Podnikání a administrativa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikání a administrativa"

Transkript

1 Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1

2 2

3 Důležité termíny pro závěr studia Přihláška ke státní zkoušce: do Student provede kontrolu správnosti údajů v přihlášce k SZZ a u vybraných oborů zadá volitelný komplexní předmět (koridor) Bez této kontroly nemohou být vytištěny podklady k SZZ a výstupní dokumenty ze studia. Odevzdání diplomové práce: do Student odevzdává práci na příslušnou katedru v pevné vazbě ve 2 výtiscích (1 originál + 1 kopie) v českém jazyce, u oborů EMN a INFOAN v jazyce anglickém. Zároveň s prací se odevzdají 4 ks tezí (max. 3 str. textu a vybrané bibliografické citace). Dále student odevzdá prostřednictvím IS BADIS elektronickou verzi práce a tezí ve formátu *.pdf, případně další přílohy (software, mapy). Počet příloh je omezen na 5 položek. Elektronická verze bude obsahovat kompletní text práce. Maximální velikost jednotlivých souborů je 10 MB. Při odevzdávání elektronické verze vyplní do systému souhrn a klíčová slova (v češtině i angličtině). Proces odevzdání práce se ukončí tlačítkem ODEVZDAT PRÁCI, poté již není možné soubory editovat. Podrobnější pokyny naleznou studenti v aplikaci IS BADIS. Elektronickou verzi práce musí student nahrát ještě před odevzdáním práce tištěné. Student zodpovídá za obsahovou shodu obou verzí práce. Pokud bude při následné kontrole prací odhaleno podvodné jednání (včetně plagiátorství), bude se studentem zahájeno disciplinární řízení s možností vyloučení ze studia. Pro odevzdání tištěné verze se student řídí pokyny a úředními hodinami příslušné katedry. Ukončení studia 2. ročníku: do index se odevzdá na studijní oddělení spolu s přehledem známek (hroch.czu.cz Tisk pro studijní oddělení ), tento termín je závazný pro zařazení studenta k SZZ, po tomto termínu již zařazení není možné Státní závěrečné zkoušky: rozpis na jednotlivé dny bude zveřejněn v internetové aplikaci do (badis.czu.cz) Promoce: červen, červenec 2012 závaznou přihlášku k promoci s dokladem o zaplacení poplatku za promoci 300,- Kč je nutné odevzdat spolu s indexem a výpisem známek na studijní oddělení do rozpis na jednotlivé termíny bude zveřejněn do (student.czu.cz) Náhradní termín SZZ: únor

4 Rámcový postup při SZZ 1. Interní seznámení komise s materiály studenta. 2. Pozvání studenta a představení komisi - tajemníkem komise. 3. Úvodní slovo předsedy komise. 4. Úvodní slovo studenta k problematice diplomové práce (dále jen DP). 5. Seznámení komise s posudky (vedoucí DP,oponent). 6. Stanovisko studenta k posudkům. 7. Rozprava k diplomové práci. 8. Zkouška z jednotlivých předmětů : zadání otázky (otázek), např. ve vztahu k DP (otázky je třeba formulovat ze zadaných okruhů, student může požádat o čas na rozmyšlenou) rozprava k zadané otázce. 9. Rozprava k případným problémům či nejasnostem. 10. Interní porada komise, zhodnocení znalostí studenta. 11. Sdělení výsledků obhajoby DP a SZZ studentovi. SZZ trvá u jednoho studenta průměrně 60 minut, včetně organizačních a administrativních činností. Student si může k obhajobě přinést osnovu prezentace DP (případně kopii DP) a psací potřeby. Dostaví se ke zkoušce ve společenském oděvu. Na závěr dne komplexní vyhodnocení denního průběhu. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze: Hlava III. Závěr studia Článek 17 Navazující magisterský studijní program (1) Studium v navazujícím magisterském studijním programu se řádně ukončuje SZZ. Tuto zkoušku musí student vykonat nejpozději do dvou let po splnění studijních povinností stanovených v posledním ročníku studia. (2) SZZ v navazujícím magisterském studijním programu se koná před komisí pro SZZ (dále jen komise ) z předmětů stanovených studijním plánem a z obhajoby diplomové práce. Student má právo seznámit se s hodnocením své diplomové práce nejpozději jeden týden před termínem SZZ. (3) SZZ se koná před komisí, její průběh a vyhlášení výsledku jsou podle 53 zákona veřejné. Komisi jmenuje a počet členů komise stanoví děkan z významných odborníků v daném oboru podle počtu předmětů SZZ. (4) Kritéria pro hodnocení celkového výsledku SZZ a celkového výsledku studia jsou uvedena v příloze č. 1. (5) SZZ lze opakovat pouze jednou, a to nejpozději do dvou let po splnění studijních povinností. Do data vykonání opakované SZZ je studentovi přerušeno studium. Doba tohoto přerušení se nezapočítává do celkové doby přerušení podle čl. 11 odstavec (2). 4

5 Příloha č. 1 ke Studijnímu a zkušebnímu řádu ČZU Kritéria pro hodnocení SZZ a celkového výsledku studia v bakalářských a magisterských studijních programech Hodnocení SZZ Obhajoba bakalářské nebo Klasifikace předmětů SZZ Výsledek SZZ diplomové práce (výrok komise) výborně výborně (1) Průměr < 1,5 velmi dobře velmi dobře (2) Průměr < 2,5 výborně (1) průměr 1,5 a < 2,5 dobře dobře (3) Průměr 3 velmi dobře (2) Průměr 2,5 výborně (1) Průměr 2,5 nevyhověl Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce (výrok komise) nevyhověl (4) 1) nebo Klasifikace některého z předmětů SZZ nevyhověl (4) Celkový výsledek studia Výsledek studia Výsledek SZZ Prospěch za celé studium 2) prospěl s vyznamenáním Výborně průměr < 1,5 prospěl výborně, velmi dobře nebo dobře neprospěl Nevyhověl Podmínky pro opakování SZZ : Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce (výrok komise) klasifikace výborně až dobře (1až 3) a klasifikace některého z předmětů SZZ nevyhověl (4) => Student opakuje pouze zkoušky z předmětů klasifikovaných nevyhověl (4). Obhajoba bakalářské nebo diplomové práce (výrok komise) klasifikace nevyhověl (4) a klasifikace předmětů SZZ výborně až dobře (1 3) => Student přepracuje bakalářskou nebo diplomovou práci, opravná SZZ se skládá pouze z její obhajoby a klasifikace vykonaných předmětů SZZ se uznává. 1) Pokud vedoucí diplomové nebo bakalářské práce nebo oponent klasifikuje bakalářskou nebo diplomovou práci nevyhověl (4), může student tuto práci obhajovat. Jestliže vedoucí diplomové nebo bakalářské práce i oponent klasifikují bakalářskou nebo diplomovou práci nevyhověl (4), student tuto práci obhajovat nemůže a musí ji přepracovat (nesplnil předpoklady ke konání SZZ). 2) Prostý aritmetický průměr klasifikace složených předmětů v rámci studia. 5

6 Okruhy otázek k SZZ Komplexní předměty k SZZ: 1. Obchod 2. Ekonomie a řízení 3. Volitelný komplexní předmět SZZ Volitelný komplexní předmět z nabídky: Statistika Kvantitativní metody Účetnictví Informatika Globalizace ekonomiky Marketingové řízení 6

7 Obchod 1. Tarifní opatření státu. Celní řízení, cla, celní sazby, celní režimy, celní preference. 2. Netarifní opatření. Licenční řízení. Fytosanitární a zooveterinární opatření. 3. Mezinárodní doprava a pojištění v mezinárodním obchodě. Dodací parity. Dokumentace. 4. Platební nástroje používané v mezinárodním obchodě. Rizika platebních operací. 5. Zahraniční cena, konstrukce, zásady tvorby ceny v mezinárodních obchodních operacích. 6. Velkoobchod subjekt vnitřního obchodu. Význam, funkce, členění. 7. Infrastruktura velkoobchodu, sklady, operace, technologie. 8. Maloobchod subjekt vnitřního obchodu. Význam, funkce, členění. 9. Maloobchodní síť, význam, řešení, maloobchodní jednotky. 10. Maloobchodní technologie, tvorba sortimentu, podpora prodeje, zákazníci, finance. 11. Vysvětlete pojem Logistika. Základní znaky logistického přístupu. Logistický systém. 12. Logistický výkon, logistické služby a logistické náklady. 13. Logistické řetězce pojem, typy a základní logistické funkce. 14. Podniková logistika zásobovací, výrobní, distribuční. 15. Logistický controlling základní ukazatele. 16. Vývojová stádia moderní marketingové filozofie. (Od výrobní koncepce až po vztahový marketing) 17. Analyzování marketingových příležitostí, výzkum a výběr cílových trhů. 18. Segmentace, cílení a umisťování produktu a formulace firemní a marketingové strategie základní elementy plánování marketingových programů P jako nástroj implementace marketingových plánů. Základní analytické nástroje kontroly marketingových činností. 20. Standardizace a adaptace, trendy globálního marketingu. 7

8 Ekonomie a řízení 1. Informační základna pro ekonomické analýzy zdroje informací (finanční a manažerské účetnictví, controlingové systémy), jejich přednosti a nedostatky pro účely analýzy, metody používané v analýze hospodářské činnosti (elementární a vyšší). 2. Finanční analýza jako metoda hodnocení výkonnost firmy (metodický postup, obsahové zaměření ukazatele rentability, finanční stability, hospodářské aktivity, resp. kapitálového trhu, jejich výhodnost a použitelnost). 3. Metody pro souhrnné hodnocení firmy bonitní (diagnostické) a bankrotní (predikční) modely, jejich podstata, vypovídací schopnost, použitelnost. Reporting a jeho postavení v hodnocení podnikatelské činnosti. 4. Ekonomická přidaná hodnota jako metoda ocenění firmy (podstata, kategorie NOPAT, NOA, WACC, absolutní a relativní ukazatele EVA, využitelnost EVA v praxi. 5. Obsah a konstrukce ekonometrického modelu. Jejich typologie a využití. 6. Ekonometrické modelování produkce a nákladů. Jeho využití v ekonomickém rozhodování. 7. Poptávkové a nabídkové modely. Odvození pružností nabídkově poptávkových vztahů. Jejich aplikace v charakteristice zemědělskopotravinářského trhu a jeho fungování. 8. Klasická teorie mezinárodního obchodu, liberalismus a protekcionismus. Ricardiánský model mezinárodní směny, absolutní a komparativní výhoda. Charakteristika ricardiánské teorie. 9. Neoklasická teorie mezinárodního obchodu. Rozšiřující modely a moderní teorie mezinárodního obchodu, nedokonalá konkurence, výnosy z rozsahu a jejich úloha v mezinárodní směně, standardní model mezinárodní směny, relativní poptávka RD, relativní nabídka RS. 10. Formy mezinárodních ekonomických vztahů, mezinárodní pohyb statků, kapitálu a knowhow. Obchodní politika a analýza jejích nástrojů (clo, vývozní přirážka atd.). 11. Vývojové tendence managementu. 12. Manažerské role a funkce, manažer a vůdce. 13. Rozhodování v manažerské činnosti. 14. Podstata organizování, projektování organizačních systémů, organizační a řídicí struktury. 15. Řízení lidských zdrojů. 16. Poslání podniku, vize, podnikové cíle, proces strategického řízení a jeho složky. 17. Základ podnikové strategie konkurenční výhoda, poziční a zdrojový přístup k dosahování konkurenční výhody. 18. Strategická analýza vnějšího prostředí podniku důvod a cíle, metodické postupy při provádění dílčích analýz a vyhodnocování výsledků. 19. Strategická analýza vnitřního prostředí podniku metodické postupy při provádění a vyhodnocování analýz podnikových zdrojů, výrobního zaměření a výrobního programu. 20. Formulace strategie podniku, typy strategií, výběr a implementace strategie podniku. 8

9 Statistika 1. Parametrické testovací postupy v ekonomickém výzkumu. 2. Neparametrické testovací postupy v ekonomickém výzkumu. 3. Podstata a užití testů shody rozdělení. Testy extrémních odchylek. 4. Jednoduchý regresní model. 5. Vícenásobný regresní model. Multikolinearita a její důsledky. 6. Měření závislosti mezi kvalitativními znaky. 7. Predikční míry závislosti kvalitativních znaků. 8. Analýza kovariance jednoduchého a dvojného třídění. 9. Analýza časových řad. Trendové modely. 10. Analýza časových řad. Sezónní kolísání. 11. Prognostické aplikace modelů časových řad. 12. Základní pojmy indexní analýzy. 13. Individuální indexy a jejich rozklad. 14. Souhrnné indexy a jejich rozklad. 15. Cenové indexy a vztahy mezi nimi. 16. Úrok a úročení. Proces akumulace a diskontování hodnot z hlediska času. Eskont směnek. 17. Základní pojmy a modely opakovaných plateb. 18. Burzovní operace ( operace s akciemi, operace s dluhopisy). 19. Základní výpočetní operace v životním pojištění. 20. Životní pojištění (pojištění na dožití, pojištění pro případ úmrtí, smíšené pojištění). 9

10 Kvantitativní metody 1) Systémy pro podporu rozhodování v systému řízení podniku, komponenty systému pro podporu rozhodování. 2) Expertní systémy v systému podpory. Komponenty expertního systému. 3) DSS, vlastnosti, návrh, architektura, implementace, hodnocení 4) Komunikačně orientované DSS 5) Datově a dokumentově orientované DSS 6) Znalostně orientované DSS 7) Modelově orientované DSS 8) Systémová věda, její části a vývoj, pojem systém a jeho základní vlastnosti. 9) Vysvětlete princip analogie mezi reálným objektem a ekonomicko matematickým modelem. 10) Definujte základní postupy, vlastnosti a odlišnosti tzv. tvrdých a měkkých systémových přístupů. Vysvětlete specifika tzv. fuzzy přístupů. 11) Charakterizujte možnosti implementace základních algoritmů ekonomicko matematických metod v tabulkových procesorech. 12) Taxonomie logistiky, logistické cíle a priority a jejich změny v čase. 13) Logistické náklady a jejich typy. 14) Optimalizace logistických nákladů při konstantní a nekonstantní poptávce po zboží. 15) Optimalizace a zranitelnost dopravních sítí. 16) Zásobovací logistika v podmínkách jistoty a nejistoty. 17) Výrobní logistika a metody optimální alokace objektů. 18) Produkční systémy, jejich prvky, základní postupy a analýza 19) Modelování problémů v produkčních systémech 20) Základní typy ekonomicko matematických modelů. 10

11 Účetnictví 1. Harmonizace a standardizace účetnictví ve světě a v Evropě, regulace účetnictví. Právní úprava účetnictví v ČR (včetně vymezení jednotek, které jsou povinny nebo mají možnost účtovat a sestavovat výkazy dle IFRS). Zásady řádného vedení účetnictví. 2. Účetní uzávěrka - pojem, povinnosti účetní jednotky před uzavřením účetních knih a vyhotovením účetních výkazů. Účtování a vykazování rezerv, dohadných položek a opravných položek, časové rozlišení nákladů a výnosů, kursové rozdíly, vypovídací schopnost účetní závěrky. 3. Účetní uzávěrka popis činností vedoucích k věrnému a poctivému zobrazení majetku v účetnictví: proces inventarizace včetně vykazování inventarizačních rozdílů, výpočet a zúčtování odpisů, opravných položek k pohledávkám, oceňování reálnou hodnotou, výpočet daňového základu na základě údajů z účetnictví. 4. Účetní závěrka - charakteristika pojmu účetní závěrka, popis účetní závěrky, rozbor formy a vypovídací schopnosti účetních výkazů. Požadavky na výstupy z účetnictví (dle různorodosti uživatelů, dle úrovně řízení atd.). Význam a obsah přílohy k účetním výkazům. 5. Konsolidovaná účetní závěrka, mezitímní účetní závěrka, mimořádná účetní závěrka rozlišení jejich podstaty, popis forem, obsahu a účelu sestavování těchto účetních závěrek. 6. Operace následující po datu účetní závěrky (povinnosti a způsoby zveřejňování účetních informací, obsah výroční zprávy, proces auditu, evidence událostí po rozvahovém dni). 7. Sepjetí účetnictví s daňovou soustavou, zúčtování vztahů ke správcům daní v rámci daně z příjmů (pojednání o splatné a odložené dani z příjmů), daně z přidané hodnoty a ostatních daní resp. poplatků. 8. Obecná charakteristika IFRS, vymezení obsahu a funkce Koncepčního rámce IFRS, hlavní rozdíly v pojetí IFRS účtování a vykazování dle právních předpisů ČR. 9. Definice a charakteristika oceňovacích základen IFRS, jejich použití při oceňování aktiv a závazků a vliv na výši vykazovaných účetních dat. 10. Pojetí majetku dle IFRS uznání, oceňování, vykazování dlouhodobého majetku a zásob dle IFRS, popis důležitých odlišností od účetního systému dle právních norem ČR. 11. Pojetí vlastního kapitálu a závazků dle IFRS uznání, oceňování, vykazování jednotlivých složek vlastního kapitálu, závazků včetně rezerv. Pojednání o podmíněných závazcích. Popis důležitých odlišností v účtování a vykazování dle právních předpisů ČR. 12. Charakteristika nákladů, výnosů a výsledku hospodaření dle IFRS uznání a vykazování, popis důležitých odlišností v účtování a vykazování dle právních předpisů ČR. 13. Sestavování a zveřejňování účetní závěrky dle IFRS - charakteristika pojmu účetní závěrka, pojednání o obsahu standardu upravující proces účetní závěrky, popis účetní závěrky, rozbor formy a vypovídací schopnosti účetních výkazů. Mezitímní účetní závěrka dle IFRS. Konsolidovaná účetní závěrka dle IFRS a metody konsolidace. 14. Charakteristika finančního a manažerského účetnictví. Úkoly manažerského účetnictví. Vztah manažerského a nákladového účetnictví. Organizace nákladového účetnictví (jedno a dvouokruhová soustava). Hlediska členění nákladů. 15. Charakteristika modelu obecně. Nákladové modely při lineárním průběhu nákladů. Metody kvantifikace fixní a variabilní složky nákladů. Analýza bodu zvratu. 16. Řízení po linii výkonů. Kalkulace, metoda kalkulace, typy kalkulačních vzorců. Způsoby přiřazování nákladů výkonům. Kalkulační systém (kalkulace propočtová, normová, výsledná). 17. Vliv konkrétních podmínek na metodu výsledné kalkulace. Metody kalkulace v nesdružené a sdružené výrobě. 18. Rozpočetnictví (krátkodobé a dlouhodobé rozpočty). Postup a metody sestavování rozpočtů režijních nákladů. Kontrola plnění rozpočtu režijních nákladů. 19. Rozhodovací úlohy krátkodobé a dlouhodobé. Obecná východiska krátkodobých a dlouhodobých rozhodovacích úloh. Základní typy úloh CVP. Metody hodnocení investic. 20. Řízení po linii útvarů. Základní předpoklady fungování odpovědnostního účetnictví. Organizační a ekonomická struktura podniku. Základní rysy řízení vnitropodnikových útvarů. 11

12 Informatika 1. Úloha informací pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Vztah data, informace, znalosti. 2. Informační společnost. Programy EU. Státní informační politika ČR a její realizace. 3. Informační a komunikační technologie. Hlavní vývojové etapy. Informační technologie a podpora řízení. Architektura C/S. 4. Základní schéma počítače, osobní počítače, mikroprocesory, paměti počítače, periferní zařízení počítače. Operační systémy. 5. Počítačové sítě a jejich klasifikace. Lokální počítačové sítě technické prostředky a programové prostředky. Možnosti připojení pracovní stanice. 6. Internet princip činnosti. Infrastruktura Internetu. Standardy a protokoly. Tři pilíře WWW očekávaný vývoj www technologií dle konsorcia W3C. 7. Technologie DHTML. Document Object Model a jeho komponenty. Možnosti formátování pomocí CSS a skriptování. Technologie na straně serveru přehled. 8. Grafika a multimedia na počítačích. Způsoby uložení grafických a multimediálních dat. Formáty grafických souborů. 9. Web design. Architektury a typy web site. Postupy při tvorbě web site. Obecné zásady pro tvorbu web site. 10. Postup při návrhu báze dat. Datové modely. Princip relačního datového modelu. Možnosti formulace dotazů, dotazovací jazyky QBE a SQL. 11. Diagram vztahu entit a jeho použití při datovém modelování. 12. Funkční modelování, syntaxe a sémantika diagramu toku dat. 13. Typy a fáze životního cyklu projektu. 14. Proveditelnost projektu a plán informační strategie. 15. Úloha IT ve formování a plnění strategických cílů organizace. Informační strategie podniku. 16. Informační systémy členění informačních systémů, jejich úloha při rozvoji podniku. 17. Informační systém podniku a používané architektury IS. Systémová integrace a outsourcing. 18. Požadavky na bezpečnost IS. Organizační a technické možnosti ochrany dat. Symetrické a asymetrické šifrování. Digitální podpis. 19. E-business, e-commerce. Nová ekonomika a e-commerce. Technologie pro vyhledávání informací na Internetu 20. Informační zdroje v agrárním sektoru nové trendy a vývojové tendence. 12

13 Globalizace ekonomiky 1. Postavení veřejného sektoru v národním hospodářství. Zdůvodnění existence veřejného sektoru v tržní ekonomice z hlediska ekonomického a z hlediska uspokojování potřeb. 2. Veřejná volba jako nástroj rozhodování ve veřejném sektoru - podstata, formy veřejné volby, základní postupy a problémy veřejné volby. 3. Veřejné statky - charakteristika, klasifikace veřejných statků, podmínky efektivní nabídky veřejných statků, nástroje přidělování veřejných statků, problém jednotné spotřeby. 4. Veřejné výdaje - financování dělitelných a nedělitelných veřejných projektů, problémy hodnocení efektivnosti veřejných výdajů, příčiny růstu veřejných výdajů. 5. Státní rozpočet - vymezení pojmu, rozpočtové zásady. Příjmy a výdaje státního rozpočtu. Funkce státního rozpočtu. Státní dluh. Výdaje a daně jako nástroj stabilizační politiky. 6. Americké centrum světového hospodářství hospodářská charakteristika USA a Kanady zemědělství průmysl doprava. Severoamerická zóna volného obchodu. 7. Evropské centrum světového hospodářství Evropská unie a její perspektivy průmyslový pás Evropy dopravní infrastruktura cestovní ruch multifunkční model zemědělství. 8. Asijské centrum světové ekonomiky Japonsko, ČLR, asijské nově industrializované ekonomiky, ASEAN. 9. Světové obyvatelstvo a problém populačního vývoje. 10. Globalizace a polycentrismus ve světové ekonomice. Transnacionální korporace. 11. Evropská integrace a její vývojová stadia (ESUO, Římské smlouvy, ES, EU), charakteristika jednotlivých Společenství, jejich cíle, významné dokumenty, dopady. Ústavní smlouva pro Evropu a její dopady na fungování EU. 12. Významné instituce EU (Evropská rada, Evropský parlament, Evropská komise, Rada EU) složení, obsahové zaměření činnosti, kompetence a rozhodovací pravomoci, národní versus nadnárodní princip rozhodování, reforma institucí. 13. Vnitřní trh EU a čtyři základní svobody, vývojová stadia vnitřního trhu, principy fungování, Maastrichtská smlouva, přednosti a nedostatky současného vývojového stadia, dokončení vnitřního trhu. 14. Hospodářská a měnová unie, vymezení koncepce budování (monetaristický a ekonomistický přístup), konvergenční kriteria pro přijetí společné měny, Evropský systém centrálních bank, Pakt stability a růstu, výhody a nevýhody měnové unie. 15. Finanční aspekty fungování Evropské unie rozpočet EU, jeho funkce, rozpočtové zásady, hlavní rozpočtové příjmy, výdaje rozpočtových prostředků, čistí plátci-čistí příjemci, problémy současné koncepce rozpočtu. 16. Vymezení prognostiky a klasifikace prognóz, typologie prognostických metod vymezení subjektivních a objektivních metod a systémových modelů. 17. Úloha prognóz v rozhodovacím procesu, využití prognóz na makroekonomické, odvětvové a mikroekonomické (podnikové) úrovni. Vztah prognóz ke strategickému a finančnímu řízení podniku. Informační základna a nákladová funkce prognóz. 18. Využití statistických metod v prognózování. Trendová analýza a její využití v prognostické činnosti. Základní charakteristika odvození prognóz z modelů časových řad. 19. Využití ekonometrie v prognózování. Ověření prognostických vlastností ekonometrického modelu. Odvození prognóz z komplexních ekonometrických modelů. Prognózy cenového vývoje ADL modely. 20. Simulační prognózy a jejich využití ve strategickém řízení. Leading indicators a jejich význam v prognózování. Vztah procesu globalizace a prognostické činnosti. 13

14 Marketingové řízení 1. Informační potřeba, komunikační proces, komunikační modely. 2. Vymezení úkolů a cílů marketingové komunikace, komunikační mix. 3. Public relations, publicita, vztah k veřejnosti, image, masmédia. 4. Reklama, funkce a druhy reklamy, hodnocení účinnosti reklamy, reklamní agentura. 5. Podpora prodeje, osobní prodej, stanovení rozpočtu na propagační činnost. 6. Komunikační strategie push a pull ( tlak a tah). 7. Média transmisní a tištěná média, funkce médií, nová média, internetová komunikace. 8. Marketingový informační systém (MIS) vazba mezi MIS a marketingovým výzkumem. 9. Význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. 10. Proces marketingového výzkumu. 11. Zdroje dat sekundární a primární (podstata, členění, příklady). 12. Techniky sběru dat pozorování, dotazování, experiment. 13. Kvalitativní marketingový výzkum versus kvantitativní. 14. Typické výzkumy prováděné v marketingu: zjišťování tržního potenciálu, analýza prodeje, analýza image. 15. Segmentace, cílení a umisťování. 16. Strategický marketingový proces plánování, realizace, kontrola marketingový plán. 17. Marketingové strategie orientované na zákazníka využití nástrojových proměnných marketingového mixu na spotřebním a průmyslovém trhu. 18. Marketingové strategie v závislosti na tržní situaci vstup na nové trhy, stagnující trhy, recesivní trhy, rostoucí trhy. Matice výrobek/trh (Ansoff) tržní penetrace, rozvoj trhu, rozvoj výrobku, diverzifikace. 19. Marketingové strategie podle podílu na trhu tržní vůdce, tržní vyzyvatel, tržní následovatel, tržní troškař (niche marketing). 20. Marketingové strategie zaměřené na subjekty trhu konkurenti, substituty, dodavatelé, zprostředkovatelé, zájmové skupiny. 14

15 DIPLOMOVÉ PRÁCE materiál standard * zítra dnes DESKY ražba textu VAZBA hřbet a vazba listů KOMPLET ražba textu a vazba listů imitace imitace imitace plátno 88 Kč 99 Kč 111 Kč kůže 111 Kč 121 Kč 131 Kč plátno 66 Kč 88 Kč 111 Kč kůže 77 Kč 99 Kč 121 Kč plátno 131 Kč 161 Kč 191 Kč kůže 161 Kč 191 Kč 221 Kč Ražba stříbrná nebo zlatá v ceně volitelně až 5 řádků (škola, fakulta, logo ČZU v Praze, druh práce, rok a jméno) * 2 pracovní dny a déle tisk kopírování A4 černobíle 2 Kč 1 Kč A4 barevně 5 Kč 5 Kč K TISKU doporučujeme soubory ve formátu pdf POTISK (A DUPLIKACE) CD 1 ks (včetně obalu) 25 Kč Reprografické studio Provozně ekonomická fakulta suterén Provozní doba Po Út St Čt Pá tel.:

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ČERVEN 2007 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ Tomáš Tykva vedoucí prezenčního studia koordinátor výuky koordinátor SZZ garant OZ SZ KONTAKT Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz kancelář č. 524 tel.: (+420) 595

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu (Učební texty ke kurzu) Autor: Ing. Jiří Vrba (auditor, soudní znalec ředitel společnosti: AUDITIA, spol. s r.o.) Datumy

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Účetnictví I. Distanční studijní opora Jaroslav Sedláček Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. vybrané kapitoly

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. vybrané kapitoly ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ vybrané kapitoly Prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. Prof. Ing. Jiří Bartuněk,

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více