KONEC PODVODU V JÁKOBOV RODIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONEC PODVODU V JÁKOBOV RODIN"

Transkript

1 KONEC PODVODU V JÁKOBOV RODIN MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2008) Haleluja! Hospodine, prosíme T, abys pi nás dokonal svoje dílo. Nedovol, aby nebylo jednáno s vcmi, se kterými jednáno být mže. Prosíme T, Pane, aby ses mezi námi procházel a obživil slova, která budou plynout. Nech se stanou tlem a pebývají mezi námi. Ve jménu Ježíše Krista napomínáme každého protivníka v duchu. Amen. Bh s námi neskonil. Rozhodl se, že chce mít syny, a také ví, jak na to. Nkdy snad máme pocit, jako by se vci vymkly Bohu z ruky. Možná máme pocit, že ped pár lety byla nadje bližší a slovo mlo moc a možnost nco stvoit. Zdá se, jako by nkteré vci s léty stále zstávaly. Ale Bh je Bohem zmny. Možná jsme na zaátku svého kesanství dokázali odložit alkohol, cigarety, zjevný hích nebo zlozvyk. Najednou však došlo na náš charakter, kde Bh zaíná konfrontovat nás samé. Znáte to, jak se nkdy hájíme: To jsem pece já! Takoví byli moji pedci, takový je mj národ, tak jsem byl vychován, takové je moje shromáždní, takové byly okolnosti, které m zformovaly. Co po mn chcete? Jak se mám zmnit? Jsem prost takový! Nkteré vci mohu pestat dlat, ale kdybych ml zmnit to, o em, Bože, mluvíš, tak zahubím sebe. Ale Bh nás pro závr vku, ve kterém se nacházíme, chce provést promnou duše, promnou charakteru. Bh si je moc dobe vdom, že povaha lovka se nachází v každé buce tla, v každém hnutí mysli. Možná znáte ten pocit, kdy s hrzou zjistíte, že navzdory tomu, jak jste se nechtli v uritých vcech podobat svým rodim, tak se jim podobáte? Bh však pro nás má nadji. Bh má nadji pro všechny hokosti, které jsme si nastádali. V prbhu let hokost jako by zatuhla a stala se souástí naší duše. Tento koen hokosti je schopen prorstat naší myslí a duší, a pokud si nedáme pozor, proroste i mezi námi navzájem. 1

2 Prostedí rodiny je výborným podhoubím pro rozmnožování ukivdností a hokostí. Víte, že jsme rodina? Víte, že je mezi námi za ta léta prostor pro to, aby vci rostly a rozmnožovaly se? Nevím, jestli jste nkdy byli v tradiních církvích, ve kterých jsou generace tetiek, babiek a píbuzných, a když do tchto vztah chcete proniknout, musí vás do toho nkdo z místních zasvtit. eknou vám: Ti se jmenují takto a tato tetika je píbuzná s touto rodinou, tam je tetika, která je píbuzná s tamtou rodinou, a tento strýek se jmenuje takto. Jejich vztahm neporozumíš, staly se tam historické kivdy. Ten si vzal tu a tamten si nevzal tamtu. Víte, o em mluvím? Haleluja! Bh však chce, aby s tím byl konec. Chce, abychom nedopustili nkterým vcem usídlit se v naší duši, církvi nebo rodin. Jednou jsem se Boha ptal: Bože, pro se jmenuješ Bh Abrahamv, Izákv a Jákobv? Co bylo na tchto lidech tak velikého? Co bylo tak velikého na Jákobovi? Víte, co mi Bh odpovdl? Já! Já jsem byl veliký. Amen? Bh se nejmenuje Bh Abrahamv, Izákv a Jákobv proto, že by byli tito lidé velcí, ale protože Bh byl velký pi nich. To, o em si všichni mysleli, že je ztraceno a nemže být zmnno, Bh zmnil. Pojme se podívat na píbh jedné složité rozvtvené rodiny. Musím ten píbh zkrátit, jinak bychom tu etli ti tvrt Genesis. Abrahamv syn se jmenoval Izák a Izákv syn byl Jákob. Víme, že Izák ml bratra Izmaela, ale o nm nechci hovoit. Podívejme se, jaké kivdy, zranní a hokosti se dly v této rodin. Ve vedlejší linii vidíme Ráchel, Izáka a Rebeku, Ezaua a bratra Rebeky, Lábana. Co všechno se mezi nimi dlo? Nejprve je poteba vdt, že Bh ml na mysli linii Abraham, Izák, Jákob. Skrze ni chtl pinést požehnání. Celou dobu se v tomto píbhu bojovalo o jednu vc. Co to bylo? Ano, prvorozenství. Pamatujete si na boj mezi Izákem a Izmaelem? Jako by se nco chtlo vmísit do Božího plánu. Ale Bh ekal a ml pro všechno svj as. Nkdy máme pocit, že se Bohu nco nedaí a trvá mu to. Nkdy máme pocit, že bychom mu mli pomoct. Bh ale sleduje svj píbh a odvíjí svou djovou linii ve svj as. Naší výhodou je, že máme knihu, kterou mžeme íst od konce. Mžeme podvádt. Mžeme se podívat, jak to dopadne. Víte, nkteí lidé se rádi dívají na filmy a nechtjí slyšet, jak to dopadne. tou knížku, 2

3 užívají si vývoj nahoru a dol a jsou napnutí, jak to skoní. Pokud se nestihli dívat na fotbal nebo hokej, nechtjí od nikoho slyšet výsledek, aby se na zápas mohli podívat a vychutnat si ho. Já jsem na tom pesn naopak. Když se hrál njaký zápas, pokal jsem si nejdív na výsledek. V pípad, že jsme vyhráli, jsem pak sledoval zápas ze záznamu. Vdl jsem, že jsme vyhráli 4:3. Sedl jsem u televize, kde se odehrával obrovský zápas, ujídal jsem popcorn a íkal si: Prohráváme 3:0! To jsem zvdav, co se bude dít. Jak se as zkracoval, byli lidé, kteí neznali výsledek, nervóznjší a nervóznjší. íkali: To projedeme! To projedeme! Já na to: Neboj, já znám konec. Znám konec. ím mén asu zbývalo do konce, íkal jsem si, o krásnjší a úžasnjší bude zmna mezi souasným stavem a výhrou. Stejným zpsobem jsem etl knížku. Dj se zaal njak motat. Tak jsem se podíval na konec, kde jsem zjistil: Vyhrál to! Pak jsem se vrátil zpátky a v klidu ekal, jak k tomu dojde. ím komplikovanjší a mén pravdpodobnjší se zdála výhra, tím více jsem se tšil na autorovu myšlenku, jak všechno vyešil tak, aby to nakonec dobe dopadlo. Bh m ml rád, a tak mi dal žít život, ve kterém mi na zaátku ekl, jak to dopadne. Haleluja! Na zaátku, to už jsme tady slyšeli, na zaátku nás Bh vidl na konci. Když se nkdy podívám na sebe, na vás, na celou církev, íkám si: Á jéje. To ne, to nedáme. To nedáme. A pak se podívám na konec Bible a volám: Jo! Amen. Jsou tam! Sto tyicet tyi tisíc. Promnná duše. Pacholík. Víte, apoštol Jan už to vidl. Budoucnost už je historií. Otázkou vbec není, jestli se to stane. Boží slovo o vás s naprostou jistotou mluví, a tak to bude. Musíte si vybrat jedinou vc. Ve které skupin, o které se tam mluví, chcete být. Máte na výbr. Je zde pacholík, nebo drak. Není pochyb o tom, že se to stane. Na nás je, abychom si vybrali tým, ve kterém chceme být, a pak už známe výsledek. Amen? Má to drobný háek. Proces náboru je pomrn nároný. Chcete-li být souástí vítzného týmu, musíte nejdív projít svojí vlastní smrtí. Amen? Haleluja! Ale stojí to za to. Když se podíváme na konec, víme, jak to dopadne. Pojme se na píbh Abrahama, Izáka a Jákoba podívat v odpoinutí a s vdomím, že Bh je schopen vci zmnit a zvrátit. Amen? Bh zmnil Jákoba. Jak se to stalo? Izák ml dva syny, Jákoba a Ezaua. Bojovali mezi sebou o prvorozenství. Ezau a Jákob byli dvojata. Jak v takové situaci vyešíte 3

4 prvorozenství? Tahali se už pi porodu. Do Jákoba byla vložena touha po prvorozenství. Amen? Jákob ml tuto touhu v sob. Existuje jedna vc, o které nevím, kde se bere, ale vím, že ji nemá každý. Protože jste na této konferenci, mám o vás nadji, že ji máte. Touto vcí je touha. Pamatuji si, že jsem v roce 1992 byl na konferenci, kde bratr ducille kázal a uil. Všechno pro m bylo nové. Nkdo se m zeptal: Rozumíš tomu? Odpovdl jsem: Ne úpln, ale chci to. Nco ve mn toužilo po tom, co to slovo pinášelo. Vysoké povolání, myšlenka prvorozenství, stavlo do absolutní šedi jakoukoliv doktrínu církve. Cokoliv, co by mi svt, církev nebo náboženství mohly nabídnout, nemlo vbec žádnou váhu proti tomu, co mi nabízel Bh. Pesto jsem okolo sebe vidl lidi, kteí slyšeli stejné slovo o prvorozenství, ale prodávali a vymovali je za nco velmi nízkého. Za vlastní pohodlí. Za pozici, která je pomíjivá a vydrží jen chvíli. Ezau ml v sob stejnou povahu. Víte, je úpln jedno, co íkáme. Záleží totiž na tom, co dláme. Amen? Ezau mohl íkat o tom, že je prvorozený, cokoli chtl, ale pi první píležitosti vymnil své prvorozenství za mísu oky. Dovedete si pedstavit, jak je to absolutn nesrovnatelné? Jako by nkdo chtl mj dm, moje auto, mou práci, rodinu a všecko bohatství, a nabízel mi za to skleniku vody! To se nedá srovnat. A pesto vidíme stejného ducha Ezaua, jak se prochází mezi námi. Na denní bázi a s každým naším rozhodnutím nám nabízí: Nechceš vymnit své prvorozenství za tuto vc? Nechceš je jenom na chvíli odložit? Nechceš ochutnat? Je poteba mu íct: Jdi za m, satane! Na mém život je povolání, jehož cenu nelze vyíslit. I kdybych ml zemít, Bh se postará, aby se to slovo stalo. Jákob v sob ml touhu: Chci prvorozenství! Víte, že to Bh miloval? Víte, že Bh miloval Jákoba, ale Ezaua nenávidl? Bh miluje naši touhu po prvorozenství. Duch Ezaua se nkdy schovává za skromnost: Nebudu se do nieho cpát. Boží slovo ale íká, že Boží království trpí násilí. Jestli chcete neho dosáhnout a uchopit to, co Bh pro vás má, pak je poteba násilí. Pokud jste rozhodnuti chtít prvorozenství, tak vás ábel nebude pesvdovat, že ho nedosáhnete, ale ekne, že ho máte. Máte to. Pohoda. V klidu. To má as. Hích? Ten vyešíme. ábel vám nikdy neekne, že s híchem nebudete jednat. Nikdo z vás neví, že nebudete jednat s hokostí. Nikdo z vás neví, že nechce s tímto híchem jednat. Jen 4

5 víme, že ne dnes. Zítra. Ve stedu. Ve stedu také ne, v pátek, v pátek mám volno. V pátek s tím naložím. Amen? Stále máme pedstavu, že nkdy zítra, pozítí nebo popozítí tu vc vyešíme. Tímto zpsobem nás ale ábel mže ošidit. Hích zstane v našem srdci a stane se naší souástí. Máme ho tam vystavený ve vitrínce: To je moje nepravost. To je mj ddiný hích. Toto je zlozvyk po babice. Je souástí mého ddictví, to jsem já. A tak s tmito vcmi chodíme, obas je oprášíme a íkáme si: Jednou se jich zbavím, jednou s nimi naložím. Bhem asu se však usadí a stanou se souástí našeho života. Pak pijde Boží slovo, které íká, abychom naložili s ddiným híchem. Ano, to je on, pikyvujete. Amen. Ale nestane se nic. Bh chce, abychom vitrínu oteveli, uchopili hích a vyhodili ho. Dnes. Neekejme na zítek! Amen? Bh nechce, aby se mezi námi rozmnožovaly kivdy. Bh nechce, aby rodina A byla proti rodin B, manžel proti manželce, dcera proti matce, matka proti synovi. Haleluja! Nenechme se oklamat. Jákob se rozhodl: Chci prvorozenství. A koupil ho od Ezaua. Problém je, že Jákob ml dvojí ddictví. Ml v sob Abrahama a Izáka. Ale kdesi v sob ml také Rebeku. Rebeka s Lábanem byli z rodiny podvodník. V Rebece byl podvod. Jákob v sob tedy ml pirozenost toužící po prvorozenství, ale zárove v sob ml povahu, která byla pevrácená. Je to nkomu povdomé? Cítíte v sob Izáka? Cítíte v sob touhu a volání po prvorozenství? Cítíte Rebeku? Cítíte podvod? Každý z vás ho mže mít v jiné podob. V Jákobovi se skloubilo obojí. Dohodli se s Rebekou a podvedli Izáka. Rebeka v sob mla podvod, který Jákob poddil. Vidíte, jak se podvod rozmnožuje? Všímáte si, jak se tento charakter ddí? Najednou se do linie, která mla pinést Krista, zaíná dostávat podvod. Nevidíme to i dnes? Plyne slovo prvorozenství, ale zárove se jakoby bokem do našeho srdce, rodiny nebo našich shromáždní dostává nco, co má chu ho zastavit, unavit. Pojme se podívat na Jákoba. Jákob utekl od svého bratra Ezaua, protože se ho bál. S sebou si vzal podvod. Protože v nm však bylo volání po prvorozenství a touha být souástí jeho rodiny, utekl ke svému strýci Lábanovi. Jenže netušil, z jaké rodiny Lában je. Nevdl, že je to rodina podvodník. Lában ml v sob také podvod. Amen? Jákob se se svým podvodem potkává s Lábanem. Ale Lában byl starší generace se zralým podvodem, a podvedl Jákoba. Už tady mžeme vidt jeden princip, totiž 5

6 že hích se nakonec obrátí proti híšníkovi. Amen? Podvod Jákoba se obrátil proti nmu. Kapitola 29 knihy Genesis mluví o tom, že se Jákob potkal s njakými pastýi a ptal se jich: Znáte-li Lábana, syna Náchorova? Odpovdli: Známe. Jákob pokraoval: Má se dobe? ekli: Tady zrovna pichází jeho dcera. Jákob uvidl Ráchel a zamiloval si ji. V Božím slov má veliký význam spojení dvou lidí, kteí zplodili sím. Bh ml zájem, aby toto sím pokraovalo. V pvodním plánu ml Jákob s Ráchel v tomto rodu pokraovat. Tak pišel Jákob k Lábanovi a žádal: Dal bys mi Ráchel za ženu? Lában odpovdl: Brate, komu lepšímu bych ji mohl dát, než své vlastní krvi? Vidíte lovka, který podvádí svou vlastní rodinu. Nejvtší zranní pichází skrze nejbližší. Amen? Znáte zranní, která pichází z vaší vlastní rodiny? Z vaší vlastní krve? íkáte si: Pro práv moje vlastní krev? Tady se zaalo vytváet obrovské zranní mezi Jákobem a jeho otcem, kterého podvedl, a Jákobem a Lábanem, kterým byl podveden. Lában tedy íká: Komu jinému než své vlastní krvi? Mezitím má Lában v hlav podvod, jak vyzrát na svého rodinného píslušníka. Najednou už zde není jen Ráchel, ale i Lía. Po sedmi letech, ve kterých Jákob slouží, aby si vysloužil Ráchel, je svatba. Bere si ji, ráno se vzbudí a ejhle Lía. Dovedete si pedstavit to ráno, kdy zjistíte, že sedm let, ve kterých investujete, vydláváte, je pry, že jste podvedeni, a nemžete s tím nic dlat? Nemluvíme na této konferenci náhodou o kivd a o hokosti? Kivda, která se v Jákobovi zaala tvoit už na zaátku, se najednou obrací proti nmu. Všimnte si, že pokud v sob máte kivdu, máte zárove i odsouzení. To je nco, co funguje a tlaí vás ze dvou stran. Jákob byl odsouzený z toho, co provedl Ezauovi a Izákovi, a zárove byl plný hokosti a zloby kvli tomu, co mu provedl Lában. Všecko se to v nm smíchalo a stávalo se souástí jeho duše. Tyto vci jsou naší souástí. Historické kivdy. To, co mi nkdy nkde nkdo udlal, njak m nepochopil. To pece není fér! Pracoval jsem pro Lábana tak poctiv! Na zaátku jsme se dohodli. To je moje vlastní rodina! Nakonec mi provede tohle! Za co? Lábane, co jsem ti zlého provedl? Lában íká: U nás není zvykem vdávat mladší dceru nejdív. Co na to íct? Co to je za odpov? Má smysl mu pipomínat njaké dohody nebo mu dávat soupis férového podnikání? To nemá 6

7 smysl. Tak se hokost a kivda zabydluje a stává se souástí Jákoba. íká tedy Lábanovi: Co mžu udlat pro to, abych získal Ráchel? Lában odpovídá: Dej mi dalších sedm let. Dobe, a mžu ji mít hned? To víš, že ano, moje vlastní krvi! Jákob má nyní dv ženy: Ráchel a Líu. Boží slovo však jasn íká, že více miloval Ráchel než Líu. Myslíte si, že o tom podvodu Lía vdla? Pochopiteln. Jak by mohla nevdt. Myslíte si, že se ráno probudila a ekla: Ó, já jsem vdaná! Ne. Musela se domluvit se svým otcem. Víme, že i Ráchel v sob mla podvod. Vidíme ho pozdji, když okradla svého otce. Podvod je tedy v Ráchel i v Líe. Zde vidíme, jak se podvod rozšiuje. Rozšiuje se nejen podvod, ale rozmnožuje se i zranní. Pedstavte si situaci, kdy Jákob má dv ženy. (Bh ale pochopiteln nco sleduje.) Která z nich se cítí lépe? Pravdpodobn Ráchel, protože je první milovanou. Sestry, která z vás by chtla být druhá, mén milovaná žena kohokoli? Jaké by to bylo? Jákob pichází dom a volá: Miláku, Ráchel, ahoj! A jen tak mimochodem: au, Lío. Dovedete si pedstavit tu situaci? Každý den Lía pracuje a vaí, snaží se zalíbit, a Jákob kolem ní prochází a míí do stanu za svou Ráchel. Den za dnem. Dovedete si pedstavit, jaké by ve vás bylo zavržení? To je to, s ím jednáme. Jednáme se zavržením, se soudem, s neporozumním. Možná je tu i uvdomní si: Vím, že si za to mžu sama. Ale kde je tomu konec? Bude to trvat na vky? Budu navky trpt pro svj hích? Co moje dti? Bh se nad Líou smiloval a zavel Ráchel lno. Lía, plná hokosti, zavržení a soudu zaíná plodit jednoho syna za druhým. Ráchel zstává neplodná. Vidí, že Lía Jákobovi rodí syna. Pedstavte si, že jste tentokrát milovaná manželka svého muže, ten však má dti s jinou. Dovedete si to pedstavit? Najednou v sob máte další hokost. Roste ve vás zavržení. Pamatujete si, jak to zaíná? Obvinní. Potom následovala hokost a ješt vtší hokost. Pišla mezi n nenávist. Zaalo soutžení mezi mnou a bratrem, sestrou, rodinou, církví. Jsem v právu, protože se mi stala kivda. Nkdo mi ukivdil, nkdo m nepochopil. Zaíná se to v nás zabydlovat, stávat souástí našeho charakteru. Ješt vtší zmatek vznikl tím, že Ráchel i Lía mly každá svou služebnici, otrokyni, které daly Jákobovi. Jákob ml tedy nakonec tyi manželky. Umíte si pedstavit ten zmatek? Vyberte si: Chtl by nkdo z vás být druhou, tetí, nebo tvrtou manželkou? Chtl by být tou, která plodí dti, nebo tou, která neplodí dti? Víte, nkdy si stžujeme na to, do 7

8 jaké jsme se narodili rodiny. Nkteí se narodili do ne zcela funkní rodiny. Kdo z vás se ale narodil do rodiny, která byla plná podvodu a nenávisti, a ml tyi maminky? Nikdo? Mám pocit, že bychom si mli pestat stžovat na své okolnosti. Jestliže Bh mohl nco udlat z tchto syn, tak nemáme výmluvu. Pokud Bh byl schopen z tohoto zmatku vyrobit život, co Mu brání, aby nco udlal ze m? Kdo si myslíme, že jsme? Myslíme si, že naše kivda je vtší než kivda kohokoliv ped námi? Jsme pesvdeni, že to, co se stalo nám, je vtší, než co se stalo nkomu jinému? Jako bychom si nkdy v církvi porovnávali svá ukivdní. Víš, co se stalo mn? Chceš slyšet mj píbh? To nic není, víš, co se stalo mn? Víš, co mi udlal otec? Ale kdybys vdl, co mi udlala matka! To není vbec nic, ale kdybyste vdli, co mi udlaly moje dti! Víš, co mi udlali starší? To je to nejvtší ukivdní! Amen? Jako bychom si porovnávali dvody, pro nemžeme chodit v synovství. V tento okamžik zde máme tyi rodiny žijící na jedné hromad. Dovede si to pedstavit? Lía mla první tyi syny, Rubena, Simeona, Léviho a Judu. Žádná z dalších žen nerodila. Aby toho nebylo málo, Bh zastavil plození i Líe. Co asi dlali Ruben, Simeon, Lévi a Juda, když sedli u veee s Líou? Kde je táta? Vedle ve stanu. Opakuje se to každou veei: Kde je táta? Ále, s Ráchel. On nás nemá rád, maminko? Ale má, ale Ráchel má radši. Maminko, táta t nemá rád? Ani se neptej. Co se budovalo v tch synech? Nedovedu si to ani pedstavit. Vy také ne. Každý však máme své vci, kterými jsme prošli. Chci vám jen íct, abyste nezapomnli: Víme, jak zápas dopadl. Známe konec knížky. V této jedné rodin vidíme absolutní zmatek, zranní, nenávist, kivdu a podvod. Jákob mezitím stále žije u Lábana, slouží mu a bojí se Ezaua, o kterém si myslí, že ho chce zabít. Maminko, nemohli bychom s tátou navštívit strýka? Ne. Strýek nás nemá rád? Ne, on chce tatínka zabít. A co na to íká ddeek? Ddeek se zlobí, protože ho tatínek podvedl. Zmatek. Zmatek. Nemáte se kam obrátit. Nkdy máme pocit, že naše kivda je veliká. Chtli byste vyrstat v rodin slavného Jákoba? Víte, Jákobovy dti vyrstaly v tomto prostedí, které je formovalo k nenávisti vlastních bratr. Nebudu tady vyjmenovávat dalších šest bratr, zmíním jenom dva poslední. Jak se jmenují? Josef a Benjamín. Zatím zstaneme u Josefa. Konen se Bh slitoval nad Ráchel a otevel jí lno. Chtli bychom být Josefem, že? Jste si jisti? Pedstavte si, že jste 8

9 se narodili do rodiny, která je plná nenávisti, hokosti, soupeení. Máte deset bratr, kteí byli odmalika po lžikách krmeni nenávistí vi vaší matce. Narodili jste se jako dít Josef, které je od poátku ureno k tomu, aby bylo nenávidno. Všichni synové byli krmeni svými matkami nenávistí proti Josefovi. Jako kdyby toho nebylo málo, Bh požehnal obzvlášt Josefovi. Picházel z linie, kterou chtl, a tak mu dal zvláštní povolání. Josef se narodil do prostedí, které od poátku nebylo ideální. Myslím, že pro dnešní sociálku by to bylo tuné sousto. Asi by Jákobovi odebrali všechny dti. Josef vyrstal v prostedí, ve kterém byl tlak. Byla tu nenávist, závist i elitáství, protože otec Josefa preferoval, a tím podporoval nenávist u svých dalších syn. Bh si vyvoluje takové rodiny, takové typy lidí a neešitelné situace, aby na nich mohl ukázat svou moc. Už víte, pro Bh íká, že je Bh Jákobv? Protože nám ukazuje svoji schopnost napravit. Josef vyrstá a urit se nebudeme divit tomu, že to byl práv Juda, kdo navrhl, aby ho prodali do otroctví. Dalo by se diskutovat o tom, že to myslel dobe, aby ho nezabili. Všichni brati pracují kdesi na poli a pichází za nimi Josef. Stal se reprezentantem kivdy let a generací. Pichází ten, který má na sob pláš promnných barev. Jako kdyby Jákob neetl žádné knihy o tom, jak vychovávat své syny. Jak mže Josefovi nechat ušít barevný pláš a poslat ho mezi bratry na odiv! Kdo z vás by to udlal? To je bláznovství! Bh však nco sledoval, a proto stále zhoršoval tuto neešitelnou situaci. Bh uprosted této situace dal zaslíbení. Jméno Josef znamená Bh pidá. Bh pidá. Josef reprezentuje Krista a ukazuje na to, že za ním pichází ješt nkdo další. Haleluja! Ráchel neskonila. Amen? Než brati Josefa prodávají do otroctví, zdají se mu sny. Uprosted této neutšené situace hovoí sen a jeho výklad o tom, že se mu jeho brati budou klant. To už i nejstarší Ruben musel íct: To je vrchol! To je vrchol. Všichni se budeme klant Josefovi? Copak nejsem nejstarší syn? Co je to za nesmysl! Budeme se klant rozmazlenému spratkovi, který je nejlépe obleený, tatíek na nho dohlíží, ale nás celou dobu zanedbává? Josef jim servíruje jeden sen za druhým. V bratrech vyrostla kivda, která se už promnila v nenávist. Z nenávisti se stává vražda. Proto Bh íká, že nenávist je vražda. Pokud totiž dopustíme, aby se v nás usadila kivda, pokud ji v sob budeme chovat a peovat o ni, stane se 9

10 z kivdy hokost, zahoklost. Z hokosti pak mže vyrst nenávist. A z nenávisti vražda. Jákobv podvod se mu vracel podruhé. Brati prodali Josefa do Egypta. Vzali Josefovo roucho, to slavné barevné roucho, namoili ho v krvi a donesli Jákobovi. ekli: Takhle dopadl tvj syn. Celý podvod pokraoval dál. Podvod, nenávist, vražda, zranní. Vidíme, jak se poátení podvedení Izáka rozmnožuje v obrovský zmatek. Josef ale dál žije svj píbh v Egypt. Nezapomeme, že mezitím se Ráchel narodil druhý syn Benjamín, pi jehož porodu zemela. Kdo z vás by chtl být Benjamín? Rodíte se do rodiny, kde nemáte matku, brati vás nenávidí, protože jste se narodili z matky, která není jejich, bratr, kterého byste mohli mít ze spolené matky, je mrtev, otec Jákob do vás vkládá veškeré své nadje, absolutn vás ochrauje, nic vám nedovoluje, a ješt k tomu žijete v prostedí strachu ze vší nenávisti, zavržení a zranní. Jákob sám je v tom všem plný zranní a kivdy: Bože, cos mi to udlal! Chtl jsem prvorozenství. Vždy jsem ho koupil! Vlastn jsem tátu tolik nepodvedl. A tohle všechno se mi dje? Podvede m Lában, potom m sužují manželky, které nemohou rodit, a když se mi nakonec narodí z mojí milované Ráchel syn, tak o nj pijdu? Kdo by vymnil život s Jákobem? Žádná ruka nahoe? Zranní. Hokost. Žádná nadje. Žádná odpov. Uvdomte si, že deset Jákobových syn žije celou dobu ve lži. Pestavte si, že každý den pijdou na veei, sedí se svým zamlklým otcem u stolu. Pro jsi smutný, ote? Truchlím pro Josefa. S ím muselo tch deset bratr žít? Rok za rokem. Co se s nimi dlo? Dovedete si pedstavit, že byste prodali svého bratra do otroctví, denn se pak potkávali se svým otcem a neekli mu to? Možná mu to neekli pi pedstav, že Josef nkde žije. Kdyby byl jistotn mrtvý, to je jedna vc. Ale možná nkde žije, možná je otrokem. Kdybychom nco udlali, možná bychom ho ješt mohli najít a naše jednání by se dalo odinit. Možná trpí v otroctví. A tak se k tomu všemu pidává ješt vina a neschopnost s tím cokoli udlat. Nikdy se nezvedli a nešli to vyešit. Mezitím Josef prožívá svoji vlastní hokost: Co jsem udlal? Co jsem, Bože, provedl? Co jsem provedl, že jsem se narodil do takového prostedí? Své bratry jsem miloval! Chtl jsem si s nimi hrát. Nevadilo mi, že jsou z jiné matky. Nemžu za to, že jsem dostal sny. Bože, Tys mi dal zaslíbení. Ty jsi m uprosted všeho ochraoval. Ty jsi m uprosted 10

11 tch vcí utšoval. Tys mi ekl, že pro m máš nadji, že máš vysvobození, že máš vyešení! Tys mi ekl, že pijde as, kdy se mi brati pokloní, že pijde as, kdy se celá rodina dá dohromady. A zatím se tady krok po kroku dostávám do Egypta. Hokost. Kivda. Stala se mi kivda! Tohle udlala moje vlastní krev? Moje vlastní krev m zavrhla? Najednou má Josef právo cítit se zavržený. Neudlal nic zlého. Udlal všechno, co mohl. Bylo na nm povolání. Poslechl slovo, které mu bylo eeno. Sdílel se o tom se svými bratry. Hrál s otevenými kartami, a toto mu udlali? Vždy jim ml být vysvobozením! Haleluja! Bh Josefa nechává dojít do otroctví. Ale pro pomazání, které na nm bylo, pro to pomazání najednou zaal rst. Bh mu dal nadji. Dal mu nadji jenom proto, aby ji zmail. Amen? Bože, byl jsem vrný. Nestžoval jsem si. Uprosted zlých okolností jsem si nestžoval. Snažil jsem se být spravedlivý. Ml jsem právo T zavrhnout, Bože. Jako jsi m zavrhl Ty, tak jsem T mohl také zavrhnout. Mohl jsem zavrhnout spravedlnost. Když mi bylo uprosted mizérie nabídnuto pokušení, postavil jsem se za Tebe, Hospodine. ekl jsem: Nebudu hešit! Jsem Hospodinv syn, nebudu hešit! A te ekáte odmnu. Všiml sis toho, Bože? Všiml sis mojí spravedlnosti? Všiml sis, jak jsem se, navzdory všem kivdám, zachoval? Všiml. Josef však stále sedí ve vzení. Sedí ve vzení, ale nesedí tam sám. Jsou tam další dva. Oba mají sen a Josef jim sny vyloží. Víte, kdyby nás Bh nkdy opustil, možná by to bylo jednodušší. Ale Bh nám stále mluví. Bh nám mluví a udržuje nadji, která nám je nkdy nadjí, nkdy osidlem. Osidlem, když se ptáme: Co je tedy špatn? Co je špatn, když jsem vyložil sen, na jehož základ odešli k faraónovi, k mojí nadji? Mám šanci, mám kontakt, mám známého! Nkdy se upínáme k jiskice nadje, která nám zasvitne v práci nebo rodin. Mám pímo u faraóna známého, který je mi tak známý! Josef a jeho spoluvzové spolu spali v jedné místnosti den, msíc, možná roky. Co se asi prožívá ve vzení? Musí to být velmi intimní zkušenost. S kým jiným si povídám než se spoluvzni? Možná se znali lépe, než je znali rodie. Pi jejich rozchodu Josef íká: Až budeš u faraóna, prosím t, vzpome si na m, zmi se o mn. Nadje. Co se stalo? Zapomnl na nj. Možná si Josef íkal: Dneska ješt ne, dneska s ním ješt nemluvil. Po týdnu íkal: Už by s ním ml mluvit. Možná faraón nemá as. Za msíc: To už by si ml najít as. Možná odcestoval. Za rok: To už se 11

12 museli vrátit. Tak se zase všechny Josefovy nadje, vložené do lovka, rozplynuly. Kde je zaslíbení o mojí rodin? Uprosted prostedí, ve kterém Josef byl, na nj Bh vložil všechny vci jeho rodiny. Všechen podvod, kivdu, hokost. A zavel ho do vzení. Zavel ho do vzení, aby s ním mohl jednat. Bh však mezitím skrze vinu jednal i s jeho bratry, protože v Josefovi i v nich bylo Boží sím. Kdyby tam nebylo, pak by nebylo nadje. Kdyby tam Boží sím nebylo, nebylo by vysvobození. Amen? Ale to sím tam je a je mu jedno, jak tžké a neešitelné je prostedí a celá situace. Amen? Nkdo mi íkal, že hodil do betonové hmoty fazole. Byla to betonová obru. Po ase najednou zaal beton pukat a objevila se rostlinka, lísteek fazole. Jako by v tom semeni byla moc, která dokázala prorazit jakékoli prostedí. Jako by to sím bylo schopné porazit jakoukoli vinu a vyešit veškerý zmatek. Kdyby náš píbh konil tady, tak dnes pro své životy nemáme ešení. Tento píbh však v sob ešení má. Stejn jako kdysi Eliáš polil ob vodou 1, aby o to víc dokázal Boží moc, stejn tak to iní Bh s námi. Ve chvíli, kdy už nevidíme jakékoliv ešení, Bh ješt naši situaci zkomplikuje, aby se mohl oslavit. Haleluja! Najednou do celé té situace pichází Hospodin a Jeho odpov. Pevyprávím vám te kapitoly 42, 43 a dále, kde se stalo, že Josef byl zázran den ze dne vyvýšen. Víte, nkdy si myslíme, že naše utrpení trvalo pt, deset, dvacet let, a aby se napravilo, bude poteba dalších pt, deset i dvacet let. Ale Bh íká: Ne. Ze dne na den vychází poslední zavržený vze. Pivádjí ho z vzení. Urit z nho museli umýt špínu, možná museli odstihnout velký nehet. Museli mu ostíhat vlasy a možná si musel pivykat na svtlo. Jak si pedstavujete Josefa? Myslíte, že z vzení vyšel zdatný, umytý, silný, ostíhaný? Umyli ho a pivedli ped faraóna. Za pár hodin. Faraón vypráví Josefovi svj sen a íká: Kdo na to odpoví? Josefe? Já na to odpovím. Hospodin vám poslal sen proto, abyste uinili toto a toto a toto. Když to faraón slyší, íká: Ustanovuji t druhým po faraónovi. Haleluja! Bhem nkolika hodin Bh zavrženou, neešitelnou, zakomplexovanou situaci vyešil a Josefa uinil druhého po faraónovi. Haleluja! Ustanovil ho druhým po faraónovi a dal mu vládu nad celou zemí Královská 18:34-35 A ekl: Naplte tyi stoudve vodou, a vylíte na obt zápalnou i na díví. ekl opt: Uitež to po druhé. I uinili po druhé. ekl ješt: Po tetí uite. I uinili po tetí, tak že tekly vody okolo oltáe; také i struhu naplnila voda. 12

13 Kdo by chtl být Josefem? Najednou se nám to líbí. Kdo by chtl být pacholíkem? Víte, že máme být spoleností Josefa? Víte, že máme být spoleností Benjamína? Haleluja! Pro bychom se cesty, která je ped námi, báli? Pro bychom se dívali na okolnosti? Pro bychom klesali na mysli nad okolnostmi, kterými procházíme, když máme píklad Boží pravice, která je schopná absolutn vysvobodit? Povstává zde nový píbh. Nco mu ale chybí. Kde je Josefova rodina? Poád se pi nm nenaplnilo zaslíbení o jeho rodin. Možná, že nkdy Bh odpovdl a vyešil ást vašeho problému, vašeho dilematu. Možná se vám už daí v práci, možná vás Bh uzdravil. Kde však je moje rodina? Co s nevyešenými vcmi v církvi? Co se zavržením? Nechápu, pro Josef za svojí rodinou nejel. Pro nejel za svým otcem? Pedstavte si, jak jedete s vozataji, s mocnou jízdou, jste druzí v Egypt. Nechtli byste si bratry vychutnat? Pišli byste a ekli: Ahoj, Rubene, ahoj, Lévi, ahoj, Judo, za kolik že jste m prodali? Ahoj, tati, to je mj koár, má 150 koní. Ten pocit zadostiuinní! Ty, tati, to mi ekni, co ti navykládali. Anebo pocit: Odpustím jim. Budou mi sloužit za plat. Anebo je uvrhnu do svých vzení. Zdá se, že nco zabránilo Josefovi toto udlat. Nco v nm porazilo chu se mstít. Haleluja! Nco v nm tu touhu zniilo. Jako kdyby spálil mosty a ekl: To je za mnou. Mezitím se v prbhu let odehrává další píbh, kdy brati skrze vinu iní pokání. Vina na n doléhá. V Bibli není ani slovo o tom, že by nenávidli Benjamína. Jako by vina a sím Krista v nich jim neustále mluvily a pracovaly, a když uléhali na lože, íkali si: Kdybych to tak mohl vrátit. Kdybych to tak mohl vrátit. Jak rád bych se poklonil Josefovi. Bh je ve své moci a schopnosti pivedl opt dohromady. Pivedl je zpátky skrze náhodu. Bh dopustil hlad. Dopustil hlad na zemi. Kdyby celý svt tušil, co Bh na nj dopouští jenom proto, aby dopsal píbh o svých synech! Víte, celý Wallstreet, EU a OSN se budou pokoušet vyešit rzné krize. Netuší však, že tím vším Bh nco sleduje. Nevdí, že Bh má píbh, který chce dopsat. Nco se musí stát mezi souasností a sto tyiceti tymi tisíci tch, kteí mají jméno otce napsané na svých 13

14 elech. 2 V tuto chvíli jsme ješt uprosted mizérie a zmatku. Ale píbh takto nekoní. Bh se nebojí obtovat djiny lidstva. Haleluja! Bh pro svj zámr, pro dokonání svého díla pi Josefovi, nechá zmnit djiny Egypta, nejmocnjšího národa na svt. On to iní pro hrstku lidí, plných viny, vrah, ve kterých je však sím Krista. Pro toto sím Bh zmní djiny lidstva. Haleluja! Bh se chystá zmnit djiny lidstva. Už to neteme jenom v Bibli. teme to i v novinách. Haleluja! Jsme na samém pokraji dokonení, dopsání tohoto píbhu. Stejn jako v zápase, o kterém jsem mluvil, víme, že vyhrajeme. Musíme ale být na správné stran. Musíme Bohu dopustit, aby uprosted našeho vzení nebo života s otcem jednal s vinou a s hokostí. Bh nás tento týden shromáždil na konferenci, abychom to tady odložili a ekli: Bože, dost! Už to v sob nebudu chovat! Neponesu si to vi bratrovi. Neponesu si to vi rodim. Nebudu to mít proti starším! Nebudu to mít proti svým dtem! Haleluja! Píbh tady neskonil. Deset Jákobových syn pišlo do Egypta pro potravu. Jákob Benjamína nepustil. Uvidl je druhý po faraónovi, Josef. Najednou cítil zmatek. Co má udlat? Pomstít se? Odpustit? Co s tím? Josef ml plnou moc udlat, co chce. Najednou si vzpomnl na zaslíbení. Že by se nakonec naplnilo? Brati nakupovali, ale Josef chce vidt Benjamína, a tak íká: Musíte se vrátit a pivést svého bratra, abyste dokázali, že nelžete. Hodn ten píbh zkracuji. Brati se tedy vrátili s Benjamínem. Josef jim požehnal, ale když odcházeli z Egypta, znovu jim nco provedl. Do Benjamínova pytle nechal vložit svj pohár. Pak je dostihl a ekl: Co jste mi to udlali? Okradli jste m! Všimnte si, co odpovdlo deset bratr: To nedláme. To pi nás není. Nikdy bychom takovou vc neudlali! Najednou se postavili jeden za druhého a mli jistotu v sob navzájem. Mli jistotu jeden v druhém, že tohoto jsme už zanechali, to už je za námi. Amen? Haleluja! Pojme íst dál. Jsme ve 44. kapitole Genesis, ve verši 9, kde brati íkají: U koho z služebník tvých nalezeno bude, nechž ume ten; a my také budeme pána svého služebníci. I ekl: Nu dobe, nech jest podlé ei vaší. U koho se nalezne, ten bude mým služebníkem, a vy budete bez viny. Protož rychle každý složil pytel svj na zem, a rozvázal každý pytel svj. I pehledával, od staršího poal, a na mladším pestal; i nalezen jest 2 Zjevení 14:1 Tedy pohledl jsem, a aj, Beránek stál na hoe Sion, a s ním sto tyidceti a tyi tisíc majících jméno Otce jeho napsané na elích svých. 14

15 koflík v pytli Beniaminovu. Á, Benjamín? Že bychom se dokázali zbavit i druhého? Vždy je to pece druhý Josef. To je ten, o kterém prorokovalo Josefovo jméno. Nco se ale v meziase stalo. Tedy oni roztrhše roucha svá, vložil každý bím na osla svého, a vrátili se do msta. I pišel Juda s bratími svými do domu Jozefova, (on pak ješt tam byl,) a padli ped ním na zemi. Te se podívejme na 17. verš, jak je chce potrestat: Odpovdl Jozef: Odstup ode mne, abych to uinil. Muž, u nhož nalezen jest koflík, ten bude mým služebníkem; vy pak jdte u pokoji k otci svému. V pokoji? Ke svému otci? Tenhle píbh, to už tady jednou bylo! Máme se vrátit k Jákobovi a protrpt znova to, co jsme protrpli? Máme nechat Jákoba, aby protrpl další roky soužení? To radji zemít. Radši zemu. Toto je Boží charakter. Najednou byla nenávist zplozující vraždu vymnna za ochotu obtovat se. Haleluja! Zmnila se v ochotu obtovat se za Benjamína, za Benjamína od Ráchel! Bh je schopen obrátit i ten nejvtší zmatek a oslavit se. Mjte nadji do svých vlastních život. Mjte nadji do všech píbh, které žijete. Mjte nadji do všech zákoutí a zákrut svých situací. Mjte nadji pro své beznadje. Mjte nadji pro svou hokost, pro své kivdy. A odložte je. Dopuste Bohu, aby s nimi jednal. ite pokání. ite pokání a žádejte odpuštní, aby vás Bh zmnil a ten píbh s vámi dopsal. Víte, kdo v tuto chvíli Josefovi odpovídá? Juda. Juda, který navrhl, aby byl Josef prodán do Egypta. Ten stejný Juda zde íká: I pistoupil k nmu Juda, a ekl: Slyš mne, pane mj. Prosím, nechaž promluví služebník tvj slovo v uši pána svého, a nehnvej se na služebníka svého; nebo jsi ty jako sám Farao. Zaíná vyprávt zranní svého otce. Vypráví o otci a mluví o matce, která už nežije a která porodila jenom dva syny. Jeden však zahynul, a kdyby se ten druhý nevrátil, otec to nepežije. Je tam nkde podvod? Ne, íkají mu pravdivý píbh. Podvod je pry. Nenávist je pry. Nahradilo ji slitování. Je v nich láska, milosrdenství, pochopení a porozumní. Mluví o Ráchel? O Jákobov žen, která mla jenom dv dti? Co se stalo? Verš 32: Nebo služebník tvj slíbil za pachole, abych je vzal od otce svého, ka: Jestliže ho nepivedu zase k tob, tedy vinen budu híchem otci mému po všecky dny. Protož nyní nech zstane, prosím, služebník tvj místo pacholete tohoto za služebníka pánu svému, a pachole a vstoupí s bratry svými. Nebo jak bych já vstoupil k otci svému, kdyby tohoto pacholete nebylo se mnou? Le bych chtl vidti 15

16 trápení, kteréž by pišlo na otce mého. To už Josef nemohl ustát. To už nešlo. Jozef pak nemoha se déle zdržeti, pede všemi pístojícími zvolal: Kažte všechnm ven! I nezstal žádný s nimi, když se známil Jozef s bratími svými. A byl tam veliký plá, který slyšel faraónv dm i celý Egypt. Tento plá vyprávl píbh. Píbh o tom, že Bh má silnou pravici a že není nic, co by nedokázal vyešit. Není žádné zavržení, žádná kivda, žádné neporozumní, které by On nedokázal vyešit. Není žádné zaslíbení, které by Bh nedokázal ve své pravici udržet a uskutenit. Amen? Tak se ped našima oima odehrává píbh, ve kterém nám Bh ukazuje, co udlal pro Jákoba, díky slibu, který dal Abrahamovi. Bh nás nazval Abrahamovými syny. Haleluja! Bh vás nazval stejným jménem! Bh vás klade na stejnou úrove. Bh dal zaslíbení. Bh dal zaslíbení skrze Abrahama, že do vás vloží sím, které má moc vás na to místo dovést. Haleluja! Bute povzbuzeni a nedopuste, aby vám kdokoli ekl, že váš píbh skonil a je dopsán tak, jak je dnes. Neekejte na zítek. Nedopuste to! Neekejte, až zahmí. Neekejte, až se nco stane. Neekejte na nco zvláštního. Padnte na svou tvá a eknte: Bože, dnes. Dnes je ten as, kdy chci opustit veškeré zavržení, všechno, co m spoutává. Nabídl jsi mi prvorozenství, a proto nedopustím, aby m cokoli zdrželo. Pokud potebujete za nkým jít, s nkým se modlit, jestli potebujete s nkým nco vyešit nebo potebujete init pokání, tak jdte a uite to. Nemusíte ekat na píhodnou dobu. Nemusíte ekat, až to ten druhý bude pipraven slyšet. Mžete odpustit a íci: Dnes je nový den. Dneska je nový zaátek. Už nemusím dál táhnout zavržení, soud, strach, nenávist, zlobu, ani lež. Bh vám požehnej. 16

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

PO STOPÁCH IZRAELE. Soutěž Po stopách Izraele : ABRAHÁM (1.Moj. 11,26-12,9 + 1.Moj. 15.kap. + 1.Moj. 17.kap.)

PO STOPÁCH IZRAELE. Soutěž Po stopách Izraele : ABRAHÁM (1.Moj. 11,26-12,9 + 1.Moj. 15.kap. + 1.Moj. 17.kap.) PO STOPÁCH IZRAELE Téma: ABRAHAM aneb VÍRA A POSLUŠNOST Text 1. Mojžíšova 15,1-7 Úvod Úvodní text: Židům 11,8 a) Jak se projevila Abrahamova poslušnost z víry? b) Jak by se měla projevovat poslušnost člověka,

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Uf! To zase byla cesta. Z práce jsem odešel ve tyi hodiny odpoledne. Jako obvykle jsem nastoupil do autobusu mstské hromadné dopravy a po tyiceti pti minutách údsné

Více

mladší žáci PoznejBibli Izák miloval E a. Rebeka milovala J a. Jákob podvádí svého bratra biblické příběhy pro děti Vyplň rodokmen této rodiny:

mladší žáci PoznejBibli Izák miloval E a. Rebeka milovala J a. Jákob podvádí svého bratra biblické příběhy pro děti Vyplň rodokmen této rodiny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Jákob podvádí svého bratra PŘEČTI SI: Máš dvojče? Nebo možná znáš nějaká dvojčata?

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová)

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová) PENÍZE UČEBNICE (obálka zatím není hotová) Symboly pro práci: Otázky na závr každé kapitoly Kuba, prvodce a komentátor Úspšné ukonení kapitoly Shrnutí kapitoly, nejdležitjší informace Peníze, uebnice pedmtu

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Josef a jeho bratři

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Josef a jeho bratři Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Josef a jeho bratři Kniha Genesis - opakování K citacím přiřaďte název báje, v níž lze uvedená slova nalézt,

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Zpráviky z naší školiky

Zpráviky z naší školiky TJ SOKOL spolené foto cvienek závr sezóny TJ SOKOL naše fotbalové družstvo TJ SOKOL ped mararatónem TJ SOKOL fotb.turnaj vítz penalt dtí Petr Šilar První školní den 2 Zpráviky z naší školiky Dobrý den

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia 2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia Úvod Doba temna je za námi. Královští ddicové, kteí svými šarvátkami a pýchou zavinili pád msta Blue Moon, uprchli. Zkažení rádci a dvoané,

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,-

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,- CENY 104,- UČEBNICE předmět finanční hospodaření Na otázky, úkoly a námty k pemýšlení t v uebnici upozorní následující obrázky: To, co je dobré si zapamatovat, je oznaeno: nebo textem v barevném rámeku:

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois)

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) CHLÉB DTÍ BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) Ote, dkuji Ti za tuto píležitost, že ped Tebou smím stát; že mohu pedstoupit ped Tvj lid. Je to píležitost,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004) ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO (Praha, 7. bezna 2004) Boží slovo je mezi námi mocné. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal být tam, kde jsme byli. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal tam, kde bychom

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009)

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009) KRAJTA MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2009) Pipomíná se mi jeden Jiránkv vtip. Znáte Jiránka? Za komunist byl hodn známý, kreslil rzné karikatury. V jednom vtipu stojí jeho panákové v epicích s vidlemi v

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více