Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013"

Transkript

1 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/ Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce TEREZÍN, okres Hodonín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo ve dnech října 2013 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 26. května Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Terezín Terezín 78, Čejč Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Kontrolor: Ing. Marek Kupka Marta Otáhalová Ing. Jarmila Antošová Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Antonín Hanák - starosta Zuzana Buchlovská - účetní

2 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. A. Výsledek přezkoumání I. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření. Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření: 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků - Dne byla Krajskému úřadu Jihomoravského kraje doručena písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných ve Zprávě o přezkoumání hospodaření obce za rok Ve zprávě bylo uvedeno, že přijatá opatření k nápravě obec odstraní do a ve lhůtě do o tom zašle přezkoumávajícímu orgánu zprávu. Zpráva o splnění přijatých opatření k nápravě nedostatků nebyla ve stanovené lhůtě zaslána. Nebyl dodržen 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. - V Rozvaze sestavené k je vykázán účetní stav na účtu základní běžný účet územních samosprávných celků ve výši ,73 Kč, který neodpovídá skutečnosti. Analytické třídění tohoto účtu je nastaveno v rozporu s Českým účetním standardem č. 701, jelikož obec má zřízeny tři bankovní účty (Česká národní banka, Unicredit bank a Komerční banka), ale v účetnictví vykazuje 5 analytických účtů. V účetnictví tak nesprávně zůstávají analytické účty a , které nemají opodstatněnost. Při dílčím přezkoumání hospodaření byl kontrolován zůstatek těchto účtů uvedený v bankovních výpisech na analytické stavy vedené v účetnictví. Účet Česká národní banka vykazuje zůstatek ve výši ,92 Kč, bankovní výpis však obsahuje částku ,38 Kč (rozdíl 20,54 Kč). Druhý účet - Komerční banka vykazuje stav v účetnictví ve výši ,81 Kč, bankovní výpis však obsahuje částku pouze 4.691,10 Kč (rozdíl ,71 Kč). Uvedené účetní záznamy tak nelze považovat za průkazné ve smyslu ustanovení 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. - V Rozvaze sestavené k je vykázán stav hotovosti na účtu pokladna ve výši 300,- Kč. Při konečném přezkoumání hospodaření byla předložena Pokladní kniha za měsíc prosinec, která vykazuje stav hotovosti ve výši 1.057,- Kč. Za touto knihou byl založen další list s názvem Pokladna za měsíc prosinec, ve kterém byl obsažen doklad č s popisem oprava zůstatku, kterým došlo ke snížení zůstatku o 1.057,- Kč, dle této pokladní knihy je tedy zůstatek hotovosti nulový. Účetní doklad - 2 -

3 k tomuto účetní záznamu předložen nebyl a v účetnictví zřejmě neexistuje. Uvedené účetní záznamy tak nelze považovat za průkazné ve smyslu ustanovení 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. - Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne schválilo závěrečný účet za rok 2013 a přijalo opatření k nápravě a předcházení nedostatků. Písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných ve Zprávě o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 byla doručena přezkoumávajícímu orgánu dne , což nebylo ve lhůtě nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v zastupitelstvu obce. Nebyl dodržen 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. - Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání dne závěrečný účet obce za rok Součástí byla zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 se závěrem: byly zjištěny chyby a nedostatky. V bodu č. 8 zastupitelstvo obce pověřilo účetní obce vytvořením nápravných opatření, aby byly účetní chyby odstraněny a dále se již nevyskytovaly. V bodu č. 9 byl schválen závěrečný účet bez výhrad. Nebyl dodržen 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde se uvádí, že projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad nebo souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - V Rozvaze sestavené k je vykázán závazek obce na účtu závazky k vybraným ústředním vládním institucím ve výši ,- Kč, který neodpovídá skutečnosti. Tato částka má představovat závazek za porušení rozpočtové kázně a úroky z prodlení, správný stav však má být pouze ,- Kč. Chybný stav vznikl duplicitním účtováním o předpise závazků a došlo tak ke zkreslení stavu závazků a ke zvýšení nákladů účetní jednotky (účet 542) o částku ,- Kč. Uvedený účetní záznam tak nelze považovat za průkazný ve smyslu ustanovení 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem - Kontrolou inventurních soupisů účtů Stavby, účtu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí a účtu Drobný dlouhodobý hmotný majetek bylo zjištěno, že stav majetku uvedený v inventurním soupisu neodpovídá stavu v účetnictví. Byl porušen 30 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. - Příloha účetní závěrky sestavená k neobsahovala údaje stanovené ust. 45 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky. Jednalo se zejména o textovou část přílohy, neuvedení závazků na sociálním zabezpečení a zdravotního pojištění, dále informace o zvýšení či snížení transferů na pořízení dlouhodobého majetku, atd. Dále bylo zjištěno, že nově zařazená investiční akce kanalizace byla chybně analyticky zatříděna. - Obec neprovedla inventarizaci veškerého majetku. Vnitřním účetním dokladem č ze dne v částce ,- Kč obec pořídila 20 ks knihy "Lidé, - 3 -

4 kroje, tradice". Příjmovým pokladním dokladem č ze dne v částce Kč a č ze dne v částce 980 Kč obec přijala platbu za prodej knih "Lidé, kroje, tradice". Obec fyzickou inventurou ke dni nezjistila stav knih a o tomto stavu neúčtovala na účtu Zboží na skladě. Bylo porušeno ustanovení 29 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který mimo jiné stanoví, že účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. - V předložených inventurních soupisech účtů, u kterých byla provedena dokladová inventura (např. účet Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, Krátkodobé poskytnuté zálohy, Jiné pohledávky z hlavní činnosti, Dodavatelé), nebyly majetek a závazky sepsány tak, aby je bylo možno jednoznačně určit. Na inventurních soupisech nebyly uvedeny ani příloha ani odkaz na evidenci, která by majetek nebo závazky prokazovala. Nebyl dodržen 30 odst. 2 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. - Z předložených inventurních soupisů majetku a závazků ke dni bylo zjištěno, že byly na několika účtech (např Krátkodobé poskytnuté zálohy, Jiné pohledávky z hlavní činnosti, Dodavatelé) zjištěny inventurní rozdíly. Tyto nebyly zaúčtovány do období, ve kterém vznikly, a za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. Byl porušen 30 odst. 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. - Z uvedených nedostatků týkajících se např. nesprávného účtování, duplicitního účtování či neúčtování o majetku, pohledávkách či závazcích, nelze účetní závěrku sestavenou k považovat za správnou. Z uvedených důvodů není účetnictví vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. II. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření. Přehled zjištěných chyb a nedostatků v členění dle ustanovení 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření: 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku - V rámci přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že obec podle Listu vlastnictví měla některé stavby a pozemky zatíženy zástavním právem a věcnými břemeny. Pro stavby a pozemky zatížené zástavním právem a věcnými břemeny si obec nevytvořila analytické účty nebo nezajistila třídění jinými nástroji. Nebylo postupováno v souladu s Českým účetním standardem č Účty a zásady účtování na účtech, bod 4.2. písm. b). 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem - Interní předpisy pro vedení účetnictví jsou zpracovány, neodpovídají však platným právním přepisům. Nebylo postupováno v souladu s 33a odst. 10 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Nebyly vůbec zpracovány vnitřní předpisy, které by řešily nové způsoby účtování dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá - 4 -

5 ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, a to zejména metody tvorby a účtování opravných položek k pohledávkám, metody časového rozlišování, metody dohadných položek, účtování na podrozvahových účtech, okamžik účtování při ocenění reálnou hodnotou. - Kontrolou předložených zápisů ze zasedání zastupitelstva za období leden - září bylo zjištěno, že v těchto zápisech není žádné usnesení, které by se týkalo schválení účetní závěrky za rok 2012 sestavené k Nová povinnost schvalovat účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni vyplývá z ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dále z prováděcího právního předpisu, kterým je vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných jednotek. Základní povinností zastupitelstva obce tak bylo nejpozději do schválit účetní závěrku sestavenou k Na tuto novou zákonnou povinnost byla obec Terezín upozorněna ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Obec nesestavila seznam a popis inventarizačních identifikátorů. Nepostupovala v souladu s 9 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. - Obec nezajistila sestavení inventarizační zprávy tak, jak ukládá 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. - Plán inventur neobsahoval seznam inventurních soupisů. Nebyl dodržen 5 odst. 3 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. - V Hlavní knize sestavené k bylo zjištěno několik stavů na analytických účtech, které svou povahou nemají žádné opodstatnění. Zejména se jedná o účty pokladna, základní běžný účet, zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům. Analytické třídění tak není provedeno v souladu s Českým účetním standardem č B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky: - Inventurní soupisy účtů závazků a pohledávek neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné určení majetku a závazků, jejichž zůstatky byly vyčísleny pouze součtem za analytický účet (inventarizační položku). Nebyly doloženy přílohy inventurního soupisu ani odkaz na evidence, které by majetek nebo závazky prokazovaly (např. účty Jiné pohledávky z hlavní činnosti, Závazky z dělené správy a kaucí, Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé, Závazky k vybraným místním vládním institucím, Dodavatelé). Nebyl respektován 30 odst. 2 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. K nedostatku bylo přijato systémové opatření, jehož plnění bude ověřeno kontrolou inventarizace při konečném přezkoumání hospodaření obce za rok Kontrolou inventarizace provedené k byly opět zjištěny obdobné nedostatky. Nenapraveno

6 - Na základě platebních příkazů č. 490/2012, 348/2012, 491/2012 a 584/2012 byl obci Terezín uložen odvod za porušení rozpočtové kázně a úroky z prodlení v celkové výši ,- Kč. Dne byla sepsáná žádost o úlevu, která však dne byla Generálním finančním ředitelstvím zamítnuta. Kontrolou účetní závěrky sestavené k bylo zjištěno, že uvedený závazek účetní závěrka neobsahuje. Není postupováno v souladu s ustanovením 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kdy účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Příslušnými účetními doklady došlo k předepsání závazku z titulu porušení rozpočtové kázně, ale vlivem duplicitních účetních záznamů není částka závazku uvedená správně (viz. popis nedostatků za rok 2013). Nenapraveno. - Příloha účetní závěrky sestavená k neobsahovala textovou část tak, jak stanoví 45 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Příloha účetní závěrky sestavená k opět neobsahovala stanovené náležitosti. Nenapraveno. - Obec nevedla seznam a popis inventarizačních identifikátorů. Obec nepostupovala podle 9 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. K uvedenému nedostatku bylo přijato systémové opatření k nápravě. Jeho plnění bude předmětem kontroly při konečném přezkoumání za rok Při konečném přezkoumání bylo zjištěno, že k nápravě nedostatku nedošlo. Nenapraveno. - V inventurních soupisech účtů Pohledávky z hlavní činnosti - hrobové místo 2010, Pohledávky z hlavní činnosti - odpady občané 2010, 2011 byly zjištěny zůstatky pohledávek k datu ve výši ,- Kč. Za každých ukončených 90 dnů po splatnosti pohledávky se tvoří opravná položka ve výši 10 %. Obec nepostupovala podle 23 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky. Podle stavu účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výkazu hlavní kniha za období 09/2013 bylo zjištěno, že na všech analytických účtech pohledávek za roky 2010, 2011 a 2012 byly poplatky za minulé období uhrazeny, např. úhrada ze dne ve výši 2.400,- Kč. Byla předložena evidence poplatků za odpady a ověřeno, že k zbývá uhradit ,- Kč a výše pohledávky byla shodná se zůstatkem na účtu Jiné pohledávky z hlavní činnosti - odpady Rovněž pohledávky za hrobové místo z minulých let byly uhrazeny, avšak nebyly předepsány pohledávky za hrobová místa podle evidence obyvatel, kteří v roce 2013 zemřeli. S nájemci hrobů nebyly sepsány nebo prodlouženy smlouvy o nájmu hrobových míst. Kontrola evidence smluv o nájmu hrobových míst bude provedena při inventarizaci na konečném přezkoumání. Při konečném přezkoumání bylo zjištěno, že k nápravě nedošlo. Nenapraveno. - Obec předložila kupní smlouvy na prodej nemovitého majetku, pozemků, např. Kupní smlouva ze dne , u které vznikly právní účinky vkladu dne , dále Kupní smlouvu ze dne , u které vznikly právní účinky vkladu dne , dále Kupní smlouvu na koupi nemovitého majetku, pozemku, ze dne , u které vznikly právní účinky vkladu dne Na účtu Pozemky účetní jednotka k neúčtovala. Nedostatek stejného typu byl zjištěn i v rámci přezkoumání - 6 -

7 hospodaření obce za rok Nebylo postupováno v souladu s Českým účetním standardem č. 701 bod 6.4., kdy za okamžik uskutečnění účetního případu se považuje den doručení návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Jediný účetní doklad, kdy došlo k pohybu na účtu pozemky za celý rok 2012, byl doklad č. 10 ze dne , kterým byl zaúčtován pouze přírůstek na účtu pozemků ve výši 1.200,- Kč, viz. Kupní smlouva s Jednotou, spotřební družstvo v Hodoníně. O prodaných pozemcích není již od roku 2011 do doby dílčího přezkoumání účtováno. Dne byla provedena rekonstrukce evidence pozemků, kterou provedla firma Realsoft, která obci předložila Inventurní soupis pozemků ke dni a účetními zápisy dne byl opraven stav na účtu pozemky dle této inventury. Napraveno. - Byl předložen výkaz FIN 2-12 M, sestavený k , kde byly uvedeny rozpočtované příjmy ve sloupci "Rozpočet po změnách" ve výši Kč a rozpočtované výdaje ve sloupci "Rozpočet po změnách" ve výši Kč. Dále byla předložena rozpočtová opatření č. 1-8/2012 a rozpočtová opatření č. 1-3/2012 (změna rozpočtu p.č. 9-11), která byla v roce 2012 provedena starostou obce a následně schválena zastupitelstvem obce. Na základě těchto předložených rozpočtových opatření by činily rozpočtované příjmy částku Kč a rozpočtované výdaje částku Kč. Kontrolou výkazu FIN 2-12 FIN M bylo zjištěno, že rozpočtové opatření č. 3/2012 (změna rozpočtu p.č. 11) nebylo do tohoto výkazu vůbec pořízeno. Tímto bylo porušeno ustanovení Vyhlášky č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, kde v Příloze č. 4, odst. 4 se rozpočtem po změnách rozumí údaje schváleného rozpočtu územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí a regionální rady, upraveného o rozpočtová opatření provedená podle 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce Terezín na svém zasedání konaném dne přijalo nápravná opatření, která mají odstranit nedostatky a předcházet novým. Ověřeno při dílčím přezkoumání hospodaření roku 2013, že předložená rozpočtová opatření č. 1-3/2013 byla úplně a správně pořízena do výkazu FIN 2-12 M sestaveném k Napraveno. - Závěrečný účet obce Terezín za rok 2011 nebyl zpracován. Na zasedání zastupitelstva obce dne byl sice pod bodem č. 6 projednáván závěrečný účet obce a pod bodem č. 7 Závěrečná zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2011, ale přijatá usnesení byla pouze ve smyslu, že zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o přezkumu hospodaření obce a schvaluje nápravná opatření. Nebyl dodržen 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který mimojiné stanoví, že po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu mají být obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Zpráva o výsledku přezkoumání - 7 -

8 hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo souhlasem s celoročním hospodařením s výhradami, na základě nichž přijme obec opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu. K uvedenému nedostatku bylo přijato systémové opatření k nápravě nedostatku spočívající v dodržování povinností stanovených právními předpisy v budoucnu. Za rok 2012 závěrečný účet zpracován byl. Napraveno. - Tím, že obec nevytvořila závěrečný účet za rok 2011 tak nesplnila ani podmínku zveřejnění jeho návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dní přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obec nerespektovala 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který stanoví, že územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. K uvedenému nedostatku bylo přijato systémové opatření k nápravě nedostatku spočívající v dodržování povinností stanovených právními předpisy v budoucnu. Závěrečný účet za rok 2012 byl zveřejněn od do na úřední desce i v elektronické podobě. Napraveno. - Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. července 2012 pod bodem č. 6 vzalo na vědomí informace o přezkumu hospodaření obce, dále informaci o již provedených opatřeních k nápravě a schválilo systémové nápravné opatření. Nebyl respektován 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jelikož nebyla dodržena lhůta projednání závěrečného účtu za rok 2011 a přijetí nápravných opatření do 30. června následujícího roku. K uvedenému nedostatku bylo přijato systémové opatření k nápravě nedostatku spočívající v dodržování povinností stanovených právními předpisy v budoucnu. Závěrečný účet za rok 2012 byl schválen dne Napraveno. - V roce 2012 nebylo účtováno o úbytku prodaných pozemků na účtu pozemky (viz Kupní smlouvy uzavřené v roce 2012). Není postupováno v souladu s ustanovením 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Uvedený stav v Rozvaze sestavené k na účtu pozemky ve výši ,- Kč tak nelze považovat za průkazný ve smyslu ustanovení 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V roce 2013 nebylo účtováno na účtu pozemky, i když i v roce 2013 došlo k několika prodejům. Dne byla provedena rekonstrukce evidence pozemků, kterou provedla firma Realsoft, která obci předložila Inventurní soupis pozemků ke dni a účetními zápisy dne byl opraven stav na účtu pozemky dle této inventury. Napraveno

9 - V Rozvaze sestavené k je na účtu pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi vedena pohledávka ve výši 6.920,- Kč. Uvedený účetní záznam nelze považovat za průkazný ve smyslu ustanovení 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jelikož účetním dokladem č ze dne došlo k platbě uvedené pohledávky a nedošlo ke snížení předpisu pohledávky. Oprava byla provedena účetním dokladem č ze dne Napraveno. - Kontrolou výkazu Rozvaha k bylo zjištěno, že na účtu Transfery na pořízení dlouhodobého majetku vykazuje zůstatek 0,- Kč. Při dílčím přezkoumání bylo účetní obce sděleno, že obec přijala v minulých letech investiční dotace mimo jiné ,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj na půdní vestavbu obecního úřadu. K byl na uvedeném účtu zjištěn stav ve výši minus ,- Kč, který vznikl chybným účtováním rozpouštění dotací, které však na uvedeném účtu zaúčtovány nejsou. Obec tak nenaplnila ustanovení 26 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dotace poskytnuté na dlouhodobý hmotný majetek byly na účet doúčtovány účetním dokladem č dne Napraveno. - Na základě Kupní smlouvy ze dne obec prodala pozemky. (firmě FINE DREAM, s.r.o. a JUDr. Juraj Polák, soudní exekutor). Právní účinky vkladu vznikly dnem Dokladem číslo ze dne byly pozemky odúčtovány z majetkového účtu Pozemky. Nebylo postupováno v souladu s Českým účetním standardem č. 701 bod 5.4., kdy za okamžik uskutečnění účetního případu se považuje den doručení návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Stejný nedostatek se týká i Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti uzavřené dne s právními účinky vkladu dne Obec k popsanému nedostatku předložila opatření spočívající v tom, že účetní obce pí Ševelová byla vyzvána k odstranění nedostatků a později externí účetní firma ACCONTES s.r.o. Kontrolou plnění přijatého opatření bylo zjištěno, že účetní jednotka v roce 2012 stále neúčtovala v souladu s ČÚS č. 701, bod 6.4, tedy okamžikem uskutečnění účetního případu (kupní smlouva ze dne , u které vznikly právní účinky vkladu dne ). V roce 2013 obec o změnách na účtu Pozemky i nadále neúčtovala (kupní smlouva ze dne ). Na základě popsaného lze konstatovat, že se jedná o opakující se nedostatek. Dne byla provedena rekonstrukce evidence pozemků, kterou provedla firma Realsoft, která obci předložila Inventurní soupis pozemků ke dni a účetními zápisy č a č dne byl opraven stav na účtu pozemky dle této inventury. Dne byla podepsána Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti, kterou byl obci bezúplatně převeden pozemek. Touto smlouvou bylo ověřeno, že o nabytém pozemku již bylo účtováno v den podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Napraveno. - Dne byla účetním dokladem č zaúčtováno obdržení dotace ve výši ,- Kč od Jihomoravského kraje na podporu stability a zajištění státní správy a samosprávy, včetně mzdových nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č /12/OKH bylo zjištěno, že vyúčtování předmětné dotace má být předloženo poskytovateli do , vyúčtování dotace bylo zpracováno dne Uvedeným dokladem však bylo účtováno chybně rovnou do výnosů na účet výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, správně mělo být účtováno zálohově na účet krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Uvedený postup účtování je tak - 9 -

10 v rozporu s Českým účetním standardem č V postupech účtování transferů za rok 2013 byly opět zjištěny stejné nedostatky. Do konce účetního období došlo k opravám chybných účetních postupů. Napraveno. - Ve výkaze Hlavní kniha sestaveném za období 13/2012 byl zjištěn na účtu Ostatní krátkodobé závazky mínusový zůstatek ve výši 687,- Kč. Účetními doklady č a byly uhrazeny platby za zákonné pojištění zaměstnanců. Za období od měsíce dubna do prosince roku 2012 nebyly provedeny předpisy úhrad zákonného pojištění zaměstnanců. Obec neúčtovala o předpisech závazků do období, s nímž časově a věcně souvisí, a to v souladu s 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetním dokladem č ze dne v částce 687,- Kč byl doúčtován předpis závazku na stranu MD účtu Zákonné sociální pojištění a na stranu D účtu Ostatní krátkodobé závazky. Napraveno. - V Zápise o průběhu zasedání zastupitelstva obce Terezín, konaného dne byly usnesením zastupitelstva obce schváleni ověřovatelé zápisu Ing. Jaroslav Klíma a Luděk Hovězák. Zápis však byl ověřen jinými osobami, což je v rozporu s ustanovením 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kdy o průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Obdobný nedostatek byl zjištěn v Zápise o průběhu zasedání zastupitelstva obce Terezín, konaného dne K uvedenému nedostatku obec uvedla, že zápis byl ověřen určenými ověřovateli, avšak v úvodu vyhotoveného zápisu došlo k písařské chybě vlivem přepisování. Aktivní nápravou je opatření podpisu na zápisech ze zasedání zastupitelstva obce, všemi přítomnými členy zastupitelstva. Kontrolou zápisů ze zasedání zastupitelstva za rok 2013 bylo opět zjištěno stejné pochybení a dále bylo zjištěno, že přijaté opatření spočívající v podepisování zápisů ze zasedání zastupitelstva všemi přítomnými členy zastupitelstva není v praxi realizováno. Při konečném přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2013 již byly podepsány určenými ověřovateli. Napraveno. - Účetním dokladem č. 27 ze dne byl na stranu Dal účtu Ostatní krátkodobé závazky proti účtu 512 Cestovné zaúčtován závazek obce ve výši ,-- Kč. Obec doložila účetní záznam cestovními příkazy uvolněného starosty. Částka neuhrazeného cestovného byla však o 696,- Kč vyšší než bylo účetním dokladem zaúčtováno. Obsah účetního záznamu nebyl prokázán porovnáním se skutečností, což bylo v rozporu s 33 a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetním dokladem č ze dne v částce 696,- Kč byl doúčtován předpis závazku na stranu MD účtu 512 Cestovné a na stranu D účtu Ostatní krátkodobé závazky. Napraveno. II. při předcházejícím dílčím přezkoumání Při předcházejícím dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

11 - V Rozvaze sestavené k není vykázána pohledávka z titulu dotace na souhrnný dotační vztah na účtu pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi. Při účtování není účtováno o předpise pohledávky, což je v rozporu s Českým účetním standardem č K je na uvedeném účtu vykázána pohledávka ve výši 738,55 Kč, která se týká vykázaného doplatku na prezidentské volby a na volby do Poslanecké sněmovny. Napraveno. - Účetním dokladem č ze dne bylo účtováno o příjmu neinvestiční dotace na udržování čistoty cyklistických komunikací v částce ,- Kč. Tato dotace podléhá finančnímu vyúčtování a správně mělo být účtováno jako o záloze na účtu krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Uvedený účetní doklad není zaúčtován v souladu s Českým účetním standardem č Chybné účtování o přijaté dotaci bylo opraveno účetním dokladem č ze dne Napraveno. - Při účtování o pořízení drobného dlouhodobého majetku je chybně používán nákladový účet spotřeba materiálu (např. účetní doklad č ze dne ). Dle ustanovení 33 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky patří účtovat na účet náklady z drobného dlouhodobého majetku. Pořízený drobný dlouhodobý hmotný majetek tímto účetním dokladem byl chybně zařazen účetním zápisem MD 028 / D 401, správně patří na stranu D účet oprávky k drobnému dlouhodobému majetku. Chybné účtování bylo opraveno několika účetními doklady v měsíci listopadu a prosinci. Napraveno. - Dne byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne , kterým se zvyšuje cena díla o částku ,- Kč bez DPH. Tento dodatek nebyl zveřejněn na profilu zadavatele, což je v rozporu s ustanovením 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Při konečném přezkoumání bylo zjištěno, že uvedený dodatek byl zveřejněn na profilu zadavatele dne Napraveno. - V Hlavní knize sestavené k bylo zjištěno několik stavů na analytických účtech, které svou povahou nemají žádné opodstatnění. Zejména se jedná o účty pokladna, základní běžný účet, zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům. Analytické třídění tak není provedeno v souladu s Českým účetním standardem č Kontrolou Hlavní knihy sestavené k bylo opět zjištěno neprůkazné analytické třídění syntetických účtů, zejména pak účtů 315, 321, 331, 333 a 336. Nenapraveno. - Interní předpisy pro vedení účetnictví jsou zpracovány, neodpovídají však platným právním přepisům. Nebylo postupováno v souladu s 33a odst. 10 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Nebyly vůbec zpracovány vnitřní předpisy, které by řešily nové způsoby účtování dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, a to zejména metody tvorby a účtování opravných položek k pohledávkám, metody časového rozlišování, metody dohadných položek, účtování na podrozvahových účtech, okamžik účtování při ocenění reálnou hodnotou. Při konečném přezkoumání bylo představiteli obce sděleno, že k nápravě dosud nedošlo. Nenapraveno. - Kontrolou předložených zápisů ze zasedání zastupitelstva za období leden - září bylo zjištěno, že v těchto zápisech není žádné usnesení, které by se týkalo schválení účetní

12 závěrky za rok 2012 sestavené k Nová povinnost schvalovat účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni vyplývá z ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dále z prováděcího právního předpisu, kterým je vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných jednotek. Základní povinností zastupitelstva obce tak bylo nejpozději do schválit účetní závěrku sestavenou k Na tuto novou zákonnou povinnost byla obec Terezín upozorněna ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Přijato opatření směřující k neopakování uvedeného nedostatku s tím, že účetní závěrku za rok 2013 projedná zastupitelstvo v zákonných termínech a v souladu s právními předpisy. - Dne byla Krajskému úřadu Jihomoravského kraje doručena písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných ve Zprávě o přezkoumání hospodaření obce za rok Ve zprávě bylo uvedeno, že přijatá opatření nápravě obec odstraní do a ve lhůtě do o tom zašle přezkoumávajícímu orgánu zprávu. Zpráva o splnění přijatých opatření k nápravě nedostatků nebyla ve stanovené lhůtě zaslána. Nebyl dodržen 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. K uvedenému nedostatku bylo přijato opatření spočívající v dodržování zákonné povinnosti do budoucna. - Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne schválilo závěrečný účet za rok 2013 a přijalo opatření k nápravě a předcházení nedostatků. Písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných ve Zprávě o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 byla doručena přezkoumávajícímu orgánu dne , což nebylo ve lhůtě nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v zastupitelstvu obce. Nebyl dodržen 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. K uvedenému nedostatku bylo přijato opatření spočívající v dodržování zákonného termínu v příštím období. - V Rozvaze sestavené k je vykázán účetní stav na účtu základní běžný účet územních samosprávných celků ve výši ,73 Kč, který neodpovídá skutečnosti. Analytické třídění tohoto účtu je nastaveno v rozporu s Českým účetním standardem č. 701, jelikož obec má zřízeny tři bankovní účty (Česká národní banka, Unicredit bank a Komerční banka), ale v účetnictví vykazuje 5 analytických účtů. V účetnictví tak nesprávně zůstávají analytické účty a , které nemají opodstatněnost. Při dílčím přezkoumání hospodaření byl kontrolován zůstatek těchto účtů uvedený v bankovních výpisech na analytické stavy vedené v účetnictví. Účet Česká národní banka vykazuje zůstatek ve výši ,92 Kč, bankovní výpis však obsahuje částku ,38 Kč (rozdíl 20,54 Kč). Druhý účet - Komerční banka vykazuje stav v účetnictví ve výši ,81 Kč, bankovní výpis však obsahuje částku pouze 4.691,10 Kč (rozdíl ,71 Kč). Uvedené účetní záznamy tak nelze považovat za průkazné ve smyslu ustanovení 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Ke konci roku 2013 byly při inventarizaci opět zjištěny rozdíly, které však nebyly proúčtovány do příslušného účetního období. Nenapraveno. - V Rozvaze sestavené k je na účtu pokladna vykázán zůstatek pokladní hotovosti ve výši 2.151,- Kč, který neodpovídá skutečnosti. Kontrolní skupině byla předložena Pokladní kniha, ve které ke stejnému datu byl vyčíslen zůstatek hotovosti

13 25.003,- Kč. Pro tento vysoký rozdíl byla dne za účastí starosty obce provedena výčetka platidel, kdy bylo zjištěno, že k tomuto datu obec disponuje finanční hotovostí ,- Kč, po odečtení účetních případů za měsíc říjen tak, aby byla zjištěna skutečnost k , byl zjištěn stav ve výši ,- Kč. Namátkovou kontrolou účetních dokladů bylo zjištěno několik nesrovnalostí. Např. účetní doklad č z dne (100,- Kč) a účetní doklad č ze dne (200,- Kč) zaúčtován jako výdaj, přitom se jednalo o příjem, účetní doklad č ze dne (příjem za odpad 8.000,- Kč) byl zaúčtován duplicitně k účetnímu dokladu ze dne , k účetnímu dokladu č ze dne byl vystaven výdajový pokladní doklad na částku 378,- Kč, účtováno bylo 419,- Kč. Uvedené účetní záznamy tak nelze považovat za průkazné ve smyslu ustanovení 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kontrolou pokladních dokladů při konečném přezkoumání bylo zjištěno, že uvedené nesrovnalosti týkající se účetních dokladů byly opraveny v měsíci listopadu. Napraveno. - Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání dne závěrečný účet obce za rok Součástí byla zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 se závěrem: byly zjištěny chyby a nedostatky. V bodu č. 8 zastupitelstvo obce pověřilo účetní obce vytvořením nápravných opatření, aby byly účetní chyby odstraněny a dále se již nevyskytovaly. V bodu č. 9 byl schválen závěrečný účet bez výhrad. Nebyl dodržen 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde se uvádí, že projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad nebo souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. K uvedenému nedostatku bylo přijato opatření spočívající v tom, že při projednávání závěrečného účtu za rok 2013 již bude postupováno v souladu s právními předpisy. - Při dílčím přezkoumání hospodaření bylo předloženo Vyúčtování účelové dotace na konání volby prezidenta ČR, kde obec Terezín vyčíslila celkové povolené výdaje částkou ,- Kč (obdržená dotace byla ve výši ,- Kč - obec tak bude v rámci finančního vypořádání nárokovat doplatek ve výši 473,- Kč). Předložené účetní záznamy nebyly průkazné, jelikož vykazovaly rozdílné stavy, např. účelovým znakem jsou v účetnictví obce označeny výdaje v celkové výši ,- Kč, na volba prezidenta jsou ve výkaze Fin 2-12 M vykázány výdaje ve výši ,- Kč. Při vedení účetnictví není respektováno ustanovení 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Uvedené účetní záznamy byly opraveny - dle předložených výkazů a účetních záznamů bylo na konání volby prezidenta ČR čerpáno celkem ,- Kč. Napraveno. - Na zasedání zastupitelstva obce Terezín, které se konalo dne 21. února 2013 byl mimojiné schválen prodej pozemků p.č. 358/2, 358/3, 358/4 a p.č. 131/10. Předložený Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce Terezín nebyl podepsán jedním z určených ověřovatelů, což je v rozporu s ustanovením 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kdy o průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Obdobný nedostatek byl zjištěn v Zápise o průběhu zasedání zastupitelstva obce Terezín, konaného dne , kdy pod bodem č. 1 bylo navrženo určit ověřovatele zápisu p. Petra Hanáka a p. Ing. Klímu - přijaté usnesení k tomuto bodu však znělo, že zastupitelstvo obce schválilo za

14 ověřovatele zápisu Luďka Hovězáka a Antonína Hošu, kteří také tento zápis ověřili svým podpisem. Při konečném přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2013 již byly podepsány určenými ověřovateli. Napraveno. - Obci Terezín byl dne udělen Kolaudační souhlas s užíváním stavby vodního díla "Terezín - rekonstrukce kanalizace po povodních, Kanalizační stoka C". K datu byly na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek vykazovány náklady související s rekonstrukcí kanalizace. Dokončený majetek nebyl převeden na majetkový účet Stavby. Obec nepostupovala v souladu s 14 odst. 12 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky. Dokončený majetek byl převeden na účet Stavby účetním dokladem č dne Napraveno. - Účetním dokladem č ze dne bylo zaúčtováno na stranu Má dáti účtu Spotřeba materiálu pořízení křovinořezu v částce 9.600,- Kč. Pořízený křovinořez není veden v majetku obce na účtu drobný dlouhodobý hmotný majetek.nebylo dodrženo obsahové vymezení položky rozvahy Drobný dlouhodobý majetek v souladu s 14 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky. Opraveno účetním dokladem č ze dne Napraveno. - Na základě Faktury - daňového dokladu č ze dne obec Terezín pořídila skládací dřevěnou volební zástěnu v pořizovací ceně 6.183,10 Kč, která však nebyla zařazena do majetku obce na účet drobný dlouhodobý hmotný majetek. Není postupováno v souladu s ustanovením 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Oprava byla provedena účetním dokladem č dne Napraveno. - Kontrolou účetních záznamů týkajících se účtování na účtu drobný dlouhodobý hmotný majetek bylo zjištěno několik neprůkazných účetních záznamů. Pořizovaný drobný dlouhodobý hmotný majetek je do účetnictví obce zaúčtován vždy dvakrát (např. účetní doklad č ze dne , účetní doklad č ze dne ). Celkem byla jako přírůstek na tomto účtu zaúčtována částka ve výši ,- Kč, hodnota pořizovaného majetku je však poloviční a správně patří tedy ,- Kč. Dále bylo dne zaúčtováno vyřazení na tomto účtu v celkové hodnotě ,- Kč. Podkladem pro tyto účetní zápisy byl Návrh na vyřazení majetku ze dne vypracovaný inventarizační komisí, ve kterém však byla uvedena hodnota ,80 Kč. Rozdíl mezi částkou uvedenou v účetnictví a mezi částkou v návrhu na vyřazení majetku byl zjištěn u inv. čísla 1040 (návrh na vyřazení 1.450,80 Kč, účetnictví 1.450,- Kč) a u inv. čísla (návrh na vyřazení 3.790,- Kč, účetnictví 8.218,- Kč). Pokud byla kontrolována správnost pořizovacích cen navržených k vyřazení bylo zjištěno, že navržený majetek k vyřazení nebyl v inventurním soupise sestaveném k vůbec uveden. Uvedené účetní záznamy tak nelze považovat za průkazné ve smyslu ustanovení 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Chybné účtování o přírůstcích a úbytcích drobného dlouhodobého hmotného majetku bylo opraveno účetními doklady č a účetním dokladem č Napraveno. - V Rozvaze sestavené k je vykázán závazek obce na účtu závazky k vybraným ústředním vládním institucím ve výši ,- Kč, který neodpovídá skutečnosti. Tato částka má představovat závazek za porušení rozpočtové kázně a úroky

15 z prodlení, správný stav však má být pouze ,- Kč. Chybný stav vznikl duplicitním účtováním o předpise závazků a došlo tak ke zkreslení stavu závazků a ke zvýšení nákladů účetní jednotky (účet 542) o částku ,- Kč. Uvedený účetní záznam tak nelze považovat za průkazný ve smyslu ustanovení 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Do konce účetního období nebyla provedena oprava a uvedený nedostatek tak trvá. Nenapraveno. - Účetním dokladem č ze dne byl zaúčtován předpis a zároveň i výplata mzdových prostředků ve výši ,- Kč s použitím chybného nákladového účtu odpisy dlouhodobého majetku. Správně patří účet mzdové náklady. Nebyla dodržena obsahová náplň účtu 551, což je v rozporu s ustanovením 33 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky. Oprava provedena účetním dokladem č ze dne Napraveno. - Z uvedených nedostatků týkajících se např. nesprávného účtování, duplicitního účtování či neúčtování o majetku, pohledávkách či závazcích, nelze účetní závěrku sestavenou k považovat za správnou. Z uvedených důvodů není účetnictví vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Přijato systémové opatření k nápravě s tím, že obec zajistí vedení účetnictví v roce 2014 tak, aby sestavovaná účetní závěrka již podávala věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví. - V Rozvaze a v Hlavní knize sestavené k je vykázán neprůkazný stav na účtu peníze na cestě ve výši minus ,- Kč. Dne byla vytištěna účetní sestava pohybů na tomto účtu, kdy byly vykázány obraty na obou stranách ve výši ,- Kč, konečný zůstatek ve výši 0,- Kč. Z jakého důvodu tyto účetní záznamy nevykazují stejnou částku se nepodařilo prokázat. Tyto účetní záznamy tak nelze považovat za průkazné ve smyslu ustanovení 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kontrolou uvedených výkazů sestavených k již uvedený nedostatek zjištěn nebyl. Napraveno. - Kontrolou účetních záznamů bylo v průběhu celého přezkoumání hospodaření několikrát zjištěno, že účetní jednotka chybně předává účetní záznamy do centrálního systému účetních informací státu. Namátkovou kontrolou bylo zjištěno několik nesrovnalostí mezi účetními záznamy vedenými na obci jako účetní jednotce a účetními záznamy vedenými na krajském úřadu, který dále předává tyto údaje do centrálního systému účetních informací státu (jedná se zejména o účty nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, jiné pohledávky z hlavní činnosti, atd.). Tento postup je v rozporu s ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Doporučujeme obci, aby po provedených účetních opravách předala znovu veškeré dávky účetnictví a kontrolovala si zpětný protokol zaslaný z krajského úřadu tak, aby se účetní záznamy nelišily. Při konečném přezkoumání hospodaření již uvedený nedostatek nebyl zjištěn. Napraveno. C. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z předcházejícího dílčího přezkoumání hospodaření a dále zejména následující písemnosti:

16 - Rozpočtové opatření č. 4/ Evidence místních poplatků (odpady) - Inventurní soupis majetku a závazků - Plán inventur na rok Mzdový list uvolněného člena zastupitelstva za období říjen - prosinec Pokladní doklady za měsíc prosinec Účetní doklady k přezkoumaným písemnostem - Finanční vypořádání dotací - Žádost o finanční příspěvek na obměnu nemocničních lůžek ze dne Závěrečná zpráva o realizaci projektu včetně finančního vyúčtování dotace ze dne (údržba cyklostezek) - Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/BHO/8913/2013-BHOM ze dne Záměr o prodeji nemovitostí ze dne Odpisový plán - Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce Terezín, konaného dne Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce Terezín, konaného dne D. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření obce Terezín za rok 2013 b y l y z j i š t ě n y c h y b y a n e d o s t a t k y uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to Nedostatky, spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví - Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze. - Účetní záznamy územního celku nebyl průkazný. - Územní celek neprovedl inventarizaci veškerého majetku a závazků. - Účetní jednotka při inventarizaci neověřila, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví. - Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. - Účetnictví nebylo vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz. Nedostatky, spočívající v porušení povinností a překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy - Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem. - Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. - Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě nebyla zaslána písemná zpráva o splnění

17 Neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání a při přezkoumání za předcházející roky b y l y z j i š t ě n y c h y b y a n e d o s t a t k y, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: - Územní celek nevytvořil analytické účty a nezajistil jiné členění syntetických účtů v souladu s ČÚS Územní celek nestanovil vnitřním předpisem oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob, vztahující se k připojování podpisového záznamu. - Účetní závěrka za rok 2012 nebyla schválena nejpozději do Inventarizační identifikátor nebyl ve formě označení zajišťující jednoznačné určení části inventarizační položky nebo jednotlivé věci a souboru majetku. - Nebyla sestavena inventarizační zpráva. - Plán inventur neobsahoval stanovené údaje. II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: - Při přezkoumání hospodaření byly v účetnictví zjištěny závažné nedostatky, které mají za následek, že v účetní závěrce jsou uvedeny nespolehlivé, nesrovnatelné a nesrozumitelné informace. Informace v účetní závěrce musí být spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a posuzují se z hlediska významnosti. Informace se považuje za spolehlivou, jestliže splňuje požadavek na věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a je-li úplná a včasná. Informace je včasná, je-li získána ve správném čase z hlediska její významnosti a nákladů na její získání, pokud tyto náklady nepřevýší přínosy plynoucí z této informace. Informace je srovnatelná, jestliže splňuje požadavky na účetní metody a uspořádání a označování položek účetní závěrky. Informace se považuje za významnou, jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto informaci využívá. Uživatelé takovýchto zkreslených informací z účetní závěrky jsou vedení v omyl, který může způsobit i chybná rozhodnutí v budoucnu. - K lepšímu hospodaření obce by mohla přispět i kontrolní činnost kontrolního výboru a finančního výboru. Tyto výbory neplní svoji kontrolní činnosti stanovenou 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Při přezkoumání hospodaření nebyl předložen žádný zápis z jejich kontrolní činnosti. - Účetní jednotka, která není podnikatelem, se dopustí přestupku tím, že vede účetnictví v rozporu s 7 odst. 1 a 2, vede účetnictví v rozporu s 8 odst. 2, jí sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti uvedené v 18 odst. 1 nebo 2. Za takovýto přestupek lze uložit pokutu do výše 3 % hodnoty aktiv celkem. Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání a okolnostem, za kterých byl spáchán. Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává finanční úřad

18 III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku... 1,02 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku... 23,29 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku... 22,08 % K vypočteným ukazatelům je nutno poznamenat, že jsou počítány pouze z uvedených stavů uvedených v příslušných účetních výkazech. S ohledem na zjištěné nedostatky v účetnictví nelze tyto ukazatele brát za správné. IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek - Kontrolní skupina upozorňuje na ustanovení 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., kdy je stanoveno, že zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Při dílčím přezkoumání bylo zjištěno, že zasedání zastupitelstva se konalo např , pak až a dále se již do doby dílčího přezkoumání, tj. do , nekonalo. Tento způsob svolávání zastupitelstva je tedy v rozporu s uvedeným ustanovením zákona o obcích. - Kontrolou zápisů ze zasedání zastupitelstva obce za rok 2013 bylo zjištěno, že ne všechna usnesení týkající se rozpočtu a rozpočtových opatření byla vždy učiněna určitě a srozumitelně. Jedná se například o Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce Terezín, konaného dne 26. června 2013, bod č. 7 - rozpočtové opatření. Usnesení ve znění: "Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření." Ze zápisu není zřejmé, kterých rozpočtových opatření se usnesení týká. Terezín, dne 26. května 2014 Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Marek Kupka. kontrolor pověřený řízením přezkoumání. podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání Ing. Jarmila Antošová. kontrolor. podpis kontrolora Marta Otáhalová. kontrolor. podpis kontrolora Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Starosta obce Terezín pan Ing. Antonín Hanák a účetní obce paní Zuzana Buchlovská prohlašují, že podle 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodaření

19 poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu a převzali dle 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o výsledku přezkoumání. Ing. Antonín Hanák. starosta obce. podpis starosty obce Zuzana Buchlovská. účetní. podpis účetní P o u č e n í Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření. Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání. Já, níže podepsaný starosta obce Terezín prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 připomínek a nebudu podávat písemné stanovisko podle 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření. Územní celek je povinen podle 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření do 15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě, včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření ( 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření). Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úřadu je územní celek povinen podle 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření zaslat písemnou zprávu o plnění přijatých opatření. Obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Terezín dne 26. května Ing. Antonín Hanák.. starosta obce.. podpis starosty obce

20 - 20 -

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce HORNÍ SMRŽOV, okres Blansko

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce HORNÍ SMRŽOV, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 52045/2012 OKP Č. j.: JMK 52045/2012 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 7253812011 Č. j.: JMK 72538/2011 OKP ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012,.., obce SENETAROV, okres Blansko

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012,.., obce SENETAROV, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolni a právní - odděleni přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 69920/2012 OKP Č. j.: JMK 69920/2012 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 76991/2012 OKP Č. j.: JMK 76991/2012 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce ROHOZEC, okres Brno-venkov

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce ROHOZEC, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 73722/2014 OKP Č. j.: JMK 73722/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 městyse LUKOV, okres Znojmo

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 městyse LUKOV, okres Znojmo Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 70604/2014 OKP Č. j.: JMK 70604/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce VINIČNÉ ŠUMICE, okres Brno-venkov

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce VINIČNÉ ŠUMICE, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 35122/2014 OKP Č. j.: JMK 35122/2014 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 - ~ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 52270/2014 OKP Č. j.: JMK 52270/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 dobrovolného svazku obcí LITAVA, okres Vyškov

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 dobrovolného svazku obcí LITAVA, okres Vyškov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 78432/2014 OKP Č. j.: JMK./2015 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 26182/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice se sídlem Lhotice 31, 67531 Jemnice,

Více

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje / Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 69702/2014 OKP Č. j.: JMK 69702/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: 19470/EK/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brada-Rybníček, IČ: 00578231 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč Obec Lhotka Lhotka č. 11, 588 56 Telč Závěrečný účet za rok 2011 - ve zkráceném rozsah u vkč Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18, 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3435/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 obce JIŘÍKOVICE, okres Brno-venkov

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 obce JIŘÍKOVICE, okres Brno-venkov Krajský úřad Jíhomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 44619/2011 Č. j.: JMK 44619/2011 OKP ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 70003/2012 OKP Č. j.: JMK 70003/2012 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Krajský úřad Jihomorav kého kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezku mu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 74678/2012 OKP Č. j.: JMK 74678/2012 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.:" Č. j.: KUJI 28915/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná hospodaření se sídlem Mezná 40, 393 01 Pelhřimov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Menhartice, IČO: za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Menhartice, IČO: za rok 2012 ! Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: I Č. j.: KUJI 27814/2013 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Menhartice, IČO: 48527441 za rok 2012 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

OBEC Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, Miroslav, IČ

OBEC Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, Miroslav, IČ OBEC Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, 671 72 Miroslav, IČ 00637432 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní Oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Miroslavské

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce VÍSKY, okres Blansko

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce VÍSKY, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 74251/2013 OKP Č. j.: JMK 74251/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko, IČ: 70957606 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. za rok 2005

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. za rok 2005 Č.j. : KUJCK 7398/2005/OEKO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 Název ÚC: Obec Loučovice IČ: 00245984 Přezkoumání se uskutečnilo dne 6. 10. 2005 jako dílčí přezkoumání a dne 8. 3. 2006

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: /' Č. j.: KUJI 19024/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín hospodaření se sídlem Měšín 33, 58601 Jihlava 1,

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KUOK/52864/2015/0KŘ-K/7227 Č.j.: KUOK 1876/2016 Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: od 1. října 2014 do 1. října 2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Netín, IČO: za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Netín, IČO: za rok 2012 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly L:ižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 15035/2013 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Netín, IČO: 00599611 za rok 2012 Přezkoumání

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Třebihošť, IČ: 00278378 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Metuje, IČ: 70156239 za rok 2015 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Mokrovousy, IČ: 00269158 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Metuje, IČ: 70156239 za rok 2011 Přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací číslo.: 87324/2012/KUUK 299/KON/2012 Stejnopis Č. 1 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření obec Nová

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právni - odděleni přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 49466/2013 OKP Č. j.: JMK 49466/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJ 20542/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice hospodaření se sídlem Menhartice 23,67531 Jemnice,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: 00273295 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje I Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/44207 /2013/KŘ-K/7 450 Č.j.: KUOK 9259/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

I: <>~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c... I (..i "S ejnoprs c.: /

I: <>~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c... I (..i S ejnoprs c.: / Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava ----- ----.~._~,, t I: ~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c..... I (..i "S ejnoprs c.: / l.~~..:~::::.:. i:::..i :. -::::,"":.*,=.:" J a Č. I:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Šestajovice, IČ: 00529991 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti:

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření Rozpočtové změny byly prováděny

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 32031/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov se sídlem Kdousov 14, 675,32 Třebelovice,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 30.1.2013 na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Dobrovolný svazek obcí Stráně Hořičky Hořičky

Dobrovolný svazek obcí Stráně Hořičky Hořičky KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Stráně, IČ: 70873399 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 27339/2013 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV. IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV. IČ: za rok 2011 Krajsk'" úřad Středočeského kraje t :, Zborovská 11 15o 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 098277/20111KUSK 003454/20 12/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV IČ: 00235857 za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbice za rok 2006 I. Údaje o obci: Starosta: Účetní: Zdeněk Karbulka

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čachrov, IČO: za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čachrov, IČO: za rok 2014 KRAJsKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁ VÁNÍ HOSPODAŘENÍ.{ BCÍ A KONTROLY ~E _-\< r-: i(: o+'. upova 18, 306 13 Plzeň ~ p~'i.!..' ~,.'!} "' Výtisk č. 1 Čj: EKJ2115114 Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Kdousov

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Kdousov Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.: f Č. j.: KUJI 31931/2016 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Kdousov hospodaření se sídlem Kdousov 14, 67532 Třebelovice,

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 C. j.: KUJI 26238/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek se sídlem Ubušínek 16, 592 65 Rovečné,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje I, Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací číslo.: 8353/2015/KUUK 409/KON/2015 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice, IČ: 00272647 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zámostí-Blata, IČ: 00578665 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2012 Přezkoumání se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2010 Přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje RAJSKY U A OlOMOUCKÉHO KRAJE t 2 5) Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/19160/2009/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 23891/2010 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Kramolín

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Kramolín I Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.:{ Č. j.: KUJI 15692/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Kramolín hospodaření se sídlem Kramolín 10, 675 77 Kramolín,

Více