Řešení intranetu v prostředí střední školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení intranetu v prostředí střední školy"

Transkript

1 Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014

2 *** nascannované zadání str. 1 ***

3 *** nascannované zadání str. 2 ***

4 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ABSTRAKT Diplomová práce popisuje výběr a nasazení webového portálu jako platformy pro budování intranetu v prostředí střední školy umoţňující výměnu informací, dokumentů, řízení projektů a řadu dalších činností při potřebě spolupráce více lidí jako týmu. Klíčová slova: intranet, extranet, Novell edirectory, Novell GroupWise, Novell Vibe, LDAP ABSTRACT The thesis describes choice and implementation of a web portal as a platform for intranet building in the secondary school working environment enabling the exchange of information, documents and management of projects as well as a lot of other activities when cooperation of more people in one team is needed. Keywords: intranet, extranet, Novell edirectory, Novell GroupWise, Novell Vibe, LDAP

5 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Chtěl bych poděkovat svému vedoucímu práce Ing. Jiřímu Korbelovi, Ph.D., za odbornou pomoc a konstruktivní připomínky při psaní mé diplomové práce.

6 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Prohlašuji, ţe beru na vědomí, ţe odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby; beru na vědomí, ţe diplomová/bakalářská práce bude uloţena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí, ţe jeden výtisk diplomové/bakalářské práce bude uloţen v příruční knihovně Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího práce; byl/a jsem seznámen/a s tím, ţe na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. 35 odst. 3; beru na vědomí, ţe podle 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o uţití školního díla v rozsahu 12 odst. 4 autorského zákona; beru na vědomí, ţe podle 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu uţít své dílo diplomovou/bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu vyuţití jen s předchozím písemným souhlasem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která je oprávněna v takovém případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše); beru na vědomí, ţe pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce vyuţito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu vyuţití), nelze výsledky diplomové/bakalářské práce vyuţít ke komerčním účelům; beru na vědomí, ţe pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, povaţují se za součást práce rovněţ i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této součásti můţe být důvodem k neobhájení práce. Prohlašuji, ţe jsem na diplomové práci pracoval samostatně a pouţitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků budu uveden jako spoluautor. ţe odevzdaná verze diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totoţné. Ve Zlíně. podpis diplomanta

7 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, OBSAH ÚVOD... 9 I TEORETICKÁ ČÁST INTRANET SMYSL A CÍL INTRANETU ZÁKLADNÍ FUNKCE INFORMAČNÍ OBSAH SYSTÉMY PRO FIREMNÍ INTRANETY MICROSOFT SHAREPOINT NOVELL VIBE POROVNÁNÍ SHAREPOINT VS VIBE Výhody řešení Microsoft SharePoint Výhody řešení Novell Vibe CENOVÁ ANALÝZA VARIANT ŘEŠENÍ LICENCE NOVELL VIBE LICENCE MICROSOFT SHAREPOINT LICENČNÍ SMLOUVA PRO ŘEŠENÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU INTRANETU NOVELL GROUPWISE JAKO INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY PROBLEMATIKA SDÍLENÝCH SLOŢEK Hierarchická struktura sloţek Smazání sloţky uţivatelem Přejmenování sloţky vlastníkem Noví uţivatelé systému STÁVAJÍCÍ SÍŤOVÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY Školní síťové servery Pracovní stanice v síti II PRAKTICKÁ ČÁST NOVÝ SYSTÉM NOVELL VIBE UPGRADE NA NOVELL OES INSTALACE SLES DO VIRTUÁLNÍHO PROSTŘEDÍ Stručný průvodce konfigurací SLES Instalace databázového serveru MySQL Instalace Java Development Kitu INSTALACE SYSTÉMU NOVELL VIBE KONFIGURACE NOVÉHO SYSTÉMU VIBE Přidání nového uţivatele manuálně Přidání uţivatele LDAP adresáře... 45

8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Nastavení výchozích pracovních prostorů Organizace informací ve sloţkách Kontrola přístupu k uloţeným informacím Vytvoření nových skupin uţivatelů Další moţnosti nastavení systému PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ WEBOVÉHO PORTÁLU Práce se soubory a moţnosti verzování Novell Vibe Add-in pro Microsoft Office Aplikace Novell Vibe Desktop PŘÍSTUP K PORTÁLU Z MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ INTEGRACE GROUPWISE S NOVELL VIBE NASAZENÍ SYSTÉMU VIBE NA ŠKOLE HODNOCENÍ Z POHLEDU SPRÁVCE HODNOCENÍ Z POHLEDU UŢIVATELE CELKOVÁ CENA VYBRANÉHO A REALIZOVANÉHO ŘEŠENÍ ZÁVĚR ZÁVĚR V ANGLIČTINĚ SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK... 73

9 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ÚVOD V dnešní době se téměř ţádná organizace neobejde bez elektronického sdílení informací. S příchodem nejnovějších informačních technologií se neustále objevují nové moţnosti, které umoţňují daleko efektivnější způsob týmové spolupráce. Přestoţe i dnes zůstává elektronická pošta klíčovou součástí firemních informačních systémů, je tady snaha o budování vnitřních webových portálů se znaky lokální sociální sítě. Uţivatelé vidí příslušné události, spolupracují a vykonávají činnosti v jednom sociálním rozhraní, bez ohledu na to, v jakých základních systémech se informace nacházejí nebo jaké zařízení právě vyuţívají. Cílem této diplomové práce je popsat nasazení webového portálu jako platformy pro budování intranetu v prostředí střední školy, umoţňující výměnu informací, dokumentů, řízení projektů a řadu dalších činností při potřebě spolupráce více lidí jako týmu. Systém musí splňovat základní komunikační a publikační poţadavky spojené s kaţdodenní činností učitelů, vedení školy, sekretariátu a také správních zaměstnanců. Nový informační portál školy by měl vzít v úvahu její organizační strukturu a stávající systém poštovního serveru rozšířit o nové moţnosti. Například správu dokumentů, diskusní fóra, vkládání příspěvků, různá dotazníková šetření, definice pracovních procesů a formulářů. Hlavní část intranetu bude určena pro všechny zaměstnance, další pro členy jednotlivých předmětových komisí a ostatní budou vznikat podle aktuální potřeby. Systém musí reflektovat stávající síťové prostředí, operační systémy serverů a na pracovních stanicích uţivatelů na škole. Předpokládá se jeho další rozvoj, postupná implementace všech nabízených funkcí a moţných rozšíření. Správou webového portálu bude pověřený člověk z IT oddělení školy, který bude mít nejvyšší práva v systému.

10 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, I. TEORETICKÁ ČÁST

11 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, INTRANET Intranet je soukromá počítačová síť pouţívající internetové standardy a protokoly, umoţňující členům firmy či organizace mnohem efektivněji komunikovat, spolupracovat a zvyšovat tím produktivitu práce. Jiný název pro intranet je celofiremní web společné počítačové prostředí pro obchodování a komunikaci, jinými slovy společná síť propojených dokumentů. Příjemný fakt je ten, ţe se nemusíte zbavovat veškerého stávajícího síťového vybavení pro přeměnu vaší lokální počítačové sítě (LAN) či dálkové počítačové sítě (WAN) na intranet. Na rozdíl od tradičních sítí se intranet opírá o speciální technologie otevřených standardů a protokolů. [1] Intranet pouţívá ke své činnosti a vzhledu stejných protokolů a standardů jako celosvětová síť Internet. Ať uţ z pohledu přenosových protokolů TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) a protokolu HTTP (HyperText Transfer Protocol), značkovacího jazyka HTML (HyperText Markup Language), tak webových serverů nebo prohlíţečů na straně klienta. Jednoduchý intranet můţe tvořit jediný WWW server, který umoţňuje pracovníkům společnosti přístup k informacím prostřednictvím webových stránek. [2] První intranety spatřily světlo světa uţ v devadesátých letech minulého století. Hlavní rozdíl mezi informacemi přístupnými na celosvětové síti Internet a v rámci intranetu spočívá v přístupu k nim. Zatímco na Internet jsou umísťovány informace veřejného charakteru pro jakéhokoliv uţivatele, který k nim má volný přístup, tak k informacím dostupným na intranetu dané firmy či organizace má většinou přístup vybraný okruh jednotlivců, zaměstnanců firmy. Po přihlášení má mít uţivatel práva jen na informace, které přísluší jeho pracovnímu zařazení. Podle toho, jak je daný intranet navrţen, můţe být také propojen s daleko širším zdrojem vnějších informací a vytvořit tak to, co je známé pod pojmem extranet rozšíření specifických intranetových výhradních práv pro důvěryhodné externí partnery a klienty. Pomocí extranetu mohou firmy sdílet soukromé a aktuální informace, jinak bezpečně provozované na jejich intranetových sítích, se svými obchodními partnery. Stejně tak, jako na intranetu, jsou informace na extranetu přístupné aţ po přihlášení. [2] 1.1 Smysl a cíl intranetu Intranet jako informační systém na bázi webu má zaměstnancům firmy po přihlášení poskytnou snadné získání aktuálních informací a moţnost spolupracovat se svými kolegy

12 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, pomocí známého prostředí webového klienta jednotného a platformě nezávislého prostředí. Odpadá tak potřeba instalace konkrétní klientské aplikace a nutnost školení zaměstnanců. Přístup k obsahu intranetu je tak moţný z pracovní stanice uţivatele, notebooku, tabletu či mobilního telefonu. Výběr z moţných aktivit a vhodně strukturovaných informací, které lze na intranetu najít: co je ve firmě nového (aktuality) vyhledávání poţadovaných informací elektronické nástěnky a dokumenty informace o zaměstnancích, telefonní seznam kalendář akcí a úkolů diskusní fóra a znalostní databáze 1.2 Základní funkce Základ kompletních sluţeb poskytovaných intranetem tvoří pět funkcí. Pomocí těchto základních funkcí můţe firma zveřejňovat informace, skladovat je, obnovovat, spravovat a usnadnit spolupráci uvnitř organizace [1]: ová komunikace: uţivatel uţivatel nebo uţivatel skupina uţivatelů sdílení souborů: sdílení znalostí, informací a myšlenek adresáře: správa informací a uţivatelský přístup hledání: vyhledávání všeho, co potřebujete a kdy to potřebujete správa sítě: údrţba a modifikace intranetu bezpečný provoz: ochrana informací, stanovení bezpečnostní politiky Kaţdá současná síť poskytuje všechny tyto sluţby, ale na odlišných platformách a rozhraních. Na intranetu tyto funkce probíhají na různých platformách, ale díky technologiím zaloţeným na internetových otevřených standardech jsou jednoduše dostupné. Cennou devízou kaţdé firmy nebo organizace jsou znalosti, vědomosti a jejich předávání spolupracovníkům. Intranet přeměňuje styl hierarchické práce týmu zaměstnanců na vysoce produktivní, stále se vzdělávající způsob práce. Informace se tak dostávají přímo k lidem,

13 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, kteří je potřebují a otevírají se jim nové moţnosti pro přímější způsob práce, vyhledávání poznatků ve znalostní databázi apod. Intranet sám o sobě neznamená okamţitý soulad. Interní nedorozumění ve firmách, rozdíly mezi spolupracujícími týmy či odděleními mohou úmyslně narušit efektivní vyuţívání intranetu nebo dokonce překazit úsilí vůbec nějaký vybudovat. Hodně lidí můţe pociťovat ve vzájemném sdílení informací reálné nebezpečí pro svoji osobu, obzvláště v případech, kdy cítí, ţe jejich vlastní vědomosti je činní nepostradatelnými. Ovšem právě fakt, ţe si lidé svoje vědomosti ochraňují, znemoţňuje vytvoření informačních zdrojů ve prospěch celé firmy. Proto by měly existovat stimulační a nové způsoby, jak podporovat zaměstnance v chápání změny přístupu k informacím. [1] Existuje velké mnoţství různých podob intranetů. Dělení je moţné podle velikosti, rozsahu dostupných informací, ale daleko uţitečnější je rozlišení podle funkcí. Pro intranet je vhodné zvolit takový druh stránek, který nejlépe odpovídá všem publikovaným informacím a zároveň vyhovuje i jeho uţivatelů. Současné intranety poskytují například tyto funkce [2]: domovská stránka: vstupní brána pro uţivatele informačního místa (intranetu) obsahová stránka: obsah nebo indexovaný seznam dostupných stránek firemní glosář: firemní nebo oborový terminologický slovník stránka technické podpory: návod na lokalizaci a řešení určitých problémů osobní stránka uţivatele: kontakty, osobní informace, evidence úkolů a schůzek sdruţování obsahu z různých sekcí: sledování novinek, úkoly z projektů, porad podpora projektů: moţnosti vzájemné spolupráce více uţivatelů v pracovním týmu správa dokumentů: řízení přístupu k dokumentům, verzování, dokumentové toky pracovní procesy: zautomatizování pracovních činností, směrování zpráv diskusní skupiny: komunikace mezi uţivateli, výměna názorů, komentáře vyhledávání: pokročilé moţnosti vyhledání podle zadaných kritérií spolupráce s partnery: moţnost přístupu externích spolupracovníků správa souborů, obrázková galerie, reporty činností atd.

14 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Informační obsah Mnoho firem dělá zásadní chybu, ţe se pustí do tvorby webových stránek a jejich obsahu, aniţ by se nejdříve rozhodly, jaké jsou cíle a co je pro jejich splnění potřeba udělat. Nejdříve musí být jasně dané poţadavky na funkčnost stránek a potom navrhovat jejich vzhled a uspořádání. Je důleţité zvolit vhodnou strategii a také nástroje, které pomohou v budoucnu organizovat vše, co má být přístupné. Dobrý návrh v sobě spojuje vhodnou strukturu, informační obsah a kvalitní grafické zpracování. [2] Lineární organizace stránek bude vyhovovat pouze do doby, dokud na sebe budou informace na jednotlivých stránkách vzájemně navazovat. Ve většině případů se vytváří hierarchická struktura uspořádání, která je daná obsahem prezentovaných dat. Jakmile je jasná představa obsahu, zbývá uţ jen převést připravený materiál do podoby, kterou je moţné na intranetu prezentovat. Důleţitým rozhodnutím je vybrat odpovědnou osobu za převedení informací a za rozhodnutí, kolik procent stávajících informačních materiálů a dokumentů se na intranetu ve výsledku objeví. Vytvořený informační obsah je vhodné nejdříve otestovat úzkou skupinou lidí, kteří se nepodíleli na tvorbě stránek nebo návrhu obsahu. Testování, sledování výsledků a reakce na zpětné vazby je podmínkou úspěšné realizace intranetu. Uţivatelé chtějí být informováni o různých nadcházejících událostech předem a včas. Zasílání nebo zobrazování jednotlivých událostí kaţdému z uţivatelů intranetu není příliš vhodné. Lepším způsobem je cílení informací vybrané skupině nebo konkrétnímu jedinci. Nedochází tak k zatěţování uţivatelů, ale i systému samotného nepotřebnými údaji. Dalším důleţitým aspektem je určení zodpovědností, ať uţ bude intranet spravován centrálně nebo bude mít kaţdá skupina vlastní oprávnění na svoji technickou a obsahovou část webu. Musí být stanovený správce webového serveru, který bude řešit případné problémy s jeho chodem, provádět pravidelné aktualizace, nastavení a celkové zabezpečení systému. Někdo musí dodat samotný obsah, který bude na intranetu prezentován. Správcem informací můţe být určen jeden nebo i více zaměstnanců v případě větší organizace. Tvůrci obsahu, ale také samotní uţivatelé intranetu musí absolvovat úvodní školení a měla by být zajištěna následná technická podpora. Samozřejmostí je zajištění funkčnosti podkladové vrstvy kaţdého intranetu, provozovaného hardware (technické prostředky sítě, kabeláţ, servery a klientské stanice) a také software (webové servery a klienti, podpůrné systémy a aplikace na počítači uţivatele).

15 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, SYSTÉMY PRO FIREMNÍ INTRANETY Řešení firemního intranetu je v dnešní době moţné stavět nad celou řadou síťových operačních systémů, které jiţ ve firmách běţí a poskytují sluţby svým uţivatelům. Mezi nejznámější a nejpouţívanější operační systémy patří Unix/Linux, Microsoft Windows Server nebo Novell NetWare (Open Enterprise Server, OES). S těmito systémy nebo jejich kombinací je moţné se setkat i na různých typech základních, středních a vysokých škol. V jejich počítačových sítích LAN jsou většinou síťové účty zaměstnanců, učitelů a studentů organizované a spravované v adresářových sluţbách serverového operačního systému. Jedná se o sluţbu Microsoft Active Directory (AD) v případě systému Microsoft Windows Server nebo Novell edirectory (dříve známá jako Novell Directory Services, NDS) u systému Novell Open Enterprise Server. Firmy Microsoft a Novell nabízí v rámci svých řešení intranetové portály, které umoţňují uţivatelům snadné sdílení informací s ostatními, správu dokumentů, komunikaci v pracovních týmech i mimo ně. Jde o firemní webové portály Microsoft SharePoint Server a Novell Vibe. Přistupovat k nim mohou uţivatelé definovaní v rámci adresářových sluţeb daného síťového operačního systému prostřednictvím protokolu LDAP. V tomto případě jde o pouţití hotového komerčního produktu. Jeho výhodou je profesionální řešení se spoustou funkcí, které nemusí být ve výsledku všechny vyuţité. Nevýhodou je vysoká cena, záleţí na velikosti a moţnostech firmy. Cenová politika firem Microsoft a Novell je pro oblast školství výhodnější. Další moţností je pouţití nějakého existujícího open source řešení intranetu, jako například Drupal, Joomla, WordPress apod. Tyto systémy jsou většinou postaveny na platformě PHP s podporou databáze MySQL. Výhodou je nulová cena, ale tato řešení nemají garantovanou podporu ani další vývoj. Nabízí se také varianta vytvoření intranetového řešení šitého na míru. Většinou vyhovuje přesně potřebám firmy, ale je finančně a časově velice nákladné. 2.1 Microsoft SharePoint Pomocí Microsoft SharePoint můţe organizace vytvořit týmový webový prostor, který bude vyuţívat jako místo pro bezpečné ukládání, uspořádání a sdílení informací. Stejně tak si můţe kaţdý uţivatel vytvořit svůj osobní webový prostor, upravit si osobní profil, vkládat soubory, poznámky atd. Přistupovat lze skoro z libovolného typu zařízení: osobního nebo přenosného počítače uţivatele, tabletu, chytrého telefonu apod. Stačí mít v systému počítače nainstalovaný webový prohlíţeč Internet Explorer, Chrome nebo Firefox.

16 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Výraz SharePoint se pouţívá pro označení buď jednoho nebo hned několika technologií a produktů Microsoft SharePoint, mezi které patří [3]: SharePoint Online: cloudová sluţba pro organizace všech velikostí. Je dostupná jako součást předplatného Office 365 nebo jen jako samostatná sluţba SharePoint Online. SharePoint Foundation: zdarma dostupná základní technologie pro místní instalaci, v předchozích verzích se označovala jako Windows SharePoint Services. Zaměřuje se na správu a vytváření webů, které umoţňují spolupráci na webových stránkách, dokumentech, seznamech, kalendářích a datech. SharePoint Server: placená verze určená pro místní instalaci a nasazení ve větší organizaci. Obsahuje všechny funkce SharePoint Foundation a navíc obsahuje celou řadu dalších funkcí, jako je správa podnikového obsahu, pokročilé vyhledávání, osobní weby a informační kanály. SharePoint Designer: bezplatná aplikace pro návrh, sestavování a úpravu webových prostorů běţících na SharePoint Foundation a SharePoint Server. Umoţňuje sestavení pracovních postupů, vzhled a chování celého webu. Od malého projektového týmu aţ po portálová řešení s řídícími panely pro velké firmy. SharePoint Workspace: aplikace klasické pracovní plochy umoţňující převedení obsahu daného webu do tzv. off-line reţimu a spolupracovat tak s ostatními v případě odpojení sítě. Provedené změny se potom synchronizují zpět na web SharePoint. Systémové poţadavky na softwarové vybavení serveru se liší podle typu instalace. V případě instalace jednoho serveru produktu Microsoft SharePoint Server je minimálně podporovaným operačním systémem 64-bitová edice Windows Server 2008 R2 Standard s nainstalovanou aktualizací Service Pack 2. Na běţícím serveru musí být nastaveny role webového serveru (IIS), aplikačního serveru a instalovaný databázový server Microsoft SQL Server verze 2008 R2. Při standardní instalaci na jeden server lze ušetřit nemalé finanční prostředky vyuţitím databázové serveru Microsoft SQL Server 2008 R2 Express edice. SharePoint je technologie postavená na Microsoft.NET Framework verze 3.5 a vyšší. Během instalace serveru bude tato a další potřebné komponenty automaticky nainstalovány. Po dokončení instalace se spustí konfigurační proces nastavení celého systému. Pokud se během konfigurace vyskytne chyba, proces se zastaví a budete o tom informováni. Po odstranění problému je moţné spustit konfiguraci znovu a po jejím provedení začít systém SharePoint pouţívat.

17 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Microsoft SharePoint obsahuje vlastní správu servisních účtů. Jsou to uţivatelské účty serveru nebo domény Windows, pod jejichţ identitou běţí sluţby a aplikace. Kdyţ se uţivatel poprvé přihlásí k webovému portálu, je jeho účet přepsán do seznamu uţivatelů SharePoint serveru. Při změně hesla uţivatele v systému Windows se automaticky provede replikace této změny na portál. S vyuţitím uţivatelských účtů a skupin je definované zabezpečení přístupu k obsahu informačního portálu. Práva nastavená na hlavním webu se dědí do podwebů, jejich úloţišť a seznamů jednotlivých poloţek. Dědičnost lze přerušit a práva znovu nastavit. Správa přístupových práv zahrnuje definici pravomocí, které můţe správce systému přidělit jednotlivým uţivatelům nebo skupinám. Například právo vloţit nebo číst dokument, vytvořit web. Pravomoce se rozdělují do několika kategorií podle typu přístupu [3]: Oprávnění seznamu: zahrnuje přidání, úprava nebo zobrazení poloţky, vytvoření upozornění a zobrazení historie Oprávnění k webu: umoţňuje zobrazení stránky, procházení informací o uţivateli, přidat nebo upravit stránku webu Osobní oprávnění: pravomoce, jako je vytvoření osobního zobrazení nebo přidání vlastní webové části apod. Pravomocí existuje celé řada a jejich kombinací je moţné vytvořit různé typy oprávnění: Čtení: přístup na web, otevřít úloţiště dat, číst existující záznamy nebo dokumenty, ale bez moţnosti tato data měnit Přispívání: uţivatel můţe data z úloţiště číst, ale také měnit, vytvářet a mazat Návrh: kromě Čtení a Přispívání můţe uţivatel schválit publikování informací jiných uţivatelů a v případě nutnosti zrušit rezervaci dokumentu Úplné řízení: především pro správce webu, moţnost nastavování přístupových práv, zakládání nových webu, jejich mazání apod. Přenášení obsahu informačního portálu exportem a importem dat ve formátu XML souboru. Například při přesunu webu nebo podwebu z testovací do produkční části portálu. Export je moţný prostřednictvím webového rozhraní, import pouze pomocí nástroje PowerShell. Vícejazyčnost nabízí moţnost provozování webu s různými jazykovými šablonami. Uţivatel si tak zvolí svůj výchozí jazyk a veškerá navigace toto jazykové nastavení respektuje. Vhodné pro firmy s vícejazyčným prostředím.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Novell Vibe Novell Vibe je webový portál pro týmovou spolupráci od společnosti Novell. Je dostupný buď jako samostatný produkt nebo jako součást balíku programů pro malé a střední organizace Novell Open WorkGroup Suite. Vibe umoţňuje vzájemnou spolupráci uţivatelů a pracovních týmů, vytváření, sdílení, projednávání a správu jejich informací. Poskytuje nástroje pro správu dokumentů, sdílení kontaktů, týmových kalendářů a úkolů. Kaţdý uţivatel má k dispozici svůj osobní pracovní prostor (web) s moţností nahrávat soubory, vkládat obrázky do fotogalerie, zobrazit sloţku úkolů, kalendář a knihu návštěv. Uţivatel můţe spolupracovat se svými kolegy v týmových pracovních prostorech. Přístup k informačního obsahu portálu je prostřednictvím webového prohlíţeče Internet Explorer, Chrome nebo Firefox z různých typů zařízení. Je podporováno klasické i mobilní webové rozhraní. Server webového portálu Novell Vibe je multiplatformní software a můţe běţet na různých operačních systémech. Jeho instalaci lze provést na Novell Open Enterprise Server (OES) 2 nebo 11, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 nebo 11, ale také na serverové operační systémy firmy Microsoft. Jedná se o verzi Windows Server 2003 R2 nebo Windows 2008 R2. Jsou tak podporovány adresářové sluţby Novell edirectory i Microsoft Active Directory. [6] Na platformě Linux můţe být nainstalován databázový server MySQL 5 nebo Oracle 10g, na platformě Windows je podporován také MySQL 5 a Oracle 10g, ale také Microsoft SQL Server 2005 a jeho vyšší verze. Novell Vibe je postaven na technologii Java a potřebuje mít na systémech Windows a Linux nainstalovaný Java Development Kit (JDK). Pro oba systémy je podporován Oracle JDK 6. Kromě JDK je potřebný aplikační server Tomcat 6, který je součástí instalace systému Vibe pro Windows i Linux. Po nainstalování webového portálu se veškeré nastavení a konfigurace systému provádí modulem Správa přes webové rozhraní. Přístup k obsahu informačního portálu je definován pro lokálně vytvořené uţivatele a skupiny ve Vibe. Další z moţností je import uţivatelů z adresářových sluţeb Novell edirectory či Microsoft Active Directory. Synchronizace účtů, v případě změny hesla uţivatele apod., probíhá prostřednictvím protokolu LDAP. Při prvním přihlášení k portálu je uţivateli vytvořen jeho osobní pracovní prostor. Aby mohl uţivatel přistupovat k obsahu týmových pracovních prostorů, musí být jejich členem a mít odpovídající práva. Ty se definují pro pracovní prostory, sloţky a záznamy v nich pomocí rolí uţivatele v systému. Práva se automaticky dědí na vnořené týmy a sloţky lze zakázat.

19 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Systém Vibe je plně lokalizovaný do českého jazyka a podporuje vícejazyčnost. Spolupracuje s různými komunikačními systémy a kancelářskými aplikacemi. Nabízí integraci s existujícím řešením poštovního serveru Novell GroupWise a kancelářským balíkem Microsoft Office. Podrobnější popis nastavení a funkcí systému Novell Vibe je uvedený v praktické části práce. 2.3 Porovnání SharePoint vs Vibe Předmětem porovnávání jsou verze webových portálů Microsoft SharePoint Server 2010 a Novell Vibe 3. Uţivatelská prostředí obou portálů jsou k dispozici v české jazykové verzi. Snadnější způsob instalace má SharePoint Server Po jejím spuštění na čisté instalaci serveru Windows se automaticky nainstalují všechny potřebné komponenty. Nejdříve srovnání minimálních poţadavků na hardware síťového serveru. Systém Microsoft SharePoint 2010 Novell Vibe 3 Procesor CPU 64-bit 2GHz CPU 32/64-bit 2GHz Operační paměť min. 4GB RAM (8GB) min. 3GB RAM (4GB) Disková kapacita min. 30GB min. 20GB Tabulka 1: Požadavky na hardware serveru webového portálu Dále jsou obecně uvedeny poloţky, které je nutné zakoupit před nasazením systémů do praxe, aby byly splněny licenční podmínky produktů. Konkrétní ceny pro školský sektor (ne komerční) jsou podle licenčních modelů uvedeny v části Cenová analýza variant řešení této diplomové práce. Ve srovnávací tabulce je uvedený SharePoint Server 2010 edice Enterprise, protoţe nabízí srovnatelné funkce jako Novell Vibe 3. Systém Microsoft SharePoint 2010 Novell Vibe 3 Webový portál SharePoint Server 2010 Ent Novell Vibe 3 Server Windows Server bit SUSE Linux Enterprise Server Databázový server MS SQL Server 2008 Standard MySQL 5 podpora Přístupové licence SharePoint 2010 CAL Windows 2008 CAL SQL 2008 CAL Tabulka 2: Potřebné licence k provozování webového portálu

20 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Novell Vibe 3 nabízí větší volnost výběru při instalaci do heterogenního síťového prostředí. Jedná se především o podporované adresářové sluţby, databázové servery, vývojové prostředí, poštovní servery a operační systémy pracovních stanic v síti. V případě Microsoft SharePoint je nutné mít veškerý instalovaný software od firmy Microsoft. Počínaje operačním systémem síťového serveru s adresářovými sluţbami, přes poštovní server a konče vývojovými nástroji. Pro zajištění úplné funkčnosti webového portálu musí být všechny tyto systémy aktualizovány na nejnovější verze. Pro zvýšení produktivity je nutné mít kancelářský balík Microsoft Office. Následující tabulka obsahuje přehled poţadavků obou portálů na instalovaný software. [11] Systém Microsoft SharePoint 2010 Novell Vibe 3 Server Windows Server Windows Server SUSE Linux Enterprise Server Adresářové služby Active Directory Active Directory Novell edirectory Vývojové prostředí.net Java 2 Execution Environment Kancelářský balík Microsoft Office Microsoft Office Open Office / Libre Office WordPerfect Poštovní server Microsoft Exchange Microsoft Exchange Novell GroupWise Lotus Notes Pracovní stanice Windows 7, Vista, XP Windows 7, Vista, XP Mac OS X Linux Databázový server MS SQL Server MS SQL Server MySQL Oracle Tabulka 3: Požadavky na software serveru webového portálu

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého)

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Základy programování Úvodní informace doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Kontakt doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. Kancelář: A1025 Telefon:

Více

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY Ivo Martiník, David Bochenek VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

ICT plán školy 2012/2013

ICT plán školy 2012/2013 ICT plán školy 2012/2013 V Jablonci nad Nisou 1. září 2012 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

ICT plán školy 2011/2012

ICT plán školy 2011/2012 ICT plán školy 2011/2012 V Jablonci nad Nisou 1. září 2011 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Instalace aplikace 602XML Filler

Instalace aplikace 602XML Filler Instalace aplikace 602XML Filler Popis aplikace 602XML Filler 602XML Filler je aplikace pro vyplňování formulářů. Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástroj se snadným

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Google Apps. Administrace

Google Apps. Administrace Google Apps Administrace Radim Turoň 2015 Administrátorská konzole Google Apps Místo, ve kterém se nacházejí administrační nástroje pro správu vašeho Google Apps Administrátorská konzole - kde ji naleznete

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství 28. 11. 2013 Otrokovice Licence pro školství MÁTE NOČNÍ MŮRY? ZODPOVĚDNOST ZA LICENCOVÁNÍ Statutární zástupce organizace Smlouva Vedoucí ICT / zodpovědná osoba Předpis Koncový uživatel Za správnost licencování

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s.

Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s. Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s. Popis instalace 2010 NESS Czech s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 tel.: +420 244 026 400 -

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

ICT plán školy na rok 2006-07

ICT plán školy na rok 2006-07 ICT plán školy na rok 2006-07 Gymnázium Jana Ámose Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. počet žáků ve škole (k. 9. 2005): 708 (pouze denní studium) 678 všeobecné zaměření

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

ICT plán Gymnázia a SOŠPg Čáslav. Počty učeben. Počty počítačů podle operačního systému. Počty počítačů dle využití

ICT plán Gymnázia a SOŠPg Čáslav. Počty učeben. Počty počítačů podle operačního systému. Počty počítačů dle využití ICT plán Gymnázia a SOŠPg Čáslav Počty učeben Počet počítačových učeben: 2 Počet multimediálních učeben: 1 Aula školy: 1 Počet ostatních učeben: 24 Celkem: 28 Počty počítačů podle operačního systému MS

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace:

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace: BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence 1 Správce licencí Programy IDEA jsou chráněny proti neoprávněnému použití. Pro běh programu je vyžadována platná licence. Upozornění: Lokální licence na pracovní stanici a síťová licence Eleckey jsou softwarové

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

MS Exchange a MS Outlook

MS Exchange a MS Outlook MS Exchange a MS Outlook Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 Migrace E-mailů Obsah: 1) Legenda... str.1 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 4) Stažení zpráv do Outlook 2007. str.9-12 5) Nastavení DNS záznamů

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více