tj. veličina kurzívou a jednotka obyčejným písmem umístěná v oblých resp. hranatých závorkách *).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tj. veličina kurzívou a jednotka obyčejným písmem umístěná v oblých resp. hranatých závorkách *)."

Transkript

1 MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku. Cílem tohoto textu není opakování výše zmíněných příruček, ale ukázka konkrétních možností, které jsou pro učitele fyziky a dalších přírodovědných a technických oborů a potažmo i pro studenty s hlubším zájmem o tyto obory nanejvýš potřebné. V tomto textu si ukážeme užití dalšího velmi rozšířeného produktu z tohoto balíku, který nalezneme téměř na všech počítačích standardu PC, a sice MS EXCEL. MS EXCEL MS EXCEL je pro většinu uživatelů dostatečné známý, přesto i v něm nalezneme několik záludnosti, které je dobré při používání tohoto programu ve fyzice znát. Excel využíváme ve fyzice především k zpracování naměřených dat při fyzikálním experimentu. V tomto pojednání nebudeme rozebírat jednoduché operace a funkce, jako jsou operace s jednotlivými buňkami apod. Zaměříme se pouze na některá specifika především při zpracování grafů a výsledků měření. Tvorba grafů Grafy vytvoříme velmi jednoduchým způsobem za použití průvodce grafu. Abychom mohli sestrojit graf musíme nejdříve připravit (=zadat) požadovaná data, tj. vytvořit tabulku. Z hlediska přehlednosti je lépe tabulku uspořádat do řádků než do sloupců (pokud tabulka není příliš obsáhlá, tj. obsahuje méně jak 30 položek). Do prvního řádku zapisujeme nezávisle proměnnou (bude zobrazena na ose x) a do druhého resp. třetího a dalších řádků závisle proměnnou (budou zobrazeny na ose y). Při vytváření tabulky nesmíme zapomenout na její záhlaví, tj. vypsání o jakou veličinu se jedná a v jakých jednotkách jsou její hodnoty. Většinou se zapisuje v následující formě: I [ma]; U [V]; λ [nm]; t [ o C]; t [s]; m [kg]; c [%]; f [Hz]... tj. veličina kurzívou a jednotka obyčejným písmem umístěná v oblých resp. hranatých závorkách *). *) hranaté závorky [ ] vypíšeme pomocí klávesových zkratek ctrl+alt+g, resp. ctrl+alt+f

2 Než spustíme průvodce grafem je vhodné označit oblast buněk *) (tj. zablokovat buňky), ze kterých chceme graf vytvořit. Zapsání oblasti můžeme sice dodělat dodatečně, ale v tom případě ji musíme vypsat ručně, což mnohdy činí potíže. Poté již můžeme spustit průvodce grafem, dvojitým klikem levé tlačítko myši na příslušnou ikonu, viz obr. č. 1. Obr. č. 1. Ikona průvodce grafu V prvním kroku musíme provést zásadní rozhodnutí a tím je výběr typu grafu a jeho další charakteristiky - úpravy od standardního uspořádání. Ve fyzice často vytváříme grafy, které mají záporné hodnoty, tj. potřebujeme zobrazit všechny 4 kvadranty. K tomuto účelu je nutné v průvodci grafem zvolit typ grafu x-y bodový viz obrázek č. 2. Obr. č. 2. Výběr typu grafu *) Často musíme vybrat dva nesousední řádky, tj. označit nesouvislý blok, toto provedeme stisknutím klávesy = CTRL+tažením levé myši přes vybrané buňky

3 Pokud jsme před začátkem vytváření grafu zablokovali zdrojová data, tak v druhém kroku je pouze potvrdíme, v opačném případě je musíme ručně zadat podle konvence obvyklé v MS Excel. Ve třetím kroku Možnosti grafu (viz obr. č. 3) je nutné postupně vyplnit položky: Názvy (název grafu a popis os = veličina a jednotka v závorce), Mřížky (odstranit zaškrtnutí upolíčka Osa y Hlavní mřížka), Legenda (pokud vytváříme pouze jednu křivku v grafu bez další specifikace odstraníme zaškrtnutí u Zobrazit legendu) a poté klikneme na tlačítko další. Obr. č. 3 Možnosti grafu Po zobrazení grafu je vhodné provést ještě několik úprav, aby výsledný graf odpovídal. fyzikálním zvyklostem. Popis osy x přesunout na její pravý okraj (označit levým tlačítkem myši a následujícím přetažením). Podobně popis osy y přesuneme na její horní okraj. Dále je nutno popis osy y otočit do vodorovného směru. Dosáhneme toho jejím označením, kliknutím na pravé tlačítko myši se zobrazí plovoucí menu, kde vybereme položku Formát názvu osy - Zarovnání, kde v položce orientace nastavíme 0 stupňů, nebo posuneme červený bod v grafickém zobrazení do nulové polohy viz obr. č. 4.

4 Přesunutí a otočení popisu os není nezbytné pokud máme na obou osách pouze kladné hodnoty. Obr. č. 4 Formát názvu osy Často potřebujeme v popisu osy zapsat u veličin nebo jednotek písmeno řecké abecedy, toho dosáhneme následujícím způsobem: levým tlačítkem myši označíme popis osy, kde je veličina resp. její jednotka napsaná a upravíme ji tak, že místo požadovaného řeckého písmena napíšeme odpovídající písmeno v latinské abecedě např. µ m, ρ r, λ - l apod. (pozor: v - ϖ, j ϕ, viz mapa znaků). Poté označíme (zablokujeme) požadované písmeno a místo klasického fontu, např. Arial zvolíme font Symbol a zablokovaný znak se změní na odpovídající řecké písmeno. Obdobě postupujeme, chceme-li do výrazu pro veličinu resp. jednotku zapsat horní nebo dolní index, požadovaný znak označíme (zablokujeme), zvolíme menu Formát Písmo a zvolíme položku horní, resp. dolní index. Dalším častým požadavkem na fyzikální graf je tzv. potlačení nuly, tj. vytvořit graf, jehož stupnice nezačíná nulou ale jinou vyšší hodnou, např. vlnová délka viditelného světla je nm. Po vytvoření grafu vyvoláme klepnutím pravou myší na osu x plovoucí menu Formát osy, ve kterém vybereme položku Měřítko a do okénka Minimum zapíšeme požadovanou minimální hodnotu (u vlnové délky 400), případně upravíme další položky podle požadavku na škálování osy - viz obr. č. 5.

5 Obr. č. 5 Měřítko osy potlačení nuly Poněkud komplikovanější je často požadovaná změna, a to změna popisu legendy. Tento úkon provedeme následovně. V již vytvořeném grafu klepneme pravým tlačítkem myši do oblasti křivky grafu a vyvoláme plovoucí menu Zdrojová data, kde se dostaneme do položky Řada, ve které do políčka název napíšeme požadovaný text legendy (v našem případě Flintové sklo), viz. obr. č. 6. Obsahuje li graf více křivek je nejprve nutné v okénku řady příslušnou řadu označit a poté do políčka název napsat požadovaný text legendy. Obr. č. 6 Zdrojová data změna popisu legendy

6 Získáme-li množinu bodů grafické závislosti, která má vyjadřovat nějakou matematickou závislost, můžeme těmito body proložit křivku. Tento úkon můžeme ovlivnit již výběrem podtypu grafu viz obr. č. 2. případně nalézt vhodnou matematickou funkci, která nejlépe odpovídá průběhu závislosti našeho měření. Vhodnou funkční závislost vložíme do grafu následujícím způsobem. Pravým tlačítkem myši klepneme na křivku, čímž označíme jednotlivé body grafu a opětovným kliknutím pravým tlačítkem myši na křivku vyvoláme plovoucí menu, z něhož vybereme položku Přidat spojnici trendu. V tomto menu potom vybereme vhodnou funkční závislost, včetně stupně polynomu, resp. počtu period atd. viz obr. č. 7. Obr. č. 7 Proložení křivky změna funkční závislosti Ve fyzice často provádíme vyhodnocení experimentálních dat. K tomu můžeme využít standardní funkce, které jsou pro tento účel v Excelu k dispozici. Zápis a význam jednotlivých funkcí nalezneme při poklepání levou myší na symbol f x na levém okraji editačního řádku viz obr. č. 8.

7 Obr. č. 8 MS Excel standardní funkce Nejčastěji používané funkce ukazuje následující tabulka: název funkce: zápis funkce: matematické vyjádření funkce: aritmetický průměr =průměr(a1;a12) *) x = n x i součet čtverců odchylek od průměru odmocnina =DEVSQ(a1;a12) 2 (x i x) =odmocnina(a1) a 1 mocnina =power(a1;5) (a 1 ) 5 převede radiány na stupně převede stupně na radiány =degrees(π) =radians(360) π = 180 o 360 o = 2π zaokrouhlení =zaokrouhlit(5,253;1) **) 5,253 =& 5,3 Tabulka č. 1 Přehled vybraných funkcí MS Excel *) a1; a2;...a12 = označení buněk ** ) V zápisu funkce označuje první číslo nebo označení buňky hodnotu, která se zaokrouhluje a druhé číslo na kolik desetinných míst bude zaokrouhleno

8 Poznámky: Při výpočtu neznámé veličiny z naměřených hodnot velmi často potřebujeme vkládat do vztahu konstantu, kterou máme umístěnou v určité buňce. Aby při kopírování vzorce do dalších buněk nedocházelo k její změně vložíme do vztahu tzv. absolutní adresu buňky, tj. odkaz, kde je u řádku i sloupce připsán znak $. Např. zápis =$A$3 znamená, že do vztahu bude vložen obsah buňky A3 bez ohledu na to do jaké buňky tento zápis vložíme, tj. nebude docházek k transformaci odkazu podle relativní polohy nové buňky. Znaky $ do zápisu operace vložíme při její editaci klávesou F4. Postupným stiskem této klávesy se znak $ vkládá jak pro řádek a sloupec, nebo pouze pro řádek, resp. sloupec, nebo dostaneme relativní adresu buňky, tj. vyjádření bez znaků $. Při zpracování a vyhodnocování naměřených dat musíme dát pozor na přesnost vypočtených hodnot. Počet desetinných míst vypočtených hodnot nesmí být větší než přesnost naměřených hodnot, tj. měříme-li s přesností na milimetry, tak také z těchto hodnot získaný výsledek nemůže mít větší přesnost než milimetry. Získaný výsledek musíme patřičně zaokrouhlit. Zápis časových a úhlových údajů, tj. hodnot v šedesátkové soustavě. Pokud nechceme s těmito údaji dále počítat, ale pouze vytvořit graf, je vhodné změnit formát všech vybraných buněk následujícím způsobem: v menu Formát postupně vybrat Buňky Číslo Čas. Pokud budeme s těmito údaji dále počítat je možné použít následující postup. Zapíšeme údaje do buněk tak, že oddělíme zvlášťˇ hodiny a minuty do sousedních buněk (analogicky oddělíme stupně a minuty,...). Při výpočtu pak zapíšeme minutu jako 1/60 hodiny, resp. stupně a přičteme k celým hodinám, resp. stupňům. Tímto způsobem převedeme zadanou hodnotu pouze na hodiny resp. stupně vyjádřené desetinným číslem a můžeme s ním dále pracovat.

9 Náměty na samostatnou práci s MS Excel 1. Podle následující tabulky vytvořte graf závislosti rozkmitu struny na její frekvenci (rezonanční křivka) Poslední řádek v tabulce d (mm) je aritmetický průměr hodnot d 1 ; d 2 ; d 3 Rozkmit struny f (Hz) d 1 (mm) d 2 (mm) d 3 (mm) d (mm)

10 2. Podle následující tabulky vytvořte volt-ampérovou charakteristiku fotodiody v závislosti na jejím osvětlení Charakteristika fotodiody U [V] -0,50-0,45-0,40-0,35-0,30-0,25-0,20-0,15-0,10-0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 I 1 [µa] I 2 [µa] Hodnoty proudu I 1 jsou pro osvětlení E = 0 Lx,; hodnoty proudu I 2 jsou pro osvětlení E = Lx,

11 3. Podle následující tabulky vytvořte graf závislosti indexu lomu na vlnové délce pro optický hranol z korunového skla. Pro určení indexu lomu n platí vztah: δ + ϕ sin m n = 2, ϕ sin 2 kde δ m je minimální deviace, určíme ji jako aritmetický průměr z hodnot α 1...α 4, ϕ je lámavý úhel. Poznámky: v tabulce jsou stupně a minuty zapsány do sousedních buněk funkce sinus pracuje s argumentem vyjádřeným v radiánech Index lomu - korundové sklo lámavý úhel: ϕ = Poloha vlevo Poloha vpravo λ [nm] α 1 [ o ] α 2 [ o ] α 3 [ o ] α 4 [ o ] δ m [ o ] n [-]

12 3. V následující tabulce doplňte chybějící veličiny, tj. vlnovou délku a rychlost šíření zvuku. Následně určete průměrnou rychlost šíření zvuku včetně její odchylky. Poznámky: Vlnovou délku λ určíme jako polovinu z rozdílu vzdáleností l 5 a l 1 Pro rychlost zvuku platí vztah: v = λ. f Zvažte v jakých jednotkách jsou naměřené vzdálenosti l 1... l 5 a v jakých rychlost zvuku. Měření rychlosti zvuku fázovým posunem Fázový posuv ϕ 0 π 2π 3π 4π Poloha mikrofonu frekvence [Hz] l 1 [cm] l 2 [cm] l 3 [cm] l 4 [cm] l 5 [cm] λ [cm] v [m.s -1 ] ,0 27,0 38,5 49,5 61, ,5 19,0 28,5 37,0 45, ,0 17,0 24,0 32,0 37, ,9 15,9 19,9 23,9 27, ,6 11,1 17,0 22,3 27,8 v = m.s -1 = m.s -1

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Dotazy. V té to ka pi to le:

Dotazy. V té to ka pi to le: 4 Dotazy V té to ka pi to le: Typy dotazů v aplikaci Microsoft Access Vytvoření výběrového dotazu pomocí průvodce Práce v návrhovém zobrazení Výrazy a sumarizace dat Vlastnosti dotazu Aktualizace hodnot

Více

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1.1 K ČEMU JE TABULKOVÝ PROCESOR ke tvorbě tabulek k řešení opakujících se početních úloh ke grafickému znázornění závislostí a empirických hodnot k jednoduchým databázovým

Více

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 Obsah Popis základního okna MS Excel... 3 Buňka... 4 Zadávání hodnot... 5 Editace hodnot...

Více

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení 1. Průběh funkce K zobrazení průběhu analytické funkce jedné proměnné potřebujeme sloupec dat nezávisle proměnné x (argumentu) a sloupec dat s funkcí argumentu y = f(x) vytvořený obvykle pomocí vzorce.

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 5. Karta Vložení 5.1. Vložení tabulky Vložení tabulky z karty VloženípříkazemTabulka je stejné, jako v Excelu či Wordu. 1. Vybereme snímek, do kterého chceme vložit tabulku. 2. Na kartě Vložení ve skupině

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Základní pojmy ČSN 36900/1-1987 Data mn. Č údaje obraz vlastnosti objektu, vhodně formalizovaný pro přenos, interpretaci nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů Informace význam, který člověk

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Word 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Word 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek

Informační a komunikační technologie Petr Zlatohlávek 1.0 MS-Access 2003 úvodní charakteristika 153,51,102 MS-Access 2003 je program, který je součástí kancelářského balíku MS-Office. Jedná se o program pomocí kterého uživatel může rychlým a efektivním způsobem

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy.

zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. . S problematikou posloupností, vektorů a matic, které byla věnována kapitola 8, i se zpracováním dat, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole, úzce souvisí grafy. Grafické zobrazení je vhodným doplňkem

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

OKNA2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 OKNA 2000. Kalkulační program pro okna a dveře UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 4.96

OKNA2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 OKNA 2000. Kalkulační program pro okna a dveře UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 4.96 OKNA2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 OKNA 2000 Kalkulační program pro okna a dveře UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 4.96 OKNA2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 2 Obsah OKNA 2000... 1 OBSAH... 2 INSTALACE PROGRAMU... 4 ADMINISTRÁTOR

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Databáze

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více