Google Apps a jeho využití na vysoké škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Google Apps a jeho využití na vysoké škole"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Google Apps a jeho využití na vysoké škole Bakalářská práce Autor: Aleš Krabs Informační technologie, Manaţer projektů IS Vedoucí práce: Ing. Lukáš Herout Praha Duben 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí a jsem seznámen se skutečností, ţe se bude práce archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Aleš Krabs

3 Anotace Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou Google Apps ve vzdělávání v širším kontextu. V teoretické části je nejprve nastíněna problematika cloud computingu a jeho moţnosti vyuţití na vysoké škole skrze sady online aplikací Google Apps. Nejvíce prostoru je věnováno aplikaci Google Apps pro vzdělávání. Praktická část mapuje současný stav infrastruktury IT v prostředí Bankovního institutu vysoké školy a zabývá se moţností implementace produktu Google Apps pro vzdělávání do prostředí BIVŠ. Zjišťovány byly kladné stránky i limity této potenciální implementace. Klíčová slova: cloud computing, Google Apps pro vzdělávání, Microsoft Office 365, distribuční model Annotation The present thesis deals with the Google Apps in education in a broader context. The theoretical part is firstly outlined the issue of cloud computing and its application to the college through a set of online applications the Google Apps. Most space is devoted to the Google Apps for Education. The practical part deals with the current state of IT infrastructure in an environment of Banking College and study the possibility of implementation of the Google Apps for Education to BIVŠ environment. The positive aspects of this implementation and its limitations were also characterized. Keywords: Cloud Computing, Google Apps for Education, Microsoft Office 365, Service Models

4 Obsah 1 Úvod Cloud Computing Veřejný cloud Soukromý cloud Hybridní cloud Komunitní cloud Distribuční model IaaS PaaS SaaS Příklady uţivatelských cloud computingových sluţeb Google Apps Historie Google Apps Porovnání verzí Google Apps for Business (Google Apps pro firmy) Google Apps for Government (Google Apps pro státní instituce) Google Apps for Education (Google Apps pro vzdělávání) Aplikace ve verzi Google Apps pro vzdělávání Gmail Google Calendar (Kalendář Google) Google Drive (Disk Google) Google Hangouts Google Sites (Weby Google) Analýza současného stavu poskytování IT v prostředí BIVŠ Typy hardwaru zajišťující poskytování IT sluţeb Microsoft Exchange Server Obsah licence Antivirový program pro Exchange Záloha dat Počítače a vybavení zaměstnanců Přenosné počítače... 34

5 5.5 Licence OS Windows a Microsoft Office Google Apps v prostředí BIVŠ Rychlost internetového připojení Výhody Google Apps pro zaměstnance vysoké školy Rizika a hrozby Google Apps Informační systém BIVŠ Migrace ů z Exchange na Google Apps Porovnání vlastního řešení a Google Apps z finančního hlediska Google Apps vs. Microsoft Office Závěr... 46

6 1 Úvod Z názvu bakalářské práce vyplývá, ţe se bude zabývat tématem Google Apps v prostředí vysoké školy. Tento termín není v českém prostředí ještě příliš znám a pouţíván. Proto je třeba zabývat se tématem v širším kontextu. První část teoretické práce seznamuje čtenáře obecně s cloud computingem, tedy poskytováním sluţeb nebo programů, které jsou uloţeny na serverech na internetu. Jedná se o sdílení prostředků, hardwarových i softwarových, pomocí počítačové sítě. Kromě problematiky definice termínu cloud computing bude nastíněn také jeho vývoj a současný stav jeho vyuţívaní v institucích. Téma cloud computingu vnímán jako téma široce popsané hlavně v USA, kde se cloud computingu hojně vyuţívá. Důvod jeho obliby bývá spatřován hlavně v moţnosti poskytovat sluţby a programy uloţené na serverech na internetu a uţivatelé k těmto sluţbám a programům mohou přistupovat v podstatě odkudkoliv. Jedná se ale jen o jedno hledisko dělení a na termín je potřeba se podívat ve větší šíři. V českém prostředí se jedná o termín, který pořád není nepříliš známý a vyuţívaný. Protoţe jsem přesvědčen o jeho výhodách, rozhodl jsem se zaměřit tuto práci na moţnosti vyuţití cloudového řešení v prostředí naší instituce, protoţe jsem od studentů často slýchával slabiny v současné infrastruktuře IT v prostředí Bankovního institutu vysoké školy. Cílem teoretické části bakalářské práce je tedy definovat obecně termín cloud computing a následně popsat moţnosti jeho vyuţití na vysoké škole, a to prostřednictvím sady online aplikací Google Apps. Cloudová sada aplikací Google Apps nabízí několik verzí přizpůsobených svým uţivatelům Google Apps pro státní instituce, Google Apps pro firmy a Google Apps pro vzdělávání. Vzhledem k tématu bakalářské práce bude nejvíce prostoru věnováno poslednímu jmenovanému produktu: Google Apps pro vzdělávání, zejména jeho aplikacím. Cílem praktické části bakalářské práce je zmapovat současný stav infrastruktury IT v prostředí Bankovního institutu vysoké školy a nalézt limity současného stavu. V druhé fázi bude současný systém porovnán s nabízenými produkty aplikace Google Apps pro vzdělávání. Zjišťovány budou moţnosti zavedení Google Apps pro vzdělávání do prostředí Bankovního institutu vysoké školy. 6

7 2 Cloud Computing 2.1 Vymezení terminologie Termín cloud computing není jednoznačně definován. Existuje několik definic, které se liší svým pojetím. Byla vybrána definice, která vystihuje pojetí cloud computingu dle mého názoru vhodně: Cloud computing je metoda přístupu k vyuţití výpočetní techniky, která je zaloţena na poskytování sdílených výpočetních prostředků a jejich vyuţívání formou sluţby. Existují nejrůznější modely sluţeb a moţnosti jejich poskytování, ale všem typům cloud computingu je společná schopnost poskytovat prostředky na vyţádání, elasticky, samoobsluţně a prostřednictvím přístupu z rozsáhlé sítě a také schopnost měřit spotřebované sluţby v rámci sdíleného fondu prostředků. 1 Termínem cloud computing tedy rozumíme model, který umoţňuje přístup bez překáţek nebo nějakých omezení, protoţe je zaloţen na jiţ existujících a ověřených technologiích (Marešová, 2013). Dle Armbrusta zahrnuje cloud computing jednak aplikace, které jsou zpřístupněny uţivatelům prostřednictvím komunikační sítě, jednak hardwarové i softwarové prostředky, které vyuţívají datová centra zajišťující tyto sluţby. (Marešová, 2013) Hlavním cílem cloud computingu je z pohledu zákazníka redukce nákladů na provoz ICT. Tím, ţe jednotlivé sluţby, které cloud computing nabízí, jsou dostupné prostřednictvím webového prohlíţeče, náklady pro zákazníka jsou minimální. Uţivatelům tak cloud computing můţe nabídnout přístup ke sdíleným zdrojům výpočetní techniky (sítě, servery, sluţby, aplikace apod.) zdarma. Gartner (2009) definuje pět hlavních pilířů konceptu cloud computing (dle Marešové, 2013): princip sluţeb potřeby poskytovatelů i zákazníků jsou od sebe odděleny a jednoznačně definovány, tyto potřeby lze označit za sluţbu; škálovatelnost a elasticita výkon sluţby lze navyšovat nebo sniţovat podle aktuálních potřeb zákazníka; sdílení více uţivateli tím, ţe IT prostředky jsou zpřístupněny jako sluţba, je moţné je sdílet mezi více spotřebiteli; měření dle vyuţití vyuţití sluţby lze zpoplatnit různými platebními modely; 1 CLOUD COMPUTING: CO TY POJMY ZNAMENAJÍ?. In: Cloud.cz portál věnovaný cloud computingu a budování cloud infrastruktur [online] [cit ]. Dostupné z: 7

8 vyuţití internetových technologií sluţby jsou zákazníkovi dodávány prostřednictvím internetu. 2.2 Historie cloud computingu I kdyţ cloud computing zaţívá pravý rozmach aţ v současné době, historie tohoto fenoménu se začala psát uţ okolo roku Základy cloud computingu poloţil vědec John McCarthy, profesor známé americké univerzity, Massachusettský technologický institut. Profesor McCarthy v 60. letech prohlásil, ţe by se v budoucnu mohla počítačová technika organizovat podobně jako veřejná sluţba, tedy na stejném principu, jako je například sdílení elektrické energie (Marešová, 2013). Jako zajímavější lze vnímat to, ţe tato myšlenka byla pouţita v době, kdy neexistovala ţádná hardwarová a softwarová virtualizace. Pojem cloud Computing poprvé představil Ramnath Chellap. Řadu let byl za typický model cloud computingu povaţován internet. 2 V roce 1999 společnost Salesforce.com pouţila své webové stránky, aby zpřístupnila své aplikace dalším uţivatelům. Toto řešení postupně začaly aplikovat další společnosti. V roce 2006 vznikla první komerční sluţba cloud computing Amazon Web Services. Následující rok se připojil Google, IBM a univerzity. Tyto společnosti začaly pracovat na vědeckých a komerčních programech, které byly zaloţeny na cloud computingu. (Marešová, 2013) Obrázek 1: Historická reprezentace internetu jako cloudu 2 MÁCHA, Petr. Cloud computing historie a budoucnost: Historie CLOUD computingu. In: Magazín DD Connect [online] [cit ]. Dostupné z: 8

9 Zdroj: JAMSA, Kris. Cloud Computing. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2012, s. 2. ISBN Od roku 2009 je cloud computing vnímán jako nepostradatelná součást informačních technologií. Zájem firem o pouţívání cloud computing neustále roste, jak dokládá např. Buchta, 2009 (in Marešová, 2013). Cloudový trh na konci roku 2009 dosáhl hodnoty téměř 2,4 miliard dolarů. Největší trh s cloudovými technologie byl v roce 2010 v USA. Na druhém místě se umístily země Evropské unie. Ačkoliv rozvoj v uţívání cloud computingu v evropských zemích neprobíhá tak rychle jako ve Spojených státech amerických, ve všech zemích Evropské unie se očekává nárůst vyuţití cloud computingu, včetně České republiky. (Marešová, 2013) Průzkum agentury Aspectio Research, který byl realizován v České republice, poukázal na několik překáţek ve vyuţívání nových technologií cloud computingu. Základní překáţkou je nedostatek informací (70 % respondentů výzkumu o cloud computingu nikdy předtím neslyšelo; 16 % firem termín cloud comouting vůbec neznalo, ale nevědomky ho pouţívalo). Podle prognóz se však zdá, ţe vyuţití cloud computingu je v České republice na vzestupu. Tento vzestup bude záleţet zejména na ochotě firem přizpůsobit své IT procesy a zabezpečení dat. (Marešová, 2013) Dle průzkumu agentury ICD jsou preference uţivatelů v oblasti sféry CEE IT následující: 47 % procent dotázaných vidí jako klíčový bod přizpůsobení IT infrastruktury měnícím se potřebám byznysu. Dalších 36% uvedlo jako zásadní bod sníţení celkových nákladů na IT, pro dalších 33 % procent je nejdůleţitější budování bezpečnějšího IT, 25 % dotazovaných bylo pro zásadní vytváření nástrojů podporujících lepší rozhodování. Pro 19 % respondentů je důleţité vytvořit energeticky efektivní infrastrukturu, 17% je pro konsolidaci IT, 13 % respondentů si do budoucna slibuje díky novým technologiím sníţení počtu zaměstnanců, 8 % respondentů hodlá začít vyuţívat Outsourcing IT, 7 % hodlá migrovat na externí sluţby a dalších 6 % hodlá přeměnit IT oddělení na interního poskytovatele sluţeb. (Kroa, 2012) Dotazovaní dále tvrdili, ţe existuje řada faktorů, kvůli kterým chtějí přejít na model cloud computingu. Jedná se o faktory, které jsou spojené s poskytováním infrastruktury třetích stran. Mezi tyto faktory patří: pomalá odezva, vysoká cena, nedodrţení termínů, nedostatečná flexibilita, vnucování produktů, nepochopení podnikání, překročený rozpočet, nedostatečná kvalita, nedodrţení SLA, nízká návratnost investic, narušení 9

10 provozu během implementace. Dle dotazovaných jsou právě toto faktory, které by měly díky cloud computingu vymizet. (Kroa, 2012) Cloud computing lze dělit podle dvou hledisek: jednak podle toho, jak je cloud poskytován, jednak podle sluţby, kterou poskytuje. Model nasazení říká, jak je cloud computing poskytován, distribuční model se zabývá tím, co je danou sluţbou nabízeno (hardware a software). V následujících kapitolách se budeme věnovat oběma modelům. 2.3 Model nasazení Jedno z hledisek dělení cloud computingu je model nasazení. Model nasazení říká, jakým způsobem je cloud poskytován. 3 Model nasazení bývá většinou dělen do čtyř oblastí: Veřejný cloud computing (Public Cloud Computing) Soukromý cloud computing (Private Cloud computing) Hybridní cloud computing (Hybrid Cloud Computing) Komunitní cloud computing (comunity Cloud Comptuing) Veřejný cloud Veřejný cloud je také někdy označován jako klasický. Jedná se o model, kdy je poskytnuta a nabídnuta široké veřejnosti výpočetní sluţba. Veškerá infrastruktura od firewallů, ukládacích řešení, operačních systémů, CRM, ERP, kancelářských aplikací a dalších je nabízena jako sluţba, tudíţ není potřeba výstavba vlastní infrastruktury, která znamená nemalou investici. Sluţbu poskytuje svým zákazníkům poskytovatel cloud computingu, a to obvykle prostřednictvím internetu nebo jiné vysokorychlostní datové sítě. Poskytovatel cloud computingu provozuje infrastrukturu, stará se o její údrţbu, obměnu, napájení atd. Na své infrastruktuře pak provozuje případně i dané aplikace a operační systémy, které opět spravuje, záplatuje, v případě potřeby reinstaluje či upgraduje na nové verze. Tuto infrastrukturu pak sdílí pro desítky, stovky aţ tisíce zákazníků. Příkladem veřejného cloudu mohou být známé cloudové aplikace, například icloud, Office 365 nebo níţe popisovaný produkt Google Apps pro vzdělávání. 3 ZIKMUND, MARTIN. Co je to Cloud computing a proč se o něm mluví: Základní fakta o Cloud computingu. In: Informace pro vaše podnikání - BusinessVize.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 2.3.2 Soukromý cloud Soukromý cloud je provozován pro osobní účely či určitou organizaci. Provoz soukromého cloudu zajišťuje buď organizace sama, nebo je zajišťována třetí stranou. V případě organizace bude poskytovatelem IT oddělení s vlastní sítí, datovým centrem nebo za vyuţití externího dodavatele (tzv. outsourcing). Toto řešení je vhodné pro správu důleţitých údajů a dokumentů, hlavní výhoda totiţ spočívá v jeho bezpečnosti a spolehlivosti. V tomto modelu se dají provozovat modely sluţeb PaaS a Iaas Hybridní cloud Hybridní cloud kombinuje dva výše zmíněné modely, a to veřejný cloud a soukromý cloud. Navenek se hybridní cloud tváří jako jeden celek, ale tyto dva modely jsou propojeny pomocí standardizačních technologií. Protoţe hybridní cloud kombinuje datové středisko se škálovatelným sluţbami veřejného cloudu, uţivatel tohoto cloudu tak můţe vyuţívat své aplikační programy a ke cloud computingu můţe přistupovat od poskytovatele cloudu v době největší zátěţe, aniţ by musel provádět úpravy nebo upgrady vlastní infrastruktury. Největší výhodou je to, ţe citlivé a důleţité informace zůstanou v privátní síti a zároveň lze externalizovat výměnu dat a IT zdrojů Komunitní cloud Komunitní cloud je zvláštní příklad veřejného cloudu. Je dostupný specifické skupině uţivatelů. V tomto případě poskytovatel cloudu více spolupracuje s uţivateli komunitou. Komunitní cloudy obvykle realizuje konglomerát různých účastníků: jeden operátor infrastruktury (IT a telekomunikace) a nejméně jeden projektant, vývojář aplikací a poskytovatel průřezových úkolů jako legalizace a fakturace. Komunitní cloud mohou vlastními silami provozovat jen ICT firmy, které nabízejí široké spektrum sluţeb Distribuční model Distribuční modely (Service Models) nabízí pohled na cloud computing na základě poskytovaných sluţeb. Nabízen můţe být zpravidla software, hardware nebo kombinace obou. V současné době jsou známy tři distribuční modely, které se zabývají tím, co je v rámci 4 Dostupné z: 5 REZEK, Jan. Cloud computing: Za minutu dvanáct: Typy cloudu. In: Zive.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 11

12 sluţeb nabízeno. Jedná se o modely IaaS, PaaS, SaaS. 6 Společným znakem těchto modelů je zkratka aas, tedy as a Service. Obrázek 2: Distribuční model a uţivatelé jednotlivých modelů Zdroj: Platform as a Service (Paas). In: Colo & Cloud [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.coloandcloud.com/editorial/platform-as-a-service-overview-paas/ IaaS Iaas je zkratka anglické názvu Infrastructure as a Service. Do češtiny lze tento název přeloţit Infrastruktura jako sluţba. Poskytovatel cloudu nabízí poskytování hardwaru nebo konektivity, například pro virtualizaci. O veškeré případné problémy s hardwarem se stará poskytovatel sluţby. IaaS je vhodný právě pro ty, kteří mají vlastní software a nechtějí se zaobírat hardwarovou infrastrukturou. Tento model slibuje v budoucnosti velké vyuţití. Klient většinou platí za to, kolik místa opravdu vyuţije, popřípadě zvýšení výpočetního výkonu nebo zrychlení aplikační odezvy. Pro klienta této sluţby z toho plynou velké výhody. Lze si představit situaci, ţe má klient v práci rozdělaný důleţitý dokument. Pokud pouţívá tento model, stačí dokument uloţit. Není potřeba si nic ukládat na externí zařízení. Doma se klient pouze přihlásí do cloudu a hned bude mít k dispozici dokument, se kterým skončil v práci. 6 KARPETA, Jiří. Počítače v oblacích (2): Různé vrstvy a distribuční modely cloud computingu. In: Computerworld.cz Deník pro IT profesionály [online] [cit ]. Dostupné z: 12

13 Cloudovou infrastrukturu IaaS v České republice vyuţívá společnost České Radiokomunikace, která ji začala nabízet jako sluţbu mezi prvními (následována byla Amazonem, Microsoftem či společností Hewlett-Packard). Projekt byl zahájen v roce 2010 a jeho cílem bylo vybudovat plně virtualizované datové centrum, jehoţ výkon je uţivatelům dodáván od roku 2011 formou sluţby. Technologie je vybudována na bázi architektury VBLOCK společností Cisco, EMC, Vmware. Jako první byla sluţba poskytnuta společnosti HP TRONIC. Tato společnost patří k předním prodejcům elektroniky na českém trhu, proto je pro ni důleţité mít nepřetrţitou dostupnost k IT systémům a obchodním systémům. Přechod na toto řešení znamenalo pro firmu nulové investiční náklady na pořízení výkonného a dostupného datového centra, jejich výpočetní výkon se zvýšil na čtyřnásobek, zrychlila se aplikační odezva, dostupnost 24 hodin denně, která byla garantovaná SLA smlouvou. Infrastruktura byla také nasazena interně v Českých Radiokomunikacích. Kromě toho společnost HP TRONIC od začátku kladla velký důraz především na výkon. Případný výpadek by znamenal velkou finanční ztrátu. To vše bylo moţné zajistit. Dle případové studie byla úspora přímých nákladů 5,9 milionů Kč a nepřímých nákladů 2,5 milionů Kč během tří let. Návratnost investice nastala během 11. kalendářního měsíce. Pozorován byl také sníţený počet fyzických serverů z 28 na 6; konsolidační poměr tedy odpovídá hodnotě 4,7:1. Redukovány byly rovněţ karbonové emise o 22 tun během tří let a interní datové centrum bylo zmenšeno o 33m PaaS PaaS je zkratka anglického názvu Platform as a Service, v překladu Platforma jako sluţba. Poskytovatel tedy pronajímá zákazníkovi prostředky na podporu celého vývojového cyklu tvorby a poskytování webových aplikací. Všechny programy jsou tak realizovány přímo ve webovém prostředí. 8 Na základě potřeb zákazníka je moţné postavit si vlastní platformu nebo vyuţívat jiţ existující, a to formou outsourcingu. Dle analytika společnosti Gartner Yefima Natise jsou sluţby PaaS nejméně rozvinutou částí cloudových sluţeb, navíc s jen mizivým trţním podílem zavedených dodavatelů. Proto je právě PaaS oblastí cloudových sluţeb, kde se dá očekávat 7 Cloud infrastruktura Českých Radiokomununikací - Infrastructure as a Service v praxi. In: Vmwarenews.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Study_VCE%20DD%20CRa_IaaS.pdf 8 VAŇKOVÁ, Jana a ČERNÝ, Michal. Cloud computing nejen téma, ale i nástroj. RVP, Dostupné z: 13

14 nejbouřlivější rozvoj. Tento analytik rovněţ tvrdí, ţe nezávislí vývojáři i interní vývojářské týmy v organizacích mohou pomocí PaaS vyvíjet aplikace s minimálními kapitálovými náklady, aniţ by museli řešit zajišťování a konfiguraci infrastruktury. To by mělo přinést zásadní změnu v rozloţení sil na poli vývoje aplikací SaaS SaaS je anglická zkratka názvu Software as a Service, do češtiny lze tento termín přeloţit Software jako sluţba. Myšlenka SaaS nabízí uţivateli sluţby, které jsou realizovány na vzdáleném serveru. Jedná s etedy o přístup prostřednictvím internetu k aplikaci, nikoli o aplikaci samotnou. 10 Uţivatel si tak nemusí ţádné aplikace instalovat na svůj počítač. SaaS je proto základní myšlenkou centralizované výpočetní techniky. Tento model je ideální hlavně pro ty zákazníky, kteří vyuţívají běţný aplikační software na denní bázi a potřebují přístup odkudkoliv a kdekoliv. V budoucnu se počítá s tím, ţe celé firmy a tisíce zaměstnanců budou vyuţívat tohoto modelu ke komunikaci mezi sebou a ke zpracování a ukládání souborů přímo na internetu. K nástrojům a souborům budou přistupovat pomocí rozhraní webového prohlíţeče. 11 Příklad lze uvést na majiteli firmy, který nechce investovat do balíku Microsoft Office. Tento balíček stojí Kč, jedná se o licenci pro jeden stolní počítač. Pokud si majitel zřídí sluţbu Google Apps pro podnikatele, zaplatí necelých 100 Kč měsíčně za uţivatele. 12 Tím získá řadu výhod: na své dokumenty se dostane odkudkoliv a kdykoliv. Přístup není omezen pouze na zařízení, kde má Microsoft Office nainstalované. Také nepřijde o svá data, která bude mít uloţené na straně poskytovatele cloudu. Typickými SaaS zákazníky jsou středně velké a menší firmy. Pro menší společnosti je efektivnější a jednodušší vyuţívat sluţby z cloudu neţ si budovat vlastní infrastrukturu a řešit provozní problémy. Přesto lze zaregistrovat také zájem velkých firem. 13 Typickým zákazníkem cloudových řešení je pro nás výrobní společnost rozprostřená na více 9 Celosvětový objem sluţeb PaaS v roce 2012 vzroste o třetinu. In: CIO Business World [online] [cit ]. Dostupné z: vzroste-o-tretinu VAŇKOVÁ, Jana a ČERNÝ, Michal. Cloud computing nejen téma, ale i nástroj. RVP, Dostupné z: 11 ROUSE, Margaret. Software as a Service (SaaS). In: Sociální síť pro business - ManagementMania.com [online] [cit ]. Dostupné z: 12 Dostupné z: 13 LICHÝ, Alexander. Zájem o SaaS roste: kdo je typický zákazník?: Existuje typický zákazník?. In: CEO Business World [online] [cit ]. Dostupné z: 14

15 lokalitách. Potřebuje centralizovat data místo toho, aby je měla na mnoha místech na různých serverech. 14 Jak je vidět z praxe, vyuţití tohoto modelu je tedy velice individuální. 2.5 Příklady uživatelských cloud computingových služeb V současné době existuje mnoho oblíbených aplikací a sluţeb vyuţívajících myšlenku cloud computingu. Seznam sluţeb a aplikací, který představuji níţe, není kompletní. Jedná se pouze o příklady vyuţitelné v prostředí vysoké školy: Google Apps jedna z nejznámějších a největších cloudových aplikací; jedná se o soubor aplikací, které je moţné pouţít nejen ve firmách či vzdělávacích institucích, ale i pro běţné osobní pouţití. Mezi hlavní aplikace patří webový ový klient, kalendář nebo kancelářský balík, který nabízí textový procesor, kalkulátor, jednoduchý nástroj na tvorbu diagramů a tvorbu prezentací. Moţnosti Google Apps jsou velmi široké a Google do nich začleňuje postupně další a další sluţby. 15 Microsoft Office 365 Office 365 je stejný jako Office, který většina klientů zná a pouţívá. Díky cloudovému řešení je moţný přístup k aplikacím a souborům prakticky odkudkoli. Office 365 nabízí podobné sluţby jako Google Apps: ové i kalendářové sluţby s moţností synchronizace, moţnost online konferencí a další. Pro vysokoškolské studenty Microsoft nabízí Ofiice 365 pro vysokoškoláky jedná se o čtyřleté předplatné navrţené k tomu, aby studentům umoţnilo pracovat odkudkoli a pomocí libovolného zařízení. 16 Dropbox jedná se o sluţbu, která nabízí zálohování a sdílení souborů pomocí synchronizace souborů. Funguje tak, ţe si uţivatelé nainstalují klienta, který určitou sloţku, kdykoliv v ní dojde ke změně, nahrává na web. Pokud je tedy klient nainstalován na více počítačích, automaticky probíhá jejich synchronizace. 17 Picnic jedná se grafický editor na úpravu fotografií, který je úzce propojený s Google Picassa Web Album. Nabízí relativně jednouché a rychlé úpravy fotografií a obrázků. Jeho nevýhodou je, ţe většinu specializovaných funkcí si musí uţivatel připlatit. 14 LICHÝ, Alexander. Zájem o SaaS roste: kdo je typický zákazník?: Existuje typický zákazník?. In: CEO Business World [online] [cit ]. Dostupné z: 15 VAŇKOVÁ, Jana a ČERNÝ, Michal. Cloud computing nejen téma, ale i nástroj. RVP, Dostupné z: 16 Dostupné z: 17 VAŇKOVÁ, Jana a ČERNÝ, Michal. Cloud computing nejen téma, ale i nástroj. RVP, Dostupné z: 15

16 Windows Azure (IAAS) platforma společnosti Microsoft, která je vyuţívána k vytváření, nasazování, škálování a spravování webových aplikací skrze datacentra společnosti Microsoft. 18 Amazon EC2 půjčuje klientům výpočetní výkon cloudu, aby ho mohli pouţít na své vlastní aplikace. Amazonu se hradí částky za vyuţitý výkon a za přenos souborů. 19 Evernote slouţí pro ukládání všech druhů poznámek na jedno místo. Odtud jsou poznámky přístupné přes různá zařízení odkudkoli. 20 V následující kapitole bude detailně popsána jedna z největších cloudových aplikací, a to Google Apps. 18 Dostupné z 19 Dostupné z: 20 Dostupné z: 16

17 3 Google Apps Google Apps je sada online aplikací, které propojují nejdůleţitější sluţby, které mohou zjednodušit a usnadnit práci. Jedná se o hostovanou sluţbu, která školám, firmám a také institucím umoţňuje pouţívat nejrozšířenější a nejpotřebnější sluţby společnosti Google. Jedná se především o produkty Google Mail, neboli Gmail, Dokumenty Google, Kalendář Google, Hangouts vše na vlastní doméně. Uţivatelé můţou získat vlastní e- mailovou adresu, editor textových dokumentů, editor tabulek a prezentací, sdílený kalendářový systém skrze celou organizaci, nástroj na tvorbu webových stránek a další aplikace. Jelikoţ se jedná o hostovanou sluţbu, odpadají tak organizacím vysoké náklady na výstavbu vlastní infrastruktury se serverem. Aplikace Google Apps se snaţí cílit na spolehlivost, bezpečnost a dostupnost za pouţití nejmodernějších technologií Historie Google Apps První verze Google Apps byla vydána v roce K dispozici bylo datové úloţiště o velikosti 2 GB a Gmail nabízel klasické moţnosti jako obyčejně dostupný Gmail. K rozšíření sluţby došlo v srpnu téhoţ roku, kdy společnost rozšířila Gmail o další sluţby, například Google Calendar, Google Talk a Google Page Creator. V říjnu roku 2006 vznikla edice Google Apps For Education. Velká implementace tohoto systému proběhla na univerzitě Lakehead v Thunder Bay, kde uţivatelů vyuţívalo jako hlavní sluţbu Gmail a ostatní aplikace. 22 Na začátku roku 2007 byla vydána verze Google Apps for Enterprise tedy verze pro firmy. Nadále v tomto roce rostly kapacity datových úloţišť, jak pro verzi pro vzdělávání, tak pro firemní verzi. Do června 2007 byl podporován pouze protokol POP3, proto se tvůrci rozhodli přidat do Gmail migraci z IMAP. Uţivatelé si tak mohli přesunout svoji poštu na Gmail. V roce 2009 se Google rozhodl poskytovat GoCloud, na kterém pracuje nová verze Google Apps for Government. Tato verze má poskytnout kompletní sluţby pro státní instituce. Jedná se o verzi, kde jsou kladeny zvýšené poţadavky na bezpečnost dat a informací. V roce 2012 produktový manaţer Clay Bavor oznámil, ţe sluţba Google Apps pro jednoho uţivatele, která do současnosti umoţňovala provoz na vlastní doméně, uţ nebude poskytována zdarma. Uţivatel si tak musí vybrat: buď zdarma dostupný účet na Googlu, nebo vyuţití placeného účtu v rámci Google Apps. V roce 2013 se tato zpráva stala realitou. 21 Co je Google Apps. In: Google Apps doporučení a postupy [online] [cit ]. Dostupné z: 22 Lakehead University Success Story. In: Google Apps [online]. [cit ]. Dostupné z: 17

18 3.2 Porovnání verzí Sluţby Google Apps se staly natolik oblíbené, ţe postupně začaly vznikat různé verze pro různé účely. Kaţdá z verzí má specifické vyuţití, které je přizpůsobeno potřebám dané organizace. Pokud nebudeme mluvit o samotném zaloţení Google účtu, lze jmenovat edice Google Apps for Business (Google Apps pro firmy), Google Apps for Education (Google Apps pro vzdělávání) a Google Apps for Government (Google Apps pro státní instituce). Kaţdá verze nabízí základní sluţby a aplikace, jako samotné zaregistrování do Google účtu, ale je moţné rovněţ rozšíření o další aplikace. Tabulka 1: Google Apps obecné rozdíly mezi licencemi Google Apps verze Zdarma* Education Business Obecně Cena X ZDARMA 50$/rok,5$/měsíc Diskový prostor Záruka dostupnosti 99,9 % NE ANO ANO Podpora 24/7 NE ANO ANO Podporované aplikace Gmail ANO ANO ANO Kalendář ANO ANO ANO Google Disk ANO ANO ANO Dokumenty ANO ANO ANO Hangouts ANO ANO ANO Sejf ANO ANO ANO Weby Google ANO ANO ANO Skupiny Google ANO ANO ANO *Registrace před rokem Google Apps for Business (Google Apps pro firmy) Google Apps for Business obsahuje mnoho stejných vlastností jako dříve bezplatná základní sluţba Google Apps, a to včetně nástrojů, jako je například , kalendář a 18

19 dokumenty. Tato verze slibuje dle průzkumu společnosti Radicata Group 99,9% záruku dostupnosti ové sluţby. Coţ činí 8,8 hodin nedostupnosti sluţby za rok. 23 Tato skutečnost je zásadní pro zaměstnance firmy, kteří mohou ke své práci během celého dne a nemusí se bát nedostupnosti svých dat. Verze Google Apps pro firmy má konkurovat rozšířeným sluţbám v podnikání, a to zejména Lotus Notes a Microsoft Exchange Google Apps for Government (Google Apps pro státní instituce) Google Apps pro státní instituce se oproti ostatním verzím liší především v rozsáhlejším zabezpečení dat. 25 US General Services Administration byla první federální agentura, která nasadila tuto edici do ostrého provozu. První rok sluţba ušetřila náklady na provoz IT aţ o 50 %. Byla také zvýšena produktivita zaměstnanců, kteří se mohli dostat ke svým dokumentům z pohodlí domova. 26 Google Apps jako první dosáhl certifikace FISMA (Federální zákon o správě bezpečnosti informací). Zákon FISMA vyţaduje od amerických federálních agentur vyvíjení, dokumentaci a implementaci kontrol k zabezpečení jejich informací a informačních systémů. FISMA se stal velkým konkurentem společnosti Microsoft a produktu Office 365, který byl do této doby ve státních organizacích hojně vyuţíván Google Apps for Education (Google Apps pro vzdělávání) Tuto verzi v současné době vyuţívá velký počet středních i vysokých škol po celém světě. 28 Verze Google Apps pro vzdělávání se zásadně od ostatních verzí neliší, přesto má jistá specifika, která se dají velmi dobře vyuţít v oblasti vzdělávání. Největším rozdílem oproti jiným verzím je cenová dostupnost. Google Apps pro vzdělávání je v základní verzi zdarma, navíc umoţňuje mít neomezené mnoţství účtů, jak pro studenty, tak zaměstnance. Jako příklad je moţné si uvést kooperaci a kolaboraci mezi zaměstnanci. Zaměstnanec 23 Destination: Dial Tone -- Getting Google Apps to 99.99%. In: Official Enterprise Blog [online] [cit ]. Dostupné z: 24 BLUM, Jonathan. What You Need to Know About Google Apps for Business. In: Enterpreneur [online] [cit ]. Dostupné z: 25 Google Apps for Government. In: Security first [online]. [cit ]. Dostupné z: Google Apps for Government 26 Google Apps for Government. In: A smart investment [online]. [cit ]. Dostupné z: Google Apps for Government 27 Federální zákon o správě zabezpečení informací (FISMA). In: Centrum zabezpečení Office 365 [online]. [cit ]. Dostupné z: FX aspx 28 Příběhy zákazníků - Google Apps pro vzdělání. In: Google Apps pro vzdělávání [online]. [cit ]. Dostupné z: 19

20 školy bude mít místo klasických programů, jako jsou například produkty Office, k dispozici balíček Google Apps pro vzdělávání. Součástí balíčku jsou například Dokumenty Google, které nahrazují kancelářské produkty skupiny Microsoft (Word, Excel, Powerpoint), ový klient Gmail, který nahrazuje poštovního klienta Outlook, včetně sdíleného kalendáře Google. Zaměstnanec školy můţe vytvářet dokumenty, které lze sdílet se svými kolegy nebo studenty, kteří je mohou zobrazit nebo upravovat v reálném čase. Ve sluţbě Google Kalendář lze jednoduše skrze Gmail, nebo samostatně, rozesílat a plánovat případné schůzky a úkoly pro všechny zaměstnance. Verze Google Apps pro vzdělávání nabízí i jiné aplikace, které jsou v tomto prostředí vyuţitelné. Společnost Netmail a česká pobočka Google spustila v roce 2012 vzdělávací program pro vysoké a vyšší odborné školy. Cílem je zpřístupnit pro vedení škol informace o vyuţití cloudových technologíí ve vzdělání, v tomto případě Google Apps for Education. Hlavním cílem je také zvýšit úroveň výuky a zeefektivnit provoz a řízení školy. Dle společnosti Google a Netmail nemají vysoké a vyšší odborné školy skoro ţádné informace o cloudovém řešení Google Apps for Eduacation a ve školách chybí příprava studentů a zaměstnanců pro správnou implementaci a pouţívání tohoto řešení. Jsme přesvědčeni, ţe zavedení sluţby Google Apps na českých školách nejen ušetří stamilióny korun, ale také přispěje k lepší spolupráci mezi studenty a profesory. Jednoduché sdílení a spolupráce, velká kapacita, ţádné reklamy nebo spam, to vše přední světové univerzity na této sluţbě oceňují ( ) Díky zabezpečení mohou všichni bez obav tvořit s vyuţitím jakéhokoliv zařízení: počítače, tabletu či telefonu. 29 Kladné zkušenosti ze zahraničí potvrzuje i Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, která začala jako jedna z prvních Google Apps for Education vyuţívat pro svých více neţ studentů a zaměstnanců. Nasazení předcházela informační kampaň, která měla za úkol informovat studenty i zaměstnance na změnu a fungování nové sluţby: Nasazení Google Apps na Přírodovědecké fakultě UK v Praze umoţnilo nasazení moderního prostředí pro spolupráci a organizaci času. Pro vědecké týmy je významná moţnost sdílení informací, komunikace, plánování a také moţnost mobilního přístupu. Pro fakultu jako celek pak nezanedbatelný přínos představuje úspora nákladů na celkové 29 Dostupné z: https://docs.google.com/document/d/1lybkaait9c80gt2e9rgdvllqjvbmlv3hvlni2kbvsi/edit?pli=1 20

21 řešení ve střednědobém horizontu, potvrdil proděkan pro geografickou sekci a IT PřF UK České vysoké školy v cloudu. In: [online] [cit ]. Dostupné z: https://docs.google.com/document/d/1lybkaait9c80gt2e9rgdvllqjvbmlv3hvlni2k-bvsi/edit 21

22 4 Aplikace ve verzi Google Apps pro vzdělávání Společnost Google se snaţí neustále své portfolio sluţeb rozšiřovat. Proto by byl popis desítek aţ stovek 31 jednotlivých aplikací takřka nemoţný. Popisovány proto budou aplikace, které jsou nejpouţívanější a nejlépe vyhovují prostředí vysoké školy. Jedná se o aplikaci Gmail, Google Kalendář, Google Drive, Hangouts a Google Sites. 4.1 Gmail Gmail, neboli Google Mail, je jedna ze základních aplikací v balíčku Google Apps. Dle výzkumu agentury ComScore je Gmail nejvyuţívanějším em na světě. 32 Tento produkt lze vyuţívat skrze webové rozhraní či poštovního klienta a stahovat poštu přes protokoly POP3 nebo IMAP. Součástí Gmailu je i Gmail Labs, který umoţňuje testovat nové nebo experimentální funkce Gmailu. Uţivatel si můţe tyto funkce libovolně zapínat, vypínat a ohodnotit. Tímto experimentem se ujaly důleţité součásti dnešní aplikace, jako je například záloţkování důleţitých zpráv nebo tvorba vlastních klávesových zkratek. Aplikace Google Apps včetně Gmailu jsou naprogramované technologií AJAXSLT framework. Tato pokročilá technologie umoţňuje vyuţít funkce, jako je kontrola překlepů nebo výše zmíněné klávesové zkratky. Aplikace běţí na linuxovém serveru, aktuálně na serveru Google GFE/ Kaţdá ová příloha prochází automatickým testováním na přítomnost virů. Pokud je příloha infikovaná, Gmail se snaţí přílohu od virů vyčistit a otevřít ji jiţ vyčištěnou. Ovšem některé viry, hlavně ve spustitelných a zabalených souborech, nedokáţe odstranit, z tohoto důvodu Gmail zakázal zasílání a přijímání těchto souborů. Zde by mohl nastat problém, protoţe jak studenti, tak zaměstnanci školy mohou svým vyučujícím nebo nadřízeným soubory s těmito formáty zasílat. Gmail umoţňuje vyhledávat zadané výrazy v předmětu, ve zprávě, v umístění nebo také v datu přijetí zprávy. Uţivateli je dále nabízeno filtrování zpráv dle zadaných kritérií, jako je například text ve zprávě, předmět zprávy, adresát apod. Tyto y dokáţe Gmail archivovat, označovat hvězdičkou nebo vytvářet skupiny, do kterých lze rozřazovat jednotlivé kontakty. Zaměstnanec vysoké školy má tedy moţnost rozdělit kontakty dle 31 Google Apps Marketplace. Google Apps Marketplace [online]. [cit ]. Dostupné z: 32 VÁCLAVÍK, Lukáš. Gmail porazil Hotmail i Yahoo. Je teď nejpouţívanějším em světa. In: Cnews.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 33 BLATA, Miloš. Google - sluţba Gmail. In: Etoscomp.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 22

23 svých kritérií, například na zaměstnance jednotlivých kateder nebo studenty jednotlivých oborů. Jako poslední novinka společnosti Google je automatické rozdělování zpráv ze sociálních sítí, promo zpráv, aktualizací a fór do speciálních sloţek. Google u své e- mailové sluţby vynalezl automatické ukládání zpráv, které zabraňuje ztrátě důleţitých dat uţivatele. Google také nabízí tzv. Rich Textové formátování, které uţivatelům umoţňuje měnit velikost a barvu písma, odsazení, citace či zarovnání textu. Tato funkce je jiţ ve většině jiných ových sluţeb běţná, ale zaměstnanci nabízí způsob, jak zdůraznit důleţité prvky ové zprávy. Obrázek 3: Rozhraní ového klienta Gmail V roce 2013 prošel Gmail změnami, které usnadní práci s přílohami. Přílohy lze prohlíţet přímo v Gmailu, aniţ by ho uţivatel musel opustit. Příloha lze rovnou stáhnout na Disk Google a sdílet s ostatními kolegy nebo studenty. Dále lze díky Disk Google odesílat soubory o velikosti aţ 10 GB. Do Gmailu byla také integrovaná nová sluţby Hangouts, která nahradila sluţbu Google Talk. Uţivatel má tak k dispozici Instant Messenger, díky kterému můţe komunikovat se všemi zaměstnanci školy, kteří mají účet v Google Apps. Porovnání specifikace dle jednotlivých verzí nabízí tabulka č.1 v příloze. 23

24 4.2 Google Calendar (Kalendář Google) Kalendář umoţňuje zaměstnancům plánovat důleţité schůzky a sdílet kalendář a události s ostatními. Grafické prostředí je podobné klasickému stolnímu kalendáři. Podobné rozhraní vyuţívá i známý kalendář v Microsoft Outlook nebo ical. Prostředí aplikace je navrţeno tak, aby uţivatel mohl pohodlně drag and drop přemisťovat události ze současného data na jiný, bez nutnosti otevírat stávající nebo nový list. Zaměstnanec vysoké školy si proto můţe zvolit reţimy týdenní či měsíční agendy pro dlouhodobé nebo krátkodobé plánování jeho aktivit nebo aktivit kolegů. Obrázek 4: aplikace Kalendář Google Zdroj: Nástroje pro vaše zaměstnance. In: Google Apps pro firmy [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.google.com/intx/cs/enterprise/apps/business/products.html Google kalendář přináší klientům stejné výhody jako celý cloud computing. Uţivatel můţe kalendář vyuţívat a editovat z libovolného místa, pokud má připojení k internetu. Kalendář také podporuje jiţ formáty kalendářů Microsoft Outlook a ical, případný import těchto formátů je tedy moţný. Při sdílení kalendářů si zaměstnanec můţe vybrat, zda bude jeho kalendář pouze pro čtení (uţivatelé nemohou obsah editovat), nebo veřejný s úpravami, kde mohou ostatní údaje měnit či přidávat. 34 Jako příklad lze uvést pedagoga na vysoké škole, který plánuje zkoušku pro své studenty. Je naplánovaná zkouška k určitému datu. Pedagog si vyhrazuje na zkoušku půl hodiny. Studenti dostali do 34 Calendar Help. Support Google [online] [cit ]. Dostupné z: https://support.google.com/calendar/?hl=en# 24

25 kalendáře volný přístup a kaţdý se mohl napsat na určitý čas dne. Samozřejmostí je propojení Gmailu s kalendářem. Lze hromadně odeslat pozvánku, kterou uţivatelé mohou, nebo nemusí přijmout. Kalendář můţe být jednoduše integrován do webových stránek. Pokud je takto kalendář na webové stránky umístěn, zaměstnanci i studenti mají přehled o plánovaných školních akcích nebo o důleţitých datech přímo na webových stránkách školy. 4.3 Google Drive (Disk Google) Další sluţbou z řady Google Apps, kterou lze vyuţít na vysoké škole, je Google Drive (Disk Google). Uţivatelům slouţí pro synchronizaci, sdílení, ukládání a editaci souborů. Sluţba do této verze byla nasazena aţ v roce 2012 a nahradila sluţbu Google Docs (Dokumenty Google), která je nyní do Disk Google integrována. Nahrávat lze nejenom dokumenty, ale také fotky, videa a ostatní soubory. Nově je do Google Drive přidána funkce OCR, která automaticky rozpozná objekty na obrázcích a text v naskenovaných dokumentech. Zaměstnanec můţe v případě nutnosti velice rychle přistupovat a upravovat text bez nutnosti manuálního přepisování. Ke svým souborům se uţivatel dostane přes svůj webový prohlíţeč nebo přes aplikaci Google. Ta je potřebná pro automatickou synchronizaci. 35 Obrázek 5: Administrační rozhraní Google Drive 35 Disk Google. Google Disk [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.google.com/intl/cs/drive/about.html 25

26 Zdroj: Nástroje pro vaše zaměstnance. In: Google Apps pro firmy [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.google.com/intx/cs/enterprise/apps/business/products.html Jak jiţ bylo zmíněno, součástí Google Drive je nyní Google Docs (Dokumenty Google), které můţe zaměstnanec vysoké školy vyuţít společně s Gmailem nejčastěji, neboť kompletně nahradí klasické kancelářské desktopové programy, se kterými pracuje ve škole dennodenně. Tento webový kancelářský online balík umoţňuje uţivatelům vytvářet a upravovat dokumenty v reálném čase. Výhodou je sdílení těchto dokumentů s ostatními zaměstnanci, kteří mají ihned přístup k upravené verzi. Zaměstnanec můţe uloţit dokumenty v různých formátech (Microsoft Office formáty, ODF, PDF, HTML, RTF). Dokumenty jsou automaticky ukládány na serverech Google, aby se předešlo ztrátě dat. Výhodou je ukládání historie a revize jednotlivých uloţených verzí. Zaměstnanec školy musí ovšem počítat s omezením velikosti Google dokumentů. V dokumentech nesmí být překročeno znaků, bez ohledu na počet stran a velikost písma. V tabulkových procesorech je maximum buněk, s maximálně 256 sloupci na listu. Maximální velikost prezentace můţe být 50 MB, coţ odpovídá zhruba 200 snímkům. 36 Do Google Drive byly přidány ke stávajícím moţnostem Google Docs dva nové prvky. Uţivatel můţe vyuţít aplikaci podobnou Windows programu Malování a také online creator na formuláře. V beta verzi byl také vydán speciální plugin na platformě HTML 5, který dovoluje uţivatelům prohlíţet dokumenty i v offline reţimu, proto v případě absence internetu můţe zaměstnanec školy k souborům a dokumentům přistupovat neomezeně. Zaměstnanec školy můţe v Google Drive vyuţívat tyto formáty souborů: Image files (.JPEG,.PNG,.GIF,.TIFF,.BMP) Video files (WebM,.MPEG4,.3GPP,.MOV,.AVI,.MPEGPS,.WMV,.FLV) Text files (.TXT) Markup/Code (.CSS,.HTML,.PHP,.C,.CPP,.H,.HPP,.JS) Microsoft Word (.DOC and.docx) Microsoft Excel (.XLS and.xlsx) 36 Google Docs, Sheets, and Slides size limits. In: Disk Help [online] [cit ]. Dostupné z: https://support.google.com/drive/answer/37603?hl=cs 26

27 Microsoft PowerPoint (.PPT and.pptx) Adobe Portable Document Format (.PDF) Apple Pages (.PAGES) Adobe Illustrator (.AI) Adobe Photoshop (.PSD) Autodesk AutoCad (.DXF) Scalable Vector Graphics (.SVG) PostScript (.EPS,.PS) Fonts (.TTF,.OTF) XML Paper Specification (.XPS) Archive file types (.ZIP and.rar) Google Hangouts Google Hangouts (v překladu Setkání) je Instant Messenger a videochat integrovaný do sluţby Gmail. Tento messenger se podobá jiným známým aplikacím, jako jsou například ICQ, QIP, Miranda, Skype, chat Facebooku nebo XMPP. Od roku 2013 Hangouts nahradil doposud vyuţívanou sluţbu Google Talk. Zaměstnancům školy umoţňuje vytvořit rozhovory mezi dvěma nebo více uţivateli, tudíţ uţivatel nemusí mít otevřených více oken a zároveň můţe hovořit kaţdý s kaţdým v rámci připojené skupiny. Zaměstnanci mají také moţnost vytvořit virtuální videokonferenci, například poradu. Připojeno můţe být aţ 10 uţivatelů, vysílat rozhovory lze i pro další pasivní účastníky. 37 View images, videos, documents, and other files in Drive. In: Disk Help [online] [cit ]. Dostupné z: https://support.google.com/drive/answer/ ?hl=cs 27

28 Obrázek 6: Google Hangouts ve sluţeb Gmail Zdroj: Google Hangouts. In: Google plus [online]. [cit ]. Dostupné z: 4.5 Google Sites (Weby Google) Sluţby Weby Google umoţňují zaměstnancům školy vytvářet webové stránky bez znalosti programování. Webové stránky připomínají známý wiki systém a jsou vytvořeny tak, aby umoţňovaly zaměstnancům skrze stránky sdílet pro ostatní zaměstnance, popřípadě studenty, různé druhy souborů. Zaměstnanec můţe také nastavit přístupová práva jen pro některé uţivatele. Weby Google mají velké mnoţství omezení. Na výběr je nemalé mnoţství témat, ale s grafickými návrhy si jiţ nemůţete dále hrát. Chybí-li přístup k CSS, není moţné šablonu ţádným způsobem upravit. Další nevýhodou je malé mnoţství pluginů a widgetů KUNZ, Martin. Google Sites vaše silná (firemní) stránka. In: Computerworld.cz [online] [cit ]. Dostupné z:

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Bezpečnost pouţívání chytrých telefonů a tabletů v podnikovém prostředí

Bezpečnost pouţívání chytrých telefonů a tabletů v podnikovém prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Bezpečnost pouţívání chytrých telefonů a tabletů v podnikovém prostředí Diplomová práce Autor: Bc. Martin

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce E-commerce Vypracovala: Bc. Věra Marešová Vedoucí práce: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. České

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS MOBILE Bakalářská práce Praha 2008 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Autor práce:

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější Seriál: Bezpečně s datovými schránkami STRANA 40 V desátém díle seriálu se zaměřujeme na archivaci elektronických dokumentů CRM systémy pro malé firmy STRANA 36 Řešení realizovaná v cloudu mohou poskytnout

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Přínosy a omezení Cloud Computingu

Přínosy a omezení Cloud Computingu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Přínosy a omezení Cloud Computingu BAKALÁŘSKÁ

Více

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting

Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Holata Zdarma dostupné nástroje pro on-line spolupráci ve firmě TopConsulting (Bakalářská

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb Bakalářská práce 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

Marketingová strategie mobilních operačních systémů. Filip Ševčík

Marketingová strategie mobilních operačních systémů. Filip Ševčík Marketingová strategie mobilních operačních systémů Filip Ševčík Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové strategie nejvýznamnějších mobilních operačních systémů

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS Creating web applications using Open source CMS Bakalářská práce Lukáš Dubina Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Tvorba webových aplikací s využitím WYSIWYG editorů. Creation of web applications with the use of WYSIWYG editors

Tvorba webových aplikací s využitím WYSIWYG editorů. Creation of web applications with the use of WYSIWYG editors Tvorba webových aplikací s využitím WYSIWYG editorů Creation of web applications with the use of WYSIWYG editors Bakalářská práce Petr Říha Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita

Více