SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet"

Transkript

1 Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

2 Obsah Souhrn finančního hospodaření městské části Praha Příjmy v hlavní činnosti Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Financování Výdaje v hlavní činnosti Běžné výdaje Kapitálové výdaje Stav peněžních prostředků Finanční vypořádání za rok Komentář k závěrečnému účtu městské části Praha Příspěvkové organizace financované z rozpočtu městské části Praha Oblast školství Oblast sociální Oblast kulturní Celkový hospodářský výsledek zdaňovaná činnost Náklady zdaňované činnosti Výnosy zdaňované činnosti Hospodářské výsledky správních firem Správní firma REALIT EM servis, s.r.o Správní firma HASPRA, spol. s.r.o Správní firma IKON spol. s r.o Správní firma AUSTIS a.s Správní firma CENTRA a.s Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření MČ Praha 2 za rok

3 Souhrn finančního hospodaření městské části Praha 2 za hlavní a zdaňovanou činnost v roce 2013 Objem finančních prostředků za hlavní i zdaňovanou činnost činil k ,95 Kč, zůstatek všech bankovních účtů městské části Praha 2 byl k ve výši ,60 Kč. V roce 2013 došlo k nárůstu peněžních prostředků městské části Praha 2 o ,65 Kč. Pohyb na účtech hlavní činnosti zaznamenal nárůst o ,1 tis. Kč. Pohyb na účtech zdaňované činnosti zaznamenal nárůst o ,2 tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek za obě činnosti byl zisk ve výši ,31 tis. Kč před započtením předpokládaného odvodu daně z příjmu. Odhad daně z příjmu pro rok 2013 byl vypočten ve výši ,99 tis. Kč a je zaúčtován dle metodiky MHMP jako snížení výnosů v daném roce (účet ). Jelikož je městská část Praha 2 ze zákona příjemcem vlastní daně, daň z příjmu bude v následujícím roce přijata od MHMP jako příjem do rozpočtu městské části. Odvod bude proveden dle daňového přiznání po odsouhlasení MHMP v červenu Konečný hospodářský výsledek po započtení odhadu daně z příjmu činí ,32 tis. Kč. Ve zdaňované činnosti bylo za rok 2013 dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši ,33 tis. Kč oproti schválenému plánu ve výši tis. Kč (tj. 142,20%). V tomto výsledku je již započítán odhad daně z příjmu v částce ,99 tis. Kč. Celkové náklady byly na rok 2013 plánovány ve výši ,64 tis. Kč, čerpány byly částkou ,51 tis. Kč (tj. 75,26% plánu). Objem schválených finančních prostředků nebyl vyčerpán především v oblasti nákladů na opravy a údržbu domů, jejichž výše byla plánována v částce ,64 tis. Kč, vynaložené prostředky činily částku ,72 tis. Kč (tj. 48,62% plánu). Hlavním důvodem nízkého čerpání byla časově náročná administrace zadávacího řízení, smlouvy s dodavateli byly uzavřeny během října a listopadu roku Vzhledem k této skutečnosti nebyla převážná většina velkých zakázek v roce 2013 dokončena. Celková hodnota rozpracovaných akcí, které jsou součástí plánu roku 2014, činila ,60 tis. Kč, z toho opravy zajišťované odborem investic představují částku ,60 tis. Kč a opravy zajišťované správními firmami částku tis. Kč. Celkové výnosy byly na rok 2013 plánovány ve výši ,64 tis. Kč, plněny byly částkou ,84 tis. Kč (tj. 95,13% plánu). V této částce je již zaúčtován předpokládaný odvod daně z příjmu ve výši ,99 tis. Kč (snížení výnosů účet ). Podrobné komentáře jsou uvedeny v textu plnění finančního plánu zdaňované činnosti za rok 2013 (viz. str. 43 a následující)

4 Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením č. 189 ze dne schválilo na rok 2013 vyrovnaný rozpočet v objemu příjmů tis. Kč a v objemu výdajů tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 30/2 ze dne ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2012 závěrečný účet výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok Pro městskou část Praha 2 výsledné saldo činilo odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 513,07 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání s hl. m. Prahou obdržela městská část Praha 2 podíl na odvodu z výherních hracích přístrojů doplatek za 3. Q ve výši 482 tis. Kč. Příspěvková organizace ve školství ZŠ Vratislavova, zřízená městskou částí Praha 2, odvedla do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky v objemu 9,68 tis. Kč, které též byly předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok V průběhu roku 2013 Zastupitelstvo městské části Praha 2 svými usneseními uvolnilo finanční prostředky z tř. 8 Financování ve výši 7 934,4 tis. Kč na odvod z finančního vypořádání a na výdaje, které nebyly kryty rozpočtem. V návaznosti na usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/4 ze dne o navýšení rozpočtu z titulu vrácení 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2012 schválila Rada městské části Praha 2, v rámci úsporných opatření, převod tis. Kč do tř. 8 Financování, úspora hospodaření z minulých let. Na základě těchto opatření se úspory hospodaření z minulých let navýšily o ,60 tis. Kč. V průběhu čtvrtletí roku 2013 byl schválený rozpočet upraven o ,60 tis. Kč. Změny byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu HMP a na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a na základě rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených rozpočtových změnách k činil upravený rozpočet městské části Praha 2 celkem ,60 tis. Kč. Výsledek hospodaření městské části Praha 2 byl ovlivněn plněním celkových příjmů do výše ,79 tis. Kč (tj. 93,47 % rozpočtu upraveného RU) a čerpáním výdajů do výše ,73 tis. Kč (tj. 91,49 % RU). Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013 skončilo přebytkem hospodaření ve výši ,06 tis. Kč. Nejvíce se na této skutečnosti podílelo nižší plnění výdajové části rozpočtu běžné výdaje. Schválený převod v příjmové části rozpočtu na posílení hlavní činnosti na rok 2013 činil tis. Kč, který byl za sledované období navýšen na celkový objem ,40 tis. Kč (přijaté sponzorské dary). V průběhu celého roku byly v návaznosti na plnění plánu zdaňované činnosti a potřeby financování hlavní činnosti prováděny převody do rozpočtu v celkové výši ,43 tis. Kč. Příznivého výsledku hospodaření bylo dosaženo zejména vyššími příjmy, kdy městská část obdržela účelové dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a vrácení 100 % podílu na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2012.Do výdajové části rozpočtu z vráceného 100 % podílu byly zařazeny finanční prostředky ve výši 4,5 mil. Kč a zbývající prostředky tj. 40 mil. Kč bylo převedeno do tř. 8 Financování. Tato skutečnost ovlivnila výsledek hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013.

5 Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013 skončilo přebytkem hospodaření ve výši ,06 tis. Kč. Dosažené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění částkou ,79 tis. Kč, tj. 93,47 % k upravenému rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů ,73 tis. Kč, tj. 91,49 % připadalo na běžné výdaje ,94 tis. Kč, tj. 90,83 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje ,79 tis. Kč, tj. 94,34 % upraveného rozpočtu. Tabulka 1: Hospodaření MČ Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč Rozpočet Rozpočet schválený upravený Skutečnost k % plnění RS % plnění RU Příjmy , , ,79 111,63 93,47 z toho: daňové , , ,34 104,92 104,92 nedaňové 1 215,00-391, ,78 219,82 x kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 transfery , , ,67 112,20 91,39 Výdaje , , ,73 101,60 91,49 z toho : běžné , , ,94 103,58 90,83 kapitálové , , ,79 94,10 94,34 Rozdíl příjmů a výdajů 0, , ,06 X X Hospodaření městské části Praha 2 za rok , , , ,00 v tis. Kč , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , ,00 0, ,00 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery běžné výdaje kapitálové výdaje

6 1. Příjmy v hlavní činnosti Příjmy městské části Praha 2, které v upraveném rozpočtu k byly rozpočtovány v celkovém objemu ,80 tis. Kč, byly plněny za sledované období částkou ,79 tis. Kč, tj. na 93,47 % k upravenému rozpočtu. Celkový přehled o dosažených příjmech dle druhového členění uvádí následující tabulka a připojený graf. Tabulka 2: Příjmy MČ Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč Druhy příjmů Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění k RS % plnění k RU Příjmy daňové , , ,34 104,92 104,92 Příjmy nedaňové 1 215,00-391, ,78 219,82 x Příjmy kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté transfery , , ,67 112,20 91,39 Celkem , , ,79 111,63 93,47 Druhové plnění příjmů městské části Praha 2 za rok , , , ,00 v tis. Kč , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , ,00 0, ,00 Příjmy daňové Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové Přijaté transfery Druhy příjmů 1.1. Daňové příjmy Daňové příjmy byly plněny částkou ,34 tis. Kč, tj. na 104,92 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet daňových příjmů vycházel ze skutečnosti roku 2012 s přihlédnutím k meziročnímu vývoji u některých vybíraných poplatků. Plnění příjmů ovlivnilo vyšší plnění u Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a Poplatku z ubytovací kapacity. Od došlo ke změně v odvodech části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her. Provozovatelé odvádí prostřednictvím finančních úřadů 20 % z výtěžku, který je prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy přerozdělován v návaznosti na počet herních zařízení jednotlivým městským částem formou účelové dotace, která nepodléhá finančnímu vypořádání.

7 Poplatek ze psů byl plněn na 85,06 % plánovaného ročního příjmu. Podle vyhlášky musí poplatníci zaplatit místní poplatek najednou (do ), v případě vyšší poplatkové povinnosti ( nad 600,-- Kč) platí ve dvou splátkách. Platby v druhém termínu jsou vždy nižší než v prvním termínu, z důvodu že druhý termín se netýká zejména lidí pobírajících důchod. Po těchto dvou termínech je příjem na místním poplatku tvořen převážně vymáhanými nedoplatky z minulých období. Z vybraného místního poplatku je odváděno do rozpočtu hl. m. Prahy 25 %. Doplatek ve výši 8,58 tis. Kč bude předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Od roku 2009 dochází k mírnému, ale setrvalému poklesu poplatníků. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt dosáhl plnění na 155,37 % plánovaného příjmu a vykazuje uspokojivé plnění. Splatnost poplatku je vždy do 15. dne následujícího měsíce. Městská část odvádí z vybraného místního poplatku 50 % do rozpočtu hl. m. Prahy. Doplatek ve výši 111,68 tis. Kč bude předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Vyšší plnění odpovídá nárůstu počtu ubytovaných turistů na území městské části Praha 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství činil za sledované období 94,93 % plánovaného rozpočtu. Příjmy z tohoto poplatku jsou relativně rovnoměrně rozloženy do celého roku. Výsledné příjmy jsou závislé na činnosti obyvatel a podnikatelských subjektů a tudíž mezi ročně kolísají. Poplatek ze vstupného je plněn na 102,00 % - výše poplatku je ovlivněna četností pořádání různých sportovních a kulturních akcí a charakterem organizací, které tyto akce pořádají. Naplnění plánu bylo dosaženo mj. díky vyhledávací činností a vymožení dluženého poplatku z roku Poplatek z ubytovací kapacity je plněn na 244,28 %. Překročení plánu bylo dosaženo díky intenzivní vyhledávací činnosti oddělení vymáhání místních poplatků a vymoženého dlužného poplatku za rok 2012, ale také díky zpoplatnění podnikových ubytoven, které se na plnění tohoto poplatku výrazně podílí. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj místní poplatek za provozovaný koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému byl zrušen s účinností od Z tohoto důvodu zde nebyl pro rok 2013 naplánovaný žádný příjem. Příjem 506,70 tis. Kč je tvořen doplatky za předchozí období od těch provozovatelů, kteří s úhradou čekali na výsledek projednávání tohoto poplatku Ústavním soudem ČR, případně vymoženými nedoplatky z minulých let. Odvod výtěžku z provozování loterií - plnění příjmů v této oblasti v roce 2013 nebylo možné očekávat. Od se změnil systém vybírání odvodů z provozování loterií a jiných podobných her. Nově provozovatelé odvádí prostředky příslušnému finančnímu úřadu, který je pak přerozděluje obcím. V případě Prahy je příjemcem zákonem stanovené části hl. m. Praha, které pak prostředky přerozděluje městským částem formou dotace. Nulové plnění v této oblasti je důsledkem změny právní úpravy. Správní poplatky jsou plněny na 116,01 % výše příjmů závisí na počtu zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Toto plnění odpovídá rovnoměrnému rozložení příjmů ze správních poplatků do celého roku. Vyšší plnění lze přisuzovat výrazné změně ve správních poplatcích, která souvisí s novelou stavebního zákona od

8 Daň z nemovitosti převod za I. IV. čtvrtletí roku 2013 byl uskutečněn ve výši ,96 tis. Kč, tj. 103,68 % ke schválenému rozpočtu. Daň z nemovitosti patří mezi daně výlučné a výnos této daně je celý příjmem příslušné městské části. Daň je převáděna z rozpočtu hl. m. Prahy do rozpočtu městské části v návaznosti na inkaso této daně Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy tvoří pouze 5,61 % z celkového objemu skutečných vlastních příjmů městské části Praha 2. Celkově byly tyto příjmy plněny částkou 2 670,77 tis. Kč. Objemově největším rozhodujícím druhem nedaňových příjmů byly příjmy z úroků a sankční platby přijaté od jiných subjektů. Výši nedaňových příjmů ovlivňují přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů, tzn. odvody nevyčerpaných účelových prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za příslušný kalendářní rok. Odvod nevyčerpaných účelových prostředků za rok 2012 ve výši 2 091,64 tis. Kč ovlivnil celkový příjem u tohoto poplatku. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazuje objem 1 338,93 tis. Kč, tj. 110,20 % ke schválenému rozpočtu. Výši tohoto příjmu ovlivňují zejména úrokové sazby bankovních domů a objem finančních prostředků uložených na těchto účtech. Příjmy v seskupení 22 vykazují minusové plnění z důvodu odvodu nevyčerpaných účelových prostředků v rámci finančního vypořádání za rok Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 30/2 ze dne schválilo v rámci závěrečného účtu výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok Městská část Praha 2 odvedla do rozpočtu hlavního města Prahy na základě ukončení administrace čtvrté etapy projektu Revitalizace Havlíčkových sadů, nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté v rámci OPPK z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2 060,6 tis. Kč v rámci finančního vypořádání za rok 2012 obdržela městská část Praha 2 podíl na odvodu z VHP, doplatek za 3. Q ve výši 482 tis. Kč v rámci finančního vypořádání za rok 2012 odvedla městská část Praha 2 nevyčerpané účelové prostředky ze státního rozpočtu ve výši 191,01 tis. Kč a z rozpočtu hl. m. Prahy 322,06 tis. Kč ZŠ Vratislavova zaslala na účet zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky pro asistenta pedagoga ve výši 9 681,00 Kč, které byly též předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012 ostatní příjmy v této oblasti jsou vrácené nevyčerpané účelové prostředky, které byly v rámci grantových programů rozděleny v průběhu roku 2012 na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Sankční platby přijaté od jiných subjektů činily 1 864,61 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy seskupení 23 vykazují plnění ve výši 1 495,37 tis. Kč, ( z toho 446,34 tis. Kč - jedná se o převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2012). Další příjmy v této oblasti tvoří přijaté neinvestiční dary 135,00 tis. Kč z toho: o 100 tis. Kč Komwag. a. s. Vinobraní na Gréboce o 5 tis. Kč SF Centra AMOS TOUR 2013 o 30 tis. Kč Metroprojekt - odstranění škod po povodni 2013 přijaté pojistné náhrady 500,99 tis. Kč v souvislosti s povodněmi

9 přijaté příspěvky a náhrady 345,54 tis. Kč z toho: o 142,70 tis. Kč - náhrada od MMR za vypravené sociální pohřby 1.3. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy nevykazují za čtvrtletí 2013 žádné plnění. Vlastní příjmy za rok 2013 vykazovaly plnění v objemu ,12 tis. Kč, tj. 111,40 % k upravenému rozpočtu Přijaté transfery Z celkových příjmů městské části Praha 2 činí přijaté transfery 91,39 %. Jedná se zejména o transfery ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy, které nepodléhají finančnímu vypořádání. Transfery ze státního rozpočtu jsou určeny na výkon státní správy. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy, které též nepodléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy. Dalším důležitým příjmem jsou převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotlivé transfery. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu činily tis. Kč, tj. 100,00 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 2 948,05 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu: ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí - pol ,25 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR 49,60 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s řešením krizové situace povodně v červnu ,20 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z Ministerstva práce a sociálních věcí pol obdržela městská část celkem 5 386,80 tis. Kč 4 134,80 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí 976,00 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem agendy výkon pěstounské péče 76,00 tis. Kč na projekt Bezpečná třída pro ZŠ Sázavská 200,00 tis. Kč Evropská jazyková cena PedF UK pro ZŠ Kladská v souvislosti s udělením peněžitého ocenění v rámci Evropské jazykové ceny Label Neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou ,00 tis. Kč, tj. 100,00 % ročního objemu. Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši ,49 tis. Kč, tj. 100,00 % k upravenému rozpočtu

10 z rozpočtu hl.m. Prahy 32,40 tis. Kč údržba plastik 151,12 tis. Kč nákup knižního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech 5 388,10 tis. Kč integrace žáků pro asistenty pedagoga 280,00 tis. Kč financování sociálních služeb v rámci programu J5 100,00 tis. Kč příprava a zkoušky zvl. odborné způsobilosti 116,00 tis. Kč Zdravé město Praha 2013 I. program 50,00 tis. Kč protidrogová politika na místní úrovni 50,00 tis. Kč podpora aktivit v oblasti sociálních služeb ,34 tis. Kč vrácení 100 % podílu na celkové dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období ,63 tis. Kč pokrytí nákladů povodně ,90 tis. Kč odvod z výherních hracích přístrojů Neinvestiční přijaté transfery od krajů městská část Praha 2 obdržela finanční prostředky ve výši 440,90 tis. Kč pro PO CSS Praha 2 v rámci OPP Adaptabilita, které byly převedeny na účet CSS Praha 2. Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně - městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč na výplatu motivačních odměn zaměstnancům hl. m. Prahy Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace. Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti byl za rok 2013 proveden v objemu ,43 tis.kč, tj.82,49% ke schválenému rozpočtu. Rozpočet byl upraven v průběhu sledovaného období o sponzorské dary určené na akce pořádané městskou částí. Jednalo se o soutěžní akci AMOS TOUR 2013, Vinobraní na Grébovce a zajištění létajícího sběrného dvora. Převody byly v průběhu roku prováděny dle skutečných požadavků a potřeb na financování výdajů v hlavní činnosti a ve vazbě na dosažené výnosy zdaňované činnosti. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši tis. Kč pro TSK na rekonstrukci chodníků na území městské části Praha Financování Rozpočet městské části Praha 2 byl na rok 2013 schválen jako rozpočet vyrovnaný. V rámci schválení vyrovnaného rozpočtu nebylo potřeba zapojovat třídu 8 Financování, úspora hospodaření minulých let. V průběhu roku došlo v návaznosti na finanční vypořádání s rozpočtem hl. města Prahy za rok 2012 a s rozpočtovými opatřeními k navýšení finančních prostředků třídy 8 Financování o ,60 tis. Kč. Městská část Praha 2 odvedla k prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši ,10 Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 30/2 ze dne schválilo v rámci závěrečného účtu výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2012 s tím, že pro městskou část Praha 2 vyplýval celkový odvod do rozpočtu hlavního města Prahy ve výši ,00 Kč. Vzhledem k tomu, že městská část

11 Praha 2 provedla odvod do státního rozpočtu v březnu 2013 zbývající částka určená k odvodu do rozpočtu hl. m. Prahy činila ,90 Kč. Na základě žádosti městské části Praha 2 o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2012 pro využití na stejný účel v roce 2013 Rekonstrukce DPS Máchova 3 a Máchova 5 ve výši ,00 Kč bylo městské části vyhověno. O tuto částku se snížil odvod z finančního vypořádání do rozpočtu hl. m. Prahy. Celkový odvod nevyčerpaných finančních prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2012 činil ,00 Kč. Tím bylo uzavřeno finanční vypořádání městské části Praha 2 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok V průběhu čtvrtletí 2013 byly do rozpočtu roku 2013 zapojeny nečerpané finanční prostředky z roku 2012 ve výši 5 315,30 tis. Kč, které městská část obdržela jako účelovou dotaci z odvodů z výherních hracích přístrojů. Dle metodiky hl. města Prahy bylo nutno nečerpané prostředky zapojit do rozpočtu 2013 a to za použití položky 8115 Financování. Na základě ukončení administrace čtvrté etapy projektu Revitalizace Havlíčkových sadů byly nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté v rámci OPPK z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2 060,6 tis. Kč vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 30/4 ze dne schválilo převod 100 % podílu městských částí na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku Pro městskou část Praha 2 byla schválena částka ,3 tis. Kč. Z celkového objemu bylo převedeno do tř. 8 Financování ,00 tis. Kč, k využití v následujících letech. Zbývající prostředky byly převedeny do výdajové části rozpočtu. Třída 8 - Financování za čtvrtletí 2013 činilo ,60 tis. Kč pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 5 315,30 tis. Kč účelová dotace z odvodů z VHP nečerpaná v roce 2012 zapojena do rozpočtu 2013 na stejný účel 45,40 tis. Kč - do rozpočtu 2013 zapojeny finanční prostředky nevyčerpané v roce 2012 poskytnuté na akci Rekonstrukce DPS Máchova 3 a Máchova 5 513,10 tis. Kč odvod nevyčerpaných finančních prostředků v rámci finančního vypořádání za rok ,60 tis. Kč - vratka nevyčerpaných účelových prostředků ukončení 4. etapy Revitalizace Havlíčkových sadů ,00 tis. Kč vrácení 100 % podílu na celkové dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2012 převedeno do pol Výdaje v hlavní činnosti Celkové výdaje městské části Praha 2 byly ve schváleném rozpočtu na rok 2013 rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč a v průběhu roku 2013 navýšeny o ,00 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o ,60 tis. Kč a na kapitálové výdaje snížení o 205,60 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů městské části Praha 2 k činil ,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů za rok 2013 dosáhlo výše ,73 tis. Kč, což odpovídá plnění na 91,49 % k upravenému rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů

12 připadalo na běžné výdaje ,94 tis. Kč, tj. 90,83 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje ,79 tis. Kč, tj. 94,34 % upraveného rozpočtu. Tabulka 3: Výdaje MČ Praha 2 za rok 2013 v tis.kč Odvětvové třídění Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění RS % plnění RU 1 - zvláštní veterinární péče 0,00 0,00 0,00 0,00 0, služby a doprava 178,00 708,00 583,01 327,53 82, školství a volný čas , , ,07 112,17 89, kultura a památky , , ,19 89,46 94, zdravotnictví 910, ,10 949,97 104,39 62, bytové hospodářství , , ,22 73,72 87, životní prostředí , , ,70 102,93 98, sociální , , ,00 99,06 90, bezpečnosti 382,00 299,00 296,84 77,71 99, zastupitelstvo a místní správa , , ,73 98,31 88,98 Celkem , , ,73 101,60 91,49 Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: Celkové výdaje městské části Praha 2 za rok , , ,00 v tis. Kč , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , ,00 0, Odvětvové třídění

13 Celkové výdaje městské části Praha 2 - skutečnost k ,00 583, ,73 296, , , ,19 949, , , zvláštní veterinární péče 2 - služby a doprava 3 - školství a volný čas 4 - kultura a památky 5 - zdravotnictví 6 - bytové hospodářství 7 - životní prostředí 8 - sociální 9 - bezpečnosti 10 - zastupitelstvo a místní správa 2.1. Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů městské části Praha 2 byl čerpán částkou ,94 tis. Kč, tj. na 90,83 % upraveného rozpočtu. Zhodnocení čerpání rozpočtu podle jednotlivých odvětví je v níže uvedeném komentáři. Tabulka 4: Odvětvové třídění běžných výdajů roku 2013 v tis. Kč Odvětvové třídění Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění RS % plnění RU 1 - zvláštní veterinární péče služby a doprava 178,00 708,00 583,01 327,53 82, školství a volný čas , , ,58 113,86 88, kultura a památky , , ,50 97,40 95, zdravotnictví 910, ,10 949,97 104,39 62, bytové hospodářství 1 040, ,70 593,59 57,08 54, životní prostředí , , ,19 106,12 98, sociální , , ,98 102,88 94, bezpečnosti 382,00 299,00 296,84 77,71 99, zastupitelstvo a místní správa , , ,28 97,42 88,79 Celkem , , ,94 103,58 90,83

14 Běžné výdaje městské části Praha 2 za rok , , ,00 v tis. Kč , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , ,00 0, Odvětvové třídění Běžné výdaje městské části Praha 2 - skutečnost k , ,28 296, , , ,50 949,97 593, , zvláštní veterinární péče 2 - služby a doprava 3 - školství a volný čas 4 - kultura a památky 5 - zdravotnictví 6 - bytové hospodářství 7 - životní prostředí 8 - sociální 9 - bezpečnosti 10 - zastupitelstvo a místní správa

15 1 - Oblast zvláštní veterinární péče do této oblasti náleží výdaje na deratizaci. Vzhledem k tomu, že plošnou deratizaci zajišťuje hl. m. Praha městská část Praha 2 na rok 2013 tyto výdaje nerozpočtovala Oblast služeb a dopravy schválený rozpočet ve výši 178,00 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 530,00 tis. Kč na celkový objem 708,00 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 583,01 tis. Kč, tj. 82,35 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do této oblasti byly použity na opravy chodníků na území městské části Praha 2 ve výši 500 tis. Kč a za poskytované služby při výběrovém řízení na dodavatele elektrické energie a plynu formou e-aukce v objemu 83,01 tis. Kč. 3 - Oblast školství a využití volného času dětí a mládeže výdaje v oblasti školství a volného času dětí a mládeže byly plněny částkou ,58 tis. Kč, tj. 88,52 % k upravenému rozpočtu. Oddíl 31 - Vzdělávání - tato oblast vykazuje plnění v celkovém objemu na ,94 tis. Kč, tj. 95,73 % upraveného rozpočtu. Příspěvky na provoz základních škol a předškolních zařízení byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky určené na opravy školských budov včetně projektových dokumentací byly čerpány v celkovém objemu 6 407,08 tis. Kč, tj. 97,32 % k upravenému rozpočtu a probíhaly především v období letních prázdnin. Do schváleného rozpočtu byly zařazeny zejména opravy: ZŠ Londýnská výměna okem v tělocvičně PD schválený rozpočet 550 tis. Kč, upravený 640,80 tis. Kč, čerpáno 640,70 tis. Kč akce dokončena ZŠ Kladská - oprava střešní krytiny uvolněno tis. Kč, rozpočet upraven na 1 145,90 tis. Kč, čerpáno 1 145,72 tis. Kč, akce byla ukončena ZŠ Slovenská havarijní oprava oken a parapetů uvolněno tis. Kč, rozpočet upraven na 841,60 tis. Kč, čerpáno 841,48 tis. Kč - akce byla ukončena ZŠ Štěpánská - oprava zdiva rozpočet schválený 700 tis. Kč, v průběhu roku proběhla úprava rozpočtu na 405,80 tis. Kč, čerpáno 405,80 tis. Kč, akce byla ukončena Městská část Praha 2 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ve výši 5 388,10 tis. Kč na integraci žáků (pro asistenty pedagoga), která byla v plné výši rozdělena mezi jednotlivá školská zařízení dle schváleného rozpisu hl. m. Prahy. MŠ Čtyřlístek Římská vrátila do rozpočtu nevyčerpané prostředky ve výši 207,24 Kč z důvodu ukončení pracovního poměru asistenta dříve než bylo plánováno. Nevyčerpané prostředky budou vráceny do rozpočtu hl. m. Prahy v celkovém finančním vypořádání za rok V rámci I. programu Zdravé město Praha 2013 byla účelová dotace ve výši 116 tis. Kč v plné výši převedena na účty příspěvkových organizací a byla čerpána v souladu se stanovanými pravidly. Účelové dotace poskytnuté na Prevenci rizikového chování pro ZŠ Sázavská 5 ve výši 76 tis. Kč a Evropská jazyková cena PedF UK ve výši 200 tis. Kč byly v plné výši převedeny příslušných základním školám a čerpány na stanovený účel. Městská část Praha 2 byla i v roce 2013 pořadatelem III. ročníku soutěže AMOS TOUR Na zajištění této akce bylo celkem vynaloženo 567,49 tis. Kč. Městská část Praha 2 v rámci této soutěže obdržela finanční dar ve výši 5 tis. Kč od firmy CENTRA na nákup medailí a sponzorské dary v celkovém objemu 144,70 tis. Kč. Obdržené finanční prostředky byly použity na odměny za I., II. a III. místo základním školám za umístění v soutěži AMOS TOUR.

16 Městská část Praha 2 v průběhu roku 2013 navýšila rozpočtovým opatřením rozpočet o finanční prostředky z účelové dotace z odvodů z výherních hracích přístrojů v celkové výši 6 059,30 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo celkem vyčerpáno 2 653,50 tis. Kč na opravy školních hřišť u základních škol. Nevyčerpané prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2014 prostřednictvím tř. 8 Financování na stanovené účely. Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost - celkové výdaje byly vynaloženy ve výši 7 819,64 tis. Kč, tj. 50,08 % k upravenému rozpočtu. Největší objem v této oblasti tvoří výdaje na údržbu dětských hřišť, na spotřebu energií a na hlídání těchto hřišť. Celkové náklady činily 2 838,66 tis. Kč, tj. 96,67 % k upravenému rozpočtu. Na mimoškolní aktivity bylo z rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2013 vynaloženo celkem 503,91 tis. Kč. Městská část Praha 2 obdržela v roce 2012 účelovou dotaci z odvodů z výherních hracích přístrojů. Dotace nebyla v roce 2012 čerpaná a byla rozpočtovým opatřením v roce 2013 zařazena do odvětví školství ve výši 3 435,60 tis. Kč. V průběhu roku obdržela městská část další účelové prostředky z VHP, o které byl navýšen rozpočet na celkový objem ,20 tis. Kč. Z toho na podporu nestátních neziskových organizací působících na území městských částí, které zajišťují dlouhodobě sportovní činnost bylo vyčleněno 9 074,50 tis. Kč vyčerpáno 2 657,60 tis. Kč, zbývající prostředky nebyly čerpány a budou zařazeny do rozpočtu roku 2014 prostřednictvím tř. 8 Financování. Z celkového objemu bylo určeno tis. Kč na sport, ani tyto prostředky nebyly čerpány a budou převedeny do roku Na základě uzavřené smlouvy s TJ Sokol Královské Vinohrady a městskou částí Praha 2 o pronájmu víceúčelového hřiště pro mládež a občany byly do rozpočtu zařazeny finanční prostředky v objemu 600 tis. Kč. Z účelové dotace z odvodů VHP bylo použito 277,70 tis. Kč a z vlastních prostředků 322,30 tis. Kč. Celkem bylo vynaloženo 600 tis. Kč. Na grantové programy z účelové dotace bylo vyčleněno 500 tis. Kč, které byly v plné výši rozděleny mezi jednotlivé subjekty. Městská část obdržela v průběhu roku účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 175,63 tis. Kč na pokrytí nákladů v důsledku povodní v červnu Z této částky bylo vyčleněno na odstranění následků povodní na dětských hřištích 50,50 tis. Kč a z toho vyčerpáno 50,36 tis. Kč. Ostatní finanční prostředky byly zařazeny do oblasti životního prostředí parky. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 42,46 tis. Kč budou vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok Do této oblasti byly též zahrnuty výdaje k využití volného času pro seniory Dvojka pro seniory (přednášky, zájezdy, počítačové kurzy apod.). Za čtvrtletí bylo celkem vyčerpáno 532,37 tis. Kč, tj. 90,23 % k upravenému rozpočtu. 4 - Oblast kultury a obnovy kulturních památek - tato oblast vykazuje čerpání v objemu ,50 tis. Kč, tj. 95,47 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 jako každoročně je pořadatelem kulturních a společenských akcí: koncerty na Bastionu, Gröbeho vile, na Novoměstské radnici, adventní koncerty Vinobraní na Grébovce vánoční setkání zaměstnanců vítání občánků životní jubilea občanů Prahy 2 a další akce konané v prostorách Novoměstské radnice

17 Na tyto akce včetně souvisejících nákladů bylo celkem vynaloženo 3 119,20 tis. Kč, tj. 85,41 % k upravenému rozpočtu. Od akciové společnosti Komwag obdržela městská část Praha 2 finanční dar ve výši 100 tis. Kč na akci Vinobraní na Grébovce. Městská část Praha 2 jako spolupořadatel dvou významných akcí, Vinohradský ples a Swingový festival, pořádaných Národním domem na Vinohradech, poskytla finanční podporu ve výši 250 tis. Kč. Na podporu literárních a kulturních akcí bylo uvolněno 83 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek byl poskytnut ve výši 48 tis. Kč Židovskému muzeu na realizaci projektu Stopy židů v Praze 2. Na údržbu a výzdobu pamětních desek bylo vynaloženo celkem 85,94 tis. Kč, tj. 95,48 % k upravenému rozpočtu. Na opravu historických objektů Horská bylo vynaloženo 159,86 tis. Kč, tj. 99,91 % k upravenému rozpočtu. Na zajištění financování neinvestiční akce - údržba plastik byla poskytnuta městské části z rozpočtu hl. m. Prahy účelová dotace ve výši 32,40 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána a to na údržbou soch Benedikt Rosel na Karlově náměstí a Medvídci v parku Folimanka. V rámci veřejných finančních podpor byly celkem vyplaceny finanční prostředky ve výši 935 tis. Kč, tj. 94,73 % upraveného rozpočtu. Z toho 480 tis. Kč bylo uhrazeno z převedené účelové dotace z roku 2012 z výherních hracích přístrojů. Účelová dotace ve výši 50 tis. Kč na podporu aktivit v oblasti sociálních služeb byla v plné výši vyčerpána. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Knihovna na Vinohradech poskytnuté ve výši tis. Kč a Novoměstská radnice v objemu tis. Kč byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a v plné výši, tj. 100 % schváleného rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup knižního fondu ve výši 151,10 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny na účet příspěvkové organizace a byly vyúčtovány v rámci finančního vypořádání za rok Oblast zdravotnictví - vykazuje čerpání finančních prostředků ve výši 949,97 tis. Kč, 62,45 % k upravenému rozpočtu. Nižší čerpání ovlivnilo nečerpání účelové dotace poskytnuté z odvodu výtěžku z VHP v průběhu roku 2013.Nečerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu roku Finanční prostředky rozpočtované v této výdajové části rozpočtu byly určeny na grantové programy, které byly na základě usnesení ZMČ rozděleny (prevence před drogami 100 % a speciální zdravotnická péče 99,76 %). Do oblasti prevence před drogami byly zařazeny účelové prostředky z VHP ve výši 450 tis. Kč poskytnuté v roce Tyto prostředky v roce 2012 nebyly čerpány a z toho důvodu byly prostřednictvím tř. 8 Financování zařazeny do rozpočtu roku 2013 ve stejném objemu a v plné výši v roce 2013 vyčerpány. V průběhu roku 2013 byl rozpočtovým opatřením navýšen rozpočet v této oblasti o účelovou dotaci z odvodu výtěžku z VHP o 570 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky nebyly čerpány bude rozpočet roku 2014 navýšen o nečerpané prostředky prostřednictvím tř. 8 Financování. MČ Praha 2 obdržela účelovou dotaci ve výši 50 tis. Kč na protidrogovou politiku, která byla použita na nákup jednorázových testerů na určování přítomnosti drog ze slin nebo potu, které byly předány MP Praha 2 a Policii ČR, obvodní ředitelství Praha II. Dotace byla v plné výši vyčerpaná.

18 6 - Oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje v této oblasti bylo celkem vynaloženo na úhradu výdajů 593,59 tis. Kč, tj. 54,08 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené ke krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly žádné skutečnosti, kdy stav domu ohrožuje životy nebo zdraví osob. V čtvrtletí 2013 nebyly dle 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny žádné zabezpečovací práce ani neodkladné odstranění staveb. Za zpracování posudků a stanovisek pro potřeby vydání kolaudačních rozhodnutí v souvislosti s úpravami bytových jednotek vynaložila městská část Praha 2 za rok 2013 celkem 83,49 tis. Kč. Výdaje na vypracování neinvestičních studií a na konzultační služby v oblasti územního rozvoje byly čerpány ve výši 9 tis. Kč zpracování podkladů pro přihlášku areálu Havlíčkovy sady do soutěže Památka roku Na zajišťování sociálních pohřbů bylo za sledované období vynaloženo 176,11 tis. Kč, tj. 47,37 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu na veřejné osvětlení (výdaje související s vánoční výzdobou) byly čerpány částkou 300 tis. Kč, tj. 100 % schváleného rozpočtu. 7 - Oblast životního prostředí vynaložené náklady do této oblasti činily ,19 tis. Kč, tj. 98,82 % k upravenému rozpočtu. V souladu s harmonogramem prací probíhala likvidace biologického odpadu, likvidace komunálního odpadu a pravidelný úklid chodníků a parků. Za tyto práce vynaložila městská část Praha 2 za rok 2013 celkem ,09 tis. Kč, tj. 98,23 % k upravenému rozpočtu. Ve IV. čtvrtletí probíhaly zejména tyto podzimní práce: vysazování dvouletek, výsadba stromů a keřů, ošetřování vzrostlých stromů, obnova trávníků, kácení a prořezávka stromů apod. Oprava a výměna mobiliáře v parcích byla prováděna dle potřeby v celkové výši 1 441,14 tis. Kč, z toho na opravy mobiliáře a vodních prvků 1 317,66 tis. Kč a nákup mobiliáře činil 123,48 tis. Kč. Náklady na spotřebu elektrické energie a náklady na vodné a stočné v parcích vykazovaly plnění v objemu 2 670,21 tis. Kč, tj. 92,08 % k upravenému rozpočtu. Na opravu opěrné zdi kolem Celnice Výtoň byly zařazeny do schváleného rozpočtu finanční prostředky ve výši 255 tis. Kč, které nebyly v průběhu roku čerpány a byly rozpočtovou úpravou převedeny na akci opravy výtluků na chodnících městské části. Městská část obdržela v průběhu roku účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 175,63 tis. Kč na pokrytí nákladů v důsledku povodní v červnu Z této částky bylo vyčleněno na nákup stromů a keřů včetně zahradnických prací v oblasti parků celkem 1 125,10 tis. Kč a vyčerpáno 1 082,80 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok Na odstranění škod po povodni 2013 obdržela městská část Praha 2 finanční dar od firmy METROPROJEKT Praha a. s. ve výši 30 tis. Kč a sponzorský dar od ASEKOL s. r. o. na zajištění 1 létajícího sběrného dvora ve výši 29,40 tis. Kč. V rámci ukončení akce Revitalizace Havlíčkových sadů bylo za vypracování závěrečné zprávy auditora vynaloženo celkem 81,07 tis. Kč. Městská část vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 529,40 tis. Kč na financování ekologické osvěty v rámci projektu Čistá dvojka. Za sledované období bylo vyčerpáno 523,86 tis. Kč, tj. 98,95 % k upravenému rozpočtu. 8 - Oblast sociální schválený rozpočet na rok 2013 činil tis. Kč, po rozpočtových úpravách v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkový objem ,10 tis. Kč. Z celkového objemu bylo čerpáno ,98 tis. Kč, tj. 94,25 % k upravenému rozpočtu.

19 Městská část Praha 2 v roce 2013 vynaložila finanční prostředky v oblasti sociálních služeb zejména na grantové programy. Příspěvek na částečnou úhradu nákladů provozování chráněné dílny byl poskytnut ve výši 400 tis. Kč o. s. Lemniskáta prostředky z VHP převedené z roku 2012 do rozpočtu r Dále byly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky z VHP z roku 2012 ve výši 600 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů pobytu dětí z Prahy 2 s mentálním postižením v Denním stacionáři Akord, které byly v plné výši na základě uzavřené smlouvy občanskému sdružení převedeny. Na podporu programu Pět P Praha o. s. Hestia, na podporu činnosti Ambulantně terénního centra o. s. Dům tři přání a na podporu realizace projektu Kámoš o. s. Barevný svět dětí bylo uvolněno z VHP celkem 150 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl navýšen rozpočet v této oblasti o neinvestiční účelovou dotaci z odvodu z VHP o 611 tis. Kč, které nebyly čerpány. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 budou tyto prostředky zařazeny do rozpočtu prostřednictvím tř. 8 Financování. Na pokračování realizace společného projektu městské části a o. s. Akord Poskytování terénních asistenčních služeb potřebným seniorům a zdravotně postiženým občanům bylo vynaloženo celkem 600 tis. Kč. V rámci služby tísňové péče bylo celkem vyčerpáno 28,60 tis. Kč. Na podporu sociálních služeb a programů pro seniory, zdravotně handicapované občany a ohrožené rodiny s dětmi bylo vyčerpáno 610,00 tis. Kč a na program Terénní sociální práce v ohrožených rodinách prostřednictvím Diakonie ČCE 180,00 tis. Kč. Na peněžitou výpomoc dle Pravidel sociálního bydlení a na příspěvek na částečnou úhradu služeb specializované paliativní péče bylo vyčerpáno 28,20 tis. Kč. Příspěvkové organizaci CSS Praha 2 byl poukázán neinvestiční příspěvek na provoz částkou tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. V rámci programu J5 financování sociálních služeb obdržela městská část účelovou dotaci 280 tis. Kč, která byla v plné výši převedena příspěvkové organizaci a v rámci pravidel čerpána na stanovený účel. V rámci Operačního programu Praha Adaptabilita obdržela příspěvková organizace účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 269,10 tis. Kč na projekt Další vzdělávání zaměstnanců CSS P2 ohrožených na trhu práce zaměřené na koncepty a modely péče o klienty. V průběhu roku 2013 byly městské části Praha 2 poskytnuty finanční prostředky ve výši 440,90 tis. Kč, které byly převedeny na účet CSS Praha 2 a čerpány částkou 95,48 tis. Kč, tj. 21,66 % k obdržené dotaci. Rada městské části Praha 2 svým usnesením schválila finanční dar ve výši 50 tis. Kč manželům Grossovým v souvislosti s narozením trojčat. Účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy Sociální služby na lokální úrovni ve výši 50 tis. Kč byla v plné výši vyčerpána na realizaci projektu II. ročníku Jarmark NNO a na zajištění setkání neziskových organizací v rámci plánování sociálních služeb. Městská část Praha 2 obdržela účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Úřadu práce na výkon pěstounské péče v celkové výši 976 tis. Kč. Čerpání dotace se řídí dle metodického pokynu MPSV a bylo vyčerpáno částkou 723,10 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem a budou převedeny do rozpočtu roku 2014 prostřednictvím tř. 8 Financování. Do schváleného rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč, které byly rozpočtovou úpravou sníženy na 333 tis. Kč. Prostředky byly určeny na zpracování projektové dokumentace na výměnu oken v objektech Máchova 14 a Jana Masaryka 34. Celkem bylo vyčerpáno 329,12 tis. Kč.

20 9 - Oblast bezpečnosti - za sledované období bylo vyčerpáno 296,84 tis. Kč, tj. 99,28 % k upravenému rozpočtu. Do schváleného rozpočtu zařadila městská část 1 tis. Kč jako finanční rezervu pro případ krizových opatření dle zákona č. 118/2011 Sb., a 1 tis. Kč na zajištění případných mimořádných odvodů branců. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu celkem 247,25 tis. Kč. Z toho na nákup technických prostředků 88,90 tis. Kč pro obvodní složky MP a PČR, které byly na základě uzavřené dohody předány do užívání a 158,50 tis. Kč na nákup elektrokol, které byly formou daru předány MP. Pro Městskou policii Prahy 2 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč (motivační odměny strážníkům MP Praha 2). Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 ze dne byly prostředky na výplatu odměn pro MP převedeny do rozpočtu hl. m. Prahy. Na pokrytí nákladů, které vznikly v důsledku povodní v červnu 2013 obdržela městská část Praha 2 účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 49,60 tis. Kč. Prostředky byly v plné výši vyčerpány Oblast zastupitelských orgánů a místní správy vykazuje celkové čerpání ve výši ,28 tis. Kč, tj. 88,79 % k upravenému rozpočtu. Do této oblasti patří výdaje na : Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloženo celkem 7 990,45 tis. Kč, tj. 91,43 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s požadavky RMČ a členů ZMČ. Za I. IV. čtvrtletí 2013 bylo celkem vynaloženo na odměny členům zastupitelstev, členům komisí a výborů, refundace platů včetně zákonných odvodů 7 661,23 tis. Kč, tj. 91,84 % k upravenému rozpočtu. Volba prezidenta ČR - poskytnutá účelová dotace ve výši 1 469,20 tis. Kč byla čerpána v souladu se Směrnicí č.j. MF / ze dne Z účelové dotace bylo vyčerpáno 1 297,23 tis. Kč a nevyčerpané prostředky byly vráceny zpět do státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok Volby do PS Parlamentu ČR přidělená účelová neinvestiční dotace v objemu 1 429,20 tis. Kč byla čerpána na stanovený účel v souladu se Směrnicí MF č.j. 124/1 354/2002 ze dne Z celkového objemu bylo vyčerpáno 1 423,70 tis. Kč a nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny zpět do státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok Činnost místní správy finanční prostředky byly čerpány částkou ,38 tis. Kč, tj. 95,70 % k upravenému rozpočtu. Na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů za I. IV. čtvrtletí 2013 bylo vynaloženo ,95 tis. Kč, tj. 99,04 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela ze státního rozpočtu tyto účelové neinvestiční dotace: na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí částku 4 134,80 tis. Kč, z toho bylo celkem za sledované období vyčerpáno 4 133,94 tis. Kč. Na prostředky na platy včetně zákonných odvodů bylo vynaloženo 3 594,80 tis. Kč a na běžné výdaje 539,14 tis. Kč. Nevyčerpané účelové prostředky ve výši 0,86 tis. Kč byly vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2013.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 543/2013. č. 487 ze dne 07.08.2013. Úprava rozpočtu roku 2013. I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 543/2013. č. 487 ze dne 07.08.2013. Úprava rozpočtu roku 2013. I. č.j.: 543/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 487 ze dne 07.08.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 21233 ČÁST II (Vlastní hlavní město Praha) Obsah: Strana II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod 2. Příjmy 3. Běžné výdaje Kapitálové

Více

Rozpočet městské části Praha 2 na rok Příjmy

Rozpočet městské části Praha 2 na rok Příjmy Třída 1 Daňové příjmy 47 050,00 47 700,00 1341 Poplatek ze psů 1 300,00 1 300,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 500,00 1 500,00 1343 Popl. za užívání veřejného prostranství 9 500,00 10

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.8.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012 Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...4 1. PŘÍJMY...6 1.1

Více

Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 92 ze dne Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2016

Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 92 ze dne Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2016 Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 92 ze dne 15. 2. 2016 Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2016 Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2016 Hlavní činnost

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příjmy městské části

Příjmy městské části Příjmy městské části Komentář k návrhu příjmů Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet městyse za rok 2015

Závěrečný účet městyse za rok 2015 Závěrečný účet městyse za rok 2015 Rozpočet městyse Slavětína na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 16.12. 2014 v celkové výši příjmů 7.586.000 Kč a výdajů 7.586.000 Kč. Rozpočet byl sestaven

Více

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 byly rozpočtovány ve výši 50 545 091,70 tis. Kč, byly splněny do výše 50 077 522,65 tis. Kč, tj. na 99,07 % RU.

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba - veřejná

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 17 ze dne 14.01.2015 K úpravě rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy. Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin:

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy. Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin: Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin: A) Daňové příjmy inkasované ze státního rozpočtu prostřednictvím finančních úřadů Výše

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 (v Kč) PŘÍJMY CELKEM % 66 459 500 podíl z toho: 1 daňové příjmy 74% 49 060 000 2 nedaňové příjmy 2% 1 132 000 4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaje 4% 2 385 500

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Příjmy. 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok příjmy daňové ,8-812, ,8. Schválený rozpočet na r před 1. změnou v tis.

Příjmy. 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok příjmy daňové ,8-812, ,8. Schválený rozpočet na r před 1. změnou v tis. MO Pardubice V na rok 2011 Příjmy příjmy daňové 23 605,8-812,0 22 793,8 DPH - podíl na sdílených daních 12 940,8-1 212,0 11 728,8 DPH - podíl na státní správě 10 370,5 0,0 10 370,5 DPH - podíl na živ.prostředí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 Rozpočet obce po RO 2014/3 Rozpočet

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

2 PŘÍJMY ROZPOČTU Celkové rozpočtové příjmy poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek z ubytovací kapacity poplatků ze psů

2 PŘÍJMY ROZPOČTU Celkové rozpočtové příjmy poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek z ubytovací kapacity poplatků ze psů 1. ROZPOČET MČ PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2012 2 PŘÍJMY ROZPOČTU Celkové rozpočtové příjmy (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 7.943.000 Kč je rozepsán na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu

Více

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Schválený rozpočet na rok 2011 (SR 2011) Příjmy (v tis. Kč)

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Schválený rozpočet na rok 2011 (SR 2011) Příjmy (v tis. Kč) Příjmy (v tis. Kč) Pol. Text SR 2011 Daňové příjmy 87 386 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 2 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 2 500 1332 Poplatek

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2015

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2015 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2015 Na základě zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2

Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 Příloha č. 2 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2013 v tis.kč Schválený Rozpočtové změny v průběhu roku : Změny Upravený rozpočet Účelové prostředky

Více

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012 . Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 3.. byly rozpočtovány ve výši 5 944 63,5 tis. Kč, byly splněny do výše 5 5 934,5 tis. Kč, tj. na 98,67 % RU. Celkový přehled

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Závěrečný účet města za rok 2011

Závěrečný účet města za rok 2011 Závěrečný účet města za rok 2011 Dle 17zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají

Více