, zejména z důvodu dlouhých dodacích lhůt u společností, které pro SVJ a BD odečítají a rozpočítávají náklady na teplo, teplou a studenou vodu. Proto se SBDZM rozhodlo do tohoto procesu zapojit. V prvé fázi se bude jednat o rozpočítání naměřených hodnot. SVJ nebo družstvo si tedy musí zajistit provedení odečtů měřidel, ať už vlastními silami nebo např. prostřednictvím firem, které jim měřiče nainstalovaly, a takto zjištěné údaje (se zohledněním koeficientů pro rozpočet tepla) předat nejpozději 15. února do kanceláře nájemného a služeb SBD ZM. Pokud se uvedený postup osvědčí a bude o něj zájem, pokusí se SBD ZM v další fázi službu rozšířit. 4

5 Postup při individuální žádosti vlastníka (nájemce) o zvýšení nebo snížení předpisu plnění poskytovaných s užíváním jednotky u společenství vlastníků a malých bytových družstev SBD Zahradní Město připravuje pro spravované objekty změny předpisů příspěvku vlastníka (nájmu) zpravidla jednou ročně, a to k 1. lednu, v rámci přípravy rozpočtu SVJ (BD) na daný rok. Předpis je navržen na základě skutečného vývoje nákladů v předchozím uzavřeném zúčtovacím období, s přihlédnutím k očekávaným změnám v aktuálním roce (avizované zdražení tepla, vody, elektrické energie, odvozu komunálního odpadu apod.) a s přihlédnutím k míře inflace. Společenství vlastníků a bytové družstvo pak návrh dotvoří dle vlastního uvážení a schválí. Někdy se však stane, že u jednotlivého vlastníka nebo nájemce vznikne situace, kdy je vhodné předpis upravit zvýšit nebo i snížit. Jak v takovém případě postupovat? SBD ZM jako správce je pouze vykonavatelem vůle svých zákazníků, proto předpis samo na základě vlastního rozhodnutí změnit nemůže. Zadavatelem úkolů správci je statutární orgán SVJ a BD. Vlastník (nájemce), který má oprávněný důvod o změnu předpisu požádat, nechť se tedy obrátí na výbor SVJ (představenstvo BD), který rozhodne, zda žádosti vyhoví nebo nevyhoví. Statutární orgán může tuto pravomoc zcela nebo z části písemně delegovat na SBD ZM (např. rozhodnutím, že žádosti pouze o zvýšení předpisu lze akceptovat i bez schválení výborem představenstvem, nebo u služeb, které se rozpočítávají podle počtu osob, že SBD ZM předpis musí změnit vždy, když v jednotce dojde ke změně počtu osob). Potom by ovšem měl tuto skutečnost oznámit vlastníkům (nájemcům) trvalým zveřejněním na nástěnce (vývěsce) SVJ a BD. 6. Informace majetkoprávního úseku Sjednocení volebního období delegátů SBD Zahradní Město s nabytím účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, bylo nuceno přikročit ke sjednocení volebního období delegátů. Ustanovení 674 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (ZOK) totiž určuje, že: Delegát se volí na funkční období určené stanovami, které nesmí být delší než 5 let. (Toto ustanovení konkretizuje článek 37 odst. 2 písm. b) platných Stanov SBD ZM, který upřesňuje délku volebního období na 5 let.) Oproti dříve platnému obchodnímu zákoníku však nově 632 ZOK stanoví: Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně, to platí i pro delegáty. Přizpůsobování právních poměrů bytových družstev nové legislativě nutně vyvolává střet dvou principů právní úpravy: délky volebního období a požadavku skončení mandátu ve stejnou dobu. Možné řešení bylo nalezeno ve využití ustanovení 674 odst. 3 ZOK, podle kterého funkce delegáta zaniká volbou nového delegáta (s možností vykonávat funkci i opakovaně po více než jedno volební období) v tomto případě nemusí být dosavadní delegát výslovně odvoláván. Jako rozhodující právní skutečností bude první volba delegáta následující po dni účinnosti zákona o obchodních korporacích, tj. po 1. lednu Den skončení volebního ob- 5

6 dobí takto zvoleného kandidáta bude dnem skončení volebního období i pro ostatní delegáty zvolené následně na tuto skutečnost budou navrhovaní delegáti před volbou upozorněni. Vzhledem ke skutečnosti, že první delegát byl takto zvolen dne 27. ledna 2014, bude den 27. ledna 2019 dnem skončení všech následně zvolených delegátů. Představenstvo schválilo zkrácení volebního období všech delegátů shromáždění delegátů družstva zvolených po 27. lednu 2014 tak, že s účinností k 28. lednu 2019 bude provedena nová volba delegátů (volba samotná může proběhnout i dříve s odloženou dobou mandátu). Zákon o katastru nemovitostí informace o novém poplatku za výmaz zástavního práva Dnem nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nově upravuje podmínky pro vkladové řízení u převodů bytů, garáží a pozemků. Při převodech bytů, garáží a pozemků do vlastnictví členů družstva se podává jednak návrh na vklad vlastnického práva k nemovitostem, jednak návrh na výmaz zástavního práva k nemovitostem. Do byl výmaz zástavního práva prováděn katastrálním úřadem pouze záznamem a nebyl zpoplatněn. S přijetím nového katastrálního zákona provádí katastrální úřad výmaz zástavního práva vkladem, který je podle 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zpoplatněn částkou 1000 Kč. Družstva od předmětného poplatku nejsou osvobozena a musí předmětný poplatek před vkladovým řízením uhradit. Nové právní normy Legislativní změny, které nastaly s účinností k 1. lednu 2014, jsou mnohými právníky považovány za nejvýznamnější právní změny za několik posledních desetiletí. O to významnější pohled je jim třeba věnovat, dotýkají-li se podstatnou měrou právního stavu v oblasti bydlení. Dlouho očekávanou změnu zákona a neméně očekávaným pohledem, jak se s ní vypořádá právní praxe, přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (často nazýván novým občanským zákoníkem) a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Zatímco na druhý jmenovaný zákon bylo s ohledem na šestiměsíční lhůtu stanovenou družstvům pro přizpůsobení stanov kogentním ustanovením zákona nutno již reagovat a nové Stanovy Stavebního bytového družstva Zahradní Město i družstev, která jsou jím spravována, již byly přijaty, přizpůsobování stanov společenství vlastníků jednotek budou prováděna v následujícím období. Lhůta pro toto přizpůsobení je stanovena do Dostatečná délka této lhůty ve spojení s aktuální prací komise ministerstva spravedlnosti na novelizaci tohoto občanského zákoníku nás vede k závěru pečlivě zvažovat, zda je nutná bezprostřední změna stanov či zda vyčkat popsané novelizace. K dopadu nové právní úpravy na stanovy SVJ lze především poukázat na dostatečnou volnost pro úpravu specifických podmínek jednotlivých objektů s využitím poznatků předchozí praxe. 6

7 Významné změny jsou podle ustanovení 1194 až 1216 občanského zákoníku zejména tyto: - zákon již neupravuje tzv. vzorové stanovy, 1200 vymezuje obligatorní náležitosti stanov, - nové rozdělení pravomocí mezi shromážděním ( 1208) a statutárním orgánem (výborem), - namísto přímého výkonu správy postačí její zajištění, - přísnější úprava pro účast na shromáždění (plná moc i mezi manželi), - vyšší kvórum pro hlasování na shromáždění než nadpoloviční většina přítomných lze nyní upravit stanovami odst. 2, - možnost hlasovat i mimo shromáždění (per rollam) až 1214, - člen statutárního orgánu již nemusí být členem společenství, - širší ohlašovací povinnost vůči společenství, - širší práva vlastníka na informace, - úprava zániku SVJ. Občanský zákoník dále ukládá, že pro společenství vlastníků jednotek se v záležitostech výslovně neupravených zvláštním oddílem přiměřeně použijí ustanovení NOZ o spolku ( 214 až 302 NOZ) a obecná ustanovení o právnických osobách (vedle názvu a sídla též ustanovení o orgánech právnických osob až 160, či o jednání za právnickou osobu až 167 NOZ). V souvislosti s úpravou právního režimu bydlení je nutné zmínit též další předpisy, které provádějí práva a povinnosti podle nového občanského zákoníku: Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím upravuje a) způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, b) části nemovité věci, které jsou společné, c) podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku. Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, popisuje možné způsoby přechodu vlastnických práv k družstevním bytům včetně vypořádání věcných břemen. 7. Informace provozně-technického úseku Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o povinnosti zajistit vypracování PENB. Připomínáme, že od se tato povinnost vztahuje na všechny bytové domy s energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m². Postupně vyplyne povinnost pro všechny ostatní domy do PENB určuje, jak je daný dům energeticky náročný a jaká by se měla provést opatření, aby se energetická náročnost budovy snížila. 7

8 Povinné měření spotřeby tepla v bytech Všeobecně je v posledních letech kladen důraz na šetření energií, z čehož vyplývá i nařízení zák. č. 318/2012 Sb., v platném znění, který nařizuje povinnost instalace indikátorů rozúčtování nákladů tepla (IRTN). Dle tohoto nařízení je povinnost pro vlastníky všech bytových domů provést instalaci IRTN do V případě, že k instalaci nedojde, může být dané společenství či družstvo finančně sankcionováno. Snižování energií prostřednictvím chemického čištění topných soustav S úsporou energií souvisí stáří topných soustav. Topné soustavy jsou značně zanesené a topná tělesa nemají již takovou výhřevnost jako na začátku své existence, což je v některých případech více než 50 let. Tento problém nedostatečné výhřevnosti topného systému a následně možnost snížení topných nákladů lze řešit chemickým čištěním topného systému v celém domě, což je alternativní způsob vedoucí k minimalizaci výdajů za teplo a zároveň zachovat komfort pro uživatele dotčených prostor. Chemickým čištěním topných soustav v cihlových či panelových domech lze reálně dosahovat úspor nákladů za teplo ve výši % s dobou návratnosti investice 1,5 3 roky. Přičemž je doporučováno dodržovat interval mezi dalšími čištěními v rozsahu 7 až 10 let nebo dle potřeby. Fyzikální úpravna vody Další alternativou v úsporách je provedení instalace fyzikální úpravny vody v domě. Tato úpravna je určena pro pitnou i užitkovou vodu a je zde využito specifické magnetické pole. Toto dostatečně silné a speciálně usměrněné magnetické pole způsobí rezonanční roz - kmitání molekul, krystalická struktura se rozbije a vzniká kal uvedených solí. Ihned po instalaci brání toto zařízení tvorbě nových nánosů vodního kamene v potrubí a k odstranění starých dojde po 6-9 měsících. Nainstalováním tohoto zařízení dochází k úsporám za el. energii v domácnostech, jelikož topná tělesa v pračkách, myčkách, boilerech apod. zůstávají čisté a spotřebiče mají topná tělesa stále jako nová neusazují se na nich vápenné nánosy. V případě chloru obsaženém ve vodě dochází k odbourávání molekul chloru, tudíž v upravené pitné vodě chlor není chuťově ani čichově cítit. Dále toto zařízení zabraňuje tvoření řas a sterilizuje bakterie. Instalací fyzikální úpravny vody dochází k prodloužení životnosti potrubí, je dodávána kvalitnější voda a současně dochází k úsporám nejen el. energie, ale i nákladům vzniklým při výměně potrubí, které je jinak daleko dříve tzv. zarostlé vodním kamenem. Energetická liga (EL) Již v minulém čísle Zpravodaje jsme se zmiňovali o možnosti zapojit se do projektu tzv. Energetické ligy. Zapojení se do tohoto projektu je zcela zdarma a slouží k lepšímu přehledu a k poskytnutým informacím, jak jsou dané domy v daném roce energeticky náročné. Organizátorem Energetické ligy je Družstevní marketingové sdružení Česká republika, Kollárova 18, Praha 8, správou a administrací EL je pověřena společnost I.RTN s.r.o., Hvožďanská 3, Praha 4. Účastníkem EL se může stát kterýkoliv vlastník bytového domu na území ČR (např. SVJ, bytové družstvo, obec, fyzická nebo právnická osoba). Přihlašovatelem účastníka do EL může 8

9 být buď oprávněná osoba (např. statutární orgán SVJ, bytového družstva) nebo správce domu k tomu pověřený daným výborem SVJ či představenstvem daného družstva. Pro účast stačí řádně vyplnit Přihlášku včetně příloh prostřednictvím webové stránky Po přihlášení jsou všichni účastníci EL uvedeni ve veřejně přístupném tabulkovém přehledu na webové stránce Změny u Pražských vodovodů a kanalizací a.s. V roce 2013 došlo ze strany společnosti Pražské vodovody a kanalizace a. s. (dále jen PVK) ke změnám týkajícím se smluv a fakturace vodného a stočného, a to zejména ke změně systému odečtů patních vodoměrů u jednotlivých odběrných míst a tím i ke změně fakturačního období, což v některých případech znemožnilo provést řádné roční vyúčtování (ke konci dubna). Z tohoto důvodu jsme v listopadu 2013 oslovili zástupce spravovaných objektů s žádostí o provedení samoodečtů patních vodoměrů a u objektů, kde nebyly včas doručeny faktury, jsme provedli vyúčtování na základě dohadných položek (zpracovaných podle dodaných samoodečtů). Bylo to však provizorní řešení přijaté v časové tísni, navíc s sebou přineslo tu nevýhodu, že se tato dohadná položka nepromítla do následné fakturace PVK. Proto SBD ZM spolu s ostatními bytovými družstvy (členy DMS ČR) - vstoupilo do jednání se společností Pražské vodovody a kanalizace a. s. a po složitém jednání se podařilo dojednat následující varianty řešení: Varianta samoodečtu Zástupci objektu provedou na přelomu kalendářního roku (nejlépe v den odečtů vodoměrů bytových) samoodečet, který následně předají na SBD ZM. Společnost PVK zřídí přístup pro pracovníky SBD ZM na svou webovou aplikaci, kde bude možné odečet zadat. Obratem přijde na SBD ZM elektronickou cestou faktura potřebná pro roční vyúčtování služeb. Toto řešení se jeví jako vhodné, protože při spojení odečtů bytových a patních vodoměrů nebude docházet k nárůstu rozdílu spotřeby mezi těmito vodoměry. Odečet musí proběhnout do konce ledna a zapsání stavu nejpozději do 10. února příslušného roku. Přístup na webovou aplikaci PVK pro jednotlivé objekty prozatím zajištěn nebude, ale bude zajišťován v rámci správy SBD ZM. Tato služba je ze strany PVK podmíněna podpisem nové smlouvy. Varianta odečtu PVK Zástupci PVK přislíbili, že se pokusí naplánovat fakturační odečty pro naše SBD na termíny listopad leden (to platí pro případ, že si zástupci objektu nezvolí variantu samo odečtu). Toto řešení je vhodné tam, kde není možné sjednotit odečty bytových vodoměrů s patním (např. umístění patního vodoměru v nebezpečné šachtě např. šachta v chodníku, silnici, parkovišti apod.). Kooperativa POJIŠŤOVNA a. s. Křížová odpovědnost Tak jako v předchozích ročnících vydání Zpravodaje, připomínáme, že pokud je dům pojištěn pod rámcovou pojistnou smlouvou u společnosti Kooperativa POJIŠŤOVNA a. s., s touto pojistnou smlouvou souvisí i tzv. plnění z křížové odpovědnosti. 9

10 U případů, kdy vlastník či nájemce nemá sjednáno své individuální pojištění odpovědnosti a v jiném bytě nebo ve společném prostoru vznikne škoda na zařízení, které je pevnou součástí bytu nebo společného prostoru, je tato škoda likvidní právě na základě sjednaného křížového pojištění odpovědnosti. Pokud vznikne v nepojištěném bytě škoda např. z důvodu prasklé připojovací hadičky k WC nebo pračce, příp. přeteče-li vana, tak tyto škody nejsou z křížové odpovědnosti hrazeny a vlastník bytové jednotky by měl mít sjednáno své vlastní pojištění domácnosti, ze kterého by byla vzniklá škoda hrazena. S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se zásadním způsobem změnily možné důsledky vašeho jednání či jednání vašich nejbližších. Občanský zákoník totiž významně rozšířil okruh odpovědnosti toho, kdo svým jednáním přivodí újmu třetí osobě. Dá se očekávat, že se výrazně zvýší náhrady za způsobenou škodu i rozsah škod, které bude třeba napříště hradit (např. nový pojem psychická újma). Berte vážně upozornění, že se odškodnění v případech újmy na zdraví mohou lehce vyšplhat do statisícových či milionových částek, proto je velmi důležité pojištění sjednat. Pojištění pro klienty Družstevního marketingového sdružení Česká republika Kooperativa ve spolupráci s Družstevním marketingovým sdružením Česká republika připravila pro klienty DMS ČR (týká se vlastníků bytů nebo osob žijících v bytech, které se nacházejí v domech pojištěných pod rámcovou smlouvou uzavřenou mezi DMS ČR a Kooperativou), zajímavá cenová zvýhodnění. Slevy na pojištění majetku: - 25 % při pololetní či čtvrtletní platbě pojistného, - 30 % při roční platbě pojistného. A k tomu navíc sleva ve výši 300 Kč na první zaplacené pojistné. Sleva se dá využít na pojištění domácnosti, včetně připojištění právní ochrany, na pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti. Poukaz v hodnotě 300 Kč si lze vyzvednout na pracovištích provozně-technického úseku SBD ZM. Ti, kdo mají již uzavřenou pojistnou smlouvu s Kooperativou, a. s., mají možnost přepočtu této již uzavřené pojistky. Slevy na pojištění vozidel: - o 5 % vyšší sleva na povinné ručení oproti standardní obchodní slevě, - o 10 % vyšší sleva na havarijní pojištění. Cenové zvýhodnění na výše uváděné produkty platí pro klienty DMS ČR, kteří si sjednají pojištění v období od do Pro sjednání pojištění či další informace se obraťte na kteroukoli pražskou pobočku Kooperativy nebo na kontaktní místo: tel , 10

11 8. Personální změny na správě družstva Na pracovní pozici vedoucího majetkoprávního úseku (právník družstva) byl po ukončení pracovního poměru JUDr. Kvasničky v prosinci 2013 na základě výběrového řízení přijat dnem JUDr. Pavel Zeman. Od pracuje na místě technika pro oblast Skalka Bc. Lenka Korandová. 9. Informace k portálu e-domovník SBD Zahradní Město připravuje pro společenství vlastníků (SV) a bytová družstva (BD) ve své správě novou službu s názvem e-domovník. E-Domovník je internetový portál, který umožňuje zveřejňování a sdílení členských, ekonomických a technických informací, týkajících se budov SV a BD. Je provozován jako nadstavba aplikačního systému WAM S/3, z něhož čerpá primární data. Součástí portálu je i vývěska. Na tuto vývěsku může statutární orgán (výbor, představenstvo) umísťovat vlastní informace a přístup k ní bude umožněn každému členu SV a BD. Služba je nabízena v rámci stávajícího poplatku za správu. V případě zájmu o zavedení e-domovníka nebo o další informace kontaktujte pí Evu Kůstkovou, tel , 10. XI. reprezentační ples DMS ČR XI. reprezentační ples pražských bytových družstev sdružených do Družstevního marketingového sdružení Česká republika se bude konat v pátek 20. února 2015 od hod. ve všech sálech Národního domu na Vinohradech. 11. Návštěvní hodiny na správě družstva v závěru r a na začátku r Poslední návštěvní hodiny na správě družstva v roce 2014 budou v pondělí , první návštěvní hodiny v novém roce budou v pondělí Návštěvní hodiny na správě družstva zůstávají i nadále v nezměněném rozsahu, tj. pondělí dopoledne od do hodin a odpoledne od do hodin. Připomínáme, že po dohodě s jednotlivými zaměstnanci správy družstva je možno, a to jen ve zcela výjimečných případech, předem telefonicky či em sjednat individuální návštěvu mimo návštěvní hodiny. Předem nedomluvené a ze strany příslušného zaměstnance správy družstva nepotvrzené návštěvy nebudou moci být přijaty. Aktuální spojení (telefon, ) najdete na webových stránkách družstva. 11

12 Poznámky: 12

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup 12 2003 Bytové vlastnictví a vlastnictví samostatně určených nebytových prostor je dnes v

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek Petr Otáhal, s. r. o. 2012 PRÁVO A BYDLENÍ sborník vydaný v rámci realizace projektu s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky Právo a bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

Výstavba v Modřanech

Výstavba v Modřanech pro členy a klienty družstva V městské části Praha 12, v Pískové ulici v Modřanech, stojí objekt SBD POKROK, který sloužil řadu let provozně-technickému úseku. Život ale přináší změny, celý úsek se postupně

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku''

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Podle přechodných ustanovení ZOK ( 777) se ve stanovách všech družstev ruší k 1. lednu 2014 všechna ustanovení, která jsou v rozporu s

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více