VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR JAN GRYDIL Ing. JIŘÍ KŘÍŽ, Ph.D. BRNO 2014

2 2

3 3

4 Shrnutí Cílem této práce je identifikace těch ICT principů a řešení, které jsou nezbytné pro efektivní implementaci firemních procesů v SME sektoru. V úvodní části práce jsou popsány klíčové aspekty, které musí firma zvážit, aby bylo možné úspěšně implementovat procesní řízení v organizaci. Na základě těchto aspektů indikátorů výkonu jsou v práci identifikovány a popsány jednotlivé ICT řešení a principy. Důraz práce je kladen zejména na popis workflow a groupware řešení. Součástí práce je případová studie, která demonstruje identifikaci potřeb SME firmy na ICT a představuje návrh konkrétního ICT řešení pro ekonomicky udržitelný model procesně orientovaného přístupu ve firmě. V závěru práce jsou shrnuty jednotlivé poznatky pro nasazení procesního přístupu podporovaného informačními technologiemi. Annotation The aim of this work is to identify those principles and ICT solutions that are necessary for the effective implementation of business processes in the SME sector. In the introductory part of the thesis describes the key aspects that the company must implement in order to successfully implement process management in the organization. Based on the techno aspects - performance indicators are identified and described the work of the various ICT solutions and principles. The focus of work is placed on the description of workflow and groupware solutions. Part of the work is a case study that demonstrates the identification of needs for ICT SME companies and constitutes a specific ICT solutions for economically sustainable model for process-oriented approach in the company. The conclusion summarizes the findings for each deployment process approach supported by information technology. 4

5 Klíčová slova BPM, ERP, ICT, CRM, groupware, Office 365, procesy Key words BPM, ERP, ICT, CRM, groupware, Office 365, processes 5

6 Bibliografická citace GRYDIL, J. Využití ICT pro podporu firemních procesů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jiří Kříž, Ph.D. 6

7 Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). V Brně dne 28. května podpis studenta 7

8 Obsah 1 Úvod Popis problematiky Vymezení problému a cíle práce Obsah práce Teoretická východiska práce Současný stav ICT pro podporu firemních procesů Náklady na ICT řešení Kalkulace návratnosti ICT SaaS Udržitelný model rozvoje ICT Popis PDCA Vyžití PDCA pro inovaci ICT Business Process Management Proces Řízení procesů Kategorie procesů Životní cyklus BPM BPMN BPMS Analýza problému a současné situace Microsoft SharePoint Hlavní požadavky na ICT Groupware Microsoft Office

9 4.3.2 Google Apps pro firmy Alfresco ERP CRM Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení Identifikace relevantních firemních procesů Výběr řešení Návrh implementace Návrh adresářové struktury a přístupových práv Návrh workflow Schválení nabídky Závěr Seznam použité literatury

10 1 Úvod 1.1 Popis problematiky Informační a komunikační technologie (ICT) představují bezesporu standardní výbavu každé firmy, a jen těžko si lze dnes představit firemní prostředí bez fungujícího ICT. V rámci této práce se zaměříme na problematiku podpory firemních procesů v Small Medium Enterprise (SME) firmách. Z hlediska evropské definice SME 1 obsahuje tento segment zdánlivě malé firmy. Nicméně v českém prostředí firma o desítkách zaměstnanců představuje značný reprezentativní vzorek dostatečný pro zpracování problematiky v této práci. Právě fungující obchodní (business) procesy které reflektují hlavní činnosti firmy, hrají základní úlohu vedoucí k ekonomické prosperitě firmy. Obchodní procesy není dnes prakticky možné efektivně realizovat bez podpory ICT (ŠMÍDA, 2007). Realizace obchodních procesů ve firmě bez ICT podpory vede ke ztrátě konkurenčních výhod v tržním prostředí. Naivně lze obchodní procesy ve firmě rozdělit do následujících kategorií (BASL, 2008): Strategické procesy Obchodní procesy Výrobní procesy Podpůrné procesy Toto dělení je z hlediska zpracované problematiky důležité, neboť každá kategorie procesů vyžaduje jinak vyspělé a jinak rozsáhlé podpůrné ICT řešení. V současné době ekonomické recese je brán velký zřetel na snižování nákladů na ICT, což je zcela pochopitelný efekt maximalizace produktivity za účelem udržení se na trhu (KALENDA, 2008). Úspory uvnitř organizace jsou snáze dosažitelné jak z hlediska času, tak výše úspory než expanze na trhu. Dobře navržené ICT je tedy pro firmu důležité hned ze dvou důvodů: 1 10

11 Minimalizace režijních nákladů které ICT představuje. Snižování režijních nákladů, je důležité pro snížení výrobních nákladů při boji s konkurencí. Největší náklady v ICT jsou v lidských zdrojích. Snižování nákladů na ICT lze dosáhnout jednak eliminací nepotřebných nástrojů a jednak nahrazováním řešeními s lepším poměrem cena/výkon včetně outsourcingu. Podpora businessu ICT jakožto servisní oblast slouží pro podporu stěžejních činností firmy vedoucí k ekonomické prosperitě. ICT je tedy nutné navrhnout tak, aby pružně reflektovalo potřeby produktivních činností firmy a nikoliv tak, aby představovalo technologická omezení pro zaměstnance. Procesní řízení, které jsme uvedli jako zásadní pro podporu businessu, vyžaduje poměrně sofistikované ICT řešení včetně integrace mezi několika mnohdy heterogenními systémy. ICT řešení pro podporu firemních procesů patří dnes k aktuálním tématům IT a patří mezi důležité oblasti zájmu IT 2. ICT jako podpora firemních procesů není v současné době stále standardem ve firemním prostředí (KALENDA, 2008). Důvody proč tomu tak není, nejsou pouze vysoká pořizovací a provozní cena, ale také nutnost změnit smýšlení uvnitř firmy vedoucí k plné adopci procesního přístupu. Z těchto důvodů patří procesní ICT stále mezi aktuální vědecká témata

12 2 Vymezení problému a cíle práce V úvodní části práce jsme si popsali aktuální problematiku, kterou tato práce popisuje. Cílem práce jsou následující oblasti: Role ICT pro podporu business činnosti firmy. Jakou roli hraje ICT a jakým způsobem podporuje produktivní činnosti. Zmapování těchto potřeb pomůže pro výběr jednotlivých technologií pro jejich následnou analýzu v práci. Náklady na ICT řešení. Jaké nákladové položky ICT představuje. Rozdělení nákladových položek mezi lidské zdroje a nehmotný majetek. Jaké jsou možnosti tyto náklady optimalizovat. Role outsourcingu a cloudových řešení. Vztah mezi ICT a procesním řízením. Jakým způsobem vybrat procesní oblasti, které budou podpořeny ICT řešením, tak aby došlo k návratnosti vložených investic. V kterých oblastech procesního řízení je nutné využívat ICT. Jaké existují ICT řešení pro podporu firemních procesů. Představení nejznámějších řešení pro řízení obchodních procesů. Hlavní požadavky na ICT. Jaké řešení vybrat a jakým způsobem integrovat mezi sebou ICT řešení podporující firemní procesy a jakým způsobem zajistit mapování výkonu firmy na výsledky ICT. 2.1 Obsah práce Práce je členěná následovně: Kapitola 2. Vymezuje zaměření práce a definuje základní problematiku, které je v práci zpracována. Kapitola 3. V této kapitole je popsána základní role ICT pro podporu business činnosti firmy tak, aby došlo k růstu podnikání. Dále je v této kapitole je popsáno jakým způsobem posuzovat náklady na ICT řešení. Dále je v ní popsán cloudový přístup v implementaci firemního ICT a základní koncept Demingova cyklu jako trvale udržitelného rozvoje. 12

13 Kapitola 4. Popisuje základní principy procesního řízení a popis celé disciplíny. Kapitola se také věnuje BPMS řešení a popisuje vybraného workflow řešení Microsoft SharePoint. Dále shrnuje hlavní požadavky na ICT, strukturu groupwaru s důrazem na DMS a vztah k workflow. Dále principy a roli ERP a poslední řadě popis CRM a jeho vztah k firemním procesům. Kapitola 5. Kapitola případová studie popisuje modelovou situaci, kdy byla pro podporu obchodních procesů zvoleno řešení Office 365 a to včetně návrhu workflow Schválení nabídky a příprava pro implementace v Office 365. Kapitola 6. V závěru je práce shrnuta, jsou v něm popsány výsledky analytické části a výsledky případové studie. Práce je zhodnocena vlastním názorem na problematiku. 13

14 3 Teoretická východiska práce V dnešní době se postoj k efektivitě ICT a přínos celého ICT pro business firem zásadně změnil. Stále méně se využívají k posuzování ICT technické parametry a namísto nich se hodnotí skutečný přínos ICT businessu např. zefektivnění hlavních obchodních procesů. Hlavním posláním ICT je v současné době integrace všech svých funkcí do hlavního businessu firmy. Role ICT tak začíná být chápana jako podpůrná a ne jako diktující a omezující. Obrázek 1. Role ICT (zdroj:neil Macehiter, Neil Ward-Dutton Všechny procesy, které jsou realizovány v ICT oddělení, musí reflektovat základní strategii společnosti a maximálně ji musí podporovat. Definování jasných hodnotících metrik a cílů v investicích v ICT ve výsledku umožňuje firmě dosahovat lepších konkurenčních výhod. Stejně tak větší průhlednost řízení ICT a možnost měřit přínosy ICT jsou vhodným podkladem pro vedení firmy a umožní lepší pochopení některých investic do ICT. Ve výsledku to znamená větší zájem a účast vedení na projektech ICT a tím pádem i větší šance na úspěch jednotlivých aktivit. 14

15 3.1 Současný stav ICT pro podporu firemních procesů V dnešní době je rychlost změn natolik vysoká, že na ně firma musí zareagovat mnohem dříve, než bylo před časem nutné. Reakce na změny musí být také i mnohem rychlejší. Firmy vynakládaní na ICT nemalé finanční objemy, nicméně rychlost reakce na změny zůstává stále stejná. Dle publikace (HARRIS, 2002) lze ospravedlnit investice do ICT a považovat je za efektivní jedině v případě, že vedení firmy: mapuje investice do ICT na plánované a realizované zlepšení v businessu a také ve finančních indikátorech, neustále monitoruje změny v ICT a také možnosti využití ICT pro další vylepšování podnikových procesů, má stále na paměti, že ICT není vlastním cílem, ale potřeba inovace ICT je dána hlavním businessem firmy, a tím pádem je ICT zaváděno právě jako podpora podnikových procesů, zjednodušování práce zaměstnanců, automatizace rutinních činností a pomoc při monitorování aktuálního stavu firmy. 3.2 Náklady na ICT řešení Základní pohled na kalkulaci spočívá ve schopnosti jednak definovat aktuální náklady na ICT a jednak využít moderních přístupů jako například cloudové přístupy. 3.3 Kalkulace návratnosti ICT Pro práci s kalkulací nákladů se běžné používá pojem Return on Investment (ROI), který je definován 3 jako: č ý čá čí = 100 čá čí ROI je vyjádřeno procentem, přičemž toto procento určuje výnos investice v dalším období. Pro lepší pochopení uvedu příklad: pokud ROI je 35%, znamená to, že v prvním roku se firmě vrátí veškeré náklady spojené s danou investicí a v druhém roce z ní má firma zisk ve výši 35% z původní ceny investice. Z charakteristiky vyplývá, že tento 3 15

16 ukazatel může znamenat i jistou životaschopnost investice. Pokud překročí hranici 0%, je to znamení, že investice pokryje své náklady. Zároveň se ROI může pro společnost stát rozhodovacím kritériem pro zamítnutí či přijetí investice. Například společnost si může stanovit, že 15% je minimum pro přijetí dané investice. Jelikož je diskutováno firemní ICT, které primárně žádné zisky nepřináší, tak lze hlavní zdroj návratnosti spatřovat ve snížení možných nákladů na zkvalitnění firemních procesů. Ukazatel návratnosti ROI se pak počítá jako podíl snížení nákladů a objemu investice do ICT. Z toho důvodu je nutné operovat s dalším ekonomickým ukazatelem a tím je Total Cost of Ownership 4 (TCO). Pomocí TCO se vyčíslují náklady na implementaci a provoz ICT, zohledňující jednak pořizovací cenu, ale také výdaje vznikající vlastnictvím daného ICT. Aby bylo možné vyčíslit náklady na ICT, musíme získat všechny nákladové vstupy, ne jenom okamžité, ale i ty, které vstupují do nákladů následně. Jedná se zejména o: Přímé náklady na pořízení hardware/software Poplatky spojené s provozem a údržbou Náklady spojené s administrací systému Náklady spojené s vyškolením uživatelů Náklady spojené s odstávkou systému z příčiny opravy či údržby. Z této metody, která je v podstatě velice obecná, se dají náklady spojené s investicí dále kategorizovat. Náklady lze rozdělit např. na fixní a variabilní náklady SaaS Software-as-a-Service (SaaS) nebo software jako služba představuje model, kde je funkcionalita aplikací poskytovatelem této služby. Nejjednodušší definice od společnosti Microsoft (CHANG, 2006) zní: 4 16

17 Software zavedený jako hostovaná služba přístupná přes internet. / Software deployed as a hosted service and accessed over the Internet. Stěžejní charakteristiky SaaS aplikací: Možnost vyzkoušení často poskytovatelé těchto aplikací nabízejí zkušební verzi, kdy se stačí zaregistrovat na webové stránce a vyzkoušet si demoverzi zvoleného produktu. Po vyzkoušení se může firma rozhodnout, zda aplikaci bude nadále využívat. Dostupnost poskytovatelé softwaru jako služby garantují standardně dostupnost v rozmezí cca 99,4% až 99,9%. Správu a upgrade aplikace provádějí většinou v noci, kdy se předpokládá, že systém není natolik využíván. Nezávislost na platformě, rychlá implementace a upgrade. Při využívání SaaS aplikací odpadá nutnost instalace SW, což zkracuje dobu implementace několikanásobně. Rovněž upgrade nebo jakékoli jiné změny v aplikaci se uskutečňují nezávisle od společnosti. Náklady obecně jsou celkové náklady při využívání softwaru jako služby nižší. Rovněž podnik nemusí disponovat vlastním ICT oddělením. Bezpečnost představuje poměrně diskutovanou oblast. Na jedné straně argumenty proti SaaS vycházejí z obav o data zákazníka, který je nemá fyzicky uložené v organizaci. Na druhé straně existuje riziko úniku dat od poskytovatele. 3.4 Udržitelný model rozvoje ICT Nasazení ICT pro podporu firemní řešení nepředstavuje jednorázový bezúdržbový stav. Aby ICT podporovalo primární business firmy, je nutné jej stále inovovat a přizpůsobovat aktuálnímu stavu obchodních aktivit. Jedná se o trvale se zlepšující cyklus aktivit. Mezi nejznámější modely toho principu patří Demingův Plan-Do-Check- Act/Plánuj-dělej-kontroluj-jednej PDCA cyklus (PDCA, 2013). Jde o metodu, které je vhodná pro řešení problémů v různých oblastech a firemních aktivitách. Originálně vznikla při zajišťování kvality a dnes má využití ve mnoha oborech podnikání. PDCA cyklus byl navržen Walterem Shewhart již v roce Edwards Deming posléze PDCA cyklus využil a rozpracoval pro zlepšování jakosti. 17

18 Původní koncept PDCA byl navržen zejména pro efektivní řešení a zlepšování výrobních aktivit, procesů a systému. PDCA lze použit i jako jednoduchou metodu pro zavedení změn. PDCA patří mezi základní koncepty v oblastech systémů kvality Popis PDCA Metoda PDCS se skládá ze čtyř po sobě následujících kroků viz. Obrázek 2.: P Plan (plánuj) v první kroku cyklu dochází k získávání informací a popisu řešeného problému. Tyto informace slouží pro připravení následného plánu, který by měl obsahovat jednotlivé činnosti, nutné pro odstranění problému. D Do (dělej) následně po vypracování plánu je nutné v dalším kroku realizovat zavedení naplánovaných činností. C Check (kontroluj) v dalším kroku následuje sledování dosažených výsledků a jejich porovnání oproti původnímu plánu. Jde o kontrolu, zda je identifikovaný problém opravdu řešen. A Act (jednej) v případě, že dojde k situaci, kdy se výsledek liší od původního očekávání a problém není vyřešen, je nutné hledat příčinu problému. V novém plánu je třeba se zaměřit na odstranění příčiny. Pokud je problém úspěšně odstraněn je nutné udělat závěrečný krok, kterým je zavedení potřebných změn do procesů nebo systému. Samozřejmě je nezbytné se přesvědčit, zda jsou zavedené změny řádně uplatňovány a zdali jsou součástí běžných činností. 18

19 Obrázek 2. Demingův cyklus Vyžití PDCA pro inovaci ICT Cyklus PDCA představuje jednoduchou metodu zlepšování s velice univerzálním modelem použití. PDCA byl využit v mnoha mezinárodních normách např. v ISO/IEC :2011 a úspěšně se tedy uplatňuje při kontinuálním zlepšování systému managementu služeb IT. PDCA je možné použít pro celý systém managementu služeb, tak i pro jednotlivé prvky životního cyklu služby. V praxi to znamená, že je nutné periodicky vyhodnocovat indikátory výkonu ICT a včetně spokojenosti uživatelů a následně zavádět ě opatření pro trvalé zlepšování ICT. Pouze tento proaktivní přístup umožní držet ICT aktuální, podporující primární obchodní činnosti firmy a snižovat náklady na jeho provoz. 3.5 Business Process Management Hlavními aspekty, které Business Process Management (BPM), v češtině také používaný termín procesní řízení, disciplína řeší, jsou: Jasné rozdělení kompetencí Ucelené sledování celého procesu výroby Průhlednost celého procesu a jednotlivých aktivit Prioritizace zájmů organizace nad zájmy funkčních jednotek 19

20 Základní koncept procesní řízení stanovil Michael Porter ve své publikace Competitive Advantage (PORTER, 1985), kde definoval tzv. valuechain, řetězec na sebe navazujících aktivit. BPM představuje v dnešní době standardní manažerský přístup Proces Jednoduše řečeno, podnikový proces je souhrnem činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi a nástroje (ŘEPA, 2007). Proces používá specifikované zdroje a vstupy, které se danou aktivitou mění na specifické výstupy. Hlavním rysem procesu je, že je opakovatelný (tím se liší od projektu), má definovaný cíl, oproti kterému je porovnáván. Dále má proces přiřazenou osobu tzv. vlastník procesu, který je odpovědný za jeho realizaci Řízení procesů Procesní řízení popisuje např. F. Šmída jako: Procesní management představuje systémy, postupy, metody a nástroje trvalého zajištění maximální výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i mezipodnikových procesů, které vycházejí z jasně definované strategie organizace a jejichž cílem je naplnit stanovené strategické cíle. (ŠMÍDA, 2007). Procesně řízená organizace splňuje tyto základní rysy: Podniková strategie a vnitřní procesy jsou v souladu Prioritou je spokojenost zákazníků Procesy, které nepřinášejí žádnou hodnotu, jsou eliminovány Procesy v organizaci jsou identifkovány, analyzovány, hodnoceny, monitorovány a neustále zlepšovány Kategorie procesů Podnikové procesy se dle významu pro firmu kategorizují do tří skupin (BASL, 2008): 1. Klíčové procesy tvoří stěžejní přidanou hodnotu pro zákazníka a realizují poslání firmy. 20

21 2. Podpůrné procesy podporují běh hlavních procesů. Nelze je bez vážného ohrožení poslání firmy vyčlenit. 3. Vedlejší procesy slouží k realizaci ostatních aktivit uvnitř firmy. Jejich realizaci je možné zajistit i externě. Podnikové procesy se mohou také dělit i na řídící, administrativní či výrobní. Popisem podnikových procesů dojde k vytvoření procesního modelu, na kterém jsou identifikovány aktivity dané organizace. Je důležité, aby popsaný model souhlasil s reálnými procesy generující přidanou hodnotu. Procesy se měří pomocí metrik a následně se vyhodnocují (BASL, 2008) Životní cyklus BPM Životním cyklem BPM se rozumí daná posloupnost akcí, probíhajících při realizaci každého procesu. Dohromady akce vytvářejí cyklus, který nekončí, ale naopak se neustále opakuje s cílem trvalého zlepšování procesu. Životní cyklus BPM bývá obvykle rozdělen do pěti posloupných fází. (ŘEPA,2007) Návrh Optimalizace Modelování Monitorování Spuštění Obrázek 3. Životní cyklus BPM Návrh cílem této fáze je poznat existující proces, určit role a odpovědnost. Dále jsou také analyzovány nové požadavky či jeho nedostatky. 21

22 Modelování po dokončení první fáze, jsou její výsledky a případné nové požadavky zpracovány a je vytvořen model procesu. Cílem procesu je zobrazit srozumitelně důležité informace a skrýt detaily. Proto je pro modelování používaná grafická notace, kde se procesy zobrazují jako posloupnost navazujících činností. Spuštění na základě výsledků z předchozí fáze jsou procesní diagramy převedeny do formy, kterou lze spustit. Nástroj, na kterém se proces spouští se nazývá procesní engine. V rámci této fáze se také řeší testování a administrace procesu. Monitorování důležitou fází je monitorování a vyhodnocení informací o běžících procesech. Díky těmto informacím mohou být zjištěny problémy běžících procesů spojená např. s výkonem, úzká místa atd. Optimalizace po dokončení monitoringu je nutné získané informace nejprve zpracovat. Po jejich zpracování jsou výsledné hodnoty porovnány s kritérii např. managementu na výkon a požadavky procesů. Výsledkem této fáze je návrh zlepšení procesu a následně start další iterace BPM životního cyklu. Obecně existují dva odlišené způsoby ve zlepšování obchodních procesů. 1. Business Process Improvement (BPI) kdy dochází k průběžnému zlepšování stávajících procesů. 2. Business Process Redesign/Reengineering (BPR) kdy dochází k radikální změně stávajících procesů. BPR představuje časově mnohem náročnější a rizikovější úkon než je průběžně realizované BPI. Ve výsledku, ale BPR přináší velkou změnu ve zlepšení a výkonnosti obchodních procesů. V praxi je běžné využití kombinace obou zmíněných způsobů, zejména dle charakteru a rozsahu problémů, které je nutné při zlepšování procesů řešit. 3.6 BPMN 2.0 Současným standardem pro modelování obchodních procesů je notace Business Process Modeling Notation (BPNM) a to již ve verzi 2.0. Tato notace je standardizovaná sdružením Object Management Group (www.omg.org), které např. také zajišťuje standard jazyka UML. Cílem této notace byl návrh zápisu, který bude jednak lehce 22

23 čitelný a pochopitelný pro doménové odborníky z oblasti (např. vlastníky procesů) a zároveň bude poskytovat přesnou formu pro následnou implementaci obchodních procesů. V rámci této notace (BPMN 2.0, 2011) jsou použity následující kategorie grafických elementů: Aktivity, které představují realizaci činnosti v rámci procesu. Jako aktivitu lze chápat úkol, sub-proces, či volání další aktivity. BPMN dělí úkoly na několik typů (uživatelský, manuální, systémový, programový a přijímací). Obrázek 4. Ukázka úkolů v BPMN (zdroj: Události, jsou pokročilým mechanizmem, jak popsat specifika dění v průběhu procesu. Události mají příčinu či důsledek a ovlivňují samotný top procesu, ve většině případů na ně lze reagovat. Události se dělí na tři základní skupiny (startovní událost, ukončující událost, a událost v průběhu). Obrázek 5. Ukázka událostí v BPMN (zdroj: Brány, jejichž hlavní rolí je podpora při rozhodování a větvení v procesu. Na základě podmínek a typu brány je v procesu rozhodnut způsob, kterým se bude dále pokračovat. 23

24 V praxi se používají zejména brány typu, exklusivní, paralelní, inklusivní a řízená událostí. Obrázek 6. Ukázka brán v BPMN (zdroj: Plavecké dráhy spolu s tzv. bazény slouží k vizuálnímu rozdělení procesu. Nejčastěji slouží dráhy k vyjádření rolí aktérů v procesu. Obrázek 7Ukázka notace BPMN (zdroj: 3.7 BPMS Business Process Management Suite (BPMS) představuje softwarový produkt či produktovou skupinu, která poskytuje technologické zázemí pro výše popsané etapy životního cyklu BPM. BPMS poskytuje ucelené prostředí, od modelovacích nástrojů a samotné spouštění a vyhodnocování obchodních procesů. Pochopitelně vyspělost podpory pro jednotlivé fáze životního cyklu obchodního procesu se liší dle kvality softwarového řešení. 24

25 Obrázek 8BPMS (zdroj: V dnešní době existují jak komerční BPMS řešení tak open-source. Mezi nejznámější open-source zástupce BPMS řešení patří např. Bonita Open Solution a Activiti BPM. Mezi leadery komerčních řešení patři IBM Lombardi, Appian, Pegasystems. 25

26 Obrázek 9. Gartner Magic Quadrant pro BPMS (zdroj: Adopce BPM a potažmo nasazení BPMS není pro podnik jednoduchým krokem a vyžaduje krom změny technického myšlení i změnu obchodního myšlení (KALENDA,2008). Dále je vhodné změnu realizovat postupně namísto tzv. velkého třesku, tento postupný model nasazování má zejména výhodu ve snížení počátečních investic a tím pádem snížení rizika neúspěchu či nenaplnění falešných iluzí. Zejména v SME sektoru je tedy ideální zvolit řešení, které má nízké počáteční investice, nízké provozní náklady a přitom umožní klíčovým osobám v podniku (vedení a vlastníkům procesů) formalizovat celý proces a zajistit hladký běh práce (workflow) dle specifikace. Stejně tak je důležité, aby řešení umožnilo monitorovat průběh obchodního procesu, zejména plnění definovaných indikátorů výkonu. Tyto požadavky na cenu a výkon splňuje například řešení Microsoft SharePoint v rámci služby Office

27 4 Analýza problému a současné situace Microsoft SharePoint 2013 Document Management Systém (DMS) Microsoft Sharepoint 5, představuje platformu pro práci s dokumenty zejména ve firemním prostředí. Řešení v základu představuje webové rozšíření nad relační databází MSSQL. Díky těmto technologiím je možné platformu patřičně nastavit dle požadavků jak na funkcionalitu, tak na potřebný výkon cílových uživatelů. Microsoft SharePoint kombinuje funkcionalitu statických a dynamických informací a nabízí uživatelům v základu jednoduchý způsob, jak ukládat a pracovat v týmu s dokumenty. Díky platformě.net, na které je řešení postaveno, je možné vytvářet programovatelnou funkcionalitu na míru, či ji integrovat s existujícími firemními aplikacemi. Svým zacílením a licenční politikou se jedná o řešení vhodné jak do velkých organizací, tak i do menších firem. Microsoft SharePoint slouží také jako základ pro další podnikové aplikace společnosti Microsoft jako Microsoft Project nástroj pro správu projektového portfolia či Microsoft Dynamics a Navision (CRM, ERP). Od roku 2006 do roku 2011 se prodalo již přes 34 miliónů licencí řešení Microsoft SharePoint 6. Microsoft SharePoint je dostupný v několika produktových řadách jako je verze Enterprise (umožňující pokročilou integraci s podnikovými informačními systémy), Standard a základní Foudation, které ale neobsahuje funkcionalitu workflow. Další dělení, které od roku 2010 platforma SharePoint nabízí je způsob poskytování služby, které je buď: V on premise módu, kdy si zákazník koupí klasickou krabicovou verzi a k ní potřebný počet klientských licencí tzv. CAL. V tomto případě si zákazník musí zajistit hosting a správu řešení, ať již vlastními silami, či formou outsourcingu https://en.wikipedia.org/wiki/sharepoint 27

28 V Cloud Office 365 módu, kdy je Microsoft SharePoint nedílnou součástí služby Office 365 spolu s Microsoft Exchange a Microsoft Office. Dalším rozdílem je, že si zákazník nekupuje pevně danou verzi, ale pouze přístup k aktuální dostupné verzi na trhu. V současné době je k dispozici jak on premise tak v rámci Office 365 verze Jistou zajímavostí je, že Microsoft v rámci cloudové verze Office 365 provádí automatický bezplatný upgrade na poslední verzi, což je oproti on premise verzi podstatný rozdíl, které představuje znatelnou možnost šetření nákladů, ale také zejména kontinuální technologickou aktualizaci. Obrázek 10. Ukázka SharePoint Online 2013 Funkčně je Microsoft SharePoint složen z těchto základních komponent: Weby (Sites) představují základní prostor pro ukládání informací v SharePointu. Weby se dají sdružit do tzv. kolekcí a vytvořit tak ucelený prostor např. pro jednotlivé složky organizace, projekty atd. V rámci Webů je možné informace ukládat jednak přímo do stránek pomocí vestavěného WYSIWYG editoru či editovat zdrojový HTML a CSS kód. 28

29 Dále je možné informace, zejména dokumenty, vkládat do knihoven. Knihovna v SharePointu představuje adresář, který je možný parametrizovat a zobrazovat tak například jen některé dokumenty. Webové aplikace, představují předdefinované komponenty pro běžné aktivity DMS. Mezi tyto aplikace patří např. kalendář, seznam úkolů, import excelové tabulky, galerie obrázků atd. Tyto webové aplikace lze poměrně zásadním způsobem uživatelsky konfigurovat či vytvořit na platformě.net nové. Informační kanál představuje novou funkcionalitu v rámci verze Jedná se o funkcionalitu, která do SharePointu přináší rysy sociální sítě. Prakticky mohou tak uživatelé sledovat a komentovat aktivitu ostatních uživatelů. Další novinkou je integrace nástroje SkyDrive. Jedná se o prostor k ukládání uživatelských dokumentů. V cloudové verzi je k dispozici 7GB pro každého uživatele. Dokumenty ze SkyDrive uložiště je možné stahovat komfortně na disk pomocí nástroje SkyDrive Pro, který je součástí kancelářského balíku Microsoft Office 2013 Professional Plus. Pomocí tohoto nástroje, lze na pracovní stanici synchronizovat i knihovny z SharePointu. Asi nejpokročilejší součástí SharePointu jsou workflow. Workflow lze obecně v SharePointu pustit nad knihovnou či web aplikací (např. nad seznamem úkolů). Základní návrh workflow probíhá pomocí nástroje SharePoint Designer, který je zdarma. V něm je možné navrhnou a upravit worfklow z již předefinovaných šablon. Další úpravy je možné realizovat pomocí vlastní programové úpravy v.netu. Další možností jak workflow navrhovat je využití nástroje Microsoft Visio. V něm lze proces nakreslit a následně importovat do nástroje SharePoint Designer. Funkcionalita workflow je dostupná ve všech licenčních modelech kromě řady Foundation. 29

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM

Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM efektivní řízení procesů ve Vaší firmě Lead it Robustní nástroj firemního managementu Zvyšuje výkonnost a šetří náklady Komplexní řešení Vašich firemních

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek E-COMMERCE Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování Petr Suchánek Recenzenti: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje Novinky 2012 Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje 13.6.2012 Doba je složitá Je krize x Není krize??? Blbá nálada x Optimizmus??? Komunikace na dálku x Plné silnice??? Přichází globální oteplování x

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Základní informace. Modelování. Notace

Základní informace. Modelování. Notace Základní informace BPMS = business process management systems - systémy pro modelování a optimalizace business procesů uvnitř organizace BPMN = business process modeling notation - součást BPMS, notace

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Case Study google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Kdo je centrum holdings Původně jeden z prvních internetových portálů v Česku, dnes mediální společnost působící také na Slovensku

Více

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Václav Bahník, ECM Solution Consultant 2014 IBM Corporation Nestrukturovaná data Strukturovaná Nestrukturovaná 2 Document Management System Vyhledávání Sdílení

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

On-Premis Cloud rok. Cloud rok 2. On-Premis rok 6. Cloud rok 3. Cloud rok 5. Cloud rok 4. Cloud rok 6

On-Premis Cloud rok. Cloud rok 2. On-Premis rok 6. Cloud rok 3. Cloud rok 5. Cloud rok 4. Cloud rok 6 On-Premis Cloud rok rok 1 1 Cloud rok 2 Cloud rok 3 Cloud rok 4 Cloud rok 5 On-Premis rok 6 Cloud rok 6 1. Rostoucí potřeby na komunikaci a spolupráci ve firmě Pracovat odkudkoli (82 % firem má mobilní

Více

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Symposium 2010 Co nám přinesl systém ISDS?? Informační Systém Datových Schránek 2 Otázku Kam s ním? 3 Ptáte se s čím?

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Zdeňka Videcká 1, Vladimír Bartošek 2 Anotace Jednou ze základních znalostí studentů je schopnost analyzovat, modelovat a efektivně řídit

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Efektivita (nejen) veřejné správy

Efektivita (nejen) veřejné správy Efektivita (nejen) veřejné správy 09/04/2014 Jan Růžička Managed services Výchozí stav Neefektivní využívání pracovní doby Důvody: Nejednotnost příchozích kanálů pro práci (email, interní systémy, mobil,

Více

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia:

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia: Solutions s.r.o. PPM umožňuje: Komplexní analýzu vývoje portfolia Strategické řízení Evidenci projektů Evidenci projektových a souvisejících dat Závislost procesů, podpora workflow definovaná událost

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky. Ing. Jan Ministr, Ph.D.

Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky. Ing. Jan Ministr, Ph.D. Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky Ing. Jan Ministr, Ph.D. I. Úvod Agenda II. Customer Intelligence (CI),zpracování dat z Internetu III. Analýza obsahu IV.

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU Renáta Myšková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract: The aim of the article is to describe practically

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds Case Study google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds KDO JE HLDS Hradecká lesní a dřevařská společnost se od roku 1994 zabývá velkoobchodem se dřevem. Hledá, nakupuje a následně prodává

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství 28. 11. 2013 Otrokovice Licence pro školství MÁTE NOČNÍ MŮRY? ZODPOVĚDNOST ZA LICENCOVÁNÍ Statutární zástupce organizace Smlouva Vedoucí ICT / zodpovědná osoba Předpis Koncový uživatel Za správnost licencování

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta. Začínáme s BPM. Učební pomůcka. Vypracoval: Ing.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta. Začínáme s BPM. Učební pomůcka. Vypracoval: Ing. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Začínáme s BPM Učební pomůcka Vypracoval: Ing. Michael Štencl Brno 2007 OBSAH 2 Obsah 1 Jak přistupovat k BPM 3 2 Prvky BPM

Více

BPM Software pro přehledné řízení práce

BPM Software pro přehledné řízení práce www.orinoco.cz BPM Software pro přehledné řízení práce Snížení nákladů zvýšení efektivity Řízení workflow, procesy pod kontrolou Systém, který roste s firmou Co je orinoco? co je orinoco? Orinoco je BPM

Více

Case Study. google apps jako levné start-up řešení pro agenturu dark side

Case Study. google apps jako levné start-up řešení pro agenturu dark side Case Study google apps jako levné start-up řešení pro agenturu dark side KDO JE DARK SIDE Reklamní, mediální a poradenská společnost založená na počátku roku 2012 skupinou vysoce seniorních jednotlivců

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více