Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva"

Transkript

1 2008 Metropolitní spořitelní družstvo Výroční zpráva

2 Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE Předmět podnikání Činnosti skutečně vykonávané Činnosti omezené nebo vyloučené VOLENÉ ORGÁNY INFORMACE O UVĚRECH POSKYTNUTÝCH OSOBÁM PODLE 7 odst. 1 ZÁKONA č. 87/1995 Sb. ČLENOVÉ S KVALIFIKOVANOU ÚČASTÍ INFORMACE O POHLEDÁVKÁCH Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ POMĚROVÉ UKAZATELE KAPITÁL A KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY ZÁMĚRY PRO ROK 2009 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZPRÁVA AUDITORA -2/20-

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo Právní forma: Družstvo IČ: Sídlo: Brno, Orlí č.p. 482, or.č. 3, okres Brno-město Datum zápisu do obchodního rejstříku: 3. srpna 1999 Zapisovaný základní kapitál: 500 tis. Kč Splacený základní kapitál: tis. Kč V průběhu roku 2008 došlo ke zvýšení základního kapitálu Metropolitního spořitelního družstva na základě vložení dalšího členského vkladu. Dne došlo k vložení dalšího členského vkladu ve výši 12 mil. Kč do základního kapitálu Metropolitního spořitelního družstva členem družstva panem Jiřím Rozvařilem, bytem Poděbrady, Lidická 879/13, PSČ Metropolitní spořitelní družstvo neeviduje žádnou organizační jednotku. Metropolitní spořitelní družstvo není osobou ovládanou. Metropolitní spořitelní družstvo není součástí konsolidačního celku. Předmět podnikání Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku: přijímání vkladů od členů, poskytování úvěrů členům, platební styk, zúčtování, vydávání a správa platebních prostředků pro členy, Výlučně za účelem zajištění činností výše uvedených je Metropolitní spořitelní družstvo oprávněno: ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, nabývat majetek a disponovat s ním, -3/20-

4 obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon č. 87/1995 Sb. jinak. Činnosti skutečně vykonávané: přijímání vkladů od členů, poskytování úvěrů členům, platební styk, zúčtování, vydávání a správa platebních prostředků pro členy, ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, nabývání majetku a disponování s ním. VOLENÉ ORGÁNY Představenstvo Daniel Tureček předseda představenstva (od ) datum posledního zvolení do představenstva: Ing. Jana Bašeová člen představenstva den vzniku členství v představenstvu: Ing. Silvie Goldscheiderová předseda představenstva (do ) den zániku členství v představenstvu: Kontrolní komise Ing. Kamil Vespalec předseda kontrolní komise datum posledního zvolení do kontrolní komise: Pavel Kubáč člen kontrolní komise den vzniku členství v kontrolní komisi: Ing. Josef Squerzi člen kontrolní komise den vzniku členství v kontrolní komisi: Úvěrová komise Jiří Rozvařil předseda úvěrové komise den vzniku členství v úvěrové komisi: Ing. Václav Kupr člen úvěrové komise den vzniku členství v úvěrové komisi: Vlastimila Cibochová člen úvěrové komise den vzniku členství v úvěrové komisi: /20-

5 INFORMACE O UVĚRECH POSKYTNUTÝCH OSOBÁM PODLE 7 odst. 1 ZÁKONA č. 87/1995 Sb. Metropolitní spořitelní družstvo v průběhu roku 2008 poskytlo úvěry členům volených orgánů a osobám jim blízkým podle občanského zákoníku. K činily zůstatky úvěrů poskytnutých členům volených orgánů ,-Kč. Právnickým osobám ovládaným členy volených orgánů, případně v nichž tito disponují významnou majetkovou účastí, Metropolitní spořitelní družstvo poskytlo úvěry, jejichž zůstatky k datu dosahují výše ,- Kč. Metropolitní spořitelní družstvo v průběhu roku 2008 neposkytlo žádné úvěry členům, kteří mají pracovní poměr v Metropolitním spořitelním družstvu. ČLENOVÉ S KVALIFIKOVANOU ÚČASTÍ Goldsmith & Friedman a.s. sídlo: Brno, Křižíkova 2989/68A, PSČ Interdat Investment Ltd. sídlo: 4th Floor Lawfoed House, Albert Place, London N3 1RL Spojené království Velké Británie a Severního Irska Jiří Rozvařil bytem: Lidická 879/13, Poděbrady INFORMACE O POHLEDÁVKÁCH Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ K rozvahovému dni evidovalo Metropolitní spořitelní družstvo pohledávky z finančních činností v souhrnné výši tis. Kč (včetně naběhlé hodnoty). K těmto pohledávkám byly vytvořeny opravné položky ve výši 17 tis. Kč. Pohledávky ve výši tis. Kč byly evidovány jako sledované, pohledávky ve výši tis. Kč. jako pochybné. Zbývající pohledávky z finanční činnosti byly klasifikovány jako standardní. -5/20-

6 POMĚROVÉ UKAZATELE Poměrové ukazatele ukazatel kapitálové přiměřenost 21,85 % rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 0,003 % rentabilita průměrného původního kapitálu (ROAE) % aktiva na jednoho zaměstnance (v tis. Kč) správní náklady na jednoho zaměstnance (v tis. Kč) zisk po zdanění na jednoho zaměstnance (v tis. Kč) 2 KAPITÁL A KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY Údaje o kapitálu Kapitál Metropolitního spořitelního družstva je stanoven na individuálním základě. Tvoří jej zejména splacené členské vklady ve výši tis. Kč, a dále pak povinný rezervní fond, rizikový fond a nerozdělený zisk z předchozích období v souhrnné výši tis. Kč. souhrnná výše původního kapitálu (tier 1): splacené členské vklady členů DZ: rezervní fondy a nerozdělený zisk: povinné rezervní a rizikové fondy: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2), souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (složka tier 3) a souhrnná výše všech odčitatelných položek jsou nulové. Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek od původního a dodatkového kapitálu a stanovených limitů položek kapitálu: tis. Kč Údaje o kapitálových požadavcích kapitálové požadavky celkem: kapit. požadavek k úvěr. riziku při STA k exp. celkem: kapitálový požadavek k operačnímu riziku: tis. Kč tis. Kč 972 tis. Kč Kapitálové požadavky k vypořádacímu riziku, k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku, k riziku angažovanosti obchodního portfolia, k ostatním nástrojům obchodního portfolia a ostatní a přechodné jsou nulové. -6/20-

7 ZÁMĚRY PRO ROK 2009 Činnost Metropolitního spořitelního družstva byla doposud relativně omezená. Záměr představenstva pro rok 2009 spočívá v postupném rozšiřování rozsahu vykonávaných aktivit, které by se mělo projevit v nárůstu spravovaných prostředků a současně i v rozšíření spektra nabízených produktů. Představenstvo předpokládá dokončení implementace nového informačního systému. Představenstvo bude usilovat o zajištění přímého přístupu do platebního systému provozovaného Českou národní bankou. Metropolitní spořitelní družstvo bude i nadále pokračovat ve zlepšování svého řídícího a kontrolního systému tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro naplnění všech regulatorních požadavků. Metropolitní spořitelní družstvo předpokládá, že v roce 2009 bude nadále docházet k pozvolnému nárůstu jeho členů. Dokončení implementace nového informačního systému by mělo vytvořit předpoklady i pro omezené rozšíření působnosti družstva i do vybraných dalších regionů České republiky. -7/20-

8 Účetní závěrka za rok 2008 Název a sídlo účetní jednotky: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Brno, Orlí č.p. 482, or.č. 3, okres Brno-město, PSČ IČ: Aktiva (v tis. Kč) Označ Rozvaha k Položka řád. Běžné účetní období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto a B c Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování a vydané vládními institucemi b Ostatní Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami a splatné na požádání b ostatní pohledávky Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen a splatné na požádání b ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a vydané vládními institucemi b vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem z toho v bankách Účasti s rozhodujícím vlivem z toho v bankách Dlouhodobý nehmotný majetek a z toho zřizovací výdaje b z toho goodwill Dlouhodobý hmotný majetek z toho pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem /20-

9 Pasiva (v tis. Kč) Stav v běžném účetním období Minulé období označ. Položka řád. a b c Závazky vůči bankám, družstevním záložnám a splatné na požádání b ostatní závazky Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen a splatné na požádání b ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírů a emitované dluhové cenné papíry b ostatní závazky z dluhových cenných papírů Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy a na důchody a podobné závazky b na daně c ostatní Podřízené závazky Základní kapitál z toho splacený základní kapitál z toho vlastní akcie Emisní ažio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a povinné rezervní fondy a rizikové fondy b ostatní rezervní fondy c ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly a) z majetku a závazků b) ze zajišťovacích derivátů c) z přepočtu účastí Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem /20-

10 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Výkaz zisku a ztráty k Ozna č. Položka řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b c Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů Náklady na úroky a podobné náklady z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů Výnosy z akcií a podílů a výnosy z účastí s podstatným vlivem 006 b výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 007 c ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady a náklady na zaměstnance z toho: aa) mzdy a platy z toho: ab) sociální a zdravotní pojištění b ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k 10. dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávám a zárukám Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním Daň z příjmu Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění /20-

11 Přehled o změnách vlastního kapitálu k Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) Ostat. člen. vklady Neroz dělený zisk / Neuhr azená ztráta Zákl. Vlastní Rez. Kapit. Zisk Položka řád. kapitál akcie fondy fondy (ztráta) Celk. b c Zůstatek k Změny účetních metod Opravy zásadních chyb Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů Dodatečné členské vklady Snížení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Ostatní změny Zůstatek k Nesoulad údajů dle sloupce 6 a sloupce 8 vyplývá z provedeného zaokrouhlení jednotlivých položek. -11/20-

12 Příloha k účetní závěrce Účetní jednotka: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD IČ: Sídlo: Brno, Orlí č.p. 482, or.č. 3, okres Brno-město, PSČ Právní forma: družstvo 1. Obecné informace o účetní jednotce Metropolitní spořitelní družstvo je úvěrovou institucí, která je v souladu s uděleným povolením působit jako družstevní záložna oprávněna v rámci svého podnikání vykonávat tyto činnosti: a. přijímání vkladů od členů, b. poskytování úvěrů členům, c. platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, d. ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, e. přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank, f. nabývání majetku a disponování s ním a g. obchodování na vlastní účet registrovanými cennými papíry. Metropolitní spořitelní družstvo podniká pouze na území České republiky. Základní údaje podle stavu k počet členů: 621 výše základního členského vkladu: základní kapitál: splacený základní kapitál: zapisovaný základní kapitál: nezapisovaný základní kapitál: 4.000,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Metropolitní spořitelní družstvo evidovalo nesplacené členské vklady ve výši ,- Kč. Metropolitní spořitelní družstvo poskytovalo v roce 2008 úvěry osobám podle 7 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. K dosahovaly zůstatky úvěrů poskytnutých členům volených orgánů souhrnné výše ,-Kč. Právnickým osobám ovládaným členy volených orgánů, případně v nichž tito disponují významnou majetkovou účastí, Metropolitní spořitelní družstvo poskytlo úvěry, jejichž zůstatky k datu dosahují výše ,- Kč. -12/20-

13 Metropolitní spořitelní družstvo nevydalo žádné záruky jako ručení za úvěry poskytnuté členům jinými osobami. Metropolitní spořitelní družstvo evidovalo k rozvahovému dni pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši tis. Kč. Metropolitní spořitelní družstvo neevidovalo k rozvahovému dni žádné závazky po lhůtě splatnosti. Statutární orgán Metropolitního spořitelního družstva podle stavu k : předseda: Daniel Tureček, r. č /3849 Útěchovská 17, Brno den vzniku funkce 24. října 2008 člen představenstva od založení Metropolitního spořitelního družstva člen: Ing. Jana Bašeová, r. č /1019 Lamačova 905, Praha 5 den vzniku členství v představenstvu 10. září Informace o uplatněných účetních metodách Metropolitní spořitelní družstvo používá účetní osnovu a postupy účtování pro banky a některé jiné finanční instituce stanovené zejména vyhláškou Ministerstva financí č. 501/2002 Sb. Účetní závěrka byla zpracována jako nekonsolidovaná. Oproti předchozímu roku nedošlo ke změně používaných účetních metod. Způsob oceňování majetku a závazků: a) hmotný majetek vytvořený vlastní činností neevidován, b) hmotný majetek - oceněn pořizovací cenou, c) zásoby vytvořené vlastní činností nevytvářeny, d) peněžní prostředky a ceniny jejich nominálními hodnotami, e) podíly, cenné papíry neevidovány, f) deriváty neevidovány, g) pohledávky při vzniku nominální hodnotou, h) závazky při vzniku nominální hodnotou. Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den provedení platby, den připsání prostředků na účet. V případech, na které se nevztahuje předchozí ustanovení, se tímto dnem rozumí zejména, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo zániku a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly. Účetní případy, které nelze zúčtovat v běžném účetním období ke dni sestavení účetní závěrky, jsou do daného účetního období zaúčtovány prostřednictvím účtů časového rozlišení a dohadných položek. U hmotného majetku jsou evidovány daňové i účetní daňové odpisy. Účetní odpisy jsou stanoveny individuálně dle životnosti a použitelnosti hmotného majetku. Daňové odpisy jsou uplatňovány dle odpisových sazeb, které jsou uvedeny v zákoně č. 586/1992 Sb. -13/20-

14 Transakce a pozice v cizí měně jsou v průběhu účetního období účtovány v tuzemské měně pevným ročním kurzem, který představuje kurz vyhlašovaný Českou národní bankou k poslednímu dni předchozího účetního období. Následně je uplatněn přepočet kurzem vyhlašovaným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Výnosové a nákladové úroky jsou účtovány v období, do kterého spadají. Úroky se počítají na denní bázi a ke konci měsíce se zúčtovávají. Metropolitní spořitelní družstvo neeviduje dlouhodobý nehmotný majetek. O obchodech s cennými papíry a odložené dani nebylo v průběhu roku 2008 účtováno pro absenci příslušného obchodu nebo operace. Metropolitní spořitelní družstvo pohledávky klasifikuje podle vyhlášky České národní banky č. 123/2007 Sb. V roce 2008 Metropolitní spořitelní družstvo neodepsalo žádnou pohledávku. Metropolitní spořitelní družstvo vytváří opravné položky podle vyhlášky České národní banky č. 123/2007 Sb. K pohledávkám z poskytnutých úvěrů, které Metropolitní spořitelní družstvo evidovalo k datu , vytvořilo v roce 2008 opravné položky ve výši 17 tis. Kč. Zajištění pohledávek nemá přímý vliv na jejich ocenění. Má však vliv na případnou tvorbu opravných položek k pohledávkám. 3. Řízení úvěrového rizika Metropolitní spořitelní družstvo má schválený systém limitů pro úvěrové riziko na jednotlivé protistrany. Limity, kterými se rozumí maximální úvěrová angažovanost vůči jedné protistraně nebo jedné skupině protistran ekonomicky spjatých subjektů, se přidělují na základě analýzy bonity protistrany. Kriteria zohledněná při posuzování bonity protistran jsou obsaženy ve vnitřních předpisech. Monitoring úvěrového portfolia je prováděn minimálně jednou měsíčně. Na jeho základě je následně prováděna klasifikace úvěrů. Základní principy klasifikace úvěrových pohledávek, včetně vymezení na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky, byly převzaty z vyhlášky České národní banky č. 123/2007 Sb. Portfoliový přístup nebyl i s ohledem k rozsahu úvěrového portfolia doposud aplikován. Hodnocení hodnotících agentur nebylo použito. Při poskytování úvěrů je zvažováno riziko koncentrace, a to například zohledněním potenciální angažovanosti ze zajišťovacích instrumentů do angažovaností poskytovatelů tohoto zajištění. Postup při vymáhání pohledávek je určován na individuální bázi. Metropolitní spořitelní družstvo používá zejména možnost odprodeje problémových pohledávek. -14/20-

15 Údaje o poskytnutých úvěrech Metropolitní spořitelní družstvo evidovalo k pohledávek z poskytnutých úvěrů. Přehled pěti nejvýznamnějších pohledávek z poskytnutých úvěrů, které Metropolitní spořitelní družstvo evidovalo k , obsahuje níže uvedená tabulka. Č. smlouvy Zůstatek k Zajištění ,- zástavní právo k nemovitému majetku ,- zástavní právo k nemovitému majetku ,- zástavní právo k nemovitému majetku, ručení ,- zástavní právo k movitému majetku, směnka s avalem ,186- zástavní právo k movitému majetku směnka s avalem K rozvahovému datu evidovalo Metropolitní spořitelní družstvo jednu pohledávku po lhůtě splatnosti. Tato pohledávka byla klasifikována jako pochybná. Vzhledem ke kvalitě zajištění nicméně netvořilo k této pohledávce opravné položky. Metropolitní spořitelní družstvo dále evidovalo sledované pohledávky v souhrnné výši tis. Kč. Tato klasifikace vyplývala v jednom případě z provedení restrukturalizace pohledávky. V dalším případě tato klasifikace souvisela se zjištěním údajů o dlužníkovi stvrzujících potenciální zhoršení jeho ekonomické situace. V daném případě Metropolitní spořitelní družstvo zařadilo příslušnou pohledávku mezi sledované, ačkoliv dochází k jejich řádnému splácení dlužníkem. Zbývající pohledávky z finanční činnosti byly klasifikovány jako standardní. V průběhu roku 2008 byly pohledávky za dvěma dlužníky restrukturalizovány. Jednu z těchto pohledávek Metropolitní spořitelní družstvo evidovalo i k rozvahovému datu. Metropolitní spořitelní družstvo neevidovalo žádný sekuritizovaný majetek. 3. Řízení tržních rizik Metropolitní spořitelní družstvo evidovalo v průběhu roku 2008 pouze zcela marginální pozici v cizí měně. K rozvahovému datu činila tato pozice po přepočtu 147 tis. Kč. Metropolitní spořitelní družstvo bylo vystaveno pouze minimálnímu měnovému riziku. Při uzavírání smluv ve věci poskytnutí úvěru a dále při uzavírání smluv ve věci termínovaných vkladů je sjednávána pevná úroková sazba. Zejména v této souvislosti bylo Metropolitní spořitelní družstvo vystaveno úrokovému riziku. Pro účely minimalizace úrokového rizika Metropolitní spořitelní družstvo sjednávalo termínované vklady maximálně na pevné období 2 let. Současně Metropolitní spořitelní družstvo sjednávalo v případě úvěrů se splatností přesahující dva roky možnost zohlednění zvýšení tržních úrokových sazeb. -15/20-

16 Dle schválených vnitřních předpisů se při stresovém testování úrokového rizika vychází ze scénáře posunu výnosové křivky o 200 bp, a to oběma směry. Dle schválených vnitřních předpisů se vyžaduje stresové testování nejméně jedenkrát za tři měsíce. S ohledem k omezenému rozsahu činnosti Metropolitního spořitelního družstva a přijetí shora uvedených opatření je jeho citlivost na úrokové riziko velmi omezená. V průběhu roku 2008 nedošlo k sjednání ani k použití derivátů. 4. Řízení dalších rizik Pro měření rizika likvidity je v Metropolitním spořitelním družstvu používána metoda likviditního GAPu. Vnitřní předpisy stanoví limity kumulované vyváženosti aktiv a pasiv a dále minimální podíl rychle likvidních aktiv ve vztahu k vkladům evidovaným Metropolitním spořitelním družstvem. Riziko AML je řízeno podle schváleného systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb. Omezený rozsah činnosti a jednoduchost infrastruktury Metropolitního spořitelního družstva zásadním způsobem snižuje operační riziko, kterému je Metropolitní spořitelní družstvo vystaveno. 5. Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem Metropolitní spořitelní družstvo neevidovalo v průběhu roku 2008 žádnou majetkovou účast v právnické osobě a nevykonávalo v žádné právnické osobě rozhodující ani podstatný vliv. 6. Významné položky rozvahy, výkazu zisků a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu Závazky z odložené daně nejsou evidovány. Metropolitní spořitelní družstvo v roce 2008 neevidovalo podřízená aktiva a podřízené závazky. Metropolitní spořitelní družstvo nepřijalo ani neposkytlo konsorcionální úvěry. K byla struktura pohledávek následující: pohledávky za bankami splatné na požádání: pohledávky za klienty členy DZ termínované: (včetně naběhlé hodnoty) tis. Kč tis. Kč Metropolitní spořitelní družstvo evidovalo k rozvahovému dni závazky vůči klientům členům DZ v souhrnné výši tis. Kč. Z toho tis. Kč představovaly závazky z titulu vedených termínovaných vkladů. Metropolitní spořitelní družstvo neúčtovalo o cenných papírech. -16/20-

17 Metropolitní spořitelní družstvo disponovalo k dlouhodobým hmotným majetkem v pořizovací hodnotě 291 tis. Kč. Z této souhrnné částky byl dlouhodobý hmotný majetek ve výši 123 tis. Kč pořízen v průběhu roku Metropolitní spořitelní družstvo neevidovalo hmotný majetek kupovaný nebo prodávaný na základě smlouvy o finančním leasingu. Metropolitní spořitelní družstvo neevidovalo zřizovací výdaje. Metropolitní spořitelní družstvo vykázalo za rok 2007 zisk po zdanění ve výši 316 tis. Kč. Vykázaný zisk byl rozdělen přídělem do rizikového fondu ve výši 100 tis. Kč a do rezervního fondu ve výši 100 tis. Kč. Zůstatek nerozděleného zisku ve výši 116 tis. Kč byl převeden na účet nerozdělený zisk z předchozích období. Metropolitní spořitelní družstvo vykázalo za rok 2008 zisk po zdanění ve výši 6 tis. Kč. Představenstvo navrhuje, aby tento zisk po zdanění byl rozdělen následujícím způsobem: a) doplnění rezervního fondu Metropolitního spořitelního družstva o částku 2 tis. Kč, b) doplnění rizikového fondu Metropolitního spořitelního družstva o částku 2 tis. Kč, c) ponechání částky 2 tis. Kč v nerozděleném zisku z předchozích období. Metropolitní spořitelní družstvo nepřevzalo od třetích osob ani nepředalo třetím osobám do správy a k obhospodařování žádné hodnoty. Metropolitní spořitelní družstvo nepřijalo žádné kolaterály v repo obchodech. Náklady na splatnou daň činí 0 tis. Kč. Odpisy nepromlčených pohledávek nebyly realizovány. Přehled úrokových nákladů a výnosů obsahuje následující tabulka (v tis. Kč): Úrokové výnosy celkem Úrokové výnosy z vkladů 677 Úrokové výnosy z poskytnutých úvěrů z toho výše naběhlé hodnoty 559 Úrokové náklady Náklady na úroky z vkladů členů Metropolitní spořitelní družstvo v příslušném období neobchodovalo s cennými papíry a deriváty. Metropolitní spořitelní družstvo nehradilo v roce 2008 žádné poplatky a provize při prodeji nebo jiném úbytku cenných papírů, poplatky za obhospodařování, správu, uložení a úschovu hodnot. Přehled správních nákladů obsahuje následující tabulka: Mzdy 1247 Odměny stat. orgánů, dozorčích orgánů a obdobných orgánů 0 Sociální a zdravotní pojištění 387 Daně a poplatky 0 Náklady na: Audit 62 Nájem 502 Informační technologie /20-

18 Příspěvek do Fondu pojištění vkladů 166 Outsourcing 84 Poradenství 0 Reklama 0 Ostatní 371 Průměrný počet zaměstnanců 3 Počet členů představenstva 3 Počet členů úvěrové komise 3 Počet členů kontrolní komise 3 Odměny vázané na vlastní kapitál nebyly sjednány. 7. Vztahy se spřízněnými osobami Metropolitní spořitelní družstvo poskytlo úvěry členům představenstva, úvěrové komise a kontrolní komise, jejichž souhrnné zůstatky k činily tis. Kč. Zaměstnancům podílejícím se na řízení účetní jednotky nebyly žádné úvěry poskytnuty. Metropolitní spořitelní družstvo nevydalo žádné záruky za členy představenstva, úvěrové komise, kontrolní komise ani za zaměstnance podílející se na řízení účetní jednotky. Přehled osob disponujících kvalifikovanou účastí na Metropolitním spořitelním družstvu: Goldsmith & Friedman a.s. sídlo: Brno, Křižíkova 2989/68A, PSČ Interdat Investment Ltd. sídlo: 4th Floor Lawfoed House, Albert Place, London N3 1RL Spojené království Velké Británie a Severního Irska Jiří Rozvařil bytem: Lidická 879/13, Poděbrady Metropolitní spořitelní družstvo mělo do března 2008 uzavřenou nájemní smlouvu se společností Goldsmith & Friedman a.s. Náklady na nájemné této společnosti činily v roce ,- Kč. 8. Události po rozvahovém dni Dne projednalo představenstvo odstoupení pana J. Rozvařila z funkce člena úvěrové komise. Dne zvolilo představenstvo zastupujícím členem představenstva J. Rozvařila. J Rozvařil byl současně zvolen předsedou představenstva. -18/20-

19 9. Opravy zásadních chyb minulých období Žádné zásadní chyby nebyly zjištěny. 10. Další okolnosti ovlivňující hospodaření nebo finanční situaci Okolnosti naplňující předmětné vymezení nebyly zaznamenány. V Brně dne /20-

20 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU Představenstvo navrhuje členské schůzi schválit rozdělení zisku po zdanění za rok 2008, který byl ověřen auditorem, takto: d) doplnění rezervního fondu Metropolitního spořitelního družstva o částku 2 tis. Kč, e) doplnění rizikového fondu Metropolitního spořitelního družstva o částku 2 tis. Kč, f) ponechání částky 2 tis. Kč v nerozděleném zisku z předchozích období. -20/20-

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.6.2010 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

Členové představenstva družstevní záložny

Členové představenstva družstevní záložny Údaje o družstevní záložně k 31.12.2009 Datum změny údajů po auditu: 22.7.2010 Datum zveřejnění údajů: 22.7.2010 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2010 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2009 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 31.3.2008 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.9.2009 tis.kč Označení Text 1 období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635 1.a Úroky z dluhových cenných papírů 0 1.b Ostatní výnosy z úroků a podobné výnosy 1 635

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 31. 3. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012

ZÁLOŽNA CREDITAS, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO K 31. 3. 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012 DATUM UVEŘEJNĚNÍ: 10. KVĚTNA 2012 OBSAH Úvod 1 Základní údaje 1 Předmět podnikání 1 Činnosti skutečně vykonávané 1 Činnosti omezené nebo vyloučené 1 Základní kapitál 1 Organizační struktura 2 Kontrolní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013 Informace o Českém spořitelní družstvu Obchodní firma: Právní forma: Družstvo IČ: 274 44 376 Sídlo: Datum zápisu do obchodního rejstříku: 4. dubna 2006

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 31.12.2010 Datum zveřejnění údajů: 29.4.2011 Datum zveřejnění údajů po auditu: 1.7.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Datum zveřejnění úpravy údajů: 7.7.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Organizační schéma UNIBON

Organizační schéma UNIBON ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚDAJE O UNIBON SPOŘITELNÍM A ÚVĚRNÍM DRUŽSTVU Obchodní firma UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen UNIBON ) Právní forma družstvo Adresa sídla Ostrava, Moravská Ostrava, Velká

Více

1. investiční záložna spořitelní a úvěrní družstvo. Informace k

1. investiční záložna spořitelní a úvěrní družstvo. Informace k 1. investiční záložna spořitelní a úvěrní družstvo Informace k 31.12.2007 Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 30.9.2010 Datum zveřejnění údajů: 2.11.2010 Datum zveřejnění opravy a doplnění: 15.11.2010 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více