PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ"

Transkript

1 PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013

2 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření protokolu z laboratorního cvičení je velice důležitá část práce analytického chemika. V předložené příručce se dozvíte jak správně přistupovat k vyhodnocování výsledků a jakým způsobem vypracovat protokol. Příručka je psána přehledně a krátce pro snadnou orientaci v textu. Věříme, že tyto informace pro vás budou přínosné a usnadní vám úspěšně absolvovat laboratorní cvičení. Přejeme vám hodně zdaru při práci v laboratoři a následném vyhotovování protokolů. Mgr. Eva Marková Mgr. Hana Švecová 2

3 OBSAH 1. Základní schéma protokolu Obsah jednotlivých částí protokolu Hlavička protokolu Úkol Stručný princip metody, chemické reakce Pomůcky a chemikálie Pracovní postup Vyhodnocení výsledků Výpočty Chemické rovnice Grafy Tabulky Závěr Přílohy Příloha - Vzorové protokoly

4 1. ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROTOKOLU 1. Hlavička protokolu 2. Teoretická část a) úkol b) stručný princip metody, chemické reakce 3. Experimentální část a) pomůcky a chemikálie b) pracovní postup c) vyhodnocení výsledků 4. Závěr 5. Přílohy 2. OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PROTOKOLU 2.1. HLAVIČKA PROTOKOLU název práce Př.: Stanovení kyseliny askorbové jodometrickou titrací celé jméno studenta Př.: Jan Novák studijní obor a ročník Př.: analytická chemie, 2. ročník datum laboratorního cvičení Př.: ÚKOL Zadání úkolu (příp. úkolů) laboratorního cvičení. Př.: Stanovení kationtů v neznámém vzorku. Stanovení přesné koncentrace Ca 2+ a Mg 2+ iontů ve vzorku říční vody STRUČNÝ PRINCIP METODY, CHEMICKÉ REAKCE Princip obsahuje seznámení s danou metodou - stručně a výstižně popisuje, jak daná metoda funguje. Většina analytických metod využívá chemických reakcí. Všechny chemické rovnice, které jsou v principu uvedeny, musí být vyčíslené!!! Obrázky či schematická znázornění aparatur mohou být zahrnuty buď v principu metody, nebo mohou tvořit samostatnou část, vždy však musí být řádně popsány!!! Př.: 5 (COOH) MnO H + 10 CO H 2 O + 2 Mn 2+ 4

5 2.4. POMŮCKY A CHEMIKÁLIE Musí obsahovat všechny pomůcky a chemikálie, které byly během laboratorního cvičení použity. Pro větší přehlednost mohou být vypsány zvlášť pomůcky a zvlášť chemikálie. U roztoků se uvádí jejich složení (koncentrace) včetně jednotek! Př.: Pomůcky - kádinky, váženka, dělící nálevka, pipety, vařič, varná baňka, apod. Chemikálie - roztok hydroxidu draselného (0,5 mol/l), methyloranž (0,1 %), destilovaná voda, hexan, apod. Jednotky lze uvádět v jakémkoliv SPRÁVNÉM tvaru: Př.: 2 mmol/l 2 mmol l mol/l, apod PRACOVNÍ POSTUP Pracovní postup se píše v 1. os. jednotného čísla v minulém čase, např.: udělal/a jsem, změřil/a jsem, navážil/a jsem, apod. Musí obsahovat všechny úkony, jak byly vámi postupně prováděny, včetně všech navážek, časů, reakčních podmínek apod. Celý pracovní postup by měl být psán tak, aby podle něj bylo možné experiment kýmkoliv jiným zopakovat. Není vhodné pracovní postup kopírovat z návodu!!! 2.6. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Vyhodnocení výsledků je nejdůležitější částí protokolu. Musí obsahovat veškeré informace a údaje, které jsou potřeba k získání výsledku. Zahrnuje všechny výpočty (včetně výpočtů, které jste měli provádět jako přípravu na laboratorní cvičení, např. navážky), příslušné tabulky a grafy v závislosti na tom, jakou práci jste ve cvičení prováděli. Spektrum či jiný přímý záznam z přístroje, který byl během cvičení získán, se zahrnuje do části vyhodnocení výsledků nebo se přikládá jako samostatná příloha. Záznam z přístroje musí být vždy součástí protokolu! Výpočty Při vypracování protokolu je nutné uvést celý postup výpočtu. Bez kompletního postupu výpočtu není možné dohledat chybu v případě nesprávného výsledku!!! Každý výpočet musí obsahovat zápis všech veličin včetně veličiny, kterou chceme vypočítat. Symboly proměnných se píší 5

6 kurzívou, na rozdíl od symbolů jednotek. JEDNOTKY jsou samozřejmostí každého výpočtu!!! Následuje kompletní výpočet - základní vzorec, u něhož jsou uvedeny i příslušné dolní indexy, dosazení do rovnice (ideálně v základních jednotkách) a nakonec výsledek, u něhož NESMÍ chybět jednotky!!! Rovnice a vzorce se tvoří v programu Microsoft Word následovně: vložení symboly rovnice (Microsoft Office starší než 2007) vložení rovnice (Microsoft Office 2007 a vyšší) Př.: Výpočet hmotnosti NaOH c NaOH = 0,1 mol/l = V NaOH = 500 ml = 0,5 l = 0,1 0,5 40 M NaOH = 40 g/mol = 2 g m NaOH =? Pozor na zápisy typu: = kde musí být jasně uvedeno, ke kterým roztokům se indexy 1 a 2 vztahují. Vhodnější je místo číselných indexů uvádět přímo vzorce či symboly jednotlivých látek (viz příklad výše). a) Zaokrouhlování Zaokrouhluje se vždy až konečný výsledek celého výpočtu. Zaokrouhlováním dílčích výsledků se zbytečně zvětšuje chyba konečného výsledku! Často bývá v návodu cvičení požadavek, aby byl výsledek zaokrouhlen na čtyři platné číslice (což je obvyklé u látkové koncentrace odměrných roztoků ve volumetrii). Př.: 0, , POZOR na zápis zaokrouhleného výsledku!!! 0, mol/l 4, mol/l Špatně Správně b)výpočet chyby výsledku Na výsledky analytických stanovení mají vliv různé chyby, mimo jiné i ty, jejichž příčiny mnohdy ani nelze zjistit. Chyba je ukazatelem nesouladu mezi výsledkem stanovení (měřením) a 6

7 skutečným obsahem (hodnotou měřené veličiny) sledované složky ve vzorku. Při analytickém stanovení je důležité tyto chyby počítat a uvádět do protokolu. Počítáme chybu absolutní a relativní. Absolutní chyba (d i ) je algebraický rozdíl mezi nalezeným výsledkem (x i ) a skutečnou hodnotou (µ) = Relativní chyba (e i ) je vztažena ke skutečné (správné) hodnotě. Relativní chyba je veličinou nepojmenovanou, obvykle uváděnou v procentech. = = [%] c) Kalibrační přímka Kalibrační přímka je v analytické chemii nejpoužívanější kalibrační model popisující závislost měřeného signálu (závisle proměnná) na koncentraci analytu (nezávisle proměnná). Regresní analýza lineární závislosti má za úkol určit odhady koeficientů a (posunutí) a b (směrnice), které charakterizují regresní (kalibrační) přímku, vyjádřenou rovnicí:! = " + $ Předpokládá se, že nezávisle proměnná x je prakticky bez chyby nebo alespoň s chybou podstatně menší, než je chyba závisle proměnné y. Dosazením hodnoty změřeného signálu neznámého vzorku (např. absorbance) do rovnice kalibrační přímky a následným výpočtem se získá koncentrace analytu v neznámém vzorku. Př.: Výpočet obsahu železa v neznámém vzorku! = %&,&,% kalibrační model (měřeným signálem y je absorbance vzorku A, nezávisle proměnnou x je koncentrace Fe v mg/ml): ' = %&,&(,% Pro absorbanci analyzovaného vzorku A = 0,406 je výpočet pro koncentraci Fe: ( = ),*+,,%- %&,& ( =,&./0 mg/ml = 2,398 mg/l Koeficient determinace (R 2 ) udává, jaký podíl rozptylu v pozorování závisle proměnné se podařilo regresí vysvětlit (větší hodnoty znamenají větší úspěšnost regrese). V modelu lineární regrese leží hodnota R 2 v intervalu <0,1>. 7

8 d) Směrodatná odchylka Pokud se provádí několik opakovaných měření, je třeba počítat směrodatnou odchylku (s), která je mírou přesnosti série paralelních výsledků. Je-li směrodatná odchylka malá, výsledky jsou si podobné. Velká směrodatná odchylka ukazuje na odlišné výsledky. Směrodatná odchylka se vypočítá podle vzorce: kde: n - počet měření x i - naměřená hodnota ; - aritmetický průměr 7 = 8 9 :) ;- & 9 < Chemické rovnice Výpočet obsahu analytu, zejména ve volumetrii, je založen na správně VYČÍSLENÉ chemické rovnici. Rovnice je nezbytná pro správné určení tzv. titračního faktoru! Př.: 5 (COOH) MnO H + 10 CO H 2 O + 2 Mn 2+ = B = C = F Grafy K tvorbě grafů doporučujeme použít program Microsoft Excel podle následujících pokynů: a) Popis grafu Každý graf musí obsahovat název, ten může být uveden buď přímo v grafu, nebo jako popis pod grafem, případně nad ním. Nikdy nesmí chybět popisy os a kromě bezrozměrných veličin také jednotky!!! 8

9 Př.: ŠPATNĚ SPRÁVNĚ 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 0,0 5,0 10,0 15,0 ph 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Titrační křivka kyseliny fosforečné 0,0 5,0 10,0 15,0 Objem NaOH (ml) b) Prokládání dat Všechny grafy jsou tvořeny zásadně bodové, pouze se značkami. Nikdy nejsou jednotlivé body spojovány křivkami! V případě kalibračních závislostí jsou body prokládány lineární regresní přímkou, u které musí být uvedena i regresní rovnice a hodnota spolehlivosti R 2 (podrobnosti v kapitole Lineární regrese kalibrační přímky). Postup tvorby kalibrační přímky: V programu Microsoft Excel vytvořte bodový graf, poté klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný bod závislosti a vyberte možnost přidat spojnici trendu typ trendu lineární a zaškrtnete možnosti zobrazit rovnici regrese a hodnotu spolehlivosti R 2. Pokud je potřeba najít průsečík dvou lineárních závislostí, vždy je potřeba vypočítat ho z regresních rovnic! Př.: ŠPATNĚ SPRÁVNĚ Absorbance 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Kalibrační závislost pro železo 0 0,002 0,004 0,006 Koncentrace (mg/ml) Absorbance 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Kalibrační závislost pro železo 0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 Koncentrace (mg/ml) y = 172,2x - 0,007 R² = 0,998 9

10 Tabulky Každá tabulka v protokolu by měla být hlavně přehledná. Musí být označena názvem, případně číslem (pokud je v protokolu více tabulek). Sloupce a řádky musí být popsány a kromě bezrozměrných veličin musí být uvedeny jednotky. Př.: Tabulka 1: Standardizace manganistanu draselného kyselinou šťavelovou Titrace číslo Hmotnost kyseliny šťavelové (g) Spotřeba manganistanu (ml) Koncentrace manganistanu (mol/l) 1 0, ,0 0, , ,9 0, , ,8 0,0204 Průměr: 0, ZÁVĚR Závěr by měl obsahovat shrnutí všech poznatků, které byly během laboratorního cvičení získány. V případě úloh, kdy je prováděno stanovení obsahu analytu ve vzorku, se uvádí v závěru číselná hodnota výsledku v požadovaných jednotkách včetně směrodatné odchylky, pokud byl vzorek měřen opakovaně. V případě stanovení analytu v reálné matrici je důležité uvést i hodnoty deklarované (pokud jsou dostupné), aby mohla být ověřena správnost měření. Pokud je známa správná (referenční) hodnota obsahu analytu, uvede se v závěru také vypočtená hodnotu absolutní a relativní chyby konečného výsledku. V případě, že se během měření vyskytly nečekané komplikace (např.: nefungoval přístroj), je dobré tuto skutečnost také zmínit. Chybné či odlehlé výsledky je nutné v závěru patřičně okomentovat a zdůvodnit PŘÍLOHY Obrázky, nákresy, případně vytištěná spektra, které není možné zařadit do některé z výše uvedených částí protokolu, se přikládají jako příloha. 10

11 Úkol: Stanovení přijatelného fosforu Určení základních parametrů půdy Jana Nováková Analytická chemie Stanovení přijatelného fosforu Pomůcky: Erlenmayerova baňka, váhy, odměrný válec, ultrazvuk, stojan, kruh na filtraci, nálevka, filtrační papír, kádinky, zábrusové zkumavky, vařič, vodní lázeň, pipety Chemikálie: vzorek půdy (jemnozem I), eluční roztok mléčnanový pufr (ph 3,7), činidlo molybdenan amonný, reduktans síran hydrazinu, destilovaná voda, základní roztok fosforu Pracovní postup: 1. Do Erelenmayerovy baňky jsem navážila 5 g půdy, přelila 250 ml elučního roztoku a po dobu 1 hodiny sonifikovala na ultrazvukové lázni. 2. Po usazení jsem roztok zfiltrovala, prvních 10 ml jsem vylila. 3. Z filtrátu jsem odpipetovala 25 ml do zábrusové zkumavky, přidala 1 ml činidla a 1 ml reduktans a promíchala. 4. Základní roztok fosforu jsem 100x zředila (10 ml do 1000 ml odměrné baňky). 5. Ze základního roztoku jsem si připravila kalibrační sadu: odpipetovala jsem postupně 0, 4, 8, 12, 16 a 20 ml základního roztoku do zábrusových zkumavek, do každé zkumavky jsem přidala 1 ml neředěného elučního roztoku a doplnila vodou na 25 ml. 6. Přidala jsem 1 ml činidla a 1 ml reduktans, promíchala a všechny zkumavky, včetně vzorku, jsem vložila do vroucí vodní lázně a zahřívala 30 min. (od počátku varu). 7. Po ochlazení jsem roztoky fotometrovala při 690 nm proti slepému pokusu. Vyhodnocení: Kalibrace: Koncentrace (mg/kg půdy) Absorbance Standard ,105 Standard ,212 Standard ,345 Standard ,455 Standard ,588 11

12 Absorbance 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Kalibrační závislost y = 0,006x - 0,021 R² = 0,998 Koncentrace (mg/kg půdy) vzorek byl naředěn 1:1 do 25 ml odměrné baňky, jeho absorbance po zředění byla 0,374 Výpočet: y = 0,006x 0,021 0,374 = 0,006x 0,021 x = 65,83 mg/kg ve zředěném vzorku => 131,67 mg/kg Závěr: Pomocí fotometrie při 690 nm jsem stanovila obsah přijatelného fosforu v předloženém vzorku půdy na 131,67 mg P/kg půdy. 12

13 Využití moderních analytických metod v analýze kovů Úkol: Voltametrické stanovení mědi v oceli Jana Nováková Analytická chemie Pomůcky: EKO-TRIBO polarograf, vařič, polarografické nádobky, pipety, kádinky, mikropipety, hodinové sklo, váhy, váženka, odměrná baňka, stojan, kruh na filtraci, nálevka, filtrační papír Chemikálie: kyselina chlorovodíková (zředěná 1:1), kyselina dusičná (zředěná 1:1), kyselina chloristá (70%), uhličitano-vinanový pufr (0,2M K 2 CO 3 + 0,4M NaKC 4 H 4 O 6 + 0,2M HCl), redestilovaná voda, vzorek oceli Pracovní postup: 1. Navážený vzorek oceli (0,2032 g) jsem rozpustila v 25 ml kyseliny chlorovodíkové (1:1) v kádince pod hodinovým sklem. 2. Po rozpuštění jsem přidala 5 ml kyseliny dusičné (1:1) a 2 ml kyseliny chloristé (70%) na rozpuštění karbidů a opatrně jsem odpařila do sucha. 3. Odparek jsem rozpustila v 10 ml kyseliny chlorovodíkové (1:1), vytvořenou sraženinu jsem odfiltrovala a filtrát jsem doplnila vodou v odměrné baňce na 50 ml. 4. V připraveném roztoku jsem stanovovala měď voltametricky podle dále uvedeného postupu. Stanovení mědi: 1. Do polarografické nádobky jsem odpipetovala 10 ml uhličitano-vinanového pufru a 10 ml destilované vody. 2. Takto připravený základní elektrolyt jsem 5 minut probublala dusíkem. 3. Měď jsem stanovovala anodickou stripping voltametrií (ASV) v pracovním režimu DPstripping-HDME, jejíž parametry jsou uvedeny níže: Vyhodnocení: navážený vzorek (0,2032 g) byl po rozpuštění převeden do 50 ml odměrné baňky 13

14 1. měření: 1, g...0,2 ml x g...50 ml x = 4, g 2. měření: 9, g...0,5 ml x g...50 ml x = 9, g Výsledky: 0,2032 g % 6, g...x % x = 0,033 % Závěr: Metodou anodické stripping voltametrie (ASV) jsem stanovila obsah mědi v předložené oceli na 0,067 mg, což dopovídá 0,033 %. 14

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Příručka pro tvorbu protokolů pro studenty laboratorních cvičení zaměřené na instrumentální analytické metody

Příručka pro tvorbu protokolů pro studenty laboratorních cvičení zaměřené na instrumentální analytické metody Příručka pro tvorbu protokolů pro studenty laboratorních cvičení zaměřené na instrumentální analytické metody Tato příručka vznikla díky projektu Fondu rozvoje vysokých škol FRVŠ G6 2495/2012. Předmluva

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Zápis o rozboru. E skleněné ISE závislé na ph roztoku, lze pomocí kombinované skleněné ISE sestrojit závislost ph na přidávaném

Zápis o rozboru. E skleněné ISE závislé na ph roztoku, lze pomocí kombinované skleněné ISE sestrojit závislost ph na přidávaném 1 Princip metody Zápis o rozboru Tato laboratorní práce byla rozdělena na tři části.v první bylo úkolem stanovit s pomocí potenciometrické titrace hmotnost kyseliny fosforečné a dihydrogenfosforečnanu

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Pracovně pedagogický koncept

Pracovně pedagogický koncept Pracovně pedagogický koncept Škola ZespółSzkółChemicznychWłocławek (PL) Druh studia Střední odborné vzdělání Obor studia Pracovník ochrany prostředí/technik v oblasti ochrany prostředí Oblast činnosti

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit LABORATOŘ OBORU I T Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit Vedoucí práce: Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. Umístění práce: FO7 1 ÚVOD Faktorové plánování je optimalizační metoda, hojně

Více

Koncept odborného vzdělávání

Koncept odborného vzdělávání Koncept odborného vzdělávání Škola SPŠCH Pardubice (CZ) Oblast vzdělávání Odborné vzdělávání Zaměření (ŠVP) 1. Analytická chemie 2. Farmaceutické substance 3. Chemicko-farmaceutická výroba 4. Analýza chemických

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID

Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID Důvodem pro vypracování postup je nutnost přesného a striktního definování podmínek pro kvantitativní stanovení obsahu báze metamfetaminu v pevných

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení monosacharidů a oligosacharidů (metoda titrace po inverzi) Garant úlohy: Ing. Lucie Drábová, Ph.D. OBSAH Základní požadované znalosti pro vstupní

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence 1 Princip Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence Nepřímá potenciometrie potenciometrická titrace se využívá

Více

Obrázek 3: Zápis srážecí reakce

Obrázek 3: Zápis srážecí reakce VG STUDENT CHEMIE T É M A: SRÁŽENÍ, IZOLACE SRAŽENIN Vypracoval/a: Spolupracoval/a: Třída: Datum: ANOTACE: V této laboratorní práci se žáci seznámí s pojmem sraženina a srážení, provedou srážení jodidu

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení bílkovin v krmivech. Metoda je použitelná pro všechna krmiva organického původu.

Více

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI 215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI ÚVOD Stanovení čísla kyselosti patří k základním normovaným metodám hodnocení ropných produktů. Tento návod je vytvořen podle norem IP 177/96 a ASTM D66489. Tyto normy specifikují

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

Preparativní anorganická chemie

Preparativní anorganická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Úloha č. Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Princip Potenciometrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrochemických metod kvantitativního stanovení látek. V potenciometrické

Více

http://www.fch.ft.utb.cz/ps_lab_grafika.php

http://www.fch.ft.utb.cz/ps_lab_grafika.php Grafické zpracování závislostí laboratorní cvičení z FCH II Než začnete zpracovávat grafy, prostudujte si níže uvedený odkaz, na kterém jsou obecné zásady vyhodnocení experimentálně zjištěných a vypočtených

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS 1 Účel a rozsah Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D3 v krmivech metodou LC/MS. 2 Princip Zkušební

Více

Stanovení kritické micelární koncentrace

Stanovení kritické micelární koncentrace Stanovení kritické micelární koncentrace TEORIE KONDUKTOMETRIE Měrná elektrická vodivost neboli konduktivita je fyzikální veličinou, která popisuje schopnost látek vést elektrický proud. Látky snadno vedoucí

Více

Měřicí přístroje a měřicí metody

Měřicí přístroje a měřicí metody Měřicí přístroje a měřicí metody Základní elektrické veličiny určují kvalitativně i kvantitativně stav elektrických obvodů a objektů. Neelektrické fyzikální veličiny lze převést na elektrické veličiny

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_209 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní

Více

Koncept odborného vzdělávání

Koncept odborného vzdělávání Koncept odborného vzdělávání Škola SPŠCH Pardubice (CZ) Oblast vzdělání Odborné vzdělávání Zaměření Chemik operátor Odborná oblast Chemik operátor Jednotky učení Celkový čas (1 vyučovací hodina = 45 minut)

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení minerálních látek (metody: atomová absorpční spektrometrie, spektrofotometrie, titrace) Garant úlohy: prof. Dr. Ing. Richard Koplík Požadované

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

pracovní list studenta Analytická chemie Barevnost chemických látek Aleš Mareček

pracovní list studenta Analytická chemie Barevnost chemických látek Aleš Mareček Výstup RVP: Klíčová slova: Analytická chemie Aleš Mareček žák se na základě vlastního pozorování seznámí s příčinami barevnosti chemických sloučenin; v průběhu práce získá základní informace o moderních

Více

Odměrná stanovení v analýze vod

Odměrná stanovení v analýze vod Odměrná stanovení v analýze vod Odměrná (titrační) stanovení (jinak též volumetrie), patří mezi klasické metody kvantitativní analýzy, které si i přes prudký nástup instrumentálních metod udržely v analytické

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. 26 Název: Elektrická vodivost elektrolytů Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV 73) dne 12.12.2013 Odevzdal

Více

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté polynomy pro případ dvou uzlových bodů ξ 1 = 1 a ξ 2 = 4. Experimentální body jsou x = [0.2 0.4 0.6 1.5 2.0 3.0

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele: Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

Časové řady - Cvičení

Časové řady - Cvičení Časové řady - Cvičení Příklad 2: Zobrazte měsíční časovou řadu míry nezaměstnanosti v obci Rybitví za roky 2005-2010. Příslušná data naleznete v souboru cas_rada.xlsx. Řešení: 1. Pro transformaci dat do

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Česká zemědělská univerzita v Praze Katedra chemie AF ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Praha 2004 STANOVENÍ NH 4 + FOTOMETRICKY Potřebné chemikálie a zařízení: Standartní roztok NH 3...navážka NH

Více

Úloha č. 8. Stanovení obsahu vitaminu C v komerčních výrobcích

Úloha č. 8. Stanovení obsahu vitaminu C v komerčních výrobcích Úloha č. 8. Stanovení obsahu vitaminu C v komerčních výrobcích I. Bromátometrické stanovení Princip V kyselém prostředí je bromičnan draselný silným oxidačním činidlem a je redukován redukujícími látkami

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy. Laboratorní zpráva Název práce: Stanovení ibuprofenu Jednotky učení Dvojklikem na políčko označte LU Unit Title 1 Separation and Mixing Substances 2 Material Constants Determining Properties of Materials

Více

Stanovení izoelektrického bodu kaseinu

Stanovení izoelektrického bodu kaseinu Stanovení izoelektrického bodu kaseinu Shlukování koloidních částic do větších celků makroskopických rozměrů nazýváme koagulací. Ke koagulaci koloidních roztoků bílkovin dochází porušením solvatačního

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Odborně-pedagogický koncept

Odborně-pedagogický koncept Odborně-pedagogický koncept Škola SPŠCH Brno (CZ) Oblast Odborné vzdělávání Odborná zaměření 1. Aplikovaná chemie Analytická chemie Farmaceutické substance Ochrana životního prostředí 2. Analýza potravin

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny Online: http://www.sclpx.eu/lab2r.php?exp=2 V tomto experimentu vycházíme z pojetí klasického pokusu s pružinovým oscilátorem. Z periody kmitů se obvykle

Více

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 1. Solver Program Solver slouží pro vyhodnocení experimentálně naměřených dat. Základem

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ

MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ v praxi u jednoho prvku souboru se často zkoumá více veličin, které mohou na sobě různě záviset jednorozměrný výběrový soubor VSS X vícerozměrným výběrovým souborem VSS

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu hydroxyprolinu v živočišných tkáních spektrofotometrickou metodou. 2 Princip

Více

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY 5321.1 Stanovení obsahu taninů v čiroku Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Účel a rozsah Postup je určen pro stanovení obsahu taninů v zrnech čiroku. 2 Princip Taniny se ze

Více

METODICKÝ POKYN MŽP pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech

METODICKÝ POKYN MŽP pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech METODICKÝ POKYN MŽP pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech 1. Úvod:... 1 2. Podstata zkoušky... 2 2.1 Potřeby a pomůcky:... 2 2.1.1 Nářadí:... 2 2.1.2 Laboratorní

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny Úkol č. 1: Přítomnost vitaminu C v ovoci a zelenině Návod k laboratornímu cvičení Vitamíny Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační kruh, nálevka, filtrační papír, zkumavky, stojan na zkumavky Chemikálie:

Více

Neutralizace prezentace

Neutralizace prezentace Neutralizace prezentace VY_52_INOVACE_207 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z daných

Více

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z organické chemie

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Obsah: 3. stanoviště analýza potravin...1 3.1 Škrob v potravinách...1 3.2 Stanovení ph vybraných potravin...2 3.3 Stanovení cukernatosti potravin...3

Více

téma: Halogeny-úvod autor: Ing. František Krejčí, CSc. cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů doba trvání: 2 h

téma: Halogeny-úvod autor: Ing. František Krejčí, CSc. cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů doba trvání: 2 h téma: Halogeny-úvod cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů pomůcky: psací potřeby popis aktivit: Žáci si osvojí problematiku halogenů, popíší jejich elektronovou konfiguraci a z ní vyvodí

Více

Bezpečnostní předpisy a organizace práce v základním praktiku z analytické chemie

Bezpečnostní předpisy a organizace práce v základním praktiku z analytické chemie Bezpečnostní předpisy a organizace práce v základním praktiku z analytické chemie I. Bezpečnost práce v praktiku 1. Základním bezpečnostním pravidlem je vědět CO děláme a PROČ tak činíme. 2. V průběhu

Více

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jednou ze základních operací v biochemické laboratoři je vážení. Ve většině případů právě přesnost a správnost navažovaného množství látky má vliv na výsledek

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 8 U k á z k a k n i h

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Kapitola: Směsi Téma: Roztoky Cíl: Sledovat zvyšování teploty varu

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovte koncentraci iontů Ca 2+ v mg/l ve vzorku a určete tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barevného přechodu stanovte bod ekvivalence

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli 1. Termochemie Úkol: Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli Pomůcky : a) kádinky, teploměr, odměrný válec, váženka, váhy, kalorimetr,

Více

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3)

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) KALIBRACE Chemometrie I, David MILDE Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) Činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami

Více

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku Kalibrace odporového teploměru a termočlánku Jakub Michálek 10. dubna 2009 Teorie Pro označení veličin viz text [1] s výjimkou, že teplotní rozdíl značím T, protože značku t už mám vyhrazenu pro čas. Ze

Více

Luxmetr LS-BTA, lampička, izolepa, 32 kusů průhledné fólie (nejlépe obaly od CD).

Luxmetr LS-BTA, lampička, izolepa, 32 kusů průhledné fólie (nejlépe obaly od CD). Počítání fólií měřením úbytku světla Cíl: Cílem této úlohy je připravit u žáků půdu pro pochopení důležité fyzikálně-chemické metody: stanovení koncentrace měřením absorbance s využitím Lambertova-Beerova

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více