Matematyka w przyrodzie i sztuce matematyka, przyroda i sztuka w ksztaªceniu powszechnym

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematyka w przyrodzie i sztuce matematyka, przyroda i sztuka w ksztaªceniu powszechnym"

Transkript

1 Pa«stwowa Wy»sza Szkoªa Zawodowa w Nowym S czu Matematyka w przyrodzie i sztuce matematyka, przyroda i sztuka w ksztaªceniu powszechnym Tom 3 Pod redakcj Adama Pªockiego Nowy S cz 2013

2 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodnicz cy; prof. dr hab. in». Jarosªaw Fr czek; prof. dr hab. Leszek Rudnicki; dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof. nadzw.; dr hab. Zdzisªawa Zacªona, prof. nadzw.; dr hab. Magdalena Sitarz, prof. nadzw.; dr hab. Wanda Pilch, prof. nadzw.; mgr Agata Witrylak-Leszy«ska Redaktor Naczelny doc. dr Marek Reichel Sekretarz Redakcji dr Tamara Bolanowska-Bobrek Redaktor wydania prof. zw. dr hab. Adam Pªocki Skªad komputerowy (LA T EX) dr Marcin Mazur Recenzenci prof. RNDr. Ji i Cihla, CSc (Univerzita Jana E. Purkyn Usti nad Labem); doc. RNDr. Roman Fri, DrSc (Katolická univerzita Ruºomberok); RNDr. Alena Kopa ková, Ph.D. (Technická univerzita Liberec); prof. zw. dr hab. Andrzej Nowicki (Uniwersytet Mikoªaja Kopernika Toru«); prof. zw. dr hab Jerzy Ombach (Uniwersytet Jagiello«ski Kraków); doc. PaedDR. Jaroslav Perný, Ph.D. (Technická univerzita Liberec); dr hab. prof. nadzw. Ewa Swoboda (Uniwersytet Rzeszowski); prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc (Jiho eská univerzita ƒeské Bud jovice); dr hab. prof. nadzw. Edward Tutaj (Uniwersytet Jagiello«ski Kraków) Wydano za zgod JM Rektora PWSZ w Nowym S czu prof. dra hab. in». Zbigniewa lipka Autorzy ponosz odpowiedzialno± za poprawno± j zykow tekstu c Copyright by Pa«stwowa Wy»sza Szkoªa Zawodowa w Nowym S czu Nowy S cz 2013 ISBN Adres Redakcji Nowy S cz, ul. Staszica 1 tel , Wydawca Wydawnictwo Naukowe Pa«stwowej Wy»szej Szkoªy Zawodowej w Nowym S czu Nowy S cz, ul. Staszica 1 tel , Druk EXPOL P. Rybi«ski, J. D bek Spóªka Jawna Wªocªawek, ul. Brzeska 4 tel , ,

3 Spis tre±ci Wst p 5 Kv toslav Bártek, Eva Bártková, David Nocar, Matematika v díle Albrechta Dürera 7 Eva Bártková, David Nocar, Kv toslav Bártek, Vyuºití algebraických hyperstruktur p i ur ování d di nosti krevních skupin 31 Bogumiªa Klemp-Dyczek, Mozaiki pªaszczyzny euklidesowej 41 Ivana Macha íková, Josef Molnár, roubovice v p írod a um ní 71 Marek Mokri², Príroda v úlohách z geometrie 93 Bronisªaw Pabich, Matematyka w muzyce ±wiat muzyki a matematyzacja 105 Ada Paªka, Tworzenie obrazów anamorcznych propozycja warsztatów 131 Zdzisªaw Pogoda, Matematyka szopki krakowskiej 145 Alena Prídavková, Modely pojmov teórie mnoºín s prírodovedným námetom 155 Jana P íhonská, Metody teorie graf p i e²ení problém s bludi- ²ti 167 Iveta Scholtzová, Miery v primárnej edukácii as 177 Darina Stachová, Milan Stacho, Magické ²tvorce vo výtvarnom umení 187 Radka t pánková, Pavel Tlustý, Propojení základních poznatk z genetiky a stochastiky na základní ²kole 203 Izabela Stronias, Czwarty wymiar w malarstwie i rze¹bie pocz tku XX wieku 209 Rastislav Telgársky, Mathematics without innity 223 Marián Trenkler, Kon²trukcie magických obd ºnikov 253 Vladimír Van k, Matematika a po así 261 Renata Zemanová, Radek Krpec, Lidové um ní inspirace elementární matematiky 273

4 Dzi kujemy Muzeum Historycznemu m. Krakowa za udost pnienie nam materiaªów ikonogra cznych zwi zanych z krakowskimi szopkami. Cz ± z nich prezentujemy na pustych stronach parzystych.

5 Wst p Szkolna matematyka jest od stuleci raczej izolowana od innych dziedzin wiedzy, a zwªaszcza od nauk przyrodniczych i humanistycznych. Jednym z powodów tego faktu, s obawy matematyków przed wulgaryzacj matematyki, ilekro prezentuje si j w kontek±cie realnego ±wiata. Obawy nierzadko sªuszne. Tymczasem j zyk matematyki, jej poj cia i twierdzenia wykorzystuje si w innych przedmiotach nauczania (idea wspóªrz dnych w geograi, konstrukcje przestrzenne na lekcjach wychowania technicznego), a ponadto matematyka rozwijaªa si i nadal rozwija tak»e dzi ki temu,»e jej poj cia i jej metody s narz dziami opisu realnych obiektów i towarzysz cych im stosunków ilo±ciowych i jako±ciowych (matematyzacja jako faza procesu stosowania matematyki), a przede wszystkim narz dziami rozwi zywania pozamatematycznych problemów. Zakªad Edukacji Matematyczno-Przyrodniczej PWSZ w Nowym S czu zorganizowaª w dniach 1617 maja 2013 r. trzeci mi dzynarodow konferencj Matematyka w przyrodzie i sztuce matematyka, przyroda i sztuka w kszta- ªceniu powszechnym, której tematem byªo miejsce przyrody i sztuki w matematycznej aktywizacji. Praca jest monogra, w której znalazªy si wybrane wyst pienia na tej konferencji. W dydaktyce matematyki wyró»nia si zasad integracji zewn trznej, w której chodzi o ekspansj matematycznych poj i twierdze«na inne przedmioty nauczania. Monograa dotyczy tak»e owej integracji w nauczaniu matematyki. O integracji zewn trznej mo»na mówi, gdy tworzymy matematyczny model procesu dziedziczenia cech zgodnie z prawami Mendla. W pracy analizuje si na gruncie matematyki dziedziczenie grupy krwi oraz koloru oczu w procesie panmiksji (jest to losowe kojarzenie osobników, którego rezultatem jest genotyp potomka). Cz ±ci wielu dzieª sztuki (rze¹by, obrazy) i architektury (budowle, plany miast, ogrody, czy place) s takie matematyczne obiekty, jak wielok ty, wielo±ciany (w tym bryªy plato«skie), kwadraty magiczne, zbiory, których moce s liczbami Fibonacciego, spirale Fibonacciego. W wielu tych ludzkich wytworach (zwªaszcza w architekturze) pojawiªy si geometryczne symetrie i osobliwe proporcje (zªoty podziaª odcinka). Te same obiekty odkryª czªowiek w wytworach przyrody (krysztaªy, kwiaty, drzewa, owoce, rogi zwierz t, skorupy ±limaków, proporcje czªowieka). Krzywa ±rubowa jako obiekt matematyczny pojawiªa si w ludzkich wytworach (spiralne schody, bi»uteria, spr»yny, wazony, ozdoby choinkowe, barokowe kolumny), ale ta krzywa wyst puje tak»e w przyrodzie (ukªad korzeni i gaª zi niektórych drzew, struktura molekuª DNA, mineraªy). W kontek±cie tych spiral pojawiaj si izometrie i ich rozmaite zªo»enia. O ciekawej geometrii mowa jest w kontek±cie tworzenia obrazów anamorcznych.

6 Symetria rozumiana najpierw jako przeksztaªcenie geometryczne na prostej, pªaszczy¹nie, czy w przestrzeni trójwymiarowej, pojawiªa si w malarstwie, rze¹bie, architekturze, ale tak»e w przyrodzie (krysztaªy) i w zyce. Poj ciu symetrii nadaje si dzi± szerszy, ogólniejszy sens. O symetriach mo»na mówi w muzyce. W stochastyce pojawiaj si osobliwe wnioskowania przez symetri (i nie jest to symetria geometryczna). Idea symetrii jest dzi± traktowana jako szczególne ¹ródªo interdyscyplinarnych poszukiwa«jedno±ci przyrody. Matematyka pojawia si w sztuce ludowej. W monograi opisujemy fenomen krakowskiej szopki, jej projektowanie i sklejanie zaliczaj c do aktywno±ci matematycznych. Wspominamy o ludowej architekturze, o ludowych haftach i wycinankach w Czechach. W Polsce mamy wiele regionów sªyn cych z ludowych haftów (Bobowa na S decczy¹nie, Koniaków na l sku Cieszy«skim), czy wycinanek (Kurpie, Šowicz). Symetrie w papierowej wycinance uzyskuje si poprzez odpowiednie zginanie papieru. W ten sposób ujawnia si o± symetrii lub jej ±rodek oraz ich rola w tym przeksztaªceniu. W monograi pojawiª si postulat, aby te wytwory sztuki ludowej o wyra¹nych matematycznych strukturach, wª cza do powszechnego ksztaªcenia matematycznego, ucz c przy tym pewnego lokalnego patriotyzmu (podziw dla tradycji naszych maªych ojczyzn, w których»yjemy). S to wi c tak»e wychowawcze aspekty integracji sztuki ludowej i matematyki. W monograi zebrano prace komentuj ce matematyk w przyrodzie i sztuce oraz prace dotycz ce matematyki, przyrody i sztuki w powszechnym ksztaªceniu matematycznym oraz w ksztaªceniu przez matematyk i sztuk. W tym sensie adresatem tej monograi jest tak»e nauczyciel (i to nie tylko nauczyciel matematyki). Zebrane w niej prace mog (i maj ) u±wiadomi nauczycielowi, a przede wszystkim pracownikom naukowym, którzy tych nauczycieli ksztaªc,»e wokóª nas jest sporo (nie zawsze dostrzeganej) ciekawej matematyki. Mamy tu na uwadze nowe spojrzenie na tre±ci i obiekty wykorzystywane w nauczaniu matematyki, w ksztaªceniu matematycznym, a przede wszystkim w ksztaªceniu poprzez matematyk. Prezentowane w tej monograi prace maj charakter interdyscyplinarny i potwierdzaj tez Hugona Steinhausa,»e matematyka peªni rol po±rednika mi dzy materi a duchem. Adam Pªocki Nowy S cz, w grudniu 2013 r.

7 Zeszyty Naukowe PWSZ, Nowy S cz 2013 roubovice v p írod a um ní Ivana Macha íková 1, Josef Molnár 2 1 Gymnázium Zlín Lesní tvr Lesní tvr , Zlín, ƒeská republika 2 Katedra algebry a geometrie P írodov decká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu , Olomouc, ƒeská republika Abstract The article deals with the denition of the concept of Helix and the occurrence of helixes in architecture, biology and chemistry. Abstrakt ƒlánek se zabývá denicí pojmu Helix a výskyt ²roubovic v architektu e, biologie a chemie. 1. roubovice jako trajektorie bodu V kurikulárních materiálech matematiky základních a st edních ²kol se obvykle pojem ²roubovice neobjevuje. Nalezneme ale tuto k ivku v r zných aplikacích v p írod a um ní? D íve neº odpovíme na tuto otázku, uvedeme si n kolik d leºitých pojm. roubový pohyb vzniká sloºením rovnom rného otá ivého pohybu kolem pevné p ímky o (osy ²roubového pohybu) a rovnom rného posuvného pohybu v jejím sm ru.

8 72 Ivana Macha íková, Josef Molnár roubovice je trajektorie bodu p i ²roubovém pohybu. Je to k ivka, kterou opí²e bod p i rovnom rném pohybu po kruºnici k a sou asném rovnom rném posuvu kruºnice k ve sm ru osy ²roubového pohybu, která prochází st edem kruºnice k kolmo k rovin této kruºnice k. Obr. 1 Osa ²roubového pohybu se nazývá osa ²roubovice. Obr. 2

9 roubovice v p írod a um ní 73 Pozn. 1: roubovice leºí na válcové plo²e. Za speciální p ípady ²roubovice lze povaºovat p ímku o, pop ípad téº kruºnici k. Obr. 3 Pozn. 2: P ímka, kruºnice a ²roubovice jsou jediné tzv. po sob posunovatelné k ivky. V praxi se s tímto jevem m ºeme setkat nap íklad p i zasouvání p ímého me e nebo kruhové ²avle do p ímé i kruhové pochvy. Dv po sob posunutelné ²roubovice nenalezneme v podobné situaci, nýbrº v mírumilovném ²roubu a matici. Obr. 4

10 74 Ivana Macha íková, Josef Molnár Závit ²roubovice je stopou bodu ²roubovice p i oto ení o plný úhel. Velikost odpovídajícího posunutí se nazývá vý²ka závitu. Obr. 5 roubovice je jednozna n ur ena polom rem kruºnice k, vý²kou závitu v a to ivostí (obr. 1). Na obr. 2a) je ²roubovice pravoto ivá, na obr. 2b) levoto ivá. Obr. 6

11 roubovice v p írod a um ní roubovice v innosti lov ka a v p irod Te ny ²roubovice svírají s její osou konstantní úhel, tj. ²roubovice je k ivka konstantního spádu. Obr. 7 Pr m tem ²roubovice do roviny m ºe být nap. kruºnice, sinusoida, cykloida (prodlouºená, prostá i zkrácená), spirála, p ípadn jiná k ivka, viz obr. 3 a 4. Obr. 8

12 76 Ivana Macha íková, Josef Molnár roubovice jsou sou ástí architektury a stavitelství (viz obr. 5, 6, 7), fauny (obr. 8) a ory (obr. 9), techniky (obr. 10) i nap. drhání (macramé, obr. 11). Výskytem ²roubovice v chemických slou eninách se budeme podrobn ji zabývat v následující kapitole. Obr roubovice v chemii V molekulách bílkovin se vyskytují ur ité pravideln uspo ádané úseky (tzv. sekundární struktura bílkovin). Pravidelné sekundární struktury lze popsat jako ²roubovice (helixy), li²ící se pr m rem závitu, jeho stoupáním a smyslem otá ení (mohou být pravo- nebo levoto ivé). Z daných geometrických parametr peptidové vazby a aminokyselinových zbytk m ºeme vytvo it jen omezený po et ²roubovicových konformací. V²em sterickým i energetickým poºadavk m nejlépe vyhovuje tzv. α-²roubovice (α-helix). Jeden její závit je tvo en 3,6 aminokyselinovými zbytky. V²echny skupiny CO a NH peptidových vazeb jsou v této ²roubovici orientovány zhruba rovnob ºn s její dlouhou osou a kaºdá skupina

13 roubovice v p írod a um ní 77 NH je vázána vodíkovou vazbou ke skupin CO o t i zbytky vzdálen j²í (obr. 12). Obr. 10 Sloºení bílkovin s p evahou aminokyselin s malým nebo ºádným postranním et zcem umoº ují vznik ²roubovice, jejíº skupiny NH a CO jsou orientovány kolmo na její osu. Polypeptidový et zec uspo ádaný do takové ²roubovice je v ní dále formován v druhou superponovanou ²roubovici s podstatn vy²²ím stoupáním závitu (superhelix). T i polypeptidové et zce tak vytvá ejí jediný velmi kompaktní vláknitý útvar. Tato struktura je typická pro nejroz²í en j²í ºivo i²nou bílkovinu kolagen. Základní strukturní jednotkou kolagen je tropokolagen, který se skládá ze t í vláken, z nichº kaºdé obsahuje asi aminokyselinových zbytk. Tropokolagen je trojvláknový pravoto ivý helikální prut asi 300 nm dlouhý o pr m ru 1,5 nm (obr. 13). Kaºdý ze t í et zc tvo í levoto ivá ²roubovice s NH a CO skupinami sm rovanými zhruba kolmo na její osu. Kaºdé ze t í vláken tropokolagenového superhelixu vytvá í

14 78 Ivana Macha íková, Josef Molnár vodíkové vazby mezi NH skupinami zbytk glycinu a skupinami CO v jiném vláknu. Obr. 11 Dal²ím p íkladem ²roubovice v chemii je prostorové uspo ádání DNA (sekundární struktura DNA). V roce 1953 vytvo ili J. Watson a F. Crick dnes obecn p ijímaný model molekuly DNA. Skládá se ze dvou et zc svinutých do pravoto ivých ²roubovic kolem pomyslné spole né osy za vzniku dvoj²roubovice (dihelixu, obr. 14). et zce v ní mají opa ný sm r (polaritu) a dopl kovou (komplementární) strukturu. Oba et zce jsou p i tom uspo ádány tak, ºe jejich páte e, sestávající z pentosových kruh a fosfátových zbytk, jsou vn a báze mí í dovnit dihelixu, jejich roviny jsou navzájem rovnob ºné a kolmé na osu dvoj²roubovice. Mezi dvojicemi komplementárních bází se p i tom vytvá ejí vodíkové vazby. Molekula DNA m ºe existovat ve více formách (obr. 15): B-DNA (popsaná Watsonem a Crickem) pravoto ivá, na jeden závit p ipadá 10 nukleotidových zbytk, A-DNA pravoto ivá, na jeden závit p ipadá 11 nukleotidových zbytk, dihelix má jiný pr m r, páry bází jsou posunuty od osy dihelixu a jsou k ní jinak naklon ny,

15 roubovice v p írod a um ní 79 Z-DNA levoto ivá helikální forma s 12 nukleotidovými zbytky p ipadajícími na jeden závit, páte et zce má nepravideln j²í tvar neº u forem A a B. Obr. 12. α-helix Se ²roubovicí se setkáváme i u sekundární struktury polysacharid (obr. 16). roubovice (helix) je obvykle levoto ivá, na její stabilizaci se podílejí vodíkové vazby, hydrofobní interakce i interakce s okolními látkami. S touto konformací se setkáváme u amylosy a n kterých polysacharid pojivových tkání. Po et glukosových jednotek na jeden závit m ºe být 6 aº 8. Obr. 13. Tropokolagen

16 80 Ivana Macha íková, Josef Molnár Jiný p íklad ²roubovice v chemii (p ípadn krystalograi) je ²roubová osa jako prvek prostorové symetrie (obr. 17, 18, 19, 20, 21). Operace prostorové symetrie charakterizují soum rnost struktury krystalu. Obr. 14. Model DNA Nejprve uvádíme n kolik základních pojm z krystalograe. Krystal je homogenní anizotropní diskontinuum (denice mineralogická). Obr. 15. A-DNA (pravoto ivá), B-DNA (pravoto ivá), Z-DNA (levoto ivá)

17 roubovice v p írod a um ní 81 Krystal je hmotný systém, ve kterém kaºdému m íºovému bodu náleºí stejná a stejn orientovaná báze (denice krystalogracká). Tyto denice platí pro klasické krystaly, neplatí pro tzv. kvazikrystaly (nap. tekuté krystaly). Kaºdý krystal musí mít pravidelnou vnit ní strukturu. Obr. 16. Amylosa M íº (m íºka) je mnoºina bod mající stejné okolí. Kaºdou m íº charakterizují m íºkové parametry: délky jednotlivých úse ek a, b, c, úhly α, β, γ. M íº je na rozdíl od struktury ktivní. Obr. 17. roubová osa 3 1

18 82 Ivana Macha íková, Josef Molnár Struktura je m íºka spolu s hmotnou bází, skládá se z ástic (atom, iont ). Obr. 18. roubová osa 3 2 Bu ka je elementární rovnob ºnost n s vrcholy v uzlech m íºe. Je základní stavební jednotkou kaºdé m íºe. Obr. 19. roubová osa 4 1 Zásady výb ru základní bu ky: základní bu ka musí mít stejnou soum rnost jako celá struktura,

19 roubovice v p írod a um ní 83 po et stejných hran a úhl mezi hranami musí být maximální, po et pravých úhl musí být maximální, objem základní bu ky musí být minimální. Obr. 20. roubová osa 4 2 Základní bu ky m ºeme rozd lit podle toho, kolik uzl p ipadá na jejich objem: P (R) - primitivní (prostá), A, B, C - jednodu²e (bazáln ) centrovaná, F - plo²n centrovaná, I - prostorov centrovaná. Obr. 21. roubová osa 4 3

20 84 Ivana Macha íková, Josef Molnár Primitivní bu ka obsahuje uzly pouze ve svých osmi vrcholech na objem primitivní bu ky p ipadá jeden uzel. T lesn (prostorov ) centrovaná bu ka obsahuje krom osmi uzl ve vrcholech je²t jeden uzel v pr se íku t lesových úhlop í ek na objem t lesn centrované bu ky p ipadají dva uzly. Bo n (bazáln ) centrovaná bu ka je krom osmi uzl ve vrcholech tvo ena dal²í dvojicí uzl, které leºí ve st edu dvou protilehlých st n na objem bazáln centrované bu ky p ipadají op t dva uzly. Plo²n centrovaná bu ka je tvo ena osmi uzly ve vrcholech a ²esti uzly ve st edech v²ech ²esti st n na objem plo²n centrované bu ky p ipadají ty i uzly. Existuje 14 typ strukturních m íºek, jimº odpovídá 14 základních bun k, které ozna ujeme jako Bravaisovy bu ky (obr. 22). Obr. 22. Bravaisovy bu ky (1 - trojklonná, 2 - jednoklonná, 3 - koso tvere ná, 4 - klencová, 5 - ²estere ná, 6 - tvere ná, 7 - krychlová soustava)

21 roubovice v p írod a um ní 85 Operace symetrie je taková transformace útvaru, aby nový stav (obraz) byl nerozli²itelný od p vodního (vzoru). Prvek symetrie je geometrický prvek (bod, p ímka, rovina), v i n muº provádíme p íslu²nou operaci symetrie. Prvek symetrie je invariantní vzhledem k této operaci symetrie. Mnoºina v²ech operací symetrie dané molekuly spolu s operací skládání tvo í grupu. Tuto grupu nazýváme grupa symetrie. Pokud provádíme operace symetrie s izolovanou molekulou, vºdy z stává n jaký bod beze zm ny (nepohyblivý), operace symetrie dané molekuly tvo í bodovou grupu symetrie. U bodové grupy symetrie z stává alespo jeden bod nezm n n, neuvaºuje se translace. Je vhodná pro popis geometrických t les, molekul. Prostorová grupa symetrie neponechává ºádný bod v identické poloze, uvaºuje se translace (posunutí). Je vhodná k popisu krystalových struktur. operace prvek symbol symbol (Schoenies) (Hermann-Maugin) identita identita E 1 (ponechání beze zm ny) inverze st ed symetrie i 1 rotace o 360 zrcadlení (reexe) rotace + zrcadlení rotace + inverze n n- etná rota ní osa rovina symetrie rota n reexní osa rota n inverzní osa C n σ S n n m ñ C ni n Tab. 1. P ehled operací a prvk bodové symetrie

22 86 Ivana Macha íková, Josef Molnár Prostorová symetrie obsahuje navíc translaci, takºe máme dva dal²í prvky symetrie, a to ²roubovou osu a skluznou rovinu. roubové osy symetrie jsou sloºené prvky symetrie. P íslu²né operace symetrie se skládají z: rotace o úhel α = 360, n translace podél denovaného vektoru ve sm ru této osy. Osa musí být rovnob ºná s libovolnou m íºkovou translací struktury. Sm r rotace ²roubové osy je velmi d leºitý, vychází se z pravoto ivého systému os, takºe pravoto ivá ²roubová osa ve sm ru z má transla ní vektor ve stejném sm ru vzh ru (tj. ve sm ru palce pravé ruky, kdy prsty nazna ují rota ní pohyb od osy x k y). operace prvek symbol rotace + translace ²roubová osa n k zrcadlení + translace skluzná rovina a, b, c, n, d Tab. 2. Operace a prvky prostorové symetrie Máme-li n- etnou rota ní osu symetrie, pak n oto ení o úhel α = 360 n doprovázených n translacemi τ podél ²roubové osy musí vést k transla nímu pohybu výchozího objektu (atom, molekula) o celo íselný násobek (m) m íºové translace t: nτ = mt nebo τ = m n t, kde m, n jsou celá ísla. Obecn lze vyjád it symbol ²roubové osy jako n m. Transla ní sloºky ²roubových os symetrie závisí na etnosti osy a mohou nabývat jen ur itých hodnot (hodnota v závorce ozna uje transla ní sloºku). P ehled ²roubových os (obr. 23): dvoj etná osa 2 0, 2 1 ( 1 2 ), 2 2, troj etná osa 3 0, 3 1 ( 1 3 ), 3 2 ( 2 3 ), 3 3, ty etná osa 4 0, 4 1 ( 1 4 ), 4 2 ( 2 4 ), 4 3 ( 3 4 ), 4 4, ²esti etná osa 6 0, 6 1 ( 1 6 ), 6 2 ( 2 6 ), 6 3 ( 3 6 ), 6 4 ( 4 6 ), 6 5 ( 5 6 ), 6 6.

23 roubovice v p írod a um ní 87 Dolní index zna í hodnotu m z vý²e uvedeného vztahu. Je-li m = 0, jde o istou rotaci, v p ípad, ºe je m = n, jde o istou translaci. Obr. 23. roubové osy Skluzné roviny symetrie (roviny posunutého zrcadlení) jsou prvky symetrie, kdy p íslu²nými operacemi je zrcadlení kombinované s translací podél roviny zrcadlení. Podle sm ru a velikosti translace rozli²ujeme skluzné roviny osní, diagonální a diamantové. Osní skluzné roviny (zna- íme a, b, c podle os) zrcadlení je provázeno posunutím o 1a (p íp. 2 1 b, 1 c). Úhlop í né skluzné roviny (zna ení n) zrcadlení je provázeno 2 2 posunutím o polovinu st nové úhlop í ky plo²n centrované bu ky, tedy o (p íp., ). Diamantové skluzné roviny (zna ení d) zrcadlení a+b b+c a+c 2 2 2

24 88 Ivana Macha íková, Josef Molnár je provázeno posunutím o tvrtinu st nové úhlop í ky plo²n centrované bu ky, tedy o a±b (p íp. b±c, a±c) Obr. 24. Krystalogracké soustavy tvary krystal Operace bodové symetrie a jejich moºné kombinace tvo í celkem 32 bodových grup. Bodovými grupami lze charakterizovat symetrii vn j²ího tvaru krystalu existuje 32 krystalograckých odd lení, která se rozd lují do sedmi krystalograckých soustav (obr. 24). Obr. 25. Struktura krystalu uorit CaF 2

25 roubovice v p írod a um ní 89 V roce 1890 E. S. Fedorov odvodil v²echny moºné kombinace prvk symetrie v prostoru. E. S. Fedorov, A. Schoenies, W. Barlow dokázali, ºe prostorových grup symetrie je 230. Jedná se o kombinaci v²ech moºných transformací krystalové struktury, takºe prostorová grupa charakterizuje soum rnost struktury krystalu (obr. 25 a 26). Celkový po et prostorových grup zahrnuje v²echny kombinace transla ních i beztransla ních operací symetrie, které jsou p ípustné ve 14 Bravaisových bu kách. Existuje tedy 230 moºností, jak se m ºe libovolný motiv opakovat v prostoru. Obr. 26. Struktura krystalu k emen SiO 2 4. Obecná ²roubovice roubovice leºí na rota ní válcové plo²e, tedy vzdálenost vytvá ejícího bodu ²roubovice od osy p íslu²ného rota ního pohybu je konstantní. O obecné ²roubovici mluvíme v p ípad, ºe se vzdálenost tvo-

26 90 Ivana Macha íková, Josef Molnár ícího bodu od osy p íslu²ného rota ního pohybu m ºe spojit m nit, typickým p íkladem je obecná ²roubovice leºící na rota ní kuºelové plo²e (viz obr. 27). Zajímavá ukázka obecné ²roubovice je na obrázku 28. Obr Záv r Ukázali jsme si jen malý zlomek situací, kde se m ºeme se ²roubovicí setkat. Ale i to dle na²eho názoru sta í k tomu, aby se o ²roubovicích

27 roubovice v p írod a um ní 91 a jejich uºití dov d li ºáci (zejména technických) st edních ²kol, by jen ve volitelné i nepovinné matematice nebo v deskriptivní geometrii. Obr. 28 Reference [1] B ezina F. a kol., Stereochemie a n které fyzikáln chemické metody studia anorganických látek. Vydavatelství UP, Olomouc [2] Graf U., Kabaret matematiky. Orbis, Praha 1943.

28 92 Ivana Macha íková, Josef Molnár [3] Macha íková I., Molnár J., Grupy symetrie molekul. In: Matematyka w przyrodzie i sztuce matematyka, przyroda i sztuka w ksztalceniu powszechnym. Wydawnictwo PWSZ, Nowy S cz 2012, s , ISBN [4] Urban A., Deskriptivní geometrie II. SNTL, Praha [5] Vodráºka Z., Biochemie 1. Academia, Praha 1992, ISBN [6] Vodráºka Z., Biochemie 2. Academia, Praha 1992, ISBN [7] Zimák J., Mineralogie a petrograe. Vydavatelství UP, Olomouc [8] bilko-viny_-_periodicke_motivy.html [9] [10] [11] [12] [13] symet-rie.htm [14] [15] [16] Zpracováno v rámci e²ení projektu CZ 1.07/1.1.0/ "Matematika pro v²echny".

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý Lokální sít Jan Jane ek, Martin Bílý Prosinec 2003 1 P edmluva Tento text je u ební pom ckou pro studenty denního studia Elektrotechnické fakulty ƒvut, kte í si zapsali p edm t Lokální sít. Jeho studium

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Obsah. Pouºité zna ení 1

Obsah. Pouºité zna ení 1 Obsah Pouºité zna ení 1 1 Úvod 3 1.1 Opera ní výzkum a jeho disciplíny.......................... 3 1.2 Úlohy matematického programování......................... 3 1.3 Standardní maximaliza ní úloha lineárního

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Modelování rekonexe magnetického pole pomocí metody konečných prvků

Modelování rekonexe magnetického pole pomocí metody konečných prvků Modelování rekonexe magnetického pole pomocí metody konečných prvků J. Skála, Univerzita J.E. Purkyn, Ústí nad Labem a Astronomický ústav AV ƒr, Ond ejov, jskala @physics.ujep.cz M. Bárta, Max Planck Institute

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

3.4.2 Geometrie kol automobilu

3.4.2 Geometrie kol automobilu 3.4.2 Geometrie kol automobilu Jízdní vlastnosti každého vozidla závisí na správné geometrii polohy kol a to p i všech jízdních režimech, v p ímém sm ru i zatá ce. K tomu je t eba, aby za jízdy docházelo

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Guidelines for text presentation Nahrazení p edchozích norem Touto normou se nahrazuje z listopadu 2002. eský

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o.

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o. Procesorový modul SAM9260 Linuxový manuál verze 00.15 Copyright (C) Elvoris s.r.o. Obsah 1 Úvod 4 2 Za ínáme 5 2.1 Vybavení modulu.................................... 5 2.1.1 Pam t......................................

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

Komunitní plánování v Jiho eském kraji

Komunitní plánování v Jiho eském kraji Komunitní plánování v Jiho eském kraji Community planning in the Region of South Bohemia Ji í Dušek Ladislav Sko epa Anotace: P ísp vek se zabývá vytvá ením komunitních plán v Jiho eském kraji. V sou asné

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA Studijní materiály pro obor CNES Praha 2007 VÝZKUM KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH. ESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK. Alena Macurová, Ivana Homolá

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY WPŁYW WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA JAKOŚĆ POWIETRZA W OBSZARZE PRZYGRANICZNYM ŚLĄSKA I MORAW Zden k Blažek Libor

Více