Stav přípravy a výstavby dálnice D3 a rychlostní silnice R3 Praha - Tábor - Č. Budějovice - st. hranice ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stav přípravy a výstavby dálnice D3 a rychlostní silnice R3 Praha - Tábor - Č. Budějovice - st. hranice ČR"

Transkript

1 Stav přípravy a výstavby dálnice D3 a rychlostní silnice R3 Praha - Tábor - Č. Budějovice - st. hranice ČR ÚSEK DÉLKA ÚSEKU KATEGORIE D 3 varianta Západní (dříve Stabilizovaná ) 0301 Praha Jílové 9,37 km D 27,5/ Jílové Hostěradice 4,92 km D 27,5/ Hostěradice Václavice 11,45 km D 27,5/ Václavice Voračice 16,52 km D 27,5/ /I Voračice Nová Hospoda 16,83 km D 27,5/120 varianta Východní (dříve Promika ) úsek A Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) Poříčí nad Sázavou subvarianta a2 19,45 km D 27,5/120 subvarianta a3 19,32 km D 27,5/120 úsek B Poříčí nad Sáz. MÚK Bystřice 14,19 km D 27,7/120 úsek C MÚK Bystřice MÚK Mezno subvarianta c1 27,83 km D 27,5/120 subvarianta c3 24,95 km D 27,5/120 subvarianta c4 24,76 km D 27,5/120 ustálená varianta 0305/II Nová Hospoda Mezno 1,70 km D 26,5/120 hranice kraje 0306/I Mezno Chotoviny 6,80 km D 26,5/ /II Chotoviny - Tábor 8,60 km D 26,5/ A Tábor - Soběslav 16,30 km D 27,5/ B most přes rybník Koberný 0,575 km D 27,5/ C most přes Černovický potok 0,765 km D 27,5/ A Soběslav Veselí nad Lužnicí 7,651 km D 27,5/ B most přes Lužnici 1,063 km D 27,5/ C Veselí nad Lužnicí Bošilec 5,622 km D 27,5/ /I Bošilec Ševětín 8,10 km D 27,5/ /II Ševětín Borek 10,70 km D 27,5/ /III Borek Úsilné 3,15 km D 27,5/ /I Úsilné Hodějovice 7,20 km D 27,5/ /II A Hodějovice Krasejovka 9,05 km D 27,5/ /II B Krasejovka Třebonín 3,50 km D 27,5/120 R Třebonín Kaplice nádraží 8,55 km R 25,5/ /I Kaplice nádraží Nažidla 12,00 km R 25,5/ /II Nažidla - Dvořiště 3,55 km R 25,5/120

2 Dálnice D3 Praha - Tábor - Č.Budějovice - st. hranice ČR Rakousko Středočeský kraj: stavby zajišťované ŘSD ČR Správou Praha / /1/ vč. D Praha Jílové dl. 9,37 km D Jílové Hostěradice dl. 4,92 km D Hostěradice Václavice dl.11,45 km D Václavice Voračice dl. 16,52 km D3 0305/1 Voračice Nová Hospoda dl.16,83 km Na všechny uvedené úseky varianty Západní (dříve Stabilizovaná), byly zpracovány vyhledávací studie, čímž se ověřila technická realizovatelnost trasy. Dlouhodobě probíhal proces pořizování Územního plánu Velkého územního celku (ÚP VÚC) Pražský region a Benešovsko, během kterého se opět posuzovaly navržené varianty vedení dálnice územím Středočeského kraje. Z posouzení vyšla jako celkově nejoptimálnější varianta Západní. Do procesu pořizování ÚP VÚC vstoupila vláda ČR a svým usnesením č.1643 ze dne potvrdila pro další sledování variantu Západní. Problematika výběru trasy byla završena dne , schválením obou územních plánů, Zastupitelstvem Středočeského kraje. V současné době probíhá proces posouzení staveb z hlediska dopadů na životní prostředí podle zákona100/2001 Sb. (EIA). Byla předložena oznámení záměru, zvlášť pro stavby a (z důvodu možností etapovitého zprovoznění). Pro stavby (tzv. 1.etapa) jsou vydány závěry zjišťovacího řízení, které přikazují sledovat a porovnat rovněž variantu Východní (dříve Promika), modifikovanou do normových parametrů. Tento požadavek byl podpořen usnesením vlády ČR č.1064 ze dne , které uložilo ministru dopravy a ministru životního prostředí ustanovit komisi odborníků, která vyhodnotí variantní řešení trasy D3 ve STC kraji. Komise zahájila svou činnost a ŘSD ČR předalo komisi zprávu o vývoji posuzovacího procesu, nechalo zpracovat Studii alternativní trasy dálnice D3 v úseku Praha Mezno (zpracovatel PUDIS, a.s. - 02/2008) a Komparativní studie hodnotící vedení trasy D3 v Západní i Východní variantě z hlediska technického (zpracovatel CityPlan spol. s r.o. 11/2008 ) a demografického (zpracovatel Aurs spol. s r.o. - 11/2008). Se studiemi byla rovněž seznámena i široká veřejnost a představitelé samosprávných orgánů a organizací dotčených oblastí vedení tras dálnice D3 v regionu Benešovska, na shromáždění dne v Benešově. Samotná komise na svých jednáních během dvou let řešila mnoho připomínek, zejména ze strany zástupců ministerstva životního prostředí, a proto mimo jiné nechala dopracovat Komparativní studie o připomínky MŽP ČR. Přes uvedená fakta se odborným zástupcům MD ČR a MŽP ČR nepodařilo najít společné řešení a na jednání dne připravily obě strany samostatné výsledné doporučení, které předložily svým ministrům. Na závěrečném jednání komise dne bylo v této záležitosti hlasováno následovně: 5 hlasů pro západní variantu, 4 hlasy pro východní variantu a 1 člen se zdržel hlasování. Na tomto místě je zapotřebí dodat, že v průběhu dvouletého jednání komise odborníků byly zpracovány investiční záměry pro všechny úseky ( /1) varianty Západní a v lednu 2008 byly odsouhlaseny MD ČR. V pracovním pořádku a v souladu se Závěry 2

3 zjišťovacích řízení MŽP ČR ze a a na základě výsledku výběrového řízení ze dne na dodavatele dokumentace, nechalo ŘSD ČR zpracovat dokumentaci pro EIA. Se zpracovatelem Pragoprojekt, a.s., byla uzavřena smlouva o dílo na dodávku dokumentace, která posoudí dopady vedení trasy dálnice D3, ve variantě Západní i ve variantě Východní, na životní prostředí. Koncem roku 2009 zpracoval Pragoprojekt, a.s.technickou studii, která je hlavním podkladem pro tuto dokumentaci EIA, jejíž výsledky však budou známy až koncem roku D3 0305/II Nová Hospoda - Mezno (km 62,300 64,000 ) dl. 1,7 km Kategorie : D 26,5/120 Úsek 0305-II Nová Hospoda - Mezno je rozdělen na 2 etapy. I.etapa byla přičleněna zhotoviteli stavby 0306-I Mezno - Chotoviny jako vícepráce a slouží k zajištění napojení stavby0306-i na silnici I/3. I.etapu. Tvoří ji objekty hlavní trasy (v části poloviční profil dálnice a provizorní napojení na silnici I/3, částečné zemní práce na tělese), poloviční profily mostních objektů, přeložky silnic, část odvodnění. II.etapa představuje zbývající stavební objekty stavby 0305-II, které nepodmiňují zprovoznění sousední stavby 0306-I (definitivní rozsah hl. trasy, odpočívky, rekultivace, část SOS-DIS systému apod.) Výstavba proběhla v roce 2008 a Úsek je v provozu, na části probíhá kolaudační řízení, část 0305/II 2.stavba byla zprovozněna v 12/2009. Jihočeský kraj: stavby zajišťované ŘSD ČR Správou České Budějovice. D3 0306/I Mezno - Chotoviny (km 64,000 70,800 ) dl. 6,8 km Kategorie : D 26,5/120 Stavba byla ke dni uvedena do předčasného užívání veřejností společně s částí stavby 0305-II Napojení na I/3. Probíhají dokončovací práce. Současná výstavba dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí Zahrnuje stavby: Rekonstrukce dvoupruhu Rekonstrukce čtyřpruhu 0307A Tábor Soběslav 0307B Most přes rybník Koberný 0307C Most přes Černovický potok 0308A Soběslav - Veselí nad Lužnicí 0308B Most přes Lužnicí Na uvedený soubor staveb proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a byl komisí vybrán vítězný uchazeč. S vítězným uchazečem Sdružením D3 Tábor Veselí nad Lužnicí (vedoucí sdružení Strabag, a.s. účastníci Metrostav, a.s., Inženierské stavby, a.s., EUROVIA CS, a.s.). byla podepsána smlouva. Realizace byla zahájena stavbou 0307B mostem přes rybník Koberný v 09/2008 a rekonstrukcí dvoupruhu v 10/2008. V současnosti probíhají na 60% trasy stavební nebo přípravné práce. Je zajištěno cca 120 stavebních povolení z 290 potřebných. Zprovoznění celého úseku se dosud předpokládá 06/2011, ale bude ho zřejmě nutné cca o 1 rok posunout. 3

4 Rekonstrukce dvoupruhu dl. 1,550 km (0306/II B,C Stoklasná Lhota Čekanice) zařazeno do stavby 0307 A. Stavba byla zahájena v 10/2008. Část zahrnující výměnu konstrukce vozovky na silničním tělese včetně okolních úprav je hotova a uvedena do předčasného užívání. V současnosti probíhají práce na vrchní stavbě Čekanického mostu, který je součástí tohoto úseku. Rekonstrukce čtyřpruhu dl. 3,514 km (0306/II D Čekanice Tábor) zařazeno do stavby 0307 A Je aktualizován projekt DSP na základě složitých majetkoprávních jednání se společnostmi Benzina, a.s. a Motorcentrum, s.r.o. se kterými dosud nedošlo k dohodě. Bude následovat nová aktualizace dokumentů potřebných k žádosti o stavební povolení. V červnu 2010 bude opraven dopravní pruh ve směru staničení, následně na něj bude převeden provoz v obou směrech a bude zahájena rekonstrukce dopravního pruhu ve směru České Budějovice Praha. Majetkově vypořádáno 100%. Předpoklad zahájení realizace stavby v 06/2010. D3 0307A Tábor Soběslav (km 79,13 95,42) dl. 16,30 km (vč. staveb 0307 B,C) Na stavbě byly zahájeny přípravné práce, na většině trasy byla sejmuta ornice a provedeno smýcení mimolesní zeleně. Z hlediska přípravy stavby je až na jeden případ projednána majetkoprávní příprava a jsou připraveny podklady pro podání žádosti o stavební povolení na zbytek hlavní trasy s předpokladem vydání stavebního povolení koncem léta tohoto roku. Na část objektů a hlavní trasy jsou stavební povolení vydána a výstavba probíhá. Majetkoprávní vypořádání 98%. D3 0307B Most přes rybník Koberný (km 87,233-87,808) dl. 575m V roce 2008 bylo vydáno stavební povolení a stavba byla zahájena v září V současnosti probíhají práce na všech částech konstrukce mostu. D3 0307C Most přes Černovický potok (km 93,740-94,505) dl. 765m Na stavbě byly zahájeny přípravné práce, na území stavby bylo provedeno smýcení mimolesní zeleně. Z hlediska přípravy stavby je vydáno pravomocné stavební povolení a stavební práce probíhají na zakládání podpěr. D A Soběslav - Veselí nad Lužnicí 102, ,135 ) dl. 7,651 km ( km 95, , a 4

5 Na část stavby v délce 4,5 km je vydáno stavební povolení, které nabylo v srpnu 2009 právní moci a stavební práce na této části byly zahájeny. Z hlediska investorské přípravy jsou dokončována těžká jednání majetkoprávní přípravy a jsou připravovány podklady pro podání žádosti o stavební povolení na zbývající část trasy a další stavební objekty. Majetkoprávní vypořádání 99%. Předpoklad zahájení realizace další části stavby v 06/2010. D B Most přes Lužnicí ( km 101, , ) dl. 1,063 km Na stavbu je vydáno stavební povolení, které nabylo v srpnu 2009 právní moci. Stavba byla zahájena v září V současnosti probíhají práce na podmiňujících objektech stavby. Zároveň probíhá betonáž základů, dříků pilířů, jejich hlav a osazování ložisek. Probíhá i montáž skruže a bednění. Stavby zařazené do PPP projektu: D C Veselí nad Lužnicí - Bošilec ( km 104, ,757333) dl. 5,622 km Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí, které nabylo v 6/2004 právní moci. Z hlediska investorské přípravy zbývá majetkoprávně zajistit několik posledních pozemků potřebných pro tuto stavbu. Majetkoprávní vypořádání 95%. D Bošilec Úsilné ( km 109, ,250 ) dl. 21,950 km Stavba D je rozdělena na tři úseky 0309/I, 0309/II a 0309/III v celkové délce 21,950 km: 0309/I Bošilec Ševětín (8,100 km) 0309/II Ševětín Borek (10,700 km) 0309/III Borek Úsilné (3,150 km) Začátek úseku stavby 0309/I Bošilec - Ševětím je v km 109,300, kde navazuje na stávající silnici I/3 ( Veselí nad Lužnicí - Ševětín ), která je již vystavěna a v provozu v polovičním profilu D 26,5/120 dálnice D3. V rámci stavby 0308C bude dostavěna na plný profil. Konec úseku stavby je v km cca 117,400 tj. v místě před MÚK Ševětín. Začátek úseku stavby 0309/II Ševětín - Borek je v km 117,400 před křižovatkou MUK Ševětín, kde navazuje na předchozí úsek. Konec úseku stavby je v km cca 128,100 kde navazuje na následující úsek 0309/III Borek - Úsilné. Celková délka stavby 0309/II je 10,700 km. Součástí této stavby je oboustraná odpočívka v oblasti obce Chotýčany. Začátek úseku stavby 0309/III Borek - Úsilné je v km 128,100, kde navazuje na stávající silnici I/3 ( Ševětín Borek ), která je již vystavěna a v provozu v polovičním profilu D 26,5/120 dálnice D3. Konec úseku stavby je v km cca 131,250 tj. v místě za MÚK se silnicí I/34. Celková délka stavby cca 3,150 km. Součástí stavby je i velká okružní křižovatka v oblasti obce Úsilné. 5

6 V úseku 0309/II se využije stávající komunikace I/3 jako pravá polovina budoucí dálnice. Tento úsek zahrnuje 3 výjezdy MÚK: Ševětín, Lhotice a Úsilné. Součástí je i mostů. Předpokládaný náklad : mil. Kč D3 0309/I Bošilec Ševětín ( km 109, ,400 ) dl. 8,100 km Na stavbu je zpracována dokumentace pro územní řízení, byly doplněny doklady potřebné pro projednání územního rozhodnutí. V červnu tohoto roku bude územní řízení projednáváno. ÚPD... 10/2002 Projektová dokumentace EIA... 10/2002 Stanovisko MŽP k EIA... 05/2003 DÚR... 12/2007 ÚR... 09/2010 D3 0309/II Ševětín Borek ( km 117, ,100 ) dl. 10,700 km Na stavbu je zpracována dokumentace pro územní řízení, byly doplněny doklady potřebné pro projednání územního rozhodnutí. V červnu tohoto roku se uskuteční jednání k územnímu řízení. ÚPD... 10/2002 Projektová dokumentace EIA... 10/2002 Stanovisko MŽP k EIA... 05/2003 DÚR... 12/2006 ÚR... 09/2010 D3 0309/III Borek Úsilné ( km 128, ,250 ) dl. 3,150 km Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí, které nabylo v 10/2007 právní moci. Zpracovatel DSP dokončil práce na tomto stupni dokumentace. Výběrovým řízením byl určen zpracovatel nové DUR na část trasy B. V současnosti probíhá majetkoprávní příprava stavby. ÚPD... 10/2002 Projektová dokumentace EIA... 10/2002 Stanovisko MŽP k EIA... 05/2003 ÚR... 10/2007 6

7 Změna ÚR... 10/2010 Dokončení majetkoprávní přípravy... 12/2010 Stavby připravované pro další etapy PPP projektu: D Úsilné Třebonín ( km 131, ,000 ) dl. 19,750 km Stavba D je rozdělena na dva úseky 0310/I a 0310/II v celkové délce 19,750 km: 0310/I Úsilné Hodějovice (7,200 km) 0310/II A Hodějovice Krasejovka (9,050 km) 0310/II B Krasejovka Třebonín (3,500 km) Začátek stavebního úseku 0310/I Úsilné Hodějovice je situován v km cca 131,250 tj. v místě navazujícím na stavební úsek 0309/III Borek Úsilné za MÚK se sil. I/34. Konec stavebního úseku je v místě za MÚK se sil. II/156 u Hodějovic v km 138,450. Celková délka stavebního úseku je cca 7,200 km. Tento úsek dálnice D3 prochází složitým příměstským a z části i městským územím s vysokým stupněm urbanizace a poměrně velkým rozsahem zásahů a nutnosti úprav stávajících inženýrských sítí. Uvedené vyžaduje citlivé technické řešení se zakomponováním stavby takového rozsahu a významu do prostředí, ve kterém bude situována. Dálnice D3 je navržena v kategorii D 27,5/120. Podle změny č.1 ÚP VÚC ČBSRA je v úseku dálnice D3 Úsilné Hodějovice, ponechána oboustranně územní rezerva pro další jízdní pruh. Součástí stavby budou vyvolaná opatření, která zabezpečí ochranu životního prostředí (hlučnost, prašnost, vibrace), úpravu dotčených inženýrských sítí v nutném rozsahu a dopravní opatření pro připojení na stávající silniční síť. Začátek stavebního úseku 0310/II Hodějovice Třebonín je situován v km cca 138,450 tj. v místě navazujícím na stavební úsek 0310/I Úsilné Hodějovice. Konec stavebního úseku je v místě za MÚK Třebonín v km 151,000, kde navržená trasa dálnice D3 kříží stávající silnici II/155. Tato bude další stavbou v úseku MÚK D3 Rájov přestavěna a do její trasy převedena silnice I/39, jako přivaděč od Českého Krumlova. Toto místo je současně úsek změny kategorie D 27,5/120 na R25,5/120. Celková délka stavebního úseku je cca 12,550 km. Součástí stavby budou vyvolaná opatření, která zabezpečí ochranu životního prostředí (hlučnost, prašnost, vibrace), úpravu dotčených inženýrských sítí v nutném rozsahu a dopravní opatření pro připojení na stávající silniční síť. Stavba bude zahrnovat 6 mimoúrovňových křižovatek Hlinsko, Podhůrka, Hodějovice, Roudné, Krasejovka a Třebonín. Součástí je i mostů. Předpokládaný náklad : mil. Kč D3 0310/I Úsilné Hodějovice ( km 131, ,450 ) dl. 7,200 km Na stavbu je zpracována dokumentace pro územní řízení, došlo k dohodě MD a MM Č.Budějovice o rozsahu změn DUR požadovaných MM Č.Budějovice a "Memorandem obcí". Je zpracována nová DUR, který je projednána se zúčastněnými obcemi. V současnosti jsou shromažděny podklady pro podání žádosti o ÚR. ÚPD... 11/2002 Projektová dokumentace EIA... 11/2002 nová DÚR... 06/2009 7

8 ÚR... 12/2010 Dokončení majetkoprávní přípravy... 12/2012 D3 0310/II Hodějovice Třebonín ( km 138, ,000 ) dl. 12,550 km Na stavbu je zpracována dokumentace pro územní řízení, bylo zahájeno územní řízení a proběhlo projednání žádosti o ÚR a bylo územní rozhodnutí vydáno. Po odvolacím řízení bylo ÚR potvrzeno a nabylo právní moci. ÚPD... 11/2002 Projektová dokumentace EIA... 11/2002 ÚR... 03/2009 R Třebonín Kaplice nádraží ( km 151, ,550 ) dl. 8,550 km Stavba R sestává z jediného úseku v celkové délce 8,550 km. Začátek stavebního úseku je v km 151,000 je vzdálen cca 250m od křížení se silnicí II/155 Český Krumlov Třebonín za MÚK Třebonín. Konec úpravy je v km 159,550 za křížením se Žďárským potokem. Rychlostní silnice R3 je navržena v kategorii R25,5/120. Tento úsek zahrnuje 1 mimoúrovňovou křižovatku Střítež. Součástí je 12 mostů. Předpokládaný náklad : mil. Kč Na stavbu vydal stavební úřad v Kaplici územní rozhodnutí, podalo odvolání Hnutí DUHA. Územní rozhodnutí bylo Jihočeským krajem potvrzeno a nabylo právní moci. ÚPD... 12/2003 Projektová dokumentace EIA... 12/2002 ÚR... 09/2008 R Kaplice nádraží stát. hranice ( km 159, ,100 ) dl. 15,550 km Stavba R je rozdělena na dva úseky 0312/I a 0312/II v celkové délce 15,550 km: 0312/I Kaplice nádraží Nažidla (12,000 km) 0312/II Nažidla hranice s Rakouskem (3,550 km) 8

9 Začátek úseku stavby 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla navazuje na úsek stavby 0311 Třebonín Kaplice nádraží v km 159,550, konec úseku je situován u obce Nažidla v km 171,550. Kategorie rychlostní silnice je R25,5/120. Část stavby 0312/II je již vystavěna v polovičním profilu jako obchvat Dolního Dvořiště. Byl již stanoven společný bod přechodu mezi Českem a Rakouskem a na rakouské straně má navazovat kapacitní komunikace S10. Trasa počítá se 3 mimoúrovňovými křižovatkami: Kaplice, Nažidla a Dolní Dvořiště. Součástí je též 16+4 mostů. Předpokládaný náklad : mil. Kč R3 0312/I Kaplice nádraží Nažidla ( km 159, ,550 ) dl. 12,0 km Na stavbu vydal stavební úřad v Kaplici územní rozhodnutí podalo odvolání Hnutí DUHA. Územní rozhodnutí bylo Jihočeským krajem potvrzeno a nabylo právní moci. ÚPD... 12/2003 Projektová dokumentace EIA... 12/2003 ÚR... 12/2008 R3 0312/II Nažidla Dolní Dvořiště ( km 171, ,100 ) dl. 3,550 km Na stavbu je zpracována dokumentace pro územní řízení, probíhá obnovení dohod s vlastníky pozemků. V současnosti jsou doplňovány a shromažďovány podklady pro podání žádosti o ÚR. Podání žádosti o územni rozhodnutí se předpokládá v červnu tohoto roku. ÚPD... 12/2003 Projektová dokumentace EIA... 12/2003 DÚR... 12/2006 ÚR... 12/2010 9

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3/R3. Praha Tábor České Budějovice st. hr. ČR

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3/R3. Praha Tábor České Budějovice st. hr. ČR SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3/R3 Praha Tábor České Budějovice st. hr. ČR Stav ke dni: 15.5.2011 Stav přípravy a realizace dálnice D3 a rychlostní silnice R3 Praha - Tábor - Č. Budějovice -

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3/R3

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3/R3 SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI D3/R3 Praha Tábor České Budějovice st. hr. ČR R4 MÚK Skalka MÚK Nová Hospoda Stav k 1. březnu 2009 3/2009 Zpráva o přípravě a realizaci D3/R3 a R4 pro Výkonnou radu

Více

1. Příprava vedení trasy dálnice D3 (0301-0305/I) ve Středočeském (STC) kraji

1. Příprava vedení trasy dálnice D3 (0301-0305/I) ve Středočeském (STC) kraji I N F O R M A C E o přípravě výstavby dálnice D3 ve Středočeském kraji na setkání ministra dopravy s hejtmanem Jihočeského kraje. 1. Příprava vedení trasy dálnice D3 (0301-0305/I) ve Středočeském (STC)

Více

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban D3 x R4 Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban Kudy z Prahy do Českých Budějovic? Přes Tábor? Start: Jižní spojka Cíl: křižovatka Pražská 138 km 1:34 h Po D1 do Mirošovic 22 km Po

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje

Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje Jihočeský kraj Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje Diskusní setkání Stavebního fóra Hotel Zvon České Budějovice - 17. dubna 2008 Jihočeský kraj OBSAH PREZENTACE 1. Silniční

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

PROJEKTY PRO IV. KORIDOR

PROJEKTY PRO IV. KORIDOR PROJEKTY PRO IV. KORIDOR Ing. Miloš Krameš SUDOP a.s. 1. ÚVOD Tento příspěvek se soustředí na charakteristiku současného stavu přípravy staveb IV. železničního koridoru v jeho jižní větvi, která není v

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ/REALIZACI D3 STŘEDOČESKÁ ČÁST JIHOČESKÁ ČÁST. V úseku: Praha České Budějovice stavební úseky 0301-0309

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ/REALIZACI D3 STŘEDOČESKÁ ČÁST JIHOČESKÁ ČÁST. V úseku: Praha České Budějovice stavební úseky 0301-0309 SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ/REALIZACI D3 STŘEDOČESKÁ ČÁST JIHOČESKÁ ČÁST V úseku: Praha České Budějovice stavební úseky 0301-0309 05/2010 Zpracoval: ŘSD ČR projektový tým D3 Datum: Stav k 8. 9. 2015 2015

Více

Dálnice D3 ve Středočeském kraji - EIA Benešov, 31.1.2011

Dálnice D3 ve Středočeském kraji - EIA Benešov, 31.1.2011 Dálnice D3 ve Středočeském kraji - EIA Benešov, 31.1.2011 Úvod V průběhu roku 2009 byla v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí dokončena Technická studie variant D3 v obou koridorech (východní

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Dohoda o spolupráci Psáry IkSD Kú SK. 125 /ZcČR DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Název stavby: Přeložka silnice 111105 Strany dohody:. Obec Psáry se sídlem: Pražská

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Příměstská doprava měst Jihočeského kraje ve vztahu k D3

Příměstská doprava měst Jihočeského kraje ve vztahu k D3 Příměstská doprava měst Jihočeského kraje ve vztahu k D3 Zájmem každého státu je, aby se harmonicky a vyváženě rozvíjelo celé jeho území, snižovaly se rozdíly mezi úrovní jednotlivých regionů a podporoval

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 17. Valná hromada Sdružení pro

Více

Trans-evropský koridor č. IV

Trans-evropský koridor č. IV Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Trans-evropský koridor č. IV 1. Číslo multimodálního koridoru TEN a mezinárodní značení: Trans-evropský koridor

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015 Bod pořadu jednání: Věc: Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby

Více

D11 R11. dálnice. a rychlostní silnice. Praha Hradec Králové Polsko. Informační publikace o realizaci dálnice D11 k podzimu 2008

D11 R11. dálnice. a rychlostní silnice. Praha Hradec Králové Polsko. Informační publikace o realizaci dálnice D11 k podzimu 2008 dálnice a rychlostní silnice D R Praha Hradec Králové Polsko Informační publikace o realizaci dálnice D k podzimu 2008 0 5 10 15 20 km Tanvald Èeská Lípa Jablonec LIBEREC nad Nisou Dálnice D Praha Hradec

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dopravní napojení na silnici I/35 Zpracoval: odbor, oddělení: Irena Weinerová, odd. přípravy

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Dálnice D3 Rychlostní silnice R3

Dálnice D3 Rychlostní silnice R3 Dálnice D Rychlostní silnice R Praha Tábor České Budějovice Rakousko www.dalnice-d.cz U příležitosti zprovoznění části dálnice D v úseku Tábor Veselí nad Lužnicí stavba 007A, B, C; 008A, B dne 27. června

Více

Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D3

Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D3 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 207 10/15 Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D3 Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2010

Více

C. Stavba km Náklad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 zbývá stavby O133 Vyškov - Morice 16,2 4763 40 1460 1500 1400 363

C. Stavba km Náklad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 zbývá stavby O133 Vyškov - Morice 16,2 4763 40 1460 1500 1400 363 O133 Vyškov - Morice 16,2 4763 40 1460 1500 1400 363 O134/1 Morice - Kojetín 8,1 2090 500 800 700 90 O134/2 Kojetín 4,0 1150 150 450 550 - Kromeríž západ 01343 Kromeríž západ 3,0 975 150 425 325 75 D1

Více

stavba 0307A, B, C; 0308A, B dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí

stavba 0307A, B, C; 0308A, B dálnice D3 Tábor Veselí nad Lužnicí stavba 007A, B, C; 008A, B dálnice D Veselí nad Lužnicí informační leták, stav k 09/2008 Plzeò Dražice Dálnice D 19 soubor staveb Veselí nad Lužnicí infografika D-Tabor-Veseli-nL-prehled-u-080810 Èeské

Více

Dopravní infrastruktura Třinecka

Dopravní infrastruktura Třinecka Dopravní infrastruktura Třinecka RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 12. 11. 2008 Výstavba přeložky silnice I/68 a I/11 v úseku Třanovice Nebory Oldřichovice - Bystřice Současný stav: Zhoršující

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

Celková informace - stav přípravy a realizace

Celková informace - stav přípravy a realizace SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE K 31. 5. 2010 Celková informace - stav přípravy a realizace Silniční okruh kolem Prahy, úseky 511, 512, 513, 514, 518, 519, 520 Úsek 511, Běchovice

Více

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 1/2011 IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 1/2011 IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR TUNELÁŘSK SKÉODPOLEDNE 1/2011 IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR Miloš Krameš 1 ČESKÉ NÁRODNÍ KORIDORY NAVAZUJÍ NA SÍŤS EVROPSKÝCH KORIDORŮ 2 ŽELEZNIČNÍ TRANZITNÍ KORIDORY ČESKÉ REPUBLIKY 3 NÁVAZNOST NA UZEL PRAHA

Více

Dálnice D3 Středočeská stavby 0301-0303 (I.etapa)

Dálnice D3 Středočeská stavby 0301-0303 (I.etapa) OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracované podle přílohy č. 3 zákona pro záměr Dálnice D3 Středočeská stavby 0301-0303 (I.etapa) Červen 2007 2/136

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

Dálnice D3 obchvat Českých Budějovic argumenty. Stávající trasa dálnice Dle platného územního rozhodnutí (ÚR)

Dálnice D3 obchvat Českých Budějovic argumenty. Stávající trasa dálnice Dle platného územního rozhodnutí (ÚR) Dálnice D3 obchvat Českých Budějovic argumenty Dle platného územního rozhodnutí (ÚR) Místní komunikace v trase obchvatu dálnice s MÚK Úsilné, ÚK Hlinsko, ÚK Pohůrka a dále směr MÚK Roudné (jiné křižovatky

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 16. Valná hromada Sdružení pro

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka Èeský Šternberk. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka Èeský Šternberk. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Psáøe D Dálnice Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka Èeský Šternberk úsek 05, EXIT 4 Šternov EXIT 49 Psáře úsek 4, 34 Ostøedek 4 Šternov Modernizace v úseku Mirošovice 4 Šternov Úsek 5, EXIT 4 Šternov

Více

Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS

Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS Pavel Mandík a kolektiv TDS D3 1 Abstract The view of the technical supervisor of the works on activities related to geodetic work which considers

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

Dálnice D3. Tábor Veselí nad Lužnicí stavba 0307A, B, C; 0308A, B. informační leták, 06/2013 UVEDENO DO PROVOZU. Veselí nad Lužnicí

Dálnice D3. Tábor Veselí nad Lužnicí stavba 0307A, B, C; 0308A, B. informační leták, 06/2013 UVEDENO DO PROVOZU. Veselí nad Lužnicí Èeraz Jindøichùv H D Dálnice Veselí nad Lužnicí stavba 007A, B, C; 008A, B informační leták, 06/201 UVEDENO DO PROVOZU Dálnice D stavby 008A, B Veselí nad Lužnicí infografika D-008AB-Sobeslav-Veseli-nL-080811b

Více

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie Ing. Zbyněk Stanjura Ministr dopravy 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze - Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

PŘEHLED ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI KRAJSKÉHO ÚŘADU, VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ A STAVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCÍ

PŘEHLED ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI KRAJSKÉHO ÚŘADU, VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ A STAVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCÍ PŘEHLED ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI KRAJSKÉHO ÚŘADU, VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ A STAVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCÍ krajský úřad jihočeský kraj odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

Celková informace - stav přípravy

Celková informace - stav přípravy SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY STAV PŘÍPRAVY K 31. 8. 2009 Celková informace - stav přípravy Silniční okruh kolem Prahy, úseky 511, 512, 513, 514, 518, 519, 520 Úsek 511, Běchovice D1 Délka trasy : 12,571

Více

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNíHO MESTA PRAHY

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNíHO MESTA PRAHY HYGIENICKÁ STANICE HLAVNíHO MESTA PRAHY RVblská 12, pošt. schr. 203,110 01 Praha 1 Tel.: 296 336156 Fax: 296 336155 E-mail: HS@HYGPRAHA.CZ, WWW.HYGPRAHA.CZ DIPO, s.r.o. Legerova 14 12000 Praha 2 Čj: ÚPL/1236/6333/8l521/07

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

Rezidence FLORES Květnice

Rezidence FLORES Květnice Rezidence FLORES Květnice Objednatel: FADESA Česko s.r.o. Italská 1203/18 120 00 Praha 2 Zastoupený: Ing. Lukášem Srchem Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 Zastoupený: Ing.

Více

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu 07. 09. 2015

Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu 07. 09. 2015 Informace o přípravě a realizaci obchvatů města Opavy k datu 07. 09. 2015 Tento materiál se skládá z aktuálního stavu přípravy a realizace výstavby komunikace I/11 a I/57 v úseku Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice.

Více

Bohumín státní hranice Česko/Polsko stavba 47092

Bohumín státní hranice Česko/Polsko stavba 47092 Vrbice D Dálnice státní hranice Česko/Polsko stavba 47092 Dálnice D stavba 4709.2 státní hranice ÈR/PR infografika D-47092-Bohumin-PL-025 informační leták, /202 uvedeno do provozu pro osobní auta Kopytov

Více

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 (Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice) Tento materiál byl projednán a vzat na vědomí na 14. Valné hromadě Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Více

Mezinárodní tah E 55 je veden přes Skandinávii, SRN, ČR, Rakousko, Itálii do Řecka. Koncepce D3 je přijata již od roku 1963.

Mezinárodní tah E 55 je veden přes Skandinávii, SRN, ČR, Rakousko, Itálii do Řecka. Koncepce D3 je přijata již od roku 1963. Význam D3 E 55 Mezinárodní tah E 55 je veden přes Skandinávii, SRN, ČR, Rakousko, Itálii do Řecka. Koncepce D3 je přijata již od roku 1963. Vdálniční kategorii je vše mimo úsek Drážďany Praha Linec. Délka

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

PŘEHLED ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI KRAJSKÉHO ÚŘADU, VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ A STAVU ÚPD OBCÍ

PŘEHLED ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI KRAJSKÉHO ÚŘADU, VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ A STAVU ÚPD OBCÍ ING. JAN ŠÍMA, MGR. MICHAL LUDVÍK, ING. DANIELA ŘEŽÁBKOVÁ PŘEHLED ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI KRAJSKÉHO ÚŘADU, VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ A STAVU D OBCÍ 1. 3. 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ ODBOR REGIONÁLNÍHO

Více

1. Koncept územního plánu velkého územního celku, kompletní elaborát (včetně návrhu vymezení závazné části);

1. Koncept územního plánu velkého územního celku, kompletní elaborát (včetně návrhu vymezení závazné části); MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ odbor územně a stavebně správní Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Pardubický kraj Krajský úřad odbor strategického rozvoje kraje, oddělení ÚP a SŘ Komenského náměstí 125

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Modernizace dálnice D1

Modernizace dálnice D1 Zbyněk Stanjura, ministr dopravy David Čermák, generální ředitel ŘSD Modernizace dálnice D1 10. dubna 2013 D1 nutnost modernizace Nejstarší dálnice v ČR, která je již za hranicí životnosti Dlouhodobé úvahy

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í

ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací a územního plánu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: V E Ř E J N Á V Y H L ÁŠ K A ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín ZMĚNA č. 2 územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 88797/2007/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 22.12.2008

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 88797/2007/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 22.12.2008 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R55

RYCHLOSTNÍ SILNICE R55 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R55 ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R55: [1] Rychlostní silnice R55 1. R55 5501 Olomouc - Kokory Olomoucký kraj 2. R55 5502 Kokory Přerov Olomoucký

Více

silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu

silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu silnice I/33 Přeložka silnice I/33 Česká Skalice 11/2009 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/33 vedoucí ve směru Hradec Králové Jaroměř Náchod hranice s Polskem je jednou z nejvýznamnějších

Více

JIŽNÍ OBCHVAT DOLNÍHO BUKOVSKA VYHLEDÁVACÍ STUDIE

JIŽNÍ OBCHVAT DOLNÍHO BUKOVSKA VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBJEDNATEL: SDRUŽENÍ DOLNÍ BUKOVSKO PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 1 602 00 Brno ZESA spol. s r.o. Jírovcova 21 České Budějovice PŘEHLEDNÁ SITUACE ÚZEMÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ Hlavními důvody k pořízení VS jižního

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové Krajský úřad Královéhradeckého kraje COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13.4.2011 7769/DS/2011/MT

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 16 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

ŘSD ŽOFÍNSKÉ FÓRUM. Priority Ředitelství silnic a dálnic ČR pro nejbližší období. Ing. Jan Kroupa generální ředitel ŘSD ČR

ŘSD ŽOFÍNSKÉ FÓRUM. Priority Ředitelství silnic a dálnic ČR pro nejbližší období. Ing. Jan Kroupa generální ředitel ŘSD ČR ŘSD ŽOFÍNSKÉ FÓRUM Priority Ředitelství silnic a dálnic ČR pro nejbližší období Ing. Jan Kroupa generální ředitel ŘSD ČR Obsah 1. Rozpočet 2016 2. Aktuálně zajišťované akce 3. Akce připravované do výběrových

Více

Předpokládané datum zahájení realizace projektu

Předpokládané datum zahájení realizace projektu Příloha I - Tabulka č. 27: Seznam velkých projektů OPD Název velkého projektu Předpokládané datum předložení na EK D1 Modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice D1 Modernizace úsek

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi konaný dne 15.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Radli dlická radiál JZM -Smíchov základní údaje stavby Prezentace stavby Ing Lukáš Ko ínek

Radli dlická radiál JZM -Smíchov základní údaje stavby Prezentace stavby Ing Lukáš Ko ínek Radlická radiála JZM-Smíchov Prezentace stavby Ing. Lukáš Kořínek základní údaje stavby Obsah prezentace Základní údaje projektu Historie / Stabilizace projektu Základní technické údaje stavby Technické

Více

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 32 505 Richard Šindelář Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email: wayproject@wayproject.cz

Více

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.; Ing. Jan Cihlář; Ing. Andrea H. Mináriková VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha

Více

V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích:

V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích: Historie přivaděče a obchvatu obce Dlouhoňovice V Zásadách rozvoje PK se objevuje obec ve dvou zájmových uzemích: červeně: jižní obchvat Žamberka žlutě: oblast přivaděče na R35 Choceň - Žamberk 8.1.2008

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SILNIC II. TŘÍDY V ÚZEMÍ OVLIVNĚNÉM ROZVODNOU 400/220/110 kv SOKOLNICE

ÚZEMNÍ STUDIE SILNIC II. TŘÍDY V ÚZEMÍ OVLIVNĚNÉM ROZVODNOU 400/220/110 kv SOKOLNICE ÚZEMNÍ STUDIE SILNIC II. TŘÍDY V ÚZEMÍ OVLIVNĚNÉM ROZVODNOU 400/220/110 kv SOKOLNICE ETAPA 2 NÁVRH ODHAD NÁKLADŮ PRO JEDNOTLIVÉ VARIANTY Ateliér DPK, s.r.o. Žižkova 506/5 616 00 Brno ÚNOR 2015 ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. P ř e mysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19163/ZP/2010-Čr 10.11.2010 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

D3 - STŘEDOČESKÁ ČÁST

D3 - STŘEDOČESKÁ ČÁST SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek P O S U D E K podle 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),

Více

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 19333/15-KLI-471/11 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 16.9.2015

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více