Google Apps a jeho využití na vysoké škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Google Apps a jeho využití na vysoké škole"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Google Apps a jeho využití na vysoké škole Bakalářská práce Autor: Aleš Krabs Informační technologie, Manaţer projektů IS Vedoucí práce: Ing. Lukáš Herout Praha Duben 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí a jsem seznámen se skutečností, ţe se bude práce archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Aleš Krabs

3 Anotace Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou Google Apps ve vzdělávání v širším kontextu. V teoretické části je nejprve nastíněna problematika cloud computingu a jeho moţnosti vyuţití na vysoké škole skrze sady online aplikací Google Apps. Nejvíce prostoru je věnováno aplikaci Google Apps pro vzdělávání. Praktická část mapuje současný stav infrastruktury IT v prostředí Bankovního institutu vysoké školy a zabývá se moţností implementace produktu Google Apps pro vzdělávání do prostředí BIVŠ. Zjišťovány byly kladné stránky i limity této potenciální implementace. Klíčová slova: cloud computing, Google Apps pro vzdělávání, Microsoft Office 365, distribuční model Annotation The present thesis deals with the Google Apps in education in a broader context. The theoretical part is firstly outlined the issue of cloud computing and its application to the college through a set of online applications the Google Apps. Most space is devoted to the Google Apps for Education. The practical part deals with the current state of IT infrastructure in an environment of Banking College and study the possibility of implementation of the Google Apps for Education to BIVŠ environment. The positive aspects of this implementation and its limitations were also characterized. Keywords: Cloud Computing, Google Apps for Education, Microsoft Office 365, Service Models

4 Obsah 1 Úvod Cloud Computing Veřejný cloud Soukromý cloud Hybridní cloud Komunitní cloud Distribuční model IaaS PaaS SaaS Příklady uţivatelských cloud computingových sluţeb Google Apps Historie Google Apps Porovnání verzí Google Apps for Business (Google Apps pro firmy) Google Apps for Government (Google Apps pro státní instituce) Google Apps for Education (Google Apps pro vzdělávání) Aplikace ve verzi Google Apps pro vzdělávání Gmail Google Calendar (Kalendář Google) Google Drive (Disk Google) Google Hangouts Google Sites (Weby Google) Analýza současného stavu poskytování IT v prostředí BIVŠ Typy hardwaru zajišťující poskytování IT sluţeb Microsoft Exchange Server Obsah licence Antivirový program pro Exchange Záloha dat Počítače a vybavení zaměstnanců Přenosné počítače... 34

5 5.5 Licence OS Windows a Microsoft Office Google Apps v prostředí BIVŠ Rychlost internetového připojení Výhody Google Apps pro zaměstnance vysoké školy Rizika a hrozby Google Apps Informační systém BIVŠ Migrace ů z Exchange na Google Apps Porovnání vlastního řešení a Google Apps z finančního hlediska Google Apps vs. Microsoft Office Závěr... 46

6 1 Úvod Z názvu bakalářské práce vyplývá, ţe se bude zabývat tématem Google Apps v prostředí vysoké školy. Tento termín není v českém prostředí ještě příliš znám a pouţíván. Proto je třeba zabývat se tématem v širším kontextu. První část teoretické práce seznamuje čtenáře obecně s cloud computingem, tedy poskytováním sluţeb nebo programů, které jsou uloţeny na serverech na internetu. Jedná se o sdílení prostředků, hardwarových i softwarových, pomocí počítačové sítě. Kromě problematiky definice termínu cloud computing bude nastíněn také jeho vývoj a současný stav jeho vyuţívaní v institucích. Téma cloud computingu vnímán jako téma široce popsané hlavně v USA, kde se cloud computingu hojně vyuţívá. Důvod jeho obliby bývá spatřován hlavně v moţnosti poskytovat sluţby a programy uloţené na serverech na internetu a uţivatelé k těmto sluţbám a programům mohou přistupovat v podstatě odkudkoliv. Jedná se ale jen o jedno hledisko dělení a na termín je potřeba se podívat ve větší šíři. V českém prostředí se jedná o termín, který pořád není nepříliš známý a vyuţívaný. Protoţe jsem přesvědčen o jeho výhodách, rozhodl jsem se zaměřit tuto práci na moţnosti vyuţití cloudového řešení v prostředí naší instituce, protoţe jsem od studentů často slýchával slabiny v současné infrastruktuře IT v prostředí Bankovního institutu vysoké školy. Cílem teoretické části bakalářské práce je tedy definovat obecně termín cloud computing a následně popsat moţnosti jeho vyuţití na vysoké škole, a to prostřednictvím sady online aplikací Google Apps. Cloudová sada aplikací Google Apps nabízí několik verzí přizpůsobených svým uţivatelům Google Apps pro státní instituce, Google Apps pro firmy a Google Apps pro vzdělávání. Vzhledem k tématu bakalářské práce bude nejvíce prostoru věnováno poslednímu jmenovanému produktu: Google Apps pro vzdělávání, zejména jeho aplikacím. Cílem praktické části bakalářské práce je zmapovat současný stav infrastruktury IT v prostředí Bankovního institutu vysoké školy a nalézt limity současného stavu. V druhé fázi bude současný systém porovnán s nabízenými produkty aplikace Google Apps pro vzdělávání. Zjišťovány budou moţnosti zavedení Google Apps pro vzdělávání do prostředí Bankovního institutu vysoké školy. 6

7 2 Cloud Computing 2.1 Vymezení terminologie Termín cloud computing není jednoznačně definován. Existuje několik definic, které se liší svým pojetím. Byla vybrána definice, která vystihuje pojetí cloud computingu dle mého názoru vhodně: Cloud computing je metoda přístupu k vyuţití výpočetní techniky, která je zaloţena na poskytování sdílených výpočetních prostředků a jejich vyuţívání formou sluţby. Existují nejrůznější modely sluţeb a moţnosti jejich poskytování, ale všem typům cloud computingu je společná schopnost poskytovat prostředky na vyţádání, elasticky, samoobsluţně a prostřednictvím přístupu z rozsáhlé sítě a také schopnost měřit spotřebované sluţby v rámci sdíleného fondu prostředků. 1 Termínem cloud computing tedy rozumíme model, který umoţňuje přístup bez překáţek nebo nějakých omezení, protoţe je zaloţen na jiţ existujících a ověřených technologiích (Marešová, 2013). Dle Armbrusta zahrnuje cloud computing jednak aplikace, které jsou zpřístupněny uţivatelům prostřednictvím komunikační sítě, jednak hardwarové i softwarové prostředky, které vyuţívají datová centra zajišťující tyto sluţby. (Marešová, 2013) Hlavním cílem cloud computingu je z pohledu zákazníka redukce nákladů na provoz ICT. Tím, ţe jednotlivé sluţby, které cloud computing nabízí, jsou dostupné prostřednictvím webového prohlíţeče, náklady pro zákazníka jsou minimální. Uţivatelům tak cloud computing můţe nabídnout přístup ke sdíleným zdrojům výpočetní techniky (sítě, servery, sluţby, aplikace apod.) zdarma. Gartner (2009) definuje pět hlavních pilířů konceptu cloud computing (dle Marešové, 2013): princip sluţeb potřeby poskytovatelů i zákazníků jsou od sebe odděleny a jednoznačně definovány, tyto potřeby lze označit za sluţbu; škálovatelnost a elasticita výkon sluţby lze navyšovat nebo sniţovat podle aktuálních potřeb zákazníka; sdílení více uţivateli tím, ţe IT prostředky jsou zpřístupněny jako sluţba, je moţné je sdílet mezi více spotřebiteli; měření dle vyuţití vyuţití sluţby lze zpoplatnit různými platebními modely; 1 CLOUD COMPUTING: CO TY POJMY ZNAMENAJÍ?. In: Cloud.cz portál věnovaný cloud computingu a budování cloud infrastruktur [online] [cit ]. Dostupné z: 7

8 vyuţití internetových technologií sluţby jsou zákazníkovi dodávány prostřednictvím internetu. 2.2 Historie cloud computingu I kdyţ cloud computing zaţívá pravý rozmach aţ v současné době, historie tohoto fenoménu se začala psát uţ okolo roku Základy cloud computingu poloţil vědec John McCarthy, profesor známé americké univerzity, Massachusettský technologický institut. Profesor McCarthy v 60. letech prohlásil, ţe by se v budoucnu mohla počítačová technika organizovat podobně jako veřejná sluţba, tedy na stejném principu, jako je například sdílení elektrické energie (Marešová, 2013). Jako zajímavější lze vnímat to, ţe tato myšlenka byla pouţita v době, kdy neexistovala ţádná hardwarová a softwarová virtualizace. Pojem cloud Computing poprvé představil Ramnath Chellap. Řadu let byl za typický model cloud computingu povaţován internet. 2 V roce 1999 společnost Salesforce.com pouţila své webové stránky, aby zpřístupnila své aplikace dalším uţivatelům. Toto řešení postupně začaly aplikovat další společnosti. V roce 2006 vznikla první komerční sluţba cloud computing Amazon Web Services. Následující rok se připojil Google, IBM a univerzity. Tyto společnosti začaly pracovat na vědeckých a komerčních programech, které byly zaloţeny na cloud computingu. (Marešová, 2013) Obrázek 1: Historická reprezentace internetu jako cloudu 2 MÁCHA, Petr. Cloud computing historie a budoucnost: Historie CLOUD computingu. In: Magazín DD Connect [online] [cit ]. Dostupné z: 8

9 Zdroj: JAMSA, Kris. Cloud Computing. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2012, s. 2. ISBN Od roku 2009 je cloud computing vnímán jako nepostradatelná součást informačních technologií. Zájem firem o pouţívání cloud computing neustále roste, jak dokládá např. Buchta, 2009 (in Marešová, 2013). Cloudový trh na konci roku 2009 dosáhl hodnoty téměř 2,4 miliard dolarů. Největší trh s cloudovými technologie byl v roce 2010 v USA. Na druhém místě se umístily země Evropské unie. Ačkoliv rozvoj v uţívání cloud computingu v evropských zemích neprobíhá tak rychle jako ve Spojených státech amerických, ve všech zemích Evropské unie se očekává nárůst vyuţití cloud computingu, včetně České republiky. (Marešová, 2013) Průzkum agentury Aspectio Research, který byl realizován v České republice, poukázal na několik překáţek ve vyuţívání nových technologií cloud computingu. Základní překáţkou je nedostatek informací (70 % respondentů výzkumu o cloud computingu nikdy předtím neslyšelo; 16 % firem termín cloud comouting vůbec neznalo, ale nevědomky ho pouţívalo). Podle prognóz se však zdá, ţe vyuţití cloud computingu je v České republice na vzestupu. Tento vzestup bude záleţet zejména na ochotě firem přizpůsobit své IT procesy a zabezpečení dat. (Marešová, 2013) Dle průzkumu agentury ICD jsou preference uţivatelů v oblasti sféry CEE IT následující: 47 % procent dotázaných vidí jako klíčový bod přizpůsobení IT infrastruktury měnícím se potřebám byznysu. Dalších 36% uvedlo jako zásadní bod sníţení celkových nákladů na IT, pro dalších 33 % procent je nejdůleţitější budování bezpečnějšího IT, 25 % dotazovaných bylo pro zásadní vytváření nástrojů podporujících lepší rozhodování. Pro 19 % respondentů je důleţité vytvořit energeticky efektivní infrastrukturu, 17% je pro konsolidaci IT, 13 % respondentů si do budoucna slibuje díky novým technologiím sníţení počtu zaměstnanců, 8 % respondentů hodlá začít vyuţívat Outsourcing IT, 7 % hodlá migrovat na externí sluţby a dalších 6 % hodlá přeměnit IT oddělení na interního poskytovatele sluţeb. (Kroa, 2012) Dotazovaní dále tvrdili, ţe existuje řada faktorů, kvůli kterým chtějí přejít na model cloud computingu. Jedná se o faktory, které jsou spojené s poskytováním infrastruktury třetích stran. Mezi tyto faktory patří: pomalá odezva, vysoká cena, nedodrţení termínů, nedostatečná flexibilita, vnucování produktů, nepochopení podnikání, překročený rozpočet, nedostatečná kvalita, nedodrţení SLA, nízká návratnost investic, narušení 9

10 provozu během implementace. Dle dotazovaných jsou právě toto faktory, které by měly díky cloud computingu vymizet. (Kroa, 2012) Cloud computing lze dělit podle dvou hledisek: jednak podle toho, jak je cloud poskytován, jednak podle sluţby, kterou poskytuje. Model nasazení říká, jak je cloud computing poskytován, distribuční model se zabývá tím, co je danou sluţbou nabízeno (hardware a software). V následujících kapitolách se budeme věnovat oběma modelům. 2.3 Model nasazení Jedno z hledisek dělení cloud computingu je model nasazení. Model nasazení říká, jakým způsobem je cloud poskytován. 3 Model nasazení bývá většinou dělen do čtyř oblastí: Veřejný cloud computing (Public Cloud Computing) Soukromý cloud computing (Private Cloud computing) Hybridní cloud computing (Hybrid Cloud Computing) Komunitní cloud computing (comunity Cloud Comptuing) Veřejný cloud Veřejný cloud je také někdy označován jako klasický. Jedná se o model, kdy je poskytnuta a nabídnuta široké veřejnosti výpočetní sluţba. Veškerá infrastruktura od firewallů, ukládacích řešení, operačních systémů, CRM, ERP, kancelářských aplikací a dalších je nabízena jako sluţba, tudíţ není potřeba výstavba vlastní infrastruktury, která znamená nemalou investici. Sluţbu poskytuje svým zákazníkům poskytovatel cloud computingu, a to obvykle prostřednictvím internetu nebo jiné vysokorychlostní datové sítě. Poskytovatel cloud computingu provozuje infrastrukturu, stará se o její údrţbu, obměnu, napájení atd. Na své infrastruktuře pak provozuje případně i dané aplikace a operační systémy, které opět spravuje, záplatuje, v případě potřeby reinstaluje či upgraduje na nové verze. Tuto infrastrukturu pak sdílí pro desítky, stovky aţ tisíce zákazníků. Příkladem veřejného cloudu mohou být známé cloudové aplikace, například icloud, Office 365 nebo níţe popisovaný produkt Google Apps pro vzdělávání. 3 ZIKMUND, MARTIN. Co je to Cloud computing a proč se o něm mluví: Základní fakta o Cloud computingu. In: Informace pro vaše podnikání - BusinessVize.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 2.3.2 Soukromý cloud Soukromý cloud je provozován pro osobní účely či určitou organizaci. Provoz soukromého cloudu zajišťuje buď organizace sama, nebo je zajišťována třetí stranou. V případě organizace bude poskytovatelem IT oddělení s vlastní sítí, datovým centrem nebo za vyuţití externího dodavatele (tzv. outsourcing). Toto řešení je vhodné pro správu důleţitých údajů a dokumentů, hlavní výhoda totiţ spočívá v jeho bezpečnosti a spolehlivosti. V tomto modelu se dají provozovat modely sluţeb PaaS a Iaas Hybridní cloud Hybridní cloud kombinuje dva výše zmíněné modely, a to veřejný cloud a soukromý cloud. Navenek se hybridní cloud tváří jako jeden celek, ale tyto dva modely jsou propojeny pomocí standardizačních technologií. Protoţe hybridní cloud kombinuje datové středisko se škálovatelným sluţbami veřejného cloudu, uţivatel tohoto cloudu tak můţe vyuţívat své aplikační programy a ke cloud computingu můţe přistupovat od poskytovatele cloudu v době největší zátěţe, aniţ by musel provádět úpravy nebo upgrady vlastní infrastruktury. Největší výhodou je to, ţe citlivé a důleţité informace zůstanou v privátní síti a zároveň lze externalizovat výměnu dat a IT zdrojů Komunitní cloud Komunitní cloud je zvláštní příklad veřejného cloudu. Je dostupný specifické skupině uţivatelů. V tomto případě poskytovatel cloudu více spolupracuje s uţivateli komunitou. Komunitní cloudy obvykle realizuje konglomerát různých účastníků: jeden operátor infrastruktury (IT a telekomunikace) a nejméně jeden projektant, vývojář aplikací a poskytovatel průřezových úkolů jako legalizace a fakturace. Komunitní cloud mohou vlastními silami provozovat jen ICT firmy, které nabízejí široké spektrum sluţeb Distribuční model Distribuční modely (Service Models) nabízí pohled na cloud computing na základě poskytovaných sluţeb. Nabízen můţe být zpravidla software, hardware nebo kombinace obou. V současné době jsou známy tři distribuční modely, které se zabývají tím, co je v rámci 4 Dostupné z: 5 REZEK, Jan. Cloud computing: Za minutu dvanáct: Typy cloudu. In: Zive.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 11

12 sluţeb nabízeno. Jedná se o modely IaaS, PaaS, SaaS. 6 Společným znakem těchto modelů je zkratka aas, tedy as a Service. Obrázek 2: Distribuční model a uţivatelé jednotlivých modelů Zdroj: Platform as a Service (Paas). In: Colo & Cloud [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.coloandcloud.com/editorial/platform-as-a-service-overview-paas/ IaaS Iaas je zkratka anglické názvu Infrastructure as a Service. Do češtiny lze tento název přeloţit Infrastruktura jako sluţba. Poskytovatel cloudu nabízí poskytování hardwaru nebo konektivity, například pro virtualizaci. O veškeré případné problémy s hardwarem se stará poskytovatel sluţby. IaaS je vhodný právě pro ty, kteří mají vlastní software a nechtějí se zaobírat hardwarovou infrastrukturou. Tento model slibuje v budoucnosti velké vyuţití. Klient většinou platí za to, kolik místa opravdu vyuţije, popřípadě zvýšení výpočetního výkonu nebo zrychlení aplikační odezvy. Pro klienta této sluţby z toho plynou velké výhody. Lze si představit situaci, ţe má klient v práci rozdělaný důleţitý dokument. Pokud pouţívá tento model, stačí dokument uloţit. Není potřeba si nic ukládat na externí zařízení. Doma se klient pouze přihlásí do cloudu a hned bude mít k dispozici dokument, se kterým skončil v práci. 6 KARPETA, Jiří. Počítače v oblacích (2): Různé vrstvy a distribuční modely cloud computingu. In: Computerworld.cz Deník pro IT profesionály [online] [cit ]. Dostupné z: 12

13 Cloudovou infrastrukturu IaaS v České republice vyuţívá společnost České Radiokomunikace, která ji začala nabízet jako sluţbu mezi prvními (následována byla Amazonem, Microsoftem či společností Hewlett-Packard). Projekt byl zahájen v roce 2010 a jeho cílem bylo vybudovat plně virtualizované datové centrum, jehoţ výkon je uţivatelům dodáván od roku 2011 formou sluţby. Technologie je vybudována na bázi architektury VBLOCK společností Cisco, EMC, Vmware. Jako první byla sluţba poskytnuta společnosti HP TRONIC. Tato společnost patří k předním prodejcům elektroniky na českém trhu, proto je pro ni důleţité mít nepřetrţitou dostupnost k IT systémům a obchodním systémům. Přechod na toto řešení znamenalo pro firmu nulové investiční náklady na pořízení výkonného a dostupného datového centra, jejich výpočetní výkon se zvýšil na čtyřnásobek, zrychlila se aplikační odezva, dostupnost 24 hodin denně, která byla garantovaná SLA smlouvou. Infrastruktura byla také nasazena interně v Českých Radiokomunikacích. Kromě toho společnost HP TRONIC od začátku kladla velký důraz především na výkon. Případný výpadek by znamenal velkou finanční ztrátu. To vše bylo moţné zajistit. Dle případové studie byla úspora přímých nákladů 5,9 milionů Kč a nepřímých nákladů 2,5 milionů Kč během tří let. Návratnost investice nastala během 11. kalendářního měsíce. Pozorován byl také sníţený počet fyzických serverů z 28 na 6; konsolidační poměr tedy odpovídá hodnotě 4,7:1. Redukovány byly rovněţ karbonové emise o 22 tun během tří let a interní datové centrum bylo zmenšeno o 33m PaaS PaaS je zkratka anglického názvu Platform as a Service, v překladu Platforma jako sluţba. Poskytovatel tedy pronajímá zákazníkovi prostředky na podporu celého vývojového cyklu tvorby a poskytování webových aplikací. Všechny programy jsou tak realizovány přímo ve webovém prostředí. 8 Na základě potřeb zákazníka je moţné postavit si vlastní platformu nebo vyuţívat jiţ existující, a to formou outsourcingu. Dle analytika společnosti Gartner Yefima Natise jsou sluţby PaaS nejméně rozvinutou částí cloudových sluţeb, navíc s jen mizivým trţním podílem zavedených dodavatelů. Proto je právě PaaS oblastí cloudových sluţeb, kde se dá očekávat 7 Cloud infrastruktura Českých Radiokomununikací - Infrastructure as a Service v praxi. In: Vmwarenews.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Study_VCE%20DD%20CRa_IaaS.pdf 8 VAŇKOVÁ, Jana a ČERNÝ, Michal. Cloud computing nejen téma, ale i nástroj. RVP, Dostupné z: 13

14 nejbouřlivější rozvoj. Tento analytik rovněţ tvrdí, ţe nezávislí vývojáři i interní vývojářské týmy v organizacích mohou pomocí PaaS vyvíjet aplikace s minimálními kapitálovými náklady, aniţ by museli řešit zajišťování a konfiguraci infrastruktury. To by mělo přinést zásadní změnu v rozloţení sil na poli vývoje aplikací SaaS SaaS je anglická zkratka názvu Software as a Service, do češtiny lze tento termín přeloţit Software jako sluţba. Myšlenka SaaS nabízí uţivateli sluţby, které jsou realizovány na vzdáleném serveru. Jedná s etedy o přístup prostřednictvím internetu k aplikaci, nikoli o aplikaci samotnou. 10 Uţivatel si tak nemusí ţádné aplikace instalovat na svůj počítač. SaaS je proto základní myšlenkou centralizované výpočetní techniky. Tento model je ideální hlavně pro ty zákazníky, kteří vyuţívají běţný aplikační software na denní bázi a potřebují přístup odkudkoliv a kdekoliv. V budoucnu se počítá s tím, ţe celé firmy a tisíce zaměstnanců budou vyuţívat tohoto modelu ke komunikaci mezi sebou a ke zpracování a ukládání souborů přímo na internetu. K nástrojům a souborům budou přistupovat pomocí rozhraní webového prohlíţeče. 11 Příklad lze uvést na majiteli firmy, který nechce investovat do balíku Microsoft Office. Tento balíček stojí Kč, jedná se o licenci pro jeden stolní počítač. Pokud si majitel zřídí sluţbu Google Apps pro podnikatele, zaplatí necelých 100 Kč měsíčně za uţivatele. 12 Tím získá řadu výhod: na své dokumenty se dostane odkudkoliv a kdykoliv. Přístup není omezen pouze na zařízení, kde má Microsoft Office nainstalované. Také nepřijde o svá data, která bude mít uloţené na straně poskytovatele cloudu. Typickými SaaS zákazníky jsou středně velké a menší firmy. Pro menší společnosti je efektivnější a jednodušší vyuţívat sluţby z cloudu neţ si budovat vlastní infrastrukturu a řešit provozní problémy. Přesto lze zaregistrovat také zájem velkých firem. 13 Typickým zákazníkem cloudových řešení je pro nás výrobní společnost rozprostřená na více 9 Celosvětový objem sluţeb PaaS v roce 2012 vzroste o třetinu. In: CIO Business World [online] [cit ]. Dostupné z: vzroste-o-tretinu VAŇKOVÁ, Jana a ČERNÝ, Michal. Cloud computing nejen téma, ale i nástroj. RVP, Dostupné z: 11 ROUSE, Margaret. Software as a Service (SaaS). In: Sociální síť pro business - ManagementMania.com [online] [cit ]. Dostupné z: 12 Dostupné z: 13 LICHÝ, Alexander. Zájem o SaaS roste: kdo je typický zákazník?: Existuje typický zákazník?. In: CEO Business World [online] [cit ]. Dostupné z: 14

15 lokalitách. Potřebuje centralizovat data místo toho, aby je měla na mnoha místech na různých serverech. 14 Jak je vidět z praxe, vyuţití tohoto modelu je tedy velice individuální. 2.5 Příklady uživatelských cloud computingových služeb V současné době existuje mnoho oblíbených aplikací a sluţeb vyuţívajících myšlenku cloud computingu. Seznam sluţeb a aplikací, který představuji níţe, není kompletní. Jedná se pouze o příklady vyuţitelné v prostředí vysoké školy: Google Apps jedna z nejznámějších a největších cloudových aplikací; jedná se o soubor aplikací, které je moţné pouţít nejen ve firmách či vzdělávacích institucích, ale i pro běţné osobní pouţití. Mezi hlavní aplikace patří webový ový klient, kalendář nebo kancelářský balík, který nabízí textový procesor, kalkulátor, jednoduchý nástroj na tvorbu diagramů a tvorbu prezentací. Moţnosti Google Apps jsou velmi široké a Google do nich začleňuje postupně další a další sluţby. 15 Microsoft Office 365 Office 365 je stejný jako Office, který většina klientů zná a pouţívá. Díky cloudovému řešení je moţný přístup k aplikacím a souborům prakticky odkudkoli. Office 365 nabízí podobné sluţby jako Google Apps: ové i kalendářové sluţby s moţností synchronizace, moţnost online konferencí a další. Pro vysokoškolské studenty Microsoft nabízí Ofiice 365 pro vysokoškoláky jedná se o čtyřleté předplatné navrţené k tomu, aby studentům umoţnilo pracovat odkudkoli a pomocí libovolného zařízení. 16 Dropbox jedná se o sluţbu, která nabízí zálohování a sdílení souborů pomocí synchronizace souborů. Funguje tak, ţe si uţivatelé nainstalují klienta, který určitou sloţku, kdykoliv v ní dojde ke změně, nahrává na web. Pokud je tedy klient nainstalován na více počítačích, automaticky probíhá jejich synchronizace. 17 Picnic jedná se grafický editor na úpravu fotografií, který je úzce propojený s Google Picassa Web Album. Nabízí relativně jednouché a rychlé úpravy fotografií a obrázků. Jeho nevýhodou je, ţe většinu specializovaných funkcí si musí uţivatel připlatit. 14 LICHÝ, Alexander. Zájem o SaaS roste: kdo je typický zákazník?: Existuje typický zákazník?. In: CEO Business World [online] [cit ]. Dostupné z: 15 VAŇKOVÁ, Jana a ČERNÝ, Michal. Cloud computing nejen téma, ale i nástroj. RVP, Dostupné z: 16 Dostupné z: 17 VAŇKOVÁ, Jana a ČERNÝ, Michal. Cloud computing nejen téma, ale i nástroj. RVP, Dostupné z: 15

16 Windows Azure (IAAS) platforma společnosti Microsoft, která je vyuţívána k vytváření, nasazování, škálování a spravování webových aplikací skrze datacentra společnosti Microsoft. 18 Amazon EC2 půjčuje klientům výpočetní výkon cloudu, aby ho mohli pouţít na své vlastní aplikace. Amazonu se hradí částky za vyuţitý výkon a za přenos souborů. 19 Evernote slouţí pro ukládání všech druhů poznámek na jedno místo. Odtud jsou poznámky přístupné přes různá zařízení odkudkoli. 20 V následující kapitole bude detailně popsána jedna z největších cloudových aplikací, a to Google Apps. 18 Dostupné z 19 Dostupné z: 20 Dostupné z: 16

17 3 Google Apps Google Apps je sada online aplikací, které propojují nejdůleţitější sluţby, které mohou zjednodušit a usnadnit práci. Jedná se o hostovanou sluţbu, která školám, firmám a také institucím umoţňuje pouţívat nejrozšířenější a nejpotřebnější sluţby společnosti Google. Jedná se především o produkty Google Mail, neboli Gmail, Dokumenty Google, Kalendář Google, Hangouts vše na vlastní doméně. Uţivatelé můţou získat vlastní e- mailovou adresu, editor textových dokumentů, editor tabulek a prezentací, sdílený kalendářový systém skrze celou organizaci, nástroj na tvorbu webových stránek a další aplikace. Jelikoţ se jedná o hostovanou sluţbu, odpadají tak organizacím vysoké náklady na výstavbu vlastní infrastruktury se serverem. Aplikace Google Apps se snaţí cílit na spolehlivost, bezpečnost a dostupnost za pouţití nejmodernějších technologií Historie Google Apps První verze Google Apps byla vydána v roce K dispozici bylo datové úloţiště o velikosti 2 GB a Gmail nabízel klasické moţnosti jako obyčejně dostupný Gmail. K rozšíření sluţby došlo v srpnu téhoţ roku, kdy společnost rozšířila Gmail o další sluţby, například Google Calendar, Google Talk a Google Page Creator. V říjnu roku 2006 vznikla edice Google Apps For Education. Velká implementace tohoto systému proběhla na univerzitě Lakehead v Thunder Bay, kde uţivatelů vyuţívalo jako hlavní sluţbu Gmail a ostatní aplikace. 22 Na začátku roku 2007 byla vydána verze Google Apps for Enterprise tedy verze pro firmy. Nadále v tomto roce rostly kapacity datových úloţišť, jak pro verzi pro vzdělávání, tak pro firemní verzi. Do června 2007 byl podporován pouze protokol POP3, proto se tvůrci rozhodli přidat do Gmail migraci z IMAP. Uţivatelé si tak mohli přesunout svoji poštu na Gmail. V roce 2009 se Google rozhodl poskytovat GoCloud, na kterém pracuje nová verze Google Apps for Government. Tato verze má poskytnout kompletní sluţby pro státní instituce. Jedná se o verzi, kde jsou kladeny zvýšené poţadavky na bezpečnost dat a informací. V roce 2012 produktový manaţer Clay Bavor oznámil, ţe sluţba Google Apps pro jednoho uţivatele, která do současnosti umoţňovala provoz na vlastní doméně, uţ nebude poskytována zdarma. Uţivatel si tak musí vybrat: buď zdarma dostupný účet na Googlu, nebo vyuţití placeného účtu v rámci Google Apps. V roce 2013 se tato zpráva stala realitou. 21 Co je Google Apps. In: Google Apps doporučení a postupy [online] [cit ]. Dostupné z: 22 Lakehead University Success Story. In: Google Apps [online]. [cit ]. Dostupné z: 17

18 3.2 Porovnání verzí Sluţby Google Apps se staly natolik oblíbené, ţe postupně začaly vznikat různé verze pro různé účely. Kaţdá z verzí má specifické vyuţití, které je přizpůsobeno potřebám dané organizace. Pokud nebudeme mluvit o samotném zaloţení Google účtu, lze jmenovat edice Google Apps for Business (Google Apps pro firmy), Google Apps for Education (Google Apps pro vzdělávání) a Google Apps for Government (Google Apps pro státní instituce). Kaţdá verze nabízí základní sluţby a aplikace, jako samotné zaregistrování do Google účtu, ale je moţné rovněţ rozšíření o další aplikace. Tabulka 1: Google Apps obecné rozdíly mezi licencemi Google Apps verze Zdarma* Education Business Obecně Cena X ZDARMA 50$/rok,5$/měsíc Diskový prostor Záruka dostupnosti 99,9 % NE ANO ANO Podpora 24/7 NE ANO ANO Podporované aplikace Gmail ANO ANO ANO Kalendář ANO ANO ANO Google Disk ANO ANO ANO Dokumenty ANO ANO ANO Hangouts ANO ANO ANO Sejf ANO ANO ANO Weby Google ANO ANO ANO Skupiny Google ANO ANO ANO *Registrace před rokem Google Apps for Business (Google Apps pro firmy) Google Apps for Business obsahuje mnoho stejných vlastností jako dříve bezplatná základní sluţba Google Apps, a to včetně nástrojů, jako je například , kalendář a 18

19 dokumenty. Tato verze slibuje dle průzkumu společnosti Radicata Group 99,9% záruku dostupnosti ové sluţby. Coţ činí 8,8 hodin nedostupnosti sluţby za rok. 23 Tato skutečnost je zásadní pro zaměstnance firmy, kteří mohou ke své práci během celého dne a nemusí se bát nedostupnosti svých dat. Verze Google Apps pro firmy má konkurovat rozšířeným sluţbám v podnikání, a to zejména Lotus Notes a Microsoft Exchange Google Apps for Government (Google Apps pro státní instituce) Google Apps pro státní instituce se oproti ostatním verzím liší především v rozsáhlejším zabezpečení dat. 25 US General Services Administration byla první federální agentura, která nasadila tuto edici do ostrého provozu. První rok sluţba ušetřila náklady na provoz IT aţ o 50 %. Byla také zvýšena produktivita zaměstnanců, kteří se mohli dostat ke svým dokumentům z pohodlí domova. 26 Google Apps jako první dosáhl certifikace FISMA (Federální zákon o správě bezpečnosti informací). Zákon FISMA vyţaduje od amerických federálních agentur vyvíjení, dokumentaci a implementaci kontrol k zabezpečení jejich informací a informačních systémů. FISMA se stal velkým konkurentem společnosti Microsoft a produktu Office 365, který byl do této doby ve státních organizacích hojně vyuţíván Google Apps for Education (Google Apps pro vzdělávání) Tuto verzi v současné době vyuţívá velký počet středních i vysokých škol po celém světě. 28 Verze Google Apps pro vzdělávání se zásadně od ostatních verzí neliší, přesto má jistá specifika, která se dají velmi dobře vyuţít v oblasti vzdělávání. Největším rozdílem oproti jiným verzím je cenová dostupnost. Google Apps pro vzdělávání je v základní verzi zdarma, navíc umoţňuje mít neomezené mnoţství účtů, jak pro studenty, tak zaměstnance. Jako příklad je moţné si uvést kooperaci a kolaboraci mezi zaměstnanci. Zaměstnanec 23 Destination: Dial Tone -- Getting Google Apps to 99.99%. In: Official Enterprise Blog [online] [cit ]. Dostupné z: 24 BLUM, Jonathan. What You Need to Know About Google Apps for Business. In: Enterpreneur [online] [cit ]. Dostupné z: 25 Google Apps for Government. In: Security first [online]. [cit ]. Dostupné z: Google Apps for Government 26 Google Apps for Government. In: A smart investment [online]. [cit ]. Dostupné z: Google Apps for Government 27 Federální zákon o správě zabezpečení informací (FISMA). In: Centrum zabezpečení Office 365 [online]. [cit ]. Dostupné z: FX aspx 28 Příběhy zákazníků - Google Apps pro vzdělání. In: Google Apps pro vzdělávání [online]. [cit ]. Dostupné z: 19

20 školy bude mít místo klasických programů, jako jsou například produkty Office, k dispozici balíček Google Apps pro vzdělávání. Součástí balíčku jsou například Dokumenty Google, které nahrazují kancelářské produkty skupiny Microsoft (Word, Excel, Powerpoint), ový klient Gmail, který nahrazuje poštovního klienta Outlook, včetně sdíleného kalendáře Google. Zaměstnanec školy můţe vytvářet dokumenty, které lze sdílet se svými kolegy nebo studenty, kteří je mohou zobrazit nebo upravovat v reálném čase. Ve sluţbě Google Kalendář lze jednoduše skrze Gmail, nebo samostatně, rozesílat a plánovat případné schůzky a úkoly pro všechny zaměstnance. Verze Google Apps pro vzdělávání nabízí i jiné aplikace, které jsou v tomto prostředí vyuţitelné. Společnost Netmail a česká pobočka Google spustila v roce 2012 vzdělávací program pro vysoké a vyšší odborné školy. Cílem je zpřístupnit pro vedení škol informace o vyuţití cloudových technologíí ve vzdělání, v tomto případě Google Apps for Education. Hlavním cílem je také zvýšit úroveň výuky a zeefektivnit provoz a řízení školy. Dle společnosti Google a Netmail nemají vysoké a vyšší odborné školy skoro ţádné informace o cloudovém řešení Google Apps for Eduacation a ve školách chybí příprava studentů a zaměstnanců pro správnou implementaci a pouţívání tohoto řešení. Jsme přesvědčeni, ţe zavedení sluţby Google Apps na českých školách nejen ušetří stamilióny korun, ale také přispěje k lepší spolupráci mezi studenty a profesory. Jednoduché sdílení a spolupráce, velká kapacita, ţádné reklamy nebo spam, to vše přední světové univerzity na této sluţbě oceňují ( ) Díky zabezpečení mohou všichni bez obav tvořit s vyuţitím jakéhokoliv zařízení: počítače, tabletu či telefonu. 29 Kladné zkušenosti ze zahraničí potvrzuje i Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, která začala jako jedna z prvních Google Apps for Education vyuţívat pro svých více neţ studentů a zaměstnanců. Nasazení předcházela informační kampaň, která měla za úkol informovat studenty i zaměstnance na změnu a fungování nové sluţby: Nasazení Google Apps na Přírodovědecké fakultě UK v Praze umoţnilo nasazení moderního prostředí pro spolupráci a organizaci času. Pro vědecké týmy je významná moţnost sdílení informací, komunikace, plánování a také moţnost mobilního přístupu. Pro fakultu jako celek pak nezanedbatelný přínos představuje úspora nákladů na celkové 29 Dostupné z: https://docs.google.com/document/d/1lybkaait9c80gt2e9rgdvllqjvbmlv3hvlni2kbvsi/edit?pli=1 20

21 řešení ve střednědobém horizontu, potvrdil proděkan pro geografickou sekci a IT PřF UK České vysoké školy v cloudu. In: [online] [cit ]. Dostupné z: https://docs.google.com/document/d/1lybkaait9c80gt2e9rgdvllqjvbmlv3hvlni2k-bvsi/edit 21

22 4 Aplikace ve verzi Google Apps pro vzdělávání Společnost Google se snaţí neustále své portfolio sluţeb rozšiřovat. Proto by byl popis desítek aţ stovek 31 jednotlivých aplikací takřka nemoţný. Popisovány proto budou aplikace, které jsou nejpouţívanější a nejlépe vyhovují prostředí vysoké školy. Jedná se o aplikaci Gmail, Google Kalendář, Google Drive, Hangouts a Google Sites. 4.1 Gmail Gmail, neboli Google Mail, je jedna ze základních aplikací v balíčku Google Apps. Dle výzkumu agentury ComScore je Gmail nejvyuţívanějším em na světě. 32 Tento produkt lze vyuţívat skrze webové rozhraní či poštovního klienta a stahovat poštu přes protokoly POP3 nebo IMAP. Součástí Gmailu je i Gmail Labs, který umoţňuje testovat nové nebo experimentální funkce Gmailu. Uţivatel si můţe tyto funkce libovolně zapínat, vypínat a ohodnotit. Tímto experimentem se ujaly důleţité součásti dnešní aplikace, jako je například záloţkování důleţitých zpráv nebo tvorba vlastních klávesových zkratek. Aplikace Google Apps včetně Gmailu jsou naprogramované technologií AJAXSLT framework. Tato pokročilá technologie umoţňuje vyuţít funkce, jako je kontrola překlepů nebo výše zmíněné klávesové zkratky. Aplikace běţí na linuxovém serveru, aktuálně na serveru Google GFE/ Kaţdá ová příloha prochází automatickým testováním na přítomnost virů. Pokud je příloha infikovaná, Gmail se snaţí přílohu od virů vyčistit a otevřít ji jiţ vyčištěnou. Ovšem některé viry, hlavně ve spustitelných a zabalených souborech, nedokáţe odstranit, z tohoto důvodu Gmail zakázal zasílání a přijímání těchto souborů. Zde by mohl nastat problém, protoţe jak studenti, tak zaměstnanci školy mohou svým vyučujícím nebo nadřízeným soubory s těmito formáty zasílat. Gmail umoţňuje vyhledávat zadané výrazy v předmětu, ve zprávě, v umístění nebo také v datu přijetí zprávy. Uţivateli je dále nabízeno filtrování zpráv dle zadaných kritérií, jako je například text ve zprávě, předmět zprávy, adresát apod. Tyto y dokáţe Gmail archivovat, označovat hvězdičkou nebo vytvářet skupiny, do kterých lze rozřazovat jednotlivé kontakty. Zaměstnanec vysoké školy má tedy moţnost rozdělit kontakty dle 31 Google Apps Marketplace. Google Apps Marketplace [online]. [cit ]. Dostupné z: 32 VÁCLAVÍK, Lukáš. Gmail porazil Hotmail i Yahoo. Je teď nejpouţívanějším em světa. In: Cnews.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 33 BLATA, Miloš. Google - sluţba Gmail. In: Etoscomp.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 22

23 svých kritérií, například na zaměstnance jednotlivých kateder nebo studenty jednotlivých oborů. Jako poslední novinka společnosti Google je automatické rozdělování zpráv ze sociálních sítí, promo zpráv, aktualizací a fór do speciálních sloţek. Google u své e- mailové sluţby vynalezl automatické ukládání zpráv, které zabraňuje ztrátě důleţitých dat uţivatele. Google také nabízí tzv. Rich Textové formátování, které uţivatelům umoţňuje měnit velikost a barvu písma, odsazení, citace či zarovnání textu. Tato funkce je jiţ ve většině jiných ových sluţeb běţná, ale zaměstnanci nabízí způsob, jak zdůraznit důleţité prvky ové zprávy. Obrázek 3: Rozhraní ového klienta Gmail V roce 2013 prošel Gmail změnami, které usnadní práci s přílohami. Přílohy lze prohlíţet přímo v Gmailu, aniţ by ho uţivatel musel opustit. Příloha lze rovnou stáhnout na Disk Google a sdílet s ostatními kolegy nebo studenty. Dále lze díky Disk Google odesílat soubory o velikosti aţ 10 GB. Do Gmailu byla také integrovaná nová sluţby Hangouts, která nahradila sluţbu Google Talk. Uţivatel má tak k dispozici Instant Messenger, díky kterému můţe komunikovat se všemi zaměstnanci školy, kteří mají účet v Google Apps. Porovnání specifikace dle jednotlivých verzí nabízí tabulka č.1 v příloze. 23

24 4.2 Google Calendar (Kalendář Google) Kalendář umoţňuje zaměstnancům plánovat důleţité schůzky a sdílet kalendář a události s ostatními. Grafické prostředí je podobné klasickému stolnímu kalendáři. Podobné rozhraní vyuţívá i známý kalendář v Microsoft Outlook nebo ical. Prostředí aplikace je navrţeno tak, aby uţivatel mohl pohodlně drag and drop přemisťovat události ze současného data na jiný, bez nutnosti otevírat stávající nebo nový list. Zaměstnanec vysoké školy si proto můţe zvolit reţimy týdenní či měsíční agendy pro dlouhodobé nebo krátkodobé plánování jeho aktivit nebo aktivit kolegů. Obrázek 4: aplikace Kalendář Google Zdroj: Nástroje pro vaše zaměstnance. In: Google Apps pro firmy [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.google.com/intx/cs/enterprise/apps/business/products.html Google kalendář přináší klientům stejné výhody jako celý cloud computing. Uţivatel můţe kalendář vyuţívat a editovat z libovolného místa, pokud má připojení k internetu. Kalendář také podporuje jiţ formáty kalendářů Microsoft Outlook a ical, případný import těchto formátů je tedy moţný. Při sdílení kalendářů si zaměstnanec můţe vybrat, zda bude jeho kalendář pouze pro čtení (uţivatelé nemohou obsah editovat), nebo veřejný s úpravami, kde mohou ostatní údaje měnit či přidávat. 34 Jako příklad lze uvést pedagoga na vysoké škole, který plánuje zkoušku pro své studenty. Je naplánovaná zkouška k určitému datu. Pedagog si vyhrazuje na zkoušku půl hodiny. Studenti dostali do 34 Calendar Help. Support Google [online] [cit ]. Dostupné z: https://support.google.com/calendar/?hl=en# 24

25 kalendáře volný přístup a kaţdý se mohl napsat na určitý čas dne. Samozřejmostí je propojení Gmailu s kalendářem. Lze hromadně odeslat pozvánku, kterou uţivatelé mohou, nebo nemusí přijmout. Kalendář můţe být jednoduše integrován do webových stránek. Pokud je takto kalendář na webové stránky umístěn, zaměstnanci i studenti mají přehled o plánovaných školních akcích nebo o důleţitých datech přímo na webových stránkách školy. 4.3 Google Drive (Disk Google) Další sluţbou z řady Google Apps, kterou lze vyuţít na vysoké škole, je Google Drive (Disk Google). Uţivatelům slouţí pro synchronizaci, sdílení, ukládání a editaci souborů. Sluţba do této verze byla nasazena aţ v roce 2012 a nahradila sluţbu Google Docs (Dokumenty Google), která je nyní do Disk Google integrována. Nahrávat lze nejenom dokumenty, ale také fotky, videa a ostatní soubory. Nově je do Google Drive přidána funkce OCR, která automaticky rozpozná objekty na obrázcích a text v naskenovaných dokumentech. Zaměstnanec můţe v případě nutnosti velice rychle přistupovat a upravovat text bez nutnosti manuálního přepisování. Ke svým souborům se uţivatel dostane přes svůj webový prohlíţeč nebo přes aplikaci Google. Ta je potřebná pro automatickou synchronizaci. 35 Obrázek 5: Administrační rozhraní Google Drive 35 Disk Google. Google Disk [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.google.com/intl/cs/drive/about.html 25

26 Zdroj: Nástroje pro vaše zaměstnance. In: Google Apps pro firmy [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.google.com/intx/cs/enterprise/apps/business/products.html Jak jiţ bylo zmíněno, součástí Google Drive je nyní Google Docs (Dokumenty Google), které můţe zaměstnanec vysoké školy vyuţít společně s Gmailem nejčastěji, neboť kompletně nahradí klasické kancelářské desktopové programy, se kterými pracuje ve škole dennodenně. Tento webový kancelářský online balík umoţňuje uţivatelům vytvářet a upravovat dokumenty v reálném čase. Výhodou je sdílení těchto dokumentů s ostatními zaměstnanci, kteří mají ihned přístup k upravené verzi. Zaměstnanec můţe uloţit dokumenty v různých formátech (Microsoft Office formáty, ODF, PDF, HTML, RTF). Dokumenty jsou automaticky ukládány na serverech Google, aby se předešlo ztrátě dat. Výhodou je ukládání historie a revize jednotlivých uloţených verzí. Zaměstnanec školy musí ovšem počítat s omezením velikosti Google dokumentů. V dokumentech nesmí být překročeno znaků, bez ohledu na počet stran a velikost písma. V tabulkových procesorech je maximum buněk, s maximálně 256 sloupci na listu. Maximální velikost prezentace můţe být 50 MB, coţ odpovídá zhruba 200 snímkům. 36 Do Google Drive byly přidány ke stávajícím moţnostem Google Docs dva nové prvky. Uţivatel můţe vyuţít aplikaci podobnou Windows programu Malování a také online creator na formuláře. V beta verzi byl také vydán speciální plugin na platformě HTML 5, který dovoluje uţivatelům prohlíţet dokumenty i v offline reţimu, proto v případě absence internetu můţe zaměstnanec školy k souborům a dokumentům přistupovat neomezeně. Zaměstnanec školy můţe v Google Drive vyuţívat tyto formáty souborů: Image files (.JPEG,.PNG,.GIF,.TIFF,.BMP) Video files (WebM,.MPEG4,.3GPP,.MOV,.AVI,.MPEGPS,.WMV,.FLV) Text files (.TXT) Markup/Code (.CSS,.HTML,.PHP,.C,.CPP,.H,.HPP,.JS) Microsoft Word (.DOC and.docx) Microsoft Excel (.XLS and.xlsx) 36 Google Docs, Sheets, and Slides size limits. In: Disk Help [online] [cit ]. Dostupné z: https://support.google.com/drive/answer/37603?hl=cs 26

27 Microsoft PowerPoint (.PPT and.pptx) Adobe Portable Document Format (.PDF) Apple Pages (.PAGES) Adobe Illustrator (.AI) Adobe Photoshop (.PSD) Autodesk AutoCad (.DXF) Scalable Vector Graphics (.SVG) PostScript (.EPS,.PS) Fonts (.TTF,.OTF) XML Paper Specification (.XPS) Archive file types (.ZIP and.rar) Google Hangouts Google Hangouts (v překladu Setkání) je Instant Messenger a videochat integrovaný do sluţby Gmail. Tento messenger se podobá jiným známým aplikacím, jako jsou například ICQ, QIP, Miranda, Skype, chat Facebooku nebo XMPP. Od roku 2013 Hangouts nahradil doposud vyuţívanou sluţbu Google Talk. Zaměstnancům školy umoţňuje vytvořit rozhovory mezi dvěma nebo více uţivateli, tudíţ uţivatel nemusí mít otevřených více oken a zároveň můţe hovořit kaţdý s kaţdým v rámci připojené skupiny. Zaměstnanci mají také moţnost vytvořit virtuální videokonferenci, například poradu. Připojeno můţe být aţ 10 uţivatelů, vysílat rozhovory lze i pro další pasivní účastníky. 37 View images, videos, documents, and other files in Drive. In: Disk Help [online] [cit ]. Dostupné z: https://support.google.com/drive/answer/ ?hl=cs 27

28 Obrázek 6: Google Hangouts ve sluţeb Gmail Zdroj: Google Hangouts. In: Google plus [online]. [cit ]. Dostupné z: 4.5 Google Sites (Weby Google) Sluţby Weby Google umoţňují zaměstnancům školy vytvářet webové stránky bez znalosti programování. Webové stránky připomínají známý wiki systém a jsou vytvořeny tak, aby umoţňovaly zaměstnancům skrze stránky sdílet pro ostatní zaměstnance, popřípadě studenty, různé druhy souborů. Zaměstnanec můţe také nastavit přístupová práva jen pro některé uţivatele. Weby Google mají velké mnoţství omezení. Na výběr je nemalé mnoţství témat, ale s grafickými návrhy si jiţ nemůţete dále hrát. Chybí-li přístup k CSS, není moţné šablonu ţádným způsobem upravit. Další nevýhodou je malé mnoţství pluginů a widgetů KUNZ, Martin. Google Sites vaše silná (firemní) stránka. In: Computerworld.cz [online] [cit ]. Dostupné z:

Identifikátor materiálu: ICT-3-16

Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Cloudové technologie Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí Cloudové technologie.

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-14

Identifikátor materiálu: ICT-3-14 Identifikátor materiálu: ICT-3-14 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Offline a online komunikace po sítích Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

Případová studie. Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně.

Případová studie. Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně. Případová studie Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika Odvětví: Energetika, virtuální operátor Profil zákazníka:

Více

Cloud Computing. ekonomický pohled a trendy. J. Vrzal, verze 0.9

Cloud Computing. ekonomický pohled a trendy. J. Vrzal, verze 0.9 Cloud Computing ekonomický pohled a trendy J. Vrzal, verze 0.9 Trh cloudů (dle společnosti Gartner, 2012) Růst o 19,6 % až na 109 miliard amerických dolarů. Podíl jednotlivých služeb: 1.BPaaS (Business

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a, R o k y c a n y, Č e c h o v a 4 0 337 01 Rokycany, tel.: 371723255, 777484 951, e-mail: zvs.rokycany@quick.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT PLÁN ŠKOLY Platnost

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

2. Nízké systémové nároky

2. Nízké systémové nároky FIREMNÍ ŘEŠENÍ ESET firemní řešení 1/6 Při každodenním používání bezpečnostního softwaru jsou nejdůležitější jeho vlastnosti. V ESETu si myslíme, že firemní řešení má být rychlé a snadno spravovatelné.

Více

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365 SPECIFICKÉ IT KURZY Specifické IT kurzy jsou určeny uživatelům, kteří jsou z nejrůznějších důvodů (výměna počítače, změna firemní politiky) nuceni přejít na odlišný software, než s jakým byli dosud zvyklí

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

BRATŘÍ VENCLÍKŮ. ICT Plán školy

BRATŘÍ VENCLÍKŮ. ICT Plán školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ VENCLÍKŮ ICT Plán školy pro roky 2016/2017 2017/2018 Praha 2016 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Úvod... 3 3 Stávající stav... 3 3.1 Počet tříd, žáků a pedagogických pracovníků...

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Hlavní rozdíly lokálního informačního systému pro knihovny a webového řešení Software jako služba. Osnova prezentace Vysvětlení základních pojmů

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Case Study google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Kdo je centrum holdings Původně jeden z prvních internetových portálů v Česku, dnes mediální společnost působící také na Slovensku

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft Případové studie a kulatý stůl Dalibor Kačmář, Microsoft Případová studie využití Microsoft Azure společnosti Ness Akviziční systém společnosti Cofidis Vysoká dostupnost celého řešení Zeštíhlení IT oddělení

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: cesta k úspoře nákladů Kterých témat se case study týká? Vladimír Peták vedoucí IT Grand Princ Media Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů

Více

Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007

Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007 Nasazení Microsoft Exchange Server 2010 a migrace z Microsoft Exchange Server 2007 Společnost AVE CZ nepoužívá nejmodernější technologie nejen ve svém oboru odpadového hospodářství, nýbrž i ve své IT infrastruktuře.

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Přechod na virtuální infrastrukturu

Přechod na virtuální infrastrukturu Přechod na virtuální infrastrukturu Tomáš Halman, ANECT a.s. Virtualizace 4. 3. 2009, Praha Obsah prezentace Virtualizace s VMware Infrastructure (obecné přínosy) Případová studie implementace pro dceřinou

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Název materiálu: Open Office

Název materiálu: Open Office Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-20

Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Kancelářské balíky a grafické editory Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí programové

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

LibreOffice pro firmy a státní správu

LibreOffice pro firmy a státní správu LibreOffice pro firmy a státní správu 1 Kontakt Drahomír Rybníček drahomir.rybnicek@pchelp.cz PC HELP, a.s. www.pchelp.cz www.bopen.cz 2 PC HELP Speciální aplikace vývoj na zakázku, b.open HeO - ERP QI

Více

Vize. Thang Do. Adam Papoušek.

Vize. Thang Do. Adam Papoušek. Vize Thang Do dothang@fel.cvut.cz Adam Papoušek papouada@fel.cvut.cz 1 Základní informace... 3 2 Zainteresované osoby a instituce... 3 2.1 Zákazník... 3 2.2 Dodavatel... 3 2.3 Uživatelé systému... 3 3

Více

Radek Hulán F-ART AGENCY s.r.o.

Radek Hulán F-ART AGENCY s.r.o. F-ART AGENCY s.r.o. http://hulan.cz/ Prezentace ke stažení pro PowerPoint 2007 (nebo PDF): http://hulan.cz/d/webexpo.ppsx (4MB) 1. Potřeba současnosti - synchronizace a přístup k informacím odkudkoliv

Více

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk Anotace: Příspěvek se zabývá rozvojem informačních a komunikačních technologií se zaměřením na trendy technického a programového

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE Jiří Vaněk, Jan Jarolímek Anotace: Příspěvek se zabývá hlavními trendy rozvoje programů pro

Více

Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring

Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring Přehled sluţby Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring Tato sluţba poskytuje sluţby Remote Infrastructure Monitoring (dále jen sluţba RIM, sluţba nebo sluţby ) v souladu s podrobným

Více

Práce na dálku (z domova) prakticky

Práce na dálku (z domova) prakticky Práce na dálku (z domova) prakticky Ing. Radka Nepustilová konzultantka společnosti Idealine Solutions Telefon: 602 666 336 Email: radka.nepustilova@workline.cz Weby: www.workline. cz www.webinare. cz

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

NÁCHOD JIHOČESKÝ KRAJ ING. PETR VOBEJDA

NÁCHOD JIHOČESKÝ KRAJ ING. PETR VOBEJDA JIHOČESKÝ KRAJ ING. PETR VOBEJDA INFORMACE Z JIHOČESKÉHO KRAJE 1. Krajská digitalizační jednotka 2. Implementace vnitřní integrace úřadu 3. Bezpečnostní politika 4. WiFi síť Krajská digitalizační jednotka

Více

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY. Technická specifikace

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY. Technická specifikace Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VYBUDOVÁNÍ IT INFRASTRUKTURY Technická specifikace Zpracovatel: Ivo Šicner, odbor vnitřní správy MěÚ Jindřichův Hradec Březen 2015. Registrační číslo

Více

Prezentace uvádí výčet poštovních programů, základní postupy při jejich využívání.

Prezentace uvádí výčet poštovních programů, základní postupy při jejich využívání. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu Milan Leszkow CTO INTERNET CZ, a. s. Květen 20, 2013 Cloud Computing Charakteristika Používání a správa výpočetních zdrojů (HW,SW) poskytovaných jako

Více

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 2017-2018) Současný stav (k 1.9.2017) 1. Počty a stavy počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 speciální PC třídy (počítačové učebny) 2 učebny s PC a dataprojektorem 22 učebny vybavené dokumentovou

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management Enterprise Mobility Management Množství různých typů a celkové počty mobilních zařízení, pomocí kterých jsou dostupná firemní data, se neustále zvyšují. To na jedné straně zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců,

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více