Výroční zpráva Za období účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, Praha 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8"

Transkript

1 Výroční zpráva 214 Za období účetní jednotka: Kundratka 17, Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy je účetní jednotka povinna umožnit každému do ní nahlédnout v sídle účetní jednotky nebo v místě zveřejněném oznámením Obchodního zákoníku interní poznámka splnění povinnosti zveřejnění Výroční zprávy, Zprávy o propojených osobách nebo jen účetní závěrky lze ověřit na

2

3 OBSAH Profil účetní jednotky 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva dozorčí rady 7 Výrok auditora včetně finanční analýzy 8 Vybrané ukazatele - rozbor hospodaření 11 Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát 12 Příloha k účetní uzávěrce 18 Zpráva o propojených osobách 32 Prohlášení statutárního orgánu 34 3

4 PROFIL ÚČETNÍ JEDNOTKY Obchodní firma: Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5477 Datum vzniku: Sídlo: Kundratka 17 PSČ PRAHA 8 Právní forma: akciová společnost IČ: Předmět činnosti: Výkon zeměměřických činností Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Hornická činnost v rozsahu 2 písm. i) zákona číslo 61/1988 Sb. důlně měřická činnost Statutární orgán představenstvo předseda představenstva: Ing. Jaroslav Kocián, r.č /1575, bytem Podolánka, Na Štěpařce 12, okres Praha východ, PSČ den vzniku funkce: 25. září 213 den vzniku členství v představenstvu: 25. září 213 místopředseda představenstva: Ing. Filip Kobrle, r.č /1972 bytem Praha 1, Uhelný trh 42, PSČ 11 den vzniku funkce: 25. září 213 den vzniku členství v představenstvu: 25. září 213 místopředseda představenstva: Ing. Robert Šinkner, r.č. 6419/1116 bytem České Budějovice, Budovcova 18 PSČ 37 1 den vzniku funkce: 25. září 213 den vzniku členství v představenstvu: 25. září 213 Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: Karel Valenta, r.č /346 Vonoklasy, Na Kuželáku 174 PSČ den vzniku funkce: 24. září 213 den vzniku členství v dozorčí radě: 24. září 213 Člen: Vladimíra Valentová, r.č /179 Vonoklasy, Na Kuželáku 174, PSČ den vzniku funkce: 24. září 213 den vzniku členství v dozorčí radě: 24. září 213 Základní kapitál účetní jednotky: 7 4,-- Kč Splaceno: 1 % Akcie : 74 ks akcií na vlastníka ve jmenovité hodnotě 1,-- Kč Údaje o osobách ovládajících (nebo o osobách majících podstatný vliv (nejméně 2%): výše podílu % Karel Valenta 378 akcií 51% Ing Jaroslav Kocián 192 akcií 26% Ing. Robert Šinkner 96 akcií 13% Ing. Filip Kobrle 74 akcií 1% Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: Dne 24. září 213 skončilo pětileté období členství v představenstvu, dozorčí radě a výkon funkce jednotlivých členů. Dne 25. září 213 bylo všem členství a výkon funkce obnoveno kromě Ing. Zdenka Janáčka, jehož členství v dozorčí radě bylo ukončeno. Společnost se podřídila zákonu 9/212 Sb. 4

5 PROFIL ÚČETNÍ JEDNOTKY Od přešla společnost na účtování v hospodářském roce. Účetní období je od do Popis organizační struktury a její zásadní změny během uplynulého účetního období: Základní princip řízení vychází z modelu valná hromada statutární orgán zaměstnanci. Účetní jednotka je rozdělena na hospodářská střediska Řídící orgány: Ing. Jaroslav Kocián Ing. Robert Šinkner Ing. Filip Kobrle ředitel oblasti sever do poté odpovědný člen představenstva ředitel oblasti jih do poté odpovědný člen představenstva ředitel oblasti LEICA do poté odpovědný člen představenstva Informace o obchodních místech, včetně uvedení kontaktních adres, odkazu na webové stránky: Kundratka PRAHA 8 webová adresa: 5

6 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝHLED DO PŘÍŠTÍHO ROKU Vážení obchodní přátelé, Pokračující recese stavebnictví má stále velký vliv na naše hospodářské výsledky. Realizace zeměměřických činností na významných liniových stavbách, jako rekonstrukce dálnice D1 a výstavba nových úseků dálnice D3, lze považovat za úspěch. Bohužel zastavení tendru na výstavbu dalších jaderných bloků velmi významně ovlivnilo vývoj oblasti Jižní Čechy a tímto i celé společnosti. Nová strategie společnosti orientovaná na posílení činnosti v zavádění informačních systémů a průmyslových měření ve strojírenství, nedokázala plně nahradit výpadek ve stavebnictví. Tomuto stavu plně odpovídají dosažené ekonomické ukazatele. Výnosy byly splněny na 86,8 % a EBT na 61,4% plánovaných hodnot. V obou případech se jednalo o další pokles v porovnání s minulým obdobím. Na druhou stranu lze s mírným optimizmem sledovat určité zlepšení v oblasti obchodu geodetických přístrojů. Významně se o tuto změnu zasloužilo uvedení na trh nové totální stanice MS 5. V současné době tento unikátní přístroj nemá konkurenci. Dá se předpokládat, že odraz ode dna v obchodě bude znamenat oživení i v dalších aktivitách. Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti rozhodlo představenstvo společnosti o zavedení nového softwaru S 62. Cílem této investice byla optimalizace procesů Výroba a Lidské zdroje. Nový software společnosti umožnil automaticky propojit tyto procesy a zajistit tak efektivnější realizaci všech dílčích subprocesů, tj. plánování, realizaci, monitoring a vyhodnocení. Průběžné zlepšování lze očekávat jak v přidělování lidských zdrojů v rámci projektu, tak v ověřování kvality vlastního řízení zakázek. Předpokládané oživení povede k většímu tlaku v personální oblasti, hlavně na vyšší kvalifikaci zaměstnance. Naším cílem je zabezpečit pravidelná školení jak v legislativě, tak i ve zvládnutí nových technologií. Plán vzdělávání je nedílnou součástí systému kvality. Vážení obchodní přátelé, závěrem bych Vám rád poděkoval za Vaši důvěru a popřál mnoho úspěchů v dalším roce. Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti měnící nebo ovlivňující stav majetku a závazků účetní jednotky. Účetní jednotka se nezabývá výzkumem nebo vývojem. V oblasti životního prostředí společnost realizuje tyto aktivity - platí poplatky EKO KOM V oblasti pracovně právních vztazích se společnost zaměřuje na tyto aktivity důchodové připojištění, životní pojištění Účetní jednotka nenabývala svých obchodních podílů. Účetní jednotka nemá organizační složku v cizině Společnost nepoužívá investiční/finanční instrumenty s výhradou Výsledky hospodaření jsou uvedeny na dalších stránkách - rozvaha, výsledovka, příloha. Účetní jednotka neprovádí konsolidaci svých výkazů. Hospodářský výsledek po zdanění připadající na 1 akcii (obchodní podíl) činní Kč 5 546,51 Účetní závěrka byla ověřena auditorem. Auditor byl odsouhlasen valnou hromadou Listopad 214 Ing. Jaroslav Kocián 6

7 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 7

8 VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 8 #

9 VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 9

10 VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 1

11 VYBRANÉ UKAZATELE - rozbor hospodaření Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky: Kundratka Praha 8 Právní forma: akciová společnost IČ: Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU rozvahový den (v tisících Kč) Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B 7 4 D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly * Součet A +/- B +/- D 7 4 E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Ostatní fondy ze zisku H. Kapitálové fondy I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku J. Zisk minulých účetních období K. Ztráta minulých účetních období L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 4 14 * Celkem

12 VYBRANÉ UKAZATELE - rozbor hospodaření Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky: Kundratka Praha 8 Právní forma: akciová společnost IČ: Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ZÁKLADNÍ FINANČNÍ ANALÝZA rozvahový den (v tisících Kč) vlastní kapitál aktiva ukazatel běžné období ,436 minulé období ,471 zisk + odpisy tržby za zboží, výrobky,.. běžné období ,48 minulé období ,33 zisk + daně + úroky aktiva běžné období ,65 minulé období ,41 cizí zdroje - finanční majetek zisk + odpisy běžné období ,349 minulé období ,489 finanční majetek krátkodobé závazky běžné období ,324 minulé období ,162 finanční majetek + krátkodobé pohledávky krátkodobé závazky běžné období ,28 minulé období ,966 oběžná aktiva - krátkodobý závazek aktiva běžné období ,188 minulé období ,193 nerozdělený zisk aktiva běžné období ,286 minulé období ,259 základní tržby aktiva běžné období ,325 minulé období ,377 vlastní kapitál cizí zdroje běžné období ,797 minulé období ,917 12

13 Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky: Kundratka Praha 8 Právní forma: akciová společnost IČ: Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. Označení ROZVAHA (BILANCE) rozvahový den (v celých tisících Kč) AKTIVA řád Běžné účetní období Min.úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje 5 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3 Software Ocenitelná práva 8 5 Goodwill 9 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky 14 2 Stavby 15 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 17 5 Základní stádo a tažná zvířata 18 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 3) B. III. 1 Podíly v ovládaný a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 26 4 Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 3 13

14 Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát Označení AKTIVA řád Běžné účetní období Min. úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky 35 4 Zvířata 36 5 Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 4 až 46) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 41 3 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 42 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 43 5 Dohadné účty aktivní 44 6 Jiné pohledávky 45 7 Odložená daňová pohledávka 46 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 49 3 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 5 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 51 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 52 6 Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Finanční majetek (ř. 58 až 61) C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobý cenné papíry a podíly 6 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 61 D. I. Časové rozlišení (ř. 63 až 65) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 64 3 Příjmy příštích období

15 Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát Označení PASIVA řád Běžné účetní období a b c 5 6 Min.úč. období PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 69 až 71 ) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 7 3 Změny základního kapitálu 71 A. II. Kapitálové fondy (ř. 73 až 76) A. II. 1 Emisní ážio 73 2 Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 76 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 79 A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř ) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 82 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.1 - ( )/ B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 86 až 89) 85 B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 86 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 87 3 Rezerva na daň z příjmů 88 4 Ostatní rezervy 89 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 1) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 91 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 92 3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 93 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 94 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 95 6 Vydané dluhopisy 96 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 97 8 Dohadné účty pasívní 98 9 Jiné závazky 99 1 Odložený daňový závazek

16 Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát Označení PASIVA řád Běžné účetní období a b c 5 6 Min.úč. období B. III. Krátkodobé závazky (ř. 12 až 112) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám 13 3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 14 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 15 sdružení 5 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy 19 9 Vydané dluhopisy 11 1 Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116) B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období #

17 Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky: Kundratka Praha 8 Právní forma: akciová společnost IČ: Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. Označení Výkaz zisku a ztráty rozvahový den (v celých tisících Kč) Číslo řádku Skutečnost v účetním období sledovaném a b c 1 2 minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř. 1-2) II. Výkony (ř ) II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace 7 B. Výkonová spotřeba (ř. 9+1) B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření /(ř (-28)-(-29)/ #

18 Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát Označení Výkaz zisku a ztráty rozvahový den (v celých tisících Kč) Číslo řádku Skutečnost v účetním období sledovaném a b c 1 2 minulém VI Tržby z prodeje cenných papírů 31 J. Prodané cenné papíry a vklady 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů 35 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 4 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 -splatná Q. 2 -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S. 1 -splatná 56 S. 2 -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) #

19 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE Rozvahový den: Účetní období Údaje jsou uváděny v tis. Kč OBECNÉ ÚDAJE 1 Popis účetní jednotky Obchodní firma: Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5477 Datum vzniku: Sídlo: Kundratka 17 PSČ PRAHA 8 Právní forma: akciová společnost IČ: Předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Hornická činnost v rozsahu 2 písm. i) zákona číslo 61/1988 Sb. důlně měřická činnost 2 Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 2% podíl na základním kapitálu respektive i uzavřené smlouvy o ovládání Obchodní společnost % podílu na základním jmění Vlastní kapitál Účetní HV jméno Běžné období Běžné období Minulé období Běžné období GEFOS Inženýring s.r.o GEFOS SLOVAKIA s.r.o GEFOS POLSKA SP. Z O.O ,5 99,5 Společnost GEFOS TRADE s.r.o. od změnila název na GEFOS Inženýring s.r.o. 3 Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů Ukazatel Celkem z toho řídící pracovníci Průměrný počet zaměstnanců: Minulé období Běžné období Osobní náklady (včetně pojištění): Minulé období Běžné období Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů Minulé období Běžné období Účetní jednotka propočetla hodnotu nevyčerpané dovolené ve výši 155 tis. Kč, na tuto částku z důvodu významnosti nebyla tvořena rezerva 4 Informace o vztazích k akcionářům, osobám blízkým, Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě (poskytnuté účetní jednotkou) Poskytnuto komu: Minulé období Běžné období Akcionáři Členové statutárních orgánů Členové dozorčích orgánů #

20 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE Řídící pracovníci Předmět poskytnutí: Minulé období Běžné období Půjčka Úvěr Záruky Ostatní 4.2 Ostatní informace o spřízněných osobách Účetní jednotka běžně prodává výrobky a poskytuje služby spřízněným osobám. Objem transakcí: Spřízněná strana popis Minulé období Běžné období GEFOS Inženýring služby půjčka 5 1 GEFOS Slovakia služby + zboží půjčka GEFOS Polska služby + zboží půjčka Pohledávky ke konci účetního období Spřízněná strana Splatnost Minulé období Běžné období GEFOS Inženýring 9/ GEFOS Slovakia 4/ GEFOS POLSKA 2/ Účetní jednotka běžně nakupuje výrobky a služby od spřízněných osob Spřízněná strana Popis Minulé období Běžné období GEFOS Inženýring služby + zboží GEFOS Slovakia služby GEFOS POLSKA služby + zboží Závazky ke konci účetního období Spřízněná strana Splatnost Minulé období Běžné období GEFOS Inženýring 4/ GEFOS Slovakia 15 GEFOS POLSKA 2 #

21 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE 5 INFORMACE O ÚČETNÍ POLITICE 5.1 Aplikace obecných účetních metod Řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhláškou č. 5/23 Sb. a Českými účetními standardy Účtový rozvrh nebyl modifikován oproti běžným zvyklostem Účetní jednotka nepoužívá žádné výjimky, odchylky od metod daných výše uvedených postupů účtování Místo úschovy účetní dokladů, podkladů, informací, je na adrese,kundratka Praha 8 Za rozhodující vnitroúčetní směrnice účetní jednotka považuje tyto směrnice: oběh účetních dokladů dle oběhu účetních dokladů je osobou odpovědnou za zaúčtování: Vespalcová dle oběhu účetní dokladů je osobou odpovědnou za účetní případ : pracovník, oprávněný k podpisu dle podpisového řádu Inventarizace členové inventarizační komise: dle nařízení předsedy představenstva 1/214 fyzická inventura hmotného majetku probíhala k fyzická inventura nehmotného majetku probíhala k fyzická inventura pokladní hotovosti probíhala k fyzická inventura zásob k dokladová inventura probíhala k normy úbytků nejsou stanoveny oceňování (ceny, změny cen, opravné položky) podrobněji je popsáno v samostatné části přílohy tvorba časového rozlišování, systém dohadných položek časové rozlišení se neuplatňuje u nevýznamných částek a opakujících se položek.. tvorba rezerv účetní jednotka tvoří rezervu na daň z příjmů 5.2 Způsob oceňování a odpisování Způsoby oceňování, které účetní jednotka používala při sestavení účetní závěrky za rok 214. Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní jednotka za základ: Veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich placení. Rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a jsou účetní jednotce známy ke dni sestavení účetní závěrky. 21 #

22 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Účetní jednotka rozhodla o hodnotovém limitu ve výši 6.,-Kč včetně Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu v případě, že se jedná o technické zhodnocení definované v zákoně o dani z příjmů. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Dlouhodobý nehmotný majetek (do 6,-Kč) se nevykazuje v rozvaze a účtuje se při pořízení jednorázově do nákladů. Majetek pod tuto hodnotu je zahrnut rovnou do nákladů na účtu Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Účetní jednotka rozhodla o hodnotovém limitu ve výši 4.,-Kč včetně Dlouhodobý majetek pořízený vlastní činností se oceňuje na úrovni vlastních nákladů. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. v případě, že se jedná o technické zhodnocení definované v zákoně o dani z příjmů. Technické zhodnocení nesplňují všechny požadavky na technické zhodnocení z pohledu celého účetního období se evidují v jednorázových nákladech (účet 5484). Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Dlouhodobý hmotný majetek do 4,-Kč se nevykazuje v rozvaze účtuje se při pořízení jednorázově do nákladů. Majetek pod tuto hodnotu je zahrnout do jednorázových nákladů na účtu V případě potřeby je časově rozlišen na účtě 381. Dlouhodobý hmotný majetek materiálové povahy v pořizovací ceně do 1,-Kč je účtován přímo do nákladů na účet 512 a je o něm vedena operativní evidence Účetní jednotka zahajuje odpisování dlouhodobého majetku v kalendářním měsíci k datu zařazení majetku do užívání, kromě dlouhodobého nehmotného majetku, jehož odpis je zahájen 1 měsíc po jeho zařazení do evidence Dlouhodobý se odepisuje do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Druh majetku Informační systém Ostatní software Zřizovací výdaje Ostatní majetek Druh majetku Budovy Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Počet let (od do) Počet let (od do) Daňové odpisy jsou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů maximální - používají se tyto propočty: lineární Druh majetku Budovy Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Způsob daňových odpisů Lineární Lineární Lineární Lineární 22 #

23 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE Cenné papíry Cenné papíry se oceňují pořizovací cenou. K datu účetní závěrky se: akcie k obchodování oceňují reálnou hodnotou akcie realizovatelné se oceňují reálnou hodnotou dluhopisy k obchodování se oceňují reálnou hodnotou zvýšenou o AÚV dluhopisy realizovatelné se oceňují pořizovací cenou zvýšenou o AÚV majetkové účasti (účet 61 a 62) se oceňují ekvivalenční metodou, nebo nabývací cenou upravenou o oprávky přičemž nelze kombinovat různé přístupy k ocenění vlastní akcie se oceňují pořizovací cenou Deriváty Derivátem je finanční nástroj (podle které vzniká finanční aktivum jedné účetní jednotky a zpravidla finanční závazek jiné účetní jednotky) : a) jehož reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, kurzu cenného papíru, ceny komodity, měnového kurzu, cenového indexu resp. v závislosti na jiné proměnné (tzv. podkladová aktiva), b) který ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je zakotvena obdobná reakce na změny tržních podmínek, vyžaduje malou nebo nevyžaduje žádnou počáteční investici, c) který bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba od sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší než u obvyklé (tzv. spotové) operace (tj. účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání). Za derivát dle postupů účtování se nepovažují opce, na jejímž základě má být pořízeno nebo prodáno nefinanční aktivum. Reálná hodnota u této opce se nezjišťuje. Základní účetní členění derivátů: derivát k obchodování, určený k obchodování na veřejném trhu. Změny reálné hodnoty se účtují výsledkově Finanční. Vypořádání se provádí souvztažně s účty 373, 376 a 377. neurčený k obchodování na veřejném trhu. Změny reálné hodnoty se účtují majetkově (414) zajišťovací derivát. zisky nebo ztráty ze změn reálných hodnot zajišťovacích derivátů se zaúčtují primárně majetkově (414). Účetní jednotka sama rozhodla ve svém vnitřním předpise, že bude (nebude) o všech derivátech účtovat jako o derivátech k obchodování nebo využije ve stanovených případech, které jsou v souladu s popsanou strategií řízení finančních rizik, možnost účtovat o zajišťovacích derivátech. Zásoby Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami,zahrnujícími fakturovanou částku a vedlejší náklady (přepravné cizí i vlastní, clo). Zásoby v rámci jednoho syntetického účtu Pořizovací cena se v analytické evidenci sleduje rozděleně na předem stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny pořízení a náklady s pořízením související. Při vyskladnění se odchylka od skutečné ceny pořízení a náklady s pořízením související rozpouští způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou. Výdej zásob ze skladu se oceňuje v cenách, v nichž jsou zásoby oceněny na skladě (metoda váženého aritmetického průměru nebo FIFO). Do pořizovací ceny nakupovaných zásob se zahrnují: - přeprava - provize - clo - pojistné - skonto - aktivace přepravného v případě vlastní dopravy 23 #

24 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE Nedokončená výroba a výroba se oceňuje ve vlastních nákladech, tj. v přímých nákladech, popř. včetně výrobní režie. Zboží na skladě je oceněno v pořizovacích cenách. Při inventarizaci (při uzavírání účetních knih) se zjišťuje též užitná hodnota zásob (viz 26 odst. 1 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví), která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Zjistí-li se skryté přírůstky hodnoty, nezaúčtovávají se. Zjistí-li se skryté úbytky hodnoty, analyzují se a pokud není snížení hodnoty definitivní, vytvoří se opravná položka (úč. sk. 19). Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu Manka a škody. Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem. Pohledávky se účtují v nominální hodnotě, respektive v ceně pořizovací. Pochybné pohledávky se snižují pomocí opravných položek, účtovaných na vrub nákladů, na svou realizační hodnotu. Pohledávky pro obchodování se oceňují v reálné hodnotě. Účetní jednotka nemá žádné takovéto pohledávky. Základní kapitál se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku u příslušného obchodního soudu. Účetní jednotka je povinna vytvářet rezervní fond. Závazky a přijaté úvěry jsou vykázány v nominální hodnotě. Za krátkodobé závazky a úvěry se ve výkaznictví považuje i část dlouhodobých položek, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky. Finanční nájem se zachycuje tak, že leasingové splátky jsou účtovány pomocí časového rozlišení do nákladů. V závazcích jsou vykázány pouze splatné závazky z titulu finančního nájmu - nikoliv za celé období. 5.3 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase. V roce 214 nebyly reprodukční ceny použity. 5.4 Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) vyčíslení změn Účetní jednotka nerealizovala žádné změny ve způsobu oceňování. 5.5 Informace o odchylkách od metod podle 7 odstavec 5 zákona o účetnictví s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situace a výsledek hospodaření Účetní jednotka nerealizuje žádné odchylky. 5.6 Způsob stanovení oprávek, opravných položek Opravné položky a oprávky vytvářené na vrub nákladů (bez členění daňově a nedaňové): Dlouhodobý majetek opravné položky se neuvažuji. Výše oprávek vychází z odpisového plánu. Finanční investice opravná položka není Zásoby opravné položky nebyly stanoveny Pohledávky opravné položky respektují faktor času - k pohledávkám po lhůtě splatnosti déle jak 12 měsíců se vytváří celková 1% opravná položka, k pohledávkám po lhůtě splatnosti déle jak 6 měsíců se vytváří celková 5% opravná položka. Zdrojem informací je výsledek dokladové inventury pohledávek. Na pohledávky z titulu smluvních pokut, úroků z prodlení, záruk jsou stanoveny účetní opravné položky ve výši 1 %. Na pohledávky uhrazené k datu zpracování výkazu nejsou tvořeny opravné položky. 24 #

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více