PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ"

Transkript

1 PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013

2 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření protokolu z laboratorního cvičení je velice důležitá část práce analytického chemika. V předložené příručce se dozvíte jak správně přistupovat k vyhodnocování výsledků a jakým způsobem vypracovat protokol. Příručka je psána přehledně a krátce pro snadnou orientaci v textu. Věříme, že tyto informace pro vás budou přínosné a usnadní vám úspěšně absolvovat laboratorní cvičení. Přejeme vám hodně zdaru při práci v laboratoři a následném vyhotovování protokolů. Mgr. Eva Marková Mgr. Hana Švecová 2

3 OBSAH 1. Základní schéma protokolu Obsah jednotlivých částí protokolu Hlavička protokolu Úkol Stručný princip metody, chemické reakce Pomůcky a chemikálie Pracovní postup Vyhodnocení výsledků Výpočty Chemické rovnice Grafy Tabulky Závěr Přílohy Příloha - Vzorové protokoly

4 1. ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROTOKOLU 1. Hlavička protokolu 2. Teoretická část a) úkol b) stručný princip metody, chemické reakce 3. Experimentální část a) pomůcky a chemikálie b) pracovní postup c) vyhodnocení výsledků 4. Závěr 5. Přílohy 2. OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PROTOKOLU 2.1. HLAVIČKA PROTOKOLU název práce Př.: Stanovení kyseliny askorbové jodometrickou titrací celé jméno studenta Př.: Jan Novák studijní obor a ročník Př.: analytická chemie, 2. ročník datum laboratorního cvičení Př.: ÚKOL Zadání úkolu (příp. úkolů) laboratorního cvičení. Př.: Stanovení kationtů v neznámém vzorku. Stanovení přesné koncentrace Ca 2+ a Mg 2+ iontů ve vzorku říční vody STRUČNÝ PRINCIP METODY, CHEMICKÉ REAKCE Princip obsahuje seznámení s danou metodou - stručně a výstižně popisuje, jak daná metoda funguje. Většina analytických metod využívá chemických reakcí. Všechny chemické rovnice, které jsou v principu uvedeny, musí být vyčíslené!!! Obrázky či schematická znázornění aparatur mohou být zahrnuty buď v principu metody, nebo mohou tvořit samostatnou část, vždy však musí být řádně popsány!!! Př.: 5 (COOH) MnO H + 10 CO H 2 O + 2 Mn 2+ 4

5 2.4. POMŮCKY A CHEMIKÁLIE Musí obsahovat všechny pomůcky a chemikálie, které byly během laboratorního cvičení použity. Pro větší přehlednost mohou být vypsány zvlášť pomůcky a zvlášť chemikálie. U roztoků se uvádí jejich složení (koncentrace) včetně jednotek! Př.: Pomůcky - kádinky, váženka, dělící nálevka, pipety, vařič, varná baňka, apod. Chemikálie - roztok hydroxidu draselného (0,5 mol/l), methyloranž (0,1 %), destilovaná voda, hexan, apod. Jednotky lze uvádět v jakémkoliv SPRÁVNÉM tvaru: Př.: 2 mmol/l 2 mmol l mol/l, apod PRACOVNÍ POSTUP Pracovní postup se píše v 1. os. jednotného čísla v minulém čase, např.: udělal/a jsem, změřil/a jsem, navážil/a jsem, apod. Musí obsahovat všechny úkony, jak byly vámi postupně prováděny, včetně všech navážek, časů, reakčních podmínek apod. Celý pracovní postup by měl být psán tak, aby podle něj bylo možné experiment kýmkoliv jiným zopakovat. Není vhodné pracovní postup kopírovat z návodu!!! 2.6. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Vyhodnocení výsledků je nejdůležitější částí protokolu. Musí obsahovat veškeré informace a údaje, které jsou potřeba k získání výsledku. Zahrnuje všechny výpočty (včetně výpočtů, které jste měli provádět jako přípravu na laboratorní cvičení, např. navážky), příslušné tabulky a grafy v závislosti na tom, jakou práci jste ve cvičení prováděli. Spektrum či jiný přímý záznam z přístroje, který byl během cvičení získán, se zahrnuje do části vyhodnocení výsledků nebo se přikládá jako samostatná příloha. Záznam z přístroje musí být vždy součástí protokolu! Výpočty Při vypracování protokolu je nutné uvést celý postup výpočtu. Bez kompletního postupu výpočtu není možné dohledat chybu v případě nesprávného výsledku!!! Každý výpočet musí obsahovat zápis všech veličin včetně veličiny, kterou chceme vypočítat. Symboly proměnných se píší 5

6 kurzívou, na rozdíl od symbolů jednotek. JEDNOTKY jsou samozřejmostí každého výpočtu!!! Následuje kompletní výpočet - základní vzorec, u něhož jsou uvedeny i příslušné dolní indexy, dosazení do rovnice (ideálně v základních jednotkách) a nakonec výsledek, u něhož NESMÍ chybět jednotky!!! Rovnice a vzorce se tvoří v programu Microsoft Word následovně: vložení symboly rovnice (Microsoft Office starší než 2007) vložení rovnice (Microsoft Office 2007 a vyšší) Př.: Výpočet hmotnosti NaOH c NaOH = 0,1 mol/l = V NaOH = 500 ml = 0,5 l = 0,1 0,5 40 M NaOH = 40 g/mol = 2 g m NaOH =? Pozor na zápisy typu: = kde musí být jasně uvedeno, ke kterým roztokům se indexy 1 a 2 vztahují. Vhodnější je místo číselných indexů uvádět přímo vzorce či symboly jednotlivých látek (viz příklad výše). a) Zaokrouhlování Zaokrouhluje se vždy až konečný výsledek celého výpočtu. Zaokrouhlováním dílčích výsledků se zbytečně zvětšuje chyba konečného výsledku! Často bývá v návodu cvičení požadavek, aby byl výsledek zaokrouhlen na čtyři platné číslice (což je obvyklé u látkové koncentrace odměrných roztoků ve volumetrii). Př.: 0, , POZOR na zápis zaokrouhleného výsledku!!! 0, mol/l 4, mol/l Špatně Správně b)výpočet chyby výsledku Na výsledky analytických stanovení mají vliv různé chyby, mimo jiné i ty, jejichž příčiny mnohdy ani nelze zjistit. Chyba je ukazatelem nesouladu mezi výsledkem stanovení (měřením) a 6

7 skutečným obsahem (hodnotou měřené veličiny) sledované složky ve vzorku. Při analytickém stanovení je důležité tyto chyby počítat a uvádět do protokolu. Počítáme chybu absolutní a relativní. Absolutní chyba (d i ) je algebraický rozdíl mezi nalezeným výsledkem (x i ) a skutečnou hodnotou (µ) = Relativní chyba (e i ) je vztažena ke skutečné (správné) hodnotě. Relativní chyba je veličinou nepojmenovanou, obvykle uváděnou v procentech. = = [%] c) Kalibrační přímka Kalibrační přímka je v analytické chemii nejpoužívanější kalibrační model popisující závislost měřeného signálu (závisle proměnná) na koncentraci analytu (nezávisle proměnná). Regresní analýza lineární závislosti má za úkol určit odhady koeficientů a (posunutí) a b (směrnice), které charakterizují regresní (kalibrační) přímku, vyjádřenou rovnicí:! = " + $ Předpokládá se, že nezávisle proměnná x je prakticky bez chyby nebo alespoň s chybou podstatně menší, než je chyba závisle proměnné y. Dosazením hodnoty změřeného signálu neznámého vzorku (např. absorbance) do rovnice kalibrační přímky a následným výpočtem se získá koncentrace analytu v neznámém vzorku. Př.: Výpočet obsahu železa v neznámém vzorku! = %&,&,% kalibrační model (měřeným signálem y je absorbance vzorku A, nezávisle proměnnou x je koncentrace Fe v mg/ml): ' = %&,&(,% Pro absorbanci analyzovaného vzorku A = 0,406 je výpočet pro koncentraci Fe: ( = ),*+,,%- %&,& ( =,&./0 mg/ml = 2,398 mg/l Koeficient determinace (R 2 ) udává, jaký podíl rozptylu v pozorování závisle proměnné se podařilo regresí vysvětlit (větší hodnoty znamenají větší úspěšnost regrese). V modelu lineární regrese leží hodnota R 2 v intervalu <0,1>. 7

8 d) Směrodatná odchylka Pokud se provádí několik opakovaných měření, je třeba počítat směrodatnou odchylku (s), která je mírou přesnosti série paralelních výsledků. Je-li směrodatná odchylka malá, výsledky jsou si podobné. Velká směrodatná odchylka ukazuje na odlišné výsledky. Směrodatná odchylka se vypočítá podle vzorce: kde: n - počet měření x i - naměřená hodnota ; - aritmetický průměr 7 = 8 9 :) ;- & 9 < Chemické rovnice Výpočet obsahu analytu, zejména ve volumetrii, je založen na správně VYČÍSLENÉ chemické rovnici. Rovnice je nezbytná pro správné určení tzv. titračního faktoru! Př.: 5 (COOH) MnO H + 10 CO H 2 O + 2 Mn 2+ = B = C = F Grafy K tvorbě grafů doporučujeme použít program Microsoft Excel podle následujících pokynů: a) Popis grafu Každý graf musí obsahovat název, ten může být uveden buď přímo v grafu, nebo jako popis pod grafem, případně nad ním. Nikdy nesmí chybět popisy os a kromě bezrozměrných veličin také jednotky!!! 8

9 Př.: ŠPATNĚ SPRÁVNĚ 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 0,0 5,0 10,0 15,0 ph 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Titrační křivka kyseliny fosforečné 0,0 5,0 10,0 15,0 Objem NaOH (ml) b) Prokládání dat Všechny grafy jsou tvořeny zásadně bodové, pouze se značkami. Nikdy nejsou jednotlivé body spojovány křivkami! V případě kalibračních závislostí jsou body prokládány lineární regresní přímkou, u které musí být uvedena i regresní rovnice a hodnota spolehlivosti R 2 (podrobnosti v kapitole Lineární regrese kalibrační přímky). Postup tvorby kalibrační přímky: V programu Microsoft Excel vytvořte bodový graf, poté klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný bod závislosti a vyberte možnost přidat spojnici trendu typ trendu lineární a zaškrtnete možnosti zobrazit rovnici regrese a hodnotu spolehlivosti R 2. Pokud je potřeba najít průsečík dvou lineárních závislostí, vždy je potřeba vypočítat ho z regresních rovnic! Př.: ŠPATNĚ SPRÁVNĚ Absorbance 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Kalibrační závislost pro železo 0 0,002 0,004 0,006 Koncentrace (mg/ml) Absorbance 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Kalibrační závislost pro železo 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 Koncentrace (mg/ml) y = 172,2x - 0,007 R² = 0,998 9

10 Tabulky Každá tabulka v protokolu by měla být hlavně přehledná. Musí být označena názvem, případně číslem (pokud je v protokolu více tabulek). Sloupce a řádky musí být popsány a kromě bezrozměrných veličin musí být uvedeny jednotky. Př.: Tabulka 1: Standardizace manganistanu draselného kyselinou šťavelovou Titrace číslo Hmotnost kyseliny šťavelové (g) Spotřeba manganistanu (ml) Koncentrace manganistanu (mol/l) 1 0, ,0 0, , ,9 0, , ,8 0,0204 Průměr: 0, ZÁVĚR Závěr by měl obsahovat shrnutí všech poznatků, které byly během laboratorního cvičení získány. V případě úloh, kdy je prováděno stanovení obsahu analytu ve vzorku, se uvádí v závěru číselná hodnota výsledku v požadovaných jednotkách včetně směrodatné odchylky, pokud byl vzorek měřen opakovaně. V případě stanovení analytu v reálné matrici je důležité uvést i hodnoty deklarované (pokud jsou dostupné), aby mohla být ověřena správnost měření. Pokud je známa správná (referenční) hodnota obsahu analytu, uvede se v závěru také vypočtená hodnotu absolutní a relativní chyby konečného výsledku. V případě, že se během měření vyskytly nečekané komplikace (např.: nefungoval přístroj), je dobré tuto skutečnost také zmínit. Chybné či odlehlé výsledky je nutné v závěru patřičně okomentovat a zdůvodnit PŘÍLOHY Obrázky, nákresy, případně vytištěná spektra, které není možné zařadit do některé z výše uvedených částí protokolu, se přikládají jako příloha. 10

11 Úkol: Stanovení přijatelného fosforu Určení základních parametrů půdy Jana Nováková Analytická chemie Stanovení přijatelného fosforu Pomůcky: Erlenmayerova baňka, váhy, odměrný válec, ultrazvuk, stojan, kruh na filtraci, nálevka, filtrační papír, kádinky, zábrusové zkumavky, vařič, vodní lázeň, pipety Chemikálie: vzorek půdy (jemnozem I), eluční roztok mléčnanový pufr (ph 3,7), činidlo molybdenan amonný, reduktans síran hydrazinu, destilovaná voda, základní roztok fosforu Pracovní postup: 1. Do Erelenmayerovy baňky jsem navážila 5 g půdy, přelila 250 ml elučního roztoku a po dobu 1 hodiny sonifikovala na ultrazvukové lázni. 2. Po usazení jsem roztok zfiltrovala, prvních 10 ml jsem vylila. 3. Z filtrátu jsem odpipetovala 25 ml do zábrusové zkumavky, přidala 1 ml činidla a 1 ml reduktans a promíchala. 4. Základní roztok fosforu jsem 100x zředila (10 ml do 1000 ml odměrné baňky). 5. Ze základního roztoku jsem si připravila kalibrační sadu: odpipetovala jsem postupně 0, 4, 8, 12, 16 a 20 ml základního roztoku do zábrusových zkumavek, do každé zkumavky jsem přidala 1 ml neředěného elučního roztoku a doplnila vodou na 25 ml. 6. Přidala jsem 1 ml činidla a 1 ml reduktans, promíchala a všechny zkumavky, včetně vzorku, jsem vložila do vroucí vodní lázně a zahřívala 30 min. (od počátku varu). 7. Po ochlazení jsem roztoky fotometrovala při 690 nm proti slepému pokusu. Vyhodnocení: Kalibrace: Koncentrace (mg/kg půdy) Absorbance Standard ,105 Standard ,212 Standard ,345 Standard ,455 Standard ,588 11

12 Absorbance 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Kalibrační závislost y = 0,006x - 0,021 R² = 0,998 Koncentrace (mg/kg půdy) vzorek byl naředěn 1:1 do 25 ml odměrné baňky, jeho absorbance po zředění byla 0,374 Výpočet: y = 0,006x 0,021 0,374 = 0,006x 0,021 x = 65,83 mg/kg ve zředěném vzorku => 131,67 mg/kg Závěr: Pomocí fotometrie při 690 nm jsem stanovila obsah přijatelného fosforu v předloženém vzorku půdy na 131,67 mg P/kg půdy. 12

13 Využití moderních analytických metod v analýze kovů Úkol: Voltametrické stanovení mědi v oceli Jana Nováková Analytická chemie Pomůcky: EKO-TRIBO polarograf, vařič, polarografické nádobky, pipety, kádinky, mikropipety, hodinové sklo, váhy, váženka, odměrná baňka, stojan, kruh na filtraci, nálevka, filtrační papír Chemikálie: kyselina chlorovodíková (zředěná 1:1), kyselina dusičná (zředěná 1:1), kyselina chloristá (70%), uhličitano-vinanový pufr (0,2M K 2 CO 3 + 0,4M NaKC 4 H 4 O 6 + 0,2M HCl), redestilovaná voda, vzorek oceli Pracovní postup: 1. Navážený vzorek oceli (0,2032 g) jsem rozpustila v 25 ml kyseliny chlorovodíkové (1:1) v kádince pod hodinovým sklem. 2. Po rozpuštění jsem přidala 5 ml kyseliny dusičné (1:1) a 2 ml kyseliny chloristé (70%) na rozpuštění karbidů a opatrně jsem odpařila do sucha. 3. Odparek jsem rozpustila v 10 ml kyseliny chlorovodíkové (1:1), vytvořenou sraženinu jsem odfiltrovala a filtrát jsem doplnila vodou v odměrné baňce na 50 ml. 4. V připraveném roztoku jsem stanovovala měď voltametricky podle dále uvedeného postupu. Stanovení mědi: 1. Do polarografické nádobky jsem odpipetovala 10 ml uhličitano-vinanového pufru a 10 ml destilované vody. 2. Takto připravený základní elektrolyt jsem 5 minut probublala dusíkem. 3. Měď jsem stanovovala anodickou stripping voltametrií (ASV) v pracovním režimu DPstripping-HDME, jejíž parametry jsou uvedeny níže: Vyhodnocení: navážený vzorek (0,2032 g) byl po rozpuštění převeden do 50 ml odměrné baňky 13

14 1. měření: 1, g...0,2 ml x g...50 ml x = 4, g 2. měření: 9, g...0,5 ml x g...50 ml x = 9, g Výsledky: 0,2032 g % 6, g...x % x = 0,033 % Závěr: Metodou anodické stripping voltametrie (ASV) jsem stanovila obsah mědi v předložené oceli na 0,067 mg, což dopovídá 0,033 %. 14

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová,

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích Suchánek M. 1, Friedecký B. 2, Kratochvíla J. 2, Budina M. 2, Bartoš V. 3 1 VŠCHT Praha 2 SEKK Pardubice

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část V praxi se rozlišuje stanovení veškerých extrahovatelných látek (označení EL) a nepolárních extrahovatelných látek (označení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické chemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2010 Vladimíra Kubištová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod.

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Kvalitativní vyjádření výsledků rozboru vody chemickým vzorcem (např. KOH, Ca) značkou (např. Σc, Σ kationty ) zkratkou názvu stanovených látek

Více

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI Pavel Matějka Úvod Spektrometrie v blízké infračervené oblasti ( near-infrared spectrometry NIR spectrometry) je metodou molekulové spektroskopie, která využívá

Více

Základy chemické termodynamiky v příkladech

Základy chemické termodynamiky v příkladech Základy chemické termodynamiky v příkladech Karel Řehák, Ivan Cibulka a Josef Novák (8. října 2007) Tato učební pomůcka je primárně určena pro předmět Základy chemické termodynamiky, který je vyučován

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Tvorba modelu pro přípravu a zpracování experimentálních dat Creation of Model

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Pracovní návod 1/6 www.expoz.cz. Studium enzymové aktivity v souvislosti se změnou teploty a přítomností fluoridů.

Pracovní návod 1/6 www.expoz.cz. Studium enzymové aktivity v souvislosti se změnou teploty a přítomností fluoridů. Pracovní návod 1/6 www.expoz.cz Chemie úloha č. 16 Kdy je enzymu zima a kdy teplo Cíle Studium enzymové aktivity v souvislosti se změnou teploty a přítomností fluoridů. Autor: Tomáš Feltl Zadání úlohy

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÝCH PRVKŮ

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více