Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů. Metodika"

Transkript

1 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů Copyright GORDIC spol. s r. o., listopad 2012 GORDIC 1

2 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů OBSAH 1. Úvod 3 2. Návrh harmonogramu pro uzavírání účetnictví 2012 a otevírání účetnictví Zpracování 12. období Zpracování 13. období Archivace Základní zásady a podmínky pro zpracování závěrky účetnictví roku Zpracování roční uzávěrky - stručný postup První etapa roční uzávěrky Obecné zásady Odpisy Zvláštní účtování v případě plátců DPH Druhá etapa roční uzávěrky (automatizovaná) Závěrečné zápisy (generovaná data jsou identifikována jako druh dokladu DRD = 04) Uzavírání účetních knih (generovaná data jsou identifikována jako druh dokladu (DRD = 05) Třetí etapa roční uzávěrky (automatizovaná) Otevření nového ročního účetního období Otevření účetních knih (generovaná data jsou druh dokladu 01 ) Formální kontrola správnosti vygenerovaných zápisů Expandery Použití funkce EXPANDER k doplnění analytik některých syntetických účtů vygenerovaných ve všech krocích roční uzávěrky Použití funkce EXPANDER ke změnám v účtové osnově od Zpracování uzávěrkových funkcí v SORu (seskupení organizací) Popis možnosti sloučit IČ a pseudo IČ jedné organizace Přehled nejčastějších problémů a chyb při ročních uzávěrkách Zpracování roční uzávěrky v menu ROZPOČET 34 2 GORDIC verze 6.0,

3 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC 1. Úvod Tato metodika obsahuje popis jednotlivých kroků účetní uzávěrky v programu GORDIC UCR řady GORDIC WIN. Současně obsahuje i algoritmus uzavírání a otevírání účetních knih podle SU, AU. Algoritmy uzavírání popisované v této metodice jsou obecně platné i pro uzavírání v informačním systému GINIS. Postup zpracování uzávěrky v IS GINIS je součástí zvláštní metodiky. Kromě nich se používají i nestandardní a zakázkové algoritmy, zejména v případě individuálních požadavků zákazníků v řadě GORDIC WIN i v případě informačního systému GINIS. Všechny účty účtové osnovy mají minimálně přístupná slova SU, AU, UZ, ORJ a ORG. Z tohoto pravidla jsou následující hlavní výjimky: slova ODPA a POL a ZJ určená pro bankovní účty nesoucí rozpočtovou skladbu; slovo ZJ záznamová jednotka určená jen pro konsolidaci na úrovni sumářů za okres, kraj a specifický záznam pro OSS; slovo ZJ záznamová jednotka s předem nadefinovanými číselníky záznamových jednotek pro účet 343 a syntetické účty, které mohou být základem pro DPH; slova ODPA a POL v účtové třídě 5 a 6 a u účtu 416 (investiční fond), určená pro příspěvkové organizace, u kterých bude zřizovatelem vyžadováno členění podobné rozpočtové skladbě; slovo POL u účtových skupin 01, 02 a 03 pro sledování pohybů majetku, pokud to vyžaduje zřizovatel PO nebo si to účetní jednotka sama přeje využívat; slovo POL u podrozvahových účtů, které může být využito pro specifické rozčlenění podmíněných aktiv a pasiv z hlediska období. Celá účetní (rozpočtová) věta by měla být účetními jednotkami využívána z následujících pohledů: SU = syntetický účet - závazně definován Přílohou č. 7 vyhlášky 410/2009 Sb. - Přílohami č.1 a 2 je závazně určeno použití podle jednotlivých typů účetních jednotek AU ODPA, POL = analytický účet - skutečné účetní analytické třídění syntetických účtů (zejména pro účely výkazů, možnosti tvorby okruhů apod., členění druhů majetku, pohledávek, závazků apod.) = rozpočtová skladba dle vyhl. 323/2002 Sb. - přísně závazné členění v oblasti rozpočtu (výkazy FIN + rozbory) - fakultativní členění v tř. 5 a 6 a u účtu 416 v příspěvkové oblasti POL = druh pohybu majetku v účtových skupinách 01, 02 a 03 - fakultativní členění v tř. 5 a 6 a u účtu 416 v příspěvkové oblasti GORDIC 3

4 GORDIC ZJ UZ ORJ ORG Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů = záznamová jednotka - u bankovních účtů za účelem sledování konsolidace - mimo bankovní účty záznamová jednotka pro zachycení DPH = účelový znak - sám název naznačuje, že by se v tomto slově mělo označovat účelové třídění (nezávislý číselník, jdoucí přes všechny ostatní hodnoty) - účel u rozpočtových bankovních účtů (přísně závazná struktura pro výkaz FIN a systém UZ vyhlašovaný MF ČR) - účel u nákladových a výnosových účtů a účtů pořízení (shodný s výdajovými účely) =organizační jednotka - vnitřní organizační struktura (radní/odbor, inventární úsek majetku apod.) =organizace/akce/symbol/. apod. - v rozpočtových účtech AKCE/příjemce prostředků dále například - ve tř. 5 a 6 zakázka - v účtové tř. 3 symbol párování pohledávek a závazků apod. UPOZORNĚNÍ 1. Doporučujeme tuto příručku celou pečlivě pročíst. Postupy, které v ní popisujeme, jsou důležitými kroky, které v případě chyby nebo opomenutí v postupu uzavírání mohou mít vážné důsledky pro správnost výsledku uzávěrky účetnictví. 2. Velmi důležitou pojistkou, která umožňuje vrátit se kdykoliv zpět a provést opravu, je důsledně provádět archivace dat, na které v jednotlivých částech této metodiky upozorňujeme. Je to obecný předpoklad k ochraně před ztrátou dat, který platí i pro zpracování v průběhu roku. 3. V aktuální verzi programu WinUCR je automatické sledování jednotlivých kroků uzávěrek, které nedovolí opakované spuštění stejné fáze zpracování. Tím je zabráněno případnému poškození dat a následným nesprávným výsledkům zpracování. Pokud je třeba znovu opakovat uzávěrku, např. z důvodu dodatečného odhalení chyb v účetnictví nebo opomenutí zaúčtování nějaké operace související s uzavíraným rokem, pak jedinou cestou k opakování zpracování některého z kroků uzávěrky je obnovení dat z archivu. 4. Programem je kontrolována posloupnost kroků uzavírání. Ten nedovolí spustit uzavření účetních knih (druh dokladu = 05) bez předchozího uzavření výsledkových účtů (druh dokladu = 04) a spustit otevření účetních knih (druh dokladu = 01) bez předchozího spuštění uzavření účetních knih. 5. Méně zkušeným uživatelům doporučujeme v případě nejistoty a problémů raději se obrátit na našeho zástupce. 6. Hlavním kontrolním mechanismem kontroly tzv. bilanční kontinuity je srovnání obratů účtů 492 Konečný účet rozvažný vzniklý po uzavření účetních knih 4 GORDIC verze 6.0,

5 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC v minulém účetním období a účtu 491 Počáteční účet rozvažný vzniklý po otevření účetních knih v novém účetním období. Tyto obraty musí být naprosto identické a zůstatek těchto účtů musí být roven nule. V průběhu zpracování je možné zjistit jejich obraty přímo přes PROHLÍŽENÍ STAV. 7. Tato metodika i celá roční uzávěrka počítá se zpracováním ve 13. období. Toto období je doporučeno a určeno pouze k provádění závěrečných zápisů, zpracování výkazu FIN, sestavení účetní závěrky, uzavření účetních knih a ke spuštění otevření účetních knih. Do tohoto období je metodicky nepřípustné vkládat běžné účetní zápisy (druh dokladu = 00). 8. Analytiky nákladových a výnosových účtů, určených metodikou firmy GORDIC, pro závěrečné zápisy nesmí být používány pro běžné účetní zápisy (druh dokladu 00 ). Následkem porušení tohoto principu jsou chybně uzavřené účty a chyby v generovaných výkazech zisků a ztráty. Popis řídících souborů v distribuci WinUCR Pro program WinUCR jsou v distribuci řídící algoritmy, které podle algoritmů rozdělit do těchto skupin základní algoritmus pro ÚSC základní algoritmus pro PO zakázkové algoritmy (MHMP apod.) Pro uzávěrku roku 2012 a převedení do roku 2013 jsou řídící soubory distribuovány v názvech, které mají v názvu souboru strukturu: XXX_YY_Z.KU2 XXX = UCR standardní řídící soubor pro modul WinUCR YY = PO oblast příspěvkových organizací (zřizovaných ÚSC,OSS) = US oblast rozpočtu (ÚSC) Z = P organizace nesleduje pohyb majetku ve slově POL nebo používá číselník pohybů ve slově POL a pokračuje = M organizace se rozhodla přejít v dalším roce na sledování pohybů v účtové skupině 01, 02 a 0,3 ve slově POL (příspěvková organizace si musí následně rozdělit vygenerované hodnoty 0111 na 0111 pro svěřený majetek a 1111 pro vlastní majetek) Stejně jako dosud je v řídících souborech umístěn identifikační řetězec, který má za úkol informovat zákazníka o druhu spouštěného algoritmu a data jeho verze - aktualizace. GORDIC 5

6 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů Tyto řetězce se zobrazují v prvním řádku protokolu, který se zobrazuje po vygenerování příslušné dávky účetních zápisů. Z řetězce je možné jednoduše zkontrolovat, zda použitý algoritmus odpovídá typu účetní jednotky zákazníka. soubor UCR_US_P.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI USC (pokracuji POL DM, nemaji POL DM) UCR_US_P verze * soubor UCR_US_M.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI USC (zahajuji pouziti POL DM) UCR_US_M verze * soubor UCR_PO_P.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI PO USC/PO OSS (pokracuji POL DM, nemaji POL DM) UCR_PO_P verze * soubor UCR_PO_M.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI PO USC/PO OSS (zahajuji pouziti POL DM) UCR_PO_M verze * * v případě nutnosti úprav algoritmu se datum verze mění a umožňuje kontrolu aktuálnosti spouštěného algoritmu (základní verze má datum ) UPOZORNĚNÍ Standardní distribuční soubory pro jednotlivé typy účetních jednotek (USC, PO) se odlišují pouze podle toho, zda je bude používat pro závěrku účetní jednotka, která: nepoužívá metodiku pro účtování o sledování pohybu dlouhodobého majetku nebo tuto metodiku již používá v roce 2012 soubory označené na konci názvu písmenem P hodlá od začít používat metodiku účtování o pohybech dlouhodobého majetku soubory označené na konci názvu písmenem M Vnitřní název (řetězec textu) se vypisuje při spuštění závěrkových operací v prvním řádku protokolu, který se zobrazí po spuštění. Z názvu si může zákazník odkontrolovat, zda používá správný řídící soubor, který je určen pro jeho typ účetní jednotky. Popis nestandardních zakázkových řídících souborů v distribuci (hlavní město Praha) Zakázkové formáty pro hlavní město Praha, pro závěrku roku 2012 a převedení do roku 2013 mají odlišné označení. Řídící soubory jsou distribuovány v souborech, které mají v názvu strukturu: X_YY_ZZZ.KU2 X = U řídící soubor pro účetnictví (modul WinUCR ) YY = PO oblast příspěvkových organizací (zřizovaných MČ a magistrátem) = MC oblast rozpočtu (MČ a vlastní magistrát) ZZZ = HMP hlavní město Praha 6 GORDIC verze 6.0,

7 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC Stejně jako u standardních řídících souborů je uvnitř algoritmu umístěn identifikační řetězec, který informuje zákazníka o druhu spouštěného algoritmu a datumu jeho verze - aktualizace. Tyto řetězce jsou umístěny v protokolu, který se zobrazuje po vygenerování příslušné dávky účetních zápisů a lze podle nich zkontrolovat, zda použitý algoritmus odpovídá požadavku zákazníka. soubor U_MC_HMP.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI 2012 MC + magistrat PRAHA (pokracuji POL DM, nemaji POL DM) U_MC_ HMP verze * soubor U_PO_HMP.KU2 obsahuje řetězec GORDIC-UZAVERKA UCETNICTVI 2012 PO Praha (pokracuji POL DM, nemaji POL DM) U_PO_HMP verze * * v případě nutnosti úprav algoritmu se datum verze mění a umožňuje kontrolu aktuálnosti spouštěného algoritmu (základní verze má datum ) IS GINIS Pro ekonomický systém GINIS jsou v distribuci řídící algoritmy, které jsou identifikovány konkrétním identifikátorem PID a údajem o použité verzi uzávěrkového algoritmu, který je vkládán do popisu dokladu vygenerovaného systémem. výčet algoritmů lze rozdělit do těchto skupin základní algoritmus pro ÚSC, PO a MHMP základní algoritmus pro OSS a FONDY zakázkové algoritmy pro druh dokladu (DRD) = 04 Závěrečné zápisy verze uzávěrkového algoritmu: Roční účetní uzávěrka XXX* roku 2012 (PIDxxxxxxxxxx) pro druh dokladu (DRD) = 05 Uzavření účetních knih verze uzávěrkového algoritmu: Roční účetní uzávěrka XXX* roku 2012 (PIDxxxxxxxxxx) pro druh dokladu (DRD) = 01 Otevření účetních knih verze uzávěrkového algoritmu: Roční účetní uzávěrka XXX* roku 2012 (PIDxxxxxxxxxx) XXX* = konkrétní zkratka typu ÚJ GORDIC 7

8 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů 2. Návrh harmonogramu pro uzavírání účetnictví 2012 a otevírání účetnictví 2013 Harmonogram je pouze orientační a účetní jednotka si jej musí přizpůsobit svým potřebám, případně harmonogramu zřizovatele, krajského úřadu nebo magistrátu. Až na výjimky je možné se jím řídit i pro IS GINIS. 2.1 Zpracování 12. období pořizování běžných účetních zápisů a případných opravných účetních zápisů; vyhledání a opravy chyb v účetnictví roku 2012 zpracování předběžných verzí výkazů FIN, výstupů rozpočtových opatření (OSS) atp. tisk různých výstupů (hlavní kniha, deníky atp.) závěrečné účtování o DPH (po zjištění koeficientu apod.) výstupy do UCR - AUTOMATU/ VYK - AUTOMATU (podle pokynů zřizovatele nebo krajského úřadu) *ARCHIV 1. sada (před uzavřením 12. období) * Neplatí pro IS GINIS zpracování tisků a výstupů finačních výkazů do CSÚIS FIN 2-12 M (ÚSC) FIN 2-04 U (OSS, Fondy) chronologický přehled o rozpočtových opatřeních (jen OSS) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů NAR 1-12U (jen OSS) výkaz o PAP (pomocném analytickém přehledu) zpracování tisků a výstupů účetní závěrky do CSÚIS v blocích rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu operativní záznamy OSS uzavření 12. období měsíční uzávěrkou (podle pokynu zřizovatele nebo krajského úřadu) 2.2 Zpracování 13. období spuštění EXPANDERu pro doplňky roku 2012 (platí pro všechny OSS, ÚSC a PO pouze v případě, že jsou distribuovány změny metodickou sekcí firmy GORDIC spol. s r. o.) *ARCHIV 2. sada (před zpracováním závěrečných zápisů) zpracování závěrečných zápisů a jejich kontrola před definitivním zaúčtováním do deníku (menu UZÁVĚRKA R ZÁVĚREČNÉ ZÁPISY) v případě zjištění chyby v účetnictví OBNOVENÍ ARCHIVU 1. sada (návrat do 12. období) - následuje oprava chyby postupovat podle výkladu v kapitole 3.2 týkající se závěrečných zápisů *ARCHIV 3. sada (před zpracováním uzavření účetních knih) 8 GORDIC verze 6.0,

9 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC zpracování uzavření účetních knih a jejich kontrola před definitivním zaúčtováním do deníku (menu uzávěrka r Uzavření účetních knih) otevření nového účetního období 2013 (může být již otevřeno z důvodu nutnosti účtovat období 01-02/2013) spuštění EXPANDERu pro doplňky roku 2013 (platí pro všechny OSS, ÚSC a PO pouze v případě, že jsou vyhlášeny změny MF ČR nebo distribuovány doplňky metodickou sekcí firmy GORDIC spol. s r. o.) *ARCHIV 4. sada před zpracováním otevření účetních knih (spouští se v roce 2013, pokud se již v novém roce účtovalo) zpracování otevření účetních knih a jejich kontrola před definitivním zaúčtováním do deníku roku 2013 (spouští se v menu uzávěrka r Otevření účetních knih v roce 2012 a data se generují do prvního aktuálního období roku 2013) spuštění uzávěrky 13. období v roce 2012 (data zůstávají v měsíčních souborech, pouze od tohoto okamžiku nelze pořizovat žádná data do roku 2012) * Neplatí pro IS GINIS DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Připomínáme, že v každém kroku roční účetní uzávěrky platí, že vždy po: naúčtování oprav vygenerování předkontace roční účetní uzávěrky opravě existujícího účetního dokladu zrušení účetního dokladu je třeba: ve WinUCR spustit kontrolní chod, který zabezpečí přepočítání stavového souboru na aktuální stav, protože jinak vzniká nebezpečí, že program v následujícím kroku uzávěrky pracuje s nesprávnými stavovými soubory, ze kterých pak vychází pro další výpočet. v IS GINIS se spouští přepočet stavů v modulu INU. 2.3 Archivace Archivace je velmi nutným prostředkem, který zvyšuje bezpečnost dat v průběhu celého uzavírání účetnictví 2012 a otevírání účetnictví Umožňuje účetní jednotce v případě zjištění chyb vrátit zpracování o krok(y) zpět, provést opravu dat a opět pokračovat ve zpracování. Doporučujeme každou archivaci provádět nejlépe 2x (z důvodu možných problémů s čitelností média při obnovení) Pro každou požadovanou archivaci podle této metodiky je třeba použít novou sadu médií. V metodice jsou zmiňovány celkem 4 sady Důležité sady archivů: ARCHIV 1. sada před uzávěrkou 12. období 2012 ARCHIV 2. sada před závěrečnými zápisy ve 13. období 2012 ARCHIV 3. sada před uzavřením účetních knih ve 13. období 2012 GORDIC 9

10 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů ARCHIV 4. sada prováděný v roce 2013 před spuštěním otevření účetních knih (pokud se již účtovalo v roce 2013) Od verze WinUCR je možné sady archivů vytvářet na disk s uživatelským nastavením volby archivace do adresářů podle datumu a času. Platí o archivaci na jakýkoliv lokální nebo síťový disk. Bližší informace o této funkci si můžete vyžádat od dealera. To neplatí pro IS GINIS, ten je zálohován jinými prostředky. V ekonomickém systému GINIS se v případě chyby zjištěné po vygenerování závěrečných účetních operací používá specifický postup pro vrácení systému před uzavírací zápisy. V případě potřeby kontaktujte svého distributora. V IS GINIS doporučujeme před spuštěním uzávěrkových algoritmů spustit přepočet stavů v modulu INU. 2.4 Základní zásady a podmínky pro zpracování závěrky účetnictví roku 2012 Při zpracování účetních závěrek algoritmem dodávaným firmou GORDIC spol. s r. o. se předpokládá dodržování některých základních pravidel a obecných principů, které musí být dodrženy pro dosažení správného výsledku vygenerovaných dat. 1. Změnou oproti dosavadní praxi je, že zpracování tisků a výstupů finančních výkazů a tisků a výstupů účetní závěrky do CSÚIS se doporučuje provádět zásadně na konci 12. období, dříve než se spustí uzávěrkové operace. Algoritmus zpracování všech výkazů s touto variantou počítá. 2. Pro automatizované uzávěrkové operace, které s použitím algoritmu generují závěrečné zápisy DRD=04 uzavírací zápisy DRD=05 zápisy otevření účetních knih DRD=01 je vyhrazeno zásadně tzv. 13. období zpracování. Výhodou této volby je, že se data vytvářená automatizovaným zpracování oddělují do speciálního měsíce a nejsou součástí deníku období 01 až 12. Proti dosavadní praxi, kterou používaly některé účetní jednotky, se NEDOPORUČUJE do období 13. účtovat účetní zápisy běžného účetního období roku. 3. Algoritmus předpokládá, že účetní jednotky zejména u účtů účtové třídy 5 a 6 dodržují závazné analytiky a nepoužívají analytiky výslovně určené pro uzavírání (0299 a 0999). Totéž platí i pro analytiky pro počáteční stavy (DRD=01). 4. Algoritmus, kromě uzavírání účtů fondů na analytiku (AU) pro počáteční stav, zachovává u všech účtů veškeré hodnoty všech slov v účetní větě. Soubor U_PO_HMP.KU2 určený pro PO v Praze při uzávěrce účtu 416 v příspěvkových organizacích vynuluje veškeré hodnoty všech slov ODPA až ORG 5. Obvyklé postupy při zpracování lze převzít z dosavadní metodiky pro uzavírání a otevírání účetnictví z kapitoly 3. Zdůrazňujeme vždy zásadu, že před spouštěním jednotlivých etap 10 GORDIC verze 6.0,

11 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC uzávěrek je závazně stanoveno provést archivaci dat, která umožní kdykoliv se vrátit zpět před okamžik spuštění. 6. Pro účty 111 a 131 stanovil ČÚS č. 707 bod 3.2, že k rozvahovému dni nevykazují tyto účty zůstatek (vykazují se s nulovým zůstatkem). Účetní jednotka si případně zajistí před spuštěním uzávěrky odúčtování zůstatků těchto účtů dle ČÚS č. 707 bod Rozpočtové bankovní účty (používající rozpočtovou skladbu) se s použitím závěrkového algoritmu vynulují ve všech hodnotách (kromě SU a AU). Soubor U_MC_HMP.KU2 určený pro MČ v Praze, obsahuje navíc algoritmus, který pro počáteční stavy bankovních účtů s rozpočtovou skladbou nastavuje ve slově ORJ hodnotu Zpracování roční uzávěrky - stručný postup Pro zpracování uzávěrek jsou v submenu k menu účetnictví - uzávěrka r obsaženy následující (tučně zvýrazněné) volby: Archiv Závěrečné zápisy Uzavření účetních knih Otevření účetních knih Rušení Obnovení Přeindexace Celý postup závěru roku a uzavírání účetnictví je zabezpečen ve třech etapách. 3.1 První etapa roční uzávěrky Obecné zásady Tato etapa obsahově splývá s pořizováním běžných účetních zápisů a probíhá celá ručním napořizováním do 12. období běžného roku. Součástí 12. období jsou i opravné účetní zápisy. Při způsobu A účtování zásob se musí zúčtovat všechny spotřeby, týkající se účetního období a zúčtovat případné inventarizační rozdíly. Při způsobu B účtování zásob se provede zaúčtování výsledku inventury podle skladové evidence. Jak je právními normami stanoveno, provádí se na závěr roku v rozpočtové oblasti zúčtování záloh na drobná vydání i ostatních provozních záloh (vnitřním organizačním složkám). Provede se vypořádání půjček, přídělů a dotací a zaúčtování přídělů do FKSP. Provede se zúčtování všech dohadných položek, opravných položek atd Odpisy Upozorňujeme, že podle ČÚS 708, bodu 4.5. je třeba před účetní závěrkou provést odpisy za poslední období. Zároveň upozorňujeme, že podle ČÚS 708, bodu 8.3. je ÚJ povinna zároveň účtovat s odpisem i o časovém rozlišení přijatého investičního transferu. GORDIC 11

12 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů Dle doporučení naší metodiky je nejoptimálnější variantou provádět odpisy v intervalu kalendářního měsíce. Zároveň je nutné upozornit, že vzhledem k existenci mezitimních účetních závěrek ve sféře veřejných rozpočtů je nutné odpisovat minimálně čtvrtletně. Část příspěvkových organizací, která dosud neprovedla změnu metody, je povinna nejpozději k tuto změnu provést a postupuje podle ČÚS 708, bod Zvláštní účtování v případě plátců DPH Pro výpočet vypořádání nároku na odpočet podle 76 zákona 235/2004 Sb. po skončení kalendářního roku, v případě zrušení registrace v průběhu kalendářního roku nebo v případě ukončení podnikání, je nutno přepočítat nárok na odpočet za uplynulý rok podle skutečně dosaženého poměru ve smyslu 76, odstavec 7. K výpočtu koeficientu je možné použít speciální formát dodávaný firmou GORDIC spol. s r. o. Formát UCRGUROK - Roční přiznání k DPH se nachází v menu společně s ostatními výstupy pro DPH. Před uzávěrkou roku je třeba zúčtovat všechny krácené nároky na odpočet včetně haléřových zaokrouhlení D 5XX MD Následně je třeba odsouhlasit výsledný stav účtu 343 na částku uvedenou v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období roku (12. měsíc, popř. 4. čtvrtletí). Rozdíl může vzniknout pouze v případě, že dosud nebylo účtováno o vratce odpočtu/odvodu daňové povinnosti za předcházející zdaňovací období (nedošlo k pohybu finančních prostředků). V průběhu automatizovaných závěrečných zápisů bude výsledný stav účtu 343 převeden na ZJ 664/ 665 podle zůstatku tohoto účtu. V následujícím roce je třeba účtovat o příjmu prostředků z nadměrného odpočtu: 241 MD ZJ665 D o úhradu daňové povinnosti: 241 D ZJ664 MD Věnujte, prosím, tomuto úseku zvýšenou pozornost. V případě nedodržení metodiky může dojít k chybě v uzavření účtu Druhá etapa roční uzávěrky (automatizovaná) Druhou, již automatizovanou část řádné roční uzávěrky, musí účetní jednotka spouštět ve 13. období roku. Volby pro spuštění se nachází v menu uzávěrka r submenu závěrečné zápisy a v submenu uzavření účetních knih. 12 GORDIC verze 6.0,

13 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC POZOR! Před spouštěním druhé etapy uzávěrky je důležité provést ARCHIVACI dat celého roku v menu UZÁVĚRKA R - ARCHIV (viz. kap. 2.3). Pak je možné uzavřít 12. období uzávěrkou. To umožní oddělit účetní zápisy běžných účetních období od zápisů generovaných programem při roční uzávěrce. Archiv před uzavřením 12. období umožní kdykoliv se vrátit do 12. období a provést případné opravy chyb dodatečně zjištěných při uzávěrce účetnictví. Zálohování v IS GINIS je zabezpečno jinými prostředky. Druhá etapa, legislativou popisovaná jako uzavření účetních knih se v našich účetních programech člení do dvou kroků: závěrečné zápisy uzavření účetních knih Závěrečné zápisy (generovaná data jsou identifikována jako druh dokladu DRD = 04) Stručný popis algoritmu Hlavní algoritmy uzavření účetních knih a otevírání účetních knih jsou v souladu s ČÚS 702 Otevírání a uzavírání účetních knih. Kromě hlavních algoritmů je v řídících souborech použita sada dalších algoritmů, které zabezpečují podporu pro zpracování hlavního algoritmu a vytváří podmínky pro vytvoření počátečních stavů dalšího účetního období. Následuje popis v členění podle typu účetních jednotek ÚSC územní samosprávné celky (obce, DSO, regionální rady soudržnosti) OSS organizační složky státu PO příspěvkové organizace FO státní fondy Bankovní účty s rozpočtovou skladbou ÚSC, OSS, FO Po spuštění algoritmu se vytváří přípravné zápisy nutné k dalšímu uzavření bankovních účtů s rozpočtovou skladbou: - platí pro syntetické účty 068, 222, 223, 224, 225, 231, 236, 244 a pro účty 281, 451 s AU 02xx,04xx,06xx a 08xx pro každý existující SU a AU se vytvoří zápisy podle tohoto schématu: MD SSS 0XXX s ODPA 9999 POL 9999 DAL SSS 0XXX s ODPA 9998 POL 9998 ostatní slova v účetní větě se nulují (ZJ,UZ,ORJ,ORG) Vzhledem k tomu, že se jedná o zúčtování vždy stejné částky na MD i DAL, nedochází tak vlastně k pohybu zůstatku daného SU a AU. GORDIC 13

14 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů Výsledek hospodaření ÚSC, OSS, FO, PO Po spuštění algoritmu se vytváří zápisy pro účty nákladů a výnosů, které přenáší zůstatky těchto účtů na účet 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období - pro hospodářskou činnost na zápis DAL 5xx MD zápis MD 6xx DAL pro hlavní činnost na zápis DAL 5xx MD zápis MD 6xx DAL Daň z přidané hodnoty Pro syntetický účet 343 se při závěrečných zápisech vypočítá součet všech analytických účtů podle metodiky a všech záznamových jednotek, z tohoto součtu se vypočte rozdíl DAL mínus MD a výsledek výpočtu se přeúčtuje: v případě, že je kladný, tak na DAL se ZJ=664 (odvod) a na MD SU 343 AU 40 se ZJ=000 v případě, že je záporný, tak na MD SU 343 AU 40 se ZJ=665 (nadměrný odpočet) a na DAL se ZJ=000 Všechny ostatní účetní operace v závěru roku, které ukládá zákon o účetnictví, vyhláška 410/2009 Sb. nebo účetní standardy, musí účetní jednotka zabezpečit ještě před spuštěním závěrečných zápisů. Okruh účtování o PAP V algoritmu závěrečných zápisů druh dokladu 04, je pro všechny typy účetních jednotek zabudován i algoritmus uzavření okruhu účtování o PAP. V závěrečných zápisech se uzavírá okruh nákladů a výnosů obdobným způsobem jako v účetnictví. POZOR 1. Pro správný převod stavů účetnictví PAP (pomocného analytického přehledu) je nutné pořídit nejpozději před spuštěním uzávěrek počáteční stavy pro PAP k , ačkoliv pro výstup do CSÚIS k nejsou podle metodiky MF ČR vyžadovány. Počáteční stavy spolu s účtováním obratů pak budou algoritmem uzavírání účetnictví přeneseny do roku Upozorňujeme, že pro úspěšné uzavření okruhu PAP je nutné, aby veškeré výsledky kontrol na existenci nepovolených hodnot byly negativní. Platí kontrola správnosti - součet hodnot zaúčtovaných na účtech a se rovná hodnotě na účtu GORDIC verze 6.0,

15 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC pro výsledkové účty, které nejsou povinné pro získávání údajů PAP zápis MD zápis DAL xx zápis DAL zápis MD xx pro výsledkové účty, které jsou uvedeny v tabulce II. a III. metodiky MF ČR - hlavní činnost zápis MD zápis DAL xx xxxxxx 0005 zápis DAL zápis MD xx xxxxxx hospodářská činnost zápis MD zápis DAL xx xxxxxx 0006 zápis DAL zápis MD xx xxxxxx 0006 Postup zpracování Závěrečné zápisy se spouští ve 13. období v menu účetnictví. Před spuštěním závěrečných zápisů je uživatel povinen provést: zpracování všech důležitých výstupů (hlavních knih, deníků atp.) zpracování tisků a výstupů finačních výkazů do CSÚIS zpracování tisků a výstupů účetní závěrky do CSÚIS v blocích Archiv (1. sada) v menu uzávěrka m archiv (pro případné obnovení v případě zjištění chyb v účetnictví po zpracování závěrečných zápisů) Uzávěrku 12. období Po uzavření 13. období spustit kontrolní chod s nastavením období 13 v menu organizace Archiv (2. sada) v menu uzávěrka r archiv (pro případné obnovení po chybně zpracovaných závěrečných zápisech) Postup při spuštění závěrečných zápisů: Zvolíme menu uzávěrka r a submenu závěrečné zápisy. Po potvrzení klávesou enter se systém dotáže na spuštění závěrečných zápisů. Po kladné odpovědi zpracuje program předkontační doklad o závěrečných zápisech a ten zobrazí na monitoru. Účetní doklady jsou očíslovány od vzestupně. Uživatel musí tento doklad přezkoumat z hlediska správnosti obsahu, vytisknout a po stisku klávesy esc rozhoduje odpovědí A nebo N na dotaz: odpoví A, pokud chce vytvořené zápisy skutečně přenést do měsíčního souboru (skutečně provést závěrečné zápisy) odpoví N, pokud chce zobrazenou předkontaci anulovat (zrušit). Záporná odpověď umožňuje uživateli provést závěrečné zápisy jen na zkoušku a kdykoliv spuštění zopakovat Po odpovědi A (po skutečném provedení zápisů) je třeba spustit kontrolní chod v menu GORDIC 15

16 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů uzávěrka m. Kontrolní chod se může zastavit z důvodu, že některé analytiky účtů vygenerované programem nejsou obsaženy v účtovém rozvrhu. Uživatel buď neprovedl expanzi účtového rozvrhu popisovanou v bodě 4.1. nebo skutečně vznikly nové kombinace účtů, které musí doplnit do účtového rozvrhu. Postup při zjištění chyby po závěrečných zápisech: Pokud uživatel zjistil chybu až po zpracování závěrečných zápisů (druh dokladu 4 ), pak musí postupovat takto: obnovit všechny soubory z ARCHIVU (1. sada) provedeného těsně před spuštěním uzávěrky 12. období (obnovení v menu uzávěrka r obnovení) opravit chybu v účetnictví, spustit kontrolních chod v menu uzávěrka m, zopakovat všechny tisky výstupů, které mohly být chybou ovlivněny provést novou archivaci v menu uzávěrka m archiv (1. sada) spustit uzávěrku 12. období v menu organizace potvrdit 13. období zpracování a spustit v menu uzávěrka r nové zpracování Závěrečných zápisů INFORMACE Uzavírání účetnictví v IS GINIS EKO má svůj specifický postup a ten je popsán v metodice, kterou disponují a mohou poskytnout servisní pracovníci. Standardní algoritmus pro zpracování závěrečných zápisů popsaný v této kapitole je i pro IS GINIS závazný Uzavírání účetních knih (generovaná data jsou identifikována jako druh dokladu (DRD = 05) Stručný popis algoritmu Hlavní algoritmy uzavření účetních knih a otevírání účetních knih jsou v souladu s ČÚS 702 Otevírání a uzavírání účetních knih. Kromě hlavních algoritmů je v řídících souborech použita sada dalších algoritmů, které zabezpečují podporu pro zpracování hlavního algoritmu a vytváří podmínky pro vytvoření počátečních stavů dalšího účetního období. Následující popis algoritmů je členěn podle toho, pro který typ ÚJ je určen. ÚSC OSS PO FO územní samosprávné celky (obce, DSO, regionální rady soudržnosti) organizační složky státu příspěvkové organizace státní fondy ÚSC, OSS, FO, PO Algoritmus zpracování nuluje hodnoty ZJ u všech účtů, které mohly být v průběhu roku použity jako označení pro základ DPH: 01x, 02x, 03x, 04x, 05x, 11x, 12x, 13x, 263, 335, 314, 324, 377, 378, 38x, 412, 413, 414, 416, 419, 455, 459, 465, GORDIC verze 6.0,

17 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC U účetních jednotek, které účtují o pohybech majetku ve slově POL u účtových skupin 01, 02 a 03, se algoritmem závěrky odúčtují všechny pohyby zúčtované v průběhu roku a převedou se na společnou hodnotu POL pro počáteční stav pro OSS, ÚSC a FONDY 0111 majetek vlastní pro PO zřizované OSS, ÚSC 0111 majetek svěřený PO zřizovatelem 1111 majetek vlastní OSS, FO Prostřednictvím algoritmu se uzavírají všechny analytické účty pro účty fondů 412,413,414 a 419 a v souladu s metodikou a převádí na analytiku pro počáteční stav 412 Fond kulturních a sociálních potřeb Zůstatky analytik 01XX a 02XX algoritmus převede na analytiku pro počáteční stav Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Zůstatky analytik 01XX a 02XX algoritmus převede na analytiku pro počáteční stav Rezervní fond z ostatních titulů Zůstatky analytik 01XX a 02XX algoritmus převede na analytiku pro počáteční stav Ostatní fondy 080X, 081X na X, 083X na X, 085X na X, 087X na X, 089X na X, 091X na X, 093X na X, 095X na X, 097X na X, 099X na ÚSC 419 Ostatní fondy Zůstatky analytik určených k zachycení pohybu fondu v průběhu účetního období algoritmus převede na analytiku pro počáteční stav takto: 000X, 001X, 002X, 003X, 004X, 005X, 006X, 007X, 008X a 009X na X, 011X na X, 013X na X, 015X na X, 017X na X, 019X na GORDIC 17

18 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů 020X, 021X na X, 023X na X, 025X na X, 027X na X, 029X na X, 031X na X, 033X na X, 035X na X, 037X na X, 039X na X, 041X na X, 043X na X, 045X na X, 047X na X, 049X na X, 051X na X, 053X na X, 055X na X, 057X na X, 059X na X, 061X na X, 063X na X, 065X na X, 067X na X, 069X na X, 071X na X, 073X na X, 075X na X, 077X na X, 079X na X, 081X na X, 083X na X, 085X na X, 087X na X, 089X na X, 091X na X, 093X na X, 095X na X, 097X na X, 099X na GORDIC verze 6.0,

19 Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů GORDIC Všechna ostatní slova v účetní větě (UZ, ORJ, ORG) použitá na další členění fondů zůstávají a přechází v počátečním stavu do dalšího účetního období s výjimkou specifických řídících souborů pro MHMP. Poznámka: 419 Ostatní fondy interval analytik 000X až 009X a 01XX až 07XX je metodikou doporučeno používat jen k bankovnímu účtu, na kterém se používá členění příjmů/výdajů dle rozpočtové skladby podle vyhlášky 323/2002 Sb. (236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků) interval analytik 08XX až 09XX je metodikou doporučeno používat jen k bankovnímu účtu, na kterém se nepoužívá k členění příjmů/výdajů rozpočtové skladby (245 Jiné běžné účty) PO zřizované OSS i ÚSC Prostřednictvím algoritmu se uzavírají všechny analytické účty pro účty fondů 411, 412, 413, 414, 416 a 419 a v souladu s metodikou se převádí na analytiku pro počáteční stav. 411 Fond odměn analytiky 03XX a 04XX se převedou na analytiku pro počáteční stav Fond kulturních a sociálních potřeb analytiky 01XX a 02XX se převedou na analytiku pro počáteční stav Ostatní fondy Zůstatky analytik, určených k zachycení pohybu fondu v průběhu účetního období, algoritmus převede na analytiku pro počáteční stav takto: 080X, 081X na X, 083X na X, 085X na X, 087X na X, 089X na X, 091X na X, 093X na X, 095X na X, 097X na X, 099X na Poznámka: 419 Ostatní fondy interval analytik 000X až 009X a 01XX až 07XX je metodikou doporučeno používat jen k bankovnímu účtu, na kterém se používá členění příjmů/výdajů dle rozpočtové skladby podle vyhlášky 323/2002 Sb. (236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků) - pouze ÚSC GORDIC 19

20 GORDIC Metodika uzavírání účetnictví roku 2012 a otevírání účetnictví roku 2013 v oblasti veřejných rozpočtů interval analytik 08XX až 09XX je metodikou doporučeno používat jen k bankovnímu účtu, na kterém se nepoužívá členění příjmů/výdajů dle rozpočtové skladby (245 Jiné běžné účty) PO zřizované OSS 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření analytiky 03XX a 04XX se převedou na analytiku pro počáteční stav Rezervní fond z ostatních titulů analytiky 03XX a 04XX se převedou na analytiku pro počáteční stav Fond reprodukce majetku analytiky 01XX a 02XX se převedou na analytiku pro počáteční stav PO zřizované ÚSC 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření analytiky 05XX a 06XX se převedou na analytiku pro počáteční stav Rezervní fond z ostatních titulů analytiky 05XX a 06XX se převedou na analytiku pro počáteční stav Investiční fond analytiky 03XX a 04XX se převedou na analytiku pro počáteční stav Všechna ostatní slova v účetní větě (UZ,ORJ,ORG) použitá na další členění fondů zůstávají a přechází v počátečním stavu do dalšího účetního období s výjimkou specifických řídících souborů pro MHMP. Závěrečný společný algoritmus pro všechny typy účetních jednotek Algoritmus na závěr zpracování uzavírání účetních knih provádí fyzické uzavírání účetních knih podle účetního standardu všechny aktivní účty odúčtuje složeným zápisem ve prospěch (DAL) jednotlivých účtů aktiv s protizápisem na vrub (MD) účtu Konečný účet rozvažný všechny pasivní účty odúčtuje složeným zápisem na vrub (MD) jednotlivých účtů pasiv s protizápisem ve prospěch (DAL) účtu Konečný účet rozvažný Po vygenerování zápisů uzavření účetních knih (DRD=05) platí, že účet 492 Konečný účet rozvažný nemá zůstatek a obraty jeho stran MD i DAL jsou shodné. Poznámka: Účty, které se vyskytují na obou stranách ROZVAHY, tzv. plovoucí účty jsou v algoritmu vždy zařazeny jako PASIVA. Předpokládá se jejich převažující závazkový charakter. Zvláštní ustanovení pro uzavření podrozvahových účetních knih K závěrce podrozvahových účtů vydala firma samostatnou metodiku, která popisuje některé postupy a možnosti závěrek pro tuto oblast. Citujeme nejdůležitější část: 20 GORDIC verze 6.0,

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

METODIKA. zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC. (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01

METODIKA. zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC. (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01 METODIKA zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01 pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Copyright GORDIC spol.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Financování obcí zprávy 3/2006

Financování obcí zprávy 3/2006 Financování obcí zprávy 3/2006 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí 2006 1 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 3 3. Národní program Phare 2003 část II 4 3.1 Smlouva o poskytnutí grantu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Účetní závěrka Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Obsah...2 Příprava na uzavření účetního období...2 Nastavení závěrkových

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Neziskové organizace vznik účetnictví daně

Neziskové organizace vznik účetnictví daně Neziskové organizace vznik účetnictví daně 10. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 6. 2010 Úvodem Autorka se v této aktualizaci pokusí zachovat ucelenost a přehlednost publikace, proto se nebude nadále

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Financování obcí zprávy 3/2005

Financování obcí zprávy 3/2005 Financování obcí zprávy 3/2005 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí 2005 1 2. Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů 3 3. Pozemky v účetnictví ÚSC 4 3.1 Vymezení pojmu pozemky v právních

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 31 Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Ing. Miluše Geussová, Ing. Erik Geuss Praha, listopad 2004 Předmluva Jak už asi víte, naši zákonodárci přijali

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více