VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR JAN GRYDIL Ing. JIŘÍ KŘÍŽ, Ph.D. BRNO 2014

2 2

3 3

4 Shrnutí Cílem této práce je identifikace těch ICT principů a řešení, které jsou nezbytné pro efektivní implementaci firemních procesů v SME sektoru. V úvodní části práce jsou popsány klíčové aspekty, které musí firma zvážit, aby bylo možné úspěšně implementovat procesní řízení v organizaci. Na základě těchto aspektů indikátorů výkonu jsou v práci identifikovány a popsány jednotlivé ICT řešení a principy. Důraz práce je kladen zejména na popis workflow a groupware řešení. Součástí práce je případová studie, která demonstruje identifikaci potřeb SME firmy na ICT a představuje návrh konkrétního ICT řešení pro ekonomicky udržitelný model procesně orientovaného přístupu ve firmě. V závěru práce jsou shrnuty jednotlivé poznatky pro nasazení procesního přístupu podporovaného informačními technologiemi. Annotation The aim of this work is to identify those principles and ICT solutions that are necessary for the effective implementation of business processes in the SME sector. In the introductory part of the thesis describes the key aspects that the company must implement in order to successfully implement process management in the organization. Based on the techno aspects - performance indicators are identified and described the work of the various ICT solutions and principles. The focus of work is placed on the description of workflow and groupware solutions. Part of the work is a case study that demonstrates the identification of needs for ICT SME companies and constitutes a specific ICT solutions for economically sustainable model for process-oriented approach in the company. The conclusion summarizes the findings for each deployment process approach supported by information technology. 4

5 Klíčová slova BPM, ERP, ICT, CRM, groupware, Office 365, procesy Key words BPM, ERP, ICT, CRM, groupware, Office 365, processes 5

6 Bibliografická citace GRYDIL, J. Využití ICT pro podporu firemních procesů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jiří Kříž, Ph.D. 6

7 Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). V Brně dne 28. května podpis studenta 7

8 Obsah 1 Úvod Popis problematiky Vymezení problému a cíle práce Obsah práce Teoretická východiska práce Současný stav ICT pro podporu firemních procesů Náklady na ICT řešení Kalkulace návratnosti ICT SaaS Udržitelný model rozvoje ICT Popis PDCA Vyžití PDCA pro inovaci ICT Business Process Management Proces Řízení procesů Kategorie procesů Životní cyklus BPM BPMN BPMS Analýza problému a současné situace Microsoft SharePoint Hlavní požadavky na ICT Groupware Microsoft Office

9 4.3.2 Google Apps pro firmy Alfresco ERP CRM Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení Identifikace relevantních firemních procesů Výběr řešení Návrh implementace Návrh adresářové struktury a přístupových práv Návrh workflow Schválení nabídky Závěr Seznam použité literatury

10 1 Úvod 1.1 Popis problematiky Informační a komunikační technologie (ICT) představují bezesporu standardní výbavu každé firmy, a jen těžko si lze dnes představit firemní prostředí bez fungujícího ICT. V rámci této práce se zaměříme na problematiku podpory firemních procesů v Small Medium Enterprise (SME) firmách. Z hlediska evropské definice SME 1 obsahuje tento segment zdánlivě malé firmy. Nicméně v českém prostředí firma o desítkách zaměstnanců představuje značný reprezentativní vzorek dostatečný pro zpracování problematiky v této práci. Právě fungující obchodní (business) procesy které reflektují hlavní činnosti firmy, hrají základní úlohu vedoucí k ekonomické prosperitě firmy. Obchodní procesy není dnes prakticky možné efektivně realizovat bez podpory ICT (ŠMÍDA, 2007). Realizace obchodních procesů ve firmě bez ICT podpory vede ke ztrátě konkurenčních výhod v tržním prostředí. Naivně lze obchodní procesy ve firmě rozdělit do následujících kategorií (BASL, 2008): Strategické procesy Obchodní procesy Výrobní procesy Podpůrné procesy Toto dělení je z hlediska zpracované problematiky důležité, neboť každá kategorie procesů vyžaduje jinak vyspělé a jinak rozsáhlé podpůrné ICT řešení. V současné době ekonomické recese je brán velký zřetel na snižování nákladů na ICT, což je zcela pochopitelný efekt maximalizace produktivity za účelem udržení se na trhu (KALENDA, 2008). Úspory uvnitř organizace jsou snáze dosažitelné jak z hlediska času, tak výše úspory než expanze na trhu. Dobře navržené ICT je tedy pro firmu důležité hned ze dvou důvodů: 1 10

11 Minimalizace režijních nákladů které ICT představuje. Snižování režijních nákladů, je důležité pro snížení výrobních nákladů při boji s konkurencí. Největší náklady v ICT jsou v lidských zdrojích. Snižování nákladů na ICT lze dosáhnout jednak eliminací nepotřebných nástrojů a jednak nahrazováním řešeními s lepším poměrem cena/výkon včetně outsourcingu. Podpora businessu ICT jakožto servisní oblast slouží pro podporu stěžejních činností firmy vedoucí k ekonomické prosperitě. ICT je tedy nutné navrhnout tak, aby pružně reflektovalo potřeby produktivních činností firmy a nikoliv tak, aby představovalo technologická omezení pro zaměstnance. Procesní řízení, které jsme uvedli jako zásadní pro podporu businessu, vyžaduje poměrně sofistikované ICT řešení včetně integrace mezi několika mnohdy heterogenními systémy. ICT řešení pro podporu firemních procesů patří dnes k aktuálním tématům IT a patří mezi důležité oblasti zájmu IT 2. ICT jako podpora firemních procesů není v současné době stále standardem ve firemním prostředí (KALENDA, 2008). Důvody proč tomu tak není, nejsou pouze vysoká pořizovací a provozní cena, ale také nutnost změnit smýšlení uvnitř firmy vedoucí k plné adopci procesního přístupu. Z těchto důvodů patří procesní ICT stále mezi aktuální vědecká témata

12 2 Vymezení problému a cíle práce V úvodní části práce jsme si popsali aktuální problematiku, kterou tato práce popisuje. Cílem práce jsou následující oblasti: Role ICT pro podporu business činnosti firmy. Jakou roli hraje ICT a jakým způsobem podporuje produktivní činnosti. Zmapování těchto potřeb pomůže pro výběr jednotlivých technologií pro jejich následnou analýzu v práci. Náklady na ICT řešení. Jaké nákladové položky ICT představuje. Rozdělení nákladových položek mezi lidské zdroje a nehmotný majetek. Jaké jsou možnosti tyto náklady optimalizovat. Role outsourcingu a cloudových řešení. Vztah mezi ICT a procesním řízením. Jakým způsobem vybrat procesní oblasti, které budou podpořeny ICT řešením, tak aby došlo k návratnosti vložených investic. V kterých oblastech procesního řízení je nutné využívat ICT. Jaké existují ICT řešení pro podporu firemních procesů. Představení nejznámějších řešení pro řízení obchodních procesů. Hlavní požadavky na ICT. Jaké řešení vybrat a jakým způsobem integrovat mezi sebou ICT řešení podporující firemní procesy a jakým způsobem zajistit mapování výkonu firmy na výsledky ICT. 2.1 Obsah práce Práce je členěná následovně: Kapitola 2. Vymezuje zaměření práce a definuje základní problematiku, které je v práci zpracována. Kapitola 3. V této kapitole je popsána základní role ICT pro podporu business činnosti firmy tak, aby došlo k růstu podnikání. Dále je v této kapitole je popsáno jakým způsobem posuzovat náklady na ICT řešení. Dále je v ní popsán cloudový přístup v implementaci firemního ICT a základní koncept Demingova cyklu jako trvale udržitelného rozvoje. 12

13 Kapitola 4. Popisuje základní principy procesního řízení a popis celé disciplíny. Kapitola se také věnuje BPMS řešení a popisuje vybraného workflow řešení Microsoft SharePoint. Dále shrnuje hlavní požadavky na ICT, strukturu groupwaru s důrazem na DMS a vztah k workflow. Dále principy a roli ERP a poslední řadě popis CRM a jeho vztah k firemním procesům. Kapitola 5. Kapitola případová studie popisuje modelovou situaci, kdy byla pro podporu obchodních procesů zvoleno řešení Office 365 a to včetně návrhu workflow Schválení nabídky a příprava pro implementace v Office 365. Kapitola 6. V závěru je práce shrnuta, jsou v něm popsány výsledky analytické části a výsledky případové studie. Práce je zhodnocena vlastním názorem na problematiku. 13

14 3 Teoretická východiska práce V dnešní době se postoj k efektivitě ICT a přínos celého ICT pro business firem zásadně změnil. Stále méně se využívají k posuzování ICT technické parametry a namísto nich se hodnotí skutečný přínos ICT businessu např. zefektivnění hlavních obchodních procesů. Hlavním posláním ICT je v současné době integrace všech svých funkcí do hlavního businessu firmy. Role ICT tak začíná být chápana jako podpůrná a ne jako diktující a omezující. Obrázek 1. Role ICT (zdroj:neil Macehiter, Neil Ward-Dutton Všechny procesy, které jsou realizovány v ICT oddělení, musí reflektovat základní strategii společnosti a maximálně ji musí podporovat. Definování jasných hodnotících metrik a cílů v investicích v ICT ve výsledku umožňuje firmě dosahovat lepších konkurenčních výhod. Stejně tak větší průhlednost řízení ICT a možnost měřit přínosy ICT jsou vhodným podkladem pro vedení firmy a umožní lepší pochopení některých investic do ICT. Ve výsledku to znamená větší zájem a účast vedení na projektech ICT a tím pádem i větší šance na úspěch jednotlivých aktivit. 14

15 3.1 Současný stav ICT pro podporu firemních procesů V dnešní době je rychlost změn natolik vysoká, že na ně firma musí zareagovat mnohem dříve, než bylo před časem nutné. Reakce na změny musí být také i mnohem rychlejší. Firmy vynakládaní na ICT nemalé finanční objemy, nicméně rychlost reakce na změny zůstává stále stejná. Dle publikace (HARRIS, 2002) lze ospravedlnit investice do ICT a považovat je za efektivní jedině v případě, že vedení firmy: mapuje investice do ICT na plánované a realizované zlepšení v businessu a také ve finančních indikátorech, neustále monitoruje změny v ICT a také možnosti využití ICT pro další vylepšování podnikových procesů, má stále na paměti, že ICT není vlastním cílem, ale potřeba inovace ICT je dána hlavním businessem firmy, a tím pádem je ICT zaváděno právě jako podpora podnikových procesů, zjednodušování práce zaměstnanců, automatizace rutinních činností a pomoc při monitorování aktuálního stavu firmy. 3.2 Náklady na ICT řešení Základní pohled na kalkulaci spočívá ve schopnosti jednak definovat aktuální náklady na ICT a jednak využít moderních přístupů jako například cloudové přístupy. 3.3 Kalkulace návratnosti ICT Pro práci s kalkulací nákladů se běžné používá pojem Return on Investment (ROI), který je definován 3 jako: č ý čá čí = 100 čá čí ROI je vyjádřeno procentem, přičemž toto procento určuje výnos investice v dalším období. Pro lepší pochopení uvedu příklad: pokud ROI je 35%, znamená to, že v prvním roku se firmě vrátí veškeré náklady spojené s danou investicí a v druhém roce z ní má firma zisk ve výši 35% z původní ceny investice. Z charakteristiky vyplývá, že tento 3 15

16 ukazatel může znamenat i jistou životaschopnost investice. Pokud překročí hranici 0%, je to znamení, že investice pokryje své náklady. Zároveň se ROI může pro společnost stát rozhodovacím kritériem pro zamítnutí či přijetí investice. Například společnost si může stanovit, že 15% je minimum pro přijetí dané investice. Jelikož je diskutováno firemní ICT, které primárně žádné zisky nepřináší, tak lze hlavní zdroj návratnosti spatřovat ve snížení možných nákladů na zkvalitnění firemních procesů. Ukazatel návratnosti ROI se pak počítá jako podíl snížení nákladů a objemu investice do ICT. Z toho důvodu je nutné operovat s dalším ekonomickým ukazatelem a tím je Total Cost of Ownership 4 (TCO). Pomocí TCO se vyčíslují náklady na implementaci a provoz ICT, zohledňující jednak pořizovací cenu, ale také výdaje vznikající vlastnictvím daného ICT. Aby bylo možné vyčíslit náklady na ICT, musíme získat všechny nákladové vstupy, ne jenom okamžité, ale i ty, které vstupují do nákladů následně. Jedná se zejména o: Přímé náklady na pořízení hardware/software Poplatky spojené s provozem a údržbou Náklady spojené s administrací systému Náklady spojené s vyškolením uživatelů Náklady spojené s odstávkou systému z příčiny opravy či údržby. Z této metody, která je v podstatě velice obecná, se dají náklady spojené s investicí dále kategorizovat. Náklady lze rozdělit např. na fixní a variabilní náklady SaaS Software-as-a-Service (SaaS) nebo software jako služba představuje model, kde je funkcionalita aplikací poskytovatelem této služby. Nejjednodušší definice od společnosti Microsoft (CHANG, 2006) zní: 4 16

17 Software zavedený jako hostovaná služba přístupná přes internet. / Software deployed as a hosted service and accessed over the Internet. Stěžejní charakteristiky SaaS aplikací: Možnost vyzkoušení často poskytovatelé těchto aplikací nabízejí zkušební verzi, kdy se stačí zaregistrovat na webové stránce a vyzkoušet si demoverzi zvoleného produktu. Po vyzkoušení se může firma rozhodnout, zda aplikaci bude nadále využívat. Dostupnost poskytovatelé softwaru jako služby garantují standardně dostupnost v rozmezí cca 99,4% až 99,9%. Správu a upgrade aplikace provádějí většinou v noci, kdy se předpokládá, že systém není natolik využíván. Nezávislost na platformě, rychlá implementace a upgrade. Při využívání SaaS aplikací odpadá nutnost instalace SW, což zkracuje dobu implementace několikanásobně. Rovněž upgrade nebo jakékoli jiné změny v aplikaci se uskutečňují nezávisle od společnosti. Náklady obecně jsou celkové náklady při využívání softwaru jako služby nižší. Rovněž podnik nemusí disponovat vlastním ICT oddělením. Bezpečnost představuje poměrně diskutovanou oblast. Na jedné straně argumenty proti SaaS vycházejí z obav o data zákazníka, který je nemá fyzicky uložené v organizaci. Na druhé straně existuje riziko úniku dat od poskytovatele. 3.4 Udržitelný model rozvoje ICT Nasazení ICT pro podporu firemní řešení nepředstavuje jednorázový bezúdržbový stav. Aby ICT podporovalo primární business firmy, je nutné jej stále inovovat a přizpůsobovat aktuálnímu stavu obchodních aktivit. Jedná se o trvale se zlepšující cyklus aktivit. Mezi nejznámější modely toho principu patří Demingův Plan-Do-Check- Act/Plánuj-dělej-kontroluj-jednej PDCA cyklus (PDCA, 2013). Jde o metodu, které je vhodná pro řešení problémů v různých oblastech a firemních aktivitách. Originálně vznikla při zajišťování kvality a dnes má využití ve mnoha oborech podnikání. PDCA cyklus byl navržen Walterem Shewhart již v roce Edwards Deming posléze PDCA cyklus využil a rozpracoval pro zlepšování jakosti. 17

18 Původní koncept PDCA byl navržen zejména pro efektivní řešení a zlepšování výrobních aktivit, procesů a systému. PDCA lze použit i jako jednoduchou metodu pro zavedení změn. PDCA patří mezi základní koncepty v oblastech systémů kvality Popis PDCA Metoda PDCS se skládá ze čtyř po sobě následujících kroků viz. Obrázek 2.: P Plan (plánuj) v první kroku cyklu dochází k získávání informací a popisu řešeného problému. Tyto informace slouží pro připravení následného plánu, který by měl obsahovat jednotlivé činnosti, nutné pro odstranění problému. D Do (dělej) následně po vypracování plánu je nutné v dalším kroku realizovat zavedení naplánovaných činností. C Check (kontroluj) v dalším kroku následuje sledování dosažených výsledků a jejich porovnání oproti původnímu plánu. Jde o kontrolu, zda je identifikovaný problém opravdu řešen. A Act (jednej) v případě, že dojde k situaci, kdy se výsledek liší od původního očekávání a problém není vyřešen, je nutné hledat příčinu problému. V novém plánu je třeba se zaměřit na odstranění příčiny. Pokud je problém úspěšně odstraněn je nutné udělat závěrečný krok, kterým je zavedení potřebných změn do procesů nebo systému. Samozřejmě je nezbytné se přesvědčit, zda jsou zavedené změny řádně uplatňovány a zdali jsou součástí běžných činností. 18

19 Obrázek 2. Demingův cyklus Vyžití PDCA pro inovaci ICT Cyklus PDCA představuje jednoduchou metodu zlepšování s velice univerzálním modelem použití. PDCA byl využit v mnoha mezinárodních normách např. v ISO/IEC :2011 a úspěšně se tedy uplatňuje při kontinuálním zlepšování systému managementu služeb IT. PDCA je možné použít pro celý systém managementu služeb, tak i pro jednotlivé prvky životního cyklu služby. V praxi to znamená, že je nutné periodicky vyhodnocovat indikátory výkonu ICT a včetně spokojenosti uživatelů a následně zavádět ě opatření pro trvalé zlepšování ICT. Pouze tento proaktivní přístup umožní držet ICT aktuální, podporující primární obchodní činnosti firmy a snižovat náklady na jeho provoz. 3.5 Business Process Management Hlavními aspekty, které Business Process Management (BPM), v češtině také používaný termín procesní řízení, disciplína řeší, jsou: Jasné rozdělení kompetencí Ucelené sledování celého procesu výroby Průhlednost celého procesu a jednotlivých aktivit Prioritizace zájmů organizace nad zájmy funkčních jednotek 19

20 Základní koncept procesní řízení stanovil Michael Porter ve své publikace Competitive Advantage (PORTER, 1985), kde definoval tzv. valuechain, řetězec na sebe navazujících aktivit. BPM představuje v dnešní době standardní manažerský přístup Proces Jednoduše řečeno, podnikový proces je souhrnem činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi a nástroje (ŘEPA, 2007). Proces používá specifikované zdroje a vstupy, které se danou aktivitou mění na specifické výstupy. Hlavním rysem procesu je, že je opakovatelný (tím se liší od projektu), má definovaný cíl, oproti kterému je porovnáván. Dále má proces přiřazenou osobu tzv. vlastník procesu, který je odpovědný za jeho realizaci Řízení procesů Procesní řízení popisuje např. F. Šmída jako: Procesní management představuje systémy, postupy, metody a nástroje trvalého zajištění maximální výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i mezipodnikových procesů, které vycházejí z jasně definované strategie organizace a jejichž cílem je naplnit stanovené strategické cíle. (ŠMÍDA, 2007). Procesně řízená organizace splňuje tyto základní rysy: Podniková strategie a vnitřní procesy jsou v souladu Prioritou je spokojenost zákazníků Procesy, které nepřinášejí žádnou hodnotu, jsou eliminovány Procesy v organizaci jsou identifkovány, analyzovány, hodnoceny, monitorovány a neustále zlepšovány Kategorie procesů Podnikové procesy se dle významu pro firmu kategorizují do tří skupin (BASL, 2008): 1. Klíčové procesy tvoří stěžejní přidanou hodnotu pro zákazníka a realizují poslání firmy. 20

21 2. Podpůrné procesy podporují běh hlavních procesů. Nelze je bez vážného ohrožení poslání firmy vyčlenit. 3. Vedlejší procesy slouží k realizaci ostatních aktivit uvnitř firmy. Jejich realizaci je možné zajistit i externě. Podnikové procesy se mohou také dělit i na řídící, administrativní či výrobní. Popisem podnikových procesů dojde k vytvoření procesního modelu, na kterém jsou identifikovány aktivity dané organizace. Je důležité, aby popsaný model souhlasil s reálnými procesy generující přidanou hodnotu. Procesy se měří pomocí metrik a následně se vyhodnocují (BASL, 2008) Životní cyklus BPM Životním cyklem BPM se rozumí daná posloupnost akcí, probíhajících při realizaci každého procesu. Dohromady akce vytvářejí cyklus, který nekončí, ale naopak se neustále opakuje s cílem trvalého zlepšování procesu. Životní cyklus BPM bývá obvykle rozdělen do pěti posloupných fází. (ŘEPA,2007) Návrh Optimalizace Modelování Monitorování Spuštění Obrázek 3. Životní cyklus BPM Návrh cílem této fáze je poznat existující proces, určit role a odpovědnost. Dále jsou také analyzovány nové požadavky či jeho nedostatky. 21

22 Modelování po dokončení první fáze, jsou její výsledky a případné nové požadavky zpracovány a je vytvořen model procesu. Cílem procesu je zobrazit srozumitelně důležité informace a skrýt detaily. Proto je pro modelování používaná grafická notace, kde se procesy zobrazují jako posloupnost navazujících činností. Spuštění na základě výsledků z předchozí fáze jsou procesní diagramy převedeny do formy, kterou lze spustit. Nástroj, na kterém se proces spouští se nazývá procesní engine. V rámci této fáze se také řeší testování a administrace procesu. Monitorování důležitou fází je monitorování a vyhodnocení informací o běžících procesech. Díky těmto informacím mohou být zjištěny problémy běžících procesů spojená např. s výkonem, úzká místa atd. Optimalizace po dokončení monitoringu je nutné získané informace nejprve zpracovat. Po jejich zpracování jsou výsledné hodnoty porovnány s kritérii např. managementu na výkon a požadavky procesů. Výsledkem této fáze je návrh zlepšení procesu a následně start další iterace BPM životního cyklu. Obecně existují dva odlišené způsoby ve zlepšování obchodních procesů. 1. Business Process Improvement (BPI) kdy dochází k průběžnému zlepšování stávajících procesů. 2. Business Process Redesign/Reengineering (BPR) kdy dochází k radikální změně stávajících procesů. BPR představuje časově mnohem náročnější a rizikovější úkon než je průběžně realizované BPI. Ve výsledku, ale BPR přináší velkou změnu ve zlepšení a výkonnosti obchodních procesů. V praxi je běžné využití kombinace obou zmíněných způsobů, zejména dle charakteru a rozsahu problémů, které je nutné při zlepšování procesů řešit. 3.6 BPMN 2.0 Současným standardem pro modelování obchodních procesů je notace Business Process Modeling Notation (BPNM) a to již ve verzi 2.0. Tato notace je standardizovaná sdružením Object Management Group (www.omg.org), které např. také zajišťuje standard jazyka UML. Cílem této notace byl návrh zápisu, který bude jednak lehce 22

23 čitelný a pochopitelný pro doménové odborníky z oblasti (např. vlastníky procesů) a zároveň bude poskytovat přesnou formu pro následnou implementaci obchodních procesů. V rámci této notace (BPMN 2.0, 2011) jsou použity následující kategorie grafických elementů: Aktivity, které představují realizaci činnosti v rámci procesu. Jako aktivitu lze chápat úkol, sub-proces, či volání další aktivity. BPMN dělí úkoly na několik typů (uživatelský, manuální, systémový, programový a přijímací). Obrázek 4. Ukázka úkolů v BPMN (zdroj: Události, jsou pokročilým mechanizmem, jak popsat specifika dění v průběhu procesu. Události mají příčinu či důsledek a ovlivňují samotný top procesu, ve většině případů na ně lze reagovat. Události se dělí na tři základní skupiny (startovní událost, ukončující událost, a událost v průběhu). Obrázek 5. Ukázka událostí v BPMN (zdroj: Brány, jejichž hlavní rolí je podpora při rozhodování a větvení v procesu. Na základě podmínek a typu brány je v procesu rozhodnut způsob, kterým se bude dále pokračovat. 23

24 V praxi se používají zejména brány typu, exklusivní, paralelní, inklusivní a řízená událostí. Obrázek 6. Ukázka brán v BPMN (zdroj: Plavecké dráhy spolu s tzv. bazény slouží k vizuálnímu rozdělení procesu. Nejčastěji slouží dráhy k vyjádření rolí aktérů v procesu. Obrázek 7Ukázka notace BPMN (zdroj: 3.7 BPMS Business Process Management Suite (BPMS) představuje softwarový produkt či produktovou skupinu, která poskytuje technologické zázemí pro výše popsané etapy životního cyklu BPM. BPMS poskytuje ucelené prostředí, od modelovacích nástrojů a samotné spouštění a vyhodnocování obchodních procesů. Pochopitelně vyspělost podpory pro jednotlivé fáze životního cyklu obchodního procesu se liší dle kvality softwarového řešení. 24

25 Obrázek 8BPMS (zdroj: V dnešní době existují jak komerční BPMS řešení tak open-source. Mezi nejznámější open-source zástupce BPMS řešení patří např. Bonita Open Solution a Activiti BPM. Mezi leadery komerčních řešení patři IBM Lombardi, Appian, Pegasystems. 25

26 Obrázek 9. Gartner Magic Quadrant pro BPMS (zdroj: Adopce BPM a potažmo nasazení BPMS není pro podnik jednoduchým krokem a vyžaduje krom změny technického myšlení i změnu obchodního myšlení (KALENDA,2008). Dále je vhodné změnu realizovat postupně namísto tzv. velkého třesku, tento postupný model nasazování má zejména výhodu ve snížení počátečních investic a tím pádem snížení rizika neúspěchu či nenaplnění falešných iluzí. Zejména v SME sektoru je tedy ideální zvolit řešení, které má nízké počáteční investice, nízké provozní náklady a přitom umožní klíčovým osobám v podniku (vedení a vlastníkům procesů) formalizovat celý proces a zajistit hladký běh práce (workflow) dle specifikace. Stejně tak je důležité, aby řešení umožnilo monitorovat průběh obchodního procesu, zejména plnění definovaných indikátorů výkonu. Tyto požadavky na cenu a výkon splňuje například řešení Microsoft SharePoint v rámci služby Office

27 4 Analýza problému a současné situace Microsoft SharePoint 2013 Document Management Systém (DMS) Microsoft Sharepoint 5, představuje platformu pro práci s dokumenty zejména ve firemním prostředí. Řešení v základu představuje webové rozšíření nad relační databází MSSQL. Díky těmto technologiím je možné platformu patřičně nastavit dle požadavků jak na funkcionalitu, tak na potřebný výkon cílových uživatelů. Microsoft SharePoint kombinuje funkcionalitu statických a dynamických informací a nabízí uživatelům v základu jednoduchý způsob, jak ukládat a pracovat v týmu s dokumenty. Díky platformě.net, na které je řešení postaveno, je možné vytvářet programovatelnou funkcionalitu na míru, či ji integrovat s existujícími firemními aplikacemi. Svým zacílením a licenční politikou se jedná o řešení vhodné jak do velkých organizací, tak i do menších firem. Microsoft SharePoint slouží také jako základ pro další podnikové aplikace společnosti Microsoft jako Microsoft Project nástroj pro správu projektového portfolia či Microsoft Dynamics a Navision (CRM, ERP). Od roku 2006 do roku 2011 se prodalo již přes 34 miliónů licencí řešení Microsoft SharePoint 6. Microsoft SharePoint je dostupný v několika produktových řadách jako je verze Enterprise (umožňující pokročilou integraci s podnikovými informačními systémy), Standard a základní Foudation, které ale neobsahuje funkcionalitu workflow. Další dělení, které od roku 2010 platforma SharePoint nabízí je způsob poskytování služby, které je buď: V on premise módu, kdy si zákazník koupí klasickou krabicovou verzi a k ní potřebný počet klientských licencí tzv. CAL. V tomto případě si zákazník musí zajistit hosting a správu řešení, ať již vlastními silami, či formou outsourcingu https://en.wikipedia.org/wiki/sharepoint 27

28 V Cloud Office 365 módu, kdy je Microsoft SharePoint nedílnou součástí služby Office 365 spolu s Microsoft Exchange a Microsoft Office. Dalším rozdílem je, že si zákazník nekupuje pevně danou verzi, ale pouze přístup k aktuální dostupné verzi na trhu. V současné době je k dispozici jak on premise tak v rámci Office 365 verze Jistou zajímavostí je, že Microsoft v rámci cloudové verze Office 365 provádí automatický bezplatný upgrade na poslední verzi, což je oproti on premise verzi podstatný rozdíl, které představuje znatelnou možnost šetření nákladů, ale také zejména kontinuální technologickou aktualizaci. Obrázek 10. Ukázka SharePoint Online 2013 Funkčně je Microsoft SharePoint složen z těchto základních komponent: Weby (Sites) představují základní prostor pro ukládání informací v SharePointu. Weby se dají sdružit do tzv. kolekcí a vytvořit tak ucelený prostor např. pro jednotlivé složky organizace, projekty atd. V rámci Webů je možné informace ukládat jednak přímo do stránek pomocí vestavěného WYSIWYG editoru či editovat zdrojový HTML a CSS kód. 28

29 Dále je možné informace, zejména dokumenty, vkládat do knihoven. Knihovna v SharePointu představuje adresář, který je možný parametrizovat a zobrazovat tak například jen některé dokumenty. Webové aplikace, představují předdefinované komponenty pro běžné aktivity DMS. Mezi tyto aplikace patří např. kalendář, seznam úkolů, import excelové tabulky, galerie obrázků atd. Tyto webové aplikace lze poměrně zásadním způsobem uživatelsky konfigurovat či vytvořit na platformě.net nové. Informační kanál představuje novou funkcionalitu v rámci verze Jedná se o funkcionalitu, která do SharePointu přináší rysy sociální sítě. Prakticky mohou tak uživatelé sledovat a komentovat aktivitu ostatních uživatelů. Další novinkou je integrace nástroje SkyDrive. Jedná se o prostor k ukládání uživatelských dokumentů. V cloudové verzi je k dispozici 7GB pro každého uživatele. Dokumenty ze SkyDrive uložiště je možné stahovat komfortně na disk pomocí nástroje SkyDrive Pro, který je součástí kancelářského balíku Microsoft Office 2013 Professional Plus. Pomocí tohoto nástroje, lze na pracovní stanici synchronizovat i knihovny z SharePointu. Asi nejpokročilejší součástí SharePointu jsou workflow. Workflow lze obecně v SharePointu pustit nad knihovnou či web aplikací (např. nad seznamem úkolů). Základní návrh workflow probíhá pomocí nástroje SharePoint Designer, který je zdarma. V něm je možné navrhnou a upravit worfklow z již předefinovaných šablon. Další úpravy je možné realizovat pomocí vlastní programové úpravy v.netu. Další možností jak workflow navrhovat je využití nástroje Microsoft Visio. V něm lze proces nakreslit a následně importovat do nástroje SharePoint Designer. Funkcionalita workflow je dostupná ve všech licenčních modelech kromě řady Foundation. 29

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Integrace metodiky PRINCE2 do internetové

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obor: Podniková ekonomika a management Aplikace projektového řízení v obchodní firmě Application of Project Management in the Commercial Organization Vypracovala:

Více