Informační sdělení k příjmům a výdajům v oblasti bytového fondu za 1. pololetí 2013 v porovnání s předcházejícím obdobím let 2011 až 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační sdělení k příjmům a výdajům v oblasti bytového fondu za 1. pololetí 2013 v porovnání s předcházejícím obdobím let 2011 až 2012"

Transkript

1 Důvodová zpráva Na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 0498/ ZMOb1014/13/13, bod 5) ze dne jsou Radě městského obvodu předkládány informace o bilanci za 1. pololetí 2013 na úseku domovního a bytového fondu a opatření vedoucí k postupnému zlepšení stavu na úseku domovního a bytového fondu. Informační sdělení k příjmům a výdajům v oblasti bytového fondu za 1. pololetí 2013 v porovnání s předcházejícím obdobím let 2011 až Srovnání hospodaření na úseku SDBF v letech 2011, 2012 a 1. pololetí 2013 V rámci hospodaření s domovním a bytovým fondem došlo ode dne v rámci úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ke změně finančního sledování správy domovního a bytového fondu (SDBF). Tato činnost není vedena již jako hospodářská činnost obce, v rámci které jsou dle pravidel sestavovány každoročně finanční plány, jejichž plnění a hodnocení je výstupem hospodaření s bytovým fondem. Prvním lednem 2012 je SDBF součástí rozpočtu městského obvodu. Tímto krokem se mění pohled na způsob vyhodnocení hospodaření. Nejsou již sledovány výnosy a náklady, ale příjmy a výdaje rozpočtu, což vyjadřuje skutečný pohyb finančních prostředků, nikoliv předpis. Do roku 2011 bylo předkládáno plnění finančního plánu bytového hospodářství, pro rok 2012 byl sestaven (mimo plnění rozpočtu) již jen přehled příjmů a výdajů v oblasti bytového fondu, každý z těchto výstupů je tedy veden v jiné metodice. Pro srovnání je tedy v příloze č. 1 sestavena přepracovaná tabulka s údaji za rok 2011, 2012, a také za 1. pololetí 2013, data jsou uvedena dle původní metodiky (takto lze pokračovat pro potřeby informování zastupitelů i do budoucna). Je z ní patrné, jakým způsobem se situace meziročně vyvíjela a nadále vyvíjí. Jedná se ale pouze o ORJ 3030 (účetní operace vztahující se k organizační jednotce SDBF) správa domovního a bytového fondu tak, jak by byly informace předkládány do změny metodiky k Zde je patrné, že výsledek hospodaření za rok 2012 oproti roku 2011 vzrostl a z dosavadního vývoje předpokládáme, že v roce 2013 bude jeho výše obdobná. V příloze č. 2. je sestaven přepracovaný Předložený přehled pro rok 2012 a 1. pololetí roku Zde jsou po změně metodiky použity údaje z účetní evidence Bytové hospodářství jak v příjmové, tak i výdajové oblasti. Jde o stejné údaje, které úřad předkládá odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy. Tento přehled se týká celého bytového hospodářství, vč. např. ubytovny Božkova, úseku privatizace domovního a bytového fondu, kapitálových výdajů. Přináší komplexní přehled o finančních pohybech v rozpočtu, a to v oblasti bytů. Na tomto místě je nutno zdůraznit, že právě tento Přehled příjmů a výdajů sestavený za 1. pololetí 2013 z přílohy č. 2, nemá téměř žádnou vypovídací hodnotu, neodráží předpokládaný vývoj hospodaření SDBF a nelze z něho činit žádné relevantní závěry. K tomuto datu v něm není zahrnuta značná část položek, jejichž přesná výše doposud není známa a není o ní tudíž účtováno. Jedná se zejména o položky příjmů nedoplatků a výplatu přeplatků z vyúčtování aktuálních služeb u nájemníků, ale také u společenství vlastníků jednotek. V řádech milionů je rovněž dosud nezúčtovaná položka výdajů za energie u volných bytů. V druhé polovině roku 2013 lze také očekávat dynamický nárůst u položky Investice a opravy, kde byla dosud proinvestována nepatrná část z plánovaného ročního objemu investic, apod. 1/8

2 Hodnotit hospodaření SDBF k polovině roku je tedy předčasné, standardní komplexní analýzu je možné provést nejdříve v měsíci listopadu, lépe však až po zaúčtování všech účetních položek a ukončení účetního období, tedy v lednu následujícího roku. 2. Komentář k příloze č. 1 - náklady a výnosy Nákladová část Náklady vyplývající z hospodaření domovního a bytového fondu jsou tvořeny několika skupinami nákladů: a) spotřeba materiálu - jako spotřeba materiálu byly vyčleněny drobné nákupy materiálu pro zimní údržbu, b) spotřeba energie - spotřeba energií ve volných bytech byla čerpána ve výši tis. Kč, což znamená oproti roku 2011 zvýšení, a to s ohledem na rostoucí počet volných bytů a zvyšující se ceny energií, c) opravy a údržba - jedná se o významnou část nákladů, která zahrnuje jak běžnou údržbu bytového a domovního fondu, tak i vyúčtované příspěvky do fondu oprav spoluvlastníků. Náklady celkem činily tis. Kč, což znamená oproti roku 2011 výrazné snížení, které bylo způsobeno přesunem financování oprav nad 500 tis. Kč na úsek investic a oprav, kdy tato částka představovala cca mil. Kč. d) ostatní služby - tyto náklady byly vynaloženy na správu bytového hospodářství, a to zejména na revize, deratizaci, paušál za havarijní opravy, čištění kanalizací a čerpání vody ze sklepů, ostrahu objektů, úklid, stěhování bytů a sklepů, projekty a posudky, poštovné, náklady soudu, služby pro SVJ za jednotky SMO apod. Náklady v roce 2011 činily tis. Kč, v roce 2012 klesly na tis. Kč. Výrazné snížení této položky je dáno několika faktory, zejména ukončením ostrahy v objektu Zukalova 1, 3 k datu , dále díky změně způsobu financování oprav nad 500 tis. Kč, které přešly spolu i se zajišťováním projektů a posudků na úsek investic a oprav a dále položka nákladů na malování je již součástí běžných oprav, e) soudní poplatky - náklady na soudní poplatky zaznamenaly zvýšení především zvyšujícími se sazbami za podané žaloby, f) smluvní pokuty klesly z důvodů důraznějších kontrol a proto nevznikaly žádné mimořádné sankce od dodavatelů energií, g) manka a škody - náklady za vzniklé nahodilé škodní události, vzrostly z důvodu vyšší kriminality v lokalitě zadního Přívozu a rovněž z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v roce 2012, h) ostatní náklady z činnosti - jedná se především o náklady a jiné nedaňové náklady minulých let, taktéž se vyvíjí jako v minulých letech, činí 259 tis. Kč, i) opravné položky (OP) k pohledávkám byly vytvořeny ve výši tis. Kč cílem tvorby OP je snížit ocenění pohledávky v účetnictví, kdy snížení nemá trvalý charakter. Výše opravné položky odráží riziko vyplývající z možného neuhrazení pohledávky (nebo skupiny pohledávek), j) náklady z odepsaných pohledávek - odpis pohledávek vychází z usnesení orgánů městského obvodu, vytvořen ve výši tis. Kč, především vznikly vyhlášením tzv. Generálního pardonu na prominutí sankčních opatření ve 100 %, k) daň z příjmů právnických osob v roce 2011 byla odváděna, změnou metodiky účtování není již odváděna samostatně, ale za celý ÚMOb MOaP. 2/8

3 Výnosová část Oblast výnosová je tvořena převážně výnosy z pronájmů bytů a nebytových prostor, které k činily tis. Kč. Mírný pokles byl zapříčiněn růstem volných bytů a nebytových prostor, kdy při jejich obsazení novým nájemcem nedosáhneme výše původních nájmů. Ostatní výnosy tvoří finančně méně významnou část výnosové oblasti hospodaření. Výnos ze smluvních pokut a úroků z prodlení činil tis. Kč. Položka ostatních výnosů, která je tvořena mj. náhradami soudních poplatků, náhradami od pojišťovny a zúčtováním dohadných položek dosáhla hodnoty tis. Kč. Úroky z běžného účtu dosáhly výše 405 tis. Kč, jejich výše je závislá na konečném zůstatku na běžném účtu SDBF. Výsledek hospodaření za rok 2012 odpovídá, dle původní metodiky účetnictví, zisku ve výši tis. Kč, což je oproti roku 2011 nárůst a tento očekáváme i v letošním roce. 3. Komentář k příloze č. 2 příjmy a výdaje Ze souhrnné tabulky přehledu Příjmů a výdajů je patrné, že v oblasti hospodaření bytového fondu jsou určité kritické úseky, které negativně ovlivňují konečný výsledek hospodaření. Jedná se zejména o úsek ubytovny Božkova, který byl dlouhodobě ztrátový. Tento se již nadále do bilance promítat nebude, neboť ubytovna Božkova přešla k od bývalého správce BYTASEN, spol. s r.o. pod správu odboru majetkového. Výrazně ztrátovou položkou jsou také výdaje na volné byty. Tyto představují souhrn výdajů, jak za jejich případné drobné opravy, tak zejména výdaje za spotřebu energií, které byly na ně zúčtovány. Jejich výše neustále stoupá, za rok 2011 činila ,08 Kč a za rok 2012 činí kvalifikovaný odhad ,85 Kč. Je to způsobeno jednak rostoucím počtem volných bytů, tak hlavně růstem vstupních cen energií ze strany dodavatelů. Následující tabulky uvádí přehled výše stanovených měsíčných předpisů nájemného a výše jejich uhrazení v Kč za jednotlivé měsíce za rok 2012 a za 1. pololetí roku Tab. č. 1 Přehled předepsaného a uhrazeného nájemného v období 01/ /2012 rok 2012 měsíční předpisy nájmů uhrazené nájemné rozdíl měsíčně rozdíl sumárně leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec /8

4 Tab. č. 2 Přehled předepsaného a uhrazeného nájemného v období 01/ /2013 měsíční předpisy nájmů uhrazené nájemné rozdíl měsíčně rozdíl sumárně leden únor březen duben květen červen Opatření vedoucí k postupnému zlepšení stavu na úseku domovního a bytového fondu V uplynulých volebních obdobích nevěnoval dostatečnou pozornost zvelebování a zhodnocování bytového majetku a podcenil financování této oblasti. Bytový fond je zastaralý a ke zjednání nápravy bude potřebné zajistit nemalé finanční prostředky. Ukončení zákonné deregulace nájemného ve statutárním městě Ostrava k a nastupující ekonomická krize přispěla ke vzniku tržního prostředí v oblasti trhu s byty také v našem městském obvodu. Zvýšení základní sazby nájemného, které nájemci dříve hradili, na cílové nájemné 50,02 Kč za m² podlahové plochy bytu, mělo za následek a přimělo spoustu nájemců, kteří si obecní nájemní bydlení drželi zřejmě jen ze spekulativních důvodů (příkladem jsou nájemci, kteří si v průběhu nájemního vztahu opatřili jiné bydlení např. výstavbou rodinného domu a byty nevrátili jen proto, aby v nich mohli bydlet příbuzní a známí, které měli hlášeny jako členy domácnosti) k tomu, že začali hromadně nájemní vztahy ukončovat výpovědí, případně ve sjednané době nájmu. K ukončování svých nájemních vztahů také postupně přistoupili nájemci obecních bytů dlouhodobě bydlící v lokalitách s vysokou kriminalitou a lokalitách sociálně vyloučených, kterým otevření trhu s byty od umožnilo získat jiné dostupné bydlení u jiných pronajímatelů. K již uvolněným bytům ve špatném technickém stavu a v lokalitách, které mají špatnou pověst, tak postupně přibývaly další volné byty, které se velmi špatně pronajímají. Oproti roku 1997, kdy roční objem uvolněných bytů ve vztahu k počtu bytů spravovaných městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz činil 2,66 %, se v roce 2010 procentuální počet uvolněných bytů zvýšil na 7,75 %, v roce 2011 na 11,07 % a v roce 2012 na 12,08 %. Je tedy evidentní, že frekvence uvolňování bytů se zvýšila. Problematika volných bytů již byla zastupitelstvu komplexně prezentována dne v materiálu č. 04/OM/08. Majetkový odbor v současnosti intenzivně pracuje na maximálním snížení počtu aktuálně volných bytů, a to buď formou jejich klasického pronájmu, pronájmu za podmínky provedení oprav ze strany nájemce na vlastní náklady a rovněž formou jejich odprodeje. 4/8

5 Na tuto zhoršenou situaci na úseku správy bytového fondu městský obvod zareagoval a snaží se ji aktivně řešit tím, že byl posílen úsek pronájmů volných bytů vytvořením pracovní pozice makléř, jehož hlavním úkolem je intenzivní práce se zájemci o bydlení, které je nabízeno veřejnou formou (výběrovým řízením) a dále zprovozněním úplně nové a přehledné webové aplikace, ve které si zájemci o bydlení mohou nepřetržitě vyhledávat informace o nabízených volných bytech k pronájmu nebo k prodeji. Přesto i zde jsou rezervy, a to zejména v obtížně obsaditelných volných bytech v lokalitě Spodní/Jílová a zadní Přívoz, jejichž počet se stále zvyšuje. Aktuálně je vedena strategie si domy se 100% podílem ponechat a postupně doprodávat jak volné, tak obsazené bytové jednotky v domech společenství vlastníků jednotek. Odbor majetkový městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nadále analyzuje a pracuje na dalších návrzích, které by mohly pomoci zlepšit situaci na úseku domovního a bytového fondu, které budou zakomponovány do připravované Koncepce bydlení, jejíž konečná verze by měla být zastupitelstvu městského obvodu představena nejpozději koncem letošního roku. 5/8

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 STRATEGICKÁ ČÁST 14 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6

OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 STRATEGICKÁ ČÁST 14 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6 OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6 3. BYTOVÝ FOND NA ÚZEMÍ MĚSTA 7 4. NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA A ROZVOJOVÉ LOKALITY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

I. Úvod. II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

I. Úvod. II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/31 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR Kontrolní akce byla zařazena

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, uplynulý rok přinesl do sektoru družstevních záložen mnoho podstatných změn, a to zejména díky novele zák. č. 87/1995

Více

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí městyse uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více

Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E. o činnosti daňové správy České republiky

Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E. o činnosti daňové správy České republiky Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E o činnosti daňové správy České republiky za rok 2011 O B S A H I. Úvod... 3 II. Daňové řízení... 5 1. Vývoj daňových příjmů... 5 2. Daňové

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více