Příloha účetní závěrky za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha účetní závěrky za rok 2014"

Transkript

1 19

2 20

3 21

4 22

5 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014

6 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI IDENTIFIKACE SKUPINY PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK PATENTY A OCHRANNÉ ZNÁMKY DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK DERIVÁTY ZÁSOBY POHLEDÁVKY ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ ÚVĚRY REZERVY PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU FINANČNÍ LEASING DANĚ DAŇOVÉ ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU SPLATNÁ DAŇ ODLOŽENÁ DAŇ SNÍŽENÍ HODNOTY VÝPŮJČNÍ NÁKLADY STÁTNÍ DOTACE VÝNOSY POUŽITÍ ODHADŮ MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY A MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY ZMĚNY ZPŮSOBU OCEŇOVÁNÍ, POSTUPŮ ODPISOVÁNÍ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ JINÉ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY DLOUHODOBÝ MAJETEK ZÁSOBY DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ VLASTNÍ KAPITÁL REZERVY DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY A KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÉ ZÁVAZKY Z TITULU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DAŇOVÉ NEDOPLATKY VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY SLUŽBY ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU ZMĚNA STAVU REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK V PROVOZNÍ OBLASTI A KOMPLEXNÍCH NÁKLADŮ PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

7 4.21. DOTACE OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY TRŽBY Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ A PODÍLŮ, PRODANÉ CENNÉ PAPÍRY A PODÍLY VÝNOSY Z DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU VÝNOSY Z KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU NÁKLADY Z FINANČNÍHO MAJETKU VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ A DERIVÁTŮ NÁKLADY Z PŘECENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ A DERIVÁTŮ ZMĚNA STAVU REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK VE FINANČNÍ OBLASTI VÝNOSOVÉ ÚROKY OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY NÁKLADOVÉ ÚROKY OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY PŘEVOD FINANČNÍCH NÁKLADŮ A PŘEVOD FINANČNÍCH VÝNOSŮ CELKOVÉ VÝDAJE VYNALOŽENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY A VÝNOSY TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍŽNĚNÝMI SUBJEKTY PODROZVAHOVÉ OPERACE ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY OSOBNÍ NÁKLADY A POČET ZAMĚSTNANCŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ÚVĚRY ČI OSTATNÍ PLNĚNÍ ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

8 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika společnosti Amper Market, a.s. (dále též společnost nebo účetní jednotka ) byla založena zakladatelskou listinou jako akciová společnost dne 19. května 2011 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Praze dne 20. června Předmětem podnikání společnosti je obchod s elektřinou. Sídlo společnosti je Antala Staška 1076/33a, Praha 4, PSČ Identifikační číslo: Společnost má základní kapitál ve výši tis. Kč. Účetní závěrka společnosti je sestavena k Účetním obdobím je kalendářní rok. Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Akcionář/Společník % podíl na základním kapitálu Amper Holding, a.s. 57 % se sídlem Antala Staška 1076/33a, Krč, Praha 4 IČ: Ostatní 43 % Celkem 100 % Nikdo z ostatních akcionářů nevlastní 20 % a více procentní podíl na základním kapitálu společnosti. Společnost není v žádné společnosti společníkem s neomezeným ručením Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V účetním období byly do obchodního rejstříku zapsány změny přijaté v souvislosti s podřízením se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to následující skutečnosti: podřízení se zákonu o obchodních korporacích, zápis počtu členů statutárního orgánu: 3 a zápis počtu členů dozorčí rady: 3. Dále byla do obchodního rejstříku zapsána změna způsobu jednání za společnosti, kdy byl vymazán údaj Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje jménem společnosti předseda představenstva samostatně. a zapsán údaj Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. Za společnost jedná samostatně místopředseda představenstva pouze ve věcech smluv uzavíraných s třetími subjekty s předmětem nákup nebo prodej elektřiny, smluv o obchodním zastoupení a smluv o zprostředkování. 3

9 1.3. Organizační struktura společnosti Generální ředitel Risk management Obchodní oddělení Oddělení marketing a PR Oddělení trading Oddělení péče o zákazníky Oddělení fakturace Finanční oddělení ICT odělení V účetním období došlo k vyčlenění marketingu a PR do samostatného oddělení Identifikace skupiny Účetní jednotka je součástí konsolidačního celku. Jan Palaščák Daylon (25 %) Alsicu CZ (50 %) MPP Odpady (100 %) Road to Interest (100 %) Preference Energy (50 %) PV Recovery (43,5 %) Amper Holding (86,8 %) Amper Market (57 %) Amper Distribuce (75 %) Amper Savings (50 %) Amper Trading (50 %) Amper Market SK (70 %) Amper Savings SK (20 %) Active Energo (9 %) V roce 2014 nebyly uzavřeny ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku. Účetní jednotka nemá vliv v žádných společnostech. Ke konci rozvahového dne byla pro konsolidační celek splněna kritéria pro sestavení konsolidované účetní závěrky dle 22a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. S ohledem na skutečnost, že po aplikaci konsolidačních pravidel by se konsolidovaná účetní závěrka významně nelišila od účetní závěrky společnosti Amper Market, a.s., bylo v souladu s obecně platnými účetními zásadami od realizace konsolidace ustoupeno Představenstvo a dozorčí rada Funkce Jméno Představenstvo předseda Ing. Jan Palaščák člen Ing. Viliam Grácz člen Radek Mareš Dozorčí rada předseda Miloslav Mareš člen Mgr. Luděk Šikola člen Ivan Fučík V průběhu účetního období nedošlo ke změnám v představenstvu a dozorčí radě společnosti. 4

10 2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč). 5

11 3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ 3.1. Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek), dlouhodobý majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek) a vklad dlouhodobého hmotného majetku. Reprodukční pořizovací cena je stanovena na základě odborného posouzení, ve vybraných případech může být stanovena na základě znaleckého posudku. O ocenění na základě znaleckého posudku rozhoduje finanční ředitelka ve spolupráci s osobou věcně odpovědnou za majetek. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Počet let Dopravní prostředky 5 Světelné reklamy 5 O dlouhodobém hmotném majetku, jehož pořizovací cena nepřevýší 40 tis. Kč v jednotlivém případě, je účtováno přímo do nákladů. Způsob tvorby opravných položek Na základě inventarizace mohou být vytvořeny opravné položky k poškozenému / nepoužívanému dlouhodobému hmotnému majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok, tyto se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW a ocenitelná práva vytvořená vlastní činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje se vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší. Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: 6

12 Počet let Zřizovací výdaje 5 Ocenitelná práva dle doby platnosti, není-li stanovena, pak 6 let O dlouhodobém nehmotném majetku, jehož pořizovací cena nepřevýší 60 tis. Kč v jednotlivém případě, je účtováno přímo do nákladů. Způsob tvorby opravných položek Na základě inventarizace mohou být vytvořeny opravné položky k poškozenému / nepoužívanému dlouhodobému nehmotnému majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu Patenty a ochranné známky Společnost neeviduje patenty a ochranné známky Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok, dále majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok držené do splatnosti. Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a majetkové účasti jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. Společnost neeviduje dlouhodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování, dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti, vlastní akcie, vlastní dluhopisy a ostatní realizovatelné cenné papíry. Krátkodobý finanční majetek se při nákupu ocení pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. Společnost neeviduje krátkodobý finanční majetek Deriváty Společnost využívá deriváty v souladu se skupinovou strategií řízení rizik jako efektivní zajišťovací nástroje. Společnost nedokumentuje plnění požadavků českých účetních předpisů pro zajišťovací účetnictví, a neúčtuje proto o těchto derivátech jako o zajišťovacích. O derivátech je účtováno výhradně výsledkově. Změny jsou účtovány jako náklad, příp. výnos z derivátových operací Zásoby Společnost neeviduje zásoby. 7

13 3.7. Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. (Pohledávky nabyté za úplatu nebo vkladem jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o opravnou položku k pochybným a nedobytným částkám). Způsob tvorby opravných položek Opravné položky jsou tvořeny dle individuální analýzy jednotlivých pohledávek z hlediska stavu vymáhání, případně stavu soudního řízení, ekonomického stavu dlužníka, právního stanoviska advokátních kanceláří apod Závazky z obchodních vztahů Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě Úvěry Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky. Úroky, které nejsou účtovány věřitelem průběžně, jsou časově rozlišeny Rezervy Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny. Společnost v roce 2014 netvořila rezervy Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu. K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k tomuto dni Finanční leasing Daně Společnost nevyužívá finanční leasing Daňové odpisy dlouhodobého majetku Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda Splatná daň Vedení společnosti zaúčtovalo daňový závazek a daňový náklad na základě kalkulace daně, která vychází z jeho porozumění interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky a je přesvědčeno o správnosti výše daně v souladu s platnými daňovými předpisy České republiky. 8

14 Odložená daň Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit. Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a kdy je také související odložená daň zahrnuta do vlastního kapitálu. Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím daňovým závazkům Snížení hodnoty Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého majetku, aby objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení hodnoty. Není-li možno realizovatelnou hodnotu jednotlivých položek majetku odhadnout, určí společnost realizovatelnou hodnotu výnosové jednotky, ke které majetek patří. Realizovatelná hodnota představuje vyšší z hodnot čisté prodejní ceny a hodnoty z užívání. Při posuzování hodnoty z užívání jsou odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na svou současnou hodnotu prostřednictvím diskontní sazby před zdaněním, která zohledňuje současný tržní odhad časové hodnoty peněz a rizik konkrétně souvisejících s daným aktivem. Pokud je podle odhadu realizovatelná hodnota majetku (nebo výnosové jednotky) nižší než jeho účetní hodnota, je účetní hodnota majetku (výnosové jednotky) snížena na hodnotu realizovatelnou Výpůjční náklady Výpůjční náklady z úvěrů související s pořízením dlouhodobého majetku jsou kapitalizovány jako součást pořizovací ceny takového majetku do data zařazení tohoto majetku do užívání. Veškeré ostatní výpůjční náklady jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty v období, v němž vznikají. V roce 2014 byl pořízen dlouhodobý majetek z úvěru, ke kapitalizaci úroků nedošlo, neboť majetek byl zařazen do užívání ihned po svém pořízení Státní dotace Společnost neeviduje dotace Výnosy Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji. Tržby z prodeje elektrické energie jsou zaúčtovány k okamžiku odečtu spotřeby. 9

15 3.18. Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat Mimořádné náklady a mimořádné výnosy Tyto položky obsahují výnosy/náklady z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy/náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících. V roce 2014 účetní jednotka neúčtovala o mimořádných nákladech a výnosech Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období V roce 2014 období došlo oproti roku 2013 ke změně metodiky finančních derivátů. V účetnictví let 2012 a 2013 bylo o derivátech před datem jejich maturity účtováno na denní bázi. Každodenní změny cen těchto derivátů se tak sčítaly a vstupovaly do nákladů a výnosů příštích období v kumulované výši. V roce 2014 bylo z důvodu nárůstu objemu obchodů s deriváty a souvisejícímu nadhodnocení bilanční sumy přistoupeno k účtování o derivátech na čtvrtletní bázi. Do nákladů a výnosů příštích období v roce 2014 vstupoval pouze rozdíl počáteční a konečné ceny produktu za dané čtvrtletí, pohyby na denní bázi se již v těchto položkách nepromítaly. Uvedená změna metodiky nezpůsobila změnu hospodářského výsledku a nezměnila ani saldo nákladů a výnosů příštích období. Vlivem této změny došlo ke snížení bilanční sumy k o tis. Kč. V roce 2014 dále došlo oproti roku 2013 ke změně účetní metodiky v oblasti vykazování záloh vydaných k rozvahovému dni. V souladu s účetními směrnicemi se účtuje o všech dokladech došlých po rozvahovém dni k datu přijetí dokladu, položky nákladů, pořízení majetku apod., které jsou na takových dokladech uvedeny, se časově rozlišují podle období, se kterým věcně a časově souvisejí. O zálohách zúčtovaných v takových dokladech se v letech 2012 a 2013 účtovalo k datu přijetí dokladu, tedy do období po rozvahovém dni. Vhledem k nárůstu objemu obchodů tato skutečnost mohla k rozvahovému dni významně zkreslit (nadhodnotit) zůstatek záloh vydaných vykázaný v rozvaze a zároveň zůstatek účtu výdaje příštích období, který vypovídá o budoucích závazcích. Účetní jednotka proto v roce 2014 rozhodla o použití účetní operace vzájemného zúčtování záloh a výdajů příštích období o částku odpovídající zálohám zúčtovaným v dokladech doručených po rozvahovém dni vztahujícím se k plněním, která proběhla nejpozději k rozvahovému dni. Vlivem této změny došlo ke snížení bilanční sumy k o tis. Kč. Dopad na hospodářský výsledek nebyl žádný. V roce 2014 rovněž došlo oproti roku 2013 ke změně účetní metodiky v oblasti účtování rozvahových dohadných položek aktivních a pasivních. Vzhledem k charakteru činnosti účetní jednotky je nezbytné odhadovat výnosy a náklady z operací, které nebyly k rozvahovému dni uzavřeny/fakturovány, avšak spadají do období končící daným rozvahovým dnem. Podle české legislativy se o takových výnosech a nákladech účtuje pomocí dohadných účtů aktivních a pasivních, které de facto suplují účty pohledávek a závazků, jež s danými výnosy a náklady souvisí. V rámci zpřesnění vykazovaných informací je však potřeba zohlednit, že tyto pohledávky a závazky nebudou realizovány v plné/účtované výši, neboť byly již z části pokryty nezúčtovanými zálohami přijatými a vydanými, které jsou v rozvaze obsaženy. Proto účetní jednotka přistoupila ke snížení dohadných položek aktivních a pasivních vykazovaných v rozvaze. Vlivem této změny došlo ke snížení bilanční sumy o tis. Kč. Dopad na hospodářský výsledek nebyl žádný. 10

16 3.21. Jiné Společnost se v roce 2014 ani 2013 nezajišťovala proti měnovému a úrokovému riziku Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto: Pokladní hotovost a peníze na cestě 0 Účty v bankách Debetní saldo běžného účtu zahrnuté v běžných bankovních úvěrech Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním majetku 8 52 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem V rozvaze jsou zůstatky bankovních účtů vykázány očištěné od debetního salda, které je součástí položky Krátkodobé bankovní úvěry. 11

17 4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 4.1. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Zřizovací výdaje Ocenitelná práva Nedokončený DNM Celkem Oprávky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Zřizovací výdaje Ocenitelná práva Nedokončený DNM Celkem Zůstatková hodnota Stav k Stav k Zřizovací výdaje Ocenitelná práva Nedokončený DNM Celkem V roce 2014 účetní jednotka zařadila do užívání nový fakturační systém Flexi ve výši tis. Kč a účetní systém Helios ve výši 506 tis. Kč. Položka nedokončený DNM obsahuje pořizovací náklady virtuální elektrárny ve výši tis. Kč, nového Centrálního databázového systému ve výši 312 tis. Kč, nového systému Trading ve výši 85 tis. Kč Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností V účetní jednotce nebyl vytvořen nehmotný majetek vlastní činností Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Dopravní prostředky Světelná reklama Celkem

18 Oprávky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytk y Stav k Dopravní prostředky Světelná reklama 2 2 Celkem Zůstatková hodnota Stav k Stav k Dopravní prostředky Světelná reklama 41 Celkem Společnost pořídila v roce 2014 hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v souhrnné částce 289 tis. Kč a v roce 2013 v částce 371 tis. Kč. Tento majetek představuje drobný hmotný majetek, což jsou ostatní movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce dlouhodobého majetku účtuje se o nich přímo jednorázově do nákladů Majetek najatý formou finančního leasingu Společnost neeviduje majetek najatý formou finančního leasingu Operativní leasing Společnost neeviduje majetek najatý formou operativního leasingu Dlouhodobý finanční majetek Společnost neeviduje dlouhodobý finanční majetek Realizovatelné dlouhodobé cenné papíry a podíly Společnost neeviduje realizovatelné dlouhodobé cenné papíry a podíly Zásoby Společnost neeviduje zásoby Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky Společnost neeviduje dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky k podnikům ve skupině Společnost neeviduje dlouhodobé pohledávky k podnikům ve skupině. 13

19 4.4. Krátkodobé pohledávky Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů Rok Kategorie Do splatnosti Po splatnosti Celkem po Celkem 0-90 dní dní dní 1-2 roky 2 a více let splatnosti 2014 Brutto Opr. položky Netto Brutto Opr. položky Netto Mezi pohledávkami z obchodních vztahů jsou zahrnuty pohledávky za společnostmi ve skupině, a to v celkové výši tis. Kč. K tyto pohledávky činily 355 tis. Kč, byly však vykázány v položce rozvahy Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky za spřízněnými osobami Společnost k eviduje pohledávky k podnikům ve skupině ve výši tis. Kč, z toho pohledávky z titulu zápůjček a úvěrů ve výši tis. Kč, dále eviduje pohledávky z titulu zápůjček a úvěrů ve výši tis. Kč za osobami s nižším než podstatným vlivem. Pohledávky z titulu fakturace služeb či přefakturace nákladů byly přesunuty do rozvahové položky Pohledávky z obchodních vztahů. K společnost evidovala pohledávky k podnikům ve skupině ve výši tis. Kč, z toho pohledávky z titulu půjček a úvěrů ve výši tis. Kč a z titulu fakturace služeb či přefakturace nákladů 355 tis. Kč Ostatní krátkodobé pohledávky Stav k Stav k Stát daňové pohledávky 1 3 Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Ostatní krátkodobé pohledávky celkem Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou tvořeny zejména zálohami vyplacenými distribučním společnostem (k : tis. Kč). Vlivem úpravy metodiky došlo v účetnictví roku 2014 k zúčtování záloh z dokladů, které byly doručeny po rozvahovém dni, avšak byly na nich zúčtovány zálohy nejpozději k rozvahovému dni viz bod Bez zohlednění této skutečnosti důvodu nelze meziročně porovnávat zůstatky záloh vydaných. Krátkodobé poskytnuté zálohy vykázané v rozvaze k , tj. před změnou metodiky, byly tvořeny zejména zálohami OTE ( tis. Kč) a distribučním společnostem ( tis. Kč). Dohadné účty aktivní jsou tvořeny zejména hodnotou prodané, avšak k datu účetní závěrky nevyfakturované elektrické energie a související distribuce elektrické energie v roce Jde o vyjádření budoucích předpokládaných pohledávek očištěných o část záloh, které se k nim vztahují. V roce 2013 k očištění o vliv záloh nedošlo viz bod Jiné pohledávky jsou tvořeny zejména kaucí OTE (k : tis. Kč, k : tis. Kč) a maržovým vkladem u burzy PXE (k : tis. Kč, k : tis. Kč). 14

20 4.5. Krátkodobý finanční majetek Stav k Stav k Pokladna 0 0 Ceniny 8 52 Peníze 8 52 Běžné účty Termínované vklady Účty v bankách Krátkodobý finanční majetek celkem Termínované vklady jsou ručením za poskytnuté bankovní záruky. Zůstatky bankovních účtů jsou očištěny o debetní salda Časové rozlišení aktivní Stav k Stav k Náklady příštích období Příjmy příštích období Časové rozlišení aktivní celkem Náklady příštích období jsou tvořeny zejména položkami souvisejícími s derivátovými obchody vztahujícími se nákladově k roku 2015, a to v celkové výši tis. Kč k nim se vztahuje změna metodiky popsaná v bodě K náklady příštích období vztahující se k derivátovým obchodům činily tis. Kč. Příjmy příštích obsahují položky faktur vydaných, které byly vystaveny v období od do data sestavení účetní závěrky a spadají výnosově do roku Jsou tvořeny zejména položkami fakturace OTE (k : tis. Kč, k : tis. Kč) Vlastní kapitál Změny vlastního kapitálu Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Základní kapitál Změny základního 0 kapitálu Rezervní fond Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let Celkem V roce 2014 došlo na základě rozhodnutí valné hromady k rozdělení zisku ve výši tis. Kč za rok 2013 následovně: částka tis. Kč byla použita k úhradě ztráty minulých let, částka 42 tis. Kč byla použita k pokrytí jiného výsledku hospodaření minulých let (ztráty z titulu opravy minulých období), zbylá část byla 15

21 převedena do zisku minulých let. Dále byl v souladu s platnou legislativou zrušen rezervní fond ve výši 681 tis. Kč; částka byla použita k navýšení zisku minulých let Rezervy Společnost v roce 2014 ani v roce 2013 netvořila rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky Položka dlouhodobé závazky obsahuje závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok, a odložený daňový závazek. Společnost eviduje k dlouhodobý závazek ve výši 624 tis. Kč z titulu úvěru od nebankovní instituce. K činila výše dlouhodobých závazků 509 tis. Kč též z titulu úvěru od nebankovní instituce. Celková výše dlouhodobých závazků, jež mají k dobu splatnosti delší než pět let je 0 tis. Kč, k tato částka rovněž představovala 0 tis. Kč Bankovní úvěry dlouhodobé Společnost k eviduje zůstatek dlouhodobého bankovního úvěru ve výši tis. Kč s úrokovou sazbou PRIBOR + 2,3 % p.a., z čehož tis. Kč je část splatná v roce 2015, proto je vykázaná mezi krátkodobými bankovními úvěry Krátkodobé závazky Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů Rok Kategorie Do Po splatnosti Celkem po Celkem splatnosti 0 90 dní dní dní 1-2 roky 2 a více let splatnosti 2014 Krátkodobé Krátkodobé Mezi závazky z obchodních vztahů jsou k zahrnuty závazky ke společnostem ve skupině v celkové výši 480 tis. Kč. K tyto závazky činily 11 tis. Kč, byly však vykázány v položce rozvahy Závazky ovládaná nebo ovládající osoba Ostatní krátkodobé závazky Stav k Stav k Závazky ke spřízněným osobám Krátkodobé k zaměstnancům a institucím SZ a ZP Stát daňové závazky Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Ostatní krátkodobé závazky celkem Závazky ke spřízněným osobám k činí tis. Kč, z toho tis. Kč k osobám v konsolidačním celku, k činily tis. Kč, z toho tis. Kč k osobám v konsolidačním celku, včetně závazku z titulu přefakturace nákladů za 11 tis. Kč. 16

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více