VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI S&T CZ S.R.O. PRO PODPORU OFFICE 365 (verze )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI S&T CZ S.R.O. PRO PODPORU OFFICE 365 (verze 1-2015-02)"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI S&T CZ S.R.O. PRO PODPORU OFFICE 365 (verze ) 1. Definice: 1.1. S&T znamená společnost S&T CZ s.r.o., IČ: , se sídlem Na Strži 1702/65, Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Kontaktní údaje: znamená následující kontaktní údaje na S&T V případě nestandardní situace při řešení požadavku je možné využít kontaktu pro eskalaci: 1.3. Zákazník znamená oprávněného držitele Voucheru vydaného ze strany S&T k poskytnutí služby Linka Office 365 nebo služby Migrace Office 365, tj. té služby z uvedených, na kterou je Voucher vydán Strany znamená společně S&T a Zákazníka či dle kontextu kteréhokoliv z nich Office 365 znamená SW systém a služba Office 365 poskytovaná společností Microsoft Voucher znamená certifikát v elektronické podobě obsahující označení zakoupené služby, Kód pro Aktivaci a datum ukončení platnosti ve formátu ové zprávy, kterou Zákazník obdrží po objednání Voucheru, jejíž vzor tvoří Přílohu 3 těchto všeobecných podmínek, a který opravňuje jeho držitele v době platnosti Voucheru Aktivací k poskytnutí Služby ze strany S&T Linka Office 365 znamená službu technické podpory systému Office 365, jak je blíže specifikována v příloze 1 těchto všeobecných obchodních podmínek. Seznam činností není vyčerpávající, spíše zahrnuje činnosti obvyklé Migrace Office 365 znamená službu migrace ze současného ového řešení do Microsoft Exchange Online a úvodní nastavení dalších MS O365 služeb, jak je blíže specifikováno v Příloze 2 těchto všeobecných obchodních podmínek Kód znamená pro každý Voucher unikátní řadu znaků, číslic a písmen uvedenou na Voucheru, na jehož základě vzniká nárok na poskytnutí Služby Aktivace znamená okamžik, kdy Zákazník poprvé kontaktuje Service desk S&T na Kontaktních údajích s požadavkem na technickou podporu a prokáže se Kódem. Dále je podmínkou úspěšné Aktivace uvést platné údaje o Zákazníkovi, které zahrnují: jméno a příjmení či název obchodní firmy Zákazníka, bydliště či sídlo Zákazníka, v případě podnikatele identifikační číslo a DIČ Zákazníka, kontaktní platnou ovou adresu Zákazníka a platné kontaktní telefonní číslo Zákazníka Smlouva znamená v případě Voucheru na službu Linka Office 365 smlouvu o poradenské a konzultační činnosti dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi Zákazníkem a S&T, v případě Voucheru na službu Migrace Office 365 znamená smlouvu o dílo dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi Zákazníkem a S&T, v obou případech se Smlouva řídí těmito všeobecnými podmínkami ve znění dle odst těchto všeobecných obchodních podmínek Doba odezvy je maximální čas, do kterého musí být zahájeno řešení požadavku Požadavek znamená v rámci služby Linka Office 365 dotaz, případně dotazy, Zákazníka týkající se Office 365 zadaný prostřednictvím Kontaktních údajů v rámci Témat Téma znamená v rámci služby Linka Office 365 oblasti možných dotazů Zákazníka týkajících se Office 365, které je možné otevřít při zadání Požadavku, a jejichž příklady jsou uvedeny v příloze 1 těchto všeobecných obchodních podmínek Služba znamená službu Linka Office 365 nebo službu Migrace Office 365, a to tu z nich, na kterou je Voucher vydán. Str. 1 ze 8

2 2. Práva a povinnosti stran: 2.1. Nabytím Voucheru přímo od S&T dochází ke vzniku Smlouvy mezi nabyvatelem Voucheru a S&T. Nabytím Voucheru od jiné osoby než S&T (tj. od předchozího Zákazníka) dochází k nabytí práv a povinností ze Smlouvy s S&T nabyvatelem Voucheru (nového Zákazníka), tj. k postoupení smlouvy z takové jiné osoby na nabyvatele Voucheru dle ustanovení 1895 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Držiteli Voucheru se S&T Aktivací zavazuje poskytnout službu Linka Office 365 nebo Migrace Office 365, tj. té služby z uvedených, na kterou je Voucher vydán, přičemž Aktivací rovněž nabývá Smlouva účinnosti Smlouva se řídí verzí všeobecných obchodních podmínek platných ke dni vydání Voucheru, který je uveden na Voucheru K postoupení Smlouvy nabytím Voucheru od jiné osoby než S&T dle odst těchto všeobecných podmínek může dojít nejpozději do Aktivace nebo konce data platnosti Voucheru, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve. S&T souhlasí s postoupením Smlouvy za podmínek stanovených v odst až 2.3. těchto všeobecných obchodních podmínek a způsobem v těchto ustanoveních uvedených Podmínky poskytnutí služby Linka Office 365 jsou následující skutečnosti: Zákazník je oprávněným držitelem Voucheru; Zákazník v době platnosti Voucheru provedl Aktivaci; Zákazník při nabytí Voucheru souhlasil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. 2.5 Voucher má dobu platnosti uvedenou na Voucheru. V případě, že do konce lhůty platnosti Voucheru nenastane Aktivace, uplynutím doby platnosti Voucheru nárok na poskytnutí služby Linka Office 365 nebo služby Migrace Office 365 ze strany S&T, tj. té služby z uvedených, na kterou je Voucher vydán, zaniká bez náhrady. 2.6 Služba Linka Office 365 a Migrace Office 365 je poskytována v ceně Voucheru, kterou Zákazník za Voucher zaplatil. Služba bude poskytnuta Zákazníkovi bez jakékoliv další platby ze strany Zákazníka, pokud není v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno výslovně jinak. Jakékoliv další služby nezahrnuté do služby Služby podle těchto všeobecných obchodních podmínek a na jejichž poskytnutí se Zákazník a S&T dohodnou, bude poskytnuta za sjednanou cenu mezi Zákazníkem a S&T. 2.7 Služba Linka Office 365 bude poskytována s následujícími parametry: Služba je poskytována výhradně vzdáleně. V rámci Aktivace je možné zadat pouze jeden Požadavek V rámci Požadavku je možné otevřít více Témat. Celková doba řešení Témat v rámci jednoho Požadavku je maximálně 60 min. Minimální doba řešení jednoho Tématu je 20 minut. Doba platnosti Požadavku - tj. dokdy je možné otevřít v rámci požadavku další téma - je 1 pracovní den od uzavření předchozího Tématu Možnost znovuotevření Tématu po uzavření operátorem (záruka), pokud není vyčerpána 60 minutová celková doba řešení, je nejpozději do 3 pracovních dní. Služba je poskytována v rozsahu pracovních dnů v čase 8:00 17:00 Doba odezvy je 4 hodiny. 2.8 Služba Migrace Office 365 bude poskytována s následujícími parametry: Začátek prací - do 10 pracovních dnů od Aktivace Služba je poskytována v rozsahu pracovních dnů v čase 8:00 17:00 Služba zahrnuje migraci poštovních schránek které splňují technická omezení produktu Office 365. Služba je poskytována výhradně vzdáleně. 2.9 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně sjednává, že součástí nároků z Voucheru není nabytí licence či jiného oprávnění k užití jakýchkoliv produktů třetích stran, a to zejména produktů Microsoft, včetně produktů Office a Office 365 a součástí nároků z Voucheru není oprávnění k užívání služby Office 365. Zákazník bere na vědomí, že součástí Služby není obstarání jakéhokoliv software či hardware či oprávnění k užívání jakéhokoliv software. V případě, že bude zjištěno, že poskytnutí Služby vyžaduje zajištění či obstarání jakéhokoliv software či hardware, je odpovědností Zákazníka takový software či hardware obstarat včas tak, aby mohla být příslušná Služba poskytnuta včas a bez přerušení. Str. 2 ze 8

3 2.10 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že zadáním Požadavku v rámci Aktivace bude vyčerpáno právo na uplatnění Voucheru a opětovná aktivace se stejným Kódem je vyloučena V případě, že bude při kontrole Voucheru ze strany S&T zjištěna jakákoliv známka o pozměnění či snahy o pozměnění obsahu Voucheru po jeho vydání, je S&T oprávněno od této smlouvy o dílo odstoupit Zákazník je povinen poskytnout S&T veškerou potřebnou součinnost pro řádné poskytnutí příslušné Služby, a to zejména: Poskytnout vzdálený přístup k cílům poskytované podpory Poskytnout technické informace související se situací Zákazníka 2.13 Zákazníci mají možnost ověření kódu na Kontaktních údajích Service Desku 2.14 S&T je oprávněno upozornit Zákazníka písemně na nedostatečnou součinnost Zákazníka či pověřených pracovníků Zákazníka, pokud z toho důvodu dojde nebo hrozí že dojde k ohrožení kvality nebo termínů. V případě nedostatečné součinnosti ze strany Zákazníka či pověřených pracovníků Zákazníka si S&T vyhrazuje právo písemným oznámením po předchozím písemném upozornění na nedostatečnou součinnost přerušit nebo zastavit poskytování příslušné Služby bez nároku Zákazníka na jakoukoliv náhradu škody tímto aktem případně vyvolané a bez nároku na vrácení jakékoliv částky uhrazené za Voucher S&T si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o přidělení svých pracovníků pro zajištění provedení příslušné Služby S&T se zavazuje poskytnout Službu za podmínky splnění všech povinností Zákazníka s odbornou péčí, řádně a včas. 3 Odpovědnost Zákazníka: 3.5 S&T je oprávněna přerušit poskytování Služby a/nebo odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže Zákazník porušil jakékoliv ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek a v dodatečně stanovené lhůtě neučinil nápravu porušení nebo v případě, že nejsou či přestaly být splněny podmínky poskytnutí Služby podle odst těchto všeobecných obchodních podmínek. Oprávněným dočasným ani konečným přerušením poskytování Služby nevznikne právo na jakoukoliv náhradu škody či vrácení jakékoliv částky uhrazené za Voucher. 3.6 Odpovědnou osobou za řádné oprávnění Zákazníka užívat softwarové produkty třetích stran, a to včetně společnosti Microsoft, včetně produktů Office a Office 365 a řádné hrazení příslušných plateb za jejich užívání je výlučně Zákazník. Výlučně Zákazník je rovněž odpovědný za porušení jakýchkoliv autorských práv k jakýmkoliv softwarovým produktům třetích stran ze strany Zákazníka či jakýchkoliv jiných osob než S&T, kterým Zákazník umožnil vstup do systému Zákazníka. V případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči S&T jakékoliv nároky z důvodu porušení autorských práv k softwarovým produktům instalovaným u Zákazníka Zákazníkem či třetí osobou, které Zákazník umožnil přístup do systému Zákazníka, zavazuje se Zákazník nahradit S&T jakoukoliv škodu, která v důsledku toho S&T vznikne, a uhradit za S&T veškeré přiměřené náklady na obranu proti takovému nároku třetí osoby. 3.7 V případě, že Zákazník zamezí či zpozdí provedení či dokončení Služby, potom S&T ve stejném rozsahu není odpovědná za zpoždění provedení Služby a Zákazník bude povinen uhradit S&T přiměřené výdaje a náklady, které S&T vzniknou v souvislosti s takovýmto zpožděním. 4 Odpovědnost S&T: 4.5 Zákazník je povinen v maximální možné míře předcházet vzniku škod a činit veškerá opatření k zamezení vzniku škod, zejména je povinen provozovat produkty ke kterým je Služba poskytována v souladu s jejich popisy, dokumentací a provozními návody a respektovat doporučení poskytovatelů softwarových a hardwarových produktů a S&T pokud jde o provoz produktů, chránit produkty před neoprávněnými zásahy třetích osob, zajistit zálohování veškerých dat a programů a mít připravena opatření pro případné náhradní zpracování a obnovení provozu. 4.6 S&T odpovídá za škody vzniklé Zákazníkovi, které mu způsobil zaviněným porušením povinností stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách nebo obecně závazným právním předpisem, a to v rozsahu sjednaném v odst a 4.8. těchto všeobecných obchodních podmínek. S&T není v žádném případě odpovědná za škody ani obchodní ztráty vzniklé Zákazníkem zapříčiněnou ztrátou, zničením, nebo poškozením dat, nebo ztrátou licence opravňující Zákazníka k užití sw produktu. 4.7 S&T nepřebírá žádnou odpovědnost za: Str. 3 ze 8

4 4.7.1 jakoukoli ztrátu, zranění nebo škodu, kterou utrpí Zákazník, způsobenou tím, že Zákazník nedodržel pracovní předpisy, postupy, návody a pokyny uvedené v dokumentaci a nebo doporučeních S&T; jakoukoli ztrátu nebo nárok vzniklý jednáním nebo opomenutím Zákazníka které poruší omezení exportu nebo jiné právní předpisy; jakékoli porušení práv na duševní vlastnictví kterékoli třetí strany v důsledku neoprávněného používání produktů a nebo v důsledku úpravy produktů Zákazníkem nebo třetí stranou bez souhlasu S&T nebo dodavatele produktu. 4.8 Celková odpovědnost S&T ze Smlouvy za všechny škodní případy se omezuje dohodou stran na maximální výši náhrady předvídatelné škody ve výši částky, která činí částku ,- Kč. Toto sjednané omezení plnění z titulu odpovědnosti za škodu zahrnuje v plném rozsahu i náhradu jakékoli nepřímé škody jako je např. ušlý zisk, poškození dobrého jména, ztráta, zničení nebo poškození dat. Strany jsou srozuměny s tím, že omezení odpovědnosti vychází z rozdělení rizik mezi Strany, přičemž žádnou ze Stran nelze považovat za slabší či silnější stranu a žádná ze Stran se za slabší stranu nepovažuje. 5 Záruka: 5.5 S&T zaručuje, že veškeré Služby budou poskytovány v souladu a v kvalitě odpovídající obecně uznávaným průmyslovým standardům. Záruka za provedení Služby bude platit po dobu devadesáti (90) dnů od dokončení Služby. Plněním S&T z titulu poskytnuté záruky je opětovné poskytnutí příslušných reklamované Službynebo jejich části bezplatně. 6 Postoupení práv: 6.5 Strany nemohou postoupit svoje jednotlivá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy zcela ani z části jinému právnímu subjektu bez písemného souhlasu druhé Strany s výjimkou případu a způsobu, jak je to připuštěno v odst až 2.3. těchto všeobecných obchodních podmínek. S&T je však oprávněna převést svá práva na peněžitá plnění vyplývající ze Smlouvy jiné osobě bez nutnosti získat předem souhlas Zákazníka. 7 Ukončení Smlouvy: 7.5 Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou Stran nebo odstoupením od Smlouvy v případech, kdy to tyto všeobecné obchodní podmínky připouštějí, a v případech, kdy možnost odstoupení od Smlouvy vyplývá z právních předpisů. 7.6 V případě odstoupení od Smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti stran ze Smlouvy okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé Straně, a to s účinky ex tunc (tj. od počátku). V případě, že S&T vznikne nárok na úhradu prací či na jiné plnění ze strany Zákazníka dle těchto všeobecných obchodních podmínek nebo bude mezi Zákazníkem a S&T sjednáno poskytnutí jakýchkoliv jiných služeb či dodávek kromě Služby, není nárok S&T na zaplacení takových prací, služeb či dodávek odstoupením od Smlouvy dotčen. 7.7 Smlouva zanikne rovněž v případech, ve kterých to tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví, a v případech stanovených právními předpisy. 8 Závěrečná ustanovení: 8.5 Obě Strany budou usilovat o to, aby veškeré rozpory byly řešeny vzájemnou dohodou a nebylo je třeba řešit soudní cestou. Pokud v nějakém okamžiku se jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek stane neplatným, neúčinným, nezákonným nebo nevynutitelným, platnost, účinnost, zákonnost ani vynutitelnost zbývajících ustanovení není tímto v žádném ohledu ovlivněna nebo dotčena. Strany se pro takový případ zavazují dohodnout nová ustanovení, která co nejlépe vyjádří původní záměr. 8.6 Veškerá oznámení podle Smlouvy musejí být písemná a adresovaná doporučeně Stranám na jejich příslušné adresy, tj. adresu sídla S&T a adresu Zákazníka uvedenou při Aktivaci nebo na takové jiné adresy, které si Strany mohou vzájemně pro účely doručování písemně sdělit. 8.7 Pouze obsah Voucheru a tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří jedinou a celou závaznou Smlouvu. Smlouva nahrazuje veškerá případná předchozí jednání mezi účastníky, vztahující se k předmětu Smlouvy, ať již písemná či ústní. Veškeré změny nebo doplnění Smlouvy je možné provést jen na základě písemné dohody. 8.8 O žádné ze smluvních podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách nelze mít za to, že se jí některá Strana vzdala a žádné porušení nebo pochybení nelze považovat za prominuté, pokud to není vyjádřeno písemně a podepsáno Stranou, která se svého práva nebo nároku vzdala. 8.9 Smlouva se ve všech těmito všeobecnými obchodními podmínkami výslovně neupravených oblastech řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Str. 4 ze 8

5 8.10 Nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek tvoří vzor Voucheru, který je Přílohou 3. Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů v rozsahu dle bodu 1.10 ze strany S&T, a to v souvislosti a v rámci plnění Smlouvy a poskytnutí Služby Tyto VOP jsou účinné od Str. 5 ze 8

6 PŘÍLOHA 1 ROZSAH PODPORY LINKA OFFICE 365 Příklady řešených témat v rámci požadavku Obvyklá doba řešení Úvodní nastavení Tenata O Získání licenčního čísla z VLSC portálu 30 Aktivace nového tenanta / přidání licence ke stávajícímu tenantu 30 Customizace tenanta, logo, barva 30 Zadat název domény a potvrdit vlastnictví 1 domény 60 Ukázka ručního vytvoření uživatelů v O365 (Cloud based identity) - max 3 uživatele 30 Hromadné vytvoření uživatelů - max 3 uživatele 30 Kontrola AD nástrojem ID fix 120 Instalace DirSync aplikace a zprovoznění sychronizace 120 Trubleshooting Synchronizace AD (DirSync) 60 Přidání UPN suffixu v případě lokálního doménového jména 30 Instalace prostředí Windows PowerShell pro synchronizaci adresářů 60 Konfigurace filtrování účtů pro synchronizaci adresáře 60 Přiřazení licence 30 Nastavení a přiřazení rolí uživatelům 30 Nastavení a přiřazení rolí administrátorům 30 Nastavení a přiřazení rolí outlook web policy 30 Nastavení politiky pro mobilní zařízení (Active Sync) 30 Přidání SMTP aliasu k uživatelskému účtu 30 Vytvoření distribuční skupiny 30 Vytvoření sdíleného mailboxu 30 Vytvoření kalendáře zasedací místnosti 30 Nastavení Autoaccept na kalendáři 30 Vytvoření migračního endpointu 30 Vytvoření migrační dávky 60 Konfigurace na stavení Lync Online 30 Nastavení domény pro sharepoint online 60 Vytvoření veřejného webu 60 Vytvoření webové kolekce 60 Změna správce webové kolekce 30 Přidání partnera poskytujícího podporu 30 Konfigurace obsahu Sharepoint Online na úrovni webových kolekcí a níže není součástí Konfigurace obsahu Yammer portálu není součástí Click-to-run instalace z O365 portálu 30 Customizovaná instalace ze síťového disku 60 Připojení MS Outlook 30 Postup rezervace zasedací místnosti 30 Připojení MS Lync 30 Připojení a synchronizace Onedrive for Business pro jednoho uživatele 30 Str. 6 ze 8

7 PŘÍLOHA 2 ROZSAH PODPORY MIGRACE OFFICE 365 Dílčí produkt Office 365 Konfigurace Migrace dat Poznámky Synchronizace active directory (Single forrest) ano ano Exchange online ano ano Služba nezahrnuje konfiguraci hybridního nastavení OneDrive for business ano ne Lync online ano ano Yammer Ano (úvodní nastavení tenanta) ne Sharepoint online ne ne Str. 7 ze 8

8 PŘÍLOHA 3 UKÁZKA VOUCHERU LINKA OFFICE 365 Subject: Aktivační klíč služby Linka O365 k faktuře XXX obj. XXX Vážený zákazníku, zasíláme Vám aktivační klíč(e) k objednané(ým) Službě(ám): Voucher Linka Office 365 Expirace platnosti voucheru: Voucher je nutné Aktivovat před uvedeným termínem expirace. Všeobecné obchodní podmínky, které se vážou na čerpání Služby, jsou k dispozici na uvedené adrese: Nabytím tohoto Voucheru nabyvatel souhlasí se všeobecnými podmínkami společnosti S&T CZ s.r.o. pro podporu Office 365 ve znění platném ke dni vydání tohoto Voucheru a přístupném na výše adrese a nabyvatel nabytím Voucheru prohlašuje, že se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami před nabytím Voucheru seznámil. Aktivační kód Voucheru: RNMGW-PTZV6-YQNBD-R8BXS Kontaktní údaje pro aktivaci voucheru a čerpání služby: Telefon: Parametry Služby a potřebné informace k čerpání Služby najdete v poznámce k produktu na našem webu. S pozdravem S&T CZ s.r.o. Str. 8 ze 8

Uz ivatelska pr ı ruc ka: Konfigurace Office 365, migrace pos tovnı ho serveru do prostr edı Office 365

Uz ivatelska pr ı ruc ka: Konfigurace Office 365, migrace pos tovnı ho serveru do prostr edı Office 365 Uz ivatelska pr ı ruc ka: Konfigurace Office 365, migrace pos tovnı ho serveru do prostr edı Office 365 Úvod Cílem příručky je krok po kroku Vás provést úvodní aktivací prostředí Office 365, aktivací externích

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

D O H O DA O V ÝŠ I O D M Ě N Y Z A P O S TO U P E N Í

D O H O DA O V ÝŠ I O D M Ě N Y Z A P O S TO U P E N Í D O H O DA O V ÝŠ I O D M Ě N Y Z A P O S TO U P E N Í U Ž Í VA C Í C H P R ÁV číslo: 0112002381 Smluvní strany: se sídlem Praha 6, Evropská 846/176a, PSČ 160 00 IČO: 457 95 908, DIČ: CZ45795908 zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zhotovitel: Objednatel: Název: 4ISP s.r.o. Název: Adresa: Purkyňova 1805

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE (uzavřená podle 269, odst.2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na provedení evaluace na základě veřejné zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu DB Analyst 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Pavla Hrubého, IČ: 034 90 947, se sídlem Lhotákova

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Garp Integrated s.r.o. se sídlem: Garp Integrated s.r.o., Pobřežní 46/249, Praha 8, 186 00 IČ: 27709540 DIČ: CZ 27709540 zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v:

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v: SMLOUVA O DÍLO uzavřená mezi Obec Nepolisy se sídlem: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy IČ: 00269212 DIČ: CZ00269212 zastoupená: Ing. Dušanem Šustrem, starostou (dále jen objednatel ) Číslo účtu: 1080782309/0800

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

#Ohj)OifV)- (Dlí 20O14EPX55. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

#Ohj)OifV)- (Dlí 20O14EPX55. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 3 4 Jú KUJCP00RTNUT SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník") mezi níže uvedenými smluvními stranami: Č. smlouvy Zákazníka:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VOUCHER

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VOUCHER 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VOUCHER 1.1. Společnost ecartglobal s.r.o., IČ: 02404605 se sídlem Praha 9, Libeň, Drahobejlova 1255/43, PSČ 190 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 V Písku dne: 29.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.10.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Přijetí účelově určeného finančního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS. (účinné od 4.12.2015)

Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS. (účinné od 4.12.2015) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS (účinné od 4.12.2015) 1.1. PROCURENT EU s.r.o., IČO: 290 10 951, DIČ: CZ29010951, se sídlem Chotěšovská 680/1, Letňany, 190 00 Praha 9, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více