SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008"

Transkript

1 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 28 Autorský kolektiv: Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Martina Sadílková Brno, říjen 28

2 Obsah: 1. ZADÁNÍ A CÍLE STUDIE METODIKA ODBĚRU A HODNOCENÍ PŘEHLED SLEDOVANÝCH LOKALIT METODIKA HODNOCENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV HODNOCENÍ FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH PARAMETRŮ VODY VÝSLEDKY MONITORINGU V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN FYTOPLANKTON NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ V ROCE GRAFICKÉ VÝSTUPY VERTIKÁLNÍ PROFILY ABUNDANCE FYTOPLANKTONU VE VODNÍM SLOUPCI NA LOKALITĚ HRÁZ PROFILY HODNOT CHLOROFYLU-a V RÁMCI NÁDRŽE V JEDNOTLIVÝCH VZORKOVACÍCH TERMÍNECH SEZÓNNÍ ZMĚNY HODNOT CHLOROFYLU-a NA SLEDOVANÝCH LOKALITÁCH S ROZLIŠENÍM 4 SKUPIN FYTOPLANKTONU ZMĚNY V MNOŽSTVÍ SINIC SLEDOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM MIKROSKOPICKÝCH ROZBORU ZMĚNY V ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH PARAMETRECH VODY VERTIKÁLNÍ PROFILY TEPLOTY A MNOŽSTVÍ KYSLÍKU NA LOKALITĚ HRÁZ MIKROSKOPICKÉ ANALÝZY ZÁVĚR... 5 Hodnocení změn v množství a složení fytoplanktonního společenstva Brněnské přehrady v roce

3 1. ZADÁNÍ A CÍLE STUDIE Na základě smlouvy o dílo mezi Jihomoravským krajem a Sdružením Flos Aquae na Monitoring sinic v průběhu vegetačního období 28 v Brněnské údolní nádrži jsme sledovali rozvoj fytoplanktonu se zaměřením na planktonní druhy sinic ve vegetačním období a současně zjišťovali základní fyzikálně-chemické parametry vody (koncentrace rozpuštěného kyslíku, ph, vodivost, teplota vody a průhlednost vody) ve vertikálním profilu Brněnské údolní nádrže. Odběr vzorků proběhl dle technické normy TNV Jakost vod Stanovení planktonních sinic a platné legislativy. Výstupem provedeného monitoringu je zpracování průběžných zpráv z jednotlivých odběrů o sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské údolní nádrži. Odběry byly prováděny ve 14-ti denních intervalech v období od 7.5. do v lokalitách: Hráz, Rakovec, Pláž, Sokolské koupaliště, Rokle, Zouvalka, Mečkov (přítok do nádrže neovlivněný vzdutím v nádrži) a Svratka ZOO (odtok z nádrže vzorek byl odebírán v korytě řeky pod hrází). Odběry vzorků byly realizovány tak, aby neprobíhaly ve shodný den jako odběry vzorků podniku Povodí Moravy, s.p. a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, s výjimkou období masivního nárůstu sinic. Při překročení hygienického limitu jsme nahlásili nálezy taxonů, které by mohly ovlivnit zdravotní stav koupajících se obyvatel Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, OŽP a Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje. 2. METODIKA ODBĚRU A HODNOCENÍ Na nádrži bylo vybráno osm lokalit s cílem zaznamenat vývoj fytoplanktonu v celém 1km podélném profilu nádrže, a to následovně: Dvě lokality reprezentují horní mělkou část nádrže (Mečkov a Zouvalka) Jedna lokalita tvoří přechod mezi horní a dolní částí nádrže (Rokle) Tři lokality jsou ve vlastním těle nádrže (Pláž, Střed a Hráz) Dvě zátoky v těle nádrže (Sokolské koupaliště, Rakovec) Lokalita Svratka - ZOO pro sledování složení fytoplanktonu v řece Svratce ovlivněné Brněnskou přehradou Vzorky byly odebírány ve 14denních intervalech vždy mezi 8. a 11. hodinou dopolední. Metodika odběrů byla dodržena dle ČSN ISO (75 751) Jakost vod Odběr vzorků Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží. Na každé z osmi lokalit byl odebrán hladinový vzorek odběrákem typu Friedinger z profilu -3 cm. Přímo na místě 3

4 byly měřeny fyzikálně chemické parametry vody (průhlednost, teplota, ph, rozpuštěný kyslík, vodivost) a množství fytoplanktonu (chlorofylu-a) pomocí ponorného fluorometru. Výhodou kombinace dvou přístupů (ponorný fluorometr a mikroskopické analýzy) jsou výsledky zachycující nejenom složení (kvalitu) fytoplanktonu z profilu -3cm (hladinového vzorku), ale rovněž změny v kvantitě fytoplanktonu v celém profilu vodního sloupce. Kombinací těchto dvou metodik společně s kombinací předpovědi počasí lze předpovídat změny ve vývoji fytoplanktonu v následujících dnech. 2.1 PŘEHLED SLEDOVANÝCH LOKALIT Mečkov (přístaviště) Lokalita leží v horní mělké části nádrže, hloubka zde dosahuje maximálně 2,5 m. Lokalita svým charakterem připomíná spíš pomalu tekoucí řeku, čemuž odpovídá i složení fytoplanktonního společenstva, které je zpravidla tvořeno rozsivkami a zelenými řasami. Sinice se zde vyskytují v malém množství; výjimkou mohou být letní měsíce, kdy bývá biomasa sinic zavanuta větrem z nižších oblastí nádrže. Zouvalka Velmi mělká (1,5 m) lokalita na nánosové straně koryta řeky se silnými vrstvami organických sedimentů. Složení fytoplanktonu zde často bývá velmi pestré a odlišné od ostatních částí nádrže. Rokle Zátoka na pravém břehu koryta, leží v pomezí horní a dolní části nádrže. Její hloubka je přibližně 5 m. Pláž, Střed Dvě lokality představující volnou hladinu nádrže. Hloubka je zde přibližně 6m (Pláž), resp. 11 m (Střed). Lokalita Pláž byla pro monitoring sinic cíleně vybrána, jelikož se jedná o oblíbené koupací místo obyvatel města Brna. Hráz Lokalita s největší hloubkou (cca 16 m). Odběry byly prováděny v oblasti žlutých bójek cca 5 m od hráze. Tato lokalita bývá během letních měsíců nejvíce zasažena biomasou sinic, která je sem naplavena a navanuta. 4

5 Sokolské koupaliště Boční zátoka na levém břehu přehrady s hloubkou 4 m, která je tak částečně izolována od vlastního těla nádrže. Společenstvo fytoplanktonu se z tohoto důvodu může lišit od ostatních částí nádrže. Rakovecká zátoka Zátoka na dolním konci nádrže, s hloubkou 6 m. Lokalita, na které bývá limit doporučené koncentrace biomasy fytoplanktonu pro rekreační nádrže (1 buněk/ml, 5 µg/l chlorofylu-a) překročen zpravidla nejdříve ze všech výše jmenovaných lokalit. Svratka ZOO Odběry byly prováděny z mostu pro pěší nedaleko Zoologické zahrady (u hřiště). Cílem sledování této lokality je zjistit vliv Brněnské přehrady na kvalitu vody v řece Svratce. Složení fytoplanktonu obvykle odpovídá poměrům u hráze přehrady. 2.2 METODIKA HODNOCENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV Množství a podíly jednotlivých skupin fytoplanktonu na celkové biomase byly přímo na odběrovém místě stanoveny ponorným fluorometrem FluoroProbe (BBE Moldaenke, Kiel, Německo). Tento přístroj je schopen rozlišit 4 základní skupiny fytoplanktonu (zelené řasy, hnědé řasy, skrytěnky a sinice) na základě fluorescence fotosyntetických pigmentů přítomných v buňkách těchto organismů. Přístroj lze ponořit až do 5 m hloubky a naměřená data jsou v sekundových intervalech zobrazována na připojeném PC. Během několika desítek vteřin lze získat přehled o jeho výskytu v celém vodním sloupci od hladiny až ke dnu. V grafech prezentovaných v této studii jsou uváděny průměrné koncentrace fytoplanktonu v příhladinové vrstvě -3 cm, tedy v zóně možného kontaktu člověka s vodními organismy. Na základě naměřených dat byl odebrán i vzorek pro další laboratorní analýzy prostřednictvím odběrového přístroje typu Friendinger (opět z hloubky -3 cm). Tyto analýzy zahrnovaly především mikroskopickou taxonomickou determinaci a kvantifikaci jednotlivých rodů a druhů fytoplanktonních organismů. Mikroskopické rozbory odhalí v rámci skupiny sinic potenciální producenty cyanotoxinů, v rámci zelené skupiny rozliší vlastní zelené řasy (Chlorophyta) a krásnoočka (Euglenophyta) a v rámci hnědé skupiny lze určit rozsivky (Bacillariophyceae), zlativky (Chrysophyceae) a obrněnky (Dinophyceae). 5

6 2.3 HODNOCENÍ FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH PARAMETRŮ VODY Z fyzikálně chemických parametrů kvality vody byly měřeny následující: ph množství kyslíku rozpuštěného ve vodě teplota vodivost průhlednost vody. Průhlednost byla měřena Secchiho diskem, ostatní parametry pomocí soupravy Multiline P4 (WTW, Weilheim, Německo) obsahující ph elektrodu SenTix 41, kyslíkovou elektrodu CellOx 325 a vodivostní elektrodu TetraCon 325. Všechny tyto parametry byly opět měřeny 2 cm pod hladinou. Průhlednost vody závisí na množství látek rozpuštěných ve vodě. Během sezóny tak dosahuje nejvyšších hodnot během června při tzv. clear-water phase, tedy období, kdy je jarní rozvoj rozsivek potlačen díky predaci zooplanktonními organismy a nedošlo ještě k letními rozvoji fytoplanktonu (obvykle sinic). Koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě je závislá na teplotě, rozkladu organických látek, množství osvětlení a intenzitě fotosyntézy. Největších hodnot dosahuje ve dne v období s největším rozvojem fytoplanktonu, avšak ve stejném období v noci dochází naopak k jeho rychlému vyčerpání. K jeho poklesu dochází také při rozkladu odumřelé biomasy na podzim. Hodnota ph ovlivňuje chemické a biochemické procesy ve vodách, má vliv na dostupnost některých látek pro vodní organismy. Při velkém rozvoji sinic vodního květu významně stoupá. Vodivost (konduktivita) zprostředkovává poznatek o obsahu iontů, a tím o koncentraci rozpuštěných disociovaných látek. 3. VÝSLEDKY MONITORINGU V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 28 Při prvním odběru dne byla na většině lokalit zaznamenána jarní dominance rozsivek s výskytem zástupců typických pro jarní fytoplankton eutrofních nádrží. Jednalo se především o zástupce centrických rozsivek rodu Stephanodiscus a Cyclostephanos. Sinice v průběhu května tvořily na většině lokalit pouze minoritní složku fytoplanktonu, jednalo se 6

7 navíc o zástupce netvořící typické vodní květy sinic (rody Pseudanabaena a Chroococcus). Ke konci května se zvýšil podíl zelených řas, především rody Desmodesmus, Scenedesmus a Pandorina. Ve větší míře ( 15%) se objevily i skrytěnky nejčastěji zastoupené rodem Rhodomonas. Pouze na lokalitě Rokle ( ) způsobily centrické rozsivky překročení limitu WHO (1 tis. buněk/ml) a to pouze o 625 buněk. Na žádné z dalších monitorovaných lokalit nebyl v květnu limit WHO překročen, celkový počet buněk na mililitr se pohyboval v rozmezí 9-1 tis. b. / ml. Na začátku června dochází k postupnému nárůstu biomasy zelených řas a dominance rozsivek zůstává pouze v horní (přítokové) části nádrže. V polovině června a na začátku července již tvoří hlavní dominantu v celé nádrži kokální zelené řasy rodu Coelastrum a Pediastrum. Sinice se vyskytovaly ojediněle v různých částech nádrže v zanedbatelném množství. Limit WHO byl v tomto období překročen velmi mírně pouze na lokalitě Sokolské koupaliště ( ), způsobený vysokou biomasou zelených řas Coelastrum microporum a Pediastrum boryanum. Na žádné z dalších monitorovaných lokalitách nebyl v červnu a na začátku července limit WHO překročen, celkový počet buněk na mililitr se pohyboval v rozmezí 4,5-11 tis. b. / ml. V polovině července již došlo k nástupu planktonních sinic. V nádrži dominovaly sinice rodu Microcystis (především druh M. aeruginosa), výraznější zastoupení měly i sinice Aphanizomenon flos-aquae a Pseudanabaena mucicola. Celková abundance buněk se zvýšila (8-15 tis. b./ml) a na lokalitách Rokle, Pláž a Rakovec byl překročen limit WHO (1 tis. buněk/ml). Sinice mimo horní přítokovou část (lokalita Mečkov), kde byly dominantní centrické rozsivky, tvořily hlavní složku fytoplanktonu (8-93%). V druhé polovině července se biomasa sinic výrazně zvýšila a mimo lokalitu Mečkov byl u všech lokalit překročen limit WHO, nejvíce na lokalitě Rakovec 3,9 mil. b. / ml. Naprostou dominanci tvořila v celé nádrži kokální sinice Microcystis aeruginosa, v jejímž slizu byla rovněž velmi častá drobná vláknitá sinice Pseudanabaena mucicola. Minoritně se vyskytovaly i další planktonní druhy sinic (Woronichinia naegeliana, M. viridis, M. ichthyoblabe, Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena flos-aquae). Zastoupení ostatních řas bylo vzhledem k biomase sinic zanedbatelné. V první polovině srpna došlo k dalšímu nárůstu sinic, v celé nádrži dominovala sinice Microcystis aeruginosa. Další zástupci fytoplanktonu se vyskytovali ojediněle v minimální abundanci. Limit WHO byl po celý srpen překročen na všech lokalitách s maximem na lokalitě Střed (5,7 mil. b. / ml). Ke konci srpna nedošlo k žádné změně, co se týká složení sinic a řas, pouze se snížila abundance buněk (117 tis.-1,16 mil. b. / ml). 7

8 Na počátku záři došlo k opětovnému zvýšení abundance sinic, druhově pořád převládala kokální sinice Microcystis aeruginosa doplňovaná především druhy M. viridis a M. wesenbergii. Limit WHO pořád překročen na všech lokalitách (54 tis.-3,14 mil. b. / ml). Ke konci září, díky výraznému poklesu teploty vody dochází k výraznému snížení abundance v horní části nádrže (pouze 4,5-5 tis. b. / ml na lokalitách Mečkov a Zouvalka) s dominancí vláknitých druhů sinic (Planktothrix agardhii, Anabaena sigmoidea, Pseudanabaena limnetica). Na ostatních lokalitách byl pořád díky dominanci M. aeruginosa překročen limit WHO, nejvyšší abundance sinic byla na odtoku z nádrže (2,34 mil. b. / ml). Celkově lze vegetační období roku 28 z hlediska rozvoje fytoplanktonu přirovnat k letům před rokem 25, kdy v nádrži převažovaly sinice rodu Microcystis v abundanci milionů buněk v 1 ml. Zajímavé je především srovnání s roky předchozími (25-27), kdy abundance sinic nepřesahovala milion buněk v mililitru a navíc podmínky pro rozvoj sinic vodního květu byly z hlediska teplotních a světelných v průběhu vegetace lepší než v roce letošním. Toto výrazné zvýšení abundance planktonních sinic bylo pravděpodobně způsobeno pozitivním vlivem aplikovaného vápenného hydrátu do nádrže, kdy došlo k urychlení mineralizace sedimentů dna a tím zvýšení dostupnosti biogenů pro primární producenty. Z hlediska výběru místa pro koupání nelze jako nevhodnější doporučit žádnou z lokalit, v minulých letech nejvhodnější lokalita Pláž se v roce 28 výrazně nelišila od lokalit ostatních. Vysoká abundance buněk sinic v celé nádrži již od poloviny července zcela znemožnila využít přehradní nádrž ke koupacím účelům. 8

9 Fytoplankton na Brněnské přehradě v roce 28 (pravá osa ukazuje procentuální zastoupení sinic, levá osa počet buněk v 1 ml vody - zobrazené hodnoty jsou průměrem hodnot ze všech sledovaných lokalit) Fytoplankton na Brněnské přehradě 3 12 Počet buněk fytoplanktonu/ml celkový počet buněk/ml % sinic % sinic 9

10 4. GRAFICKÉ VÝSTUPY 4.1 VERTIKÁLNÍ PROFILY ABUNDANCE FYTOPLANKTONU VE VODNÍM SLOUPCI NA LOKALITĚ HRÁZ

11

12

13

14

15

16 4.2 PROFILY HODNOT CHLOROFYLU-a V RÁMCI NÁDRŽE V JEDNOTLIVÝCH VZORKOVACÍCH TERMÍNECH Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy HRA SOK STR ROK MEC ZOU PLA RAK ZOO lokalita Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy HRA SOK STR ROK MEC ZOU PLA RAK ZOO lokalita 16

17 Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy HRA SOK STR ROK MEC ZOU PLA RAK ZOO lokalita Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] HRA SOK STR ROK MEČ ZOU PLA lokalita RAK ZOO skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy 17

18 Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] HRA SOK STR ROK MEČ ZOU PLA RAK ZOO lokality skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] HRA SOK STR ROK MEČ ZOU PLA RAK ZOO lokalita skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy 18

19 Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy HRA SOK STR ROK MEČ ZOU PLA RAK ZOO lokalita Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy HRA SOK STR ROK MEČ ZOU PLA RAK ZOO lokalita 19

20 Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] HRA SOK STR ROK MEČ ZOU PLA RAK ZOO lokalita skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] HRA SOK STR ROK MEČ ZOU PLA RAK ZOO lokalita skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy 2

21 Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [μg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy HRA SOK STR ROK MEČ ZOU PLA RAK ZOO lokalita Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy HRA SOK STR ROK MEC ZOU PLA lokalita RAK ZOO 21

22 4.3 SEZÓNNÍ ZMĚNY HODNOT CHLOROFYLU-a NA SLEDOVANÝCH LOKALITÁCH S ROZLIŠENÍM 4 SKUPIN FYTOPLANKTONU Hráz 12 chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy Sokolák chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy Střed chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy 22

23 Rokle chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy Mečkov chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy Zouvalka chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy 23

24 Pláž chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy Rakovec chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy Zoo 6 chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy 24

25 4.4 ZMĚNY V MNOŽSTVÍ SINIC SLEDOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM MIKROSKOPICKÝCH ROZBORU Hráz 25 počet buněk sinic/ml Sokolák 2 počet buněk sinic/ml

26 Střed 6 počet buněk sinic/ml Rokle 3 počet buněk sinic/ml Mečkov 1 počet buněk sinic/ml

27 Zouvalka 3 počet buněk sinic/ml Pláž počet buněk sinic/ml Rakovec počet buněk sinic/ml

28 Zoo 7 6 počet buněk sinic/ml ZMĚNY V ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH PARAMETRECH VODY Hráz ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm], průhlednost [cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost průhlednost

29 Sokolák ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm], průhlednost [cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost průhlednost Střed ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm], průhlednost [cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost průhlednost Rokle ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm], průhlednost [cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost průhlednost

30 Mečkov ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm], průhlednost [cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost průhlednost Zouvalka ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm], průhlednost [cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost průhlednost Pláž ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm], průhlednost [cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost průhlednost

31 Rakovec ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm], průhlednost [cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost průhlednost Zoo ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost

32 4.6 VERTIKÁLNÍ PROFILY TEPLOTY A MNOŽSTVÍ KYSLÍKU NA LOKALITĚ HRÁZ května 28 t [ C], O2 [mg/l] hloubka [m] t O2 hloubka [m] 21.května 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 hloubka [m] 4.června 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 32

33 hloubka [m] 18.června 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 hloubka [m] 2.července 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 hloubka [m] 16.července 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 33

34 hloubka [m] 3.července 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 hloubka [m] 13.srpna 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 hloubka [m] 26.srpna 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 34

35 hloubka [m] 1.září 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 hloubka [m] 24.září 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 hloubka [m] 9.října 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 35

36 5. MIKROSKOPICKÉ ANALÝZY 36

37 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE 313 DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 24,4 17,7, 2,6 17,8 6,8 24,6 15,6 13,9 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání byl překročen pouze na lokalite Rokle, způsobily to velmi početné malé centrické rozsivky zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou rozsivky převážně centrické počet druhů (taxonů): 82 převažující rody na nádrži: rozsivky rodu Cyclostephanos a Nitzschia sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě Rakovec, kde predstavují 25% fytoplanktonu sinice druhové složení: především sinice rodu Pseudanabaena a Chroococcus Microcystis zatím nezaznamenána stav lokality pláž: celkový počet b. dosahuje 2/3 buněk hygienického limitu, sinice tvoří 2% fytopl. předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nárustu biomasy řas a sinic 37

38 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE 139 DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 6,7, 9,2 12,1 47,8 45,9 34,4 57,7 54,4 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání nebyl překročen zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v různých částech nádrže rozsivky, skrytěnky, sinice nebo zelené řasy počet druhů (taxonů): 81 převažující rody na nádrži: rozsivky rodu Cyclostephanos, skrytěnky rodu Rhodomonas sinice rodu Pseudanabaena a zelene řasy rodu Pandorina sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě Hráz, kde predstavují 58% fytoplanktonu sinice druhové složení: především sinice rodu Pseudanabaena a Aphanocapsa Microcystis zatím nezaznamenána stav lokality pláž: celkový počet buněk je velmi nízký předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nárustu biomasy řas a sinic 38

39 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE 78 XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE 329 CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 1,9 1,3 11,2,,,,,, *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání nebyl překročen zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v různých částech nádrže rozsivky a zelené řasy počet druhů (taxonů): 7 převažující rody na nádrži: rozsivky rodu Cyclostephanos (horní část) zelene řasy rodu Coelastrum a Pediastrum nejvíce zaznamenáno na lokalitě Rokle, kde predstavují 11% sinice množství (b/ml): fytoplanktonu sinice druhové složení: ojedinělý výskyt několika rodů Microcystis zaznamenána na lokalitě Mečkov (jedna kolonie) stav lokality pláž: celkový počet buněk je velmi nízký předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nárustu biomasy řas a sinic 39

40 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE 313 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!),8 1,4,4, 6,2, 12,1 6,6, *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání byl překročen na lokalitě Sokolák zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v celé nádrži zelené řasy počet druhů (taxonů): 8 zelené řasy rodu Coelastrum a převažující rody na nádrži: Pediastrum sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě Rakovec, kde predstavují 12% fytoplanktonu nejvíce druhy Anabaena sigmoidea, Aphanizomenon flosaquae sinice druhové složení: Microcystis zaznamenána na lokalitách Pláž, Rakovec, Hráz stav lokality pláž: bez sinic, celkový počet buněk je pod hygienickým limitem předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nárustu biomasy řas a sinic 4

41 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE 625 XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE 125 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!), 3,1,8,6,, 6,1,6 1,9 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání nebyl překročen zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v celé nádrži zelené řasy počet druhů (taxonů): 7 převažující rody na nádrži: zelené řasy rodu Coelastrum, Pediastrum, Oocystis a Phacotus nejvíce zaznamenáno na lokalitě Rakovec, kde predstavují 6% sinice množství (b/ml): fytoplanktonu sinice druhové složení: nejvíce pikoplanktonní druhy sinic Microcystis zaznamenána pouze na lokalitě Rokle stav lokality pláž: bez planktonních sinic, celkový počet buněk je pod hygienickým limitem předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nárustu biomasy řas a sinic 41

42 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE 625 XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE 125 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml červeně označeny lokality s překročením hygienického limitu (1. buněk/ml) Dominanta Microcystis aeruginosa, Microcystis viridis, Microcystis flos-aquae a Aphanizomenon sp. 42

43 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE 625 XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE 156 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!), 86,3 86,2 8,1 86,2 56,3 81,5 93,4 39,8 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání byl překročen na třech lokalitách zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v celé nádrži sinice počet druhů (taxonů): 76 převažující rody na nádrži: sinice rodu Microcystis aaphanizomenon sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě Rokle, kde predstavují 86% fytoplanktonu nejvíce Microcystis aeruginosa, Aphanizomenon flos-aquae Microcystis zaznamenána na všech lokalitách mimo lokalitu Mečkov sinice druhové složení: Microcystis zaznamenána na všech lokalitách mimo lokalitu Mečkov stav lokality pláž: planktonních sinic 9 tis., celkový počet buněk je nad hygienickým limitem předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nárustu biomasy řas a sinic 43

44 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE 156 XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE 78 CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 5, 98,8 98,7 99,4 99,7 99,9 99,9 99,9 99,4 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání byl překročen na 8 lokalitách zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v celé nádrži sinice počet druhů (taxonů): 61 převažující rody na nádrži: sinice rodu Microcystis sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě Rakovec, kde predstavují 99,9% fytoplanktonu sinice druhové složení: nejvíce Microcystis aeruginosa Microcystis zaznamenána na všech lokalitách stav lokality pláž: planktonních sinic 485 tis., celkový počet buněk je výrazně nad hygienickým limitem předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nárustu biomasy řas a sinic 44

45 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE 313 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 99,5 99,9 1, 1, 1, 1, 1, 1, 99,9 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání byl překročen na všech lokalitách zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v celé nádrži sinice počet druhů (taxonů): 32 převažující rody na nádrži: sinice Microcystis aeruginosa nejvíce zaznamenáno na lokalitě Střed, kde predstavují 1% sinice množství (b/ml): fytoplanktonu sinice druhové složení: nejvíce Microcystis aeruginosa Microcystis zaznamenána na všech lokalitách stav lokality pláž: planktonních sinic 4,3 mil., celkový počet buněk je výrazně nad hygienickým limitem předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nárustu biomasy řas a sinic 45

46 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE 63 DINOPHYCEAE 563 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 96,8 99,4 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 1, 99,9 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání byl překročen na všech lokalitách zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v celé nádrži sinice počet druhů (taxonů): 39 převažující rody na nádrži: sinice Microcystis aeruginosa nejvíce zaznamenáno na lokalitě Hráz, kde predstavují 1% sinice množství (b/ml): fytoplanktonu sinice druhové složení: nejvíce Microcystis aeruginosa Microcystis zaznamenána na všech lokalitách stav lokality pláž: planktonních sinic 431 tis., celkový počet buněk je výrazně nad hygienickým limitem předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad poklesu biomasy sinic 46

47 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok. 75 CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE 125 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 99,4 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 1, 99,9 99,7 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání byl překročen na všech lokalitách zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v celé nádrži sinice počet druhů (taxonů): 28 převažující rody na nádrži: sinice Microcystis aeruginosa sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě Rakovec, kde predstavují 1% fytoplanktonu sinice druhové složení: nejvíce Microcystis aeruginosa Microcystis zaznamenána na všech lokalitách stav lokality pláž: planktonních sinic 65 tis., celkový počet buněk je výrazně nad hygienickým limitem předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad poklesu biomasy řas a sinic 47

48 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE 18 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 67,6 51,1 99,7 99,8 1, 99,8 99,9 1, 99,9 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit pro koupání byl překročen na všech lokalitách mimo lokality hygienický limit (1tis. b/ml): Mečkov a Zouvalka zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v celé nádrži sinice počet druhů (taxonů): 5 převažující rody na nádrži: sinice rodu Microcystis sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě Hráz kde predstavují 1% fytoplanktonu sinice druhové složení: nejvíce Microcystis aeruginosa Microcystis zaznamenána na všech lokalitách stav lokality pláž: planktonních sinic 15 tis., celkový počet buněk je mírně nad hygienickým limitem předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad poklesu biomasy řas a sinic 48

49 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE 26 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 24,7 14,5 68, 85,7 29,3 7,8 52,2 46,9 75,2 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání nebyl překročen na žádné z lokalit a Zouvalka zastoupení taxonomických skupin: bez výrazné dominantní skupiny řas počet druhů (taxonů): 52 převažující rody na nádrži: sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě Pláž kde predstavují 85,7% fytoplanktonu sinice druhové složení: nejvíce Microcystis aeruginosa stav lokality pláž: minimální množství sinic a řas předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nízké biomasy biomasy řas a sinic 49

50 6. ZÁVĚR Hodnocení změn v množství a složení fytoplanktonního společenstva Brněnské přehrady v roce 28 Při prvním odběru dne byla na většině lokalit zaznamenána jarní dominance rozsivek s výskytem zástupců typických pro jarní fytoplankton eutrofních nádrží. Jednalo se především o zástupce centrických rozsivek rodu Stephanodiscus a Cyclostephanos. Sinice v průběhu května tvořily na většině lokalit pouze minoritní složku fytoplanktonu, jednalo se navíc o zástupce netvořící typické vodní květy sinic (rody Pseudanabaena a Chroococcus). Ke konci května se zvýšil podíl zelených řas, především rody Desmodesmus, Scenedesmus a Pandorina. Ve větší míře ( 15%) se objevily i skrytěnky nejčastěji zastoupené rodem Rhodomonas. Pouze na lokalitě Rokle ( ) způsobily centrické rozsivky překročení limitu WHO (1 tis. buněk/ml) a to pouze o 625 buněk. Na žádné z dalších monitorovaných lokalit nebyl v květnu limit WHO překročen, celkový počet buněk na mililitr se pohyboval v rozmezí 9-1 tis. b. / ml. Na začátku června dochází k postupnému nárůstu biomasy zelených řas a dominance rozsivek zůstává pouze v horní (přítokové) části nádrže. V polovině června a na začátku července již tvoří hlavní dominantu v celé nádrži kokální zelené řasy rodu Coelastrum a Pediastrum. Sinice se vyskytovaly ojediněle v různých částech nádrže v zanedbatelném množství. Limit WHO byl v tomto období překročen velmi mírně pouze na lokalitě Sokolák ( ), způsobený vysokou biomasou zelených řas Coelastrum microporum a Pediastrum boryanum. Na žádné z dalších monitorovaných lokalitách nebyl v červnu a na začátku července limit WHO překročen, celkový počet buněk na mililitr se pohyboval v rozmezí 4,5-11 tis. b. / ml. V polovině července již došlo k nástupu planktonních sinic. V nádrži dominovaly sinice rodu Microcystis (především druh M. aeruginosa), výraznější zastoupení měly i sinice Aphanizomenon flos-aquae a Pseudanabaena mucicola. Celková abundance buněk se zvýšila (8-15 tis. b./ml) a na lokalitách Rokle, Pláž a Rakovec byl překročen limit WHO (1 tis. buněk/ml). Sinice mimo horní přítokovou část (lokalita Mečkov), kde byly dominantní centrické rozsivky, tvořily hlavní složku fytoplanktonu (8-93%). V druhé polovině července se biomasa sinic výrazně zvýšila a mimo lokalitu Mečkov byl u všech lokalit překročen limit WHO, nejvíce na lokalitě Rakovec 3,9 mil. b. / ml. Naprostou dominanci tvořila v celé nádrži kokální sinice Microcystis aeruginosa, v jejímž slizu byla rovněž velmi častá drobná vláknitá sinice Pseudanabaena mucicola. Minoritně se vyskytovaly i další planktonní druhy sinic (Woronichinia naegeliana, M. viridis, M. ichthyoblabe, Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena flos-aquae). Zastoupení ostatních řas bylo vzhledem k biomase sinic zanedbatelné. V první polovině srpna došlo k dalšímu nárůstu sinic, v celé nádrži dominovala sinice Microcystis aeruginosa. Další zástupci fytoplanktonu se vyskytovali ojediněle v minimální abundanci. Limit WHO byl po celý srpen překročen na všech lokalitách s maximem na lokalitě Střed (5,7 mil. b. / ml). Ke konci srpna nedošlo k žádné změně, co se týká složení sinic a řas, pouze se snížila abundance buněk (117 tis.-1,16 mil. b. / ml). Na počátku září došlo k opětovnému zvýšení abundance sinic, druhově pořád převládala kokální sinice Microcystis aeruginosa doplňovaná především druhy M. viridis a M. wesenbergii. Limit WHO pořád překročen na všech lokalitách (54 tis.-3,14 mil. b. / ml). Ke konci září, díky výraznému poklesu teploty vody dochází k výraznému snížení abundance v horní části nádrže (pouze 4,5-5 tis. b. / ml na lokalitách Mečkov a Zouvalka) s dominancí vláknitých druhů sinic (Planktothrix agardhii, Anabaena sigmoidea, Pseudanabaena limnetica). Na ostatních lokalitách byl pořád díky dominanci M. aeruginosa překročen limit WHO, nejvyšší abundance sinic byla na odtoku z nádrže (2,34 mil. b. / ml). 5

51 Celkově lze vegetační období roku 28 z hlediska rozvoje fytoplanktonu přirovnat k letům před rokem 25, kdy v nádrži převažovaly sinice rodu Microcystis v abundanci milionů buněk v 1 ml. Zajímavé je především srovnání s roky předchozími (25-27), kdy abundance sinic nepřesahovala milion buněk v mililitru a navíc podmínky pro rozvoj sinic vodního květu byly z hlediska teplotních a světelných v průběhu vegetace lepší než v roce letošním. Z hlediska výběru místa pro koupání nelze jako nevhodnější doporučit žádnou z lokalit, v minulých letech nejvhodnější lokalita Pláž se v roce 28 výrazně nelišila od lokalit ostatních. Vysoká abundance buněk sinic v celé nádrži již od poloviny července zcela znemožnila využít přehradní nádrž ke koupacím účelům. Za kolektiv autorů: Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. 51

52 52

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu Lenka Šejnohová & kol. Determinační schůzka CCT, 8. 9. 2006 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

Více

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC Petr Pumann Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Dlouhá cesta 15.2.2006 - směrnice 2006/7/ES září 2006 - návrh vyhlášky na

Více

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinační praktikum PřF UK, 19. 11. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, Botanický ústav AVČR, Brno Oddělení experimentální fykologie

Více

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita Sinice vodních květů v ČR Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie

Více

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Zpráva z projektu "Rybníík Svět" za r.. 2014.. Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Rozsivka Aulacoseira granulata a sinice Synechococcus sp. v UV a ve viditelném světle J. Lukavský, H. Strusková,

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy)

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy) Profil vod ke koupání - VN Orlík - střed (VN Orlík - Podskalí, VN Orlík - ATC Radava) Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke

Více

Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Fotodokumentace mikroskopických nálezů Řešeno v rámci projektu TAČR č. TA 01020592 Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů (2011-2014). Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Více

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Obsahem tohoto dokumentu je certifikovaná metodika, která

Více

Výběr substrátu při odběru fytobentosu

Výběr substrátu při odběru fytobentosu Výběr substrátu při odběru fytobentosu lze ovlivnit výsledky monitoringu? Mgr. Lenka Šejnohová BU AVČR, Brno Označení společenstev dle typu substrátů epifyton taxony uzpůsobené k osidlování mechorostů,

Více

Produkce organické hmoty

Produkce organické hmoty Produkce organické hmoty Charakteristika prostředí a života ve vodě Voda nebude nikdy limitním faktorem ostatní limitující faktory jsou jen dočasné neexistují fyzické bariéry Teplotní variabilita nepřesahuje

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod. RNDr. Štěpán Zezulka, PhD.

Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod. RNDr. Štěpán Zezulka, PhD. Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod RNDr. Štěpán Zezulka, PhD. Kvalita vod Přehrady zdroje pitné vody Umělé i přírodní nádrže pro rekreaci Řeky, potoky, rybníky Odpadní vody Kvalita

Více

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Rybník Svět (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Cílem projektu je zmapovat stav ryb. Svět a jeho povodí z hlediska hydrochemie, trofického potenciálu a oživení řasami.

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Maršálek B., Kodeš, V., Leontovyčová, D. & Šejnohová, L. Botanický

Více

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika)

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Czech Phycology, Olomouc, 4: 35-41, 2004 35 Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Algae in Všebořice (Czech Republic) Jana A m b r o ž o v á VŠCHT, ÚTVP, Technická 3, 166 28 Praha 6 Abstract

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Význam a ochrana vodního zdroje Želivka Ing. Ladislav Herčík, Ing. Petra Báťková Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Úpravna vody Želivka Max. výkon ÚV : 6 900 l/s pitné vody Rok uvedení do provozu:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda KOUPÁNÍ Doporučení pro předmět: biologie,

Více

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2013 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky Stav ke dni 31. 12. 2013 2013 Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Ekologický monitoring. Hydromorfologický monitoring. Ekologický monitoring. Morfologické podmínky. Kontinuita toku Hydrologický režim

Ekologický monitoring. Hydromorfologický monitoring. Ekologický monitoring. Morfologické podmínky. Kontinuita toku Hydrologický režim ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Katedra zdravotního a ekologického inženýrství name Ekologický monitoring name Požadavek Rámcové směrnice o vodní politice ES 2000/60/ES Ekologický monitoring Ekologický

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

Zásady pro provoz. Výklad pojmů

Zásady pro provoz. Výklad pojmů Rehabilitační bazény - Podklad pro zpracování žádosti ve smyslu 18 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších právních předpisů

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch VYHLÁŠKA 135/2004 Sb. ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo

Více

Vodní květy. řas a sinic. Petr Znachor

Vodní květy. řas a sinic. Petr Znachor Vodní květy řas a sinic Petr Znachor Asi každý, kdo se v létě chodí koupat do přírodních koupališť, rybníků nebo nádrží, narazil na úkaz nazývaný vodní květ. Jedná se o hromadné, pouhým okem viditelné

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

Vodní nádrže 2012. Pozvánka na Konferenci s mezinárodní účastí. 26. 27. září 2012 Brno, hotel Voroněž. vodninadrze.pmo.cz

Vodní nádrže 2012. Pozvánka na Konferenci s mezinárodní účastí. 26. 27. září 2012 Brno, hotel Voroněž. vodninadrze.pmo.cz Pozvánka na Konferenci s mezinárodní účastí Vodní nádrže 2012 26. 27. září 2012 Brno, hotel Voroněž Povodí Moravy, s.p., ve spolupráci s ostatními státními podniky Povodí a partnery zve všechny vodohospodáře,

Více

Změny složení nárostů v závislosti na koncentraci fosforu ve floridských Everglades

Změny složení nárostů v závislosti na koncentraci fosforu ve floridských Everglades Czech Phycology, Olomouc, 2: 83-92, 2002 83 Změny složení nárostů v závislosti na koncentraci fosforu ve floridských Everglades Periphyton composition change along the phosphorus gradient in the Florida

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke profilu vod ke profilu vod ke Nadmořská OHRE29 výška Plocha nádrže 15 ha Základní hydrologická charakteristik a Kompetentní

Více

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod.

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Kvalitativní vyjádření výsledků rozboru vody chemickým vzorcem (např. KOH, Ca) značkou (např. Σc, Σ kationty ) zkratkou názvu stanovených látek

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ Marcela Mašková, Jaroslav Rožnovský Ústav krajinné ekologie, Vysoká škola zemědělská Brno ÚVOD Základem existence a produkční aktivity rostlin

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Tab. 1 Přehled základních parametrů vznikajících a budoucích jezer ve zbytkových jámách povrchových dolů v severočeské a sokolovské pánvi [1]

Tab. 1 Přehled základních parametrů vznikajících a budoucích jezer ve zbytkových jámách povrchových dolů v severočeské a sokolovské pánvi [1] Obsah I) Úvod... 2 II) Cíl metodiky... 5 III) Vlastní popis metodiky... 7 III. 1. Mikroklima... 7 III. 2. Kvalita ovzduší... 16 III. 3. Ekosystém vody... 19 III. 4. Flóra a fauna... 24 III. 5. Pedologie...

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

11.11.2013 VODNÍ ROSTLINY VÝZNAM VODNÍCH ROSTLIN ADAPTACE ROSTLIN NA VODNÍ PROSTŘEDÍ VODNÍ ROSTLINY

11.11.2013 VODNÍ ROSTLINY VÝZNAM VODNÍCH ROSTLIN ADAPTACE ROSTLIN NA VODNÍ PROSTŘEDÍ VODNÍ ROSTLINY Cvičení z rybářství a rybníkářství Fotografie použité v této prezentaci byly staženy z internetu, jejich využití je nekomerčního charakteru a pouze pro účely vzdělávací. Prosíme autory, kteří nesouhlasí

Více

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky A. Činnosti vztahující se k výzkumnému řešení problematiky Obnovené pastvy skotu na lokalitě Švýcárna (plán od 2015 2020) Správa CHKO

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY NÁVRH

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY NÁVRH NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY NÁVRH zpracovaný podle ustanovení 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) KAPITOLA III. MONITORING A HODNOCENÍ STAVU prosinec 2014 Obsah III.

Více

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 4: Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně voda jako životní prostředí : Fyzikální a chemické vlastnosti vody určují životní podmínky

Více

Monitoring povrchových vod v povodí Moravy. Fyzikálně-chemický stav povrchových vod z pohledu správy povodí a správy vodních toků

Monitoring povrchových vod v povodí Moravy. Fyzikálně-chemický stav povrchových vod z pohledu správy povodí a správy vodních toků Monitoring povrchových vod v povodí Moravy Fyzikálně-chemický stav povrchových vod z pohledu správy povodí a správy vodních toků Spr{va povodí Definováno zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 5 správců

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové Petr Rapant Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové 23.3.2009 Rapant, P.: DMR XIII (2009) 2 stékání vody po terénu není triviální proces je součástí

Více

Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová

Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová Základní výzkum a aplikace v botanice: dvě větve téhož stromu Centrum excelence pro ekologické inovace a aplikace

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Červené zelí jako acidobazický indikátor Zdroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Didaktický záměr: Objasnění pojmu ph a acidobazický indikátor. Popis: Žáci si připraví roztok acidobazického

Více

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006)

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) Již třetím rokem pořádala Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci ve spolupráci s Katedrou ekologie

Více

POČÍTÁNÍ BEZBARVÝCH BIČÍKOVCŮ A AMÉB VE VODĚ ZKUŠENOSTI Z MEZILABORATORNÍCH POROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK

POČÍTÁNÍ BEZBARVÝCH BIČÍKOVCŮ A AMÉB VE VODĚ ZKUŠENOSTI Z MEZILABORATORNÍCH POROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK Příspěvek byl publikován ve sborníku z konference Vodárenská biologie 213, str. 27-31 POČÍTÁNÍ BEZBARVÝCH BIČÍKOVCŮ A AMÉB VE VODĚ ZKUŠENOSTI Z MEZILABORATORNÍCH POROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK Petr Pumann, Tereza

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupali... - znění dle 97/14 Sb. 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Autor: Roman Ličbinský, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA E. Hanslík, E. Juranová, V. Kodeš, D. Marešová, T. Minařík, B. Sedlářová VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA Výzkumný

Více

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

CyberScan 600 series. Vodotěsné přenosné multimetry. ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík

CyberScan 600 series. Vodotěsné přenosné multimetry. ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík CyberScan 600 series Vodotěsné přenosné multimetry ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík Obsah Hlavní funkce (vlastnosti) 03 Eutech CyberScan PCD 650 04

Více

ph vody - koncentrace vodíkových iontů

ph vody - koncentrace vodíkových iontů ph vody - koncentrace vodíkových iontů Pro posouzení reakce vodných roztoků je významné, jaké koncentrace v nich dosahují vodíkové ionty. Tato koncentrace závisí jednak na povaze rozpuštěných látek, jednak

Více

Záznamníky dat a měření rychlosti toku. Záznamníky dat WQL. Řada WQL. Spolehlivý záznam dat. Soběstačné měření po dlouhé časové období

Záznamníky dat a měření rychlosti toku. Záznamníky dat WQL. Řada WQL. Spolehlivý záznam dat. Soběstačné měření po dlouhé časové období Záznamníky dat a měření rychlosti toku Záznamníky dat WQL U řady WQL se jedná o záznamníky dat ke sledování kvality vod. Umožňují záznam velmi velkého množství dat po dlouhé časové období. Záznamníky splňují

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Základní škola a mateřská škola Horní Studénky,PO. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: 2007/2008 Vypracoval: Schválil: J.Burkoňová, ředitel školy J.Burkoňová, ředitel školy

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DATABÁZE FYTOPLANKTONU A VÝPOČETNÍHO PROGRAMU "FYTO-HBU"

NÁVOD K POUŽITÍ DATABÁZE FYTOPLANKTONU A VÝPOČETNÍHO PROGRAMU FYTO-HBU NÁVOD K POUŽITÍ DATABÁZE FYTOPLANKTONU A VÝPOČETNÍHO PROGRAMU "FYTO-HBU"!! Aktuální informace o programu viz: http://www.hbu.cas.cz/show.php?show=97&lang=cs!! (v. 162) Základní informace o programu Výpočetní

Více

Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů

Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů MPZ Vzorkování surové a povrchové vody 6.6. 7.6.2011 Rokycanova 18, 779 00 Olomouc Vybavení pro vzorkování povrchových vod a sedimentů Měřící technika

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 V Ostravě, dne 24. 6. 2014 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 1. Zhodnocení meteorologických příčin povodňové situace V závěru

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

L01KA Fytocenologický výzkum

L01KA Fytocenologický výzkum L01KA Fytocenologický výzkum Cíle: - posílit zájem o své okolí - získat vztah k přírodě, uvědomit si smysl ochrany přírody - inovovat výuku formou aktivit v terénu, poukázat na klady a těžkosti této formy

Více

Rekonstrukce zemního vodojemu Chloumeček

Rekonstrukce zemního vodojemu Chloumeček Rekonstrukce zemního vodojemu Chloumeček Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. Středočeské vodárny a.s., U Vodojemu 3085, Kladno 1 - Présentation électronique ÚVOD Základní informace: dvoukomorový vodojem 2x 400 m

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti osob a výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti osob a výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví. HLAVA I Základní ustanovení 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 86/2002

Více

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské prai Naďa Rapantová VŠB-Technická univerzita Ostrava APLIKACE MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ V HYDROGEOLOGII řešení environmentálních

Více