Výroční zpráva ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond"

Transkript

1 Výroční zpráva 2008 ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond

2 ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a Vyhlášky ČNB č. 603/2006 Sb. o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti. Poznámka: V této výroční zprávě jsou uvedeny údaje, týkající se ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Údaje o investiční společnosti jsou v samostatné výroční zprávě. Obsah 4 Textová část výroční zprávy 10 Doplňující informace o podílovém fondu 16 Účetní závěrka společnosti k , ověřená auditorem, obsahující Účetní výkazy Přílohu k účetní závěrce 32 Zpráva auditora o ověření výroční zprávy

3 ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond Textová část výroční zprávy

4 Textová část výroční zprávy /6 7/ Textová část výroční zprávy 1. Název, IČ a ISIN obhospodařovaného podílového fondu Obchodní firma: ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Sídlo: Brno, Hilleho 1843/6 IČ přidělené SCP: ISIN fondu: Internetové stránky společnosti: CZ Bankovní účty společnosti: sběrný: /0800 obchodní: /0800 investiční: /0800 Datum založení fondu: 3. prosince 2007 Datum zahájení činnosti fondu: 2. ledna Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku investiční společnosti v roce 2008 a o záměrech pro následující účetní období Vážení majitelé podílových listů, vážení akcionáři a obchodní přátelé, dovolte mi, abych Vám podal zprávu o podnikatelské činnosti investiční společnosti v roce 2008 a o stavu majetku obhospodařovaného otevřeného podílového fondu ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond. V roce 2008 ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. (dále jako Společnost ), přes velmi nepříznivý vývoj na světových kapitálových trzích implementovala nový model organizace společnosti a zahájila další významnou fázi svého rozvoje. V prostředí silné nedůvěry zaznamenala veškerá riziková aktiva výrazné propady. Americké a evropské akcie propadly o 38,5 %, respektive o 44,4 %, ušetřeny nezůstaly ani regionální trhy střední Evropy. Akcie na pražské burze propadly během roku 2008 o téměř 60 %, rok pak končil o 52,7 % níže. Výrazný boom cen komodit, se ve druhé polovině roku proměnil v hromadné prodeje. Vzhledem k nejisté situaci na trzích končil v kladném teritoriu jedině sektor drahých kovů (zlato: +5,8 %). Ostatní komodity (zejména průmyslové kovy, ropa a její deriváty) se propadly na svá dlouholetá minima. Dluhopisové trhy by tímto vývojem měly být spíše podpořeny, ale i zde byla situace dvojaká. Na cenách získaly především kvalitní vládní dluhopisy vyspělých zemí. Země s vysokým zadlužením a financováním závislém na zahraničí stejně jako podnikové dluhopisy byly a jsou investory ohodnoceny jako více rizikové. U takových dluhopisů se v průběhu roku zvyšovala prémie za riziko na velmi vysoké úrovně, což mělo negativní dopad na ceny. Odliv investorů postihl také region střední a východní Evropy, situace se však ke konci roku mírně uklidnila, regionální dluhopisy podpořil návrat investorů i snižování úrokových sazeb centrál ními bankami v regionu. 2.3 Komentář manažera fondu za rok 2008 Portfolio fondu bylo v loňském roce investováno především na domácím dluhopisovém trhu. Korunovým dluhopisům se v první polovině roku příliš nedařilo kvůli přetrvávající vysoké inflaci. Ta byla způsobena jednak daňovými změnami, částečně však také rostoucími cenami komodit. ČNB dokonce začátkem února zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%. Na podzim se vyhrotila bankovní krize a začalo být zřejmé, že její projevy v reálné ekonomice na sebe nenechají dlouho čekat. Centrální banky začaly od října agresivně snižovat úrokové sazby. Korunové vládní dluhopisy trpěly na podzim nízkou likviditou a s tím spojenými velkými pohyby cen, přičemž byla patrná tendence odlivu zahraničních investorů. Ceny dluhopisů nicméně postupně šplhaly nahoru. Během roku jsme postupně zvyšovali duraci portfolia a drželi jsme pouze omezenou pozici v podnikových dluhopisech. Po nadměrném posílení koruny v prvním pololetí jsme mírně navýšili pozice v cizoměnových dluhopisech zejména v eurech a polském zlotém. Pozice nezajištěné proti měnovému riziku se po většinu roku pohybovaly od 2% do maximálně 10% portfolia. Výkonnost fondu v roce 2008 dosáhla 4,98% a fond tak splnil cíl překonat výnosy na nejlépe úročených termínovaných vkladech. Vývoj hodnoty podílového listu fondu v roce 2008 je zobrazen v následujícím grafu. Zatímco se v uplynulém roce odvětví asset managementu v důsledku hluboké globální finanční krize potýkalo s odlivem klientů a peněz, aktiva ve správě a počet klientů Společnosti v roce 2008 byly zachovány na stejné úrovni jako v roce Společnost díky restrukturalizačním opatřením vedoucím k optimalizaci nákladů a zvýšení výnosů zakončila roční hospodaření v zisku. Rok 2008 byl rovněž prvním rokem, kdy Společnost obhospodařovala svůj první podílový fond ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond. Fond se díky vysoce profesionálnímu přístupu ze strany portfolio manažera Ing. Martina Kujala, CFA, celého investičního týmu a spolupracovníkům z oblasti administrace portfolií zařadil do trojice domácích dluhopisových fondů s nejlepší výkonností. Fond v roce 2008 zhodnotil majetek svých podílníků o 4,98%. 2.1 Charakteristika fondu Fond investuje do instrumentů dluhopisového a peněžního trhu. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů. V omezené míře (maximálně do 10% aktiv) může Fond investovat do akcií společností zemí Evropské unie. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi dluhopisovými a peněžními trhy, a to s ohledem na aktuální vývoj finančních trhů a na očekávané změny úrokových sazeb. 2.2 Vývoj finančních trhů v roce 2008 Během roku 2008 se původně americká hypotéční krize rozšířila na krizi finanční a ekonomickou, která geo grafickým rozsahem zasáhla celý svět. Výhled se horšil v průběhu celého roku. Po problémech Bear Stearns v březnu došlo k převzetí další banky v červenci a především krach Lehman Brothers v říjnu vyvolal na celém trhu doslova paniku. Po stupné stahování likvidity znamenalo nedostatek peněžních prostředků ve finančním systému, banky ztratily důvěru ve své partnery na trhu a centrální banky byly nuceny dodávat nutnou likviditu z vlastních zdrojů. Mnoho bankovních institucí je dnes de facto znárodněno, některé vlády se plně zaručily i za vklady drobných střadatelů a ve všech postižených zemích dnes existuje nějaký plán na podporu ekonomiky a bankovního sektoru. Na firemní i spotřebitelské úrovni se zhoršila dostupnost úvěrů, investoři i domácnosti zohledňují horší současné podmínky ve svých očekáváních. Klesá poptávka a tím i odbyt ve výrobních odvětvích, nejvíce zasaženy jsou cyklické sektory.!

5 Textová část výroční zprávy /8 9/ Textová část výroční zprávy 3. Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni Tyto údaje jsou popsány v příloze k účetní závěrce za rok Žádné další významné události při obhospodařování podílového fondu nenastaly. 4. Údaje o předpokládaném budoucím vývoji fondu Pro účetní období roku 2009 investiční společnost předpokládá, že hospodaření fondu bude vyrovnané a fond opět zhodnotí svůj majetek a ukončí účetní období se ziskem. Očekáváme, že růst tržní hodnoty majetku fondu bude mezi 3 až 6 %, Představenstvo předpokládá, že aktiva fondu vzrostou o minimálně 20% a že bude i nadále pokračovat příliv nových podílníků a fond uzavře hospodaření roku 2009 se ziskem před zdaněním ve výši tis.kč. Představenstvo předpokládá, že fond bude v příštích letech spravován stejným investičním týmem a že investiční strategie bude obměňována s ohledem na makroekonomický vývoj v domácí a světové ekonomice a s ohledem na situaci na dluhopisových trzích. 5. Informace o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Účetní jednotka nevyvíjela v uplynulém účetním období žádné aktivity v této oblasti. 6. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí, pracovněprávních vztazích a o organizačních složkách v zahraničí Účetní jednotka není právnickou osobou a proto oblast ochrany životního prostředí ani pracovněprávní vztahy nespadají do její kompetence. Investiční společnost neměla v roce 2008 a nemá ani k datu zpracování této zprávy žádnou organizační složku v zahraničí. 7. Další údaje, týkající se výroční zprávy za rok 2008 Veškeré další důležité informace v souladu s 5 Vyhlášky č. 603/2006 Sb., které informují o vývoji výkonnosti otevřeného podílového fondu, hospodářském výsledku a stavu majetku fondu, jsou uvedeny v účetních výkazech a v Příloze účetní závěrky, která je nedílnou součástí této Výroční zprávy za rok 2008.

6 ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond Doplňující informace o podílovém fondu

7 Doplňující informace o podílovém fondu /12 13/ Doplňující informace o podílovém fondu 1. Doplňkové údaje k hospodářské situaci fondu kolektivního investování Dodatečné údaje k výroční zprávě za rok 2008 A B 1 EFO Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (tis.kč) TFO Počet emitovaných akcií nebo podílových listů EFO Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL 3 1,0498 Kč EFO Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu 4 1,0000 Kč TFO Hodnota zisku/ztráty před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL 5 - TFO Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL 6 - DFO Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL 7 4,98% DFO Obrátkovost aktiv ve fondu 8 280,14% DFO Průměrná měsíční výkonnost 9 0,41% DFO Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 10 1,22% DFO Ukazatel BETA 11 - Výše nákladů za správu fondu (v tis. Kč) A B 1 Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS 2 0 Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které byly zaúčtovány do majetku IS 5 0 Srážky, které byly zaúčtovány do majetku IS 6 0 Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 0 Poplatky obchodníkovi s CP 8 40 Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 40 Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 10 0 Registrační poplatky 11 0 Ostatní správní náklady 12 0 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF (tis.kč) A B 1 TFO Počet podílových listů vydaných OPF (kusy) TFO Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy TFO Počet podílových listů odkoupených z OPF (kusy) TFO Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu kolektivního investování Druh fondu: otevřený podílový Kategorie fondu: standardní fond Typ fondu: dluhopisový Klasifikace fondu podle investorů: veřejně přístupný fond IČ fondu kolektivního investování: Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování Majetkové CP v majetku fondu Název ISIN Země Vztah k Investi Investi Celková Celková Počet Celková Podíl na cenného (stát) legislativě ční limit ční limit pořizovací reálná jednotek nominální majetkových papíru 1 2 cena hodnota hodnota CP vydaných jedním emitentem /FKI A X X X X X X X X OESTER 2 VOLKSBK AT000B AT % HP1 11/23/11 OST CSFB 3 UNT GG CH CH % OPEN-END Dluhové CP v majetku fondu Název ISIN Země Vztah k Investi Investi Celková Celková Počet Celková Podíl na cenného (stát) legislativě ční limit ční limit pořizovací reálná jednotek nominální majetkových papíru 1 2 cena hodnota hodnota CP vydaných jedním emitentem /FKI A X X X X X X X X BMW 2 ZERO XS CZ % 02/04/09 BONOS Y 3 OBLIG ES A5 ES % /30/18 BUNDES- 4 OBLIGATION 3,5 DE DE % 8/4/2011 BUNDES- 5 REPUBLIC 4,25 DE DE % 07/04/19 6 GB VAR 10/207/16 CZ CZ % 7 GB /10 CZ CZ % 8 GB /13 CZ CZ % 9 GB /20 CZ CZ % 10 GB 4 04/11/17 CZ CZ % 11 GB /11/11 CZ CZ % 12 GB /16 CZ CZ % 13 GE 4,625 03/05/13 XS CZ % 14 HSN N FINANCE LTD VAR 01/13 XS CZ %

8 Doplňující informace o podílovém fondu /14 15/ Doplňující informace o podílovém fondu 2.Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování (pokračování) Dluhové CP v majetku fondu (pokračování) Název ISIN Země Vztah k Investi Investi Celková Celková Počet Celková Podíl na cenného (stát) legislativě ční limit ční limit pořizovací reálná jednotek nominální majetkových papíru 1 2 cena hodnota hodnota CP vydaných jedním emitentem /FKI A HYPO- VEREINS BANK /11/2010 CZ CZ % 16 HZL CMHB /26/09 CZ CZ % 17 POLAND GOVERN BOND 5,25 04/25/13 PL PL % 18 TELEfonica emis 4,351 06/19/12 XS ES % 3. Skladba majetku v portfoliu fondu kolektivního investování Skladba majetku standardního fondu A B 1 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) zákona Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zák. 3 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zák. 4 Investiční CP podle 26 odst. 1 písm. b) zákona 5 CP vydané stand. fondem p. 26 odst. 1 písm. c) zákona 6 CP vydané spec. fondem p. 26 odst. 1 písm. d) zákona 7 Vklady u bank podle 26 odst. 1 písm. e) zákona Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. f) zákona 9 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. g) zákona 10 (168) Nástroje peněžního trhu podle 26 odst. 1 písm. h) zákona 11 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. i) zákona 12 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název Název Identifikační Podkladové Celková Riziko spojené mimoburzovního protistrany číslo aktivum reálná hodnota s druhou smluvní finančního mimoburzovního subjektu - mimoburzovních mimoburzovního stranou derivátu finančního IČO nebo finančních finančního finančního derivátu NIČO derivátů derivátu derivátu A x x x x (168) x 2 Měnový SWAP Česká spořitelna (168) 0,08 % Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN A B 1 Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně 3 0 Rating 4. stupně 4 0 Bez ratingu V Brně dne 29. dubna 2009 Za představenstvo Společnosti: Ing. Vratislav Svoboda předseda představenstva Ing. Miloslav Martinek člen představenstva

9 ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond Účetní závěrka společnosti k , ověřená auditorem, obsahující Účetní výkazy Přílohu k účetní závěrce

10 Účetní závěrka společnosti k výkazy /18 19/ Účetní závěrka společnosti k výkazy ÚČETNÍ ZÁVĚRKA sestavená k Obchodní firma: ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Sídlo: Brno, Hilleho 1843/6 Identifikační číslo: Rozvahový den: Datum sestavení účetní závěrky:

11 Účetní závěrka společnosti k výkazy /20 21/ Účetní závěrka společnosti k výkazy

12 Účetní závěrka společnosti k výkazy /22 23/ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K PŘÍLOHA PŘÍLOHA k účetní závěrce za rok Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika společnosti ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, (dále jen Fond nebo ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond nebo podílový fond ) je účetní jednotka bez právní subjektivity, zřízená ATLANTIK Asset Management investiční společností, a.s. (dále Investiční společnost ) v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen Zákon ). ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond byl vytvořen na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 13. listopadu 2007, č.j. 2007/18902/540, které nabylo právní moci dne 3. prosince Činnost Fond zahájil 2. ledna Depozitářem Fondu je na základě uzavřené smlouvy Česká spořitelna, a.s. Fond je spravován ATLANTIK Asset Management investiční společností, a.s.(dále jen Investiční společnost ). Investiční společnost je dle Zákona zodpovědná za obhospodařování majetku ve Fondu. Obhospodařováním majetku se rozumí správa majetku a nakládání s ním. Sídlo společnosti ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Brno, Hilleho 1843/6 Rozhodující předmět činnosti Investiční společnost shromažďuje vydáváním podílových listů peněžní prostředky za účelem jejich kolektivního investování. Počet vydávaných podílových listů ani doba, na kterou je podílový fond vytvořen, nejsou omezeny. Investiční společnost může v souladu s ustanovením Zákona vydávání podílových listů dočasně pozastavit, nejdéle na 3 měsíce viz statut Fondu. Zaměření Fondu Cílem investiční politiky je zhodnocení majetku ve Fondu investováním do diverzifikovaného portfolia investičních nástrojů. Investiční společnost usiluje o to, aby zhodnocení podílového listu ve dvouletém horizontu překonalo výnos z V.I.P. bankovních vkladů. Fond nebude kopírovat žádný index. Žádné záruky třetích osob nejsou při investicích Fondu poskytovány. Podle rizika druhu aktiv, do kterých Fond převážně investuje, se jedná o dluhopisový fond. Fond investuje převážně do státních dluhopisů s fixním kupónem denominovaných v CZK a nástrojů peněžního trhu v CZK. Fond rovněž investuje do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu jiných zemí s rozvinutým dluhopisovým trhem (měnové riziko nebude vždy plně zajišťováno), dále také do firemních dluhopisů a bankovních depozit. V omezené míře Fond investuje do akcií společností zemí Evropské unie. Podrobné vymezení druhů aktiv, do kterých bude Fond investovat, včetně investičních limitů v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 482/2006 Sb.,je uvedeno ve statutu Fondu. V rámci efektivního obhospodařování majetku ve Fondu může Investiční společnost používat finanční deriváty. Operace s těmito finančními deriváty budou prováděny převážně za účelem snížení rizik z investování (zajištění aktiv Fondu proti nepříznivému vývoji kurzů cenných papírů, měn, úrokových sazeb nebo indexů) nebo snížení nákladů, v menší míře potom za účelem dosažení dodatečných výnosů pro Fond za předpokladu, že podstupované riziko je prokazatelně nízké. Investiční společnost bude do majetku Fondu nabývat převážně finanční termínové kontrakty (forwardy, futures, swapy). Finanční termínové kontrakty představují závaznou dohodu dvou smluvních stran o nákupu nebo prodeji určitého množství určitého podkladového aktiva (např. dluhopis, akciový index, měna) za předem sjednanou cenu a v předem sjednaný budoucí den splatnosti. Investiční společnost může používat i finanční deriváty nepřijaté k obchodování na regulovaných trzích uvedených v předchozím bodě (tzv. mimoburzovní deriváty), musí být splnění podmínky uvedené ve statutu Fondu.

13 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K PŘÍLOHA /24 25/ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K PŘÍLOHA Fond může používat i finanční deriváty výslovně neuvedené ve statutu, pokud jsou v souladu s investičními cíli Fondu. Fond není tzv. zajištěným fondem. Obhospodařování majetku ve Fondu je založeno na aktivním přístupu, skladba majetku ve Fondu se mění na základě vývoje na finančních trzích nebo změně jiných tržních podmínek. Portfolio Fondu může být případě potřeby přizpůsobováno denně. Fond je vhodný pro všechny typy investorů. Minimální doporučený horizont investice je 2 roky. Limity Fondu jsou dodržovány na základě Zákona, případně jsou v souladu se Zákonem upraveny ve statutu Fondu. 2. Východiska pro přípravu účetní závěrky Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, příslušnými platnými nařízeními, vyhláškami a vnitřními normami v souladu a v rozsahu stanoveném Vyhláškou Ministerstva financí České republiky 501/2002 Sb., ze dne ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce a Českými účetními standardy pro finanční instituce, kterými se stanoví základní postupy účtování. Fond je povinen dodržovat regulační požadavky Zákona. Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, podrozvahu, přehled o změnách ve vlastním kapitálu a přílohu k účetní závěrce. Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby investiční společnost prováděla odhady, které mají vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. Údaje ve výkazech a v příloze jsou uvedeny v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 3. Uplatněné účetní metody Okamžik uskutečnění účetního případu Fond účtuje o prodeji a nákupu cenných papírů v okamžiku uzavření smlouvy (tzv. trade date) v případě, že doba mezi uzavřením smlouvy a plněním závazku z této smlouvy není delší než doba obvyklá. Za okamžik uskutečnění účetního případu se v případě smluv o derivátech považuje: a) okamžik, kdy byla uzavřena příslušná smlouva, b) okamžik, kdy došlo ke změně reálné hodnoty derivátu, c) okamžik, kdy došlo k plnění na základě příslušné smlouvy. Dále je okamžikem uskutečnění účetního případu den, ve kterém dojde ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo zániku a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly. Cenné papíry V souladu se strategií Fondu jsou všechny cenné papíry klasifikovány jako cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů. Cenné papíry se během účetního období přeceňují na reálnou hodnotu denně dle Vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 270/2004 Sb. - ve změní pozdějších předpisů, o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování (dále jen Vyhláška ). V účetnictví Fondu jsou cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů. Cenné papíry jsou dle Vyhlášky oceněny cenou uvedenou na veřejném trhu, která je případně upravena dle pravidel zakotvených ve Vyhlášce. Není-li k dispozici tržní cena, je použita hodnota vypočtená dle oceňovacích modelů založených na diskontování budoucích cash flow dle výnosové křivky vypočtené s využitím systému Reuters a Kondor+. Cenné papíry (pokračování) Cenné papíry jsou při prvotním zachycení oceněny pořizovací cenou. Její součástí jsou přímé transakční náklady spojené s pořízením cenných papírů. Realizované kapitálové zisky a ztráty jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v položce Zisk nebo ztráta z finančních operací. U dlužných cenných papírů je nakoupený alikvotní úrokový výnos (dále jen AÚV ) ve výši stanovené v emisních podmínkách účtován na zvláštní analytický majetkový účet. Naběhlý AÚV za dobu držby je součástí ocenění cenných papírů a je účtován na zvláštní analytický majetkový účet souvztažně s účtem úrokových výnosů. Naběhlý úrokový výnos zahrnuje časově rozlišené kupóny. Ostatní pohledávky Fond účtuje o pohledávkách vzniklých při obchodování s cennými papíry a o ostatních provozních pohledávkách. Dle zásady opatrnosti jsou vytvářeny opravné položky ve výši 100 % k neuhrazeným pohledávkám po uplynutí dvou let od zaúčtování nároku. Úvěry a půjčky Fond nesmí ze svého majetku poskytnout půjčku, úvěr nebo dar, ani tento majetek nesmí použít k zajištění závazku třetí osoby nebo k úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním majetku Fondu. K překlenutí dočasných potřeb může Fond přijmout úvěr nebo půjčku se splatností nejdéle 6 měsíců za standardních podmínek, a to do výše 10 % hodnoty majetku ve Fondu. Tento úvěr nebo půjčku může Fond přijmout pouze v případě, že potřebuje zvýšit likviditu Fondu a není možné nebo výhodné toho dosáhnout prodejem majetku ve Fondu. Finanční deriváty a zajišťovací operace Fond v rámci své činnosti vstupuje do zajišťovacích kontraktů s finančními deriváty. Fond používá finanční deriváty k zajištění úrokového a měnového rizika, kterému je vystaven v důsledku operací na finančních trzích. Kritéria Fondu, která musejí být splněna, aby mohlo být o derivátu účtováno jako o zajišťovacím, jsou následující: Fond má vypracovanou strategii v oblasti řízení rizik, na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován, dokumentace obsahuje identifikace zajišťovaných a zajišťovacích nástrojů, vymezení rizika, které je předmětem zajištění, přístup ke zjišťování, zda je zajištění efektivní, zajištění je efektivní, tzn. že v jeho průběhu jsou změny reálných hodnot nebo peněžní toky zajišťovaných a zajišťovacích nástrojů téměř vyrovnány a toto vyrovnání je v rozmezí 80 % %. Nominální hodnoty finančních derivátů jsou zachyceny v podrozvaze. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajišťovací (viz výše) jsou vykázány denně na účtech nákladů nebo výnosů. Všechny finanční deriváty jsou vykazovány jako aktiva v případě kladné reálné hodnoty a jako pasiva v případě záporné reálné hodnoty. Reálná hodnota derivátů je vypočtena na základě oceňovacích modelů. Derivát, který není označen za sjednaný za účelem zajištění je označován jako derivát k obchodování. Tyto deriváty jsou oceňovány denně reálnou hodnotou na účtech nákladů a výnosů. V některých případech může být derivát součástí složeného finančního nástroje, který zahrnuje jak hostitelský nástroj, tak i derivát. Fond v souladu s platnými předpisy účtuje o změnách majetku a závazků z titulu změn kurzů nebo cen cenných papírů nebo změn devizových kurzů prostřednictvím účtů nákladů a výnosů. Vzhledem k tomu, že majetek Fondu je oceňován reálnou hodnotou, vložené deriváty nebyly v roce 2008 oddělovány. Daň z příjmů Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob pro podílové fondy 5 %.

14 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K PŘÍLOHA /26 27/ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K PŘÍLOHA Přepočty cizích měn Pro přepočet cizích měn je používán kurz devizového trhu vyhlašovaný ČNB platný k danému dni. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítána stejným způsobem. Kurzové rozdíly vzniklé denním přeceňováním majetku a závazků účtovaných v cizích měnách se účtují na účty nákladů nebo výnosů. Vlastní kapitál Fondu Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány na základě stanovované prodejní ceny. Emisní ážio Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich tržní hodnotou. Úrokové výnosy a náklady Časové rozlišení úroků vztahující se k aktivům je zahrnuto do celkových zůstatků těchto aktiv. 4. Řízení rizik Úvěrové riziko V souladu se statutem a investiční strategií stanovuje Investiční společnost pravidla a postupy pro výběr investičních instrumentů tak, aby celkový kreditní profil alokovaných investic odpovídal charakteru Fondu. Nové typy instrumentů jsou jednotlivě posuzovány a v případě vhodnosti schvalovány útvarem risk management, včetně specifikace limitů pro pozice v takových instrumentech. Důraz je kladen na přiměřenou ratingovou strukturu a na diverzifikaci portfolia (především u úrokových portfolií, resp. úrokové části portfolia Fondu). Tržní riziko Fond používá celou řadu nástrojů pro omezování rizikové expozice portfolia, přičemž významná pozornost je věnována tržním rizikům. Fond podléhá, kromě zákonných omezení, také souboru interních limitů, které přímo ovlivňují cizoměnovou rizikovou expozici, úrokovou rizikovou expozici (pásmo modifikované durace, ve kterém se Fond pohybuje), případně i akciovou alokaci na jednotlivých trzích dle jejich volatility, ratingovou strukturu portfolií (viz výše), popř. další charakteristiky Fondu. Příslušné limity jsou aplikovány adekvátně povaze Fondu. V případě nákupu instrumentů nového typu, jsou tyto instrumenty předem analyzovány nejen z hlediska úvěrového rizika, ale i z hlediska tržního rizika, které mohou vnést do portfolia, popř. které mohou napomoci z portfolia eliminovat, na základě čehož je posouzena jejich vhodnost, popř. přijatelný podíl v portfoliu. Tržní rizikovost fondu je měřena hodnotou Value at Risk. VaR Fondu je počítán metodou historické simulace v systému Bloomberg funkce Pvar. VaR hodnota je počítána pro 1 denní periodu na hladině spolehlivosti 99 % na základě historie 365 dní. VaR pro 1 měsíční dobu držení se přepočítává pomocí aproximace: Níže jsou v procentech uvedeny relativní měsíční hodnoty VaR pro jednotlivé typy tržních rizik: k průměrný VaR Globální VaR 3,69 2,06 Cizoměnový VaR 0,68 0,69 Úrokový VaR 3,84 1,96 Akciový VaR 0,00 0,21 Tržní riziko (pokračování) Je sledována globální riziková expozice, jako i riziková expozice v rozložení na cizoměnový, úrokový a akciový VaR. Na základě takového rozkladu mohou být identifikovány kritické rizikové segmenty, přičemž tato identifikace pak zpětně ovlivňuje reinvestiční proces. Limity stanovují maximální přípustnou hodnotu VaR pro Fond. Dodržování všech výše uvedených limitů je průběžně kontrolováno, přičemž je také hodnocena efektivnost jejich nastavení a v případě potřeby jsou tyto limity revidovány. Riziko vývoje směnných kurzů, úrokových sazeb, popř. dalších tržních veličin, které by mohly být pro portfolio nepříznivé, je zajišťováno v přiměřeném rozsahu prostřednictvím finančních derivátů. Finanční deriváty jsou obchodovány na OTC trhu, neboť tam lze zobchodovat kontrakty a parametry povahou přesně odpovídající potřebám zajištění. V portfoliích se objevují především měnové swapy, měnové forvardy. Riziko likvidity Dalším monitorovaným rizikem je riziko likvidity. Představuje riziko, že Fond nebude mít dostatek pohotovostních zdrojů ke splnění závazků vyplývajících z finančních kontraktů. Likvidita je monitorována a řízena na základě očekávaných peněžních toků a v souvislosti s tím je také upravována struktura portfolia cenných papírů a termínových vkladů. Podle Zákona je Investiční společnost povinna odkoupit podílový list bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění práva na jeho odkoupení. Jelikož v držení Fondu jsou cenné papíry obchodované na světových burzách, které lze realizovat během několika dnů, je nepravděpodobné, že by Fond nebyl z důvodu absence likvidních prostředků schopen dostát svým závazkům. 5. Doplňující informace k účetní závěrce 5.1. Pohledávky za bankami Pohledávky za bankami Běžné účty Celkem Běžné účty jsou splatné na požádání Cenné papíry Jednotlivé druhy cenných papírů podle emitentů, jejich počet, tržní ocenění a úročení jsou uvedeny v Portfoliu, které je součástí této přílohy. Veškeré cenné papíry v majetku Fondu jsou kótované na Burze cenných papírů Praha nebo zahraničních burzách. Podílové listy, které nejsou kótované na burzách jsou odkupovány Investiční společností, která je obhospodařuje. Dluhové cenné papíry Pořizovací hodnota Tržní přecenění Alikvotní úrokový výnos Celkem Podíl dluhových cenných papírů se splatností do 1 roku na jejich celkovém objemu je 4,91 %. Podíl dluhových cenných papírů se splatností nad jeden rok s proměnlivým kupónem je 7,34 %. Podíl dluhových cenných papírů se splatností nad jeden rok s pevným kupónem je 87,75 % Ostatní aktiva Ostatní aktiva Ostatní aktiva 695 Certifikáty Celkem Položka Ostatní aktiva za rok 2008 představuje pohledávku za tuzemským kupónem CZ GOVERNMENT BOND 6 zaplaceno Podíl certifikátů se splatností nad jeden rok je 100 %.

15 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K PŘÍLOHA /28 29/ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K PŘÍLOHA 5.4. Vlastní kapitál V souladu s postupy účtování Fond nemá základní kapitál. Jmenovitá hodnota podílového listu je 1 Kč. Celková jmenovitá hodnota všech podílových listů je zachycena na účtu Kapitálové fondy. Emisní ážio z rozdílu mezi jmenovitou a prodejní hodnotou podílových listů je vykazováno samostatně. Fond účtuje o emisním ážiu jak při prodeji podílových listů, tak i při jejich zpětném odkupu. Prodejní cena podílového listu je stanovena jako podíl vlastního kapitálu Fondu a počtu vydaných podílových listů. Reálná hodnota majetku a závazků je stanovována každý týden ve čtvrtek. Není-li čtvrtek pracovním dnem, pak nejbližší následující pracovní den.v odůvodněných případech může být ocenění majetku a závazků stanoveno ve lhůtě dva týdny. Hodnota podílového listu k poslednímu obchodnímu dni roku 2008 činila Kč 1,0498. Jedná se o poslední zveřejněnou hodnotu podílového listu za rok 2008, za kterou byly realizovány nákupy a odkupy podílových listů Fondu. Tato hodnota se minimálně odlišuje od hodnoty z účetnictví. Rozdíl vznikl z důvodu upřesnění některých dohadných položek. Zisk za rok 2008 ve výši tis. Kč bude převeden do fondu reinvestic v souladu se statutem Fondu. Přehled změn kapitálového fondu Počet podílových Jmenovitá hodnota Kapitálové fondy listů (v ks) podíl. listů celkem Podílové listy prodané Podílové listy odkoupené Zůstatek k Ostatní pasiva Ostatní pasiva Záporné reálné hodnoty finančních derivátů 168 Zúčtování se státním rozpočtem 468 Ostatní závazky Celkem Největší položka v ostatní závazcích - závazky vůči podílníkům ve výši tis. Kč Výnosy a výdaje příštích období Výdaje příštích období představují nevyfakturovaný depozitářský poplatek za prosinec 2008 ve výši 35 tis., nevyfakturovaný obhospodařovatelský poplatek za prosinec 2008 ve výši 138 tis. Kč Finanční deriváty vykazované jako zajišťovací deriváty nominální hodnota Měnové nástroje 2008 Aktiva 2008 Pasiva Měnové swapy Měnové nástroje celkem Výnosy z úroků Výnosy Úroky z vkladů 444 Úroky z repo obchodů 423 Úroky z dluhových cenných papírů Celkem Poplatky a provize Obhospodařovatelský poplatek Depozitářský poplatek 316 Provize a poplatky z obchodů s cennými papíry 40 Náklady SCP 3 Správa cenných papírů 120 Ostatní poplatky a provize 1 Celkem Poplatek za obhospodařování, hrazený Fondem Investiční společnosti, činí v souladu se statutem fondu 0,80 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu. V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře, kterou vykonává Česká spořitelna, a.s., platí Fond poplatek, který je vypočítáván jako 0,17 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu + základní sazba DPH Zisk nebo ztráta z finančních operací Zisk (ztráta) z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Zisk (ztráta) z pevných termínových operací (273) Zisk (ztráta) z kurzových rozdílů (440) Celkem Zisk nebo ztráta z cenných papírů, oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, představuje především zisky z realizovaných prodejů cenných papírů, ze splatných cenných papírů a z denního ocenění cenných papírů na reálnou hodnotu. Zisk nebo ztráta z kurzových rozdílů představuje hodnotu realizovaných kurzových rozdílů z devizových účtů, z vypořádání zahraničních pohledávek a závazků a také rozdíly vzniklé z přecenění majetku a závazků v zahraniční měně na reálnou hodnotu. Položka zisk nebo ztráta z pevných termínových operací obsahuje zisk nebo ztrátu při vypořádání pevných termínových operací s měnovými nástroji a přecenění otevřených derivátů na reálnou hodnotu Správní náklady Správní náklady Audit 241 Celkem 241 Reálná hodnota Měnové nástroje 2008 kladná 2008 záporná Měnové swapy Měnové nástroje celkem Všechny měnové deriváty jsou splatné do jednoho roku.

16 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K PŘÍLOHA /30 31/ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K PŘÍLOHA Daň z příjmů Hlavní složka daně z příjmů zahrnuje: Daň splatná běžný rok 468 Daň z příjmů celkem 468 Daň splatná daňová analýza: Hospodářský výsledek před zdaněním Přičitatelné položky Odečitatelné položky Základ daně Daň ze základu daně 468 Daň celkem Vztahy se spřízněnými osobami Za spřízněné osoby lze považovat ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s Nevyfakturovaný obhospodařovatelský poplatek ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. 138 Poplatky za prodej PL-závazek vůči investiční společnosti 5 Závazky ke spřízněným osobám celkem 143 Náklady účtované Investiční společností činily v roce tis. Kč, což je roční obhospodařovatelský poplatek Změna statutu Fondu Statut Fondu byl během roku 2008 jedenkrát změněn, a to s účinností od Jednalo se o změny, které nepodléhají schválení České národní banky, a podílníci Fondu byli o změně statutu informováni prostřednictvím internetových stránek investiční společnosti Zjednodušený statut byl změněn v souladu se změnou statutu úplného. Konkrétní změny plného statutu byly následující: změna auditora Fondu (článek 1 bod 6) změna základního kapitálu investiční společnosti (článek 2 bod 2) změna položky nákladů na audit pro první rok existence Fondu (článek 8 bod 6) změna kontaktní osoby a kontaktního u (článek 12.3 bod 6) změna internetové adresy pro uveřejňování informací Události po datu účetní závěrky Změna v úhradě nákladů za vedení účetnictví, za přeceňování portfolií a výpočet vlastního kapitálu Fondu dle Mandátní smlouvy uzavřené mezi investiční společností a Českou spořitelnou, a.s.. Část těchto nákladů bude od hradit Fond měsíčně na základě faktury ve výši ,- Kč (pevná odměna) a 0,055 % p.a. z hodnoty vlastního kapitálu Fondu. Po datu účetní závěrky dojde ke změně úplného i zjednodušeného statutu. Statut bude aktualizován o údaje za první rok existence Fondu (PTR, TER a výkonnost za rok 2008). Dále bude ve statutu uveden odhad nákladů na rok 2009 a zachycena změna členů představenstva investiční společnosti, která se uskutečnila Zároveň bude Česká národní banka požádána o schválení dalších dvou (možná i více) změn. Jedná se o změnu v investiční politice Fondu (článek 3.2 bod 22) a o změnu v informacích o vydávání a odkupování podílových listů (článek 14.3 bod 3 a článek 14.4 bod 3) Likvidita V tabulce je uvedena zbytková splatnost aktiv členěných podle nejdůležitějších druhů. Vzhledem k tomu, že všechny cenné papíry jsou obchodované na veřejných trzích, prodeje je možné realizovat do 3 měsíců. Do 3 měsíců 3 měsíce 1-5 let nad 5 let Nespecifikováno Celkem - 1 rok Pohledávky za bankami Dluhové cenné papíry Certifikáty Ostatní aktiva Aktiva celkem Majetek a závazky vykázané v rozvaze a podrozvaze V účetnictví Fondu jsou v podrozvaze vykázány hodnoty předané do správy a k uložení. Položka hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení obsahuje tuzemské cenné papíry spravované Českou spořitelnou, a.s. V účetnictví Fondu jsou v podrozvaze vykázány pohledávky a závazky z pevných termínových operací a hodnoty předané do správy a k uložení Majetek a závazky nevykázané v rozvaze a podrozvaze Fond nemá majetek a závazky, které by nebyly vykázány v rozvaze nebo podrozvaze Dodržování regulatorních požadavků a limitů U Fondu nedošlo k překročení limitů uvedených v ustanovení 27 až 31, 49 a 49a), 51 a 52, 55 až 57, zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, vyhlášky ČNB č. 604/2006 a nedošlo k porušení limitů uvedených ve statutu Fondu.

17 ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond Zpráva auditora o ověření výroční zprávy

18 Zpráva auditora o ověření výroční zprávy /34 35/ Zpráva auditora o ověření výroční zprávy

19

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Výroční zpráva 2009. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond

Výroční zpráva 2009. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond Výroční zpráva 2009 ATLANTIK Flexibilní 1 Výroční zpráva za rok 2009 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a Vyhlášky ČNB č. 603/2006 Sb. o informační

Více

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.

Více

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s. Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

A K T I V A. PROSPERITA - OPF globální. Rozvaha fondu kolektivního investování. Název položky výkazu. A k t i v a c e l k e m :

A K T I V A. PROSPERITA - OPF globální. Rozvaha fondu kolektivního investování. Název položky výkazu. A k t i v a c e l k e m : Ministerstvo financí Obchodní firma: České republiky Sídlo: U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ - Lutyně Vyhláška č. 501/2002 Sb. Identifikační číslo: 90 03 81 84 Výkaz: OFZ (ČNB) 10-02 Předmět podnikání: Otevřený

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI

Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Zkrácený název standardního OPF: IČ fondu: 90072951 HIGH YIELD dluhopisový OPF Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční zprávě

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008473998 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

KB Dluhopisový. Výroční zpráva za rok 2015

KB Dluhopisový. Výroční zpráva za rok 2015 2015 KB Dluhopisový Výroční zpráva za rok 2015 Investiční kapitálová společnost KB, a.s. předkládá investorské veřejnosti Výroční zprávu fondu KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Realitní fond KB. Výroční zpráva za rok 2015

Realitní fond KB. Výroční zpráva za rok 2015 2015 Realitní fond KB Výroční zpráva za rok 2015 Investiční kapitálová společnost KB, a.s. předkládá výroční zprávu fondu kvalifikovaných investorů Realitní fond KB, uzavřený podílový fond za rok 2015.

Více

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Výroční zprávy k 30. 6. 2016, ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz konzervativní důchodový fond Allianz vyvážený důchodový

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ statut fondu AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. OBECNÉ INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDU Název: AKRO fond progresivních společností, otevřený

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 50 Účetní závěrka Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 51 rozvaha k 30. 6.

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 2015 KB Peněžní trh Výroční zpráva za rok 2015 Investiční kapitálová společnost KB, a.s. předkládá investorské veřejnosti Výroční zprávu fondu KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Investiční kapitálové

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 2015 IKS Balancovaný - konzervativní Výroční zpráva za rok 2015 Investiční kapitálová společnost KB, a.s. předkládá investorské veřejnosti výroční zprávu fondu IKS Balancovaný - konzervativní, otevřený

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Výroční zpráva Sirius Investments Reserva, podfond

Výroční zpráva Sirius Investments Reserva, podfond Výroční zpráva Sirius Investments Reserva, podfond za rok končící 31. prosince 2015 Obsah Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., a Nařízení EU 345/2013... 4 Údaje a skutečnosti podle zákona

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

Výroční zpráva II. pilíře Důchodový fond státních dluhopisů. Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Výroční zpráva II. pilíře Důchodový fond státních dluhopisů. Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Výroční zpráva II. pilíře 2016 Důchodový fond státních dluhopisů Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. úvodní slovo generálního ředitele Vážené dámy,

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Výroční zpráva II. pilíře Vyvážený důchodový fond. Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Výroční zpráva II. pilíře Vyvážený důchodový fond. Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Výroční zpráva II. pilíře 2016 Vyvážený důchodový fond Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. úvodní slovo generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad.

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. UcFI 6. přednáška Účtování provozu banky Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. a) dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný -

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ POLSKÝCH DLUHOPISŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více