VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI S&T CZ S.R.O. PRO PODPORU OFFICE 365 (verze )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI S&T CZ S.R.O. PRO PODPORU OFFICE 365 (verze 1-2015-02)"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI S&T CZ S.R.O. PRO PODPORU OFFICE 365 (verze ) 1. Definice: 1.1. S&T znamená společnost S&T CZ s.r.o., IČ: , se sídlem Na Strži 1702/65, Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Kontaktní údaje: znamená následující kontaktní údaje na S&T V případě nestandardní situace při řešení požadavku je možné využít kontaktu pro eskalaci: 1.3. Zákazník znamená oprávněného držitele Voucheru vydaného ze strany S&T k poskytnutí služby Linka Office 365 nebo služby Migrace Office 365, tj. té služby z uvedených, na kterou je Voucher vydán Strany znamená společně S&T a Zákazníka či dle kontextu kteréhokoliv z nich Office 365 znamená SW systém a služba Office 365 poskytovaná společností Microsoft Voucher znamená certifikát v elektronické podobě obsahující označení zakoupené služby, Kód pro Aktivaci a datum ukončení platnosti ve formátu ové zprávy, kterou Zákazník obdrží po objednání Voucheru, jejíž vzor tvoří Přílohu 3 těchto všeobecných podmínek, a který opravňuje jeho držitele v době platnosti Voucheru Aktivací k poskytnutí Služby ze strany S&T Linka Office 365 znamená službu technické podpory systému Office 365, jak je blíže specifikována v příloze 1 těchto všeobecných obchodních podmínek. Seznam činností není vyčerpávající, spíše zahrnuje činnosti obvyklé Migrace Office 365 znamená službu migrace ze současného ového řešení do Microsoft Exchange Online a úvodní nastavení dalších MS O365 služeb, jak je blíže specifikováno v Příloze 2 těchto všeobecných obchodních podmínek Kód znamená pro každý Voucher unikátní řadu znaků, číslic a písmen uvedenou na Voucheru, na jehož základě vzniká nárok na poskytnutí Služby Aktivace znamená okamžik, kdy Zákazník poprvé kontaktuje Service desk S&T na Kontaktních údajích s požadavkem na technickou podporu a prokáže se Kódem. Dále je podmínkou úspěšné Aktivace uvést platné údaje o Zákazníkovi, které zahrnují: jméno a příjmení či název obchodní firmy Zákazníka, bydliště či sídlo Zákazníka, v případě podnikatele identifikační číslo a DIČ Zákazníka, kontaktní platnou ovou adresu Zákazníka a platné kontaktní telefonní číslo Zákazníka Smlouva znamená v případě Voucheru na službu Linka Office 365 smlouvu o poradenské a konzultační činnosti dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi Zákazníkem a S&T, v případě Voucheru na službu Migrace Office 365 znamená smlouvu o dílo dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi Zákazníkem a S&T, v obou případech se Smlouva řídí těmito všeobecnými podmínkami ve znění dle odst těchto všeobecných obchodních podmínek Doba odezvy je maximální čas, do kterého musí být zahájeno řešení požadavku Požadavek znamená v rámci služby Linka Office 365 dotaz, případně dotazy, Zákazníka týkající se Office 365 zadaný prostřednictvím Kontaktních údajů v rámci Témat Téma znamená v rámci služby Linka Office 365 oblasti možných dotazů Zákazníka týkajících se Office 365, které je možné otevřít při zadání Požadavku, a jejichž příklady jsou uvedeny v příloze 1 těchto všeobecných obchodních podmínek Služba znamená službu Linka Office 365 nebo službu Migrace Office 365, a to tu z nich, na kterou je Voucher vydán. Str. 1 ze 8

2 2. Práva a povinnosti stran: 2.1. Nabytím Voucheru přímo od S&T dochází ke vzniku Smlouvy mezi nabyvatelem Voucheru a S&T. Nabytím Voucheru od jiné osoby než S&T (tj. od předchozího Zákazníka) dochází k nabytí práv a povinností ze Smlouvy s S&T nabyvatelem Voucheru (nového Zákazníka), tj. k postoupení smlouvy z takové jiné osoby na nabyvatele Voucheru dle ustanovení 1895 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Držiteli Voucheru se S&T Aktivací zavazuje poskytnout službu Linka Office 365 nebo Migrace Office 365, tj. té služby z uvedených, na kterou je Voucher vydán, přičemž Aktivací rovněž nabývá Smlouva účinnosti Smlouva se řídí verzí všeobecných obchodních podmínek platných ke dni vydání Voucheru, který je uveden na Voucheru K postoupení Smlouvy nabytím Voucheru od jiné osoby než S&T dle odst těchto všeobecných podmínek může dojít nejpozději do Aktivace nebo konce data platnosti Voucheru, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve. S&T souhlasí s postoupením Smlouvy za podmínek stanovených v odst až 2.3. těchto všeobecných obchodních podmínek a způsobem v těchto ustanoveních uvedených Podmínky poskytnutí služby Linka Office 365 jsou následující skutečnosti: Zákazník je oprávněným držitelem Voucheru; Zákazník v době platnosti Voucheru provedl Aktivaci; Zákazník při nabytí Voucheru souhlasil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. 2.5 Voucher má dobu platnosti uvedenou na Voucheru. V případě, že do konce lhůty platnosti Voucheru nenastane Aktivace, uplynutím doby platnosti Voucheru nárok na poskytnutí služby Linka Office 365 nebo služby Migrace Office 365 ze strany S&T, tj. té služby z uvedených, na kterou je Voucher vydán, zaniká bez náhrady. 2.6 Služba Linka Office 365 a Migrace Office 365 je poskytována v ceně Voucheru, kterou Zákazník za Voucher zaplatil. Služba bude poskytnuta Zákazníkovi bez jakékoliv další platby ze strany Zákazníka, pokud není v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno výslovně jinak. Jakékoliv další služby nezahrnuté do služby Služby podle těchto všeobecných obchodních podmínek a na jejichž poskytnutí se Zákazník a S&T dohodnou, bude poskytnuta za sjednanou cenu mezi Zákazníkem a S&T. 2.7 Služba Linka Office 365 bude poskytována s následujícími parametry: Služba je poskytována výhradně vzdáleně. V rámci Aktivace je možné zadat pouze jeden Požadavek V rámci Požadavku je možné otevřít více Témat. Celková doba řešení Témat v rámci jednoho Požadavku je maximálně 60 min. Minimální doba řešení jednoho Tématu je 20 minut. Doba platnosti Požadavku - tj. dokdy je možné otevřít v rámci požadavku další téma - je 1 pracovní den od uzavření předchozího Tématu Možnost znovuotevření Tématu po uzavření operátorem (záruka), pokud není vyčerpána 60 minutová celková doba řešení, je nejpozději do 3 pracovních dní. Služba je poskytována v rozsahu pracovních dnů v čase 8:00 17:00 Doba odezvy je 4 hodiny. 2.8 Služba Migrace Office 365 bude poskytována s následujícími parametry: Začátek prací - do 10 pracovních dnů od Aktivace Služba je poskytována v rozsahu pracovních dnů v čase 8:00 17:00 Služba zahrnuje migraci poštovních schránek které splňují technická omezení produktu Office 365. Služba je poskytována výhradně vzdáleně. 2.9 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně sjednává, že součástí nároků z Voucheru není nabytí licence či jiného oprávnění k užití jakýchkoliv produktů třetích stran, a to zejména produktů Microsoft, včetně produktů Office a Office 365 a součástí nároků z Voucheru není oprávnění k užívání služby Office 365. Zákazník bere na vědomí, že součástí Služby není obstarání jakéhokoliv software či hardware či oprávnění k užívání jakéhokoliv software. V případě, že bude zjištěno, že poskytnutí Služby vyžaduje zajištění či obstarání jakéhokoliv software či hardware, je odpovědností Zákazníka takový software či hardware obstarat včas tak, aby mohla být příslušná Služba poskytnuta včas a bez přerušení. Str. 2 ze 8

3 2.10 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že zadáním Požadavku v rámci Aktivace bude vyčerpáno právo na uplatnění Voucheru a opětovná aktivace se stejným Kódem je vyloučena V případě, že bude při kontrole Voucheru ze strany S&T zjištěna jakákoliv známka o pozměnění či snahy o pozměnění obsahu Voucheru po jeho vydání, je S&T oprávněno od této smlouvy o dílo odstoupit Zákazník je povinen poskytnout S&T veškerou potřebnou součinnost pro řádné poskytnutí příslušné Služby, a to zejména: Poskytnout vzdálený přístup k cílům poskytované podpory Poskytnout technické informace související se situací Zákazníka 2.13 Zákazníci mají možnost ověření kódu na Kontaktních údajích Service Desku 2.14 S&T je oprávněno upozornit Zákazníka písemně na nedostatečnou součinnost Zákazníka či pověřených pracovníků Zákazníka, pokud z toho důvodu dojde nebo hrozí že dojde k ohrožení kvality nebo termínů. V případě nedostatečné součinnosti ze strany Zákazníka či pověřených pracovníků Zákazníka si S&T vyhrazuje právo písemným oznámením po předchozím písemném upozornění na nedostatečnou součinnost přerušit nebo zastavit poskytování příslušné Služby bez nároku Zákazníka na jakoukoliv náhradu škody tímto aktem případně vyvolané a bez nároku na vrácení jakékoliv částky uhrazené za Voucher S&T si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o přidělení svých pracovníků pro zajištění provedení příslušné Služby S&T se zavazuje poskytnout Službu za podmínky splnění všech povinností Zákazníka s odbornou péčí, řádně a včas. 3 Odpovědnost Zákazníka: 3.5 S&T je oprávněna přerušit poskytování Služby a/nebo odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže Zákazník porušil jakékoliv ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek a v dodatečně stanovené lhůtě neučinil nápravu porušení nebo v případě, že nejsou či přestaly být splněny podmínky poskytnutí Služby podle odst těchto všeobecných obchodních podmínek. Oprávněným dočasným ani konečným přerušením poskytování Služby nevznikne právo na jakoukoliv náhradu škody či vrácení jakékoliv částky uhrazené za Voucher. 3.6 Odpovědnou osobou za řádné oprávnění Zákazníka užívat softwarové produkty třetích stran, a to včetně společnosti Microsoft, včetně produktů Office a Office 365 a řádné hrazení příslušných plateb za jejich užívání je výlučně Zákazník. Výlučně Zákazník je rovněž odpovědný za porušení jakýchkoliv autorských práv k jakýmkoliv softwarovým produktům třetích stran ze strany Zákazníka či jakýchkoliv jiných osob než S&T, kterým Zákazník umožnil vstup do systému Zákazníka. V případě, že jakákoliv třetí osoba uplatní vůči S&T jakékoliv nároky z důvodu porušení autorských práv k softwarovým produktům instalovaným u Zákazníka Zákazníkem či třetí osobou, které Zákazník umožnil přístup do systému Zákazníka, zavazuje se Zákazník nahradit S&T jakoukoliv škodu, která v důsledku toho S&T vznikne, a uhradit za S&T veškeré přiměřené náklady na obranu proti takovému nároku třetí osoby. 3.7 V případě, že Zákazník zamezí či zpozdí provedení či dokončení Služby, potom S&T ve stejném rozsahu není odpovědná za zpoždění provedení Služby a Zákazník bude povinen uhradit S&T přiměřené výdaje a náklady, které S&T vzniknou v souvislosti s takovýmto zpožděním. 4 Odpovědnost S&T: 4.5 Zákazník je povinen v maximální možné míře předcházet vzniku škod a činit veškerá opatření k zamezení vzniku škod, zejména je povinen provozovat produkty ke kterým je Služba poskytována v souladu s jejich popisy, dokumentací a provozními návody a respektovat doporučení poskytovatelů softwarových a hardwarových produktů a S&T pokud jde o provoz produktů, chránit produkty před neoprávněnými zásahy třetích osob, zajistit zálohování veškerých dat a programů a mít připravena opatření pro případné náhradní zpracování a obnovení provozu. 4.6 S&T odpovídá za škody vzniklé Zákazníkovi, které mu způsobil zaviněným porušením povinností stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách nebo obecně závazným právním předpisem, a to v rozsahu sjednaném v odst a 4.8. těchto všeobecných obchodních podmínek. S&T není v žádném případě odpovědná za škody ani obchodní ztráty vzniklé Zákazníkem zapříčiněnou ztrátou, zničením, nebo poškozením dat, nebo ztrátou licence opravňující Zákazníka k užití sw produktu. 4.7 S&T nepřebírá žádnou odpovědnost za: Str. 3 ze 8

4 4.7.1 jakoukoli ztrátu, zranění nebo škodu, kterou utrpí Zákazník, způsobenou tím, že Zákazník nedodržel pracovní předpisy, postupy, návody a pokyny uvedené v dokumentaci a nebo doporučeních S&T; jakoukoli ztrátu nebo nárok vzniklý jednáním nebo opomenutím Zákazníka které poruší omezení exportu nebo jiné právní předpisy; jakékoli porušení práv na duševní vlastnictví kterékoli třetí strany v důsledku neoprávněného používání produktů a nebo v důsledku úpravy produktů Zákazníkem nebo třetí stranou bez souhlasu S&T nebo dodavatele produktu. 4.8 Celková odpovědnost S&T ze Smlouvy za všechny škodní případy se omezuje dohodou stran na maximální výši náhrady předvídatelné škody ve výši částky, která činí částku ,- Kč. Toto sjednané omezení plnění z titulu odpovědnosti za škodu zahrnuje v plném rozsahu i náhradu jakékoli nepřímé škody jako je např. ušlý zisk, poškození dobrého jména, ztráta, zničení nebo poškození dat. Strany jsou srozuměny s tím, že omezení odpovědnosti vychází z rozdělení rizik mezi Strany, přičemž žádnou ze Stran nelze považovat za slabší či silnější stranu a žádná ze Stran se za slabší stranu nepovažuje. 5 Záruka: 5.5 S&T zaručuje, že veškeré Služby budou poskytovány v souladu a v kvalitě odpovídající obecně uznávaným průmyslovým standardům. Záruka za provedení Služby bude platit po dobu devadesáti (90) dnů od dokončení Služby. Plněním S&T z titulu poskytnuté záruky je opětovné poskytnutí příslušných reklamované Službynebo jejich části bezplatně. 6 Postoupení práv: 6.5 Strany nemohou postoupit svoje jednotlivá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy zcela ani z části jinému právnímu subjektu bez písemného souhlasu druhé Strany s výjimkou případu a způsobu, jak je to připuštěno v odst až 2.3. těchto všeobecných obchodních podmínek. S&T je však oprávněna převést svá práva na peněžitá plnění vyplývající ze Smlouvy jiné osobě bez nutnosti získat předem souhlas Zákazníka. 7 Ukončení Smlouvy: 7.5 Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou Stran nebo odstoupením od Smlouvy v případech, kdy to tyto všeobecné obchodní podmínky připouštějí, a v případech, kdy možnost odstoupení od Smlouvy vyplývá z právních předpisů. 7.6 V případě odstoupení od Smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti stran ze Smlouvy okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé Straně, a to s účinky ex tunc (tj. od počátku). V případě, že S&T vznikne nárok na úhradu prací či na jiné plnění ze strany Zákazníka dle těchto všeobecných obchodních podmínek nebo bude mezi Zákazníkem a S&T sjednáno poskytnutí jakýchkoliv jiných služeb či dodávek kromě Služby, není nárok S&T na zaplacení takových prací, služeb či dodávek odstoupením od Smlouvy dotčen. 7.7 Smlouva zanikne rovněž v případech, ve kterých to tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví, a v případech stanovených právními předpisy. 8 Závěrečná ustanovení: 8.5 Obě Strany budou usilovat o to, aby veškeré rozpory byly řešeny vzájemnou dohodou a nebylo je třeba řešit soudní cestou. Pokud v nějakém okamžiku se jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek stane neplatným, neúčinným, nezákonným nebo nevynutitelným, platnost, účinnost, zákonnost ani vynutitelnost zbývajících ustanovení není tímto v žádném ohledu ovlivněna nebo dotčena. Strany se pro takový případ zavazují dohodnout nová ustanovení, která co nejlépe vyjádří původní záměr. 8.6 Veškerá oznámení podle Smlouvy musejí být písemná a adresovaná doporučeně Stranám na jejich příslušné adresy, tj. adresu sídla S&T a adresu Zákazníka uvedenou při Aktivaci nebo na takové jiné adresy, které si Strany mohou vzájemně pro účely doručování písemně sdělit. 8.7 Pouze obsah Voucheru a tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří jedinou a celou závaznou Smlouvu. Smlouva nahrazuje veškerá případná předchozí jednání mezi účastníky, vztahující se k předmětu Smlouvy, ať již písemná či ústní. Veškeré změny nebo doplnění Smlouvy je možné provést jen na základě písemné dohody. 8.8 O žádné ze smluvních podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách nelze mít za to, že se jí některá Strana vzdala a žádné porušení nebo pochybení nelze považovat za prominuté, pokud to není vyjádřeno písemně a podepsáno Stranou, která se svého práva nebo nároku vzdala. 8.9 Smlouva se ve všech těmito všeobecnými obchodními podmínkami výslovně neupravených oblastech řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Str. 4 ze 8

5 8.10 Nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek tvoří vzor Voucheru, který je Přílohou 3. Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů v rozsahu dle bodu 1.10 ze strany S&T, a to v souvislosti a v rámci plnění Smlouvy a poskytnutí Služby Tyto VOP jsou účinné od Str. 5 ze 8

6 PŘÍLOHA 1 ROZSAH PODPORY LINKA OFFICE 365 Příklady řešených témat v rámci požadavku Obvyklá doba řešení Úvodní nastavení Tenata O Získání licenčního čísla z VLSC portálu 30 Aktivace nového tenanta / přidání licence ke stávajícímu tenantu 30 Customizace tenanta, logo, barva 30 Zadat název domény a potvrdit vlastnictví 1 domény 60 Ukázka ručního vytvoření uživatelů v O365 (Cloud based identity) - max 3 uživatele 30 Hromadné vytvoření uživatelů - max 3 uživatele 30 Kontrola AD nástrojem ID fix 120 Instalace DirSync aplikace a zprovoznění sychronizace 120 Trubleshooting Synchronizace AD (DirSync) 60 Přidání UPN suffixu v případě lokálního doménového jména 30 Instalace prostředí Windows PowerShell pro synchronizaci adresářů 60 Konfigurace filtrování účtů pro synchronizaci adresáře 60 Přiřazení licence 30 Nastavení a přiřazení rolí uživatelům 30 Nastavení a přiřazení rolí administrátorům 30 Nastavení a přiřazení rolí outlook web policy 30 Nastavení politiky pro mobilní zařízení (Active Sync) 30 Přidání SMTP aliasu k uživatelskému účtu 30 Vytvoření distribuční skupiny 30 Vytvoření sdíleného mailboxu 30 Vytvoření kalendáře zasedací místnosti 30 Nastavení Autoaccept na kalendáři 30 Vytvoření migračního endpointu 30 Vytvoření migrační dávky 60 Konfigurace na stavení Lync Online 30 Nastavení domény pro sharepoint online 60 Vytvoření veřejného webu 60 Vytvoření webové kolekce 60 Změna správce webové kolekce 30 Přidání partnera poskytujícího podporu 30 Konfigurace obsahu Sharepoint Online na úrovni webových kolekcí a níže není součástí Konfigurace obsahu Yammer portálu není součástí Click-to-run instalace z O365 portálu 30 Customizovaná instalace ze síťového disku 60 Připojení MS Outlook 30 Postup rezervace zasedací místnosti 30 Připojení MS Lync 30 Připojení a synchronizace Onedrive for Business pro jednoho uživatele 30 Str. 6 ze 8

7 PŘÍLOHA 2 ROZSAH PODPORY MIGRACE OFFICE 365 Dílčí produkt Office 365 Konfigurace Migrace dat Poznámky Synchronizace active directory (Single forrest) ano ano Exchange online ano ano Služba nezahrnuje konfiguraci hybridního nastavení OneDrive for business ano ne Lync online ano ano Yammer Ano (úvodní nastavení tenanta) ne Sharepoint online ne ne Str. 7 ze 8

8 PŘÍLOHA 3 UKÁZKA VOUCHERU LINKA OFFICE 365 Subject: Aktivační klíč služby Linka O365 k faktuře XXX obj. XXX Vážený zákazníku, zasíláme Vám aktivační klíč(e) k objednané(ým) Službě(ám): Voucher Linka Office 365 Expirace platnosti voucheru: Voucher je nutné Aktivovat před uvedeným termínem expirace. Všeobecné obchodní podmínky, které se vážou na čerpání Služby, jsou k dispozici na uvedené adrese: Nabytím tohoto Voucheru nabyvatel souhlasí se všeobecnými podmínkami společnosti S&T CZ s.r.o. pro podporu Office 365 ve znění platném ke dni vydání tohoto Voucheru a přístupném na výše adrese a nabyvatel nabytím Voucheru prohlašuje, že se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami před nabytím Voucheru seznámil. Aktivační kód Voucheru: RNMGW-PTZV6-YQNBD-R8BXS Kontaktní údaje pro aktivaci voucheru a čerpání služby: Telefon: Parametry Služby a potřebné informace k čerpání Služby najdete v poznámce k produktu na našem webu. S pozdravem S&T CZ s.r.o. Str. 8 ze 8

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o. www.cyber-english.cz www.cyber-english.com www.cyberstudy.cz www.cyberstudy.eu 1. ÚVOD Všeobecné obchodní podmínky, které tvoří tento dokument, upravují

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společnost Tlapnet s.r.o., se Praha 9 - Hrdlořezy,

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více