SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008"

Transkript

1 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 28 Autorský kolektiv: Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Martina Sadílková Brno, říjen 28

2 Obsah: 1. ZADÁNÍ A CÍLE STUDIE METODIKA ODBĚRU A HODNOCENÍ PŘEHLED SLEDOVANÝCH LOKALIT METODIKA HODNOCENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV HODNOCENÍ FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH PARAMETRŮ VODY VÝSLEDKY MONITORINGU V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN FYTOPLANKTON NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ V ROCE GRAFICKÉ VÝSTUPY VERTIKÁLNÍ PROFILY ABUNDANCE FYTOPLANKTONU VE VODNÍM SLOUPCI NA LOKALITĚ HRÁZ PROFILY HODNOT CHLOROFYLU-a V RÁMCI NÁDRŽE V JEDNOTLIVÝCH VZORKOVACÍCH TERMÍNECH SEZÓNNÍ ZMĚNY HODNOT CHLOROFYLU-a NA SLEDOVANÝCH LOKALITÁCH S ROZLIŠENÍM 4 SKUPIN FYTOPLANKTONU ZMĚNY V MNOŽSTVÍ SINIC SLEDOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM MIKROSKOPICKÝCH ROZBORU ZMĚNY V ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH PARAMETRECH VODY VERTIKÁLNÍ PROFILY TEPLOTY A MNOŽSTVÍ KYSLÍKU NA LOKALITĚ HRÁZ MIKROSKOPICKÉ ANALÝZY ZÁVĚR... 5 Hodnocení změn v množství a složení fytoplanktonního společenstva Brněnské přehrady v roce

3 1. ZADÁNÍ A CÍLE STUDIE Na základě smlouvy o dílo mezi Jihomoravským krajem a Sdružením Flos Aquae na Monitoring sinic v průběhu vegetačního období 28 v Brněnské údolní nádrži jsme sledovali rozvoj fytoplanktonu se zaměřením na planktonní druhy sinic ve vegetačním období a současně zjišťovali základní fyzikálně-chemické parametry vody (koncentrace rozpuštěného kyslíku, ph, vodivost, teplota vody a průhlednost vody) ve vertikálním profilu Brněnské údolní nádrže. Odběr vzorků proběhl dle technické normy TNV Jakost vod Stanovení planktonních sinic a platné legislativy. Výstupem provedeného monitoringu je zpracování průběžných zpráv z jednotlivých odběrů o sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské údolní nádrži. Odběry byly prováděny ve 14-ti denních intervalech v období od 7.5. do v lokalitách: Hráz, Rakovec, Pláž, Sokolské koupaliště, Rokle, Zouvalka, Mečkov (přítok do nádrže neovlivněný vzdutím v nádrži) a Svratka ZOO (odtok z nádrže vzorek byl odebírán v korytě řeky pod hrází). Odběry vzorků byly realizovány tak, aby neprobíhaly ve shodný den jako odběry vzorků podniku Povodí Moravy, s.p. a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, s výjimkou období masivního nárůstu sinic. Při překročení hygienického limitu jsme nahlásili nálezy taxonů, které by mohly ovlivnit zdravotní stav koupajících se obyvatel Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, OŽP a Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje. 2. METODIKA ODBĚRU A HODNOCENÍ Na nádrži bylo vybráno osm lokalit s cílem zaznamenat vývoj fytoplanktonu v celém 1km podélném profilu nádrže, a to následovně: Dvě lokality reprezentují horní mělkou část nádrže (Mečkov a Zouvalka) Jedna lokalita tvoří přechod mezi horní a dolní částí nádrže (Rokle) Tři lokality jsou ve vlastním těle nádrže (Pláž, Střed a Hráz) Dvě zátoky v těle nádrže (Sokolské koupaliště, Rakovec) Lokalita Svratka - ZOO pro sledování složení fytoplanktonu v řece Svratce ovlivněné Brněnskou přehradou Vzorky byly odebírány ve 14denních intervalech vždy mezi 8. a 11. hodinou dopolední. Metodika odběrů byla dodržena dle ČSN ISO (75 751) Jakost vod Odběr vzorků Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží. Na každé z osmi lokalit byl odebrán hladinový vzorek odběrákem typu Friedinger z profilu -3 cm. Přímo na místě 3

4 byly měřeny fyzikálně chemické parametry vody (průhlednost, teplota, ph, rozpuštěný kyslík, vodivost) a množství fytoplanktonu (chlorofylu-a) pomocí ponorného fluorometru. Výhodou kombinace dvou přístupů (ponorný fluorometr a mikroskopické analýzy) jsou výsledky zachycující nejenom složení (kvalitu) fytoplanktonu z profilu -3cm (hladinového vzorku), ale rovněž změny v kvantitě fytoplanktonu v celém profilu vodního sloupce. Kombinací těchto dvou metodik společně s kombinací předpovědi počasí lze předpovídat změny ve vývoji fytoplanktonu v následujících dnech. 2.1 PŘEHLED SLEDOVANÝCH LOKALIT Mečkov (přístaviště) Lokalita leží v horní mělké části nádrže, hloubka zde dosahuje maximálně 2,5 m. Lokalita svým charakterem připomíná spíš pomalu tekoucí řeku, čemuž odpovídá i složení fytoplanktonního společenstva, které je zpravidla tvořeno rozsivkami a zelenými řasami. Sinice se zde vyskytují v malém množství; výjimkou mohou být letní měsíce, kdy bývá biomasa sinic zavanuta větrem z nižších oblastí nádrže. Zouvalka Velmi mělká (1,5 m) lokalita na nánosové straně koryta řeky se silnými vrstvami organických sedimentů. Složení fytoplanktonu zde často bývá velmi pestré a odlišné od ostatních částí nádrže. Rokle Zátoka na pravém břehu koryta, leží v pomezí horní a dolní části nádrže. Její hloubka je přibližně 5 m. Pláž, Střed Dvě lokality představující volnou hladinu nádrže. Hloubka je zde přibližně 6m (Pláž), resp. 11 m (Střed). Lokalita Pláž byla pro monitoring sinic cíleně vybrána, jelikož se jedná o oblíbené koupací místo obyvatel města Brna. Hráz Lokalita s největší hloubkou (cca 16 m). Odběry byly prováděny v oblasti žlutých bójek cca 5 m od hráze. Tato lokalita bývá během letních měsíců nejvíce zasažena biomasou sinic, která je sem naplavena a navanuta. 4

5 Sokolské koupaliště Boční zátoka na levém břehu přehrady s hloubkou 4 m, která je tak částečně izolována od vlastního těla nádrže. Společenstvo fytoplanktonu se z tohoto důvodu může lišit od ostatních částí nádrže. Rakovecká zátoka Zátoka na dolním konci nádrže, s hloubkou 6 m. Lokalita, na které bývá limit doporučené koncentrace biomasy fytoplanktonu pro rekreační nádrže (1 buněk/ml, 5 µg/l chlorofylu-a) překročen zpravidla nejdříve ze všech výše jmenovaných lokalit. Svratka ZOO Odběry byly prováděny z mostu pro pěší nedaleko Zoologické zahrady (u hřiště). Cílem sledování této lokality je zjistit vliv Brněnské přehrady na kvalitu vody v řece Svratce. Složení fytoplanktonu obvykle odpovídá poměrům u hráze přehrady. 2.2 METODIKA HODNOCENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV Množství a podíly jednotlivých skupin fytoplanktonu na celkové biomase byly přímo na odběrovém místě stanoveny ponorným fluorometrem FluoroProbe (BBE Moldaenke, Kiel, Německo). Tento přístroj je schopen rozlišit 4 základní skupiny fytoplanktonu (zelené řasy, hnědé řasy, skrytěnky a sinice) na základě fluorescence fotosyntetických pigmentů přítomných v buňkách těchto organismů. Přístroj lze ponořit až do 5 m hloubky a naměřená data jsou v sekundových intervalech zobrazována na připojeném PC. Během několika desítek vteřin lze získat přehled o jeho výskytu v celém vodním sloupci od hladiny až ke dnu. V grafech prezentovaných v této studii jsou uváděny průměrné koncentrace fytoplanktonu v příhladinové vrstvě -3 cm, tedy v zóně možného kontaktu člověka s vodními organismy. Na základě naměřených dat byl odebrán i vzorek pro další laboratorní analýzy prostřednictvím odběrového přístroje typu Friendinger (opět z hloubky -3 cm). Tyto analýzy zahrnovaly především mikroskopickou taxonomickou determinaci a kvantifikaci jednotlivých rodů a druhů fytoplanktonních organismů. Mikroskopické rozbory odhalí v rámci skupiny sinic potenciální producenty cyanotoxinů, v rámci zelené skupiny rozliší vlastní zelené řasy (Chlorophyta) a krásnoočka (Euglenophyta) a v rámci hnědé skupiny lze určit rozsivky (Bacillariophyceae), zlativky (Chrysophyceae) a obrněnky (Dinophyceae). 5

6 2.3 HODNOCENÍ FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH PARAMETRŮ VODY Z fyzikálně chemických parametrů kvality vody byly měřeny následující: ph množství kyslíku rozpuštěného ve vodě teplota vodivost průhlednost vody. Průhlednost byla měřena Secchiho diskem, ostatní parametry pomocí soupravy Multiline P4 (WTW, Weilheim, Německo) obsahující ph elektrodu SenTix 41, kyslíkovou elektrodu CellOx 325 a vodivostní elektrodu TetraCon 325. Všechny tyto parametry byly opět měřeny 2 cm pod hladinou. Průhlednost vody závisí na množství látek rozpuštěných ve vodě. Během sezóny tak dosahuje nejvyšších hodnot během června při tzv. clear-water phase, tedy období, kdy je jarní rozvoj rozsivek potlačen díky predaci zooplanktonními organismy a nedošlo ještě k letními rozvoji fytoplanktonu (obvykle sinic). Koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě je závislá na teplotě, rozkladu organických látek, množství osvětlení a intenzitě fotosyntézy. Největších hodnot dosahuje ve dne v období s největším rozvojem fytoplanktonu, avšak ve stejném období v noci dochází naopak k jeho rychlému vyčerpání. K jeho poklesu dochází také při rozkladu odumřelé biomasy na podzim. Hodnota ph ovlivňuje chemické a biochemické procesy ve vodách, má vliv na dostupnost některých látek pro vodní organismy. Při velkém rozvoji sinic vodního květu významně stoupá. Vodivost (konduktivita) zprostředkovává poznatek o obsahu iontů, a tím o koncentraci rozpuštěných disociovaných látek. 3. VÝSLEDKY MONITORINGU V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 28 Při prvním odběru dne byla na většině lokalit zaznamenána jarní dominance rozsivek s výskytem zástupců typických pro jarní fytoplankton eutrofních nádrží. Jednalo se především o zástupce centrických rozsivek rodu Stephanodiscus a Cyclostephanos. Sinice v průběhu května tvořily na většině lokalit pouze minoritní složku fytoplanktonu, jednalo se 6

7 navíc o zástupce netvořící typické vodní květy sinic (rody Pseudanabaena a Chroococcus). Ke konci května se zvýšil podíl zelených řas, především rody Desmodesmus, Scenedesmus a Pandorina. Ve větší míře ( 15%) se objevily i skrytěnky nejčastěji zastoupené rodem Rhodomonas. Pouze na lokalitě Rokle ( ) způsobily centrické rozsivky překročení limitu WHO (1 tis. buněk/ml) a to pouze o 625 buněk. Na žádné z dalších monitorovaných lokalit nebyl v květnu limit WHO překročen, celkový počet buněk na mililitr se pohyboval v rozmezí 9-1 tis. b. / ml. Na začátku června dochází k postupnému nárůstu biomasy zelených řas a dominance rozsivek zůstává pouze v horní (přítokové) části nádrže. V polovině června a na začátku července již tvoří hlavní dominantu v celé nádrži kokální zelené řasy rodu Coelastrum a Pediastrum. Sinice se vyskytovaly ojediněle v různých částech nádrže v zanedbatelném množství. Limit WHO byl v tomto období překročen velmi mírně pouze na lokalitě Sokolské koupaliště ( ), způsobený vysokou biomasou zelených řas Coelastrum microporum a Pediastrum boryanum. Na žádné z dalších monitorovaných lokalitách nebyl v červnu a na začátku července limit WHO překročen, celkový počet buněk na mililitr se pohyboval v rozmezí 4,5-11 tis. b. / ml. V polovině července již došlo k nástupu planktonních sinic. V nádrži dominovaly sinice rodu Microcystis (především druh M. aeruginosa), výraznější zastoupení měly i sinice Aphanizomenon flos-aquae a Pseudanabaena mucicola. Celková abundance buněk se zvýšila (8-15 tis. b./ml) a na lokalitách Rokle, Pláž a Rakovec byl překročen limit WHO (1 tis. buněk/ml). Sinice mimo horní přítokovou část (lokalita Mečkov), kde byly dominantní centrické rozsivky, tvořily hlavní složku fytoplanktonu (8-93%). V druhé polovině července se biomasa sinic výrazně zvýšila a mimo lokalitu Mečkov byl u všech lokalit překročen limit WHO, nejvíce na lokalitě Rakovec 3,9 mil. b. / ml. Naprostou dominanci tvořila v celé nádrži kokální sinice Microcystis aeruginosa, v jejímž slizu byla rovněž velmi častá drobná vláknitá sinice Pseudanabaena mucicola. Minoritně se vyskytovaly i další planktonní druhy sinic (Woronichinia naegeliana, M. viridis, M. ichthyoblabe, Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena flos-aquae). Zastoupení ostatních řas bylo vzhledem k biomase sinic zanedbatelné. V první polovině srpna došlo k dalšímu nárůstu sinic, v celé nádrži dominovala sinice Microcystis aeruginosa. Další zástupci fytoplanktonu se vyskytovali ojediněle v minimální abundanci. Limit WHO byl po celý srpen překročen na všech lokalitách s maximem na lokalitě Střed (5,7 mil. b. / ml). Ke konci srpna nedošlo k žádné změně, co se týká složení sinic a řas, pouze se snížila abundance buněk (117 tis.-1,16 mil. b. / ml). 7

8 Na počátku záři došlo k opětovnému zvýšení abundance sinic, druhově pořád převládala kokální sinice Microcystis aeruginosa doplňovaná především druhy M. viridis a M. wesenbergii. Limit WHO pořád překročen na všech lokalitách (54 tis.-3,14 mil. b. / ml). Ke konci září, díky výraznému poklesu teploty vody dochází k výraznému snížení abundance v horní části nádrže (pouze 4,5-5 tis. b. / ml na lokalitách Mečkov a Zouvalka) s dominancí vláknitých druhů sinic (Planktothrix agardhii, Anabaena sigmoidea, Pseudanabaena limnetica). Na ostatních lokalitách byl pořád díky dominanci M. aeruginosa překročen limit WHO, nejvyšší abundance sinic byla na odtoku z nádrže (2,34 mil. b. / ml). Celkově lze vegetační období roku 28 z hlediska rozvoje fytoplanktonu přirovnat k letům před rokem 25, kdy v nádrži převažovaly sinice rodu Microcystis v abundanci milionů buněk v 1 ml. Zajímavé je především srovnání s roky předchozími (25-27), kdy abundance sinic nepřesahovala milion buněk v mililitru a navíc podmínky pro rozvoj sinic vodního květu byly z hlediska teplotních a světelných v průběhu vegetace lepší než v roce letošním. Toto výrazné zvýšení abundance planktonních sinic bylo pravděpodobně způsobeno pozitivním vlivem aplikovaného vápenného hydrátu do nádrže, kdy došlo k urychlení mineralizace sedimentů dna a tím zvýšení dostupnosti biogenů pro primární producenty. Z hlediska výběru místa pro koupání nelze jako nevhodnější doporučit žádnou z lokalit, v minulých letech nejvhodnější lokalita Pláž se v roce 28 výrazně nelišila od lokalit ostatních. Vysoká abundance buněk sinic v celé nádrži již od poloviny července zcela znemožnila využít přehradní nádrž ke koupacím účelům. 8

9 Fytoplankton na Brněnské přehradě v roce 28 (pravá osa ukazuje procentuální zastoupení sinic, levá osa počet buněk v 1 ml vody - zobrazené hodnoty jsou průměrem hodnot ze všech sledovaných lokalit) Fytoplankton na Brněnské přehradě 3 12 Počet buněk fytoplanktonu/ml celkový počet buněk/ml % sinic % sinic 9

10 4. GRAFICKÉ VÝSTUPY 4.1 VERTIKÁLNÍ PROFILY ABUNDANCE FYTOPLANKTONU VE VODNÍM SLOUPCI NA LOKALITĚ HRÁZ

11

12

13

14

15

16 4.2 PROFILY HODNOT CHLOROFYLU-a V RÁMCI NÁDRŽE V JEDNOTLIVÝCH VZORKOVACÍCH TERMÍNECH Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy HRA SOK STR ROK MEC ZOU PLA RAK ZOO lokalita Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy HRA SOK STR ROK MEC ZOU PLA RAK ZOO lokalita 16

17 Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy HRA SOK STR ROK MEC ZOU PLA RAK ZOO lokalita Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] HRA SOK STR ROK MEČ ZOU PLA lokalita RAK ZOO skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy 17

18 Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] HRA SOK STR ROK MEČ ZOU PLA RAK ZOO lokality skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] HRA SOK STR ROK MEČ ZOU PLA RAK ZOO lokalita skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy 18

19 Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy HRA SOK STR ROK MEČ ZOU PLA RAK ZOO lokalita Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy HRA SOK STR ROK MEČ ZOU PLA RAK ZOO lokalita 19

20 Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] HRA SOK STR ROK MEČ ZOU PLA RAK ZOO lokalita skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] HRA SOK STR ROK MEČ ZOU PLA RAK ZOO lokalita skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy 2

21 Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [μg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy HRA SOK STR ROK MEČ ZOU PLA RAK ZOO lokalita Hodnoty chlorofylu-a dne chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy HRA SOK STR ROK MEC ZOU PLA lokalita RAK ZOO 21

22 4.3 SEZÓNNÍ ZMĚNY HODNOT CHLOROFYLU-a NA SLEDOVANÝCH LOKALITÁCH S ROZLIŠENÍM 4 SKUPIN FYTOPLANKTONU Hráz 12 chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy Sokolák chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy Střed chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy 22

23 Rokle chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy Mečkov chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy Zouvalka chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy 23

24 Pláž chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy Rakovec chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy Zoo 6 chlorofyl-a [µg/l] skrytěnky rozsivky sinice zelené řasy 24

25 4.4 ZMĚNY V MNOŽSTVÍ SINIC SLEDOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM MIKROSKOPICKÝCH ROZBORU Hráz 25 počet buněk sinic/ml Sokolák 2 počet buněk sinic/ml

26 Střed 6 počet buněk sinic/ml Rokle 3 počet buněk sinic/ml Mečkov 1 počet buněk sinic/ml

27 Zouvalka 3 počet buněk sinic/ml Pláž počet buněk sinic/ml Rakovec počet buněk sinic/ml

28 Zoo 7 6 počet buněk sinic/ml ZMĚNY V ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH PARAMETRECH VODY Hráz ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm], průhlednost [cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost průhlednost

29 Sokolák ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm], průhlednost [cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost průhlednost Střed ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm], průhlednost [cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost průhlednost Rokle ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm], průhlednost [cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost průhlednost

30 Mečkov ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm], průhlednost [cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost průhlednost Zouvalka ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm], průhlednost [cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost průhlednost Pláž ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm], průhlednost [cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost průhlednost

31 Rakovec ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm], průhlednost [cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost průhlednost Zoo ph, t [ C], O2 [mg/l] O2 [%], vodivost [µs/cm] ph t O2 mg/l O2 % vodivost

32 4.6 VERTIKÁLNÍ PROFILY TEPLOTY A MNOŽSTVÍ KYSLÍKU NA LOKALITĚ HRÁZ května 28 t [ C], O2 [mg/l] hloubka [m] t O2 hloubka [m] 21.května 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 hloubka [m] 4.června 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 32

33 hloubka [m] 18.června 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 hloubka [m] 2.července 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 hloubka [m] 16.července 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 33

34 hloubka [m] 3.července 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 hloubka [m] 13.srpna 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 hloubka [m] 26.srpna 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 34

35 hloubka [m] 1.září 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 hloubka [m] 24.září 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 hloubka [m] 9.října 28 t [ C], O2 [mg/l] t O2 35

36 5. MIKROSKOPICKÉ ANALÝZY 36

37 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE 313 DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 24,4 17,7, 2,6 17,8 6,8 24,6 15,6 13,9 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání byl překročen pouze na lokalite Rokle, způsobily to velmi početné malé centrické rozsivky zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou rozsivky převážně centrické počet druhů (taxonů): 82 převažující rody na nádrži: rozsivky rodu Cyclostephanos a Nitzschia sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě Rakovec, kde predstavují 25% fytoplanktonu sinice druhové složení: především sinice rodu Pseudanabaena a Chroococcus Microcystis zatím nezaznamenána stav lokality pláž: celkový počet b. dosahuje 2/3 buněk hygienického limitu, sinice tvoří 2% fytopl. předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nárustu biomasy řas a sinic 37

38 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE 139 DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 6,7, 9,2 12,1 47,8 45,9 34,4 57,7 54,4 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání nebyl překročen zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v různých částech nádrže rozsivky, skrytěnky, sinice nebo zelené řasy počet druhů (taxonů): 81 převažující rody na nádrži: rozsivky rodu Cyclostephanos, skrytěnky rodu Rhodomonas sinice rodu Pseudanabaena a zelene řasy rodu Pandorina sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě Hráz, kde predstavují 58% fytoplanktonu sinice druhové složení: především sinice rodu Pseudanabaena a Aphanocapsa Microcystis zatím nezaznamenána stav lokality pláž: celkový počet buněk je velmi nízký předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nárustu biomasy řas a sinic 38

39 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE 78 XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE 329 CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 1,9 1,3 11,2,,,,,, *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání nebyl překročen zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v různých částech nádrže rozsivky a zelené řasy počet druhů (taxonů): 7 převažující rody na nádrži: rozsivky rodu Cyclostephanos (horní část) zelene řasy rodu Coelastrum a Pediastrum nejvíce zaznamenáno na lokalitě Rokle, kde predstavují 11% sinice množství (b/ml): fytoplanktonu sinice druhové složení: ojedinělý výskyt několika rodů Microcystis zaznamenána na lokalitě Mečkov (jedna kolonie) stav lokality pláž: celkový počet buněk je velmi nízký předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nárustu biomasy řas a sinic 39

40 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE 313 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!),8 1,4,4, 6,2, 12,1 6,6, *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání byl překročen na lokalitě Sokolák zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v celé nádrži zelené řasy počet druhů (taxonů): 8 zelené řasy rodu Coelastrum a převažující rody na nádrži: Pediastrum sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě Rakovec, kde predstavují 12% fytoplanktonu nejvíce druhy Anabaena sigmoidea, Aphanizomenon flosaquae sinice druhové složení: Microcystis zaznamenána na lokalitách Pláž, Rakovec, Hráz stav lokality pláž: bez sinic, celkový počet buněk je pod hygienickým limitem předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nárustu biomasy řas a sinic 4

41 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE 625 XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE 125 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!), 3,1,8,6,, 6,1,6 1,9 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání nebyl překročen zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v celé nádrži zelené řasy počet druhů (taxonů): 7 převažující rody na nádrži: zelené řasy rodu Coelastrum, Pediastrum, Oocystis a Phacotus nejvíce zaznamenáno na lokalitě Rakovec, kde predstavují 6% sinice množství (b/ml): fytoplanktonu sinice druhové složení: nejvíce pikoplanktonní druhy sinic Microcystis zaznamenána pouze na lokalitě Rokle stav lokality pláž: bez planktonních sinic, celkový počet buněk je pod hygienickým limitem předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nárustu biomasy řas a sinic 41

42 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE 625 XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE 125 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml červeně označeny lokality s překročením hygienického limitu (1. buněk/ml) Dominanta Microcystis aeruginosa, Microcystis viridis, Microcystis flos-aquae a Aphanizomenon sp. 42

43 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE 625 XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE 156 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!), 86,3 86,2 8,1 86,2 56,3 81,5 93,4 39,8 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání byl překročen na třech lokalitách zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v celé nádrži sinice počet druhů (taxonů): 76 převažující rody na nádrži: sinice rodu Microcystis aaphanizomenon sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě Rokle, kde predstavují 86% fytoplanktonu nejvíce Microcystis aeruginosa, Aphanizomenon flos-aquae Microcystis zaznamenána na všech lokalitách mimo lokalitu Mečkov sinice druhové složení: Microcystis zaznamenána na všech lokalitách mimo lokalitu Mečkov stav lokality pláž: planktonních sinic 9 tis., celkový počet buněk je nad hygienickým limitem předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nárustu biomasy řas a sinic 43

44 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE 156 XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE 78 CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 5, 98,8 98,7 99,4 99,7 99,9 99,9 99,9 99,4 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání byl překročen na 8 lokalitách zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v celé nádrži sinice počet druhů (taxonů): 61 převažující rody na nádrži: sinice rodu Microcystis sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě Rakovec, kde predstavují 99,9% fytoplanktonu sinice druhové složení: nejvíce Microcystis aeruginosa Microcystis zaznamenána na všech lokalitách stav lokality pláž: planktonních sinic 485 tis., celkový počet buněk je výrazně nad hygienickým limitem předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nárustu biomasy řas a sinic 44

45 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE 313 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 99,5 99,9 1, 1, 1, 1, 1, 1, 99,9 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání byl překročen na všech lokalitách zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v celé nádrži sinice počet druhů (taxonů): 32 převažující rody na nádrži: sinice Microcystis aeruginosa nejvíce zaznamenáno na lokalitě Střed, kde predstavují 1% sinice množství (b/ml): fytoplanktonu sinice druhové složení: nejvíce Microcystis aeruginosa Microcystis zaznamenána na všech lokalitách stav lokality pláž: planktonních sinic 4,3 mil., celkový počet buněk je výrazně nad hygienickým limitem předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nárustu biomasy řas a sinic 45

46 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE 63 DINOPHYCEAE 563 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 96,8 99,4 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 1, 99,9 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání byl překročen na všech lokalitách zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v celé nádrži sinice počet druhů (taxonů): 39 převažující rody na nádrži: sinice Microcystis aeruginosa nejvíce zaznamenáno na lokalitě Hráz, kde predstavují 1% sinice množství (b/ml): fytoplanktonu sinice druhové složení: nejvíce Microcystis aeruginosa Microcystis zaznamenána na všech lokalitách stav lokality pláž: planktonních sinic 431 tis., celkový počet buněk je výrazně nad hygienickým limitem předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad poklesu biomasy sinic 46

47 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok. 75 CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE 125 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 99,4 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 1, 99,9 99,7 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání byl překročen na všech lokalitách zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v celé nádrži sinice počet druhů (taxonů): 28 převažující rody na nádrži: sinice Microcystis aeruginosa sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě Rakovec, kde predstavují 1% fytoplanktonu sinice druhové složení: nejvíce Microcystis aeruginosa Microcystis zaznamenána na všech lokalitách stav lokality pláž: planktonních sinic 65 tis., celkový počet buněk je výrazně nad hygienickým limitem předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad poklesu biomasy řas a sinic 47

48 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich. CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE 18 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 67,6 51,1 99,7 99,8 1, 99,8 99,9 1, 99,9 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit pro koupání byl překročen na všech lokalitách mimo lokality hygienický limit (1tis. b/ml): Mečkov a Zouvalka zastoupení taxonomických skupin: dominantní skupinou řas jsou v celé nádrži sinice počet druhů (taxonů): 5 převažující rody na nádrži: sinice rodu Microcystis sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě Hráz kde predstavují 1% fytoplanktonu sinice druhové složení: nejvíce Microcystis aeruginosa Microcystis zaznamenána na všech lokalitách stav lokality pláž: planktonních sinic 15 tis., celkový počet buněk je mírně nad hygienickým limitem předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad poklesu biomasy řas a sinic 48

49 Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) Mečkov Zouvalka Rokle Pláž Sokolák Střed Rakovec Hráz Odtok (zoo) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHLOROPHYCEAE trich CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE 26 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa!) 24,7 14,5 68, 85,7 29,3 7,8 52,2 46,9 75,2 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen červeně Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání nebyl překročen na žádné z lokalit a Zouvalka zastoupení taxonomických skupin: bez výrazné dominantní skupiny řas počet druhů (taxonů): 52 převažující rody na nádrži: sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě Pláž kde predstavují 85,7% fytoplanktonu sinice druhové složení: nejvíce Microcystis aeruginosa stav lokality pláž: minimální množství sinic a řas předpokládaný vývoj v 14ti dnech: předpoklad nízké biomasy biomasy řas a sinic 49

50 6. ZÁVĚR Hodnocení změn v množství a složení fytoplanktonního společenstva Brněnské přehrady v roce 28 Při prvním odběru dne byla na většině lokalit zaznamenána jarní dominance rozsivek s výskytem zástupců typických pro jarní fytoplankton eutrofních nádrží. Jednalo se především o zástupce centrických rozsivek rodu Stephanodiscus a Cyclostephanos. Sinice v průběhu května tvořily na většině lokalit pouze minoritní složku fytoplanktonu, jednalo se navíc o zástupce netvořící typické vodní květy sinic (rody Pseudanabaena a Chroococcus). Ke konci května se zvýšil podíl zelených řas, především rody Desmodesmus, Scenedesmus a Pandorina. Ve větší míře ( 15%) se objevily i skrytěnky nejčastěji zastoupené rodem Rhodomonas. Pouze na lokalitě Rokle ( ) způsobily centrické rozsivky překročení limitu WHO (1 tis. buněk/ml) a to pouze o 625 buněk. Na žádné z dalších monitorovaných lokalit nebyl v květnu limit WHO překročen, celkový počet buněk na mililitr se pohyboval v rozmezí 9-1 tis. b. / ml. Na začátku června dochází k postupnému nárůstu biomasy zelených řas a dominance rozsivek zůstává pouze v horní (přítokové) části nádrže. V polovině června a na začátku července již tvoří hlavní dominantu v celé nádrži kokální zelené řasy rodu Coelastrum a Pediastrum. Sinice se vyskytovaly ojediněle v různých částech nádrže v zanedbatelném množství. Limit WHO byl v tomto období překročen velmi mírně pouze na lokalitě Sokolák ( ), způsobený vysokou biomasou zelených řas Coelastrum microporum a Pediastrum boryanum. Na žádné z dalších monitorovaných lokalitách nebyl v červnu a na začátku července limit WHO překročen, celkový počet buněk na mililitr se pohyboval v rozmezí 4,5-11 tis. b. / ml. V polovině července již došlo k nástupu planktonních sinic. V nádrži dominovaly sinice rodu Microcystis (především druh M. aeruginosa), výraznější zastoupení měly i sinice Aphanizomenon flos-aquae a Pseudanabaena mucicola. Celková abundance buněk se zvýšila (8-15 tis. b./ml) a na lokalitách Rokle, Pláž a Rakovec byl překročen limit WHO (1 tis. buněk/ml). Sinice mimo horní přítokovou část (lokalita Mečkov), kde byly dominantní centrické rozsivky, tvořily hlavní složku fytoplanktonu (8-93%). V druhé polovině července se biomasa sinic výrazně zvýšila a mimo lokalitu Mečkov byl u všech lokalit překročen limit WHO, nejvíce na lokalitě Rakovec 3,9 mil. b. / ml. Naprostou dominanci tvořila v celé nádrži kokální sinice Microcystis aeruginosa, v jejímž slizu byla rovněž velmi častá drobná vláknitá sinice Pseudanabaena mucicola. Minoritně se vyskytovaly i další planktonní druhy sinic (Woronichinia naegeliana, M. viridis, M. ichthyoblabe, Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena flos-aquae). Zastoupení ostatních řas bylo vzhledem k biomase sinic zanedbatelné. V první polovině srpna došlo k dalšímu nárůstu sinic, v celé nádrži dominovala sinice Microcystis aeruginosa. Další zástupci fytoplanktonu se vyskytovali ojediněle v minimální abundanci. Limit WHO byl po celý srpen překročen na všech lokalitách s maximem na lokalitě Střed (5,7 mil. b. / ml). Ke konci srpna nedošlo k žádné změně, co se týká složení sinic a řas, pouze se snížila abundance buněk (117 tis.-1,16 mil. b. / ml). Na počátku září došlo k opětovnému zvýšení abundance sinic, druhově pořád převládala kokální sinice Microcystis aeruginosa doplňovaná především druhy M. viridis a M. wesenbergii. Limit WHO pořád překročen na všech lokalitách (54 tis.-3,14 mil. b. / ml). Ke konci září, díky výraznému poklesu teploty vody dochází k výraznému snížení abundance v horní části nádrže (pouze 4,5-5 tis. b. / ml na lokalitách Mečkov a Zouvalka) s dominancí vláknitých druhů sinic (Planktothrix agardhii, Anabaena sigmoidea, Pseudanabaena limnetica). Na ostatních lokalitách byl pořád díky dominanci M. aeruginosa překročen limit WHO, nejvyšší abundance sinic byla na odtoku z nádrže (2,34 mil. b. / ml). 5

51 Celkově lze vegetační období roku 28 z hlediska rozvoje fytoplanktonu přirovnat k letům před rokem 25, kdy v nádrži převažovaly sinice rodu Microcystis v abundanci milionů buněk v 1 ml. Zajímavé je především srovnání s roky předchozími (25-27), kdy abundance sinic nepřesahovala milion buněk v mililitru a navíc podmínky pro rozvoj sinic vodního květu byly z hlediska teplotních a světelných v průběhu vegetace lepší než v roce letošním. Z hlediska výběru místa pro koupání nelze jako nevhodnější doporučit žádnou z lokalit, v minulých letech nejvhodnější lokalita Pláž se v roce 28 výrazně nelišila od lokalit ostatních. Vysoká abundance buněk sinic v celé nádrži již od poloviny července zcela znemožnila využít přehradní nádrž ke koupacím účelům. Za kolektiv autorů: Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. 51

52 52

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010 Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 21 Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Doc. Ing. Radovan

Více

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Ročenka 2007/2008 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 ROZVOJ FYTOPLANKTONU V JEDNOTLIVÝCH NÁDRŽÍCH...

Více

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Vyhodnocení PT # V//5 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann..5 upravená prezentace pro zveřejnění na internetu Počet účastníků stanovení

Více

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Sdružení Flos Aquae Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Ing. Marcela Lagová Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Brno, květen 2013

Více

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ V OBDOBÍ ČERVEN ZÁŘÍ 26 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE 2001. Monitoring of plankton communities and hydrochemical parameters on Lednice ponds during the year 2001.

Více

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Petr Pumann, Lenka Šejnohová Determinační schůzka CCT 15.5.2009, Brno upraveno pro publikaci na internetu Metody pro stanovení fytoplanktonu mikroskopické

Více

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD Petr Pumann, Tereza Pouzarová Státní Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Státní Zdroje dat IS PiVo data od roku 2004 Programy zkoušení způsobilosti

Více

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách?

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Petr Pumann Státní 51. pracovní konference České algologické společnosti 20.-23. září 2010, Olomouc Sledované přírodní koupací vody v ČR Státní

Více

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH NÁDRŽÍ V POVODÍ MORAVY V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Část 1 Úvod Pro sledování

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny Projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži Stručný výtah ze závěrečné zprávy k tomuto projektu CÍLE PROJEKTU Cílem projektu Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži je snížení eutrofizace

Více

Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005

Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005 Association Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005 Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Mgr.

Více

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Petr Pumann Státní zdravotní ústav, NRC pro pitnou vodu 8. celostátní pracovní setkání k problematice pitných a koupacích vod Praha, Státní

Více

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Seminář Laboratorní metody, vzorkování a způsoby hodnocení povrchových vod ke koupání Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., 29.4.2014 Petr Pumann

Více

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Petr Pumann, Tereza Pouzarová Vodárenská biologie 2014 5.-6.2.2014, Praha Standardní metodiky pro mikroskopickou kvantifikaci sinic a předpisy

Více

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře PT#V/8/2014 Odběry vzorků přírodní koupaliště Připravil: Petr Pumann, Státní zdravotní ústav, 7.6.2014

Více

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Mapy a umístění rybník Zhejral VN Karhov Rybník Zhejral (49 º 13'12.975''N; 15º18 48.557''E) Zatopená plocha: 14,46 ha

Více

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková Rybník Svet na medirytine Pavliny Schwarzenbergove Vzorkování Vzorkování bylo v r. 2004 zahuštěno na týdenní intervaly. Celkem bylo odebráno 32 vzorků (každý zahrnoval

Více

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu Lenka Šejnohová & kol. Determinační schůzka CCT, 8. 9. 2006 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 529017 (IDPFVK) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) koupaliště Džbán (i) Nadmořská

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Monitoring nádrží: V rámci monitoringu jakosti vody sleduje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím

Více

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA PODLE ČSN EN ISO/IEC 17043, REG. Č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Monitoring nádrží: Monitoring jakosti vody zajišťuje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím svých

Více

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Orlík - vltavské rameno (m) (i) Nadmořská výška 354

Více

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/5/2013 21.11.2013 upraveno pro zveřejnění

Více

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ Mgr. ZLATICA NOVOTNÁ Doc. Ing. BLAHOSLAV MARŠÁLEK, CSc. Ing. MARTIN TRTÍLEK Ing. TOMÁŠ RATAJ CENTRUM PRO CYANOBAKTERIE A JEJICH TOXINY, BÚ AVČR Photon System Instrument,

Více

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Úvod V roce 2012 jsme sledovali čtrnáct vodárenských nádrží, ze

Více

Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2009 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015 Ing. Jan Potužák, Ph.D., RNDr. Richard Faina, RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. České Budějovice, prosinec 2015 Název a sídlo organizace: Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Organizace realizující

Více

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140006 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Luhačovice Nadmořská výška [m] 279,75 Plocha nádrže [ha] 40 Základní

Více

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic Profil vod ke koupání Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524006 (IDPFVK) (m) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2013 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Úvod V roce 2013 jsme podobně jako v roce 2012 sledovali čtrnáct

Více

PRIMÁRNÍ PRODUKCE. CO 2 + H 2 A světlo, fotosyntetický pigment (CH 2 O) + H 2 O + 2A

PRIMÁRNÍ PRODUKCE. CO 2 + H 2 A světlo, fotosyntetický pigment (CH 2 O) + H 2 O + 2A PRIMÁRNÍ PRODUKCE PP je závislá na biochemických procesech fotosyntézy autotrofních organizmů její množství je dáno množstvím dostupných živin v systému produktem je biomasa vytvořená za časovou jednotku

Více

Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová

Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová katedra botaniky Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oskacelova@prf.jcu.cz

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2012 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - koupaliště ve volné přírodě Hostivař Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) (m) 529014

Více

VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN

VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN AECOM CZ, s.r.o., Dr. Ing. Monika Stavělová VŠCHT, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. ÚVOD - projekt sanace ropných lagun pro zahraničního

Více

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007)

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpracovala: RNDr.Olga Skácelová, Ph.D. Moravské zemské muzeum Zelný trh 6, 659 37 Brno Luží u Lovětína: odběry 11.8.2006

Více

Profil vod ke koupání - VN Slapy - dolní část

Profil vod ke koupání - VN Slapy - dolní část Profil vod ke koupání VN Slapy dolní část Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) (m) 529018 Název

Více

Věc: Metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu k ukazateli microcystin-lr a vyhlášce č. 252/2004 Sb.

Věc: Metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu k ukazateli microcystin-lr a vyhlášce č. 252/2004 Sb. STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Datum: 31.5.2005 Naše čís. jednací: Vaše čís. jednací: CHŽP-326/05 Věc: Metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu k ukazateli microcystin-lr a vyhlášce

Více

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Josef Hejzlar Petr Znachor Zuzana Sobolíková Vladimír Rohlík Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hydrobiologický ústav České Budějovice

Více

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC Petr Pumann Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Dlouhá cesta 15.2.2006 - směrnice 2006/7/ES září 2006 - návrh vyhlášky na

Více

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinační praktikum PřF UK, 19. 11. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, Botanický ústav AVČR, Brno Oddělení experimentální fykologie

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ cíl praktického cvičení: na konkrétním materiálu se seznámit s reprezentativními zástupci nejdůležitějších systematických

Více

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Martin Neruda, Jana Říhová Ambrožová, Iva Machová, Karel Kubát, Ladislava Filipová, Michal Holec, Diana Holcová Název projektu: DOPADY

Více

Funkční skupiny fytoplanktonu Rodan Geriš,, Povodí Moravy s.p. Fytoplankton, ve kterém dominují rozsivky! Obecně se vyvíjí v dobře e promích chávané, často chladné vodě v moři i i v jezerech! Jedna z prvních

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta Bakalářská práce Srovnání fytoplanktonu rybníků s polním a lesním úvodím v okolí Branišova Tomáš Hauer Vedoucí práce : Prof. RNDr. Jiří Komárek,

Více

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie Zátiší 728/II 389 25 Vodňany Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického

Více

Profil vod ke koupání - jezero Poděbrady

Profil vod ke koupání - jezero Poděbrady Profil vod ke koupání - jezero Poděbrady Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 109201 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524014 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) Babylon (m) (i) Nadmořská výška

Více

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola)

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/4/2012 14.6.2012 Státní

Více

Sezónní peridicita planktonu. PEG model

Sezónní peridicita planktonu. PEG model Sezónní peridicita planktonu PEG model Paradox planktonu Paradox planktonu Vysvětlení ke kompetičnímu vytěsnění nutné déle trvající stálé podmínky, rozdíly v kompetičních schopnostech jsou asi příliš malé

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Kristýna

Profil vod ke koupání - koupaliště Kristýna Profil vod ke koupání - koupaliště Kristýna Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207501 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání

Více

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:

Více

Přírodní koupací vody v ČR (monitoring kvality)

Přírodní koupací vody v ČR (monitoring kvality) Přírodní koupací vody v ČR (monitoring kvality) Petr Pumann Diskuzní seminář Stav povrchových vod v ČR - sinice a jiné problémy 1.9.2015, Praha Proč monitorovat koupací vody? 1. informace pro koupající

Více

1 Profil vod ke koupání VN Plumlov. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Plumlov. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Plumlov Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Plumlov Nadmořská výška [m] 273,58 Plocha nádrţe [ha] 66 Základní hydrologická

Více

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita Sinice vodních květů v ČR Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie

Více

Řasy a sinice ve vodárenství

Řasy a sinice ve vodárenství Řasy a sinice ve vodárenství Sinice a řasy ve vodárenské a hygienické praxi Přírodovědecká fakulta UK, 28.-29.3.2009 Petr Pumann, Rizikové faktory v pitné vodě Je dobré uvědomit, že sinice a řasy nejsou

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska množství spadlých srážek byl rok 2009 jako celek

Více

Mikrocystin-LR - legislativa, analytika, screeningové výsledky

Mikrocystin-LR - legislativa, analytika, screeningové výsledky Mikrocystin-LR - legislativa, analytika, screeningové výsledky Ing. Bohdana Krčová Ing. Radka Hušková Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 Hostivař, e-mail: bohdana.krcova@pvk.cz;

Více

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy)

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy) Profil vod ke koupání - VN Orlík - střed (VN Orlík - Podskalí, VN Orlík - ATC Radava) Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke

Více

Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Fotodokumentace mikroskopických nálezů Řešeno v rámci projektu TAČR č. TA 01020592 Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů (2011-2014). Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Více

Metodický návod pro přírodní koupaliště a koupací oblasti & další požadavky nové legislativy pro přírodní koupací vody

Metodický návod pro přírodní koupaliště a koupací oblasti & další požadavky nové legislativy pro přírodní koupací vody Metodický návod pro přírodní koupaliště a koupací oblasti & další požadavky nové legislativy pro přírodní koupací vody Petr Pumann KONZULTAČNÍ DEN SZÚ Oddělení hygieny vody a NRC pro pitnou vodu Praha,

Více

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Tunel Umiray Macua, Filipíny hydrogeologický monitoring Jitka Novotná1, Pavel Blaha2, Roman Duras3 1 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 novotna@geotest.cz 2 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 blaha@geotest.cz

Více

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Obsahem tohoto dokumentu je certifikovaná metodika, která

Více

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr Hašler: Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb 1 Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr H a š l e r Algologická laboratoř, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého

Více

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - Druhy a typy vod Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - stojaté (lentické) a tekoucí (lotické) Z

Více

Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec

Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec Jaroslav Jandl & kolektiv Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Úpravna vody Švařec upravuje povrchovou vodu z údolní nádrže Vír. Odběr surové vody je možný ze tří

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1. Mgr. Jan Holeček. jan.holecek@geology.

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1. Mgr. Jan Holeček. jan.holecek@geology. STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1 Mgr. Jan Holeček jan.holecek@geology.cz 1 Hydrochemické parametry ve vodách Běžnou součástí studia geochemie

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1013

CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Datum: 30. 12. 2012 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_269 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Zpráva z projektu "Rybníík Svět" za r.. 2014.. Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Rozsivka Aulacoseira granulata a sinice Synechococcus sp. v UV a ve viditelném světle J. Lukavský, H. Strusková,

Více

Otázka: Řasy. Předmět: Biologie. Přidal(a): mrazkovalucka96

Otázka: Řasy. Předmět: Biologie. Přidal(a): mrazkovalucka96 Otázka: Řasy Předmět: Biologie Přidal(a): mrazkovalucka96 Řasy (algae=řasy) - různorodá skupina eukaryotických autotrofních organismů, které se vyskytují v moři, ve sladké vodě a méně často v půdě nebo

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ MONITOROVACÍ KALENDÁŘ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ MONITOROVACÍ KALENDÁŘ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ Číslo jednací: KHSV/4619/2013/JI/HOK/Fiš Jihlava 19.dubna 2013 Spisová značka: S-KHSV/4619/2013/HOK/Fiš MONITOROVACÍ KALENDÁŘ Krajská hygienická

Více

Hodnocení zdravotního rizika z vodního lyžování

Hodnocení zdravotního rizika z vodního lyžování Hodnocení ho rizika z vodního lyžování František Kožíšek 1,2, Petr Pumann 1, Tereza Pouzarová 1, Veronika Svobodová 1 1, Praha 2 3. lékařská fakulta UK, Praha Konzultační den SZÚ-CZŽP Aktuální témata z

Více

Výběr substrátu při odběru fytobentosu

Výběr substrátu při odběru fytobentosu Výběr substrátu při odběru fytobentosu lze ovlivnit výsledky monitoringu? Mgr. Lenka Šejnohová BU AVČR, Brno Označení společenstev dle typu substrátů epifyton taxony uzpůsobené k osidlování mechorostů,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz,id: xwsai7r Č.j.: KHSZL 08842/2014

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

Protokol PT#V/5/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

Protokol PT#V/5/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Protokol Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Pokud jsou některé údaje chybné, neúplné nebo zastaralé, prosíme opravte je. Vyplňují se pouze

Více

správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře

správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře Test byl připraven v rámci projektu TA01020675 - Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání. Malý test znalostí odběrových skupin: Přírodniny vyskytující se na Šeberáku

Více

Koupací oblasti ČR a problémy s jejich vymezováním

Koupací oblasti ČR a problémy s jejich vymezováním Koupací oblasti ČR a problémy s jejich vymezováním Petr Pumann, Filip Kothan konference Vodní nádrže 2015 6. - 7. 10. 2015, Brno Kolik lidí se u nás koupe? INRES-SORES (2014) - reprezentativní vzorek populace

Více

1 Profil vod ke koupání VN Nové Mlýny - horní nádrž - laguny. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Nové Mlýny - horní nádrž - laguny. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Nové Mlýny - horní nádrž - laguny Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 130011 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Nové Mlýny - horní nádrž - laguny Nadmořská výška

Více

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU Your Name and Company Lucie Doležalová, Dana Komínková, Lucie Večeřová, Jana Nábělková lucie.dolezalova@fsv.cvut.cz kominkova@fsv.cvut.cz ČVUT v Praze, fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického

Více

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Czech Phycology, Olomouc, 1: 45-51, 2001 45 Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Seasonal dynamic of the phytoplankton in two fishponds near Protivanov (Moravia, the Czech Republic)

Více

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE 26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE Tereza Lévová Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb 1. Problematika splavenin - obecně Problematika

Více

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň www.alga.cz eustigmatos@gmail.com

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r Č.j.: KHSZL08817/2015

Více

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 9: Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Koloběh dusíku Dusík je jedním z hlavních biogenních prvků Hlavní zásobník : atmosféra, plynný

Více

VYHODNOCENÍ PŘÍPRAVKŮ PRO OMEZENÍ ROZVOJE SINIC V NÁDRŽI SKALKA

VYHODNOCENÍ PŘÍPRAVKŮ PRO OMEZENÍ ROZVOJE SINIC V NÁDRŽI SKALKA Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do Vaší budoucnosti. Dotační titul: Operační program přeshraniční spolupráce Cíl3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 27-213 Číslo projektu

Více

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod

Více

Profil vod ke koupání - VN Seč

Profil vod ke koupání - VN Seč Profil vod ke koupání - VN Seč Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 103001 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN Seč

Více