Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D. Praha Duben, 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Bc. Martin Begala

3 Anotace Tato diplomová práce se zabývá návrhem infrastruktury ICT pro konkrétní společnost. Na základě analýzy současného stavu společnosti je navrhována hardwarová a softwarová ICT infrastruktura včetně finančních kalkulací a následně je posuzována ekonomická návratnost investic. Klíčová slova Hardware, software, ICT infrastruktura, analýza, návrh, finanční kalkulace, ekonomická návratnost investic. Annotation This thesis deals with the design of the ICT infrastructure for a particular company. Based on the analysis of the current state of the company is proposed hardware and software ICT infrastructure including financial calculations and consequently is judged the economic return on investment. Key Words Hardware, software, ICT infrastructure, analysis, design, financial calculations, the economic return on investment.

4 Poděkování Děkuji vedoucímu diplomové práce panu Ing. Vladimíru Benešovi, Ph.D. za odborné vedení a rady, které mi velmi pomohly při zpracování této práce.

5 OBSAH 1 ÚVOD POPIS PODNIKU Hlavní činnosti firmy Hlavní podnikové výrobní procesy Současný stav ICT ve společnosti TEORETICKÁ ČÁST SWOT analýza ICT Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příleţitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) PRAKTICKÁ ČÁST I Důvody pro outsourcing Význam outsourcingu Rozdělení procesu outsourcingu Strategická analýza funkčních oblastí Vytěsněné funkční oblasti Definice rozhraní podnik/poskytovatel Výběr poskytovatele Transformace funkční oblasti Řízení vztahu zadavatel poskytovatel Řízení IT sluţeb a infrastruktury

6 5 PRAKTICKÁ ČÁST II Cloud sluţby společnosti Microsoft Privátní cloud Microsoft Windows Zabezpečení Windows Intune Office Plány předplatného Porovnání plánů Office Microsoft Office 365 Small Business Prémium Plán Office 365 Small Business Premium Nástroje Office Bezplatná zkušební verze Vyhodnocení návrhu ČASOVÁ A FINANČNÍ KALKULACE Ekonomické hodnocení ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

7 1 ÚVOD Informační a komunikační technologie se od svého vzniku během relativně krátké doby rozšířily do mnoha odvětví lidských činností, ve kterých našly široké moţnosti uplatnění. Můţeme se tak s nimi setkat v naprosté většině všech podniků, ve kterých jsou informační a komunikační technologie hojně vyuţívány. Např. v podobě elektronické pošty, sdílení dat, komunikace prostřednictvím internetu a mobilních telefonů. Podobně jako v jiných oborech, tak i v oblasti školství ICT začaly na českých školách nahrazovat dřívější výpočetní techniku. Lépe popisují současnou realitu, kdy informace jsou s komunikací takřka nerozlučně spjaty. Všechny tyto funkce musí být nějakým způsobem realizovány. Právě problematikou realizace těchto sluţeb se zabývá tato práce, která má jako předmět zadání: Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní podnik. ICT infrastruktura je jeden z nejdůleţitějších strategických zdrojů, které musí kaţdá organizace řídit. Úkolem ICT je poskytovat svým uţivatelům funkčnosti, které potřebují jako podporu svých firemních procesů zejména prostřednictvím informačních systémů. Kvalita systémů ICT je zásadní pro sběr, analýzu a šíření informací napříč celou organizací. Je to jeden z důvodů, proč by měla kaţdá organizace investovat dostatečné úsilí do jejich návrhů, plánování a řízení, aby tak mohla dosáhnout co největší přidané hodnoty ICT jako takové. Cílem této práce je navrhnout na základě analýzy současného stavu hardwarovou a softwarovou ICT infrastrukturu v konkrétní společnosti a posoudit ekonomickou návratnost investic. Jak je z obsahu patrné, diplomová práce má dvě stěţejní části. Teoretickou a praktickou. Teoretická část této práce je ve formě analýzy. Analýza popisuje současný stav ICT v dané společnosti, tj. veškeré hardwarové a softwarové vybavení a jsou zde uvedeny silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby (SWOT analýza). 8

8 Praktická část je rozdělena na dvě kapitoly. V první kapitole je popsán význam a proces outsourcingu a jeho průběh rozhodování určité funkční oblasti. V druhé praktické části se budu věnovat návrhu nového řešení infrastruktury ICT ve společnosti. Poslední části této kapitoly se zabývám vyhodnocením návrhu a hlavními přínosy pro podnik. Závěrem této praktické části shrnu velmi stručně finanční kalkulaci a posoudím ekonomickou návratnost investic. 9

9 2 POPIS PODNIKU V první kapitole své diplomové práce popisuji společnost, ve které budu navrhovat a realizovat změnu ICT. Je zde popsána základní historie a vývoj celé společnosti. Druhá část této kapitoly popisuje hlavní procesy a činnosti výrobní jednotky. V dalších kapitolách jsou tyto činnosti a procesy podrobně popsány a rozděleny na výrobní a nevýrobní. Závěrem této kapitoly se budu zabývat popisem současného stávajícího stavu ICT ve společnosti. Seznámení s podnikem Společnost VAO s.r.o. (dále jen společnost) zaloţili pracovníci bývalého stavebního výrobního druţstva LISTAV Liberec v polovině roku Společnost se specializuje na odvodnění mostů v převáţné většině vlastními systémy s pouţitím nerezových, sklolaminátových a litinových trub, které se postupně ve společnosti vyvíjely a zdokonalovaly. Kromě odvodnění mostů se společnost zabývá speciálním vybavením mostních objektů, jako jsou zádrţné systémy (svodidla a zábradlí), protihlukové stěny s výplněmi z bezpečnostního skla nebo plexiskla a jiné převáţně ocelové konstrukce (revizní lávky, kabelové lávky ap.). Společnost dále provádí jádrové vrtání a výrobu např. římsových kotev včetně montáţe. Zkušení zaměstnanci firmy mají v minulosti za sebou odvodnění mostů a ostatní práce na mostních objektech v počtu několika set. Odvodnění mostů největších mostních konstrukcí je nejlepší vizitkou společnosti. Společnost je drţitelem certifikátu ISO 9001:2009, ISO a EN V říjnu 2002 byl systém managementu jakosti pro provádění a rekonstrukce silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích certifikován společností Stavcert spol., s.r.o. Praha dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a následné re-certifikován dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Kontrolní audity probíhají kaţdý rok. 10

10 Mezi poslední největší projekty patří: přeloţka silnice I/7, Vysočanská radiála Praha, R6 Tisová Kamenný Dvůr, obchvat Opatovice nad Labem, D Trmice Krásný Les, rekonstrukce mostu estakáda I/13 Děčín, Přeloţka silnice I/14, Liberec Kunratická, západní okruh kolem Prahy propojení D5 s D1, Rekonstrukce dálničního úseku R6, Sokolov Tisová, Stavba dálnice D3, D8 Lovosice. Mezi nejvýznamnější stavby odvodnění drážních objektů od r po současnost patří: odvodnění ocelového ţelezničního mostu v Chebu DN150 s korozivzdorné oceli v jakosti DIN , odvodnění mostu přes ţeleznici v Zábřehu na Moravě, korozivzdorné odvodnění DN200, v jakosti , odvodnění ţelezničního mostu v Aši korozivzdorné odvodnění DN200 (objednatel: SSŽ a.s. OZ 09 Praha) materiál v jakosti Hlavní činnosti firmy Jak uţ bylo zmíněno na začátku této kapitoly, v současné době hlavní činností společnosti je odvodnění mostů v převáţné většině vlastními systémy s pouţitím nerezových, sklolaminátových a litinových trub. Jelikoţ všechny procesy a jejich činnosti související s provozem společnosti jsou na chodu, dostupnosti a kvalitě ICT závislé Hlavní podnikové výrobní procesy Podnikové výrobní procesy ve společnosti jsou rozděleny na výrobní a nevýrobní. Výrobní procesy Činnost, při níţ se uskutečňuje soubor pracovních, technologických a přírodních procesů, které mění tvar a kvalitu vstupního materiálu. Ve společnosti jsou rozděleny do těchto hlavních činností: příprava materiálu: řezání, pálení a obrábění, prefabrikace, montáţ: sestavení, svařování, 11

11 výstupní kontrola, předávací dokumentace. Nevýrobní procesy Soubor působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy. Nevýrobní procesy jsou většinou podpůrné, doplňující procesy, které pomáhají uskutečnit výrobu produktu a jeho odbyt. Ve společnosti jsou prováděny tyto procesy: Administrativní procesy Administrativní procesy jsou dobře strukturované, pouţívají standardizované formuláře a jsou do nich zapracovány poţadavky z legislativy, směrnice, příručky, návodky, technologické postupy, seznamy a plány. Procesy návrhu a vývoje produktu Procesy návrhu a vývoje produktu jsou koordinovaná uplatnění zdrojů, jako jsou lidé, materiál, stroje a zařízení, finance. Obrázek č. 1: Základní prvky procesu, návrhu a vývoje produktu Zdroj: 12

12 HR Zajištění personálních zdrojů v souladu s platnou legislativou, rozvoj zaměstnanců, interní a externí školení, jazykové kurzy. Finance a controlling Zajištění finančních zdrojů, finanční plánování a kontrola nákladů společnosti. Procesy údržby Procesy údrţby slouţí pro identifikaci zařízení pro klíčové procesy údrţby, poskytují zdroje jak pro preventivní, tak i pro údrţbu po poruše strojů/zařízení a napomáhají vybudovat účinný systém komplexní produktivní údrţby. Nákupní procesy Nákupní procesy zajišťují materiálové vstupy výrobní i nevýrobní. Servisní procesy Servisní procesy se bezprostředně dotýkají všech fází implementace a provozu, jejich předem stanovená a smluvně zajištěná kvalita a rozsah významně ovlivňují efektivitu provozu. Zákaznické procesy Tento interní řídící proces musí zajistit dlouhodobé vztahy se zákazníky, kteří pomohou realizovat růstovou strategii podniku. Lze je rozdělit na výběr zákazníků, získání zákazníků, udrţení zákazníků a zlepšení vztahů se zákazníky. Logistické procesy Příjem materiálů a doprava výrobků k zákazníkům, vnitropodniková logistika (zásobování skladů materiálem). Předvýrobní procesy Jednou z aktivit pro manipulaci rizik předvýrobních procesů je plánování. Plánování je jedním ze tří základních procesů: plánování, řízení a zlepšování. 13

13 Procesy plánování výrobku Jsou zaloţeny na posloupnosti činností od prvotního určení zákazníků a jejich potřeb přes transformaci těchto potřeb do měřitelných parametrů výrobků a procesů aţ do koncového zajištění způsobilosti procesu a převodu poţadavků do výrobních instrukcí. Kvalita O kvalitě nelze jen hovořit, kvalitu nutno realizovat a systémově řídit. Kaţdý jednotlivý pracovník má stanoveny své pravomoci a odpovědnosti v realizačním procesu. Systém kvality nepředstavuje nic jiného neţ perfektně promyšlený, řízený a dokumentovaný systém, kde jsou jasně definovány odpovědnosti a pravomoci, stanoveny postupy všech procesů, důsledně prováděny a dokladovány kontroly, průběţně stanovována a ověřována opatření ke zlepšení úrovně kvality. Marketingové procesy Obecně můţeme rozlišit dvě hlavní etapy, etapu přípravy výzkumu a etapu realizace výzkumu. Přípravná fáze zahrnuje kroky, které vedou k vytvoření předpokladů pro zahájení jeho realizace. Jsou to: definování problému, který má být řešen, specifikace potřebných dat a definice zdrojů dat. A kaţdý proces je nutné umět řídit tak, aby nedocházelo k chybám, ztrátě financí a důvěry zákazníků. Obrázek č. 2: Funkcionální organizační struktura společnosti Zdroj: Vlastní úprava 14

14 2.2 Současný stav ICT ve společnosti Společnost má tři útvary: úsek řízení kvality, výrobní úsek, ekonomický úsek. Celkový počet zaměstnanců je 15 pracovníků. Pět pracovníků THP, jeden IT pracovník a devět pracovníků dělnických profesí. Společnost má předem stanovená pravidla pro jaké úseky pořizovat hardware a software. Pracovní stanice jsou konfigurovány nebo definovány dle jejich vyuţití. V případě notebooku byl výběr specificky omezen s určenými poţadavky konfigurace. Jiná pravidla ve společnosti stanovena nebyla. Ve společnosti je celkem 12 pracovních stanic s průměrným stářím 4 let. Nejdéle provozovaná stanice je starší 6 let a více neţ 50% PC je starší neţ 4 roky. SOUČASNÝ STAV Software Společnost vyuţívá pro všechny pracovní stanice standardní OS Windows XP Profesionál 32 bit s MS Office. Vyuţívaný operační systém je velmi komplexní software. Samotné MS Office pro společnost není moc k uţitku, ale v kombinaci s Windows, který pro MS Office připraví příslušné prostředí, společnost získává vhodný nástroj pro zprávu dokumentů v elektronické podobě (textové dokumenty, tabulky, y atd.). Např.: Výrobní úsek je rozšířen prohlíţečem DWG AutoCAD Lite. Zhruba v polovině letošního roku 2014 přijde definitivní konec podpory Windows XP ze strany Microsoft. Ukončení podpory má přímý vliv na bezpečnost operačního systému, potaţmo kancelářského balíku. V případě, ţe bude objevena chyba, mohou ji hackeři dle libosti zneuţít. Ţádné záplaty totiţ nebudou vývojáři jiţ vydávat. Stejně tak uţ nebudou vycházet nové aktualizace ovladačů, coţ můţe mít vliv na funkčnost s novými periferiemi. Díky stále velkému podílu téměř 40 % počítačů je stále provozováno na Windows XP se počítače bez záplat pochopitelně stanou lákadlem pro kyberlumpy, kteří mají stále v záloze mnoţství zranitelnosti, které po ukončení podpory jiţ nikdy nebudou ve Windows XP opraveny. Počítače bez záplat budou v podstatě nechráněny. [11] 15

15 Někdo můţe namítnout, ţe antivir přece počítač musí ochránit, nicméně toto tvrzení nelze v ţádném případě povaţovat za správné, protoţe antivir sám o sobě rozhodně není všemocný a trhlinou v operačním systému můţe projít kdejaká potvora bez povšimnutí. Populární operační systém XP je podle zástupců amerického softwarového giganta také náchylnější k nejrůznějším počítačovým hrozbám, a to nejen kvůli ukončení podpory. Riziko je aţ šestkrát vyšší neţ u poslední generace osmiček, coţ dokládá zpráva Security Inteligence Report 15, která analyzuje informace o počítačových hrozbách více neţ miliardy počítačů po celém světě. Cestou z případných problémů pro společnost je nákup novějšího operačního systému Windows. Uvažovat lze o pořízení Windows 7 nebo Windows 8.1 oba systémy se nabízí v několika variantách. [11] Elektronická pošta Elektronická pošta nebo její část elektronická zpráva ( ) je dalším nezbytným prvkem vyuţívaným ve společnosti. Kaţdá pracovní stanice má svojí schránku. Zabezpečení Základním pravidlem, jak chránit svoje data, je především uţivatelská opatrnost. Antivirový software byl vţdy zakoupen k pracovní stanici samostatně. Aktualizace byla zpravidla k dispozici prostřednictvím sluţeb pravidelného odběru u dodavatele antivirového programu. Zálohování - lokální data na pracovních stanicích nejsou automaticky zálohována. Kaţdý uţivatel pracovní stanice je zodpovědný si svá data zálohovat. Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů prostřednictvím kabelů, telefonní linky, optického vlákna (nebo jiným způsobem) tak, aby byly schopny vzájemné komunikace. Komunikace po těchto sítích je standardizována a popisována v referenčním modelu ISO/OSI, který se skládá ze sedmi vrstev. Tyto sítě vznikají pomocí aktivních prvků a přenosových médií. Tato média se dají rozdělit na metalická, optická a mikrovlnná. Za největší počítačovou síť můţeme označit internet. V jiných společnostech je počítačová síť sluţbou. Například typická lokální síť, která propojuje jen několik pracovních stanic v jedné kanceláři. I tam má smysl a můţe přinášet velký uţitek. Například menší lokální sítě LAN (local area network). Bohužel ve společnosti lokální síť nebyla zavedena. 16

16 3 TEORETICKÁ ČÁST Obsahem druhé části diplomové práce je vlastní SWOT analýza oddělení ICT společnosti. Jsou zde uvedeny silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby tak, jak je vnímá IT pracovník společnosti. 3.1 SWOT analýza ICT SWOT analýza je velmi pouţívaná metoda, pomocí které se dají identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příleţitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), které se vztahují k určité společnosti, procesu, činnosti, nebo také například určitému záměru. Je to metoda, které mnozí vyčítají nejednoznačnost výstupů, neboť všechny čtyři oblasti nejsou zcela jednoznačně kvantifikovány a jedná se tedy pouze o názor určité skupiny pracovníků, kteří se na této analýze podílejí. Není tedy mnoţné vytvářet SWOT analýzu od stolu jedním z pracovníků, ale je vţdy vhodný k jejímu hodnocení vyuţívat metodu brainstormingu (technika, která ve skupině generuje množství nápadů vychází tedy i ze zkušeností účastníků). Metoda byla vyvinuta jako výstup projektu, který vedl v šedesátých letech 20. století na Stanfordově univerzitě Albert Humphrey. Obrázek č. 3: Schéma SWOT analýzy Zdroj: Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT 17

17 Vnější prostředí Vnitřní prostředí Vzhledem k tomu, ţe SWOT analýza je velmi univerzální a jednou z nejpouţívanějších analytických technik, je její vyuţití v praxi velmi široké. Úkolem SWOT analýzy je, aby přiměla manaţery a zaměstnance organizace se nad těmito prvky zamyslet. Na základě informací od zaměstnanců napříč všemi odděleními zde prezentuji výstupy z tohoto dotazování. Jak jiţ bylo popsáno a zobrazeno výše, jedná se o silné a slabé stránky, které vycházejí zevnitř společnosti a příleţitosti a hrozby, které jsou dány vnějším prostředím, které ovlivňuje společnost z vnějšku. Analýzou výstupů ze SWOT chci dát směr moţnému řešení změn v ICT oblasti. Tabulka č. 1: SWOT analýza IT oddělení Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) přizpůsobivost ke společnosti, výkonný management a pracovníci, konkurenční výhoda produktu, týmová spolupráce, ochota se vzdělávat, Příležitosti (Opportunities) grantové programy, dotační tituly, chyby konkurence, spolupráce podniků, spolupráce se školami, strategie ICT v rámci společnosti, malá podpora inovacím v oblasti ICT u vedení společnosti, malá pruţnost při nákupu potřebných technologií HW i SW, ţivotnost HW, nízká gramotnost v oblasti IT u zaměstnanců na dělnických pozicích, Hrozby (Threats) ukončení podpory od výrobce SW v případě výběru nevhodného SW, ekonomické a politické změny společnosti, nevhodný výběr poskytovatele cloudových řešení, přístup další konkurence s nízkými cenami konkurenčních produktů. Zdroj: Vlastní úprava 18

18 3.1.1 Silné stránky (Strenghts) přizpůsobivost ke společnosti, výkonný management a pracovníci, konkurenční výhoda produktu, teamová spolupráce, ochota se vzdělávat. Pracovníci IT jsou seznámeni se strategií společnosti a maximálně se snaţí jí podporovat. Vzájemný vztah zaměstnance s přímým nadřízeným je základem loajality a vzájemné oddanosti ke společnosti tak, aby nebyl omezen provoz. Konkurenční výhoda je stále významnou schopností podniku, kterou udrţuje dlouhodobě a tak má náskok před konkurencí. Teamová spolupráce je dána specifickou kvalitou vztahů mezi členy týmu a vyuţitím těchto vztahů formou těsné týmové spolupráce. Rozšiřující vzdělání pro IT oddělení zahrnuje kritérium hodnotící ochotu dále se vzdělávat, protoţe obor, ve kterém působí, se neustále vyvíjí a vţdy bude nutnost učit se něčemu novému. Proto team oddělení IT je ochotný se vzdělávat a rozvíjet Slabé stránky (Weaknesses) strategie ICT v rámci společnosti, malá podpora inovacím v oblasti ICT u vedení společnosti, malá pruţnost při nákupu potřebných technologií HW i SW, ţivotnost HW. Mezi slabé stránky je moţné zařadit nepřítomnost strategie ICT ve společnosti, kde ne všichni členové vrcholového vedení vnímají ICT technologie pozitivně a spíše jsou pro ně dalším nepotřebným nákladem. Současně také díky nejednotnosti nákupu ICT technologií je v současné době roztříštěnost v pouţívání dané techniky a SW, kdy byly nakupovány HW produkty dle aktuálních potřeb bez dotazu na moţnost provázání například i do výrobních procesů, včetně různorodého nákupu SW vybavení, kdy mnohé tyto SW produkty spolu neumí komunikovat. V neposlední řadě také velmi nízká gramotnost uţivatelů z řad dělnických profesí a řídícího managementu (mistři) a středního managementu, který do současnosti preferuje především přímé řízení s papírovými výstupy. 19

19 3.1.3 Příleţitosti (Opportunities) grantové programy, dotační tituly, chyby konkurence, spolupráce podniků, spolupráce se školami. S ohledem na vývoj společnosti, která se bez rozvoje ICT technologií nemůţe posunout k efektivnějšímu řízení, je moţné hledat příleţitosti v získání finančních prostředků z vyhlašovaných grantových programů, dotačních titulů Evropských fondů, kde je moţné získat finanční prostředky nejen na nákup nových technologií, ale i na školení a rozvoj personálu. Příleţitostí také mohou být chyby konkurence, které zpomalí svůj růst, a tím dají společnosti delší časový úsek na rozvoj ICT technologií. Další příleţitostí mohou být spolupráce mezi podniky v oboru nebo i mimo obor, kde je moţné vyuţívat například benchmarkingu a tak přicházet k řešením bez dlouhého bádání. Moţnou příleţitostí se také můţe stát spolupráce se školami, kde oboustranně výhodnou spoluprací získají jak dané školy, tak i společnost Hrozby (Threats) ukončení podpory od výrobce SW (viz Windows XP v případě výběru nevhodného SW), ekonomické a politické změny společnosti, nevhodný výběr poskytovatele cloudových řešení, přístup další konkurence s nízkými cenami konkurenčních produktů. Hrozbami pro společnost můţe být v první míře změna politického a ekonomického prostředí. Zásahy centrální banky do měnové politiky můţe dojít k výraznému zvýšení cen HW i SW řešení, coţ se můţe negativně promítnout do plánovaných řešení. Také rozkolísanost politické scény a na ně navazující ekonomické změny, například zvýšení inflace. V případě, ţe se společnost rozhodne pro správu dat vyuţívat externí cloudové sluţby, při výběru nevhodného partnera můţe dojít ke ztrátě dat, a tím ohroţení společnosti jako celku. A samozřejmě není moţné nezmínit hrozby příchodu konkurenčních firem, které svojí cenovou politikou mohou ohrozit podnikání společnosti. 20

20 4 PRAKTICKÁ ČÁST I. Po vzájemné dohodě mezi vedením společnosti a IT oddělením se společnost rozhodla k outsourcingu ICT. V úvodní části této kapitoly je popsán význam a proces outsourcingu. Zde jsou uvedeny podnikové aspekty a strategie outsourcingu. V druhé části je popsán průběh rozhodování outsourcingu určité funkční oblasti. Obecně Cílem tohoto návrhu je shrnout moţné důvody outsourcingu určité funkční oblasti a popsat základní kroky, kterými je vhodné při outsourcingu postupovat. Pro širší vyuţitelnost příspěvku popisuji jak důvody outsourcingu, tak proces outsourcingu obecně. Tím lze zde uvedená doporučení aplikovat na kteroukoli funkční oblast. Na vhodných místech navíc uvádím konkretizaci pro outsourcing oblasti IS/IT. Outsourcingové aktivity se typicky pohybují od prostého provozování aplikací u poskytovatelů hostingu přes přenechání správy PC nebo sítí aţ po předání péče o ICT dodavateli. Populárnější neţ outsourcing je dnes hosting, který je fakticky jednou z forem outsourcingu, jeho podmnoţinou. Rozdíl mezi nimi lze vysvětlit na pověsti o Golemovi. Hosting dodává fungující, silné tělo, zatímco outsourcing je šém, který celému ICT dává duši. Hosting se omezuje na provoz a dohled serverů, případně dohled provozu aplikací. Naopak outsourcing, zejména totální, by měl zahrnovat nejen tělo, ale mozek i krev ICT. Dodává jednotlivým uţivatelům potřebné aplikační sluţby do zásuvky, přičemţ můţe sám pro sebe vyuţívat sluţby hostingu nebo i outsourcingu jednotlivých komponent IS/ICT. [7] 4.1 Důvody pro outsourcing Důvod a nástroj outsourcingu budeme dále analyzovat a v návaznosti s tím vyřeším moţnost pouţití outsourcingu jako nástroje k určitým podnikovým poţadavkům. Z toho vyplívají čtyři základní důvody outsourcingu: konkurenční, věcný, finanční, organizační. 21

21 Konkurenční důvody jsou velmi strategické. Jde o dosaţení výhod a náskoku nad konkurencí. Rozhodování v této oblasti je zaloţeno strategicky, tedy bez hodnocení krátkodobých přínosů. Věcné důvody se snaţí vylepšit hlavní činnosti. Outsourcing zajišťuje přístup ke zdrojům potřebným pro rozvoj hlavní oblasti na vysoké úrovni. Jde hlavně o rozvoj, ale někdy i o věcný důvod udrţení tradice nebo dokonce přeţití. Finanční důvody jsou sníţení nákladů a/nebo zvýšení výnosů. Pohled na tuto skupinu důvodů není v literatuře jednotný. Někteří autoři nedoporučují finanční důvody jako hlavní cíl, neboť podle nich neexistují prostředky, pomocí nichţ je moţné exaktně takového cíle dosáhnout. Obrázek č. 4: Původ outsourcingu. Zdroj: Prvních pět důvodů je strategických, dlouhodobých, další jsou zaměřeny na krátkodobé přínosy pro hlavní činnosti podniku: zvýšení pruţnosti zdrojů (snadněji se přizpůsobuje změnám objemu a frekvence při zmenšení nezůstávají vysoké fixní náklady), standardizace řešení IS/IT (např. tvorbě holdingu) zajištěním jednoho poskytovatele celosvětově, [17] 22

22 sdílení rizik, uvolnění peněz, uvolnění kapitálových prostředků, tok peněz, sníţení nákladů, předvídatelné náklady a kontrolovatelné výdaje na danou oblast, zdroje nejsou dostupné interně (např. při přestěhování do jiné lokality), podnik nemá dostatek kvalifikovaných pracovníků pro řízení oblastí v outsourcingu. 4.2 Význam outsourcingu Outsourcing je proces, který můţeme realizovat pomocí projektu. Projekt je závislý na typu smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zadavatelem. Etapa outsourcingu je velmi specifická. Dle významu outsourcingu je nutné, aby IT oddělení samo vypracovalo detailní projekt a metodiku. Z různých druhů outsourcingu je ve většině projektů vyuţíván pouze jeden, nejčastěji implementační nebo provozní. Existují ale i dodavatelé zajišťující více druhů nebo dokonce všechny, proto je moţné vybrat téhoţ partnera pro celé spektrum outsourcingu. Tato volba přináší synergické efekty i úspory nákladů na obou stranách mimo jiné proto, ţe při provozu a podpoře systémů a aplikací jsou k dispozici titíţ lidé, kteří je implementovali. Buduje sice oboustrannou strategickou závislost, ale pro zákazníky její riziko klesá s růstem počtu poskytovatelů outsourcingových sluţeb to platí obzvlášť v oblasti de facto standardního ERP systému, ve které je vyjednávací síla zákazníků umocněna jednak know-how rozprostřeným mezi mnoho dodavatelů a konzultačních firem, tak i moderními prefabrikovanými, rychle a levně implementovanými řešeními Rozdělení procesu outsourcingu strategická analýza funkčních oblastí, vytěsněné funkční oblasti, výběr poskytovatelů, transformace funkční oblasti, řízení vztahu, sumarizace výhod a nevýhod outsourcingu. [17] 23

23 4.2.2 Strategická analýza funkčních oblastí Strategická analýza je hlavní podnikovou strategií, která má za úkol jasně definovat hlavní předmět činnosti podniku a k němu potřebných podpůrných činností. Jejím základem by měla být snaha porozumět základním schopnostem podniku (slabým a silným stránkám podniku), schopnostem konkurence a schopnostem v úvahu přicházejících kooperantů (dodavatelů, poskytovatelů). Funkční oblast, kterou strategické vedení uzná za strategicky důleţitou, tedy oblast, která je hnacím motorem dlouhodobé konkurenceschopnosti podniku, je v tomto textu označována jako základní funkční oblast podniku, hlavní činnost podniku. Výstupem strategické analýzy je určení hlavních podnikových oblastí. Nesmí se zde zapomenout ani na oblasti, které díky změnám v orientaci podniku nebo změnám v jeho řízení budou teprve vytvořeny. Ta první fáze je pro úspěšnou realizaci procesu kritická a je nutná účast vrcholového managementu během celého jejího průběhu. Výsledkem totiţ můţe být nevratné rozhodnutí, které významně změní základní zaměření podniku a jeho organizační strukturu. Rozhodnutí o základních a podpůrných funkčních oblastech je nadřazeno dílčím podnikovým strategiím (marketingové, finanční, personální, informační apod.). Analýza je prováděna právě proto, aby toto rozhodnutí bylo do dílčích strategií začleněno. Všechny funkční oblasti, které nepatří mezi základní, mohou být předmětem outsourcingových úvah. V souvislosti s tím je vhodné definovat kritické faktory outsourcingu, tj. jaké strategické důvody vedou podnik k outsourcingu (určitých oblastí) a jaké strategické důvody naopak outsourcing vylučují. Strategickou analýzu jsem zde oddělil od určení funkčních oblastí k vytěsnění. Metodicky je vhodné udrţet v první fázi čistě obecný globální pohled. V pozadí strategické analýzy samozřejmě bývají jiţ alespoň mlhavé sklony k vytěsnění určitých oblastí. Někdy dokonce je primárním záměrem vedení vytěsnit pouze jedinou předem známou funkční oblast. Přesto však je vhodné obecný globální pohled podniku na outsourcing nepřecházet. [17] Vytěsněné funkční oblasti Základní otázky pro vytěsnění: kterou část vytěsníme, oblast vytěsnění, co můţeme očekávat od vytěsnění, 24

24 největší přínosy vytěsněné oblasti, na které poskytovatele lze vytěsněné oblasti přenést. Je důleţité znát, zda je nutné činnosti provozovat v rámci podniku nebo zda je moţné je zrušit nebo vytěsnit k poskytovateli, který se na takové činnosti specializuje. Pro určení moţnosti vytěsnění funkční oblasti není rozhodující, zda je oblast pro podnik kritická, ale to, zda je důleţitá ze strategického kompetitivního hlediska. Pouze hlavní okruh činností, který vyplývá z předchozí strategické analýzy schopností a moţností podniku na trhu, je z úvah o vytěsnění vyloučen. Činnosti strategicky kompetitivně nedůleţité lze vytěsnit, i kdyţ jde o oblasti pro podnik kritické. Kontrola funkční oblasti z hlediska vytěsnění je odpovědnost za rizika, neboť pravděpodobnost vadných sluţeb nebo destruktivního ukončení spolupráce není uspokojivě určitelná. Riziko patrně nejlépe určí subjektivně odborníci na strategické řízení příslušné oblasti z konzultační nebo akademické sféry. Analýza rizik, nákladů a přínosů je zde kritickou otázkou. Jde především o porovnání sníţení nákladů nabízené poskytovatelem s nárůstem transakčních nákladů dané oblasti. Problémem nákladů mohou být především tzv. skryté náklady, tedy dodatečné náklady spojené se zanedbáním některých ne zcela zřejmých aspektů oblasti, jako jsou např. informační vazby na ostatní útvary podniku. Takové okrajové funkce oblasti často nemusí být strukturně vůbec podchyceny a s přesunem oblasti na poskytovatele se vytratí. Po dodatečném zjištění jejich absence a potřeby je nutné tyto funkce opět zajistit (není-li již pozdě), a to si vyţádá dodatečné náklady. Z hlediska alternativních nákladů lze typizovaně srovnávat dvě situace: Interní provoz, kde jsou obvykle celkové náklady zhruba známé (jedná-li se o stávající funkční oblast). Náklady interního provozu funkční oblasti by měl poskytovat controlling. Vytěsněný provoz, kdy náklady musí být niţší adekvátně riziku (subjektivně určenému) a sklonu či averzi podniku k riziku. Hranici moţných plateb poskytovateli lze určit rozdílem nákladů na interní provoz a růstu transakčních nákladů na provoz vytěsněný. Rozumné je počítat s rezervou na skryté náklady, případně počítat s výhodami cash infussion. Nejdůleţitější oblasti je nutné prověřovat, zda je potřeba vytěsnit oblast celou nebo jen část, a zda bude přínosnější zvolené sluţby očekávat od jednoho poskytovatele integrovaně nebo selektivně od různých poskytovatelů. [17] 25

25 Klíčem k takovému určení je analýza potenciálních poskytovatelů. Podnik můţe poţadovat jen ty sluţby, které poskytovatelé nabízejí. A pro lepší výběr a pro sníţení rizika špatného poskytování sluţby nebo případného bankrotu poskytovatele je vhodné, aby na trhu sluţbu, kterou podnik bude poţadovat, nabízelo více poskytovatelů. Analýzu nabídky sluţeb na trhu poskytovatelů a analýzu úrovně sluţeb v podniku ve vztahu k současné světové úrovni a jejímu očekávanému vývoji by podnik měl srovnat s cíli dílčí strategie funkční oblasti. Výsledkem této fáze je především rozhodnutí o tom, kterých funkčních oblastí se vytěsnění týká a v jejich rámci pak rozhodnutí o okruhu činností, které budou vytěsněny a které budou ponechány Definice rozhraní podnik/poskytovatel Definice rozhraní podnik poskytovatel a definice poţadavků na poskytovatele. V této fázi se na základě předcházející definice funkční oblasti a jejich procesů definuje rozhraní mezi podnikem a poskytovatelem, tj. konkretizují se poţadované sluţby a určuje se návaznost podnikových procesů na tyto externě zajišťované činnosti. Není-li moţné určit vzájemné vztahy v přesných termínech, pak je nutné je popsat co moţná nejlépe. Nedoporučuje se tlak na definici poţadovaných výsledků, ale na upřesnění a podrobný popis vztahu poskytovatele k podniku. Z této definice vyplývá způsob komunikace a určení informací, které bude společnost s poskytovatelem pouţívat, a to jak informací, které jsou předmětem sluţby, tak informací, které se týkají vztahu a jeho řízení. To můţe být, jak uvidíme dále, předpokladem pro moţnost technologického propojení informačních systémů podniku. Definice rozhraní podnik poskytovatel by měla tedy zahrnovat: dodávaný produkt, dodávané sluţby, předávání informací podnik - poskytovatel, IT mezi oběma stranami, maximální časovou dobu poskytovatele na aktivační událost, cenový význam vztahů, měřitelnost vztahů, zodpovědnosti obou stran (např. zodpovědnost za škody způsobené druhé straně). [17] 26

26 Dále se vymezují poţadavky podniku na poskytovatele. Poţadavky na poskytovatele je vhodné definovat jiţ s ohledem na budoucí výběrové řízení. Je moţné je různými způsoby strukturovat a vyčlenit poţadavky kritické a zahrnout popis kompetencí k předmětům a prostředkům činnosti. Přestoţe poskytovatel vlastní nějaký prostředek činnosti (pracovní stanice), můţe mít omezenou moţnost s ním nakládat (prohlížet datovou základnu). Poţadavky na poskytovatele mohou například zahrnovat: velikost poskytovatele (obrat, počet pracovníků), kvalifikační poţadavky (počet pracovníků určitých profesí, dosavadní výsledky v předmětné oblasti), důkaz o vlastnictví zdrojů, které jsou pro poskytování sluţeb nezbytné, akceptace závazku, ţe poskytovatel převezme za úplatu nepotřebné zdroje podniku atd. Vzhledem k tomu, ţe mnoho podniků v USA shlédlo nepřijatelným, ţe pro ně vytěsněnou funkční oblast zajišťuje někdo jiný neţ poskytovatel (na pověření poskytovatele), je vhodné zváţit, u kterých poţadovaných sluţeb bude podmínkou vyloučení subkontraktorů. Jak vyplývá z předcházejícího textu, je hlavním významem této fáze zajištění dostatečné (požadované) kontroly nad vytěsněnou funkční oblastí prostřednictvím definice poţadovaných vztahů budoucího poskytovatele a zadavatele a rozdělení kompetencí mezi ně Výběr poskytovatele Etapa výběru poskytovatele má zajistit spárování formulovaných poţadavků podniku s nabídkou trhu poskytovatelů. Výběr proběhne v oblasti, nejspíše výběrovým řízením (tendr). Kritérii výběru zde budou především poţadavky formulované v minulé fázi. Dále navrhuje zváţit shodu přístupu k řešení problémů, shodu systémů hodnot (týká se především multikulturních vztahů), pověst a reference, případně nadstandardní sluţby poskytovatele (participace na hlavní činnosti, zavedení expertních středisek v sídle podniku apod.), nemá zájem trvat na ceně nebo jednom kritériu. Vybudovaný vztah by měl být pevný a dlouhodobý, proto je důleţité klást důraz na vyváţenou oboustrannou dlouhodobou výhodnost dobře fungujícího vztahu. Projekt by neměl zpomalovat úspěšný rozvoj ţádného z podniků. Při formulaci kontraktu je velmi důleţité počítat s hrozbou oportunismu u poskytovatele. Všechny příleţitosti, které by mohl poskytovatel během trvání kontraktu zneuţít v neprospěch zákaznického podniku, musí být vyloučeny jiţ v kontraktu. Jakékoli odkazy na jejich budoucí řešení mohou podniku přinést dodatečné náklady. [17] 27

27 Podle některých analýz často smlouvy obsahují skuliny, které vedení zákaznického podniku omlouvá současným vstřícným postojem poskytovatele. Ten však nemusí trvat po celou dobu platnosti smlouvy. Poskytovatelé outsourcingu nejsou partneři, protoţe nesdílejí stejné motivy zisku. Ze zkoumání neúspěšných outsourcingových projektů jsou známy tři skutečnosti, které většinu projektů provázely. Jsou prezentovány jako varovné signály pro předcházení neúspěchům při výběru poskytovatele. Finance, právo nebo poskytovatel dominují v kontrakčním procesu. V neúspěšných případech byl znatelně vyšší vliv financí a právních otázek při kontrakčním procesu. Často byl také poskytovatel vybrán příliš brzy nebo byl dokonce znám předem. To podporuje postoj, ţe outsourcing je předmětem především strategického rozhodování, které musí být učiněno vrcholovými strategickými manaţery. Podpora právníků a finančních poradců je nezbytná, ale tito (a to platí i o finančním řediteli) by neměli mít dominantní podíl na diskusi ani přímý vliv na rozhodování v této otázce (a to jak na straně klientského podniku, tak na straně poskytovatele). V opačném případě je riziko, ţe se globální cíle a obchodní vztahy ztratí ve finančních nebo právních detailech vztahu poskytovatele a podniku. Neberou se v úvahu reference, pověst nebo existující vztahy poskytovatele. Schopnost poskytovatele dostát závazkům je nejlépe patrná z úrovně jím jiţ poskytovaných sluţeb jiným zákazníkům. Krátkodobé výhody dominují mezi rozhodovacími faktory. Je vysoce pravděpodobné, ţe to byla právě snaha řešit krátkodobé problémy pomocí outsourcingu, která zapříčinila neúspěch řady projektů, neţ samotný outsourcing. Je patrné, ţe vytěsnění problematické oblasti řešení problémů obvykle nezajistí. Je ale moţné přesunout odpovědnost za tyto problémy na poskytovatele. Proto by poskytovatel měl mít zájem a trvat na dokonalém obeznámení se současnými problémy vytěsňované funkční oblasti Transformace funkční oblasti Proces transformace je specifický jak různým oblastem, tak různým situacím. Obecně je přechodový proces kritický především z hlediska lidských zdrojů. Z toho hlediska lze doporučit včasnou a úplnou informovanost všech pracovníků, které outsourcing zasáhne. Vytěsňuje-li podnik funkční oblast, kterou obhospodařoval, vyvstává otázka, jak naloţit s aktivy (licencemi, stroji, budovami atd.) a lidmi, kteří ji dosud zajišťovali. [17] 28

28 Nejpřijatelnější a nejobvyklejší způsob je naloţit s nimi stejně jako s odpovědností za provoz funkční oblasti tedy přesunout je na poskytovatele. Jestli budou nynější pracovníci zaměstnáni poskytovatelem na stejné pozici je ovšem věcí dohody zadavatele, poskytovatele a zaměstnanců (odborů). Převedení funkční oblasti poskytovateli se vším všudy, (se zaměstnanci) je výhodné především pro zadavatele. Zaměstnanci obvykle (právem) očekávají lepší odborný růst a ohodnocení. Poskytovatel zaměstnance neodmítá. Jejich převzetí bývá tedy základní součástí sluţby poskytovatele. I kdyţ aktiva poskytovatel podniku zaplatí, jejich převzetí je nutné chápat jako sluţbu, za kterou platí zadavatel. Části platby za aktiva tedy můţeme rozumět jako finanční půjčce poskytovatele zadavateli, kterou tento splácí periodickými platbami za sluţby. Jedná se o část, která je určena rozdílem trţní hodnoty aktiv (měřené poskytovatelem) a účetní hodnoty aktiv (ceny), zvýšené dále o náklady a ztráty vzniklé poskytovateli v souvislosti s převzetím aktiv a zaměstnanců. Tento transfer můţe být pro zadavatele určitou (finanční) zárukou o poskytovatelově dlouhodobém záměru spolupracovat Řízení vztahu zadavatel poskytovatel Během procesu řízení vztahu doporučuji vloţit stejnou energii, jaká byla vloţena do definování a vytváření vztahu. Je nutné stále kontrolovat stav vztahu a na základě toho vytvářet (a též sledovat a hodnotit) měřitelná kritéria. Je důleţité strukturu podniku přeformátovat tak, aby včas rozpoznala a zaznamenala problémy, které se objeví. Často v případě změny orientace na vztah s poskytovatelem chceme po lidech něco velmi odlišného, neţ jsou zvyklí dělat. Proto navrhuji zrealizovat strukturu na tělo a lidem poskytnout dostatečnou podporu. [17] Z důvodu náročnosti problému outsourcingu je vhodné, aby plán a následující kontrakty vţdy zpracovával odborník. Kontrakt s poskytovatelem a případné doplňkové smlouvy musí být právně i věcně velmi bytelné a přesné. To vytváří prostor pro novou specializaci outsourcing contract management, kterou by v podniku zastával tzv. CRO, Chief Resource Officer (jak tuto novou funkci nazývá Outsourcing Institut) částečně smluvní expert, částečně obchodní stratég, částečně manaţer. 29

29 Obrázek č. 5: Schéma ITIL Zdroj: Řízení IT sluţeb a infrastruktury Pokud klíčovým tématem outsourcingu jsou informatické sluţby, vzniká nutnost jejich systematického Řízení. V této souvislosti nesmíme opomenout oblast IT Service Managementu (ITSM). Výsledkem outsourcingu by měla být nákladově optimální dodávka ICT sluţeb, které obchodní útvary podniku budou moci pouţít k tomu, aby podnik obstál v konkurenčním prostředí a aby dosáhl zisku. Jedním z nejrespektovanějších přístupů k problematice řízení IT sluţeb a správy ICT infrastruktury je ITIL (IT Infrastructure Library). ITIL není ţádnou novinkou v řízení IT sluţeb. K velmi rychlému celosvětovému rozšíření ITIL významně přispěla právě skutečnost, ţe ITIL vzešel z praxe. Z hlediska velmi malé a malé firmy se ukazuje jako velmi vhodná spolupráce pouze s jedním hlavním dodavatelem ICT sluţeb, který kompletně zajišťuje fungování celé informatiky. Nejlepší situace je, kdyţ společnost bude komunikovat pouze s jedním dodavatelem. Řízení vztahu k více dodavatelům IT sluţeb je pro něj neefektivní. [28] 30

30 Tabulka č. 2: Sumarizace výhod a nevýhod outsourcingu Výhody (pro) Nevýhody (proti) Outsourcing přístup ke světové úrovni, nové technologie bez vedlejších nákladů, rychlejší nástup nových technologií, odpadá odpovědnost za oblast a za její řízení, rozloţení nákladů (plateb za služby) a redukce investic, přísun peněz, moţnost snadnější fúze podniku, nízká operabilita, nevratnost rozhodnutí, nutnost řízení vztahu, rizika zadavatele (nízká úroveň služby, možnost krachu poskytovatele), nekontrolovatelné toky vnitřních informací mimo podnik, obtíţné kvantifikovatelné přínosy, Zdroj: Vlastní úprava Doma vysoká operabilita, menší riziko úniku interních informací, obtíţné udrţení světové úrovně, odpovědnost za oblast a její řízení, nutnost investic do oblasti a do lidských zdrojů, riziko stagnace oblasti. 31

31 5 PRAKTICKÁ ČÁST II. V praktické části se budu věnovat návrhu nového řešení infrastruktury ICT ve společnosti. Navrhuji vyuţívat benefitů nejnovějších Microsoft produktů a technologií v podobě outsourcingu. Na začátku této kapitoly obecně popíši význam a sluţby vyuţití Cloudu od společnosti Microsoft. V další části této kapitoly je popsán navrţený produkt a sled jednotlivých činností. Poslední část této kapitoly se zabývá vyhodnocením návrhu. Po vzájemné dohodě s IT oddělením navrhujeme vrcholovému managementu společnosti VAO s.r.o., vyuţít Microsoft Office 365 Small Business Prémium, Operační systém Microsoft Windows 8.1 a Windows Intune. 5.1 Cloud služby společnosti Microsoft Obecně Cloud je pojmenování webových výpočetních sluţeb, které jsou hostovány mimo organizaci. Kdyţ pouţíváme cloudové sluţby, nachází se naše infrastruktura IT mimo budovu (vzdálené umístění) a je provozována třetí stranou (hostována). Není tedy na vámi provozovaném serveru u vás doma nebo ve firmě (místní umístění). Příklad: V případě sluţby Office 365 se uloţené informace, výpočetní procesy a software nachází na vzdálených serverech společnosti Microsoft, kde jsou také spravovány. Mnoho sluţeb, které kaţdý den pouţíváme, je součástí cloudu vše od u s přístupem prostřednictvím webových stránek po mobilní bankovnictví a ukládání fotografií. Protoţe se tato infrastruktura nachází online v cloudu, můţeme k ní získat přístup prakticky odkudkoli z počítače, laptopu, smartphonu nebo jiného zařízení s připojením k internetu. Charakteristickým rysem cloud sluţeb je moţnost pořídit si danou sluţbu na přesně stanovený čas, v přesně stanoveném mnoţství (ať už počtu uživatelů či výpočetního výkonu), přičemţ toto mnoţství lze jednoduše upravovat (jak přidávat tak odebírat) a funkčnost celé sluţby zaručuje poskytovatel, zákazník danou sluţbu pouze vyuţívá. Proč používat cloud služby Microsoftu nejširší nabídka sluţeb, pokrývající všechny segmenty, úspora nákladů díky přesnému cílení, snadná rozšiřitelnost či naopak odebrání kapacity, [21] 32

32 nejnovější verze produktů vţdy k dispozici, garantovaná vysoká dostupnost, vyuţití od nejmenších firem aţ po nadnárodní koncerny, konec nutnosti pořizování drahou serverovou infrastrukturou. Typy cloud řešení Cloud sluţby se jednak dělí podle typu poskytovatele (privátní cloud, veřejný cloud), jednak podle formy, jakou jsou sluţby nabízeny (SaaS, PaaS, IaaS). Rozdělení podle poskytovatele: veřejný (public) cloud sluţby poskytované obvykle velkými společnostmi na globální úrovni pro stovky tisíc aţ stovky milionů klientů, privátní cloud jedná se o data centrum, které svými parametry (elasticita, samoobslužná, automatizace atd.) splňuje definici cloudu řešení, hybridní cloud představuje kombinaci obou výše popsaných a umoţňuje propojit stávající firemní infrastrukturu s veřejnou cloud sluţbou. Rozdělení z hlediska formy nabídky služeb: infrastruktura jako sluţba jako sluţba je nabízena výpočetní infrastruktura, obvykle jde o pronájem hardware v dojednané konfiguraci ve vizualizované podobě, platforma jako sluţba oproti předchozímu modelu v tomto případě poskytovatel zajišťuje i operační systém celého řešení včetně potřebných nadstaveb, zákazníkovi je pak poskytnuta vývojová platforma, do které zákazník umístí své vlastní aplikace, software jako sluţba v tomto případě se jedná o kompletní poskytování určité, předem definované sluţby, která kromě běţné konfigurace, charakteristické pro danou sluţbu, neumoţňuje zásadnější přizpůsobení, Office 365 kompletní sluţby pro chod firmy včetně sluţeb pro a spolupráci Exchange Online, vnitrofiremních portálů s širokými moţnostmi přizpůsobení SharePoint Online a komunikační platformou Lync Online. [21] 33

33 5.2 Privátní cloud Privátní Cloud v sobě zahrnuje všechny přednosti cloud sluţeb jako je pruţnost, sdílení zdrojů, měření skutečného vyuţití a samo obsluţnost s tím rozdílem, ţe jsou všechny oblasti plně ve správě a pod absolutní kontrolou vlastníka privátního cloudu. Microsoft vyuţil všechny své znalosti a zkušenosti z provozování veřejných cloud sluţeb a zahrnul je do produktů rodiny System Center. Společně s virtualizační platformou Hyper-V můţete postavit vysoce dostupnou IT infrastrukturu s moţností vyuţívat všech výhod cloud řešení. Jedním z klíčových vlastností Privátního Cloudu je poskytování sluţeb rychlé, pruţné a efektivní reagování na změny v provozu IT. Výhody privátního cloudu soustřeďuje se na aplikace a poskytování sluţeb, odděluje vrstvu poskytovanou uţivatelům od fyzické vrstvy, zvyšuje dostupnost, výkonnost a pruţnost IT infrastruktury, vysoce automatizovaný výpadky sluţeb a poţadavky uţivatelů jsou řešeny automaticky, samoobsluţný uţivatelé mohou sami vyvolávat poţadované operace a spouštět procesy, administrátorům umoţňuje soustředit se na vysokou dostupnost a proaktivní správu IT, zvyšuje důvěryhodnost a profesionalitu IT. Charakteristika privátního cloudu Privátní Cloud můţeme charakterizovat ze dvou různých pohledů. Z pohledu poskytovatele sluţeb (Service Provider) zajišťuje stanovenou výkonnost, bezpečnost, dostupnost (SLA) a poţadovanou elasticitu poskytovaných sluţeb, z pohledu uţivatele sluţeb (Service Consumer) poskytované sluţby vyuţívá bez znalosti pozadí, rozsahu provozované infrastruktury, prostředků pro správu. Klíčovou vlastností privátního cloudu jsou sdílené zdroje. Provozovatel spravuje všechny dostupné HW prostředky, fyzické a virtuální zdroje, které rozděluje podle potřeb uţivatelů. Vţdy je zaručena naprostá izolace prostředků mezi jednotlivými uţivateli. Sdílení prostředků umoţňuje dynamické rozkládání zátěţe napříč datovým centrem a maximální vyuţití všech spravovaných zdrojů. V prostředí Privátního Cloudu můţete vyuţívat samoobsluţný portál. [21] 34

34 Na tomto portálu je dostupný katalog sluţeb, kde můţete zakládat poţadavky pro všechny oblasti správy ţivotního cyklu poskytovaných sluţeb. Zde můţete například ţádat o navýšení kapacity provozovaného cloudu, spustit nový virtuální server nebo provést instalaci nové (předem připravené) sluţby. Všechny tyto poţadavky jsou důsledně evidovány a automatizovaně zpracovávány pomocí nástrojů System Center. Infrastruktura Privátního Cloudu je schopna reagovat na měnící se potřeby organizace a pruţně přizpůsobovat vyuţívané zdroje potřebám sluţeb. System Center umoţňuje spravovat sluţby napříč privátním a veřejným cloudem. Díky tomu můţe být například řešeno dočasné navýšení kapacity zdrojů z prostředků veřejného cloudu, nebo dokonce kompletní přesouvání sluţeb z cloudu privátního do veřejného a zpět. System Center umoţňuje díky sofistikované správě celého prostředí, detailnímu monitoringu celé infrastruktury a komplexnímu řízení sluţeb získávat přesné informace o skutečně spotřebovaném a aktuálně vyuţívaném výkonu datového centra. Díky Privátnímu Cloudu můţete zvýšit výkonnost, dostupnost a bezpečnost vašeho IT, ale také zásadně zvýšit důvěryhodnost a profesionalitu pracovníků IT oddělení. Společnost VAO s.r.o. potřebuje mít hotová pracovní řešení, která jsou ze své podstaty bezpečná a důvěryhodná. Aby mohla zjistit úroveň zabezpečení a důvěryhodnosti cloudových kancelářských sluţeb a vybrat si jejich poskytovatele, který splňuje vaše očekávání v tomto směru, stanovili jsme zásadní kritéria zabezpečení a ochrany osobních údajů, podle kterých by se společnost měla při rozhodování řídit. [21] Zde uvádím seznam nejdůleţitějších bodů, které pomůţou ušetřit čas a dojít k lepšímu rozhodnutí. Kdo je vlastníkem dat, která ukládáme do vaší sluţby? Nabízíte v rámci svých sluţeb nastavení ochrany osobních údajů? Můţeme zjistit, kde jsou naše data v rámci sluţby uloţená? Jak máte vyřešené zabezpečení a jaké funkce zabezpečení nabízíte na ochranu svojí sluţby před externími útoky? Můţeme svoje data z vaší sluţby odebrat? Budete nás informovat, kdyţ se ve sluţbě něco změní a dáte nám vědět, kdyţ dojde k ohroţení našich dat? 35

35 Je způsob pouţívání našich dat a přístupu k nim transparentní? Jaké máte závazky z hlediska zabezpečení a ochrany osobních údajů? Jak ručíte za spolehlivost svojí sluţby? Jaké jsou vaše závazky vzhledem k dostupnosti mých sluţeb? Dodrţování předpisů Mezi cloudem a dodrţováním předpisů neleţí ţádná překáţka. Office 365 je ve skutečnosti první významnější cloudová sluţba určená ke zvyšování produktivity se zavedenými rámci zabezpečení, které jsou certifikované normou ISO ověřenou nezávislými auditory. Office 365 se navíc smluvně zavazuje k udrţení těchto rámců zabezpečení tím, ţe nabízí všem zákazníkům uzavření robustní smlouvy o zpracování dat, vzorové doloţky EU a smlouvu HIPAA BAA (Business Associate Agreement). [21] Obrázek č. 6: Cloud Zdroj: 36

36 5.3 Microsoft Windows 8.1 Obecně Operační systém je základní programové vybavení počítače, které je zavedeno do paměti počítače. Hlavním úkolem operačního systému je zajistit moţnost ovládat počítač. Windows je asi nejznámějším systémem v široké veřejnosti. Tento systém jiţ několik let v podstatě ovládá pole operačních systémů instalovaných do stolních PC. Operační systém od Microsoftu můţeme rozdělit do několika skupin. První jsou systémy určené pro osobní počítače. Sem patří ještě pouţívané Windows XP, Vista a dále pak Windows 7 různých úrovní. Jak uţ bylo zmíněno v kapitole 2.2, stávající operační systém Windows XP bude nahrazen novým systémem Windows 8.1. Windows 8.1 je operační systém z řady Windows NT, který je určen pro pouţití v desktopových i přenosných počítačích včetně tabletů. Systém Windows 8 dává uţivatelům přesně to, co slibuje, tzn. uţivatelské moţnosti bez kompromisů pro produktivitu a mobilitu. Systém Windows 8.1 staví na základech Windows 8, ale platformu dál vyvíjí, aby byla připravena na další vlnu inovací aplikací. Windows 8.1 se dál zaměřuje na aplikace a současně se tu zavádí nové způsoby interakce se systémem. Windows 8.1 nabízejí větší flexibilitu s okamţitou aktualizací a novými velikostmi dlaţdic. Jednou z hlavních novinek na ploše je vrácení tlačítka Start. To byla jedna z věcí, která vadila mnoha lidem. Nyní je zpět, ale s jinou funkcí. Po kliknutí se objevíte v reţimu Metro, coţ se dalo čekat. Nabídka Start nepřibyla a zatím to vypadá, ţe ani nepřibude. Další důleţitou věcí je start systému rovnou na plochu, pokud budete chtít. Nyní se vţdy spouštělo první Metro, ale díky několika aplikacím šla při startu spouštět rovnou plocha. Mimo to Windows 8.1 budou více optimalizovány pro menší úhlopříčky, a to 7" a 8". Nové rozměry dlaţdic jsou občas povaţovány za takové označení Windows 8.1. Přibude větší, sloţená ze čtyř dosavadních čtvercových a menší, čtvrtina dosavadní čtvercové. Na pozadí Metra budete moct mít jakýkoliv obrázek, pravděpodobně se bude odvíjet od pozadí plochy. Ohledně vzhledu budete moci nastavovat i barevné sloţky Metra a celého uţivatelského prostředí. Také si budete moci z uzamčené obrazovky udělat fotorámeček s více fotkami. [20] 37

37 Další novinkou je multitasking, coţ je moţnost mít v Metru otevřené třeba 4 aplikace najednou (pokud máte velké rozlišení monitoru). Další novinkou bude větší integrace aplikace Bing. Při hledání v Metru například New York vám hledání propojené s Bingem zobrazí informace o hledaném výrazu na internetu. Bing má nové mapy s některými městy ve 3D. Bohuţel, to se českých uţivatelů netýká. V aplikaci fotoaparát přibude moţnost panorama a jednoduchý editor fotek. Xbox Music bude mít novou funkci rádia, ale toho se také čeští uţivatelé nedočkají. Velké vylepšení a nové funkce dostane také Windows Store. Bude mít více moţností filtrování aplikací a to, na co většina uţivatelů čekala, automatické aktualizace Metrových aplikací. Samozřejmě s novými Windows 8.1 přijde i nový Internet Explorer 11 s podporou WebGL. Také bude mít časem Facebook oficiální aplikaci, kterou ocení jistě řada uţivatelů Windows 8. V základu jsou ještě přeinstalovány nové pomocné aplikace, jako je třeba kalkulačka, budík nebo převod jednotek. [20] Obrázek č. 7: Ţivé dlaţdice ve Windows 8.1 Zdroj: 38

38 Ve společnosti je celkem 12 pracovních stanic: 8 ks stolních počítačů, 4 ks notebooku. Dle dohody s IT oddělením navrhuji zakoupit Operační systém Microsoft Windows 8.1 CZ 64 bit (OEM). Operační systém OEM verze, obsahuje DVD pro 64 bit instalaci, česky, pro 1 počítač nepřenositelná. Podrobnosti o licenci produkt Microsoft Windows 8.1, zpracování dat 64 bit., licence OEM (instalační DVD), OEM licence je závazná na počítač jako celek. V případě, ţe dojde v počítači ke změně některých komponent, například přidání operační paměti, výměně pevného disku, přidání rozšiřujících karet, je moţné provést reaktivaci OEM licence Windows prostřednictvím aktivační linky. Pokud dojde k výměně základní desky, není moţné provést reaktivaci OEM licence Windows a je potřeba zakoupit novou licenci Windows. Pokud si chcete Windows 8.1 vyzkoušet, do vydání oficiální verze je ještě čas. Na konci června vyšla verze Preview, kterou si můţete stáhnout na oficiálním webu. Windows 8 byl kritizován za nedostatek kvalitních aplikací, proto by se Microsoft měl snaţit, aby se nový update dostal k vývojářům co nejdříve. Aplikací pro Windows 8 není moc, podle průzkumů je pro Windows 8 asi jen polovina nejoblíbenějších aplikací ios od Applu. Microsoft věří, ţe update zvýší zájem o Windows 8, protoţe nyní Windows 8 tvoří asi jen 6 % ze všech systémů Windows pouţívaných na zařízeních s připojením k internetu. Tak uvidíme, jak se to vyvine. [19] 39

39 Tabulka č. 3: Srovnání Windows 7 a Windows 8.1 Stará známá plocha Práce s myší a klávesnicí Práce s Wordem, Excelem, Outlookem a jinými oblíbenými programy Určeno pro dotykové počítače a tablety Aplikace z Windows Storu Pošta, Lidé a další přeinstalované aplikace Synchronizace nastavení a aplikací na všech počítačích a zařízeních Inteligentní hledání Bing, které prohledává web, aplikace a počítač Úvodní obrazovka s ţivými aktualizacemi Rychlejší spouštění Windows 7 Windows 8.1 Zdroj: 5.4 Zabezpečení Navrhuji společnosti vyuţívat sluţbu vzdálenou správu stanic zahrnující instalace aktualizací operačního systému a sledování upozornění vygenerovaných jednotlivými klienty. Dále monitoring počítačů a sledování antivirové ochrany pomocí Windows Intune agentů. 5.5 Windows Intune Windows Intune je sluţba pro správu a management klientských počítačů, včetně antivirové ochrany, managementu instalace aktualizací, vzdálené správy klientských počítačů. Windows Intune představuje nejjednodušší cestu, jak udrţet všechny firemní počítače pod kontrolou co se týká bezpečnosti a pouţívání správných verzí software. Základní funkce: správa klientských počítačů bez nutnosti serverové infrastruktury, správa aktualizací všech zařízení, antivirus a antimalware, vzdálená pomoc uţivatelům, 40

40 vzdálená distribuce software s 20GB úloţiště, distribuce aktualizací software třetích stran, bezpečnostní politiky aplikovatelné na všechna zařízení, inventury, reporting, správa licencí firemního software, monitoring stavu počítačů, sjednocení operačních systémů PC licencí Windows Enterprise. Jak lze Windows Intune vyzkoušet můţeme snadno zřídit 30denní zkušební testovací verzi Windows Intune zdarma. Jak lze Windows Intune pořídit Windows Intune přes Enterprise Agreement (EA) Windows Intune přes Microsoft Subscription Program (MOSP) Druhy portálů, které budete při správě počítačů a mobilních zařízení vyuţívat: Account Portál zakládání nových uţivatelů, správa licencí Windows Intune, propojení Windows Intune s databází Active Directory s moţností replikace uţivatelů. Admin Portál (Admin Console) hlavní nástroj pro správu počítačů a mobilních zařízení. Company Portál slouţící uţivatelům jako místo odkud mohou sami přidávat zařízení do sluţby Windows Intune, stahovat firemní aplikace a podobně. [27] 41

41 Obrázek č. 8: Instalace Windows Intune Přihlášení Log In Instalace na počítače Stažení klientského instalačního balíčku Zdroj:http://blogs.technet.com/b/technetczsk/archive/2011/09/29/zveme-vas-na-office-365- akademii.aspx Administrátor Jednu z nejvýznamějších moţností při instalaci agenta je instalace samotným správcem systému. V takovém případě se stačí přihlásit do Admin Portál, agenta stáhnout a následně nainstalovat. Agenta lze na počítače nainstalovat buď ručně, ve většině prostředí můţete sáhnout k instalaci pomocí Group Policy. Uživatel Uţivatel počítače můţe sám přidat počítač do administrační konzole pomocí internetového prohlíţeče a webu Company Portal, a tím vlastně agenta nainstalovat. [27] 42

42 K tomu je zapotřebí, aby měl uţivatel práva lokálního administrátora, prohlíţeč Internet Explorer a Microsoft Online Service ID, kterým se na portál přihlašuje (Microsoft Online Service ID zakládáme uživateli pomocí Account Portal). Deployment Poslední moţností při instalaci Windows Intune agenta je zařadit agenta jako součást bezobluţné instalace operačního systému. V takovém případě se počítač sám zařadí do Admin Console v okamţiku, kdy je dokončena instalace operačního systému. Při standardní instalaci agenta je vyţadováno internetové připojení, pomocí kterého se vytvoří obousněrný vztah mezi počítačem a sluţbou Windows Intune, potaţmo Admin Console. Z toho důvodu nelze Windows Intune agenta na referenční PC nainstalovat a pouţít takto pro deployment, protoţe by v konzoli Windows Intune vznikaly duplicity. Na místo toho se pouţije příkaz PrepareEnroll, který zajistí automatickou instalaci agenta aţ po instalaci operačního systému. Společně s instalací Windows Intune agenta se na cílových počítačích automaticky zahájí instalace další podpůrných agentů. Je moţné, ţe pro úspěšné dokončení instalace některých z nich bude nutné restartovat počítač. Mezi tyto agenty patří mimo jiné agent monitorující stav počítače, agent umoţňující sběr HW a SW informací, agent antivirové ochrany v podobě Windows Intune Endpoint Protection a v neposlední řadě také Windows Intune Center. Pomocí Windows Center mohou uţivatelé stahovat a instalovat schválené aplikace z Company Portál, kontrolovat aktualizace, antivirovou ochranu. Aktualizace První z důleţitých komponent sluţby Windows Intune z hlediska bezpečnosti je správa aktualizací operačních systémů. Neţ mohou být aktualizce aplikovány na jednotlivé skupiny počítačů, je nejprve nutné tyto aktualizace schválit v Admin Console. Pro určité typy aktualizací zde také můţete nastavit automatické schvalování aktualizací. Následně vytvoříme v záloţce Policy politiku, kterou definujeme, jak často a kdy bude agent nové aktualizace kontrolovat. Tento proces je tak obdobný jako při práci s lokálně nainstalovaným WSUS serverem. Endpoint Protection Předplatná sluţeb Windows Intune se různě liší a záleţí tak na konkrétní licencční situaci, ale součástí této sluţby můţe být také antivirová ochrana v podobě Windows Intune Endpoin Protection. [27] 43

43 Pokud agent svou činnost zastaví, pak stav antivirové ochrany tak nelze pomocí Admin Console monitorovat. K pouţití ochrany Windows Intune Endpoint Protection na místo stávající antivirové ochrany je nejprve nutné stávající antivirovou ochranu odstranit a v Admin Console následně vytvořit Policy, která explicitně povoluje spuštění agenta Windows Intune Endpoint Protection. Ještě dodejme, ţe pokud se na počítači nachází antivirová ochrana v podobě Microsoft Security Essentials, či jiný produkt z rodiny Endpoint Protection, je tato ochrana automaticky nahrazena Windows Intune Endpoint Protection. Po úspěšné instalaci Windows Intune Endpoint Protection můţete pomocí Admin Console monitorovat zdraví počítačů, sledovat virové nákazy a způsob, jak bylo s hrozbou naloţeno, vzdáleně na počítačích spouštět Quick či Full scany pro kontrolu škodlivého softwaru, aktualizovat virové definice a podobně. Alerts V záloţce Alerts najdete upozornění ze všech komponent, které Windows Intune monitoruje. Mezi ty patří jiţ zmíněné aktualizace operačního systému, stav antivirové ochrany a dalších zhruba 180 dostupných komponent. Některé z komponent jsou ve výchozím stavu zakázány a jejich sledování je tak nutné zapnout. K tomu, abyste nemuseli hlídat stav antivirové ochrany či závaţnosti chyb je nutné nakonfigurovat notifikační pravidla, která následně přeposílají upozornění na vybrané ové adresy. Nemusíte tak neustále sami kontrolovat stav počítačů v Admin console, ale stačí čekat, neţ vám dorazí s varovným hlášením. Software Pomocí Windows Intune můţete na počítači jednoduše distribuovat aplikace. Distribuce aplikací se skládá ze dvou částí. První částí nejprve přidáme do Admin Console instalační balíček (.exe,.msi, atd.) a definujeme jeho vlastnosti vydavatele aplikace, typ aplikace, pro jaké operační systémy je aplikace určena apod. V průběhu přidávání instalačního balíčku je dobré pamatovat na to, ţe následná instalace aplikace běţí na pozadí pod systémovým účtem a to zcela automaticky a bez zásahu uţivatele či správce systému. Záleţí na aplikaci, nicméně v drtivé většině případů je tedy nutné definovat parametry pro zautomatizování instalace pomocí přepínačů v příkazové řádce. Administrátoři Windows Intune spravují pomocí Windows Intune komzole dostupné na adrese https://manage.microsoft.com (případně https://account.manage-beta.microsoft.com/default.aspx pro Beta verze). [27] 44

44 Obrázek č. 9: Jak Windows Intune funguje Update server Mgmt server Antimalware server Zdroj:http://blogs.technet.com/b/technetczsk/archive/2011/09/29/zveme-vas-na-office-365- akademii.aspx Platformy Správa aktualizací umoţňuje podle definovaných pravidel distribuovat a instalovat potřebné aktualizace na vybrané počítače. Antivirus a antimalware integrovaná součást Windows Intune, postavená na technologii Microsoft Malware Protection Engine, vyuţité i v produktech Forefront či Security Essentials. Kompletně upravovatelné pomocí Intune konzole. Vzdálená pomoc umoţňuje správcům připojit se vzdáleně pomocí technologie Easy Assist na klientský počítač a pomocí uţivateli s přidanými problémy přímo na počítači. Připojení je dvousměrné a vyuţívá pouze port 443, pokud má tedy klient ze svého počítače přístup na internet, správce je schopen se k jeho počítači připojit a pomoci. Bezpečnostní politiky umoţňují vzdálené nastavení nejrůznějších bezpečnostních parametrů na klientských počítačích. [27] 45

45 Inventury, reporting, licencování díky sběru dat umoţňuje Windows Intune provádět hardwarové a softwarové inventury, na jejich základě reporting a rovněţ umoţňuje porovnání aktuálního stavu software se zakoupenými licencemi. Monitoring počítačů sledování téměř čtyř set událostí na klientských počítačích následné generování výstrah a varování správců, coţ umoţňuje reakci na problémy dříve, neţ vypuknou. Microsoft Desktop Optimization Pack za příplatek k licenci s Windows SA lze v rámci Windows Intune vyuţít i sadu programů dále rozšiřující moţnosti správy klientských počítačů, Microsoft Desktop Optimization Pack. Distribuce software pomocí Windows Intune lze hromadně distribuovat a instalovat software. Podporovaný jsou bezdotazové instalace pomocí.exe či.msi instalačních balíčků. Podpora češtiny Windows Intune přináší jak administrátorskou konzoli, tak klientského agenta lokalizované do českého jazyka. [27] Obrázek č. 10: Systém architektury Windows Intune Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:01Architektura.systemu.Windows.Intune.png?uselang 46

46 5.6 Office 365 Obecně Office 365 je řešení pro všechny firmy, které chtějí vyuţívat benefitů nejnovějších Microsoft produktů a technologií bez nutnosti velkých počátečních investic. Office 365 je hostovaná platforma, která v sobě skrývá nejmodernější technologie z dílny Microsoftu, dostupné online odkudkoliv. Firemní infrastrukturu tak jiţ není potřeba zásobovat drahým serverovým hardwarem, který navíc vyţaduje dohled a údrţbu. Office 365 je provozována v několika navzájem zastupitelných datacentrech, díky čemuţ Microsoft garantuje takzvanou třídevítkovou (99,9 %) dostupnost sluţby. Samozřejmostí je vysoký stupeň bezpečnosti celého řešení a uţitečná je rovněţ technická podpora Microsoftu. Důleţitým aspektem je rovněţ to, ţe Office 365 jej jiţ hotové řešení, které po krátké úvodní konfiguraci umoţňuje okamţité pouţití a přístup odkudkoliv. Na pracovních stanicích lze vyuţít přímé napojení z kancelářského balíku Microsoft Office, případně pouţít webový prohlíţeč a k dokumentům přistupovat pomocí Office Web Apps. Majitelé chytrých telefonů s podporou technologie ActiveSync se mohou bez problémů připojit k poštovnímu serveru a pracovat s poštou, kalendářem a kontakty, šťastnější majitelé telefonů s OS Windows Phone 7 se přímo připojí i ke knihovně dokumentů SharePoint Plány předplatného Office 365 představují plány předplatného, které zahrnují přístup k aplikacím Office a dalším sluţbám určeným ke zvýšení produktivity. Toto předplatné je dostupné přes Internet (cloudové služby). Jsou to třeba webové konference Lyncu a hostovaný na Exchange Online. Doma pak vyuţijete další úloţiště online na OneDrive a volné minuty pro celosvětové pouţití Skypu. Hodně plánů Office 365 zahrnuje také verze klasické pracovní plochy nejnovějších aplikací Office, které můţete nainstalovat na víc počítačů a zařízení. Plány Office 365, které jsou určené jenom pro online pouţití, představují skvělou volbu pro potřebu podniku a jsou kompatibilní s aplikacemi klasické pracovní plochy nejnovějších verzí Office, Office 2010, Office 2007 (s mírně omezenými funkcemi), Office 2011 for Mac a Office 2008 for Mac. Všechny plány Office 365 se platí formou měsíčního nebo ročního předplatného. [21] [26] 47

47 Kancelářský software dál Microsoft Office. Office tradičně obsahuje aplikace, jako je Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Všechny nové sady Office (třeba Office Standard 2013) obsahují nejnovější verze těchto aplikací. Je moţné je instalovat jen na jeden počítač a nezahrnují ţádné cloudové sluţby, které jsou součástí Office 365. Obrázek č. 11: Office Profesionál Plus Word Excel PowerPoint OneNote Outlook Publisher Access InfoPath SharePoint Workspace Excel OneNote PowerPoint Word Zdroj:http://blogs.technet.com/b/technetczsk/archive/2011/09/29/zveme-vas-na-office-365- akademii.aspx 48

48 Přístup k Internetu je potřeba k instalaci a aktivaci všech plánů Office 365 a pro správu účtu předplatného. Připojení k Internetu se pouţívá i pro přístup ke cloudovým kancelářským sluţbám Office 365, jako je , konference, správa IT a další sluţby. Hodně plánů Office 365 zahrnuje taky verze Office pro klasickou pracovní plochu, třeba Office 365 Small Business Premium a Office 365 Enterprise E3. Jednou z výhod toho, ţe verze klasické pracovní plochy aplikací Office, je to, ţe můţete pracovat offline a mít jistotu, ţe se při příštím připojení k Internetu vaše práce automaticky synchronizuje, takţe si uţ nemusíte dělat starosti s tím, jestli jsou vaše dokumenty aktuální. Při připojení k Internetu se automaticky aktualizuje a upgraduje taky vaše verze Office pro klasickou pracovní plochu. Pracovat tak vţdycky budete s těmi nejnovějšími nástroji Porovnání plánů Office 365 Sluţby Office 365 jsou maximálně škálovatelné a můţou podporovat všechny, od samostatného ţivnostníka aţ po společnosti s desetitisíci uţivatelů: plány Office 365 Small Business jsou nejvhodnější pro malé společnosti do 10 zaměstnanců a podporují aţ 25 uţivatelů, Office 365 Midsize Business je nejvhodnější pro společnosti s 11 aţ 250 zaměstnanci a podporuje aţ 300 uţivatelů. plány Office 365 Enterprise se hodí pro organizace s velikostí od jednoho zaměstnance aţ po víc neţ uţivatelů. Pokud chcete pouţívat Office 365, nemusíte instalovat nic. Aby bylo moţné jednoduché propojení nejnovější verze Office, Office 2010 nebo Office 2007 klasické pracovní plochy s Office 365, dodává Microsoft zákazníkům Office 365 zdarma software, který si nainstalují takzvaný Office Desktop Setup. Office Desktop Setup má řadu výhod automaticky zjistí potřebné aktualizace, po schválení uţivatelem nebo bezobsluţně s vyuţitím příkazového řádku nainstaluje potřebné aktualizace a součásti, [21] [26] 49

49 Automaticky nakonfiguruje Outlook a Microsoft Lync pro pouţití s Microsoft Office 365. Po doběhnutí se z klientského počítače automaticky odinstaluje. software Office Desktop Setup se dá najít a nainstalovat pomocí Centra pro správu Office 365, pokud plán zahrnuje předplatné Office, je moţné instalovat i přímo z Centra pro správu Office 365. Pokud si koupíte licence Office 365 pro účty vytvořené v bezplatné zkušební verzi, informace a konfigurace pro tyto uţivatelské účty se zachovají beze změny. Po skončení platnosti zkušební verze uţ nepůjde Office 365 zdarma pouţívat. Budete mít dalších 30 dnů na nákup Office 365 a pak se informace o účtech smaţou. Informace se po vymazání ze zkušebních účtů nedají obnovit. Můţete platit všemi běţnými platebními kartami a částka předplatného se objeví na měsíčním výpisu karty. U Office 365 Enterprise, Midsize Business a samostatných plánů můţete poţádat o fakturu a podle vybraných sluţeb vám budou částky účtované měsíčně nebo ročně. Aţ bude faktura připravená, dostanete ovou zprávu. Pokud při nákupu předplatného zadáte číslo nákupní objednávky (PO), bude na faktuře uvedené. Pokud potřebujete upgradovat, můţete svůj účet převést na jiný plán. Svůj účet můţete upgradovat v rámci rodiny sluţeb např.: z plánu Office 365 Small Business na plán Office 365 Small Business Premium, z plánu Office 365 Enterprise E1 na plán Office 365 Enterprise E3 nebo E4, můţete také upgradovat na plán z jiné rodiny sluţeb Office 365 z plánu Small Business na plán Midsize nebo Enterprise, z plánu Midsize na plán Enterprise, Můţete také upgradovat ze samostatných plánů Exchange Online na plán Enterprise. Při upgradu účtu bude název domény přenesen do nového účtu bez ohledu na to, zda jste do svého účtu Office 365 zavedli vlastní název domény, nebo jste si ho vytvořili v rámci Office 365. Předplatné se dá kdykoli zrušit. U některých produktů a typů předplatných ale můţe být zrušení před koncem platnosti smlouvy spojené s pokutou. U předplatného s měsíčním závazkem se pokuty za zrušení smlouvy neplatí. Na předplatné s ročním závazkem se můţe při předčasném zrušení pokuta vztahovat. [21] [26] 50

50 5.7 Microsoft Office 365 Small Business Prémium Nejlepší sada nástrojů a sluţeb Office svého druhu. Je ideální pro firmu. Pomocí nejnovějších verzí prověřených aplikací Office můţete vytvářet atraktivní dokumenty, získat lepší přehled o svých datech a s jistotou vytvářet přesvědčivé prezentace nejenom v kanceláři, ale i na cestách. IT na úrovni velké společnosti odborné znalosti nejsou potřeba Díky snadno pouţitelné webové konzole správce, nejlepší ochraně před malwarem a spamem v oboru a s finanční zárukou 99,9 % dostupnosti sluţeb je nasazení, správa a zabezpečení Office 365 tak snadné, ţe uţ ani snazší být nemůţe. Rychlá instalace a nasazení Office Přidávání nových uţivatelů zabere jen několik sekund. Ušetříte čas vynaloţený na správu a budete moci rychle umoţnit novým uţivatelům přístup k Office 365. Automatická aktualizace Vţdy budete mít k dispozici nové nástroje a budete moci pracovat bez přerušení a prodlev. Snadná správa všech komponent Můţete snadno ovládat ové účty a nastavit sdílení dokumentů a další pravidla přístupu prakticky kdekoliv. Profesionální dojem na úrovni prezentace profesionality vaší společnosti nebyl snazší. Můţete vytvářet dokumenty, které vám pomohou vytvořit přitaţlivý web, pouţívat se svým vlastním názvem domény a vyuţívat mnoţství dalších funkcí. Vytváření vlastních marketingových materiálů Můţete zapůsobit dokumenty, které odpovídají potřebám vaší značky a vašich zákazníků. Propagace firmy na webu Zajistíte si přítomnost na Internetu s webem, který lze snadno vytvořit a aktualizovat bez jakýchkoliv dalších poplatků. Reprezentativní online schůzky Můţete pořádat online schůzky se zákazníky a partnery a umoţnit jim komunikaci prostřednictvím videa ve vysokém rozlišení a sdílení obrazovky. Lync zajistí rychlou komunikaci podle Vašich poţadavků. Jediným kliknutím zahájíte chat, zkontrolujete agendu a připojíte se ke schůzkám. [21] [26] 51

51 Obrázek č. 12: Office 365 zálohování klientských počítačů Zdroj:http://blogs.technet.com/b/technetczsk/archive/2011/09/29/zveme-vas-na-office-365- akademii.aspx Požadavky na software pro Office 365 Aby byl váš dojem z pouţívání Office 365 co nejlepší, doporučuji pouţívat vţdy nejnovější prohlíţeče, klienty Office a aplikace. Doporučuji téţ nainstalovat aktualizace softwaru, ihned jak budou dostupné. Office 365 je navržený pro práci s následujícím softwarem: současné nebo bezprostředně předchozí verze aplikace Internet Explorer nebo Firefoxu nebo nejnovější verze Chromu nebo Safari, libovolná verze Microsoftu Office v hlavní fázi technické podpory. Přestoţe Microsoft nedoporučuje připojovat se k Office 365 pomocí starších prohlíţečů a klientů, poskytuje omezenou podporu tak dlouho, dokud je tento software podporovaný svým výrobcem Office 365 vám nebude záměrně bránit v připojení ke sluţbám. [21] [26] 52

52 Office 365 nebude zajišťovat opravy kódů, které by řešily problémy související s těmito klienty, ale bude nabízet bezpečnostní opravy podle potřeb. časem se bude sniţovat rozsah moţností uţivatelů. Office 365 nepodporuje ţádný software pouţívaný společně se sluţbami, který není podporovaný svým výrobcem. Webový prohlížeč: Internet Explorer Office 365 je navrţený pro práci se současnou nebo bezprostředně předchozí verzí aplikace Internet Explorer. Doporučuje se upgradovat na nejnovější verzi aplikace Internet Explorer, jakmile bude vydána. Office 365 můţe po určitou dobu po vydání nové verze aplikace Internet Explorer dál pracovat s jinými verzemi aplikace Internet Explorer, neţ je současná a bezprostředně předchozí verze, ale Office 365 nemůţe poskytovat ţádné záruky. Pokud k Office 365 přistupujete ze starších verzí aplikace Internet Explorer, uţivatelé se v závislosti na verzi aplikace Internet Explorer můţou setkat se známými problémy a omezeními. Internet Explorer 9 Office 365 nenabízí opravy kódu, které by řešily problémy, se kterými se setkáte při pouţívání sluţeb v aplikaci Internet Explorer 9- měli byste očekávat, ţe se časem bude sniţovat rozsah uţivatelských moţností a ţe hodně nových funkcí Office 365 nemusí fungovat vůbec. Internet Explorer 8 Uţivatelské moţnosti pro odesílání a přijímání ů pomocí aplikací Outlook Web App a Internet Explorer 8 můţou být podstatně omezené, hlavně při pouţití v Systém Windows XP nebo na zařízeních s malou pamětí. Office 365 nenabízí opravy kódu, které by řešily problémy, se kterými se setkáte při pouţívání sluţeb v aplikaci Internet Explorer 8, a nové funkce Office 365 nemusí fungovat vůbec. Měli byste taky očekávat, ţe se v blízké budoucnosti bude dál sniţovat rozsah uţivatelských moţností v aplikaci Internet Explorer 8. Webové prohlížeče: Firefox, Chrome a Safari Office 365 je navrţený pro práci se současnou nebo bezprostředně předchozí verzí Firefoxu nebo nejnovějšími verzemi Chromu nebo Safari. Microsoft podporuje jenom ty verze prohlíţečů, které jsou podporované taky výrobcem prohlíţeče. [21] [26] 53

53 PC CLOUD Obvykle to je jenom nejnovější verze. U Firefoxu a Chromu se aktualizace streamují do zařízení kaţdých šest týdnů. Hodně běţných problémů s těmito prohlíţeči se vyřeší v příští aktualizaci. Obrázek č. 13: Office 365 Proces aktivace Office 365 firemní portál Služba Office Subscription & služba Office Activation Office Pro Plus Office Pro Plus Activation Poznámka: Žádné KMS nebo MAK aktivace! Office 365 oprávnění od správce Office si od uživatele vyžádá jeho oprávnění, aby získal 30-denní produktový klíč z Microsoftu a následně aktivuje Office tímto klíčem. Během této 30 denní periody OPP kontroluje, zdali je uživatel stále uveden v rámci cloud služeb. Zdroj:http://blogs.technet.com/b/technetczsk/archive/2011/09/29/zveme-vas-na-office-365- akademii.aspx Klienti Office v hlavní fázi technické podpory Většina plánů Office 365 Vám poskytuje nejnovější verze desktopových aplikací Office, jako je Word, Excel a PowerPoint. Porovnání dostupnosti aplikací Office a jejich funkcí v různých plánech Office 365 najdete v článku Popis sluţeb aplikací Office. V rámci předplatného Office 365 můţete taky pouţívat podporované klienty Microsoft Office. Office 365 je navrţený tak, aby fungoval se všemi verzemi Microsoftu Office, které jsou v hlavní fázi technické podpory. [21] [26] 54

54 Přestoţe většina nových vlastností Office 365 je navrţena pro nejnovější verzi Office, některé nové funkce můţou pracovat se staršími verzemi Office, které jsou v hlavní fázi technické podpory. Licence předplatného softwaru Office opravňují pouţívat aktuální verzi softwaru a nezahrnují práva pro přechod na jeho starší verze. Microsoft můţe poskytnout období pro upgrade, během kterého předplatné opravňuje k pouţití aktuální i předchozí verze softwaru. Požadavky na operační systém Office 365 nemá ţádné poţadavky na operační systém, kromě toho, ţe výrobce musí pouţívaný operační systém podporovat. Můţou se ale vyskytnout rozšířené moţnosti konfigurace, funkce, scénáře nebo nástroje Office 365, které jsou přímo závislé na operačním systému nebo se v různých operačních systémech chovají jinak. [21] [26] Obrázek č. 14: Postup aktivace a zprovoznění Office Plán 2. Příprava 3. Nastavení ferderace a/nebo koexistence Dokumentace Přidat a ověřit SMTP domény Konfigurovat služby Nastavit federaci identit Zapnutí CCS pro koexistenci Instalace DirSync Konfigurace a proveden DirSync GO DNS administrace Konfigurace Online služeb Microsoft Online Identity Tool Admin Portal Microsoft Online DirSync Tool 4. Licencování uživatelů 5. Instalace software 5. Migrace/koexistence Zdroj:http://blogs.technet.com/b/technetczsk/archive/2011/09/29/zveme-vas-na-office-365- akademii.aspx Aktualizace Office Service Pack a veřejné aktualizace od Microsoftu Zásady ţivotního cyklu podpory aktualizací Service Pack společnosti Microsoft vyţadují instalaci aktualizací Office Service Pack do 12 měsíců od jejich vydání. Office 365 vyţaduje splnění těchto zásad. 55

55 Automatické veřejné aktualizace obsahují důleţité opravy zabezpečení pro produkty Microsoftu. Office 365 důrazně doporučuje, aby zákazníci přijímali automatické aktualizace od Microsoftu, protoţe tyto aktualizace poskytují nejen zabezpečení prostředí, ale taky umoţňují uţivatelům získat nejlepší podmínky pro práci s Office 365. Uţivatelé Office 365 ProPlus a Lyncu Basic můţou instalací aktualizací odloţit jenom o 12 měsíců od data vydání. [21] [26] Tabulka č. 4: Poţadavky na systém v jednotlivých plánech Office 365 Funkce Navrţený pro práci s Internetem Explorerem 11 Navrţený pro práci s Internetem Explorer 10 Navrţený pro práci s Internetem Explorer 9 Navrţený pro práci s Internetem Explorer 8 Navrţený pro práci se současnou nebo bezprostředně předchozí verzí Firefoxu Navrţený pro práci s nejnovější verzí Google Chromu Navrţený pro práci s nejnovější verzí Safari Navrţený pro práci s Office 365 ProPlus Navrţený pro práci s Office Profesionál Plus 2010 Navrţený pro práci s klienty Office s rozšířenou podporou Vyţaduje určitý operační systém Vyţaduje instalaci aktualizací Office Service Pack do 12 měsíců od vydání Office 365 Small Business Premium Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano Zdroj: 56

56 5.7.1 Plán Office 365 Small Business Premium Systém Office Tabulka č. 5: Plán Office 365 Small Business Premium Vţdy budete mít nejnovější verze těchto aplikací: Známé nástroje Office Office ve více zařízení Office v libovolném počítači a kalendáře Své nápady si můţete zaznamenat způsobem, který vám nejlépe vyhovuje pomocí klávesnice, pera nebo dotykové obrazovky. Informace v aplikaci Excel můţete snadno formátovat pomocí nástrojů, které rozpoznávají obvyklý způsob práce s daty a automaticky doplňují data. Snadným vloţením obsahu ze souborů PDF můţete vytvářet vlastní skvěle vypadávající dokumenty Word. Budete moci vytvářet vlastní marketingové materiály, které odpovídají potřebám vaší značky a vašich zákazníků. Můţete pouţívat známé a konzistentní prostředí Office na různých počítačích PC, Mac, tabletech Windows a většině mobilních zařízení. Pomocí funkce Office jako sluţba můţete streamovat plnohodnotné verze programů Office do libovolného počítače se systémem Windows 7 nebo Windows 8 připojeného k Internetu. S em na úrovni velkých podniků můţete pracovat v propracovaném a známém prostředí Outlooku, které můţete pouţívat přímo ve svém počítači nebo ve webovém prohlíţeči prostřednictvím aplikace Outlook Web App. Kaţdý uţivatel získá poštovní schránku o kapacitě 50 GB a bude moci odesílat přílohy o velikosti aţ 25 MB. 57

57 Snadné sdílení souborů Veřejný web Týmové weby Webové konference Zasílání rychlých zpráv a komunikace pomocí Skypu Aplikace sady Office Mobile Spolehlivost Zabezpečení SkyDrivePro poskytuje kaţdému uţivateli 25 GB úloţiště, díky kterému můţe přistupovat ke svým dokumentům prakticky kdekoliv. Můţete sdílet soubory s ostatními v rámci své organizace i mimo ni, ovládat, kdo můţe zobrazovat a upravovat soubory na počítačích a dalších zařízeních. Můţete navrhnout a provozovat vlastní veřejný web bez dalších poplatků za hosting. Díky vlastnímu názvu domény můţete propagovat svou značku. Základní úloţiště o kapacitě 10 GB a dalších 500 MB úloţného prostoru na uţivatele umoţní snadný přístup k dokumentům a jejich sdílení. Můţete pořádat online schůzky s podporou zvuku a videa, sdílení obrazovky jedním kliknutím a konferenčních hovorů ve vysokém rozlišení. Můţete komunikovat s ostatními uţivateli Lyncu pomocí rychlých zpráv, hlasových hovorů a videohovorů. Prostřednictvím svého online stavu jim můţete dát vědět, ţe jste k dispozici. Můţete sdílet stav, zasílat rychlé zprávy a telefonovat uţivatelům Skypu. Zachováte si produktivitu a nikdy nezmeškáte schůzku, ani kdyţ budete na cestách. Dokumenty Wordu, Excelu a PowerPointu můţete zobrazovat a upravovat pomocí telefonů iphone, telefonů se systémem Android a zařízení s Windows Phone. Aplikace OneNote, Lync Mobile a SharePoint Newsfeed lze pouţívat na většině zařízení. Díky finančně zajištěné smlouvě o úrovni sluţeb (SLA) se zárukou 99,9 % dostupnosti sluţeb máte jistotu, ţe vás neohrozí ţádné náhlé výpadky. Integrovaná funkce zabezpečení zajišťuje bezpečnost dat od okamţiku, kdy se uloţí aţ do doby, kdy dorazí do zařízení uţivatelů. 58

58 Správa Podpora Můţete sami nasadit a spravovat Office 365 v rámci své společnosti. Odborné znalosti v oblasti IT nejsou potřeba. Přidávání a odebírání uţivatelů je otázka minut. Podpora společnosti Microsoft poskytuje telefonické a online poradenství i zdroje informací o postupech a umoţňuje komunikaci s dalšími zákazníky sluţeb Office 365, coţ umoţňuje snadné nastavení a opravy. Zdroj: Nástroje Office Office obsahuje nejnovější nástroje systému Office pro rostoucí firmy a všechny, kteří chtějí udrţet své pracovní tempo i na cestách. Umoţní vám efektivněji pracovat a rychleji komunikovat. Obsahují funkce, které šetří čas a jejichţ vzhled byl navrţen s ohledem na přehlednost a eleganci. Své dokumenty navíc můţete ukládat do cloudu ve sluţbě SkyDrive a pak s nimi pracovat prakticky odkudkoli. Výhody Díky sluţbě Office Web Apps můţete s dokumenty pracovat, upravovat je a sdílet v libovolném zařízení s připojením k Internetu. Aplikace Outlook vám nabídne veškeré potřebné nástroje pro správu ů, plánování a vytváření seznamů úkolů. Schůzku, ovou zprávu nebo podrobnosti o kontaktu si v ní zobrazíte snadno a rychle, aniţ byste museli přepínat mezi obrazovkami. Aplikace OneNote umoţňuje zapsat, uspořádat a sdílet veškeré typy informací. Nejnovější verze aplikací Word, Excel, PowerPoint, OneNote a Outlook všechny přizpůsobené vám na míru a neustále k dispozici. Vaše dokumenty jsou automaticky uloţeny do sluţby SkyDrive, takţe k nim můţete snadno přistupovat a sdílet je online. [21] [26] 59

59 Popis aplikací Word 2013 Známé rozhraní pro tvorbu atraktivních dokumentů přináší řadu vylepšení. Nyní můţete editovat PDF dokumenty, zkopírovat si jejich obsah a pouţívat ho v aplikacích Office. Veškeré rozmístění a zarovnání vidíte okamţitě v ţivých náhledech. Zobrazení revizí a komentářů je nyní přehlednější a práce s nimi je mnohem příjemnější. Reţim čtení Vychutnejte si čisté a pohodlné zobrazení při čtení na velkých i malých obrazovkách Přeformátování PDF otevírejte v aplikaci Word dokumenty PDF a vytvářejte z nich skvěle vypadající dokumenty aplikace Word. Dynamicky aktualizované rozloţení, kdyţ přetáhnete obrázek v dokumentu aplikace Word, text se znovu uspořádá v reálném čase. Odpovídání na komentáře odpovídejte na komentáře a sledujte přímo vedle textu přínosné konverzace uspořádané do vláken. Excel 2013 Intuitivní aplikace, která vám umoţní analyzovat a vizualizovat data přesně tak, jak to budete potřebovat. Sama vám doporučí, jaký graf by byl pro dané údaje nejvhodnější, provádí rychlou analýzu a dovede data dynamicky doplňovat. Dynamické doplňování importovaná data můţete jednoduše přeformátovat a změnit jejich uspořádání nebo z nich extrahovat informace. rychlá analýza pouţijte rychlé formátování vyuţívající kontingenční tabulky, podmíněné formátování a minigrafy, doporučené grafy zobrazte náhled doporučených grafů, které se nejvíce hodí pro vaše data, a vyberte si ideální graf, ovládací prvky formátování grafů snadno a rychle vylaďte název svého grafu, jeho rozloţení a další prvky. PowerPoint 2013 Vytvářejte a předvádějte zajímavé prezentace. Vyuţívat můţete šablony a jejich různé motivy, pracovat s textem a dokonce pouţívat přizpůsobené ikony. Prezentující jiţ nepotřebuje bloček s poznámkami, speciální obrazovka prezentujícího můţe obsahovat poznámky, které publikum nevidí. [21] [26] 60

60 varianty motivů změňte vzhled a funkce snímků v prezentaci jediným kliknutím, posuvník lupy přiblíţením snímku přitáhněte během prezentace pozornost posluchačů na graf nebo grafický prvek, tabulka snímku procházejte snímky, zatímco posluchači uvidí pouze snímek, který prezentujete, sloučení obrazců vytvářejte vlastní obrazce a grafické prvky pomocí nástrojů umoţňujících sloučení, rozdělení, průnik nebo odečtení libovolných dvou obrazců. OneNote 2013 Digitální blok, ve kterém máte přístup ke všem vašim poznámkám, médiím nebo webům. Náhledy se automaticky aktualizují a své poznámky si můţete prohlíţet v celostránkovém zobrazení. Pouze OneNote Vám poskytne moţnost ručních poznámek. OneNote změňte svůj tablet na efektivní nástroj na pořizování poznámek a vyuţijte naplno nové funkce Windows 8. digitální poznámkový blok zaznamenejte širokou škálu informací text, zvuk, video, poznámky nebo výřezy webů na jediném místě, vkládání souborů přidejte do poznámek dokumenty a další obsah a pak zobrazte náhled obsahu vloţených souborů, rukopis kreslete, gumujte, upravujte a převádějte digitální rukopis na text. Outlook 2013 Oblíbený a rozšířený ový klient nabídne přehledné zobrazení ů, kontaktů a kalendáře. K jednotlivým ům vidíte náhledy a reagovat na ně můţete přímo z okna čtení. Vytvořte si ke kaţdému kontaktu kartu a sdílejte s kolegy například váš kalendář. náhledy prohlédněte si seznam, schůzky nebo kontakt bez nutnosti přecházení mezi obrazovkami nebo ztráty kontextu, vloţená odpověď odpovězte na jediným kliknutím a odškrtněte si rychlé odpovědi v seznamu, [21] [26] 61

61 vizitky zobrazte více kontaktů v jediném zobrazení, omezte duplicity a mějte přehled o sociálních vztazích, konektory pro sociální sítě sledujte aktualizace sociálních sítí LinkedIn, Facebook a dalších přímo v aplikaci Outlook Bezplatná zkušební verze Navrhuji před zakoupením nové verze Microsoft Office 365 Small Business Prémium zahájit bezplatnou zkušební verzi na 1 měsíc. Zkušební verze sluţeb Office 365 Small Business Premium výhodný plán: počet uţivatelských licencí: 10, ideální pro podniky do deseti zaměstnanců, známé aplikace Microsoft Office pro Váš počítač PC nebo Mac, , kalendář, profesionální web, konferenci s videem v rozlišení HD, jednoduché nastavení a nasazení. [21] [26] 62

62 Tabulka č. 6: Porovnání všech plánů Office 365 pro firmy Středně Malé firmy velké Podnik firmy Office 365 Office 365 Office 365 Hostovaný Office 365 Office 365 Office 365 Office 365 ProPlus Small Small Midsize Enterprise Enterprise E3 Enterprise E4 Plány pro školy Business Business Business Exchange E1 Plány pro vládní Premium Online plan organizace Plány pro neziskové organizace Nejčastější dotazy 4,10 za uţivatele měsíčně 10,40 za uţivatele měsíčně 12,30 za uţivatele měsíčně 3,30 za uţivatele měsíčně 6,50 za uţivatele měsíčně 19,00 za uţivatele měsíčně 20,90 za uţivatele měsíčně Office pro domácnosti Roční poplatek Roční závazek Maximální počet uživatelů: 25 uživatelů 25 uživatelů 300 Bez omezení Bez omezení Bez omezení Bez omezení Aplikace Office: Předplatné Office aţ pro Verze pro počítače: Verze pro počítače: Verze pro počítače: Verze pro počítače: 5 počítačů PC/Mac nebo tabletů s Windows na jednoho uţivatele. Zdroj: FX aspx 63

63 5.8 Vyhodnocení návrhu Úspěch podnikání závisí na spolupráci a komunikaci. Potřebujeme, aby sluţby byly kdykoli k dispozici. Sluţby Office 365 jsou provozovány v globální síti datových center, jejichţ vysokou ochranu zajišťuje několik vrstev zabezpečení a přísné zásady ochrany osobních údajů. Díky tomu, ţe vyhovují standardům, sluţby Office 365 pomohou plnit poţadavky na dodrţování předpisů pro konkrétní odvětví s menšími nároky na zdroje a s niţšími náklady. Nabídka sluţeb Microsoftu Office 365 pomůţe dosáhnout těchto výsledků a naplnit potřeby organizace z hlediska robustního zabezpečení, trvalé spolehlivosti a produktivity koncových uţivatelů. Služby Office 365 spojují online verze osvědčených řešení pro komunikaci a spolupráci a také webové aplikace. Sluţby Office 365 sniţují zátěţ spojenou s prováděním rutinních úloh správy IT, jako je například instalace aktualizací zabezpečení a upgrade back-end systémů. Vaší zaměstnanci IT oddělení si uchovají kontrolu nad správou uţivatelů a konfigurací sluţeb, coţ jim umoţní přizpůsobit tyto sluţby tak, aby vyhovovaly způsobu podnikání Vaší společnosti. Sluţby Office 365 zahrnují nepřetrţitou podporu na úrovni IT oddělení. Zaměstnanci IT oddělení proto vţdy získají pomoc, kdyţ ji budou potřebovat. Zaměstnanci potřebují zůstat ve spojení, i kdyţ jsou mimo kancelář. Díky flexibilním, výkonným a známým moţnostem sluţeb Office 365 mohou vaši zaměstnanci odvést nejlepší moţnou práci a udrţet si vysokou produktivitu bez ohledu na to, kde se nachází nebo jaké zařízení pouţívají. Sluţby Office 365 zaměstnancům poskytují funkce pro komunikaci a spolupráci prostřednictvím aplikací systému Microsoft Office, na které se jiţ spoléhají. Sada Office Profesionál Plus vytváří základ známého prostředí systému Office a poskytuje zaměstnancům volnost, díky níţ mohou systém Office pouţívat na různých místech a z různých zařízení. Pomocí řešení Office 365, které poskytuje zabezpečení a spolehlivost na podnikové úrovni, můţete rychle vylepšit a rozšířit své sluţby pro spolupráci a komunikaci. Nemusí Vám dělat starost nákladné nasazení serverů ani jejich časově náročná údrţba. Protoţe tyto sluţby jsou navrţeny tak, aby spolupracovaly s aplikacemi systémů Office, které vaši zaměstnanci jiţ znají, můţete svým pracovníkům poskytnout nejlepší moţné prostředí zajišťující vysokou produktivitu při práci s počítačem, telefonem i v prohlíţeči, a to bez vysokých nákladů na jejich přeškolení. [21] [26] 64

64 Hlavní přínosy: firma nepotřebuje vlastní IT odborníky, rychlé zaškolení nových pracovníků, vysoká bezpečnost a dostupnost celého řešení, moţnost kdykoliv zvýšit nebo sníţit počet uţivatelů sluţby, konstantní jednotkové náklady na uţivatele, ţádné skryté výdaje na obnovu hardwaru či řešení softwarových problémů, nové moţnosti v oblasti síťové komunikace a bezpečnosti. [21] [26] Operační systém Windows 8.1 byl vybrán jako ideální nástupce operačního systému Windows XP. Díky nasazení bude ve společnosti docíleno úspor na provozu pracovních stanic. Obrázek č. 15: Fáze projektu Zdroj: Vlastní úprava 65

65 6 ČASOVÁ A FINANČNÍ KALKULACE V této části diplomové práce se budu věnovat časové a finanční kalkulaci navrhovaného produktu od společnosti Microsoft. Na začátku této kapitoly obecně popíši význam hodnocení investic a návrh vhodné metody pro návratnost investic. Poslední část této kapitoly se zabývá vyhodnocením návrhu. V současné době se pohled na efektivitu IT a přínos IT pro core business společnosti radikálně změnil. Méně a méně se pouţívají k hodnocení IT technické parametry, místo toho se hodnotí to, co skutečně IT přináší businessu z pohledu např. zefektivnění hlavních procesů. Nejdůleţitějším posláním IT sluţeb je dnes integrace všech svých moţností a funkcí do hlavního businessu společnosti. Veškeré procesy probíhající v IT oddělení by se měly odvíjet od základní strategie společnosti a podporovat ji. Existence jasných cílů a metrik dosaţení těchto cílů v investicích v IT nakonec umoţňuje společnosti dosáhnout větších konkurenčních výhod a vyuţití nejlepších moderních technologií s ohledem na skutečnou pozici a budoucí směr vývoje společnosti. Na druhé straně, větší průhlednost řízení a moţnost změřit přínosy IT jsou dobrým podkladem pro vedení společnosti k pochopení nutnosti některých investic. V současné době je dynamika změn tak vysoká, ţe na ně podnik musí reagovat dříve neţ kdykoliv předtím a navíc mnohem rychleji. Společnost vydává velké peníze za IT, ale tempo a rychlost reakce na změny zůstává stejná. Investice mohou být do IT efektivní, pouze kdyţ vedení podniku: váţe investice do IT na očekávané a dosaţené zlepšení v businessu a také ve finančních ukazatelích, stále sleduje změny v IT a také moţnosti vyuţití pro další zlepšování podnikových procesů, pamatujte, ţe IT nejsou samotným cílem, ale potřeba nových IT je definovaná hlavním businessem společnosti, a ţe IT jsou zaváděny právě pro podporu podnikových procesů, automatizací, zjednodušování prací uţivatelů a pomoc při sledování stavu společnosti. Kaţdá větší investice do IT tedy obecně musí sledovat několik cílů, které v souhrnu dávají vyšší hodnotu pro zákazníky a tudíţ i pro investory. [24] 66

66 Měla by přinést: lepší podporu business procesu, rychlejší dodávku sluţby zákazníkům, větší kvalitu, niţší cenu, menší riziko. Metody hodnocení investic Metody hodnocení efektivity investic do IT lze rozdělit do dvou skupin: finanční, kvalitativní. I kdyţ toto rozdělení vypadá na první pohled velice striktně, ve skutečnosti je podstatou kvalitativních metod hodnocení multikriteriální metodika, která můţe jako jedno z kritérií pouţívat právě finanční ukazatele. Zváţíme-li to do důsledku, tak ţádná investice není nikdy hodnocena pouze podle finančních ukazatelů, ale v úvahu jsou brány i všechny ostatní kvality jejího provedení. V praxi se tak pouţití finančních a kvalitativních metod hodnocení investic vţdy nutně z části překrývá a z části doplňuje. Hlediska výběru vhodné metody hodnocení Metod hodnocení investic existuje několik, v této diplomové práci uvádím jednu z nejpouţívanějších. Kaţdá z metod můţe být pro podnik výhodná za různých podmínek, přičemţ mezi rozhodujícími činiteli bude vţdy nákladnost metody hodnocení investic vůči velikosti samotné investice, poţadavky na rychlost vyhodnocení investic, na stávající organizační strukturu podniku. Metoda ROI (návratnost investic) Jedná se o hodnotu, na základě které je moţné zjistit, jak rychle se vynaloţené prostředky na IT projekt vrátí společnosti zpět. Pokud je hodnota ROI větší neţ 1 nebo 100 %, pak to znamená, ţe za měřené období (typicky v IT se ROI počítá pro období jednoho roku či tří let) se investice do projektu nejen vrátila, ale jiţ generuje nové prostředky, popřípadě šetří prostředky oproti původnímu stavu (tj. kdyby k realizaci projektu nedošlo). [24] 67

67 Společnost VAO s.r.o., investovala do vybudování infrastruktury ICT za 3 roky celkem ,- Kč. Tabulka č. 7: Vloţené investice do infrastruktury ICT společnosti VAO s.r.o. VLOŽENÉ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY ICT SPOLEČNOSTÍ VAO S.R.O. ZA OBDOBÍ Pracovní stanice Licence Aktualizace Cena za 1 ks Celková cena Operační systém 12 1 PC Instalační Automatická DVD během licence 3 600, ,- Kč Office 12 1 PC Automatická elektronická během licence 3 200, ,- Kč Bezpečnostní Automatická měsíců software během licence 2004, ,- Kč Instalace internetu dvě budovy ,- Kč Internet měsíců 2000, ,- Kč ,- Kč Zdroj: Vlastní úprava 68

68 Navrhuji společnosti VAO s.r.o. zakoupit nový operační systém se stálou licencí pro 12 pracovních stanic v celkové hodnotě ,- Kč. Tabulka č. 8: Návrh nového operačního systému NÁVRH NOVÉHO OPERAČNÍHO SYSTÉMU Operační systém Microsoft Windows 8.1 Pracovní stanice Licence Aktualizace 1 PC Automatická 12 Instalační během licence DVD Cena Celková za 1 ks cena 1975, ,- Kč ,- Kč Zdroj: Vlastní úprava 69

69 Navrhuji společnosti VAO s.r.o. zakoupit nový informační systém Windows Intune a Microsoft Office 365 Small Business Premium s cenovou kalkulací na uţivatele/měsíc pro 12 pracovních stanic. V celkové částce 183,6 /5 042,5,- Kč Tabulka č. 9: Návrh nového software NÁVRH NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Licence Pracovní stanice uživatel/měsíc Celková cena v Kč Celková cena v dle kurzu ČNB EURECH 1 EUR = Windows Intune 12 4,90 58, ,9 Kč Microsoft Office 365 Small Business Premium 12 10,40 124, ,6 Kč 183, ,5/měsíc pro 12 stanic Zdroj: Vlastní úprava 70

70 6.1 Ekonomické hodnocení Dílčím cílem této části práce je hodnocení přínosů zamýšleného projektu. Je nutno upozornit na skutečnost, ţe vzhledem k relativně nízké částce a všeobecně známým problémům z kvantifikací efektů (je známa účetní závěrka s hodnotami nákladů a výnosů za celý podnik). Nestačí, dle mého názoru, pouze výpočet typických ukazatelů, pokud není současně provedena ucelená nákladová analýza procesů, z které lze vyvodit konkrétní poloţky kalkulačního vzorce pro kritické činnosti ve všech fázích reprodukčního procesu. I v případě provedené analýzy se však k přesnému výsledku dospívá obtíţně a platí pravidlo vyššího efektu z informace nad náklady vedoucí k jejímu zjištění. Pro náš podnik je potřeba nového stavu zdůvodněná především technicky. V případě menšího podniku však povaţuji za úspěch i skutečnost, ţe lze dosáhnout vyšší míry transparentnosti nákladů cestou nepřímou, jeţ má reálnou podobu v definování a následném expertním hodnocení tzv. měkkých faktorů. Toto expertní hodnocení prováděli tito experti: výrobní manaţer, marketingový (obchodní ředitel), technický ředitel, ekonomický/finanční ředitel, finanční účetní, vedoucí a údrţba IT. 71

71 Pro účely této kapitoly jsem pouţil názvu nefinanční hodnotící kritéria Tabulka č. 10: Ekonomické hodnocení výchozího stavu Hodnocení Název T1 Hodnocení výchozí T2 v % stav Priorita 100 % Růst počtu zákazníků Zvýšení podílu na trhu Zvýšení časových moţností pro klientelu zákazníky Zkrácení doby obsluhy zákazníka Rozšíření výrobního programu Sníţení počtu reklamací Zlepšení dobrého jména podniku Reakce na nové potřeby zákazníků (trhu) Zvýšení kvalifikace zaměstnanců Zlepšení flexibility organizačních schopností podniku a podpora rozhodování Zvýšení spokojenosti zákazníků x 100 x Zdroj: Vlastní úprava 72

72 Obrázek č. 16: Hodnocení projektu Hodnocení T2 v % dle priorit Hodnocení T2 v % Zdroj: Vlastní úprava 73

73 Obrázek č. 17: Očekávané přínosy Očekávané přínosy Rozšíření výrobního programu 2% Zkrácení doby obsluhy zákazníka 4% Zvýšení časových možností pro klientelu - zákazníky 11% Zvýšení kvalifikace zaměstnanců 11% Růst počtu zákazníků 3% Zvýšení podílu na trhu 2% Zlepšení flexibility organizačních schopností podniku a podpora rozhodování 42% Snížení počtu reklamací 5% Reakce na nové potřeby zákazníků (trhu) 16% Zlepšení dobrého jména podniku 4% Zdroj: Vlastní úprava 74

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-16

Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Cloudové technologie Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí Cloudové technologie.

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě # DIGITAL TELECOMMUNICATIONS Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě www.dto.cz Kontakt: Tomáš Vrba obchodní manažer +420 603 485 960 tomas.vrba@dto.cz V případě zájmu o vypracování

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky

SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky Tomáš Bruckner 1 ITG, s.r.o. bruckner@itg.cz http://www.itg.cz katedra informačních technologií VŠE bruckner@vse.cz http://nb.vse.cz/~bruckner

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance Řízení IT v malých Nadpis presentace útvarech aneb Light verze IT governance Iva Steinerová Mobil: +420 605 225 016 iva.steinerova@perpartes.cz www.perpartes.cz Název a datum presentace (Zobrazit Předloha

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM

Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM Jaromír Jiroudek Lukáš Mikeska J + Consult Ernst & Young Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM Náplň setkání 1. Rychlý úvod do CCM/CPM 2. Představení

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a, R o k y c a n y, Č e c h o v a 4 0 337 01 Rokycany, tel.: 371723255, 777484 951, e-mail: zvs.rokycany@quick.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT PLÁN ŠKOLY Platnost

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

Sluţba Karlovarského kraje pro ukládání dokumentů a dat na území kraje

Sluţba Karlovarského kraje pro ukládání dokumentů a dat na území kraje Sluţba Karlovarského kraje pro ukládání dokumentů a dat na území kraje od záměru k realizaci Petr Kulda, Karlovarský kraj Roman Kratochvíl, ICZ a.s. Agenda 1. Historie projektu 2. Harmonogram projektu

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Ing. David Melichar, PhD., ČSSI Ing. Tomáš Hrabík, CORTIS Consulting 1.12.2008 Setkání informatiků, Kladno Trendy ve veřejné správě Smart Administration,

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

DOBRÉ PRAKTIKY ŘÍZENÍ INFORMATIKY APLIKOVATELNÉ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOBRÉ PRAKTIKY ŘÍZENÍ INFORMATIKY APLIKOVATELNÉ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ DOBRÉ PRAKTIKY ŘÍZENÍ INFORMATIKY APLIKOVATELNÉ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Václav Koudele Strategy architect for Public sector, Microsoft Michal Opravil - Support practice manager, Microsoft JAK TO CHODÍ VE VEŘEJNÉ

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru Testing as a Service Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru Kompletní portfolio služeb testování softwaru Předem známé náklady na testování, umožňující efektivní tvorbu

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně, Ekonomická informatika SOFTWAROVÝ AUDIT (Bakalářská

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Plánovaný cíl veřejné zakázky.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Plánovaný cíl veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. Vytvoření podmínek pro efektivní stěhování dat v souvislosti

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více