Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva"

Transkript

1 2008 Metropolitní spořitelní družstvo Výroční zpráva

2 Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE Předmět podnikání Činnosti skutečně vykonávané Činnosti omezené nebo vyloučené VOLENÉ ORGÁNY INFORMACE O UVĚRECH POSKYTNUTÝCH OSOBÁM PODLE 7 odst. 1 ZÁKONA č. 87/1995 Sb. ČLENOVÉ S KVALIFIKOVANOU ÚČASTÍ INFORMACE O POHLEDÁVKÁCH Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ POMĚROVÉ UKAZATELE KAPITÁL A KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY ZÁMĚRY PRO ROK 2009 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZPRÁVA AUDITORA -2/20-

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo Právní forma: Družstvo IČ: Sídlo: Brno, Orlí č.p. 482, or.č. 3, okres Brno-město Datum zápisu do obchodního rejstříku: 3. srpna 1999 Zapisovaný základní kapitál: 500 tis. Kč Splacený základní kapitál: tis. Kč V průběhu roku 2008 došlo ke zvýšení základního kapitálu Metropolitního spořitelního družstva na základě vložení dalšího členského vkladu. Dne došlo k vložení dalšího členského vkladu ve výši 12 mil. Kč do základního kapitálu Metropolitního spořitelního družstva členem družstva panem Jiřím Rozvařilem, bytem Poděbrady, Lidická 879/13, PSČ Metropolitní spořitelní družstvo neeviduje žádnou organizační jednotku. Metropolitní spořitelní družstvo není osobou ovládanou. Metropolitní spořitelní družstvo není součástí konsolidačního celku. Předmět podnikání Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku: přijímání vkladů od členů, poskytování úvěrů členům, platební styk, zúčtování, vydávání a správa platebních prostředků pro členy, Výlučně za účelem zajištění činností výše uvedených je Metropolitní spořitelní družstvo oprávněno: ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, nabývat majetek a disponovat s ním, -3/20-

4 obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon č. 87/1995 Sb. jinak. Činnosti skutečně vykonávané: přijímání vkladů od členů, poskytování úvěrů členům, platební styk, zúčtování, vydávání a správa platebních prostředků pro členy, ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, nabývání majetku a disponování s ním. VOLENÉ ORGÁNY Představenstvo Daniel Tureček předseda představenstva (od ) datum posledního zvolení do představenstva: Ing. Jana Bašeová člen představenstva den vzniku členství v představenstvu: Ing. Silvie Goldscheiderová předseda představenstva (do ) den zániku členství v představenstvu: Kontrolní komise Ing. Kamil Vespalec předseda kontrolní komise datum posledního zvolení do kontrolní komise: Pavel Kubáč člen kontrolní komise den vzniku členství v kontrolní komisi: Ing. Josef Squerzi člen kontrolní komise den vzniku členství v kontrolní komisi: Úvěrová komise Jiří Rozvařil předseda úvěrové komise den vzniku členství v úvěrové komisi: Ing. Václav Kupr člen úvěrové komise den vzniku členství v úvěrové komisi: Vlastimila Cibochová člen úvěrové komise den vzniku členství v úvěrové komisi: /20-

5 INFORMACE O UVĚRECH POSKYTNUTÝCH OSOBÁM PODLE 7 odst. 1 ZÁKONA č. 87/1995 Sb. Metropolitní spořitelní družstvo v průběhu roku 2008 poskytlo úvěry členům volených orgánů a osobám jim blízkým podle občanského zákoníku. K činily zůstatky úvěrů poskytnutých členům volených orgánů ,-Kč. Právnickým osobám ovládaným členy volených orgánů, případně v nichž tito disponují významnou majetkovou účastí, Metropolitní spořitelní družstvo poskytlo úvěry, jejichž zůstatky k datu dosahují výše ,- Kč. Metropolitní spořitelní družstvo v průběhu roku 2008 neposkytlo žádné úvěry členům, kteří mají pracovní poměr v Metropolitním spořitelním družstvu. ČLENOVÉ S KVALIFIKOVANOU ÚČASTÍ Goldsmith & Friedman a.s. sídlo: Brno, Křižíkova 2989/68A, PSČ Interdat Investment Ltd. sídlo: 4th Floor Lawfoed House, Albert Place, London N3 1RL Spojené království Velké Británie a Severního Irska Jiří Rozvařil bytem: Lidická 879/13, Poděbrady INFORMACE O POHLEDÁVKÁCH Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ K rozvahovému dni evidovalo Metropolitní spořitelní družstvo pohledávky z finančních činností v souhrnné výši tis. Kč (včetně naběhlé hodnoty). K těmto pohledávkám byly vytvořeny opravné položky ve výši 17 tis. Kč. Pohledávky ve výši tis. Kč byly evidovány jako sledované, pohledávky ve výši tis. Kč. jako pochybné. Zbývající pohledávky z finanční činnosti byly klasifikovány jako standardní. -5/20-

6 POMĚROVÉ UKAZATELE Poměrové ukazatele ukazatel kapitálové přiměřenost 21,85 % rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 0,003 % rentabilita průměrného původního kapitálu (ROAE) % aktiva na jednoho zaměstnance (v tis. Kč) správní náklady na jednoho zaměstnance (v tis. Kč) zisk po zdanění na jednoho zaměstnance (v tis. Kč) 2 KAPITÁL A KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY Údaje o kapitálu Kapitál Metropolitního spořitelního družstva je stanoven na individuálním základě. Tvoří jej zejména splacené členské vklady ve výši tis. Kč, a dále pak povinný rezervní fond, rizikový fond a nerozdělený zisk z předchozích období v souhrnné výši tis. Kč. souhrnná výše původního kapitálu (tier 1): splacené členské vklady členů DZ: rezervní fondy a nerozdělený zisk: povinné rezervní a rizikové fondy: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2), souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (složka tier 3) a souhrnná výše všech odčitatelných položek jsou nulové. Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek od původního a dodatkového kapitálu a stanovených limitů položek kapitálu: tis. Kč Údaje o kapitálových požadavcích kapitálové požadavky celkem: kapit. požadavek k úvěr. riziku při STA k exp. celkem: kapitálový požadavek k operačnímu riziku: tis. Kč tis. Kč 972 tis. Kč Kapitálové požadavky k vypořádacímu riziku, k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku, k riziku angažovanosti obchodního portfolia, k ostatním nástrojům obchodního portfolia a ostatní a přechodné jsou nulové. -6/20-

7 ZÁMĚRY PRO ROK 2009 Činnost Metropolitního spořitelního družstva byla doposud relativně omezená. Záměr představenstva pro rok 2009 spočívá v postupném rozšiřování rozsahu vykonávaných aktivit, které by se mělo projevit v nárůstu spravovaných prostředků a současně i v rozšíření spektra nabízených produktů. Představenstvo předpokládá dokončení implementace nového informačního systému. Představenstvo bude usilovat o zajištění přímého přístupu do platebního systému provozovaného Českou národní bankou. Metropolitní spořitelní družstvo bude i nadále pokračovat ve zlepšování svého řídícího a kontrolního systému tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro naplnění všech regulatorních požadavků. Metropolitní spořitelní družstvo předpokládá, že v roce 2009 bude nadále docházet k pozvolnému nárůstu jeho členů. Dokončení implementace nového informačního systému by mělo vytvořit předpoklady i pro omezené rozšíření působnosti družstva i do vybraných dalších regionů České republiky. -7/20-

8 Účetní závěrka za rok 2008 Název a sídlo účetní jednotky: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Brno, Orlí č.p. 482, or.č. 3, okres Brno-město, PSČ IČ: Aktiva (v tis. Kč) Označ Rozvaha k Položka řád. Běžné účetní období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto a B c Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování a vydané vládními institucemi b Ostatní Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami a splatné na požádání b ostatní pohledávky Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen a splatné na požádání b ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a vydané vládními institucemi b vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem z toho v bankách Účasti s rozhodujícím vlivem z toho v bankách Dlouhodobý nehmotný majetek a z toho zřizovací výdaje b z toho goodwill Dlouhodobý hmotný majetek z toho pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem /20-

9 Pasiva (v tis. Kč) Stav v běžném účetním období Minulé období označ. Položka řád. a b c Závazky vůči bankám, družstevním záložnám a splatné na požádání b ostatní závazky Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen a splatné na požádání b ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírů a emitované dluhové cenné papíry b ostatní závazky z dluhových cenných papírů Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy a na důchody a podobné závazky b na daně c ostatní Podřízené závazky Základní kapitál z toho splacený základní kapitál z toho vlastní akcie Emisní ažio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a povinné rezervní fondy a rizikové fondy b ostatní rezervní fondy c ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly a) z majetku a závazků b) ze zajišťovacích derivátů c) z přepočtu účastí Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem /20-

10 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Výkaz zisku a ztráty k Ozna č. Položka řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b c Výnosy z úroků a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírů Náklady na úroky a podobné náklady z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů Výnosy z akcií a podílů a výnosy z účastí s podstatným vlivem 006 b výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 007 c ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady a náklady na zaměstnance z toho: aa) mzdy a platy z toho: ab) sociální a zdravotní pojištění b ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k 10. dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávám a zárukám Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním Daň z příjmu Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění /20-

11 Přehled o změnách vlastního kapitálu k Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) Ostat. člen. vklady Neroz dělený zisk / Neuhr azená ztráta Zákl. Vlastní Rez. Kapit. Zisk Položka řád. kapitál akcie fondy fondy (ztráta) Celk. b c Zůstatek k Změny účetních metod Opravy zásadních chyb Kurzové rozdíly a rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV Čistý zisk/ztráta za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů Dodatečné členské vklady Snížení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Ostatní změny Zůstatek k Nesoulad údajů dle sloupce 6 a sloupce 8 vyplývá z provedeného zaokrouhlení jednotlivých položek. -11/20-

12 Příloha k účetní závěrce Účetní jednotka: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD IČ: Sídlo: Brno, Orlí č.p. 482, or.č. 3, okres Brno-město, PSČ Právní forma: družstvo 1. Obecné informace o účetní jednotce Metropolitní spořitelní družstvo je úvěrovou institucí, která je v souladu s uděleným povolením působit jako družstevní záložna oprávněna v rámci svého podnikání vykonávat tyto činnosti: a. přijímání vkladů od členů, b. poskytování úvěrů členům, c. platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy, d. ukládání vkladů v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank, e. přijímání úvěrů od družstevních záložen a bank, f. nabývání majetku a disponování s ním a g. obchodování na vlastní účet registrovanými cennými papíry. Metropolitní spořitelní družstvo podniká pouze na území České republiky. Základní údaje podle stavu k počet členů: 621 výše základního členského vkladu: základní kapitál: splacený základní kapitál: zapisovaný základní kapitál: nezapisovaný základní kapitál: 4.000,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Metropolitní spořitelní družstvo evidovalo nesplacené členské vklady ve výši ,- Kč. Metropolitní spořitelní družstvo poskytovalo v roce 2008 úvěry osobám podle 7 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb. K dosahovaly zůstatky úvěrů poskytnutých členům volených orgánů souhrnné výše ,-Kč. Právnickým osobám ovládaným členy volených orgánů, případně v nichž tito disponují významnou majetkovou účastí, Metropolitní spořitelní družstvo poskytlo úvěry, jejichž zůstatky k datu dosahují výše ,- Kč. -12/20-

13 Metropolitní spořitelní družstvo nevydalo žádné záruky jako ručení za úvěry poskytnuté členům jinými osobami. Metropolitní spořitelní družstvo evidovalo k rozvahovému dni pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši tis. Kč. Metropolitní spořitelní družstvo neevidovalo k rozvahovému dni žádné závazky po lhůtě splatnosti. Statutární orgán Metropolitního spořitelního družstva podle stavu k : předseda: Daniel Tureček, r. č /3849 Útěchovská 17, Brno den vzniku funkce 24. října 2008 člen představenstva od založení Metropolitního spořitelního družstva člen: Ing. Jana Bašeová, r. č /1019 Lamačova 905, Praha 5 den vzniku členství v představenstvu 10. září Informace o uplatněných účetních metodách Metropolitní spořitelní družstvo používá účetní osnovu a postupy účtování pro banky a některé jiné finanční instituce stanovené zejména vyhláškou Ministerstva financí č. 501/2002 Sb. Účetní závěrka byla zpracována jako nekonsolidovaná. Oproti předchozímu roku nedošlo ke změně používaných účetních metod. Způsob oceňování majetku a závazků: a) hmotný majetek vytvořený vlastní činností neevidován, b) hmotný majetek - oceněn pořizovací cenou, c) zásoby vytvořené vlastní činností nevytvářeny, d) peněžní prostředky a ceniny jejich nominálními hodnotami, e) podíly, cenné papíry neevidovány, f) deriváty neevidovány, g) pohledávky při vzniku nominální hodnotou, h) závazky při vzniku nominální hodnotou. Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den provedení platby, den připsání prostředků na účet. V případech, na které se nevztahuje předchozí ustanovení, se tímto dnem rozumí zejména, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo zániku a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly. Účetní případy, které nelze zúčtovat v běžném účetním období ke dni sestavení účetní závěrky, jsou do daného účetního období zaúčtovány prostřednictvím účtů časového rozlišení a dohadných položek. U hmotného majetku jsou evidovány daňové i účetní daňové odpisy. Účetní odpisy jsou stanoveny individuálně dle životnosti a použitelnosti hmotného majetku. Daňové odpisy jsou uplatňovány dle odpisových sazeb, které jsou uvedeny v zákoně č. 586/1992 Sb. -13/20-

14 Transakce a pozice v cizí měně jsou v průběhu účetního období účtovány v tuzemské měně pevným ročním kurzem, který představuje kurz vyhlašovaný Českou národní bankou k poslednímu dni předchozího účetního období. Následně je uplatněn přepočet kurzem vyhlašovaným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Výnosové a nákladové úroky jsou účtovány v období, do kterého spadají. Úroky se počítají na denní bázi a ke konci měsíce se zúčtovávají. Metropolitní spořitelní družstvo neeviduje dlouhodobý nehmotný majetek. O obchodech s cennými papíry a odložené dani nebylo v průběhu roku 2008 účtováno pro absenci příslušného obchodu nebo operace. Metropolitní spořitelní družstvo pohledávky klasifikuje podle vyhlášky České národní banky č. 123/2007 Sb. V roce 2008 Metropolitní spořitelní družstvo neodepsalo žádnou pohledávku. Metropolitní spořitelní družstvo vytváří opravné položky podle vyhlášky České národní banky č. 123/2007 Sb. K pohledávkám z poskytnutých úvěrů, které Metropolitní spořitelní družstvo evidovalo k datu , vytvořilo v roce 2008 opravné položky ve výši 17 tis. Kč. Zajištění pohledávek nemá přímý vliv na jejich ocenění. Má však vliv na případnou tvorbu opravných položek k pohledávkám. 3. Řízení úvěrového rizika Metropolitní spořitelní družstvo má schválený systém limitů pro úvěrové riziko na jednotlivé protistrany. Limity, kterými se rozumí maximální úvěrová angažovanost vůči jedné protistraně nebo jedné skupině protistran ekonomicky spjatých subjektů, se přidělují na základě analýzy bonity protistrany. Kriteria zohledněná při posuzování bonity protistran jsou obsaženy ve vnitřních předpisech. Monitoring úvěrového portfolia je prováděn minimálně jednou měsíčně. Na jeho základě je následně prováděna klasifikace úvěrů. Základní principy klasifikace úvěrových pohledávek, včetně vymezení na standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky, byly převzaty z vyhlášky České národní banky č. 123/2007 Sb. Portfoliový přístup nebyl i s ohledem k rozsahu úvěrového portfolia doposud aplikován. Hodnocení hodnotících agentur nebylo použito. Při poskytování úvěrů je zvažováno riziko koncentrace, a to například zohledněním potenciální angažovanosti ze zajišťovacích instrumentů do angažovaností poskytovatelů tohoto zajištění. Postup při vymáhání pohledávek je určován na individuální bázi. Metropolitní spořitelní družstvo používá zejména možnost odprodeje problémových pohledávek. -14/20-

15 Údaje o poskytnutých úvěrech Metropolitní spořitelní družstvo evidovalo k pohledávek z poskytnutých úvěrů. Přehled pěti nejvýznamnějších pohledávek z poskytnutých úvěrů, které Metropolitní spořitelní družstvo evidovalo k , obsahuje níže uvedená tabulka. Č. smlouvy Zůstatek k Zajištění ,- zástavní právo k nemovitému majetku ,- zástavní právo k nemovitému majetku ,- zástavní právo k nemovitému majetku, ručení ,- zástavní právo k movitému majetku, směnka s avalem ,186- zástavní právo k movitému majetku směnka s avalem K rozvahovému datu evidovalo Metropolitní spořitelní družstvo jednu pohledávku po lhůtě splatnosti. Tato pohledávka byla klasifikována jako pochybná. Vzhledem ke kvalitě zajištění nicméně netvořilo k této pohledávce opravné položky. Metropolitní spořitelní družstvo dále evidovalo sledované pohledávky v souhrnné výši tis. Kč. Tato klasifikace vyplývala v jednom případě z provedení restrukturalizace pohledávky. V dalším případě tato klasifikace souvisela se zjištěním údajů o dlužníkovi stvrzujících potenciální zhoršení jeho ekonomické situace. V daném případě Metropolitní spořitelní družstvo zařadilo příslušnou pohledávku mezi sledované, ačkoliv dochází k jejich řádnému splácení dlužníkem. Zbývající pohledávky z finanční činnosti byly klasifikovány jako standardní. V průběhu roku 2008 byly pohledávky za dvěma dlužníky restrukturalizovány. Jednu z těchto pohledávek Metropolitní spořitelní družstvo evidovalo i k rozvahovému datu. Metropolitní spořitelní družstvo neevidovalo žádný sekuritizovaný majetek. 3. Řízení tržních rizik Metropolitní spořitelní družstvo evidovalo v průběhu roku 2008 pouze zcela marginální pozici v cizí měně. K rozvahovému datu činila tato pozice po přepočtu 147 tis. Kč. Metropolitní spořitelní družstvo bylo vystaveno pouze minimálnímu měnovému riziku. Při uzavírání smluv ve věci poskytnutí úvěru a dále při uzavírání smluv ve věci termínovaných vkladů je sjednávána pevná úroková sazba. Zejména v této souvislosti bylo Metropolitní spořitelní družstvo vystaveno úrokovému riziku. Pro účely minimalizace úrokového rizika Metropolitní spořitelní družstvo sjednávalo termínované vklady maximálně na pevné období 2 let. Současně Metropolitní spořitelní družstvo sjednávalo v případě úvěrů se splatností přesahující dva roky možnost zohlednění zvýšení tržních úrokových sazeb. -15/20-

16 Dle schválených vnitřních předpisů se při stresovém testování úrokového rizika vychází ze scénáře posunu výnosové křivky o 200 bp, a to oběma směry. Dle schválených vnitřních předpisů se vyžaduje stresové testování nejméně jedenkrát za tři měsíce. S ohledem k omezenému rozsahu činnosti Metropolitního spořitelního družstva a přijetí shora uvedených opatření je jeho citlivost na úrokové riziko velmi omezená. V průběhu roku 2008 nedošlo k sjednání ani k použití derivátů. 4. Řízení dalších rizik Pro měření rizika likvidity je v Metropolitním spořitelním družstvu používána metoda likviditního GAPu. Vnitřní předpisy stanoví limity kumulované vyváženosti aktiv a pasiv a dále minimální podíl rychle likvidních aktiv ve vztahu k vkladům evidovaným Metropolitním spořitelním družstvem. Riziko AML je řízeno podle schváleného systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb. Omezený rozsah činnosti a jednoduchost infrastruktury Metropolitního spořitelního družstva zásadním způsobem snižuje operační riziko, kterému je Metropolitní spořitelní družstvo vystaveno. 5. Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem Metropolitní spořitelní družstvo neevidovalo v průběhu roku 2008 žádnou majetkovou účast v právnické osobě a nevykonávalo v žádné právnické osobě rozhodující ani podstatný vliv. 6. Významné položky rozvahy, výkazu zisků a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu Závazky z odložené daně nejsou evidovány. Metropolitní spořitelní družstvo v roce 2008 neevidovalo podřízená aktiva a podřízené závazky. Metropolitní spořitelní družstvo nepřijalo ani neposkytlo konsorcionální úvěry. K byla struktura pohledávek následující: pohledávky za bankami splatné na požádání: pohledávky za klienty členy DZ termínované: (včetně naběhlé hodnoty) tis. Kč tis. Kč Metropolitní spořitelní družstvo evidovalo k rozvahovému dni závazky vůči klientům členům DZ v souhrnné výši tis. Kč. Z toho tis. Kč představovaly závazky z titulu vedených termínovaných vkladů. Metropolitní spořitelní družstvo neúčtovalo o cenných papírech. -16/20-

17 Metropolitní spořitelní družstvo disponovalo k dlouhodobým hmotným majetkem v pořizovací hodnotě 291 tis. Kč. Z této souhrnné částky byl dlouhodobý hmotný majetek ve výši 123 tis. Kč pořízen v průběhu roku Metropolitní spořitelní družstvo neevidovalo hmotný majetek kupovaný nebo prodávaný na základě smlouvy o finančním leasingu. Metropolitní spořitelní družstvo neevidovalo zřizovací výdaje. Metropolitní spořitelní družstvo vykázalo za rok 2007 zisk po zdanění ve výši 316 tis. Kč. Vykázaný zisk byl rozdělen přídělem do rizikového fondu ve výši 100 tis. Kč a do rezervního fondu ve výši 100 tis. Kč. Zůstatek nerozděleného zisku ve výši 116 tis. Kč byl převeden na účet nerozdělený zisk z předchozích období. Metropolitní spořitelní družstvo vykázalo za rok 2008 zisk po zdanění ve výši 6 tis. Kč. Představenstvo navrhuje, aby tento zisk po zdanění byl rozdělen následujícím způsobem: a) doplnění rezervního fondu Metropolitního spořitelního družstva o částku 2 tis. Kč, b) doplnění rizikového fondu Metropolitního spořitelního družstva o částku 2 tis. Kč, c) ponechání částky 2 tis. Kč v nerozděleném zisku z předchozích období. Metropolitní spořitelní družstvo nepřevzalo od třetích osob ani nepředalo třetím osobám do správy a k obhospodařování žádné hodnoty. Metropolitní spořitelní družstvo nepřijalo žádné kolaterály v repo obchodech. Náklady na splatnou daň činí 0 tis. Kč. Odpisy nepromlčených pohledávek nebyly realizovány. Přehled úrokových nákladů a výnosů obsahuje následující tabulka (v tis. Kč): Úrokové výnosy celkem Úrokové výnosy z vkladů 677 Úrokové výnosy z poskytnutých úvěrů z toho výše naběhlé hodnoty 559 Úrokové náklady Náklady na úroky z vkladů členů Metropolitní spořitelní družstvo v příslušném období neobchodovalo s cennými papíry a deriváty. Metropolitní spořitelní družstvo nehradilo v roce 2008 žádné poplatky a provize při prodeji nebo jiném úbytku cenných papírů, poplatky za obhospodařování, správu, uložení a úschovu hodnot. Přehled správních nákladů obsahuje následující tabulka: Mzdy 1247 Odměny stat. orgánů, dozorčích orgánů a obdobných orgánů 0 Sociální a zdravotní pojištění 387 Daně a poplatky 0 Náklady na: Audit 62 Nájem 502 Informační technologie /20-

18 Příspěvek do Fondu pojištění vkladů 166 Outsourcing 84 Poradenství 0 Reklama 0 Ostatní 371 Průměrný počet zaměstnanců 3 Počet členů představenstva 3 Počet členů úvěrové komise 3 Počet členů kontrolní komise 3 Odměny vázané na vlastní kapitál nebyly sjednány. 7. Vztahy se spřízněnými osobami Metropolitní spořitelní družstvo poskytlo úvěry členům představenstva, úvěrové komise a kontrolní komise, jejichž souhrnné zůstatky k činily tis. Kč. Zaměstnancům podílejícím se na řízení účetní jednotky nebyly žádné úvěry poskytnuty. Metropolitní spořitelní družstvo nevydalo žádné záruky za členy představenstva, úvěrové komise, kontrolní komise ani za zaměstnance podílející se na řízení účetní jednotky. Přehled osob disponujících kvalifikovanou účastí na Metropolitním spořitelním družstvu: Goldsmith & Friedman a.s. sídlo: Brno, Křižíkova 2989/68A, PSČ Interdat Investment Ltd. sídlo: 4th Floor Lawfoed House, Albert Place, London N3 1RL Spojené království Velké Británie a Severního Irska Jiří Rozvařil bytem: Lidická 879/13, Poděbrady Metropolitní spořitelní družstvo mělo do března 2008 uzavřenou nájemní smlouvu se společností Goldsmith & Friedman a.s. Náklady na nájemné této společnosti činily v roce ,- Kč. 8. Události po rozvahovém dni Dne projednalo představenstvo odstoupení pana J. Rozvařila z funkce člena úvěrové komise. Dne zvolilo představenstvo zastupujícím členem představenstva J. Rozvařila. J Rozvařil byl současně zvolen předsedou představenstva. -18/20-

19 9. Opravy zásadních chyb minulých období Žádné zásadní chyby nebyly zjištěny. 10. Další okolnosti ovlivňující hospodaření nebo finanční situaci Okolnosti naplňující předmětné vymezení nebyly zaznamenány. V Brně dne /20-

20 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU Představenstvo navrhuje členské schůzi schválit rozdělení zisku po zdanění za rok 2008, který byl ověřen auditorem, takto: d) doplnění rezervního fondu Metropolitního spořitelního družstva o částku 2 tis. Kč, e) doplnění rizikového fondu Metropolitního spořitelního družstva o částku 2 tis. Kč, f) ponechání částky 2 tis. Kč v nerozděleném zisku z předchozích období. -20/20-

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, uplynulý rok přinesl do sektoru družstevních záložen mnoho podstatných změn, a to zejména díky novele zák. č. 87/1995

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Družstevní záložna PSD Senovážné nám. 24, Praha 1 IČO 64946835 Úvod Rok 2006 přinesl naší záložně další rozvoj v poskytování peněžních

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, s velkým potěšením vám můžeme sdělit, že rok 2007 byl pro Fio družstevní záložnu opět velmi úspěšný a že si svojí

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.9.27 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 30. 4. 2014 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s.... 3 2 Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

PROSPERITA - OPF globální

PROSPERITA - OPF globální PROSPERITA - OPF globální Výroční zpráva za rok 2007 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální U Centrumu, 751, 735 14 Orlová, Lutyně www.prosperita.com Výroční zpráva za

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Wüstenrot hypoteční banka a. s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více